Årsrapport for 2010 Tryg Forsikring A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport for 2010 Tryg Forsikring A/S"

Transkript

1 Årsrapport for 2010 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr )

2 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Ledelsens påtegning 41 Revisionspåtegning 42 Regnskab for Tryg Forsikring koncern Resultatopgørelse 44 Balance 45 Egenkapital 47 Pengestrømsopgørelse 48 Noter 49 Regnskab for Tryg Forsikring moderselskab Resultatopgørelse 79 Balance 80 Egenkapital 82 Noter 83 Koncerndiagram 93 Direktions ledelseserhverv 94 CV er bestyrelsen 96 Ordliste 98 Forbehold 99

3 Selskabsoplysninger Bestyrelse Mikael Olufsen, formand Bodil Nyboe Andersen, næstformand Jørn Wendel Andersen John R. Frederiksen Paul Bergqvist Lene Skole-Sørensen Christian Brinch Jesper Hjulmand Tina Snejbjerg Bill-Owe Johansson Berit Torm Rune Torgeir Joensen Direktion Morten Hübbe Lars Bonde Kjerstin Fyllingen Martin Bøge Mikkelsen Birgitte Kartman Truls Holm Olsen Jens Stener Intern revision Jens Galsgaard Revision Deloitte, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Ejerforhold Tryg Forsikring A/S indgår i Tryg koncernen, og aktiekapitalen på mio. DKK ejes 100 procent af Tryg A/S, Ballerup. Årsrapporten indgår i koncernregnskaberne for TryghedsGruppen smba, Kgs. Lyngby og Tryg A/S, Ballerup (www.tryghedsgruppen.dk og Adresse Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej Ballerup Telefon Telefax Tryg Forsikring, Årsrapport 2010, side 1

4 Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal for Tryg Forsikring koncernen Tryg Forsikring, Årsrapport 2010, side 2

5 Tryg Forsikring koncernens resultat 2010 Resultat før skat udgjorde mio. DKK i 2010 mod mio. DKK i 2009 og var påvirket af et fortsat højt underliggende erstatningsniveau og en række enkeltbegivenheder. Tryg var i 2010 påvirket af en række begivenheder der samlet medførte erstatninger, som var 1,4 mia. DKK højere end det som forventes i et normalt år. Disse begivenheder beskrives i årsrapporten som ekstraordinære begivenheder. Herudover blev præmiehensættelserne på ejerskifteforsikring reguleret med 0,1 mia. DKK. For at forbedre lønsomheden har Tryg Forsikring gennem de seneste år gennemført betydelige tiltag, og vi ser en tydelig forbedring i den underliggende udvikling i Norge og Finland og en begyndende forbedring på privatmarkedet i Danmark. Lønsomheden er fortsat ikke tilfredsstillende i forhold til målsætningen om en combined ratio i niveauet 90 på mellemlang sigt, og derfor er der flere tiltag på vej for at forbedre lønsomheden i 2011 og Bruttoerstatningsprocenten blev 80,2 i 2010 mod 72,1 i 2009 og var negativt påvirket af ovenstående ekstraordinære begivenheder med 7 procentpoint Combined ratio steg til 98,8 i 2010 fra 92,2 i 2009 efter førnævnte ekstraordinære begivenheder og var påvirket af et positivt afløbsresultat, der udgjorde 824 mio. DKK i 2010 mod 683 mio. DKK i Tryg Forsikring leverede en høj bruttopræmievækst i et udfordrende marked med en stigning på 4,5 % (9 % i DKK) til 19,5 mia. DKK i Præmieforhøjelser i Danmark og Norge og høj vækst i Sverige og Finland løftede præmierne, mens konkurrencen tiltog inden for Industri. Erhvervs- og industrimarkedet, i specielt Danmark, var fortsat påvirket af det lavere aktivitetsniveau i samfundet, som gav færre værdier at forsikre og udfordringer på skadesiden. I 2010 ekspanderede Tryg Forsikring fortsat i Sverige og Finland, hvortil kom øgede omkostninger til brandingaktiviteter som følge af nyt nordisk navn og logo samt omkostninger forbundet med et flerårigt proces- og it-projekt under navnet Tryg Transition. På trods af øgede omkostninger til branding lykkedes det at reducere omkostningsprocenten fra 17,2 til 17,0, hvilket var bedre end ventet. Præmievækst båret af præmietiltag samt nye markeder Bruttopræmieindtægterne steg med 4,5 % i 2010 til 19,5 mia. DKK og skyldes høj præmievækst i Sverige og Finland samt effekten af gennemførte præmieforhøjelser i alle fire lande. Privat Norden opnåede præmievækst i lokal valuta på 8,3 % til 10,2 mia. DKK. Størstedelen af Tryg Forsikrings kunder består af private husholdninger med en købekraft og et forsikringsbehov, der er forholdsvis stabilt. Erhverv Norden var ved udgangen af 2010 kendetegnet ved stigende gennemsnitspræmier, reduceret forsikringsbehov og let øget kundeafgang. Bruttopræmierne steg 9,6 % (12,9 % i DKK) til 4,3 mia. DKK og var påvirket af flytning af portefølje fra Industri til Erhverv. Eksklusive denne flytning udgjorde præmievæksten 3,0 %. Bruttopræmieindtægterne i Industri Norden var lavere end ventet ved årets start og faldt 5,9 % (1,6 % i DKK) til 5,0 mia. DKK. I løbet af 2010 var flere store forsikringsprogrammer i udbud. Koncernens underwriting forudsætter lønsomhed i disse forretninger, hvorfor Tryg Forsikring i en række tilfælde ikke deltog i udbudsrunderne på grund af tvivlsom lønsomhed. Specielt inden for dansk arbejdsskadeforsik- Tryg Forsikring, Årsrapport 2010, side 3

6 ring faldt antallet af kunder. Industri Norden flyttede portefølje til Erhverv Norden, hvilket påvirkede udviklingen negativt med 3 %. Geografisk var væksten fortsat høj i Sverige og Finland på henholdsvis 43,8 % og 23,4 %. Væksten i Sverige var påvirket af købet af Moderna, der blev konsolideret fra og med 2. kvartal Den korrigerede vækst i Sverige udgjorde 19,6 %. I Norge steg bruttopræmierne 1,4 % til 7,5 mia. DKK, og i Danmark steg præmieindtægterne 1,2 % til 9,6 mia. DKK. Ligesom Norge har præmieforhøjelser generelt præget det danske marked siden 2008, hvilket afspejles i væksten. Koncernens præmievækst var negativt påvirket af en øget præmiehensættelse for ejerskifteforsikringer. Regnskabsreglerne foreskriver at, at der for tabsgivende forsikringsprodukter skal afsættes det forventede fremtidige tab indtil produktet er overskudsgivende, hvilket udgiftsføres som en reduktion i præmieindtægten. Denne regnskabspraksis reducerede præmieindtægterne for helåret med 106 mio. DKK, som svarer til en reduktion på 0,6 procentpoint af præmievæksten for året. Erstatninger kraftigt påvirket af skadeinflation og ekstraordinære skader Bruttoerstatningsprocenten udgjorde 80,2 i 2010 mod 72,1 i Udviklingen i erstatningsniveauet var påvirket af stigende skadeudgifter, især i Danmark, samt ekstraordinære skader, som påvirkede erstatningsprocenten med 7 procentpoint. De stigende skadeudgifter vedrører især den danske del af forretningen og både privat-, erhvervs- og industrimarkedet, og kan især henføres til den økonomiske afmatning. For 2010 forventede koncernen oprindelig vejrskader for mio. DKK og storskader for mio. DKK eller en samlet forudsætning på cirka 800 mio. DKK. De samlede vinterskader udgjorde pr. 31. december 2010 brutto 0,9 mia. DKK, skybrudsskader 0,3 mia. DKK, storskader 0,8 mia. DKK, og en højesteretsdom inden for arbejdsskade (læs mere i kapitlet Industri Norden) øgede hensættelsesbehovet med 200 mio. DKK. Samlet set udgjorde erstatninger til ekstraordinære skader 2,2 mia. DKK eller 1,4 mia. DKK mere end i et normalt år. Vinteren i januar 2010 var den koldeste i Danmark i 14 år, mens december blev den næstkoldeste, og august den 10. vådeste måned i vejrhistorien. I Norge blev januar den 8. koldeste i vejr-historien. I forlængelse af koncernens erfaringer fra skybruds- og snetryksskader er en række tiltag iværksat, og flere kommer til for at forbedre risikobalancen fremadrettet (læs mere i kapitlet Privat Norden). Hvor vinteren både ramte Danmark, Norge og Sverige, blev Danmark ramt af den økonomiske afmatning og den hårdere medfart heraf i Danmark. Den negative udvikling ramte blandt andet indbo-, villaog ejerskifteforsikringer, hvor erstatningerne steg kraftigt og nødvendiggjorde ekstra hensættelser (læs mere i kapitlet Privat Norden). Udover højesteretsdommen i Danmark var forløbet af arbejdsskadeforsikring påvirket af lav økonomisk aktivitet, som betød en reduktion i antallet af de mere simple arbejdsskader, men samtidig en stigning i antallet af skader, som vedrører tab af erhvervsevne. Dette betyder samlet et forringet forløb, da antallet af skader vedrørende tab af erhvervsevne kun udgør omkring 3 %, men godt 80 % af erstatningerne. Tryg Forsikring, Årsrapport 2010, side 4

7 I Finland var erstatningsudviklingen inden for privatkunde området tilfredsstillende, hvilket kom til udtryk i en forbedring i erstatningsprocenten fra 84,2 i 2009 til 80,9 i Erstatningsprocenten i Sverige blev 84,6 i 2010 mod 80,6 i 2009 og var ligesom Danmark og Norge negativt påvirket af vinterskader. Efter afregning af genforsikring udgjorde skadeforløbet 81,8 % mod 75,0 % i Effektivisering reducerer omkostninger Omkostningerne var i 2010 påvirket af brandingaktiviteter, som udgjorde 70 mio. DKK og påvirkede bruttoomkostningsprocenten med 0,4 procentpoint. Bruttoomkostningsprocenten endte på 17,0 mod 17,2 i I Danmark og Norge blev omkostningerne samlet set fastholdt på et konkurrencedygtigt niveau med en omkostningsprocent på 16,0. I Sverige og Finland blev omkostningsprocenten forbedret fra 30,1 til 24,1 og følger dermed planen for forbedringen af lønsomheden. I 2009 og 2010 effektiviserede koncernen salgsdistributionen, hvilket i Danmark betød, at 8 ud af 22 salgskontorer blev lukket og medarbejderne flyttet til større salgskontorer eller callcentre. I Norge blev antallet af franchisekontorer reduceret fra 85 til 70, samtidig med at aflønningsstrukturen for franchisetagerne blev ændret i retning mod større fokus på lønsomhed. Tryg Forsikrings eget salgskorps i den norske privatforretning blev flyttet til kundeservicecentre, så franchisedelen nu alene står for det direkte fysiske salg. Papirløse processer, der er digitalisering af en lang række interne processer, herunder især skadeprocesser, forbedrer effektiviteten gennem bedre forretningsprocesser og it-systemer og muliggør en reduktion i bemandingen. Digitalisering og automatisering er en af de vigtigste konkurrence- og lønsomhedsdrivers på længere sigt. Ved udgangen af 2010 havde koncernen fuldtidsmedarbejdere, hvilket er på niveau med Udviklingen er en kombination af en naturlig afgang i antal medarbejdere i Danmark og Norge med 100 i 2010, men 80 flere medarbejdere i Sverige og Finland, hvor koncernen er i hastig udvikling. Tryg Forsikring har de sidste par år arbejdet meget med intern rotation ved genbesættelse af ledige stillinger især i den danske og norske del af organisationen. Effektivisering af drift og processer baseret på lean-principper har været medvirkende til at reducere bemandingsomkostningerne i Dette er sket med bedre kvalitet over for kunderne og med højere medarbejdertilfredshed. Eksempelvis er arbejdsbelastningen udjævnet mellem skadeafdelingerne og medarbejderinvolveringen øget i den daglige planlægning af opgaveflow. Tryg Forsikrings samlede indsats for at forbedre lønsomheden omfatter initiativer, der skal optimere vare- og tjenesteindkøb, effektiviseringer i skadebehandlingen og distributionsplatformen samt det fortsatte krav om, at alle ledere årligt skal reducere deres direkte omkostninger med mindst 2 %. I tillæg til omkostningsreduktioner investerer Tryg Forsikring i en flerårig forbedring af forretningsprocesserne og understøttende it-systemer, hvilket øger omkostningerne på kort sigt. Dette er koncer- Tryg Forsikring, Årsrapport 2010, side 5

8 nens transitionsprogram, som skal sikre fælles forretningsprocesser og systemer og skal understøtte ambitionen om en omkostningsprocent på 10 i Endelig er der i forbindelse med forberedelse og implementering af Solvency II øgede udgifter. Omkostningsfokusering og investering i processer og markedsposition skaber et solidt fundament og er med til at sikre Tryg Forsikrings vækst og værdiskabelse på længere sigt. Resultat af ophørte aktiviteter I foråret 2010 solgte Tryg Forsikring fornyelsesretten til koncernens marineportefølje, der på salgstidspunktet udgjorde cirka 400 mio. DKK og gennem en længere periode havde givet et utilfredsstillende resultat. Resultatet af afviklingsporteføljen indgår under ophørte aktiviteter i regnskabet. Ved årsskiftet var under 10 % af porteføljen tilbage, som forventes afviklet frem mod sommeren Afviklingen af skadesreserverne forventes at stå på i en årrække. Det samlede resultat af ophørte aktiviteter udgjorde -83 mio. DKK mod 23 mio. DKK i Investeringsresultat I starten af 2010 opdelte Tryg Forsikring investeringsaktiverne i en fri og en matchportefølje. Matchporteføljen udgjorde 30,9 hvilket i størrelse svarer til den diskonterede værdi af de forsikringstekniske hensættelser på 31,7 mio. DKK ved årets udgang, og afdækker renterisikoen på disse. Matchporteføljen er sammensat så den på bedst mulig vis genererer et afkast svarende til den forsikringstekniske rente tillagt/fratrukket den kursregulering som følge af ændrede diskonteringsrenter. I 2010 gav matchporteføljen et afkast på 974 mio. DKK, der skal sammenholdes med et samlet afkast til de forsikringstekniske hensættelser på 979 mio. DKK. Det samlede mismatch for året var således på -5 mio. DKK. Den fri investeringsportefølje, består af aktier, ejendomme, og obligationer, udgjorde ved årets udgang 9,5 mia. DKK og gav et afkast på 772 mio. DKK eller 7,4 %. Aktieandelen blev moderat forøget i 2010, mens obligationsandelen tilsvarende blev formindsket. Særligt aktie- og ejendomsinvesteringerne bidrog positivt til afkastet. Det samlede investeringsresultat (fri og matchporteføljen) udgjorde 579 mio. DKK mod mio. DKK i Bruttoinvesteringsafkastet (før overførsel til forsikring og før andre finansielle udgifter), der ikke relaterer sig til investeringsvirksomhed, var på 722 mio. DKK mod mio. DKK i samme periode Skat Skatten af fortsættende aktiviteter udgjorde 281 mio. DKK i 2010 mod 642 mio. DKK i Dette svarer til en mindre stigning i den effektive skatteprocent fra 24 i 2009 til 28 i I 2009 var den effektive skatteprocent lav på grund af aktivering af oparbejdede skattemæssige underskud i Sverige og skattefrie kursgevinster på aktier. I 2010 var den effektive skatteprocent ligeledes positivt påvirker af skattefrie kursgevinster på aktier, men negativt påvirket af overskudsfordelingen på de enkelte lande, hvor Norge blandt andet har en højere skatteprocent. Tryg Forsikring, Årsrapport 2010, side 6

9 Egenkapital Egenkapitalen udgjorde pr. 31. december mio. DKK og er således faldet med mio. DKK i året. Faldet skyldes blandt andet udbetalt udbytte på mio. DKK. Egenkapitalen blev i 2010 forrentet med 7,0 % i forhold til 22,1 % i Begivenheder efter balancedagen Den 11. januar 2011 meddelte Stine Bosse, at hun ønskede at fratræde sin stilling som koncernchef i Tryg Forsikring. Stine Bosse har været ansat siden 1987 og har siden 2003 været koncernchef. Bestyrelsen aftalte med Stine Bosse, at hun fortsatte som koncernchef til 31. januar 2011 og derefter står til rådighed i opsigelsesperioden, som er et halvt år. Bestyrelsen havde i overensstemmelse med god selskabsledelse løbende arbejdet med spørgsmålet om kontinuitet og succession i selskabets øverste ledelse og kunne derfor den 12. januar 2011 meddele, at koncernfinansdirektør Morten Hübbe pr. 1. februar 2011 overtager posten som koncernchef i Tryg Forsikring. Samtidig med udnævnelsen af Morten Hübbe til koncernchef udnævnte bestyrelsen i samråd med Morten Hübbe koncerndirektør Lars Bonde til medlem af direktionen. Tryg Forsikring, Årsrapport 2010, side 7

10 Privat Norden Privat Norden omfatter salg af forsikringer til privatpersoner i Danmark, Norge, Sverige og Finland. Salget foregår gennem callcentre, internettet, egne assurandører, franchisetagere (Norge), interesseorganisationer, bilforhandlere, ejendomsmæglere og Nordeas filialer. Resultat påvirket af vejrskader og økonomisk afmatning, men underliggende drift forbedret Vejrskader og økonomisk afmatning påvirkede det samlede resultat negativt, men den underliggende drift blev forbedret især som følge af præmieforhøjelser gennemført i 2009 og Påvirkningen fra den økonomiske afmatning var især udtalt i den danske del af Privat Norden, hvor erstatningsudviklingen inden for indbo- og ejerskifteforsikringer var tydeligt påvirket. Det lavere resultat kan især tilskrives vejrskader, som i 2010 lå på et usædvanligt højt niveau. Den hårde vinter påvirkede især den danske og norske del af forretningen, mens den finske forretning, trods en længere periode med frost og sne, kun i begrænset omfang var påvirket af vinterskader. Den finske forretning bidrog med 5 procentpoint fald i combined ratio positivt til det samlede resultat og illustrerer indtjeningsfordelen ved geografisk diversifikation. Den svenske del af Privat Norden var, som den danske og norske del, også i stort omfang påvirket af vinteren. Den svenske forretning havde i 2010 fokus på at integrere koncernens oprindelige svenske forretning i Malmø med det opkøbte selskab, Moderna, og etablere én fælles svensk organisation og forretningsplatform. Combined ratio udgjorde 96,4 i forhold til 92,8 i I Finland var combined ratio 101,7 og kun i begrænset omfang påvirket af vinterskader. Den finske combined ratio viser, at en af de væsentlige målsætninger i forhold til at opnå lønsomhed i stort omfang er opnået. Tryg Forsikring, Årsrapport 2010, side 8

11 Bruttopræmieudvikling Bruttopræmieindtægterne steg med 8,3 % i lokal valuta til mio. DKK. Korrigeret for Moderna, der indgik med et kvartal mere i 2010 end i 2009, udgjorde væksten 5,8 %. Præmietiltag i både den danske, norske og finske del af forretningen bidrog i væsentligt omfang til den positive udvikling. Den danske privatforretning gennemførte især præmieforhøjelser inden for indbo-, fritidshus- og ejerskifteforsikringer samt i mindre omfang inden for villaforsikringer. Effekten af tiltagene var næsten 150 mio. DKK. Præmieforhøjelserne øgede præmievolumen, og hertil kom vækst i salget gennem partnere, hvor flere partneraftaler blev fornyet. Effekten af de gennemførte præmieforhøjelser kom tydeligt til udtryk i udviklingen i gennemsnitspræmier for villa- og bilforsikringer i både den danske og norske del af forretningen, samt for bilforsikringer i den norske del. Udviklingen inden for ejerskifteforsikringer var på trods af præmieforhøjelser på 40 % fra starten af 2010 utilfredsstillende. Den negative udvikling bevirker yderligere præmieforhøjelser på 50 % fra 2011 og samtidig indførsel af en mere restriktiv indtegningspolitik. Ledighedsforsikringer blev allerede i 2008 anset for øget risiko, og Tryg Forsikring har siden 2009 i stort omfang trukket sig ud af dette marked. I 2010 gennemførte vi store præmieforhøjelser, som har medført afgang af forretning og en betydelig reduktion i forretningsomfanget. De generelle præmieforhøjelser betød som ventet en højere afgang af kunder, og fastholdelsesprocenten i Danmark faldt i løbet af 2010 fra 91 til 90, hvilket dog fortsat er et tilfredsstillende og højt niveau. Den norske privatforretning havde en præmievækst på 3,4 %, hvilket er sammensat af præmieforhøjelser inden for især bil-, villa- og indboforsikringer med en effekt i 2010 på cirka 100 mio. DKK. I modsætning til Danmark blev fastholdelsesprocenten forbedret på det norske privatmarked fra cirka 85 ved starten af året til cirka 86 i slutningen af Sverige og Finland voksede i overensstemmelse med planerne for områderne. Finland fortsatte en markant vækst, som dog var bevidst reduceret som følge af præmieforhøjelser. I Sverige var fokus som nævnt især på integration af Moderna og den svenske forretning i Malmø, som Tryg Forsikring grundlagde i Væksten udgjorde i 2010 godt 20 % i Finland og 10 % i Sverige, når der korrigeres for, at Moderna indgik med et kvartal mere i Erstatninger påvirket af hård vinter og skybrud Erstatningsudviklingen blev forværret i 2010 på grund af især vinter- og skybrudsskader, som forøgede erstatningsprocenten fra 75,3 i 2009 til 80,8 i Voldsomme vinterskader påvirkede resultatet med 500 mio. DKK, som svarer til en effekt på combined ratio på 5 procentpoint. Vinterskader påvirkede den danske og norske forretning væsentligt med henholdsvis 163 mio. DKK og 260 mio. NOK. I Sverige var forretningen påvirket af vinterskader med i alt 66 mio. DKK, mens den finske del af forretningen ikke var påvirket af ekstraordinære vinterskader. Tryg Forsikring, Årsrapport 2010, side 9

12 I august oplevede Danmark et skybrud, som medførte skader for cirka 280 mio. DKK og påvirkede combined ratio med 2 procentpoint. Tryg Forsikring vejleder kunderne om, hvordan de bedst muligt sikrer deres bolig ved skybrud, herunder hvordan for eksempel kældre sikres mod oversvømmelser. Herudover vil koncernen differentiere prissætningen, så den er højest i områder med størst risiko for oversvømmelse kombineret med sikringskrav og forøget selvrisiko var påvirket af fortsat stigende erstatninger inden for indbo,- villa- og ejerskifteforsikringer især i den danske del af forretningen. Tryg Forsikring vurderer, at denne udvikling har en klar sammenhæng med den økonomiske afmatning og skadeinflationen. Tryg Forsikring oplevede blandt andet en kraftig stigning i antallet af anmeldte tyverier af smykker og har for denne typer skader skærpet kravene til dokumentation. Tryg Forsikring har tidligere udtrykt bekymring over politiets indsats i forhold til tyverier, og det er derfor glædeligt at konstatere, at politiet siden 1. kvartal 2010 har opprioriteret indsatsen over for indbrud med videre for at begrænse udviklingen i tyverier. I Norge blev den underliggende erstatningsprocent forbedret, når der ses bort fra vejrskader, hvilket kan henføres til præmieforhøjelser i Norge især inden for villa-, bil- og fritidshusforsikringer, samt at Norge ikke i nævneværdigt omfang var påvirket af den økonomiske afmatning. I Finland blev erstatningsprocenten forbedret med cirka 3,4 procent-point, hvilket kan henføres til mindre præmieforhøjelser på alle produkter, og understreger, at den finske forretning nu og fremover vil bidrage til koncernens samlede lønsomhed. Fokus på omkostningsoptimering Omkostninger var fortsat omdrejningspunktet i Privat Norden i Fordelingen af arbejdsopgaver mellem assurandører, servicecentre og selvbetjening på internettet blev optimeret og antallet af servicecentre blev i Danmark reduceret fra 22 til 14, mens antallet af franchisekontorer i Norge blev reduceret fra 85 til 70. Denne udvikling vil fortsætte i de kommende år gennem fortsat udvikling af systemer, der understøtter digitale processer. Tryg Forsikring, Årsrapport 2010, side 10

13 Erhverv Norden Erhverv Norden omfatter salg af forsikringer til små og mellemstore virksomheder hovedsageligt i Danmark og Norge. I Sverige er hovedparten af erhvervsforretningen tegnet gennem mæglere og indgår i Industri Norden. Erhvervsforretningen i Finland er fortsat i en opstartsfase. Resultat påvirket af skader, afmatning og omkostninger Det forsikringstekniske resultat blev negativt med 465 mio. DKK i Resultatet er sammensat af vinter- og skybrudsskader, som især påvirkede den danske del af Erhverv Norden, og fortsatte udfordringer i erhvervsforretningen, som imødegås gennem lønsomhedsinitiativer. Den underliggende udvikling var utilfredsstillende, hvilket har nødvendiggjort præmieforhøjelser og omkostningstilpasninger. For at forbedre lønsomheden gennemførte den danske del af erhvervsforretningen fra starten af året præmieforhøjelser inden for landbrugsforsikringer på i gennemsnit 10 %. I efteråret blev der foretaget præmieforhøjelser inden for løsøreforsikringer og den løbende individuelle sanering af kundeforhold intensiveret. De økonomiske konjunkturer påvirkede især den danske del af erhvervsmarkedet, som inden for de seneste år er gået fra højkonjunktur til lavkonjunktur en udvikling som fortsatte i 2010 og blandt andet kom til udtryk ved, at antallet af konkurser i Danmark steg med godt 13 % fra et i forvejen højt niveau. Den økonomiske afmatning bevirkede også et fald i antallet af beskæftigede i mindre og mellemstore virksomheder. Denne udvikling er direkte koblet til en reduktion i antallet af arbejdsskadeforsikringer samtidig med, at en højesteretsdom inden for arbejdsskade påvirkede resultatet negativt. Udviklingen i Norge var også negativ i forhold til 2009, men den norske del af erhvervsforretningen var dog betydeligt mindre påvirket af vejrskader og var ikke påvirket af de økonomiske konjunkturer. Derimod lå niveauet af storskader på et højt niveau samtidig med en negativ udvikling inden for gruppelivsforsikringer. Renteniveauet var ligesom i 2009 lavt, hvilket påvirkede resultatet negativt. Tryg Forsikring, Årsrapport 2010, side 11

14 Bruttopræmieudvikling Bruttopræmierne steg med 9,6 % i lokal valuta til mio. DKK i Korrigeret for en overførsel af forretning fra Industri til Erhverv Norden udgjorde væksten 3,0 %. I 2009 konstaterede vi lønsomhedsmæssige udfordringer på erhvervsmarkedet. I forlængelse heraf gennemførte vi fra starten af 2010 præmiestigninger inden for landbrug sforsikringer med i gennemsnit 10 %, og i efteråret foretog vi præmieforhøjelser inden for løsøreforsikringer. Udover generelle præmietiltag gennemførte Tryg Forsikring saneringer med baggrund i kundernes individuelle forløb. I langt de fleste tilfælde blev præmien reguleret eller selvrisikoen forhøjet. Præmieforhøjelserne fra efteråret 2010 vil have en væsentlig positiv effekt på lønsomheden i 2011, hvorimod der kun var en mindre effekt i Den norske del af erhvervsforretningen havde ikke samme behov for præmietiltag som den danske, og der blev derfor kun foretaget mindre præmieforhøjelser, som især omfattede løsøre- og ejendomsforsikringer i Norge. Præmieindtægterne i den finske del af Erhverv Norden steg med cirka 35 % til cirka 100 mio. DKK. Erstatninger Erstatningsprocenten steg fra 74,1 i 2009 til 88,4 i 2010, hvilket svarer til 14,3 procentpoint. Erstatningsudviklingen var påvirket af et større antal skader end i et gennemsnitligt år. Vinterskader og skybrud påvirkede erstatningsprocenten med 8 procentpoint. Storskadeniveauet var højst i Erhverv Norden i 2010 og påvirkede erstatningsniveauet med knap 10 procentpoint En af årets største skader var en brandskade i det indre København, der forventes at udgøre brutto 170 mio. DKK og for egen regning 114 mio. DKK. Den økonomiske afmatning påvirkede udviklingen inden for arbejdsskadeforsikringer positivt i forhold til antallet af mindre arbejdsskader, men en stigning i antallet af skader med tab af erhvervsevne og hermed væsentligt højere erstatninger medførte, at den samlede udvikling for arbejdsskade var negativ. Omkostninger Omkostningerne udgjorde mio. DKK, og omkostningsprocenten blev reduceret fra 24,5 til 24,1, hvilket fortsat ikke er tilfredsstillende. Niveauet skyldes fortsat mange manuelle processer og betydeligt højere distributionsomkostninger end i privatforretningen. Omkostningsreduktioner er et af koncernens væsentligste fokusområder i 2011, og de samlede omkostninger forventes at blive reduceret de kommende år som følge af reducerede distributions-omkostninger og flere automatiserede interne processer. Tryg Forsikring, Årsrapport 2010, side 12

15 Industri Norden Industri Norden sælger forsikringer til industrikunder under brandet Tryg i Danmark og Norge og Moderna i Sverige. Forretningsområdet sælger gennem eget salgskorps og gennem forsikringsmæglere. Industri Norden betjener kunder, der betaler mere end DKK i årlig præmie eller har mere end 50 ansatte, og cirka en fjerdedel af kunderne betaler mere end 10 mio. DKK i årlig præmie. Alt mæglersalg tegnes i Industri Norden uanset kundens størrelse. Tryg Garanti indgår i resultatet for Industri Norden. Dansk arbejdsskadeforsikring udfordrende i 2010 Det forsikringstekniske resultat udgjorde 394 mio. DKK i 2010 mod 878 mio. DKK i Resultatet var påvirket af enkeltbegivenheder, der havde en negativ indvirkning på resultatet med 250 mio. DKK. I 2010 tiltog konkurrencen specielt i den danske del af Industri Norden og især inden for arbejdsskadeforsikringer. I den norske del af Industri Norden var konkurrencen knapt så hård og der blev gennemført generelle præmieforhøjelser på 5-7 %. Samlet faldt bruttopræmieindtægterne 5,9 % eller 83 mio. DKK i Combined ratio udgjorde 92,7 i 2010 mod et usædvanligt lavt niveau på 83,5 i Afløbsgevinster påvirkede combined ratio positivt med 6,4 procentpoint mod til sammenligning 7,0 procentpoint i 2009, mens storskader påvirkede negativt med 5,2 procentpoint mod 4,6 procentpoint i Afløbsresultatet i 2010 udgjorde 325 mio. DKK mod 357 mio. DKK i 2009, og bruttoudgifter til storskader udgjorde 357 mio. DKK mod 344 mio. DKK i I foråret 2010 frasolgte Tryg Forsikring sin marineforretning til Codan Forsikring. Resultatet af marineforretningen var tidligere en del af resultatet i Industri, men indgår nu under Resultat af ophørte aktiviteter, som kommenteres i kapitlet Koncernens resultat. Tryg Forsikring, Årsrapport 2010, side 13

16 Tryg Garanti beskæftiger sig hovedsagligt med garantiforsikring og stiller garantier i entreprisekontrakter, men også inden for ordreproducerende industrivirksomheder og myndigheder. Tryg Garanti havde en præmieindtægt på 203 mio. DKK i 2010, hvilket er en stigning på 14 % i forhold til Flere skader inden for bygge- og anlægsbranchen betød en højere erstatningsprocent. Skadeprocenten udgjorde 45,8 mod 43,7 i 2009, og combined ratio i Tryg Garanti endte året på 71,9 mod 75,3 i 2009, hjulpet af et forbedret omkostningsniveau. I 2. halvår 2010 lancerede Tryg Garanti kreditforsikringer, som er et produkt, hvor forsikringstagere forsikres mod tab på deres debitorer. Konkurrence presser præmierne i Danmark Bruttopræmieindtægterne i Industri Norden faldt 5,9 % i lokal valuta til mio. DKK. Forretningsomfanget blev reduceret som følge af den økonomiske afmatning, som fortsat ikke ville slippe sit tag i specielt det danske marked. Herudover skyldes de lavere præmieindtægter intern flytning af forretning mellem Erhverv og Industri. I Danmark satte en lavere efterspørgsel på forsikring og hårdere konkurrence priserne under pres, og bruttopræmierne faldt med 12 %. Korrigeret for flytning af forretning til Erhverv udgjorde faldet 6 %. Især porteføljen af arbejdsskadeforsikringer blev reduceret. En højere risiko på arbejdsskade og lavere præmier er ikke en fornuftig kombination, og siden efteråret 2009 har Tryg Forsikring derfor reduceret forretningsomfanget. Den negative udvikling blev forstærket af hårdere konkurrence og virksomheders øgede omkostningsfokus. Tryg Forsikring går ikke på kompromis med lønsomheden og mistede derfor flere større kunder i Konkurrencen var knapt så hårdt i Norge, omend præmierne også her var under pres i starten af året, hvilket dog aftog i løbet af året. Samlet oplevede den norske del af Industri Norden et fald i bruttopræmierne på 6 %. Denne udvikling havde især relation til fornyelsen 1. januar 2010, hvor flere større kunder forlod koncernen med en mindre indgangsbestand til følge. I 2010 gennemførte den norske del af industriforretningen generelle præmieforhøjelser på 5-7 %, hvilket ikke var muligt i Danmark på grund af konkurrencesituationen. Den svenske del af industriforretningen bidrog positivt til væksten. Porteføljen udgjorde cirka 435 mio. SEK i slutningen af 2010 og voksede 40 % i I Sverige tilbyder Industri Norden forsikringer inden for blandt andet ejendom, driftstab, ansvar, transport og bil. Arbejdsskader er forsikret gennem kollektive offentlige aftaler og findes derfor ikke som produkt i Sverige. En betydelig del af den svenske industriforretning består af erhvervskunder, som er betjent af forsikringsmæglere. Det svenske erhvervsliv er meget internationalt, og samarbejdet med AXA Corporate Solutions har således været en styrke for Tryg Forsikrings ekspansion på det svenske marked for industriforsikringer. Med de nuværende handlingsplaner og distributionsstrategi ventes denne del af porteføljen at øges yderligere de kommende år. Tryg Forsikring, Årsrapport 2010, side 14

Halvårsrapport 2010 Tryg Forsikring A/S (tidligere TrygVesta Forsikring A/S)

Halvårsrapport 2010 Tryg Forsikring A/S (tidligere TrygVesta Forsikring A/S) Halvårsrapport 2010 Tryg Forsikring A/S (tidligere TrygVesta Forsikring A/S) (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal for Tryg Forsikring koncernen 2 Ledelsesberetning

Læs mere

Årsrapport for 2012 Tryg Forsikring A/S

Årsrapport for 2012 Tryg Forsikring A/S Årsrapport for 2012 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsens påtegning 48 Revisionspåtegning 49 Regnskab for Tryg Forsikring koncernen

Læs mere

Årsrapport for 2007 TrygVesta Forsikring A/S

Årsrapport for 2007 TrygVesta Forsikring A/S Årsrapport for 2007 TrygVesta Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Ledelsen regnskabspåtegning 38 Revisionspåtegninger 39 Regnskab TrygVesta Forsikring

Læs mere

Om Tryg 1 Forord 4 Hoved- og nøgletal 8 Koncernoverblik 9 Årets højdepunkter 10

Om Tryg 1 Forord 4 Hoved- og nøgletal 8 Koncernoverblik 9 Årets højdepunkter 10 Årsrapport 2010 Indhold Ledelsens beretning Side Om Tryg 1 Forord 4 Hoved- og nøgletal 8 Koncernoverblik 9 Årets højdepunkter 10 Strategi og forventninger 12 Strategi 14 Nøgletalsoversigt KPI 16 Forsikringsbranchen

Læs mere

Om Tryg 1 Forord 4 Resultatoversigt 6 Koncernoverblik 7 Årets højdepunkter 8

Om Tryg 1 Forord 4 Resultatoversigt 6 Koncernoverblik 7 Årets højdepunkter 8 Årsrapport 2011 Indhold tryg.com/dk Ledelsens beretning Side Om Tryg 1 Forord 4 Resultatoversigt 6 Koncernoverblik 7 Årets højdepunkter 8 Resultater 10 Trygs resultat 12 Privat Norden 16 Erhverv Norden

Læs mere

Halvårsrapport 2009 TrygVesta Forsikring A/S

Halvårsrapport 2009 TrygVesta Forsikring A/S Halvårsrapport 2009 TrygVesta Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal for TrygVesta Forsikring koncernen 2 Ledelsesberetning 3 Ledelsens regnskabspåtegning

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2014

Delårsrapport 1. kvartal 2014 Delårsrapport 1. kvartal 2014 Indhold Delårsrapport 1. kvartal 2014 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Trygs resultat 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10 Sverige 12 Investeringsvirksomhed

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2013

Delårsrapport 1. kvartal 2013 Delårsrapport 1. kvartal 2013 Indhold Delårsrapport 1. kvartal 2013 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Resultat for 1. kvartal 2013 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10 Sverige 12 Investeringsvirksomhed

Læs mere

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Indhold Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Trygs resultat 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10 Sverige 12 Investeringsvirksomhed

Læs mere

Årsrapport for året 2005. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666)

Årsrapport for året 2005. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Årsrapport for året 2005 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Hoved- og nøgletal for Tryg Forsikring A/S (moderselskab) 24 Ledelsespåtegning

Læs mere

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder.

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder. Årsrapport 2012 Indhold 1 Resultatoversigt 2 Bestyrelsesformandens forord 3 Koncernchefens forord 4 Årets højdepunkter 8 Strategi og Key Performance Indicators 10 Kunder 12 Forsikringsmarkedet 16 Trygs

Læs mere

Årsrapport for 2006. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666)

Årsrapport for 2006. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Årsrapport for 2006 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Hoved- og nøgletal for Tryg Forsikring A/S (moderselskab) 29 Ledelsen regnskabspåtegning

Læs mere

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder.

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder. Årsrapport 2013 Indhold Download pdf af Årsrapport 2013 Ledelsesberetning 1 Resultatoversigt 2 Bestyrelsesformandens forord 3 Koncernchefens forord 4 Begivenheder i 2013 8 Mål og strategi 12 Strategiske

Læs mere

34 Koncernledelse 36 Samfundsansvar i Tryg REGNSKAB. 38 Regnskab. 107 Produkter

34 Koncernledelse 36 Samfundsansvar i Tryg REGNSKAB. 38 Regnskab. 107 Produkter Årsrapport 2014 Menu ledelsesberetning LEDELSESBERETNING 3 Resultatoversigt 16 Erhverv 18 Industri 34 Koncernledelse 36 Samfundsansvar i Tryg Få mere ud af rapporten 4 Forord: Forsikring i verdensklasse

Læs mere

08.01.05 / januarstorm I Danmark

08.01.05 / januarstorm I Danmark ÅRSRAPPORT 2005 årsrapport 2005 08.01.05 / januarstorm I Danmark 14.09.05 / jordskred I bergen I norge 14.11.05 / storbrand på amager I Danmark InDholdsfortegnelse Ledelsens beretning 11 Tættere på

Læs mere

Strategi 12 Strategi 14 Strategiske temaer 18 Nøgletalsoversigt 2010 KPI (Key Performance Indicators) 20 Finansielle forventninger til 2010 22

Strategi 12 Strategi 14 Strategiske temaer 18 Nøgletalsoversigt 2010 KPI (Key Performance Indicators) 20 Finansielle forventninger til 2010 22 Årsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Side Introduktion til TrygVesta 2 Koncerndiagram 4 Koncernoverblik 5 Forord af Mikael Olufsen og Stine Bosse 6 Hoved- og nøgletal for TrygVesta 8

Læs mere

Regnskabsmeddelelse 3. kvartal 2007

Regnskabsmeddelelse 3. kvartal 2007 Meddelelse nr. 15/2007 Regnskabsmeddelelse 3. kvartal 2007 Stigende præmievækst og fremgang i forsikringsteknisk resultat. Forventningerne til præmievækst og resultat før skat i 2007 fastholdes. For 2008

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier Årsrapport Alm Brand Forsikring Pas godt på de gode værdier Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 Indhold Selskabsoplysninger 2 Selskabsoplysninger Ledelsens

Læs mere

Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2007

Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2007 Meddelelse nr. 13/2007 Side 1 af 27 Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2007 Resultatforbedring i 2. kvartal 2007 medfører stærkt halvårsresultat og en opjustering på 15 % af årets forventede resultat før skat.

Læs mere

TrygVesta A/S. TrygVesta. Forsikring A/S. TrygVesta Forsikring (Norsk filial) Enter Forsikring AS (Norsk datterselskab)

TrygVesta A/S. TrygVesta. Forsikring A/S. TrygVesta Forsikring (Norsk filial) Enter Forsikring AS (Norsk datterselskab) Årsrapport 2008 TrygVesta A/S TrygVesta Forsikring A/S TrygVesta Garantiforsikring A/S (Dansk Kaution) Vesta Skadeförsäkring (Svensk filial) TrygVesta Forsikring (Norsk filial) Nordea Vahinkovakuutus (Finsk

Læs mere

Årsrapport. Alm Brand Forsikring. Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49

Årsrapport. Alm Brand Forsikring. Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 Årsrapport Alm Brand Forsikring 2013 Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER 2 Selskabsoplysninger LEDELSENS BERETNING 3 Hoved- og

Læs mere

Årsrapport. Alm Brand. Pas godt på de gode værdier

Årsrapport. Alm Brand. Pas godt på de gode værdier Årsrapport Alm Brand Pas godt på de gode værdier 2 Alm. Brand årsrapport 2014 Alm. Brand årsrapport 2014 3 Adresse Alm. Brand Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon: 35 47 47 47 Internet: almbrand.dk E-mail:

Læs mere

Topdanmark Forsikring. Årsrapport 2009. CVR-nr. 78416114

Topdanmark Forsikring. Årsrapport 2009. CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikring Årsrapport 2009 CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikring årsrapport 2009 Indhold Ledelsesberetning 3 Femårsoversigt koncernen Fokus på 2009 og forventninger til 2010 4 Overskud på 1.483

Læs mere

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2007

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2007 ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2007 WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT INDHOLD 2 SELSKABSOPLYSNINGER 3 KONCERNOVERSIGT 4 LEDELSENS BERETNING 4

Læs mere

Topdanmark Forsikring årsrapport 2011. Topdanmark Forsikring A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 78416114

Topdanmark Forsikring årsrapport 2011. Topdanmark Forsikring A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikring A/S Årsrapport 2011 CVR-nr. 78416114 Indhold Ledelsesberetning 3 Femårsoversigt Koncernen 4 Resultat på 955 mio. kr. i 2011 4 Skadeforsikring 9 Livsforsikring 11 Investeringsaktiviteter

Læs mere

Alm. Brand Forsikring Midtermolen 7 2100 København Ø CVR-nr. 10 52 69 49 ALM. BRAND FORSIKRING

Alm. Brand Forsikring Midtermolen 7 2100 København Ø CVR-nr. 10 52 69 49 ALM. BRAND FORSIKRING Alm. Brand Forsikring Midtermolen 7 2100 København Ø CVR-nr. 10 52 69 49 ALM. BRAND FORSIKRING å r s r a p p o r t 2 0 10 INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER 2 Selskabsoplysninger LEDELSENS BERETNING 3 Hoved-

Læs mere

Topdanmark Forsikring 72 Femårsoversigt 73 Resultatopgørelse 74 Balance 76 Noter

Topdanmark Forsikring 72 Femårsoversigt 73 Resultatopgørelse 74 Balance 76 Noter Indhold Kort om Topdanmark 2 Kort om Topdanmark 3 Organisationsdiagram 4 1997 i sammendrag 5 Hovedtal og nøgletal 6 Direktionens og bestyrelsens beretning 9 Mål og strategier 12 Forventninger til fremtiden

Læs mere

Topdanmark Forsikring. Årsrapport 2007. CVR-nr. 78416114

Topdanmark Forsikring. Årsrapport 2007. CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikring Årsrapport 2007 CVR-nr. 78416114 Indhold Ledelsesberetning 3 Femårsoversigt koncernen 4 Endnu et godt år for Topdanmark Forsikring 4 Skadeforsikring 8 Livsforsikring 10 Investeringsaktiviteter

Læs mere

Årsrapport 2011. Topdanmark A/S CVR-nr. 78040017

Årsrapport 2011. Topdanmark A/S CVR-nr. 78040017 Årsrapport 2011 Topdanmark A/S CVR-nr. 78040017 Topdanmarks equity story Topdanmark-aktien er en værdi-case ikke en vækst-case Fokuseret strategi ydansk aktør ystabile forsikringsrisici ylav omkostningsprocent

Læs mere

ALM. BRAND A/S Midtermolen 7 2100 københavn ø CVR-NR. 77 33 35 17. anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT

ALM. BRAND A/S Midtermolen 7 2100 københavn ø CVR-NR. 77 33 35 17. anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT ALM. BRAND A/S Midtermolen 7 2100 københavn ø CVR-NR. 77 33 35 17 anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S ÅR S RA P PO R T 2 0 0 8 WWW.ALMBRAND.DK ALM. s ubrand n d F OA/S RNU FT ALM. ÅRSRAPPORT 2008 1

Læs mere