Årsrapport. Topdanmark A/S. CVR-nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport. Topdanmark A/S. CVR-nr. 78040017"

Transkript

1 Årsrapport Topdanmark A/S CVR-nr

2 10Kort om Topdanmark y Landsdækkende dansk skade-, livs- og pensionsforsikringsvirksomhed. y Danmarks næststørste skadeforsikringsselskab. Omkring hver fjerde indbygger i Danmark, hver sjette erhvervsvirksomhed og næsten halvdelen af alle danske landbrug er forsikret i Topdanmark. y Danmarks sjettestørste kommercielle livs- og pensionsforsikringsselskab. y Fokus på værdiskabelse for aktionærer, kunder og medarbejdere. Udgangspunktet er, at tilfredse kunder og kvalificerede medarbejdere er nøglen til at sikre tilfredse aktionærer. y Topdanmark ønsker lønsom vækst i nævnte rækkefølge. y Topdanmark har omkring medarbejdere og er blandt de finansielle virksomheder i Danmark med højest medarbejdertilfredshed. y Forretningsmodellen bygger på effektivitet, risikobaserede priser og et stærkt afsætningsfundament. y Blandt Europas mest effektive skadeforsikringsselskaber. En lav omkostningsprocent og en effektiv skadebehandling gør det muligt at kombinere konkurrencedygtige priser til kunderne med et konkurrencedygtigt afkast til aktionærerne. y Topdanmark er primært eksponeret mod privat-, landbrugs- og erhvervsmarkedet. Det er markeder med mange, men også relativt små skader. Kombineret med en prissætningsstrategi, der er baseret på de underliggende risici (mikrotarifering) og et omfattende genforsikringsprogram, betyder dette relativt lav volatilitet i indtjeningen. y Multidistributionsstrategi, der målretter salg til de enkelte kundesegmenter gennem egne salgskanaler og distributionspartnere som Danske Bank med selvstændige brands. y Den robuste forretningsmodel og en relativt begrænset finansiel risiko medfører en høj grad af sikkerhed for overskud selv i år med meget negative finansmarkeder. y Topdanmark kanaliserer penge tilbage til aktionærerne i form af tilbagekøb af Topdanmark-aktier. Siden tilbagekøbsprogrammet blev indledt i 1998, er der tilbagekøbt 62 % af de udestående aktier, og fra og med 2000 har det gennemsnitlige buy-back yield ligget på 9 % om året. y Topdanmarks vedtægter indeholder ingen restriktioner i form af ejerandel, stemmeret eller andre begrænsninger.

3 8. marts 2011 Meddelelse nr. 05/2011 Hovedelementerne for kvartal 2010 Resultat efter skat på 488 mio. kr. mod 337 mio. kr. i 4. kvartal 2009 Combined ratio forbedret fra 91,1 i 4. kvartal 2009 til 89,2 i 4. kvartal Eksklusive afløbsgevinster lå combined ratio på 93,2 mod 94,3 i samme periode sidste år Præmieindtægten faldt med 0,9 % i skadeforsikring og med 4,1 % i livsforsikring 2010 Resultat efter skat på mio. kr. mod mio. kr. i 2009 I forhold til den seneste modelmæssige resultatprognose på mio. kr. er det realiserede resultat omkring 200 mio. kr. bedre end forudsat Combined ratio steg fra 91,1 til 93,3. Eksklusive afløbsgevinster steg combined ratio fra 93,6 til 95,7. Vejrligsrelaterede skader lå 3,0 pct.point over normalt niveau. Præmieindtægten faldt med 1,3 % i skadeforsikring og steg med 5,8 % i livsforsikring Det realiserede tilbagekøb af Topdanmark-aktier lå på 833 mio. kr. Tilbagekøbsprogrammet udgjorde 1 mia. kr., hvorfor der er overført 167 mio. kr. til tilbagekøbsprogrammet for 2011 Modelmæssig resultatprognose for 2011 Den forudsatte combined ratio for 2011 er justeret fra omkring 92 til omkring 91 eksklusive afløbsresultat Præmievæksten på skadeforsikring forudsættes fortsat at ligge på 1-2 % Den modelmæssige resultatprognose er på mio. kr. efter skat svarende til et resultat pr. aktie på 80 kr. Tilbagekøbsprogrammet ligger på mio. kr. svarende til en udlodningsprocent på 11,8 % På Præsentationer præsenterer adm. direktør Christian Sagild i en webcast finansielle highlights og kommenterer forventningerne til fremtiden. Med udgangspunkt i årsrapporten og webcast afholdes telefonkonference i dag kl. 15:30 (CET), hvor der er mulighed for at stille spørgsmål til adm. direktør Christian Sagild og koncerndirektør Lars Thykier. Telefonkonferencen foregår på engelsk. Deltag i telefonkonferencen ved at ringe til: UK dial-in-nummer: +44 (0) US dial-in-nummer: minutter før konferencens start, bed om at blive tilsluttet Topdanmarks telefonkonference og oplys reference eller lyt til direkte transmission af telefonkonferencen. Eventuelle henvendelser: Christian Sagild, adm. direktør Direkte telefon: Lars Thykier, koncerndirektør Direkte telefon: Steffen Heegaard, Kommunikations- og IR-direktør Direkte telefon: , mobil: side 1 af 106

4 Indhold Ledelsesberetning 1 Hovedelementerne for Hoved- og nøgletal Fokus på 2010 og forventninger til Overskud på mio. kr. i Skadeforsikring 11 Livsforsikring 14 Investeringsaktiviteter 17 Moderselskabet m.v. 17 Skat 18 Økonomiske mål 18 Forventninger til Tilbagekøb af Topdanmark-aktier 22 Risikostyring 32 Solvens 33 Kapitalmodel 34 Regnskabsaflæggelsesprocessen 36 Corporate Governance 40 Aflønningsstruktur 42 CSR 43 Investor Relations 45 Generalforsamling 45 Finanskalender 46 Selskabsmeddelelser og handelsindberetninger 47 Bestyrelse og direktion 51 Femårsoversigt koncernen Årsregnskab - Koncernen 52 Resultatopgørelse 53 Totalindkomstopgørelse 54 Aktiver 55 Passiver 56 Pengestrømsopgørelse 57 Egenkapitalopgørelse 58 Noter 86 Anvendt regnskabspraksis 95 Årsregnskab - Moderselskabet 102 Disclaimer 103 Ledelsespåtegning Revisionspåtegninger 104 Intern revisions påtegning 105 Den uafhængige revisors påtegning 106 Koncernstruktur Topdanmark A/S Borupvang Ballerup Telefon Telefax CVR-nr Internet: side 2 af 106

5 Hoved- og nøgletal 4. kvt. 4. kvt. Mio. kr Præmieindtægter: Skadeforsikring Livsforsikring Resultater: Skadeforsikring Livsforsikring Moderselskab m.v Resultat før skat Skat Resultat Egenkapital moderselskabet primo Resultat Tilbagekøb af egne aktier Aktiebaseret aflønning Andre egenkapitalbevægelser Egenkapital moderselskabet ultimo Udskudt skat af sikkerhedsfonde Egenkapital koncernen ultimo Ansvarlig kapital, moderselskabet*) Aktiver i alt, moderselskabet Aktiver i alt, koncernen Hensættelser til forsikringsog investeringskontrakter: Skadeforsikring Livsforsikring Finansielle nøgletal (moderselskabet) Resultat efter skat i pct. af egenkapitalen 39,4 31,2-5,6 36,6 24,1 7,8 10,2 Resultat efter skat pr. aktie (kr.) 90,9 75,0-12,1 92,2 77,2 21,8 33,5 Resultat efter skat pr. aktie udvandet (kr.) 88,3 73,3-12,1 91,7 77,0 21,7 33,5 Indre værdi pr. aktie (kr.) 244,0 232,3 207,1 288,1 338,6 288,1 338,6 Tilbagekøb af egne aktier pr. aktie (kr.) 74,6 116,8 23,4 23,8 58,8 10,0 14,4 Børskurs ultimo Gennemsnitligt antal aktier (1.000) Gennemsnitligt antal aktier udvandet (1.000) Antal aktier ultimo (1.000) Nøgletal skadeforsikring Bruttoerstatningsprocent 67,4 65,9 64,6 73,1 75,5 71,4 68,0 Nettogenforsikringsprocent 4,0 3,9 3,1 3,1 2,4 4,1 4,9 Skadeforløb 71,4 69,8 67,7 76,2 77,9 75,5 72,9 Bruttoomkostningsprocent 14,6 14,5 14,7 14,9 15,4 15,6 16,3 Combined ratio 86,0 84,3 82,4 91,1 93,3 91,1 89,2 Operating ratio 84,8 82,7 80,4 90,1 92,7 90,6 88,9 *) Egen- og lånekapital side 3 af 106

6 Fokus på 2010 og forventninger til 2011 Overskud på mio. kr. i 2010 Topdanmarks resultat efter skat for 2010 blev mio. kr. mod mio. kr. i Årets resultat svarer til et resultat pr. aktie på 77,2 kr. mod 92,2 kr. i Resultatet før skat blev mio. kr. mod mio. kr. i Forsikringsteknisk resultat, investeringsafkast, resultat af livsforsikring og resultatet i moderselskabet Topdanmark A/S var alle bedre end forudsat i den modelmæssige resultatprognose for 2010 i delårsrapporten for kvartal Sammenligning mellem realiseret resultat og modelmæssig resultatprognose Mio. kr. Prognose for 2010 i delårsrapporten for kvartal 2010 Realiseret resultat for 2010 Skadeforsikring - Teknisk resultat Investeringsafkast efter overførsel til teknisk resultat m.m Resultat af skadeforsikring Livsforsikring Moderselskab m.v Resultat før skat Skat Årets resultat Det forsikringstekniske resultat faldt fra 869 mio. kr. i 2009 til 626 mio. kr. i Det forsikringstekniske resultat for 2010 var påvirket af vejrligsrelaterede skader, som lå 347 mio. kr. over niveauet for 2009, samt af det lavere renteniveau som i forhold til 2009 havde en negativ resultateffekt på knap 100 mio. kr. Underliggende var der således tale om en forbedring af det forsikringstekniske resultat. Investeringsafkastet faldt fra 723 mio. kr. i 2009 til 465 mio. kr. i Resultatet af livsforsikring steg fra 292 mio. kr. til 384 mio. kr. Størstedelen af forbedringen skyldes, at investeringsafkastet var tilstrækkeligt højt til, at hele skyggekontoen i Liv I på 144 mio. kr. kunne indtægtsføres. Resultatet i moderselskabet Topdanmark A/S steg fra -21 mio. kr. i 2009 til 31 mio. kr. i Forbedringen skyldes dels en højere indtjening i datterselskaber uden for forsikringskoncernen og dels indtægtsførsel af en rentegodtgørelse på netto 25 mio. kr. vedrørende skattesager. Udvikling i resultat før skat Mio. kr Skadeforsikring - Teknisk resultat Investeringsafkast efter overførsel til teknisk resultat m.m Resultat af skadeforsikring Livsforsikring Moderselskab m.v Resultat før skat Resultatforbedring på 151 mio. kr. i 4. kvartal 2010 Resultatet efter skat blev forbedret fra 337 mio. kr. i 4. kvartal 2009 til 488 mio. kr. i 4. kvartal Før skat blev resultatet 605 mio. kr. mod 457 mio. kr. i 4. kvartal side 4 af 106

7 Det forsikringstekniske resultat steg fra 204 mio. kr. i 4. kvartal 2009 til 240 mio. kr. i 4. kvartal Afløbsgevinster udgjorde 86 mio. kr. mod 67 mio. kr. i 4. kvartal Det hårde vintervejr i 4. kvartal 2010 påvirkede resultatet med omkring 30 mio. kr., hvilket var på niveau med de vejrrelaterede skader i 4. kvartal Investeringsresultatet steg fra 119 mio. kr. til 137 mio. kr. I modsætning til 4. kvartal 2009 kunne risikotillæg og skyggekonto indtægtsføres fuldt ud i Liv I. Resultatet i moderselskabet m.v. steg fra 16 mio. kr. til 38 mio. kr. som følge af den førnævnte rentegodtgørelse i 4. kvartal 2010 på netto 25 mio. kr. Udvikling i resultat før skat 4. kvartal 4. kvartal Mio. kr Skadeforsikring - Teknisk resultat Investeringsafkast efter overførsel til teknisk resultat m.m Resultat af skadeforsikring Livsforsikring Moderselskab m.v Resultat før skat Skadeforsikring Det danske skadeforsikringsmarked Det danske marked for skadeforsikring var i 2010 præget af: Fortsat økonomisk afmatning på erhvervs- og industrimarkedet Prisforhøjelser på privat- og erhvervsmarkedet Fortsat intens konkurrence i den øvre del af markedet for industriforsikringer Præmievækst på 1 % Atypisk mange vejrligsrelaterede skader Fortsat stigende skadeudgifter på arbejdsskadeforsikringer Opbremsning i tyveriskader Opbremsning i brandskader Stabilisering af priserne på bilforsikringer Rentefald Stigende combined ratio Den økonomiske afmatning fortsatte ind i 2010 og har skønsmæssigt påvirket præmieindtægten negativt med 2-3 pct.point som følge af, at de forsikringsbare værdier er faldet (varebiler, varelagre m.v.), og at der er færre i arbejde. Combined ratio vurderes tilsvarende negativt påvirket med omkring 0,5 pct.point. Hovedparten af forsikringsselskaberne på det danske marked har varslet prisforhøjelser, som har effekt i 2010 og Prisforhøjelserne er navnlig varslet på hus- og indboforsikringer på grund af de senere års udvikling i tyveri-, brand- og vejrligsskader. Flere selskaber har også hen imod slutningen af året hævet priserne på erhvervsmarkedet. Endelig har en række selskaber varslet forhøjelser på ulykkes-, landbrugs- og sundhedsforsikringer samt på nytegning af ejerskifteforsikringer. Markedet for industriforsikringer er præget af intens konkurrence, navnlig i forhold til de større og internationale virksomheder. Det skyldes, at en række udenlandske forsikringsselskaber søger at udbygge deres position på det nordiske industrimarked. Navnlig har det medført øget konkurrence på arbejdsskadeforsikringer, som er det største enkeltstående produkt for industrivirksomheder. Den automatiske prisindeksering på privat- og erhvervsmarkedet lå på 4,1 %, hvilket for alle forsikringsprodukter samlet vurderes at have en effekt på 2,5-3,0 %. Den økonomiske afmatning har forårsaget et stigende antal konkurser og et lavere forsikringsbehov på grund af færre ansatte (arbejdsskadeforsikringer), færre varebiler, mindre varelagre (lavere forsikringssummer) og lavere risikodækninger for driftstab. Den økonomiske afmatning har i 2010 endvidere medført negative præmiereguleringer fra 2009 (tilbagebetaling af præmier) navnlig på arbejdsskadeområdet som følge af færre ansatte end forudsat ved betaling af forsikringspræmien. Hertil kom et øget prispres på industrimarkedet. Trods en begyndende effekt af gennemførte prisforhøjelser har det samlet medført en beskeden fremgang i bruttopræmieindtægten i størrelsesordenen 1 %. Danmark har været ekstraordinært hårdt ramt af vejrligsrelaterede skader i Et voldsomt vintervejr i 1. kvartal medførte et betydeligt omfang af snetryksskader. Endvidere var 3. kvartal påvirket af omfattende skybrudsskader. Hertil kom trafik- og frostskader i 4. kvartal, hvor vinteren satte ind meget tidligt. Derimod var 2010 ikke nævneværdigt belastet af stormskader. Samlet vurderes vejrligsskaderne at ligge på omkring 3 mia. kr. brutto. Netto efter genforsikringsdækning vurderes vejrligsskaderne at ligge på omkring 2,5 mia. kr., svarende til en negativ effekt på combined ratio på 5 pct.point, hvilket skønnes at være 3 pct.point over et normalt niveau. Skadeforløbet på arbejdsskade har været negativt påvirket af en højesteretsdom i 2009 vedrørende omvendt be- side 5 af 106

8 visførelse, en højesteretsdom i 2010 vedrørende deltidsansatte, skattereformen og det faldende renteniveau. Trods disse forhold er konkurrencen på den øvre del af industrisegmentet intensiveret. Omfanget af tyveriskader er efter en kraftig stigning i perioden reduceret lidt i 2010, både i antal og gennemsnitsskade. Antallet af indbrud er således faldet med 8 % fra 2009 til Udviklingen i 2010 er præget af en opbremsning i omfanget af tyveriskader på privatmarkedet og et fald på såvel landbrugs- som erhvervsmarkedet. Tilsvarende er omfanget af brandskader, efter en stigning i perioden , reduceret lidt i Udviklingen i 2010 er fordelt med et fald på erhvervsmarkedet og en stigning på privatmarkedet. Erstatningsprocenten på bilforsikringsområdet har været stigende de senere år på grund af øget konkurrence, men i løbet af 2010 har priserne på bilforsikringsområdet stabiliseret sig. Medvirkende kan være det kraftige vintervejr i 1. og 4. kvartal, der medførte, at antallet af politianmeldte trafikskader i 2010 steg med 8 % i forhold til Det lavere renteniveau sammenlignet med 2009 har påvirket combined ratio negativt. Erstatningsreserverne diskonteres til nutidsværdi, hvilket betyder, at et faldende renteniveau medfører en stigende erstatningsprocent. Eksempelvis er renteniveauet for en dansk statsobligation med en nominel rente på 4 %, udløb i 2015 og en varighed på 4 år faldet med 0,8 pct.point, hvilket alt efter porteføljesammensætning har medført en stigning i combined ratio på godt 1 pct.point. Det vurderes, at combined ratio inklusive afløbsgevinster er steget fra 94 i 2009 til omkring 98 i Navnlig en række mindre og mellemstore forsikringsselskaber har realiseret en stigende combined ratio og opererer nu med et niveau for combined ratio på over 100. Resultat af skadeforsikring Topdanmarks præmieindtægt faldt med 1,3 % i 2010 til mio. kr. Tilbagegangen i præmieindtægten på 1,3 % i 2010 er lidt mindre end den forudsatte præmieudvikling på -1,5 % i den modelmæssige resultatprognose for 2010 i delårsrapporten for kvartal Den faldende præmieindtægt i 2010 hænger sammen med den økonomiske afmatning og en negativ præmieregulering vedrørende Topdanmark har en relativt stor eksponering mod mindre og mellemstore erhvervsvirksomheder herunder håndværkere og mindre entreprenører segmenter, der er særligt hårdt ramt af den økonomiske afmatning. Som omtalt i delårsrapporterne i 2010 har præmiereguleringer på arbejdsskade-, erhvervsansvars- og løsøreforsikringer hidrørende fra 2009 påvirket præmieindtægten for 2010 negativt svarende til 0,7 pct.point. Samtidig er skadeforløbet for 2010 forøget med 0,4 pct.point som følge af de større præmiereguleringer. Konkurrencen på den øvre del af industrimarkedet er blevet intensiveret i 2010 navnlig fra udenlandske forsikringsoperatører. Indtrængningsproduktet på industrimarkedet er arbejdsskadeforsikringer, som typisk udgør % af en industrivirksomheds udgifter til forsikringspræmie. Topdanmark prioriterer lønsomhed over volumen, og Topdanmarks afkastkrav har tydeligvis ligget højere end enkelte andre aktørers på markedet for arbejdsskadeforsikringer. Som følge af den økonomiske afmatning (konkurser m.v.) og den øgede konkurrence fra de større og internationale industrivirksomheder har Topdanmark siden 2007 mistet 36 % af præmieindtægten på arbejdsskade. En stor del af den mistede præmieindtægt på arbejdsskade har ligget på industrimarkedet, hvor lønsomheden er meget begrænset. I 2010 faldt præmieindtægterne på arbejdsskade med 150 mio. kr. svarende til en negativ påvirkning af koncernens præmieindtægt i 2010 på 1,8 pct.point. Topdanmark har gennemført prisforhøjelser med en effekt på 161 mio. kr. i Topdanmark var blandt de første til at gennemføre prisforhøjelser for erhvervsvirksomheder i løbet af 2010, hvilket medførte en kundeafgang, der var noget større end forventet. Siden har andre forsikringsselskaber fulgt efter med lignende prisforhøjelser, hvilket har forbedret konkurrencesituationen på erhvervsmarkedet. På privatsegmentet har kundeafgangen været begrænset. Nettoeffekten af prisforhøjelserne på præmieindtægten lå på omkring 1,2 pct.point, hvilket svarer til det forudsatte niveau på omkring 1 pct.point. side 6 af 106

9 Privat 55 % Erhverv og Industri 45 % Fordeling af prisforhøjelser i 2010 Mio. kr. Privat 69 Erhverv 52 Syge-og ulykkesforsikring 30 Arbejdsløshedsforsikring 10 I alt 161 Skadeforløbet steg fra 76,2 i 2009 til 77,9 i 2010 svarende til en forværring på 1,7 pct.point. Vinterskaderne i 1. og 4. kvartal udgjorde henholdsvis 300 mio. kr. og 30 mio. kr., i alt 330 mio. kr. Herudover resulterede skybruddene i 3. kvartal i skader for knap 200 mio. kr. (justeret fra 228 mio. kr. i delårsrapporten for kvartal 2010), hvilket efter genforsikring medførte en nettoudgift på 68 mio. kr. Samlet set beløb udgifterne til vejrligsrelaterede skader, herunder vinter- og skybrudsskader, sig til 410 mio. kr., hvilket er 4,1 pct.point over sidste års niveau. De 410 mio. kr. var 260 mio. kr. mere end det forudsatte normalniveau for vejrligsrelaterede skader for 2010 på 150 mio. kr., som indgik i Topdanmarks modelmæssige resultatprognose for Vejrligsrelaterede skader ud over det forudsatte normalniveau påvirkede således skadeforløbet med 3,0 pct.point. Det lavere renteniveau i 2010 forøgede skadeforløbet med 1,1 pct.point. Afløbsgevinster f.e.r. blev 204 mio. kr. mod 214 mio. kr. i I forhold til 2009 påvirkede afløbsresultatet skadeforløbet negativt med 0,1 pct.point i side 7 af 106

10 Afløbsresultater f.e.r. 4. kvt. 4. kvt. Mio. kr Syge- og ulykke Arbejdsskade Motor ansvar og kasko Andet Afløbsresultat f.e.r., i alt Bem.: Yderligere specifikation af brancher fremgår af note 4. Prisforhøjelserne på 161 mio. kr. svarer til en forbedring af skadeforløbet på 1,9 pct.point. Omfanget af brandskader faldt fra 764 mio. kr. i 2009 til 645 mio. kr. i 2010 svarende til en forbedring af skadeforløbet på 1,4 pct.point. Brandskaderne faldt med 12 % på privatsegmentet og med 17 % på erhvervs- og industrisegmentet. Tyveriskader faldt fra 536 mio. kr. i 2009 til 460 mio. kr. i 2010, hvilket har forbedret skadeforløbet med 0,9 pct.- point. Udviklingen dækker over fald i skadeforløbet på erhvervs- og industrisegmentet henholdsvis privatsegmentet på 26 % og 7 %. Omkostningsprocenten steg fra 14,9 til 15,4 primært på grund af den faldende præmieindtægt, men også på grund af øgede omkostninger til Solvens II-forberedelserne. De samlede udgifter til skader, genforsikring samt salg og administration set i forhold til præmieindtægten (combined ratio) steg fra 91,1 i 2009 til 93,3 i Eksklusive afløbsgevinster i 4. kvartal 2010 lå combined ratio for 2010 på 94,3. Dette svarer til forudsætningen i delårsrapporten for kvartal 2010, hvori combined ratio eksklusive afløbsgevinster i 4. kvartal 2010 blev forudsat til for hele Eksklusive afløbsgevinster steg combined ratio fra 93,6 i 2009 til 95,7 i Justeret for vejrligsskader ud over et normalniveau svarende til 3,0 pct.point lå combined ratio således underliggende på 92,7 eksklusive afløbsgevinster. Hovedtal Skadeforsikring 4. kvartal 4. kvartal Mio. kr Bruttopræmieindtægter Forsikringsteknisk rente Erstatninger Omkostninger Resultat af afgiven forretning Teknisk resultat Investeringsafkast efter overførsel til teknisk resultat Andre poster Resultat af skadeforsikring Afløbsresultat f.e.r Bruttoerstatningsprocent 71,4 68,0 73,1 75,5 Nettogenforsikringsprocent 4,1 4,9 3,1 2,4 Skadeforløb 75,5 72,9 76,2 77,9 Bruttoomkostningsprocent 15,6 16,3 14,9 15,4 Combined ratio 91,1 89,2 91,1 93,3 Operating ratio 90,6 88,9 90,1 92,7 side 8 af 106

11 Udvikling i 4. kvartal Præmieindtægten i 4. kvartal 2010 var mio. kr. og dermed 0,9 % lavere end i samme kvartal året før. Skadeforløbet blev forbedret fra 75,5 i 4. kvartal 2009 til 72,9 i 4. kvartal Forbedringen hænger primært sammen med de gennemførte prisforhøjelser, lavere brand- og tyveriskader samt et højere afløbsresultat. Det hårde vintervejr i 4. kvartal 2010 medførte vejrligsrelaterede skader på omkring 30 mio. kr., hvilket var på niveau med de vejrligsrelaterede skader i 4. kvartal Da der ikke var stormskader i 4. kvartal 2010, lå de 30 mio. kr. under det normalniveau på 50 mio. kr. for vejrligsrelaterede skader i 4. kvartal 2010, som var forudsat i den modelmæssige resultatprognose for 2010 i delårsrapporten for kvartal Omkostningsprocenten steg fra 15,6 til 16,3 påvirket af den lavere præmieindtægt, øgede omkostninger til udvikling af nyt it system og det forhold, at en større andel af feriepengehensættelserne er afsat i 4. kvartal. Combined ratio blev herefter forbedret fra 91,1 til 89,2. Eksklusive afløbsgevinster blev combined ratio forbedret fra 94,3 til 93,2. Segmentrapportering Topdanmark har frem til 1. november 2010 opdelt skadeforretningen i segmenterne: Privat, Erhverv og Industri. Pr. 1. november 2010 blev forretningsområderne Erhverv og Industri organisatorisk lagt sammen. Derfor er den interne ledelsesrapportering og segmentopdeling ændret til Privat henholdsvis Erhverv og Industri. Denne segmentopdeling er regnskabsmæssigt gældende fra og med årsrapporten for 2010 med tilpasning af sammenligningstal for Privat Privat sælger forsikringer til private husstande i Danmark. Præmieindtægten steg med 1,8 %. til mio. kr. i Væksten i 4. kvartal var 0,6 %. Præmieforhøjelser på hus- og indboforsikringer samt sundhedsforsikringer har forøget præmieindtægten svarende til godt 2 pct.point i Fastholdelsesprocenten målt som antal personer, der var kunder både ultimo 2009 og ultimo 2010, lå uændret på 91. side 9 af 106

12 Konkurrencesituationen specielt på bilforsikringsområdet er hård, men aftagende. Præmieindtægten faldt med ca. 2,0 pct.point, og trods det hårde vintervejr i 1. og 4. kvartal blev skadeforløbet kun forværret med 0,3 pct.point i forhold til Det forsikringstekniske resultat steg i 2010 med 22 mio. kr. til 470 mio. kr. Skadeforløbet faldt med 0,5 pct.point til 75,7. Bruttoskadeforløbet på brand/tyveri er forbedret 1,2 pct.point i forhold til sidste år. Afløbsresultatet lå på 173 mio. kr. i 2010, hvilket svarer til en positiv påvirkning af skadeforløbet på 1,3 pct.point i forhold til Modsat er genforsikringsandelen forbedret med 1,5 pct.point især påvirket af skybrudsskaderne i august. Omkostningsprocenten faldt fra 15,3 til 15,0. Combined ratio blev forbedret fra 91,5 til 90,7. Eksklusive afløbsresultatet steg combined ratio fra 93,9 til 94,3. Privat 4. kvartal 4. kvartal Mio. kr Bruttopræmieindtægter Forsikringsteknisk rente Erstatninger Omkostninger Afgiven forretning Teknisk resultat Afløbsresultat f.e.r Bruttoerstatningsprocent 73,1 68,6 75,0 76,0 Nettogenforsikringsprocent 1,2 3,2 1,2-0,3 Skadeforløb 74,3 71,8 76,2 75,7 Bruttoomkostningsprocent 16,5 15,9 15,3 15,0 Combined ratio 90,8 87,7 91,5 90,7 Operating ratio 90,2 87,3 90,5 90,1 Erhverv og Industri Erhverv og Industri udbyder forsikringer til danskbaserede erhvervs-, landbrugs-, og industrivirksomheder. Præmieindtægten faldt med 4,9 % til mio. kr., mens præmietilbagegangen i 4. kvartal blev reduceret til 2,8 %. De mindre og mellemstore erhvervsvirksomheders vanskelige situation har ramt erhvervssegmentet ganske hårdt, idet Topdanmark har en relativ høj markedsandel i dette segment, specielt inden for byggeri og håndværk. Præmieindtægten faldt især på grund af mistet præmieindtægt på arbejdsskadeforsikring bl.a. som følge af nedgangen i antallet af ansatte i virksomhederne. Den mistede præmieindtægt på arbejdsskade svarer til et fald i præmien på 3,6 pct.point i forhold til Desuden mærkes afmatningseffekten fortsat på andre områder i form af færre biler, navnlig varevogne, reduceret produktionsapparat, flere konkurser m.v. De gennemførte prisforhøjelser til de mindre og mellemstore erhvervsvirksomheder har medført en lidt større kundeafgang end forventet. Det forsikringstekniske resultat faldt i 2010 med 262 mio. kr. til 154 mio. kr. hovedsagelig på grund af den hårde vinter med mange snetryksskader specielt på landbrugsejendomme i 1. kvartal samt skybrudsskader i 3. kvartal. Skadeforløbet steg med 4,4 pct.point til 80,8 påvirket af vinterskader på ca. 250 mio. kr. (6,5 pct.point). Modsat faldt omfanget af brandskader svarende til 2,2 pct.point. Også tyveriskader er faldet (1,3 pct.point). Afløbsresultatet lå på 31 mio. kr. i 2010 mod 103 mio. kr. i 2009, hvilket påvirkede skadeforløbet negativt med 1,7 pct.point. Omkostningsprocenten steg 1,4 pct.point til 15,9 påvirket af den faldende præmieindtægt samt øgede investeringer i nyt salgs- og administrationssystem TopBiz. Combined ratio steg fra 90,9 i 2009 til 96,7 i Eksklusive afløbsresultatet steg combined ratio fra 93,5 til 97,5. side 10 af 106

13 Erhverv og Industri 4. kvartal 4. kvartal Mio. kr Bruttopræmieindtægter Forsikringsteknisk rente Erstatninger Omkostninger Afgiven forretning Teknisk resultat Afløbsresultat f.e.r Bruttoerstatningsprocent 69,5 67,5 71,2 75,1 Nettogenforsikringsprocent 7,9 7,0 5,2 5,6 Skadeforløb 77,4 74,5 76,4 80,8 Bruttoomkostningsprocent 14,4 16,7 14,5 15,9 Combined ratio 91,8 91,2 90,9 96,7 Operating ratio 91,4 90,9 89,8 96,0 Livsforsikring Det danske livs- og pensions forsikringsmarked I 2010 har det danske livs- og pensionsforsikringsmarked været karakteriseret ved: En nedgang i de samlede indbetalinger til pensionsopsparing En forbedring i situationen på finansmarkederne, som stort set har medført ophævelse af tidligere indførte kursværn hos alle selskaber Der er gennem de senere år skabt en forståelse hos befolkningen for, at der er behov for selv at spare op til alderdommen og ikke kun basere sig på offentlig forsørgelse via folkepension. Disse behov er afspejlet i de kollektive overenskomster på arbejdsmarkedet, hvor den overenskomstmæssige andel til pensionsbidrag generelt er steget. Dette har i de tidligere år skabt en vækst i pensionsopsparingen i Danmark. Væksten blev dog kraftigt bremset i 2009 i takt med, at eftervirkningerne af finanskrisen begyndte at påvirke befolkningens økonomiske dispositioner. Lysten til fortsat at bruge en del af den disponible indkomst til yderligere pensionsopsparing har siden 2009 været reduceret. Denne manglende lyst er blevet forstærket af, at Folketinget har vedtaget en skattereform, der begrænser fradragsretten for ratepension til maksimalt kr., med virkning fra Skattereformens fjernelse af fradragsretten for ratepensionspræmier ud over kr. medførte øget interesse for at benytte den ubegrænsede fradragsret for sidste gang i Det formodes, at der herved er sket en fremrykning til 2009 af pensionsindbetalinger, der normalt ville være foretaget i I foråret 2010 indgik regeringen og Dansk Folkeparti forlig om indførelse af en udligningsskat på 6 % på udbetalinger over kr. årligt. Denne udligningsskat har reduceret lysten til yderligere pensionsindbetalinger specielt for kunder med relativ kort tid til pensionsalder. De fleste større virksomheder har etableret firmapensionsaftaler, hvilket betyder, at konkurrencen er koncentreret om at flytte eksisterende kunder. Mobiliteten på arbejdsmarkedet er en af de drivere, der genererer salg for livs- og pensionsforsikringsbranchen, idet kundernes depoter ofte flyttes til nye pensionsleverandører i forbindelse med jobskifte. Den relativt høje arbejdsløshed og deraf manglende bevægelighed på arbejdsmarkedet har således medført reducerede præmier og indskud for livsog pensionsforsikringsbranchen. Samlet set vurderes det, at de samlede indbetalinger til pensioner er reduceret med ca. 5 % i Resultat af livsforsikring Topdanmarks resultat af livsforsikring blev et overskud på 384 mio. kr. i 2010 mod et overskud på 292 mio. kr. i Resultatet af livsforsikringsaktiviteterne består hovedsageligt af overskuddene fra Liv I og Liv V. Disse overskud er beregnet efter livsforsikringsselskabernes overskudsprincip, jf. Forretning Livsforsikring. side 11 af 106

14 Resultat Livsforsikring Mio. kr. Liv I Liv V Koncern Liv I Liv V Koncern Investeringsafkast Risikotillæg Overført skyggekonto Resultat Topdanmark Link Resultat Nykredit Liv 0 3 Finansiering Liv Holding -8 1 Andet Resultat af livsforsikring Skyggekonto ultimo Kunderne er primært opdelt på to selskaber, Liv I og Liv V. Forsikringer tegnet siden 1. juli 1994 med ydelsesgarantier på 2,5 % og 1,5 % er placeret i Liv I, der samtidig er det selskab, hvor nye kunder indtegnes i gennemsnitsrentemiljøet. For ordninger med markedsrente indtegnes kunderne i Topdanmark Link. Ordninger fra før 1. juli 1994, som indeholder ydelser baseret på en 4,5 % opgørelsesrente, er placeret i Liv V. Fremgangen i resultatet fra 292 mio. kr. i 2009 til 384 mio. kr. i 2010 skyldes hovedsageligt, at det realiserede resultat i Liv I i modsætning til 2009 har været tilstrækkeligt højt til at indtægtsføre såvel årets risikotillæg på 79 mio. kr. som skyggekonto inklusive forrentning på 144 mio. kr. For Liv V har det realiserede resultat været tilstrækkeligt til at indtægtsføre risikotillæg på 51 mio. kr. Modsat er resultatudviklingen påvirket af, at investeringsafkastet af egenkapitalen faldt fra 102 mio. kr. i 2009 til 91 mio. kr. i Endvidere er resultatet af Topdanmark Link faldet fra 38 mio. kr. i 2009 til 33 mio. kr. i Grunden til dette fald er primært, at investeringsafkastet af egenkapitalen har været lavere i Afkastet af kundemidler før PAL var 7,1 % i Liv I og 10,5 % i Liv V. Efter fradrag til pensionsafkastskat og ændring i hensættelse til styrkelse af indgåede garantier var nettoafkastet 6,0 % i Liv I og 6,6 % i Liv V. Egenkapitalens investeringsafkast var i ,9 % i Liv I og 6,3 % i Liv V. Egenkapitalens investeringsafkast afviger fra afkastet af kundemidler, idet egenkapitalen ikke deltager i afkastet af aktier og afkastet af instrumenter til afdækning af garantiforpligtelser. Præmieudvikling Bruttopræmierne steg med 5,8 % til mio. kr. i 2010 mod mio. kr. i 2009 som følge af stigning i engangspræmierne. Præmiefremgangen var lidt større end forventet i delårsrapporten for kvartal 2010, hvor der blev stillet en præmiefremgang i 2010 på ca. 5 % i udsigt. De løbende præmier faldt med 4,9 % fra mio. kr. i 2009 til mio. kr. i Tilbagegangen i løbende præmier er større end den forventede tilbagegang på 2-3 %, som blev oplyst i delårsrapporten for kvartal Engangspræmierne udgjorde 822 mio. kr. i 2010 mod 503 mio. kr. i 2009 svarende til en stigning på 63,5 %. Stigningen i indskud er bl.a. påvirket af, at de fleste livs- og pensionsforsikringsselskaber har ophævet deres kursværn. Dette har forårsaget en øget mobilitet på firmapensionsområdet, hvilket har medført en stigning i overførslen af pensionsdepoter mellem Topdanmark og andre livs- og pensionsforsikringsselskaber. Præmieindtægten på de markedsrentebaserede pensionsordninger steg samlet med 55,8 %. Løbende præmier udviste en stigning på 17,2 % fra 431 mio. kr. i 2009 til 506 mio. kr. i Engangspræmier steg med 175,9 % til 381 mio. kr. Andelen af nysalg, der går til markedsrentebaseret opsparing, steg fra 32,5 % i 2009 til 61,8 % i Investeringskontrakter med løbende betalinger, hvor indbetalingerne posteres direkte på balancen, faldt fra 78 mio. kr. i 2009 til 53 mio. kr. i 2010 svarende til et fald på 31,4 %. Engangsindbetalinger på investeringskontrakter side 12 af 106

15 faldt fra 86 mio. kr. i 2009 til 69 mio. kr. i 2010, svarende til et fald på 19,0 %. De samlede indbetalinger til pensionsordninger inklusive investeringskontrakter i Topdanmark Livsforsikring er således steget fra mio. kr. til mio. kr. svarende til 4,3 %. Præmiefordeling Liv Indskud 24 % Gruppeliv 12 % I 2010 skyldtes 54 mio. kr. af præmieindtægten og 6 mio. kr. af indbetalingerne på investeringskontrakter overførsler fra andre koncernselskaber mod henholdsvis 14 mio. kr. og 2 mio. kr. i Løbende præmier firma 52 % Løbende præmier privat 12 % Udvikling i bruttopræmier 4. kvartal 4. kvartal Mio. kr Individuelle ordninger Firmapensioner Gruppeliv Unit-link Løbende præmier Individuelle ordninger Firmapensioner Unit-link Engangspræmier Bruttopræmier Udvikling i 4. kvartal 2010 Resultat af livsforsikring steg fra et overskud på 118 mio. kr. i 4. kvartal 2009 til et overskud på 190 mio. kr. i 4. kvartal Fremgangen skyldes, at skyggekontoen på 144 mio. kr. i Liv I kunne indtægtsføres. Omvendt faldt investeringsafkast af egenkapitalen med 19 mio. kr. til 6 mio. kr. Resultat Livsforsikring 4. kvartal 4. kvartal Mio. kr. Liv I Liv V Koncern Liv I Liv V Koncern Investeringsafkast Risikotillæg Overført skyggekonto Resultat Topdanmark Link 6 8 Resultat Nykredit Liv 0 0 Finansiering Liv Holding -1 2 Andet -3-2 Resultat af livsforsikring side 13 af 106

16 De samlede præmieindtægter faldt i 4. kvartal med 4,1 % til 831 mio. kr., mens de løbende præmier faldt med 5,5 % til 642 mio. kr. Depotrente i 2011 Den 31. oktober 2008 blev der indgået aftale mellem Økonomi- og Erhvervsministeriet og Forsikring & Pension om finansiel stabilitet på pensionsområdet. Et centralt element i aftalen er, at bonuspolitikken og fastlæggelse af bonusrenter skal tilrettelægges, så selskaberne som udgangspunkt ikke påtager sig forpligtelser ud over de aftalte pensionsgarantier. Aftalen om finansiel stabilitet er blevet forlænget ultimo Forlængelsen er ikke tidsbegrænset, da der er enighed om, at aftalen sikrer en hensigtsmæssig overgang til de nye Solvens II-regler på pensionsområdet. Dette har haft indflydelse på beslutningen omkring fastsættelsen af depotrenten for Depotrenten i Liv I blev 1. maj 2010 forøget fra 2,65 % før PAL til 3,25 % før PAL. Denne sats er fastholdt for I Liv V er depotrenten forøget fra 3,5 % til 4,35 % før PAL i Depotrenten er som tidligere år fastsat med forbehold for ændringer, hvis udviklingen på de finansielle markeder viser sig anderledes end forventet. Fordel for Topdanmark at indirekte omkostninger fremover skal offentliggøres I forlængelse af branchens arbejde om øget åbenhed og gennemsigtighed skal livs- og pensionsforsikringsselskaberne fra 1. juli 2011 oplyse om årlige omkostninger i procent og årlige omkostninger i kroner. Disse tal skal også indeholde indirekte omkostninger. Det er vurderingen, at specielt på de såkaldte livscyklusprodukter i markedsrentemiljøet vil det være en konkurrencemæssig fordel for Topdanmark Livsforsikring, idet selskabets indirekte omkostninger er blandt de absolut laveste på markedet. Investeringsaktiviteter Topdanmark koncernen eksklusive livsforsikring Resultatet af investeringsvirksomhed i Topdanmark koncernen eksklusive livsforsikring udgjorde 879 mio. kr. i 2010 inklusive kursregulering af hensættelser og indtægter fra associerede virksomheder, men før overførsel til forsikringsteknisk resultat. I 2009 udgjorde det tilsvarende investeringsafkast mio. kr. Afkastet i 2010 var knap 50 mio. kr. større end indeholdt i prognosen for årsresultatet i delårsrapporten for kvartal 2010, som var opgjort efter Topdanmarks standardprognoseforudsætninger (aktier: 7 % p.a., rentebærende fordringer: tre måneders forwardrente plus 2,0 % p.a. af nettobalancen efter fradrag af diskonterede hensættelser). De knap 50 mio. kr. kan primært henføres til værdistigninger på subordinerede CDO-trancher samt pæne aktieafkast i den sidste del af året. Det er Topdanmarks politik at acceptere et vist niveau af finansiel risiko, hvilket skal ses i sammenhæng med den stærke likviditetsposition og den stabile, høje indtjening fra forsikringsdriften. Topdanmark har bl.a. investeret i aktier, ejendomme og CDO s med henblik på at opnå en forbedring af det gennemsnitlige investeringsafkast. Afkastet for 2010 af de væsentligste aktivkategorier fremgår af omstående tabel. side 14 af 106

17 Investeringsafkast Beholdning 31. dec mia. kr. Afkast Q Afkast Q Afkast 2009 Afkast 2010 mio. kr. % mio. kr. % mio. kr. % mio. kr. % Danske aktier 0,3 0,4-4 -1,7 27 7, , ,4 Udenlandske aktier 0,9 0,9 54 3,1 72 8, , ,6 Stats- og realkreditobligationer 10,5 12,3 70 0,6 28 0, , ,0 Kreditobligationer 0,6 0,7 18 5,5 5 0, ,5 61 8,7 CDO's 0,9 0,7 29 3,1 60 8, , ,6 Ejendomme 1,3 1,3 16 1,2 16 1,3 75 6,0 68 5,3 Aktiver vedr. SUL 1,4 1,6 25 1,8 13 0,8 91 6,6 91 5,9 Pengemarked m.m. 3,7 0,8 16 0,6 24 1, ,0 86 3,5 Rentebærende gæld -3,6-2, , , , ,8 16,0 16, , , , ,8 Kapitalforvaltning Investeringsafkast i alt Overført forrentning forsikringshensættelser: Diskontering Forsikringsteknisk rente Eksponering i udenlandske aktier er tilpasset ved hjælp af afledte finansielle instrumenter. Ved beregning af afkastprocenter sættes afkastet af finansielle instrumenter i forhold til størrelsen af eksponeringen i det underliggende aktiv. Kursregulering af erstatningshensættelser indgår under stats- og realkreditobligationer, hhv. aktiver vedr. SUL (syge- og ulykkesforsikring). Ved udgangen af 2010 udgjorde værdien af associerede virksomheder 64 mio. kr. af de samlede investeringer i aktier på mio. kr. Aktieeksponeringen udgjorde 733 mio. kr. efter skat, når der ses bort fra associerede virksomheder, og når påvirkningen af afledte finansielle instrumenter indregnes. Aktieporteføljerne er veldiversificerede og uden større enkeltpositioner. Porteføljerne er sammensat med udgangspunkt i OMXCCAP for danske aktier, som ved udgangen af 2010 udgjorde ca. 35 % af porteføljen, og i MSCI World i originalvaluta for udenlandske aktier. Koncernen har ingen væsentlig koncentration af kreditrisici på investeringssiden, når der ses bort fra investeringerne i AAA-ratede danske realkreditobligationer, der anses for særligt sikre aktiver i henhold til lov om finansiel virksomhed. Danske forsikringsselskaber og pensionskasser har siden 31. oktober 2008 opgjort værdien af hensættelserne ved brug af en diskonteringsrente, som findes ved sammenvejning af swaprenten og den optionsjusterede rente på danske realkreditobligationer. Porteføljen består altovervejende af realkreditobligationer af høj kvalitet, og der er således en betydelig grad af sammenhæng mellem investeringsafkast og diskonteringsrente. Kategorien stats- og realkreditobligationer udgøres primært af danske realkreditobligationer og kursregulering af de forsikringsmæssige hensættelser. Herudover indgår en mindre mængde statsobligationer, covered bonds samt afledte finansielle renteinstrumenter. Covered bonds er AAA-ratede realkreditobligationer, hvor lånets størrelse ikke kan overstige 70 % af værdien af pantet. Falder værdien af pantet så meget, at kravet ikke er opretholdt, stiller det udstedende institut yderligere sikkerhed. Kreditobligationer med en rating under BBB (340 mio. kr.) udgøres af senior secured banklån og high yieldobligationer, hvoraf en del er konvertible, og ansvarlig bankkapital udstedt af EU-banker (47 mio. kr. tier 1). Kreditobligationer med en rating på BBB og A (336 mio. kr.) udgøres af almindelige og konvertible erhvervsobligationer, policer på livrenter samt ansvarlig bankkapital udstedt af EU-banker (25 mio. kr. tier 1 og 21 mio. kr. tier 2). Kreditobligationer med en rating højere end A (23 mio. kr.) udgøres af erhvervsobligationer. De underliggende aktiver i CDO s med en rating under AA (628 mio. kr.) består for størstedelens vedkommende af leveraged loans (531 mio. kr.), mens den resterende del især udgøres af CDO s med investment grade investeringer som underliggende aktiv. De underliggende aktiver i CDO s med rating på AA og AAA (91 mio. kr.) består af leveraged loans (87 mio. kr.) og investment grade obligationer m.m. (4 mio. kr.). side 15 af 106

18 CDO s Afkast og beholdninger Koncern ekskl. Liv Liv Mio. kr. Q4 09 Q Q4 09 Q Afkast AAA og AA Lavere end AA Afkast i alt Renter Kursreguleringer Afkast i alt Bogført værdi 31. december AAA og AA Lavere end AA Bogført værdi i alt Tabellen viser koncernens CDO-afkast i 2010 samt beholdningernes markedsværdi pr. ultimo året. Løbetiden for investeringerne i CDO s afhænger af udviklingen i de underliggende aktivers betalinger, der igen er afhængige af udviklingen i den generelle økonomi, og det er derfor ikke muligt at angive en løbetidsfordeling for porteføljen. Koncern ekskl. livsforsikring Rentebærende fordringer fordelt på rating Pengemarked 5 % <BBB 7 % AAA+AA 82 % BBB 1 % A5% Ejendomsporteføljen består hovedsageligt af domicilejendomme (757 mio. kr.), lejeboliger (351 mio. kr.), udlejede kontorejendomme (68 mio. kr.) samt ejendomme udlejet til hoteldrift (112 mio. kr.). Bolig- og hotellejemålene kan opsiges med kort varsel, men genudlejning vurderes at være uproblematisk. Kontorejendommene er udlejet på kontrakter, som er uopsigelige indtil Porteføljens samlede udlejningsprocent ligger over 99. Ejendommene værdiansættes efter Finanstilsynets regler, dvs. til markedsværdi under hensyntagen til huslejeniveau og løbetid på lejekontrakterne. Kategorien "Aktiver vedr. SUL" omfatter de til syge- og ulykkeshensættelsernes størrelse svarende investeringer i Topdanmark Livsforsikring. Investeringerne opgøres som en andel af Topdanmark Livsforsikrings samlede investeringer, dog således at aktier og aktieinstrumenter forlods er allokeret til livsforsikringskunderne. "Pengemarked m.m." består hovedsagelig af pengemarkedsindskud og koncernmellemregninger, mens "Rentebærende gæld" omfatter pengemarkedslån, negativ mellemregningssaldo, ansvarlige lån og udstedt hybridkapital. Modelpriser Som en udløber af den finansielle krise ophørte markedsdannelsen på en del af Topdanmarks investeringsaktiver. En regnskabsmæssig regulering til markedspris kunne derfor ikke umiddelbart lade sig gøre på disse aktiver. Topdanmark valgte derfor fra og med 4. kvartal 2008 at anvende mark-to-model-metoden på en del af CDO-porteføljen og andre strukturerede produkter samt på illikvide lån og kreditobligationer. I modellen antages det, at misligholdelsesfrekvensen på lån og kreditobligationer vil udgøre 10 % p.a. til og med 3. kvartal 2011, hvorefter frekvensen gradvist falder til et normalt niveau på 3 % p.a. Recovery-rates antages at udgøre 60 % på seniorgæld og 20 % på efterstillet gæld i 1. kvartal 2011, herefter 30 %. Kalkulationsrenten er 10 % p.a. side 16 af 106

19 Aktiverne optages kun efter mark-to-model, såfremt det ud fra en konkret bedømmelse vurderes, at der stadig ikke findes en robust markedsdannelse for det pågældende aktiv. I takt med bedringen af markedet for kreditter siden begyndelsen af 2. halvår 2009 er en væsentlig del af de investeringsaktiver, der ved udgangen af 2008 var optaget til modelpris, nu igen optaget til observerbar værdi. Det har ikke siden udgangen af 2008 været nødvendigt at værdisætte yderligere aktiver efter mark-tomodel-metoden. I løbet af 4. kvartal 2010 ændrede markedsdannelsen for CDO-equity karakter, og det er nu muligt at optage en betydelig del af de aktiver, der ved udgangen af 3. kvartal 2010 blev værdisat efter mark-tomodel-metoden, til observerbar værdi. I koncernen eksklusive livsforsikring udgjorde værdien af aktiver opgjort ved hjælp af mark-to-model-metoden 160 mio. kr. ved udgangen af 2010 mod 554 mio. ved udgangen af Det forventes, at en stor del af de 160 mio. kr. vil kunne optages til observerbar værdi inden udgangen af Finansiering Målsætningen for Topdanmarks kapitalstruktur har hidtil været, at den ansvarlige kapital i form af egenkapital og hybridkapital skal være tilstrækkelig til at sikre den løbende drift. Egenkapital herudover udbetales til aktionærerne via et løbende tilbagekøb af aktier hen over året. Denne tilgang til kapitalstrukturen betyder, at Topdanmark finansierer en del af investeringen i forsikringskoncernen ved lån. På det foreliggende grundlag vurderes det, at den fremtidige regulering af forsikringssektoren vil medføre, at forsikringsholdingselskaber skal være i besiddelse af solvenskapital af en sådan størrelse, at den som minimum modsvarer solvenskravet i de underliggende koncernselskaber. Topdanmark agter ikke at opbygge unødvendig kapital i koncernselskaberne, og fremadrettet forventes det derfor at blive sådan, at den ansvarlige kapital i moderselskabet i store træk vil være tilstrækkelig til at finansiere investeringerne i koncernselskaberne. Moderselskabet vil følgelig ikke have behov for nettofinansiering ud over den ansvarlige kapital. For oplysninger om likviditetsberedskabet henvises til Markedsrisiko i nærværende rapport. Moderselskabet m.v. Moderselskabet Topdanmark udøver ikke selvstændig aktivitet. Til resultatet i moderselskabet Topdanmark henregnes resultatet af datterselskaber uden for forsikring (primært Topdanmark Kapitalforvaltning) samt finansieringsomkostninger. Resultatet blev 31 mio. kr. mod -21 mio. kr. i Forbedringen skyldes dels en højere indtjening i datterselskaber uden for forsikringskoncernen og dels indtægtsførsel af en rentegodtgørelse på netto 25 mio. kr. vedrørende skattesager. Topdanmark Kapitalforvaltning forvalter koncernens finansielle aktiver og passiver, og resultatet afhænger af den investeringsmæssige performance. Skat Skatteudgiften udgjorde 338 mio. kr. af et resultat før skat på mio. kr. Når den effektive skatteprocent på 22,5 afviger fra den officielle skattesats på 25, skyldes det primært, at Topdanmark har modregnet aktieavancer i ikkeaktiveret fremført tab på aktier. Som omtalt i bl.a. årsrapporten for 2009 har SKAT i forbindelse med en ændring af ansættelsen af koncernens skattepligtige indkomst for 2001 anlagt en anden fortolkning af selskabsskattelovens 13 end den, som Topdanmark har lagt til grund. Sagen har været til behandling i Landsskatteretten, der den 17. juni 2010 har afsagt kendelse til fordel for Topdanmark. Afgørelsen er tiltrådt af SKAT. side 17 af 106

20 Økonomiske mål Topdanmarks operationelle mål på skadeforsikring er: Præmievækst Væksten i bruttopræmieindtægten skal ligge 1 pct.point over den almindelige indeksering korrigeret for eventuelle prisjusteringer Omkostningsprocent Omkostningsprocenten skal være lavere end det generelle niveau på det danske marked Indtjening En overskudsgrad på 10 %. Det svarer ved det nuværende renteniveau til en combined ratio på omkring 91 ekskl. afløbsresultat Forventninger til 2011 Forventet udvikling på det danske skadeforsikringsmarked Det danske marked for skadeforsikring ventes i 2011 at blive præget af: Forbedrede makroøkonomiske forhold Positiv effekt af prisforhøjelser Præmievækst på 3 % Reduceret skadeinflation Højere rente Mere disciplineret marked Øgede udgifter til lønsumsafgift, terrorpool og på bilforsikringsområdet Udsigt til forbedret combined ratio Målt på BNP-vækst ventes en fremgang i dansk økonomi i 2011 på omkring 2 %. Den negative effekt på præmieindtægten af den økonomiske afmatning ventes derfor at aftage i Hovedparten af forsikringsselskaberne på det danske marked har varslet prisforhøjelser i 2010 og Forhøjelserne er forskellige fra selskab til selskab, men er navnlig foretaget på hus-, indbo- og erhvervsforsikringer. Den skønsmæssige påvirkning af bruttopræmieindtægten ligger på omkring 1 pct.point. På privat- og erhvervsmarkedet ligger den automatiske prisindeksering, der skal tage højde for skadeinflation, på 2,6 %. Priserne på industrimarkedet ventes også i 2011 at være under pres på grund af konkurrence fra bl.a. udenlandske forsikringsselskaber. Inklusive effekten af prisforhøjelser skønnes en vækst i præmieindtægten på 3 %. Skadeinflationen har de senere år ligget over den automatiske indeksering på grund af bl.a. øget omfang af tyveri- og brandskader samt store stigninger i arbejdsløn og pris på materialer. Det vurderes, at skadeinflationen vil falde i Således forventes den økonomiske afmatning at have gjort det muligt for forsikringsselskaberne at forhandle bedre betingelser for arbejdsløn og materialer. Endvidere har politiet allokeret flere ressourcer til bekæmpelse af den såkaldte borgernære kriminalitet. Skadeinflationen vurderes derfor at falde til et niveau under den automatiske indeksering i Forwardrentekurven for eksempelvis 3-måneders- og 10- årsrenter er stigende. Såfremt renteniveauet stiger, vil det være positivt for skadeforsikringsselskaberne. Selskaber, der aflægger regnskab efter danske regnskabsregler, tilbagediskonterer erstatningsreserverne til nutidsværdi, hvilket betyder, at et stigende renteniveau vil medføre en lavere erstatningsprocent. Hvis rentekurven stiger med 1 pct.point vil det medføre et fald i erstatningsprocenten på 1,0-1,5 pct.point. Der ventes en mere disciplineret konkurrence på det danske marked. Med Gjensidiges køb af Nykredit Forsikring og efterfølgende børsintroduktion i 2010 er de seks største skadeforsikringsselskaber på det danske marked børsnoterede eller ejet af et børsnoteret selskab. Disse seks selskaber repræsenterer en samlet markedsandel på 75 %. Hertil kommer, at de øgede kapitalkrav som følge af Solvens II ventes at medføre et øget fokus på lønsomhed. En række udefrakommende forhold vil påvirke forsikringssektorens combined ratio negativt i Det drejer sig om: En forøgelse af lønsumsafgiften, som i 2011 stiger fra 9,13 til 10,5 % af lønsummen Øgede udgifter til terrorpoolen Øgede erstatningsudgifter på bilforsikringsområdet som følge af ændrede regler for registreringsafgiften på totalskadede biler Forøgede genforsikringsudgifter til skybrudsdækning for de forsikringsselskaber, der har valgt en sådan genforsikringsdækning Samlet set vurderes disse forhold at forøge combined ratio i 2011 med omkring 0,5-1,0 pct.point. Hertil kommer udgifter til Solvens II-forberedelserne. Indregnes de positive effekter, herunder en forudsætning om et normalt niveau for vejrrelaterede skader, færre recessionsrelaterede skader såsom brand- og tyveriskader, effekten af de varslede prisforhøjelser og hensyntagen til side 18 af 106

Topdanmark Forsikring. Årsrapport 2010. CVR-nr. 78416114

Topdanmark Forsikring. Årsrapport 2010. CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikring Årsrapport 2010 CVR-nr. 78416114 Indhold Ledelsesberetning 3 Femårsoversigt koncernen Fokus på 2010 og forventninger til 2011 4 Overskud på 1.130 mio. kr. i 2010 4 Skadeforsikring

Læs mere

Topdanmarks halvårsrapport for 2010

Topdanmarks halvårsrapport for 2010 25. august 2010 Meddelelse nr. 10/2010 Hovedelementerne i halvårsrapporten 2. kvartal 2010 Resultat efter skat på 94 mio. kr. mod 555 mio. kr. i 2. kvartal 2009. Combined ratio blev forbedret fra 91,0

Læs mere

Årsrapport 2011. Topdanmark A/S CVR-nr. 78040017

Årsrapport 2011. Topdanmark A/S CVR-nr. 78040017 Årsrapport 2011 Topdanmark A/S CVR-nr. 78040017 Topdanmarks equity story Topdanmark-aktien er en værdi-case ikke en vækst-case Fokuseret strategi ydansk aktør ystabile forsikringsrisici ylav omkostningsprocent

Læs mere

Topdanmark A/S. Årsrapport 2012. CVR-nr. 78040017

Topdanmark A/S. Årsrapport 2012. CVR-nr. 78040017 Topdanmark A/S Årsrapport 2012 CVR-nr. 78040017 Topdanmarks equity story Topdanmark-aktien er en værdi-case ikke en vækst-case Fokuseret strategi }} Dansk aktør }} Stabile forsikringsrisici }} Lav omkostningsprocent

Læs mere

Hovedelementer. i 2. halvår 2012. Tilbagekøb af Topdanmark-aktier. 2. kvartal 2012. Modelmæssig resultatprognose for 2012. Eventuelle henvendelser:

Hovedelementer. i 2. halvår 2012. Tilbagekøb af Topdanmark-aktier. 2. kvartal 2012. Modelmæssig resultatprognose for 2012. Eventuelle henvendelser: Topdanmarks halvårsrapport for 2012 21. august 2012 Meddelelse nr. 09/2012 Hovedelementer 1. halvår 2012 Resultatet efter skat steg fra 726 mio. kr. til 846 mio. kr. Resultatet pr. aktie steg fra 52,0

Læs mere

Topdanmarks equity story

Topdanmarks equity story Topdanmarks equity story Aktieprofil Fokuseret strategi Dansk aktør Stabile forsikringsrisici Lav omkostningsprocent Begrænset finansiel risiko Synergi mellem liv og skade Effektiv kapitalstyring Topdanmark-aktien

Læs mere

Marts 2011. Topdanmarks 2010 resultat

Marts 2011. Topdanmarks 2010 resultat Marts 2011 Topdanmarks 2010 resultat 1 Highlights Q4 2010 Resultat efter skat på 488 mio. kr. (Q4 2009: 337 mio. kr.) CR på 89,2 (Q4 2009: 91,1) Eksklusive afløbsgevinster lå CR på 93,2 (Q4 2009: 94,3)

Læs mere

Maj 2011. Topdanmarks Q1 2011 resultat

Maj 2011. Topdanmarks Q1 2011 resultat Maj 2011 Topdanmarks Q1 2011 resultat 1 Highlights Q1 2011 Resultatet steg fra 268 mio. kr. i Q1 2010 til 425 mio. kr. i Q1 2011 Resultatet er bedre end forudsat pga. et højere investeringsafkast end forventet

Læs mere

Topdanmarks delårsrapport for 1.-3. kvartal 2013 19. november 2013 Meddelelse nr. 15/2013

Topdanmarks delårsrapport for 1.-3. kvartal 2013 19. november 2013 Meddelelse nr. 15/2013 Topdanmarks delårsrapport for 1.-3. kvartal 2013 19. november 2013 Meddelelse nr. 15/2013 Hovedelementer 1.-3. kvartal 2013 Resultat efter skat på 1.217 mio. kr. mod 1.370 mio. kr. i 1.-3. kvartal 2012

Læs mere

Hovedelementer 1. kvartal 2012

Hovedelementer 1. kvartal 2012 Topdanmarks delårsrapport for 1. kvartal 2012 22. maj 2012 Meddelelse nr. 05/2012 Hovedelementer 1. kvartal 2012 Resultatet efter skat steg fra 425 mio. kr. til 561 mio. kr. Resultatet for 1. kvartal var

Læs mere

TOPDANMARK HALVÅRSRAPPORT FOR 2015

TOPDANMARK HALVÅRSRAPPORT FOR 2015 TOPDANMARK HALVÅRSRAPPORT FOR 2015 19. august 2015 Meddelelse nr. 13/2015 Hovedelementer 1. halvår 2015 Resultat efter skat på 647 mio. kr. mod 945 mio. kr. i 1. halvår 2014. Resultatet pr. aktie blev

Læs mere

Præsentation af Topdanmark LD Invest Markets 13. oktober 2010. v/ Kommunikations- og IR direktør Steffen Heegaard

Præsentation af Topdanmark LD Invest Markets 13. oktober 2010. v/ Kommunikations- og IR direktør Steffen Heegaard Præsentation af Topdanmark LD Invest Markets 13. oktober 2010 v/ Kommunikations- og IR direktør Steffen Heegaard Agenda Aktieprofil Krisen og værdiskabelse i Skade Solvency II Udsigter for 2010 2 Aktieprofil

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Hovedbegivenheder (1/2)

Hovedbegivenheder (1/2) Årsregnskab 1999 Hovedbegivenheder (1/2) På grund af orkanskader på 1.040 mio. kr. blev resultatet for 1999 et underskud på 163 mio. kr. Korrigeret for orkanskaderne ville resultatet i 1999 have været

Læs mere

TOPDANMARK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014 19. februar 2015 Meddelelse nr. 04/2015

TOPDANMARK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014 19. februar 2015 Meddelelse nr. 04/2015 TOPDANMARK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014 19. februar 2015 Meddelelse nr. 04/2015 Hovedelementer 2014 Resultat efter skat på 1.558 mio. kr. mod 1.468 mio. kr. i 2013 Resultatet ligger over resultatprognosen

Læs mere

Topdanmarks resultat 2004

Topdanmarks resultat 2004 Topdanmarks resultat 2004 Hovedpunkter i 2004 2 Resultat på 743 mio. kr. efter skat og efter indtægtsførelse af 39 mio. kr. fra udjævningshensættelser 2003: 1.001 mio. kr. efter skat og efter overførsel

Læs mere

Topdanmarks årsrapport 2008

Topdanmarks årsrapport 2008 11. marts 2009 Meddelelse nr. 02/2009 Topdanmarks bestyrelse har i dag godkendt årsrapporten for 2008. Hovedelementerne er: Resultat efter skat for 2008 udgjorde -189 mio. kr. mod 1.271 mio. kr. i 2007.

Læs mere

August 2011. Topdanmarks H1 2011 resultat

August 2011. Topdanmarks H1 2011 resultat August 2011 Topdanmarks H1 2011 resultat 1 Highlights H1 2011 Resultat efter skat på 726 mio. kr. (resultatet i H1 2010 var på 362 mio. kr.) CR på 89,8 (H1 2010: 95,3) Udvikling i præmieindtægten: Skadeforsikring

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2010 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Regnskab Resultatopgørelse 6 Balance 7 Egenkapitalopgørelse 8 Noter 9 Nykredit Livsforsikring

Læs mere

Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2008. Topdanmark v/ Kommunikations- og IR-direktør Steffen Heegaard

Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2008. Topdanmark v/ Kommunikations- og IR-direktør Steffen Heegaard Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2008 Topdanmark v/ Kommunikations- og IR-direktør Steffen Heegaard Har fået tre spørgsmål Hvilken indvirkning har kreditkrisen og den høje volatilitet på aktiemarkedet

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Topdanmarks årsrapport 2012 5. marts 2013 Meddelelse nr. 03/2013

Topdanmarks årsrapport 2012 5. marts 2013 Meddelelse nr. 03/2013 Topdanmarks årsrapport 2012 5. marts 2013 Meddelelse nr. 03/2013 Hovedelementerne i årsrapporten 2012 Resultat efter skat på 1.823 mio. kr. mod 1.023 mio. kr. i 2011 en stigning på 78,2 % Resultatet er

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

I Solvens II indregnes den forventede fortjeneste i basiskapitalen på tidspunktet for forsikringernes indgåelse.

I Solvens II indregnes den forventede fortjeneste i basiskapitalen på tidspunktet for forsikringernes indgåelse. Ændret regnskabspraksis 2016 Regnskabsbekendtgørelsen for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser er fra 2016 tilpasset de nye EUsolvensregler, Solvens II, som trådte i kraft 1. januar 2016.

Læs mere

LD Markets Det strategiske puslespil i et recessionsscenario. v/ Koncerndirektør Christian Sagild Topdanmark

LD Markets Det strategiske puslespil i et recessionsscenario. v/ Koncerndirektør Christian Sagild Topdanmark LD Markets Det strategiske puslespil i et recessionsscenario v/ Koncerndirektør Christian Sagild Topdanmark Agenda Kort præsentation af Topdanmark Konkurrencesituationen på markedet for skadeforsikring

Læs mere

Topdanmark. Marts 2002

Topdanmark. Marts 2002 Topdanmark Marts 2002 Highlights Overskud på 408 mio.kr. efter overførsel af 81 mio.kr. til udjævningshensættelser Resultat før goodwill, skat og overførsel til udjævningshensættelser (cash flow) på 594

Læs mere

TOPDANMARKS EQUITY STORY

TOPDANMARKS EQUITY STORY TOPDANMARKS EQUITY STORY 1 1 AKTIEPROFIL Fokuseret strategi Dansk aktør Stabile forsikringsrisici Lav omkostningsprocent Begrænset finansiel risiko Synergi mellem liv og skade Effektiv kapitalstyring Topdanmark-aktien

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Topdanmark Link Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2012 CVR-nr. 26188385 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskab Resultatopgørelse 5 Totalindkomstopgørelse 5 Balance 6 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Topdanmark Forsikring. Årsrapport 2009. CVR-nr. 78416114

Topdanmark Forsikring. Årsrapport 2009. CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikring Årsrapport 2009 CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikring årsrapport 2009 Indhold Ledelsesberetning 3 Femårsoversigt koncernen Fokus på 2009 og forventninger til 2010 4 Overskud på 1.483

Læs mere

Årsrapport 2011. Topdanmark A/S CVR-nr. 78040017

Årsrapport 2011. Topdanmark A/S CVR-nr. 78040017 Årsrapport 2011 Topdanmark A/S CVR-nr. 78040017 Topdanmarks equity story Topdanmark-aktien er en værdi-case ikke en vækst-case Fokuseret strategi ydansk aktør ystabile forsikringsrisici ylav omkostningsprocent

Læs mere

TOPDANMARK DELÅRSRAPPORT FOR Q1-Q3 2015

TOPDANMARK DELÅRSRAPPORT FOR Q1-Q3 2015 TOPDANMARK DELÅRSRAPPORT FOR Q1-Q3 2015 16. november 2015 Meddelelse nr. 16/2015 Hovedelementer Q1-Q3 2015 Resultat efter skat på 854 mio. kr. mod 1.253 mio. kr. i Q1-Q3 2014. Resultat pr. aktie på 8,4

Læs mere

Topdanmark. Juni 2002

Topdanmark. Juni 2002 Topdanmark Juni 2002 1 Hvorledes Topdanmark ønsker at skabe værdi Driftsmæssigt: En præmiefremgang som overstiger markedsniveauet En faldende omkostningsprocent 2 Hvorledes Topdanmark ønsker at skabe værdi

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2014 er et overskud på 243 mio. kr. før skat og 184 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskab Resultatopgørelse 5 Totalindkomstopgørelse 5 Balance 6 Egenkapitalopgørelse 7 Noter

Læs mere

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Farum Indholdsfortegnelse Udvalgte hoved- og nøgletal...2 Ledelsesberetning...3 Halvårsregnskabet Ledelsespåtegning...5 Resultatopgørelse...6

Læs mere

Topdanmarks resultat for 1. halvår Michael Pram Rasmussen

Topdanmarks resultat for 1. halvår Michael Pram Rasmussen Topdanmarks resultat for 1. halvår 2002 Michael Pram Rasmussen Dagsorden Udvikling i resultatet Skadeforsikring Livsforsikring Tilbagekøbsprogram Forventninger til resultat Værdiskabelse i Liv Hovedpunkter

Læs mere

Investeringsforhold Finansafkast, investeringsmæssige hovedtal og CDO-portefølje

Investeringsforhold Finansafkast, investeringsmæssige hovedtal og CDO-portefølje Investeringsforhold Finansafkast, investeringsmæssige hovedtal og CDO-portefølje Regnskabsmæssigt investeringsafkast Mio. kr. 2014 H1 2014 H1 2015 Koncern ekskl. livsforsikring 688 520 179 Livsforsikring

Læs mere

Topdanmarks resultat H1 2006

Topdanmarks resultat H1 2006 Topdanmarks resultat H1 2006 Koncernstruktur m.v. 2 Præmie skade 8,5 mia. kr. Topdanmark Topdanmark Forsikring Antal ansatte 2.250 Investeringsaktiver: Kapital- 35 mia. kr. forvaltning Danske Forsikring

Læs mere

Topdanmarks halvårsrapport for 2013 20. august 2013 Meddelelse nr. 14/2013

Topdanmarks halvårsrapport for 2013 20. august 2013 Meddelelse nr. 14/2013 Topdanmarks halvårsrapport for 2013 20. august 2013 Meddelelse nr. 14/2013 Hovedelementerne 1. halvår 2013 Resultat efter skat på 784 mio. kr. mod 846 mio. kr. i 1. halvår 2012 Resultatet pr. aktie var

Læs mere

Topdanmarks resultat Q1-Q3 2006

Topdanmarks resultat Q1-Q3 2006 Topdanmarks resultat Q1-Q3 2006 Highlights 1.-3. kvartal 2006: Resultatet efter skat steg med 44,1 pct. til 1.167 mio. kr. Resultat pr. aktie steg med 50,5 pct. til 60,2 kr. Præmiefremgang på 5,3 pct.

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

November Topdanmarks Q1-Q resultat

November Topdanmarks Q1-Q resultat November 2010 Topdanmarks Q1-Q3 2010 resultat 1 Highlights Q3 2010 Resultat efter skat på 318 mio. kr. (Q3 2009: 519 mio. kr.) CR på 93,7 (Q3 2009: 90,8) Vejrligsrelaterede skader lå 2 pp over normalt

Læs mere

Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002

Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002 Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002 1 Dagsorden Udvikling i resultatet Skadeforsikring Livsforsikring Tilbagekøbsprogram Forventninger til 2002 2 Hovedpunkter fra delårsrapporten 1/2 Underskud

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 Indholdsfortegnelse: Ledelsesberetning Side 1 Nøgletal Side 1 Anvendt regnskabspraksis Side 2-3 Ledelsespåtegning Side 4 Resultatopgørelse Side 5

Læs mere

Topdanmark. januar - september november 2001

Topdanmark. januar - september november 2001 Topdanmark januar - september 2001 29. november 2001 Financial highlights Overskud på 131 mio. kr. efter henlæggelse af 50 mio. kr. til udjævningshensættelser (Q1 - Q3 2000: 559 mio kr. efter forbrug af

Læs mere

Topdanmarks årsrapport 2009

Topdanmarks årsrapport 2009 9. marts 2010 Meddelelse nr. 02/2010 Hovedelementer for 2009 Resultatet efter skat steg fra -189 mio. kr. i 2008 til 1.446 mio. kr. i 2009. Resultatet svarer til et resultat pr. aktie på 91,7 kr. I forhold

Læs mere

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hovedtal (mio. kr.) Resultatopgørelse Indbetalinger i alt 21.275 18.064 25.318 Forsikringsteknisk resultat pension 784 807 914 Forsikringsteknisk resultat af syge-

Læs mere

Topdanmarks resultat 2007

Topdanmarks resultat 2007 Topdanmarks resultat 2007 Highlights 2007: Resultatet efter skat blev på 1.271 mio. kr. mod 1.692 mio. kr. i 2006 Resultatet var 71-171 mio. kr. bedre end forventet i den seneste prognose Egenkapitalforrentning

Læs mere

Topdanmarks 2012 resultat

Topdanmarks 2012 resultat Topdanmarks 2012 resultat 1 Highlights 2012 Resultat efter skat steg med 78 % til 1.823 mio. kr. Resultatet pr. aktie steg 91 % til 142,1 kr. Det realiserede resultat på 1.823 mio. kr. var bedre end forudsat

Læs mere

Topdanmarks resultat Q1 2003. Carnegie forsikringsseminar

Topdanmarks resultat Q1 2003. Carnegie forsikringsseminar Topdanmarks resultat Q1 2003 Carnegie forsikringsseminar 1 Hvorledes Topdanmark ønsker at skabe værdi Driftsmæssigt: En præmiefremgang som overstiger markedsniveauet En faldende omkostningsprocent Carnegie

Læs mere

Topdanmark Forsikring koncernen Halvårsrapport 2010

Topdanmark Forsikring koncernen Halvårsrapport 2010 Topdanmark Forsikring koncernen Halvårsrapport 2010 CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikrings halvårsrapport for 2010 Indhold Ledelsesberetning 3 Hoved- og nøgletal 4 Resultat for 1. halvår 2010 4 Skadeforsikring

Læs mere

Topdanmark Årsregnskab 2000

Topdanmark Årsregnskab 2000 Topdanmark Årsregnskab 2000 2 Financial highlights 2000 Overskud på 1.005 mio. kr. trods orkanreservering på 490 mio. kr. Resultatet på 1.005 mio. kr. svarer til en egenkapitalforrentning på 25,4 pct.

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 26 23 14 18 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1-2 q Ledelsespåtegning 3 q Anvendt regnskabspraksis 4 q Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 q

Læs mere

Topdanmark A/S. Årsrapport 2014. Cvr-nr. 78040017

Topdanmark A/S. Årsrapport 2014. Cvr-nr. 78040017 Topdanmark A/S Årsrapport 2014 Cvr-nr. 78040017 Topdanmarks equity story Topdanmark-aktien er en værdi-case ikke en vækst-case Fokuseret strategi y Dansk aktør y Stabile forsikringsrisici y Lav omkostningsprocent

Læs mere

Topdanmarks årsrapport 2007

Topdanmarks årsrapport 2007 11. marts 2008 Meddelelse nr. 03/2008 Topdanmarks bestyrelse har i dag godkendt årsrapporten for 2007. Hovedelementerne er: Resultatet efter skat for 2007 udgjorde 1.271 mio. kr. mod 1.692 mio. kr. i 2006.

Læs mere

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR CVR 14592385 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 1 Ledelsespåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Aktiver... 5 Passiver... 5 Egenkapitalopgørelse... 6 Noter... 7 Side

Læs mere

Alm. Brand A/S 1. kvartal 2011

Alm. Brand A/S 1. kvartal 2011 Alm. Brand A/S 1. kvartal 2011 1 Alm. Brands strategiske agenda Skadeforsikringskoncern understøttet af livsforsikring, pension og bankaktiviteter Fokus på lav risiko og lønsomhed Fokus på privatkundesegmentet

Læs mere

Topdanmark Livsforsikring A/S. Halvårsrapport 2015. CVR-nr. 19625087

Topdanmark Livsforsikring A/S. Halvårsrapport 2015. CVR-nr. 19625087 Topdanmark Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 19625087 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 7 Regnskab Resultatopgørelse 8 Totalindkomstopgørelse 8 Aktiver 9 Passiver 10 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

TOPDANMARKS Q1 2013 RESULTAT

TOPDANMARKS Q1 2013 RESULTAT TOPDANMARKS Q1 2013 RESULTAT 1 1 HIGHLIGHTS Q1 2013 Q1 2013 resultat på 505 mio. kr. mod 561 mio. kr. i Q1 2012 Resultat pr. aktie faldt fra 4,3 kr. til 4,1 kr. CR blev forbedret fra 90,2 til 89,6 i Q1

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2017 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2017 er et overskud på 277 mio. kr. før skat og 214 mio. kr. efter skat.

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2010 LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2010 blev et overskud på 85 mio. kr. før skat og 63 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 2006 Konklusioner Samlet resultat efter skat på 3,7 mia. kr. i 2006 mod 2,0 mia. kr. i 1. halvår 2005 Livsforsikringshensættelser faldt

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

Topdanmarks delårsrapport for 1. kvartal 2008

Topdanmarks delårsrapport for 1. kvartal 2008 19. maj 2008 Meddelelse nr. 10/2008 Hovedelementerne i kvartalsrapporten er: Resultatet efter skat blev et underskud på 234 mio. kr. mod et overskud på 379 mio. kr. i 1. kvartal sidste år. I forhold til

Læs mere

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport 005 Danica Pension I s hovedtal 3 Beretning 4 Resultat for. halvår 005 4 Balance og kapitalstyrke 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Regnskab for

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier 1. halvår Alm Brand Forsikring 20 5 Pas godt på de gode værdier Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 Indhold Selskabsoplysninger Side 2 Selskabsoplysninger

Læs mere

TOPDANMARKS H1 2014 RESULTAT

TOPDANMARKS H1 2014 RESULTAT TOPDANMARKS H1 2014 RESULTAT 1 1 HIGHLIGHTS H1 2014 Resultat efter skat steg med 21 % til 945 mio. kr. Resultat pr. aktie steg med 32 % til 8,6 kr. CR: 85,9 (H1 2013: 88,2) CR ekskl. afløb 89,7 (H1 2013:

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

Pressemøde 18. august 2009 Resultat for 1. halvår 2009

Pressemøde 18. august 2009 Resultat for 1. halvår 2009 1 18..2009 Pressemøde 18. august 2009 Resultat for 1. halvår 2009 Højdepunkter 2 18..2009 Bruttopræmievækst på 8,6 % (2,9 % i DKK). Vækst før Moderna var 5,4 % Væksten i Finland og Sverige (ekskl. Moderna)

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2016 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2016 er et overskud på 122 mio. kr. før skat og 100 mio. kr. efter skat.

Læs mere

For yderligere information: www.trygvesta.com. Pressemøde februar 2010. Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 2009

For yderligere information: www.trygvesta.com. Pressemøde februar 2010. Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 2009 For yderligere information: www.trygvesta.com 1 Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 20 2 Resultat 20 Stine Bosse, CEO Salg, omkostninger og resultat Højdepunkter for 20 og forventninger til 2010 3

Læs mere

Topdanmark A/S. CVR-nr. 78040017

Topdanmark A/S. CVR-nr. 78040017 Topdanmark A/S CVR-nr. 78040017 ÅRSRAPPORT 2013 TOPDANMARKS EQUITY STORY Topdanmark-aktien er en værdi-case ikke en vækst-case Fokuseret strategi ydansk aktør ystabile forsikringsrisici ylav omkostningsprocent

Læs mere

Topdanmarks resultat Q1 - Q3 2004

Topdanmarks resultat Q1 - Q3 2004 Topdanmarks resultat Q1 - Q3 2004 Hovedpunkter i Q1 - Q3 2004 2 Resultat på 553 mio. kr. efter skat og efter overførsel af 19 mio. kr. til udjævningshensættelser Q1 - Q3 2003: 742 mio. kr. efter skat og

Læs mere

Topdanmark. Februar 2001

Topdanmark. Februar 2001 Topdanmark Hvorledes Topdanmark ønsker at skabe værdi Driftsmæssigt: En præmiefremgang som overstiger markedsniveauet En faldende omkostningsprocent 2 Hvorledes Topdanmark ønsker at skabe værdi Kapitalstruktur

Læs mere

Topdanmarks resultat Q1 - Q3 2007

Topdanmarks resultat Q1 - Q3 2007 Topdanmarks resultat Q1 - Q3 2007 Highlights Q1-Q3 2007: Resultatet efter skat blev på 968 mio. kr. mod 1.167 mio. kr. i Q1-Q3 2006 Præmiefremgang på 0,7 pct. i skade og 11,4 pct. i liv Egenkapitalforrentning

Læs mere

Topdanmark Forsikring årsrapport 2011. Topdanmark Forsikring A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 78416114

Topdanmark Forsikring årsrapport 2011. Topdanmark Forsikring A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikring A/S Årsrapport 2011 CVR-nr. 78416114 Indhold Ledelsesberetning 3 Femårsoversigt Koncernen 4 Resultat på 955 mio. kr. i 2011 4 Skadeforsikring 9 Livsforsikring 11 Investeringsaktiviteter

Læs mere

Topdanmarks resultat 2005

Topdanmarks resultat 2005 Topdanmarks resultat 2005 Highlights 2 2005: Stigning i resultatet på 50 pct. til 1.160 mio. kr. efter skat Resultat pr. aktie steg med 61 pct. til 58 kr. Præmiefremgang på 6,6 pct. i skade og 11,6 pct.

Læs mere

Topdanmark A/S. 1. halvår 2001

Topdanmark A/S. 1. halvår 2001 Topdanmark A/S 1. halvår 2001 21. august 2001 Topdanmark - 1. halvår 2001 2 Financial highlights 1. halvår 2001 Overskud på 575 mio. kr. efter skat og efter overførsel af 50 mio. kr. til udjævningshen-

Læs mere

TOPDANMARK Q1 2015 RESULTAT

TOPDANMARK Q1 2015 RESULTAT TOPDANMARK Q1 2015 RESULTAT 1 1 HIGHLIGHTS Q1 2015 Resultat på 310 mio. kr. mod 418 mio. kr. i Q1 2014 Resultat pr. aktie blev 3,0 kr. mod 3,8 kr. i Q1 2014 CR blev 90,7 mod 89,5 i Q1 2014 Underliggende

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

TOPDANMARK DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL maj 2015 Meddelelse nr. 10/2015

TOPDANMARK DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL maj 2015 Meddelelse nr. 10/2015 TOPDANMARK DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 20. maj 2015 Meddelelse nr. 10/2015 Hovedelementer 1. kvartal 2015 Resultatet efter skat blev 310 mio. kr. mod 418 mio. kr. i 1. kvartal 2014 Resultatet pr.

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Topdanmarks halvårsrapport for 2011

Topdanmarks halvårsrapport for 2011 23. august Meddelelse nr. 18/2011 Highlights 1. halvår 2011 Resultat efter skat: 726 mio. kr. (H1 2010: 362 mio. kr.) Resultat pr. aktie: 51,9 kr. (H1 2010: 23,3 kr.) Combined ratio: blev forbedret fra

Læs mere

TOPDANMARK ÅRSRAPPORT FOR 2014 4. marts 2015 Meddelelse nr. 05/2015

TOPDANMARK ÅRSRAPPORT FOR 2014 4. marts 2015 Meddelelse nr. 05/2015 TOPDANMARK ÅRSRAPPORT FOR 2014 4. marts 2015 Meddelelse nr. 05/2015 Hovedelementer 2014 Resultat efter skat på 1.558 mio. kr. mod 1.468 mio. kr. i 2013 Resultatet ligger over resultatprognosen på 1.350-1.450

Læs mere

Topdanmarks resultat 1. halvår 2005

Topdanmarks resultat 1. halvår 2005 Topdanmarks resultat 1. halvår 2005 Hovedpunkter i 1. halvår 2005 1/2 2 Resultater: Uændret resultat på 436 mio. kr. efter skat, men efter nettoudgifter til vejrrelaterede skader på 178 mio. kr. Præmiefremgang

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2016 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Regnskab Resultatopgørelse 6 Totalindkomstopgørelse 6 Aktiver 7 Passiver 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59 Presse- & Analytikerpræsentation 11. marts 2004 Årsrapport 2003 Codan A/S 1 MAR2004/JJE Stærk udvikling Resultat før skat forbedret med mere end 1,4 mia. kr. Markant bedre combined ratio Solidt fundament

Læs mere

Dagsorden. Mål og værdier Udvikling i resultatet Skadeforsikring Livsforsikring Tilbagekøbsprogram Forventninger til 2002 DAF

Dagsorden. Mål og værdier Udvikling i resultatet Skadeforsikring Livsforsikring Tilbagekøbsprogram Forventninger til 2002 DAF Præsentation for DAF 2. december 2002 Dagsorden Mål og værdier Udvikling i resultatet Skadeforsikring Livsforsikring Tilbagekøbsprogram Forventninger til 2002 DAF 021202 2 Topdanmarks mål og strategi Hovedformål:

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Topdanmarks resultat H1 2006

Topdanmarks resultat H1 2006 Topdanmarks resultat H1 2006 Highlights 2 1. halvår 2006 : Resultatet efter skat steg fra 436 mio. kr. til 689 mio. kr. Resultat pr. aktie steg fra 21,4 kr. til 35,2 kr. Præmiefremgang på 5,6 pct. i skade

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S (CVR-nr. 16452742) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsregnskabet 2 Resultatopgørelse 5 Balance

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004

Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004 Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004 10. marts 2005 Tilfredsstillende udvikling Resultat før skat og goodwill blev 1.880 mio. kr. Resultat efter skat og goodwill blev 1.105 mio. kr. Combined

Læs mere

Topdanmarks halvårsregnskabsmeddelelse 1999

Topdanmarks halvårsregnskabsmeddelelse 1999 Til Københavns Fondsbørs Halvårsregnskabsmeddelelse 1999 for Topdanmark Topdanmarks bestyrelse har d.d. tiltrådt det ureviderede halvårsregnskab for 1999. Hovedelementerne i halvårsmeddelelsen er: Topdanmark

Læs mere

Presse- & Analytiker-briefing

Presse- & Analytiker-briefing Presse- & Analytiker-briefing 6. marts 2003 1 Presse- & Analytiker -briefing - 6. Marts 2003 Hovedpunkter fra Årsrapporten 2002 Resultat for 2002 Overskud på 95 mio.kr. mod et overskud på 447 mio.kr. i

Læs mere