Årsrapport for 2010 Tryg Forsikring A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport for 2010 Tryg Forsikring A/S"

Transkript

1 Årsrapport for 2010 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr )

2 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Ledelsens påtegning 41 Revisionspåtegning 42 Regnskab for Tryg Forsikring koncern Resultatopgørelse 44 Balance 45 Egenkapital 47 Pengestrømsopgørelse 48 Noter 49 Regnskab for Tryg Forsikring moderselskab Resultatopgørelse 79 Balance 80 Egenkapital 82 Noter 83 Koncerndiagram 93 Direktions ledelseserhverv 94 CV er bestyrelsen 96 Ordliste 98 Forbehold 99

3 Selskabsoplysninger Bestyrelse Mikael Olufsen, formand Bodil Nyboe Andersen, næstformand Jørn Wendel Andersen John R. Frederiksen Paul Bergqvist Lene Skole-Sørensen Christian Brinch Jesper Hjulmand Tina Snejbjerg Bill-Owe Johansson Berit Torm Rune Torgeir Joensen Direktion Morten Hübbe Lars Bonde Kjerstin Fyllingen Martin Bøge Mikkelsen Birgitte Kartman Truls Holm Olsen Jens Stener Intern revision Jens Galsgaard Revision Deloitte, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Ejerforhold Tryg Forsikring A/S indgår i Tryg koncernen, og aktiekapitalen på mio. DKK ejes 100 procent af Tryg A/S, Ballerup. Årsrapporten indgår i koncernregnskaberne for TryghedsGruppen smba, Kgs. Lyngby og Tryg A/S, Ballerup ( og Adresse Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej Ballerup Telefon Telefax Tryg Forsikring, Årsrapport 2010, side 1

4 Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal for Tryg Forsikring koncernen Tryg Forsikring, Årsrapport 2010, side 2

5 Tryg Forsikring koncernens resultat 2010 Resultat før skat udgjorde mio. DKK i 2010 mod mio. DKK i 2009 og var påvirket af et fortsat højt underliggende erstatningsniveau og en række enkeltbegivenheder. Tryg var i 2010 påvirket af en række begivenheder der samlet medførte erstatninger, som var 1,4 mia. DKK højere end det som forventes i et normalt år. Disse begivenheder beskrives i årsrapporten som ekstraordinære begivenheder. Herudover blev præmiehensættelserne på ejerskifteforsikring reguleret med 0,1 mia. DKK. For at forbedre lønsomheden har Tryg Forsikring gennem de seneste år gennemført betydelige tiltag, og vi ser en tydelig forbedring i den underliggende udvikling i Norge og Finland og en begyndende forbedring på privatmarkedet i Danmark. Lønsomheden er fortsat ikke tilfredsstillende i forhold til målsætningen om en combined ratio i niveauet 90 på mellemlang sigt, og derfor er der flere tiltag på vej for at forbedre lønsomheden i 2011 og Bruttoerstatningsprocenten blev 80,2 i 2010 mod 72,1 i 2009 og var negativt påvirket af ovenstående ekstraordinære begivenheder med 7 procentpoint Combined ratio steg til 98,8 i 2010 fra 92,2 i 2009 efter førnævnte ekstraordinære begivenheder og var påvirket af et positivt afløbsresultat, der udgjorde 824 mio. DKK i 2010 mod 683 mio. DKK i Tryg Forsikring leverede en høj bruttopræmievækst i et udfordrende marked med en stigning på 4,5 % (9 % i DKK) til 19,5 mia. DKK i Præmieforhøjelser i Danmark og Norge og høj vækst i Sverige og Finland løftede præmierne, mens konkurrencen tiltog inden for Industri. Erhvervs- og industrimarkedet, i specielt Danmark, var fortsat påvirket af det lavere aktivitetsniveau i samfundet, som gav færre værdier at forsikre og udfordringer på skadesiden. I 2010 ekspanderede Tryg Forsikring fortsat i Sverige og Finland, hvortil kom øgede omkostninger til brandingaktiviteter som følge af nyt nordisk navn og logo samt omkostninger forbundet med et flerårigt proces- og it-projekt under navnet Tryg Transition. På trods af øgede omkostninger til branding lykkedes det at reducere omkostningsprocenten fra 17,2 til 17,0, hvilket var bedre end ventet. Præmievækst båret af præmietiltag samt nye markeder Bruttopræmieindtægterne steg med 4,5 % i 2010 til 19,5 mia. DKK og skyldes høj præmievækst i Sverige og Finland samt effekten af gennemførte præmieforhøjelser i alle fire lande. Privat Norden opnåede præmievækst i lokal valuta på 8,3 % til 10,2 mia. DKK. Størstedelen af Tryg Forsikrings kunder består af private husholdninger med en købekraft og et forsikringsbehov, der er forholdsvis stabilt. Erhverv Norden var ved udgangen af 2010 kendetegnet ved stigende gennemsnitspræmier, reduceret forsikringsbehov og let øget kundeafgang. Bruttopræmierne steg 9,6 % (12,9 % i DKK) til 4,3 mia. DKK og var påvirket af flytning af portefølje fra Industri til Erhverv. Eksklusive denne flytning udgjorde præmievæksten 3,0 %. Bruttopræmieindtægterne i Industri Norden var lavere end ventet ved årets start og faldt 5,9 % (1,6 % i DKK) til 5,0 mia. DKK. I løbet af 2010 var flere store forsikringsprogrammer i udbud. Koncernens underwriting forudsætter lønsomhed i disse forretninger, hvorfor Tryg Forsikring i en række tilfælde ikke deltog i udbudsrunderne på grund af tvivlsom lønsomhed. Specielt inden for dansk arbejdsskadeforsik- Tryg Forsikring, Årsrapport 2010, side 3

6 ring faldt antallet af kunder. Industri Norden flyttede portefølje til Erhverv Norden, hvilket påvirkede udviklingen negativt med 3 %. Geografisk var væksten fortsat høj i Sverige og Finland på henholdsvis 43,8 % og 23,4 %. Væksten i Sverige var påvirket af købet af Moderna, der blev konsolideret fra og med 2. kvartal Den korrigerede vækst i Sverige udgjorde 19,6 %. I Norge steg bruttopræmierne 1,4 % til 7,5 mia. DKK, og i Danmark steg præmieindtægterne 1,2 % til 9,6 mia. DKK. Ligesom Norge har præmieforhøjelser generelt præget det danske marked siden 2008, hvilket afspejles i væksten. Koncernens præmievækst var negativt påvirket af en øget præmiehensættelse for ejerskifteforsikringer. Regnskabsreglerne foreskriver at, at der for tabsgivende forsikringsprodukter skal afsættes det forventede fremtidige tab indtil produktet er overskudsgivende, hvilket udgiftsføres som en reduktion i præmieindtægten. Denne regnskabspraksis reducerede præmieindtægterne for helåret med 106 mio. DKK, som svarer til en reduktion på 0,6 procentpoint af præmievæksten for året. Erstatninger kraftigt påvirket af skadeinflation og ekstraordinære skader Bruttoerstatningsprocenten udgjorde 80,2 i 2010 mod 72,1 i Udviklingen i erstatningsniveauet var påvirket af stigende skadeudgifter, især i Danmark, samt ekstraordinære skader, som påvirkede erstatningsprocenten med 7 procentpoint. De stigende skadeudgifter vedrører især den danske del af forretningen og både privat-, erhvervs- og industrimarkedet, og kan især henføres til den økonomiske afmatning. For 2010 forventede koncernen oprindelig vejrskader for mio. DKK og storskader for mio. DKK eller en samlet forudsætning på cirka 800 mio. DKK. De samlede vinterskader udgjorde pr. 31. december 2010 brutto 0,9 mia. DKK, skybrudsskader 0,3 mia. DKK, storskader 0,8 mia. DKK, og en højesteretsdom inden for arbejdsskade (læs mere i kapitlet Industri Norden) øgede hensættelsesbehovet med 200 mio. DKK. Samlet set udgjorde erstatninger til ekstraordinære skader 2,2 mia. DKK eller 1,4 mia. DKK mere end i et normalt år. Vinteren i januar 2010 var den koldeste i Danmark i 14 år, mens december blev den næstkoldeste, og august den 10. vådeste måned i vejrhistorien. I Norge blev januar den 8. koldeste i vejr-historien. I forlængelse af koncernens erfaringer fra skybruds- og snetryksskader er en række tiltag iværksat, og flere kommer til for at forbedre risikobalancen fremadrettet (læs mere i kapitlet Privat Norden). Hvor vinteren både ramte Danmark, Norge og Sverige, blev Danmark ramt af den økonomiske afmatning og den hårdere medfart heraf i Danmark. Den negative udvikling ramte blandt andet indbo-, villaog ejerskifteforsikringer, hvor erstatningerne steg kraftigt og nødvendiggjorde ekstra hensættelser (læs mere i kapitlet Privat Norden). Udover højesteretsdommen i Danmark var forløbet af arbejdsskadeforsikring påvirket af lav økonomisk aktivitet, som betød en reduktion i antallet af de mere simple arbejdsskader, men samtidig en stigning i antallet af skader, som vedrører tab af erhvervsevne. Dette betyder samlet et forringet forløb, da antallet af skader vedrørende tab af erhvervsevne kun udgør omkring 3 %, men godt 80 % af erstatningerne. Tryg Forsikring, Årsrapport 2010, side 4

7 I Finland var erstatningsudviklingen inden for privatkunde området tilfredsstillende, hvilket kom til udtryk i en forbedring i erstatningsprocenten fra 84,2 i 2009 til 80,9 i Erstatningsprocenten i Sverige blev 84,6 i 2010 mod 80,6 i 2009 og var ligesom Danmark og Norge negativt påvirket af vinterskader. Efter afregning af genforsikring udgjorde skadeforløbet 81,8 % mod 75,0 % i Effektivisering reducerer omkostninger Omkostningerne var i 2010 påvirket af brandingaktiviteter, som udgjorde 70 mio. DKK og påvirkede bruttoomkostningsprocenten med 0,4 procentpoint. Bruttoomkostningsprocenten endte på 17,0 mod 17,2 i I Danmark og Norge blev omkostningerne samlet set fastholdt på et konkurrencedygtigt niveau med en omkostningsprocent på 16,0. I Sverige og Finland blev omkostningsprocenten forbedret fra 30,1 til 24,1 og følger dermed planen for forbedringen af lønsomheden. I 2009 og 2010 effektiviserede koncernen salgsdistributionen, hvilket i Danmark betød, at 8 ud af 22 salgskontorer blev lukket og medarbejderne flyttet til større salgskontorer eller callcentre. I Norge blev antallet af franchisekontorer reduceret fra 85 til 70, samtidig med at aflønningsstrukturen for franchisetagerne blev ændret i retning mod større fokus på lønsomhed. Tryg Forsikrings eget salgskorps i den norske privatforretning blev flyttet til kundeservicecentre, så franchisedelen nu alene står for det direkte fysiske salg. Papirløse processer, der er digitalisering af en lang række interne processer, herunder især skadeprocesser, forbedrer effektiviteten gennem bedre forretningsprocesser og it-systemer og muliggør en reduktion i bemandingen. Digitalisering og automatisering er en af de vigtigste konkurrence- og lønsomhedsdrivers på længere sigt. Ved udgangen af 2010 havde koncernen fuldtidsmedarbejdere, hvilket er på niveau med Udviklingen er en kombination af en naturlig afgang i antal medarbejdere i Danmark og Norge med 100 i 2010, men 80 flere medarbejdere i Sverige og Finland, hvor koncernen er i hastig udvikling. Tryg Forsikring har de sidste par år arbejdet meget med intern rotation ved genbesættelse af ledige stillinger især i den danske og norske del af organisationen. Effektivisering af drift og processer baseret på lean-principper har været medvirkende til at reducere bemandingsomkostningerne i Dette er sket med bedre kvalitet over for kunderne og med højere medarbejdertilfredshed. Eksempelvis er arbejdsbelastningen udjævnet mellem skadeafdelingerne og medarbejderinvolveringen øget i den daglige planlægning af opgaveflow. Tryg Forsikrings samlede indsats for at forbedre lønsomheden omfatter initiativer, der skal optimere vare- og tjenesteindkøb, effektiviseringer i skadebehandlingen og distributionsplatformen samt det fortsatte krav om, at alle ledere årligt skal reducere deres direkte omkostninger med mindst 2 %. I tillæg til omkostningsreduktioner investerer Tryg Forsikring i en flerårig forbedring af forretningsprocesserne og understøttende it-systemer, hvilket øger omkostningerne på kort sigt. Dette er koncer- Tryg Forsikring, Årsrapport 2010, side 5

8 nens transitionsprogram, som skal sikre fælles forretningsprocesser og systemer og skal understøtte ambitionen om en omkostningsprocent på 10 i Endelig er der i forbindelse med forberedelse og implementering af Solvency II øgede udgifter. Omkostningsfokusering og investering i processer og markedsposition skaber et solidt fundament og er med til at sikre Tryg Forsikrings vækst og værdiskabelse på længere sigt. Resultat af ophørte aktiviteter I foråret 2010 solgte Tryg Forsikring fornyelsesretten til koncernens marineportefølje, der på salgstidspunktet udgjorde cirka 400 mio. DKK og gennem en længere periode havde givet et utilfredsstillende resultat. Resultatet af afviklingsporteføljen indgår under ophørte aktiviteter i regnskabet. Ved årsskiftet var under 10 % af porteføljen tilbage, som forventes afviklet frem mod sommeren Afviklingen af skadesreserverne forventes at stå på i en årrække. Det samlede resultat af ophørte aktiviteter udgjorde -83 mio. DKK mod 23 mio. DKK i Investeringsresultat I starten af 2010 opdelte Tryg Forsikring investeringsaktiverne i en fri og en matchportefølje. Matchporteføljen udgjorde 30,9 hvilket i størrelse svarer til den diskonterede værdi af de forsikringstekniske hensættelser på 31,7 mio. DKK ved årets udgang, og afdækker renterisikoen på disse. Matchporteføljen er sammensat så den på bedst mulig vis genererer et afkast svarende til den forsikringstekniske rente tillagt/fratrukket den kursregulering som følge af ændrede diskonteringsrenter. I 2010 gav matchporteføljen et afkast på 974 mio. DKK, der skal sammenholdes med et samlet afkast til de forsikringstekniske hensættelser på 979 mio. DKK. Det samlede mismatch for året var således på -5 mio. DKK. Den fri investeringsportefølje, består af aktier, ejendomme, og obligationer, udgjorde ved årets udgang 9,5 mia. DKK og gav et afkast på 772 mio. DKK eller 7,4 %. Aktieandelen blev moderat forøget i 2010, mens obligationsandelen tilsvarende blev formindsket. Særligt aktie- og ejendomsinvesteringerne bidrog positivt til afkastet. Det samlede investeringsresultat (fri og matchporteføljen) udgjorde 579 mio. DKK mod mio. DKK i Bruttoinvesteringsafkastet (før overførsel til forsikring og før andre finansielle udgifter), der ikke relaterer sig til investeringsvirksomhed, var på 722 mio. DKK mod mio. DKK i samme periode Skat Skatten af fortsættende aktiviteter udgjorde 281 mio. DKK i 2010 mod 642 mio. DKK i Dette svarer til en mindre stigning i den effektive skatteprocent fra 24 i 2009 til 28 i I 2009 var den effektive skatteprocent lav på grund af aktivering af oparbejdede skattemæssige underskud i Sverige og skattefrie kursgevinster på aktier. I 2010 var den effektive skatteprocent ligeledes positivt påvirker af skattefrie kursgevinster på aktier, men negativt påvirket af overskudsfordelingen på de enkelte lande, hvor Norge blandt andet har en højere skatteprocent. Tryg Forsikring, Årsrapport 2010, side 6

9 Egenkapital Egenkapitalen udgjorde pr. 31. december mio. DKK og er således faldet med mio. DKK i året. Faldet skyldes blandt andet udbetalt udbytte på mio. DKK. Egenkapitalen blev i 2010 forrentet med 7,0 % i forhold til 22,1 % i Begivenheder efter balancedagen Den 11. januar 2011 meddelte Stine Bosse, at hun ønskede at fratræde sin stilling som koncernchef i Tryg Forsikring. Stine Bosse har været ansat siden 1987 og har siden 2003 været koncernchef. Bestyrelsen aftalte med Stine Bosse, at hun fortsatte som koncernchef til 31. januar 2011 og derefter står til rådighed i opsigelsesperioden, som er et halvt år. Bestyrelsen havde i overensstemmelse med god selskabsledelse løbende arbejdet med spørgsmålet om kontinuitet og succession i selskabets øverste ledelse og kunne derfor den 12. januar 2011 meddele, at koncernfinansdirektør Morten Hübbe pr. 1. februar 2011 overtager posten som koncernchef i Tryg Forsikring. Samtidig med udnævnelsen af Morten Hübbe til koncernchef udnævnte bestyrelsen i samråd med Morten Hübbe koncerndirektør Lars Bonde til medlem af direktionen. Tryg Forsikring, Årsrapport 2010, side 7

10 Privat Norden Privat Norden omfatter salg af forsikringer til privatpersoner i Danmark, Norge, Sverige og Finland. Salget foregår gennem callcentre, internettet, egne assurandører, franchisetagere (Norge), interesseorganisationer, bilforhandlere, ejendomsmæglere og Nordeas filialer. Resultat påvirket af vejrskader og økonomisk afmatning, men underliggende drift forbedret Vejrskader og økonomisk afmatning påvirkede det samlede resultat negativt, men den underliggende drift blev forbedret især som følge af præmieforhøjelser gennemført i 2009 og Påvirkningen fra den økonomiske afmatning var især udtalt i den danske del af Privat Norden, hvor erstatningsudviklingen inden for indbo- og ejerskifteforsikringer var tydeligt påvirket. Det lavere resultat kan især tilskrives vejrskader, som i 2010 lå på et usædvanligt højt niveau. Den hårde vinter påvirkede især den danske og norske del af forretningen, mens den finske forretning, trods en længere periode med frost og sne, kun i begrænset omfang var påvirket af vinterskader. Den finske forretning bidrog med 5 procentpoint fald i combined ratio positivt til det samlede resultat og illustrerer indtjeningsfordelen ved geografisk diversifikation. Den svenske del af Privat Norden var, som den danske og norske del, også i stort omfang påvirket af vinteren. Den svenske forretning havde i 2010 fokus på at integrere koncernens oprindelige svenske forretning i Malmø med det opkøbte selskab, Moderna, og etablere én fælles svensk organisation og forretningsplatform. Combined ratio udgjorde 96,4 i forhold til 92,8 i I Finland var combined ratio 101,7 og kun i begrænset omfang påvirket af vinterskader. Den finske combined ratio viser, at en af de væsentlige målsætninger i forhold til at opnå lønsomhed i stort omfang er opnået. Tryg Forsikring, Årsrapport 2010, side 8

11 Bruttopræmieudvikling Bruttopræmieindtægterne steg med 8,3 % i lokal valuta til mio. DKK. Korrigeret for Moderna, der indgik med et kvartal mere i 2010 end i 2009, udgjorde væksten 5,8 %. Præmietiltag i både den danske, norske og finske del af forretningen bidrog i væsentligt omfang til den positive udvikling. Den danske privatforretning gennemførte især præmieforhøjelser inden for indbo-, fritidshus- og ejerskifteforsikringer samt i mindre omfang inden for villaforsikringer. Effekten af tiltagene var næsten 150 mio. DKK. Præmieforhøjelserne øgede præmievolumen, og hertil kom vækst i salget gennem partnere, hvor flere partneraftaler blev fornyet. Effekten af de gennemførte præmieforhøjelser kom tydeligt til udtryk i udviklingen i gennemsnitspræmier for villa- og bilforsikringer i både den danske og norske del af forretningen, samt for bilforsikringer i den norske del. Udviklingen inden for ejerskifteforsikringer var på trods af præmieforhøjelser på 40 % fra starten af 2010 utilfredsstillende. Den negative udvikling bevirker yderligere præmieforhøjelser på 50 % fra 2011 og samtidig indførsel af en mere restriktiv indtegningspolitik. Ledighedsforsikringer blev allerede i 2008 anset for øget risiko, og Tryg Forsikring har siden 2009 i stort omfang trukket sig ud af dette marked. I 2010 gennemførte vi store præmieforhøjelser, som har medført afgang af forretning og en betydelig reduktion i forretningsomfanget. De generelle præmieforhøjelser betød som ventet en højere afgang af kunder, og fastholdelsesprocenten i Danmark faldt i løbet af 2010 fra 91 til 90, hvilket dog fortsat er et tilfredsstillende og højt niveau. Den norske privatforretning havde en præmievækst på 3,4 %, hvilket er sammensat af præmieforhøjelser inden for især bil-, villa- og indboforsikringer med en effekt i 2010 på cirka 100 mio. DKK. I modsætning til Danmark blev fastholdelsesprocenten forbedret på det norske privatmarked fra cirka 85 ved starten af året til cirka 86 i slutningen af Sverige og Finland voksede i overensstemmelse med planerne for områderne. Finland fortsatte en markant vækst, som dog var bevidst reduceret som følge af præmieforhøjelser. I Sverige var fokus som nævnt især på integration af Moderna og den svenske forretning i Malmø, som Tryg Forsikring grundlagde i Væksten udgjorde i 2010 godt 20 % i Finland og 10 % i Sverige, når der korrigeres for, at Moderna indgik med et kvartal mere i Erstatninger påvirket af hård vinter og skybrud Erstatningsudviklingen blev forværret i 2010 på grund af især vinter- og skybrudsskader, som forøgede erstatningsprocenten fra 75,3 i 2009 til 80,8 i Voldsomme vinterskader påvirkede resultatet med 500 mio. DKK, som svarer til en effekt på combined ratio på 5 procentpoint. Vinterskader påvirkede den danske og norske forretning væsentligt med henholdsvis 163 mio. DKK og 260 mio. NOK. I Sverige var forretningen påvirket af vinterskader med i alt 66 mio. DKK, mens den finske del af forretningen ikke var påvirket af ekstraordinære vinterskader. Tryg Forsikring, Årsrapport 2010, side 9

12 I august oplevede Danmark et skybrud, som medførte skader for cirka 280 mio. DKK og påvirkede combined ratio med 2 procentpoint. Tryg Forsikring vejleder kunderne om, hvordan de bedst muligt sikrer deres bolig ved skybrud, herunder hvordan for eksempel kældre sikres mod oversvømmelser. Herudover vil koncernen differentiere prissætningen, så den er højest i områder med størst risiko for oversvømmelse kombineret med sikringskrav og forøget selvrisiko var påvirket af fortsat stigende erstatninger inden for indbo,- villa- og ejerskifteforsikringer især i den danske del af forretningen. Tryg Forsikring vurderer, at denne udvikling har en klar sammenhæng med den økonomiske afmatning og skadeinflationen. Tryg Forsikring oplevede blandt andet en kraftig stigning i antallet af anmeldte tyverier af smykker og har for denne typer skader skærpet kravene til dokumentation. Tryg Forsikring har tidligere udtrykt bekymring over politiets indsats i forhold til tyverier, og det er derfor glædeligt at konstatere, at politiet siden 1. kvartal 2010 har opprioriteret indsatsen over for indbrud med videre for at begrænse udviklingen i tyverier. I Norge blev den underliggende erstatningsprocent forbedret, når der ses bort fra vejrskader, hvilket kan henføres til præmieforhøjelser i Norge især inden for villa-, bil- og fritidshusforsikringer, samt at Norge ikke i nævneværdigt omfang var påvirket af den økonomiske afmatning. I Finland blev erstatningsprocenten forbedret med cirka 3,4 procent-point, hvilket kan henføres til mindre præmieforhøjelser på alle produkter, og understreger, at den finske forretning nu og fremover vil bidrage til koncernens samlede lønsomhed. Fokus på omkostningsoptimering Omkostninger var fortsat omdrejningspunktet i Privat Norden i Fordelingen af arbejdsopgaver mellem assurandører, servicecentre og selvbetjening på internettet blev optimeret og antallet af servicecentre blev i Danmark reduceret fra 22 til 14, mens antallet af franchisekontorer i Norge blev reduceret fra 85 til 70. Denne udvikling vil fortsætte i de kommende år gennem fortsat udvikling af systemer, der understøtter digitale processer. Tryg Forsikring, Årsrapport 2010, side 10

13 Erhverv Norden Erhverv Norden omfatter salg af forsikringer til små og mellemstore virksomheder hovedsageligt i Danmark og Norge. I Sverige er hovedparten af erhvervsforretningen tegnet gennem mæglere og indgår i Industri Norden. Erhvervsforretningen i Finland er fortsat i en opstartsfase. Resultat påvirket af skader, afmatning og omkostninger Det forsikringstekniske resultat blev negativt med 465 mio. DKK i Resultatet er sammensat af vinter- og skybrudsskader, som især påvirkede den danske del af Erhverv Norden, og fortsatte udfordringer i erhvervsforretningen, som imødegås gennem lønsomhedsinitiativer. Den underliggende udvikling var utilfredsstillende, hvilket har nødvendiggjort præmieforhøjelser og omkostningstilpasninger. For at forbedre lønsomheden gennemførte den danske del af erhvervsforretningen fra starten af året præmieforhøjelser inden for landbrugsforsikringer på i gennemsnit 10 %. I efteråret blev der foretaget præmieforhøjelser inden for løsøreforsikringer og den løbende individuelle sanering af kundeforhold intensiveret. De økonomiske konjunkturer påvirkede især den danske del af erhvervsmarkedet, som inden for de seneste år er gået fra højkonjunktur til lavkonjunktur en udvikling som fortsatte i 2010 og blandt andet kom til udtryk ved, at antallet af konkurser i Danmark steg med godt 13 % fra et i forvejen højt niveau. Den økonomiske afmatning bevirkede også et fald i antallet af beskæftigede i mindre og mellemstore virksomheder. Denne udvikling er direkte koblet til en reduktion i antallet af arbejdsskadeforsikringer samtidig med, at en højesteretsdom inden for arbejdsskade påvirkede resultatet negativt. Udviklingen i Norge var også negativ i forhold til 2009, men den norske del af erhvervsforretningen var dog betydeligt mindre påvirket af vejrskader og var ikke påvirket af de økonomiske konjunkturer. Derimod lå niveauet af storskader på et højt niveau samtidig med en negativ udvikling inden for gruppelivsforsikringer. Renteniveauet var ligesom i 2009 lavt, hvilket påvirkede resultatet negativt. Tryg Forsikring, Årsrapport 2010, side 11

14 Bruttopræmieudvikling Bruttopræmierne steg med 9,6 % i lokal valuta til mio. DKK i Korrigeret for en overførsel af forretning fra Industri til Erhverv Norden udgjorde væksten 3,0 %. I 2009 konstaterede vi lønsomhedsmæssige udfordringer på erhvervsmarkedet. I forlængelse heraf gennemførte vi fra starten af 2010 præmiestigninger inden for landbrug sforsikringer med i gennemsnit 10 %, og i efteråret foretog vi præmieforhøjelser inden for løsøreforsikringer. Udover generelle præmietiltag gennemførte Tryg Forsikring saneringer med baggrund i kundernes individuelle forløb. I langt de fleste tilfælde blev præmien reguleret eller selvrisikoen forhøjet. Præmieforhøjelserne fra efteråret 2010 vil have en væsentlig positiv effekt på lønsomheden i 2011, hvorimod der kun var en mindre effekt i Den norske del af erhvervsforretningen havde ikke samme behov for præmietiltag som den danske, og der blev derfor kun foretaget mindre præmieforhøjelser, som især omfattede løsøre- og ejendomsforsikringer i Norge. Præmieindtægterne i den finske del af Erhverv Norden steg med cirka 35 % til cirka 100 mio. DKK. Erstatninger Erstatningsprocenten steg fra 74,1 i 2009 til 88,4 i 2010, hvilket svarer til 14,3 procentpoint. Erstatningsudviklingen var påvirket af et større antal skader end i et gennemsnitligt år. Vinterskader og skybrud påvirkede erstatningsprocenten med 8 procentpoint. Storskadeniveauet var højst i Erhverv Norden i 2010 og påvirkede erstatningsniveauet med knap 10 procentpoint En af årets største skader var en brandskade i det indre København, der forventes at udgøre brutto 170 mio. DKK og for egen regning 114 mio. DKK. Den økonomiske afmatning påvirkede udviklingen inden for arbejdsskadeforsikringer positivt i forhold til antallet af mindre arbejdsskader, men en stigning i antallet af skader med tab af erhvervsevne og hermed væsentligt højere erstatninger medførte, at den samlede udvikling for arbejdsskade var negativ. Omkostninger Omkostningerne udgjorde mio. DKK, og omkostningsprocenten blev reduceret fra 24,5 til 24,1, hvilket fortsat ikke er tilfredsstillende. Niveauet skyldes fortsat mange manuelle processer og betydeligt højere distributionsomkostninger end i privatforretningen. Omkostningsreduktioner er et af koncernens væsentligste fokusområder i 2011, og de samlede omkostninger forventes at blive reduceret de kommende år som følge af reducerede distributions-omkostninger og flere automatiserede interne processer. Tryg Forsikring, Årsrapport 2010, side 12

15 Industri Norden Industri Norden sælger forsikringer til industrikunder under brandet Tryg i Danmark og Norge og Moderna i Sverige. Forretningsområdet sælger gennem eget salgskorps og gennem forsikringsmæglere. Industri Norden betjener kunder, der betaler mere end DKK i årlig præmie eller har mere end 50 ansatte, og cirka en fjerdedel af kunderne betaler mere end 10 mio. DKK i årlig præmie. Alt mæglersalg tegnes i Industri Norden uanset kundens størrelse. Tryg Garanti indgår i resultatet for Industri Norden. Dansk arbejdsskadeforsikring udfordrende i 2010 Det forsikringstekniske resultat udgjorde 394 mio. DKK i 2010 mod 878 mio. DKK i Resultatet var påvirket af enkeltbegivenheder, der havde en negativ indvirkning på resultatet med 250 mio. DKK. I 2010 tiltog konkurrencen specielt i den danske del af Industri Norden og især inden for arbejdsskadeforsikringer. I den norske del af Industri Norden var konkurrencen knapt så hård og der blev gennemført generelle præmieforhøjelser på 5-7 %. Samlet faldt bruttopræmieindtægterne 5,9 % eller 83 mio. DKK i Combined ratio udgjorde 92,7 i 2010 mod et usædvanligt lavt niveau på 83,5 i Afløbsgevinster påvirkede combined ratio positivt med 6,4 procentpoint mod til sammenligning 7,0 procentpoint i 2009, mens storskader påvirkede negativt med 5,2 procentpoint mod 4,6 procentpoint i Afløbsresultatet i 2010 udgjorde 325 mio. DKK mod 357 mio. DKK i 2009, og bruttoudgifter til storskader udgjorde 357 mio. DKK mod 344 mio. DKK i I foråret 2010 frasolgte Tryg Forsikring sin marineforretning til Codan Forsikring. Resultatet af marineforretningen var tidligere en del af resultatet i Industri, men indgår nu under Resultat af ophørte aktiviteter, som kommenteres i kapitlet Koncernens resultat. Tryg Forsikring, Årsrapport 2010, side 13

16 Tryg Garanti beskæftiger sig hovedsagligt med garantiforsikring og stiller garantier i entreprisekontrakter, men også inden for ordreproducerende industrivirksomheder og myndigheder. Tryg Garanti havde en præmieindtægt på 203 mio. DKK i 2010, hvilket er en stigning på 14 % i forhold til Flere skader inden for bygge- og anlægsbranchen betød en højere erstatningsprocent. Skadeprocenten udgjorde 45,8 mod 43,7 i 2009, og combined ratio i Tryg Garanti endte året på 71,9 mod 75,3 i 2009, hjulpet af et forbedret omkostningsniveau. I 2. halvår 2010 lancerede Tryg Garanti kreditforsikringer, som er et produkt, hvor forsikringstagere forsikres mod tab på deres debitorer. Konkurrence presser præmierne i Danmark Bruttopræmieindtægterne i Industri Norden faldt 5,9 % i lokal valuta til mio. DKK. Forretningsomfanget blev reduceret som følge af den økonomiske afmatning, som fortsat ikke ville slippe sit tag i specielt det danske marked. Herudover skyldes de lavere præmieindtægter intern flytning af forretning mellem Erhverv og Industri. I Danmark satte en lavere efterspørgsel på forsikring og hårdere konkurrence priserne under pres, og bruttopræmierne faldt med 12 %. Korrigeret for flytning af forretning til Erhverv udgjorde faldet 6 %. Især porteføljen af arbejdsskadeforsikringer blev reduceret. En højere risiko på arbejdsskade og lavere præmier er ikke en fornuftig kombination, og siden efteråret 2009 har Tryg Forsikring derfor reduceret forretningsomfanget. Den negative udvikling blev forstærket af hårdere konkurrence og virksomheders øgede omkostningsfokus. Tryg Forsikring går ikke på kompromis med lønsomheden og mistede derfor flere større kunder i Konkurrencen var knapt så hårdt i Norge, omend præmierne også her var under pres i starten af året, hvilket dog aftog i løbet af året. Samlet oplevede den norske del af Industri Norden et fald i bruttopræmierne på 6 %. Denne udvikling havde især relation til fornyelsen 1. januar 2010, hvor flere større kunder forlod koncernen med en mindre indgangsbestand til følge. I 2010 gennemførte den norske del af industriforretningen generelle præmieforhøjelser på 5-7 %, hvilket ikke var muligt i Danmark på grund af konkurrencesituationen. Den svenske del af industriforretningen bidrog positivt til væksten. Porteføljen udgjorde cirka 435 mio. SEK i slutningen af 2010 og voksede 40 % i I Sverige tilbyder Industri Norden forsikringer inden for blandt andet ejendom, driftstab, ansvar, transport og bil. Arbejdsskader er forsikret gennem kollektive offentlige aftaler og findes derfor ikke som produkt i Sverige. En betydelig del af den svenske industriforretning består af erhvervskunder, som er betjent af forsikringsmæglere. Det svenske erhvervsliv er meget internationalt, og samarbejdet med AXA Corporate Solutions har således været en styrke for Tryg Forsikrings ekspansion på det svenske marked for industriforsikringer. Med de nuværende handlingsplaner og distributionsstrategi ventes denne del af porteføljen at øges yderligere de kommende år. Tryg Forsikring, Årsrapport 2010, side 14

17 Lønsomhed frem for vækst I Industri Norden serviceres kunderne typisk med en komplet pakke af forsikringer inden for eksempelvis ejendom-, løsøre-, transport-, arbejdsskade- og ansvarsforsikringer. Risikorådgivningen er omdrejningspunktet for arbejdet med kunderne, hvilket sker i dedikerede kundeteams, hvor Tryg Forsikrings medarbejdere sikrer et højt serviceniveau både i rådgivningen om risici og i skadesituationen. Vi fokuserer på at udvikle områder med fornuftig risiko, og hvor prisdannelse, produkttilpasning og -udvikling og lønsomhed er i overensstemmelse med koncernens målsætninger. Erstatninger påvirket af enkeltbegivenheder Bruttoerstatningsudgifterne i Industri Norden steg 8,4 % eller 282 mio. DKK til mio. DKK, og skadeforløbet udgjorde 79,9 i 2010 mod 71,6 i En række enkeltstående begivenheder påvirkede erstatningsudviklingen negativt i Arbejdsskadeforsikringer i Danmark blev negativt påvirket af en højesteretsdom i august 2010, der åbnede mulighed for, at personer ansat på deltid kan øge deres arbejdsskadeerstatning med tilbagevirkende kraft. Dommen medførte behov for styrkelse af erstatningshensættelserne på tidligere års skader og større hensættelser for indeværende års skader i størrelsesordnen 200 mio. DKK, hvoraf 120 mio. DKK vedrører Industri Norden og påvirkede erstatningsprocenten med ca. 2,5 procentpoint. Fremadrettet er den årlige effekt begrænset og vurderet til mio. DKK. Foruden dommen var arbejdsskadeforsikringer påvirket af den økonomiske afmatning. Antallet af mindre arbejdsskader faldt, mens antallet af skader med tab af erhvervsevne og hermed væsentligt højere erstatninger medførte, at den samlede udvikling for arbejdsskade var negativ. Samlet set vurderes den aktuelle erstatningsprocent inden for arbejdsskadeforsikringer at være nær 100, hvorfor yderligere skadereducerede aktiviteter og præmieinitiativer iværksættes. Vejrskader påvirkede resultatet på flere fronter. Vinterskader og kraftige skybrud i august påvirkede erstatningsprocenten med 2,4 procentpoint. Erstatningsprocenten var desuden negativt påvirket af den lavere diskonteringsrente, hvilket isoleret set øgede erstatningsprocenten med 1 procentpoint. Storskader udgjorde 357 mio. DKK, hvilket var på niveau med Afløbsresultatet udgjorde samlet 325 mio. DKK netto i 2010, som især stammede fra personbrancherne i den norske del af industriforretningen. Til sammenligning udgjorde afløbsresultatet 357 mio. DKK i Korrigeres erstatningsprocenten for renteeffekt, afløb, storskader og storm var den underliggende erstatningsudvikling uændret i forhold til Tryg Forsikring, Årsrapport 2010, side 15

18 Omkostninger Omkostningsniveauet i Industri Norden var i 2010 under pres som følge af den negative porteføljeudvikling. Omkostningsprocenten steg fra 11,9 i 2009 til 12,8 i Niveauet er ikke tilfredsstillende, og tiltag er iværksat for at nå tilbage til det tidligere lave niveau. I 2010 og 2011 er målet blandt andet at reducere antallet af medarbejdere i Danmark og Norge med cirka 10 % primært ved naturlig afgang. Omvendt bevirker investeringen i den svenske del af industriforretningen, at det samlede omkostningsniveau er stigende. Flere selvbetjeningsløsninger blev i 2010 lanceret i Norge. Det gælder for eksempel Min bedrift, en portal hvor virksomheder kan få overblik over alle deres forsikringsaftaler, korrespondance og skadebehandlinger, og en ny personportal, som viser de forsikringer en virksomhed har for sine medarbejdere. Disse tiltag vil løbende blive bredt ud til alle industrikunder og forventes at forbedre effektiviteten og bringe omkostningsniveauet tilbage på et konkurrencedygtigt niveau. Tryg Forsikring, Årsrapport 2010, side 16

19 Investeringsvirksomhed Tryg Forsikring diskonterer forsikringshensættelserne med Finanstilsynets rentekurve og matcher hensættelsernes betalingsprofil med investeringsaktiver (obligationer). Det betyder, at renteændringers påvirkning af den matchende obligationsportefølje opvejes af næsten tilsvarende ændring af de diskonterede forsikringshensættelser. Investeringsaktiver udover matchporteføljen udgør den fri investeringsportefølje, som er investeret i aktier, obligationer og ejendomme. I 2010 var den samlede afvigelse mellem matchporteføljens afkast og afkastet til de forsikringstekniske hensættelser på 5 mio. DKK. Ud af en matchportefølje på 30,9 mia. DKK svarer det til en afvigelse på 0,02 procentpoint, hvilket anses for tilfredsstillende og langt inden for målsætningen om et maksimalt udsving på plus/minus 50 mio. DKK i et enkelt kvartal. Den fri investeringsportefølje udgjorde 9,5 mia. DKK ved udgangen af 2010 og gav et samlet bruttoafkast på 772 mio. DKK, som svarer til et afkast på 7,4 % på den gennemsnitlige investerede kapital. Resultatet var positivt påvirket af udviklingen på aktiemarkederne. Aktiebeholdningen gav et afkast på 15,5 % eller 261 mio. DKK. Det samlede investeringsresultat (fri og matchportefølje) før andre finansielle indtægter og udgifter ikke relateret til investering var 722 mio. DKK mod mio. DKK samme periode Nettoinvesteringsafkastet udgjorde 579 mio. DKK og var bedre end ventet, hvilket hovedsagelig skyldes kursstigninger på aktier. Tryg Forsikring, Årsrapport 2010, side 17

20 Knap 90 % af den samlede obligationsportefølje er placeret i papirer med AAA-rating, godt 5 % i AAratede papirer og resten i A-ratede papirer samt norske pengemarkedspapirer uden rating, men med god kreditkvalitet. Omlægning af investeringsporteføljen I 2010 omlagde Tryg Forsikring koncernens investeringsportefølje til en matchportefølje, der matcher de forsikringsmæssige, diskonterede hensættelser, og en fri investeringsportefølje, der består af de fri placeringer, og som svarer til selskabets egenkapital. Som følge af opdelingen er tabellen nedenfor udvidet med afkast og andre bevægelser for koncernens to investeringsporteføljer. Matchporteføljen Matchporteføljen, der udelukkende består af obligationer og indskud, gav et afkast på 974 mio. DKK. Dette afkast skal sammenholdes med de -979 mio. DKK, der vedrører forsikringsteknisk rente og kursreguleringer som følge af ændret diskonteringsrente. Da det ikke er muligt at investere præcis som den myndighedsfastsatte diskonteringskurve, har Tryg Forsikring en tolerancetærskel på plus/minus 50 mio. DKK pr. kvartal eller svarende til et udsving på cirka 0,15 % af matchporteføljens værdipapirbeholdning. For hele 2010 udgjorde denne forskel 5 mio. DKK, men inden for de enkelte kvartaler har der været udsving tæt på tolerancetærsklen. 7,4 % afkast i den fri investeringsportefølje Den fri investeringsportefølje består af aktier, ejendomme og obligationer og gav et samlet bruttoafkast på 772 mio. DKK i 2010, som svarer til 7,4 % på gennemsnitlig investeret kapital. Den fri portefølje udgjorde ved udgangen af 2010 cirka 9,5 mia. DKK. Aktieporteføljen, der er globalt diversificeret, gav et afkast på 261 mio. DKK eller 15,5 % og skyldes primært en stigning i de globale aktiemarkeder. Ejendomsporteføljen, der består af danske og norske ejendomme, gav et afkast på 300 mio. DKK eller 8,0 %. Ejendomsafkastet beregnes på baggrund af ejendommenes løbende nettolejeindtægter, salgsgevinster og eventuelle opskrivninger. For domicilejendommene beregnes et afkast baseret på markedsleje for tilsvarende bygninger, der dog fratrækkes igen i posten Andre finansielle indtægter og udgifter. Obligationsporteføljen gav et afkast på 211 mio. DKK, hvilket svarer til en forrentning på 3,8 %. Obligationsinvesteringerne i den fri portefølje havde ved årets udgang en varighed på cirka 1 år. Andre finansielle indtægter og udgifter Posten Andre finansielle poster består af en række elementer, der indgår i investeringsresultatet. En del af disse elementer er forholdsvis forudsigelige og omfatter for eksempel renteudgifter på låneporteføljen. Medregnet husleje på domicilejendommene og renteindtægter på driftslikvider forventes posten at udgøre en nettoudgift på cirka 250 mio. DKK på årsbasis. I 2010 er denne del af posten opgjort til -188 mio. DKK, heraf -98 mio. DKK til Tilbageført husleje og -86 mio. DKK til renteudgifter til lån. Dertil kommer en række mindre forudsigelige poster såsom valutareguleringer, mismatch på inflationsafdækningen af arbejdsskadehensættelser med mere. Tryg Forsikring forventer en variation på disse poster i intervallet plus/minus 100 mio. DKK pr. år og plus/minus 50 mio. DKK pr. kvartal. Tryg Forsikring, Årsrapport 2010, side 18

Halvårsrapport 2009 TrygVesta Forsikring A/S

Halvårsrapport 2009 TrygVesta Forsikring A/S Halvårsrapport 2009 TrygVesta Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal for TrygVesta Forsikring koncernen 2 Ledelsesberetning 3 Ledelsens regnskabspåtegning

Læs mere

For yderligere information: www.trygvesta.com. Pressemøde februar 2010. Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 2009

For yderligere information: www.trygvesta.com. Pressemøde februar 2010. Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 2009 For yderligere information: www.trygvesta.com 1 Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 20 2 Resultat 20 Stine Bosse, CEO Salg, omkostninger og resultat Højdepunkter for 20 og forventninger til 2010 3

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Pressemøde Årsresultat 2006

Pressemøde Årsresultat 2006 Pressemøde Årsresultat 2006 Stine Bosse, Koncernchef Morten Hübbe, Koncernfinansdirektør 28. februar 2007 1 Højdepunkter - Året 2006 34 % vækst i årets resultat inkl. ophørte og frasolgte akt. før skat

Læs mere

Pressemøde 18. august 2009 Resultat for 1. halvår 2009

Pressemøde 18. august 2009 Resultat for 1. halvår 2009 1 18..2009 Pressemøde 18. august 2009 Resultat for 1. halvår 2009 Højdepunkter 2 18..2009 Bruttopræmievækst på 8,6 % (2,9 % i DKK). Vækst før Moderna var 5,4 % Væksten i Finland og Sverige (ekskl. Moderna)

Læs mere

Halvårsrapport 2010 Tryg Forsikring A/S (tidligere TrygVesta Forsikring A/S)

Halvårsrapport 2010 Tryg Forsikring A/S (tidligere TrygVesta Forsikring A/S) Halvårsrapport 2010 Tryg Forsikring A/S (tidligere TrygVesta Forsikring A/S) (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal for Tryg Forsikring koncernen 2 Ledelsesberetning

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Lars Møller IR-direktør 1 Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

1. kvartal maj Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta

1. kvartal maj Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. kvartal 2005 18. maj 2005 Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. kvartal kort fortalt Et af de bedste kvartaler nogensinde Resultat før skat 513 mio. DKK (+ 195 mio. DKK) Nyt kundefordelsprogram i Norge

Læs mere

Denne rapport er ikke revideret. Alle sammenligninger er i forhold til 1. halvår 2008 med mindre andet er nævnt.

Denne rapport er ikke revideret. Alle sammenligninger er i forhold til 1. halvår 2008 med mindre andet er nævnt. TrygVesta - Halvårsrapport 2009 Side 2 af 40 Halvårsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Højdepunkter...3 Hovedtal...4 Koncernens samlede resultat i Norden...5 Privat & Erhverv Danmark...8

Læs mere

Yderligere information 30

Yderligere information 30 Delårsrapport 4. kvartal 2010 Indhold Delårsrapport 4. kvartal 2010 Side Ledelsens beretning Begivenheder i 4. kvartal 2010 1 Hoved- og nøgletal 2 Koncernens samlede resultat 3 Privat Norden 5 Erhverv

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Yderligere information 38

Yderligere information 38 Delårsrapport 1. kvartal 2012 Indhold Delårsrapport 1. kvartal 2012 Side Ledelsens beretning Begivenheder i 1. kvartal 2012 1 Resultatoversigt 2 Trygs samlede resultat 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2014 er et overskud på 243 mio. kr. før skat og 184 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Farum Indholdsfortegnelse Udvalgte hoved- og nøgletal...2 Ledelsesberetning...3 Halvårsregnskabet Ledelsespåtegning...5 Resultatopgørelse...6

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 Indholdsfortegnelse: Ledelsesberetning Side 1 Nøgletal Side 1 Anvendt regnskabspraksis Side 2-3 Ledelsespåtegning Side 4 Resultatopgørelse Side 5

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger

Læs mere

Halvårsrapport for 2013 Tryg Forsikring A/S

Halvårsrapport for 2013 Tryg Forsikring A/S Halvårsrapport for 2013 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsens påtegning 20 Regnskab for Tryg Forsikring koncernen Hoved-og nøgletal

Læs mere

Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004

Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004 Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004 10. marts 2005 Tilfredsstillende udvikling Resultat før skat og goodwill blev 1.880 mio. kr. Resultat efter skat og goodwill blev 1.105 mio. kr. Combined

Læs mere

Velkommen til Trygs generalforsamling. 14. april 2011

Velkommen til Trygs generalforsamling. 14. april 2011 Velkommen til Trygs generalforsamling 14. april 2011 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning 2. Godkendelse af årsrapporten 3. Beslutning om anvendelse af overskud 4. Forslag fra bestyrelsen og aktionærer

Læs mere

1. halvår august Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta

1. halvår august Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. halvår 2005 25. august 2005 Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 15-09-2005 Side 1 1. halvår kort fortalt Fortsatte forbedringer over hele linien Resultat før skat 1.227 mio. DKK (+ 388 mio. DKK) Aftale

Læs mere

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2013

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2013 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2013 Indhold Delårsrapport 1.-3. kvartal 2013 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Trygs resultat 3 Privat 8 Erhverv 10 Industri 12 Sverige 14 Investeringsvirksomhed

Læs mere

TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak i Sverige

TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak i Sverige Til OMX Nordiske Børs København Meddelelse nr. 13-2009 2. marts 2009 TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak i Sverige TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak (Moderna) skadeforsikring for 427 mio. DKK

Læs mere

Yderligere information 40

Yderligere information 40 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2012 Indhold Delårsrapport 1.-3. kvartal 2012 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Trygs resultat 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10 Sverige 12 Investeringsvirksomhed

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 36 Delårsrapport - 4. kvartal 2009

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 36 Delårsrapport - 4. kvartal 2009 TrygVesta Delårsrapport 4. kvartal 2009 Side 2 af 36 Delårsrapport - 4. kvartal 2009 Indholdsfortegnelse Højdepunkter... 3 Hovedtal... 4 Koncernens samlede resultat i Norden... 5 Privat & Erhverv Danmark...

Læs mere

OMX Parken - Tirsdag den 26. maj 2009 Peter Falkenham - COO

OMX Parken - Tirsdag den 26. maj 2009 Peter Falkenham - COO 1 OMX Parken - Tirsdag den 26. maj 2009 Peter Falkenham - COO Fakta om TrygVesta 2 Ejerstruktur Danske Institutionelle 20% Udenlandske institutionelle 6% M indre aktionærer 14 % Antal udestående aktier

Læs mere

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59 Presse- & Analytikerpræsentation 11. marts 2004 Årsrapport 2003 Codan A/S 1 MAR2004/JJE Stærk udvikling Resultat før skat forbedret med mere end 1,4 mia. kr. Markant bedre combined ratio Solidt fundament

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

Presse- & Analytiker-briefing

Presse- & Analytiker-briefing Presse- & Analytiker-briefing 6. marts 2003 1 Presse- & Analytiker -briefing - 6. Marts 2003 Hovedpunkter fra Årsrapporten 2002 Resultat for 2002 Overskud på 95 mio.kr. mod et overskud på 447 mio.kr. i

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 2015 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport Resultatopgørelse

Læs mere

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2010

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2010 Thisted Forsikring G/S CVR - nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport for 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2010 LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2010 blev et overskud på 85 mio. kr. før skat og 63 mio. kr. efter skat.

Læs mere

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR CVR 14592385 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 1 Ledelsespåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Aktiver... 5 Passiver... 5 Egenkapitalopgørelse... 6 Noter... 7 Side

Læs mere

STORSTRØMS FORSIKRING G/S HALVÅRSRAPPORT

STORSTRØMS FORSIKRING G/S HALVÅRSRAPPORT STORSTRØMS FORSIKRING G/S HALVÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. januar 30. juni 2015 CVR nr. 18 77 30 15 16 Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 2015 1 Ledelsespåtegning 4 Selskabsoplysninger 5 Ledelsesberetning

Læs mere

l TrygVesta l IR-nyhedsbrev l nr. 1 l April 2010 l l Side A af 5 l IR-nyhedsbrev nr. 1 2010 TrygVesta årsrapport 2008 l Profil l

l TrygVesta l IR-nyhedsbrev l nr. 1 l April 2010 l l Side A af 5 l IR-nyhedsbrev nr. 1 2010 TrygVesta årsrapport 2008 l Profil l l Side A af 5 l IR-nyhedsbrev nr. 1 2010 TrygVesta årsrapport 2008 l Profil l l Side 1 af 5 l HØJDEPUNKTER > Ekstra udgifter til vinterrelaterede skader forventes at udgøre 700 mio. DKK i 1. kvartal 2010

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 26 23 14 18 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1-2 q Ledelsespåtegning 3 q Anvendt regnskabspraksis 4 q Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 q

Læs mere

Presse- & analytikermøde Codan A/S Årsrapport 2005

Presse- & analytikermøde Codan A/S Årsrapport 2005 Presse- & analytikermøde Codan A/S Årsrapport 2005 9. marts 2006 Væsentlige tiltag i 2005 Udbygning af distributionskanaler Tre Kronor Försäkring AB sælger nu privatforsikringer via den landsdækkende FöreningsSparbanken

Læs mere

Om Tryg 1 Forord 4 Resultatoversigt 6 Koncernoverblik 7 Årets højdepunkter 8

Om Tryg 1 Forord 4 Resultatoversigt 6 Koncernoverblik 7 Årets højdepunkter 8 Årsrapport 2011 Indhold tryg.com/dk Ledelsens beretning Side Om Tryg 1 Forord 4 Resultatoversigt 6 Koncernoverblik 7 Årets højdepunkter 8 Resultater 10 Trygs resultat 12 Privat Norden 16 Erhverv Norden

Læs mere

Årsrapport for 2012 Tryg Forsikring A/S

Årsrapport for 2012 Tryg Forsikring A/S Årsrapport for 2012 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsens påtegning 48 Revisionspåtegning 49 Regnskab for Tryg Forsikring koncernen

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2017 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2017 er et overskud på 277 mio. kr. før skat og 214 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Årsrapport for 2007 TrygVesta Forsikring A/S

Årsrapport for 2007 TrygVesta Forsikring A/S Årsrapport for 2007 TrygVesta Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Ledelsen regnskabspåtegning 38 Revisionspåtegninger 39 Regnskab TrygVesta Forsikring

Læs mere

1. halvår august Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta

1. halvår august Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. halvår 2004 25. august 2004 Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. halvår kort fortalt Tydeligt forbedrede resultater Ord. resultat 756 mio. DKK. (+302 mio. DKK) Teknisk resultat 688 mio. DKK (+600

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2015 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Alle sammenligninger er i forhold til 3. kvartal 2008 med mindre andet er nævnt.

Alle sammenligninger er i forhold til 3. kvartal 2008 med mindre andet er nævnt. TrygVesta - Delårsrapport 1.-3. kvartal 2009 Side 2 af 35 Delårsrapport - 3. kvartal 2009 Indholdsfortegnelse Højdepunkter...3 Hovedtal...4 Koncernens samlede resultat i Norden...5 Privat & Erhverv Danmark...8

Læs mere

Om Tryg 1 Forord 4 Resultatoversigt 6 Koncernoverblik 7 Årets højdepunkter 8

Om Tryg 1 Forord 4 Resultatoversigt 6 Koncernoverblik 7 Årets højdepunkter 8 Årsrapport 2011 Indhold tryg.com/dk Ledelsens beretning Side Om Tryg 1 Forord 4 Resultatoversigt 6 Koncernoverblik 7 Årets højdepunkter 8 Resultater 10 Trygs resultat 12 Privat Norden 16 Erhverv Norden

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hovedtal (mio. kr.) Resultatopgørelse Indbetalinger i alt 21.275 18.064 25.318 Forsikringsteknisk resultat pension 784 807 914 Forsikringsteknisk resultat af syge-

Læs mere

Overblik. Indhold Ledelsesberetning. Ledelsespåtegning. Femårsoversigt. Resultatopgørlse. Balance. Egenkapitalforklaring

Overblik. Indhold Ledelsesberetning. Ledelsespåtegning. Femårsoversigt. Resultatopgørlse. Balance. Egenkapitalforklaring Halvårsrapport 211 Overblik Indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Femårsoversigt 6 Resultatopgørlse 7 Balance 8 Egenkapitalforklaring 1 Ledelsesberetning Udviklingen i 1. halvår 211 Sønderjysk

Læs mere

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2009

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2009 Thisted Forsikring G/S CVR - nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport for 2009 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 4 Balance pr. 30. juni 2013 5 6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

TrygVesta generalforsamling 2008. Velkommen til TrygVestas generalforsamling 3. april 2008

TrygVesta generalforsamling 2008. Velkommen til TrygVestas generalforsamling 3. april 2008 1 3. april 2008 Velkommen til TrygVestas generalforsamling 3. april 2008 Dagsorden 2 3. april 2008 1. Bestyrelsens beretning 2. Godkendelse af årsrapport 3. Beslutning om anvendelse af overskud 4. Forslag

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2008

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2008 Meddelelse nr. 43/2008 11. november 2008 Side 1 af 33 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2008 Høj præmievækst, men højere skadesudgifter og lavere investeringsresultat Hovedpunkter (sammenlignet med 1.-3.

Læs mere

Præsentation af Topdanmark LD Invest Markets 13. oktober 2010. v/ Kommunikations- og IR direktør Steffen Heegaard

Præsentation af Topdanmark LD Invest Markets 13. oktober 2010. v/ Kommunikations- og IR direktør Steffen Heegaard Præsentation af Topdanmark LD Invest Markets 13. oktober 2010 v/ Kommunikations- og IR direktør Steffen Heegaard Agenda Aktieprofil Krisen og værdiskabelse i Skade Solvency II Udsigter for 2010 2 Aktieprofil

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier 1. halvår Alm Brand Forsikring 20 5 Pas godt på de gode værdier Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 Indhold Selskabsoplysninger Side 2 Selskabsoplysninger

Læs mere

2. kvartals- og halvårsrapport 2014

2. kvartals- og halvårsrapport 2014 2. kvartals- og halvårsrapport 2014 Indhold 2. kvartals- og halvårsrapport 2014 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Trygs resultat 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10 Sverige 12 Investeringsvirksomhed

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2015 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2015 er et overskud på 258 mio. kr. før skat og 196 mio. kr. efter skat.

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 31 15 50 96 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1 q Ledelsespåtegning 2 q Anvendt regnskabspraksis 3 q Resultatopgørelse for perioden 1. januar-30. juni

Læs mere

Alm. Brand A/S 1. kvartal 2011

Alm. Brand A/S 1. kvartal 2011 Alm. Brand A/S 1. kvartal 2011 1 Alm. Brands strategiske agenda Skadeforsikringskoncern understøttet af livsforsikring, pension og bankaktiviteter Fokus på lav risiko og lønsomhed Fokus på privatkundesegmentet

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2016 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2016 er et overskud på 122 mio. kr. før skat og 100 mio. kr. efter skat.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2012 4 Balance pr. 30. juni 2012 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Udbytte & kapitalstyring i Tryg

Udbytte & kapitalstyring i Tryg Udbytte & kapitalstyring 30. januar 2014 Udbytte & kapitalstyring i Tryg I december 2012 indførte Tryg en ny udbyttepolitik, hvor fokus er at opnå en højere grad af stabilitet i de årlige udlodninger.

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 2006 Konklusioner Samlet resultat efter skat på 3,7 mia. kr. i 2006 mod 2,0 mia. kr. i 1. halvår 2005 Livsforsikringshensættelser faldt

Læs mere

Om Tryg 1 Forord 4 Hoved- og nøgletal 8 Koncernoverblik 9 Årets højdepunkter 10

Om Tryg 1 Forord 4 Hoved- og nøgletal 8 Koncernoverblik 9 Årets højdepunkter 10 Årsrapport 2010 Indhold Ledelsens beretning Side Om Tryg 1 Forord 4 Hoved- og nøgletal 8 Koncernoverblik 9 Årets højdepunkter 10 Strategi og forventninger 12 Strategi 14 Nøgletalsoversigt KPI 16 Forsikringsbranchen

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

ALM. BRAND A/S Q2 Road show i København

ALM. BRAND A/S Q2 Road show i København ALM. BRAND A/S Q2 Road show i København Carnegie den 26. august 2011 1 K O N C E R N Alm. Brand Koncernen Skadeforsikring Bankforretning Livsforsikring Danmarks 4. største skadeforsikringsselskab Markedsandel

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2013

Delårsrapport 1. kvartal 2013 Delårsrapport 1. kvartal 2013 Indhold Delårsrapport 1. kvartal 2013 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Resultat for 1. kvartal 2013 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10 Sverige 12 Investeringsvirksomhed

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 10 52 96 38 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 7 Resultatopgørelse 8 Totalindkomstopgørelse 9 Balance 10

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 39. REGNSKABSÅR

HALVÅRSRAPPORT 39. REGNSKABSÅR HALVÅRSRAPPORT 39. REGNSKABSÅR FOR PERIODEN 1. januar 30. juni 2015 CVR nr. 58 79 91 14 Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 2015 Ledelsespåtegning 4 Selskabsoplysninger 5 Ledelsesberetning 6 Hoved- og

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

Delårsrapport for 4. kvartal 2008

Delårsrapport for 4. kvartal 2008 Meddelelse nr. 14/2009 3. marts 2009 Side 1 af 35 Delårsrapport for 4. kvartal 2008 Resultat for 4. kvartal 2008 bedre end ventet Hovedpunkter INDHOLD Præmieindtægter steg 4,9 % i lokal valuta (4,3 % i

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Lokal Forsikring G/S Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2008 Lokal Forsikring

Læs mere

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2007 Side 1 af 24 Kvartalsrapport - 1. kvartal 2007 God lønsomhed kombineret med god antalsudvikling giver solid forsikringsteknisk fremgang Forventningerne til årets resultat

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

Årsrapport for 2008 TrygVesta Forsikring A/S

Årsrapport for 2008 TrygVesta Forsikring A/S Årsrapport for 2008 TrygVesta Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Ledelsens regnskabspåtegning 46 Revisionspåtegning 47 Regnskab for TrygVesta

Læs mere

InvestorDagen, Odense 29. november 2016

InvestorDagen, Odense 29. november 2016 InvestorDagen, Odense 9. november 16 Lars Bonde, COO Følg os på Twitter: @TrygIR Kort om Tryg (I) Tryg går tilbage til det 18. århundrede Stærkt brand specielt i Danmark Skadeforsikringsselskab i Danmark,

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 10 52 96 38 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 7 Resultatopgørelse 8 Totalindkomstopgørelse 9 Balance 10

Læs mere

Topdanmarks resultat for 1. halvår Michael Pram Rasmussen

Topdanmarks resultat for 1. halvår Michael Pram Rasmussen Topdanmarks resultat for 1. halvår 2002 Michael Pram Rasmussen Dagsorden Udvikling i resultatet Skadeforsikring Livsforsikring Tilbagekøbsprogram Forventninger til resultat Værdiskabelse i Liv Hovedpunkter

Læs mere

Overtagelse af Provinzials danske aktiviteter med virkning fra 1. januar 2001.

Overtagelse af Provinzials danske aktiviteter med virkning fra 1. januar 2001. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 45 96 70 00 Telefax 45 87 17 92 E-mail almbrand@almbrand.dk Dato 12. marts 2001 Side 1 af 9 Regnskabsmeddelelse for 2000 for Alm. Brand Koncernen Alm. Brand Koncernen,

Læs mere

Halvårsrapport. 38. regnskabsår

Halvårsrapport. 38. regnskabsår 20 Halvårsrapport. 38. regnskabsår 14 1 Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 2014 1 Ledelsespåtegning 4 Selskabsoplysninger 5 Ledelsesberetning 6 Hoved- og nøgletal 9 Resultatopgørelse 10 Anden totalindkomst

Læs mere

Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2007

Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2007 Meddelelse nr. 13/2007 Side 1 af 27 Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2007 Resultatforbedring i 2. kvartal 2007 medfører stærkt halvårsresultat og en opjustering på 15 % af årets forventede resultat før skat.

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT Gammel Kongevej Frederiksberg C CVR-nr

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT Gammel Kongevej Frederiksberg C CVR-nr FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 Gammel Kongevej 60 1850 Frederiksberg C CVR-nr. 25 07 14 09 Forsikringsselskabet Privatsikring A/S - Halvårsrapport 2016 Indholdsfortegnelse Generelle

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2014

Delårsrapport 1. kvartal 2014 Delårsrapport 1. kvartal 2014 Indhold Delårsrapport 1. kvartal 2014 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Trygs resultat 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10 Sverige 12 Investeringsvirksomhed

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2010 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Regnskab Resultatopgørelse 6 Balance 7 Egenkapitalopgørelse 8 Noter 9 Nykredit Livsforsikring

Læs mere

REGNSKABSBEKENDTGØRELSEN 2016 SKADEFORSIKRING. Niels Olesen December 2015

REGNSKABSBEKENDTGØRELSEN 2016 SKADEFORSIKRING. Niels Olesen December 2015 REGNSKABSBEKENDTGØRELSEN 2016 SKADEFORSIKRING Niels Olesen December 2015 1 1 AGENDA Hvorfor ny regnskabsbekendtgørelse Hovedregel/undtagelse Balancen Indregning Hensættelserne Rentekurver Eksempler Sammenligning

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Møns Bank vil åbne filial i Vordingborg hvor Allan Andersen, Mette Frank og Jan Nielsen allerede betjener kunder. Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2015 RESUME,

Læs mere

I Solvens II indregnes den forventede fortjeneste i basiskapitalen på tidspunktet for forsikringernes indgåelse.

I Solvens II indregnes den forventede fortjeneste i basiskapitalen på tidspunktet for forsikringernes indgåelse. Ændret regnskabspraksis 2016 Regnskabsbekendtgørelsen for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser er fra 2016 tilpasset de nye EUsolvensregler, Solvens II, som trådte i kraft 1. januar 2016.

Læs mere

Udbytte & kapitalstyring i Tryg

Udbytte & kapitalstyring i Tryg Udbytte & kapitalstyring 30. september 2014 Udbytte & kapitalstyring i Tryg I december 2012 indførte Tryg en ny udbyttepolitik, hvor fokus er at opnå en højere grad af stabilitet i de årlige udlodninger.

Læs mere

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport 005 Danica Pension I s hovedtal 3 Beretning 4 Resultat for. halvår 005 4 Balance og kapitalstyrke 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Regnskab for

Læs mere

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2013. Amaliegade 33 B, 1256 København K

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2013. Amaliegade 33 B, 1256 København K ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2013 Amaliegade 33 B, 1256 København K Ledelsesberetning for første halvår 2013 Udvikling i aktiviteter og

Læs mere

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Resumé af 2004 Resumé af 2004 - Bedste resultat nogensinde Overskud efter skat 14 pct. til 10,6 mia. kr. Basisindtægter stiger med 1 pct. Driftsomkostninger

Læs mere

Påtegninger Ledelsespåtegning 1. Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning 4-5

Påtegninger Ledelsespåtegning 1. Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning 4-5 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning 4-5 Halvårsrapport Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 1.

Læs mere

Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009

Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009 Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009 Konklusioner De danske skadeforsikringsselskaber fastholder fremgangen fra 2008. Det samlede resultat før skat i 1. halvår 2009 blev på 4,4 mia. kr..

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere