Korsholm Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (24. september 2010)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Korsholm Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (24. september 2010)"

Transkript

1 Korsholm Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (24. september 2010)

2 Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur Skolebeskrivelse Skolens pædagogiske arbejde Udvikling af det faglige niveau Ro og trivsel i klassen Inklusion og specialpædagogiske bistand Det faglige niveau for tosprogede elever Den pædagogiske og strategiske ledelse SFO-området Skolens andre indsatsområder Skolens opfølgning på sidste års kvalitetsrapport Skolens mål for det kommende skoleår Oversigt over skolens principper og retningslinjer Skolelederens samlede vurdering Pædagogisk Råds udtalelse Børn og Skoles samlede vurdering af skolen Skolebestyrelsens udtalelse til kvalitetsrapporten Kvalitetsrapporten generelt Skolerapporten... 43

3 1. Rapportens formål, metode og struktur Favrskov Kommune skal årligt udarbejde en kvalitetsrapport, som beskriver skoleområdet, skolernes faglige niveau og de styrings- og udviklingstiltag som politikere, forvaltning og skoler har sat i værk i det forløbne år. 1 Kvalitetsrapporten er opdelt i én overordnet kvalitetsrapport og én skolerapport pr. skole. Denne rapport er skolens egen rapport. Den beskriver arbejdet på den enkelte skole, mens kvalitetsrapporten beskriver det samlede skoleområde. Skolerapporten tjener flere formål. Den dokumenterer og evaluerer det faglige arbejde, som foregår på skolen. Er skolen inde i en positiv udvikling? Er der eventuelt behov for korrektioner? Herved er rapporten med til at sikre, at såvel Byråd som skolebestyrelse lever op til deres tilsynsforpligtigelse. Det er desuden hensigten, at rapporten skal anvendes som grundlag for dialog i skolebestyrelsen, på skolen, i Byrådet og mellem politikere og skolebestyrelse Hvad skal målene være for skolen? Hvad er faglighed? Hvad er kvalitet? Herved bliver rapporten et vigtigt redskab i udviklingen af den enkelte skole. Evalueringskæden 2 skal sikre informationsstrømmene mellem undervisningssituation og Byråd. Der vil være behov for evalueringsværktøjer i hvert led af evalueringskæden, som opsamler viden og sikrer udveksling af resultater/viden og feedback mellem de enkelte led i kæden. Disse værktøjer vil være forskellige fra led til led. I mellem skoleledelse, forvaltning og Byråd er et af værktøjerne kvalitetsrapporten. Alle rapporter er struktureret efter indsatsområder vedtaget af Byrådet. De overordnede indsatsområder på skoleområdet: - Faglighed og evalueringskultur - Ro og trivsel i klassen - Inklusion og specialpædagogisk bistand - Det faglige niveau for tosprogede elever - Pædagogisk og strategisk ledelse - SFO-området Med indsatsområderne i fokus skabes ét dokumentationsgrundlag, som gør det muligt at følge udviklingen inden for det enkelte område. I skolerapporten beskrives indsatsområderne ud fra, hvordan skolens resultater påvirkes af skolens grundlæggende rammebetingelser og tilrettelæggelsen af det pædagogiske arbejde. Først opridses rammerne, dernæst gennmgås de pædagogiske processer og skolernes resultater og endelig følger skolelederens bemærkninger og forvaltningens vurdering. Rammer --> Pædagogiske processer --> Resultater 1. Folkeskoleloven 40 a. 2. Evalueringskæden er hentet fra Odens Kommunes KIS model (Kvalitet I Skolerne) 1

4 I Favrskov Kommune gennemføres hvert andet år statusanalyser som et væsentligt supplement til skolerapporten og den overordnede kvalitetsrapport. Formålet med statusanalysen er at måle og dokumentere udviklingen inden for områderne, ledelse, evalueringskultur og faglighed i inklusion og specialpædagogisk bistand. Skolens aktuelle statusanalyse er bilag til skolerapporten. Rapporten bliver indledt med et afsnit om formål og metode (dette afsnit). Det efterfølgende afsnit er en kort beskrivelse af skolens historie, geografi og kultur. I tredje afsnit beskrives skolens pædagogiske arbejde, herunder arbejdet med særlige indsatsområder. I fjerde afsnit giver skolelederen sin samlede vurdering og i femte afsnit følger Børn og Skoles samlede vurdering af skolen. Rapporten afsluttes med en udtalelse fra pædagogisk råd vedrørende skolerapporten og skolebestyrelsens udtalelse til kommunens overordnede kvalitetsrapport og til skolerapporten. Børn og Skole har udeladt spørgsmål fra tidligere udgaver af kvalitetsrapporten, som det ikke længere er relevant at stille, da samtlige skoler har fokus på området. Eksempelvis sender alle skoler elevplanen til forældrene inden skole/hjemsamtalen, alle skoler har retningslinjer for udarbejdelse af elevplaner og for overgange mellem dagtilbud og skole, og alle skoler drøfter fælles mål/trinmål i teamudviklingssamtalen. 2

5 2. Skolebeskrivelse Korsholm Skole er en lille skole med 149 elever fra 0. til 6. klasse beliggende midt i de sammenhængende landsbyer Foldby, Korsholm og Norring. Korsholm Skole er "fødeskole" til Præstemarkskolen, og der foregår et tæt og godt pædagogisk samarbejde fra 4. til 6. klasse. Skolens fysíske rammer er relativ gode, idet skolen blev delvis hovedrenoveret i Dog blev den sidste planlagte renoveringsetape udskudt. Her skulle skolens nedslidte pavillion erstattes af en tilbygning. Inden for det sidste år er skolens 6. kl. hus renoveret, således at undervisningslokalet fremstår lyst og venlig. Der er ligeledes etableret nyt køkken og husets toiletter er blevet renoveret. I hovedbygningen er der foretaget diverse forbedringer i årets løb. Skolens billedkunstlokale og gangen til faglokalerne har fået ny gulv belægning. Børnehaveklassen og SFO har fået etableret fælleslokale, så de fysiske rammer kan udnyttes optimalt formiddag og eftermiddag. Endelig er toiletterne på indskolingsgangen blevet hovedrenoveret. Alt i alt nogle væsentlige og synlige forbedringer. Skolens udearealer er generelt gode. Legepladsen, som var noget nedslidt, er blevet nyetableret med nyt legetårn, nye klatrestativer og gynger. Hverdagen på Korsholm skole er præget af tæt kontakt børn og voksne imellem. Forhold som engagement, fællesskab, trivsel, anerkendende pædagogisk tilgang til skolens elever og arbejdet generelt på skolen er solidt forankret i skolens værdigrundlag og i skolens kultur. Samarbejdet mellem SFO / klub og skole et tæt og velfungerende. Der laves mange fællesaktiviteter og pædagoger fra SFO indgår i undervisningen fra 0. til 3. kl. Skolen har arbejdet målrettet på at samarbejdet mellem lærer og pædagoger opleves som udviklende og givtigt samt at alle personalegrupper oplever, at de arbejder på en arbejdsplads med fælles mål for skolens elever. 3

6 3. Skolens pædagogiske arbejde I dette afsnit beskrives og vurderes skolens pædagogiske arbejde inden for det enkelte indsatsområde vedtaget af Byrådet. Beskrivelserne følger den samme skabelon: rammer, pædagogiske processer, resultater og vurdering. Rammer beskriver de overordnede mål, som Byrådet har fastsat for skolens arbejde med det enkelte indsatsområde og de ressourcer, som skolen har til rådighed, samt skolens strukturelle nøgletal. Med mindre andet er anført gælder tallene kun for undervisning i de almene klasser. Det vil sige, at data vedrørende specialklasser ikke indgår i tabellerne. Pædagogiske processer beskriver skolens pædagogiske arbejde inden for det enkelte indsatsområde med særligt fokus på de tiltag som skolebestyrelsen og skolelederen har besluttet at iværksætte. Desuden beskrives enkelte af skolens lokale målsætninger og skolens opfølgning på sidste års kvalitetsrapport. Formålet er at dokumentere de pædagogiske processer på skolen og vurdere om de understøtter de mål, der politisk og lokalt er sat for skolens arbejde. I praksis sker det ved hjælp af en model, hvor skolen beskriver et mål og definerer indikatorer for, hvornår målet er opfyldt. Dernæst beskrives de pædagogiske tiltag, man har valgt at tage på skolen for at opnå målet Herefter beskrives evaluering og resultater og endelig er der en kort redegørelse for den evt. opfølgning, som evalueringen giver anledning til. Resultater beskriver de resultater, som skolens elever har opnået indenfor det enkelte indsatsområde. I vurderingen sammenholder Børn og Skole rammer, pædagogiske processer og resultater for den enkelte skole. Det er vigtigt, at de pædagogiske processer vurderes i sammenhæng med elevernes udbytte af undervisningen. Herved får skolen mulighed for at korrigere indsatsen, hvis de ønskede resultater udebliver. I det følgende vil hvert indsatsområde blive beskrevet. 4

7 3.1. Udvikling af det faglige niveau Et af de centrale fokuspunkter for kvalitetsrapporten er naturligvis den faglige udvikling på skolerne. For at øge det faglige niveau på skolerne i Favrskov Kommune, ønsker Byrådet, at skolerne arbejder indgående med deres evalueringskultur, herunder kvalitetsrapporten og elevplaner Rammer for udvikling af det faglige niveau I dette afsnit beskrives de mål, som Byrådet har fastsat for arbejdet med det faglige niveau. Dernæst følger en række nøgletal, som fortæller noget om skolens ressourcesituation, økonomisk og personalemæssigt. Formålet er at beskrive de ressourcemæssige rammer, som skolen agerer indenfor. Endvidere er der nøgletal, som beskriver skolens elevtal og endelig beskrives lærernes faglige kompetencer. Mål for udvikling af det faglige niveau Det er kommunens mål at styrke fagligheden ved at arbejde med evaluering og dokumentation. Målet er en systematisk og vidensbaseret opfølgning på og refleksion over indsats, metoder og resultater med henblik på, at skabe en løbende og forpligtende forbedring af praksis. De ønskede tilstande er: - Forventningerne til alle elevers præstationer er tydelige og ambitiøse - Eleverne har en positiv indstilling til skolen og læringsvaner, der er hensigtsmæssige i forhold til at nå de mål,der er for elevens udbytte af undervisningen - Undervisningen tilrettelægges i overensstemmelse med resultaterne af evalueringen af undervisningen og elevernes udbytte - Forældrene motiveres til at støtte barnets læring ud fra den viden, de har om barnets resultater og indsats/læringsvaner Skolens arbejde med de ønskede tilstande evalueres ved hjælp af statusanalysen fra Partnerskab om Folkeskolen. Nøgletal vedr. undervisningsforhold Tabel 1. Nøgletal vedr. skolens ressourcer 2009/ /09 Elever pr. fuldtidsansat lærer 14,0 14,2 Antal lærere (fuldtidsstillinger) 10,7 10,81 Udgifter pr. elev (kr.) Antal elever pr. computer under 5 år med netopkobling 1,9 2,4 Klasser pr. interaktiv tavle 1,8 - Undervisningsmidler pr. elev (kr.) Andel af pædagogernes arbejdstid der anvendes i undervisningen (%) 3,5% 5,3% Andel af lærernes arbejdstid, der anvendes på undervisning 39,2% - Antal timer pr. klasse der anvendes til holddeling 80,0 75,7 Andel af lærernes arbejdstid der anvendes på holddeling (%) 3,1% 2,9% 5

8 Er opgjort pr. 5. september, de økonomiske nøgletal er dog opgjort for regnskabsåret *) Holddeling er de timer, hvor der er mere end en lærer pr. klasse, men kun i de tilfælde, hvor der ikke er tale om specialundervisning bevilget til en enkelt elev el. en gruppe af elever. 6

9 Tabel 2. Skolens elevtal*: Klassetrin Elever Klasser Gns. Klasse koeff. 2009/ / / / / /09 0. kl ,0 19,0 1. kl ,0 28,0 2. kl ,0 19,0 3. kl ,0 24,0 4. kl ,0 17,0 5. kl ,0 23,0 6. kl ,0 24,0 I alt ,4 22,0 Opgjort pr. 5. september *) I elevtallet indgår enkeltintegrerede elever. Tabel 3. Nøgletal vedr. elevtallet 2009/ /09 Mindste klasse Største klasse Antal elever i skoledistriktet Antal elever fra eget distrikt Elever fra eget distrikt, andel (%) 77,2% 77,4% Antal elever fra andre distrikter 8 10 Opgjort pr. 5. september 7

10 Tabel 4. Oversigt over lærernes kompetencer i de fag, de underviser i (%)*: Fag Linjefag Erfaring Andet 2009/ / / / / /09 Dansk 72,5% 66,9% 27,5% 33,1% - - Engelsk 100,0% 100,0% Tysk Historie ,0% 100,0% - - Kristendom ,0% - - Samfundsfag Geografi Biologi Natur/Teknik 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% - - Matematik 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% - - Fysik/Kemi Idræt 100,0% 100,0% Musik 100,0% 100,0% Billedkunst 100,0% 100,0% Hjemkundskab ,0% 100,0% - - Sløjd 100,0% 100,0% Håndarbejde 100,0% 100,0% Specialpædagogik ,0% 100,0% - - Dansk som andetsprog ,0% 100,0% - - *) Beregnet med udgangspunkt i antal lektioner, hvor der undervises af lærer med linjefag i % af det samlede antal lektioner i faget **) Linjefag eller uddannelse på tilsvarende niveau ***) Erfaring er defineret som minimum 3 års undervisningserfaring eller helt særlige forudsætninger inden for faget, svarende hertil. 8

11 Skolelederens bemærkninger til skolens rammer: Generelt er skolens fysiske rammer tilfredsstillende. I skoleåret er der sket tiltrængte renoveringer i 6. kl. huset, elevtoiletterne og gulvbelægningen i billedkunstlokalet og faggangen er blevet udskiftet. Skolens klasselokaler for 0. til 3. klasse er små men velfungerende. For 4. og 5 klasse er forholdene ikke tilfredsstillende, idet de undervises i en meget nedslidt pavillon. Niveauet for udvendig vedligehold bør højnes, idet mange vinduer og døre trænger til udskiftning og renovering. Skolens elevtal er godt og stabilt i forhold til de fysiske rammer og i forhold til den økonomiske resurse. Klassekvotienten er på ca. 21 elever hvilket er tilfredsstillende. På IT området er skolen velfungerende. Skolen har som gennemsnit en computer til hver anden elev, og der er i skoleåret indkøbt interaktive tavler til 4 af skolens 7 klasselokaler. Skolens rengøringsstandard har gennem året været svingende, men er nu på et acceptabelt niveau Pædagogiske processer vedrørende udvikling af det faglige niveau I dette afsnit findes en beskrivelse af skolens pædagogiske indsats i forhold til at udvikle det faglige niveau, herunder arbejdet med evaluering. Desuden beskrives de mål og indsatsområder, som skolen selv prioriterer i relation til at styrke det faglige niveau. Tabel 5a. Arbejdet med de overordnede mål for evalueringskultur Beskrivelse Mål Indikatorer Fortsat at arbejde for at Årsplan og den løbende evaluering bl.a i form af test videreudvikles og styrkes. At der er en tydelig sammenhæng mellem årsplan og den løbende evaluering. En sammenhæng og viden som tydeligt indgår i elevplanerne. At portefølje bruges som refleksion- og præsentationsredskab. At SFO inddrages i arbejdet med elevplanerne og den løbende evaluering. At de nationale test bliver et funktionelt evalueringsredskab. Årsplanen: At Årsplanen tydeligt beskriver klassens faglige og sociale mål. At der i årsplanen er en tydelig sammenhæng mellem mål og aktiviteter. At elever og forældre er bekendt med mål og aktiviteter. Evaluering: At der er sket bevidste valg af evalueringsredskaber. At der er valgt nuancerede evalueringsredskaber i forhold til temaer og forløb. At elevplanen bliver en hjørnesten i evalueringen af den enkelte elev. At skolens testplan og de nationale test bruges fremadrettet til styrkelse af undervisningen. Portefolio: At der hos eleverne er en bevidsthed om hvilke kvalitet- og udvælgelseskriterier, der ligger til grund for portefolioen. At eleverne konkret evaluerer eget arbejde i forhold til udvælgelse og præsentation. 9

12 Pædagogiske tiltag Status på arbejdet i Det udarbejdede arbejdspapir for hvad årsplanen skal indeholde er blevet revideret og tilrettet. Der er ikke sket en standardisering, og udarbejdelsen af årsplanen sker i fællesskab i de enkelte teams. Årsplanen er tilgængelig på forældreintra. Brugen af portefolio i undervisningen er blevet revideret og tilrettet, således at den primært fremstår som et refleksion- og præsentationsredskab. Der arbejdes i det kommende skoleår på kvalitet- og udvælgelseskriterier for porteføljen på de enkelte klassetrin. Arbejdet med elevplanen er løbende blevet tilrettet, så den er blevet så informativ og præcis som mulig. Det har medført en opkvalificering af skole-hjem samarbejdet og en større fælles forståelse vedr. de faglige mål og den enkelte elevs resultater. Skolens testplan indgår nu som et naturligt instrument mht. at målrettet undervisningen ud fra det enkelte barns behov. For børn, som har faglige problemer, er der udarbejdet handleplaner. Fremadrettet: Der arbejdes videre med indsatområdet i kommende skoleår med særligt fokus på at de nationale test kommer til at fungere som et funktionelt evalueringsredskab. Elevplanerne justeres og standardiseres i et vist omfang med hensyn til brug af faste vendinger. Evaluering - resultater Indsatområdet er løbende blevet debatter og justeret på pæd. arrangementer og i pæd. råd. Ledelsen har modtaget årsplaner for klasserne, og har i samarbejde med lærerne evalueret planerne og de brugte evalueringsredskaber. Der afholdes formaliserede teamsamtaler hvor faglige mål og resultater drøftes. Ledelsen har i samarbejde med klassens lærere, læsevejleder og andre resursepersoner gennemgået de afholdte test med henblik på opkvalificering af undervisningen i de enkelte klasser. Foruden faglige handleplaner for enkelte elever, er der udarbejdet handleplan for læsning for 1. og 3. kl. Forældrekredsen har givet udtryk for stor tilfredshed med de udarbejdede elevplaner Opfølgning Der sættet stadig fokus på de opstillede mål og de pædagogiske tiltag videreudvikles i skoleåret og fremefter. Ledelsen holdes ajour med de faglige testresultater og de udarbejde handleplaner. Lærere og ledelse er i løbende dialog. Forældre, lærere og ledelse er i løbende dialog mht. videreudvikling og opkvalificering. 10

13 Tabel 5b. Arbejdet med de overordnede mål for evalueringskultur Beskrivelse Mål Beskrivelse af skolens egne mål vedr. læsning og styrkelse af det faglige niveau. Mål: Fortsat at højne elevernes læsekompetencer ved styrkelse af læseundervisningen i alle fag, så særligt elevernes læseforståelse og læsehastighed øges. Indikatorer At eleverne på mellemtrinnet bliver i stand til at anvende forskellige læseforståelsesstrategier alt efter læseformål. At forældrene får viden om, hvilke faktorer, der har indflydelse på børns læseudvikling og deres læseforudsætninger, herunder forældrenes egen rolle i deres barns læseudvikling. At alle lærere ser undervisning i læsning som et fælles anliggende. At læseundervisningen fortsat drøftes i klasseteamet i udarbejdelsen af årsplaner og elevplaner. At elevernes læsekompetence forbedres i undervisningen og i læseprøverne. At skolens fælles sprog for læsning styrkes og højnes. 11

14 Pædagogiske tiltag Status på arbejdet I skoleåret har der fortsat været fokus på elevernes brug af læseforståelsesstrategier på 4. og 5. klassetrin. Der har været afholdt pæd. arrangement, hvor læsevejlederen gjorde rede for de krav til læsehastighed og læseforståelse, der stilles til elever, når de forlader folkeskolen med hovedvægt på fagene dansk og matematik. Lus er blevet implementeret på alle årgange og der er sket LUS-ning af eleverne to gange i løbet af året i forbindelse med skolehjemsamtaler og ved udarbejdelse af elevplaner. Der er taget læseprøver på alle årgange og resultaterne vurderes af dansklærere, læsevejleder og ledelse, før det nye skoleår planlægges. Læsevejlederen har afholdt læseaftener for forældre i 1.klasse med fokus på begynderlæsning, læseudvikling, læseforståelse og forældrenes rolle i børns læseudvikling. Læsevejlederen har foretaget den obligatoriske sprogscreening på 0. klassetrin med særlig fokus på ordkendskab, bogstavkendskab og kendskab til bogstavernes lyde, samt udarbejdet en skrivelse til forældre med resultatet at sprogscreeeningen i samarbejde med børnehaveklasselederen. Der er blevet gennemført et længerevarende intensivt læsekursusforløb for 2. klasse-elever med særlige vanskeligheder inden for læsning. Fremadrettet: Læsevejlederen udarbejder i samarbejde med skolens øvrige lærere skolens fremtidige læsepolitik. Der foretages fortsat sprog-screening i børnehaveklassen to gange i løbet af skoleåret. Der vil også i kommende skoleår være øget fokus på svage læsere i indskolingen i form af intensive læseforløb for enkelte elever. Læseaftener afholdes for forældre til børn i 1. og 4.klasse med fokus på begynderlæsning, læseudvikling, læseforståelse og forældrenes rolle i børns læseudvikling. I forbindelse med læseaftener for forældre udarbejdes en folder/en side på forældreintra med teori, gode råd, tips og idéer til støtte af børnenes læseudvikling. Herunder læseudviklingens forskellige faser, forældrenes rolle i lektielæsningen, kort beskrivelse af LUS, gode højtlæsningsbøger samt forslag til spil og lege, der styrker børns sproglige udvikling på forskellige alderstrin. Eleverne på mellemtrinnet undervises fremover i brugen af læseforståelsesstrategier, som en del af 5. klasses læseundervisning. Læsevejlederen afholder klasselæsekonferencer med klasselærerne og spec. uv.lærerne, hvor klassens eller særlige elevers læseudvikling drøftes og evalueres. LUS anvendes på årgang. Der arbejdes fortsat på at videreudvikle et mere nuanceret LUS-skema til brug på 6. klassetrin. Læsevejlederen vejleder kolleger f.eks. i forbindelse med udarbejdelse af undervisningsforløb, vejledning om konkrete elever, henvisning til litteratur samt ved udarbejdelse af henvisninger til PPR. 12

15 Evaluering - resultater Opfølgning Læsetest tages i foråret Klasse. Resultaterne vurderes, og der drøftes mulige tiltag i forbindelse med kommende skoleårs læseundervisning. Den obligatoriske sprogscreening er gennemført i børnehaveklassen. LUS anvendes som vurdering af, om eleverne har nået de bindende mål for læsning på det pågældende klassetrin, samt som dokumentation for skolens læseindsats. Anvendes desuden i nogen grad i elevplanerne. DVO-test (dysleksi-afgrænsning) er foretaget på enkelte elever som forberedelse til møder med kommunens læsekonsulent.. Fortsat stor interesse om læsning ved afholdelse af læseaftener. Et mere nuanceret fælles sprog om læsning blandt elever og lærere. Læsevejleder og ledelse beslutter i fællesskab kommende års arbejde. Tabel 6. Elevsamtaler Indskoling Mellemtrin Udskoling Antal elevsamtaler pr. år pr. elev? Beskrivelse af skolens øvrige processer for den løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen: Skolens testplan herunder de nationale test indgår sammen med elevplanerne i de regelmæssige samtaler der føres i forbindelse med den løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen. Skolelederens bemærkninger til elevplaner, elevsamtaler mv.: Arbejdet med elevplanerne har i de sidste år været konstruktivt. Både personale og forældre synes, det er et godt og brugbart evalueringsredskab. Elevplanen har opkvalificeret skole hjem samarbejdet betydeligt. Elevsamtalerne er i skoleåret sat i system på alle klasser med succes, hvilket har medført en væsentlig kvalitetsforbedring. Skolelederens bemærkninger til skolens pædagogiske processer vedr. faglighed: Generelt vurderes arbejdet med de pædagogiske processer vedr. faglighed som værende tilfredsstillende. Der arbejdes målrettet og mangesidigt med at udvikle skolen. På der generelle plan vurderes det, at skolens testplan er blevet et aktivt værktøj mht. at målrette og højne de pædagogiske processer og resultater. På baggrund af de udførte test er det tydeligt, at skolen også fremover skal have et særligt fokus på læsning. Der er forholdsvis mange børn, som skal have ekstra hjælp og støtte gennem en målrettet og systematisk læseundervisning. Der undervises i læsning i stort set alle fag og LUS bruges som værktøj til vurdering af, om skolen når de bindende mål på alle klassetrin. Brug af LUS har været opkvalificerende. Skolens forsøg med engelsk i 1. og 2. kl. har været en succes, men pga. for få engelsklærere på skolen stoppes det i skoleåret

16 Resultater vedrørende udvikling af det faglige niveau Skolens resultater henviser til de effekter, som skolen har opnået gennem undervisningen (pædagogiske processer). I dette afsnit beskrives de resultater, som skolens elever har opnået i skoleåret, herunder resultaterne af 9. og 10. kl. afgangsprøver. Endvidere redegøres der for elevernes overgangsfrekvenser til ungdomsuddannelserne. Skolens resultater i de nationale test behandles i særskilt notat, da disse oplysninger er fortrolige. For en bredere beskrivelse af skolens resultater henvises til skolens seneste statusanalyse, som beskriver elevernes kompetencer indenfor kreativitet, innovation, problemløsning og samarbejde. Resultater af afgangsprøver m.v. Tabel 13. Resultater af læsetest i 1. klasse Kategori af læsere: Andel elever i % 2009/10 Andel elever i % 2008/09 Hurtige, sikre læsere 64% 64% Langsomme, sikre læsere 16% 18% Usikre læsere 20% 18% Tabel 14. Resultater af læsetest i 3. klasse Kategori af læsere: Andel elever i % 2009/10 Andel elever i % 2008/09 Hurtige, sikre læsere 68% 78% Langsomme, sikre læsere 5% 18% Hurtige, lidt usikre læsere 16% 0% Usikre læsere 11% 4% 14

17 Beskrivelse af andre relevante test på skolen: Dansk / læsetest: 2.kl. OS120 2.kl. Nationale test 4.kl. SL40 4.kl. Nationale test 5.kl. Læs 5 6.kl. TL1 6.kl. Natonale test Stavetest: 3.kl. ST3 4.kl. ST4 5.kl. ST5 6.kl. ST6 Matematiktest: 3.kl. Nationale test 4.kl. MG4 5.kl. MG5 6.kl. MG6 6.kl. Nationale test Resultater af de ønskede tilstande på indsatsområdet evalueringskultur, herunder kvalitetsrapporten, findes i bilag 1 3 Skolelederens bemærkninger til skolens resultater: På baggrund af de faglige tests resultater - herunder de nationale test - vurderes det, at skolens resultater generelt er tilfredsstillende. Det skal dog bemærkes at skolens læseresultater ikke gode nok for 1. og 3. klasse, da læsetestene i 1. og 3. klasse indikerer alt for mange svage læsere. Næste skoleår bør læseundervisningen i højere grad målrettes børn med læseproblemer. Både ved omprioritering af resurser ( holddeling ) og ved evaluering / revidering af de udarbejdede handleplaner for læsning. Både for klassen som helhed og for de enkelte elever. Overgang til ungdomsuddannelser Folkeskolens formålsparagraf fastslår, at folkeskolen har et ansvar for at forberede eleverne til videre uddannelse. Elevernes overgangsfrekvenser til ungdomsuddannelserne kan bruges som en indikation på, om skolen lever op til denne målsætning. Skolelederens bemærkninger til overgang til ungdomsuddannelser: Børn og Skoles vurdering vedrørende udvikling af det faglige niveau 3. Statusanalysen, Partnerskab om Folkeskolen, afsnit

18 Resultaterne af læsetest på 1. og 3. årgang er ikke tilfredsstillende. Skolen er opmærksom på området og har udarbejdet en handleplan til at forbedre fagligheden generelt og læsning i særdeleshed. Børn og Skole vurderer at handleplanen er gennemarbejdet. Børn og Skole anbefaler desuden, at skolen sammen med de kommunale læsekonsulenter foretager en grundig analyse af området. Det er vigtigt, at skolen i skoleåret 2010/11 deltager i alle de nationale test der afholdes for de klassetrin der er relevante for skolen. Det er vigtigt at skolen har fokus på IT i undervsingen. 16

19 3.2. Ro og trivsel i klassen Ro og trivsel i klassen er et kommunalt indsatsområde Rammer for ro og trivsel i klassen I dette afsnit beskrives rammerne for arbejdet med ro og trivsel i klassen, det vil sige de mål som Byrådet har fastsat for arbejdet. Mål for ro og trivsel i klassen Ønsket tilstand i forhold til eleverne: - Eleverne har en positiv indstilling til skolen og læringsvaner, der er hensigtsmæssige i forhold til at nå de mål, der er for elevens udbytte af undervisningen. Ønskede tilstande i forhold til lærerne: - Læreren er værdsættende og anerkendende i sin tilgang til den enkelte elev, og eleven får positiv og tydelig tilbagemelding på selv det mindste fremskridt. - Læreren påtager sig lederskabet i klassen og sikrer et godt undervisningsmiljø. - Lærerne har mulighed for at blive vejledt og få supervision af interne og eksterne resursepersoner. Ønskede tilstande i forhold til ledelsen: - Ledelsen lægger vægt på at skabe et trygt og arbejdsorienteret læringsmiljø på skolen. Ønskede tilstande i forhold til forældrene: - Forældrene er ansvarlige og aktive medspillere i forhold til den fælles opgave at skabe trivsel og inklusion. Forældrene handler på henvendelser fra skolen. - Skolens ledelse og det pædagogiske personale samarbejder om at inddrage forældrene i skolens arbejde med trivsel og inklusion. Skolelederens bemærkninger til rammer for ro og trivsel i klassen Rammerne for arbejdet med implementering af LP modellen på skolen har været tilfredsstillende, idet der er blevet etableret 2 LP grupper bestående af lærere og pædagoger. Grupperne er henholdsvis forankret i skolens indskolings og mellemtrins team. Skolens personale har udvist stor fleksibilitet mht. at afholde LP møder,så de ikke har forstyrret den daglige drift. En problemstilling som nemt kunne opstå når 2 personalegrupper, som har forskellig arbejdstider, skal samarbejde Pædagogiske processer for ro og trivsel i klassen I dette afsnit beskrives skolens pædagogiske indsats i forhold til arbejdet med ro og trivsel i klassen, herunder skolens arbejde med LP-modellen. LP står for læringsmiljø og pædagogisk analyse. Modellen er en analysemetode, der systematisk arbejder med at klarlægge, hvordan eleverne er i interaktion med omgivelserne i skolen. Ved at ændre på disse omgivelser vil man kunne ændre betingelserne for elevernes læring og adfærd. 17

20 Tabel 16a. Arbejdet med de overordnede mål for ro og trivsel i klassen Beskrivelse Mål Indikatorer Ro og trivsel i klassen gennem et velfungerende læringsmiljø Eleverne har en positiv indstilling til skolen og har hensigtsmæssige læringsvaner. Læreren er værdsættende og anerkendende i sin tilgang til den enkelte elev, og eleven får positiv og tydelig tilbagemelding på selv det mindste fremskridt. Læreren påtager sig lederskabet i klassen og sikrer et godt undervisningsmiljø. Lærerne har mulighed for at blive vejledt og få supervision af interne og eksterne resursepersoner. Ledelsen er sparringspartner og vejleder, når det pædagogiske personale udvikler undervisningen. Ledelsen lægger vægt på at skabe et trygt og arbejdsorienteret læringsmiljø på skolen. Forældrene er ansvarlige og aktive medspillere i forhold til den fælles opgave at skabe trivsel og inklusion. Forældrene handler på henvendelser fra skolen. Skolens ledelse og det pædagogiske personale samarbejder om at inddrage forældrene i skolens arbejde med trivsel og inklusion. Pædagogiske tiltag Status på arbejdet LP modellen som pædagogisk analysemode implementeres over periode på 3 år, for herved at opnå forståelse for de faktorer, som udløser, påvirker og opretholder adfærds- og læringsproblemer. I skoleåret har hele det det pædagogiske personale gennemført e- leaningsforløbet. Tovholderne som har ansvaret for at skolens LP- grupper arbejder efter LP modellens faser og principper har gennemført det særlige uddannelsesforløb for tovholder. I løbet af foråret er der afholdt 4 konkrete LP - møder Statusanalysen - foretaget foråret er analyseret, og der er sat fokus på lærer / elev relationerne. Ligeledes arbejdes der på en øget bevidsthed hos eleverne vedr. elevplanen, samt for fælles forståelse for anerkendende tilgang i undervisningen. En del lærere har i løbet af året været på kursus i Cooperative leaning, og har med stor succes organiseret læringsarbejdet ud fra strukturer der understøtter faglige, kommunikative og sociale kompetencer. Fremadrettet: Arbejdet med LP modellen fortsætter i en fastlagt struktur. I løbet af efteråret afholdes der et større evalueringsmøde med deltagelse fra professionshøjskolen UCN. Samarbejdet med PPR vedr. LP arbejdet videreudvikles og styrkes. Arbejdet med at implementerer principperne for Cooperativ Leaning i undervisningen fortsættes. 18

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Hashøjskolen

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Hashøjskolen 2010-2011 Kvalliitetsrapport Skolerapport for 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kvalitetsrapportens indhold... 4 Kvalitetsrapportens formål... 4 Kvalitetsrapportens tilblivelse... 4 Kommunale indsatsområder...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole(Specialskole)

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole(Specialskole) 2010-2011 Kvalliitetsrapport Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole Specialskole 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kvalitetsrapportens indhold... 4 Kvalitetsrapportens formål... 4 Kvalitetsrapportens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Eggeslevmagle Skole

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Eggeslevmagle Skole 2010-2011 Kvalliitetsrapport Skolerapport for Eggeslevmagle Skole 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kvalitetsrapportens indhold... 4 Kvalitetsrapportens formål... 4 Kvalitetsrapportens tilblivelse... 4

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2008/09. Ødsted Skole

KVALITETSRAPPORT 2008/09. Ødsted Skole KVALITETSRAPPORT 2008/09 Indhold 1. Indledning Kapitel 1 1.1 Baggrund og formål Kapitel 1.1 1.2 Fremgangsmåde Kapitel 1.2 1.3 Rapportens opbygning Kapitel 1.3 2. Overordnede rammer Kapitel 2 3. Resultater

Læs mere

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle:

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle: Bestillingsparametre Rapporttitel: Kvalitetsrapport 2008-09 Rapporttype: Lokalt handlingsprogram Styringskoncept: Skoler i Ikast-Brande Kommune 2008-2009 Version: Kva. rapport 08-09 Arbejdsprogram(mer):

Læs mere

Kvalitets- og udviklingsrapport. Enghavegård Skole

Kvalitets- og udviklingsrapport. Enghavegård Skole Kvalitets- og udviklingsrapport Enghavegård Skole Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 5. FAGLIGHED... 3 5.1 SKOLELEDERENS VURDERING... 3 Folkeskolens afgangsprøver... 3 Nationale test... 3 Generelle

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

Kvalitetsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2012-2013

Kvalitetsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2012-2013 Kvalitetsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2012-2013 1 Indhold Forord 3 1. Opsamling og vurdering 4 2. Årets gang i skolevæsenet 8 2.1 Læringsgrundlaget 8 2.2 Aktionslæring i forlængelse af SAL

Læs mere

Bilag til Kvalitetsrapport 2012-2013 Folkeskolerne - Haderslev Kommune

Bilag til Kvalitetsrapport 2012-2013 Folkeskolerne - Haderslev Kommune Bilag til Kvalitetsrapport 2012-2013 Folkeskolerne - Haderslev Kommune Side 3 Side 7 Side 15 Side 20 Side 25 Side 28 Side 31 Side 35 Side 41 Side 46 Side 50 Side 56 Bilag vedr. Fællesskolen Starup-Øsby

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 FOLKESKOLE

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 FOLKESKOLE RAMBØLL KOMMUNE Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 FOLKESKOLE 1 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 5 1.1 Politiske visioner for skolevæsnet 5 1.2 Arbejdet med de kommunale

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009

Kvalitetsrapport 2009 Aakjærskolen...2 Balling Skole...17 Breum skole...38 Brårup skole...52 Durup Skole...70 Fursund Skole...83 Glyngøre skole...96 Hem Skole...107 Højslev Skole...121 Jebjerg Skole...136 Nr. Søby Skole...154

Læs mere

TEMAPLAN. for kvalitet og udvikling i folkeskolen. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN. for kvalitet og udvikling i folkeskolen. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for kvalitet og udvikling i folkeskolen Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE 2008 Indhold 1. Præsentation og grundlag 2. Status, opgaver, mål Ledelse Personale Organisation Drift Læring og udvikling Rummelighed Trivsel og sundhed Forældreinddragelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Xclass

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Xclass 2012-2013 Kvalliitetsrapport Skolerapport for Xclass 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kvalitetsrapportens indhold... 4 Kvalitetsrapportens formål... 4 Kvalitetsrapportens tilblivelse... 5 Kommunale indsatsområder...

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009/2011 Hvidovre Kommune Rådhuset, Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Tlf: 36393639 E-mail: hvidovre@hvidovre.dk http://www.hvidovre.

Kvalitetsrapport 2009/2011 Hvidovre Kommune Rådhuset, Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Tlf: 36393639 E-mail: hvidovre@hvidovre.dk http://www.hvidovre. Kvalitetsrapport 2009/2011 Hvidovre Kommune Rådhuset, Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Tlf: 36393639 E-mail: hvidovre@hvidovre.dk http://www.hvidovre.dk Kvalitetsrapport for Hvidovre Kommune Side 1 af 58

Læs mere

1. september 2013 Lokal kvalitetsrapport Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Holmegårdsskolen

1. september 2013 Lokal kvalitetsrapport Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Holmegårdsskolen 1. september 2013 Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Indholdsfortegnelse 1. 1.1 1.2 1.3 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 Resultatmål 4.2 Evaluering af visioner 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6. 6.1 6.2 6.3

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE 2009 PRÆSENTATION AF LYSTRUP SKOLE... 2 LEDELSE... 3 PERSONALE... 4 ORGANISATION... 5 DRIFT... 7 LÆRING OG UDVIKLING... 8 RUMMELIGHED... 11 INTEGRATIONSPOLITIKKEN... 12 TRIVSEL

Læs mere

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Skoleafsnit Børn og Unge Indhold 1 Forord... 3 2 Stokkebækskolen... 4 3 Rantzausminde Skole... 13 4 Tved Skole... 24 5 Nymarkskolen... 32 6 Vestre Skole... 46 7

Læs mere

Version 17-09-09 Holbergskolen. Kvalitetsrapport for Holbergskolen

Version 17-09-09 Holbergskolen. Kvalitetsrapport for Holbergskolen Kvalitetsrapport for KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2009 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 2 KVALITETSRAPPORT FOR HOLBERGSKOLEN... 2 HVAD ER KVALITET I DET KØBENHAVNSKE SKOLESYSTEM?...

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

Kvalitetsrapport 2008

Kvalitetsrapport 2008 Kapitel 1: Indledning...2 Baggrund og formål...2 Proces og dokumentation...2 Rapportens overordnede vurdering og anbefalinger...2 Kapitel 2: Status på handlingsplanen for kvalitetsrapport 2007...5 Vurdering

Læs mere

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle:

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle: Bestillingsparametre Rapporttitel: Kvalitetsrapport 2008-09 Rapporttype: Lokalt handlingsprogram Styringskoncept: Skoler i Ikast-Brande Kommune 2008-2009 Version: Kva. rapport 08-09 Arbejdsprogram(mer):

Læs mere

Kvalitetsrapport 2008 1

Kvalitetsrapport 2008 1 Kvalitetsrapport 2008 1 Folkeskolerne FORORD... 4 Beskrivelse af Skive Kommunes Skolevæsen... 4 Det fælles skolevæsen/netværk... 4 Børnekulturnetværk... 4 Musik... 4 Billedkunst... 5 Film og medier...

Læs mere

Version 180908 Holbergskolen. Kvalitetsrapport for Holbergskolen

Version 180908 Holbergskolen. Kvalitetsrapport for Holbergskolen Kvalitetsrapport for KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2008 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 2 KVALITETSRAPPORT FOR HOLBERGSKOLEN... 2 HVAD ER KVALITET I DET KØBENHAVNSKE SKOLESYSTEM?...

Læs mere

Ans Skole. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Ans Skole. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ans Skole Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ans Skole 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter komma

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013-14. Holbæk Kommune - skoledel

Kvalitetsrapport 2013-14. Holbæk Kommune - skoledel Kvalitetsrapport 2013-14 Holbæk Kommune - skoledel Skoleåret 2013/2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Katrinedalskolen... 5 Rammebetingelser... 6 Resultater... 7 Specialpædagogisk bistand... 7

Læs mere

Kvalitetsrapport for. for skoleårene. 2011/2012 og 2012/2013

Kvalitetsrapport for. for skoleårene. 2011/2012 og 2012/2013 Kvalitetsrapport for for skoleårene 2011/2012 og 2012/2013 Acadre 13/6081 Indhold Skolens virke 2 1. Virke og rammer 2 2. De politisk udmeldte indsatsområder mål for mål 3 3. Selvvalgte indsatsområder

Læs mere