Referat fra Repræsentantskabsmødet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra Repræsentantskabsmødet"

Transkript

1 Referat fra Repræsentantskabsmødet Lørdag den 13. februar 2010 kl i Dr. Margrethe Hallen, Vestre Ringvej 101, 7000 Fredericia Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om forbundets virksomhed i det forløbne år og arbejdsplan for det kommende år 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse af kontingent for det efterfølgende år 5. Faglig redegørelse for avlsarbejdet 6. Indkomne forslag 7. Valg af formand 8. Valg af to revisorer, hvoraf den ene skal være statsautoriseret eller registreret 9. Eventuelt 1. Valg af dirigent Referat: På vegne af hovedbestyrelsen foreslog formand Jan Pedersen advokat Carsten Lorentzen som dirigent, som blev valgt med akklamation. Han takkede for valget og kunne konstatere, at Repræsentantskabsmødet var lovligt varslet og derfor beslutningsdygtigt. Dirigenten gennemgik dagsordenen punkt for punkt. Ordet blev derefter givet til formanden. 2. Formandens beretning om forbundets virksomhed i det forløbne år og arbejdsplan for det kommende år Jan Pedersen supplerede sin skriftlige beretning, som står trykt i Ridehesten 01/10 og det udleverede hæfte, med følgende: 2009 har været et vanskeligt år i Dansk Varmblod, ja i stor set den samlede hesteavl her og i udlandet. Men for os har det også været det mest fantastiske år nogensinde med både guld og sølv ved VM for unge dressurheste. I det forgangne år har de fleste af os for alvor mærket følgerne af finanskrisen. Det har været 1

2 svært at sælge hestene mange har end ikke kunnet opnå en salgspris, der svarer til produktionsprisen. Det er klart, at den situation får mange til at miste gejsten og lysten til at arbejde med hesteavl, for selvom det er hobby for de fleste af os, er det utilfredsstillende, når man brænder inde med det produkt, som man har brugt så mange ressourcer på at frembringe. Det skaber frustrationer, utilfredshed hos avlerne, medlemmerne, som er selve fundamentet i forbundet. Det vanskelige marked har hos os ført til et fald i antallet af bedækninger på ca. 14 %, i nogle forbund har man registreret et fald på mellem 20 og 25 % Salgsstalden på Vilhelmsborg var tænkt som en udstrakt hånd til vore medlemmer i en afsætningsmæssig svær tid. Vi følte, at vi måtte gøre en ekstra indsats for at støtte op om afsætningen, og vi mente egentlig, at der var behov for en fælles afsætningscentral med professionel klargøring og fremvisning til konkurrencedygtige priser, hvor der herskede total åbenhed omkring handler, og hvor forbundet kunne bidrage med en massiv markedsføring. Konceptet forekom og forekommer helt rigtigt, men der har slet ikke været tilstrækkelig opbakning til projektet, hverken fra købere eller avlere, og omsætningen i stalden kunne slet ikke bære det ret omkostningstunge salgsapparat. Hen imod slutningen af året lukkede vi salgsstalden på Vilhelmsborg. For sent vil de fleste af jer nok sige, og det er også klart selv for mig og hovedbestyrelsen nu, at det var for sent. Det har hele tiden været holdningen, at et så vigtigt projekt godt måtte være underskudsgivende for forbundet, men selvfølgelig kun til en vis grænse. Det negative og utilfredsstillende økonomiske resultat for forbundet for 2009 skyldes i høj grad salgsstalden, men ikke den alene. Vi har også i år investeret betydelige midler i markedsføring for at modvirke finanskrisens følger ude i besætningerne. Resultatet er svært at måle endnu, men jeg håber, at den øgede markedsføring har haft sin effekt, når handelen går i gang igen for alvor. Den træge afsætning satte også sit spor på auktionerne, hvis resultat blev over kr. dårligere end forventet, og kontingentindtægten landede knap kr. under budgettet. En anden post, der har belastet årets økonomiske resultat var materialprøverne for hingste, som gav et underskud på kr. Det er vigtigt, at vi er i stand til at afprøve hingstene selv, men vi kan ikke konkurrere med priserne på de tyske afprøvningsstationer, der har et fast tilknyttet personale og i det hele taget lavere personaleomkostninger. Det har man jo bl.a. erfaret i slagteribranchen. Det er alt for dyrt at hente den fornødne ekspertise ind udefra til at løse en opgave af en måneds varighed, og projekt salgsstald havde da også som delmål at få en omsætning i vores stald, der kunne bære et fast personale. I øjeblikket forhandler vi med Århus Rideklub om et samarbejde, der skal udnytte de tilstedeværende synergier på Vilhelmsborg. Her i foråret vil vi invitere hingsteejerne til et møde om sagen. Uden deres billigelse går det jo ikke, men det kan blive nødvendigt at outsource prøverne til private interessenter. Som et resultat af finanskrisen har vi i Danmark oplevet en stigning i antallet af tvister i forbindelse med hestehandler. Købeloven, som har rødder i et EU-direktiv, har vist sig at være uhensigtsmæssig som redskab til at regulere handel med dyr, og derfor vil WBFSH gennem lobby-arbejde forsøge at få lovgivningen ændret velvidende at det er en tung og lang proces. I mellemtiden har vi arbejdet på sammen med Dansk Hesteforsikring at få etableret en ejerskifteforsikring, som kan give tryghed i de 2 år efter at en handel er afsluttet. Det var en noget dyster indledning til min beretning. Lad os håbe, at de normale markedsmekanismer, samspillet mellem udbud og efterspørgsel, og ikke mindst vor internationale sportslige succes snart vil føre til højere priser og et nyt opsving. Et vanskeligt år - og et fantastisk år 2

3 Det var en noget broget beretning. Med hensyn til det økonomiske resultat har vi tidligere mødtes under hyggeligere omstændigheder. Det dårlige resultat kan og skal ikke bortforklares, men jeg håber, at jeg har forklaret det. Vi har nu ved udgangen af 2009 en egenkapital på 3,8 mill. kr. mod 1,4 mill. for 10 år siden, så der er sparet op i de gode tider. Sportsligt har 2009 været det største år nogensinde, og det blev også året, hvor projekt disciplinopdeling næsten blev fuldbyrdet, og hvor skridt til endelig fuldbyrdelse blev vedtaget. Lad mig prøve at sprede lidt optimisme her til sidst. Eftersom rytterne har været yderst tilbageholdende med at investere i nye heste de seneste par år, må der næsten være skabt et vakuum, og man kan vel derfor forvente, at der sammen med en ny optimisme vil komme ekstra stor efterspørgsel efter rideheste. Derfor drejer det sig nu om at stå sammen og at holde skruen i vandet og holde fast. Der er mange tegn på, at bedre tider er på vej. Efter magre kommer altid fede år. Spørgsmål og kommentarer: Irene Dalum, region 5, spurgte til konkret hvilke ekstraordinære markedsføringstiltag, der var igangsat, som var medvirkende årsag til det nævnte underskud i regnskabet. Hun ville endvidere gerne vide, hvad loftet for omkostningerne på salgsstalden havde været fastsat til, da man budgetterede den, og spurgte dernæst om ikke man skulle have en kontingentnedsættelse, når nu HesteData blev udbudt gratis til medlemmerne af Landsudvalget, eftersom vi for nogle år tilbage fik en kontingentforøgelse som følge af at HesteData blev udbudt til alle Dansk Varmblods medlemmer? Til dette svarede Jan Pedersen, at der bl.a. blev produceret en kortfilm til at reklamere for de nordiske forbund og den fælles afholdelse af den store WBFSH generalforsamling. Videoen blev vist ved generalforsamlingen og siden sat på samt sendt ud med det efterfølgende referat sidste år. Desuden kunne hele arrangementet betragtes som ét stort markedsføringstiltag, der lykkedes, idet såvel den organisatoriske del som de fremviste heste og præsentationen af vore hestefaglige indlæg m.v. er blevet særdeles positivt omtalt i flere udenlandske hesteblade. Omkring salgsstaldens budget svarede formanden, at man fra starten havde budgetteret med et underskud på ,-. I stedet for at lukke stalden tidligt, havde man valgt at øge markedsføringen yderligere i håb om, at vore avlere og købere ville bakke op om det, men dette var ikke lykkes. Sluttelig omkring kontingentet ville det blive for kompliceret at sænke kontingentet på baggrund af det anførte. Derfor havde man bl.a. også i forlængelse af dette valgt ikke at hæve kontingentet for Thomas Pensbo, region 1, fremførte nogle forespørgsler; Eftersom der pt. er stort politisk fokus på vores område, efterlyste han initiativ til indflydelse, lobbyisme osv., så vi fremover kunne påvirke politikere og embedsmænd, inden der træffes beslutninger og udarbejdes høringsforslag. Som det er nu, er vi lidt på bagsædet. Han mente, at DV generelt fremstår knap medietrænet, og at man bør udvælge en eller flere personer til at gennemgå kurser i, hvordan man får sine budskaber ordentligt igennem samt få hjælp til at finde ud af, hvilke budskaber der skal satses på for at opnå synlighed i medierne. Hans anden forespørgsel tog udgangspunkt i den nye og vedtagne strategi, som indeholder en række gode tanker omkring høj kvalitet i forbundets heste, organisation, dommeruddannelse osv. Derfor var han ked af at se, at i budgettet for 2009 havde der været afsat kr. til 3

4 dommeruddannelse, men man havde kun brugt de 9.000,-. Han efterspurgte følgelig grunden til, at man i budgettet for 2010 endda ikke havde afsat penge til dette overhovedet. Til emnet lobbyisme svarede formand Jan Pedersen, at det primært foregår gennem Landsudvalget for Heste. Han var positiv overfor at få ekstra uddannelse i medietræning. Avlskonsulent Karina Christiansen redegjorde for det manglende budget for dommeruddannelse for 2010, idet der var igangsat et nordisk samarbejde også på det område. I 2009 var dommerne fra de forskellige lande indbudt til at deltage i den dansk arrangerede dommerkonference, og i 2010 skulle Sverige indbyde til dette. Formand for Dansk Rideforbund, Ulf Helgstrand, henviste som kommentar til Thomas Pensbos ønske, om større grad af indflydelsespåvirkning fra forbundets side, til at han i DRF havde været med til at etablere en etisk gruppe, hvor forskellige organisationer i hesteverdenen sammen kunne arbejde for diverse fokusområder, og bl.a. arbejdes der på at kunne blive et rådgivende organ. Til formanden sagde han, at man ikke behøvede at være i begravelsesstemning pga. et enkeltstående dårligt regnskab i et forbund, hvor man havde en solid egenkapital at tage fra og da slet ikke, når underskuddet, som det var tilfældet i år, var kreeret af to store aktivitetsforøgelser, som siden er blevet afsluttet. Annethe Winther, formand for region 4, spurgte til, hvorfor man havde igangsat et så omkostningstungt projekt som de nye indekstal beregninger i en økonomisk lidt kritisk periode, og var lidt bekymret for, om der så ville løbe yderligere timelønsomkostninger på, når man fra Landscentrets side er bagud med leveringen af de sidste tal. Ydermere var hun i tvivl om, hvorfor man overhovedet ville bruge ressourcer på at lave nye indekstal. Til dette svarede først Jan Pedersen, at projektet var igangsat før økonomien viste svaghedstegn, og avlskonsulent Karina Christiansen henviste til, at man i avlsfaglige beretning lidt senere på dagen ville få en grundig gennemgang af, hvad de gamle indekstal manglede og hvilke ændringer de nye indekstal indebar samt konsekvensen heraf. Hun bad derfor forsamlingen om at vente med en eventuel debat om dette. Medlem af hovedbestyrelsen og avlsledelsen, Hans Marius Jørgensen, sluttede emnet af med at slå fast at indekstallenes økonomi ikke ville løbe løbsk, idet der var en fast aftalt pris på hele projektet. Jens Peter Aggesen, hingsteholder fra region 4 takkede for formandens altid gode beretning. Han mente man skulle se tingene fra den positive side; der vil altid være op- og nedture, man skulle blot tænke på, hvordan man kommer videre. Salgsstalden kommer vi over og vi har lært af den. Men hvorfor ikke gå strategiplanen igennem i dette forum? Organisatorisk burde vi gå den igennem, sætte et lille skarpt udvalg til at slanke organisationen, måske ændre lidt på sammensætningen og antallet af medlemmer af hovedbestyrelsen, repræsentantskabet m.v. F.eks. ønskede han også, at man fra forbundets side tog sig af hestesektorens konsekvenser af købeloven, som er mange avleres skræk med de mange eksempler på handler der er gået tilbage med store erstatningskrav til følge de seneste år. Han foreslog, at formanden tog advokat Carsten Lorentzen med til møde i ministeriet og redegjorde for de følger, købeloven har for vore avlere. Han mente også, at man kunne spare lidt på dommerkørsel og honorar ved at avlsledelsen f.eks. ikke deltog ved indsyningen af de nyligt godkendte 3-års hingste til 10-dages test på Vilhelmsborg lige efter hingstekåringen, hvor dommerne havde set på dem min. 3 gange i selektionsforløbet. Formanden svarede hertil, at man allerede for nogle år siden sænkede antallet i hovedbestyrelsen fra 11 til 8 personer. Han var meget interesseret i at høre, om man her i 4

5 forsamlingen ville være interesseret i at slanke hovedbestyrelsen yderligere, hvilket ville forudsætte, at der ikke var et HB-medlem fra hver region. Carsten Lorentzen havde i øvrigt været med på råd omkring, hvad man skulle stille op med købelovens anvendelse i hestehandel. Det er imidlertid ikke nok at forsøge at influere på de danske ministre, idet købeloven er forankret i et EU regulativ, så ville købeloven skulle ændres i alle EU lande og ikke bare i Danmark, hvilket er usandsynligt. Formanden afsluttede sit svar med at fortælle, at man i øvrigt i hovedbestyrelsen havde besluttet, at sekretariatets telefontider nu var udvidet til kl mandag til torsdag, og 9-12 om fredagen. Annethe Winther ønskede ikke, at man skulle undvære en repræsentant fra hver region i hovedbestyrelsen det var et spørgsmål om nærhedsprincip, og om at have en person, der kan informere om regionens synspunkter og behov, samt om at denne gav den nødvendige feedback til regionen omkring arbejdet i hovedbestyrelsen. Thomas Pensbo mente, at Jens Peter Aggesens idé med at slanke organisationen var god, og mht. om man var tryg ved hovedbestyrelsen eller ej, så handlede det om hvorvidt man havde tillid til dem, man havde valgt ind. Han ønskede bl.a. en ændring i hvornår regnskabet forelå set i forhold til tidspunktet for regionernes afholdelse af generalforsamling, da et eventuelt valg/genvalg af HB-medlem godt kunne afhænge af at man havde en tilgang til det redskab, et regnskab er. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. Dirigenten kunne oplyse, at han havde set regnskabet i underskreven stand og at revisorerne ikke havde fundet anledning til forbehold. Administrations- og marketingchef Lars Anthony gennemgik det reviderede regnskab og resultatopgørelsen for 2009 for Dansk Varmblod, samt for Fondet til Avlsfremmende Foranstaltninger. Den økonomiske årsberetning er optrykt i det til repræsentanterne udsendte hæfte. Dansk Varmblod har et negativt driftsresultat på kr ,-. Dette fordeler sig med et negativt resultat på kr ,- i hovedforbundet og et positivt resultat i regionerne på sammenlagt kr ,-. Underskuddet kan hovedsagelig henføres til forsøget med salgsaktiviteterne i stalden, der sluttede med et negativt resultat på kr Salgsstalden er nu lukket og det faste personale er opsagt. Det samlede resultat for materialprøver for hingste blev tkr. 359, hvilket er tkr. 252 mere end beregnet. Det skyldes hovedsagelig større omkostninger til personale. Resultatet af de afholdte auktioner blev tkr. 87, hvilket er tkr. 423 mindre end budgetteret. Årsagen er færre solgte heste end forventet, kombineret med større markedsføringsomkostninger for projektet. Hingstekåringsarrangementet blev i 2009 tkr. 181 bedre end budgetteret, hvilket hovedsaglig skyldes flere besøgende. Kontingentindtægten sluttede tkr. 238 mindre end budgetteret, hvilket kan henføres til færre medlemmer. Udgiften til medlemsbladet blev af samme grund tkr. 130 mindre. Medlemstallet pr. 1. november er opgjort til 5.700, hvilket er 200 mindre end i I 2009 er der brugt betydelige midler til markedsføring i et forsøg på at modvirke finanskrisens følger. 5

6 Herudover viste Lars Anthony udviklingen i egenkapitalen, samt den positive udvikling i Hingstekåringsarrangementet, der udgør næsten ½-delen af forbundets økonomi. Regnskabet blev godkendt med akklamation uden bemærkninger. 4. Fastsættelse af kontingent for det efterfølgende år Hovedbestyrelsen foreslog kontingentet for 2011 uændret. Jens Peter Aggesen fra region 4 foreslog, at eftersom man jfr. strategiplanen ønskede at øge aktivitetsniveauet i forbundet, burde kontingentet øges med 100,-. Dette blev ikke vedtaget, og kontingentet reguleres kun med det vedtagne indeks. 5. Faglig redegørelse for avlsarbejdet Avlskonsulent Karina Christiansens beretning er optrykt i Ridehesten 02/10 og det udleverede hæfte. Hun supplerede sin beretning med en indgående fremlægning af de nye indekstal og brugen heraf. Se venligst særskilt artikel i Ridehesten 03/10 side Spørgsmål og kommentarer: Egon Fræhr spurgte til sikkerheden i de nye indekstal og bemærkede, at han var glad for at regionerne ved høringerne omkring afskaffelse af testryttere ved sadelkåringerne havde fastholdt ønsket om brug af testryttere. Både som dommer, ejer og publikum får man således set unghoppen under 2 forskellige ryttere, og det giver en vigtig information. Endvidere fandt han, at han manglede en vision om hvordan man opnår avlsmålet; I strategiplanen er der ikke redegjort for, hvordan man vil efterfølge det mål i fremtiden, som det er beskrevet for de andre områder. Han efterlyste tillige en plan for, hvordan man vil sikre et generationsskifte i dommerstab og avlsledelse. Karina Christiansen svarede, at på HesteData fremgår sikkerheden i form af decimaler som hidtil, men at man her i præsentationen og på indeksranglisterne offentliggjort på i stedet havde valgt at offentliggøre hvor mange afkom den enkelte hests indeksberegning var foretaget over. Hun tilføjede, at i sikkerheden indgår også arveligheden i de vægtede egenskabers indekstal, og at de fremviste tal var uddrag af nogle beregninger man havde foretaget for at kunne designe det nye indekstalsystem. 6. Indkomne forslag Forslag 1: Forslagsstiller: Region 2 Det henstilles til Hovedbestyrelsen og/eller avlsledelsen at foranledige, at der bliver foretaget dopingkontrol på samtlige hingste der fremstilles til kåring i Herning. Kontrollen bør foretages om onsdagen under dyrlægetjekket. Begrundelse: Hoppeejerne bruger hvert år mange penge på hingste med dårlig sædkvalitet, som kan være forårsaget af brug at muskelopbyggende midler mv.. Dansk Varmblod bør gå foran ved at vise, at vi ikke accepterer nogen form for doping. Om dette tiltag skal udvides til også at omfatte Unghestechampionatet, vurderes ligeledes at være en drøftelse værd. 6

7 Formand for region 2, Niels Pedersen, motiverede forslaget yderligere, og erkendte at det var et meget vidtrækkende forslag og at det evt. kunne modereres til at der var obligatorisk dopingtest i det mindste af fløjene i hvert hold. Han henstillede til, at der fremover skulle foreligge klare retningslinier på området. Karina Christiansen oplyste, at det ifølge dyrlæge Hans Schougaard koster 2.500,- kr. pr. hingst. Dopingtesten skal sendes til Sverige til analyse, og svaret ville først foreligge 2 uger efter. Til Hingstekåringen i Herning tages der stikprøver, og for 4 år siden kom Fødevaredirektoratet på uanmeldt kontrolbesøg, hvor flere hingste og staldskabe m.v. blev kontrolleret for diverse forbudte midler. Ingen hingste er indtil nu fundet positive. Jan Pedersen lovede, at man fra hovedbestyrelsens side vil tage forslaget alvorligt og fastsætte en politik om dopingkontrol, hvorfor forslaget blev trukket. Forslag 2: Forslagsstiller: Region 2 Det henstilles til HB at opsige aftalen med Vilhelmsborg og finde et andet sted at afholde de arrangementer der normalt finder sted her, såfremt ikke forholdene bedres væsentligt. Begrundelse: Der har igennem de sidste år kun været èn vej det er gået med forholdene på Vilhelmsborg, og det er NEDAD. Hvis dette skal gå for at være Danmarks Nationale Hestecenter, så må vi sige det står sløjt til. Vi kan bare ikke være bekendt at inviterer hverken danske eller udenlandske gæster til dette uhumske og dårligt vedligeholdte sted. Tænk, hvis kvaliteten på vores heste skulle sammenlignes med Vilhelmsborg! Formand for region 2, Niels Pedersen, motiverede forslaget yderligere med eksempler på, hvordan folks tøj skal renses, når man har været på Vilhelmsborg til et givet stævne, og at toiletforholdene ofte tydeligt bar præg af mangelfuld eller helt manglende rengøring såvel ved ankomst som ved afslutning efter stævnet. Han fandt det forkert, at administrationen ikke har en A-nøgle til hele området, så man kan komme til at bruge de redskaber, der forefindes. Jan Pedersen svarede, at forslaget var mere bombastisk og vidtrækkende, end Niels Pedersen nok egentlig mente. På Vilhelmsborg sørger lejer selv for rengøring undervejs, og vi skal sørge for, at der fremover er gjort rent på sæderækkerne osv., når vi bruger det. På Vilhelmsborg sker der også forbedringer, men det er en lang sej kamp, eftersom foreningen bag Vilhelmsborg har besluttet, at driften skal køre uden brug af kassekredit. Senest er der eksempelvis etableret en sti, så man kan gå tørskoet fra stævnestaldene til hallerne. Mht. nøgler var det uholdbart, at vi som lejere af dele af stedet skulle have A-nøgler til hele Vilhelmsborg, men han lovede at også dette ville der blive taget hånd om, så det fremover ikke var et problem med adgang til diverse redskaber og materiale i forbindelse med afholdelse af Dansk Varmblods-arrangementer. Forslaget blev det trukket af forslagsstiller i tillid til at ledelsen ville foretage aktive skridt i politikken omkring brugen af Vilhelmsborg. Forslag 3: Forslagsstiller: Kurt Kamuk 7

8 En hoppe, som er født med et Dansk Varmblod-pas, kan blive besigtiget og eksteriørbedømt af 2 Dansk Varmblod-dommere ved et offentligt anerkendt arrangement, som f.eks., dyrskuer, og derved som minimum opnå registrering i avlssystemets forregister. Kurt Kamuk, region 3, motiverede forslaget bl.a. med at det kunne medvirke til at holde udgifterne på hesteholdet nede på kåringsområdet, og måske kunne avlerne så i stedet bruge flere penge på at få hopperne startet i sporten. Han mente at det ville gøre forbundet mere fleksibelt og dermed modstandsdygtigt i konkurrencen overfor de udenlandske forbund. Medlem af avlsledelsen, Poul Graugaard sagde, at det næsten lød på Kurt som om at forbundet skulle være under afvikling, men det er jo netop ikke sagen. Dansk Varmblod har Europas mest fleksible kåringssystem med den enorme vifte af tilbud i form af forskellige kåringer og afprøvningsmuligheder spredt ud over hele landet. Tilbage i 50 erne startede man forbundet op ved at kåre hopperne på diverse dyrskuer, og det ville være et gevaldigt tilbageskridt for avlen at genoptage den praksis. Han anbefalede derfor forsamlingen at stemme nej, og forslaget blev ikke vedtaget. Forslag 4: Forslagsstiller: Region 6 En ændring af min. størrelsen for fuldblodsheste, og hermed menes især for fuldblods arabere, men også engelsk fuldblod og angloarabere og først og fremmest for hopper. Gennemsnitsstørrelsen på arabere er 150 cm og man forlanger 160 cm i DV for kåring i DH Herved udelukker man nærmest araberne lige bortset fra nogle få atypiske individer. Min. størrelsen bør nedsættes. Dirigent Carsten Lorentzen informerede forsamlingen om hvor i reglerne omkring hopper til kåring en eventuel vedtagelse af ovennævnte ordlyd ville have indflydelse. Jytte Jarl fra region 6 kom på talerstolen og motiverede forslaget med henvisninger til, at fuldblodsaraberen har været brugt til forædling i så at sige alle lettere hesteracer i verden, og at alle ønsker sig en dråbe araberblod i sin sportshest lidt tilbage i afstamningen men hvordan skal det komme dér, hvis man ikke vil lukke dem ind i avlen? Som det er nu, kan de ikke komme i hovedafsnittet, hvis de ligner det de er, idet den typiske fuldblodsaraber er ca. 150 cm. i stang, fordi en kåring til DS kræver min. 155 i stang og til DH 160. Poul Graugaard svarede, at han gav Jytte Jarl ret i, at hvis man skulle bruge araber i varmblodsavlen, så skulle det være på araberens præmisser, og at en atypisk araberhoppe på 162 cm formentlig ville være uinteressant i avlen. Spørgsmålet var, om disse racetypiske araberhopper på nuværende tidspunkt ville kunne udrette noget i en avl, som har udviklet sig så meget, siden de blev brugt til indkrydsning i datidens brugsheste. Der er overvejende tendens til at arabere giver et for fladt kryds og manglende smidighed i lænden. Avlsledelsen er desuden ikke særlig interesseret i at få for små hopper ind i populationen af DV-hopper, men der er stadig et godt alternativ i angloaraberen. Mikala Bagge, region 1, mente ikke, at det var særligt vigtigt med et par cm fra eller til, men snarere langt mere interessant hvis man valgte tilskud af araberblod af den slags, der har præstationer i sporten, og hun nævnede at der var flere eksempler i udlandet på sådanne. Forslaget blev ikke vedtaget. 7. Valg af formand 8

9 Jan Pedersen blev genvalgt uden modkandidater og med akklamation. Han var meget taknemlig over genvalget og den generelle opbakning. Han udtrykte sin stolthed over at være formand for et fantastisk godt forbund med et lige så fantastisk personale og med heste, der i høj grad gør sig gældende på internationalt plan. 8. Valg af to revisorer, hvoraf den ene skal være statsautoriseret eller registreret Alle blev genvalgt med applaus. 9. Eventuelt Mikala Bagge, formand for Ung i DV, region 1, henledte forsamlingens opmærksomhed på en flot illustreret kalender, hvorfra overskuddet af salget vil gå til Ung i DV. Ulf Helgstrand, formand for DRF, ønskede at kommentere på et tidligere berørt emne omkring generationsskifte i avlsledelsen. Pt. er f.eks. avlsledelsen selvrekrutterende, og det behøver ikke at være sådan. Indenfor DRF er hvert mandat til valg hver 4. år og alle skal selv søge deres stilling. Men det bør selvfølgelig ikke være sådan, at teknisk udvalgte personer, såsom dommere og avlsledelse, skal vælges i et stort forum som et Repræsentantskabsmøde. Karin Nielsen, region 5, spurgte til hvordan de kr. som er afsat til markedsføring fremadrettet skal bruges, og om der var en markedsføringsplan. Endvidere efterlyste hun den arbejdsplan, som punkt 2. omkring formandens beretning indebærer samt en redegørelse, for hvad man havde tænkt sig at gøre mht. rekruttering af ny administrationschef. Jan Pedersen forklarede, at arbejdsplanen og det fremadrettede i hans beretning er den omdelte strategiplan. Sekretariatet effektuerer markedsføringen, og der foreligger pt. ikke nogen egentlig markedsføringsplan, men det vil blive besluttet i det efterfølgende konstituerende hovedbestyrelsesmøde samme dag. Formanden var endnu ikke sikker på, om man ville gøre brug af professionel hjælp ved den kommende rekruttering af administrationschef, men oplyste om, at Landbrugets Rådgivningscenter har en stab, der er specialiseret i dette. Karin Nielsen fandt, at strategiplaner er ganske fine, men hun efterlyste mere åben kommunikation, og hvad man i praksis havde tænkt sig at gøre. Gunnar Bach, region 5, sagde henvendt til hovedbestyrelsen, at der trods tidligere løfter på området stadig går for lang tid fra et givet møde i hovedbestyrelsen og til at man kan læse referatet fra det i Ridehesten. Formand Jan Pedersen takkede det afgåede hovedbestyrelsesmedlem, Iben Leere Kamp fra region 1 for hendes to-årige virke og benyttede samtidig lejligheden til at sige velkommen til den nye, Per Chr. Springborg fra region 1. Han takkede slutteligt for god ro og orden ved mødet og hilste på gensyn i Herning. 9

10 Carsten Lorentzen Dirigent Lars Anthony Referent 10

Referat af generalforsamlingen den 24. april 2014

Referat af generalforsamlingen den 24. april 2014 Referat af generalforsamlingen den 24. april 2014 Den 24. april 2014 kl. 10.30 afholdtes på Hotel Radisson Blu Scandinavia, Amager Boulevard 70, København ordinær generalforsamling i Pensionskassen for

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015

Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015 Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015 Den 21. april 2015 kl. 10.30 afholdtes på Hotel Radisson Blu Scandinavia, Amager Boulevard 70, København ordinær generalforsamling i Pensionskassen for

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

Referat Stormøde den 17. november 2012

Referat Stormøde den 17. november 2012 Referat Stormøde den 17. november 2012 Stormøde mellem Hovedbestyrelsen, Regionsbestyrelserne og Avlsledelsen. Formand Jan Pedersen (JP) startede med at byde velkommen til stormødet. Trods en lidt tynd

Læs mere

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Claus U. Christensen, bød deltagere og gæster velkommen

Læs mere

Referat af det ekstraordinære repræsentantskabsmøde i Danmarks Jægerforbund. Dagsorden...2. Mødet åbnes...3. 1. Valg af dirigent...

Referat af det ekstraordinære repræsentantskabsmøde i Danmarks Jægerforbund. Dagsorden...2. Mødet åbnes...3. 1. Valg af dirigent... Referat af det ekstraordinære repræsentantskabsmøde i Danmarks Jægerforbund Lørdag den 4. januar 2014-01-14 Indhold: Dagsorden...2 Mødet åbnes...3 1. Valg af dirigent...3-6 2. Valg af stemmetællere...7

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 24. APRIL 2015 KL. 13.00. PÅ HOTEL SCANDIC, KØBENHAVN 24.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 24. APRIL 2015 KL. 13.00. PÅ HOTEL SCANDIC, KØBENHAVN 24. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 24. APRIL 2015 KL. 13.00 PÅ HOTEL SCANDIC, KØBENHAVN 24. april 2015 Det fuldstændige generalforsamlingsmateriale og Årsrapport 2014 er offentliggjort

Læs mere

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30.

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3) Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Landsforeningens delegeretmøde fredag den 23. maj - lørdag den 24. maj 2014 Hotel Nyborg Strand

Landsforeningens delegeretmøde fredag den 23. maj - lørdag den 24. maj 2014 Hotel Nyborg Strand Landsforeningens delegeretmøde fredag den 23. maj - lørdag den 24. maj 2014 Hotel Nyborg Strand 7. august 2014 REFERAT AF DELEGERETMØDE 1. Mødets åbning Inge Lise Pedersen bød velkommen til delegeretmøde.

Læs mere

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Tirsdag den 28. april 2015 kl. 19.00 i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Referat Formand Jesper Hjetting bød velkommen: Kære alle

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Den 13. april 2015 kl. 10.30 afholdtes i DGI Byen - CPH Conference, Tietgensgade

Læs mere

Referat DDS Østjyllands Årsmøde 15. marts 2009

Referat DDS Østjyllands Årsmøde 15. marts 2009 Referat DDS Østjyllands Årsmøde 15. marts 2009 DDS Østjylland Årsmøde 2009. Program: Forbeholder ret til ændringer. Kl. 09.30 10.15 Indtegning af delegerede (Der serveres kaffe og rundstykker) Kl. 10.15

Læs mere

Stenhuggerlaugets generalforsamling 2. juni 2012, Sct. Jørgens Gaard, Kolding. Referat

Stenhuggerlaugets generalforsamling 2. juni 2012, Sct. Jørgens Gaard, Kolding. Referat Stenhuggerlaugets generalforsamling 2. juni 2012, Sct. Jørgens Gaard, Kolding Referat Dagsordenen for generalforsamlingen jvf. Stenhuggerlaugets vedtægter: 1. Valg af dirigent. 2. Oldermandens beretning.

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

Referat af DM s ordinære repræsentantskabsmøde 3. juni 2015 afholdt hos DM, Kantinen, Peter Bangs Vej 30, 2000 Frederiksberg kl. 14.00 17.

Referat af DM s ordinære repræsentantskabsmøde 3. juni 2015 afholdt hos DM, Kantinen, Peter Bangs Vej 30, 2000 Frederiksberg kl. 14.00 17. Referat af DM s ordinære repræsentantskabsmøde 3. juni 2015 afholdt hos DM, Kantinen, Peter Bangs Vej 30, 2000 Frederiksberg kl. 14.00 17.30 Til stede: Præsidiet DM Offentlig DM Privat Forskning og Formidling

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00 Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Foreningens formand, Michael Paaske, bød velkommen,

Læs mere

1 P age. Referat af ordinær Generalforsamling i SG A/S 18/11 08 kl. 21.00

1 P age. Referat af ordinær Generalforsamling i SG A/S 18/11 08 kl. 21.00 Referat af ordinær Generalforsamling i SG A/S 18/11 08 kl. 21.00 Bestyrelsesformand Kurt Grey Schuster bød velkommen til den ordinære generalforsamling 2008. 996 stemmer var repræsenteret. Pkt. 1. Valg

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tid: Torsdag den 27. september 2012 Kl. 19.30 Sted: Naturvidenskabernes Hus - Bjerringbro Ref.: CWH Deltagere: Til generalforsamlingen var fremmødt ca. 150 andelshavere,

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 5 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND JYDSK HÅNDBOLD FORBUND Referat af Jydsk Håndbold Forbunds 83. ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 9. maj 2015 i Hammel Idrætscenter REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2015 Viby J., den 21. maj 2015 2 REFERAT

Læs mere

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 Danske Kreds 18. maj 2013 Danske Kreds (CVR-nr.: 10 51 28 40) afholdt ordinær generalforsamling den 16. maj 2013 på Bella Center, Center Boulevard

Læs mere