HERPES SIMPLEX OG GRAVIDITET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HERPES SIMPLEX OG GRAVIDITET"

Transkript

1 HERPES SIMPLEX OG GRAVIDITET Arbejdsgruppens sammensætning: Tom Weber, Morten Lebech, Margrethe Møller, Birgitte Bruun Nielsen, Bent Faber Vestergaard. Indledning Neonatal herpes er en livstruende sygdom og medfører også en stor risiko for permanente handicaps hos barnet. Sygdommen erhverves oftest ved smitte fra moderen i forbindelse med fødslen, men kan også være forårsaget af smitte efter fødslen eller i sjældne tilfælde transplacentar smitte før fødslen. Der har i de sidste år været stor usikkerhed vedrørende kontrol og behandling af herpes genitalis i graviditeten, spændende fra elektivt sectio ved en anamnese med herpes genitalis, over hyppige podninger i sidste del af graviditeten med usikkerhed om konsekvensen af svar på disse podninger, til en total laissez faire holdning, hvor man intet gjorde pga problemets ringe omfang. Det er derfor vigtigt at opstille retningslinier, der balancerer den ringe risiko for en meget alvorlig lidelse mod belastningen ved et intensivt undersøgelsesprogram og mod risikoen ved elektiv/akut sectio for at undgå kontamination af barnet ved en vaginal fødsel. Problemets omfang / baggrund for guidelines Prævalens / incidens / transmission I Danmark og Sverige har ca. 30 % antistoffer mod Herpes simplex virus type 2 (HSV-2) (primært herpes genitalis) (1,2), og ca. 80% antistoffer mod HSV-1 (primært øjen og oro-labial affektion) (18). I Sverige har ca. 70 % af de HSV-2 negative antistoffer mod HSV-1, der giver en vis beskyttelse (2). Risiko for neonatal infektion er i Danmark ca. 5 per (3), og i Stockholm ca. 7 per (4). Risiko for intrauterin infektion er skønnet til 5 % af risikoen for neonatal infektion, dvs. 2,5 per 1 mill. fødsler. Den for moderen livstruende disseminerede HSV infektion i 3. trimester er formentlig endnu sjældnere, i litteraturen kun beskrevet hos 22 gravide (6,7). Hos asymptomatiske mødre i fødsel finder et stort amerikansk materiale virusudskillelse fra cervix og/eller vagina hos 0,35% (56/15.923) og 19% (10/52) af disse fik et barn med neonatal herpes (8). Asymptomatisk virusudskillelse er øget i de første 3 mdr. efter en primær HSV-2 infektion (12). De fleste (70-80%) af de mødre, der får børn, der udvikler neonatal herpes, har ikke haft symptomer på herpes genitalis ved fødslen (3,12). Ved primær herpesinfektion tæt på fødselstidspunktet (hvor HSV antistof endnu ikke er påviselig) er risikoen for perinatal smitte meget stor (30-40%) (8,9). Ved residiverende herpes infektion, hvor barnet er delvis beskyttet af maternelle antistoffer, er risikoen for neonatal infektion meget lille (0-3%) (8,10). I et arbejde med residiverende herpes med positiv HSV dyrkning og kliniske symptomer hos moderen fandtes 0 af 34 børn med neonatal smitte, og i et studie med positiv dyrkning hos asymptomatiske mødre var1 af 34 børn blevet smittet. Ved en gennemgang af Landspatientregisteret ( fødsler) fandtes kun en nyfødt med sequelae efter klinisk erkendt maternel residiverende herpes ved fødslen (3). Smitteveje Herpes genitalis erhverves ved samleje (oftest HSV-2) eller oralsex (oftest HSV-1) med en HSV-inficeret person % der smitter deres sexualpartner med genital herpes er ikke selv klar over at de har herpes, men ca. halvdelen af disse kan rapportere at have haft læsioner foreneligt med residiverende genital herpes. Hovedparten (>70%) bliver smittet med HSV under asymptomatisk udskillelse af virus eller i forbindelse med atypiske læsioner hos partneren (19).

2 I et studie der i ca. et år fulgte par hvor kun den ene part havde kendt herpes genitalis, blev 16,9% (11/65) af HSV-2 antistof negative kvinder smittet. Den årlige transmissions risiko var 31,8% for modtagelige kvinder der var både HSV-1 og 2 antistof negative, sammenlignet med 9,1% hvis kvinden havde antistoffer mod HSV-1 (20). Hovedparten af børn med neonatal herpes er smittet under fødslen via fødselskanalen, og normalt er indgangsporten øjne eller oro-pharynx. Smitte af barnet sker derimod sjældent in utero (se transmission ). Børn med neonatal herpes der er født ved sectio før vandafgang, kan være smittet enten in-utero eller smittet af mater, famile eller personale efter fødslen. Således fandt et dansk materiale, at 23% (7/30) smittede børn var født ved sectio, og heraf to børn ved sectio før vandafgang. Foetale/neonatale skader Intrauterin infektion er symptomgivende indenfor 1-2 døgn postpartum, og viser sig ved; hud- vesikler og ar, chorioretinitis, CNS affektion med bla.microcephali og hydrocephalus, eller dissemineret infektion (multiorgan affektion). I en litteratur oversigt over 71 publicerede tilfælde af intrauterin HSV infektion rapporteres 7% (5/71) relateret til HSV type 1, og 61% (43/71) til HSV-2, for 32% (23/71) fandtes virustype ikke angivet. 59% (42/71) af børnene var præmature og 24% ( 17/71) SGA (5). Ved neonatal infektion starter symptomerne normalt indenfor 5-15 dage efter fødslen (5,12). Sygdomsbilledet strækker sig fra lokaliseret muco-cutan affektion (SEM: skin-eye-mouth ), til CNS affektion (meningo-encephalitis) med eller uden SEM, og til dissemineret infektion med bla. encephalitis, pneumoni og hepatitis (11,12). Prognosen er afhængig affektionsgraden, og af tidlig diagnostik og behandling. Ubehandlet vil mortaliteten ved CNS affektion være 50%, og ved dissemineret infektion 90% (21). Selv ved hurtig institution af antiviral behandling vil over 50% dø eller få svære sequelae. I et japansk arbejde af 145 børn behandlet for neonatal herpes, havde 59% (85/145) dissemineret sygdom, 19% (27/145) primært encephalitis og 23% (33/145) SEM; hyppigheden af død eller svære sequelae i de tre grupper var 66%, 70% og 0% respektivt (22). Diagnostik Ved symptomer på herpes genitalis (smerter, vesiculært exanthem) kan diagnosen bekræftes ved podning fra det afficerede område. Undersøgelsen foretages ved påvisnng af HSV-antigen (ELISA) eller ved isolation af infektiøst HSV (dyrkning, PCR teknik) som har bedre sensitivitet. Et negativt fund udelukker ikke aktuel herpes. Ved mistanke om et primært udbrud bør der tages en blodprøve for HSV-antistof samtidig, eller så snart en positiv dyrkning foreligger.. Antistoffer kan først påvises 2-3 uger efter den primære infektion og holder sig livsvarigt. Serokonversion er udtryk for primær infektion. Kendskab til HSV-IgG immunstatus kan være indiceret både for den gravide - og i tilfælde af seronegativitet også fra partneren. Hos HSV-seropositive kan IgG evt. typebestemmes og det kan afklares om personen er smittet med HSV type 1, HSV-2 eller begge HSV typer. Positiv HSV-1 og negativ HSV-2 udelukker ikke første-gangs genital herpes (non-primær). Behandling / profylakse 1.Sectio: Tidligere anbefaledes sectio ved fødslen, hvis den sidste (ugentlige) podning var pos for HSV (13). Da ugentlige podninger ikke kunne forudsige virusudskillelse på fødselstidspunktet (10), blev dette for ca 10 år siden efterfulgt af en politik, hvor kun et aktivt udbrud på fødselstidspunktet indicerede sectio, medførende et klart fald i sectiofrekvensen på denne indikation (13). Imidlertid er der nu yderligere blødt op for denne politik, idet risikoen for smitte ved residiverende herpes er lille (0-3%) (se ovenstående og (3)), og da hovedparten af virusudskillere alligevel vil være asymptomatiske og uden klinisk udbrud på fødselstidspunktet (14). En analyse af fordele / ulemper ved akut sectio p g a klinisk herpesrecidiv fundet under fødslen viste, at et undgået tilfælde af neonatal herpes kostede 0,57 maternelle dødsfald (15). Ved primær herpes genitalis er der derimod en stor risiko for smitte, hvorfor sectio anbefales, indtil opheling af læsionerne og positive maternelle antistoffer er tilstede. Herefter er risikoen for barnet formentlig som for residiverende herpes ( 9,16), selv om et arbejde viser, at asymptomatisk virusudskillelse de første 3 måneder efter ophelingen af primær herpes findes tre gange hyppigere end ved residiverende herpes i øvrigt (24). 2.Aciclovir-behandling: Aciclovirbehandling er ikke fundet teratogent, ej heller ved anvendelse i 1.trimester (12), men behandling tidligt i graviditeten anbefales kun ved svær sygdom (12). I sidste halvdel af graviditeten kan man også anvende aciclovir profylaktisk, idet denne svarer til behandling af præmature nyfødte.

3 Profylaktisk behandling de sidste 3-4 uger af graviditeten kan nedsætte antallet af både symptomatiske og asymptomatiske perioder med virusudskillelse (12). En signifikant nedsat sectiofrekvense fandtes dog kun i de arbejder, hvor der var førstegangs herpes udbrud i den aktuelle graviditet (16,19). Lokalbehandling med aciclovir mod genital herpes er virkningsløst (12). Guidelines Generelt medfører en primær herpes genitalis stor risiko for neonatal smitte, hvorimod recidiverende herpesudbrud kun udgør en meget lille smitterisiko for den nyfødte. Guidelines retter sig derfor først og fremmest mod forebyggelse og behandling af neonatal smitte efter primær maternel herpesinfektion. Kontrol og eventuelle tiltag ved recidiverende herpes er kontroversielt, men da tilstanden af mange gravide opfattes som et problem, og da perinatal smitte ikke kan udelukkes, er der i det følgende også guidelines for denne tilstand. 1. Følgende definitioner anvendes: a. Primær herpes: første udbrud af herpes type 1 eller 2 b. Non-primær herpes: førstegangsudbrud af herpes type 1 eller 2, med antistoffer mod den anden herpestype c. Recidiverende herpes: udbrud af herpes type 1 eller 2, med antistoffer mod den aktuelle herpestype d. Første-gangs herpesudbrud: første klinisk erkendte herpesudbrud - kan være primært, non-primært eller recidiverende udbrud. Diagnose stilles ved viruspåvisning og antistof-bestemmelse. Udredning af herpesstatus: 2. Alle gravide oplyser, om de og deres partner har kendt herpes - evt som en del af et spørgeskema vedr. generelle graviditetsrelaterede spørgsmål. 3. Hvis den gravide angiver at have haft herpes og immunstatus ikke er kendt, anbefales henvendelse på fødestedet ved førstkommende udbrud mhp. podning fra læsionen og bestemmelse af herpes titer. Man kan herved vurdere, om der har været tale om primær herpes, recidiverende herpes, eller en tilstand der ikke er herpesbetinget. Selv om der er negativ dyrkning, betragtes tilfældet sem et herpesrecidiv, hvis der er positiv herpestiter. Forebyggelse af primær herpes: 4. Hvis den gravide ikke mener at have haft herpes, men hendes partner har residiverende herpes, er der risiko for smitte med primær herpes infektion og parret bør anbefales kondom de sidste 6 uger af graviditeten (9,17) (EvidensII). Forholdene kan evt udredes med herpestiterbestemmelse af den gravide og evt partner. 5. Ved primært/non-primært herpesudbrud eller mistanke om dette (titer foreligger endnu ikke) behandles med aciclovir 200 mg x 6 i 5 dage. Hvis udbrud efter 34 graviditetsuger, overvejes elektivt sectio, som dog kan undlades, hvis der er positive typespecifikke antistoffer. (9,17) (Evidens I). Recidiverende herpes: 6. Ved hyppigt recidiverende genital herpes (f.eks. mere end to udbrud i graviditeten) eller genitalt førstegangsudbrud i graviditeten kan overvejes profylaktisk behandling med aciclovir 400 mg x 2 fra fire uger før terminen. 7. Ved klinisk udbrud af recidiverende herpes genitalis informeres moderen om, at der er meget ringe risiko for neonatal smitte (0-3 %) ved vaginal fødsel, og at dette må vejes op mod risikoen ved at foretage akut sectio (Evidens II). 8. Ved fødsel af et barn, hvor mater har fået aciclovirprofylakse eller har et herpesudbrud, tilkaldes pædiater til fødslen. Information til patienten Udleveres til gravide som selv, eller hvor partner har eller har haft herpes genitalis Information vedrørende herpes og graviditet. Sår på kønsdelene kan skyldes en infektion med virussygdommen herpes. Disse udbrud kommer ofte i perioder med stress, men også i graviditeten kan der komme hyppigere udbrud.

4 Ofte kan man blive smittet med herpes uden at mærke det. Derefter kan man i perioder udskille virus. Det kan ske i forbindelse med, at man selv bemærker sår. Men man kan også udskille virus, uden at man mærker, at der er noget galt. Man kan både blive smittet ved almindeligt samleje og ved mundsex, hvor forkølelsessår i ansigtet kan smitte til kønsdelene. Meget sjældent kan en kvinde i forbindelse med fødslen smitte sit barn. Et smittet barn kan behandles, men hvis behandlingen kommer for sent, kan barnets liv eller helbred være truet. MEN smitte er meget sjældent forekommende - formentlig sker det kun en gang for hver fødsler i Danmark. Smitte af barnet sker næsten udelukkende, hvis den gravide netop er blevet smittet med herpes og derfor har fået sit første udbrud. Hvis der er tale om gentagne udbrud, er barnet delvist beskyttet mod herpes infektion, og smitte sker i denne situation næsten aldrig. Hvis din partner har sår på kønsdelene, og du aldrig selv har haft sår, er der mulighed for at du kan blive smittet med herpes - også når din partner ikke har synlige udbrud af herpes. Hvis du bliver smittet i slutningen af graviditet, kan du risikere at føde før du har dannet antistoffer til dig og til dit barn. Der er i dette tilfælde en risiko for, at du kan smitte dit barn med herpes under fødslen. Vi anbefaler derfor alle par at bruge kondom de sidste 6 uger af graviditeten, hvis manden har udbrud af herpes og kvinden ikke med sikkerhed har været smittet. Hvis du har mange udbrud af herpes, eller hvis du har dit første herpesudbrud i graviditeten, vil vi anbefale, at der behandles med et middel mod herpes. Dette middel (aciclovir) er fundet ikke at skade fosteret. Desuden er der mulighed for at mindske din risiko for herpes ved fødslen, hvis du tager aciclovir de sidste uger af graviditeten. Hvis du få uger før fødslen får herpes for første gang, vil vi anbefale kejsersnit, hvis blodprøver og undersøgelse af sårene viser, at der virkeligt er tale om første gang. Ved gentagne udbrud af herpes vil vi ikke normal anbefale kejsersnit, selv om der er udbrud på fødselstidspunktet. Forkølelsessår i ansigtet kan også være herpes. Det nyfødte barn skal beskyttes mod dette. Det sker bedst ved at man altid vasker hænder efter at have rørt ved såret, og evt tager maske på, for at undgå at røre ved såret mere end nødvendigt. Vurderinger Punkterne kommenteres som følger: 1. Definitionerne er anerkendt af International Herpes Management Forum. 2. Et spørgeskema vil formentlig afsløre flere diskordante par end en mere tilfældig anamnese optagelse, dette er dog ikke dokumenteret vedrørende herpes (Evidens III) 3. Undersøgelse af gravide, der mener at have herpesudbrud, har til formål at sikre, at der er tale om herpes, og om denne er primær eller recidiverende. Da en negativ podning (falsk neg., eller taget på ikke repræsentativt tidspunkt) ikke udelukker herpeslæsion, bør seropositive gravide behandles som om de har et herpes recidiv. Udbyttet af denne procedure - i forhold til at lade kvinden selv diagnosticere sin herpes - er ikke dokumenteret (Evidens III). 4. Anbefaling af kondom til par som muligvis er diskordante bygger på, at primær symptomatisk eller asymptomatisk infektion de sidste uger af graviditeten er den farligste og væsentligste årsag til neonatal herpes (se baggrund). Effekten af kondom-anvendelse kendes derimod ikke. En randomiseret undersøgelse er formentlig ikke mulig (Evidens II). 5. Profylaktisk aciclovir behandling i de sidste uger af graviditeten er baseret på randomiserede undersøgelser, udskillelsen af virus mindskes ved profylaktisk aciclovirbehandling, men kun ved stor risiko for recidiv (primær herpes i aktuelle graviditet) er der signifikant nedsat sectiofrekvens (Evidens II). 6. Aciclovir-behandling ved primær herpes i graviditeten: Behandling af en svær primær herpes-infektion mindsker de svære maternelle symptomer og kan ved en generaliseret lidelse være livsreddende (63% mortalitet uden behandling, 0% med aciclovir-behandling) (6) (Evidens II). Formentlig mindskes risikoen for transplacentar infektion også ved denne behandling, men dette er ikke dokumenteret (Evidens III).Sectio ved primært herpesudbrud på fødselstidspunktet foretages pgar stor risiko for perinatal smitte (9,17). Randomiserede undersøgelser ved en smitterisiko på ca. 50 % vurderes ikke etisk forsvarligt. Risikoen ved perinatal smitte kombineret med den ringe risiko for neonatal herpes efter sectio pga primær herpes vurderes som Evidens I til trods for at der ikke i litteraturen er nøjagtige angivelser af risikoen for neonatal herpes efter sectio pga. primær herpes. Sectio ved primært herpesudbrud efter uge 34 uden herpesantistoffer er baseret på et stort materiale, som viser en risiko på % for smitte i denne situation (Evidens II). 7. Da der er en mulig (0-3 %) men meget lille risiko for neonatal herpes, hvis der er aktivt recidiverende udbrud på fødselstidspunktet, og da dette må sammenholdes med risikoen for akut sectio, er der her tale om en svær beslutning, hvor den gravide og hendes partner formentlig bør tages med på råd. Herefter bør et evt ønske om sectio respekteres. Det er ikke muligt at tale om evidens i dette sammenhæng, men der er evidens på niveau II vedr de oplysninger, som gives til forældrene. 8. Vedr den pædiatriske behandling bør vi nok ikke lave guidelines. Blot sikre, at pædiater er med til fødslen, hvis der er tale om øget risiko for neonatal herpes.

5 Bemærkninger Generelt er der ringe evidens for de nævnte tiltag vedrørende herpes genitalis i graviditeten. Kun punkt 5 bygger på randomiserede undersøgelser. Alle regimer er i øvrigt baseret på teoretiske overvejelser og indirekte indicier. Imidlertid er der nok ikke noget alternativ hertil. Dette skyldes at maternel herpes genitalis er en meget hyppig men oftest asymptomatisk tilstand kombineret med at neonatal herpes er en uhyre sjældent forekommende men yderst alvorlig lidelse. Dokumentation 1. Møller BR. Herpes simplex-infektion hor gravide og nyfødte. Ugeskr Laeger 1994;156: Forsgren M, Skoog E, Jeansson S, Olofsson S, Giesecke J. Prevalence of antibodies to herpes simplex virus in pregnant women in Stockholm in 1969,1983 and 1989: implication for STD epidemiology. Int J STD & AIDS 1994;5: Fonnest G, Fonnest IF, Weber T. Neonatal herpes in Denmark Acta Obstet Gynecol Scand 1997;76: Forsgren M, Sterner G, Anzen B, Enocksson E. Management of Women at Term with Pregnancy Complicated by Herpes Semplex. Scand J Infect Dis. 1990;Suppl.71: Maldwin S, Whitley RJ. Teratogen Update: Intrauterine Herpes Simplex Virus Infection. Teratology 1989;39: Gelven P, Gruber KK, Swiger FKK, Cina SJ, Harley RA. Fatal Disseminated Herpes Simplex in Pregnancy With Maternal and Neonatal Death. South Med J 1996;89: Peacock JE, Sarubbi FA. Disseminated Herpes Simplex Virus Infection During Pregnancy. Obstet Gynecol 1983;61:13S-18S. 8. Brown ZA, Benedetti J, Ashley R, Burchett S et al. Neonatal Herpes simplex Virus Infection in Relation to Asymptomatic Maternal Infection at te Time of Labor. N Eng J Med 1991;324: Brown ZA, Selke S, Zeh J, Kopelman J, Maslow A Ashley RL et al. The Aquisition of Herpes Simplex Virus During Pregnancy. N Eng J Med 1997;337: Prober CG, Sullender WM, Yasukawa LL, Au DS et al. Low Risk of Herpes Simplex Virus Infections in Neonates Exposed to the Virus at the Time of Vaginal Delivery to Mothers with Recurrent Genital Herpes Simplex Virus Infection.N Eng J Med 1987;316: Sullivan-Bolyal JZ, Hull HF, Wilson C, Smith AL, Corey L. Presentation of Neonatal Herpes Simplex Virus Infections: Implications for a Change in the Therapeutic Strategy.Ped Infect Dis 1986;5: Kroon S, Whitley R. Can We Improve Management of Perinatal HSV Infections? Recommendations from the IHMF Management Strategies Workshop and 2 nd Annual Meeting. 1995; PPS Europe LTD and the University of Alabama School of Medicine, University of Alabama and Birmingham, USA. 13. Roberts SW, Cox SM, Dax J, Wendel GD, Leveno KJ. Genital Herpes During Pregnancy: No Lesions; No Cesarean. Obstet Gynecol 1995;85: Brown ZA, Vontver LA, Benedetti J, Critchlow CW et al. Genital Herpes in Pregnancy: Risk Factors Associated with Recurrences and Asymptomatic Viral Shedding. Am J Obstet Gynecol 1985;153: Randolph AG, Washington AE, Prober CG. Cesarean sections for women presenting with genital herpes lesions. JAMA 1993;270: Scott LL, Sanchez PJ, Jackson GL et al. Acyclovir suppression to prevent cesarean delivery after first-episode genital herpes. Obstet Gynecol 1996;87: Weber T, Pærregaard A, Gerstoft J. Risiko for neonatal herpesinfektion. Ugeskr Laeger 1998;160: Smaill F.Antenatal Aciclovir for recurrent genital herpes. Cocrane Review No Brocklehurst P, Kinghorn G, Carney O, Helsen K et al. A randomised placebo controlled trial of suppressive aciclovir in late pregnancy in women with recurrent genital herpes infection. Br J Obstet Gynaecol 1998;105: Epinyt. Statens Seruminstitut. Uge 38, Mertz GJ. Epidemiology of genital herpes infections. Infect Dis Clin North Am 1993;7: Mertz GJ, Benedetti J, Ashley R, et al. Risc factors for te sexual transmission of genital herpes. Ann Intern Med 1992; 116: Whitley RJ. Neonatal herpes simplex virus infections. J Med Virol 1993;1: Moishima T, Kawana T, Hirayama M, et al. Clinical survey of neonatal herpes simplex virus infection in Japan. J Jpn Pediatr Soc 1989;93: Koelle DM, Benedetti J, Langenberg A,et al. Asymptomatic reactivation of herpes simplex virus in women after the first episode of genital infection. Ann Intern Med 1992 ; 116:

Herpes under graviditet og fødsel

Herpes under graviditet og fødsel Herpes under graviditet og fødsel Forfattere: Arbejdsgruppens medlemmer alfabetisk efter efternavn. Navn: Stilling: Arbejdssted: Lærke Andersen Reservelæge Mavetarmkirurgi, Hillerød Linn Håkonsen Arendt

Læs mere

Virusinfektioner hos gravide og neonatale

Virusinfektioner hos gravide og neonatale Virusinfektioner hos gravide og neonatale Aspekter ved infektionsdiagnostik Inge Panum Problematiske virusinfektioner i forbindelse med graviditet og fødsel Parvovirus B19 Rubella virus Cytomegalovirus

Læs mere

Obstetriske Infektioner. Rikke Bek Helmig

Obstetriske Infektioner. Rikke Bek Helmig Obstetriske Infektioner Rikke Bek Helmig Infektioner i graviditeten Anbefalinger for svangreomsorgen 2009: kun undersøgelse, hvor der er en konsekvens af undersøgelsesresultatet i form af enten forebyggelse

Læs mere

DSI. Q feber klinisk vejledning DANSK SELSKAB FOR INFEKTIONSMEDICIN

DSI. Q feber klinisk vejledning DANSK SELSKAB FOR INFEKTIONSMEDICIN Q feber klinisk vejledning Q feber skyldes infektion med den obligat intracellulære gram negative bakterie Coxiella burnetii. Q feber smitter især via inhalation eller tæt kontakt med smittet kvæg, får

Læs mere

Case 1 (ikke helt dagens emne) Graviditet. Case 1. Case 1. Case 1. Case 1 12/5/2011

Case 1 (ikke helt dagens emne) Graviditet. Case 1. Case 1. Case 1. Case 1 12/5/2011 (ikke helt dagens emne) Graviditet Infektion Kl 22.00: turvise smerter strækkende sig om i lænden Tentative diagnoser: 05-12-2011 Infektion og graviditet 2 Kl 22.00: turvise smerter strækkende sig om i

Læs mere

forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser

forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser INFEKTIONS- SYGDOMME S T A T E N S S E R U M I N S T I T U T forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser Statens Serum Institut Artillerivej 5 2300 København S TIL DEN GRAVIDE Tel.:

Læs mere

Maternal request Sandbjerg 2007

Maternal request Sandbjerg 2007 Maternal request Sandbjerg 2007 Medfører elektivt setio i en lavrisikopopultion øget risiko for neonatal og maternel død efter fødslen? I 2006 blev publieret 2 epidemiologiske studier som indierer at elektivt

Læs mere

Risiko for akut kejsersnit i fødsel hos kvinder med tidligere kejsersnit

Risiko for akut kejsersnit i fødsel hos kvinder med tidligere kejsersnit Risiko for akut kejsersnit i fødsel hos kvinder med tidligere kejsersnit Overlæge Nini Møller, Hillerød Medlem af Sandbjerggruppen for guidelinen Sectio antea 1 Har vi præcise tal? NEJ Det afhænger naturligvis

Læs mere

Risiko for kejsersnit efter igangsætning af fødsel hos kvinder med tidligere kejsersnit

Risiko for kejsersnit efter igangsætning af fødsel hos kvinder med tidligere kejsersnit Risiko for kejsersnit efter igangsætning af fødsel hos kvinder med tidligere kejsersnit Overlæge Ole Bredahl Rasmussen Gyn-obs afdeling ygehusenheden Vest Data leveret af teen Rasmussen, T Tværfagligt

Læs mere

Underkrops fødsler vaginalt - er pendulet ved at svinge tilbage?

Underkrops fødsler vaginalt - er pendulet ved at svinge tilbage? Underkrops fødsler vaginalt - er pendulet ved at svinge tilbage? TVÆRFAGLIGT OBSTETRISK FORUM 12. NOVEMBER 2010 Hanne Wielandt Sygehus Lillebælt, Kolding 4-5% AF FØDSLER I DANMARK ER MED FOSTER I UNDERKROPSPRÆSENTATION

Læs mere

Tabel 1 Anbefaling af opdatering af antibiotikabehandling i eksisterende Sandbjerg guidelines.

Tabel 1 Anbefaling af opdatering af antibiotikabehandling i eksisterende Sandbjerg guidelines. Tabel 1 Anbefaling af opdatering af antibiotikabehandling i eksisterende Sandbjerg guidelines. Eksisterende Guidelines hvor infektion omtales Amnioinfusion (2008) http://www.dsog.dk/sandbjerg/amnioinfu

Læs mere

Præterm fødsel. Rikke Bek Helmig

Præterm fødsel. Rikke Bek Helmig Præterm fødsel Rikke Bek Helmig Præterm fødsel Definitioner Præterm:

Læs mere

Spørgsmål til torsdag

Spørgsmål til torsdag Spørgsmål til torsdag U-kursus i føtal medicin GE 22/10 2009 U-kursus: Spørgsmål til torsdag 1 Ul-Screening/sen gennemskanning Nævn de 3 overordnede formål for misdannelsesscreening? Bekræfte normalitet

Læs mere

Igangsætning af fødsler i Danmark

Igangsætning af fødsler i Danmark Igangsætning af fødsler i Danmark TOF Middelfart 31. oktober 2014 Ole Bredahl Rasmussen Gyn-obs afdeling Hospitalsenheden i Vest Hvordan er tallene gjort op? SSI s hjemmeside http://www.ssi.dk/sundhedsdataogit/sundhedsvaesenet%20i%20tal/specifikke

Læs mere

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer.

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektet inkluderer gravide med en, eller flere af følgende graviditetskomplikationer: Gravide med aktuelle- eller øget risiko for hypertensive

Læs mere

Teknik. Teknik. Fostervandsprøve og moderkageprøve. Teknik. UL-vejledt Erfaren operatør Nåletykkelse 0.9 mm 2 punkturer max. Undgå placenta?

Teknik. Teknik. Fostervandsprøve og moderkageprøve. Teknik. UL-vejledt Erfaren operatør Nåletykkelse 0.9 mm 2 punkturer max. Undgå placenta? Teknik Fostervandsprøve og moderkageprøve UL-vejledt Erfaren operatør Nåletykkelse.9 mm 2 punkturer max. Undgå placenta? U-kursus i føtalmedicin 25 Teknik Antal indstik > 2 øger aborthyppigheden Operatørens

Læs mere

Information til patienten. Infektioner. - hos nyfødte og for tidligt fødte børn. Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest

Information til patienten. Infektioner. - hos nyfødte og for tidligt fødte børn. Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Information til patienten Infektioner - hos nyfødte og for tidligt fødte børn Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Infektioner hos nyfødte og for tidligt fødte Nyfødte børn kan få mange forskellige

Læs mere

Chlamydia Trachomatis: En overvurderet størrelse?

Chlamydia Trachomatis: En overvurderet størrelse? Chlamydia Trachomatis: En overvurderet størrelse? Af: Kasper Kjæhr og Rasmus Buchholt Hald 1 Introduktion: I 2011 er der i Danmark testet 341.178 personer for Chlamydia trachomatis. (CT) Hovedparten af

Læs mere

Retningslinjer til sundhedsprofessionelle vedr. håndtering af infektion med Zikavirus pr. 22. november 2016

Retningslinjer til sundhedsprofessionelle vedr. håndtering af infektion med Zikavirus pr. 22. november 2016 Retningslinjer til sundhedsprofessionelle vedr. håndtering af infektion med Zikavirus pr. 22. november 2016 Denne retningslinje erstatter den tidligere version dateret d. 2. august 2016. Væsentligste ændringer

Læs mere

Immunisering. Rikke Bek Helmig

Immunisering. Rikke Bek Helmig Immunisering Rikke Bek Helmig Alloimmunisering Allo: græsk allos en anden fra samme art = isoimmunisering = immunisering imod fremmede celler (blod eller organer) Erytrocyt alloimmunisering Trombocyt alloimmunisering

Læs mere

Forskningsopgave. Mycoplasma genitalium ved akut urethritis hos mænd i almen praksis. Trine Overgaard og Lisa Videbæk Gow

Forskningsopgave. Mycoplasma genitalium ved akut urethritis hos mænd i almen praksis. Trine Overgaard og Lisa Videbæk Gow Forskningsopgave Mycoplasma genitalium ved akut urethritis hos mænd i almen praksis Trine Overgaard og Lisa Videbæk Gow Marts 2011 Introduktion. Mænd, der henvender sig hos praktiserende læge med urethritissymptomer;

Læs mere

Virus infektioner. Virusinfektioner. Virusinfektioner. Kosmetolog Uddannelsen www.ghotbi.dk Af Ali Ghotbi

Virus infektioner. Virusinfektioner. Virusinfektioner. Kosmetolog Uddannelsen www.ghotbi.dk Af Ali Ghotbi Virus infektioner Kosmetolog Uddannelsen www.ghotbi.dk Af Ali Ghotbi Virusinfektioner Er en alm. årsag til hudsygdom Lokaliseret til huden Systemisk viræmi som viser sig i huden Virusinfektioner Virus

Læs mere

Kejsersnit på mors ønske Diverse dilemmaer - forsøg på en pragmatisk vinkel

Kejsersnit på mors ønske Diverse dilemmaer - forsøg på en pragmatisk vinkel Kejsersnit på mors ønske Diverse dilemmaer - forsøg på en pragmatisk vinkel Julie Glavind PhD, Hoveduddannelseslæge i Gynækologi & Obstetrik, Randers Ole Bredahl Rasmussen Overlæge i Obstetrik, Herning-Holstebro

Læs mere

Activity restriction and hospitalisation in threatened preterm delivery

Activity restriction and hospitalisation in threatened preterm delivery FACULTY OF HEALTH AND MEDICAL SCIENCES UNIVERSITY OF COPENHAGEN PhD Thesis Jane Bendix Activity restriction and hospitalisation in threatened preterm delivery This thesis has been submitted to the Graduate

Læs mere

Gastrointestinalkanalen

Gastrointestinalkanalen Gastrointestinalkanalen Normal udvikling og malformationer U-kursus oktober 2006 Connie Jørgensen, Rigshospitalet Områder hvor stenoser/atresier hyppigst forekommer Gastrointestinalkanalen 10 uger Uge

Læs mere

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde Diagnostik af pneumonier og hvad med den kolde Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Odense Universitetshospital Pneumoni Diagnosen: HOSPITAL: Stilles på klinik og bekræftes af røntgenundersøgelse af thorax

Læs mere

Sp 8: embryologi VELKOMMEN. Sp 1 Klinisk undersøgelse. Sp 2 Traumatisk læsion af genitalia feminina. Sp 3 Urininkontinens

Sp 8: embryologi VELKOMMEN. Sp 1 Klinisk undersøgelse. Sp 2 Traumatisk læsion af genitalia feminina. Sp 3 Urininkontinens VELKOMMEN HUSK: Eksamensnummer øverst på alle 4 svarark KUN 1½ minut per lysbillede 30 lysbilleder i alt Læs titlen/overskriften på hvert lysbillede Tekstbøger må ikke være fremme under eksaminationen

Læs mere

Fostervandsprøve ve og moderkageprøve

Fostervandsprøve ve og moderkageprøve Fostervandsprøve ve og moderkageprøve U-kursus i føtalmedicin 2008 Teknik UL-vejledt Erfaren operatør Nåletykkelse 0,9 mm 2 punkturer max. Undgå placenta? Teknik Antal indstik > 2 øger aborthyppigheden

Læs mere

Thyreadeasygdomme ved graviditet

Thyreadeasygdomme ved graviditet Thyreadeasygdomme ved graviditet Myxoedem Påvirker den føtale cerebrale udvikling Tidlige spontane aborter Gestationel hyperthyreose ( ) Thyreotoxicose Neonatal hyperthyreose Føtal struma Thyroideabiokemi

Læs mere

Gestationel diabetes

Gestationel diabetes Diabetes Gestationel diabetes Af Jette Kolding Kristensen & Per Ovesen Gestationel diabetes ses hos 3% af alle gravide, og med nye anbefalede kriterier vil andelen stige til 8%. Disse svangre har øget

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Aalborg. EKSTERN PRØVE FARMAKOLOGI J07S D. 14. november 2008 kl. 9.00 12.00

Jordemoderuddannelsen Aalborg. EKSTERN PRØVE FARMAKOLOGI J07S D. 14. november 2008 kl. 9.00 12.00 Jordemoderuddannelsen Aalborg EKSTERN PRØVE FARMAKOLOGI J07S D. 14. november 2008 kl. 9.00 12.00 1 DEL I - ingen hjælpemidler tilladt Varighed 2 timer (65 point kan opnås) 1. Beskriv de 3 faser som farmakokinetikken

Læs mere

Test for klamydia. For lidt eller for meget? Kønssygdomme

Test for klamydia. For lidt eller for meget? Kønssygdomme Test for klamydia For lidt eller for meget? Af Berit Andersen og Frede Olesen»Jeg har fået ny kæreste og nu vil vi gerne undvære kondomet «eller:»jeg har haft usikker sex «er hyppige indledninger til patientens

Læs mere

Virologiske undersøgelser. Hepatitis A B C serologi

Virologiske undersøgelser. Hepatitis A B C serologi Virologiske undersøgelser Hepatitis A B C serologi Udredning af infektionsstatus (anamnese, gulsot, påvirkede leverenzymer, m.v.) Hepatitis A: Der undersøges for anti-hav IgM. Hepatitis B: Der undersøges

Læs mere

Skanning af cervix uteri

Skanning af cervix uteri Skanning af cervix uteri Camilla Bernt Wulff, læge, ph.d. stud. Center for Føtalmedicin og Graviditet, Obstetrisk Klinik Rigshospitalet U-kursus i føtalmedicin 2014 Hvorfor måles cervix? 1 Risiko for spontan

Læs mere

SUNDHEDSSTYRELSEN 2.kontor 7. februar 2002 604-4-2001/PSJ. Notat vedrørende HIV og behandling med kunstig befrugtning

SUNDHEDSSTYRELSEN 2.kontor 7. februar 2002 604-4-2001/PSJ. Notat vedrørende HIV og behandling med kunstig befrugtning SUNDHEDSSTYRELSEN 2.kontor 7. februar 2002 604-4-2001/PSJ Notat vedrørende HIV og behandling med kunstig befrugtning De seneste års medicinske fremskridt i bekæmpelse af HIV/AIDS har ført til, at udsigterne

Læs mere

Sp 1:Fosterbevægelser

Sp 1:Fosterbevægelser Sp 1:Fosterbevægelser A. De fleste gravide vil have registreret fosterbevægelser fra: Uge 16 uge 20 uge 24 uge 28 B. Antallet af fosterbevægelser aftager normalt efter 34 uge Sp 2: Episiotomi Hvilke(t)

Læs mere

Cystisk Fibrose Foreningens holdning til populationsscreening for CF. af Erik Wendel Cystisk Fibrose Foreningen

Cystisk Fibrose Foreningens holdning til populationsscreening for CF. af Erik Wendel Cystisk Fibrose Foreningen Cystisk Fibrose Foreningens holdning til populationsscreening for CF af Erik Wendel Cystisk Fibrose Foreningen Cystisk Fibrose Anlægsbærerundersøgelse CF-genfundet i 1989 betød: muligt at undersøge, via

Læs mere

VIDENSKAB. Ønsket sectio blandt førstegangsfødende. Læge Malene Merete Forstholm, overlæge Jens Langhoff-Roos & professor Øjvind Lidegaard

VIDENSKAB. Ønsket sectio blandt førstegangsfødende. Læge Malene Merete Forstholm, overlæge Jens Langhoff-Roos & professor Øjvind Lidegaard 2075 VIDENSKAB Ønsket sectio blandt førstegangsfødende Læge Malene Merete Forstholm, overlæge Jens Langhoff-Roos & professor Øjvind Lidegaard RESUME INTRODUKTION: Viden om baggrunden for, at et stigende

Læs mere

Screening. Definition. Formål med screening. Eksempler. Sygdommen. Eksempler. Ulrik Kesmodel Institut for Folkesundhed Afdeling for Epidemiologi

Screening. Definition. Formål med screening. Eksempler. Sygdommen. Eksempler. Ulrik Kesmodel Institut for Folkesundhed Afdeling for Epidemiologi Definition Screening Ulrik Kesmodel Institut for Folkesundhed Afdeling for Epidemiologi Systematisk undersøgelse af asymptomatiske befolkningsgrupper for en eller flere sygdomme mhp. at vurdere om (det

Læs mere

Bilag IV. Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne

Bilag IV. Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne Bilag IV Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne 27 Videnskabelige konklusioner Samlet resumé af den videnskabelige vurdering af postcoitale

Læs mere

Vending af foster i sædestilling

Vending af foster i sædestilling Information til gravide Vending af foster i sædestilling Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Familiecentret Graviditets- og fødselsklinikken Vending - hvorfor og hvordan? I denne folder får du/i information

Læs mere

Vending af foster i sædestilling

Vending af foster i sædestilling Patientinformation Vending af foster i sædestilling Kvalitet Døgnet Rundt Familiecentret Graviditets- og fødselsklinikken Vending - hvorfor og hvordan? I denne folder får du/i information om, hvordan vending

Læs mere

PARVOVIRUS B19 INFEKTION I GRAVIDITETEN

PARVOVIRUS B19 INFEKTION I GRAVIDITETEN PARVOVIRUS B19 INFEKTION I GRAVIDITETEN ARBEJDSGRUPPENS MEDLEMMER Morten Lebech, Tom Weber, Karen Carlsen, Margrethe Møller, Birger Møller, Birgitte Bruun Nielsen, Bent Faber Vestergaard DEFINITION / KLINISK

Læs mere

Virusinfektioner hos hæmatologiske patienter

Virusinfektioner hos hæmatologiske patienter Virusinfektioner hos hæmatologiske patienter Virus/hæmatologi Stor betydning ved allogen HSCT Tiltagende betydning ved andre hæmatologiske sygdomme Indledning Tiltagende betydning hos andre patientgrupper

Læs mere

den hiv-positive partner

den hiv-positive partner Et studie om hiv-diskordante parforhold med henblik på at undersøge hiv-smitterisikoen og at undersøge faktorer associeret med konsekvent brug af kondom. A study in HIV discordant partnerships to estimate

Læs mere

Diaphragma Hernie. Forældreinformation. Information til forældre hvis barn har medfødt mellemgulvsbrok

Diaphragma Hernie. Forældreinformation. Information til forældre hvis barn har medfødt mellemgulvsbrok Forældreinformation Diaphragma Hernie Information til forældre hvis barn har medfødt mellemgulvsbrok Kirurgisk Afdeling A H.C. Andersen Børnehospital 1 Hvad er et diaphragma hernie? Et diaphragma hernie

Læs mere

SMITTET HEPATITIS OG HIV

SMITTET HEPATITIS OG HIV 1 SMITTET HEPATITIS OG HIV 2 Facts om hepatitis C: Du kan godt blive testet for hepatitis B, C og hiv, selv om du er svær at stikke Hepatitis C smitter også seksuelt Det er ikke nødvendigt at lave en leverbiopsi

Læs mere

Kejsersnit, kirurgi og evidens Metodiske problemer ved forskning i kirurgiske indgreb

Kejsersnit, kirurgi og evidens Metodiske problemer ved forskning i kirurgiske indgreb Kejsersnit, kirurgi og evidens Metodiske problemer ved forskning i kirurgiske indgreb Jeppe Bennekou Schroll, læge, phd, Hvidovre Hospital TOF 30. okt 2015 Interessekonflikter: ingen Take home message

Læs mere

TBE-fund i Danmark. Claus Bohn Christiansen Klinisk mikrobiologisk afd. Rigshospitalet, København, Danmark

TBE-fund i Danmark. Claus Bohn Christiansen Klinisk mikrobiologisk afd. Rigshospitalet, København, Danmark TBE-fund i Danmark Claus Bohn Christiansen Klinisk mikrobiologisk afd. Rigshospitalet, København, Danmark Første tilfælde af TBE i DK 1953 Ugeskrift for læger 125:32:1098-1104 (1963) Baggrund for Freundts

Læs mere

Hjemmemonitorering CTG

Hjemmemonitorering CTG Hjemmemonitorering CTG Workshop om komplicerede graviditeter AUH 5.9.2014 Lone Hvidman 1 Formål fosterovervågning n Forebygge skader hos mor og barn n Identificere de normale n Identificere og graduere

Læs mere

Prænatal diagnostik Etiske dilemmaer

Prænatal diagnostik Etiske dilemmaer Prænatal diagnostik Etiske dilemmaer Eva Hoseth Specialeansvarlig overlæge Ambulatorium for Graviditet og Ultralyd KLINIK KVINDE-BARN OG URINVEJSKIRURGI AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL Retningslinjer for

Læs mere

Immunisering i svangerskabet

Immunisering i svangerskabet Modul k8 Immunisering i svangerskabet Torben Barington, KIA Fosteret er et allotransplantat! Fosteret som allotransplantat Syncytiotrofoblast CT) Cytotrofoblast T) Interstitiel trofoblast E) Endovaskulær

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for hofteartrose ikkekirurgisk behandling og genoptræning efter THA

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for hofteartrose ikkekirurgisk behandling og genoptræning efter THA KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for hofteartrose ikkekirurgisk behandling og genoptræning efter THA Baggrund og formål Hofteartrose er en hyppig lidelse i Danmark, hvor

Læs mere

IL-1 receptor antagonist mangel (DIRA)

IL-1 receptor antagonist mangel (DIRA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro IL-1 receptor antagonist mangel (DIRA) Version af 2016 1. HVAD ER DIRA 1.1 Hvad er det? IL-1 receptor antagonist mangel (Deficiency of IL-1Receptor Antagonist,

Læs mere

Gastrointestinalkanalen

Gastrointestinalkanalen Gastrointestinalkanalen Normal udvikling og malformationer U-kursus oktober 2006 Connie Jørgensen, Rigshospitalet Esofgus Normal eosofagus Øsofagusatresi Øsofagusstenose eller atresi forekomst 3.3:10,000

Læs mere

i Danmark HVAD UNDERSØGES BLODET FOR?

i Danmark HVAD UNDERSØGES BLODET FOR? i Danmark HVAD UNDERSØGES BLODET FOR? HVAD UNDERSØGES BLODET FOR? Nogle donorer opfatter donortapningen som et sundhedstjek. Det bør man imidlertid aldrig gøre, idet en tapning under ingen omstændigheder

Læs mere

Deltager information og informeret samtykke erklæring for den hiv-positive partner

Deltager information og informeret samtykke erklæring for den hiv-positive partner Et studie om hiv-diskordante parforhold med henblik på at undersøge hiv-smitterisikoen og at undersøge faktorer associeret med konsekvent brug af kondom. A study in HIV discordant partnerships to estimate

Læs mere

KLAMYDIAINFEKTIONER Vejledning for diagnose og behandling i almen praksis. www.sst.dk

KLAMYDIAINFEKTIONER Vejledning for diagnose og behandling i almen praksis. www.sst.dk www.sst.dk KLAMYDIAINFEKTIONER Vejledning for diagnose og behandling i almen praksis 2005 Sundhedsstyrelsen Center for Forebyggelse Islands Brygge 67 2300 København S Telefon 72 22 74 00 Telefax 72 22

Læs mere

Clostridium difficile

Clostridium difficile Clostridium difficile Clostridium difficile - CD Tarmbakterie Sporedannende Reservoir Tarmflora Omgivelser Kontaktsmitte Fæko-orale rute Forekomst CD forekommer i normal tarmflora hos Børn < 2 år 50 %

Læs mere

Den gode mikrobiologiske rekvirering

Den gode mikrobiologiske rekvirering Fællesmøde Praktiserende læger 24. november 2015 Efter mødet suppleret med uddrag af Brugerhåndbogen for KMA om selvtagne vaginalpodninger til undersøgelse for Chlamydia trachomatis og gonokokker (på side

Læs mere

Arbejdsmiljø og sunde børn

Arbejdsmiljø og sunde børn 100-året for Kvinders Valgret, NFA 30. september 2015 Arbejdsmiljø og sunde børn Karin Sørig Hougaard Seniorforsker (ksh@nrcwe.dk) Reproduktionsskader Omfatter ændringer, der nedsætter evnen til at få

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren Zovir 200 mg, 400 mg og 800 mg tabletter Aciclovir Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Perinatale dødsfald på Hvidovre Hospital set med et etnisk perspektiv H1: Dødsårsager og sociale, medicinske og obstetriske karakteristika

Perinatale dødsfald på Hvidovre Hospital set med et etnisk perspektiv H1: Dødsårsager og sociale, medicinske og obstetriske karakteristika Perinatale dødsfald på Hvidovre Hospital 2006-2010 -set med et etnisk perspektiv H1: Dødsårsager og sociale, medicinske og obstetriske karakteristika H2: Svangreomsorg og kommunikation Marianne Brehm Christensen

Læs mere

KEJSERSNIT PÅ MODERS ØNSKE

KEJSERSNIT PÅ MODERS ØNSKE KEJSERSNIT PÅ MODERS ØNSKE En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning 2005 Medicinsk Teknologivurdering 2005; 7 (4) Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering Kejsersnit på moders ønske

Læs mere

Afholdt d. 17. november 2016

Afholdt d. 17. november 2016 Hvidovre Hospital Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, afsnit 445 Manipulation af tarmens mikrobiom til behandling af Clostridium difficile infektion et klinisk perspektiv Reservelæge, klinisk assistent Mahtab

Læs mere

Steen Hoffmann, SSI Jordemoderforeningen, den 8. januar 2015

Steen Hoffmann, SSI Jordemoderforeningen, den 8. januar 2015 SSI, Neonatal konjunktivit forårsaget af gonokokker eller Chlamydia trachomatis Steen Hoffmann Afd. for Mikrobiologi og Infektionskontrol, Statens Serum Institut Conjunctivitis neonatorum Purulent konjunktivit

Læs mere

PED situationen i Europa

PED situationen i Europa PED situationen i Europa Anette Bøtner Dyrlæge Professor i beredskab for virussygdomme DTU Veterinærinstituttet København: Produktionssygdomme Lindholm: Eksotiske virus 3 Lindholm - eksotiske virussygdomme

Læs mere

Dilemmaer omkring 12 ugers grænsen for legal abort. Oplæg til Folketingets Sundhedsudvalg torsdag d 17. januar 2007

Dilemmaer omkring 12 ugers grænsen for legal abort. Oplæg til Folketingets Sundhedsudvalg torsdag d 17. januar 2007 Dilemmaer omkring 12 ugers grænsen for legal abort Oplæg til Folketingets Sundhedsudvalg torsdag d 17. januar 2007 Birgit Petersson, lektor, speciallæge i psykiatri, medlem af ankenævnet for abort og sterilisation

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for udredning og behandling af epilepsi hos børn og unge

Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for udredning og behandling af epilepsi hos børn og unge KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for udredning og behandling af epilepsi hos børn og unge 16. juni 2014 j.nr. 4-1013-43/1/kla Baggrund og formål Ca. 55.000 danskere

Læs mere

Sp 8: embryologi VELKOMMEN. Sp 1 Kvindens kønshormoner. Sp 3 Læsioner i fødselsvejen. Sp 2 Abort

Sp 8: embryologi VELKOMMEN. Sp 1 Kvindens kønshormoner. Sp 3 Læsioner i fødselsvejen. Sp 2 Abort VELKOMMEN HUSK: Eksamensnummer øverst på alle 4 svarark KUN 1½ minut per lysbillede 30 lysbilleder i alt Læs titlen/overskriften på hvert lysbillede Tekstbøger må ikke være fremme under eksaminationen

Læs mere

Neonatal screeningsalgoritme for cystisk fibrose

Neonatal screeningsalgoritme for cystisk fibrose Neonatal screeningsalgoritme for cystisk fibrose Forslag til dansk screeningsalgoritme for CF 1. First tier: Alle nyfødte får målt immunoreaktiv trypsinogen (IRT) i den etablerede filterpapirblodprøve,

Læs mere

Sp 1: 28 årig henvises akut med vaginalblødning. Urin-HCG er positiv. 6 ugers menostasi. B. Hvordan kan man komme diagnosen nærmere?

Sp 1: 28 årig henvises akut med vaginalblødning. Urin-HCG er positiv. 6 ugers menostasi. B. Hvordan kan man komme diagnosen nærmere? VELKOMMEN HUSK: Eksamensnummer øverst på alle 4 svarark KUN 1½ minut per lysbillede 30 lysbilleder i alt Læs titlen/overskriften på hvert lysbillede Tekstbøger må ikke være fremme under eksaminationen

Læs mere

Øre-akupunktur versus lokalbedøvelse som smertelinding ved syning efter fødsler

Øre-akupunktur versus lokalbedøvelse som smertelinding ved syning efter fødsler Øre-akupunktur versus lokalbedøvelse som smertelinding ved syning efter fødsler Et randomiseret, klinisk forsøg Sara Kindberg, ph.d.-studerende Forskningsafdelingen ved Sygehus Sønderjylland Introduktion

Læs mere

Varicella Zoster Virus infektion (VZV)

Varicella Zoster Virus infektion (VZV) Varicella Zoster Virus infektion (VZV) Arbejdsgruppens medlemmer: Lotte Møller Smedegaard, Henrik Hasle, Anja Poulsen og Steen Rosthøj Nedenstående kliniske retningslinjer til forebyggelse og behandling

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Zovir, creme 5%, 2 g

PRODUKTRESUMÉ. for. Zovir, creme 5%, 2 g 15. september 2014 PRODUKTRESUMÉ for Zovir, creme 5%, 2 g 0. D.SP.NR 8902 1. LÆGEMIDLETS NAVN Zovir 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aciclovir 50 mg/g Hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

Læs mere

Motion under graviditeten forskning og resultater

Motion under graviditeten forskning og resultater Slide 1 Motion under graviditeten forskning og resultater Temadag om graviditet og overvægt Rigshospitalet/Skejby Sygehus, arr. af Jordemoderforeningen 12./19. jan 2010 Mette Juhl, Jordemoder, MPH, Ph.d.

Læs mere

1996 2003 2003 15-19 år. toiletter/toiletsæder. Offentlige

1996 2003 2003 15-19 år. toiletter/toiletsæder. Offentlige Sundhedsstyrelsens kommentarer til Undersøgelse af befolkningens holdning, viden og adfærd i forhold til seksualitet, sexsygdomme og hiv 1 Baggrund for undersøgelsen 1 2 Hiv/aids 2 3 Klamydia 4 4 Præventionsvalg

Læs mere

Lyme Artrit (Borrelia Gigt)

Lyme Artrit (Borrelia Gigt) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Lyme Artrit (Borrelia Gigt) Version af 2016 1. HVAD ER LYME ARTRIT (BORRELIA GIGT) 1.1 Hvad er det? Borrelia gigt (Lyme borreliosis) er en af de sygdomme,

Læs mere

Rejsevejledning og udenlandsvaccination

Rejsevejledning og udenlandsvaccination Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Rejsevejledning og udenlandsvaccination

Læs mere

Mulighed for diagnosen endometriose uden kikkeroperation

Mulighed for diagnosen endometriose uden kikkeroperation Mulighed for diagnosen endometriose uden kikkeroperation Oversat til dansk af Maria Lajer med tilladelse fra Human Reproduction. Denne artikel blev trykt først i Human Reproduction 2009;24(5):1012-7 BAGGRUND:

Læs mere

Oversigt over mål, der forventes opnået under dit ophold i Neonatalklinikken

Oversigt over mål, der forventes opnået under dit ophold i Neonatalklinikken Oversigt over mål, der forventes opnået under dit ophold i Neonatalklinikken 4. Praktiske færdigheder Kunne anlægge navlevenekateter Kunne evakuere pneumothorax Kunne anvende CPAP behandling Anlægge en

Læs mere

BASELINE SPØRGESKEMA - HIV NEGATIV KVINDE

BASELINE SPØRGESKEMA - HIV NEGATIV KVINDE INSTRUKTION TIL PERSONALET Ved baseline besøget bedes du venligst udlevere dette spørgeskema. Vær opmærksom på at du udleverer det korrekte skema. Når skemaet er udfyldt bedes du venligst sende det til

Læs mere

Indlægsseddel: information til brugeren. Zovir 200 mg, 400 mg og 800 mg tabletter Aciclovir

Indlægsseddel: information til brugeren. Zovir 200 mg, 400 mg og 800 mg tabletter Aciclovir Indlægsseddel: information til brugeren Zovir 200 mg, 400 mg og 800 mg tabletter Aciclovir Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Syntocinon til vestimulation i Danmark

Syntocinon til vestimulation i Danmark Syntocinon til vestimulation i Danmark Konsulent Steen Rasmussen, Sundhedsstyrelsen Overlæge Ole Bredahl Rasmussen, Herning TOF, Middelfart, 4.-5. nov. 2011 Syntocinon: et high-alert medikament 2008: Institute

Læs mere

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Mads Lind Ingeman & Peter Vedsted Mads Lind Ingeman Speciallæge i Almen Medicin, Ph.D.-studerende Center for Cancerdiagnostik i Praksis CaP

Læs mere

Fosterovervågning. Lone Krebs Lone Hvidman. U- kursus december 2013

Fosterovervågning. Lone Krebs Lone Hvidman. U- kursus december 2013 Fosterovervågning Lone Krebs Lone Hvidman U- kursus december 2013 Cerebral Parese i Syd-Vest Sverige Hvorfor falder hyppigheden ikke? De gravide ændrer sig (ældre, tungere, mere syge)? Asfyksi er ikke

Læs mere

Føtal anæmi. Årsager til føtal anæmi. Overvågning ved immunisering. U-kursus Oktober 2007

Føtal anæmi. Årsager til føtal anæmi. Overvågning ved immunisering. U-kursus Oktober 2007 Føtal anæmi U-kursus Oktober 2007 Connie Jørgensen Årsager til føtal anæmi Allo-immunisering Infektion (Parvovirus) Tvillinge transfusionssyndrom Føto-maternel blødning Hæmoglobinopatier Overvågning ved

Læs mere

Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin

Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin Flere indberettede bivirkninger end forventet Sundhedsstyrelsen har modtaget et stigende antal bivirkningsindberetninger

Læs mere

Øvre luftvejsinfektioner hos kat

Øvre luftvejsinfektioner hos kat Øvre luftvejsinfektioner hos kat Dyrlæge Stig Feldballe Dyreklinikken Skovlunde-Herlev Racekatten, Valby 14. november 2012 Øvre luftvejsinfektioner hos kat Calicivirusinfektion (FCV) Herpesvirusinfektion

Læs mere

Deltager information og informeret samtykke erklæring for den hiv-negative partner

Deltager information og informeret samtykke erklæring for den hiv-negative partner Et studie om hiv-diskordante parforhold med henblik på at undersøge hiv-smitterisikoen og at undersøge faktorer associeret med konsekvent brug af kondom. A study in HIV discordant partnerships to estimate

Læs mere

Bloddonorer hiv og leverbetændelse

Bloddonorer hiv og leverbetændelse Styrelsen for Patientsikkerhed Oktober 2017 Vigtig meddelelse: til alle bloddonorer om virussmitte med blod Kolofon Titel på udgivelsen: Bloddonorer hiv og leverbetændelse Udgivet af: Styrelsen for Patientsikkerhed

Læs mere

Clostridium difficile. Klinisk Mikrobiologisk Afdeling

Clostridium difficile. Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Clostridium difficile Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Clostridium difficile - CD Tarmbakterie Sporedannende Reservoir Tarmflora Omgivelser Kontaktsmitte Fæko-orale rute Forekomst CD forekommer i normal

Læs mere

Når overvægt er normalt. Konsekvenser for mor og barn

Når overvægt er normalt. Konsekvenser for mor og barn Når overvægt er normalt Konsekvenser for mor og barn Ved jordemoder og lektor Ellen Aagaard Nøhr Institut for Folkesundhed AARHUS UNIVERSITY Gynzone Symposium April 2013 1 Oversigt:! Udvikling i overvægt/fedme

Læs mere

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Projektgruppen Professor, overlæge, dr.med. Lars Vedel Kessing* (formand) Overlæge Hanne Vibe Hansen* (lægefaglig sekretær) Professor,

Læs mere

Galdestensoperation Komplikationer

Galdestensoperation Komplikationer Galdestensoperation Galdestenssygdom er almindelig i Danmark. Hvert år får cirka 5000 personer fjernet galdeblæren. Lidelsen er hyppigst hos kvinder. Omkring halvdelen de personer, som har galdesten, har

Læs mere

Forfattere: Helene Beck, Katja Marie Schwartz Suneson & Kriselle Marie Sison Christensen Opgave: BA. Vejleder: Eva Rydahl Uddannelse:

Forfattere: Helene Beck, Katja Marie Schwartz Suneson & Kriselle Marie Sison Christensen Opgave: BA. Vejleder: Eva Rydahl Uddannelse: Forfattere: Helene Beck, Katja Marie Schwartz Suneson & Kriselle Marie Sison Christensen Opgave: BA. Vejleder: Eva Rydahl Uddannelse: Jordemoderuddannelsen, Professionshøjskolen Metropol Afleveret: 20.

Læs mere

Hvornår er antipsykotisk medicin nødvendig?

Hvornår er antipsykotisk medicin nødvendig? Hvornår er antipsykotisk medicin nødvendig? Hvordan kan forbruget af antipsykotisk medicin nedsættes? Demensdagene 8.-9.5.2017 Annette Lolk Psykiatrisk afd. Odense og Demensklinikken OUH Hvad siger Sundhedsstyrelsen?

Læs mere

Kliniske retningslinjer - Hvor skal vi hen? Louise Rabøl, læge, ph.d., Nefrologisk afd. B, Herlev Hospital og Sundhedsstyrelsen

Kliniske retningslinjer - Hvor skal vi hen? Louise Rabøl, læge, ph.d., Nefrologisk afd. B, Herlev Hospital og Sundhedsstyrelsen Kliniske retningslinjer - Hvor skal vi hen? Louise Rabøl, læge, ph.d., Nefrologisk afd. B, Herlev Hospital og Sundhedsstyrelsen Overblik Kliniske retningslinjer Nationale kliniske retningslinjer Konkret

Læs mere

Målepunkter vedr. urologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Målepunkter vedr. urologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Målepunkter vedr. urologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder 6. oktober 2014 1. Krav til udstyr 1.1 Det blev undersøgt om behandlingsstedet var i besiddelse af det nødvendige apparatur,

Læs mere