HASMARK 55. ÅRGANG JULI 2010 STRAND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HASMARK 55. ÅRGANG JULI 2010 STRAND"

Transkript

1 ANDELSSELS KABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING HASMARK 55. ÅRGANG JULI 2010 STRAND

2 2 HASMARK STRAND Bladet Hasmark Strand Udgiver: Andelsselskabet Hasmark Strands Vandforsyning. Udsendes hvert år i juni/juli til samtlige sommerhuse i Hasmark og dele af Jørgensø i et oplag på Indlæg til bladet kan tilsendes redaktøren eller et bestyrelsesmedlem (se omstående adresser) senest 10. maj. Redaktion og annoncer: Erling Struve, Åløkkehaven 33, 1. th., 5000 Odense C Telf.: Ansvarshavende: Allan Peterhänsel, Vermehrensvej 11, 5230 Odense M Telf.: Produktion: Vissenbjerg - Tommerup Tryk A/S Industrivej Vissenbjerg Telf.: Ja, så lægges blåserne ud og man tror at det er sommer. - Men ak, her i skrivende stund har vi lige haft en super weekend og dagen efter vælter hele Himmelen ned med 40 mm regn. - Vi må så bare håbe, at sommeren bliver tilsvarende forlænget i den sidste ende. Red. AHSV Vagttelefon Ved akutte sprængninger på ledningsnettet AALUND S EDB SERVICE Sportsvej 7, Flemløse Glamsbjerg - Tlf Andelsselskabet Hasmark Strands Vandforsyning Selvaflæsningskort udsendes i december. Aflæses 31. dec. Kortet returneres senest den 10. januar. Hvis det ønskes kan AHSV efter aftale aflæse måleren for kr. 150,- plus moms. Ved manglende rettidig indsendelse af aflæsningskort koster det kr. 250,- plus moms, fastsat i takstbladet. Vi vil understrege, at aflæsningen er meget vigtig både for Dem og os - idet den er nødvendig for et korrekt afregnet forbrug. Flytninger, ejerskifte og adresseændringer skal meddeles direkte til Aalund s EDB- Service som så laver en opgørelse. Husk at aflæse vandmåleren ved ejerskifte. Regnskabsføring m.m. Regnskabsføringen, opkrævning af vandafgifter og udsendelse af selvaflæsningskort m.m. foretages af AALUND S EDB SERVICE Sportsvej 7, Flemløse Glamsbjerg - Tlf

3 HASMARK STRAND 3 Generalforsamlingen overstået på tre kvarter Referat af generalforsamling onsdag den 5. maj 2010 i Restaurant Næsbyhoved Skov, Odense Der var mødt ca. 70, hvoraf der var 47 stemmeberettigede Formanden, Allan Peterhänsel bød forsamlingen velkommen og gik straks til generalforsamlingens første punkt. Pkt. 1 Valg af dirigent Allan Peterhansel foreslog på bestyrelsens vegne Jørgen Frandsen, der blev valgt. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Pkt. 2 Bestyrelsens beretning Allan Peterhänsel aflagde beretning og omtalte arbejdet med at udarbejde planer for at klare vandforsyningen, hvis der opstår problemer. Henvendelse til Odense Vandselskab viste, at AHSV for et årligt beløb kunne trække på deres nødberedskab. En efterfølgende kontakt til Vandråd Nordfyn om muligheden for en fælles løsning med de øvrige vandværker på Nordfyn om evt. nødberedskab viste, at Vandråd Nordfyn var tilbageholdende, idet Nordfyns Kommune havde udlagt beredskabsproblematikken til ekstern rådgiver med henblik på at få udarbejdet en kommunal beredskabsplan. Nordfyns Kommune har dog ikke længere dette på budgettet, så det er lagt ud til en medarbejder - der i forvejen har meget andet at klare - skal nu i gang med at lave en kommunal beredskabsplan. Der har også været forsøgt henvendelse til beredskabschefen for Nordfyns kommune, men desværre uden held. AHSV har egne planer,

4 4 HASMARK STRAND som løbende opdateres alle ved hvad der skal gøres, hvis der sker uheld. Liste med kontaktpersoner, telefonnumre mv. ligger klar. Vandråd Nordfyn varetager fælles interesser for vandværker og vandforsyningsselskaber på Nordfyn særligt over for Nordfyns Kommune. 81% af samtlige vandværker på Nordfyn er medlemmer af Vandråd Nordfyn. Der modtages referater fra bestyrelsesmøderne og afholdes informationsmøder, hvor nyttige emner drøftes. AHSV er ligeledes medlem af Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) og dermed også af FVD Region Fyn. Her afholdes orienteringsmøder, virksomhedsbesøg og udstillinger. Disse har stor betydning for arbejdet med vandforsyning til vore næsten 1500 medlemmer. Vandværket i Hasmark by har ikke givet anledning til store problemer i årets løb. Afslutningen med at lægge et nyt, tæt dæk over rentvandsbeholderen blev afsluttet i Der mangler dog fortsat en del forbedringer. Der sker løbende tekniske forbedringer, som bl.a. mindsker energiforbruget. Ændringer vil blive iværksat efter en plan, som er lagt i samarbejde med vor eksterne rådgiver. Vandværket skal være up to date, ingen tvivl herom. Der tages løbende vandprøver, som lægges ud på hjemmesiden - - Seneste resultat er netop modtaget og har ikke givet anledning til bemærkninger. På hjemmesiden er mange andre relevante oplysninger f.eks. Regulativ for Vandforsyning i Nordfyns kommune, som også er gældende for AHSV. Naturligvis også Vedtægter for Andelsselskabet Hasmark Strands Vandforsyning. Som noget nyt har Nordfyns Kommune besøgt vandværket og udøvet det tilsyn, man faktisk har pligt til. Vandindvindingstilladelsen vi har er gældende til , men forlænges måske, idet næsten alle vandindvindingstilladelser på Nordfyn skal fornyes i indeværende eller næste år. Den langvarige vinter gav problemer - for såvel andelshavere som AHSV - med aflæsning af vandmålere. Frosten bandt og sneen lå højt. Et godt råd er at aflæse sin vandmåler om efteråret, når huset alligevel lukkes ned for vinteren. Det er i det hele taget en meget god ide jævnligt at kigge på måleren for at sikre sig at tællerværket ikke bevæger sig, når alle haner i huset er lukket. På den måde undgår man at skulle betale for vand, der måske løber ud af en utæthed i jorden eller forsvinder - fordi toilettet løber. Der skal ikke meget til for at der tabes ret store beløb. Prisen er jo nu i runde tal 40 kr pr. m3 vand. AHSV`s andel heraf er under 5 kr!! I beretningen sidste år blev nævnt, at der i regnskabet for 2008 var anført et a conto tilslutningsbidrag fra en af vore andelshavere. 1. rate blev betalt i 2008 og de resterende 2 rater i 2009 under protest. Selve sagen kan selvsagt ikke drøftes her på generalforsamlingen, men det kan oplyses, at der ikke er sket afgørende nyt i sagen, da vor andelshavers advokat har stillet forskellige generelle spørgsmål til By - & Landskabsstyrelsen svaret afventes fortsat. I løbet af 2009 er en del af de gamle målerbrønde planmæssigt udskiftet, hvis der var behov. Vandspildet i 2009 blev meget lille, hvilket viser, at ledningsnettet fortsat bliver tættere og tættere. Samarbejdet med byen om det fælles Vandværk har også i det forløbne år været godt det betyder, at der ikke har været problemer heller ikke om vigtigheden af den resterende del af renoveringen på selve Vandværket formentlig i Et stort problem er de mange forskellige rør, kabler og ledninger, der er nedgravet. Der findes regler (DS 475) som alle ledningsejere bør følge, men da der er tale om en norm og ikke en lov kan der opstå ganske store problemer. Afstanden til andres ledninger bliver så lille, at reparationer bliver endog meget vanskelige at

5 HASMARK STRAND 5 udføre uden at andres rør, ledninger og kabler bliver beskadiget. Der indgås mange forlig efter skete skader, men egentlige domstolsafgørelser eksisterer ikke. AHSV har ikke endnu haft væsentlige problemer med andres overholdelse af det man i fagsproget kalder respektafstand. Hvert år modtager vi bladet HASMARK STRAND med nyttige oplysninger. Bidrag, der kan have almen interesse kan indsendes til redaktøren Erling Struve. Deadline er tæt på: inden pinse. Til gavn for begge parter afholder AHSV og Hasmark Strand Sommerhusforening hvert år fællesmøde og drøfter sammenfaldende interesser til gavn for begge bestyrelser. Inden beretningen blev overgivet til behandling blev udtalt en tak til bestyrelsen for et stærkt og solidt arbejde og samarbejde om de mange forskellige opgaver året igennem. Beretningen blev godkendt uden debat. Pkt. 3 Regnskabet for 2009 Enighed om også at behandle pkt. 4 - forslag til budget - under dette punkt. Kasserer John Barrett kommenterede og fremlagde det ved indgangen udleverede regnskab og budget på overhead. Årets indtægter kr og udgifterne kr hvilket gav et underskud på kr Underskuddet skyldes bl.a. de øgede omkostninger ved udskiftningen af gamle målerbrønde og målere. Der blev fra salen spurgt, hvor mange målere man kan udskifte for kr Pris ca. kr pr udskiftning. ( stk. red.) Regnskabet for I/S Hasmark Vandværk blev forevist. Regnskabet og budgetforslaget godkendt. Pkt. 5 Indkomne forslag Ingen forslag indkommet. Pkt. 6 Valg Kasserer, John Barret var på valg og blev genvalgt. Hans J. N. Andersen, Paul Kildemoes, og Villi Skov var på valg og blev genvalgt. Som bestyrelsessuppleant var Helge Madsen på valg blev genvalgt. Reg. revisor Mogens Stougaard, kritisk revisor Jørgen Knold og revisorsuppleant Tage Andersen var på valg og blev genvalgt. Pkt. 7 Evt. Tage Andersen takkede for en god beretning og forespurgte om den ikke kunne udsendes forinden generalforsamlingen til brug for foreningernes generalforsamlinger. Knud Mortensen fik af Villi Skov svar på sit spørgsmål om stikprøvekontrol. Der er 3 måder at kontrollere på. Ønskede svar på hvorfor ingen i Villi Skov besvarede dette indgående med henvisning til de regler, der skal følges og bliver fulgt. Forslag om evt. fremlæggelse af beretningen på bordene til generalforsamlingen. Bestyrelsen lovede at overveje de stillede forslag. Formanden Allan Peterhänsel takkede dirigenten for god ledelse og meddelte at der afholdes generalforsamling i HSS umiddelbart efter denne generalforsamling. Dirigent: Jørgen Frandsen Sekretær: Bente Mortensen

6 6 HASMARK STRAND HSS generalforsamling: God dialog med Nordfyns Kommune Referat af generalforsamling i Næsbyhoved Skoven, onsdag den 5. maj 2010 I fortsættelse af generalforsamlingen i AHSV afholdtes generalforsamlingen i HSS. Formanden Hans J. N. Andersen bød velkommen. Pkt. 1 Valg af dirigent På bestyrelsens vegne foreslog Hans J. N. Andersen valg af Torben Knudsen, der blev valgt. Dirigenten konstaterede, at da generalforsamlingen i AHSV var lovligt indvarslet var denne også lovligt indvarslet. Pkt. 2 Fremlæggelse og godkendelse af beretning Formanden, Hans J. N. Andersen indledte med en orientering om konstitueringen efter sidste års generalforsamling. Mogens Kristensen ønskede at blive fritaget for hvervet pga. hans hustrus svære sygdom, men heldigvis ville han gerne fortsætte i bestyrelsen der er brug for hans kompetence, og en vis stabilitet i det fremtidige arbejde ønsker vi alle. Hvad er der så opnået i det forgangne år? Som besluttet på sidste års generalforsamling gennemførte vi en prøvestrækning med OB belægning på ca. 300 meter af Østre Strandvej. Der er kommet mange positive tilkendegivelser fra beboerne ud for denne strækning. Til gengæld har mange spurgt, hvornår det bliver udført hos dem. Som det udtrykkelig blev anført er der tale om en prøvestrækning. Vi har haft optimale testforhold. Våd forsommer og efterår med megen regn. Vinter med kulde og sne som vi sjældent ser i Danmark. Nu afventes forårets indvirkning på belægningen efter den hårde frost. Det tegner godt. Belægningen er selvfølgelig ikke vedligeholdelsesfri, men vi mener det er det rette valg og arbejder videre i den retning. Er der kun plusser? Nej selvfølgelig ikke, der klages over, at der køres for stærkt. Opfordringen lyder - sænk farten i vores dejlige sommerhusområde. Desværre er det en erfaring, det er os selv - vi kommer for sent af sted og har for travlt med at komme hjem. Gæster og strejfere kører langsomt de ser på huse. Vi må i fællesskabets ånd kæmpe for at vi får motiveret os selv, samt vore medtrafikanter til en væsentlig lavere hastighed. Hastigheden kan evt. afhjælpes med fartdæmpende chikaner. Der har været arbejdet med en model med svingbare bomme. Der er afslag på dette fra såvel politi som Nordfyns kommune. Forsøget med OB belægningen har fået os til at afvente fremtiden for en anden løsning. Hvis det bliver OB belægning vil der ikke være brug for afskrabning og bomme. Grundet dette afslag har vi haft et møde med Nordfyns kommune, hvor vi ønskede at drøfte forskellige problemer. Der var nye toner fra kommunen. Fra Nordfyns kommune deltog; teknisk direktør Henrik Boesen, ingeniør Mogens Mandrup-Jensen og byggesagkyndig Kathrine Yde Thomsen. Fra HSS deltog Villi Skov, Bente Mortensen og jeg selv. Vi drøftede affaldsordningen, afgiften til genbrugspladsen. De tog pænt imod vore

7 HASMARK STRAND 7 spørgsmål, men lovede os ikke nogen ændring. Perlens område, evt. mageskifte med Campingpladsen. Det fælles mål er at skabe et mere attraktivt område for alle, såvel fastboende som turister. Afvanding/dræning af området ved vendepladsen (Østerballevej). De har lovet at se på problemet. Der var selvfølgelig også en løs snak om vejproblemerne og vedligeholdelsen, samt muligheden for fartdæmpende foranstaltninger. Kommunen opfordrede os faktisk til at udarbejde et oplæg til lokalplan. De ville gerne være behjælpelig med dette, men de har ikke de økonomiske ressourcer til det selv. Jeg vil rose kommunen for den utrolig positive måde vi blev modtaget på. Det blev aftalt, at vi ville tage emnerne op på denne generalforsamling og bede medlemmerne om deres kommentarer og samt forslag. Vi i bestyrelsen ser i dag meget større mulighed for et konstruktivt samarbejde med Nordfyns kommune. En varig løsning på projektet med OB belægning på hele strækningen er der arbejdet med. Der er stadig strækninger, hvor der skal etableres dræning inden belægningen kan påføres. Investeringen vil beløbe sig til ca. 1.2 mio fordelt med ca kr. til belægningen og de resterende til forarbejdet, Finansieringsmulighederne er undersøgt. Det kræver at der er nogle, der hæfter for beløbet - en mulighed - for at f.eks. andelsforeningerne accepterer et bindende medlemskab på 7 år. Dette kan dog iflg. Danske Bank kræve, at vedtægterne ændres således bestyrelserne er bemyndiget som tegningsberettigede for hæftelse af lånet. Der arbejdes fortsat med projektet, men vær tålmodig. Der skrabes selvfølgelig fortsat også med genopretning af bump - for at vurdere effekten. Dræningsprojekter: I den østlige del af Østre Strandvej gennemførte vi et projekt. Succesfuldt, ja måske når vi får skabt noget mere pilhøjde på netop denne strækning. Grundejerne mod vandet efterlades med et problem. Der er dog mulighed for som på Vestre Strandvej, hvor ejerne har mulighed for at tilslutte egne dræn til vore fælles drænrør. Husk dog at dette arbejde skal udføres af vores valgte entreprenør og tilsluttes gennem en rensebrønd. Generelt vil vi holde igen på udgifterne for at være bedre rustet til et vejprojekt. Forhåbentlig i Blåserne udlægges atter i år på 200 m linien. Der er de senere år mistet en del blåsere bl.a. på grund af slitage på tovværkssplejsninger mv. Giv endelig et praj, hvis I ser en landet blåser og vi afhenter den. Fællesmødet med foreningerne var godt. Dette års møde er aftalt til 11. Juli kl og det er atter på Valhalla, Campingpladsen. Indbydelse følger. Til slut en tak til den øvrige bestyrelse for godt samarbejde og ikke mindst sammenhold. Ved fælles hjælp kan vi mennesker nå langt. Debat Gitte Myrholt forespurgte om der er mulighed for at skrabemanden flytter skrab ind på hendes grund så hun selv kan jævne. Tal evt. med skrabemanden så findes der sikkert en løsning Østre Strandvej 45 beplantningen ved Løkkevængets baghaver generer meget for biler, der skal køre på Østre Strandvej. Hans J.N. Andersen lovede, at brev vil blive afleveret til ejerne således man igen kan køre forbi. Beretningen blev herefter godkendt.

8 8 HASMARK STRAND Pkt. 3 Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab Kasserer, Ole Skoldborg Larsen kommenterede det udleverede regnskab. Indtægter kr ,- og udgifter kr ,29 hvilket giver et underskud på årets regnskab på kr Regnskabet blev herefter godkendt. Pkt. 4 Indkomne forslag Der var til generalforsamlingen indkommet forslag fra Christian Birkenfeldt, Vestre Strandvej 33, vedrørende evt. opkrævning af bidrag til vejenes vedligeholdelse gennem kommunen. Christian Birkenfeldt begrundede sit forslag, idet han mener vi alle skal være med til at betale for Østre- og Vestre Strandvejs vedligeholdelse, idet disse er adgangsveje for hovedparten af medlemmerne og de der ikke er med til at betale er nassere. Hans J. N. Andersen bad om en stor tilslutning hertil. Beløbet vil være ca. kr pr. medlem. Det blev godkendt, at der arbejdes videre hermed. Ingen stemte imod. Pkt. 5 Fremlæggelse og godkendelse af budget, samt forslag om kontingent og vejvedligeholdelseskontingent. Ole Skjoldborg Larsen forelagde det omdelte budget og kommenterede de enkelte poster. Tage Andersen forespurgte om alle de tilstedeværende også havde ret til at være her. Det blev bekræftet. Paul Kildemoes, Østre Strandvej foreslog en kontingentforhøjelse til kr Budgettet blev godkendt, hvorefter kontingent, blåserbidrag og vejbidrag forblev uændret. Kildemoes forslag om kontingentforhøjelse var der tilslutnng til og bestyrelsen ville arbejde videre med det og forelægge det på generalforsamlingen i Pkt. 6 Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer Hans J. N. Andersen og Villi Skov var på valg og blev genvalgt. Bente Mortensen ønskede ikke genvalg. I stedet blev Brian P. Larsen foreslået og valgt. Pkt. 7 Valg af suppleant Niels Jørgen Naundrup- Jensen ønskede ikke genvalg. I stedet blev Gunnar L. Holm foreslået og valgt. Pkt. 8 Valg af 2 revisorer Allan Peterhänsel og John Barrett var på valg og blev genvalgt. Pkt. 9 Valg af revisorsuppleant Tage Andersen var på valg og blev genvalgt. Pkt. 10 Eventuelt Formanden takkede dirigenten og forsamlingen for god ro og orden og ønskede alle en god sommer. Dirigent: Torben Knudsen Referent: Bente Mortensen HSS bestyrelse 2010 Hans J. N. Andersen, formand Højvang 259, 5270 Odense N Tlf Strandadresse: Østre Strandvej 90 Mail: Villi Nielsen Skov, næstformand Strandvejen 8, 5450 Otterup Strandadresse: Løkkevænget 5 Mail: Ole Skjoldborg Larsen, kasserer Vestre Strandvej 35, Hasmark, 5450 Otterup Tlf /Mobil Mail: Brian P. Larsen, sekretær Tlf /Mobil Strandadresse: Østre Strandvej 281 Mail: Mogens Kristensen, best.medlem Præstegårdsvænget 38, 5210 Odense NV Tlf /Mobil Strandadr.: Østre Strandvej 52 Mail:

9 HASMARK STRAND 9 Fakta om Hasmark Strand: Hjemsted for Jydebo Fortalt af Johannes Sterobo Baggrunden for denne stil/dette projekt, var at vi skulle forestille os, at vi fik en turist på besøg fra et andet land, og at vi så skulle vise denne person nogle steder her på Fyn som betød meget for os. Jeg valgte så min mormor og morfars hus i Hasmark, som et af disse steder. Jeg skrev det i 8. klasse og var vel nok 14 år gammel. Hasmark er en lille by placeret på Nordfyn, 7 km nord for Otterup. Byen lægger navn til en lang strand på Nordfyn, nemlig Hasmark Strand. Hasmark Strand ligger placeret mellem Jørgensø Strand mod vest og Enebærodde mod øst. Langs hele stranden ligger mange sommerhuse. Hasmark Strand ligger ikke mere end minutters kørsel fra Odense. Stranden er hjemsted for en stor campingplads med kiosk, badeland og restaurant. Det er her diverse små-indkøb bliver gjort af beboerne i sommerhusområdet, da denne kiosk er den eneste i området. Omkring campingpladsen ligger også en meget flot og speciel minigolfbane, som skiller sig ud fra traditionelle minigolfbaner pga. dens unikke design, som bl.a. lægger vægt på danske seværdigheder og stoltheder, som f.eks. Storebæltsbroen, Lindøværftet og Runde Tårn. Området ved campingpladsen huser også et lille ishus, som ligger ud til stranden. Jydebo Jydebo er navnet på vores meget lille, men charmerende sommerhus som befinder sig i 1. række på Hasmark Strand. Huset blev bygget af min oldefar i år 1935 og er senere gået i arv til hans datter (min mormor) Lissi Andersen og hendes mand Bent Orla Andersen. Da min oldefar byggede det lille sommerhus, på blot 38 kvadratmeter, cyklede han selv materialerne ud til Hasmark Strand, inde fra Odense, en tur på ca. 28 km! Huset blev senere døbt Jydebo, og er nu blevet hjemsted for hygge og gode stunder for min familie og mig. Min familie får tit lov til at låne sommerhuset, faktisk må vi bare tage derned, når vi har lyst såfremt det ikke bliver brugt af andre (f.eks. min mors bror). Selvom huset skulle være i brug, plejer alle altså at være velkomne i det lille hus på Hasmark Strand. Huset er indrettet med køkken, stue og delvist soveværelse i et rum med vinduer ud til havet. I dette rum har vi en slå-ud sofa, som er sofa om dagen, og dobbeltseng om natten. Skal man på toilettet er man nødt til at gå udenfor for at komme ned til den anden del af huse som ligger nedenunder. Her befinder toilettet sig, samt et rum med en køjeseng og en lille gang med skabe til opbevaring af diverse ting og sager.

10 10 HASMARK STRAND Stranden og Diget Selve stranden er delvist sand og sten. Ude i vandet er de første 5-6 meter stenfyldt bund, men derefter bliver det glat sandbund, som gør vandet ideelt at bade i. Mine brødre og jeg har tit meget sjov med at bade ude i vandet. Hver meter bliver stranden opdelt af en lang række af stablede kampesten, som starter oppe på stranden og slutter nogle meter ude i vandet, alt afhængig af flod og ebbe. Jeg kender ikke formålet med disse kampesten. Det sjove ved stenene er, at hvis du sidder ude på dem, kan der på den ene side af dig være en halv meter dybt vand, og på den anden side kan der være 2-3 meter ud til vandkanten. Altså selvom stenene kun ligger i ca. 2 meters bredde kan der godt være kæmpe forskel på vandstanden på de forskellige sider. Om vinteren kan vandet godt komme meget langt op mod sommerhusene, især under kraftig vind. Derfor bliver sommerhusene adskilt fra stranden af en græsskråning. Skråningen starter med en ca. 1 meter høj lodret betonvæg til at holde det værste vand væk. Hvis vandet skulle nå op over denne betonvæg, er skråningen der til at tage resten. Længere henne ad stranden er man begyndt at bygge græsskråningen om til en skråning af store sten lagt oven på hinanden, så det faktisk kun er et meget lille stykke af stranden, der stadigvæk har den originale græsskråning. Jeg kan personligt bedst lide græsskråningen, fordi man kan lege på den og spille bold. Lige efter græsskråningen kommer der et lille ca. 1 meter bredt dige. Her kan man gå lange ture og nyde udsigten over vandet, hvilket jeg synes er rigtig hyggeligt. Jeg går ofte lange ture med min mormor, når vi er i sommerhus sammen. Det er forbudt at cykle på diget pga. eventuelle legende børn. Sommerhusene ligger lige på den anden side af diget. Betydning for mig Mit sommerhus har stor betydning for mig, fordi det er et rigtig hyggeligt sted, hvor min familie og jeg kan slappe af. Jeg elsker at være i sommerhus med min familie, men også med mine bedsteforældre. Hver sommerferie er jeg i sommerhus med min mormor i nogle dage, hvor vi altid har det rigtig hyggeligt, uanset vejret. Jeg har ofte venner med i vores sommerhus, og vi sover som regel i telt i haven, fordi der ikke er plads indenfor, hvilket jeg synes er rigtig hyggeligt og sjovt, fordi vi ligger og snakker til langt ud på natten. Tit er sommerhuset også hjemsted for fødselsdagsfester hvor hele familien kommer. Det er noget af det sjoveste dernede, når fætre og kusiner kommer og vi bader og har det sjovt sammen. Sommerhuset er blevet bygget af et familiemedlem, og har kun været beboet af familiemedlemmer, og det gør også, at det hele dernede virker meget mere personligt for min familie og mig. Det her sommerhus er et godt bevis på, at et sommerhus ikke behøver være stort og luksuriøst for at være hyggeligt! Se flere flotte foto til artiklen på side 12 og 13.

11 HASMARK STRAND 11 ANDELSSELSKABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING Takstblad Tilslutningsbidrag: 1.1 Bidrag til hovedanlæg kr , Bidrag til forsyningsledninger kr , Bidrag til stikledninger kr , Institutioner og erhverv betaler grundtilslutning for en ejendom samt forhøjet tilslutningsbidrag efter en fordelingsnøgle, hvor forbrug over 500 m3/år for hver 250 m3 afregnes med et beløb, som svarer til summen af de under pkt. 1.1 og 1.2 anførte beløb. Merforbrug i forhold til tidligere betalt tilslutningsbidrag afregnes på samme måde. 1.5 Tilslutningsbidrag kan reguleres hvert år efter foregående års december nettoprisindeks. 1.6 Vedr. udstykninger, samt sikkerhed for betalingen ved nyanlæg se»vandforsyningsregulativ for Andelselskabet Hasmark Strands Vandforsyning«. 1.7 Efter betaling af tilslutningsbidrag modtager hver ejendom et andelsbevis, p.t. lydende på kr ,- 2. Driftsbidrag: 2.1 Fast årligt driftsbidrag pr. tilsluttet ejendom kr. 365, Afgift pr. forbrugt kubikmeter kr. 4, Vandafgift til staten pr. forbrugt kubikmeter kr. 5,00 3. Betaling og aflæsning: 3.1 Fast årligt bidrag betales pr. den 10. maj. 3.2 Vandmåleren aflæses pr. den 31. december. Der udsendes selvaflæsningskort først i december. 3.3 Aflæsningen skal indsendes senest den 10. januar. Modtages aflæsningen ikke inden den fastsatte frist foretager AHSV aflæsningen mod gebyr. 3.4 Forbrug og vandafgift til staten betales pr. 1. marts. 3.5 Ved ejerskifte aflæses måleren, og der laves en flytteopgørelse. 4. Gebyrer: 4.1 Genåbningsgebyr efter lukning på grund af skyldigt bidrag m.m. kr. 600,00 Gebyret tillægges påløbende omkostninger. 4.2 Gebyr for manglende rettidig betaling af afgifter, bidrag m.v. kr. 100, Gebyr for manglende rettidig indsendelse af aflæsningskort kr. 250,00 AHSV foretager aflæsningen 4.4 Gebyr ved flytning (ejerskifte) kr. 100, Gebyr for aflæsning (forhåndsaftale med AHSV) kr. 150,00 5. Renter og moms: 5.1 Skyldige beløb tillægges renter fra forfaldsdagen, jf. vandforsyningsregulativet 5.2 Alle afgifter og gebyrer tillægges gældende moms. 6. Godkendelse: 6.1 Dette takstblad er gældende for kalenderåret 2010.

12 ANDELSSELSKABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING Årsrapport 2009 Vores sofa, som fungerer som seng om natten. Læs historien på side 10 og 11. Diget hvor man kan gå lange ture og nyde udsigten til vandet. Minigolfbane inspireret af Storebæltsbroen.

13 Vores sommerhus Jydebo. Læs histoerien på side 10 og 11. En sand-ø ude i vandet, som kommer når det er ebbe. Sidste hul på minigolfbanen, hvor man skal slå bolden op gennem et rør og ned gennem taget, hvor den lander i en spand med bolde som senere bliver udleveret til nye spillere.

14 14 HASMARK STRAND Sort Uheld eller... Allerede tre dage efter at blåserne blev lagt ud var den helt gal. To blåser drev i land (heldigvis) lige ud for Østre Strandvej. De blev hurtigt reddet på det tørre. Men allerede et par dage efter blev den næste fundet ved Vestre Strandvej og for at det ikke skulle være nok er endnu een forsvundet her godt 14 dage efter udlægning af hele rækken. Om det er sort uheld eller lemfældighed fra entreprenørens side må vi indtil videre lade stå i det uvisse, men vi kan hurtigt blive enige om at det er ikke godt nok. Men det vil blive behandlet af bestyrelsen i HSS ved førstkommende møde. Kort sagt: det er en OMMER. Red. Reglerne for jetski og vandscootere Bekendtgørelse om regulering af sejlads med vandscootere m.v. I medfør af 29, stk. 1, jf , stk.4, og 89, stk. 3, i lov om naturbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 884 af 18. august 2004, som ændret ved lov nr. 567 af 24. juni 2005 fastsættes: 1. Bekendtgørelsen omfatter sejlads med vandscootere, luftpudefartøjer og andre motordrevne sportsfartøjer af tilsvarende karakter, der er konstrueret til at blive fremført af personer, der står eller sidder på fartøjet. 2. Sejlads med vandscootere m.v. på søterritoriet er forbudt. Stk. 2. Sejlads kan dog ske efter tilladelse fra kommu- nalbestyrelserne. Kommunalbestyrelserne kan meddele tilladelse efter forhandling med Søfartsstyrelsen samt de lokale myndigheder, herunder fiskeriinspektoraterne. Det var lovens ord og hertil er at tilføje: Definitionen på vandscootere er, at de er konstrueret til at blive fremført af personer, der står eller sidder på fartøjet. En robåd/motorbåd mv. står eller sidder man i. Strandens nærmeste autoværksted! Sejlads er forbudt jf. 2; men sejlads kan dog ske efter tilladelse fra kommunalbestyrelsen. Der er ikke givet tilladelse nogen steder på Fyn. En helt anden ting er det forsikringsmæssige. Jeg synes, at du skal kontakte et forsikringsselskab og høre, om en vandscooterførers ansvarsforsikring dækker, hvis pgl. sejler ind i en person/båd med skade til følge. Fyns Politi Nørregade Otterup Kirke Strandvejen Falck Bakkevej Ørritslevgade 35 Willy Jørgensen Autoværksted Autoværksted Ørritslevgade Otterup Telf Støvplage For at illustrere hvor lidt der skal til med hensyn til støvplagen i området kan vi se hvad et par km/t kan betyde for de der bor ud til en støvplaget vej. Der kan højst være km/t i forskel på bilerne på de to billeder, du ser her. Kig i bakspejlet og se om du støver, og sæt så hastigheden herefter. På forhånd tak. Red. GODKENDT OMSYNSVÆRKSTED

15 HASMARK STRAND ren Hundene og natu ved: Læs en. Du Så må vi til det ig r t, tøm anlægget fo lig vn måleren af jæ til ud en, klip hækk vand i vintertiden stærkt, du støver, r fo vejen, kør ikke rn sent ude om hvad laver dine bø ld en ikke mindst ho aftenen og sidst m vlo l pe et er en sim din hund i snor. D å ikke løbe løse m e nd givning at hu den i sommerhalv omkring på stran de en gl nsyn til yn året. Det er af he er er allerede den D l. fugle og ynge Så ngel på stranden. 21. maj set fugley TAK. tag lige det hensyn af turen. Det er lidt Og nu vi er ved na de en gl yn har fået en sensation at vi skab eller rettere bo na rt havørne i vo s e Fjord. Det vide sagt ude på Odens t re bå r det ha dog endnu ikke om de er det at følge en nd æ frugt, men sp de store fugle. Red. 15 Åbningstider på Otterup Bibliotek Søndergade 2, Otterup Man./Tirs Ons Tors Fre Lør Vandkvalitet Du kan læse og downloade den seneste vandanalyserapport med alle relevante målinger på Genbrugsstationen i Otterup Genbrugsstation på Ørkebyvej står klar til at modtage dit affald. For at du ikke skal køre forgæves bringer vi her åbningstiderne: Fra 1. april til 31. oktober er dagligt åbent fra kl , lø-sø 9-16, mandag lukket. I tiden 1. okt. til 31. marts dagligt fra kl , lø 9-16, søndag og mandag lukket. Skulle du have spørgsmål kan du ringe til genbrugsstationen på tlf Iøvrigt kan du stadig komme af med flasker og papir/aviser ved toiletbygningen på Odensevej, på den gamle busvendeplads ved Østerballevej og i div. parker. Lægevagten Tlf er Akutte sprængning t te et sn på ledning Tlf Dagrenovationen Renovationsssækkene er opsat og tømmes ugentligt. Sækkene hentes for sidste gang 30. sept. og de bliver inddraget i uge 43. Ønsker du tømning hele året skal du tilmelde dig på teknisk forvaltning, tlf nr AHSV Vandforbruget år for år: År : 1991: 1992: 1993: 1994: 1995: 1996: 1997: 1998: 1999: Modtaget kbm Solgt kbm Diff. kbm Diff. i% 31,18 35,47 11,40 7,50 12,90 12,61 16,36 22,43 15,02-0,53 6,22 5,23 6,51 7,48 0,58 Red. Find flere oplysninger om vandforbrug og vandkvalitet på

16 Tak til afg. bestyrelsesmedlemmer i HSS Kære Bente Ja du har truffet en beslutning, vi har forsøgt ja jeg vil sige nærmest på knæ om du ikke kunne blive lidt endnu. For mig har du igennem de mange år været en fantastisk støtte. Du har altid haft struktur på dit arbejde og referater og indkaldelser er kommet punktligt. Aldrig sagt nej ikke tid men pligtigt påtaget dig arbejdet. Du har gode kontakter ind i kommunen, så du har alt i alt været et stort aktiv for vores forening. Der skal lyde en stor tak for din mangeårige indsats. Venlig hilsen Bestyrelsen Hans Niels Jørgen Ja du har også truffet valget at forlade vores bestyrelse, godt nok som suppleant, men i det daglige kender vi ikke forskellen. Du har altid deltaget aktivt i vores møde og kommet med mange gode input. Sommerhuset er sat til salg, som du siger I vil prøve nye græsgange. Også en stor tak til dig for en god indsats i årene. Venlig hilsen Bestyrelsen Hans AHSVs bestyrelse 2010 Allan Peterhänsel, formand Vermehrensvej 11, 5230 Odense M Strandadresse: Østre Strandvej 41 Telf mail: Hans J. N. Andersen, næstformand Højvang 259, 5270 Odense N Tlf Strandadresse: Østre Strandvej 90 Mail: John Barrett, kasserer Grundtvigsvej 17, 5230 Odense M Tlf Strandadresse: Østre Strandvej 88 Mail: Bente Mortensen, sekretær Langelinie 36 B, 5450 Otterup Tlf Strandadresse: Øksemosevej 5 Mail: Paul Kildemoes Annelisevænget 4, 5270 Odense N Tlf Strandadresse: Østre Strandvej 66 Mail: Villi Nielsen Skov Strandvejen 8, 5450 Otterup Strandadresse: Løkkevænget 5 Mail: Erling Struve Åløkkehaven 33, 5000 Odense C Tlf Strandadresse: Østre Strandvej 76 Mail: ANDELSSELS KABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING På - kan du læse om bl.a. kommende arrangementer, vandkvalitet og tidl. årgange af Hasmark Strand.

HASMARK 56. ÅRGANG JULI 2011 STRAND

HASMARK 56. ÅRGANG JULI 2011 STRAND ANDELSSELSKABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING HASMARK 56. ÅRGANG JULI 2011 STRAND 2 HASMARK STRAND Bladet Hasmark Strand Udgiver: Andelsselskabet Hasmark Strands Vandforsyning. Udsendes hvert år i juni/juli

Læs mere

STRAND HASMARK 58. ÅRGANG JULI 2013. Hjertestarter

STRAND HASMARK 58. ÅRGANG JULI 2013. Hjertestarter ANDELSSELSKABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING Hjertestarter På forårets generalforsamling blev der fra medlemmerne forespurgt om en hjertestarter. Vi måtte fra bestyrelsen melde pas, men til alt held var

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

I/S HØVELTE VANDVÆRK. Referat fra generalforsamlingen den 23. marts 2004

I/S HØVELTE VANDVÆRK. Referat fra generalforsamlingen den 23. marts 2004 I/S HØVELTE VANDVÆRK Referat fra generalforsamlingen den 23. marts 2004 Generalforsamlingen var indkaldt med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Det reviderede regnskab

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009 7. juni 2009 Referat af den ordinære generalforsamling 17. maj 2000. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent. Foreningens revisor Hans-Georg Christensen blev valgt og konstaterede ud

Læs mere

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009 Generalforsamling indkaldelse og referat 2009 Højby Vandværk 5260 Odense S. www.hojbyvand.dk sc@hojbyvand.dk Generalforsamling i Højby Vandværk AmbA den 18. marts 2009 kl. 19.30 i Højby Forsamlingshus

Læs mere

Dale Korsvej Vandværk I/S Aggebogårdsvej 21 3080 Tikøb. Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012

Dale Korsvej Vandværk I/S Aggebogårdsvej 21 3080 Tikøb. Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012 Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012 Generalforsamlingen blev afholdt i Tikøb Idrætsforenings lokaler, Præstegårdsvej 19 B, Tikøb Pkt. 1. Valg af dirigent: Knud Stokholm

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

SAMMENSLUTNINGEN AF SOMMERHUSEJERFORENINGER I JAMMERBUGT KOMMUNE

SAMMENSLUTNINGEN AF SOMMERHUSEJERFORENINGER I JAMMERBUGT KOMMUNE 3. Generalforsamling 14. november 2009 kl. 14:00 Fårup Skovhus R E F E R A T Formanden bød velkommen. Der var mødt 24 medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent Forsamlingen valgte Knud Jørgensen (Grundejerforeningen

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2013. 19. marts 2013

Referat af Generalforsamling 2013. 19. marts 2013 Referat af Generalforsamling 2013 19. marts 2013 Inden generalforsamlingen holdt Jørgen Johansen, Ishøj Kommune, Vej og Park Center et indlæg om udviklingen i Strandparken. Jørgen kom bl.a. ind på Strandparkens

Læs mere

HASMARK STRAND 60. ÅRGANG JULI 2015

HASMARK STRAND 60. ÅRGANG JULI 2015 ANDELSSELSKABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING HASMARK STRAND 60. ÅRGANG JULI 2015 2 HASMARK STRAND Vagttelefon 66 18 25 54 Ved akutte sprængninger på ledningsnettet AHSV Er det 66 18 25 54? Akut? Jooo...

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A.

Referat af ordinær generalforsamling. Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A. J. nr. 66-017270-G JS/jv Referat af ordinær generalforsamling i Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A. Den 19. april 2007 blev der på Helnan Marina Hotel, Grenaa, afholdt ordinær generalforsamling i Grenaa

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 1 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 19. april 2014 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Punkt 1 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Victor Jørgensen, som derefter blev valgt som

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A.

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 17. marts 2015 Tirsdag den 17. marts 2015 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende

Læs mere

Mejlskov Vandværk 2015

Mejlskov Vandværk 2015 Mejlskov Vandværk 2015 Mejlskov Vandværk Ordinær generalforsamling afholdes Tirsdag den 19. april 2016 kl. 19.30 i Skåstrup forsamlingshus med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

HASMARK 59. ÅRGANG JULI 2014 STRAND

HASMARK 59. ÅRGANG JULI 2014 STRAND ANDELSSELSKABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING HASMARK 59. ÅRGANG JULI 2014 STRAND 2 HASMARK STRAND Vagttelefon 66 18 25 54 Ved akutte sprængninger på ledningsnettet AHSV Er det 66 18 25 54? Akut? Jooo...

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Svenstrup Vandværk AmbA

Svenstrup Vandværk AmbA Ordinær generalforsamling i Sognegården Torsdag d. 24. marts 2011 kl. 19,00 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af dagsorden 4. Formandens beretning 5. Regnskab 2010 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

KFK Generalforsamling 2014. Referat

KFK Generalforsamling 2014. Referat 1 KFK Generalforsamling 2014. Referat Tilstede fra bestyrelsen: Henry Pedersen Torben Lund Jensen Per Knudsen Dan Saugstrup Ole Bruun Thomas Stark Afbud fra bestyrelsen: Jens Behrens Antal stemmeberettigede:

Læs mere

Stillinge Strands Vandværk

Stillinge Strands Vandværk Stillinge Strands Vandværk 1 Generalforsamling søndag den 5. juli 2009 kl. 10.00 i Kirke Stillinge Forsamlingshus Til stede var bestyrelsen samt vandværksbestyrer Tommy Simonsen, administrationsmedarbejder

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

Tisvildelejeforeningen

Tisvildelejeforeningen Dagsorden Generalforsamling Tisvildelejeforeningen 22 juni kl. 10.00 Tisvildeleje 1. Valg af dirigent og referent. Tisvildelejeforeningen 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

10-11-2011 Side 1 af 5

10-11-2011 Side 1 af 5 Side 1 af 5 Låstrup - Nr. Rind Vandværk har holdt ordinær generalforsamling torsdag den 22.februar kl. 19 00 2007 i Nr. Rind Forsamlingshus. Tilstede: Der var mødt 12 forbrugere op, formanden bød velkommen.

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011 Der var fremmødt 63 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 7 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. maj 2015 Sag 312/2013 (2. afdeling) Andelsselskabet Hasmark Strands Vandforsyning (advokat Jens Jacob Dühr) mod Hasmark Strand Feriepark ApS (advokat Henriette Soja)

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

Generalforsamling I/S Lynge Vandværk

Generalforsamling I/S Lynge Vandværk MØDEREFERAT TITEL Generalforsamling I/S Lynge Vandværk DATO 19. maj 2015 STED Lynge Kro DELTAGERE Fra Bestyrelsen var følgende tilstede: Formand Svend Pedersen Kasserer Walther Thomsen Næstformand John

Læs mere

ULLERØD VANDVÆRK A.m.b.a.

ULLERØD VANDVÆRK A.m.b.a. Referat af den ordinære generalforsamling for Ullerød Vandværk a.m.b.a. afholdt på Grundtvigs Højskole, Tulstrupvej 4, den 29. april 2015 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Deltagere: 85 beboere (74 husstande) incl. bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Erik Karstensen, Lilli Jensen, Bjarne Jensen, Christian

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Målet med etableringen af Ganløse Vandværk - er at fremtidssikre prisen for og kvaliteten af vort vand i Ganløse.

Målet med etableringen af Ganløse Vandværk - er at fremtidssikre prisen for og kvaliteten af vort vand i Ganløse. Der indkaldes til Generalforsamling for Ganløse Nordre Vandværk A.m.b.a. (GNV) mandag 31 marts kl 19.00 på Rytterskolen* Dagsorden for den ordinære generalforsamling har følgende punkter: 1. Valg af dirigent

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I TEGLHØJ GRUNDEJERFORENING LØRDAG DEN 24.MAJ 2014, AFHOLDT I SFO BIKUBEN, BØGHSVEJ 2 I

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I TEGLHØJ GRUNDEJERFORENING LØRDAG DEN 24.MAJ 2014, AFHOLDT I SFO BIKUBEN, BØGHSVEJ 2 I REFERAT AF GENERALFORSAMLING I TEGLHØJ GRUNDEJERFORENING LØRDAG DEN 24.MAJ 2014, AFHOLDT I SFO BIKUBEN, BØGHSVEJ 2 I HORNBÆK. 17 deltagere: Jimmy og Kirsten, Hindb.7; Martin Hindb.8; Inger, Tran.13; Merle,

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Grønneled s ordinære generalforsamling, afholdt onsdag den 11. marts 2015.

Referat af Grundejerforeningen Grønneled s ordinære generalforsamling, afholdt onsdag den 11. marts 2015. Referat af Grundejerforeningen Grønneled s ordinære generalforsamling, afholdt onsdag den 11. marts 2015. Generalforsamlingen blev holdt i kantinen på Brøndbyvester Skole, Tornehøj 3, Brøndbyvester. Dagsorden:

Læs mere

Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13

Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13 Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13 Referat af generalforsamling i foreningen afholdt i Skoven Forsamlingshus den 13-04-13 kl. 0900. Der var fremmødt 35 stemmeberettigede medlemmer samt 2 fuldmagter. Formanden,

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6 Side 1 af 6 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 27. september 2007 Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den

Læs mere

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014 Der var mødt repræsentanter for 38 lejemål / 47 beboere. Som gæster deltog Jan Thietje ( Deloitte ) Organisationsbestyrelsen tilstede: Tove Christensen afbud. Salus Boligadministration samt foreningens

Læs mere

Kirkebjerg Vandværk I/S

Kirkebjerg Vandværk I/S Kirkebjerg Vandværk I/S Hovedvejen 223, Osted kirkebjerg-vand.dk Marts 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19.00 Osted Hallens Cafeteria, Langetoften 25, Osted DAGSORDEN: 1. Valg

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Vedtægter for. Andelsselskabet Ejby Vandværk

Vedtægter for. Andelsselskabet Ejby Vandværk Vedtægter for Andelsselskabet Ejby Vandværk 2 1. Selskabet, der er stiftet den 8. marts 1965, er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Ejby Vandværk. Selskabet har hjemsted i Skovbo kommune. 2.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTERNES 8 1. Valg af dirigent. Kurt Jerritslev blev valgt der konstaterede at generalforsamlingen var

Læs mere

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Juni 2015 Velkommen Bestyrelsen vil med denne skrivelse, efter en vinter, ønske alle velkommen til et nyt år. På generalforsamlingen blev det

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET

Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET Maj 2012 Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo 11 43 73 33 19 Næstformand Søren Andersen Ørnebo 7 30 57 21 36

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

QUINTO GRUNDEJERFORENINGEN QUINTO

QUINTO GRUNDEJERFORENINGEN QUINTO REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN 2013 19. april 2013 Generalforsamling i Grundejerforeningen Quinto onsdag den 20. marts 2013. i Pilegården, lokale 5, Brønshøjvej 17, Brønshøj. Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

HASMARK 57. ÅRGANG JULI 2012 STRAND

HASMARK 57. ÅRGANG JULI 2012 STRAND ANDELSSELSKABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING HASMARK 57. ÅRGANG JULI 2012 STRAND 2 HASMARK STRAND Bladet Hasmark Strand Udgiver: Andelsselskabet Hasmark Strands Vandforsyning. Udsendes hvert år i juni/juli

Læs mere

HASMARK STRAND ANDELSSELS KABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING

HASMARK STRAND ANDELSSELS KABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING HASMARK STRAND ANDELSSELS KABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING 48. ÅRGANG. JULI 2003 2 HASMARK STRAND Bestyrelsen 2003 Jørgen Frandsen, Formand John Barrett, Kasserer Hans J. N. Andersen, Næstformand Bente

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug

Kirke Hyllinge Antennelaug Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kr. Hyllinge. Antal fremmødte: 45 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 1. Valg af dirigent og referent Til dirigent valgtes Leif, Bent Erik blev referent. Leif konstaterede at generalforsamlingen var korrekt indkaldt.

Læs mere

Utterslevhøj Grundejerforening

Utterslevhøj Grundejerforening Utterslevhøj Grundejerforening Generalforsamling Tirsdag d. 15. marts 2011 kl. 19.00 Deltagere: Preben Dickow PDI Advokat Hans Bo Larsen HBL Bestyrelsesformand Søren S. Sørensen SSS Kasserer Jerrik S.

Læs mere

HASMARK STRAND 50. ÅRGANG. JULI 2005 ANDELSSELS KABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING

HASMARK STRAND 50. ÅRGANG. JULI 2005 ANDELSSELS KABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING HASMARK STRAND 50. ÅRGANG. JULI 2005 ANDELSSELS KABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING 2 HASMARK STRAND Bestyrelsen 2005 Allan Peterhänsel, Formand John Barrett, Kasserer Hans J. N. Andersen, Næstformand

Læs mere

Protokol fra den ordinære generalforsamling for Fællesrepræsentationen af Grundejerforeninger i Rødovre

Protokol fra den ordinære generalforsamling for Fællesrepræsentationen af Grundejerforeninger i Rødovre Protokol fra den ordinære generalforsamling for Fællesrepræsentationen af Grundejerforeninger i Rødovre Tidspunkt: 28.2.2012. Kl. 19:00 Sted: Rødovregård Referent: Ellen Jensen Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Møllehøj vandværk, tirsdag den 22.april 2014, kl. 19.00 på Kirke Hyllinge skole.

Referat af den ordinære generalforsamling i Møllehøj vandværk, tirsdag den 22.april 2014, kl. 19.00 på Kirke Hyllinge skole. Referat af den ordinære generalforsamling i Møllehøj vandværk, tirsdag den 22.april 2014, kl. 19.00 på Kirke Hyllinge skole. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Notering af antal fremmødte

Læs mere

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl Referat fra HK Trafik og Jernbane Jernbanekredsens ordinære generalforsamling Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl. 16.00 Sted: Mødecenter Odense Buchwalds gade 48 5000 Odense C Dagsorden: 1. Åbning

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN RÅBYLILLE STRAND

GRUNDEJERFORENINGEN RÅBYLILLE STRAND Generalforsamlingsreferat Ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Råbylille Strand, blev afholdt lørdag den 14. maj 2011, i Hjertebjerg Forsamlingshus Klintevej 207, 4780 Stege. Foreningens formand

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent.

1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent. Referat for generalforsamling den 31. Marts 2016 Der var mødt 75 medlemmer op. 1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent. Morten

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG Referat af generalforsamlingen afholdt søndag den 3. juli 2011 på Rørvig Centret, Nørrevangsvej 49, 4581 Rørvig Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Pkt. 2 Formanden

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET. Maj 2005. Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal. www.noddeboparken.

Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET. Maj 2005. Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal. www.noddeboparken. Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Maj 2005 Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Aflæggelse af årsberetning for 2009. 3. Forelæggelse af årsregnskab 2009 til

Læs mere

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Referat fra ordinær generalforsamling i I/S Veksø Vandværk 2014 Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Mødested: Kroen, Veksø Mødetid: Torsdag den 20. marts

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Sommerhusforeningen Lærkemose. Sydals, den 030709. Referat fra generalforsamling, afholdt den 3. juli 2007 kl. 1700 i telt, Lærkemosen 147.

Sommerhusforeningen Lærkemose. Sydals, den 030709. Referat fra generalforsamling, afholdt den 3. juli 2007 kl. 1700 i telt, Lærkemosen 147. Sommerhusforeningen Lærkemose. Sydals, den 030709 Referat fra generalforsamling, afholdt den 3. juli 2007 kl. 1700 i telt, Lærkemosen 147. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

På generalforsamlingen var 40 personer tilstede, svarende til 29 parceller. Formand Frede Jensen bød velkommen, og præsenterede bestyrelsen.

På generalforsamlingen var 40 personer tilstede, svarende til 29 parceller. Formand Frede Jensen bød velkommen, og præsenterede bestyrelsen. G R U N D E J E R F O R E N I N G E N NY HVIDOVRE Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Ny Hvidovre 2005 Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Ny Hvidovre www.nyhvidovre.dk

Læs mere

Vemmingbund Vandforsyningsselskab og Sommerhusejerforening. Vedtægter 2004

Vemmingbund Vandforsyningsselskab og Sommerhusejerforening. Vedtægter 2004 Vemmingbund Vandforsyningsselskab og Sommerhusejerforening Vedtægter 2004 # Redaktionelle ændringer foretaget efter generalforsamling 2010 Side 1 Oversigt 1. Navn hjemsted og værneting 2. Formål 2.a 2.b

Læs mere

Referat fra Jelling Vandværks generalforsamling onsdag, den 28. marts 2017 kl I Gormshallen. Bestyrelsens beretning for 2016.

Referat fra Jelling Vandværks generalforsamling onsdag, den 28. marts 2017 kl I Gormshallen. Bestyrelsens beretning for 2016. JELLING VANDVÆRK Referat fra Jelling Vandværks generalforsamling onsdag, den 28. marts 2017 kl. 19.30 I Gormshallen 1. Valg af dirigent Alfred Frandsen blev valgt 2. Bestyrelsens beretning ved for manden

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

VEDTÆGTER. GØRLEV VANDFORSYNING A.m.b.a.

VEDTÆGTER. GØRLEV VANDFORSYNING A.m.b.a. VEDTÆGTER GØRLEV VANDFORSYNING A.m.b.a. Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 27. januar 1909, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Gørlev Vandforsyning A.m.b.a. Selskabet

Læs mere

Referat fra generalforsamling lørdag d. 16 juni 2012 kl. 10.00 på Fuglsøcenteret:

Referat fra generalforsamling lørdag d. 16 juni 2012 kl. 10.00 på Fuglsøcenteret: DRAGSMUR VANDFORSYNING I/S Referat fra generalforsamling lørdag d. 16 juni 2012 kl. 10.00 på Fuglsøcenteret: Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskab 4. Budget 5. Indkomne

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Formanden Kell Iisager bød velkommen. 22 stemmeberettigede (inkl. fuldmagter)

Læs mere

REFERAT af ordinær Generalforsamling i Trøstrup Vandværk, afholdt tirsdag den 25. marts 2014 kl i Langesøhallen, Idrætsvej 7, 5462 Morud

REFERAT af ordinær Generalforsamling i Trøstrup Vandværk, afholdt tirsdag den 25. marts 2014 kl i Langesøhallen, Idrætsvej 7, 5462 Morud REFERAT af ordinær Generalforsamling i Trøstrup Vandværk, afholdt tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.30 i Langesøhallen, Idrætsvej 7, 5462 Morud Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent og stemmetællere

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN DØNNERGÅRDEN Til medlemmerne November 2012

GRUNDEJERFORENINGEN DØNNERGÅRDEN Til medlemmerne November 2012 phermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 27. november 2012. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 17. april 2012 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Johan L

Læs mere

Vejlaget Bispebjærg By

Vejlaget Bispebjærg By Vejlaget Bispebjærg By Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 9. april 2014 i "salen" på TK's Ungdomsgård, Tuborgvej 185. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK ANDELSSELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1 1. Vandværket er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Bakkebølle Strand Vandværk, som er stiftet d. 18. juni 1967.

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere