HERPES SIMPLEX OG GRAVIDITET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HERPES SIMPLEX OG GRAVIDITET"

Transkript

1 HERPES SIMPLEX OG GRAVIDITET Arbejdsgruppens sammensætning: Tom Weber, Morten Lebech, Margrethe Møller, Birgitte Bruun Nielsen, Bent Faber Vestergaard. Indledning Neonatal herpes er en livstruende sygdom og medfører også en stor risiko for permanente handicaps hos barnet. Sygdommen erhverves oftest ved smitte fra moderen i forbindelse med fødslen, men kan også være forårsaget af smitte efter fødslen eller i sjældne tilfælde transplacentar smitte før fødslen. Der har i de sidste år været stor usikkerhed vedrørende kontrol og behandling af herpes genitalis i graviditeten, spændende fra elektivt sectio ved en anamnese med herpes genitalis, over hyppige podninger i sidste del af graviditeten med usikkerhed om konsekvensen af svar på disse podninger, til en total laissez faire holdning, hvor man intet gjorde pga problemets ringe omfang. Det er derfor vigtigt at opstille retningslinier, der balancerer den ringe risiko for en meget alvorlig lidelse mod belastningen ved et intensivt undersøgelsesprogram og mod risikoen ved elektiv/akut sectio for at undgå kontamination af barnet ved en vaginal fødsel. Problemets omfang / baggrund for guidelines Prævalens / incidens / transmission I Danmark og Sverige har ca. 30 % antistoffer mod Herpes simplex virus type 2 (HSV-2) (primært herpes genitalis) (1,2), og ca. 80% antistoffer mod HSV-1 (primært øjen og oro-labial affektion) (18). I Sverige har ca. 70 % af de HSV-2 negative antistoffer mod HSV-1, der giver en vis beskyttelse (2). Risiko for neonatal infektion er i Danmark ca. 5 per (3), og i Stockholm ca. 7 per (4). Risiko for intrauterin infektion er skønnet til 5 % af risikoen for neonatal infektion, dvs. 2,5 per 1 mill. fødsler. Den for moderen livstruende disseminerede HSV infektion i 3. trimester er formentlig endnu sjældnere, i litteraturen kun beskrevet hos 22 gravide (6,7). Hos asymptomatiske mødre i fødsel finder et stort amerikansk materiale virusudskillelse fra cervix og/eller vagina hos 0,35% (56/15.923) og 19% (10/52) af disse fik et barn med neonatal herpes (8). Asymptomatisk virusudskillelse er øget i de første 3 mdr. efter en primær HSV-2 infektion (12). De fleste (70-80%) af de mødre, der får børn, der udvikler neonatal herpes, har ikke haft symptomer på herpes genitalis ved fødslen (3,12). Ved primær herpesinfektion tæt på fødselstidspunktet (hvor HSV antistof endnu ikke er påviselig) er risikoen for perinatal smitte meget stor (30-40%) (8,9). Ved residiverende herpes infektion, hvor barnet er delvis beskyttet af maternelle antistoffer, er risikoen for neonatal infektion meget lille (0-3%) (8,10). I et arbejde med residiverende herpes med positiv HSV dyrkning og kliniske symptomer hos moderen fandtes 0 af 34 børn med neonatal smitte, og i et studie med positiv dyrkning hos asymptomatiske mødre var1 af 34 børn blevet smittet. Ved en gennemgang af Landspatientregisteret ( fødsler) fandtes kun en nyfødt med sequelae efter klinisk erkendt maternel residiverende herpes ved fødslen (3). Smitteveje Herpes genitalis erhverves ved samleje (oftest HSV-2) eller oralsex (oftest HSV-1) med en HSV-inficeret person % der smitter deres sexualpartner med genital herpes er ikke selv klar over at de har herpes, men ca. halvdelen af disse kan rapportere at have haft læsioner foreneligt med residiverende genital herpes. Hovedparten (>70%) bliver smittet med HSV under asymptomatisk udskillelse af virus eller i forbindelse med atypiske læsioner hos partneren (19).

2 I et studie der i ca. et år fulgte par hvor kun den ene part havde kendt herpes genitalis, blev 16,9% (11/65) af HSV-2 antistof negative kvinder smittet. Den årlige transmissions risiko var 31,8% for modtagelige kvinder der var både HSV-1 og 2 antistof negative, sammenlignet med 9,1% hvis kvinden havde antistoffer mod HSV-1 (20). Hovedparten af børn med neonatal herpes er smittet under fødslen via fødselskanalen, og normalt er indgangsporten øjne eller oro-pharynx. Smitte af barnet sker derimod sjældent in utero (se transmission ). Børn med neonatal herpes der er født ved sectio før vandafgang, kan være smittet enten in-utero eller smittet af mater, famile eller personale efter fødslen. Således fandt et dansk materiale, at 23% (7/30) smittede børn var født ved sectio, og heraf to børn ved sectio før vandafgang. Foetale/neonatale skader Intrauterin infektion er symptomgivende indenfor 1-2 døgn postpartum, og viser sig ved; hud- vesikler og ar, chorioretinitis, CNS affektion med bla.microcephali og hydrocephalus, eller dissemineret infektion (multiorgan affektion). I en litteratur oversigt over 71 publicerede tilfælde af intrauterin HSV infektion rapporteres 7% (5/71) relateret til HSV type 1, og 61% (43/71) til HSV-2, for 32% (23/71) fandtes virustype ikke angivet. 59% (42/71) af børnene var præmature og 24% ( 17/71) SGA (5). Ved neonatal infektion starter symptomerne normalt indenfor 5-15 dage efter fødslen (5,12). Sygdomsbilledet strækker sig fra lokaliseret muco-cutan affektion (SEM: skin-eye-mouth ), til CNS affektion (meningo-encephalitis) med eller uden SEM, og til dissemineret infektion med bla. encephalitis, pneumoni og hepatitis (11,12). Prognosen er afhængig affektionsgraden, og af tidlig diagnostik og behandling. Ubehandlet vil mortaliteten ved CNS affektion være 50%, og ved dissemineret infektion 90% (21). Selv ved hurtig institution af antiviral behandling vil over 50% dø eller få svære sequelae. I et japansk arbejde af 145 børn behandlet for neonatal herpes, havde 59% (85/145) dissemineret sygdom, 19% (27/145) primært encephalitis og 23% (33/145) SEM; hyppigheden af død eller svære sequelae i de tre grupper var 66%, 70% og 0% respektivt (22). Diagnostik Ved symptomer på herpes genitalis (smerter, vesiculært exanthem) kan diagnosen bekræftes ved podning fra det afficerede område. Undersøgelsen foretages ved påvisnng af HSV-antigen (ELISA) eller ved isolation af infektiøst HSV (dyrkning, PCR teknik) som har bedre sensitivitet. Et negativt fund udelukker ikke aktuel herpes. Ved mistanke om et primært udbrud bør der tages en blodprøve for HSV-antistof samtidig, eller så snart en positiv dyrkning foreligger.. Antistoffer kan først påvises 2-3 uger efter den primære infektion og holder sig livsvarigt. Serokonversion er udtryk for primær infektion. Kendskab til HSV-IgG immunstatus kan være indiceret både for den gravide - og i tilfælde af seronegativitet også fra partneren. Hos HSV-seropositive kan IgG evt. typebestemmes og det kan afklares om personen er smittet med HSV type 1, HSV-2 eller begge HSV typer. Positiv HSV-1 og negativ HSV-2 udelukker ikke første-gangs genital herpes (non-primær). Behandling / profylakse 1.Sectio: Tidligere anbefaledes sectio ved fødslen, hvis den sidste (ugentlige) podning var pos for HSV (13). Da ugentlige podninger ikke kunne forudsige virusudskillelse på fødselstidspunktet (10), blev dette for ca 10 år siden efterfulgt af en politik, hvor kun et aktivt udbrud på fødselstidspunktet indicerede sectio, medførende et klart fald i sectiofrekvensen på denne indikation (13). Imidlertid er der nu yderligere blødt op for denne politik, idet risikoen for smitte ved residiverende herpes er lille (0-3%) (se ovenstående og (3)), og da hovedparten af virusudskillere alligevel vil være asymptomatiske og uden klinisk udbrud på fødselstidspunktet (14). En analyse af fordele / ulemper ved akut sectio p g a klinisk herpesrecidiv fundet under fødslen viste, at et undgået tilfælde af neonatal herpes kostede 0,57 maternelle dødsfald (15). Ved primær herpes genitalis er der derimod en stor risiko for smitte, hvorfor sectio anbefales, indtil opheling af læsionerne og positive maternelle antistoffer er tilstede. Herefter er risikoen for barnet formentlig som for residiverende herpes ( 9,16), selv om et arbejde viser, at asymptomatisk virusudskillelse de første 3 måneder efter ophelingen af primær herpes findes tre gange hyppigere end ved residiverende herpes i øvrigt (24). 2.Aciclovir-behandling: Aciclovirbehandling er ikke fundet teratogent, ej heller ved anvendelse i 1.trimester (12), men behandling tidligt i graviditeten anbefales kun ved svær sygdom (12). I sidste halvdel af graviditeten kan man også anvende aciclovir profylaktisk, idet denne svarer til behandling af præmature nyfødte.

3 Profylaktisk behandling de sidste 3-4 uger af graviditeten kan nedsætte antallet af både symptomatiske og asymptomatiske perioder med virusudskillelse (12). En signifikant nedsat sectiofrekvense fandtes dog kun i de arbejder, hvor der var førstegangs herpes udbrud i den aktuelle graviditet (16,19). Lokalbehandling med aciclovir mod genital herpes er virkningsløst (12). Guidelines Generelt medfører en primær herpes genitalis stor risiko for neonatal smitte, hvorimod recidiverende herpesudbrud kun udgør en meget lille smitterisiko for den nyfødte. Guidelines retter sig derfor først og fremmest mod forebyggelse og behandling af neonatal smitte efter primær maternel herpesinfektion. Kontrol og eventuelle tiltag ved recidiverende herpes er kontroversielt, men da tilstanden af mange gravide opfattes som et problem, og da perinatal smitte ikke kan udelukkes, er der i det følgende også guidelines for denne tilstand. 1. Følgende definitioner anvendes: a. Primær herpes: første udbrud af herpes type 1 eller 2 b. Non-primær herpes: førstegangsudbrud af herpes type 1 eller 2, med antistoffer mod den anden herpestype c. Recidiverende herpes: udbrud af herpes type 1 eller 2, med antistoffer mod den aktuelle herpestype d. Første-gangs herpesudbrud: første klinisk erkendte herpesudbrud - kan være primært, non-primært eller recidiverende udbrud. Diagnose stilles ved viruspåvisning og antistof-bestemmelse. Udredning af herpesstatus: 2. Alle gravide oplyser, om de og deres partner har kendt herpes - evt som en del af et spørgeskema vedr. generelle graviditetsrelaterede spørgsmål. 3. Hvis den gravide angiver at have haft herpes og immunstatus ikke er kendt, anbefales henvendelse på fødestedet ved førstkommende udbrud mhp. podning fra læsionen og bestemmelse af herpes titer. Man kan herved vurdere, om der har været tale om primær herpes, recidiverende herpes, eller en tilstand der ikke er herpesbetinget. Selv om der er negativ dyrkning, betragtes tilfældet sem et herpesrecidiv, hvis der er positiv herpestiter. Forebyggelse af primær herpes: 4. Hvis den gravide ikke mener at have haft herpes, men hendes partner har residiverende herpes, er der risiko for smitte med primær herpes infektion og parret bør anbefales kondom de sidste 6 uger af graviditeten (9,17) (EvidensII). Forholdene kan evt udredes med herpestiterbestemmelse af den gravide og evt partner. 5. Ved primært/non-primært herpesudbrud eller mistanke om dette (titer foreligger endnu ikke) behandles med aciclovir 200 mg x 6 i 5 dage. Hvis udbrud efter 34 graviditetsuger, overvejes elektivt sectio, som dog kan undlades, hvis der er positive typespecifikke antistoffer. (9,17) (Evidens I). Recidiverende herpes: 6. Ved hyppigt recidiverende genital herpes (f.eks. mere end to udbrud i graviditeten) eller genitalt førstegangsudbrud i graviditeten kan overvejes profylaktisk behandling med aciclovir 400 mg x 2 fra fire uger før terminen. 7. Ved klinisk udbrud af recidiverende herpes genitalis informeres moderen om, at der er meget ringe risiko for neonatal smitte (0-3 %) ved vaginal fødsel, og at dette må vejes op mod risikoen ved at foretage akut sectio (Evidens II). 8. Ved fødsel af et barn, hvor mater har fået aciclovirprofylakse eller har et herpesudbrud, tilkaldes pædiater til fødslen. Information til patienten Udleveres til gravide som selv, eller hvor partner har eller har haft herpes genitalis Information vedrørende herpes og graviditet. Sår på kønsdelene kan skyldes en infektion med virussygdommen herpes. Disse udbrud kommer ofte i perioder med stress, men også i graviditeten kan der komme hyppigere udbrud.

4 Ofte kan man blive smittet med herpes uden at mærke det. Derefter kan man i perioder udskille virus. Det kan ske i forbindelse med, at man selv bemærker sår. Men man kan også udskille virus, uden at man mærker, at der er noget galt. Man kan både blive smittet ved almindeligt samleje og ved mundsex, hvor forkølelsessår i ansigtet kan smitte til kønsdelene. Meget sjældent kan en kvinde i forbindelse med fødslen smitte sit barn. Et smittet barn kan behandles, men hvis behandlingen kommer for sent, kan barnets liv eller helbred være truet. MEN smitte er meget sjældent forekommende - formentlig sker det kun en gang for hver fødsler i Danmark. Smitte af barnet sker næsten udelukkende, hvis den gravide netop er blevet smittet med herpes og derfor har fået sit første udbrud. Hvis der er tale om gentagne udbrud, er barnet delvist beskyttet mod herpes infektion, og smitte sker i denne situation næsten aldrig. Hvis din partner har sår på kønsdelene, og du aldrig selv har haft sår, er der mulighed for at du kan blive smittet med herpes - også når din partner ikke har synlige udbrud af herpes. Hvis du bliver smittet i slutningen af graviditet, kan du risikere at føde før du har dannet antistoffer til dig og til dit barn. Der er i dette tilfælde en risiko for, at du kan smitte dit barn med herpes under fødslen. Vi anbefaler derfor alle par at bruge kondom de sidste 6 uger af graviditeten, hvis manden har udbrud af herpes og kvinden ikke med sikkerhed har været smittet. Hvis du har mange udbrud af herpes, eller hvis du har dit første herpesudbrud i graviditeten, vil vi anbefale, at der behandles med et middel mod herpes. Dette middel (aciclovir) er fundet ikke at skade fosteret. Desuden er der mulighed for at mindske din risiko for herpes ved fødslen, hvis du tager aciclovir de sidste uger af graviditeten. Hvis du få uger før fødslen får herpes for første gang, vil vi anbefale kejsersnit, hvis blodprøver og undersøgelse af sårene viser, at der virkeligt er tale om første gang. Ved gentagne udbrud af herpes vil vi ikke normal anbefale kejsersnit, selv om der er udbrud på fødselstidspunktet. Forkølelsessår i ansigtet kan også være herpes. Det nyfødte barn skal beskyttes mod dette. Det sker bedst ved at man altid vasker hænder efter at have rørt ved såret, og evt tager maske på, for at undgå at røre ved såret mere end nødvendigt. Vurderinger Punkterne kommenteres som følger: 1. Definitionerne er anerkendt af International Herpes Management Forum. 2. Et spørgeskema vil formentlig afsløre flere diskordante par end en mere tilfældig anamnese optagelse, dette er dog ikke dokumenteret vedrørende herpes (Evidens III) 3. Undersøgelse af gravide, der mener at have herpesudbrud, har til formål at sikre, at der er tale om herpes, og om denne er primær eller recidiverende. Da en negativ podning (falsk neg., eller taget på ikke repræsentativt tidspunkt) ikke udelukker herpeslæsion, bør seropositive gravide behandles som om de har et herpes recidiv. Udbyttet af denne procedure - i forhold til at lade kvinden selv diagnosticere sin herpes - er ikke dokumenteret (Evidens III). 4. Anbefaling af kondom til par som muligvis er diskordante bygger på, at primær symptomatisk eller asymptomatisk infektion de sidste uger af graviditeten er den farligste og væsentligste årsag til neonatal herpes (se baggrund). Effekten af kondom-anvendelse kendes derimod ikke. En randomiseret undersøgelse er formentlig ikke mulig (Evidens II). 5. Profylaktisk aciclovir behandling i de sidste uger af graviditeten er baseret på randomiserede undersøgelser, udskillelsen af virus mindskes ved profylaktisk aciclovirbehandling, men kun ved stor risiko for recidiv (primær herpes i aktuelle graviditet) er der signifikant nedsat sectiofrekvens (Evidens II). 6. Aciclovir-behandling ved primær herpes i graviditeten: Behandling af en svær primær herpes-infektion mindsker de svære maternelle symptomer og kan ved en generaliseret lidelse være livsreddende (63% mortalitet uden behandling, 0% med aciclovir-behandling) (6) (Evidens II). Formentlig mindskes risikoen for transplacentar infektion også ved denne behandling, men dette er ikke dokumenteret (Evidens III).Sectio ved primært herpesudbrud på fødselstidspunktet foretages pgar stor risiko for perinatal smitte (9,17). Randomiserede undersøgelser ved en smitterisiko på ca. 50 % vurderes ikke etisk forsvarligt. Risikoen ved perinatal smitte kombineret med den ringe risiko for neonatal herpes efter sectio pga primær herpes vurderes som Evidens I til trods for at der ikke i litteraturen er nøjagtige angivelser af risikoen for neonatal herpes efter sectio pga. primær herpes. Sectio ved primært herpesudbrud efter uge 34 uden herpesantistoffer er baseret på et stort materiale, som viser en risiko på % for smitte i denne situation (Evidens II). 7. Da der er en mulig (0-3 %) men meget lille risiko for neonatal herpes, hvis der er aktivt recidiverende udbrud på fødselstidspunktet, og da dette må sammenholdes med risikoen for akut sectio, er der her tale om en svær beslutning, hvor den gravide og hendes partner formentlig bør tages med på råd. Herefter bør et evt ønske om sectio respekteres. Det er ikke muligt at tale om evidens i dette sammenhæng, men der er evidens på niveau II vedr de oplysninger, som gives til forældrene. 8. Vedr den pædiatriske behandling bør vi nok ikke lave guidelines. Blot sikre, at pædiater er med til fødslen, hvis der er tale om øget risiko for neonatal herpes.

5 Bemærkninger Generelt er der ringe evidens for de nævnte tiltag vedrørende herpes genitalis i graviditeten. Kun punkt 5 bygger på randomiserede undersøgelser. Alle regimer er i øvrigt baseret på teoretiske overvejelser og indirekte indicier. Imidlertid er der nok ikke noget alternativ hertil. Dette skyldes at maternel herpes genitalis er en meget hyppig men oftest asymptomatisk tilstand kombineret med at neonatal herpes er en uhyre sjældent forekommende men yderst alvorlig lidelse. Dokumentation 1. Møller BR. Herpes simplex-infektion hor gravide og nyfødte. Ugeskr Laeger 1994;156: Forsgren M, Skoog E, Jeansson S, Olofsson S, Giesecke J. Prevalence of antibodies to herpes simplex virus in pregnant women in Stockholm in 1969,1983 and 1989: implication for STD epidemiology. Int J STD & AIDS 1994;5: Fonnest G, Fonnest IF, Weber T. Neonatal herpes in Denmark Acta Obstet Gynecol Scand 1997;76: Forsgren M, Sterner G, Anzen B, Enocksson E. Management of Women at Term with Pregnancy Complicated by Herpes Semplex. Scand J Infect Dis. 1990;Suppl.71: Maldwin S, Whitley RJ. Teratogen Update: Intrauterine Herpes Simplex Virus Infection. Teratology 1989;39: Gelven P, Gruber KK, Swiger FKK, Cina SJ, Harley RA. Fatal Disseminated Herpes Simplex in Pregnancy With Maternal and Neonatal Death. South Med J 1996;89: Peacock JE, Sarubbi FA. Disseminated Herpes Simplex Virus Infection During Pregnancy. Obstet Gynecol 1983;61:13S-18S. 8. Brown ZA, Benedetti J, Ashley R, Burchett S et al. Neonatal Herpes simplex Virus Infection in Relation to Asymptomatic Maternal Infection at te Time of Labor. N Eng J Med 1991;324: Brown ZA, Selke S, Zeh J, Kopelman J, Maslow A Ashley RL et al. The Aquisition of Herpes Simplex Virus During Pregnancy. N Eng J Med 1997;337: Prober CG, Sullender WM, Yasukawa LL, Au DS et al. Low Risk of Herpes Simplex Virus Infections in Neonates Exposed to the Virus at the Time of Vaginal Delivery to Mothers with Recurrent Genital Herpes Simplex Virus Infection.N Eng J Med 1987;316: Sullivan-Bolyal JZ, Hull HF, Wilson C, Smith AL, Corey L. Presentation of Neonatal Herpes Simplex Virus Infections: Implications for a Change in the Therapeutic Strategy.Ped Infect Dis 1986;5: Kroon S, Whitley R. Can We Improve Management of Perinatal HSV Infections? Recommendations from the IHMF Management Strategies Workshop and 2 nd Annual Meeting. 1995; PPS Europe LTD and the University of Alabama School of Medicine, University of Alabama and Birmingham, USA. 13. Roberts SW, Cox SM, Dax J, Wendel GD, Leveno KJ. Genital Herpes During Pregnancy: No Lesions; No Cesarean. Obstet Gynecol 1995;85: Brown ZA, Vontver LA, Benedetti J, Critchlow CW et al. Genital Herpes in Pregnancy: Risk Factors Associated with Recurrences and Asymptomatic Viral Shedding. Am J Obstet Gynecol 1985;153: Randolph AG, Washington AE, Prober CG. Cesarean sections for women presenting with genital herpes lesions. JAMA 1993;270: Scott LL, Sanchez PJ, Jackson GL et al. Acyclovir suppression to prevent cesarean delivery after first-episode genital herpes. Obstet Gynecol 1996;87: Weber T, Pærregaard A, Gerstoft J. Risiko for neonatal herpesinfektion. Ugeskr Laeger 1998;160: Smaill F.Antenatal Aciclovir for recurrent genital herpes. Cocrane Review No Brocklehurst P, Kinghorn G, Carney O, Helsen K et al. A randomised placebo controlled trial of suppressive aciclovir in late pregnancy in women with recurrent genital herpes infection. Br J Obstet Gynaecol 1998;105: Epinyt. Statens Seruminstitut. Uge 38, Mertz GJ. Epidemiology of genital herpes infections. Infect Dis Clin North Am 1993;7: Mertz GJ, Benedetti J, Ashley R, et al. Risc factors for te sexual transmission of genital herpes. Ann Intern Med 1992; 116: Whitley RJ. Neonatal herpes simplex virus infections. J Med Virol 1993;1: Moishima T, Kawana T, Hirayama M, et al. Clinical survey of neonatal herpes simplex virus infection in Japan. J Jpn Pediatr Soc 1989;93: Koelle DM, Benedetti J, Langenberg A,et al. Asymptomatic reactivation of herpes simplex virus in women after the first episode of genital infection. Ann Intern Med 1992 ; 116:

Virusinfektioner hos gravide og neonatale

Virusinfektioner hos gravide og neonatale Virusinfektioner hos gravide og neonatale Aspekter ved infektionsdiagnostik Inge Panum Problematiske virusinfektioner i forbindelse med graviditet og fødsel Parvovirus B19 Rubella virus Cytomegalovirus

Læs mere

Obstetriske Infektioner. Rikke Bek Helmig

Obstetriske Infektioner. Rikke Bek Helmig Obstetriske Infektioner Rikke Bek Helmig Infektioner i graviditeten Anbefalinger for svangreomsorgen 2009: kun undersøgelse, hvor der er en konsekvens af undersøgelsesresultatet i form af enten forebyggelse

Læs mere

Underkrops fødsler vaginalt - er pendulet ved at svinge tilbage?

Underkrops fødsler vaginalt - er pendulet ved at svinge tilbage? Underkrops fødsler vaginalt - er pendulet ved at svinge tilbage? TVÆRFAGLIGT OBSTETRISK FORUM 12. NOVEMBER 2010 Hanne Wielandt Sygehus Lillebælt, Kolding 4-5% AF FØDSLER I DANMARK ER MED FOSTER I UNDERKROPSPRÆSENTATION

Læs mere

Præterm fødsel. Rikke Bek Helmig

Præterm fødsel. Rikke Bek Helmig Præterm fødsel Rikke Bek Helmig Præterm fødsel Definitioner Præterm:

Læs mere

Spørgsmål til torsdag

Spørgsmål til torsdag Spørgsmål til torsdag U-kursus i føtal medicin GE 22/10 2009 U-kursus: Spørgsmål til torsdag 1 Ul-Screening/sen gennemskanning Nævn de 3 overordnede formål for misdannelsesscreening? Bekræfte normalitet

Læs mere

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer.

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektet inkluderer gravide med en, eller flere af følgende graviditetskomplikationer: Gravide med aktuelle- eller øget risiko for hypertensive

Læs mere

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde Diagnostik af pneumonier og hvad med den kolde Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Odense Universitetshospital Pneumoni Diagnosen: HOSPITAL: Stilles på klinik og bekræftes af røntgenundersøgelse af thorax

Læs mere

TBE-fund i Danmark. Claus Bohn Christiansen Klinisk mikrobiologisk afd. Rigshospitalet, København, Danmark

TBE-fund i Danmark. Claus Bohn Christiansen Klinisk mikrobiologisk afd. Rigshospitalet, København, Danmark TBE-fund i Danmark Claus Bohn Christiansen Klinisk mikrobiologisk afd. Rigshospitalet, København, Danmark Første tilfælde af TBE i DK 1953 Ugeskrift for læger 125:32:1098-1104 (1963) Baggrund for Freundts

Læs mere

den hiv-positive partner

den hiv-positive partner Et studie om hiv-diskordante parforhold med henblik på at undersøge hiv-smitterisikoen og at undersøge faktorer associeret med konsekvent brug af kondom. A study in HIV discordant partnerships to estimate

Læs mere

Thyreadeasygdomme ved graviditet

Thyreadeasygdomme ved graviditet Thyreadeasygdomme ved graviditet Myxoedem Påvirker den føtale cerebrale udvikling Tidlige spontane aborter Gestationel hyperthyreose ( ) Thyreotoxicose Neonatal hyperthyreose Føtal struma Thyroideabiokemi

Læs mere

PARVOVIRUS B19 INFEKTION I GRAVIDITETEN

PARVOVIRUS B19 INFEKTION I GRAVIDITETEN PARVOVIRUS B19 INFEKTION I GRAVIDITETEN ARBEJDSGRUPPENS MEDLEMMER Morten Lebech, Tom Weber, Karen Carlsen, Margrethe Møller, Birger Møller, Birgitte Bruun Nielsen, Bent Faber Vestergaard DEFINITION / KLINISK

Læs mere

i Danmark HVAD UNDERSØGES BLODET FOR?

i Danmark HVAD UNDERSØGES BLODET FOR? i Danmark HVAD UNDERSØGES BLODET FOR? HVAD UNDERSØGES BLODET FOR? Nogle donorer opfatter donortapningen som et sundhedstjek. Det bør man imidlertid aldrig gøre, idet en tapning under ingen omstændigheder

Læs mere

Sp 8: embryologi VELKOMMEN. Sp 1 Klinisk undersøgelse. Sp 2 Traumatisk læsion af genitalia feminina. Sp 3 Urininkontinens

Sp 8: embryologi VELKOMMEN. Sp 1 Klinisk undersøgelse. Sp 2 Traumatisk læsion af genitalia feminina. Sp 3 Urininkontinens VELKOMMEN HUSK: Eksamensnummer øverst på alle 4 svarark KUN 1½ minut per lysbillede 30 lysbilleder i alt Læs titlen/overskriften på hvert lysbillede Tekstbøger må ikke være fremme under eksaminationen

Læs mere

KLAMYDIAINFEKTIONER Vejledning for diagnose og behandling i almen praksis. www.sst.dk

KLAMYDIAINFEKTIONER Vejledning for diagnose og behandling i almen praksis. www.sst.dk www.sst.dk KLAMYDIAINFEKTIONER Vejledning for diagnose og behandling i almen praksis 2005 Sundhedsstyrelsen Center for Forebyggelse Islands Brygge 67 2300 København S Telefon 72 22 74 00 Telefax 72 22

Læs mere

KEJSERSNIT PÅ MODERS ØNSKE

KEJSERSNIT PÅ MODERS ØNSKE KEJSERSNIT PÅ MODERS ØNSKE En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning 2005 Medicinsk Teknologivurdering 2005; 7 (4) Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering Kejsersnit på moders ønske

Læs mere

Igangsættelse af fødsler Metode og regime. Tværfagligt obstetrisk forum Middelfart 31 oktober 2014 Rikke Bek Helmig

Igangsættelse af fødsler Metode og regime. Tværfagligt obstetrisk forum Middelfart 31 oktober 2014 Rikke Bek Helmig Igangsættelse af fødsler Metode og regime Tværfagligt obstetrisk forum Middelfart 31 oktober 2014 Rikke Bek Helmig Opdateret 26.11.2010 Nyheder Læger vil sætte fødsler tidligere i gang Skal du sættes i

Læs mere

Clostridium difficile - CD

Clostridium difficile - CD Clostridium difficile - CD Tarmbakterie Sporedannende Reservoir Tarmflora Omgivelser Kontaktsmitte Fæko-orale rute Forekomst CD forekommer i normal tarmflora hos Børn < 2 år 50 % Raske voksne 3 % Hos indlagte

Læs mere

Motion under graviditeten forskning og resultater

Motion under graviditeten forskning og resultater Slide 1 Motion under graviditeten forskning og resultater Temadag om graviditet og overvægt Rigshospitalet/Skejby Sygehus, arr. af Jordemoderforeningen 12./19. jan 2010 Mette Juhl, Jordemoder, MPH, Ph.d.

Læs mere

Formålet med svangreomsorgen. Sundhedsfremme og forebyggelse Risikoopsporing Forebyggende helbredsundersøgelse

Formålet med svangreomsorgen. Sundhedsfremme og forebyggelse Risikoopsporing Forebyggende helbredsundersøgelse Temadage for KBU er Formålet med svangreomsorgen Sundhedsfremme og forebyggelse Risikoopsporing Forebyggende helbredsundersøgelse Den praktiserende læge kan som gennemgående fagperson sikre kontinuiteten

Læs mere

Den udvidede profylakse mod rhesus D-immunisering af gravide i Danmark

Den udvidede profylakse mod rhesus D-immunisering af gravide i Danmark Den udvidede profylakse mod rhesus D-immunisering af gravide i Danmark Af Merete Berthu Damkjær, Anette Perslev og Finn Stener Jørgensen Biografi Merete Berthu Damkjær er cand.med. fra Københavns Universitet

Læs mere

Fosterovervågning. Lone Krebs Lone Hvidman. U- kursus december 2013

Fosterovervågning. Lone Krebs Lone Hvidman. U- kursus december 2013 Fosterovervågning Lone Krebs Lone Hvidman U- kursus december 2013 Cerebral Parese i Syd-Vest Sverige Hvorfor falder hyppigheden ikke? De gravide ændrer sig (ældre, tungere, mere syge)? Asfyksi er ikke

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel

Graviditet, fødsel og barsel Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med din graviditet I denne pjece kan du læse om det vi i Region Sjælland tilbyder i løbet af din graviditet, fødsel og barsel. Vi ønsker, at du får en god og sammenhængende

Læs mere

Forfattere: Helene Beck, Katja Marie Schwartz Suneson & Kriselle Marie Sison Christensen Opgave: BA. Vejleder: Eva Rydahl Uddannelse:

Forfattere: Helene Beck, Katja Marie Schwartz Suneson & Kriselle Marie Sison Christensen Opgave: BA. Vejleder: Eva Rydahl Uddannelse: Forfattere: Helene Beck, Katja Marie Schwartz Suneson & Kriselle Marie Sison Christensen Opgave: BA. Vejleder: Eva Rydahl Uddannelse: Jordemoderuddannelsen, Professionshøjskolen Metropol Afleveret: 20.

Læs mere

Jernstatus og jernprofylakse hos fertile kvinder og gravide

Jernstatus og jernprofylakse hos fertile kvinder og gravide Jernstatus og jernprofylakse hos fertile kvinder og gravide IKKE FOR LIDT Nils Milman,M.D. KPLL IKKE FOR MEGET Indhold Alment om jern jernstatus fertile kvinder gravide Profylakse jernmangel anbefalinger

Læs mere

Amning HIV, Herpes og Hepatitis. Nina Weis Overlæge, klinisk lektor, ph.d. Infektionsmedicinsk afdeling Hvidovre Hospital

Amning HIV, Herpes og Hepatitis. Nina Weis Overlæge, klinisk lektor, ph.d. Infektionsmedicinsk afdeling Hvidovre Hospital Amning HIV, Herpes og Hepatitis Nina Weis Overlæge, klinisk lektor, ph.d. Infektionsmedicinsk afdeling Hvidovre Hospital Amning Menneskeret Sundt for barnet Giver moderen styrke Den bedste investering

Læs mere

Analyser i Blodbanken

Analyser i Blodbanken Analyser i Blodbanken Version 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Blod Info 2 Allohæmagglutininer 2 Antistofscreentest 2 Antistoftitrering 2 BAS-test 3 BF-test (forligelighedsprøve) 3 Blodtypebestemmelse 4 DAT (Direkte-Antihumanglobulin-Test)

Læs mere

Scanning af cervix uteri

Scanning af cervix uteri Scanning af cervix uteri U-kursus i føtal medicin 2009 Undersøgelsesmetode Transabdominal: Cervixlængde: lang cervix ses nemmere Blærefyldning: fyldt blære forlænger kunstigt cervix 1 Undersøgelsesmetode

Læs mere

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Mads Lind Ingeman & Peter Vedsted Mads Lind Ingeman Speciallæge i Almen Medicin, Ph.D.-studerende Center for Cancerdiagnostik i Praksis CaP

Læs mere

Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge

Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge Regionshospitalet Randers Gynækologisk/Obstetrisk afdeling 2 Definition Graviditetsbetinget sukkersyge er en form for sukkersyge, der opstår under

Læs mere

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK I 2011 blev der registreret 810 fødsler (9 tvillinger, 1 trilling, 821 fødte). Dette svarer til en fødselsrate på 57,3 fødsler pr. 1.000 kvinder i alderen 15-49 år. I 2012 blev

Læs mere

Infektioner under graviditet, fødsel og i puerperiet. U-kursus i intrapartal obstetrik Rikke Bek Helmig 11.12.13

Infektioner under graviditet, fødsel og i puerperiet. U-kursus i intrapartal obstetrik Rikke Bek Helmig 11.12.13 Infektioner under graviditet, fødsel og i puerperiet U-kursus i intrapartal obstetrik Rikke Bek Helmig 11.12.13 Disposition Smitteveje Infektioner i graviditeten Screening Undersøgelse Intrapartal febrilia

Læs mere

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK I 2008 blev der registreret 835 fødsler (2 tvillinger og 1 trillinger, 839 fødte). Dette svarer til en fødselsrate på 57,8 fødsler pr. 1.000 kvinder i alderen 15-49 år (2007:

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

Version 1.2, 10/2006. Rev.1. 07/2008 INDLÆGSSEDDEL

Version 1.2, 10/2006. Rev.1. 07/2008 INDLÆGSSEDDEL Version 1.2, 10/2006 Rev.1. 07/2008 INDLÆGSSEDDEL 1 INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Zoviduo 50 mg/g og 10 mg/g creme Aciclovir og hydrokortison Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder

Læs mere

Når 2 bliver til 3. hvad så med sexlivet? Denne pjece henvender sig især til par der venter, eller lige har fået, deres første barn

Når 2 bliver til 3. hvad så med sexlivet? Denne pjece henvender sig især til par der venter, eller lige har fået, deres første barn Når 2 bliver til 3 hvad så med sexlivet? Denne pjece henvender sig især til par der venter, eller lige har fået, deres første barn Det er naturligt og normalt at være gravid Men under graviditeten sker

Læs mere

Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen

Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen Undersøgelse for celleforandringer regionen inviterer dig hermed til en gratis undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen. Kvinder i alle aldre

Læs mere

Arbejdsmiljø og sunde børn

Arbejdsmiljø og sunde børn 100-året for Kvinders Valgret, NFA 30. september 2015 Arbejdsmiljø og sunde børn Karin Sørig Hougaard Seniorforsker (ksh@nrcwe.dk) Reproduktionsskader Omfatter ændringer, der nedsætter evnen til at få

Læs mere

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod Bloddonorer, aids og leverbetændelse 2014 Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod læs dette før du giver blod (se erklæring til underskrift) Du må ikke give blod, hvis du inden for

Læs mere

Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen

Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen Undersøgelse for celleforandringer Kvinder i alle aldre kan få celleforandringer i livmoderhalsen. dette gælder også unge kvinder. Fra du er 23 til 49

Læs mere

PoC behovet i udviklingslandene - erfaringer fra malaria forskningen

PoC behovet i udviklingslandene - erfaringer fra malaria forskningen PoC behovet i udviklingslandene - erfaringer fra malaria forskningen Michael Alifrangis Lektor Center for Medicinsk Parasitologi Institut for International Sundhed, Immunologi og Mikrobiologi micali@sund.ku.dk

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om syning af løftesenen (rotatorcuff-ruptur)

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om syning af løftesenen (rotatorcuff-ruptur) Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om syning af løftesenen (rotatorcuff-ruptur) Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om sygdommen,

Læs mere

INFORMATIONSBROCHURE Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede

INFORMATIONSBROCHURE Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede INFORMATIONSBROCHURE Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede Siden 1. januar 2006 har Hovedstadens Sygehusfælleskab tilbudt genetisk udredning af hørenedsættelse.

Læs mere

Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor?

Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor? Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor? ADHD konferencen 2014, Kolding Christina Mohr Jensen Psykolog Forskningsenheden for Børne- og Ungdomspsykiatri Aalborg Vi skal se på følgende emner:

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

Gastrointestinalkanalen

Gastrointestinalkanalen Gastrointestinalkanalen Normal udvikling og malformationer U-kursus oktober 2009 Connie Jørgensen, Rigshospitalet 1 Esofgus Normal oesofagus 2 Oesofagusatresi Oesofagusstenose eller atresi forekomst 3.3:10,000

Læs mere

Graviditet og børn også en mulighed for HIV-positive

Graviditet og børn også en mulighed for HIV-positive Ogilvy Healthworld Flere brochurer kan rekvireres hos Abbott på telefon 39 77 00 00 Graviditet og børn også en mulighed for HIV-positive Information til HIV-positive kvinder og andre interesserede Sponsoreret

Læs mere

DRG OG DAGS I OBSTETRIKKEN

DRG OG DAGS I OBSTETRIKKEN DRG OG DAGS I OBSTETRIKKEN DSOGs Obstetriske kodeudvalg November 2014 Hanne Brix Westergaard Overlæge, Hillerød DRG & DAGS-gruppering DRG = diagnose relaterede grupper Anvendes for indlagte patienter DAGS

Læs mere

BARNLØSHEDSBEHANDLING INSEMINATION IUI-H / IUI-D

BARNLØSHEDSBEHANDLING INSEMINATION IUI-H / IUI-D GYNÆKOLOGISK KLINIK Speciallæge Niels Lund Odensevej 25, 1. sal, 5500 Middelfart Tlf. 6440 0046 E-mail: gyn@drlund.dk BARNLØSHEDSBEHANDLING OG INSEMINATION IUI-H / IUI-D 1 Barnløshed Først undersøges årsagen

Læs mere

Brætspil om prævention, sexsygdomme og uønsket graviditet

Brætspil om prævention, sexsygdomme og uønsket graviditet Prævention på spil Brætspil om prævention, sexsygdomme og uønsket graviditet Tidsforbrug 1 time. Materialer Arbejdsark til øvelsen: Spilleplade, dilemmakort og spørgsmålskort. En terning til hver gruppe.

Læs mere

Lær HemoCue WBC DIFF at kende

Lær HemoCue WBC DIFF at kende Lær HemoCue WBC DIFF at kende Udfordringen At foretage en klinisk vurdering, teste patienten, diagnosticere og tage beslutning om behandling i løbet af en enkelt konsultation er ofte en udfordring for

Læs mere

Cervixcancer, tumormål. Cervixcancer MRI. Trakelektomi. Konisation udført for at vurdere histologi og udbredning

Cervixcancer, tumormål. Cervixcancer MRI. Trakelektomi. Konisation udført for at vurdere histologi og udbredning Cytologisk Årsmøde 2007 hos trakelektomerede Minimal invasiv teknik giver mulighed for bevarelse af fertiliteten Laparoskopisk pelvin lymfadenektomi og vaginal operation med fjernelse af det meste af cervix

Læs mere

3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE

3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE 3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE ERFARING NR. 1404 Tre besætninger producerede hver 10 hold PRRS-fri smågrise, selvom soholdet var PRRS-positivt. Dette var muligt på trods

Læs mere

Oplægning og fjernelse af kobberspiral

Oplægning og fjernelse af kobberspiral Ugeskrift for Læger 10. januar 2005, nr. 2 Oplægning og fjernelse af kobberspiral KLINISKE PROCEDURER Overlæge Lars Franch Andersen Hillerød Sygehus, Gynækologisk-obstetrisk Enhed pdf-udgave En kobberspiral

Læs mere

Svangerskabsjournal Side 1 af 2

Svangerskabsjournal Side 1 af 2 Svangerskabsjournal Side 1 af 2 Personnummer, navn og adresse Lægens navn og adresse E-mail E-mail Tlf. privat/mobil Tlf. arbejde Telefonnummer Sociale oplysninger Civilstand Sæt x Ugift Gift Separeret

Læs mere

Igangsættelse af fødslen

Igangsættelse af fødslen Februar 2012 Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Igangsættelse af fødslen 2 Igangsættelse af fødslen Beslutningen om at sætte fødslen i

Læs mere

Komponenter i gestationel vægtstigning

Komponenter i gestationel vægtstigning Vægtstigning under graviditet: t Udfald hos mor og barn Jordemoder Ellen Aagaard Nøhr Lektor ved Institut for Folkesundhed AARHUS UNIVERSITET Jordemoderforeningens temadage om graviditet og overvægt Januar

Læs mere

Kliniske retningslinier for gestationel diabetes mellitus (GDM). Screening, diagnostik, behandling og kontrol samt follow-up efter fødslen.

Kliniske retningslinier for gestationel diabetes mellitus (GDM). Screening, diagnostik, behandling og kontrol samt follow-up efter fødslen. Kliniske retningslinier for gestationel diabetes mellitus (GDM). Screening, diagnostik, behandling og kontrol samt follow-up efter fødslen. Aktuelle retningslinier er udarbejdet i perioden maj-december

Læs mere

FAMILIEAMBULATORIET EN INTERVENTIONSMODEL FOR GRAVIDE OG SMÅBØRNSFAMILIER MED BRUG AF RUSMIDLER

FAMILIEAMBULATORIET EN INTERVENTIONSMODEL FOR GRAVIDE OG SMÅBØRNSFAMILIER MED BRUG AF RUSMIDLER FAMILIEAMBULATORIET EN INTERVENTIONSMODEL FOR GRAVIDE OG SMÅBØRNSFAMILIER MED BRUG AF RUSMIDLER og gravide med hiv-infektion FAMILIEAMBULATORIER PÅ LANDSPLAN Et familieambulatorium i hver region Ved obstetrisk

Læs mere

Hvorfor er man nødt til at gå offlabel for at være en god læge? En frontlinie historie fra obstetrikken MISOPROSTOL- SAGEN

Hvorfor er man nødt til at gå offlabel for at være en god læge? En frontlinie historie fra obstetrikken MISOPROSTOL- SAGEN Hvorfor er man nødt til at gå offlabel for at være en god læge? En frontlinie historie fra obstetrikken MISOPROSTOL- SAGEN Karen Wøjdemann, Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi IRF 4. februar 2014

Læs mere

UNDERSØGELSE for celleforandringer i LIVMODERHALSEN

UNDERSØGELSE for celleforandringer i LIVMODERHALSEN UNDERSØGELSE for celleforandringer i LIVMODERHALSEN Undersøgelse for celleforandringer Kvinder i alle aldre kan få celleforandringer i livmoderhalsen. Dette gælder også unge kvinder. Fra du er 23 til 49

Læs mere

Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks

Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks David Glasscock, Arbejds- og Miljømedicinsk Årsmøde Nyborg d. 17. marts 2011 Klinisk vejledning: Tilpasnings- og belastningsreaktioner

Læs mere

Tandlægen møder virusinfektioner i sit arbejdsområde,

Tandlægen møder virusinfektioner i sit arbejdsområde, videnskab & klinik Oversigtsartikel Abstract Medicinsk behandling af orale virussygdomme I denne artikel gennemgås herpes simplex- og varicella zoster-virusinfektioner, deres kliniske manifestationer i

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med medicin Originaltitel: Behandling af multi-organ bodily

Læs mere

Smerter under graviditet 30-10-2009 LH 1

Smerter under graviditet 30-10-2009 LH 1 Smerter under graviditet 30-10-2009 LH 1 Smerter under graviditet Graviditetsrelateret Ikke graviditetsrelateret 30-10-2009 LH 2 Case 1 29-årig grav.1 Menostasi 9 uger + 6 dage Pletblødning Tiltagende

Læs mere

KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE?

KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE? KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE? Demensdagene den 11.-12. maj 2015 Symposium 12: Husk de pårørende! Gerontopsykolog Anna Aamand, Ældrepsykologisk Klinik,

Læs mere

Viral hepatitis. Hepatitis C

Viral hepatitis. Hepatitis C Hepatitis og hiv 1 Hepatitis og hiv Denne folder giver en introduktion til hepatitis (leverbetændelse) forårsaget af hepatitis A, B og C virus samt hiv infektion. Informationsmaterialet er primært rettet

Læs mere

Tværfaglig dag for studerende

Tværfaglig dag for studerende Tværfaglig dag for studerende Sygeplejerske Lynda Kl. diætist Anne Marie Udd. Konsulent Heidi Radiograf Vibeke Fysioterapeut Lena Jordemoder Lotte Bioanalytiker Carin De studerende.. Mål: At de studerende

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI Behandlingsvejledning ved depression i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. social fobi i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Store Praksisdag 2014

Store Praksisdag 2014 Store Praksisdag 2014 Anne Heurlin Ovl. Børne- og ungdomspsykiatri, Klinik 2 Roskilde Bernadette Buhl-Nielsen Ovl. Børne- og ungdomspsykiatri, klinik for psykoterapi, Roskilde Kontroverser Er det vigtigt

Læs mere

Kan generel screening for gruppe B streptokokker i graviditeten forebygge GBS sygdom hos nyfødte?

Kan generel screening for gruppe B streptokokker i graviditeten forebygge GBS sygdom hos nyfødte? FORSKNINGSTRÆNINGSOPGAVE 04-03-2014 Kan generel screening for gruppe B streptokokker i graviditeten forebygge GBS sygdom hos nyfødte? CHRISTINA TERKELSEN OG ANNE SOFIE BOLDSEN SALICATH Indholdsfortegnelse

Læs mere

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation Patientinformation Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion varskrivelse 131 praktiserende læg Et europæisk projekt for praktiserende læger LUFTVEJSINFEKTIONER I ALMEN PRAKS Virus eller

Læs mere

Raske bærere af MRSA i eget hjem - Et kvalitativt MPH-studie. Alice Løvendahl Sørensen Nordic School of Public Health 2012

Raske bærere af MRSA i eget hjem - Et kvalitativt MPH-studie. Alice Løvendahl Sørensen Nordic School of Public Health 2012 Raske bærere af MRSA i eget hjem - Et kvalitativt MPH-studie Alice Løvendahl Sørensen Nordic School of Public Health 2012 Præsentation/Forforståelse Hygiejnesygeplejerske HE Midt Leder i primærkommune

Læs mere

INFORMATION OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN

INFORMATION OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN INFORMATION OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN Degenerative forandringer i rygsøjlen

Læs mere

Graviditetsbetinget fravær på arbejdsmarkedet

Graviditetsbetinget fravær på arbejdsmarkedet 15.12.2005 Notat 11824 JEHO/MELA Graviditetsbetinget fravær på arbejdsmarkedet Det forlyder ofte, at der i de sidste mange år er sket en stigning i sygefraværet blandt gravide. Til trods herfor er der

Læs mere

GUIDELINE: CØLIAKI DIAGNOSTIK, BEHANDLING OG KONTROL

GUIDELINE: CØLIAKI DIAGNOSTIK, BEHANDLING OG KONTROL GUIDELINE: CØLIAKI DIAGNOSTIK, BEHANDLING OG KONTROL Signe Wildt Overlæge, Ph.d Køge Sygehus DSKE 17. marts 2015 Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi - DSGH Christian Lodberg Hvas Michael Dam

Læs mere

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide April 2012 Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide På Akut

Læs mere

KLAMYDIA HOS SØER. Sørup Herregård. 27. januar 2015. Dyrlæge Flemming Thorup. Ø-vet s årsmøde.

KLAMYDIA HOS SØER. Sørup Herregård. 27. januar 2015. Dyrlæge Flemming Thorup. Ø-vet s årsmøde. KLAMYDIA HOS SØER Dyrlæge Flemming Thorup Ø-vet s årsmøde. Sørup Herregård. 27. januar 2015 okt. 94-95 apr. 95-96 okt. 95-96 apr. 96-97 okt. 96-97 apr. 97-98 okt. 97-98 apr. 98-99 okt. 98-99 apr. 99-2000

Læs mere

Gruppens deltagere: Anne-Cathrine Gjerris, Anette Wind-Olsen, Connie Jørgensen (tovholder), Lene Sperling, Olav B Pedersen, Peter Skovbo.

Gruppens deltagere: Anne-Cathrine Gjerris, Anette Wind-Olsen, Connie Jørgensen (tovholder), Lene Sperling, Olav B Pedersen, Peter Skovbo. Biometri guideline Gruppens deltagere: Anne-Cathrine Gjerris, Anette Wind-Olsen, Connie Jørgensen (tovholder), Lene Sperling, Olav B Pedersen, Peter Skovbo. Indhold Guidelinen CRL: målemetode, normalkurve

Læs mere

Parasitter hos marsvin.

Parasitter hos marsvin. Parasitter hos marsvin. Dette særtryk omhandler de tre mest almindelige hud- og pelsparasitter man finder hos marsvin: Skab, lus og ringorm. Skab kræver dyrlægens hjælp og receptpligtig medicin, hvor de

Læs mere

VISITATIONS- RETNINGLINJER

VISITATIONS- RETNINGLINJER VISITATIONS- RETNINGLINJER DADJ OG DSOG 2002-1 - Indledning DADJ og DSOG aftalte på et fællesmøde i 1999 at nedsætte 3 arbejdsgrupper, der skulle udarbejde fælles retningslinjer for den normale fødsel,

Læs mere

Substitutionsbehandling med Immunglobulin Hotel Kong Arthur 14/11-12

Substitutionsbehandling med Immunglobulin Hotel Kong Arthur 14/11-12 Substitutionsbehandling med Immunglobulin Hotel Kong Arthur 14/11-12 Helle Vibeke Jensen Sygeplejerske, infektionsmedicinsk afdeling Q Århus universitetshospital, skejby Disposition Præsentation. Generelt

Læs mere

Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening

Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening Generel information Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening Information om HPV og livmoderhalskræft udarbejdet af: Professor, overlæge, dr. med. Susanne Krüger Kjær, Rigshospitalet/

Læs mere

- evidens for inddragelse af pårørende i psykiatrien

- evidens for inddragelse af pårørende i psykiatrien - evidens for inddragelse af pårørende i psykiatrien Marianne Melau, Spl., M.Sc Sc., phd-studerende Psykiatrisk Center København marianne.melau melau@regionh.dk arv/miljø debatten The schizophrenogenic

Læs mere

FORBRUG AF ANTIDEPRESSIVE MIDLER I FORBINDELSE MED GRAVIDITET OG FØDSEL 1997-2006

FORBRUG AF ANTIDEPRESSIVE MIDLER I FORBINDELSE MED GRAVIDITET OG FØDSEL 1997-2006 FORBRUG AF ANTIDEPRESSIVE MIDLER I FORBINDELSE MED GRAVIDITET OG FØDSEL 1997-2006 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 20 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel hos overvægtige. Er der særlige problemer og løsninger for overvægtige?

Graviditet, fødsel og barsel hos overvægtige. Er der særlige problemer og løsninger for overvægtige? Graviditet, fødsel og barsel hos overvægtige. Er der særlige problemer og løsninger for overvægtige? Middelfart d. 13-11-10. Kristina Renault Afdelingslæge Gynækologisk obstetrisk afd. Rigshospitalet /

Læs mere

Information til HIV-smittede kvinder og andre interesserede

Information til HIV-smittede kvinder og andre interesserede Information til HIV-smittede kvinder og andre interesserede Indhold Side HIV-smittet hvad NU?..................................................... 5 Hvad er HIV?.............................................................

Læs mere

Q-feber i graviditeten og fosterhelbred

Q-feber i graviditeten og fosterhelbred TYPE 1 Q-feber i graviditeten og fosterhelbred Resultater fra et dansk ph.d.-projekt TEKST STINE YDE NIELSEN 1 OG ERIK EYBYE RATTENBORG 2 1 LÆGE, PH.D., KLINISK MIKROBIOLOGISK AFDELING, AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL,

Læs mere

Familiedannelse efter assisteret befrugtning

Familiedannelse efter assisteret befrugtning Psykosociale konsekvenser af infertilitet Familiedannelse efter assisteret befrugtning U-kursus 30. januar 2014 Lone Schmidt Lektor, dr.med., ph.d. lone.schmidt@sund.ku.dk Institut for Folkesundhedsvidenskab

Læs mere

Porfyriforeningen i Danmark

Porfyriforeningen i Danmark Porfyriforeningen i Danmark På foreningens hjemmeside, www.porfyriforeningen.dk kan du tilmelde dig, læse mere om foreningen og få adgang til porfyriforum. Denne pjece indeholder information om de mest

Læs mere

Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza. råd om vaccination mod influenza. 2009 På den sikre side

Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza. råd om vaccination mod influenza. 2009 På den sikre side Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza råd om vaccination mod influenza 2009 På den sikre side Information om vaccinerne Vaccination beskytter de fleste Vaccination mod influenza beskytter de

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel

Graviditet, fødsel og barsel Pjece til gravide i Region Syddanmark Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med graviditeten Graviditeten Tillykke med graviditeten Region Syddanmark ønsker med denne pjece at beskrive de tilbud, regionen

Læs mere

Evidensbaseret fysioterapi. Hvad er viden? Guidelines/Kliniske retningslinier. Hvad er nu det for noget? 5 februar 2012. Hvor får I jeres viden fra?

Evidensbaseret fysioterapi. Hvad er viden? Guidelines/Kliniske retningslinier. Hvad er nu det for noget? 5 februar 2012. Hvor får I jeres viden fra? Evidensbaseret fysioterapi Hvad er nu det for noget? 5 februar 2012 Hvad er viden? Hvor får I jeres viden fra? Kolleger, blade, bøger, videnskabelige artikler? Fordele og ulempe ved kliniske retningslinier?

Læs mere

Graviditet ved colitis ulcerosa og Crohns Sygdom

Graviditet ved colitis ulcerosa og Crohns Sygdom Graviditet ved colitis ulcerosa og Crohns Sygdom Colitis ulcerosa (blødende tyktarmsbetændelse) og Crohns sygdom (morbus Crohn, kronisk tarmbetændelse) er kroniske betændelsessygdomme i tarmen. Colitis

Læs mere

TYPE 2 DIABETES OG GRAVIDITET

TYPE 2 DIABETES OG GRAVIDITET TYPE 2 DIABETES OG GRAVIDITET Type 2 diabetes og graviditet Type 2 diabetes er en permanent sygdom, der påvirker den måde, kroppen omdanner mad til energi. Når du spiser, omdanner kroppen maden til et

Læs mere

Bilag 1. - Analyse af hovedoverskrifterne i skemaet vedr. behandlingsresultater på Helheden:

Bilag 1. - Analyse af hovedoverskrifterne i skemaet vedr. behandlingsresultater på Helheden: Bilag 1. - Analyse af hovedoverskrifterne i skemaet vedr. behandlingsresultater på Helheden: Pos 1: Pos 2: Pos 3: Pos 4: Pos 9: Beboer nr.: Laveste nr. = først indflyttet Der indgår 12 beboere i det statistiske

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 7: Resume Titel: Klinisk retningslinje for perioperativ desinfektion af øje og øjenomgivelser til patienter til øjenoperation Forfattergruppe: Birgith Jakobsen, Udviklings- og uddannelsesansvarlig

Læs mere

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml Vigtig sikkerhedsinformation til læger Formålet med denne vejledning er at informere læger, der er godkendt til at ordinere og administrere

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. CANESTEN, vaginalcreme 1 % Aktivt stof: Clotrimazol

Indlægsseddel: Information til brugeren. CANESTEN, vaginalcreme 1 % Aktivt stof: Clotrimazol Indlægsseddel: Information til brugeren CANESTEN, vaginalcreme 1 % Aktivt stof: Clotrimazol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Canesten uden recept. For at

Læs mere