DF December Vilkår for Udvidet Ejerskifteforsikring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DF20160-1 December 2013. Vilkår for Udvidet Ejerskifteforsikring"

Transkript

1 DF December 2013 Vilkår for Udvidet Ejerskifteforsikring

2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, som begynder, når du har modtaget policen: Hvis du fx får policen mandag den 1., kan du fortryde aftalen til og med mandag den 15. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente med at fortryde til den følgende hverdag. Sådan fortryder du Hvis du fortryder, er det vigtigt, at du giver os besked, inden fristen udløber. Og giver du skriftlig besked - fx pr. brev eller - skal du have sendt beskeden, inden fristen udløber. Du kan eventuelt sende dit brev anbefalet og gemme postkvitteringen, hvis du vil have bevis for, at du har fortrudt i tide. Du skal give besked til Danske Forsikring, Borupvang 4, 2750 Ballerup eller Andre oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk være oplysninger om navn, adresse, CPR-/CVR-nummer og dine forsikringer. Hvis du ønsker at se disse oplysninger, kan du blot skrive til: Danske Forsikring Borupvang Ballerup Hvis du ikke ønsker at modtage markedsføringsmateriale fremover, kan du blot skrive til samme adresse. Vi skal informere dig om, at oplysninger om dit kundeforhold bliver registreret centralt i Danske Forsikring. Provision Vi kan oplyse, at nogle af Danske Forsikrings medarbejdere får provision eller bonus, når de sælger en forsikring. NemKonto Danske Forsikring benytter NemKonto-systemet til at udbetale penge til dig, hvis vi har registreret dit CPR-/SE-/CVR-nummer. Topdanmark, Danske Bank og Danica Pension Topdanmark Forsikring A/S og Danske Bank Koncernen, herunder Danica Pension, har indgået en samarbejdsaftale, som gør det muligt for Danske Bank og Danica Pension at formidle forsikringer til Topdanmark. Forsikringer formidlet gennem Danske Bank, Holmens Kanal 2-12, 1092 København K, og forsikringer formidlet gennem Danica Pension, Parallelvej 17, 2800 Kgs. Lyngby bliver placeret i Danske Forsikring A/S, Borupvang 4, 2750 Ballerup, CVR-nr

3 Indholdsfortegnelse Et par ord til indledning....4 Et par ord om ejerskifteforsikring...4 Et par ord om skadehjælp Hvem er sikret? Forsikringens betaling Gebyr Indeksregulering Selvrisiko Forsikringens ikrafttræden og ophør Ejerskifte Hvis skaden sker Regres Ankenævn Lovgivning Hvad er omfattet af forsikringen? Hvad er ikke omfattet af forsikringen? Hvad er dækningen betinget af? Hvilke skader dækker forsikringen? Hvilke skader dækker forsikringen ikke? sregler Følgeudgifter Afskrivningstabeller for udvalgte bygningsdele Eksempler på dækningsberettigende og ikke-dækningsberettigende forhold Side 3

4 Et par ord til indledning Når der i vilkårene står du, mener vi dig, der er sikret på policen nævnt i punkt 1 Hvem er sikret?. Et par ord om ejerskifteforsikring Forsikringen er udfærdiget i henhold til Lov om Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom mv. Forsikringen er udstedt på baggrund af den tilstandsrapport og elinstallationsrapport, der er udarbejdet på ejendommen. Tilstandsrapporten og elinstallationsrapporten, der er udarbejdet i henhold til Huseftersynsordningen, er en del af ejerskifteforsikringen. Hvis tilstandsrapporten og elinstallationsrapporten er suppleret med et tillæg, der indeholder oplysninger, som udbygger oplysningerne i rapporterne, er dette tillæg ikke omfattet af Huseftersynsordningen, og er derfor ikke en del af ejerskifteforsikringen. Et par ord om skadehjælp Du kan anmelde skader på eller ringe til vores ejerskifteskadeafdeling på telefon

5 Fællesvilkår 1. Hvem er sikret? Den sikrede er den forsikringstager (køber), der står i policen. 2. Forsikringens betaling A Pris og afgifter Prisen bliver fastsat efter Danske Forsikrings gældende tarif. Sammen med beløbet opkræver vi stempelafgift og andre afgifter til det offentlige i henhold til gældende lovgivning. Hele beløbet bliver opkrævet som en engangspris for hele aftaleperioden. B Udgifter ved opkrævningen Forsikringstageren betaler alle udgifter i forbindelse med opkrævningen. C Rettidig betalingsdag Beløbet bliver opkrævet med oplysning om sidste rettidige betalingsdag. D For sen betaling Bliver beløbet ikke betalt rettidigt, sender Danske Forsikring et rykkerbrev. Hvis beløbet ikke bliver betalt inden for den frist, der står i rykkerbrevet, ophører forsikringen. 3. Gebyr Gebyr for serviceydelser Danske Forsikring har ret til at forhøje eksisterende gebyrer eller indføre nye gebyrer, fx for at få dækket øgede omkostninger til serviceydelser såsom opkrævninger, ekspeditioner og andre ydelser i forbindelse med en police- og skadebehandling. Vi forhøjer et eksisterende gebyr med en måneds varsel til den første i en måned. Vi indfører nye gebyrer med tre måneders varsel til den første i en måned. Vi varsler forhøjelser og nye gebyrer via vores hjemmeside. Gebyrerne fremgår af prislisten på Du kan også få oplyst beløbene ved henvendelse til Danske Forsikring. 4. Indeksregulering A Selvrisici og det maksimale beløb for forøgede byggeudgifter bliver reguleret hvert tredje år pr. 1. januar efter Danmarks Statistiks nettoprisindeks, jf. lov om beregning af et nettoprisindeks. Reguleringen sker første gang pr. 1. januar Regulering sker på grundlag af den årlige procentvise ændring i nettoprisindekset beregnet ud fra indekset i september måned. B Det regulerede beløb vedrørende selvrisiko pr. skade bliver afrundet opad til det nærmeste hele kronebeløb, der kan deles med 100. Det regulerede beløb vedrørende den samlede maksimale selvrisiko i forsikringstiden bliver afrundet opad til det nærmeste hele kronebeløb, der kan deles med Det regulerede beløb vedrørende den maksimale erstatning for forøgede byggeudgifter bliver afrundet opad til det nærmeste hele kronebeløb, der kan deles med Reguleringen sker på grundlag af det beløb, der var gældende på reguleringstidspunktet, før afrunding. C Justitsministeren bekendtgør hvert tredje år de afrundede beløbs størrelse. 5

6 5. Selvrisiko A Selvrisiko pr. dækningsberettigende skade Forsikringen har den selvrisiko, der står på policen. Selvrisikoen bliver beregnet pr. dækningsberettigende skade og bliver fratrukket i erstatningsudbetalingen. B Den samlede selvrisiko I den 5-årige eller 10-årige forsikringsperiode kan den samlede selvrisiko ikke overstige det beløb, der står på policen. C Bagatelgrænse Skader, der koster mindre end den gældende selvrisiko pr. skade, jf. punkt 5 A, trækker vi fra den samlede selvrisiko jf. punkt 5 B. Når den samlede selvrisiko, jf. punkt 5 B, er nået ned på 0 kr., udbetaler vi stadig ikke erstatning for skader, der koster mindre end den gældende selvrisiko pr. skade, jf. punkt 5 A. 6. Forsikringens ikrafttræden og ophør Forsikringen gælder, afhængigt af skadesårsagen, fra den dato, hvor elinstallationsrapporten eller tilstandsrapporten er udarbejdet. Forsikringen udløber, når den har været i kraft i 10 år, eller ved ejerskifte forinden, uden du får særlig meddelelse om det. Forsikringen kan ikke opsiges af dig eller Danske Forsikring i den aftalte forsikringsperiode. 7. Ejerskifte Forsikringen ophører ved ejerskifte og dækker ikke i forhold til den nye ejer, panthaver eller andre tredjemænd efter ejerskiftet. Hvis den nye ejer ønsker at købe en ejerskifteforsikring i Danske Forsikring, skal den nye ejer kontakte os. Hvis der sker et ejerskifte, før forsikringen ophører, får du penge tilbage for den resterende del af forsikringsperioden, efter følgende regler: y Inden for 1 år efter forsikringen er trådt i kraft, betaler vi 40 % af den betalte præmie tilbage y Inden for 2 år: 25 % y Inden for 3 år: 15 % y Inden for 4 år: 10 % y Inden for 5 år: 5 % y Herefter: 0 % 8. Hvis skaden sker A Du skal anmelde skaden hurtigst muligt til Danske Forsikring Har du en skade, der kan være dækket af forsikringen, skal vi have besked hurtigst muligt. Du kan anmelde skaden på pr. telefon eller på en blanket, som du kan få hos Danske Forsikring. Når du anmelder en skade, gælder de almindelige bestemmelser om forældelse i lov om forsikringsaftaler. B Forsikringstager har bevisbyrden Det er dig som forsikringstager, der skal sandsynliggøre/bevise, at der er tale om en skade eller et ulovligt forhold. C Udbedring af en skade kun efter aftale med Danske Forsikring Udbedring af skade, nedrivning, fjernelse eller destruktion af det beskadigede må kun ske efter aftale med Danske Forsikring. Foreløbig udbedring må dog ske, hvis den er nødvendig for at afværge alvorlige følger, men du skal opbevare eventuelt udskiftede dele, indtil skadesagen er afsluttet. 6

7 9. Regres I det omfang Danske Forsikring udbetaler erstatning, indtræder Danske Forsikring i sikredes ret. 10. Ankenævn A Klagemulighed Er der opstået uenighed mellem sikrede og Danske Forsikring om forsikringsforholdet, og har en ny skriftlig henvendelse til os ikke givet et tilfredsstillende resultat, kan du klage til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Tlf.: mellem kl. 10 og 13. B Sådan kan du klage Du skal sende klagen til ankenævnet på et særligt klageskema og betale et mindre gebyr. Gebyret bliver betalt tilbage, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen, hvis klagen bliver afvist, eller hvis du selv tilbagekalder klagen. Klageskema og girokort til betaling af gebyr kan du få hos: 1. Danske Forsikring 2. Ankenævnet for Forsikring Lovgivning Dansk lovgivning, blandt andet lov om finansiel virksomhed, lov om forsikringsaftaler og lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom, danner grundlag for forsikringsaftalen. 12. Hvad er omfattet af forsikringen? A Forsikringen omfatter alle bygninger på ejendommen. Forhold, der knytter sig til de dækninger, der er nævnt i punkt 15 A, er dog ikke omfattet af forsikringen, hvis det fremgår af elinstallationsrapporten, at bygningen ikke er undersøgt af den sagkyndige, der har gennemgået elinstallationerne. Forhold, der knytter sig til de dækninger, der er nævnt i punkt 15 B, 15 C, 15 D og 15 G, er endvidere ikke omfattet af forsikringen, hvis det fremgår af tilstandsrapporten, at bygningen ikke er undersøgt af den bygningssagkyndige. B Hårde hvidevarer er omfattet af forsikringen, hvis de udgør en del af en undersøgt bygning. Herudover er forsikringen udvidet ud over lovens krav - til også at omfatte følgende: C Visse forhold uden for bygningen, selv om disse ikke er gennemgået i tilstandsrapporten eller elinstallationsrapporten, se punkt 15 E, 15 F og 15 H. 13. Hvad er ikke omfattet af forsikringen? Forsikringen omfatter ikke følgende: 1. Udendørs svømmebassiner og dertil hørende pumper og installationer 2. Markiser 3. Baldakiner 4. Antenner 7

8 14. Hvad er dækningen betinget af? A Forsikringen dækker forhold, der var til stede, da henholdsvis tilstandsrapporten og elinstallationsrapporten blev udarbejdet, eller som er opstået, efter disse rapporter er blevet udarbejdet, men inden køber har overtaget ejendommen. B Skaden skal være konstateret og anmeldt til Danske Forsikring i forsikringstiden. 15. Hvilke skader dækker forsikringen? Forsikringen dækker: A Udbedring af manglende eller nedsat funktion af elinstallationer i og på de forsikrede bygninger samt lovliggørelse af ulovlige forhold ved sådanne installationer, hvis det ulovlige forhold var til stede både på opførelses-/udførelsestidspunktet og på anmeldelsestidspunktet. B C Udbedring af manglende eller væsentligt nedsat funktion af varme-, ventilations- og sanitetsinstallationer (vvs-installationer) i og under de forsikrede bygninger (til ydersiden af bygningens fundament) samt lovliggørelse af ulovlige forhold ved sådanne installationer, hvis det ulovlige forhold var til stede både på opførelses-/udførelsestidspunktet og på anmeldelsestidspunktet. Udbedring af aktuelle skader samt fysiske forhold ved bygningerne, der giver nærliggende risiko for skader på de forsikrede bygninger eller bygningsdele. Ved skade forstås brud, lækage, deformering, svækkelse, revnedannelse, ødelæggelse eller andre fysiske forhold i bygningen, der nedsætter bygningens værdi eller brugbarhed nævneværdigt i forhold til tilsvarende intakte bygninger af samme alder i almindelig god vedligeholdelsesstand. Manglende bygningsdele kan være en skade. Ved nærliggende risiko for skader forstås, at der erfaringsmæssigt vil udvikle sig en skade, hvis der ikke sættes ind med særligt omfattende vedligeholdelsesarbejder eller andre forebyggende foranstaltninger. Herudover er forsikringen udvidet ud over lovens krav til også at dække følgende: D Lovliggørelse af ulovlige indretninger i beboelsesrum i beboelsesbygningen, hvis indretningerne ikke er i overensstemmelse med byggelovgivningen på opførelses-/udførelsestidspunktet. Dækningen er betinget af følgende: 1. At du ikke kan opnå dispensation hos myndighederne 2. At indretningen er ulovlig i henhold til byggelovgivningen på tidspunktet for skadeanmeldelsen. Manglende højde mellem gulv og loft i beboelsen og manglende/mangelfuld sikring mod radon er ikke dækket. E Ulovlige kloakledninger og stikledninger uden for en forsikret bygning, hvis de ikke opfylder lovkravene på opførelses-/udførelsestidspunktet. Dækningen er betinget af følgende: 1. At du ikke kan opnå dispensation hos myndighederne 2. At kloakledningen/stikledningen er ulovlig i henhold til byggelovgivningen på tidspunktet for skadeanmeldelsen. F Forhold ved grunden, der medfører en væsentlig skade på beboelsesbygningen. Forsikringen dækker ikke: 1. Eventuelle forbedringer, der sker i forbindelse med udbedring af skaden, herunder manglende dræn. 2. At installationer (fx omfangsdræn, brønde, samletanke, nedsivningsanlæg og mekaniske renseanlæg) i eller på grunden ikke fungerer eller helt mangler. 8

9 G I forbindelse med en dækningsberettigende skade under punkt 15 A - 15 D kan du i badeværelse og toiletrum vælge at få dækket kosmetiske forskelle mellem fliser/klinker på beskadigede og ubeskadigede vægge samt mellem beskadiget og ubeskadiget sanitet. Det er en forudsætning for dækning af ubeskadigede fliser/klinker eller ubeskadiget sanitet, at det ikke er muligt at genanskaffe fliser/klinker eller sanitet, som er identisk med det skaderamte. Dækningen omfatter 50 % af udgiften til udskiftning af fliser/klinker på ubeskadigede vægge eller udskiftning af ubeskadiget sanitet. Vi erstatter kun i det badeværelse eller toiletrum, hvor skaden er konstateret. Dækningen giver dig følgende valg, for hvilke du selv betaler 50 % af udførelsen: 1. Ved en dækningsberettigende skade på fliser/klinker på en væg, kan du vælge at få udskiftet fliser/klinker på alle ubeskadigede vægge. 2. Ved en dækningsberettigende skade på sanitet kan du vælge at få udskiftet ubeskadiget sanitet. Dette gælder dog ikke ubeskadiget indmuret badekar eller fodbadekar. Hvis du ikke vælger en af løsningerne, vil kun fliser/klinker på den beskadigede væg eller den beskadigede sanitet blive udskiftet, selv om det ikke er muligt at skaffe fliser/klinker eller sanitet magen til. Valg af løsning skal ske i samarbejde med Danske Forsikring. H Forurening af grunden med op til kr. i forsikringsperioden, hvis myndighederne har givet dig påbud om oprensning eller afværgeforanstaltninger, når du ikke kan få erstatning for disse følger fra anden forsikring, fx en miljøforsikring. Hvis erstatning fra anden side ikke når op på kravet, dækker vi differencen, dog højst kr. i forsikringstiden. Eventuelt værditab er ikke dækket. 16. Hvilke skader dækker forsikringen ikke? Forsikringen dækker ikke: A Forhold, der er nævnt i tilstandsrapporten eller elinstallationsrapporten, medmindre forholdet er klart forkert beskrevet. Et forhold anses for klart forkert beskrevet, hvis beskrivelsen er misvisende eller klart ufyldestgørende, så du ikke på grundlag af den pågældende rapport har haft mulighed for at tage forholdets reelle karakter, omfang eller betydning i betragtning. B Bygningens funktionsforhold (planløsning, indretning mv. og almindelig brugbarhed i øvrigt), forhold vedrørende bygningens overensstemmelse med servitutter eller lovlighed i henhold til offentligretlige forskrifter, jf. dog punkt 15 A, 15 B og 15 D, samt æstetiske eller arkitektoniske forhold, medmindre der som følge af det pågældende forhold er sket en skade eller er nærliggende risiko for skade, jf. punkt 15 C. C D E Forhold vedrørende bygningsdele eller installationer, hvor det står anført i tilstandsrapporten eller elinstallationsrapporten, at den pågældende bygningsdel eller installation skønnes at være gjort utilgængelig for den bygningssagkyndige eller den sagkyndige, der har gennemgået elinstallationerne. Forhold, som det godtgøres, at du havde kendskab til, før forsikringsaftalen blev indgået. Det gælder dog ikke i forhold til skader, der ikke er omtalt i tilstandsrapporten, men som bliver afdækket ved teknisk revision, og som inden forsikringsaftalen bliver indgået kommer til din kundskab, når du modtager den tekniske revisors rapport. Forhold, som du enten har fået dækket i henhold til en garanti eller har undladt at kræve dækket i henhold til tredjemands garanti. 9

10 F Forhold, som er dækket af en anden forsikring, fx en husforsikring. G Forhold, der kun består i sædvanligt slid eller bygningens manglende vedligeholdelse, medmindre der som følge af det pågældende forhold er sket en skade eller er nærliggende risiko for skade på bygningen, jf. punkt 15 C. H Forhold, der kun består i udløb af bygningsdeles, konstruktioners eller materialers sædvanlige levetid. I J K L Fejlagtig angivelse i tilstandsrapporten af den forventede restlevetid for bygningens tag. Følgeskader, der er forårsaget af forhold, som du på grundlag af oplysninger i tilstandsrapporten eller elinstallationsrapporten burde have udbedret, hvis følgeskaden i så fald ikke var opstået. Forhold, der er opstået, efter, at udbedring af et tilsvarende forhold er blevet dækket, hvis du i den forbindelse blev gjort opmærksom på, at et tilsvarende forhold kunne opstå igen, hvis årsagen til forholdet ikke blev udbedret eller fjernet. Dine individuelle ønsker om en særlig anvendelse af ejendommen eller det forhold i sig selv, at en bygningsdel består af et andet materiale end beskrevet i tilstandsrapporten eller elinstallationsrapporten. Sådanne forhold er ikke omfattet af formuleringen fysiske forhold i bygningen, der nedsætter bygningens værdi eller brugbarhed nævneværdigt, jf. punkt 15 C. 17. sregler A en bliver som udgangspunkt beregnet som en nyværdierstatning og fastsættes til det beløb, som det efter priserne på skadesdagen vil koste at genoprette det beskadigede som nyt, med samme byggemåde på samme sted, medmindre der er tale om en bygningsdel, der er omfattet af tabeloversigten i punkt 19. For de bygningsdele, der er nævnt i punkt 19, bliver erstatningen dog beregnet i overensstemmelse med afskrivningstabellerne. Afskrivningen bliver foretaget på den samlede udgift til udbedring af den beskadigede bygningsdel, herunder udgifter til arbejdsløn og materialer mv. B Danske Forsikring har kun pligt til at udbetale erstatning, hvis det pågældende forhold bliver udbedret, eventuelt ved genanskaffelse eller udskiftning med noget tilsvarende. Er du skyld i, at udbedringen bliver forsinket, erstatter vi ikke de merudgifter, der er forbundet med forsinkelsen. C Det samlede erstatningsbeløb som udbetales, kan ikke overstige den kontante købesum for ejendommen med fradrag af den offentligt fastsatte grundværdi ved forsikringens ikrafttræden. 18. Følgeudgifter I forbindelse med en skade, der er dækket af forsikringen, jf. punkt 15, dækker forsikringen også: A Forøgede byggeudgifter Forøgede byggeudgifter i forbindelse med udbedring af et dækningsberettigende forhold, når udbedringen nødvendiggør en væsentlig forandring af bygningen eller bygningsdelen, og du kan dokumentere, at du har fået afslag fra myndighederne på en ansøgning om dispensation fra de relevante krav, i henhold til byggelovgivningen, bygningsreglementet eller stærkstrømsbekendtgørelsen. en for forøgede byggeudgifter kan i alt udgøre indtil 20 % af den beskadigede bygnings nyværdi, dog højst kr. (2012). Hvis du ønsker det, hjælper vi dig gerne med at søge om dispensation. 10

11 B Teknisk bistand Rimelige og nødvendige udgifter til teknisk bistand i forbindelse med konstatering og afdækning af et dækningsberettigende forhold. Dækningen forudsætter, at udgifterne bliver afholdt efter forudgående aftale med Danske Forsikring. Udgifterne bliver dækket ud over forsikringssummen. C Juridisk bistand Rimelige og nødvendige udgifter til juridisk bistand. Det bliver afgjort efter en konkret vurdering ud fra kravets omfang og beskaffenhed, om det er rimeligt og nødvendigt, at du søger juridisk bistand. Hvis du vil være sikker på, at der er tale om rimelige og nødvendige udgifter, beder vi dig kontakte os. Udgifterne bliver dækket ud over forsikringssummen. D Genhusning Rimelige og nødvendige merudgifter til genhusning i op til 12 måneder, hvis udbedringen af et dækningsberettigende forhold gør huset ubeboeligt. Udgifterne bliver dækket ud over forsikringssummen. E F Redning og bevaring Rimelige og nødvendige udgifter til redning, bevaring og oprydning, herunder fjernelse af bygningsrester, der ifølge skadeopgørelsen ikke kan anvendes. Øvrige følgeudgifter og indirekte tab er ikke dækket Øvrige følgeudgifter og indirekte tab, fx merforbrug af el eller tab af vand eller olie, er ikke dækket. 19. Afskrivningstabeller for udvalgte bygningsdele For de bygningsdele, der er omfattet af tabeloversigten (det drejer sig om tagdækning og inddækning, undertagskonstruktion, vinduer og yderdøre, vægkonstruktion, gulvkonstruktion, vandsystem, kloakledninger og stikledninger), er der angivet en række forskellige byggematerialer i venstre kolonne i tabeloversigten, samt en afskrivningstabel (Tabel A-M) i højre kolonne. Hvis tagdækningen fx består af naturskifer, bliver afskrivningstabel A anvendt, mens afskrivningstabel E bliver anvendt, hvis et vindue består af plast. Hvis en bygningsdel består af et byggemateriale, der ikke er med i tabeloversigten, bliver erstatningen for skade på den pågældende bygningsdel beregnet som en nyværdierstatning, jf. punkt 17. Nedenstående tabeller bliver kun anvendt til beregning af erstatning, når der er et dækningsberettigende forhold. 11

12 Tabeloversigt Bygningsdel Tagdækning og inddækning Aftrækshætter, inddækninger samt skot- og tagrender (stål) Aftrækshætter, inddækninger samt tagrender (plast) Betontagsten Betontagsten med fugesystem Eternitbølgeplader med asbest Eternitbølgeplader uden asbest Eternitskifer med asbest (ved taghældning på mere end 35 grader) Eternitskifer med asbest (ved taghældning under 35 grader) Eternitskifer uden asbest Kobbertag Naturskifer Plastplader, 1 lag (UV-stabiliseret) Plastplader, flere lag (UV-stabiliseret) Stråtag Stål- og aluminiumstag, belagt (ved taghældning på mere end 10 grader) Stål- og aluminiumstag, belagt (ved taghældning under 10 grader) Tagdækning med stenlag Tagpap (ved taghældning over 10 grader) Tagpap (ved taghældning under 10 grader) Tegl, falstagsten Tegl, glaserede teglsten Tegl, vingetagsten, gule og brune Tegl, vingetagsten, røde Tegltagsten med fugesystem Træspån (ubehandlet) Zinktag Afskrivningstabel Tabel I Tabel G Tabel I Tabel C Tabel A Tabel L Tabel J Tabel G Tabel I Tabel B Tabel B Tabel B Tabel G Undertagskonstruktion Fast undertag af brædder/krydsfinér med belægning (lukket tagdækning) Fast undertag af brædder/krydsfinér med belægning (åben tagdækning) Frithængende banevarer af bitumen og oliebehandlede træfiberplader (lukket tagdækning) Frithængende banevarer af bitumen og oliebehandlede træfiberplader (åben tagdækning) Frithængende lette banevarer af filt eller film (lukket tagdækning) Frithængende lette banevarer af filt eller film (åben tagdækning) Afskrivningstabel Tabel K 12

13 Vinduer og yderdøre Blødt træ og metal Blødt træ, ikke vakuum-imprægneret Blødt træ, vakuum-imprægneret Hårdt træ (løvtræ, tropiske træarter og kernetræ af fyr) Metal Plast Tagvinduer, blødt træ, metalinddækninger Afskrivningstabel Tabel A Tabel A Tabel E Vægkonstruktion Beton Bindingsværk inklusive tavl Brædder og konstruktionstræ (høvlet, behandlet) Eternit med asbest Eternit uden asbest Facadeglas Konstruktionstræ, savskåret (ubehandlet) Metal Murkroner og læmure (metal- og steninddækning) Murkroner og læmure (rulleskifte) Murværk (tegl) Naturstensfacader (granit) Naturstensfacader (marmor, sandsten) Porebeton (med overfladebehandling) Porebeton (uden overfladebehandling) Puds på mineraluld Puds på tegl Puds på træ Træpladebeklædning (behandlet) Vindskeder og sternbrædder (behandlede) Vindskeder og sternbrædder (med metalinddækning) Vindskeder og sternbrædder (trykimprægneret) Vindskeder og sternbrædder (ubehandlet) Afskrivningstabel Tabel C Tabel A Tabel A Tabel I Tabel G Tabel I Tabel A Tabel A Tabel B Tabel G Tabel J Tabel E Tabel E Tabel J Gulvkonstruktion Gulvmaling og lakering Lameltrægulve Linoleum Massive trægulve Tæpper og nålefilt Vinyl, laminat og kork Afskrivningstabel Tabel M Tabel E Tabel G Tabel B Tabel J Tabel I 13

14 Vandsystem Afløbsinstallationer (støbejern og plast) Kedler, kondenserende (olie) Kedler, pladejern (olie/brænde) Kedler, støbejern (olie/brænde) Kedler, væghængte (gas) Radiatorer, pladejern Radiatorer, støbejern Rørinstallationer, brugsvand (kobber, rustfrit stål og plast) Rørinstallationer, brugsvand (varmforzinket stål) Rørinstallationer, varme (stål og plast) Solfangere (vakuum) Solfangere, plade Vandvarmere (el) Varmepumper Varmevekslere (opvarmning) Varmtvandsbeholdere (forråd) Varmtvandsbeholdere (gennemstrømning) Afskrivningstabel Tabel J Tabel G Tabel J Tabel E Tabel G Tabel E Tabel J Tabel I Tabel J Tabel I Dækninger, hvor forsikringen er udvidet ud over lovens krav Kloakledninger og stikledninger jf. punkt 15 E Afskrivningstabel Tabel E Tabel A 30 år 100 % 60 år 93 % 90 år 78 % 120 år 63 % 150 år 48 % 180 år 38 % 210 år 34 % 240 år 30 % 270 år 26 % 300 år 22 % Mere end 300 år 20 % 14

15 Tabel B 30 år 100 % 45 år 94 % 60 år 82 % 75 år 70 % 90 år 58 % 105 år 46 % 120 år 37 % 135 år 30 % 150 år 23 % Mere end 150 år 20 % Tabel C 30 år 100 % 40 år 93 % 50 år 78 % 60 år 63 % 70 år 48 % 80 år 37 % 90 år 30 % 100 år 23 % Mere end 100 år 20 % 24 år 100 % 32 år 93 % 40 år 78 % 48 år 63 % 56 år 48 % 64 år 37 % 72 år 30 % 80 år 23 % Mere end 80 år 20 % 15

16 Tabel E 21 år 100 % 28 år 93 % 35 år 78 % 42 år 63 % 49 år 48 % 56 år 37 % 63 år 30 % 70 år 23 % Mere end 70 år 20 % (lameltrægulve dog 0 %) 18 år 100 % 24 år 93 % 30 år 78 % 36 år 63 % 42 år 48 % 48 år 37 % 54 år 30 % 60 år 23 % Mere end 60 år 20 % (aftrækshætter, inddækninger samt tagrender (plast) do g 0 %) Tabel G 15 år 100 % 20 år 93 % 25 år 78 % 30 år 63 % 35 år 48 % 40 år 37 % 45 år 30 % 50 år 23 % Mere end 50 år 20 % (linoleum dog 0 %) 16

17 12 år 100 % 16 år 93 % 20 år 78 % 24 år 63 % 28 år 48 % 32 år 37 % 36 år 30 % 40 år 23 % Mere end 40 år 20 % Tabel I 9 år 100 % 12 år 93 % 15 år 78 % 18 år 63 % 21 år 48 % 24 år 37 % 27 år 30 % 30 år 23 % Mere end 30 år 20 % (vinyl, laminat og kork dog 0 %) Tabel J 7,5 år 100 % 10 år 93 % 12,5 år 78 % 15 år 63 % 17,5 år 48 % 20 år 37 % 22,5 år 30 % 25 år 23 % Mere end 25 år 20 % 17

18 Tabel K Tabel L 6 år 100 % 8 år 93 % 10 år 78 % 12 år 63 % 14 år 48 % 16 år 37 % 18 år 30 % 20 år 23 % Mere end 20 år 20 % (tæpper og nålefilt dog 0 %) 4,5 år 100 % 6 år 93 % 7,5 år 78 % 9 år 63 % 10,5 år 48 % 12 år 37 % 13,5 år 30 % 15 år 23 % Mere end 15 år 0 % Tabel M 3 år 100 % 4 år 93 % 5 år 78 % 6 år 63 % 7 år 48 % 8 år 37 % 9 år 30 % 10 år 23 % Mere end 10 år 0 % 18

19 20. Eksempler på dækningsberettigende og ikke-dækningsberettigende forhold Forsikringens dækningsomfang er fastlagt i punkt Vurderingen af, om et forhold er dækningsberettigende eller ikke-dækningsberettigende i henhold til vilkårenes punkt 1-18, beror på en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde. Dette afsnit indeholder en række eksempler på forhold, som i almindelighed vil være dækningsberettigende, henholdsvis ikke dækningsberettigende, i henhold til vilkårenes punkt Herudover indeholder dette afsnit en række eksempler på dækning af forøgede byggeudgifter, jf. punkt 18 A. Opregningen af eksempler er ikke udtømmende, og opregningen medfører ikke nogen udvidelse eller indskrænkning i den forsikringsdækning, der følger af vilkårenes punkt Eksemplerne har udelukkende til formål at give dig en generel forståelse af ejerskifteforsikringens dækningsomfang, og formålet med disse eksempler er derfor ikke, at de indeholdte eksempler skal kunne tillægges retlig betydning i den enkelte sag. Eksemplerne er anført under de enkelte bygningsdele/installationer. De enkelte bygningsdele/ installationer er angivet i overensstemmelse med tilstandsrapportens opdeling. Bygningsdel /installation Fundamenter/ sokler Kældre/krybekældre/terrændæk Yder- og indervægge Vinduer og døre Eksempler på forhold, som i almindelighed vil være dækningsberettigende y Fundament opført på tørv eller muld, der har medført revner og skævheder af aktuel betydning for bygningens konstruktion y Skade på fundament/sokkel som følge af opfugtning af kapillarbrydende lag gjort af slagger y Større revner i terrændæk (fx betondæk), der skyldes sætning af bygningskonstruktionen som følge af manglende eller utilstrækkelig fundering y Manglende ventilation i hulrum under gulve, der har medført (eller medfører nærliggende risiko for) trænedbrydende råd eller svamp ystørre revner og sætningsskader, der skyldes forkert fundering af bygningskonstruktionen y Større revner og sætningsskader, der indebærer nærliggende risiko for skade på facade eller indvendige overflader y Større områder med porøse, afskallede og udfaldne fuger, som skyldes forkert brug af fugematerialer eller forkert udførelse y Manglende forankring af gavltrekant med nærliggende risiko for nedstyrtning y Vandskade på væg mod vådrum, der skyldes utætte fuger i vådrumszone y Rådskader i trærammer eller glaslister, som ikke alene skyldes aldersnedslidning yfejlmonterede døre og vinduer y Større revner i sålbænke, som har medført (eller medfører nærliggende risiko for) fugt i underliggende vægkonstruktion Eksempler på forhold, som i almindelighed ikke vil være dækningsberettigende yrevner uden betydning for bygningens konstruktion (fx svind- eller udtørringsrevner) y Revnedannelse i eller afskalning af pudsede facader, når der har været anvendt gængse materialer/ udførelsesmetode y Løs eller afskallet puds/maling, der skyldes almindelig aldersbetinget slid y Revnedannelser, der skyldes naturlige bevægelser i bygningen eller almindelig aldersbetinget slid y Revner i støbeskel mellem to materialetyper eller konstruktioner yudfaldne murværksfuger som følge af murbiangreb ystedvis skrukke/hule fliser ypunkterede termoruder yridser i vinduesglas yslidte låsemekanismer y Vinduer, som på grund af skævhed eller almindelig aldersbetinget slid ikke kan åbnes 19

20 Bygningsdel /installation Lofter/etageadskillelser Gulvkonstruktion og gulve Indvendige trapper Tagkonstruktion Eksempler på forhold, som i almindelighed vil være dækningsberettigende y Underdimensioneret etageadskillelse, som giver sig udslag i kraftig nedbøjning og/eller risiko for svigt ystore skævheder ved nedhængte eller forsænkede lofter (fx profilbræddelofter) som følge af mangelfuld opsætning og/eller stabilitet y Opfugtning af kapillarbrydende lag udført med slagger, der har medført, at gulvbelægningen rejser sig ymangelfuld forankring y Kraftig nedbøjning af tagbelægning som følge af underdimensionerede spær y Utæt tag, der skyldes et for lille overlæg mellem tagsten/tagplader y Mangelfuld eller manglende ventilation, der har medført (eller medfører nærliggende risiko for) trænedbrydende råd og svamp y Fejl ved inddækninger eller skotrender, der har medført (eller medfører nærliggende risiko for) vandindtrængning i den underliggende konstruktion y Utætheder i indbygget tagrende, som har medført (eller medfører nærliggende risiko for) rådskade i udhængsbrædder eller spærender Eksempler på forhold, som i almindelighed ikke vil være dækningsberettigende y Revner, huller, løs puds mv. i et loft, der er skjult under et forsænket loft, når forholdet er uden betydning for anvendelsen af det forsænkede loft y Manglende planhed af profilbrædder som følge af sjusk ved montering eller efterfølgende materialekrybning y Revner i gulv under fast tæppe, når revnerne ikke har betydning for gulvets anvendelse som under-gulv y Pladegulv eller rester fra betonfundament, der viser sig ved fjernelse af fast tæppe y Lokale lunker og mindre skævheder på gulve ystedvis skrukke/hule fliser eller klinker yknirkende gulve yknirkende trappetrin y Tegltag med manglende eller forkerte afstandslister, når dette ikke har betydning for tagets funktion y Fejl ved taglægning, der ikke har betydning for tagets funktion y Bagfald og/eller lunker på tagrender, hvor vand samler sig lokalt i renden y Tagsten eller -plader med mindre lokale afskalninger på grund af aldersbetinget slid Bad/toilet og bryggers Vvs-installationer y Utæt gulv- eller vægbeklædning som følge af konstruktionsfejl y Revnede eller udfaldne fuger som følge af konstruktionsfejl yikke-godkendte trykledninger y Forkerte rør og indbygningsskåle i gulvafløb og vægge yunderdimensionerede kedler ymanglende vandtryk y Manglende eller væsentlig nedsat funktion af samt ulovlige forhold ved gulvvarmeanlæg, fjernvarmeanlæg, gasfyr, oliefyr, træpillefyr, solfangeranlæg, jordvarmeanlæg, luft-til-luft-varmeanlæg eller airconditionanlæg y Brugsvandsinstallation oprindelig opført efter 1972 med samlinger i skjulte konstruktioner yanvendelse af galvaniserede rør i brugsvandsinstallation opført efter 1972 ymanglende vådrumsmembran i vådzoner y Manglende fald mod gulvafløb i vådrum, der medfører vandansamlinger på gulv y Brugsvandsinstallation oprindelig opført før 1972 med samlinger i skjulte konstruktioner 20

Forsikringsbetingelser Ejerskifteforsikring 5-årig Forsikringsbetingelser nr. E11 1. maj 2012

Forsikringsbetingelser Ejerskifteforsikring 5-årig Forsikringsbetingelser nr. E11 1. maj 2012 Forsikringsbetingelser Ejerskifteforsikring 5-årig Forsikringsbetingelser nr. E11 1. maj 2012 1. Hvem er sikret på policen Sikret på policen er den i policen oplyste forsikringstager (køber). 2. Hvad er

Læs mere

Ejerskifteforsikring. 4 Dækningen er betinget af. Ejerskifteforsikring. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen? 5 Hvad dækker forsikringen?

Ejerskifteforsikring. 4 Dækningen er betinget af. Ejerskifteforsikring. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen? 5 Hvad dækker forsikringen? Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for private ejendomme. I henhold til bekendtgørelse om dækningsomfanget for ejerskifteforsikringer

Læs mere

6620-2 Januar 2015. vilkår for ejerskifteforsikring ejerlejlighed

6620-2 Januar 2015. vilkår for ejerskifteforsikring ejerlejlighed 6620-2 Januar 2015 vilkår for ejerskifteforsikring ejerlejlighed Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Ejerskifteforsikring ejerlejlighed 6620-2 Januar 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde

Læs mere

Forsikringsbetingelser Ejerskifteforsikring 10-årig Forsikringsbetingelser nr. E31 med udvidet dækning 1. maj 2012

Forsikringsbetingelser Ejerskifteforsikring 10-årig Forsikringsbetingelser nr. E31 med udvidet dækning 1. maj 2012 Forsikringsbetingelser Ejerskifteforsikring 10-årig Forsikringsbetingelser nr. E31 med udvidet dækning 1. maj 2012 1. Hvem er sikret på policen Sikret på policen er den i policen oplyste forsikringstager

Læs mere

Ejerskifteforsikring. 4 Dækningen er betinget af. Ejerskifteforsikring. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen? 5 Hvad dækker forsikringen?

Ejerskifteforsikring. 4 Dækningen er betinget af. Ejerskifteforsikring. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen? 5 Hvad dækker forsikringen? Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for private ejendomme. I henhold til bekendtgørelse om dækningsomfanget for ejerskifteforsikringer

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER EJERSKIFTEFORSIKRING. Forsikringsbetingelser 1104. Indhold Side Indhold Side

FORSIKRINGSBETINGELSER EJERSKIFTEFORSIKRING. Forsikringsbetingelser 1104. Indhold Side Indhold Side FORSIKRINGSBETINGELSER EJERSKIFTEFORSIKRING Forsikringsbetingelser 1104 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg, tilstandsrapporten og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Ejerskifteforsikring 2

Forsikringsbetingelser for Ejerskifteforsikring 2 Forsikringsbetingelser for Ejerskifteforsikring 2 25.04.2011 Indholdsfortegnelse for Ejerskifteforsikring 1. Sikrede 2. Forsikringens dækningsomfang 3. Hvilke forhold er dækket? 4. Undtagelser fra dækningen

Læs mere

Betingelser. Alm. Brand Ejerskifteforsikring. Nr. ES 1501. Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.

Betingelser. Alm. Brand Ejerskifteforsikring. Nr. ES 1501. Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand. Alm Brand FORSIKRING Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 22 3 Alm. Brand Ejerskifteforsikring Betingelser Nr. ES 1501 Indholdsfortegnelse Side 2 af 22 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G

E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF.1.1.13 1. Sikrede 2. Forsikringens dækningsomfang 3. Hvilke forhold er dækket 4. Undtagelser fra dækning 5. Erstatningsberegning

Læs mere

Bekendtgørelse om dækningsomfanget for ejerskifteforsikringer i henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v.

Bekendtgørelse om dækningsomfanget for ejerskifteforsikringer i henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. BEK nr 13 af 12/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 30. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2011-7005-0004 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1091 af 07/10/2014

Læs mere

Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1205

Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1205 Ejerskifteforsikring orsikringsbetingelser nr. 1205 ftalegrundlag orsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg, tilstandsrapporten og forsikringsbetingelserne. or forsikringen

Læs mere

December 2000. Vilkår for. Ejerskifteforsikring. Tornegade 8 3700 Rønne Telefon 56 93 00 00 Fax 56 93 00 02 www.bornholmsbrand.dk

December 2000. Vilkår for. Ejerskifteforsikring. Tornegade 8 3700 Rønne Telefon 56 93 00 00 Fax 56 93 00 02 www.bornholmsbrand.dk December 2000 Vilkår for Ejerskifteforsikring Tornegade 8 3700 Rønne Telefon 56 93 00 00 Fax 56 93 00 02 www.bornholmsbrand.dk Ejerskifteforsikring Forsikringen har kun gyldighed for ejendomme, der er

Læs mere

Ejerskifteforsikring. Forsikringsbetingelser 2535001

Ejerskifteforsikring. Forsikringsbetingelser 2535001 Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser 2535001 Gælder fra maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-13 Side 3 2. Dækningsomfang for ejerskifte - forsikringen afsnit 14-25 Side 6 3.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING Ejerskifteforsikringen er udarbejdet i relation til lov nr. 437 af 31.05.2000 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom og i tilslutning til

Læs mere

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem dig

Læs mere

Ejerskifteforsikring

Ejerskifteforsikring Betingelser Ejerskifteforsikring Coverholder: Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S Industrivej 2, DK-4683 Rønnede, Denmark Telefon +45 56 57 44 00 kontakt@husejernesforsikring.dk www.husejernesforsikring.dk

Læs mere

E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G

E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G Almindelige forsikringsbetingelser nr. 215-1 1. Sikrede...Side 2 2. Forsikringens dækningsomfang...side 2 3. Hvilke forhold er dækket...side 2 4. Undtagelser fra

Læs mere

EJERSKIFTEFORSIKRING 10 ÅRIG

EJERSKIFTEFORSIKRING 10 ÅRIG EJERSKIFTEFORSIKRING 10 ÅRIG 01-01-2011 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem

Læs mere

Ejerskifteforsikring

Ejerskifteforsikring Betingelser Ejerskifteforsikring Coverholder: Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S Industrivej 2, DK-4683 Rønnede, Denmark Telefon +45 56 57 44 00 kontakt@husejernesforsikring.dk www.husejernesforsikring.dk

Læs mere

Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. 45-7, april 2003

Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. 45-7, april 2003 Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. 45-7, april 2003 1.00 Hvem er sikret Forsikringstageren er sikret som ejer af ejendommen. 2.00 Hvad omfatter forsikringen 2.10 Forsikringen omfatter 1. Alle bygninger

Læs mere

Vilkår for tophjælp fritidshus

Vilkår for tophjælp fritidshus DF20003-4 Oktober 2015 Vilkår for tophjælp fritidshus - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Tophjælp fritidshus DF20003-4 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din

Læs mere

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING EJERSKIFTEFORSIKRING Pkt. 4 5 6 7 8 9 0 4 5 Tekst Sikret Forsikringens dækningsomfang Hvilke forhold er dækket Undtagelser fra dækningen Ulovlighedsdækning Hvorledes beregnes erstatningen Selvrisiko Regres

Læs mere

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5045. Ejerskifteforsikring

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5045. Ejerskifteforsikring Betingelser Ejerskifteforsikring Ejerskifteforsikring Nr 04 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Fællesbestemmelser Afsnit Ejerskifteforsikring 1 Sikrede Anmeldelse af skade Anden forsikring 4 Præmie og stempelafgift

Læs mere

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen?

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen? Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. I henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. For Standarddækningen

Læs mere

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen?

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen? Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. I henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. For Standarddækningen

Læs mere

KØBERFORSIKRING (Overdragelsesforsikring) Ejerlejlighed uden tilstandsrapport. Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF 5.1.08

KØBERFORSIKRING (Overdragelsesforsikring) Ejerlejlighed uden tilstandsrapport. Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF 5.1.08 KØBERFORSIKRING (Overdragelsesforsikring) Ejerlejlighed uden tilstandsrapport. Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF 5.1.08 1. Sikrede 2. Forsikringens dækningsomfang 3. Hvilke forhold er dækket 4.

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice 05-03-2013 Svalehaven 20, 7430 Ikast Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen indflydelse

Læs mere

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice 04-05-2015 P A Wedels Vej 2, 5881 Skårup Fyn Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5047. Ejerskifteforsikring

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5047. Ejerskifteforsikring Betingelser Ejerskifteforsikring Ejerskifteforsikring Nr 5047 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 1 Hvem er dækket? 3 2 Ved skade 3 3 Anden forsikring 3 4 Opkrævning af præmie og afgifter 3

Læs mere

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice 14-08-2014 Houvej 54, 5953 Tranekær Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen indflydelse

Læs mere

Sælgerforsikring Ejerlejlighed uden tilstandsrapport. Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF.3.1.08

Sælgerforsikring Ejerlejlighed uden tilstandsrapport. Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF.3.1.08 Sælgerforsikring Ejerlejlighed uden tilstandsrapport. Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF.3.1.08 1. Sikrede 2. Forsikringens dækningsomfang 3. Hvilke forhold er dækket 4. Undtagelser fra dækning

Læs mere

Sælgeransvarsforsikring Ejerlejlighed uden tilstandsrapport. Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF.5.1.15

Sælgeransvarsforsikring Ejerlejlighed uden tilstandsrapport. Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF.5.1.15 Sælgeransvarsforsikring Ejerlejlighed uden tilstandsrapport. Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF.5.1.15 1. Sikrede 2. Forsikringens dækningsomfang 3. Hvilke forhold er dækket 4. Undtagelser fra

Læs mere

På baggrund af dine oplysninger følger her tilbud på dine forsikringer, du har efterspurgt:

På baggrund af dine oplysninger følger her tilbud på dine forsikringer, du har efterspurgt: danbolig v/andersen og Pedersen ApS Vildbjerg Østvænget 18 A 7480 Vildbjerg 18.12.2012 Tilbud om forsikring På baggrund af dine oplysninger følger her tilbud på dine forsikringer, du har efterspurgt: Tilbud

Læs mere

KOMBI KØBERFORSIKRING

KOMBI KØBERFORSIKRING KOMBI KØBERFORSIKRING (Overdragelsesforsikring) Ejerlejlighed uden tilstandsrapport. Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF.4.1.08 1. Sikrede 2. Forsikringens dækningsomfang 3. Hvilke forhold er dækket

Læs mere

11-12-2015. Stubbevangen 11, 5700 Svendborg. Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen indflydelse på valget af bygningssagkyndig

11-12-2015. Stubbevangen 11, 5700 Svendborg. Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen indflydelse på valget af bygningssagkyndig K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice i samarbejde med ARNE BIRK v/ Søren Thomsen 11-12-2015 Stubbevangen

Læs mere

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice 15-01-2015 Valdemar Holmers Gade 45, 2100 København Ø Ejendomsmægleren

Læs mere

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49.

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Vilkår for Olieforureningsforsikring i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning....3 2. Hvem er sikret....3 3. Hvad

Læs mere

27-11-2014. Østerbro 31, 5985 Søby Ærø. Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen indflydelse på valget af bygningssagkyndig

27-11-2014. Østerbro 31, 5985 Søby Ærø. Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen indflydelse på valget af bygningssagkyndig K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice i samarbejde med ARNE BIRK v/ Søren Thomsen 27-11-2014 Østerbro

Læs mere

11-03-2015. Ulsevej 28, 4690 Haslev. Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen indflydelse på valget af bygningssagkyndig

11-03-2015. Ulsevej 28, 4690 Haslev. Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen indflydelse på valget af bygningssagkyndig K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice i samarbejde med Ejendomsmæglerfirmaet, Knud Pedersen, DanBolig

Læs mere

16-06-2015. Themstrupvej 49, 4690 Haslev. Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen indflydelse på valget af bygningssagkyndig

16-06-2015. Themstrupvej 49, 4690 Haslev. Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen indflydelse på valget af bygningssagkyndig K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice i samarbejde med Ejendomsmæglerfirmaet, Knud Pedersen, DanBolig

Læs mere

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice 22-11-2016 Skolevej 17, 8654 Bryrup Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen indflydelse

Læs mere

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice 14-08-2014 Lundevej 2, 5935 Bagenkop Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen indflydelse

Læs mere

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice 13-10-2014 Ullerup Skovvej 31, 3390 Hundested Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen

Læs mere

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice 03-04-2014 Birketinget 8, 8000 Århus C Ejendomsmægleren har

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Andet: Andre dokumenter

Læs mere

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis i samarbejde med Statsaut. ejendomsmægler MDE, Daniel Hammer 02-11-2006 Helsebakken 11 A, 2900, Hellerup Ejendomsmægleren

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice 15-09-2012 Treldevej 136, 7000 Fredericia Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen indflydelse

Læs mere

Skimmelsvamp og ejerskifteforsikring

Skimmelsvamp og ejerskifteforsikring Skimmelsvamp og ejerskifteforsikring FAKTA Publiceret: mandag 9. februar 2009 Du kan få skimmelsvampeskader dækket af en ejerskifteforsikring, men ikke i alle tilfælde. Det a@ænger bl.a. af husets alder

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Vilkår for Tophjælp privat

Vilkår for Tophjælp privat Vilkår for Tophjælp privat DF20098-2 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice i samarbejde med Siesbye Kapsch 04-10-2016 Kærskiftevej 41,

Læs mere

Vilkår for Tophjælp privat

Vilkår for Tophjælp privat DF20098-3 Oktober 2015 Vilkår for Tophjælp privat - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Tophjælp privat DF20098-3 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Forsikringspolicenr:

Læs mere

Vilkår for. Tophjælp bil

Vilkår for. Tophjælp bil Vilkår for Tophjælp bil DF20123-1 Januar 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Vilkår for. Tophjælp Vare- og lastbil

Vilkår for. Tophjælp Vare- og lastbil Vilkår for Tophjælp Vare- og lastbil 6465-4 Marts 2007 Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Forsikringsvilk}r for Ejerskifteforsikring. Nr. 29-M Januar 2008

Forsikringsvilk}r for Ejerskifteforsikring. Nr. 29-M Januar 2008 Nr. 29-M Januar 2008 Forsikring for ejendomme, der er omfattet af Lov nr. 391 af 14. juni 1995 og Lov nr. 437 af 31. maj 2000. Side 1 af 6 Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret ved

Læs mere

marts 2016 Vilkår for Juliana Drivhusdækning All Risk-1

marts 2016 Vilkår for Juliana Drivhusdækning All Risk-1 6686-1 marts 2016 Vilkår for Juliana Drivhusdækning ll Risk-1 Vilkår for Juliana Drivhusdækning ll Risk 6686-1 Marts 2016 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice i samarbejde med Siesbye Kapsch 21-04-2016 Fredericiagade 38,

Læs mere

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring Vilkår for Køle- og dybfrostforsikring 3389-6 Oktober 2002 Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret ved forsikringsaftaler Fortrydelsesret Efter kapitel 4 a i lov om visse forbrugeraftaler,

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Vilkår for Hund 5346-2 Oktober 2006

Vilkår for Hund 5346-2 Oktober 2006 Vilkår for Hund 5346-2 Oktober 2006 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er

Læs mere

Indtegningsskema home og Topdanmark

Indtegningsskema home og Topdanmark Adresse HE-nr.: Pkt. Spørgsmål til særlige risici Ja Nej 0.1 Er sælger bygmester eller en investeringsvirksomhed/kreditforening, der har overtaget huset fra bygmester og hvor der reelt aldrig har fundet

Læs mere

Sælgeransvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Sælgeransvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Sælgeransvarsforsikring Forsikringsbetingelser 2432008 Gælder fra maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-11 Side 3 2. Sælgeransvarsdækning afsnit 12-16 Side 5 3. Fortrydelsesret Side

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Du skal give besked til Securator A/S, Borgergade 28, 7323 Give, telefon 70 22 07 30, e-mail info@securator.dk

Du skal give besked til Securator A/S, Borgergade 28, 7323 Give, telefon 70 22 07 30, e-mail info@securator.dk Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice i samarbejde med Willis, Ejerskifte 19-07-2010 Brede Bygade 38, 6261 Bredebro Ejendomsmægleren

Læs mere

Den reviderede huseftersynslov og ændringer i ejerskifteforsikringen

Den reviderede huseftersynslov og ændringer i ejerskifteforsikringen Den reviderede huseftersynslov og ændringer i ejerskifteforsikringen AIDA den 23. februar 2012 Direktør Henning Jønsson, Ankenævnet for Forsikring, Advokat, Forsikring & Pension Disposition Nye regler

Læs mere

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11)

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11) Ord og begreber markeret med * i vilkårene er nævnt i alfabetisk orden i Ordforklaringen. Ordforklaringen skal betragtes som en del af vilkårene. Hvis samme ord eller begreb anvendes flere gange i samme

Læs mere

Forsikringsbetingelser Byggeskadeforsikring Forsikringsbetingelser B12 for Byggeskadeforsikring.

Forsikringsbetingelser Byggeskadeforsikring Forsikringsbetingelser B12 for Byggeskadeforsikring. Forsikringsbetingelser Byggeskadeforsikring Forsikringsbetingelser B12 for Byggeskadeforsikring. 1. Hvem er sikret på policen Sikret er den eller de personer, som ejer den forsikrede bolig- eller erhvervsenhed

Læs mere

Vilkår for Tophjælp bil

Vilkår for Tophjælp bil Vilkår for Tophjælp bil 6677-3 Januar 2011 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring Forsikringsvilkår for Hundeforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Vilkår for. Byggeskadeforsikring. 6636-1 Marts 2008

Vilkår for. Byggeskadeforsikring. 6636-1 Marts 2008 Vi Vilkår for Byggeskadeforsikring 6636-1 Marts 2008 Byggeskadeforsikring Det følger af Byggelovens 25 A, at entreprenør/bygherre sammen med ansøgning om byggetilladelse skal vedlægge et tilbud på byggeskadeforsikring.

Læs mere

Vilkår for. Byggeskadeforsikring. 6636-1 Marts 2008

Vilkår for. Byggeskadeforsikring. 6636-1 Marts 2008 Vi Vilkår for Byggeskadeforsikring 6636-1 Marts 2008 Byggeskadeforsikring Det følger af Byggelovens 25 A, at entreprenør/bygherre sammen med ansøgning om byggetilladelse skal vedlægge et tilbud på byggeskadeforsikring.

Læs mere

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen JN ARKITEKTUR ApS, Rosengade 1, 6600 Vejen, Tlf. 22996703, Mail: lp@jnarkitektur.dk Indholdsfortegnelse OPLYSNINGER OM RAPPORTENS UDFORMNING... 3 KARAKTERSKALA...

Læs mere

Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer DF20900-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Danske Forsikring A/S, i det følgende kaldet Danske Forsikring. Personoplysninger mv. Som kunde har

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Forsikringsbetingelser 0807 Februar 2013

Forsikringsbetingelser 0807 Februar 2013 FORSIKRINGSBETINGELSER BYGGESKADEFORSIKRING Forsikringsbetingelser 0807 Februar 2013 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 GLASFORSIKRING OG LÅNEBIL Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan

Læs mere

Vilkår for Påhængs- og campingvogne

Vilkår for Påhængs- og campingvogne DF20030-4 Oktober 2015 Vilkår for Påhængs- og campingvogne - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Påhængs- og campingvogne DF20030-4 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

6677-4 November 2015 VILKÅR FOR TOPHJÆLP BIL

6677-4 November 2015 VILKÅR FOR TOPHJÆLP BIL 6677-4 November 2015 VILKÅR FOR TOPHJÆLP BIL Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Tophjælp bil 6677-4 November 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

FAKTA OM FORSIKRING - alt det med småt

FAKTA OM FORSIKRING - alt det med småt - alt det med småt Her har du mulighed for at læse om hvilke forsikringer du kan vælge samt regler om oplysningspligt og fortrydelsesret m.v. FAKTA OM FORSIKRING - alt det med småt Her har du mulighed

Læs mere

DF20005-3 December 2013. Vilkår for tophjælp campingeller påhængsvogn

DF20005-3 December 2013. Vilkår for tophjælp campingeller påhængsvogn DF20005-3 December 2013 Vilkår for tophjælp campingeller påhængsvogn Danske Forsikring A/S Vilkår for Tophjælp amping- eller påhængsvogn DF20005-3 December 2013 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde

Læs mere

9913-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring

9913-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring 9913-1 Maj 2013 Vilkår for Patientforsikring Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Patientforsikring 9913-1 Maj 2013 2 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende

Læs mere

Orientering til sælger om tilstandsrapport

Orientering til sælger om tilstandsrapport Orientering til sælger om tilstandsrapport Der er indgået aftale med Arkitekthuset Vodskov A/S om udarbejdelse af tilstandsrapport. Formålet med at få udarbejdet en tilstandsrapport er at frigøre sælger

Læs mere

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer Fællesvilkår Erhvervsforsikringer 6499-1 September 2002 Indhold 1 Hvem er sikret 4 2 Hvor dækkes 4 3 Forsikringens betaling 4 4 Indeksregulering 5 5 Selvrisiko 5 6 Moms 5 7 Opsigelse og ændring af forsikringen

Læs mere