Pas godt på de gode værdier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pas godt på de gode værdier"

Transkript

1 Halvårsrapport halvår Alm Brand Invest 20 5 Pas godt på de gode værdier Investeringsforeningen Alm. Brand Invest / c/o BI Management A/S / Sundkrogsgade 7 / 2100 København Ø / CVR-nr

2 Investeringsforeningen Alm. Brand Invest CVR-nr Adresse Sundkrogsgade 7 Postboks København Ø Tlf Fax CVR nr: Finanstilsynets reg.nr.: Hjemmeside: invest.almbrand.dk Bestyrelse Søren Jenstrup (formand) Cristina Lage (næstformand) Carsten Krogholt Hansen Per Hillebrandt Jensen Direktion BI Management A/S Christina Larsen, direktør Henrik Granlund, vicedirektør Revision Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab CVR nr: Bankforbindelse Alm. Brand Bank A/S Produktion Kandrups Bogtrykkeri A/S 2 Investeringsforeningen Alm. Brand Invest

3 Indhold Foreningsoplysninger...4 Halvårskommentarer...5 Årets udvikling...5 Ledelsespåtegning...7 Halvårsregnkaber...8 Alm. Brand Invest, Korte Obligationer...8 Alm. Brand Invest, Lange Obligationer...10 Alm. Brand Invest, Nordiske Aktier...12 Alm. Brand Invest, Europæiske Aktier...14 Alm. Brand Invest, Globale Aktier...16 Alm. Brand Invest, Mix...18 Alm. Brand Invest, Mix Offensiv...20 Alm. Brand Invest, Mix Defensiv...22 Alm. Brand Invest, Virksomhedsobligationer...24 Foreningens noter...26 Anvendt regnskabspraksis...26 Halvårsrapport

4 Foreningsoplysninger Investeringsforeningen Alm. Brand Invest blev stiftet den 15. september Medio 2016 omfattede foreningen 9 afdelinger: Alm. Brand Invest, Korte Obligationer Alm. Brand Invest, Lange Obligationer Alm. Brand Invest, Nordiske Aktier Alm. Brand Invest, Europæiske Aktier Alm. Brand Invest, Globale Aktier Alm. Brand Invest, Mix Alm. Brand Invest, Mix Offensiv Alm. Brand Invest, Mix Defensiv Alm. Brand Invest, Virksomhedsobligationer 4 Investeringsforeningen Alm. Brand Invest

5 Halvårskommentarer Årets udvikling i hovedtræk Investeringsforeningen Alm Brand Invest består af 9 afdelinger. Hver afdeling aflægger separat halvårsregnskab. Regnskaberne viser afdelingernes økonomiske udvikling i første halvår og giver en status ultimo halvåret. Formueudvikling Foreningen har haft en positiv formueudvikling i første halvår af Formuen er steget med 335 mio. kr. og udgjorde mio. kr. ved udgangen af halvåret. Foreningen har realiseret et regnskabsmæssigt resultat for perioden på -86 mio. kr. og der er i forbindelse med generalforsamlingen i april 2016 udbetalt 103 mio.kr. i udbytte til foreningens investorer. Der er foretaget nettoemissioner for i alt 525 mio. kr. Heraf kan 483 mio. kr. henføres til afdeling virksomhedsobligationer, som blev introduceret ultimo januar I 1. halvår 2016 var foreningens samlede omkostninger til administration, markedsføring, investeringsrådgivning og depot mv. 21,9 mio. kr. mod 21,5 mio. kr. i samme periode året før. Målt i procent udgjorde omkostningerne 0,61% mod 0,66% i samme periode året før. Afkastudvikling Bortset fra afdeling Korte Obligationer har foreningens afdelinger i 1. halvår 2016 opnået afkast, som er lavere end de tilhørende sammenligningsindeks, hvilket ikke er tilfredsstillende. Foreningens obligationsafdelinger, som består af 3 afdelinger, har leveret positive afkast i 1. halvår Afdelingen Korte Obligationer, afdelingen Lange Obligationer og afdelingen Virksomhedsobligationer opnåede afkast på henholdsvis 1,43%, 3,96% og 2,45%. Foreningens aktieafdelinger, som består af 3 afdelinger, har alle leveret negative afkast i 1. halvår 2016 på henholdsvis -7,99% for afdeling Nordiske Aktier, -11,07% for afdeling Europæiske Aktier og -6,84% for afdeling Globale Aktier. Afkastene i foreningens Mix-afdelinger med overvægt i aktier har været negative i 1. halvår 2016 på henholdsvis -4,15% og -5,63%, primært som følge af en ugunstig udvikling på aktiemarkederne. Afdelingen Mix Defensiv, som primært investerer i obligationer, opnåede et afkast på 0,13%. Den økonomiske udvikling 2016 startede med kraftigt faldende energipriser samt frygt for vækstnedgang i Kina og konsekvenserne af pengepolitikkens stramning i USA. I løbet af foråret aftog frygten dog på finansmarkederne. Globalt set var 1. halvår præget af moderat økonomisk vækst og lav inflation. Både i Europa og Japan er der negative, pengepolitiske renter, og centralbankerne foretager store opkøb af obligationer for at styrke vækstbetingelserne. Den amerikanske centralbank har bidraget ved at signalere et væsentligt langsommere forløb af fremtidige renteforhøjelser end forventet ved årets start. Indtil briterne overraskende stemte for at forlade EU den 23. juni, var der pæne afkast på de fleste investeringer. Den første reaktion på finansmarkederne blev voldsom, da de britiske vælgere sagde nej til EU-medlemsskab. Det britiske pund faldt umiddelbart efter offentliggørelsen af afstemningsresultatet med over 10 % over for den amerikanske dollar. Det afspejler markedets vurdering af, at Storbritanniens globale konkurrenceposition bliver svækket alvorligt ved at stå uden for EU. Nøgletallene har hidtil peget på, at væksten i Europa er på vej op. Det vigtige spørgsmål er nu, om fremtidsudsigterne har ændret sig markant efter det overraskende udfald af EU-afstemningen. Den første reaktion på værdipapirmarkederne var kraftige fald på aktiemarkederne, mens kurserne på de tyske og også de danske statsobligationer steg. I løbet af de sidste dage af juni begyndte priserne på aktier og andre risikoaktiver dog at rette sig igen. Forventninger 2. halvår 2016 Storbritanniens BNP udgør kun ca. 3,5 % af verdens BNP, og Brexit burde således kun få begrænset indflydelse på verdensøkonomien. Der ændres endvidere ikke på aftalegrundlaget mellem Storbritannien og EU i løbet af minimum de første to år. De psykologiske effekter på vækstudsigterne på kortere sigt er imidlertid svære at estimere. Indtil videre forventer vi fortsat, at den globale økonomi vil være forholdsvis robust med opsving i både USA og i lidt mindre udtalt grad i Europa. Mange steder er boligmarkederne i fremgang, og ledigheden falder. Den største risikofaktor er formentlig den politiske. I Europa vil en ikke-konstruktiv politisk håndtering af Brexit skabe usikkerhed. Det kan få virksomhederne til at holde igen med investeringerne og husholdningerne til at spare yderligere op, hvilket vil reducere den økonomiske vækst. I USA kan præsidentvalget i november, hvor valgkampen kan gå hen og blive meget beskidt, få virksomhederne til at indtage en afventende holdning med hensyn til nye investeringer. Skulle Trump mod forventning vinde præsidentvalget, kan det indebære en særdeles ekspansiv finanspolitik suppleret med en restriktiv handelspolitik. Dette kan være inflationsdrivende og få de amerikanske renter og dollaren til at stige. Halvårsrapport

6 Halvårskommentarer Statsobligationsrenterne i Eurozonen og USA forventes at forblive på et særdeles lavt niveau i 2. halvår. I Eurozonen vil renterne blive holdt nede af de massive opkøb af obligationer fra Den Europæiske Centralbank. I USA vil centralbanken være tilbageholdende med renteforhøjelser, indtil det økonomiske opsving bliver tydeligere. Pengemarkedsrenterne i USA peger ikke længere i retning af renteforhøjelser i hverken resten af 2016 eller Vi forventer moderat positive afkast på aktier og beskedent positivt afkast på kreditobligationer i 2. halvår Generelt set handles aktiemarkederne til værdiansættelser, som forekommer rimelige set i historisk perspektiv. Usædvanlige forhold Udover omtalen af udviklingen på de finansielle markeder er der ikke i regnskabsåret indtruffet usædvanlige forhold, som har påvirket indregningen og målingen. Usikkerhed ved indregning eller måling Den væsentligste usikkerhed ved indregning og måling knytter sig til fastsættelse af en korrekt dagsværdi for visse obligationer, da markedskursen i nogle tilfælde ikke anses som retvisende, primært som følge af illikviditet på markederne. Obligationerne værdiansættes i disse tilfælde til en anden markedsbaseret kurs, såfremt denne antages at være et bedre udtryk for dagsværdien. Forholdet vurderes ikke at have betydning for regnskabsaflæggelsen. Begivenheder efter statusdagen Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som påvirker vurderingen af halvårsrapporten Revision Halvårsrapporten har ikke været genstand for revision eller review. 6 Investeringsforeningen Alm. Brand Invest

7 Påtegninger Ledelsespåtegning Foreningens bestyrelse og direktion har dags dato godkendt nærværende halvårsrapport omfattende perioden 1. januar juni 2016 for Investeringsforeningen Alm. Brand Invest (9 afdelinger). Halvårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger mv. Halvårsregnskaberne for de enkelte afdelinger giver et retvisende billede af afdelingernes aktiver og passiver, finansielle stilling pr. 30. juni 2016 samt af resultatet for regnskabsperioden 1. januar juni Halvårskommentarerne indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i foreningens og afdelingernes aktiviteter og økonomiske forhold. København, den 16. august 2016 Bestyrelse Direktion BI Management Søren Jenstrup Formand Cristina Lage Næstformand Christina Larsen Direktør Henrik Granlund Vicedirektør Carsten Krogholt Hansen Per Hillebrandt Jensen Halvårsrapport

8 Alm. Brand Invest, Korte Obligationer Stamdata Afdelingens profil Børsnoteret Udloddende Risikoklasse: 2 Benchmark: Nordea DK Bond CM 2Y Gov. Fondskode: DK Porteføljerådgiver: Alm. Brand Bank A/S Investeringspolitik og risikoprofil Korte Obligationer er en afdeling under Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Hovedparten af pengene investeres i stats-, statsgaranterede-, realkredit- og/eller andre obligationer fra udstedere, der er hjemmehørende i lande, der er medlemmer af Den Europæiske Union/Det Europæiske Økonomiske Samarbejde. Obligationerne i denne afdeling skal have en forventet kort løbetid i gennemsnit. Der kan anvendes afledte finansielle instrumenter for at reducere eller øge risikoen. Resultatopgørelse Renter og udbytter Kursgevinster og -tab Administrationsomkostninger Halvårets nettoresultat Balance Aktiver Likvide midler Obligationer Andre aktiver Aktiver i alt Passiver 2 Medlemmernes formue Anden gæld Passiver i alt Femårsoversigt 8 Investeringsforeningen Alm. Brand Invest

9 Alm. Brand Invest, Korte Obligationer Noter Finansielle Instrumenter 99% 99% Børsnoterede finansielle instrumenter 1% 1% Andre aktiver og passiver Formue fordelt på kreditværdighed Investment grade AAA-AA 67% 72% Investment grade A-BBB 32% 27% Andre inklusiv kontanter 1% 1% Formue fordelt på varighed Varighed < 2 år 46% 60% Varighed 2-5 år 54% 31% Varighed > 5 år 0% 9% Specifikation af børsnoterede værdipapirer kan rekvireres ved at rette henvendelse til BI Management A/S. 2 Medlemmernes formue Cirk. Formue- Cirk. Formuebeviser værdi beviser værdi Formue primo Udlodning fra sidste år vedrørende cirkulerende beviser Ændring i udbetalt udlodning p.g.a. emission/indløsning Emissioner i året Indløsninger i året Nettoemissionstillæg og netto indløsningsfradrag 0 35 Overført fra resultatopgørelsen Formue ultimo Femårsoversigt Halvårets nettoresultat (t.kr.) Medlemmernes formue (t.kr.) Cirkulerende andele (t.kr.) Indre værdi 101,37 100,51 102,84 101,39 101,09 Omkostninger (%) 0,33 0,29 0,29 0,32 0,38 Halvårets afkast (%) 1,43-1,25 1,79 0,21 0,57 Sharpe ratio 0, Tracking error (%) 0, Halvårsrapport

10 Alm. Brand Invest, Lange Obligationer Stamdata Afdelingens profil Børsnoteret Udloddende Risikoklasse: 2 Benchmark: 50 % Nordea Bond DK CM 5Y Gov og 50 % Nordea DK Bond CM 6Y Gov. Fondskode: DK Porteføljerådgiver: Alm. Brand Bank A/S Investeringspolitik og risikoprofil Lange Obligationer er en afdeling under Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Hovedparten af pengene investeres i stats-, statsgaranterede-, realkredit- og/eller andre obligationer fra udstedere, der er hjemmehørende i lande, der er medlemmer af Den Europæiske Union/Det Europæiske Økonomiske Samarbejde. Obligationerne i denne afdeling skal have en forventet lang løbetid i gennemsnit. Der kan anvendes særlige finansielle aftaler for at reducere eller øge risikoen. Resultatopgørelse Renter og udbytter Kursgevinster og -tab Administrationsomkostninger Halvårets nettoresultat Balance Aktiver Likvide midler Obligationer Andre aktiver Aktiver i alt Passiver 2 Medlemmernes formue Anden gæld Passiver i alt Femårsoversigt 10 Investeringsforeningen Alm. Brand Invest

11 Alm. Brand Invest, Lange Obligationer Noter Finansielle Instrumenter 100% 100% Børsnoterede finansielle instrumenter 0% 0% Andre aktiver og passiver Formue fordelt på kreditværdighed Investment grade AAA-AA 81% 82% Investment grade A-BBB 19% 18% Formue fordelt på varighed Varighed < 2 år 25% 8% Varighed 2-5 år 37% 35% Varighed > 5 år 38% 57% Specifikation af børsnoterede værdipapirer kan rekvireres ved at rette henvendelse til BI Management A/S. 2 Medlemmernes formue Cirk. Formue- Cirk. Formuebeviser værdi beviser værdi Formue primo Udlodning fra sidste år vedrørende cirkulerende beviser Ændring i udbetalt udlodning p.g.a. emission/indløsning Emissioner i året Indløsninger i året Nettoemissionstillæg og netto indløsningsfradrag 0 62 Overført fra resultatopgørelsen Formue ultimo Femårsoversigt Halvårets nettoresultat (t.kr.) Medlemmernes formue (t.kr.) Cirkulerende andele (t.kr.) Indre værdi 101,41 101,30 102,90 99,71 100,21 Omkostninger (%) 0,42 0,45 0,40 0,26 0,26 Halvårets afkast (%) 3,96-1,61 4,60 0,04 1,82 Sharpe ratio 1, Tracking error (%) 1, Halvårsrapport

12 Alm. Brand Invest, Nordiske Aktier Stamdata Afdelingens profil Børsnoteret Udloddende Risikoklasse: 6 Benchmark: VINX Bench CAP EUR PI. Fondskode: DK Porteføljerådgiver: Alm. Brand Bank A/S Investeringspolitik og risikoprofil Nordiske Aktier er en afdeling under Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Hovedparten af pengene investeres i aktier i virksomheder, der skal være hjemmehørende eller børsnoteret i Norden eller have den væsentligste del af sin forretning her. Der kan anvendes særlige finansielle aftaler for at reducere risikoen. Resultatopgørelse Renter og udbytter Kursgevinster og -tab Administrationsomkostninger Resultat før skat Skat Halvårets nettoresultat Balance Aktiver Likvide midler Obligationer Kapitalandele Andre aktiver Aktiver i alt Passiver 2 Medlemmernes formue Anden gæld Passiver i alt Femårsoversigt 12 Investeringsforeningen Alm. Brand Invest

13 Alm. Brand Invest, Nordiske Aktier Noter Finansielle Instrumenter Børsnoterede finansielle instrumenter 100% 100% Formue fordelt på lande Sverige 71% 70% Danmark 23% 21% Finland 5% 8% Norge 1% 1% Andre inklusiv kontanter 0% 0% Formue fordelt på sektorer Industri 29% 28% Health Care 19% 15% Finans 18% 20% Stabile forbrugsgoder 11% 9% Cykliske forbrugsgoder 11% 15% Andre inklusiv kontanter 12% 9% Specifikation af børsnoterede værdipapirer kan rekvireres ved at rette henvendelse til BI Management A/S. 2 Medlemmernes formue Cirk. Formue- Cirk. Formuebeviser værdi beviser værdi Formue primo Udlodning fra sidste år vedrørende cirkulerende beviser Ændring i udbetalt udlodning p.g.a. emission/indløsning Emissioner i året Indløsninger i året Nettoemissionstillæg og netto indløsningsfradrag 9 0 Overført fra resultatopgørelsen Formue ultimo Femårsoversigt Halvårets nettoresultat (t.kr.) Medlemmernes formue (t.kr.) Cirkulerende andele (t.kr.) Indre værdi 112,90 152,10 141,74 117,79 101,35 Omkostninger (%) 0,83 0,81 0,86 0,84 0,83 Halvårets afkast (%) -7,99 15,81 4,14 0,85 9,14 Sharpe ratio 0, Active Share (%) 56, Tracking Error (%) 5, Halvårsrapport

14 Alm. Brand Invest, Europæiske Aktier Stamdata Afdelingens profil Børsnoteret Udloddende Risikoklasse: 6 Benchmark: MSCI Europe inkl. nettoudbytte Fondskode: DK Porteføljerådgiver: Alm. Brand Bank A/S Investeringspolitik og risikoprofil Europæiske Aktier er en afdeling under Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Hovedparten af pengene investeres i aktier i virksomheder, der skal være hjemmehørende eller børsnoteret i EU/EØS inklusiv Schweiz eller have den væsentligste del af sin forretning her. Der kan anvendes særlige finansielle aftaler for at reducere risikoen. Resultatopgørelse Renter og udbytter Kursgevinster og -tab Administrationsomkostninger Resultat før skat Skat Halvårets nettoresultat Balance Aktiver Likvide midler Obligationer Kapitalandele Andre aktiver Aktiver i alt Passiver 2 Medlemmernes formue Anden gæld Passiver i alt Femårsoversigt 14 Investeringsforeningen Alm. Brand Invest

15 Alm. Brand Invest, Europæiske Aktier Noter Finansielle Instrumenter 98% 98% Børsnoterede finansielle instrumenter 2% 2% Andre aktiver og passiver Formue forslet på lande Storbritanien 20% 20% Tyskland 17% 19% Frankrig 14% 20% Sverige 14% 0% Danmark 11% 9% Schweiz 0% 9% Andre inklusiv kontanter 23% 23% Formue fordelt på sektorer Industri 24% 21% Cykliske forbrugsgoder 20% 22% Andre inklusiv kontanter 19% 18% Health Care 15% 11% Finans 14% 17% Stabile forbrugsgoder 8% 11% Specifikation af børsnoterede værdipapirer kan rekvireres ved at rette henvendelse til BI Management A/S. 2 Medlemmernes formue Cirk. Formue- Cirk. Formuebeviser værdi beviser værdi Formue primo Emissioner i året Indløsninger i året Nettoemissionstillæg og netto indløsningsfradrag 0 0 Overført fra resultatopgørelsen Formue ultimo Femårsoversigt Halvårets nettoresultat (t.kr.) Medlemmernes formue (t.kr.) Cirkulerende andele (t.kr.) Indre værdi 83,20 96,60 82,60 71,70 61,39 Omkostninger (%) 0,72 0,76 0,82 0,86 0,86 Halvårets afkast (%) -11,07 13,27 2,24 4,48 6,15 Sharpe ratio 0, Active Share (%) 77, Tracking Error (%) 3, Halvårsrapport

16 Alm. Brand Invest, Globale Aktier Stamdata Afdelingens profil Børsnoteret Udloddende Risikoklasse: 6 Benchmark: MSCI All Country World inkl. nettoudbytte Fondskode: DK Porteføljerådgiver: Alm. Brand Bank A/S Investeringspolitik og risikoprofil Globale Aktier er en afdeling under Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Pengene investeres i aktier i virksomheder i hele verden. Der kan anvendes særlige finansielle aftaler for at reducere risikoen. Resultatopgørelse Renter og udbytter Kursgevinster og -tab Administrationsomkostninger Resultat før skat Skat Halvårets nettoresultat Balance Aktiver 1 Likvide midler Obligationer Kapitalandele Andre aktiver Aktiver i alt Passiver 2 Medlemmernes formue Anden gæld Passiver i alt Femårsoversigt 16 Investeringsforeningen Alm. Brand Invest

17 Alm. Brand Invest, Globale Aktier Noter Finansielle Instrumenter 100% 99% Børsnoterede finansielle instrumenter 0% 1% Andre aktiver og passiver Formue fordelt på regioner Nordamerika 61% 58% Europa 31% 34% Japan 8% 8% Andre inklusiv kontanter 0% 0% Formue fordelt på sektorer IT 25% 18% Cykliske forbrugsgoder 21% 24% Industri 16% 19% Finans 16% 20% Health Care 7% 6% Andre inklusiv kontanter 15% 13% Specifikation af børsnoterede værdipapirer kan rekvireres ved at rette henvendelse til BI Management A/S. 2 Medlemmernes formue Cirk. Formue- Cirk. Formuebeviser værdi beviser værdi Formue primo Udlodning fra sidste år vedrørende cirkulerende beviser Ændring i udbetalt udlodning p.g.a. emission/indløsning Emissioner i året Indløsninger i året Overført fra resultatopgørelsen Formue ultimo Femårsoversigt Halvårets nettoresultat (t.kr.) Medlemmernes formue (t.kr.) Cirkulerende andele (t.kr.) Indre værdi 89,66 100,44 82,97 73,07 65,24 Omkostninger (%) 0,96 0,96 1,01 0,90 0,87 Halvårets afkast (%) -6,84 11,49 1,85 7,91 6,95 Sharpe ratio 0, Active Share (%) 89, Tracking Error (%) 4, Halvårsrapport

18 Alm. Brand Invest, Mix Stamdata Afdelingens profil Børsnoteret Udloddende Risikoklasse: 5 Benchmark: 30% VINX Bench CAP EUR PI, 30% MSCI World inkl. nettoudbytte og 40% Nordea DK Bond CM 5Y Gov. Revægtes årligt. Fondskode: DK Porteføljerådgiver: Alm. Brand Bank A/S Resultatopgørelse Renter og udbytter Kursgevinster og -tab Administrationsomkostninger Resultat før skat Skat Halvårets nettoresultat Investeringspolitik og risikoprofil Mix er en afdeling under Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Afdelingen er en blandet afdeling, der investerer globalt i værdipapirer og andele i danske investeringsforeninger og andre investeringsinstitutter. Balance Andelen af aktier kan svinge mellem 50 procent og 70 procent. Andelen af obligationer inklusiv likvide midler kan svinge mellem 30 procent og 50 procent. Der kan anvendes særlige finansielle aftaler for at reducere eller øge risikoen. Aktiver 1 Likvide midler Obligationer Kapitalandele Andre aktiver Aktiver i alt Passiver 2 Medlemmernes formue Anden gæld Passiver i alt Femårsoversigt 18 Investeringsforeningen Alm. Brand Invest

19 Alm. Brand Invest, Mix Noter Finansielle Instrumenter 100% 99% Børsnoterede finansielle instrumenter 0% 1% Andre aktiver og passiver Aktivfordeling Aktier 66% 58% Obligationer 33% 40% Andre inklusiv kontanter 1% 2% Specifikation af børsnoterede værdipapirer kan rekvireres ved at rette henvendelse til BI Management A/S. 2 Medlemmernes formue Cirk. Formue- Cirk. Formuebeviser værdi beviser værdi Formue primo Udlodning fra sidste år vedrørende cirkulerende beviser Ændring i udbetalt udlodning p.g.a. emission/indløsning Emissioner i året Indløsninger i året Overført fra resultatopgørelsen Formue ultimo Femårsoversigt Halvårets nettoresultat (t.kr.) Medlemmernes formue (t.kr.) Cirkulerende andele (t.kr.) Indre værdi 119,38 134,16 132,71 121,00 112,66 Omkostninger (%) 0,65 0,80 0,66 0,68 0,57 Halvårets afkast (%) -4,15 8,79 3,14 2,66 5,61 Sharpe ratio 0, Tracking error (%) 2, Halvårsrapport

20 Alm. Brand Invest, Mix Offensiv Stamdata Afdelingens profil Børsnoteret Udloddende Risikoklasse: 5 Benchmark: 40 % VINX Bench CAP EUR PI, 40 % MSCI World inkl. nettoudbytte, og 20 % Nordea DK Bond CM 5Y Gov. Revægtes årligt. Fondskode: DK Porteføljerådgiver: Alm. Brand Bank A/S Investeringspolitik og risikoprofil Mix Offensiv er en afdeling under Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Afdelingen er en blandet afdeling, der investerer globalt i værdipapirer og andele i danske investeringsforeninger og andre investeringsinstitutter. Andelen af aktier kan svinge mellem 50 procent og 90 procent. Andelen af obligationer inklusiv likvide midler kan svinge mellem 10 procent og 50 procent. Der kan anvendes særlige finansielle aftaler for at reducere eller øge risikoen. Resultatopgørelse Renter og udbytter Kursgevinster og -tab Administrationsomkostninger Resultat før skat Skat Halvårets nettoresultat Balance Aktiver Likvide midler Obligationer Kapitalandele Andre aktiver Aktiver i alt Passiver 2 Medlemmernes formue Anden gæld Passiver i alt Femårsoversigt 20 Investeringsforeningen Alm. Brand Invest

21 Alm. Brand Invest, Mix Offensiv Noter Finansielle Instrumenter 99% 96% Børsnoterede finansielle instrumenter 1% 4% Andre aktiver og passiver Aktivfordeling Aktier 84% 77% Obligationer 15% 19% Andre inklusiv kontanter 1% 4% Specifikation af børsnoterede værdipapirer kan rekvireres ved at rette henvendelse til BI Management A/S. 2 Medlemmernes formue Cirk. Formue- Cirk. Formuebeviser værdi beviser værdi Formue primo Udlodning fra sidste år vedrørende cirkulerende beviser Ændring i udbetalt udlodning p.g.a. emission/indløsning Emissioner i året Indløsninger i året Overført fra resultatopgørelsen Formue ultimo Femårsoversigt Halvårets nettoresultat (t.kr.) Medlemmernes formue (t.kr.) Cirkulerende andele (t.kr.) Indre værdi 170,32 196,77 175,41 157,57 138,99 Omkostninger (%) 0,70 0,79 0,67 0,85 0,79 Halvårets afkast (%) -5,63 12,60 3,66 7,42 3,94 Sharpe ratio 0, Tracking error (%) 3, Halvårsrapport

22 Alm. Brand Invest, Mix Defensiv Stamdata Afdelingens profil Børsnoteret Udloddende Risikoklasse: 3 Benchmark: 15% MSCI World inkl. nettoudbytte, målt i danske kroner, og 85% Nordea DK Bond CM 3Y Gov. Revægtes årligt. Fondskode: DK Porteføljerådgiver: Alm. Brand Bank A/S Investeringspolitik og risikoprofil Mix Defensiv er en afdeling under Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Afdelingen er en blandet afdeling, der investerer globalt i værdipapirer og andele i danske investeringsforeninger og andre investeringsinstitutter. Andelen af aktier kan svinge mellem 0 procent og 30 procent. Andelen af obligationer inklusiv likvide midler kan svinge mellem 70 procent og 100 procent. Der kan anvendes særlige finansielle aftaler for at reducere eller øge risikoen. Resultatopgørelse Renter og udbytter Kursgevinster og -tab Administrationsomkostninger Halvårets nettoresultat Balance Aktiver Likvide midler Obligationer Kapitalandele Andre aktiver Aktiver i alt Passiver 2 Medlemmernes formue Anden gæld Passiver i alt Femårsoversigt 22 Investeringsforeningen Alm. Brand Invest

23 Alm. Brand Invest, Mix Defensiv Noter Finansielle Instrumenter 100% 99% Børsnoterede finansielle instrumenter 0% 1% Andre aktiver og passiver Aktivfordeling Aktier 24% 7% Obligationer 76% 92% Andre inklusiv kontanter 0% 1% Specifikation af børsnoterede værdipapirer kan rekvireres ved at rette henvendelse til BI Management A/S. 2 Medlemmernes formue Cirk. Formue- Cirk. Formuebeviser værdi beviser værdi Formue primo Udlodning fra sidste år vedrørende cirkulerende beviser Ændring i udbetalt udlodning p.g.a. emission/indløsning Emissioner i året Indløsninger i året Nettoemissionstillæg og netto indløsningsfradrag Overført fra resultatopgørelsen Formue ultimo Femårsoversigt * Halvårets nettoresultat (t.kr.) Medlemmernes formue (t.kr.) Cirkulerende andele (t.kr.) Indre værdi 100,88 101,13 99,51 Omkostninger (%) 0,41 0,40 0,73 Halvårets afkast (%) 0,13-0,44 0,32 Sharpe ratio Tracking error (%) *) Afdelingen har været aktiv fra 27. februar Halvårsrapport

24 Alm. Brand Invest, Virksomhedsobligationer Stamdata Afdelingens profil Børsnoteret Udloddende Risikoklasse: 3 Benchmark: Merrill Lynch EMU Corporates afdækket til DKK Fondskode: DK Porteføljerådgiver: Alm. Brand Bank A/S Investeringspolitik og risikoprofil Virksomhedsobligationer er en afdeling under Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Hovedparten af pengene investeres globalt i virksomhedsobligationer med god kreditværdighed. Virksomhedsobligationer giver typisk en højere rente end danske og tyske statsobligationer, men har forøget risiko for tab. De fleste, som udsteder og sælger obligationer, har fået deres kreditværdighed vurderet. Gruppen med god kreditkarakter starter ved BBB-, mens AAA er den højeste karakter. Den laveste karakter er D, som svarer til konkurs. Hovedparten af obligationerne i denne afdeling skal have en god karakter på BBB- eller derover. Dog kan 15% af formuen holdes i obligationer, som er under BBB- og 10% af obligationerne kan være uden kreditkarakter. Når obligationerne købes til denne afdeling skal de som minimum have en kreditkarakter på BB-. Der kan anvendes afledte finansielle instrumenter for at reducere eller øge risikoen. Resultatopgørelse * (t.kr.) Renter og udbytter Kursgevinster og -tab Administrationsomkostninger Halvårets nettoresultat Balance Aktiver (t.kr.) 1 Likvide midler Obligationer Andre aktiver Aktiver i alt Passiver 2 Medlemmernes formue Anden gæld Passiver i alt Femårsoversigt *) Regnskabsperioden omfatter Investeringsforeningen Alm. Brand Invest

25 Alm. Brand Invest, Virksomhedsobligationer Noter * (t.kr.) 1 Finansielle Instrumenter Børsnoterede finansielle instrumenter 98% Finansielle instrumenter noteret på andet reguleret marked 1% Andre aktiver og passiver 1% Formue fordelt på kreditværdighed Investment grade AAA-AA 5% Investment grade A-BBB 94% Andre inklusiv kontanter 1% Formue fordelt på varighed Varighed < 2 år 17% Varighed 2-5 år 31% Varighed > 5 år 52% Specifikation af børsnoterede værdipapirer kan rekvireres ved at rette henvendelse til BI Management A/S. 2 Medlemmernes formue Cirk. Formuebeviser værdi Emissioner i året Nettoemissionstillæg og netto indløsningsfradrag 164 Overført fra resultatopgørelsen Formue ultimo Femårsoversigt Halvårets nettoresultat (t.kr.) Medlemmernes formue (t.kr.) Cirkulerende andele (t.kr.) Indre værdi 102,42 Omkostninger (%) 0,53 Halvårets afkast (%) 2,45 Sharpe ratio - Tracking error (%) - *) Regnskabsperioden omfatter Halvårsrapport

26 Foreningens noter Anvendt regnskabspraksis Halvårsrapporten for Investeringsforeningen Alm. Brand Invest er udarbejdet i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger mv., herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for danske UCITS. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten for Investeringsforeningen Alm. Brand Invest

Halvårsrapport Kapitalforeningen BI Private Equity. CVR-nr Halvårs

Halvårsrapport Kapitalforeningen BI Private Equity. CVR-nr Halvårs Halvårsrapport 2016 Kapitalforeningen BI Private Equity CVR-nr. 30 49 56 83 Halvårs Kapitalforeningen BI Private Equity CVR-nr. 30 49 56 83 Adresse Sundkrogsgade 7 Postboks 2672 2100 København Ø Tlf. 77

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. Halvårsrapport 2016

Investeringsforeningen StockRate Invest. Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen StockRate Invest Halvårsrapport 2016 Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

Halvårsrapport Kapitalforeningen BankInvest. CVR-nr Halvårs

Halvårsrapport Kapitalforeningen BankInvest. CVR-nr Halvårs Halvårsrapport 2016 Kapitalforeningen BankInvest CVR-nr. 30 70 76 56 Halvårs 016 Kapitalforeningen BankInvest CVR-nr. 30 70 76 56 Adresse Sundkrogsgade 7 Postboks 2672 2100 København Ø Tlf. 77 30 90 00

Læs mere

Halvårsrapport Kapitalforeningen BankInvest. CVR-nr Halvårs

Halvårsrapport Kapitalforeningen BankInvest. CVR-nr Halvårs Halvårsrapport 2017 Kapitalforeningen BankInvest CVR-nr. 30 70 76 56 Halvårs 017 Kapitalforeningen BankInvest CVR-nr. 30 70 76 56 Adresse Sundkrogsgade 7 Postboks 2672 2100 København Ø Tlf. 77 30 90 00

Læs mere

Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger

Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger Halvårsrapport 2017 Foreningsoplysninger Forening Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Badstuestræde 20 1209 København K Telefon: 38 14 66 00 Hjemmeside: www.lsmi.dk E-mail: lsmi@invest-administration.dk

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen BankInvest. CVR-nr Halvårs

Halvårsrapport Investeringsforeningen BankInvest. CVR-nr Halvårs Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen BankInvest CVR-nr. 26 22 00 92 Halvårs Investeringsforeningen BankInvest CVR-nr. 26 22 00 92 Adresse Sundkrogsgade 7 Postboks 2672 2100 København Ø Tlf. 77 30

Læs mere

Kapitalforeningen BLS Invest

Kapitalforeningen BLS Invest Kapitalforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2016 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...5 Halvårsregnskaber...7 Globale Aktier KL...7

Læs mere

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Sparinvest

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Sparinvest Halvårsregnskab 2017 Værdipapirfonden Sparinvest Indholdsfortegnelse 3 Selskabsoplysninger 4 Ledelsens beretning for 1. halvår 2017 4 Resume 1. halvår 4 Ledelsens beretning 4 Udviklingen i Værdipapirfonden

Læs mere

Halvårsrapport Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest

Halvårsrapport Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Halvårsrapport 20 Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2016 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WEALTH MANAGEMENT

HALVÅRSRAPPORT 2016 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WEALTH MANAGEMENT HALVÅRSRAPPORT 2016 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WEALTH MANAGEMENT 1 Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Halvårsrapport 2016 INDHOLD FORENINGSOPLYSNINGER 3 Resultat og formue 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management

Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Halvårsrapport 2017 Foreningsoplysninger Forening Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Badstuestræde 20, 1209 København K Telefon: 38 14 66

Læs mere

H A L V Årsrapport 2011

H A L V Årsrapport 2011 H A L V Årsrapport 20 H A L V Årsrapport 20 Indhold Foreningsoplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Årets udvikling 4 Påtegninger 5 Ledelsespåtegning 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Stonehenge, globale aktier

Læs mere

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Lokalinvest

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Lokalinvest Halvårsregnskab 2017 Værdipapirfonden Lokalinvest Indholdsfortegnelse 3 Selskabsoplysninger 4 Ledelsens beretning for 1. halvår 2017 4 Resume 1. halvår 4 Ledelsens beretning 4 Udviklingen i Værdipapirfonden

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen Profil Invest Afdeling KK

Halvårsrapport Investeringsforeningen Profil Invest Afdeling KK Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Profil Invest Afdeling KK 2 Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Profil Invest CVR-nr. 21859206 Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Direktion Danske Invest

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2011. Investeringsforeningen Investin

Halvårsrapport 1. halvår 2011. Investeringsforeningen Investin Halvårsrapport 2011 Investeringsforeningen Investin Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Amber... Nordic Alpha 9 Amber... Energy Alpha 11 Amber...

Læs mere

Specialforeningen TRP Invest

Specialforeningen TRP Invest Specialforeningen TRP Invest alvårsrapport 2012 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 alvårsregnskab... 9... Global igh Yield

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3 Foreningsforhold... 4 Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Henton Invest, Afdeling Bond Fund... 8 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Specialforeningen TRP-Invest

Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-Invest Halvårsrapport 2011 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Global... High Yield Bonds 8 Anvendt...

Læs mere

Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011

Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011 Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Danske... Aktier 9 Globale... Aktier 11

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP Halvårsrapport 1. halvår 2012 Hedgeforeningen HP ndholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskab... 10... Danske Obligationer 10... Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45 Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskabspraksis 5 Hoved- og nøgletal 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og nøgletal 4 Resultatopgørelse og balance 5 Noter

Læs mere

Ledelsesberetning...3 Orientering fra rådgiver...4 Ledelsespåtegning...6 Anvendt regnskabspraksis...7

Ledelsesberetning...3 Orientering fra rådgiver...4 Ledelsespåtegning...6 Anvendt regnskabspraksis...7 Halvårsrapport for 2010 Indhold: Ledelsesberetning...3 Orientering fra rådgiver...4 Ledelsespåtegning...6 Anvendt regnskabspraksis...7 Halvårsregnskab Resultatopgørelse...8 Balance...8 Noter...9 Ledelsesberetning

Læs mere

BI Bull20. Halvårsrapport 2007

BI Bull20. Halvårsrapport 2007 BI Bull20 07 Halvårsrapport 2007 Ledelsesberetning Investeringsprofil Hedgeforeningen BI Bull foretager gearede investeringer i andre af BankInvests afdelinger og foreninger. En del af markedsrisikoen

Læs mere

Foreningsoplysninger...2. Ledelsesberetning...3. Balance Mellem Akk...7. Balance Lang Akk...8. Anvendt regnskabspraksis...9

Foreningsoplysninger...2. Ledelsesberetning...3. Balance Mellem Akk...7. Balance Lang Akk...8. Anvendt regnskabspraksis...9 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 Balance Mellem Akk....7 Balance Lang Akk...8 Anvendt regnskabspraksis...9 Nærværende halvårsrapport 2007 for Specialforeningen Nykredit

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår Specialforeningen Dexia Invest. CVR nr

Halvårsrapport 1. halvår Specialforeningen Dexia Invest. CVR nr Halvårsrapport 2012 Specialforeningen Dexia Invest CVR nr. 21 27 61 89 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Halvårsregnskaber...8 Korte Obligationer...8

Læs mere

H A L V Å R S R A P P O R T

H A L V Å R S R A P P O R T HALVÅRSRAPPORT 206 H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 6 Indhold Foreningsoplysninger 2 Halvårskommentarer 3 Årets udvikling 3 Påtegninger 8 Ledelsespåtegning 8 Anvendt regnskabspraksis 9 Stonehenge Globale

Læs mere

Halvårsrapport 2016 Halvårsrapport for 2012

Halvårsrapport 2016 Halvårsrapport for 2012 Halvårsrapport for 2016 Halvårsrapport 2016 Foreningsoplysninger Investeringsforeningen Nielsen Global Value c/o BI Management A/S Sundkrogsgade 7 Postboks 2672 2100 København Ø CVR nr. 26 58 41 40 Fondskode:

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007 Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Halvårsrapport Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Halvårsrapport 20 Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

Foreningsoplysninger Overblik Påtegninger // Ledelsespåtegning Halvårsregnskab // Formuepleje Penta KL... 6

Foreningsoplysninger Overblik Påtegninger // Ledelsespåtegning Halvårsregnskab // Formuepleje Penta KL... 6 Side 1 INDHOLD Foreningsoplysninger... 3 Overblik... 4 Påtegninger // Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab // Formuepleje Penta KL... 6 Beholdninger // Formuepleje Penta KL... 8 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

Kapitalforeningen. Nykredit Invest. Halvårsrapport

Kapitalforeningen. Nykredit Invest. Halvårsrapport Kapitalforeningen Nykredit Invest Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 26 35 16 50 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr.

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer CVR nr. 29 93 81 64 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Investeringsforeningen Tema Kapital

Investeringsforeningen Tema Kapital Investeringsforeningen Tema Kapital CVR-nr. 25 70 96 75 Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Tema Kapital - Halvårsrapport 2008 1 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsesberetning Foreningsforhold...

Læs mere

Specialforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2012

Specialforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2012 Specialforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2012 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskaber... 11... Danske Aktier

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2008, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer. Halvårsrapport 2007

Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer. Halvårsrapport 2007 Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

Halvårsrapport CVR.-Nr: Dynamisk Aktivaallokering. Investeringsforeningen Finansco

Halvårsrapport CVR.-Nr: Dynamisk Aktivaallokering. Investeringsforeningen Finansco 2016 Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Finansco CVR.-Nr: 34208379 Dynamisk Aktivaallokering Investeringsforeningen Finansco INDHOLDSFORTEGNELSE FORENINGSOPLYSNINGER 2 DE FINANSIELLE MARKEDER I

Læs mere

Årets investeringsforening 2014

Årets investeringsforening 2014 Nykredit Invest i 2014 Investeringsforeningen Nykredit Invest blev Årets investeringsforening 2014 Kåret af Morgenavisen Jyllands-Posten i samarbejde med Dansk Aktie Analyse Nykredit Invest i 2014 Nomineret

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Fællesprospekt for 10 obligations- og aktieafdelinger

PROSPEKT. Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Fællesprospekt for 10 obligations- og aktieafdelinger PROSPEKT Investeringsforeningen Alm. Brand Invest Fællesprospekt for 10 obligations- og aktieafdelinger 1 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige,

Læs mere

Kapitalforeningen. Nykredit Invest. Halvårsrapport

Kapitalforeningen. Nykredit Invest. Halvårsrapport Kapitalforeningen Nykredit Invest Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 26 35 16 50 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Multi Manager Invest i 2013

Multi Manager Invest i 2013 Multi Manager Invest i 2013 Året 2013 blev et godt investeringsår for flere af foreningens afdelinger Afkastudviklingen i aktieafdelingerne blev højere end ventet, hvorimod obligationsafdelingerne leverede

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016

Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016 Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse og eventuelt forslag

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 3018 6028 Pensionsvirksomheden

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen Strategi Invest. CVR.-nr:

Halvårsrapport Investeringsforeningen Strategi Invest. CVR.-nr: Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Strategi Invest CVR.-nr: 33764650 INDHOLDSFORTEGNELSE FORENINGSOPLYSNINGER 2 DE FINANSIELLE MARKEDER I 1. HALVÅR 2016 3 RESULTAT OG FORMUE 3 REGNSKABSPRAKSIS

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77 Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest CVR-nr. 25 97 82 77 Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 1 Side Ledelsesberetning Foreningsforhold... 2 De økonomiske omgivelser

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST Afdeling Otium+ under afvikling Afviklingsregnskab 3. november 2010 INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AMALIEGADE 3 1256 KØBENHAVN K TELEFON 3396 1000 FAX

Læs mere

Investeringsforeningen BIL Danmark

Investeringsforeningen BIL Danmark Investeringsforeningen BIL Danmark Halvårsrapport 2016 CVR nr. 21 35 35 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Udviklingen i foreningen i halvåret...4 Halvårsregnskab...6

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen Danske Invest Select

Halvårsrapport Investeringsforeningen Danske Invest Select Halvårsrapport 2017 Investeringsforeningen Danske Invest Select 2 2 Danske Invest Halvårsrapport Select / Halvårsrapport 2017 2017 Investeringsforeningen Danske Invest Select CVR-nr. 15 16 15 82 Parallelvej

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen Danske Invest Select

Halvårsrapport Investeringsforeningen Danske Invest Select Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Danske Invest Select 2 Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Danske Invest Select CVR-nr. 18 53 61 02 Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71

Læs mere

Halvårsrapport Kapitalforeningen SEB Kontoførende. CVR nr

Halvårsrapport Kapitalforeningen SEB Kontoførende. CVR nr Halvårsrapport 2017 Kapitalforeningen SEB Kontoførende CVR nr. 33 05 91 83 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger... 2 Ledelsesberetning... 3 Ledelsespåtegning............................. 4

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST HALVÅRSRAPPORT 2017

INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST HALVÅRSRAPPORT 2017 INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST HALVÅRSRAPPORT 2017 Investeringsforeningen Maj Invest Bernstorffsgade 50 1577 København V Telefon 33 38 73 33 info@majinvest.dk www.majinvest.dk CVR-nr. 28 70 59 21 Medlemmer

Læs mere

Investeringsforeningen. foreningen Nykredit. Investerings. Invest Engros. Nykredit Invest

Investeringsforeningen. foreningen Nykredit. Investerings. Invest Engros. Nykredit Invest Investerings Investerings Investerings Investeringsforeningen foreningen foreningen foreningen Nykredit Nykredit Nykredit NykreditInvest Invest Invest InvestEngros Engros Engros Engros Halvårsrapport2010

Læs mere

C/o Invest Administration A/S - Falkoner Allé 53, Frederiksberg - Tlf

C/o Invest Administration A/S - Falkoner Allé 53, Frederiksberg - Tlf C/o Invest Administration A/S - Falkoner Allé 53, 3. - 2000 Frederiksberg - Tlf. 38 14 66 00 - www.hentoninvest.dk - mail@hentoninvest.dk Rådgiver: Alm. Brand Henton - Papirfabrikken 34-8600 Silkeborg

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 2076 6816 Pensionsvirksomheden

Læs mere

H A L V Å R S R A P P O R T

H A L V Å R S R A P P O R T HALVÅRSRAPPORT 202 HÅrsrapport A L V Å R S R A P P O20 R T 2 0 2 Indhold Foreningsoplysninger 23 Ledelsesberetning 34 Årets udvikling 34 Udbytte 4 Påtegninger 7 Påtegninger Ledelsespåtegning 75 Ledelsespåtegning

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Toldbodgade 53 DK- 1253 København K Telefon: +45 33 30 66 25 Fax: +45 33 30 66 04 www.dkti.dk info@dkti.dk CVR.: 30 20 71 49

Læs mere

Kapitalforeningen Nykredit Invest

Kapitalforeningen Nykredit Invest Kapitalforeningen Nykredit Invest Halvårsrapport 2016 CVR nr. 26 35 16 50 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Udviklingen i foreningen i 2015...4 Halvårsregnskaber...7 Balance

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Bilag 1 Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Dagsorden 1. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder ledelsens beretning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse

Læs mere

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Velkommen Bestyrelsen ved Direktør Poul Erik Tofte CFO Per Have Tidl. intern revisionschef Jørgen Madsen og direktionen Direktør Peter Ott, PFA Portefølje Administration

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2009

Ledelsesberetning for 1. halvår 2009 Ledelsesberetning for 1. halvår 2009 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2009, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Investeringsforeningen Multi Manager Invest

Investeringsforeningen Multi Manager Invest Investeringsforeningen Multi Manager Invest Halvårsrapport CVR nr. 29 13 86 13 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 USA... 10 USA Akk.... 11 Europa... 12 Europa Akk... 13

Læs mere

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Meddelelse nr. 23/2015 København, d. 30. juli 2015 Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Farum Indholdsfortegnelse Udvalgte hoved- og nøgletal...2 Ledelsesberetning...3 Halvårsregnskabet Ledelsespåtegning...5 Resultatopgørelse...6

Læs mere

Kapitalforeningen HP Hedge

Kapitalforeningen HP Hedge Halvårsrapport 2014 Kapitalforeningen HP Hedge Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4... Kapitalforeningen HP Hedge i 1. halvår 2014 4... Forventninger

Læs mere

Investeringsforeningen Tema Kapital

Investeringsforeningen Tema Kapital Investeringsforeningen Tema Kapital CVR-nr. 25 70 96 75 Halvårsregnskab 2009 Investeringsforeningen Tema Kapital - Halvårsrapport 2009 1 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2014 1/24

HALVÅRSRAPPORT 2014 1/24 HALVÅRSRAPPORT 2014 1/24 1 2/24 H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 1 4 Indhold Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Årets udvikling 3 Påtegninger 10 Ledelsespåtegning 10 Anvendt regnskabspraksis 11

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Ordinær generalforsamling, d. 18. april 2016

Ordinær generalforsamling, d. 18. april 2016 Ordinær generalforsamling, d. 18. april 2016 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning om selskabets forhold i 2015 2. Fremlæggelse af årsrapport samt eventuelt koncernregnskab

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2010, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2010, hvorfra følgende kan fremhæves: DK TREND INVEST A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Toldbodgade 53 DK- 1253 København K Telefon: +45 33 30 66 25 Fax: +45 33 30 66 04 www.dktrendsinvest.dk

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet Invest Administration A/S CVR-nr

Investeringsforvaltningsselskabet Invest Administration A/S CVR-nr Investeringsforvaltningsselskabet Invest Administration A/S CVR-nr. 34 92 70 14 Halvårsrapport 2016 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger... 1 Ledelsesberetning... 2 Ledelsespåtegning... 3 Hoved-

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Konklusioner Foreningernes samlede formue er vokset med 206 mia. kr. i 2005, og udgjorde ved udgangen af året

Læs mere

Meddelelse nr. 42/2015: Delårsrapport 1. januar 30. september 2015

Meddelelse nr. 42/2015: Delårsrapport 1. januar 30. september 2015 Meddelelse nr. 42/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. oktober 2015 Meddelelse nr. 42/2015: Delårsrapport 1. januar 30. september 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig

Investeringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig Investeringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig Halvårsrapport 2016 CVR nr. 21 83 14 76 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Udviklingen i halvåret...4

Læs mere

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Nyhedsbrev Kbh. 4. aug. 2016 Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Juli måned blev særdeles god trukket af gode regnskaber med fine forventninger til fremtiden, udsigten

Læs mere

Halvårsrapport investeringsforeningen Jyske Invest

Halvårsrapport investeringsforeningen Jyske Invest Halvårsrapport 2017 investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Læsevejledning... 3 Udvikling i 1. halvår af 2017... 4 Jyske Invest Korte Obligationer KL... 6 Jyske

Læs mere

Investeringsforeningen Tema Kapital

Investeringsforeningen Tema Kapital Investeringsforeningen Tema Kapital CVR-nr. 25 70 96 75 Halvårsregnskab 2010 Investeringsforeningen Tema Kapital - Halvårsrapport 2010 1 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening)

Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening) Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening) Halvårsrapport 2016 CVR nr. 32 82 59 23 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Udviklingen i foreningen

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen BIL Nordic Invest. CVR nr

Halvårsrapport Investeringsforeningen BIL Nordic Invest. CVR nr Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen BIL Nordic Invest CVR nr. 21 35 35 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Halvårsrapporten 2014 i hovedtræk...4

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Generalforsamling. DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.

Generalforsamling. DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. Generalforsamling Investeringsforeningen Danske Invest og Investeringsforeningen Danske Invest Select afholder fælles ordinær generalforsamling mandag den 24. april 2017, kl. 16.00 i Øksnehallen, Halmtorvet

Læs mere

Investeringsforeningen Tema Kapital

Investeringsforeningen Tema Kapital Investeringsforeningen Tema Kapital CVR-nr. 25 70 96 75 Halvårsregnskab 2009 Investeringsforeningen Tema Kapital - Halvårsrapport 2009 1 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Fællesprospekt for 9 obligations- og aktieafdelinger

PROSPEKT. Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Fællesprospekt for 9 obligations- og aktieafdelinger PROSPEKT Investeringsforeningen Alm. Brand Invest Fællesprospekt for 9 obligations- og aktieafdelinger 1 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og

Læs mere

WH Index Growth A/S Hjemstedsadresse: Slotsmarken 11, 1 sal, 2970 Hørsholm

WH Index Growth A/S Hjemstedsadresse: Slotsmarken 11, 1 sal, 2970 Hørsholm Hjemstedsadresse: Slotsmarken 11, 1 sal, 2970 Hørsholm CVR-nummer 33 35 53 94 Årsrapport 2015 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. april 2016 Allan Bo Winkel Hansen dirigent Aaen &

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen Danske Invest

Halvårsrapport Investeringsforeningen Danske Invest Halvårsrapport 2017 Investeringsforeningen Danske Invest 2 Danske Invest / Halvårsrapport 2017 Investeringsforeningen Danske Invest CVR-nr. 15 16 15 82 Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71

Læs mere

Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger!

Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger! Nyhedsbrev Kbh. 5. sep. 2016 Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger! August måned blev en fornuftig og mindre begivenhedsrig måned domineret af mindre aktiestigninger

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår Investeringsforeningen Investin

Halvårsrapport 1. halvår Investeringsforeningen Investin Halvårsrapport 2012 Investeringsforeningen Investin Indholdsfortegnelse oreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Halvårsregnskaber...9 Amber Nordic Alpha...9 Amber Energy Alpha...12

Læs mere

Investeringsforeningen Investin

Investeringsforeningen Investin Investeringsforeningen Investin Halvårsrapport CVR nr. 27 21 28 59 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Udviklingen i foreningen i halvåret...4 Halvårsregnskaber...9 Optimal

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015 Halvårsrapport for 1. halvår 2015 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Investeringsforeningen Tema Kapital

Investeringsforeningen Tema Kapital Investeringsforeningen Tema Kapital CVR-nr. 25 70 96 75 Halvårsrapport 2007 Investeringsforeningen Tema Kapital - Halvårsrapport 2007 1 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsesberetning Foreningsforhold...

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere