Referat fra Repræsentantskabsmødet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra Repræsentantskabsmødet"

Transkript

1 Referat fra Repræsentantskabsmødet Lørdag den 13. februar 2010 kl i Dr. Margrethe Hallen, Vestre Ringvej 101, 7000 Fredericia Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om forbundets virksomhed i det forløbne år og arbejdsplan for det kommende år 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse af kontingent for det efterfølgende år 5. Faglig redegørelse for avlsarbejdet 6. Indkomne forslag 7. Valg af formand 8. Valg af to revisorer, hvoraf den ene skal være statsautoriseret eller registreret 9. Eventuelt 1. Valg af dirigent Referat: På vegne af hovedbestyrelsen foreslog formand Jan Pedersen advokat Carsten Lorentzen som dirigent, som blev valgt med akklamation. Han takkede for valget og kunne konstatere, at Repræsentantskabsmødet var lovligt varslet og derfor beslutningsdygtigt. Dirigenten gennemgik dagsordenen punkt for punkt. Ordet blev derefter givet til formanden. 2. Formandens beretning om forbundets virksomhed i det forløbne år og arbejdsplan for det kommende år Jan Pedersen supplerede sin skriftlige beretning, som står trykt i Ridehesten 01/10 og det udleverede hæfte, med følgende: 2009 har været et vanskeligt år i Dansk Varmblod, ja i stor set den samlede hesteavl her og i udlandet. Men for os har det også været det mest fantastiske år nogensinde med både guld og sølv ved VM for unge dressurheste. I det forgangne år har de fleste af os for alvor mærket følgerne af finanskrisen. Det har været 1

2 svært at sælge hestene mange har end ikke kunnet opnå en salgspris, der svarer til produktionsprisen. Det er klart, at den situation får mange til at miste gejsten og lysten til at arbejde med hesteavl, for selvom det er hobby for de fleste af os, er det utilfredsstillende, når man brænder inde med det produkt, som man har brugt så mange ressourcer på at frembringe. Det skaber frustrationer, utilfredshed hos avlerne, medlemmerne, som er selve fundamentet i forbundet. Det vanskelige marked har hos os ført til et fald i antallet af bedækninger på ca. 14 %, i nogle forbund har man registreret et fald på mellem 20 og 25 % Salgsstalden på Vilhelmsborg var tænkt som en udstrakt hånd til vore medlemmer i en afsætningsmæssig svær tid. Vi følte, at vi måtte gøre en ekstra indsats for at støtte op om afsætningen, og vi mente egentlig, at der var behov for en fælles afsætningscentral med professionel klargøring og fremvisning til konkurrencedygtige priser, hvor der herskede total åbenhed omkring handler, og hvor forbundet kunne bidrage med en massiv markedsføring. Konceptet forekom og forekommer helt rigtigt, men der har slet ikke været tilstrækkelig opbakning til projektet, hverken fra købere eller avlere, og omsætningen i stalden kunne slet ikke bære det ret omkostningstunge salgsapparat. Hen imod slutningen af året lukkede vi salgsstalden på Vilhelmsborg. For sent vil de fleste af jer nok sige, og det er også klart selv for mig og hovedbestyrelsen nu, at det var for sent. Det har hele tiden været holdningen, at et så vigtigt projekt godt måtte være underskudsgivende for forbundet, men selvfølgelig kun til en vis grænse. Det negative og utilfredsstillende økonomiske resultat for forbundet for 2009 skyldes i høj grad salgsstalden, men ikke den alene. Vi har også i år investeret betydelige midler i markedsføring for at modvirke finanskrisens følger ude i besætningerne. Resultatet er svært at måle endnu, men jeg håber, at den øgede markedsføring har haft sin effekt, når handelen går i gang igen for alvor. Den træge afsætning satte også sit spor på auktionerne, hvis resultat blev over kr. dårligere end forventet, og kontingentindtægten landede knap kr. under budgettet. En anden post, der har belastet årets økonomiske resultat var materialprøverne for hingste, som gav et underskud på kr. Det er vigtigt, at vi er i stand til at afprøve hingstene selv, men vi kan ikke konkurrere med priserne på de tyske afprøvningsstationer, der har et fast tilknyttet personale og i det hele taget lavere personaleomkostninger. Det har man jo bl.a. erfaret i slagteribranchen. Det er alt for dyrt at hente den fornødne ekspertise ind udefra til at løse en opgave af en måneds varighed, og projekt salgsstald havde da også som delmål at få en omsætning i vores stald, der kunne bære et fast personale. I øjeblikket forhandler vi med Århus Rideklub om et samarbejde, der skal udnytte de tilstedeværende synergier på Vilhelmsborg. Her i foråret vil vi invitere hingsteejerne til et møde om sagen. Uden deres billigelse går det jo ikke, men det kan blive nødvendigt at outsource prøverne til private interessenter. Som et resultat af finanskrisen har vi i Danmark oplevet en stigning i antallet af tvister i forbindelse med hestehandler. Købeloven, som har rødder i et EU-direktiv, har vist sig at være uhensigtsmæssig som redskab til at regulere handel med dyr, og derfor vil WBFSH gennem lobby-arbejde forsøge at få lovgivningen ændret velvidende at det er en tung og lang proces. I mellemtiden har vi arbejdet på sammen med Dansk Hesteforsikring at få etableret en ejerskifteforsikring, som kan give tryghed i de 2 år efter at en handel er afsluttet. Det var en noget dyster indledning til min beretning. Lad os håbe, at de normale markedsmekanismer, samspillet mellem udbud og efterspørgsel, og ikke mindst vor internationale sportslige succes snart vil føre til højere priser og et nyt opsving. Et vanskeligt år - og et fantastisk år 2

3 Det var en noget broget beretning. Med hensyn til det økonomiske resultat har vi tidligere mødtes under hyggeligere omstændigheder. Det dårlige resultat kan og skal ikke bortforklares, men jeg håber, at jeg har forklaret det. Vi har nu ved udgangen af 2009 en egenkapital på 3,8 mill. kr. mod 1,4 mill. for 10 år siden, så der er sparet op i de gode tider. Sportsligt har 2009 været det største år nogensinde, og det blev også året, hvor projekt disciplinopdeling næsten blev fuldbyrdet, og hvor skridt til endelig fuldbyrdelse blev vedtaget. Lad mig prøve at sprede lidt optimisme her til sidst. Eftersom rytterne har været yderst tilbageholdende med at investere i nye heste de seneste par år, må der næsten være skabt et vakuum, og man kan vel derfor forvente, at der sammen med en ny optimisme vil komme ekstra stor efterspørgsel efter rideheste. Derfor drejer det sig nu om at stå sammen og at holde skruen i vandet og holde fast. Der er mange tegn på, at bedre tider er på vej. Efter magre kommer altid fede år. Spørgsmål og kommentarer: Irene Dalum, region 5, spurgte til konkret hvilke ekstraordinære markedsføringstiltag, der var igangsat, som var medvirkende årsag til det nævnte underskud i regnskabet. Hun ville endvidere gerne vide, hvad loftet for omkostningerne på salgsstalden havde været fastsat til, da man budgetterede den, og spurgte dernæst om ikke man skulle have en kontingentnedsættelse, når nu HesteData blev udbudt gratis til medlemmerne af Landsudvalget, eftersom vi for nogle år tilbage fik en kontingentforøgelse som følge af at HesteData blev udbudt til alle Dansk Varmblods medlemmer? Til dette svarede Jan Pedersen, at der bl.a. blev produceret en kortfilm til at reklamere for de nordiske forbund og den fælles afholdelse af den store WBFSH generalforsamling. Videoen blev vist ved generalforsamlingen og siden sat på samt sendt ud med det efterfølgende referat sidste år. Desuden kunne hele arrangementet betragtes som ét stort markedsføringstiltag, der lykkedes, idet såvel den organisatoriske del som de fremviste heste og præsentationen af vore hestefaglige indlæg m.v. er blevet særdeles positivt omtalt i flere udenlandske hesteblade. Omkring salgsstaldens budget svarede formanden, at man fra starten havde budgetteret med et underskud på ,-. I stedet for at lukke stalden tidligt, havde man valgt at øge markedsføringen yderligere i håb om, at vore avlere og købere ville bakke op om det, men dette var ikke lykkes. Sluttelig omkring kontingentet ville det blive for kompliceret at sænke kontingentet på baggrund af det anførte. Derfor havde man bl.a. også i forlængelse af dette valgt ikke at hæve kontingentet for Thomas Pensbo, region 1, fremførte nogle forespørgsler; Eftersom der pt. er stort politisk fokus på vores område, efterlyste han initiativ til indflydelse, lobbyisme osv., så vi fremover kunne påvirke politikere og embedsmænd, inden der træffes beslutninger og udarbejdes høringsforslag. Som det er nu, er vi lidt på bagsædet. Han mente, at DV generelt fremstår knap medietrænet, og at man bør udvælge en eller flere personer til at gennemgå kurser i, hvordan man får sine budskaber ordentligt igennem samt få hjælp til at finde ud af, hvilke budskaber der skal satses på for at opnå synlighed i medierne. Hans anden forespørgsel tog udgangspunkt i den nye og vedtagne strategi, som indeholder en række gode tanker omkring høj kvalitet i forbundets heste, organisation, dommeruddannelse osv. Derfor var han ked af at se, at i budgettet for 2009 havde der været afsat kr. til 3

4 dommeruddannelse, men man havde kun brugt de 9.000,-. Han efterspurgte følgelig grunden til, at man i budgettet for 2010 endda ikke havde afsat penge til dette overhovedet. Til emnet lobbyisme svarede formand Jan Pedersen, at det primært foregår gennem Landsudvalget for Heste. Han var positiv overfor at få ekstra uddannelse i medietræning. Avlskonsulent Karina Christiansen redegjorde for det manglende budget for dommeruddannelse for 2010, idet der var igangsat et nordisk samarbejde også på det område. I 2009 var dommerne fra de forskellige lande indbudt til at deltage i den dansk arrangerede dommerkonference, og i 2010 skulle Sverige indbyde til dette. Formand for Dansk Rideforbund, Ulf Helgstrand, henviste som kommentar til Thomas Pensbos ønske, om større grad af indflydelsespåvirkning fra forbundets side, til at han i DRF havde været med til at etablere en etisk gruppe, hvor forskellige organisationer i hesteverdenen sammen kunne arbejde for diverse fokusområder, og bl.a. arbejdes der på at kunne blive et rådgivende organ. Til formanden sagde han, at man ikke behøvede at være i begravelsesstemning pga. et enkeltstående dårligt regnskab i et forbund, hvor man havde en solid egenkapital at tage fra og da slet ikke, når underskuddet, som det var tilfældet i år, var kreeret af to store aktivitetsforøgelser, som siden er blevet afsluttet. Annethe Winther, formand for region 4, spurgte til, hvorfor man havde igangsat et så omkostningstungt projekt som de nye indekstal beregninger i en økonomisk lidt kritisk periode, og var lidt bekymret for, om der så ville løbe yderligere timelønsomkostninger på, når man fra Landscentrets side er bagud med leveringen af de sidste tal. Ydermere var hun i tvivl om, hvorfor man overhovedet ville bruge ressourcer på at lave nye indekstal. Til dette svarede først Jan Pedersen, at projektet var igangsat før økonomien viste svaghedstegn, og avlskonsulent Karina Christiansen henviste til, at man i avlsfaglige beretning lidt senere på dagen ville få en grundig gennemgang af, hvad de gamle indekstal manglede og hvilke ændringer de nye indekstal indebar samt konsekvensen heraf. Hun bad derfor forsamlingen om at vente med en eventuel debat om dette. Medlem af hovedbestyrelsen og avlsledelsen, Hans Marius Jørgensen, sluttede emnet af med at slå fast at indekstallenes økonomi ikke ville løbe løbsk, idet der var en fast aftalt pris på hele projektet. Jens Peter Aggesen, hingsteholder fra region 4 takkede for formandens altid gode beretning. Han mente man skulle se tingene fra den positive side; der vil altid være op- og nedture, man skulle blot tænke på, hvordan man kommer videre. Salgsstalden kommer vi over og vi har lært af den. Men hvorfor ikke gå strategiplanen igennem i dette forum? Organisatorisk burde vi gå den igennem, sætte et lille skarpt udvalg til at slanke organisationen, måske ændre lidt på sammensætningen og antallet af medlemmer af hovedbestyrelsen, repræsentantskabet m.v. F.eks. ønskede han også, at man fra forbundets side tog sig af hestesektorens konsekvenser af købeloven, som er mange avleres skræk med de mange eksempler på handler der er gået tilbage med store erstatningskrav til følge de seneste år. Han foreslog, at formanden tog advokat Carsten Lorentzen med til møde i ministeriet og redegjorde for de følger, købeloven har for vore avlere. Han mente også, at man kunne spare lidt på dommerkørsel og honorar ved at avlsledelsen f.eks. ikke deltog ved indsyningen af de nyligt godkendte 3-års hingste til 10-dages test på Vilhelmsborg lige efter hingstekåringen, hvor dommerne havde set på dem min. 3 gange i selektionsforløbet. Formanden svarede hertil, at man allerede for nogle år siden sænkede antallet i hovedbestyrelsen fra 11 til 8 personer. Han var meget interesseret i at høre, om man her i 4

5 forsamlingen ville være interesseret i at slanke hovedbestyrelsen yderligere, hvilket ville forudsætte, at der ikke var et HB-medlem fra hver region. Carsten Lorentzen havde i øvrigt været med på råd omkring, hvad man skulle stille op med købelovens anvendelse i hestehandel. Det er imidlertid ikke nok at forsøge at influere på de danske ministre, idet købeloven er forankret i et EU regulativ, så ville købeloven skulle ændres i alle EU lande og ikke bare i Danmark, hvilket er usandsynligt. Formanden afsluttede sit svar med at fortælle, at man i øvrigt i hovedbestyrelsen havde besluttet, at sekretariatets telefontider nu var udvidet til kl mandag til torsdag, og 9-12 om fredagen. Annethe Winther ønskede ikke, at man skulle undvære en repræsentant fra hver region i hovedbestyrelsen det var et spørgsmål om nærhedsprincip, og om at have en person, der kan informere om regionens synspunkter og behov, samt om at denne gav den nødvendige feedback til regionen omkring arbejdet i hovedbestyrelsen. Thomas Pensbo mente, at Jens Peter Aggesens idé med at slanke organisationen var god, og mht. om man var tryg ved hovedbestyrelsen eller ej, så handlede det om hvorvidt man havde tillid til dem, man havde valgt ind. Han ønskede bl.a. en ændring i hvornår regnskabet forelå set i forhold til tidspunktet for regionernes afholdelse af generalforsamling, da et eventuelt valg/genvalg af HB-medlem godt kunne afhænge af at man havde en tilgang til det redskab, et regnskab er. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. Dirigenten kunne oplyse, at han havde set regnskabet i underskreven stand og at revisorerne ikke havde fundet anledning til forbehold. Administrations- og marketingchef Lars Anthony gennemgik det reviderede regnskab og resultatopgørelsen for 2009 for Dansk Varmblod, samt for Fondet til Avlsfremmende Foranstaltninger. Den økonomiske årsberetning er optrykt i det til repræsentanterne udsendte hæfte. Dansk Varmblod har et negativt driftsresultat på kr ,-. Dette fordeler sig med et negativt resultat på kr ,- i hovedforbundet og et positivt resultat i regionerne på sammenlagt kr ,-. Underskuddet kan hovedsagelig henføres til forsøget med salgsaktiviteterne i stalden, der sluttede med et negativt resultat på kr Salgsstalden er nu lukket og det faste personale er opsagt. Det samlede resultat for materialprøver for hingste blev tkr. 359, hvilket er tkr. 252 mere end beregnet. Det skyldes hovedsagelig større omkostninger til personale. Resultatet af de afholdte auktioner blev tkr. 87, hvilket er tkr. 423 mindre end budgetteret. Årsagen er færre solgte heste end forventet, kombineret med større markedsføringsomkostninger for projektet. Hingstekåringsarrangementet blev i 2009 tkr. 181 bedre end budgetteret, hvilket hovedsaglig skyldes flere besøgende. Kontingentindtægten sluttede tkr. 238 mindre end budgetteret, hvilket kan henføres til færre medlemmer. Udgiften til medlemsbladet blev af samme grund tkr. 130 mindre. Medlemstallet pr. 1. november er opgjort til 5.700, hvilket er 200 mindre end i I 2009 er der brugt betydelige midler til markedsføring i et forsøg på at modvirke finanskrisens følger. 5

6 Herudover viste Lars Anthony udviklingen i egenkapitalen, samt den positive udvikling i Hingstekåringsarrangementet, der udgør næsten ½-delen af forbundets økonomi. Regnskabet blev godkendt med akklamation uden bemærkninger. 4. Fastsættelse af kontingent for det efterfølgende år Hovedbestyrelsen foreslog kontingentet for 2011 uændret. Jens Peter Aggesen fra region 4 foreslog, at eftersom man jfr. strategiplanen ønskede at øge aktivitetsniveauet i forbundet, burde kontingentet øges med 100,-. Dette blev ikke vedtaget, og kontingentet reguleres kun med det vedtagne indeks. 5. Faglig redegørelse for avlsarbejdet Avlskonsulent Karina Christiansens beretning er optrykt i Ridehesten 02/10 og det udleverede hæfte. Hun supplerede sin beretning med en indgående fremlægning af de nye indekstal og brugen heraf. Se venligst særskilt artikel i Ridehesten 03/10 side Spørgsmål og kommentarer: Egon Fræhr spurgte til sikkerheden i de nye indekstal og bemærkede, at han var glad for at regionerne ved høringerne omkring afskaffelse af testryttere ved sadelkåringerne havde fastholdt ønsket om brug af testryttere. Både som dommer, ejer og publikum får man således set unghoppen under 2 forskellige ryttere, og det giver en vigtig information. Endvidere fandt han, at han manglede en vision om hvordan man opnår avlsmålet; I strategiplanen er der ikke redegjort for, hvordan man vil efterfølge det mål i fremtiden, som det er beskrevet for de andre områder. Han efterlyste tillige en plan for, hvordan man vil sikre et generationsskifte i dommerstab og avlsledelse. Karina Christiansen svarede, at på HesteData fremgår sikkerheden i form af decimaler som hidtil, men at man her i præsentationen og på indeksranglisterne offentliggjort på i stedet havde valgt at offentliggøre hvor mange afkom den enkelte hests indeksberegning var foretaget over. Hun tilføjede, at i sikkerheden indgår også arveligheden i de vægtede egenskabers indekstal, og at de fremviste tal var uddrag af nogle beregninger man havde foretaget for at kunne designe det nye indekstalsystem. 6. Indkomne forslag Forslag 1: Forslagsstiller: Region 2 Det henstilles til Hovedbestyrelsen og/eller avlsledelsen at foranledige, at der bliver foretaget dopingkontrol på samtlige hingste der fremstilles til kåring i Herning. Kontrollen bør foretages om onsdagen under dyrlægetjekket. Begrundelse: Hoppeejerne bruger hvert år mange penge på hingste med dårlig sædkvalitet, som kan være forårsaget af brug at muskelopbyggende midler mv.. Dansk Varmblod bør gå foran ved at vise, at vi ikke accepterer nogen form for doping. Om dette tiltag skal udvides til også at omfatte Unghestechampionatet, vurderes ligeledes at være en drøftelse værd. 6

7 Formand for region 2, Niels Pedersen, motiverede forslaget yderligere, og erkendte at det var et meget vidtrækkende forslag og at det evt. kunne modereres til at der var obligatorisk dopingtest i det mindste af fløjene i hvert hold. Han henstillede til, at der fremover skulle foreligge klare retningslinier på området. Karina Christiansen oplyste, at det ifølge dyrlæge Hans Schougaard koster 2.500,- kr. pr. hingst. Dopingtesten skal sendes til Sverige til analyse, og svaret ville først foreligge 2 uger efter. Til Hingstekåringen i Herning tages der stikprøver, og for 4 år siden kom Fødevaredirektoratet på uanmeldt kontrolbesøg, hvor flere hingste og staldskabe m.v. blev kontrolleret for diverse forbudte midler. Ingen hingste er indtil nu fundet positive. Jan Pedersen lovede, at man fra hovedbestyrelsens side vil tage forslaget alvorligt og fastsætte en politik om dopingkontrol, hvorfor forslaget blev trukket. Forslag 2: Forslagsstiller: Region 2 Det henstilles til HB at opsige aftalen med Vilhelmsborg og finde et andet sted at afholde de arrangementer der normalt finder sted her, såfremt ikke forholdene bedres væsentligt. Begrundelse: Der har igennem de sidste år kun været èn vej det er gået med forholdene på Vilhelmsborg, og det er NEDAD. Hvis dette skal gå for at være Danmarks Nationale Hestecenter, så må vi sige det står sløjt til. Vi kan bare ikke være bekendt at inviterer hverken danske eller udenlandske gæster til dette uhumske og dårligt vedligeholdte sted. Tænk, hvis kvaliteten på vores heste skulle sammenlignes med Vilhelmsborg! Formand for region 2, Niels Pedersen, motiverede forslaget yderligere med eksempler på, hvordan folks tøj skal renses, når man har været på Vilhelmsborg til et givet stævne, og at toiletforholdene ofte tydeligt bar præg af mangelfuld eller helt manglende rengøring såvel ved ankomst som ved afslutning efter stævnet. Han fandt det forkert, at administrationen ikke har en A-nøgle til hele området, så man kan komme til at bruge de redskaber, der forefindes. Jan Pedersen svarede, at forslaget var mere bombastisk og vidtrækkende, end Niels Pedersen nok egentlig mente. På Vilhelmsborg sørger lejer selv for rengøring undervejs, og vi skal sørge for, at der fremover er gjort rent på sæderækkerne osv., når vi bruger det. På Vilhelmsborg sker der også forbedringer, men det er en lang sej kamp, eftersom foreningen bag Vilhelmsborg har besluttet, at driften skal køre uden brug af kassekredit. Senest er der eksempelvis etableret en sti, så man kan gå tørskoet fra stævnestaldene til hallerne. Mht. nøgler var det uholdbart, at vi som lejere af dele af stedet skulle have A-nøgler til hele Vilhelmsborg, men han lovede at også dette ville der blive taget hånd om, så det fremover ikke var et problem med adgang til diverse redskaber og materiale i forbindelse med afholdelse af Dansk Varmblods-arrangementer. Forslaget blev det trukket af forslagsstiller i tillid til at ledelsen ville foretage aktive skridt i politikken omkring brugen af Vilhelmsborg. Forslag 3: Forslagsstiller: Kurt Kamuk 7

8 En hoppe, som er født med et Dansk Varmblod-pas, kan blive besigtiget og eksteriørbedømt af 2 Dansk Varmblod-dommere ved et offentligt anerkendt arrangement, som f.eks., dyrskuer, og derved som minimum opnå registrering i avlssystemets forregister. Kurt Kamuk, region 3, motiverede forslaget bl.a. med at det kunne medvirke til at holde udgifterne på hesteholdet nede på kåringsområdet, og måske kunne avlerne så i stedet bruge flere penge på at få hopperne startet i sporten. Han mente at det ville gøre forbundet mere fleksibelt og dermed modstandsdygtigt i konkurrencen overfor de udenlandske forbund. Medlem af avlsledelsen, Poul Graugaard sagde, at det næsten lød på Kurt som om at forbundet skulle være under afvikling, men det er jo netop ikke sagen. Dansk Varmblod har Europas mest fleksible kåringssystem med den enorme vifte af tilbud i form af forskellige kåringer og afprøvningsmuligheder spredt ud over hele landet. Tilbage i 50 erne startede man forbundet op ved at kåre hopperne på diverse dyrskuer, og det ville være et gevaldigt tilbageskridt for avlen at genoptage den praksis. Han anbefalede derfor forsamlingen at stemme nej, og forslaget blev ikke vedtaget. Forslag 4: Forslagsstiller: Region 6 En ændring af min. størrelsen for fuldblodsheste, og hermed menes især for fuldblods arabere, men også engelsk fuldblod og angloarabere og først og fremmest for hopper. Gennemsnitsstørrelsen på arabere er 150 cm og man forlanger 160 cm i DV for kåring i DH Herved udelukker man nærmest araberne lige bortset fra nogle få atypiske individer. Min. størrelsen bør nedsættes. Dirigent Carsten Lorentzen informerede forsamlingen om hvor i reglerne omkring hopper til kåring en eventuel vedtagelse af ovennævnte ordlyd ville have indflydelse. Jytte Jarl fra region 6 kom på talerstolen og motiverede forslaget med henvisninger til, at fuldblodsaraberen har været brugt til forædling i så at sige alle lettere hesteracer i verden, og at alle ønsker sig en dråbe araberblod i sin sportshest lidt tilbage i afstamningen men hvordan skal det komme dér, hvis man ikke vil lukke dem ind i avlen? Som det er nu, kan de ikke komme i hovedafsnittet, hvis de ligner det de er, idet den typiske fuldblodsaraber er ca. 150 cm. i stang, fordi en kåring til DS kræver min. 155 i stang og til DH 160. Poul Graugaard svarede, at han gav Jytte Jarl ret i, at hvis man skulle bruge araber i varmblodsavlen, så skulle det være på araberens præmisser, og at en atypisk araberhoppe på 162 cm formentlig ville være uinteressant i avlen. Spørgsmålet var, om disse racetypiske araberhopper på nuværende tidspunkt ville kunne udrette noget i en avl, som har udviklet sig så meget, siden de blev brugt til indkrydsning i datidens brugsheste. Der er overvejende tendens til at arabere giver et for fladt kryds og manglende smidighed i lænden. Avlsledelsen er desuden ikke særlig interesseret i at få for små hopper ind i populationen af DV-hopper, men der er stadig et godt alternativ i angloaraberen. Mikala Bagge, region 1, mente ikke, at det var særligt vigtigt med et par cm fra eller til, men snarere langt mere interessant hvis man valgte tilskud af araberblod af den slags, der har præstationer i sporten, og hun nævnede at der var flere eksempler i udlandet på sådanne. Forslaget blev ikke vedtaget. 7. Valg af formand 8

9 Jan Pedersen blev genvalgt uden modkandidater og med akklamation. Han var meget taknemlig over genvalget og den generelle opbakning. Han udtrykte sin stolthed over at være formand for et fantastisk godt forbund med et lige så fantastisk personale og med heste, der i høj grad gør sig gældende på internationalt plan. 8. Valg af to revisorer, hvoraf den ene skal være statsautoriseret eller registreret Alle blev genvalgt med applaus. 9. Eventuelt Mikala Bagge, formand for Ung i DV, region 1, henledte forsamlingens opmærksomhed på en flot illustreret kalender, hvorfra overskuddet af salget vil gå til Ung i DV. Ulf Helgstrand, formand for DRF, ønskede at kommentere på et tidligere berørt emne omkring generationsskifte i avlsledelsen. Pt. er f.eks. avlsledelsen selvrekrutterende, og det behøver ikke at være sådan. Indenfor DRF er hvert mandat til valg hver 4. år og alle skal selv søge deres stilling. Men det bør selvfølgelig ikke være sådan, at teknisk udvalgte personer, såsom dommere og avlsledelse, skal vælges i et stort forum som et Repræsentantskabsmøde. Karin Nielsen, region 5, spurgte til hvordan de kr. som er afsat til markedsføring fremadrettet skal bruges, og om der var en markedsføringsplan. Endvidere efterlyste hun den arbejdsplan, som punkt 2. omkring formandens beretning indebærer samt en redegørelse, for hvad man havde tænkt sig at gøre mht. rekruttering af ny administrationschef. Jan Pedersen forklarede, at arbejdsplanen og det fremadrettede i hans beretning er den omdelte strategiplan. Sekretariatet effektuerer markedsføringen, og der foreligger pt. ikke nogen egentlig markedsføringsplan, men det vil blive besluttet i det efterfølgende konstituerende hovedbestyrelsesmøde samme dag. Formanden var endnu ikke sikker på, om man ville gøre brug af professionel hjælp ved den kommende rekruttering af administrationschef, men oplyste om, at Landbrugets Rådgivningscenter har en stab, der er specialiseret i dette. Karin Nielsen fandt, at strategiplaner er ganske fine, men hun efterlyste mere åben kommunikation, og hvad man i praksis havde tænkt sig at gøre. Gunnar Bach, region 5, sagde henvendt til hovedbestyrelsen, at der trods tidligere løfter på området stadig går for lang tid fra et givet møde i hovedbestyrelsen og til at man kan læse referatet fra det i Ridehesten. Formand Jan Pedersen takkede det afgåede hovedbestyrelsesmedlem, Iben Leere Kamp fra region 1 for hendes to-årige virke og benyttede samtidig lejligheden til at sige velkommen til den nye, Per Chr. Springborg fra region 1. Han takkede slutteligt for god ro og orden ved mødet og hilste på gensyn i Herning. 9

10 Carsten Lorentzen Dirigent Lars Anthony Referent 10

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Hoppekåring. Hvorfor og hvordan?

Hoppekåring. Hvorfor og hvordan? Hoppekåring Hvorfor og hvordan? Af Karina Christiansen Avlskonsulent for Dansk Varmblod Hvert år er der mange nye avlere, som skal udstille hopper for første gang. Som ny kan det være svært at finde rundt

Læs mere

Kom godt i gang. med Dansk Varmblod

Kom godt i gang. med Dansk Varmblod Kom godt i gang med Dansk Varmblod 1 Kom godt i gang med Dansk Varmblod Af Karina Christiansen Avlskonsulent for Dansk Varmblod Velkommen i Danmarks største hesteavlsforbund, Dansk Varmblod. Forbundet

Læs mere

Referat for Hovedbestyrelsesmøde den 27. oktober

Referat for Hovedbestyrelsesmøde den 27. oktober Referat for Hovedbestyrelsesmøde den 27. oktober Til stede: Jan Pedersen (JP), Per Springborg (PS), Ane Marie Jensen (AMJ), Hans Marius Jørgensen (HMJ), Henning Urup (HU), Frode Jensen (FJ), Ulrik Kristensen

Læs mere

1. Godkendelse og underskrift af referat af møde den 8. februar 2013. 2. Økonomi, 1. kvartal (nøgletal, status Herning, status medlemmer).

1. Godkendelse og underskrift af referat af møde den 8. februar 2013. 2. Økonomi, 1. kvartal (nøgletal, status Herning, status medlemmer). Referatet for hovedbestyrelsesmøde den 30. april 2013. Tilstedeværende: Jan Pedersen(JP), Henning Urup(HU), Inge Madsen(IM), Ane-Marie Jensen(AMJ), Per Springborg(PS), Bodil Helmers(BH), Karina Christiansen(KC),

Læs mere

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden:

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden: Emne: Generalforsamling 2007 Dato: Fredag den 27. april 2007 Sted: Deltagere: Byggecentrum, Middelfart Se deltagerliste Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Fremlæggelse af beretning 3) Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Dansk Varmblod 2009-2014

Dansk Varmblod 2009-2014 STRATEGI FOR 2009-2014 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Vision... 3 2. Værdier i... 3 3. Målsætning... 4 4. Strategi 2009-2014... 4 4.1 Markedsføring... 4 4.2 Samarbejde mellem ryttere og avlere...

Læs mere

Forening. Skovridervej 1 8410 Rønde REFERAT. Dagsorden. 4) Den. Ad 1

Forening. Skovridervej 1 8410 Rønde REFERAT. Dagsorden. 4) Den. Ad 1 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 7. FEBRUAR 2011 Dansk Ride Instruktør Forening c/o Helle Eriksen Skovridervej 1 8410 Rønde E mail: drif@drif.dk Tlf. : 20 95 72 88 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Formandens

Læs mere

Vedtægter for DSAH Shagya-, Sports- og Angloaraberafdeling.

Vedtægter for DSAH Shagya-, Sports- og Angloaraberafdeling. Vedtægter for DSAH Shagya-, Sports- og Angloaraberafdeling. Afdelingens navn er Dansk Selskab for Arabisk Hesteavl, Shagya-, Sports- og Angloaraber afdelingen. Afdelingen har til formål at fremme og støtte

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard og Frede Edske, som vi mistede i det forgangne år.

Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard og Frede Edske, som vi mistede i det forgangne år. Referat af ordinær generalforsamling fredag den 25. april 2014. 23 boliger og 1 fuldmagt ud af 25 var repræsenteret. Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard

Læs mere

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 Tilstede: 10 klubber var tilmeldt og fremmødt. 5 bestyrelsesmedlemmer deltog Stemmeberettigede:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Referat Stormøde den 17. november 2012

Referat Stormøde den 17. november 2012 Referat Stormøde den 17. november 2012 Stormøde mellem Hovedbestyrelsen, Regionsbestyrelserne og Avlsledelsen. Formand Jan Pedersen (JP) startede med at byde velkommen til stormødet. Trods en lidt tynd

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 15. marts 2007, kl. 19.00 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41

Ordinær generalforsamling den 15. marts 2007, kl. 19.00 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41 Side 1 af 8 Ordinær generalforsamling den 15. marts 2007, kl. 19.00 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41 Til stede: Fra administrationen: 42 stemmeberettigede medlemmer inkl. afgivne fuldmagter. Troels

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

O P D A T E R E T 2015

O P D A T E R E T 2015 O P D A T E R E T 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 - FORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL... 3 1 NAVN, HJEMSTED, BOMÆRKE OG ORGANISATORISK TILKNYTNING... 3 2 FORMÅL... 3 KAPITEL 2 - FORENINGENS MEDLEMMER...

Læs mere

Formanden foreslog Børge V. Rasmussen, forsamlingen godkendte valget.

Formanden foreslog Børge V. Rasmussen, forsamlingen godkendte valget. Referat fra Generalforsamlingen i Liseleje Vandværk Afholdt på Le Papillon Liselejevej 64 Søndag den 4. august 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen aflægger beretning om det forløbne

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Nr. 33 04-2013 Referent: Tina Nielsen Fremmødte: 36 personer med i alt 29 stemmer Dagsorden ifølge udsendt

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSREFERAT

GENERALFORSAMLINGSREFERAT Advokatfirmaet NICOLAI GIØDESEN Le. Mortensens Eftf. Nicolai Giødesen, advokat (Hl Ejendomsadministrationen: Telefontid hverdage 10-13 Telefax 33 15 84 48 Frederiksholms Kanal 18 1220 København K Tlf.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

Referat Generalforsamling. Dansk Ride Instruktør Forening. fredag, den 6. februar 2015. Dagsorden. Ad 1) Valg af dirigent. Ad 2) Formandens beretning.

Referat Generalforsamling. Dansk Ride Instruktør Forening. fredag, den 6. februar 2015. Dagsorden. Ad 1) Valg af dirigent. Ad 2) Formandens beretning. Referat Generalforsamling i Dansk Ride Instruktør Forening fredag, den 6. februar 2015 Dansk Ride Instruktør Forening c/o Helle Eriksen Elmosevej 24A, Fløjstrup 8330 Beder E mail: drif@drif.dk Tlf.: 20

Læs mere

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden:

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden: PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2013, den 7. maj kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Danske Naturister. www.naturister.dk

Danske Naturister. www.naturister.dk Referat fra DNs generalforsamling lørdag den 4. februar 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i Vesterbro Kulturhus. Der var 31 personligt fremmødte medlemmer til generalforsamlingen. Ad. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Odense, den 19. marts 2003 Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Referent: Hans Lynggaard Riis Dagsorden: Valg af dirigent Godkendelse

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Den 12. marts 2005, kl. 13.00 Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

REFERAT fra IDA Fyns generalforsamling 25. marts 2015 kl. 17.30-22 SDU-TEK, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M 26. marts 2015t

REFERAT fra IDA Fyns generalforsamling 25. marts 2015 kl. 17.30-22 SDU-TEK, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M 26. marts 2015t Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk REFERAT fra IDA Fyns generalforsamling 25. marts 2015 kl. 17.30-22 SDU-TEK, Niels Bohrs Allé 1, 5230

Læs mere

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.... 2 b. Kredsbestyrelsens

Læs mere

Regionens formand Torben Ellgaard bød velkommen.

Regionens formand Torben Ellgaard bød velkommen. REFERAT Generalforsamling IDA København 19. marts 2014, kl. 18.00 Ingeniørhuset, København 20. marts 2014 Fremmødte: 36 Velkomst Regionens formand Torben Ellgaard bød velkommen. 1. Valg af dirigent Ellen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

REFERAT AF TEMAMØDE D.26.03.11 I ODENSE

REFERAT AF TEMAMØDE D.26.03.11 I ODENSE REFERAT AF TEMAMØDE D.26.03.11 I ODENSE Antal fremmødte medlemmer: 12+5 børn. Repræsentanter fra regionsbestyrelserne: Lotte(reg.3), Kirstine(reg.1), Aage, Hanne, Christina og Fritz(reg. 2) Hovedbestyrelsesmedlemmer:

Læs mere

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013 Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter

Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter Håndværksrådets formand Niels Techen bød gæster og repræsentanter velkommen. Herefter præsenterede han

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

Foreningen KLIMASKÆRM

Foreningen KLIMASKÆRM Foreningen KLIMASKÆRM Dr. Neergaards Vej 15, 2970 Hørsholm Tlf. +45 4566 2922 Emne: Generalforsamling 2008 Dato: Fredag den 25. april 2008 Sted: Fjeldsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby, Fyn Deltagere:

Læs mere

Oplæg til strategi 2009-2014

Oplæg til strategi 2009-2014 Markedsføring Dansk Varmblod skal være synlig for vore kunder såvel i indland som i udland. I relation til at markedsføre Dansk Varmblodsheste for kunderne, skal der udarbejdes en målrettet markedsføringsplan.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

Vedtægter for Avlsforeningen Den Jydske Hest

Vedtægter for Avlsforeningen Den Jydske Hest Vedtægter for Avlsforeningen Den Jydske Hest 1 Avlsforeningen Den Jydske Hest har hjemsted hos den til enhver tid siddende formand. 2 Avlsforeningens formål er at fremme og støtte avlen og interessen for

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere

Boliqforenin g s+ en \ Loìland

Boliqforenin g s+ en \ Loìland Boliqforenin g s+ en \ Loìland 19. maj 21 Den 19. maj 21, holdt boligforeningen ordinærgeneral forsamling i Bangs Have, i Maribo. Der var mødte 82 beboere fra 63 husstande. Bestyrelsesformand Niels Kruse

Læs mere

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen.

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. REFERAT Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Preben Salling. Preben

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Jour. nr. 460 17. april 2007 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V År 2007, mandag den

Læs mere

Generalforsamling i DanFiber A/S Onsdag, den 4. maj 2011 Hos DanFiber A/S, Søborg

Generalforsamling i DanFiber A/S Onsdag, den 4. maj 2011 Hos DanFiber A/S, Søborg Til stede var: Generalforsamling i DanFiber A/S Onsdag, den 4. maj 2011 Hos DanFiber A/S, Søborg Bestyrelsen: Direktør Peter Thorup Hovgaard (PTH), formand Vicedirektør Birger Johansson (BJ) Executive

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Grundejerforeningen Hvedevænget

Grundejerforeningen Hvedevænget Dagsorden for generalforsamling: 1. Valg af dirigent Grundejerforeningen Hvedevænget Referat af ekstraordinær generalforsamling 25 maj 2004 2. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent 3. Eventuelt

Læs mere

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler.

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler. Brande Fjernvarme amba Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag, den 27. september 2011. Sted: Hotel Dalgas i Brande. Deltagere: 49 andelshavere samt 2 ved fuldmagt. Ved indgangen blev sikret at de

Læs mere

1. Valg af dirigent Helge Mygil blev foreslået og valgt. Helge konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet.

1. Valg af dirigent Helge Mygil blev foreslået og valgt. Helge konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet. Løbenr.: 460 Generalforsamling den 24. januar kl. 18.30 I Hallen. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning 3. Regnskab 2011 + budget 2012 4. Kontingent 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg 7.

Læs mere

1 Referat fra generalforsamling i Glostrup Skiclub

1 Referat fra generalforsamling i Glostrup Skiclub 1 Referat fra generalforsamling i Glostrup Skiclub Torsdag d. 11. april 2013 kl. 18.30 Glostrup Fritidscenter Christiansvej 2 2600 Glostrup 25 medlemmer var mødt frem Den fungerende bestyrelse bød velkommen

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub - 2015 Tidspunkt: Tirsdag den 24. februar 2015 Sted: Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT 1 NAVN. Sammenslutningens navn: SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT. Hjemsted:Sønderborg. Signatur: SFS. Postadresse: SFS-Hallen, Borgmester Andersens Vej 100,

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Tid og sted: Onsdag d.14/5 kl. 19.00 på Fjordens Perle Dirigent: Nina Storgaard, Kolibrivej 11 Referent: Michael Maigaard,

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby.

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. 27. marts 2009 Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent

Læs mere

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod.

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod. Referat af ordinær generalforsamling i Roskilde Roklub, d. 7. marts 2011 Der var 70 fremmødte medlemmer med stemmeret. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Hans Jørgen Bendixen. Forslaget blev godkendt.

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia.

Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia. dan sl< t æk l< e m an ds I auq M Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia. Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 22 virksomheder Michael

Læs mere

AIB Jæger, Jægersborggade 32-34,2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382

AIB Jæger, Jægersborggade 32-34,2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382 AIB Jæger, Jægersborggade 32-34,2200 København N Referat af ekstraordinær generalforsamling i AIB Jæger. Dato: 9. november 2011 kl. 18:00 Sted: Dirigent: Nørrebrohallen, Bragesgade 5, 2200 København N.

Læs mere

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år.

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år. GENERALFORSAMLINGSREFERAT I EJERFORENINGEN MØLNDALSPARKEN År 2011, tirsdag den 22. marts, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen matr.nr. 11 h Vridsløselille By, Herstedvester.

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 19. februar 2007 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 19. februar 2007 kl. 19.00 Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 19. februar 2007 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og nedsættelse af stemmeudvalg) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere

Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13

Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13 Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13 Dagsorden.: 1. Konstatering af stemmetal 2. Valg af dirigent 3. Distriktsbestyrelsens beretning 4. Aflæggelse af årsregnskab v/michael Ankersen 5. Meddelelser

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00. Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00. Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00 Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart Undertegnede erklærer referatet godkendt. Dato Henning Moritzen

Læs mere

herning motorflyveklub

herning motorflyveklub herning Referat af ordinær generalforsamling i Herning Motorflyveklub Afholdt den 23. februar 2013 kl. 10:00 Skinderhoimvej 25, 7400 Herning. 1) VALG AF DIRIGENT Dagsorden ifølge vedtægter 1, Valg af dirigent

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmødet den 15. april 2015 kl. 15.00

Referat af hovedbestyrelsesmødet den 15. april 2015 kl. 15.00 Referat af hovedbestyrelsesmødet den 15. april 2015 kl. 15.00 I mødet deltog: Jan Pedersen(JP), Henning Urup(HU), Bodil Hellmers(BH), Ulrik Kristensen(UK), Frode Jensen(FJ), Inge Madsen(IM), Per Springborg(PS),

Læs mere

Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg.

Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg. Sjælsø Gruppen A/S CVR-nummer 89801915 Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg. Udover aktionærer var selskabets

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Utterslevhøj Grundejerforening

Utterslevhøj Grundejerforening Utterslevhøj Grundejerforening Generalforsamling Tirsdag d. 15. marts 2011 kl. 19.00 Deltagere: Preben Dickow PDI Advokat Hans Bo Larsen HBL Bestyrelsesformand Søren S. Sørensen SSS Kasserer Jerrik S.

Læs mere

DANSK SQUASH FORBUND

DANSK SQUASH FORBUND DANSK SQUASH FORBUND SDR. BOULEVARD 17A, 5000 ODENSE C, DANMARK TELEFON: +45 66190822 R E F E R A T MAIL: SQUASH@DSQF.DK EMNE: DELTAGERE: Stemmer: AFBUD: GÆSTER: ENDVIDERE: DATO: Repræsentantskabsmøde

Læs mere