VISITATIONS- RETNINGLINJER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VISITATIONS- RETNINGLINJER"

Transkript

1 VISITATIONS- RETNINGLINJER DADJ OG DSOG

2 Indledning DADJ og DSOG aftalte på et fællesmøde i 1999 at nedsætte 3 arbejdsgrupper, der skulle udarbejde fælles retningslinjer for den normale fødsel, kvindens valg i forbindelse med graviditet, fødsel og barselperiode og visitationsretningslinjer. Den sidste arbejdsgruppe kom til at bestå af følgende: Jordemoder, uddannelseskonsulent i DADJ Anne-Jette Raben Bye Jordemoder Jette Aaroe Clausen Overlæge Jens Lyndrup, Roskilde Jordemoder Lis Munk, Hvidovre Overlæge Margrethe Møller, Ålborg Overlæge Tom Weber, Hvidovre Kommissorium for gruppens arbejde Gruppens kommissorium lød som følgende: Arbejdsgruppen skal komme med anbefalinger til retningslinjer for primær visitation til: Hjemmefødsel/fødeklinik adskilt fra obstetrisk afdeling Kirurgisk fødested Fødeklinik i tilknytning til obstetrisk afdeling Obstetrisk afdeling uden pædiatrisk afdeling Obstetrisk afdeling med pædiatrisk afdeling Obstetrisk afdeling med lands- landsdelsfunktion. Endvidere komme med anbefalinger til sekundær visitation under igangværende fødsel fra: Hjemmefødsel/fødeklinik adskilt fra obstetrisk afdeling Kirurgisk fødested Fødeklinik i tilknytning til obstetrisk afdeling Obstetrisk afdeling uden pædiatrisk afdeling Obstetrisk afdeling med pædiatrisk afdeling Anbefalingerne skal være evidensbaserede, hvor dette er muligt, alternativt baseret på god obstetrisk praksis, som skal begrundes og som der skal være konsensus om. Gruppens arbejdsform. Gruppen har ikke med de midler der var til rådighed kunnet udarbejde egentlige evidensbaserede retningslinjer for visitation. Når en af gruppens medlemmer har haft specielt kendskab til eller specifikt arbejdet - 2 -

3 med enkelte indikationer er der angivet referencer i visitationslisterne. Der ligger således ikke en systematisk litteraturgennemgang og fælles bearbejdning af referencerne til grund for forslagene til visitation. Gruppen foreslår at arbejdet med at skabe evidensbaserede retningslinjer fortsættes og at der afsættes tilstrækkelige ressourcer til, at dette arbejde kan udføres. Arbejdet kræver, at der ansættes en person, som kun beskæftiger sig med det i en længere periode, støttet af en følgegruppe med medlemmer fra begge faglige selskaber. Hvis visitationsretningslinjerne bruges nationalt, bør grundlaget for at gennemføre arbejdet være i orden og der skal ligge en faglig og seriøs bearbejdning af litteraturen til grund for disse anbefalinger. Gruppen har anvendt følgende litteratur: Til den overordnede diskussion af visitation er anvendt følgende litteratur. Ved de specifikke referencer - se venligst litteraturliste bagerst i rapporten. Svangeromsorg. Retningslinier og redegørelse. Sundhedsvæsenets indsats i forbindelse med graviditet, fødsel og barselperiode. Sundhedsstyrelsen Obstetric manual Final report of the Obstetric working group of the national health insurance board of the Netherlands, Med tilhørende referencer. Handlagning av normal forlössning. State of the art rapport Socialstyrelsens expertgrupp I obstetric og gynekologi Lennart Nystrøm og Ulla Waldenstrøm Cirkulære om jordemodervirksomhed Cirkulære nr. 149 af 8. august 2001, Sundhedsstyrelsen Lov om patienters retstilling Sundhedsstyrelsen 1998 Neonatologiens fremtidige organisation Sundhedsstyrelsen, 1994 Derudover lokalt udarbejde retningslinjer fra Hvidovre, Roskilde, Ålborg, Sandbjerg og DSOG. Kvindens rettigheder vedrørende visitation til fødsel. Ifølge Lov om Svangerskabshygiejne og Fødselshjælp ( Lovbekendgørlse nr.622 af 19. juli stk.) har kvinden ret til vederlagsfri fødselsbetjening på sygehus eller anden offentlig institution efter eget valg samt ret til vederlagsfri jordemoderhjælp ved fødsel i hjemmet. Omkring hjemmefødsler fremhæves det i Sundhedsstyrelsens Retningslinjer for Svangeromsorg og Cirkulære om jordemodervirksomhed, at det er

4 kvindens ret at vælge fødested uanset at der er faglige forhold, der taler imod en hjemmefødsel, ligesom kvinden ikke kan overflyttes til sygehus mod sin vilje. Det fremhæves ligeledes at : Kvinden skal sikres muligheder for at træffe reelle valg om undersøgelsestilbud, fødested/måde, behandlingsforslag, omsorg og anvendelse af teknologi. (Sundhedsstyrelsen,1998,s.16) Der er således en række rammer og krav til de professionelle, når de vejleder kvinden om valg af fødested. Udgangspunktet er, at kvinden suverænt kan vælge, hvor hun vil føde og de professionelle skal bidrage med information, der gør kvinden i stand til at vælge. Der kan således være andre forhold end alene den medicinske og obstetriske vurdering, der skal have plads, når valg af fødested træffes. Det er dog vigtigt, at kvinden er nøje rådgivet om de medicinske og obstetriske forhold. I Cirkulære om Jordemodervirksomhed står der, at jordemoderen varetager den spontant forløbende fødsel og at hun skal kalde læge ved komplikationer. Jordemoderens kompetence til at varetage fødselshjælp er således ikke bundet til et nærmere angivet sted og hun kan derfor varetage spontant forløbende fødsler i såvel hjem som på højt specialiseret fødeafdeling. Generelt om visitation Der er forskellige organisatoriske niveauer af fødselshjælp og neonatal omsorg afhængig af speciallægeberedskab på gynækologisk/obstetrisk, anæstesiologisk og pædiatrisk afdeling, og andre medicinske specialer. Visitationen bør indrettes efter dette. De fleste kvinder, der føder i Danmark kan grundlæggende betragtes som sunde og raske. Ifølge Sundhedsstyrelsens Medicinsk Fødsels- og Misdannelsesstatistik 1994 og 1995 fødte cirka halvdelen uden indgreb. Ud fra denne betragtning ville størstedelen af de fødende kunne føde på alle organisatoriske niveauer i fødselshjælpen. De fleste fødende føder imidlertid på større eller mindre specialafdelinger, kun ca. 2% af fødslerne finder sted på kirurgiske fødesteder. Der er således flere kvinder, der vælger den service der forefindes på en specialafdeling. Gynækologisk/obstetriske afdelinger med gynækologisk og anæstesiologisk speciallæge i tilstedeværelsesvagt og pædiatrisk afdeling med neonatal funktion kan i sagens natur varetage stort set alle fødsler, gynækologisk/obstetrisk afdeling uden pædiatrisk funktion en mindre del, mens kirurgiske fødesteder, jordemoderledede klinikker, geografisk adskilt fra specialafdeling, kan modtage fødende med forventet ukompliceret fødsel ligesom til hjemmefødsler. Herudover skal det fremhæves at gravide med behandlingskrævende medicinske sygdomme behandles og kontrolleres i samarbejde mellem gynækologisk/obstetrisk afdeling og relevant medicinsk afdeling. Særlig skal det fremhæves, at indikationen for og fortsættelse af farmakologisk behandling stilles af relevant specialist i intern medicin. Visitationen vil således afspejle dette. Traditionelt visiteres der oftest fra et mindre specialiseret organisatorisk niveau til det

5 mere specialiseret niveau f.eks. fra fødeklinik til specialafdeling. Der kan imidlertid visiteres mellem niveauerne begge veje også fra et højt specialiseret organisatorisk niveau til et mindre specialiseret organisatorisk niveau. Har en gravid en øget risiko for en komplikation og denne komplikation undervejs i graviditeten afvises, f.eks. diagnosen truende for tidlig fødsel, kan hun visiteres fra det mere specialiserede til det mindre specialiserede niveau, såfremt hun ønsker det. Overordnet er gruppens medlemmer enige om følgende: Den alment praktiserende læge er den centrale fagperson i forbindelse med konstatering af graviditeten og foretager på grundlag af 1. konsultation visitation til jordemoder, fødested og eventuelt speciallægeundersøgelse. Jordemoderen er den sundhedsperson, kvinden hyppigst har kontakt med under graviditeten, og hun er den centrale fagperson under fødslen. Den alment praktiserende læge og jordemoderen er ansvarlig for at visitere til obstetrisk speciallæge i fornødent omfang. Jordemoderen varetager selvstændigt fødselshjælpen ved den spontant forløbende fødsel. Jordemoderen samarbejder med speciallæge, hvor det er påkrævet. At kvinden under fødslen skal have mulighed for at have en jordemoder hos sig under hele forløbet. 1) At der bør være evidens for visitationsretningslinjerne så langt, det lader sig gøre. At der på gynækologisk/obstetriske afdelinger med fødselsfunktion er gynækologisk/obstetrisk og anæstesiologisk speciallæge i tilstedeværelsesvagt. At lægehjælp til fødende bør gives af speciallæger i gynækologi og obstetrik. At der bør udarbejdes profiler *) af de enkelte fødesteder og jordemodercentre som skal være tilgængelige på Internettet At der udarbejdes informationsmateriale om visitation og faglige retningslinjer til kvinden/familien. Dette informationsmateriale bør ligge på internettet, gerne som klikke mulighed under de enkelte fødesteders profil. Informationsmaterialet bør oversættes til relevante sprog af hensyn til de fremmedsprogede kvinder/familier At materialet sendes til høring på forskellige afdelinger med henblik på kommentarer så bredt som muligt. *) Med profiler menes kvalitets vurderinger f.eks. udfra de ti grupper. F. eks hyppighed af vakuum ekstraktion eller sectio på gruppe 1 kvinder. Herefter følger lister over primær visitation og visitation under og efter fødslen. Fødsel i hjemmet eller på fødeklinik adskilt fra obstetrisk afdeling. Kvinder med en forventet ukompliceret graviditet og fødsel, der føder mellem uge

6 37+0 og 42+0 og en skønnet fostervægt på mellem 2500 og 4500 gram. Kvinder, der ved en tidligere fødsel har fået anlagt ukompliceret vacuum extractor og/eller har fået vestimulation i forbindelse med igangsættelse af fødslen eller vesvækkelse. Fødsel på fødeklinik ved specialafdeling. Ved fødsel på fødeklinik i umiddelbar tilslutning til specialafdeling kan forskellige principper for visitation tages i anvendelse. Man kan organisere visitationen udfra forskellige perspektiver A: - at det primært er gravide, der forventes at føde spontant. Såfremt der er indikation for indgreb flyttes kvinden til specialafdelingen. B: - at det primært er gravide, der forventes at føde spontant. Såfremt der er indikation for nogle få indgreb ( f.eks. ve-stimulation og vacuum ekstraktion ), kan den fødende forblive på klinikken og få behandlingen udført der. At arbejde fagligt og bevidst med principperne og konsekvenser af forskellige principper for visitation kan bruges som et afsæt for faglig refleksion og udvikling. A fremmer og sætter fokus på den spontant forløbende fødsel uden indgreb. B har fokus på at minimere antallet af overflytninger fra klinik til specialafdeling og arbejde for at kvinden så vidt muligt bliver, hvor hun er og lade specialisterne komme til kvinden. Retningslinjerne kan ændres over tid, afhængig af hvilke forhold afdelingen ønsker at sætte fokus på, ligesom belastningen på den ene eller anden type fødegang også kan spille en rolle. Endelig vil afstanden mellem fødeklink og specialafdeling indgå i overvejelserne om hvilke retningslinjer, der bør tages i anvendelse. Fødsel på kirurgisk afdeling. Der visiteres som til hjemmefødsel. På kirurgisk afdeling er der mulighed for at foretage akut kejsersnit, vacuum extractor og behandle post partum blødning. Det vil sige, at kvinderne ikke skal overflyttes til specialafdeling med henblik på disse indgreb. Ved tegn på føtal distress, der kræver akut forløsning, kan dette udføres på kirurgisk fødested. Fødsel på specialafdeling uden pædiatrisk service (evt. med fødeklinik) Hvor der ikke er angivet referencer, har gruppen taget udgangspunkt i god obstetrisk og

7 jordemoderfaglig praksis. Gestationsalder > Statura parva ** ) 1. para over 40 år** ) IVF/ICSI 2) BMI > 35 3) Vaginal fødsel efter tidligere sectio* ) 4) Tidligere kompliceret fødsel f. eks vakuumextr./tang ( ukompliceret udgangskop undtaget), skulderdystoci, atoni, sphincterruptur, retentio placentae, collumrift, 5) 6) 7) blødning > 1000 ml. Tidligere abruptio placentae 8) Tidligere misdannet barn, Tidligere intrauterin fosterdød, Kvinder med medicinske sygdomme, forudsætning at barnet ikke har behov for pæd. service. Fibromer i uterus 9) Placenta prævia Gemelli - dichoriske, estimeret vægtforskel mindre end 500 g. Mistanke om stort barn >4500 gram** ) Leverbetinget graviditetskløe 10) Foetus mortus Graviditas prolongata Let polyhydramnios uden påviste misdannelser Præelamsi uden påvist væksthæmning i den aktuelle graviditet Igangsættelse af fødslen i tilfælde hvor pædiatrisk service til barnet ikke skønnes nødvendig 11) Præmatur fødsel mellem uge og Planlagt sectio uanset indikation. **) Disse indikationer bør ikke betragtes som absolutte. Der bør altid tages individuel stilling i den enkelte kvindes tilfælde. Fødsel på specialafdeling evt lands- landsdelsspeciale med pædiatrisk service eller neonatalafdeling, (evt. med fødeklinik). ( lands-landsdelsspecialerne er markeret med LANDS-LANDSDELSPECIALE) Kvinder med medicinske sygdomme i tilfælde hvor barnet kan forventes at have brug for pæd. service. (f.eks. epilepsi, vækstretardering) Moderat til svær IUGR > 22% Præmatur fødsel før uge Fødsel mellem uge 32+0 og 35+0: Gynækologisk specialafdeling med tilknyttet pædiatrisk afdeling. Fødsel mellem 28+0 og 32+0: Gynækologisk specialafdeling med tilknyttet neonatal afdeling. Fødsel før uge 28+0: Lands-landsdelsspeciale. 12) 13) 14) 15) Gravide misbrugere Oligohydramnios Hydramnios, mere udtalt

8 Gemelli. Dichoriske gemelli med estimeret vægtforskel mere end 500 g. Monochoriotiske gemelli. Fødsel i underkroppræsentation planlagt vaginal fødsel. Truende for tidlig fødsel. Gestationel diabetes, ikke insulinkrævende 16) Gestationel diabetes, insulinkrævende. Lands- landsdelsspeciale Prægestationel diabetes, Lands- landsdelsspeciale Blodtypeimmunisring, Lands- landsdelspeciale. 17) Thrombocytimmunisering, alloimmuniserede, lands- landsdelsspeciale Autoimmuniserede på afdelinger med neonatalafd. Gravide med mistanke om sygdom eller malformation af fosteret Gravide med mistanke om sygdom hos fosteret, der kan nødvendiggøre børnekirurgisk ekspertise ved eller kort efter fødslen. Skejby, Rigshospitalet, Odense Universitetshospital. Visitation under fødslen Overflytning af kvinder til specialafdeling fra hjemmefødsel, jordemoderledet klinik geografisk adskilt fra specialafdeling eller kirurgisk afdeling. Det må i hvert enkelt tilfælde skønnes om overflytning er mulig bl.a. med henblik på at undgå fødsel under transporten. 1. Tyndt grønt fostervand tidligt i fødslen. 2. Tykt grønt fostervand på hvilket som helst tidspunkt i fødslen, såfremt overflytning kan nås. 3. Abnorm fosterpræsentation : UK eller en fosterpræsentation der er årsag til et protaheret forløb. 4. Blødning, fraset tegnblødning 5. Temperaturforhøjelse > 38 grader 6. Påvirket hjertelyd: ved påvirket hjertelyd forstås her alle afvigelser fra det normale, dvs. også hjertelydspåvirkning, der skal observeres og som ikke kræver umiddelbar forløsning. 7. Protraheret forløb : 19) o I den aktive udvidelsesfase :ved manglende progression efter 3-4 timer gøres status med henblik på, om der er indikation for overflyttelse til specialafdeling eller hvile. o I overgangsfasen : fra orificium er fuldt dilateret + regelmæssige gode veer til caput er på bækkenbunden foreslås det, at der ikke går mere end 2 timer. o Anvendes valsalva metoden i uddrivelsesfasen, hvor orificium er udslettet, caput på bækkenbunden og fuldt roteret med diameter recta i midtplanet og der er gode regelmæssige veer foreslås det, at der overflyttes, hvis der er manglende progression efter 1 time. 8. Præeklampsi

9 Visitation efter fødslen 1. Blødning på grund af atoni > 500 ml; hvor kvinden er påvirket, kræver behandling eller observation. 2. Sphincterrupturer 3. Store hæmatomer 4. Retentio placentae. Ved placentaretention uden blødning, må der afventes ½ time 18) 5. Patologiske forhold hos barnet. F.eks. SGA børn, dysmaturitet, fostervægt over 5000 gram eller almen påvirket tilstand hos barnet. Referencer: 1. Hodnett ED : Caregiver support for women during childbirth. Cochrane Database Syst Rev. 2000;(2):CD Review. 2. Tan SL et al: Obstetric outcome of in vitro fertilization pregnancies compared with normally conceived pregnancies. Am J Obstet Gynecol Sep;167(3): Chrisensen HB et al : Den overvægtige gravide Oplæg til Sandbjerg guidelines Enkin et al : Labor and birth after previous cesarean sectio A guide to effektive pregnancy and childbirth. 3. udgave Mashburn J : Identification and management of shoulder dystocia. J Nurse Midwifery Sep-Oct;33(5): Jander C et al : Third and fourth degree perineal tears. Predictor factors in a referral hospital. Acta Obstet Gynecol Scand Mar;80(3): Parnell C et al : Conduct of labor and rupture of the sphincter ani. Acta Obstet Gynecol Scand Mar;80(3): Blaakjær J : Abruptio placentae Ugeskrift for Læger, 25. august 1986, 148 årg. Nr 35 s Coronado GD et al : Complications in pregnancy, labor, and delivery with uterine leiomyomas: a population-based study. Obstet Gynecol May;95(5): Holmskov A et al : Leverbetinget graviditetskløe Oplæg til Sandbjerg guidelines Hannah M et al : Induction of labor as compared with serial antenatal monitoring in post-term pregnancy. A randomized controlled trial. The Canadian Multicenter Post-term Pregnancy Trial Group. N Engl J Med Jun 11;326(24): Lewis DF et al : preterm delivery from weeks of gestation: Is repratory distreee syndrome a problem. American journal of Obstetrics and gynecology vol. 174, nr 2, Lindenskov L et al : Graviditet og misbrug af narkotiske stoffer

10 Ugeskrift for læger side / december Balle J et al : Cannabis og graviditet Ugeskrift for læger s /36 6. september Kesmodel U : Alkohol og graviditet Videnskab og praksis d. 12 juli 1999 s Møller D : American journal of Obstet Gynecol 2001, vol. 185, nr. 2, Bock J et al : Screening, kontol og behandling af blodtypeimunisering Tandberg A et al : Manual removal of the placenta. Incidence and clinical significance. Acta Obstet Gynecol Scand Jan;78(1): Enkin et al: Prolonged labor. A guide to effective care in pregnancy an childbirth, 3. udgave 2000, Der henvises I øvrigt til Sundhedsstyrelsens vejledning om specialeplanlægning og lands- landsdelsfunktioner, 2001 side

Udkast til fødeplan for Region Midtjylland i høring

Udkast til fødeplan for Region Midtjylland i høring Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.regionmidtjylland.dk Udkast til fødeplan for Region Midtjylland i høring

Læs mere

anbefalinger for svangreomsorgen

anbefalinger for svangreomsorgen anbefalinger for svangreomsorgen 2009 anbefalinger for svangreomsorgen 2009 Anbefalinger for svangreomsorgen Sundhedsstyrelsen, 2009 1. udgave, 1. oplag, 2009 ISBN (trykt version): 978-87-7676-906-2 ISBN

Læs mere

Beskrivelse af fremtidige hovedfunktioner

Beskrivelse af fremtidige hovedfunktioner Beskrivelse af fremtidige hovedfunktioner Hovedfunktioner i den obstetriske del af specialet: Prænatal risikovurdering: Nakkefoldskanning Udvidet information ud over niveau for almen praksis (angående

Læs mere

While we assume, that standards act in health situations, the question remains what they achieve and how relevant their role is.

While we assume, that standards act in health situations, the question remains what they achieve and how relevant their role is. While we assume, that standards act in health situations, the question remains what they achieve and how relevant their role is. (Timmermans og Berg 2003:22) INDEX RESUMÉ 1.0 PROBLEMSTILLING... 1 2.0 PROBLEMFORMULERING...

Læs mere

Fødeplan i Region Syddanmark. - Visitationsretningslinier. regionsyddanmark.dk UDKAST

Fødeplan i Region Syddanmark. - Visitationsretningslinier. regionsyddanmark.dk UDKAST Fødeplan i Region Syddanmark - Visitationsretningslinier regionsyddanmark.dk UDKAST Indhold 28 VISITATION AF GRAVIDE OG FØDENDE - OG SENERE OPFØLGNING.. 6 28.1 PRÆGRAVIDE RISIKOFAKTORER...............................

Læs mere

Den fertilitetsbehandlede gravide og hendes risiko for præterm fødsel

Den fertilitetsbehandlede gravide og hendes risiko for præterm fødsel Den fertilitetsbehandlede gravide og hendes risiko for præterm fødsel (Channel 4, 2013) Proffesionsbachelor i jordemoderkunskab UC Syddanmark, Esbjerg Vejleder: Inge Berg Samlet antal anslag: 89 712 Afleveret

Læs mere

Sæt i gang! - En vurdering af evidensen bag rutinemæssig igangsættelse

Sæt i gang! - En vurdering af evidensen bag rutinemæssig igangsættelse Sæt i gang! - En vurdering af evidensen bag rutinemæssig igangsættelse Udfærdiget af: Marie Wettergren Opgave: Bacheloropgave Uddannelse: Jordemoderuddannelsen, Professionshøjskolen Metropol Hold: F2010,

Læs mere

Sårbare gravide. Godkendt på Sandbjerg 2014. Erstatter Særligt udsatte gravide godkendt på Sandbjergmødet 2006. Gruppens medlemmer

Sårbare gravide. Godkendt på Sandbjerg 2014. Erstatter Særligt udsatte gravide godkendt på Sandbjergmødet 2006. Gruppens medlemmer Sårbare gravide Godkendt på Sandbjerg 2014. Erstatter Særligt udsatte gravide godkendt på Sandbjergmødet 2006 Gruppens medlemmer 1. DSOG: Anette Kjærbye-Thygesen, Anne Munk, Anne Høyen Munch, Birgit Bødker,

Læs mere

Kvindens oplevelse af presseperioden. Udgivelsesinstitution: Jordemoderuddannelsen, University College Syddanmark, Esbjerg

Kvindens oplevelse af presseperioden. Udgivelsesinstitution: Jordemoderuddannelsen, University College Syddanmark, Esbjerg Dansk resumé Titel: Kvindens oplevelse af presseperioden Forfattere: Nina Angeline Nielo & Janni Beyer Pedersen Udgivelsesinstitution: Jordemoderuddannelsen, University College Syddanmark, Esbjerg Dato:

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i gynækologi og obstetrik ved Regionshospitalet, Viborg

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i gynækologi og obstetrik ved Regionshospitalet, Viborg for hoveduddannelsen i gynækologi og obstetrik ved Regionshospitalet, Viborg og Århus Universitetshospital, Skejby Juli 2007, hoveduddannelsen, gynækologi-obstetrik Viborg-Skejby side 1 af 51 sider Redaktionel

Læs mere

Godkendt på Sandbjergmødet 2014. Gestationel diabetes mellitus (GDM). Screening og diagnose.

Godkendt på Sandbjergmødet 2014. Gestationel diabetes mellitus (GDM). Screening og diagnose. Godkendt på Sandbjergmødet 2014 Gestationel diabetes mellitus (GDM). Screening og diagnose. På Sandbjergmødet januar 2012 blev flere delelementer af nedenstående guidelineforslag vedtaget samtidig med,

Læs mere

Jordemoderens møde med den gastric bypass opererede gravide

Jordemoderens møde med den gastric bypass opererede gravide Jordemoderens møde med den gastric bypass opererede gravide Et bachelorprojekt i jordemodervidenskab skrevet af Carina In Soon Lund Andersen (JM10S121) Inge Marie Rasmussen (JM11F104) HOLD: JM11V UNIVERSITY

Læs mere

København den 24-02-2015 Jnr. 60-044/LIB/ams. Til Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg

København den 24-02-2015 Jnr. 60-044/LIB/ams. Til Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg København den 24-02-2015 Jnr. 60-044/LIB/ams Til Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg Jordemoderforeningen har fulgt med i, og selv deltaget i, debatten om travlheden på Danmarks fødeafsnit, og

Læs mere

INTENSIV TERAPI definitioner, dokumentation og visitationsprincipper

INTENSIV TERAPI definitioner, dokumentation og visitationsprincipper INTENSIV TERAPI definitioner, dokumentation og visitationsprincipper 2006 Anbefaling fra arbejdsgruppen om intensiv medicinsk terapi Intensiv terapi definitioner, dokumentation og visitationsprincipper

Læs mere

Tidlig indsats 2007. Udarbejdet af: Conny Kuhlman Koordinerende tidlig indsats jordemoder Nordsjællands hospital i Hillerød

Tidlig indsats 2007. Udarbejdet af: Conny Kuhlman Koordinerende tidlig indsats jordemoder Nordsjællands hospital i Hillerød Tidlig indsats 2007 Udarbejdet af: Conny Kuhlman Koordinerende tidlig indsats jordemoder Nordsjællands hospital i Hillerød 1 Indholdsfortegnelse Indledning s. 3-4 Definition på tidlig indsats.. s. 5 Målgruppe,

Læs mere

1 Indenfor den første uge efter fødslen

1 Indenfor den første uge efter fødslen 1.0 Problemstilling I den kliniske del af uddannelsen har det overrasket os, hvor ofte jordemødre administrerer antibiotika til kvinder i fødsel. Forebyggende antibiotikabehandling (profylaksis) anvendes

Læs mere

Uddannelsesprogram for Hoveduddannelsesstilling

Uddannelsesprogram for Hoveduddannelsesstilling Uddannelsesprogram for Hoveduddannelsesstilling i Gynækologi & Obstetrik ved Aarhus Universitetshospital, Afdeling Y og Regionshospitalet, Herning, HEV 2013 målbeskrivelsen Godkendt den 7. januar 2015i

Læs mere

Notat vedrørende nye retningslinjer for fosterdiagnostik

Notat vedrørende nye retningslinjer for fosterdiagnostik 8.oktober 2003/PSJ J.nr. 0-607-02-3/1 Notat vedrørende nye retningslinjer for fosterdiagnostik Sundhedsstyrelsen har ved flere lejligheder, senest i 1998 *, varslet en revision af retningslinjerne for

Læs mere

Høringssvar fra LMU Kvindesygdomme og Fødsler til Koncernledelsens oplæg til spareplan 2015-2019

Høringssvar fra LMU Kvindesygdomme og Fødsler til Koncernledelsens oplæg til spareplan 2015-2019 Høringssvar fra LMU Kvindesygdomme og Fødsler til Koncernledelsens oplæg til spareplan 2015-2019 LMU i Kvindesygdomme og Fødsler har ved ekstraordinært møde d. 4.5.2015 drøftet forslagene til Spareplan

Læs mere

VEJLEDNING I UDARBEJDELSE AF REFERENCEPROGRAMMER

VEJLEDNING I UDARBEJDELSE AF REFERENCEPROGRAMMER VEJLEDNING I UDARBEJDELSE AF REFERENCEPROGRAMMER 2004 Udarbejdet af Sekretariatet for Referenceprogrammer, Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen Sekretariatet for Referenceprogrammer,

Læs mere

Projektbeskrivelser 2009

Projektbeskrivelser 2009 Projektbeskrivelser 2009 Navn: Faiqa Sahibzade hoveduddannelse i Gyn/Obstetrik Vejleder: Pernille Jensen afdeling læge Sted: Herlev Sygehus, Gynækologisk afdeling Emne: Behandling af sår infektion/ruptur;

Læs mere

Høringsudkast 11. august 2011

Høringsudkast 11. august 2011 Høringsudkast 11. august 2011 Flere og flere danskere får diagnosticeret en livstruende sygdom og lever længere tid med en livstruende sygdom. Dette er en følge af forbedret diagnostik og behandling.

Læs mere

FRA MAND TIL FAR. - Jordemoderens kommunikative støtte i familiedannelsen. Vejleder: Malene Kirstein Cohen

FRA MAND TIL FAR. - Jordemoderens kommunikative støtte i familiedannelsen. Vejleder: Malene Kirstein Cohen FRA MAND TIL FAR Bachelorprojekt Jordemoderuddannelsen University College Nordjylland Hold: J10V, modul 14 Afleveringsdato: 6. juni 2013 Forfattere: Estrid Tang Fokdal Karen Klitlund Lise Hjelmer Karin

Læs mere

"Dette projekteksemplar er ikke rettet eller kommenteret af Jordemoderuddannelsen, Professionshøjskolen Metropol."

Dette projekteksemplar er ikke rettet eller kommenteret af Jordemoderuddannelsen, Professionshøjskolen Metropol. "Dette projekteksemplar er ikke rettet eller kommenteret af Jordemoderuddannelsen, Professionshøjskolen Metropol." I henholde til "Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser nr.

Læs mere

Håndbog om hjælp til børn og unge gennem dialog og samarbejde med forældrene. herunder gennemgang af reglerne om underretning og tavshedspligt

Håndbog om hjælp til børn og unge gennem dialog og samarbejde med forældrene. herunder gennemgang af reglerne om underretning og tavshedspligt Håndbog om hjælp til børn og unge gennem dialog og samarbejde med forældrene herunder gennemgang af reglerne om underretning og tavshedspligt Februar 2004 Titel: Håndbog om hjælp til børn og unge gennem

Læs mere

Tidlig graviditet og abort

Tidlig graviditet og abort 20.5.2015 Tidlig graviditet og abort Årsrapport for året 2014 fra TiGrAb-KD Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase Øjvind Lidegaard og Charlotte W. Skovlund Korrespondance: Øjvind Lidegaard, professor,

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Årsrapport 2012 1. september 2011-31. august 2012 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler. Kompetencecenter Syd for Epidemiologi

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i gynækologi og obstetrik ved

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i gynækologi og obstetrik ved for hoveduddannelsen i gynækologi og obstetrik ved Århus Universitetshospital, Skejby og Regionshospitalet, Horsens April 2009 for hoveduddannelse i Gynækologi og Obstetrik Skejby/Horsens april 2009 Redaktionel

Læs mere

2. Metodeafsnit 2.1 Søgestrategi 2.2 Metode til første del af problemformuleringen 2.3 Metode til anden del af problemformuleringen

2. Metodeafsnit 2.1 Søgestrategi 2.2 Metode til første del af problemformuleringen 2.3 Metode til anden del af problemformuleringen Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1.1 Problemformulering 1.2 Problemafgrænsning 2. Metodeafsnit 2.1 Søgestrategi 2.2 Metode til første del af problemformuleringen 2.3 Metode til anden del af problemformuleringen

Læs mere