PRODUKTRESUMÉ. for. Cytotec, tabletter. 3. LÆGEMIDDELFORM Tabletter. Tabletterne er hvide, sekskantede og mærket Searle 1461.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRODUKTRESUMÉ. for. Cytotec, tabletter. 3. LÆGEMIDDELFORM Tabletter. Tabletterne er hvide, sekskantede og mærket Searle 1461."

Transkript

1 Produktinformation for Cytotec (Misoprostol) Tabletter 0,2 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke Tabletter 0,2 mg 60 stk. (blister) Dagsaktuel pris findes på Udlevering: A Tilskud: Nej Godkendt produktresumé: 20. juni 2012 PRODUKTRESUMÉ for Cytotec, tabletter 0. D.SP.NR LÆGEMIDLETS NAVN Cytotec. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Misoprostol 0,2 mg. Hjælpestoffer er anført under pkt LÆGEMIDDELFORM Tabletter. Tabletterne er hvide, sekskantede og mærket Searle KLINISKE OPLYSNINGER 4.1 Terapeutiske indikationer Profylakse mod NSAID-induceret ventrikelulcus hos patienter med særlig risiko for at udvikle ventrikelulcera, f.eks. ældre og patienter med tidligere ventrikelulcussygdom. 4.2 Dosering og indgivelsesmåde Voksne: 1 tablet 2-4 gange daglig.

2 Cytotec skal tages umiddelbart efter mad. Cytotec tages samtidig med NSAID, når samtidig behandling er relevant. Bør indtages straks efter måltiderne for at nedsætte tendensen til gastrointestinale bivirkninger. Den sidste dosis tages ved sengetid. Børn: Lægemidlet bør ikke anvendes til børn, da der ikke er dokumentation for sikkerhed og effekt hos børn. Ældre: Dosisjustering ikke nødvendigt. Nedsat nyrefunktion: Dosisreduktion kan være nødvendig ved nedsat nyrefunktion. 4.3 Kontraindikationer Misoprostol er kontraindiceret hos gravide samt hos kvinder, hvor graviditet ikke kan udelukkes, eller hos kvinder der planlægger at blive gravide, da misoprostol øger uterustonus og kontraktioner under graviditet, hvilket kan forårsage delvist eller komplet udstødelse af fosteret (se pkt. 4.4, 4.6 og 4.8). Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne samt allergi over for andre prostaglandiner. 4.4 Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen Kvinder i den fertile alder bør ikke behandles med misoprostol før graviditet kan udelukkes, og skal rådgives om, at det er vigtigt at anvende sikker antikonception under behandlingen. Ved mistanke om graviditet bør behandlingen med misoprostol seponeres (se pkt. 4.3, 4.6 og 4.8). Gastrointestinal blødning, ulceration og perforation er set hos patienter, der er i samtidig behandling med NSAID og misoprostol. Læger og patienter bør være opmærksomme på ulceration, selv om der ikke forekommer gastrointestinale symptomer, og hvis nødvendigt, bør endoskopi og biopsi udføres inden brug, for at sikre at der ikke er malign sygdom i den øvre mave-tarm-kanal. Disse undersøgelser samt andre, der anses nødvendige af lægen, bør gentages med passende intervaller. Symptomatisk respons på misoprostol udelukker ikke tilstedeværelsen af en malign mavesygdom. Særlig forsigtighed bør udvises ved patienter, der er prædisponeret for diaré, f.eks. patienter med inflammatoriske tarmsygdomme. For at mindske risikoen for diarré bør misoprostol indtages med mad, og antacida, der indeholder magnesium, bør undgås (se pkt. 4.5).

3 Misoprostol skal anvendes med forsigtighed til patienter, hvor dehydrering er farlig. Disse patienter skal overvåges nøje. Resultater fra kliniske studier tyder på, at misoprostol ikke medfører hypotension ved doser, der har en stimulerende heling på mavesår og sår på tolvfingertarmen. Misoprostol bør dog anvendes med forsigtighed ved sygdomstilstande, hvor hypotension kan udløse alvorlige komplikationer, som f.eks. cerebrovaskulær sygdom, koronar arteriesygdom, eller alvorlige perifere vaskulære sygdomme, herunder hypertension. Bør gives med forsigtighed til patienter med svær arteriosclerose. Gastroduodenale ulcera forekommer ikke sjældent trodsbehandling med misoprostol. Misoprostol bør sædvanligvis kun anvendes ved korttidsbehandling, idet effekten efter mere end 3 måneders behandling er usikker. Effekt ved duodenalulcus er på li/nie med effekt af H 2 -antagonister, hvorfor H 2 -antagonister er førstevalgspræparater ved NSAID-induceret duodenalulcus. 4.5 Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion Samtidig anvendelse af NSAID og misoprostol kan i sjældne tilfælde medføre stigning i transaminase samt perifert ødem. Misoprostol bliver hovedsageligt metaboliseret via fedtsyreoxideringssystemer og har ikke vist bivirkninger på mikrosomal leveroxidase med blandet funktion (P450) enzymsystem. I specifikke studier er der ikke set klinisk signifikante farmakokinetiske interaktioner med antipyrin eller diazepam. En beskeden stigning i propranololkoncentrationer (gennemsnit ca. 20 % i AUC, 30 % i Cmax) er blevet observeret ved gentagne doser af misoprostol. Bør ikke anvendes sammen med antacida, der indeholder magnesium, da disse forværrer den misoprostolinducerede diarré. Interaktionsstudier med misoprostol og adskillige NSAID viser ingen klinisk signifikant effekt på kinetikken af ibuprofen, diclofenac, piroxicam, aspirin, naproxen eller indomethacin. 4.6 Graviditet og amning Kontraindiceret. Kvinder i den fertile alder bør kun behandles, hvis disse bruger adækvat antikonception, og graviditet er udelukket. Graviditet: Misoprostol er kontraindiceret under graviditet, da det inducerer uteruskontraktion, og er forbundet med abort, præmatur fødsel, fosterdød og fødselsdefekter. Eksponering for misoprostol under første trimester er forbundet med signifikant øget risiko for to fødselsdefekter; Möbius sekvens, dvs. kranienerveparese VI og VII, og terminal transvers ekstremitetdefekt. Andre defekter er blevet observeret, herunder artrogrypose. Kvinder i den fertile alder skal anvende sikker antikonception under behandlingen. Risikoen for uterusruptur øges med gestationsalder og ved tidligere operationer på uterus, herunder kejsersnit. Multiparitet synes også at være en risikofaktor for uterusruptur.

4 Amning: Misoprostol metaboliseres hurtigt til misoprostolsyre, som er biologisk aktivt, og udskilles i modermælken. Misoprostol bør ikke anvendes til ammende mødre, da udskillelsen af misoprostolsyre i modermælken kan give diarré hos det ammede barn. 4.7 Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner Ikke mærkning. Cytotec kan give svimmelhed. Patienter bør tilrådes forsigtighed ved maskinbetjening og bilkørsel. 4.8 Bivirkninger Nedenstående skema viser bivirkninger, der er observeret og rapporteret under behandling med misoprostol. Bivirkningerne er anført efter organklasse og hyppighed: Meget almindelig ( 1/10); Almindelig ( 1/100 til <1/10); Ikke almindelig ( 1/1.000 til <1/100); Sjælden ( 1/ til 1/1.000); Meget sjælden (<1/10.000); ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data). Immunsystemet Nervesystemet Almindelig Mave-tarm-kanalen Meget almindelig Almindelig Sjælden Hud og subkutane væv Meget almindelig Graviditet, puerperium og den perinatale periode Anafylaktisk reaktion Hovedpine, svimmelhed Diarré* Obstipation, opkastning, dyspepsi, flatulens, kvalme, mavesmerter*. Voldsom diarré, der har medført dehydrering. Udslæt Uterotonisk virkning, der i terapeutiske doser kan fremkalde abort. Præmatur fødsel, ufuldstændig abort, fosterdød, uterusruptur/-perforation, fastsiddende placeta, fostervands-emboli, abnorm uteruskontraktion.

5 Det reproduktive system og mammae Ikke almindelig Sjælden Medfødte, familiære og genetiske sygdomme Kramper i uterus, blødningsforstyrrelser, intermenstruelle pletblødninger og vaginalblødning (inklusiv blødning efter menopausen) Menorrhagi, dysmenoré Uterusblødning Misdannelser / fødselsdefekt Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Ikke almindelig Feber Kulderystelser * Diarré og mavesmerter er dosisrelateret og ses sædvanligvis i starten af behandlingen, og er ofte forbigående. Der er rapporteret om sjældne tilfælde af kraftig diarré, som kan føre til alvorlig dehydrering. Kliniske studier Over patienter og forsøgspersoner i kliniske studier er behandlet med mindst 1 dosis misoprostol. Ca. 30% af de behandlede patienter kan forvente at få diarré, og de gastrointestinale bivirkninger er de almindeligste bivirkninger. Diarré og mavesmerter er dosisrelaterede. De ses sædvanligvis i starten af behandlingen og er oftest forbigående. Der er rapporteret om sjældne tilfælde af kraftig diarré, som kan føre til alvorlig dehydrering. Bivirkningsprofilen for >1% incidens var den samme i subakutte (4-12 ugers varighed) og langvarige (op til 1 år) kliniske studier. Sikkerheden ved langtidsbehandling med misoprostol (mere end 12 uger) er undersøgt i flere studier, hvor patienter er blevet behandlet kontinuerligt i op til 1 år. Der sås ingen usædvanlige uhensigtsmæssige eller unormale histologiske ændringer af maveslimhinden bestemt ved ventrikelbiopsi. Specielle populationer: Der er ingen signifikant forskel på sikkerhedsprofilen af misoprostol hos patienter på 65 år eller derover sammenlignet med yngre patienter. Brugen af misoprostol til børn er endnu ikke blevet evalueret. Der er ingen forskel i bivirkningsprofilen fra kliniske studier og fra postmarketing rapporter.

6 4.9 Overdosering Symptomer: Den toksiske dosis af misoprostol er ikke fastlagt, men kumulative daglige doser på 1600 mikrogram er blevet tålt, og der er kun rapporteret gastrointestinalt ubehag. 3 mg til voksne gav let og 3 mg til ældre gav moderat intoksikation. Kliniske tegn på overdosis er sedation, rysten, kramper, åndenød, abdominalsmerter, diarré, feber, hjertebanken, hypotension og bradykardi. Behandling: Behandling af overdosis er symptomatisk. Dialyse har sandsynligvis ingen effekt ved overdosering, da misoprostol metaboliseres som en fedtsyre Udlevering A. 5. FARMAKOLOGISKE EGENSKABER 5.0 Terapeutisk klassifikation A 02 BB 01 - midler mod mavesår og gastro-oesophageal reflux, prostaglandiner. 5.1 Farmakodynamiske egenskaber Cytotec er en syntetisk prostaglandin E1 analog, der fremmer sårhelingen, hæmmer ventriklens syresekretion og har mucosabeskyttende egenskaber. Ventriklens syresekretion hæmmes direkte via specifikke prostaglandinreceptorer på overfladen af mavens parietalceller. Cytotec har uteroton effekt. Misoprostol påvirker ikke NSAIDs gavnlige virkning på symptomer fra rheumatoid arthrit og osteoarthrose. Virkning på mavesyresekretion: I raske forsøgspersoner hæmmer misoprostol den daglige og natlige basale mavesyresekretion samt syresekretionen stimuleret af histamin, pentagastrin, tetragastrin, betazol, mad og kaffe. Denne sekretionshæmmende virkning forekommer 30 minutter efter administration og varer i mindst 3 timer. Virkning på pepsinsekretion og mængden af mavesyre: Misoprostol nedsætter pepsinsekretionen, mavesyresekretionen og væskevolumen i mavesækken under basale og visse stimulerede forhold. Mucosabeskyttende virkning: Misoprostol stimulerer tolvfingertarmens bikarbonatsekretion og ventriklens mucosaproduktionen. Desuden vedligeholder misoprostol mucosas hæmodynamik. 5.2 Farmakokinetiske egenskaber Misoprostol metaboliseres hurtigt og primært til fri syre, misoprostolsyre, der er den primære farmakologisk aktive metabolit i blodet. Hos raske frivillige forsøgspersoner absorberes misoprostol hurtigt efter oral administration. Efter administration af én dosis er tiden til maksimal plasmakoncentration (t max )12 3 min. for misoprostol, og elimineres hurtigt med en halveringstid (t ½ ) på ca min. Efter en enkelt dosis viser gennemsnits maksimal plasmakoncentrationen (C max ) et lineært dosisforhold mellem dosis og dosis over et

7 dosisinterval på mikrogram. Der er ikke set akkumulation af misoprostol i flerdosisstudier. Plasma steady state nås inden for 2 dage. Efter oral administration af radioaktivt mærket misoprostol, udskilles ca. 73% via urinen primært som inaktive polære metabolitter. Farmakokinetiske studier af patienter med mild til moderat nedsat nyrefunktion viser øget t ½, C max og AUC sammenlignet med normale. Der er ingen klar sammenhæng mellem graden af nyreinsufficiens og AUC. Hos patienter med totalt nyresvigt ses cirka en fordobling af AUC hos 4 ud af 6 patienter i de farmakokinetiske studier. Serumproteinbindingen af misoprostolsyre er <90% og den er ikke afhængig af koncentration i det terapeutiske dosisområde. 5.3 Prækliniske sikkerhedsdata Misoprostols mutagene og/eller karcinogene potentiale blev testet i 7 in vitro og 1 in vivo forsøg, og alle var negative. Der er ingen tegn på, at misoprostol påvirker forekomsten eller hyppigheden af tumorer i rotter eller i mus. Der er ingen tegn på teratogen virkning hos kaniner i doser op til 1000 mikrogram/kg eller hos rotter i doser op til mikrogram/kg, som er de størst mulige doser som kan testes. Kaniner, der havde indtaget 1000 mikrogram/kg, havde en øget hyppighed af fosterdød. Rotter, der havde indtaget 1600 mikrogram/kg, har nedsat implantationsrate sammenlignet med en kontrolgruppe, men værdierne forblev indenfor den historiske kontrolspændvidde for stammen. Der ses postimplantationsfostertab hos rotter efter indtagelse af mikrogram/kg. I dyreforsøg er der efter indgift af store doser Cytotec set reversibel hyperplasi af ventrikelslimhinde. 6. FARMACEUTISKE OPLYSNINGER 6.1 Hjælpestoffer Hypromellose, mikrokrystallinsk cellulose, natriumstivelsesglycolat, hydrogeneret ricinusolie. 6.2 Uforligeligheder Ingen kendte. 6.3 Opbevaringstid 3 år. 6.4 Særlige opbevaringsforhold Opbevares i original emballage tæt tillukket. 6.5 Emballagetyper og pakningsstørrelser Blisterpakning. Pakning med 60 eller 100 stk. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 6.6 Regler for destruktion og anden håndtering Ingen særlige forholdsregler. 7. INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN Pfizer ApS Lautrupvang 8

8 2750 Ballerup 8. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE) DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE 7. september DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN 20. juni 2012

PRODUKTRESUMÉ. for. Mindiab, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Mindiab, tabletter Produktinformation for Mindiab (Glipizid) Tabletter 5 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 47 14 25 Tabletter 5 mg 01 28 98 Tabletter 5 mg Pakningsstørrelse 100 stk. 250 stk. Dagsaktuel

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Mini-Pe, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Mini-Pe, tabletter Produktinformation for Mini-Pe (Norethisteron) Tabletter 0,35 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 17 53 23 Tabletter 0,35 mg 3 x 28 stk. (blister) Dagsaktuel pris

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Gabapentin Pfizer, hårde kapsler

PRODUKTRESUMÉ. for. Gabapentin Pfizer, hårde kapsler Produktinformation for Gabapentin "Pfizer" (Gabapentin) Kapsler, 300 og 400 mg. Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 37 45 96 Kapsler 300 mg 50 94 94 Kapsler 300 mg 57 95 80 Kapsler 400

Læs mere

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) pr. dosis.

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) pr. dosis. Produktinformation for Dynastat (Parecoxib) Pulver til injektionsvæske, opl. 40 mg. Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 00 92 14 Pulver til injektionsvæske, opl. 40 mg Pakningsstørrelse

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Tafil, tabletter. Hjælpestoffer: Tafil 0,25 mg, 0,5 mg og 1 mg indeholder 96 mg lactose. Tafil 2 mg indeholder 192 mg lactose.

PRODUKTRESUMÉ. for. Tafil, tabletter. Hjælpestoffer: Tafil 0,25 mg, 0,5 mg og 1 mg indeholder 96 mg lactose. Tafil 2 mg indeholder 192 mg lactose. Produktinformation for Tafil (Alprazolam) Tabletter 0,25, 0,5, 1 og 2 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 07 38 25 Tabletter 0,25 mg 07 38 41 Tabletter 0,25 mg 07 38 58 Tabletter 0,5

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Temesta, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Temesta, tabletter Produktinformation for Temesta (Lorazepam) Tabletter 1 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 09 75 88 Tabletter 1 mg 09 75 99 Tabletter 1 mg Pakningsstørrelse 30 stk. (blister) 100 stk.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Sinquan, kapsler, hårde. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Doxepin 10 mg, 25 mg og 50 mg som doxepinhydrochlorid.

PRODUKTRESUMÉ. for. Sinquan, kapsler, hårde. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Doxepin 10 mg, 25 mg og 50 mg som doxepinhydrochlorid. Produktinformation for Sinquan (Doxepin) 25 og 50 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 15 19 28 Kapsler 25 mg 50 69 72 Kapsler 50 mg Pakningsstørrelse 100 stk 100 stk Dagsaktuel pris

Læs mere

Zyvoxid, infusionsvæske, opløsning

Zyvoxid, infusionsvæske, opløsning Produktinformation for Zyvoxid (Linezolid) Infusionsvæske 2 mg/ml Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 00 73 78 Infusionsvæske 2 mg/ml 300 ml x 10 Dagsaktuel pris findes

Læs mere

4.1 Terapeutiske indikationer

4.1 Terapeutiske indikationer 1. LÆGEMIDLETS NAVN JANUMET 50 mg/850 mg filmovertrukne tabletter. JANUMET 50 mg/1.000 mg filmovertrukne tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 50 mg sitagliptin (som

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Lyrica 25 mg hårde kapsler 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 hård kapsel indeholder 25 mg pregabalin. Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil Zapp, filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil Zapp, filmovertrukne tabletter 7. januar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Panodil Zapp, filmovertrukne tabletter 0. D.SP.NR. 20501 1. LÆGEMIDLETS NAVN Panodil Zapp 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 500 mg paracetamol.

Læs mere

22. december 2014 PRODUKTRESUMÉ. for. Loette 28, filmovertrukne tabletter 0. D.SP.NR. 20044. 1. LÆGEMIDLETS NAVN Loette 28

22. december 2014 PRODUKTRESUMÉ. for. Loette 28, filmovertrukne tabletter 0. D.SP.NR. 20044. 1. LÆGEMIDLETS NAVN Loette 28 Produktinformation for Loette 28 (levonorgestrel+ethinylestradiol) filmovertrukne tabl. 0,10+0,02 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 52 56 18 filmovertrukne tabl 0,10+0,02 mg Pakningsstørrelse

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Burinex, tabletter. Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Lactose

PRODUKTRESUMÉ. for. Burinex, tabletter. Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Lactose PRODUKTRESUMÉ for Burinex, tabletter 0. D.SP.NR. 02996 1. LÆGEMIDLETS NAVN Burinex 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Bumetanid 2 mg Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Lactose

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Selincro 18 mg filmovertrukne tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Én filmovertrukket tablet indeholder 18,06 mg nalmefen (som hydrochloriddihydrat).

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN ABILIFY 5 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 5 mg aripiprazol. Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Pregabalin Pfizer 25 mg hårde kapsler 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 hård kapsel indeholder 25 mg pregabalin. Hjælpestoffer: Hver kapsel indeholder

Læs mere

ZYPADHERA 405 mg pulver og solvens til depotinjektionsvæske, suspension

ZYPADHERA 405 mg pulver og solvens til depotinjektionsvæske, suspension 1. LÆGEMIDLETS NAVN ZYPADHERA 405 mg pulver og solvens til depotinjektionsvæske, suspension 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hvert hætteglas indeholder olanzapinpamoatmonohydrat svarende til

Læs mere

140620_V18.0_Thal_EU_PI_DA

140620_V18.0_Thal_EU_PI_DA 1. LÆGEMIDLETS NAVN Thalidomide Celgene 50 mg hård kapsel. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver kapsel indeholder 50 mg thalidomid. Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1. 3. LÆGEMIDDELFORM

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Serenase, injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Serenase, injektionsvæske, opløsning 9. august 2013 PRODUKTRESUMÉ for Serenase, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 01907 1. LÆGEMIDLETS NAVN Serenase 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml indeholder 5 mg haloperidol. Alle hjælpestoffer

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Cholestagel 625 mg filmovertrukne tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 625 mg colesevelam hydrochlorid (i det følgende

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Trajenta 5 mg, filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Trajenta 5 mg, filmovertrukne tabletter 27. november 2014 PRODUKTRESUMÉ for Trajenta 5 mg, filmovertrukne tabletter Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Serenase Dekanoat, injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Serenase Dekanoat, injektionsvæske, opløsning 17. januar 2012 PRODUKTRESUMÉ for Serenase Dekanoat, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 3967 1. LÆGEMIDLETS NAVN Serenase Dekanoat 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Haloperidol 50 mg/ml og

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN PHEBURANE granulat, 483 mg/g 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hvert gram af granulatet indeholder 483 mg natriumphenylbutyrat. Hjælpestof(fer), som

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Puregon 50 IE/0,5 ml injektionsvæske, opløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Et hætteglas indeholder 50 IE rekombinant follikelstimulerende hormon

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Buventol Easyhaler, inhalationspulver

PRODUKTRESUMÉ. for. Buventol Easyhaler, inhalationspulver 19. marts 2014 PRODUKTRESUMÉ for Buventol Easyhaler, inhalationspulver 0. D.SP.NR. 9297 1. LÆGEMIDLETS NAVN Buventol Easyhaler 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Salbutamolsulfat svarende til 100

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Concerta, depottabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Concerta, depottabletter 7. januar 2014 PRODUKTRESUMÉ for Concerta, depottabletter 0. D.SP.NR. 21448 1. LÆGEMIDLETS NAVN Concerta 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 18 mg: En depottablet indeholder 18 mg methylphenidathydrochlorid.

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1. LÆGEMIDLETS NAVN Efient 5 mg filmovertrukne tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 5 mg prasugrel (som hydrochlorid). Hjælpestof: Hver tablet

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ for. Cilest, tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Norgestimat 250 mikrogram + ethinylestradiol 35 mikrogram

PRODUKTRESUMÉ for. Cilest, tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Norgestimat 250 mikrogram + ethinylestradiol 35 mikrogram 12. februar 2014 PRODUKTRESUMÉ for Cilest, tabletter 0. D.SP.NR. 6764 1. LÆGEMIDLETS NAVN Cilest 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Norgestimat 250 mikrogram + ethinylestradiol 35 mikrogram Hjælpestoffer

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Cholestagel 625 mg filmovertrukne tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 625 mg colesevelam hydrochlorid (i det følgende

Læs mere