Årsrapport. Topdanmark A/S. CVR-nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport. Topdanmark A/S. CVR-nr. 78040017"

Transkript

1 Årsrapport Topdanmark A/S CVR-nr

2 10Kort om Topdanmark y Landsdækkende dansk skade-, livs- og pensionsforsikringsvirksomhed. y Danmarks næststørste skadeforsikringsselskab. Omkring hver fjerde indbygger i Danmark, hver sjette erhvervsvirksomhed og næsten halvdelen af alle danske landbrug er forsikret i Topdanmark. y Danmarks sjettestørste kommercielle livs- og pensionsforsikringsselskab. y Fokus på værdiskabelse for aktionærer, kunder og medarbejdere. Udgangspunktet er, at tilfredse kunder og kvalificerede medarbejdere er nøglen til at sikre tilfredse aktionærer. y Topdanmark ønsker lønsom vækst i nævnte rækkefølge. y Topdanmark har omkring medarbejdere og er blandt de finansielle virksomheder i Danmark med højest medarbejdertilfredshed. y Forretningsmodellen bygger på effektivitet, risikobaserede priser og et stærkt afsætningsfundament. y Blandt Europas mest effektive skadeforsikringsselskaber. En lav omkostningsprocent og en effektiv skadebehandling gør det muligt at kombinere konkurrencedygtige priser til kunderne med et konkurrencedygtigt afkast til aktionærerne. y Topdanmark er primært eksponeret mod privat-, landbrugs- og erhvervsmarkedet. Det er markeder med mange, men også relativt små skader. Kombineret med en prissætningsstrategi, der er baseret på de underliggende risici (mikrotarifering) og et omfattende genforsikringsprogram, betyder dette relativt lav volatilitet i indtjeningen. y Multidistributionsstrategi, der målretter salg til de enkelte kundesegmenter gennem egne salgskanaler og distributionspartnere som Danske Bank med selvstændige brands. y Den robuste forretningsmodel og en relativt begrænset finansiel risiko medfører en høj grad af sikkerhed for overskud selv i år med meget negative finansmarkeder. y Topdanmark kanaliserer penge tilbage til aktionærerne i form af tilbagekøb af Topdanmark-aktier. Siden tilbagekøbsprogrammet blev indledt i 1998, er der tilbagekøbt 62 % af de udestående aktier, og fra og med 2000 har det gennemsnitlige buy-back yield ligget på 9 % om året. y Topdanmarks vedtægter indeholder ingen restriktioner i form af ejerandel, stemmeret eller andre begrænsninger.

3 8. marts 2011 Meddelelse nr. 05/2011 Hovedelementerne for kvartal 2010 Resultat efter skat på 488 mio. kr. mod 337 mio. kr. i 4. kvartal 2009 Combined ratio forbedret fra 91,1 i 4. kvartal 2009 til 89,2 i 4. kvartal Eksklusive afløbsgevinster lå combined ratio på 93,2 mod 94,3 i samme periode sidste år Præmieindtægten faldt med 0,9 % i skadeforsikring og med 4,1 % i livsforsikring 2010 Resultat efter skat på mio. kr. mod mio. kr. i 2009 I forhold til den seneste modelmæssige resultatprognose på mio. kr. er det realiserede resultat omkring 200 mio. kr. bedre end forudsat Combined ratio steg fra 91,1 til 93,3. Eksklusive afløbsgevinster steg combined ratio fra 93,6 til 95,7. Vejrligsrelaterede skader lå 3,0 pct.point over normalt niveau. Præmieindtægten faldt med 1,3 % i skadeforsikring og steg med 5,8 % i livsforsikring Det realiserede tilbagekøb af Topdanmark-aktier lå på 833 mio. kr. Tilbagekøbsprogrammet udgjorde 1 mia. kr., hvorfor der er overført 167 mio. kr. til tilbagekøbsprogrammet for 2011 Modelmæssig resultatprognose for 2011 Den forudsatte combined ratio for 2011 er justeret fra omkring 92 til omkring 91 eksklusive afløbsresultat Præmievæksten på skadeforsikring forudsættes fortsat at ligge på 1-2 % Den modelmæssige resultatprognose er på mio. kr. efter skat svarende til et resultat pr. aktie på 80 kr. Tilbagekøbsprogrammet ligger på mio. kr. svarende til en udlodningsprocent på 11,8 % På Præsentationer præsenterer adm. direktør Christian Sagild i en webcast finansielle highlights og kommenterer forventningerne til fremtiden. Med udgangspunkt i årsrapporten og webcast afholdes telefonkonference i dag kl. 15:30 (CET), hvor der er mulighed for at stille spørgsmål til adm. direktør Christian Sagild og koncerndirektør Lars Thykier. Telefonkonferencen foregår på engelsk. Deltag i telefonkonferencen ved at ringe til: UK dial-in-nummer: +44 (0) US dial-in-nummer: minutter før konferencens start, bed om at blive tilsluttet Topdanmarks telefonkonference og oplys reference eller lyt til direkte transmission af telefonkonferencen. Eventuelle henvendelser: Christian Sagild, adm. direktør Direkte telefon: Lars Thykier, koncerndirektør Direkte telefon: Steffen Heegaard, Kommunikations- og IR-direktør Direkte telefon: , mobil: side 1 af 106

4 Indhold Ledelsesberetning 1 Hovedelementerne for Hoved- og nøgletal Fokus på 2010 og forventninger til Overskud på mio. kr. i Skadeforsikring 11 Livsforsikring 14 Investeringsaktiviteter 17 Moderselskabet m.v. 17 Skat 18 Økonomiske mål 18 Forventninger til Tilbagekøb af Topdanmark-aktier 22 Risikostyring 32 Solvens 33 Kapitalmodel 34 Regnskabsaflæggelsesprocessen 36 Corporate Governance 40 Aflønningsstruktur 42 CSR 43 Investor Relations 45 Generalforsamling 45 Finanskalender 46 Selskabsmeddelelser og handelsindberetninger 47 Bestyrelse og direktion 51 Femårsoversigt koncernen Årsregnskab - Koncernen 52 Resultatopgørelse 53 Totalindkomstopgørelse 54 Aktiver 55 Passiver 56 Pengestrømsopgørelse 57 Egenkapitalopgørelse 58 Noter 86 Anvendt regnskabspraksis 95 Årsregnskab - Moderselskabet 102 Disclaimer 103 Ledelsespåtegning Revisionspåtegninger 104 Intern revisions påtegning 105 Den uafhængige revisors påtegning 106 Koncernstruktur Topdanmark A/S Borupvang Ballerup Telefon Telefax CVR-nr Internet: side 2 af 106

5 Hoved- og nøgletal 4. kvt. 4. kvt. Mio. kr Præmieindtægter: Skadeforsikring Livsforsikring Resultater: Skadeforsikring Livsforsikring Moderselskab m.v Resultat før skat Skat Resultat Egenkapital moderselskabet primo Resultat Tilbagekøb af egne aktier Aktiebaseret aflønning Andre egenkapitalbevægelser Egenkapital moderselskabet ultimo Udskudt skat af sikkerhedsfonde Egenkapital koncernen ultimo Ansvarlig kapital, moderselskabet*) Aktiver i alt, moderselskabet Aktiver i alt, koncernen Hensættelser til forsikringsog investeringskontrakter: Skadeforsikring Livsforsikring Finansielle nøgletal (moderselskabet) Resultat efter skat i pct. af egenkapitalen 39,4 31,2-5,6 36,6 24,1 7,8 10,2 Resultat efter skat pr. aktie (kr.) 90,9 75,0-12,1 92,2 77,2 21,8 33,5 Resultat efter skat pr. aktie udvandet (kr.) 88,3 73,3-12,1 91,7 77,0 21,7 33,5 Indre værdi pr. aktie (kr.) 244,0 232,3 207,1 288,1 338,6 288,1 338,6 Tilbagekøb af egne aktier pr. aktie (kr.) 74,6 116,8 23,4 23,8 58,8 10,0 14,4 Børskurs ultimo Gennemsnitligt antal aktier (1.000) Gennemsnitligt antal aktier udvandet (1.000) Antal aktier ultimo (1.000) Nøgletal skadeforsikring Bruttoerstatningsprocent 67,4 65,9 64,6 73,1 75,5 71,4 68,0 Nettogenforsikringsprocent 4,0 3,9 3,1 3,1 2,4 4,1 4,9 Skadeforløb 71,4 69,8 67,7 76,2 77,9 75,5 72,9 Bruttoomkostningsprocent 14,6 14,5 14,7 14,9 15,4 15,6 16,3 Combined ratio 86,0 84,3 82,4 91,1 93,3 91,1 89,2 Operating ratio 84,8 82,7 80,4 90,1 92,7 90,6 88,9 *) Egen- og lånekapital side 3 af 106

6 Fokus på 2010 og forventninger til 2011 Overskud på mio. kr. i 2010 Topdanmarks resultat efter skat for 2010 blev mio. kr. mod mio. kr. i Årets resultat svarer til et resultat pr. aktie på 77,2 kr. mod 92,2 kr. i Resultatet før skat blev mio. kr. mod mio. kr. i Forsikringsteknisk resultat, investeringsafkast, resultat af livsforsikring og resultatet i moderselskabet Topdanmark A/S var alle bedre end forudsat i den modelmæssige resultatprognose for 2010 i delårsrapporten for kvartal Sammenligning mellem realiseret resultat og modelmæssig resultatprognose Mio. kr. Prognose for 2010 i delårsrapporten for kvartal 2010 Realiseret resultat for 2010 Skadeforsikring - Teknisk resultat Investeringsafkast efter overførsel til teknisk resultat m.m Resultat af skadeforsikring Livsforsikring Moderselskab m.v Resultat før skat Skat Årets resultat Det forsikringstekniske resultat faldt fra 869 mio. kr. i 2009 til 626 mio. kr. i Det forsikringstekniske resultat for 2010 var påvirket af vejrligsrelaterede skader, som lå 347 mio. kr. over niveauet for 2009, samt af det lavere renteniveau som i forhold til 2009 havde en negativ resultateffekt på knap 100 mio. kr. Underliggende var der således tale om en forbedring af det forsikringstekniske resultat. Investeringsafkastet faldt fra 723 mio. kr. i 2009 til 465 mio. kr. i Resultatet af livsforsikring steg fra 292 mio. kr. til 384 mio. kr. Størstedelen af forbedringen skyldes, at investeringsafkastet var tilstrækkeligt højt til, at hele skyggekontoen i Liv I på 144 mio. kr. kunne indtægtsføres. Resultatet i moderselskabet Topdanmark A/S steg fra -21 mio. kr. i 2009 til 31 mio. kr. i Forbedringen skyldes dels en højere indtjening i datterselskaber uden for forsikringskoncernen og dels indtægtsførsel af en rentegodtgørelse på netto 25 mio. kr. vedrørende skattesager. Udvikling i resultat før skat Mio. kr Skadeforsikring - Teknisk resultat Investeringsafkast efter overførsel til teknisk resultat m.m Resultat af skadeforsikring Livsforsikring Moderselskab m.v Resultat før skat Resultatforbedring på 151 mio. kr. i 4. kvartal 2010 Resultatet efter skat blev forbedret fra 337 mio. kr. i 4. kvartal 2009 til 488 mio. kr. i 4. kvartal Før skat blev resultatet 605 mio. kr. mod 457 mio. kr. i 4. kvartal side 4 af 106

7 Det forsikringstekniske resultat steg fra 204 mio. kr. i 4. kvartal 2009 til 240 mio. kr. i 4. kvartal Afløbsgevinster udgjorde 86 mio. kr. mod 67 mio. kr. i 4. kvartal Det hårde vintervejr i 4. kvartal 2010 påvirkede resultatet med omkring 30 mio. kr., hvilket var på niveau med de vejrrelaterede skader i 4. kvartal Investeringsresultatet steg fra 119 mio. kr. til 137 mio. kr. I modsætning til 4. kvartal 2009 kunne risikotillæg og skyggekonto indtægtsføres fuldt ud i Liv I. Resultatet i moderselskabet m.v. steg fra 16 mio. kr. til 38 mio. kr. som følge af den førnævnte rentegodtgørelse i 4. kvartal 2010 på netto 25 mio. kr. Udvikling i resultat før skat 4. kvartal 4. kvartal Mio. kr Skadeforsikring - Teknisk resultat Investeringsafkast efter overførsel til teknisk resultat m.m Resultat af skadeforsikring Livsforsikring Moderselskab m.v Resultat før skat Skadeforsikring Det danske skadeforsikringsmarked Det danske marked for skadeforsikring var i 2010 præget af: Fortsat økonomisk afmatning på erhvervs- og industrimarkedet Prisforhøjelser på privat- og erhvervsmarkedet Fortsat intens konkurrence i den øvre del af markedet for industriforsikringer Præmievækst på 1 % Atypisk mange vejrligsrelaterede skader Fortsat stigende skadeudgifter på arbejdsskadeforsikringer Opbremsning i tyveriskader Opbremsning i brandskader Stabilisering af priserne på bilforsikringer Rentefald Stigende combined ratio Den økonomiske afmatning fortsatte ind i 2010 og har skønsmæssigt påvirket præmieindtægten negativt med 2-3 pct.point som følge af, at de forsikringsbare værdier er faldet (varebiler, varelagre m.v.), og at der er færre i arbejde. Combined ratio vurderes tilsvarende negativt påvirket med omkring 0,5 pct.point. Hovedparten af forsikringsselskaberne på det danske marked har varslet prisforhøjelser, som har effekt i 2010 og Prisforhøjelserne er navnlig varslet på hus- og indboforsikringer på grund af de senere års udvikling i tyveri-, brand- og vejrligsskader. Flere selskaber har også hen imod slutningen af året hævet priserne på erhvervsmarkedet. Endelig har en række selskaber varslet forhøjelser på ulykkes-, landbrugs- og sundhedsforsikringer samt på nytegning af ejerskifteforsikringer. Markedet for industriforsikringer er præget af intens konkurrence, navnlig i forhold til de større og internationale virksomheder. Det skyldes, at en række udenlandske forsikringsselskaber søger at udbygge deres position på det nordiske industrimarked. Navnlig har det medført øget konkurrence på arbejdsskadeforsikringer, som er det største enkeltstående produkt for industrivirksomheder. Den automatiske prisindeksering på privat- og erhvervsmarkedet lå på 4,1 %, hvilket for alle forsikringsprodukter samlet vurderes at have en effekt på 2,5-3,0 %. Den økonomiske afmatning har forårsaget et stigende antal konkurser og et lavere forsikringsbehov på grund af færre ansatte (arbejdsskadeforsikringer), færre varebiler, mindre varelagre (lavere forsikringssummer) og lavere risikodækninger for driftstab. Den økonomiske afmatning har i 2010 endvidere medført negative præmiereguleringer fra 2009 (tilbagebetaling af præmier) navnlig på arbejdsskadeområdet som følge af færre ansatte end forudsat ved betaling af forsikringspræmien. Hertil kom et øget prispres på industrimarkedet. Trods en begyndende effekt af gennemførte prisforhøjelser har det samlet medført en beskeden fremgang i bruttopræmieindtægten i størrelsesordenen 1 %. Danmark har været ekstraordinært hårdt ramt af vejrligsrelaterede skader i Et voldsomt vintervejr i 1. kvartal medførte et betydeligt omfang af snetryksskader. Endvidere var 3. kvartal påvirket af omfattende skybrudsskader. Hertil kom trafik- og frostskader i 4. kvartal, hvor vinteren satte ind meget tidligt. Derimod var 2010 ikke nævneværdigt belastet af stormskader. Samlet vurderes vejrligsskaderne at ligge på omkring 3 mia. kr. brutto. Netto efter genforsikringsdækning vurderes vejrligsskaderne at ligge på omkring 2,5 mia. kr., svarende til en negativ effekt på combined ratio på 5 pct.point, hvilket skønnes at være 3 pct.point over et normalt niveau. Skadeforløbet på arbejdsskade har været negativt påvirket af en højesteretsdom i 2009 vedrørende omvendt be- side 5 af 106

8 visførelse, en højesteretsdom i 2010 vedrørende deltidsansatte, skattereformen og det faldende renteniveau. Trods disse forhold er konkurrencen på den øvre del af industrisegmentet intensiveret. Omfanget af tyveriskader er efter en kraftig stigning i perioden reduceret lidt i 2010, både i antal og gennemsnitsskade. Antallet af indbrud er således faldet med 8 % fra 2009 til Udviklingen i 2010 er præget af en opbremsning i omfanget af tyveriskader på privatmarkedet og et fald på såvel landbrugs- som erhvervsmarkedet. Tilsvarende er omfanget af brandskader, efter en stigning i perioden , reduceret lidt i Udviklingen i 2010 er fordelt med et fald på erhvervsmarkedet og en stigning på privatmarkedet. Erstatningsprocenten på bilforsikringsområdet har været stigende de senere år på grund af øget konkurrence, men i løbet af 2010 har priserne på bilforsikringsområdet stabiliseret sig. Medvirkende kan være det kraftige vintervejr i 1. og 4. kvartal, der medførte, at antallet af politianmeldte trafikskader i 2010 steg med 8 % i forhold til Det lavere renteniveau sammenlignet med 2009 har påvirket combined ratio negativt. Erstatningsreserverne diskonteres til nutidsværdi, hvilket betyder, at et faldende renteniveau medfører en stigende erstatningsprocent. Eksempelvis er renteniveauet for en dansk statsobligation med en nominel rente på 4 %, udløb i 2015 og en varighed på 4 år faldet med 0,8 pct.point, hvilket alt efter porteføljesammensætning har medført en stigning i combined ratio på godt 1 pct.point. Det vurderes, at combined ratio inklusive afløbsgevinster er steget fra 94 i 2009 til omkring 98 i Navnlig en række mindre og mellemstore forsikringsselskaber har realiseret en stigende combined ratio og opererer nu med et niveau for combined ratio på over 100. Resultat af skadeforsikring Topdanmarks præmieindtægt faldt med 1,3 % i 2010 til mio. kr. Tilbagegangen i præmieindtægten på 1,3 % i 2010 er lidt mindre end den forudsatte præmieudvikling på -1,5 % i den modelmæssige resultatprognose for 2010 i delårsrapporten for kvartal Den faldende præmieindtægt i 2010 hænger sammen med den økonomiske afmatning og en negativ præmieregulering vedrørende Topdanmark har en relativt stor eksponering mod mindre og mellemstore erhvervsvirksomheder herunder håndværkere og mindre entreprenører segmenter, der er særligt hårdt ramt af den økonomiske afmatning. Som omtalt i delårsrapporterne i 2010 har præmiereguleringer på arbejdsskade-, erhvervsansvars- og løsøreforsikringer hidrørende fra 2009 påvirket præmieindtægten for 2010 negativt svarende til 0,7 pct.point. Samtidig er skadeforløbet for 2010 forøget med 0,4 pct.point som følge af de større præmiereguleringer. Konkurrencen på den øvre del af industrimarkedet er blevet intensiveret i 2010 navnlig fra udenlandske forsikringsoperatører. Indtrængningsproduktet på industrimarkedet er arbejdsskadeforsikringer, som typisk udgør % af en industrivirksomheds udgifter til forsikringspræmie. Topdanmark prioriterer lønsomhed over volumen, og Topdanmarks afkastkrav har tydeligvis ligget højere end enkelte andre aktørers på markedet for arbejdsskadeforsikringer. Som følge af den økonomiske afmatning (konkurser m.v.) og den øgede konkurrence fra de større og internationale industrivirksomheder har Topdanmark siden 2007 mistet 36 % af præmieindtægten på arbejdsskade. En stor del af den mistede præmieindtægt på arbejdsskade har ligget på industrimarkedet, hvor lønsomheden er meget begrænset. I 2010 faldt præmieindtægterne på arbejdsskade med 150 mio. kr. svarende til en negativ påvirkning af koncernens præmieindtægt i 2010 på 1,8 pct.point. Topdanmark har gennemført prisforhøjelser med en effekt på 161 mio. kr. i Topdanmark var blandt de første til at gennemføre prisforhøjelser for erhvervsvirksomheder i løbet af 2010, hvilket medførte en kundeafgang, der var noget større end forventet. Siden har andre forsikringsselskaber fulgt efter med lignende prisforhøjelser, hvilket har forbedret konkurrencesituationen på erhvervsmarkedet. På privatsegmentet har kundeafgangen været begrænset. Nettoeffekten af prisforhøjelserne på præmieindtægten lå på omkring 1,2 pct.point, hvilket svarer til det forudsatte niveau på omkring 1 pct.point. side 6 af 106

9 Privat 55 % Erhverv og Industri 45 % Fordeling af prisforhøjelser i 2010 Mio. kr. Privat 69 Erhverv 52 Syge-og ulykkesforsikring 30 Arbejdsløshedsforsikring 10 I alt 161 Skadeforløbet steg fra 76,2 i 2009 til 77,9 i 2010 svarende til en forværring på 1,7 pct.point. Vinterskaderne i 1. og 4. kvartal udgjorde henholdsvis 300 mio. kr. og 30 mio. kr., i alt 330 mio. kr. Herudover resulterede skybruddene i 3. kvartal i skader for knap 200 mio. kr. (justeret fra 228 mio. kr. i delårsrapporten for kvartal 2010), hvilket efter genforsikring medførte en nettoudgift på 68 mio. kr. Samlet set beløb udgifterne til vejrligsrelaterede skader, herunder vinter- og skybrudsskader, sig til 410 mio. kr., hvilket er 4,1 pct.point over sidste års niveau. De 410 mio. kr. var 260 mio. kr. mere end det forudsatte normalniveau for vejrligsrelaterede skader for 2010 på 150 mio. kr., som indgik i Topdanmarks modelmæssige resultatprognose for Vejrligsrelaterede skader ud over det forudsatte normalniveau påvirkede således skadeforløbet med 3,0 pct.point. Det lavere renteniveau i 2010 forøgede skadeforløbet med 1,1 pct.point. Afløbsgevinster f.e.r. blev 204 mio. kr. mod 214 mio. kr. i I forhold til 2009 påvirkede afløbsresultatet skadeforløbet negativt med 0,1 pct.point i side 7 af 106

10 Afløbsresultater f.e.r. 4. kvt. 4. kvt. Mio. kr Syge- og ulykke Arbejdsskade Motor ansvar og kasko Andet Afløbsresultat f.e.r., i alt Bem.: Yderligere specifikation af brancher fremgår af note 4. Prisforhøjelserne på 161 mio. kr. svarer til en forbedring af skadeforløbet på 1,9 pct.point. Omfanget af brandskader faldt fra 764 mio. kr. i 2009 til 645 mio. kr. i 2010 svarende til en forbedring af skadeforløbet på 1,4 pct.point. Brandskaderne faldt med 12 % på privatsegmentet og med 17 % på erhvervs- og industrisegmentet. Tyveriskader faldt fra 536 mio. kr. i 2009 til 460 mio. kr. i 2010, hvilket har forbedret skadeforløbet med 0,9 pct.- point. Udviklingen dækker over fald i skadeforløbet på erhvervs- og industrisegmentet henholdsvis privatsegmentet på 26 % og 7 %. Omkostningsprocenten steg fra 14,9 til 15,4 primært på grund af den faldende præmieindtægt, men også på grund af øgede omkostninger til Solvens II-forberedelserne. De samlede udgifter til skader, genforsikring samt salg og administration set i forhold til præmieindtægten (combined ratio) steg fra 91,1 i 2009 til 93,3 i Eksklusive afløbsgevinster i 4. kvartal 2010 lå combined ratio for 2010 på 94,3. Dette svarer til forudsætningen i delårsrapporten for kvartal 2010, hvori combined ratio eksklusive afløbsgevinster i 4. kvartal 2010 blev forudsat til for hele Eksklusive afløbsgevinster steg combined ratio fra 93,6 i 2009 til 95,7 i Justeret for vejrligsskader ud over et normalniveau svarende til 3,0 pct.point lå combined ratio således underliggende på 92,7 eksklusive afløbsgevinster. Hovedtal Skadeforsikring 4. kvartal 4. kvartal Mio. kr Bruttopræmieindtægter Forsikringsteknisk rente Erstatninger Omkostninger Resultat af afgiven forretning Teknisk resultat Investeringsafkast efter overførsel til teknisk resultat Andre poster Resultat af skadeforsikring Afløbsresultat f.e.r Bruttoerstatningsprocent 71,4 68,0 73,1 75,5 Nettogenforsikringsprocent 4,1 4,9 3,1 2,4 Skadeforløb 75,5 72,9 76,2 77,9 Bruttoomkostningsprocent 15,6 16,3 14,9 15,4 Combined ratio 91,1 89,2 91,1 93,3 Operating ratio 90,6 88,9 90,1 92,7 side 8 af 106

11 Udvikling i 4. kvartal Præmieindtægten i 4. kvartal 2010 var mio. kr. og dermed 0,9 % lavere end i samme kvartal året før. Skadeforløbet blev forbedret fra 75,5 i 4. kvartal 2009 til 72,9 i 4. kvartal Forbedringen hænger primært sammen med de gennemførte prisforhøjelser, lavere brand- og tyveriskader samt et højere afløbsresultat. Det hårde vintervejr i 4. kvartal 2010 medførte vejrligsrelaterede skader på omkring 30 mio. kr., hvilket var på niveau med de vejrligsrelaterede skader i 4. kvartal Da der ikke var stormskader i 4. kvartal 2010, lå de 30 mio. kr. under det normalniveau på 50 mio. kr. for vejrligsrelaterede skader i 4. kvartal 2010, som var forudsat i den modelmæssige resultatprognose for 2010 i delårsrapporten for kvartal Omkostningsprocenten steg fra 15,6 til 16,3 påvirket af den lavere præmieindtægt, øgede omkostninger til udvikling af nyt it system og det forhold, at en større andel af feriepengehensættelserne er afsat i 4. kvartal. Combined ratio blev herefter forbedret fra 91,1 til 89,2. Eksklusive afløbsgevinster blev combined ratio forbedret fra 94,3 til 93,2. Segmentrapportering Topdanmark har frem til 1. november 2010 opdelt skadeforretningen i segmenterne: Privat, Erhverv og Industri. Pr. 1. november 2010 blev forretningsområderne Erhverv og Industri organisatorisk lagt sammen. Derfor er den interne ledelsesrapportering og segmentopdeling ændret til Privat henholdsvis Erhverv og Industri. Denne segmentopdeling er regnskabsmæssigt gældende fra og med årsrapporten for 2010 med tilpasning af sammenligningstal for Privat Privat sælger forsikringer til private husstande i Danmark. Præmieindtægten steg med 1,8 %. til mio. kr. i Væksten i 4. kvartal var 0,6 %. Præmieforhøjelser på hus- og indboforsikringer samt sundhedsforsikringer har forøget præmieindtægten svarende til godt 2 pct.point i Fastholdelsesprocenten målt som antal personer, der var kunder både ultimo 2009 og ultimo 2010, lå uændret på 91. side 9 af 106

12 Konkurrencesituationen specielt på bilforsikringsområdet er hård, men aftagende. Præmieindtægten faldt med ca. 2,0 pct.point, og trods det hårde vintervejr i 1. og 4. kvartal blev skadeforløbet kun forværret med 0,3 pct.point i forhold til Det forsikringstekniske resultat steg i 2010 med 22 mio. kr. til 470 mio. kr. Skadeforløbet faldt med 0,5 pct.point til 75,7. Bruttoskadeforløbet på brand/tyveri er forbedret 1,2 pct.point i forhold til sidste år. Afløbsresultatet lå på 173 mio. kr. i 2010, hvilket svarer til en positiv påvirkning af skadeforløbet på 1,3 pct.point i forhold til Modsat er genforsikringsandelen forbedret med 1,5 pct.point især påvirket af skybrudsskaderne i august. Omkostningsprocenten faldt fra 15,3 til 15,0. Combined ratio blev forbedret fra 91,5 til 90,7. Eksklusive afløbsresultatet steg combined ratio fra 93,9 til 94,3. Privat 4. kvartal 4. kvartal Mio. kr Bruttopræmieindtægter Forsikringsteknisk rente Erstatninger Omkostninger Afgiven forretning Teknisk resultat Afløbsresultat f.e.r Bruttoerstatningsprocent 73,1 68,6 75,0 76,0 Nettogenforsikringsprocent 1,2 3,2 1,2-0,3 Skadeforløb 74,3 71,8 76,2 75,7 Bruttoomkostningsprocent 16,5 15,9 15,3 15,0 Combined ratio 90,8 87,7 91,5 90,7 Operating ratio 90,2 87,3 90,5 90,1 Erhverv og Industri Erhverv og Industri udbyder forsikringer til danskbaserede erhvervs-, landbrugs-, og industrivirksomheder. Præmieindtægten faldt med 4,9 % til mio. kr., mens præmietilbagegangen i 4. kvartal blev reduceret til 2,8 %. De mindre og mellemstore erhvervsvirksomheders vanskelige situation har ramt erhvervssegmentet ganske hårdt, idet Topdanmark har en relativ høj markedsandel i dette segment, specielt inden for byggeri og håndværk. Præmieindtægten faldt især på grund af mistet præmieindtægt på arbejdsskadeforsikring bl.a. som følge af nedgangen i antallet af ansatte i virksomhederne. Den mistede præmieindtægt på arbejdsskade svarer til et fald i præmien på 3,6 pct.point i forhold til Desuden mærkes afmatningseffekten fortsat på andre områder i form af færre biler, navnlig varevogne, reduceret produktionsapparat, flere konkurser m.v. De gennemførte prisforhøjelser til de mindre og mellemstore erhvervsvirksomheder har medført en lidt større kundeafgang end forventet. Det forsikringstekniske resultat faldt i 2010 med 262 mio. kr. til 154 mio. kr. hovedsagelig på grund af den hårde vinter med mange snetryksskader specielt på landbrugsejendomme i 1. kvartal samt skybrudsskader i 3. kvartal. Skadeforløbet steg med 4,4 pct.point til 80,8 påvirket af vinterskader på ca. 250 mio. kr. (6,5 pct.point). Modsat faldt omfanget af brandskader svarende til 2,2 pct.point. Også tyveriskader er faldet (1,3 pct.point). Afløbsresultatet lå på 31 mio. kr. i 2010 mod 103 mio. kr. i 2009, hvilket påvirkede skadeforløbet negativt med 1,7 pct.point. Omkostningsprocenten steg 1,4 pct.point til 15,9 påvirket af den faldende præmieindtægt samt øgede investeringer i nyt salgs- og administrationssystem TopBiz. Combined ratio steg fra 90,9 i 2009 til 96,7 i Eksklusive afløbsresultatet steg combined ratio fra 93,5 til 97,5. side 10 af 106

13 Erhverv og Industri 4. kvartal 4. kvartal Mio. kr Bruttopræmieindtægter Forsikringsteknisk rente Erstatninger Omkostninger Afgiven forretning Teknisk resultat Afløbsresultat f.e.r Bruttoerstatningsprocent 69,5 67,5 71,2 75,1 Nettogenforsikringsprocent 7,9 7,0 5,2 5,6 Skadeforløb 77,4 74,5 76,4 80,8 Bruttoomkostningsprocent 14,4 16,7 14,5 15,9 Combined ratio 91,8 91,2 90,9 96,7 Operating ratio 91,4 90,9 89,8 96,0 Livsforsikring Det danske livs- og pensions forsikringsmarked I 2010 har det danske livs- og pensionsforsikringsmarked været karakteriseret ved: En nedgang i de samlede indbetalinger til pensionsopsparing En forbedring i situationen på finansmarkederne, som stort set har medført ophævelse af tidligere indførte kursværn hos alle selskaber Der er gennem de senere år skabt en forståelse hos befolkningen for, at der er behov for selv at spare op til alderdommen og ikke kun basere sig på offentlig forsørgelse via folkepension. Disse behov er afspejlet i de kollektive overenskomster på arbejdsmarkedet, hvor den overenskomstmæssige andel til pensionsbidrag generelt er steget. Dette har i de tidligere år skabt en vækst i pensionsopsparingen i Danmark. Væksten blev dog kraftigt bremset i 2009 i takt med, at eftervirkningerne af finanskrisen begyndte at påvirke befolkningens økonomiske dispositioner. Lysten til fortsat at bruge en del af den disponible indkomst til yderligere pensionsopsparing har siden 2009 været reduceret. Denne manglende lyst er blevet forstærket af, at Folketinget har vedtaget en skattereform, der begrænser fradragsretten for ratepension til maksimalt kr., med virkning fra Skattereformens fjernelse af fradragsretten for ratepensionspræmier ud over kr. medførte øget interesse for at benytte den ubegrænsede fradragsret for sidste gang i Det formodes, at der herved er sket en fremrykning til 2009 af pensionsindbetalinger, der normalt ville være foretaget i I foråret 2010 indgik regeringen og Dansk Folkeparti forlig om indførelse af en udligningsskat på 6 % på udbetalinger over kr. årligt. Denne udligningsskat har reduceret lysten til yderligere pensionsindbetalinger specielt for kunder med relativ kort tid til pensionsalder. De fleste større virksomheder har etableret firmapensionsaftaler, hvilket betyder, at konkurrencen er koncentreret om at flytte eksisterende kunder. Mobiliteten på arbejdsmarkedet er en af de drivere, der genererer salg for livs- og pensionsforsikringsbranchen, idet kundernes depoter ofte flyttes til nye pensionsleverandører i forbindelse med jobskifte. Den relativt høje arbejdsløshed og deraf manglende bevægelighed på arbejdsmarkedet har således medført reducerede præmier og indskud for livsog pensionsforsikringsbranchen. Samlet set vurderes det, at de samlede indbetalinger til pensioner er reduceret med ca. 5 % i Resultat af livsforsikring Topdanmarks resultat af livsforsikring blev et overskud på 384 mio. kr. i 2010 mod et overskud på 292 mio. kr. i Resultatet af livsforsikringsaktiviteterne består hovedsageligt af overskuddene fra Liv I og Liv V. Disse overskud er beregnet efter livsforsikringsselskabernes overskudsprincip, jf. Forretning Livsforsikring. side 11 af 106

Årsrapport 2011. Topdanmark A/S CVR-nr. 78040017

Årsrapport 2011. Topdanmark A/S CVR-nr. 78040017 Årsrapport 2011 Topdanmark A/S CVR-nr. 78040017 Topdanmarks equity story Topdanmark-aktien er en værdi-case ikke en vækst-case Fokuseret strategi ydansk aktør ystabile forsikringsrisici ylav omkostningsprocent

Læs mere

Topdanmark Forsikring. Årsrapport 2009. CVR-nr. 78416114

Topdanmark Forsikring. Årsrapport 2009. CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikring Årsrapport 2009 CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikring årsrapport 2009 Indhold Ledelsesberetning 3 Femårsoversigt koncernen Fokus på 2009 og forventninger til 2010 4 Overskud på 1.483

Læs mere

Topdanmarks årsrapport 2012 5. marts 2013 Meddelelse nr. 03/2013

Topdanmarks årsrapport 2012 5. marts 2013 Meddelelse nr. 03/2013 Topdanmarks årsrapport 2012 5. marts 2013 Meddelelse nr. 03/2013 Hovedelementerne i årsrapporten 2012 Resultat efter skat på 1.823 mio. kr. mod 1.023 mio. kr. i 2011 en stigning på 78,2 % Resultatet er

Læs mere

Topdanmark Forsikring koncernen Halvårsrapport 2010

Topdanmark Forsikring koncernen Halvårsrapport 2010 Topdanmark Forsikring koncernen Halvårsrapport 2010 CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikrings halvårsrapport for 2010 Indhold Ledelsesberetning 3 Hoved- og nøgletal 4 Resultat for 1. halvår 2010 4 Skadeforsikring

Læs mere

Topdanmark Forsikring årsrapport 2011. Topdanmark Forsikring A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 78416114

Topdanmark Forsikring årsrapport 2011. Topdanmark Forsikring A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikring A/S Årsrapport 2011 CVR-nr. 78416114 Indhold Ledelsesberetning 3 Femårsoversigt Koncernen 4 Resultat på 955 mio. kr. i 2011 4 Skadeforsikring 9 Livsforsikring 11 Investeringsaktiviteter

Læs mere

Topdanmarks årsrapport 2007

Topdanmarks årsrapport 2007 11. marts 2008 Meddelelse nr. 03/2008 Topdanmarks bestyrelse har i dag godkendt årsrapporten for 2007. Hovedelementerne er: Resultatet efter skat for 2007 udgjorde 1.271 mio. kr. mod 1.692 mio. kr. i 2006.

Læs mere

Topdanmark A/S. CVR-nr. 78040017

Topdanmark A/S. CVR-nr. 78040017 Topdanmark A/S CVR-nr. 78040017 ÅRSRAPPORT 2013 TOPDANMARKS EQUITY STORY Topdanmark-aktien er en værdi-case ikke en vækst-case Fokuseret strategi ydansk aktør ystabile forsikringsrisici ylav omkostningsprocent

Læs mere

Topdanmarks halvårsrapport for 2013 20. august 2013 Meddelelse nr. 14/2013

Topdanmarks halvårsrapport for 2013 20. august 2013 Meddelelse nr. 14/2013 Topdanmarks halvårsrapport for 2013 20. august 2013 Meddelelse nr. 14/2013 Hovedelementerne 1. halvår 2013 Resultat efter skat på 784 mio. kr. mod 846 mio. kr. i 1. halvår 2012 Resultatet pr. aktie var

Læs mere

TOPDANMARK ÅRSRAPPORT FOR 2014 4. marts 2015 Meddelelse nr. 05/2015

TOPDANMARK ÅRSRAPPORT FOR 2014 4. marts 2015 Meddelelse nr. 05/2015 TOPDANMARK ÅRSRAPPORT FOR 2014 4. marts 2015 Meddelelse nr. 05/2015 Hovedelementer 2014 Resultat efter skat på 1.558 mio. kr. mod 1.468 mio. kr. i 2013 Resultatet ligger over resultatprognosen på 1.350-1.450

Læs mere

Topdanmark Forsikring A/S. Årsrapport 2013. CVR-nr. 78416114

Topdanmark Forsikring A/S. Årsrapport 2013. CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikring A/S Årsrapport 2013 CVR-nr. 78416114 Indhold Ledelsesberetning 3 Femårsoversigt Koncernen 4 Resultat på 1.416 mio. kr. i 2013 4 Skadeforsikring 7 Livsforsikring 8 Investeringsaktiviteter

Læs mere

Topdanmark Forsikring. Årsrapport 2007. CVR-nr. 78416114

Topdanmark Forsikring. Årsrapport 2007. CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikring Årsrapport 2007 CVR-nr. 78416114 Indhold Ledelsesberetning 3 Femårsoversigt koncernen 4 Endnu et godt år for Topdanmark Forsikring 4 Skadeforsikring 8 Livsforsikring 10 Investeringsaktiviteter

Læs mere

Topdanmarks årsrapport 2003

Topdanmarks årsrapport 2003 9. marts 2004 Meddelelse nr. 03/2004 Topdanmarks bestyrelse har i dag godkendt den reviderede årsrapport for 2003. Hovedelementerne er: Overskuddet for 2003 blev 1.001 mio. kr. efter skat og efter overførsel

Læs mere

Topdanmark Livsforsikring koncernen CVR-nr. 19625095

Topdanmark Livsforsikring koncernen CVR-nr. 19625095 Topdanmark Livsforsikring koncernen CVR-nr. 19625095 Årsrapport 2011 Topdanmarks equity story Topdanmark-aktien er en værdi-case ikke en vækst-case Fokuseret strategi ydansk aktør ystabile forsikringsrisici

Læs mere

ALM. BRAND AF 1792 FMBA

ALM. BRAND AF 1792 FMBA Alm. Brand af 1792 fmba Midtermolen 7 2100 København Ø CVR-nr. 26 66 36 60 ALM. BRAND AF 1792 FMBA halvårsrapport ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 1 INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER 3 Selskabsoplysninger 3 Koncernoversigt

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier 1. halvår Alm Brand 20 5 Pas godt på de gode værdier Alm. Brand A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 77 33 35 17 Indhold SELSKABSOPLYSNINGER 3 Selskabsoplysninger 3 Koncernoversigt LEDELSENS

Læs mere

Alm. Brand Forsikring Midtermolen 7 2100 København Ø CVR-nr. 10 52 69 49 ALM. BRAND FORSIKRING

Alm. Brand Forsikring Midtermolen 7 2100 København Ø CVR-nr. 10 52 69 49 ALM. BRAND FORSIKRING Alm. Brand Forsikring Midtermolen 7 2100 København Ø CVR-nr. 10 52 69 49 ALM. BRAND FORSIKRING å r s r a p p o r t 2 0 10 INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER 2 Selskabsoplysninger LEDELSENS BERETNING 3 Hoved-

Læs mere

Topdanmark Forsikring 72 Femårsoversigt 73 Resultatopgørelse 74 Balance 76 Noter

Topdanmark Forsikring 72 Femårsoversigt 73 Resultatopgørelse 74 Balance 76 Noter Indhold Kort om Topdanmark 2 Kort om Topdanmark 3 Organisationsdiagram 4 1997 i sammendrag 5 Hovedtal og nøgletal 6 Direktionens og bestyrelsens beretning 9 Mål og strategier 12 Forventninger til fremtiden

Læs mere

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17. anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S WWW.ALMBRAND.DK

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17. anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S WWW.ALMBRAND.DK ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S ÅR S RA P PO R T 2 0 0 9 WWW.ALMBRAND.DK A LMALM.. S UBRAND N D F OA/S R NÅRSRAPPORT UFT 2009 1

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier Årsrapport Alm Brand Forsikring Pas godt på de gode værdier Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 Indhold Selskabsoplysninger 2 Selskabsoplysninger Ledelsens

Læs mere

Årsrapport. Alm Brand. Pas godt på de gode værdier

Årsrapport. Alm Brand. Pas godt på de gode værdier Årsrapport Alm Brand Pas godt på de gode værdier 2 Alm. Brand årsrapport 2014 Alm. Brand årsrapport 2014 3 Adresse Alm. Brand Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon: 35 47 47 47 Internet: almbrand.dk E-mail:

Læs mere

ALM. BRAND A/S Midtermolen 7 2100 københavn ø CVR-NR. 77 33 35 17. anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT

ALM. BRAND A/S Midtermolen 7 2100 københavn ø CVR-NR. 77 33 35 17. anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT ALM. BRAND A/S Midtermolen 7 2100 københavn ø CVR-NR. 77 33 35 17 anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S ÅR S RA P PO R T 2 0 0 8 WWW.ALMBRAND.DK ALM. s ubrand n d F OA/S RNU FT ALM. ÅRSRAPPORT 2008 1

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 7Begivenheder efter balancedagen DANICA PENSION ÅRSRAPPORT 2013 1/46 2BLEDELSESBERETNING 3BUDVALGTE HOVEDTAL 20B2 21B3

Indholdsfortegnelse. 7Begivenheder efter balancedagen DANICA PENSION ÅRSRAPPORT 2013 1/46 2BLEDELSESBERETNING 3BUDVALGTE HOVEDTAL 20B2 21B3 Indholdsfortegnelse 2BLEDELSESBERETNING 3BUDVALGTE HOVEDTAL 4BDANICA STRATEGI 5BREGNSKABSBERETNING 6BÅrets resultat 7Begivenheder efter balancedagen 8BForventninger til 2014 9BAfkast og markedsudvikling

Læs mere

Årsrapport for året 2005. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666)

Årsrapport for året 2005. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Årsrapport for året 2005 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Hoved- og nøgletal for Tryg Forsikring A/S (moderselskab) 24 Ledelsespåtegning

Læs mere

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2007

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2007 ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2007 WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT INDHOLD 2 SELSKABSOPLYSNINGER 3 KONCERNOVERSIGT 4 LEDELSENS BERETNING 4

Læs mere

Årsrapport for 2007 TrygVesta Forsikring A/S

Årsrapport for 2007 TrygVesta Forsikring A/S Årsrapport for 2007 TrygVesta Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Ledelsen regnskabspåtegning 38 Revisionspåtegninger 39 Regnskab TrygVesta Forsikring

Læs mere

Årsrapport for 2012 Tryg Forsikring A/S

Årsrapport for 2012 Tryg Forsikring A/S Årsrapport for 2012 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsens påtegning 48 Revisionspåtegning 49 Regnskab for Tryg Forsikring koncernen

Læs mere

August 2011. Topdanmarks H1 2011 resultat

August 2011. Topdanmarks H1 2011 resultat August 2011 Topdanmarks H1 2011 resultat 1 Highlights H1 2011 Resultat efter skat på 726 mio. kr. (resultatet i H1 2010 var på 362 mio. kr.) CR på 89,8 (H1 2010: 95,3) Udvikling i præmieindtægten: Skadeforsikring

Læs mere

DANICA PENSION I Årsrapport 2008

DANICA PENSION I Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 DANICA Pension i Indholdsfortegnelse LEDELSESBERETNING Hovedtal Resume Markedsudviklingen Nye tiltag i 2008 Kunder og service Udenlandske aktiviteter Risikostyring Investeringsstrategi

Læs mere

PFA Pension. Årsrapport for 2011. Selskabsoplysninger

PFA Pension. Årsrapport for 2011. Selskabsoplysninger PFA Pension Årsrapport for 2011 Selskabsoplysninger PFA Pension, forsikringsaktieselskab Sundkrogsgade 4 2100 København Ø Telefon 39 17 50 00 Telefax 39 17 59 50 www.pfa.dk pension@pfa.dk CVR-nr. 13594376

Læs mere

Årsrapport. Alm Brand Forsikring. Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49

Årsrapport. Alm Brand Forsikring. Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 Årsrapport Alm Brand Forsikring 2013 Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER 2 Selskabsoplysninger LEDELSENS BERETNING 3 Hoved- og

Læs mere