Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen"

Transkript

1 Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen VIA University College i Randers Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2013 Sagsnummer: DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

2 Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen VIA University College i Randers 2013 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationer er kun udgivet i elektronisk form på:

3 Indhold 1 Indstilling 4 2 Indledning 6 3 Præsentation af uddannelsen på udbudsstedet 10 4 Vurdering af de enkelte kriterier 13

4 1 Indstilling Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har sammen med et panel af eksterne eksperter gennemført en akkrediteringsvurdering af Professionshøjskolen VIA University Colleges udbud af uddannelsen til professionsbachelor som pædagog i Randers. EVA indstiller udbudsstedet til: Positiv akkreditering EVA s indstilling bygger på ekspertpanelets vurdering af, om de enkelte kriterier for relevans og kvalitet er opfyldt. (Se en kort oversigt over kriteriernes vurdering nedenfor. Den detaljerede vurdering af de enkelte kriterier findes i kapitel 4.) Indstillingen bygger desuden på en vurdering af antallet af problemer og deres karakter, om problemerne er forbundne, og i hvilken grad institutionen har iværksat tiltag med henblik på at løse problemerne. Ekspertpanelet og EVA vurderer, at Professionshøjskolen VIA University Colleges udbud af uddannelsen til pædagog i Randers lever op til samtlige kriterier for relevans og kvalitet, og ønsker at fremhæve følgende: Uddannelsens videngrundlag, som dels er baseret på en tæt tilknytning til professionen og dels er udviklingsbaseret i relation til professionen og relevant forskning, er dækkende i forhold til uddannelsens opgave og formål. Fx deltager undervisere aktivt i udviklingsprojekter i regi af videncentre og det studentervæksthus, der er tilknyttet udbudsstedet, og forskningsprojekter. Repræsentanter fra professionen inddrages i projekterne. Udbudsstedet har derudover en god kontakt til aftagerne bl.a. gennem møder med Randers Kommunes kontaktudvalg for hhv. dagtilbud og skoleafdelingen, hvor udbuddets relevans og tilrettelæggelse drøftes, og ved at udbudsstedets undervisere underviser praktikere på efter- og videreuddannelsesforløb. Udbudsstedets undervisergruppe er velkvalificeret, og ledelsen er opmærksom på at sikre undervisningens og uddannelsens kvalitet ved at prioritere løbende kompetenceudvikling og faglig ajourføring af undervisergruppen. Udbudsstedet har en systematisk tilgang til kvalitetsarbejde, som kommer til udtryk i tilrettelæggelsen af kvalitetssikringen af undervisningen og uddannelsen generelt. Den elektroniske skriftlige evaluering af uddannelsens elementer er suppleret med skemalagte møder for hver årgang og afdelingslederen en-to gange pr. semester. Her har de studerende mulighed for at tage temaer op til diskussion. Uddannelsens praktikelementer gennemføres hensigtsmæssigt, der er en løbende kontakt med praktikstederne, fx på to-tre årlige praktikdialogmøder, og udbudsstedet sikrer et godt samspil mellem den teoretiske undervisning og praktikken både på studiedagene og i undervisningen før og efter praktikperioderne. Ekspertpanelet vurderer, at udbudsstedets dimittender har tilfredsstillende beskæftigelsestal, og at deres opnåelse af mål for læringsudbytte er tilfredsstillende. Alt i alt vurderer ekspertpanelet, at den uddannelse, der udbydes på udbudsstedet, er af tilfredsstillende kvalitet. Opfyldte kriterier Ekspertpanelet vurderer, at udbudsstedet opfylder kriterierne om: Beskæftigelse (kriterium 1) 4

5 Aftager- og dimittendkontakt (kriterium 2) Erhvervs- og professionsbasering (kriterium 3) Udviklingsbasering i relation til erhverv og profession (kriterium 4) Udviklingsbasering i relation til forskningsviden (kriterium 5) Læringsudbytte (kriterium 6) Indhold og tilrettelæggelse (kriterium 7) Undervisere (kriterium 8) Praktik (kriterium 9) Kvalitetssikring af praktik (kriterium 10) Faciliteter og ressourcer (kriterium 11) Internationalisering (kriterium 12) Kvalitetssikring af internationaliseringen (kriterium 13) Systematisk og kontinuerligt kvalitetsarbejde (kriterium 14) Gennemførelse (kriterium 15) Vurdering af læringsudbytte (kriterium 16) Opnåelse af læringsudbytte (kriterium 17). Mere information Ekspertpanelets vurderinger af, om de enkelte kriterier er opfyldt, uddybes i rapportens kapitel 4. I rapportens indledning findes mere information om ekspertpanelets sammensætning og den faglige vurderingsproces. 5

6 2 Indledning Denne akkrediteringsrapport indeholder Danmarks Evalueringsinstituts (EVA s) akkrediteringsvurdering af Professionshøjskolen VIA University Colleges eksisterende udbud af uddannelsen til professionsbachelor som pædagog i Randers. Rapportens formål i akkrediteringsprocessen Akkrediteringsrapporten danner grundlag for Akkrediteringsrådets afgørelse om positiv akkreditering, betinget positiv akkreditering eller afslag på akkreditering af udbudsstedet. Se sidst i dette afsnit, hvad der står i Undervisningsministeriets akkrediteringsbekendtgørelse om dette. Akkrediteringsrådet meddeler afgørelsen til institutionen og Undervisningsministeriet. Undervisningsministeren træffer herefter beslutning om endelig godkendelse. Godkendelse gives til en institutions udbud af en uddannelse uden binding til geografiske steder, men under forudsætning af, at alle de steder, institutionen udbyder uddannelsen, er blevet positivt akkrediteret af Akkrediteringsrådet. Den faglige vurdering En akkrediteringsvurdering er en faglig vurdering af, om et udbudssted lever op til foruddefinerede kriterier for relevans og kvalitet. Denne akkrediteringsvurdering er foretaget ud fra de kriterier for udbuds relevans og kvalitet, som er fastsat i bilag 3 i Undervisningsministeriets akkrediteringsbekendtgørelse. EVA har nedsat et eksternt ekspertpanel til at foretage de faglige vurderinger af udbudsstedet. Ekspertpanelet består af personer med viden om de relevante fag-, uddannelses- og beskæftigelsesområder (se afsnittet om organisering nedenfor). Ekspertpanelet har gennemført akkrediteringsvurderingen på baggrund af det samlede dokumentationsmateriale. Det består dels af professionshøjskolens skriftlige redegørelse og bilag og dels af de oplysninger, som ekspertpanelet og EVA har fået under besøget på udbudsstedet. I kriterierne 1, 15 og 17 indgår nøgletal for udbudsstedet, og der er for hvert af disse kriterier fastsat en vejledende grænseværdi for, hvornår kriteriet er opfyldt af udbud af pædagoguddannelsen. De vejledende grænseværdier er fastlagt på baggrund af datamateriale, der er opgjort ens på alle udbudsstederne. Der gælder samme vejledende grænseværdier for alle steder, hvor uddannelsen udbydes. Hvis et eller flere af udbudsstedets nøgletal ligger over de vejledende grænseværdier, har institutionen haft mulighed for at dokumentere evt. særlige forhold, som institutionen mener har indflydelse på nøgletallet. Hvis institutionen har indsendt supplerende oplysninger, er den indgået i ekspertpanelets vurdering af kriteriet. Om dette er tilfældet, fremgår af begrundelsen for vurderingen af det enkelte kriterium i kapitel 4. 6

7 Mål for læringsudbytte Akkrediteringsvurderingen er foretaget på baggrund af de mål for læringsudbytte, som aktuelt gælder for uddannelsen, og som er fastlagt i Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog, BEK nr. 616 af 01/06/2012. Organisering Ekspertpanelet er sammensat, så dets medlemmer tilsammen har: Fagspecifik viden og erfaring Uddannelsesmæssig og pædagogisk viden og erfaring Viden om og erfaring med uddannelsen i et studenterperspektiv Viden om og erfaring fra relevante beskæftigelsesområder. Se for en uddybning af de krav, EVA stiller til eksperternes kompetencer. Medlemmerne af ekspertpanelet er: Stig Broström, ph.d. i pædagogik, cand.pæd., pædagog. Professor MSO ved Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet. Tidligere lektor i småbørnspædagogik på hhv. Institut for Didaktik, Institut for Curriculumforskning og Institut for Småbørnspædagogik, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole og tidligere seminarielærer på Pædagogseminariet i Hillerød. Medlem af forskningsnetværk og komitéer, herunder dansk repræsentant i European Early Childhood Education Research Association. Omfattende forskningserfaring inden for det pædagogiske fagområde og erfaring med en række evalueringsprojekter, herunder evaluering af førskolelæreruddannelsen i Norge og evaluering af pædagogernes efteruddannelse i Danmark. Forfatter til en lang række publikationer om daginstitutionspædagogik og skolestart og redaktør af en lang række småbørnspædagogiske tidsskrifter. Tue Sanderhage, cand.mag. i pædagogik og kommunikation. Institutchef ved Det Samfundsfaglige og Pædagogiske Fakultet, Institut for Ledelse og Forvaltning, Professionshøjskolen Metropol. Tidligere chefkonsulent ved Professionshøjskolen Metropol og tidligere praktikvejleder, uddannelsesleder og udviklingsleder ved Roskilde Pædagogseminarium. Erfaring med forskningsprojekter om videregående uddannelser; har bl.a. været medlem af en forskergruppe på Roskilde Universitet, der evaluerede den sammenlagte pædagoguddannelse. Forfatter til en række publikationer om pædagogik og læring. Maj-Brit Mørch Lützhøft, studerende ved Pædagoguddannelsen København, Professionshøjskolen UCC, specialiseringen mennesker med nedsat funktionsevne, linjefaget værksted, natur og teknik. Studievejleder og tutor ved Pædagoguddannelsen København, medlem af uddannelsesstedets fællesråd. Jette Joan Runchel, cand.phil. i dansk, diplomuddannelse i ulandskundskab, Master of Public Policy. Kommunaldirektør i Albertslund Kommune. Tidligere børne- og ungedirektør i Albertslund Kommune med ansvar for skole, dagtilbud og handicap- og socialområdet, tidligere børne- og ungechef i Køge Kommune og tidligere børne- og kulturdirektør i Frederiksværk Kommune. Erfaring med koordinering af indsatsen for børn og unge. Institutionen har haft mulighed for at gøre indsigelse, hvis den har betvivlet en eller flere eksperters habilitet. Alle eksperter har underskrevet en habilitetserklæring og en erklæring om tavshedspligt. Evalueringskonsulent Hanne Maria Elsnab fra EVA har haft det metodiske og praktiske ansvar for akkrediteringsvurderingen. Specialkonsulent Christel Sølvhjelm har haft det overordnede projektansvar, bl.a. ansvaret for at sikre tværgående konsistens i forhold til EVA s øvrige akkrediteringsvurderinger af eksisterende uddannelsesudbud. 7

8 Metode og proces Akkrediteringsvurderingen bygger på metodiske elementer, som er internationalt anerkendte, og på de europæiske standarder og retningslinjer for kvalitetssikring af videregående uddannelse. Akkrediteringsvurderingen omfatter derfor: Selvevaluering (redegørelse og bilag) Ekstern vurdering ved et fagligt ekspertpanel Institutionsbesøg ved ekspertpanelet og EVA Offentliggørelse af en rapport. EVA har tilrettelagt akkrediteringsprocessen med det formål at sikre en transparent proces og tilvejebringe et solidt dokumentationsmateriale, som ekspertpanelet kan foretage sin vurdering på baggrund af. Processen er forløbet sådan: Institutionen har været inviteret til EVA s vejledende informationsmøde om akkrediteringsopgaven. Institutionen har indsendt skriftlig dokumentation (redegørelse og bilag) efter EVA s skriftlige vejledning fra april 2012, som findes på Ekspertpanelet og EVA har analyseret materialet og bedt institutionen om at indsende supplerende oplysninger ved tvivlsspørgsmål. Ekspertpanelet og EVA har været på besøg på udbudsstedet. EVA har udarbejdet akkrediteringsrapporten på baggrund af ekspertpanelets faglige vurderinger. Rapporten er efterfølgende godkendt af ekspertpanelet. Institutionen har haft mulighed for at korrigere evt. faktuelle fejl i et udkast til rapporten og i øvrigt kommentere akkrediteringen. EVA har sendt den endelige akkrediteringsrapport til Akkrediteringsrådet og har samtidig offentliggjort rapporten på Det siger bekendtgørelsen I Undervisningsministeriets bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser mv. står der: 1, stk. 3. Akkrediteringsrådet træffer afgørelse om akkreditering af tidligere godkendte udbud af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser på grundlag af de kriterier, der fremgår af bilag 3. 7, stk. 3. EVA afgiver en akkrediteringsrapport med en samlet indstilling til Akkrediteringsrådets afgørelse om positiv akkreditering eller afslag på akkreditering. For så vidt angår et godkendt udbud kan EVA tillige indstille udbuddet til betinget positiv akkreditering. Stk. 5. EVA indstiller et godkendt udbud til positiv akkreditering, når det eksterne ekspertpanel vurderer, at kriterierne for relevans og kvalitet, som angivet i bilag 3, samlet set er opfyldt. Stk. 6. EVA indstiller et godkendt udbud til betinget positiv akkreditering, når det eksterne ekspertpanel vurderer, at kriterierne for relevans og kvalitet, som angivet i bilag 3, samlet set ikke er opfyldt, men forventes at kunne opfyldes inden for en periode på op til 12 måneder, jf. 15, stk Akkrediteringsrådet fastlægger de overordnede rammer for rådets virksomhed og træffer afgørelse om akkreditering efter 1. 8

9 13. Grundlaget for rådets afgørelse efter 12, stk. 1, er en akkrediteringsrapport efter kapitel Rådet kvalitetssikrer EVA s opgavevaretagelse efter denne bekendtgørelse, herunder særligt med hensyn til: 1) udvælgelse og brug af det faglige ekspertpanel, der foretager den faglige vurdering af uddannelser og udbud i forhold til kriterierne for relevans og kvalitet og 2) sikring af at akkrediteringsrapporten indeholder vurdering af de enkelte kriterier for relevans og kvalitet, herunder at kriterierne anvendes tilstrækkeligt konsistent. 9

10 3 Præsentation af uddannelsen på udbudsstedet Præsentation af uddannelsen på udbudsstedet Dette afsnit indeholder institutionens egen præsentation af udbudsstedet taget direkte fra institutionens redegørelse. Adresse Akkrediteringsvurderingen omfatter udbud af uddannelsen på denne adresse: Professionshøjskolen VIA University College Jens Otto Krags Plads Randers C Studiets struktur 10

11 Pædagoguddannelsen i Randers (PIR) har eksisteret i 16 år og er oprettet som en afdeling under daværende Jydsk Pædagog-Seminarium. Uddannelses-/udbudsstedet er organisatorisk en del af JYDSK i Aarhus/Randers/Grenaa (JRG) i VIA. JRG har en overordnet uddannelsesleder på JYDSK og en afdelingsleder i Randers. Afdelingslederen har det daglige, planlægningsmæssige og pædagogiske ansvar for PIR. Uddannelsesforløbet er i henhold til studieordningen organiseret som på Pædagoguddannelsen JYDSK med muligheder for lokal udmøntning og tilrettelæggelse. På PIR er alle uddannelseselementer nærmere beskrevet i vejledninger forud for hvert semesterforløb. De udgør grundlaget for undervisningens planlægning, for udarbejdelse af opgaver, studerendes arbejdsformer, studiegrupper, evaluering osv. Den gældende studieordning trådte i kraft efter sommeren Uddannelsesleder repræsenterer PIR i ledelsesgruppen for uddannelserne til pædagog (GUP), i uddannelsesudvalget og i studierådet. I det sidste er en underviser og en studerende fra PIR medlemmer. Hvert udbud har et valgt et fællesråd af medarbejdere og studerende. Afdelingsmødet med deltagelse af undervisere, afdelingssekretæren og afdelingslederen, er PIR s organisatorisk centrale forum. Her kan ad hoc deltage øvrige medarbejdere under hensyn til dagsorden, fx studiesekretær eller bibliotekar. Fra sommeren 2011 er PIR organisatorisk blevet en del af Campus Randers. PIR er således organisatorisk tilknyttet såvel JYDSK/PSH som Campus Randers med 2 sundhedsfaglige uddannelser (uddannelserne til sygeplejerske og til psykomotorisk terapeut). Afdelingslederen indgår i en campusledelsesgruppe med ansvar for daglig drift og udvikling. Fra er studieadministrationen blevet samlet under en central enhed med uddannelseslederen fra sygeplejerskeuddannelsen som daglig leder. Flere råd og udvalg er under opbygning i campus, husråd, arbejdsmiljøudvalg, biblioteksudvalg o.a., således at arbejdsvilkår, ressourcer og studiemiljø fra sept har været under forandring. VIA s bygnings- og serviceafdeling har ansvaret for campusbygning, lokaler og service. Biblioteksområdet og IT-afdelingen/support udgør hver en selvstændig, centralt organiseret stabsfunktion. De centrale fagområder Uddannelsens grundlæggende fag og faglige elementer har følgende omfang: 1 Pædagogik, svarende til 43 ECTS-point. 2 Dansk, kultur og kommunikation, svarende til 28 ECTS-point. 3 Individ, institution og samfund, svarende til 18 ECTS-point. Disse 3 fag/fagområder er obligatoriske for alle studerende. 4 Ét af følgende linjefag efter den studerendes valg, svarende til 30 ECTS-point: a. Sundhed, krop og bevægelse. b. Udtryk, musik og drama. c. Værksted, natur og teknik. Alle 3 linjefag udbydes for hvert optag og vælges medio 1. semester. 5 Praktikuddannelse, svarende til 74 ECTS-point. 3 praktikperioder, hvoraf 3. og 6. semester foregår som lønnede praktikperioder. Den korte praktikperiode er på 1. semester. 6 Specialisering inden for ét af følgende arbejds- eller funktionsområder, svarende til 5 ECTSpoint udover elementer fra pædagogik, linjefag og praktikuddannelse: a. Børn og unge. b. Mennesker med nedsat funktionsevne. c. Mennesker med sociale problemer. Specialiseringsvalget foregår medio 5. semester, og specialiseringen forløber hen over 6. semesters praktik med prøve i 7. semester. 11

12 7 I uddannelsen indgår et bachelorprojekt, svarende til 12 ECTS-point som uddannelsens afsluttende element. 8 I uddannelsen indgår et tværprofessionelt element, svarende til 8 ECTS-point, som sammensættes af elementer fra de grundlæggende fag og faglige elementer. Uddannelsesforløbet er i Randers tilrettelagt således, at der for den studerende ud over fag/faglig undervisning er skemalagt aktivitet i studiemetodik og -vejledning, i førstehjælp og i IT og medier. Der henvises til bekendtgørelsen for uddannelsen, herunder fagbeskrivelserne i bilag i BEK nr af 27/09/2010. Antal studerende og undervisere på uddannelsen på udbudsstedet Antal indskrevne studerende aktuelt: 340. Antal optagne studerende pr. semester de seneste tre år Dato og årstal Antal optagne studerende Pr Pr Pr Pr Pr Pr Antal undervisere og årsværk Antal undervisere 15 Antal årsværk 10,5 De centrale praktiksteder Praktikstederne er overvejende placeret i Randers, Norddjurs og Favrskov Kommuner og fordeler sig overvejende på følgende typer af institutioner: Kommunale dagtilbud Private/selvejende dagtilbud Kommunale og private skoler Specialtilbud, dag/døgn, for børn og unge (kommunale, regionale, private/selvejende) Specialtilbud, dag/døgn, for voksne. 12

13 4 Vurdering af de enkelte kriterier Kriterium 1: Beskæftigelse Uddannelsesudbuddets dimittender er i tilstrækkeligt omfang i relevant beskæftigelse, eller de deltager i videre uddannelse. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere tilfredsstillende overgangsfrekvenser til relevant beskæftigelse i erhverv eller profession samt videre uddannelse, set i forhold til resultaterne for det uddannelsesområde, som akkrediteres, eller i forhold til resultaterne for beslægtede uddannelsesområder. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet konstaterer, at 5 % af udbudsstedets dimittender er ledige. Denne ledighedsfrekvens er ikke over den vejledende maksimumgrænse på 11 %, som er fastsat i forbindelse med denne akkrediteringsvurdering, og er derfor tilfredsstillende. Den vejledende maksimumgrænse gælder for alle udbud af uddannelsen. Det skal bemærkes, at datamaterialet ikke indeholder oplysninger om beskæftigelsens relevans, hvorfor denne dimension ikke er indgået i vurderingen. Dokumentation: Statistik over aktiviteten for nyuddannede dimittender fra professionsbacheloruddannelsen til pædagog er baseret på data fra Danmarks Statistiks Registerbaserede Arbejdsstyrkestatistik, Uddannelsesstatistikkens Elevregister og Danmarks Statistiks Institutionsregister for Uddannelsesinstitutioner,

14 Kriterium 2: Aftager- og dimittendkontakt Uddannelsesudbuddets relevans søges sikret gennem løbende kontakt med aftagere og dimittender. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, at der indhentes relevant viden fra et felt af aftagere og dimittender, som er dækkende for udbuddet, at denne viden anvendes til at understøtte udbuddets fortsatte relevans. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet vurderer, at udbudsstedet har kontakt til et felt af aftagere, som dækker de aftagere, uddannelsen retter sig mod. Aftagerfeltet omfatter pædagogiske tilbud inden for uddannelsens tre specialiseringsområder, fx dagtilbud for børn, døgntilbud for mennesker med funktionsnedsættelser og behandlingstilbud for mennesker med sociale problemer. Udbudsstedet har bl.a. kontakt med aftagere gennem afdelingslederens to årlige møder med Randers Kommunes kontaktudvalg for hhv. dagtilbudsområdet og skoleafdelingen. På møderne drøftes fx udbuddets tilrettelæggelse, og hvordan udbuddets relevans kan sikres ved at skabe flere praktikpladser inden for skoleområdet. Afdelingslederen deltager desuden i tre årlige møder i et uddannelsessamarbejde i Randers Kommune sammen med direktøren for Børn, Skole og Kultur og ledere fra andre ungdomsuddannelser og videregående uddannelser i kommunen. Møderne har fokus på kommunens uddannelsespolitik, herunder status og prognose for beskæftigelsen lokalt. Kontakt med praktiksteder er også en kilde til viden fra aftagerne om udbuddets relevans. Der afholdes årligt to-tre dialogmøder med praktiksteder, hvor afdelingslederen og praktikkoordinatoren deltager. På dialogmøderne har praktikstederne bl.a. peget på, at uddannelsens aktuelle viden om beskæftigelsesområderne kan styrkes ved at bruge den studerendes praktikdokument som kildemateriale efter praktikken. Derudover har udbudsstedet sammen med VIA s kvalitetsafdeling afholdt en selvevalueringsworkshop om udbuddets mål og indhold, hvor repræsentanter fra praktiksteder deltog, og gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt praktiksteder, bl.a. med fokus på praktikkens indhold og læringsmålene for praktikperioderne. Kontakten med aftagerne foregår også, ved at uddannelseslederen for de tre udbudssteder i Randers, Grenaa og Risskov deltager i VIA s to-fire årlige møder i uddannelsesudvalget for pædagoguddannelsen, hvor relevante aftagere deltager. Ekspertpanelet vurderer, at udbudsstedet har en tilfredsstillende kontakt med sine dimittender, og at kontakten giver udbudsstedet brugbar viden om uddannelsens relevans. Siden 2009 har udbudsstedet hvert halve år gennemført en dimittendundersøgelse. Et år efter dimission modtager alle dimittender et spørgeskema, hvor de bliver bedt om at vurdere uddannelsen i forhold til det kompetencebehov, de oplever på arbejdsmarkedet. Studiekoordinatoren opgør resultaterne, der drøftes af udbuddets ledelse. 14

15 Ekspertpanelet vurderer, at udbudsstedet gennem ovenstående aktiviteter indhenter viden fra aftagere og dimittender, som kan bruges til at sikre uddannelsens fortsatte relevans på udbudsstedet, og at ledelsen benytter denne viden. Fx har udbudsstedet på baggrund af viden fra aftagerkontakten taget initiativ til et større udbud af praktikpladser inden for indskolingen efter en beslutning i Randers Kommune om, at der skal ansættes pædagoger i indskolingen på alle skoler. De nye praktiksteder giver de studerende mulighed for at stifte bekendtskab med dette beskæftigelsesområde. Tilbagemeldinger fra dialogmødet med praktikstederne har desuden ført til, at udbudsstedet har afsat tid til, at de studerende mundtligt og skriftligt præsenterer deres erfaringer fra praktikken for underviserne i løbet af den første uge, de er på udbudsstedet efter en praktikperiode, så undervisernes praksiskendskab løbende opdateres. Tilbagemeldinger fra dimittenderne har ført til, at det ungdomspædagogiske område er blevet opprioriteret i undervisningen. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 2, interview med ledelsen og underviserne under institutionsbesøget, supplerende oplysninger og følgende bilag: Bilag 2.A-1: Dimittendundersøgelse 07RS jan 2011 Bilag 2.B-1: Medlemmer af Studieråd for Pæd. udd. JRG Bilag 2.B-2: Kommissorium og medlemmer, uddannelsessamarbejdet i RK Bilag 2.B-3: Program for det årlige møde ml. Randers byråd og Udd.samarbejdet i Randers Bilag 2.B-4: Kontaktudvalg dagtilbud RK og PIR Bilag 2.B-5: Beskrivelse af kontaktudvalg med RK Skoleafdeling Bilag 2.B-6: Oversigt over medlemmer i styregruppen for Studentervæksthus Campus Randers Bilag 2.B-7: Aftagerkoncept PIR Bilag 2.D-1: PSH Pæd. koncept for aftagerkontakt jan Bilag 2.D-3: Dimittendundersøgelse 06RV juni 2010 Bilag 2.D-4: Menneskebiblioteket Bilag 2.D-5: Program for bachelorundervisning - forår 2012 Bilag 2.D-6: Oversigt over gæstelærer Bilag 2.D-7: Referat Uddannelsessamarbejdet Bilag 2.D-8: Referat Uddannelsessamarbejdet Bilag 2.E-1: Analyse af dimittendundersøgelser - juni januar 2012 Bilag 2.E-2: Organisations- og opgave beskrivelse PIR appendiks til Organisationsplan JRG 2012 Bilag 2.E-2.a: Udkast til udviklingssamarbejde om praktik med Afdeling Børn Bilag 2.E-3: Inspirationsdag om iværksætteri Bilag 2.E-4: Notat om På vej mod en ny skolepædagogik Bilag 2.E-5: Forskningens Døgn Print screen Bilag 2.E-6: Temarrangement om ungdomspædagogik nov Bilag 2.E-7: Ungemiljøets videoundervisning progr. Bilag 6.B-4; U 2.4: Iværksættelse didaktik og dannelse - 4 semester forår

16 Kriterium 3: Erhvervs- og professionsbasering Uddannelsesudbuddet er baseret på ny viden om centrale tendenser fra det eller de beskæftigelsesområder, udbuddet retter sig mod. Uddybning: Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, at ny viden om centrale tendenser fra det eller de relevante beskæftigelsesområder løbende tilgår udbuddet og medvirker til, at det til stadighed er tidssvarende. Dette kan fx ske gennem undervisernes kontakt med praksis gennem samarbejde og/eller undervisning af praktikere i efter- og videreuddannelsesregi, via udbuddets kontakt med eller viden om videncenteraktiviteter og/eller kurser og praksisorienterede temadage, deltagelse i netværk mv. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet vurderer, at underviserne på udbudsstedet løbende tilegner sig relevant viden om centrale tendenser inden for pædagoguddannelsens beskæftigelsesområder. Det gør de, bl.a. ved at undervisere underviser praktikere på efter- og videreuddannelsesforløb (3.548 undervisningstimer i perioden ). Fx underviser undervisere fra udbudsstedet praktikvejledere på tredages kurser og får derigennem viden om aktuelle temaer og problematikker i professionen. Viden fra disse undervisningsaktiviteter videreformidles til kolleger på afdelingsmøder, hvor alle udbudsstedets undervisere deltager. Underviserne får derudover også del i viden om centrale tendenser fra udbuddets beskæftigelsesområder fra afdelingslederens møder med aftagere, herunder møder med kontaktudvalg og uddannelsessamarbejdet i Randers kommune. Denne viden videreformidles på møder for alle undervisere. Under interviewet med underviserne under institutionsbesøget, fremhævede underviserne kontakten med praktiksteder som en god og vigtig kilde til viden fra praksis. Kontakten med praktikstederne foregår fx gennem to-tre årlige dialogmøder, og når underviserne som praktiklærere besøger de studerende på deres praktiksted i løbet af praktikken. Udbudsstedet afholder desuden et årligt arrangement kaldet Menneskebiblioteket, hvor dimittender inviteres til at fortælle nuværende studerende om deres arbejde, som også giver de deltagende undervisere relevant viden om centrale tendenser inden for uddannelsens beskæftigelsesområder. Gæsteundervisere og censorer, der arbejder inden for uddannelsens beskæftigelsesområder, er ligeledes kilder til viden fra beskæftigelsesområderne for underviserne. Alle underviserne mødes med censorerne hvert semester. I tilknytning til udbudsstedet er der et såkaldt studentervæksthus, som blev etableret som en del af VIA s overordnede strategi for entreprenørskab i uddannelserne. To undervisere fra udbudsstedet er tilknyttet studentervæksthuset, som har til formål gennem lokalt og professionsrettet udviklingsarbejde i samarbejde med aftagere at fremme de studerendes innovations- og iværksætterkompetencer gennem udvikling og formidling af nye arbejdsformer og -metoder inden for velfærdssamfundet generelt og også udvikling af bl.a. den pædagogiske profession mere specifikt. Det fremgik af interview med underviserne på institutionsbesøget, at studentervæksthuset giver 16

17 viden om centrale tendenser inden for uddannelsens beskæftigelsesområder. Underviserne får i øvrigt ny viden om centrale tendenser fra beskæftigelsesområderne ved at læse faglitteratur og rapporter om relevante udviklingsprojekter, som der linkes til på udbudsstedets intranet. Underviserne har adgang til faglitteratur gennem udbudsstedets bibliotek, hvor der også er adgang til relevante artikeldatabaser. Bibliotekaren sørger for, at publikationer fra pædagogiske faglige organisationer er let tilgængelige for underviserne. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 3, interview med underviserne under institutionsbesøget og følgende bilag: Bilag 2.D-6: Oversigt over gæstelærer Bilag 2.E-3: inspirations-dag om iværksætteri Bilag 3.B-1: Fagbeskrivelse VOK i RK Bilag 3.B-2: Undervisningsplan Neuro Randers Efterår Bilag 3.B-3: Print screen intranet oversigt Bilag 3.B-4: Orienteringsmail fra RK projekter Bilag 3.B-5: Rapport fra selvevalueringsworkshop PIR 13 april Bilag 3.B-6: UV plan det tværprofessionelle element uge 41 Bilag 3.B-7: Projektbeskrivelse Prof på tværs ØST 2011 uge 41 Bilag 3.C-1: Oversigt over studenterprojekter 2011 Bilag 3.C-2: PR08RV Bachelor oversigt endeligt emne og vejleder Bilag 3.C-3: PR08RS Bachelor oversigt endeligt emne og vejleder Bilag 3.C-4: Professionsbasering afslutning jan Bilag 3.C-5: Gæstelærerundervisning børn og sprog og videncenter forår 2012 Bilag 3.C-6: Cases fra professionsområderne Bilag 3.C.7: VIDA - Børn 0-5 år i RK Bilag 4.A-13: Nyheds-brev til praktiksteder - februar 2012 Bilag 6.B-4; U 2.4: Iværksættelse didaktik og dannelse - 4 semester - forår 2012 Bilag 8.B-10: Oversigt opgaver undervisere ekternt PIR

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Capital på Frederiksberg (Frøbel) Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Capital i Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2013 Sagsnummer:

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Syddanmark i Esbjerg

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Syddanmark i Esbjerg Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2013 Sagsnummer: 2012-536

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Capital i Hillerød (Nordsjælland)

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Capital i Hillerød (Nordsjælland) Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Capital i Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2013 Sagsnummer:

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Slagelse

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Slagelse Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2013 Sagsnummer:

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Syddanmark i Kolding

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Syddanmark i Kolding Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Syddanmark Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2013 Sagsnummer:

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademiet

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademiet Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Akkreditering af eksisterende udbud af uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Professionshøjskolen Metropol Att: Institutchef Thøger Johnsen Viceinstitutchef Anette Hestbæk Sendt pr. e-mail: thjo@phmetropol.dk aehe@phmetropol.dk Akkreditering af eksisterende udbud af uddannelsen

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Erhvervsakademi Dania Att.: Anders Graae Rasmussen Sendt pr. e-mail: agr@tradium.dk kontakt@hsminerva.dk Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Akkrediteringsrådet

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business i København

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business i København Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business i København Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Roskilde

Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Roskilde Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet December 2009 Journalnummer:

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved University College Nordjylland

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved University College Nordjylland Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved University College Nordjylland i Aalborg Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for laboratorieområdet Erhvervsakademiet Copenhagen Business Acedemy, Hillerød

Erhvervsakademiuddannelse inden for laboratorieområdet Erhvervsakademiet Copenhagen Business Acedemy, Hillerød Erhvervsakademiuddannelse inden for laboratorieområdet Erhvervsakademiet Copenhagen Business Acedemy, Hillerød Eksisterende udbud, 2014 Erhvervsakademiuddannelsen inden for laboratorieområdet (laborant

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi Dania i Randers Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor i maskinteknisk ledelse og drift ved Århus Maskinmesterskole i Århus

Uddannelsen til professionsbachelor i maskinteknisk ledelse og drift ved Århus Maskinmesterskole i Århus Uddannelsen til professionsbachelor i maskinteknisk ledelse og drift ved Århus Maskinmesterskole i Århus Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet Maj 2010 Journalnummer

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden. inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden. inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom Professionshøjskolen University College Nordjylland Att.: Troels Overvad Sendt pr. e-mail: to@eucnordvest.dk ucn@ucn.dk Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for international

Læs mere

Professionsbacheloruddannelse i jordemoderkundskab ved Professionshøjskolen Metropol i København

Professionsbacheloruddannelse i jordemoderkundskab ved Professionshøjskolen Metropol i København Professionsbacheloruddannelse i jordemoderkundskab ved Professionshøjskolen Metropol i København Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for ernærings-, fødevare-, mejeri- og procesteknologi Erhvervsakademiet Lillebælt, Odense

Erhvervsakademiuddannelse inden for ernærings-, fødevare-, mejeri- og procesteknologi Erhvervsakademiet Lillebælt, Odense Erhvervsakademiuddannelse inden for ernærings-, fødevare-, mejeri- og procesteknologi Erhvervsakademiet Lillebælt, Odense Eksisterende udbud, 2014 Erhvervsakademiuddannelsen inden for ernærings-, fødevare-,

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet Erhvervsakademiet Lillebælt Att.: Jette Mølholm Sendt pr. e-mail: jemo@tietgen.dk kvu@tietgen.dk Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet Akkrediteringsrådet

Læs mere

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM PÆDAGOG UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, SLAGELSE

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM PÆDAGOG UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, SLAGELSE Akkrediteringsrapport 2014 SUPPLERENDE AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDBUDSSTED UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM PÆDAGOG UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, SLAGELSE Uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi ved Erhvervsakademi Aarhus i Viby J

Uddannelse til professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi ved Erhvervsakademi Aarhus i Viby J Uddannelse til professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi ved Erhvervsakademi Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Maj 2013 Sagsnummer: 2012-643

Læs mere

Akkrediteringsrådets afgørelser kan jf. akkrediteringslovens 14, stk. 1 ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Akkrediteringsrådets afgørelser kan jf. akkrediteringslovens 14, stk. 1 ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Erhvervsakademi Aarhus Uddannelseschef Gert Simonsen Sendt pr. e-mail: eaaa@eaaa.dk gs@eaaa.dk Afslag på akreditering af nyt udbud af professionsbachelor i itforretningsudvikling Akkrediteringsrådet har

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling (Business Controller

Akkreditering af nyt udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling (Business Controller Professionshøjskolen University College Nordjylland Studieleder Charlotte Koldsø Sendt pr. e-mail: cko@ucn.dk ucn@ucn.dk Akkreditering af nyt udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring,

Læs mere

Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration ved Professionshøjskolen UC Nordjylland i Aalborg

Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration ved Professionshøjskolen UC Nordjylland i Aalborg Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration ved Professionshøjskolen UC Nordjylland Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2013 Sagsnummer:

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Aarhus Universitet i Århus

Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Aarhus Universitet i Århus Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Aarhus Universitet i Århus Akkreditering af ny udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0117 DANMARKS

Læs mere

Bachelor- og kandidatuddannelsen i arkitektur ved Arkitektskolen

Bachelor- og kandidatuddannelsen i arkitektur ved Arkitektskolen Bachelor- og kandidatuddannelsen i arkitektur ved Arkitektskolen Aarhus Akkreditering af eksisterende uddannelser på Kulturministeriets område Indstilling til Akkrediteringsrådet September 2010 revideret

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

Bachelor- og kandidatuddannelsen i design ved Danmarks Designskole

Bachelor- og kandidatuddannelsen i design ved Danmarks Designskole Bachelor- og kandidatuddannelsen i design ved Danmarks Designskole Akkreditering af eksisterende uddannelser på Kulturministeriets område Indstilling til Akkrediteringsrådet Juli 2010 Journalnummer 2009-0189

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Københavns Universitet i København

Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Københavns Universitet i København Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Københavns Universitet i København Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0116 DANMARKS

Læs mere

Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration ved Professionshøjskolen Lillebælt University College i Odense

Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration ved Professionshøjskolen Lillebælt University College i Odense Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration ved Professionshøjskolen Lillebælt University College i Odense Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere