Notat om surrogatmoderskab og adoption i udlandet Søren Laursen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat om surrogatmoderskab og adoption i udlandet Søren Laursen 26.08.2007"

Transkript

1 Notat om surrogatmoderskab og adoption i udlandet Søren Laursen Surrogatmoderskab... 1 Børneloven... 3 Adoption i udlandet... 6 Ombudsmandssag... 7 Adoptionsloven... 7 Surrogatmoderskab Surrogatmoderskab omtales flere steder i dansk lovgivning. Med kursiv er anført undertegnedes bemærkninger. Børneloven: 31. En aftale om, at en kvinde, som føder et barn, efter fødslen skal udlevere barnet til en anden, er ugyldig. Det betyder, at man ikke kan indgå bindende aftaler. Dette vil i øvrigt også tolkes således, at hvis der er indgået en aftale i udlandet, et sted, hvor det er tilladt, så vil aftalen ikke have gyldighed i Danmark dette fremgår bla. af bemærkningerne til loven i 2001, jfr. bilagene nedenfor. Bestemmelsen vedrører alene aftalen. Gennemførelsen af et surrogatmoderskab er ikke i sig selv forbudt. Adoptionsloven: 33. Hjælp må ikke ydes eller modtages med henblik på at opnå forbindelse mellem en kvinde og en anden, der ønsker, at kvinden skal føde et barn til denne. Stk. 2. Annoncering må ikke foretages med henblik på at opnå en forbindelse, som nævnt i stk. 1. Det betyder, at det er ulovligt for tredjepart at medvirke til formidling af surrogatmoderskab. Kontaktannoncer o.lign. med dette budskab er derfor ulovlige, og redaktøren vil kunne straffes. Hvis det er en bekendt, der hjælper med kontakten, vil vedkommende kunne straffes. Det er ulovligt at yde hjælpen, og det er også ulovligt at modtage den. Forbuddet gælder ligegyldigt om der er penge involveret eller ej. Men paragraffen anses for at forbyde surrogatmoderskab, der involverer betaling. Bekendtgørelse om adoption (BEK nr af 12/ ) 7. Stk. 2. Statsforvaltningen forelægger endvidere sagen for Familiestyrelsen, hvis sagen giver anledning til mistanke om overtrædelse af adoptionslovens 31, stk. 1 (ulovlig adoptionshjælp) eller 33 (ulovlig formidling af surrogatmoderskab). 1

2 Statsadministrationen vil formodentligt let få mistanke om surrogatmoderskab, hvor dette er benyttet. Denne bestemmelse vedrører dog stadig alene formidling. Lov om kunstig befrugtning: 13. Kunstig befrugtning må ikke finde sted, når der foreligger en aftale mellem den kvinde, hvor graviditet søges etableret, og en anden om, at kvinden skal føde et barn til denne (surrogatmoderskab). Foregår befrugtningen i Danmark, må man altså foretage denne uden en læges medvirken (jordemoderklinik, hjemmeinsemination eller samleje). Sker befrugtningen i udlandet, er denne paragraf ligegyldig. Erfaringer Der findes et dansk site, hvor der kan findes erfaringer. 2

3 Bilag (surrogatmoderskab) Børneloven Fremhævelser i fed+kursiv af undertegnede , 1. samling, L 2 Forslag til Børnelov Kapitel 6 Surrogatmoderskab 31. En aftale om, at en kvinde, som føder et barn, efter fødslen skal udlevere barnet til en anden, er ugyldig. Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 5. Surrogatmoderskab 5.1. Gældende ret Ved en aftale om surrogatmoderskab forstås en aftale om, at den kvinde, der føder barnet, ikke skal beholde det. Surrogatmoderen føder således barnet for - og til - en anden kvinde, f.eks. fordi den anden kvinde ikke selv er i stand til at få et barn. Der kan f.eks. være tale om, at den anden kvindes ægtefælle eller samlever m.v. befrugter surrogatmoderen, eller at surrogatmoderen befrugtes med donorsæd fra en udenforstående tredjemand. Aftaler om surrogatmoderskab er, så vidt det er Justitsministeriet bekendt, relativt sjældent forekommende i Danmark. 3

4 Der findes ikke i dag et samlet regelsæt om surrogatmoderskab, og der er ikke efter gældende ret noget forbud mod at virke som surrogatmor. Der er imidlertid enkelte steder i lovgivningen fastsat særlige bestemmelser om spørgsmålet. Efter adoptionslovens 33, stk. 1, må der således ikke ydes eller modtages hjælp med henblik på at opnå forbindelse mellem en kvinde og en anden, der ønsker, at kvinden skal føde et barn til denne. Efter bestemmelsens stk. 2 må der heller ikke foretages annoncering med henblik på at opnå en sådan forbindelse. Bestemmelsen skal ses på baggrund af et ønske om at begrænse surrogatmoderskab til tilfælde, hvor der er en så nær, typisk familiemæssig, tilknytning mellem surrogatmoderen og»aftagerne«, at der ikke er behov for mellemmandsvirksomhed. Aftaler om surrogatmoderskab mod vederlag er endvidere søgt forhindret ved i administrative bestemmelser udtrykkeligt at fastsætte, at statsamtet ikke må godkende aftaler om overførsel af forældremyndighed eller meddele bevilling til adoption, såfremt der skal ydes vederlag eller betaling for tabt arbejdsfortjeneste til indehaveren af forældremyndigheden eller den bortadopterende. Der henvises til 5, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 994 af 14. december 1995 om forældremyndighed og samvær med senere ændringer og til 19, stk. 1, nr. 6, og 20 i adoptionsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 597 af 5. september 1986 med senere ændringer). Endelig kan nævnes 13 i lov om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, diagnostik og forskning m.v. Efter denne bestemmelse må kunstig befrugtning ikke finde sted, når der foreligger en aftale mellem den kvinde, hos hvem graviditet søges etableret, og en anden om, at kvinden skal føde et barn til denne. Det er almindeligt antaget i dansk ret, at en aftale om surrogatmoderskab er ugyldig. Surrogatmoderen vil derfor altid være barnets retlige mor, og hun vil ikke i noget tilfælde kunne forpligtes til at udlevere barnet. På tilsvarende måde må det antages, at»aftageren«ikke vil kunne forpligtes til at aftage barnet. Dette kan være relevant, såfremt aftageren fortryder den indgåede aftale, mens surrogatmoderen ønsker at fastholde den. Skal aftalen om surrogatmoderskab derimod føres ud i livet, kan det efter omstændighederne ske i kraft af reglerne om anerkendelse af faderskab, adoption og overførelse af forældremyndighed. Der henvises herom nærmere til betænkningen, side 116 ff Børnelovsudvalgets overvejelser Børnelovsudvalget har lagt til grund, at en aftale om surrogatmoderskab allerede efter gældende ret formentlig må anses for ugyldig. Udvalget har imidlertid anset det for ønskeligt, at der fastsættes en udtrykkelig bestemmelse herom. Udvalget har i den forbindelse peget på, at en sådan bestemmelse kan få betydning for krav om udlevering af børn, der opholder sig i Danmark, som følge af en aftale om surrogatmoderskab, der er gyldigt indgået i et andet land. Udvalget har ikke herudover fundet anledning til at foreslå regler om surrogatmoderskab. Om udvalgets overvejelser henvises til betænkningen, side 72. 4

5 5.3. Justitsministeriets overvejelser Efter Justitsministeriets opfattelse må det antages, at en aftale om surrogatmoderskab allerede efter gældende ret er ugyldig. Samtidig er Justitsministeriet enig med Børnelovsudvalget i, at det må anses for naturligt at fastsætte en udtrykkelig bestemmelse herom. Som anført af udvalget vil en sådan bestemmelse også have betydning for muligheden for her i landet at få anerkendt og fuldbyrdet en aftale om surrogatmoderskab, der er indgået i udlandet. Der henvises til den foreslåede bestemmelse i 31 og bemærkningerne hertil. Justitsministeriet finder ikke i øvrigt grundlag for at foreslå bestemmelser om surrogatmoderskab. Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til kapitel 6 Surrogatmoderskab Til 31 Bestemmelsen regulerer gyldigheden af aftaler om surrogatmoderskab, dvs. aftaler om, at den kvinde, der føder barnet, ikke skal beholde det, men udlevere det til»aftagerforældrene«. Bestemmelsen indebærer, at sådanne aftaler er ugyldige. Det betyder bl.a., at den kvinde, der føder barnet (moderen), ikke har pligt til at udlevere det, og at»aftagerforældrene«ikke har pligt til at modtage barnet. Det følger endvidere af bestemmelsens princip, at udenlandske aftaler om surrogatmoderskab ikke kan anerkendes eller fuldbyrdes her i landet. Det er uden betydning for bestemmelsens anvendelse, hvem der er barnets far, herunder om faderen er»aftagermoderens«ægtefælle eller samlever m.v. Det er også uden betydning, om barnet er blevet til på normal vis eller ved kunstig befrugtning. Der henvises i øvrigt til lovforslagets almindelige bemærkninger, pkt. 5. 5

6 Adoption i udlandet I en række lande er det muligt for par af samme køn at adoptere: Andorra (2005) Island (2006) Holland (2001) Sydafrika (2002 (forfatningsdomstolsafgørelse)/2005(børnelov)) Spanien (2005) Sverige (2003) Storbritannien (2005) (England og Wales) Visse stater i Australien, Canada of USA Stedbarnsadoption er mulig i Denmark (1999) Israel (2000/2005 (to forskellige retsinstanser)) Noge (2002) Tyskland (2004) Visse stater i Australien, Canada og USA (fra LGBT world legal wrap up survey, 2006, ILGA, International Lesbian and Gay Association) Til spørgsmålet om en adoption i udlandet vil blive anerkendt af de danske myndigheder må der svares bekræftende, såfremt adoptanterne ikke har bopæl i Danmark. Fra midten af 90-erne foreligger en ombudsmandssag om bopælskravet. Spørgsmålet er også indgående behandlet under revisionen af adoptionsloven i Igen bemærkes, at adoptanternes bopæl er afgørende: Efter adoptionslovens 28, stk. 1, jf. 1, anerkender Danmark ikke udenlandske adoptioner, hvis adoptanterne har bopæl i Danmark. I andre tilfælde er det de uskrevne internationalprivatretlige regler, der er afgørende for, om udenlandske adoptionsafgørelser kan anerkendes i Danmark. Det følger heraf, at afgørelser om adoption, der er meddelt i det land, hvor adoptanterne har domicil, anerkendes i Danmark. Efter dansk ret forstås domicil som den stat eller det territoriale retsområde, som en person har bopæl eller ophold i, i den hensigt varigt at forblive der, eller i det mindste uden hensigt til, at opholdet kun skal være midlertidigt. Det er ikke muligt for et par bosiddende i Danmark at adoptere et barn fra udlandet, jfr. partnerskabsloven 4: Adoptionslovens regler om ægtefæller finder ikke anvendelse på det registrerede partnerskab. Dog kan en registreret partner adoptere den anden partners barn, medmindre der er tale om et adoptivbarn fra et andet land. 6

7 Bilag (adoption) Ombudsmandssag Godkendelse af udenlandsk adoption. Indfødsret FOB nr Hele sagen i retsinfo Resume Et dansk ægtepar adopterede i 1996 en thailandsk dreng. Parret opholdt sig på adoptionstidspunktet i England, og adoptionen skete i henhold til en engelsk adoptionsbevilling. I forbindelse med parrets ansøgning om naturalisation (dansk statsborgerskab) til drengen, afviste Civilretsdirektoratet at anerkende adoptionen som gyldig efter dansk ret. Direktoratet henviste til adoptionslovens 28 hvorefter en person med bopæl i Danmark kun kan adoptere efter reglerne i adoptionsloven. Civilretsdirektoratet mente ikke at parret - trods adskillige års forudgående ophold i England på adoptionstidspunktet - havde opgivet deres danske bopæl. Parret indbragte sagen for ombudsmanden der bad Civilretsdirektoratet om en uddybende udtalelse navnlig vedrørende bopælsbegrebet. På baggrund heraf besluttede Civilretsdirektoratet at genoptage sagen, og adoptionen blev herefter anerkendt som gyldig efter dansk ret. (J.nr ). Adoptionsloven Ifølge adoptionslovens 28, stk. 2 er adgangen til at anerkende udenlandske afgørelser om adoption, der er truffet i overensstemmelse med Haagerkonventionen af 1993, blevet udvidet fra d Det vil indebære en lettelse for forældre, som adopterer udenlandske børn, og hvor adoptionen gennemføres i barnets hjemland. Revision af adoptionsloven 2004 (regelforenkling) 9) Adgangen til at anerkende udenlandske afgørelser om adoption, der er truffet i overensstemmelse med Haagerkonventionen af 1993, foreslås udvidet. Det vil indebære en lettelse for forældre, som adopterer udenlandske børn, og hvor adoptionen gennemføres i barnets hjemland. Den udvidede adgang foreslås tilvejebragt gennem en nyaffattelse af adoptionslovens 28, stk. 2, der vil indebære, at udenlandske adoptionsafgørelser anerkendes her i landet, når adoptionen er gennemført med henblik på adoption af barnet til Danmark i overensstemmelse med Haagerkonventionen. Forslaget vil indebære lettelser for de administrerende myndigheder (Civilretsdirektoratet og statsamterne), da et stort antal adoptionsafgørelser fremover vil blive anerkendt umiddelbart L 179 7

8 Forslag til lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love. (Regelforenkling på det familieretlige område m.v.) , stk. 2, affattes således:»stk. 2. Uanset stk. 1 anerkendes udenlandske adoptionsafgørelser her i landet, når adoptionen er gennemført med henblik på adoption af barnet til Danmark i overensstemmelse med Haagerkonventionen af 1993 om beskyttelse af børn og om samarbejde med hensyn til internationale adoptioner. Justitsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Justitsministeren kan endvidere fastsætte regler om, at andre udenlandske adoptionsafgørelser anerkendes her i landet.«bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 5. Adoptionsloven 5.1. Udenlandske adoptionsafgørelser Gældende ret Problemstillingen I praksis vil der ofte gå nogle måneder efter et udenlandsk adoptivbarns ankomst til Danmark, inden en dansk adoptionsbevilling kan udstedes. I den mellemliggende periode har barnet opholdstilladelse her i landet og opholder sig hos adoptivforældrene i henhold til en plejetilladelse. Der er bl.a. i den sociale lovgivning i vidt omfang taget stilling til barnets og forældrenes retsstilling i denne periode. F.eks. har forældre til udenlandske adoptivbørn efter de almindelige regler herom ret til dagpenge, børnefamilieydelse, børnetilskud og orlov til børnepasning fra barnets ankomst til Danmark. I nogle af de lande, som danske adoptanter adopterer børn fra, er det fastsat i den nationale lovgivning, at barnet først kan udleveres til adoptanterne, når adoptionsprocessen er endeligt afsluttet, og barnet derfor i henhold til lovgivningen i det pågældende land er adopteret af de danske adoptanter. Det indebærer, at der i perioden mellem adoptionsprocessens afslutning i det pågældende land og indtil den danske adoptionsbevillings udstedelse er retlig forskel på, hvordan barnet er stillet i henhold til lovgivningerne i henholdsvis afgiverlandet og Danmark. Som følge af denne tidsmæssige forskydning er der risiko for, at der i den mellemliggende periode kan ske ændringer i barnets eller i de ansøgende adoptivforældres forhold, som kan få betydning for behandlingen af adoptionssagen i Danmark. Sådanne ændringer vil efter omstændighederne kunne betyde, at der ikke efter de gældende danske regler er mulighed for at udstede adoptionsbevilling. 8

9 Der har således i praksis været tilfælde, hvor danske ægtepar har ansøgt om adoptionsbevilling og efter den danske adoptionslov som ægtepar er blevet godkendt som adoptanter, hvor adoptionssagen er gennemført i et afgiverland, der i henhold til egen lovgivning træffer en endelig adoptionsafgørelse, og hvor den ene af ægtefællerne er død, inden dansk adoptionsbevilling er blevet udstedt. I en sådan situation vil den afdøde ægtefælle i sagens natur ikke kunne få meddelt adoptionsbevilling, hvorfor den efterlevende ægtefælle efter på ny at være godkendt (som eneadoptant) vil være henvist til at gennemføre adoptionen alene. Det betyder bl.a., at barnet ikke retligt vil være i familie med den afdøde ægtefælle og dermed f.eks. ikke vil have legal arveret efter afdøde og dennes slægt, f.eks. bedsteforældre. Barnet vil således i retlig henseende blive stillet anderledes end eventuelle søskende, som parret f.eks. tidligere måtte have adopteret. Barnet vil (formentlig) heller ikke kunne få del i en eventuel livsforsikring, forsørgertabserstatning og børnepension, der udbetales som følge af dødsfaldet. Der kan også opstå problemer, hvis det efter barnets ankomst til Danmark og inden udstedelsen af adoptionsbevillingen konstateres, at barnet lider af en sygdom eller et handicap. Hvis adoptanterne herefter ikke ønsker barnet, vil barnet stå uden forældre i Danmark, selv om det er bortadopteret i henhold til sit hjemlands lovgivning. Justitsministeriet har i besvarelsen af spørgsmål nr. S 2827 af 21. maj 2001 oplyst, at ministeriet overvejer behovet og mulighederne for at præcisere retsstillingen for udenlandske adoptivbørn i forhold til arv, statsborgerskab m.v. i perioden fra børnenes ankomst til Danmark, og indtil dansk adoptionsbevilling er udfærdiget Anerkendelse af udenlandske adoptionsafgørelser efter dansk ret Efter adoptionslovens 28, stk. 1, jf. 1, anerkender Danmark ikke udenlandske adoptioner, hvis adoptanterne har bopæl i Danmark. I andre tilfælde er det de uskrevne internationalprivatretlige regler, der er afgørende for, om udenlandske adoptionsafgørelser kan anerkendes i Danmark. Det følger heraf, at afgørelser om adoption, der er meddelt i det land, hvor adoptanterne har domicil, anerkendes i Danmark. Efter dansk ret forstås domicil som den stat eller det territoriale retsområde, som en person har bopæl eller ophold i, i den hensigt varigt at forblive der, eller i det mindste uden hensigt til, at opholdet kun skal være midlertidigt. Efter adoptionslovens 28, stk. 2, er justitsministeren imidlertid bemyndiget til at bestemme, at en adoption kan bevilges i et andet land, når adoptionen er gennemført i overensstemmelse med Haagerkonventionen af 29. maj 1993 om beskyttelse af børn og om samarbejde med hensyn til internationale adoptioner. I forarbejderne til bestemmelsen er der om baggrunden for bestemmelsen bl.a. anført:»ifølge adoptionslovens 28 kan personer med bopæl her i landet kun adoptere efter reglerne i adoptionsloven. Adoptionsbevillingen skal efter lovens 1 udstedes af statsamtet. 9

10 Konventionens artikel 28 sammenholdt med artikel 17 åbner imidlertid mulighed for, at afgørelse om adoption træffes i barnets oprindelsesland. Den foreslåede bestemmelse i adoptionslovens 28, stk. 2, indebærer, at der for personer bosat her i landet gives mulighed for at fravige adoptionslovens regler med hensyn til udstedelse af bevillingen. Justitsministeren eller den, ministeren bemyndiger hertil, vil således kunne bestemme, at en adoption kan bevilges i et andet land. Bestemmelsen vil have betydning i de tilfælde, hvor Danmark forud for adoptionens gennemførelse i medfør af konventionens artikel 17 har godkendt, at afgørelsen om adoption kan træffes i barnets oprindelsesland. Bestemmelsens baggrund og udvalgets overvejelser er omtalt i betænkningens pkt. 3.2., og 8.1.«Der henvises til betænkning 1323/1996 om Haager-konventionen af 29. maj 1993 om beskyttelse af børn og om samarbejde med hensyn til internationale adoptioner sammenholdt med dansk adoptionslovgivning, pkt , hvor det ligeledes anføres, at baggrunden for bestemmelsen er hensynet til så vidt muligt at undgå den situation, at Danmark bliver nødt til at afstå fra at modtage adoptivbørn fra lande, der stiller krav om, at barnet først overføres til modtagerstaten, når adoption er gennemført i oprindelseslandet. Under behandlingen af lovforslaget blev der, som nævnt nedenfor, indsat en 28, stk. 3. I Retsudvalgets betænkning af 20. februar 1997 blev der herved anført følgende om 28, stk. 2:»Efter forslaget til 28, stk. 2, kan justitsministeren eller den, ministeren bemyndiger hertil, bestemme, at en adoption kan bevilges i et andet land, når adoptionen er gennemført efter Haagerkonventionens regler. Hvis adoptionsbevillingen på grundlag af en sådan bestemmelse udstedes i barnets oprindelsesland, skal Danmark efter konventionens regler anerkende denne bevilling. Træffes der derimod ikke bestemmelse om, at adoptionen kan bevilges i barnets oprindelsesland, skal adoptionsbevillingen i overensstemmelse med adoptionslovens almindelige ordning udstedes i Danmark.«Som det fremgår, er bestemmelsen udtrykkeligt møntet på den situation, der er nævnt under pkt , hvor oprindelseslandet stiller krav om, at barnet først overføres til modtagerstaten, når adoption er gennemført i oprindelseslandet. På nuværende tidspunkt er bemyndigelsesbestemmelsen i 28, stk. 2, endnu ikke udnyttet. Baggrunden herfor er, at det ikke har været nødvendigt at fastlægge, om kompetencen til at træffe den endelige afgørelse om adoption henhører under oprindelseslandet eller Danmark. I praksis har begge lande således formentlig anset sig for kompetente til at træffe den endelige afgørelse, uden at oprindelseslandet af den grund har nægtet at udlevere barnet til Danmark, jf. pkt

VEJLEDNING OM ADOPTION LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9770 AF 30. SEPTEMBER 2009

VEJLEDNING OM ADOPTION LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9770 AF 30. SEPTEMBER 2009 2011 VEJLEDNING OM ADOPTION LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9770 AF 30. SEPTEMBER 2009 Indholdet i denne vejledning svarer til indholdet i vejledning nr. 9770 af 30. september 2009 om adoption, der

Læs mere

Justitsministeriet REGELFORENKLING PÅ DET FAMILIERETLIGE OMRÅDE

Justitsministeriet REGELFORENKLING PÅ DET FAMILIERETLIGE OMRÅDE Justitsministeriet REGELFORENKLING PÅ DET FAMILIERETLIGE OMRÅDE Rapport afgivet af en arbejdsgruppe under Justitsministeriet, december 2003 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...7 2. Ægteskabsloven...8 2.1.

Læs mere

Vejledning om behandling af ægteskabssager - retsinformation.dk

Vejledning om behandling af ægteskabssager - retsinformation.dk Side 1 af 33 Til forsiden af retsinformation.dk Bilag 1 Indholdsfortegnelse Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst Vejledning om behandling af ægteskabssager VEJ nr 9399 af 04/06/2014 Gældende

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 188 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 188 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 188 Offentligt UDKAST HØRING Forslag til lov om ændring af lov om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, diagnostik og forskning

Læs mere

Adoptionsloven, lovbekendtgørelse nr. 392 af 22. april 2013 af adoptionsloven

Adoptionsloven, lovbekendtgørelse nr. 392 af 22. april 2013 af adoptionsloven Kilder: Bilag: Adoptionsloven, lovbekendtgørelse nr. 392 af 22. april 2013 af adoptionsloven Akkrediteringsvilkår i skrivelse nr. 9277 af 6. juli 2011 om akkreditering af DanAdopt til at yde adoptionshjælp

Læs mere

VEJLEDNING OM BEHANDLING AF NAVNESAGER LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9768 AF 30. SEPTEMBER 2009

VEJLEDNING OM BEHANDLING AF NAVNESAGER LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9768 AF 30. SEPTEMBER 2009 VEJLEDNING OM BEHANDLING AF NAVNESAGER LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9768 AF 30. SEPTEMBER 2009 Indholdet i denne vejledning svarer til indholdet i vejledning nr. 9768 af 30. september 2009 om behandling

Læs mere

Forslag. 5. I 12, stk. 1,1. pkt., indsættes efter naturalisation : for ansøgere, der er fyldt 18 år,.

Forslag. 5. I 12, stk. 1,1. pkt., indsættes efter naturalisation : for ansøgere, der er fyldt 18 år,. Udlændingeafdelingen Kontor: Indfødsretskontoret Sagsbeh: Trine Priess Sørensen Sagsnr.: 2014-9300-0008 Dok.: 1224298 Forslag til Lov om ændring af lov om dansk indfødsret (Accept af dobbelt statsborgerskab

Læs mere

Kriteriet i Forældreansvarslovens 11, 2. pkt.

Kriteriet i Forældreansvarslovens 11, 2. pkt. Kriteriet i Forældreansvarslovens 11, 2. pkt. The criterion in Law on parental responsibility 11, 2 nd section Kandidat afhandling i Familieret Aalborg Universitet 15. maj, 2013 Forfatter: Camilla Buur

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældremyndighed

Læs mere

1 FORORD...3 2 SAMMENDRAG...5 3 PROJEKTETS TILRETTELÆGGELSE... 17 4 SAMARBEJDSSAGERNE... 20 5 GENERELT OM SAGSBEHANDLINGEN... 25

1 FORORD...3 2 SAMMENDRAG...5 3 PROJEKTETS TILRETTELÆGGELSE... 17 4 SAMARBEJDSSAGERNE... 20 5 GENERELT OM SAGSBEHANDLINGEN... 25 1 FORORD...3 2 SAMMENDRAG...5 2.1 P ROJEKTETS FORMÅL MV....5 2.2 E RFARINGER FRA PROJEKTET...8 2.3 A NBEFALINGER...9 3 PROJEKTETS TILRETTELÆGGELSE... 17 4 SAMARBEJDSSAGERNE... 20 4.1 A NTAL... 20 4.2 K

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

10-2. Forvaltningsret 114.5 115.3 12.4 296.1. Manglende offentliggørelse af praksisændring

10-2. Forvaltningsret 114.5 115.3 12.4 296.1. Manglende offentliggørelse af praksisændring 10-2. Forvaltningsret 114.5 115.3 12.4 296.1. Manglende offentliggørelse af praksisændring Integrationsministeriet indførte i maj 2003 en ny praksis for sager om familiesammenføring. Ændringen betød at

Læs mere

Indholdsfortegnelse. I. Indledning... 8. II. Udvalgets hovedsynspunkter og forslag... 12

Indholdsfortegnelse. I. Indledning... 8. II. Udvalgets hovedsynspunkter og forslag... 12 Indholdsfortegnelse I. Indledning... 8 1. Børnelovsudvalgets nedsættelse og sammensætning... 8 2. Underudvalgets arbejde... 10 3. Det videre arbejde... 11 II. Udvalgets hovedsynspunkter og forslag... 12

Læs mere

fælles forældremyndighed samværsvanskeligheder børnesagkyndig rådgivning

fælles forældremyndighed samværsvanskeligheder børnesagkyndig rådgivning fælles forældremyndighed samværsvanskeligheder børnesagkyndig rådgivning betænkning afgivet af justitsministeriets forældremyndighedsudvalg! betænkning nr. 1279 københavn 1994 Købes hos boghandleren eller

Læs mere

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Udarbejdet af: Tanja Lisette Jørgensen, december 2007 1. Indledning Ægteskabsbetingelsen om lovligt ophold blev indsat i ægteskabsloven ved lov nr. 365

Læs mere

HELHEDSANALYSE AF DET DANSKE ADOPTIONSSYSTEM. - adoptivfamiliens forhold

HELHEDSANALYSE AF DET DANSKE ADOPTIONSSYSTEM. - adoptivfamiliens forhold HELHEDSANALYSE AF DET DANSKE ADOPTIONSSYSTEM - adoptivfamiliens forhold Udgivet af: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold September 2014 KOLOFON Af Ministeriet for Børn, Ligestilling,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om udlændingeloven og lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om udlændingeloven og lov om ferie Lovforslag nr. L 185 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. april 2015 af Henrik Dam Kristensen Forslag til Lov om ændring af lov om udlændingeloven og lov om ferie (Udmøntning af aftalen om en bedre au pair-ordning

Læs mere

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013 Til samtlige kommuner Fremsendt pr. e-mail IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2012-02975 Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2 Doknr.

Læs mere

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre 1. Baggrund I september 2009 fremsatte en gruppe medlemsstater (Belgien, Bulgarien, Estland, Frankrig, Finland, Italien, Polen,

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 8/2007 Rettet juli 2011 J.nr. RA-2007-511-0004

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 8/2007 Rettet juli 2011 J.nr. RA-2007-511-0004 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 8/2007 J.nr. RA-2007-511-0004 Indholdsfortegnelse Vejledning, orientering og underretning af forurettede i straffesager, udpegning af en kontaktperson for forurettede og vidner

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik og udlændingeloven. Lovforslag nr. L 87 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik og udlændingeloven. Lovforslag nr. L 87 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 87 Folketinget 2009-10 Fremsat den 10. december 2009 af integrationsministeren (Birthe Rønn Hornbech) Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Meddelelse om Udlændingeservices sagsbehandling af ansøgninger om familiesammenføring efter EU-reglerne, hvor referencen er dansk statsborger

Meddelelse om Udlændingeservices sagsbehandling af ansøgninger om familiesammenføring efter EU-reglerne, hvor referencen er dansk statsborger US-meddelelse Center for Asyl og Familiesammenføring Familiesammenføringsmeddelelse nr. 5/10 1. juli 2010 Meddelelse om Udlændingeservices sagsbehandling af ansøgninger om familiesammenføring efter EU-reglerne,

Læs mere

Valgret under udlandsophold

Valgret under udlandsophold Valgret under udlandsophold Betænkning afgivet af det af indenrigs- og sundhedsministeren og justitsministeren i april 2003 nedsatte udvalg vedrørende revision af folketingsvalglovens regler om valgret

Læs mere

Referat af Adoptionsnævnets landsmøde. for de amtskommunale adoptionssamråd Middelfart, den 4.-5. november 2004

Referat af Adoptionsnævnets landsmøde. for de amtskommunale adoptionssamråd Middelfart, den 4.-5. november 2004 Referat af Adoptionsnævnets landsmøde for de amtskommunale adoptionssamråd Middelfart, den 4.-5. november 2004 - 2 - Indhold: Velkomst ved sekretariatschef i Adoptionsnævnet, Anette Hummelshøj... 2 Orientering

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere i henhold til 4 i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk indfødsret Erklæringen

Læs mere

9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1)

9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1) 9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1) (Se også sag nr. 9-4 b efter denne sag) I to tilfælde har

Læs mere

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation Sagsnr. 2014-5752 Doknr. 230269 Dato 11-05-2015 Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO)

Læs mere

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet I en sag om ægtefællesammenføring klagede en advokat på vegne af ansøgeren til ombudsmanden over sagsbehandlingstiden i Integrationsministeriet.

Læs mere

Dansk straffemyndighed

Dansk straffemyndighed Dansk straffemyndighed Betænkning om Dansk straffemyndighed Afgivet af Justitsministeriets Jurisdiktionsudvalg Betænkning nr. 1488 København 2007 Bilag 1 Betænkning om Dansk straffemyndighed Betænkning

Læs mere