Modul: 12 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Modul: 12 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering"

Transkript

1 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Region Midtjylland. Hospitalsenheden Vest. Regionshospitalet i Herning. Kirurgisk afdeling. Sengeafsnit A1 og A2. Kirurgisk afdeling rummer et kirurgisk og et gynækologisk speciale, og der er en afdelingsledelse for hvert af de to specialer. Der er en afdelingssygeplejerske i hver af de to sengeafsnits. Samarbejdsrelationer, herunder bl.a. tværfaglige og tværsektorielle Kirurgisk Afdeling omfatter: Sengeafsnits A1 og A2, kirurgisk ambulatorium/endoskopiafsnit, samt stomiambulatorium. Endvidere er der tilknyttet et kirurgisk forskningsafsnit. Kirurgisk Afdeling har 38 sengepladser. A1: 18 kirurgiske senge, samt 3 hotelsenge, som er til patienter i et ikke-kompliceret og kort indlæggelsesforløb. A2: 16 kirurgiske senge, samt 6 gynækologiske senge. Der er ansat en sygeplejerske som forløbskoordinator for patienter til udredning for colo-rectal cancer. Samarbejdsrelationerne involverer: Afdelinger: Gynækologisk ambulatorium, gynækologisk forskning, billeddiagnostisk afdeling, operationsafsnit, intensiv afdeling med opvågningsafsnit, anæstesiambulatorium, dagkirurgisk enhed, ergoterapi- og fysioterapiafdeling, onkologisk ambulatorium, akutmodtagelse, akut sengeafsnit, blodbank, apotek, centralkøkken, hjælpemiddelcentral, klinisk biokemisk afdeling, klinisk mikrobiologisk afdeling, serviceafdeling. Plejepersonalet indgår dagligt i tværfagligt samarbejde med: Sekretærer Læger Fysioterapeuter og ergoterapeuter Farmaceuter fra hospitalsapoteket Portører og hospitalsserviceassistenter Endvidere i tværfagligt samarbejde i udvalgte situationer med: Det palliative team Mobilt akut team (MAT) Kliniske diætister Sygehuspræst Psykolog September 2013 Side 1 af 11

2 Samarbejdsrelationer, herunder bl.a. tværfaglige og tværsektorielle Plejepersonalet indgår i tværsektorielt samarbejde med: Kommuner i Vestklyngen Hospices Hospitaler i og udenfor Hospitalsenheden Vest. Patientkategorier/borgerkategorier I afdelingen udredes, behandles og plejes patienter med: Kirurgiske lidelser, i mave-tarm kanalen. Dette inkluderer alle patienter med colo-rectal cancer i Hospitalsenhed Vest optageområde. Gynækologiske lidelser. F.eks. patienter med infektion, menoragi, metroragi, prolaps, ovariecyste, postmenopausal blødning, uønsket graviditet, ekstrauterin graviditet eller missed abortion. Patientsituationer kan omfatte: Udredning, behandling og pleje til patienter med ikke-maligne lidelser, såsom hernier, cholecystolithiasis, appendicitis, pancreatitis eller blødning fra mave-tarmkanalen. Patienter der skal have foretaget hysterectomi, prolapsoperation, laparoskopi, evacuatio eller medicinsk abort. Udredning og pleje til patienter, hvor der er mistanke om cancerlidelse, bl.a. i pancreas eller ovarier. Behandling og pleje til patienter med nydiagnosticeret cancerlidelse, bl.a. i colon og rectum Rehabilitering i forbindelse med sygdom og evt. operation. Koordinering relation til udskrivelse. Udredning, behandling og pleje til patienter der indlægges med komplikationer til tidligere behandling, bl.a. sårinfektion, vaginal blødning, smerter eller ernærings/væske og elektrolytforskydninger Pleje til den terminalt syge patient. Kan være såvel gynækologiske, som kirurgiske patienter. Pleje til patient og pårørende i forbindelse med livets afslutning. Beskrivelse af sygeplejefaglige forhold Centrale kliniske sygeplejefaglige problemstillinger Mange patienter gennemgår et komplekst forløb og nogle har konkurrerende sygdomme som øger risikoen for komplikationer. Centrale kliniske problemstillinger kan omfatte: patienter med respirations insufficiens patienter med kredsløbspåvirkning, evt. blødning eller anden form for hypovolæmi. patienter der er i ernæringsmæssig risiko patienter med risiko for forskydninger i væske og elektrolytbalancen patienter med udskillelsesgener patienter med stomi patienter med nedsat aktivitetsniveau patienter med temperaturforhøjelse patienter med sår patienter med smerter patienter og evt pårørende med behov for psykisk omsorg og støtte, til mestring af September 2013 Side 2 af 11

3 Centrale kliniske sygeplejefaglige problemstillinger aktuel situation Typiske kliniske sygeplejeopgaver På modul 12 arbejdes mod selvstændig professionsudøvelse og sygeplejefaglige opgaver har fokus på at udføre og formidle sygepleje og der er særlig fokus på at lede og udvikle sygepleje. Plejehandlinger er af såvel sundhedsfremmende/bevarende, forebyggende, behandlende, rehabiliterende og lindrende karakter og der er fokus på såvel patientperspektivet som sygeplejeperspektivet. Modul 12 studerende er overvejende tilknyttet enten kirurgiske eller gynækologiske patientforløb ikke begge. Studerende arbejder med udgangspunkt i bevidst valgte patientforløb, som er varierede i deres kompleksitet og kan være planlagte, akutte eller palliative. Med udgangspunkt i sygeplejerskens virksomhedsområde, forventes studerende at arbejde med følgende: At udføre sygepleje: Dataindsamling, vurdering, planlægning, udførelse, evaluering og justering af sygeplejehandlinger til patienter med: Aktuel eller potentiel risiko for respirationsinsufficiens/cirkulationsproblemer og elektrolytforstyrrelser Aktuel eller potentiel ernæringsmæssig risiko Aktuel eller potentiel risiko for eliminationsproblemer Stomi - i tæt samarbejde med personalet Aktuel eller potentiel risiko for nedsat aktivitetsniveau og sengelejekomplikationer Aktuel eller potentiel risiko for infektioner/sepsis Cicatricer/caviteter/fistler/abcesser/ Aktuelle eller potentielle smerter Behov for psykisk og/eller åndelig omsorg Akut forværring i aktuel tilstand En stor andel af sygeplejeopgaver relateres til præ- og postoperative patientforløb, samt til patienter der skal have foretaget diagnostiske undersøgelser. Der varetages i samspil med personalet, alle procedurer vedrørende medicinadministration. Der varetages i instrumentelle sygeplejehandlinger til patienter der har: KAD, suprapubisk katheter, ventrikelsonde, frekasonde, ernæringssonde, perifer venflon, CVK, September 2013 Side 3 af 11

4 Typiske kliniske sygeplejeopgaver epiduralt smertekatheter, dræn eller VAC behandling af sår. Der kan arbejdes med ernæringterapi i form af sondeernæring og parenteral ernæring. At formidle sygepleje: Skabe relationer, samt mestre professionel kommunikation med patienter og pårørende. Dette omfatter information, vejledning, undervisning samt motiverende og svære samtaler. Kommunikation i mono og tværfaglige samarbejdsrelationer. Dette omfatter mundtlige rapport situationer og tværfaglige konferencesituationer, skriftlig formidling samt faglig sparring. At kende og anvende fagsprog i mundtlig og skriftlig kommunikation. Deltage i indlæggelses- og udskrivelsessamtaler og under vejledning selv varetage udvalgte af disse samtaler. Informere og vejlede patienter og evt. pårørende angående medicin og administration heraf At lede sygepleje: Skabe overblik over patienternes forløb og aktuelle situation. Med udgangspunkt heri, varetage rapportsituationer, tværfaglige konferencer, stuegang og evt. opfølgning herefter, udføre ordinationer, varetage medicinadministration, samt planlægge udskrivelse. Tage ansvar for udførelse af den grundlæggende sygepleje, herunder evt. uddelegering til andet personale. Arbejde struktureret og systematisk mhp. at skabe flow og udnytte tid hensigtsmæssigt. Vurdere patienters sikkerhedsrisiko, samt iværksætte relevante tiltag til forebyggelse. Varetage dokumentation i EPJ. Arbejde med kontinuitet i sammenhængende patientforløb. Anvendelse af administrative redskaber. Herunder bl.a. score- og screeningssystemer. Anvendelse af kliniske retningslinjer i e-dok. Tværsektorielt samarbejde i forbindelse med indlæggelse og udskrivelse. At udvikle sygepleje: Reflektere over og forholde sig kritisk til sygeplejen i afdelingen og bidrage med praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden i sparring om sygepleje. Tage initiativ til og deltage aktivt i drøftelser angående udvikling af sygepleje og forhold der har indflydelse herpå. Indgå i drøftelser om, samt deltage i implementering af nye tiltag. Reflektere og forholde sig kritisk til egen udført sygepleje mhp. læring. September 2013 Side 4 af 11

5 Typiske patientforløb/borgerforløb Kontakt til kirurgisk afdeling kan foregå planlagt (elektivt), akut eller via åben indlæggelse. Et elektivt forløb kan indledes efter henvisning fra patientens egen læge til kirurgisk eller gynækologisk ambulatorium hvor udrednings- og behandlingsforløb besluttes. Kirurgisk/gynækologisk behandling kan dernæst foregå i dagkirurgisk enhed eller under indlæggelse i hotel senge eller stationære senge. Et akut forløb kan indledes efter henvisning fra patientens egen læge, vagtlæge eller via 112 opkald. Patientens første kontakt i hospitalet er i akut modtagelse, hvor der foregår triage og dernæst visitering til specialer. Nogle patienter indlægges i akut sengeafsnit (ASA), hvorefter de kan overflyttes til kirurgisk afdeling. Gynækologiske patienter visiteres direkte fra akutmodtagelse til afdelingen. Patienter med åben indlæggelse modtages direkte i afdelingen. Dette er patienter med alvorlig sygdom, der tidligere haft kontakt til afdelingen. Nogle patienter udskrives med åben kontakt. Dette er patienter der udskrives med ex. dræn eller afventer patologisvar. For at undgå komplikationer samt, at fremme restitution efter operation, arbejdes der ud fra principperne i accelererede patientforløb. Accelererede operationsforløb tilrettelægges og organiseres i et tværfagligt samarbejde, hvor der er fokus på nøglefaktorerne: Minimal invasiv kirurgisk teknik Forebyggelse af komplikationer i relation til det kirurgiske indgreb Effektiv dynamisk smertebehandling Tidlig mobilisering og oral ernæring Inddragelse af patienten som aktiv medaktør Metoder i klinisk praksis I den kliniske undervisning anvendes: Sygeplejeprocessen Virginia Hendersons behovsteori/sundhedsstyrelsens minimumsdatasæt Fysiologisk score system ABCDE Tidlig opsporing af kritisk sygdom TOKS Ernæringsscreening Tryksårsscreening Faldscreening Braden score VAS score Refleksionscirklen September 2013 Side 5 af 11

6 Metoder i klinisk praksis Den didaktiske relationsmodel Kommunikationsmetoder, ex. Isbar, dialog EPJ Hygiejniske principper Forflytningsprincipper Kliniske retningslinier/den Danske Kvalitetsmodel De sygeplejeetiske retningslinier Sygeplejefaglige gruppekonferencer Det sygeplejefaglige skøn Aktuelle sygeplejefaglige udviklings- og forskningsområder Sygeplejefaglig udvikling i kirurgisk afdeling er en kontinuerlig proces. Hospitalsenheden Vest (HEV) har en kvalitetsorganisation, der sikrer implementering af kvalitetspolitikken og Kirurgisk Afdeling har et kvalitetsudvalg. HEV blev akkrediteret i Der er blandt afdelingens personale uddannet nøglepersoner, som arbejder med kvalitetssikring og udvikling af udvalgte sygeplejefaglige områder: Sårpleje Patientsikkerhed Ernæring Accelererede colo-rectalforløb Hygiejne EPJ Palliation Der er ansat specialeansvarlig sygeplejerske for gynækologien Forflytningsvejledere er daglige ressourcepersoner. Der arbejdes med accelererede patientforløb ud fra evidensbaseret forskning. I perioder involveres plejepersonalet i de forsknings projekter der foregår i kirurgisk og gynækologisk regi. Aktuelle udviklingsfokus: Udvikling af kliniske retningslinjer i hht. den danske kvalitetsmodel. September 2013 Side 6 af 11

7 Aktuelle sygeplejefaglige udviklings- og forskningsområder Kontinuerlig implementering af kliniske retningslinjer Videreudvikling af EPJ, samt anvendelse heraf. (EPJ kæreste eje ) Kliniske kvalitetsdatabaser ex. NIP, colo-rectal databaser Læringsmiljøet i klinikken Samarbejde med kommunerne om rehabilitering af cancerpatienter Udskrivelse af patienter i accelererede patientforløb PhD projekt i relation til patienter der får foretaget hysterectomi Patient medinddragelse. Patient ekspertpaneler (PEP) Patientsikkerhed Arbejdsmiljø ex.: Håndtering af belastende situationer grøn, gul, rød. Beskrivelse af uddannelsesmæssige forhold Undervisningens organisering, herunder vejlednings- og evalueringstilbud I kirurgisk afdeling er der ansat to sygeplejersker med klinisk vejlederfunktion og det øvrige plejepersonale varetager daglig vejledning. Den kliniske undervisning organiseres og tilrettelægges ud fra modulbeskrivelsen på modul 12. Dette materiale skal ses som nært sammenhængende med modulbeskrivelsen. For studerende foregår den kliniske undervisning enten i afsnit A1 eller A2. Plejeformen er modulpleje og den studerende tilknyttes et modul og indgår i et tæt samspil med modulets personale, som varetager daglig vejledning. Det kliniske undervisningsforløb indledes med et introduktionsforløb varetaget af den kliniske vejleder. Studerende vil via mail, senest 14 dage før start, få tilsendt et introduktionsbrev samt generel klinisk studieplan. Introduktionsforløbet indeholder: Præsentation af afdelingen, herunder organisering i Hospitalsenheden Vest, personalet, tværfaglige og tværsektorielle samarbejdspartnere, patientkategorier/forløb, eksemplariske kliniske problemstillinger At være studerende på en arbejdsplads, herunder vilkår og rammer for læring. At studere sygepleje i den kliniske undervisning, herunder metoder, vejledning og samarbejde med personalet. Introduktion til fysiske rammer, herunder rundvisninger samt anvisninger i diverse praktiske gøremål. September 2013 Side 7 af 11

8 Undervisningens organisering, herunder vejlednings- og evalueringstilbud Planlægningssamtale til strukturering af den studerendes læringsforløb Den kliniske vejleder er endvidere ansvarlig for: Samarbejde med den studerende om, at skabe et struktureret læringsforløb, der tager afsæt i faglige krav, samt den studerendes aktuelle læringsforudsætninger og vejledningsbehov. Samarbejde med den studerende om anvendelse af e-portfolio Varetage vejledning, som understøtter en refleksiv praksis i konkrete kliniske situationer. At planlægge samt afholde ugesamtaler og evalueringer af læringsforløbet Deltage i afvikling af de to planlagte studieaktiviteter seminar samt udvikling af klinisk sygepleje Samarbejde med det øvrige personale om vejledningsopgaven Deltage i intern klinisk prøve I relevante situationer, at samarbejde med undervisere fra sygeplejerskeuddannelsen. Det øvrige plejepersonale tager ansvar for: Inddrage den studerende i praksisfællesskabet Søge indsigt i den enkelte studerendes aktuelle lærings - og vejledningsbehov Varetage vejledning i relation til aktuelle patientforløb og situationer Indgå i faglig sparring med den studerende Deltage i studerendes præsentation af planlagt studieaktivitet; udvikling af klinisk sygepleje. Give feedback til den studerende og den kliniske vejleder. Studerende er primært tilstede i dagvagter, men der planlægges enkelte dage i aften/nat og weekendvagt pr. måned. Det kliniske undervisningsforløb indeholder en planlagt og en fastlagt studieaktivitet, samt en intern klinisk prøve. Planlagt studieaktivitet 1: Seminar Følger kriterierne beskrevet i modulbeskrivelsen, bilag 2. De kliniske vejledere er ansvarlige for at reservere lokaler. Planlagt studieaktivitet 2: Udvikling af sygepleje Følger kriterierne beskrevet i modulbeskrivelsen, bilag 3. De studerende aftaler selv om de ønsker at lave aktiviteten individuelt eller i gruppe. September 2013 Side 8 af 11

9 Undervisningens organisering, herunder vejlednings- og evalueringstilbud De kliniske vejledere har fastsat dato for fremlæggelse, inden den kliniske undervisning starter. Studerende tager selv initiativ til og laver indbydelse til personalet i A1 og A2, så denne er tilgængelig ca. en uge før fremlæggelsen. Fremlæggelsen foregår i personalets kaffestue. Intern klinisk prøve Tilrettelæggelse af den kliniske prøve følger kriterierne beskrevet i modulbeskrivelsen, bilag 1. Dato for den kliniske prøve aftales mellem den kliniske vejleder og den kliniske sygeplejelærer forud for det undervisningsforløb. Det tilstræbes at den studerende gøres bekendt med valg af patienter dagen før prøven. Prøvetidspunktet tilrettelægges så det er hensigtsmæssigt i forhold til aktuelle handlinger og varer tre timer. Udover de tre timer afholdes i prøveforløbet en kaffepause, som ligger udenfor vurdering. Rammer for den kliniske undervisning Læringsmiljøet i Kirurgisk afdeling er beskrevet i Værdigrundlaget for sygeplejen, som har sit afsæt i Region Midtjyllands værdier. Vi ser dialog, dygtighed og dristighed som centrale værdier i samarbejdsrelationer og som væsentlige forudsætninger for en høj faglig kvalitet af sygeplejen, samt for læring og udvikling. I afdelingen er der adgang til PC ere, hvor den studerende kan arbejde med teoretisk fordybelse, administrative læringsopgaver eller refleksion. Endvidere er der et konferencerum, samt et studierum på matriklen, der kan benyttes. Den kliniske undervisning tilrettelægges, så den skaber mulighed for observation, deltagelse, øvelse og refleksion over sygepleje således, at den studerende kan udvikle praktiske og personlige kompetencer. Vejledningen tilrettelægges med udgangspunkt i den studerendes aktuelle behov og læringsstil. Vejledning understøtter faglig udvikling og udfordrer den studerende i kliniske, pædagogiske og administrative læringssituationer mhp. at udvikle den studerendes viden, færdigheder og kompetencer. I samspillet mellem den studerende og vejleder anvendes dialog, faglig sparring og feedback, som har til hensigt at støtte den studerendes motivation, aktivitet og selvstændighed. Vejledning foregår som: Supervision/sparring Instruktion Bed-side oplæring Vejledningsmetoder der kan anvendes: Før-under-efter vejledning Refleksion, individuelt eller i grupper Deltagelse i sygeplejefaglige konferencer September 2013 Side 9 af 11

10 Forventninger til den studerende Når du kommer hos os som studerende, forventer vi at du er parat til at indgå i et samarbejde med os. Dette indebærer at du deltager i praksisfællesskabet og er studieaktiv svarende til de beskrevne kriterier i modulbeskrivelsen. Vi forventer at du er aktiv i planlægning af dit kliniske undervisningsforløb, herunder også i udarbejdelse af en fremmødeplan, som tager højde for din deltagelse i patientforløb. Vi forventer at du er initiativrig og selvstændigt opsøgende i at opnå læringsudbyttet beskrevet i modulbeskrivelsen, samt at du søger vejledning. Vi forventer at du dagligt møder forberedt og har gjort dig tanker om din læring. Dette så du kan formidle dine overvejelser og dermed, i samtale med personalet, kan planlægge dagen. Vi forventer at du udøver selvevaluering og er parat til at få stillet refleksive spørgsmål og få evaluering, der kan støtte din faglige og personlige udvikling. Ved sygdom kontaktes afdelingen telefonisk og der laves aftaler for videre plan. Vi har en kaffekasseordning, som du har mulighed for at deltage i. Ordningen koster 5 kr. pr. dag og inkluderer kaffe/te/saft og morgenbrød. Der betales forud. Kliniske vejlederes sygeplejefaglige og pædagogiske kvalifikationer Der er ansat to kliniske vejledere der varetager vejledning i den kliniske undervisning med sygeplejestuderende i A1 og A2. Den kliniske vejleder Laura Højland Nielsen har været ansat i klinikken siden 2004 og har gennemført en sundhedsfaglig diplomuddannelse med følgende indhold: Obligatorisk modul Klinisk vejleder modul Kirurgisk sygepleje Forandring og læreprocesser Udvikling og forskningsbaseret klinisk praksis Afgangsprojekt med fokus på professionsidentitetsudvikling hos modul 4 studerendes der ingen praksiserfaring har. Den kliniske vejleder, Gitte Kjær Damgaard, har været ansat i klinikken siden 1993 og har en sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsformidling og klinisk uddannelse, afsluttet februar Modulerne i diplomuddannelsen har omfattet: Obligatorisk modul Klinisk vejlederuddannelse Forandrings- og læreprocesser Kommunikation Udviklingsbaseret og forskningsorienteret praksis i relation til sundhedsformidling og klinisk September 2013 Side 10 af 11

11 Kliniske vejlederes sygeplejefaglige og pædagogiske kvalifikationer uddannelse Afgangsprojekt med fokus på samspil mellem sygeplejestuderende og daglige vejledere Er i gang med et 2 årigt uddannelsesforløb: Master i læreprocesser fra februar De to kliniske vejledere arbejder på hhv. A1/A2 og har et tæt samarbejde om vejledningsopgaven. De er stedfortrædere for hinanden ved fravær. Krav vedrørende klinisk pensum Studerendes litteratursøgning i den kliniske undervisning, retter sig mod aktuelle patientsituationer og læringsfoci. Pensum er sider (30-50 sider / ECTS-point) Pensumliste sendes til studerende umiddelbart før opstart i kliniske studer og forventes inddraget i den studerendes forberedelse til klinikken og fordybelse i aktuelle sygeplejefaglige områder i afsnittet. Bestemmelser vedrørende studerendes studieaktivitet og bedømmelser Se modulbeskrivelse for jeres aktuelle modul Udarbejdet af: Hospitalsenheden Vest Kirurgisk Afdeling, afsnit A1 og A2 Kliniske vejledere Laura Højland Nielsen og Gitte Kjær Damgaard Ledelsesansvarlig: Elsebeth Borg Esmarch Dato: 24/ Godkendt den Uddannelsesleder Lisbeth Sørensen September 2013 Side 11 af 11

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering, Øre-Næse-Hals Afdelingen., Nørrebrogade 44, bygning 10, 1. sal. Afdeling H består at et sengeafsnit og et operationsafsnit

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital.

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Palliativ Medicinsk afdeling tilbyder lindrende behandling til uhelbredeligt syge kræftpatienter bosiddende

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter sig mod klinisk sygepleje relateret til patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme. Modulet retter

Læs mere

Dagligledelse i afsnittet varetages af en afsnitsleder og en specialeansvarlig overlæge som refererer til klinikledelsen.

Dagligledelse i afsnittet varetages af en afsnitsleder og en specialeansvarlig overlæge som refererer til klinikledelsen. Organisatorisk placering Gynækologisk/obstetrisk afsnit er organisatorisk placeret som en del af klinik kirurgi på Sygehus Thy-Mors i Region Nordjylland. Til afsnittet er endvidere tilknyttet fødeafdeling

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Kirurgisk Gastroenterologisk afdeling L på, Nørrebrogade () under Region Midtjylland, består af et endoskopisk afsnit

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Region Midtjylland, Hospitalsenheden Vest, Regionshospitalet Holstebro, Lungemedicinsk afdeling. Sengeafsnit M2 og dagafsnit

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan: Døgnhus Thy-Mors Korsgade 18, 7700 Thisted

Generel Klinisk Studieplan: Døgnhus Thy-Mors Korsgade 18, 7700 Thisted Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Generel Klinisk Studieplan: Døgnhus Thy-Mors Korsgade 18, 7700 Thisted Modul 8 - Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter sig mod enkelte eller grupper af patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme samt disses sociale

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan

Generel Klinisk Studieplan Generel Klinisk Studieplan Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Februar 2011 Generel Klinisk Studieplan Modul 1: Sygepleje, fag og profession Ortopædkirurgisk afdeling. Skade/modtageafsnittet

Læs mere

Sygeplejen i afdelingen retter sig mod disse problemstillinger samt mod observation af virkning og bivirkning af given behandling.

Sygeplejen i afdelingen retter sig mod disse problemstillinger samt mod observation af virkning og bivirkning af given behandling. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Gerontopsykiatrien er placeret på AUH Risskov og er organisatorisk en del af afdeling M, Afdeling for organiske psykiske

Læs mere

Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus

Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus Opdateret Januar 2015 1. ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Præsentation af Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Brystkirurgisk

Læs mere

25-05-2012H:\Generelle studieplaner\generel studieplan.modul 12, afsnit 3103. Febr. 2013.doc

25-05-2012H:\Generelle studieplaner\generel studieplan.modul 12, afsnit 3103. Febr. 2013.doc Rev 15. juni 2012 GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF TO DELE: A. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING (MAX. 3 SIDER) B. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL MODUL

Læs mere

Kære sygeplejestuderende

Kære sygeplejestuderende Evalueringsskema Kære sygeplejestuderende Formålet med denne evaluering er at indsamle oplysninger om den kliniske undervisning, som du netop er en del af. Evalueringerne analyseres med henblik på udvikling

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Tand- mund- og kæbekirurgisk Afdeling, er landets største afdeling indenfor specialet. Afdelingen fungerer i et tæt samarbejde

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk/Endokrinologisk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk/Endokrinologisk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Region Sjælland Udarbejdet af: Ansvarlig klinisk underviser Dorthe Tange Medicinsk/Endokrinologisk afd. 13 Jan 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for Alkoholbehandling (CfA) hører under, som er en af de tre søjler i Socialforvaltningen i. Socialforvaltningen

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Afsnit H3 Regionshospitalet Hammel Neurocenter Voldbyvej 15 8450 Hammel Telefon: 78419264 Organisatorisk placering Hospitalsenhed Midt Regionshospitalet

Læs mere

M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus

M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus 1. ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Præsentation af Mammakirurgisk klinik Mammakirurgisk klinik blev etableret som elektiv klinik 1. maj 1999, og er

Læs mere

Modul 12 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 12 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Infektionsmedicinsk Afdeling Q foretager udredning og behandling af patienter med infektionsmedicinske sygdomme. Afdelingen

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104 01-01-2014 Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Tand- mund- og kæbekirurgisk Afdeling, er landets største afdeling indenfor specialet. I afdelingen plejes og behandles

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN. Specifik del. Intensivt Afsnit A3 Regionshospitalet Randers. 6. semester.

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN. Specifik del. Intensivt Afsnit A3 Regionshospitalet Randers. 6. semester. SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN Specifik del Intensivt Afsnit A3 Regionshospitalet Randers 6. semester Hold September 07 Gældende for perioden 08.02.10 23.04.10 og 26.04.10 30.06.10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Rusmiddelcenter Skive Resenvej 10 A 7800 Skive Hjemmeside: www.rusmiddelcenterskive.dk Rusmiddelcenteret er en del af

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104 02-12-2013 Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, afsnit 3103/4 Udarbejdet

Læs mere

BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD

BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF TO DELE: A. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING (MAX. 3 SIDER) B. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL 11 MODUL GENERELLE KRITERIER

Læs mere

Velkommen til Akutafdelingen Modtage- og observationsafsnit

Velkommen til Akutafdelingen Modtage- og observationsafsnit Velkommen til Akutafdelingen Modtage- og observationsafsnit Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen til... 1 1.0 Organisatoriske forhold på uddannelsesstedet... 3 1.1 Afdelingstype/afsnitstype.... 3 1.2 Fysiske

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

Generel klinisk studieplan

Generel klinisk studieplan Udfold dit talent VIA University College Dato: 6. april 2015 Generel klinisk studieplan Hospitalsenheden Horsens Medicinsk ambulatorium Modul 12 Med denne generelle kliniske studieplan vil vi gerne byde

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold AFSNIT FOR SVANGRE OG BARSEL OBSTETRISK GYNÆKOLOGISK AFDELING G73 ROSKILDE SYGEHUS 1 Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Det

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Plastikkirurgisk Afdeling Z ligger på, Nørrebrogade, bygning 9, 2. sal. Afdelingen er en del af Abdomialcenteret. Afdelingen

Læs mere

Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - ekspert

Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - ekspert SOCIAL-OG SUNDHEDSASSISTENS FAGLIG KOMPETENCE Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - ekspert Har faglig indsigt, varetager grundlæggende sygepleje- og aktiveringsopgaver. arbejder regelbaseret

Læs mere

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 1. Lovgrundlag Lovgrundlaget for sygeplejen er 138 i Sundhedsloven, hvorefter kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, at der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje efter

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Ortopædkirurgisk Afdeling i Hospitalsenheden Vest er samlet på. Ortopædkirurgisk Afdeling består af: Afsnit O normeret

Læs mere

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014 Kompetencekort for sygeplejestuderende i modul 12 Et lærings- og evalueringsredskab i klinisk undervisning Studerende: Hold: Periode: 1 Uge Aftalte samtaler: 1 Studieplan 2 Komp.kort Sygehus: Afsnit: 3

Læs mere

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato :

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato : Navn: Praktiksted: Periode: Vejleder: Praktik 1 Praktik 2 Praktik 3 6. Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse social- og sundhedsassistentens kompetenceområde.

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

(DOKUMENT A) GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERDERVISNING

(DOKUMENT A) GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERDERVISNING (DOKUMENT A) GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERDERVISNING BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Det kliniske undervisningssteds sygeplejefaglige, og organisatoriske grundlag,

Læs mere

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18.

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18. Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18. august 2015 Formål og forberedelse Læringsforløbet i Læringscenter Midt

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 6 Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Modul 6, Sygepleje, kronisk syge patienter

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Sundhedsteamet er placeret som en del af behandlingstilbuddene i Center for Misbrugsbehandling (CfM) organiseret under

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er en del af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter (BUC) i Risskov. Det er et alment børnepsykiatrisk afsnit bestående

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Med denne generelle kliniske studieplan vil vi gerne byde dig velkommen til Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Y. Klinisk undervisning i Modul 11 og 12 er tilrettelagt som pakkeforløb. Modul 11 Patient hotel

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

Individuel studieplan

Individuel studieplan SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Individuel studieplan Navn (studerende): Navn (vejleder): Kliniskuddannelsessted: Modul: Dato: Hvad er en individuel studieplan (IS)? En individuel studieplan (IS)

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

25-05-2012\\Client\P$\HIHAnaestesiAfd\Webredaktionen\Uddannelse\Godkendelsesmateriale for studerende\modul 11 ita 2012.docx

25-05-2012\\Client\P$\HIHAnaestesiAfd\Webredaktionen\Uddannelse\Godkendelsesmateriale for studerende\modul 11 ita 2012.docx Rev 15. juni 2012 GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF TO DELE: A. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING (MAX. 3 SIDER) B. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL 11.

Læs mere

STUDIEPLAN FOR MODUL 12 STUDERENDE. Studietilbud, hvad og hvordan!

STUDIEPLAN FOR MODUL 12 STUDERENDE. Studietilbud, hvad og hvordan! FAM STUDIEPLAN FOR MODUL 12 STUDERENDE Studietilbud, hvad og hvordan! FAM OUH Odense Universitetshospital Udarbejdet af: Tenna Kjær April 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Procedure for godkendelse af kliniske undervisningssteder. Sygeplejerskeuddannelsen Region Syd

Procedure for godkendelse af kliniske undervisningssteder. Sygeplejerskeuddannelsen Region Syd Procedure for godkendelse af kliniske undervisningssteder Sygeplejerskeuddannelsen Region Syd Vedtaget af Lederrådet for Sygeplejerskeuddannelsen i Region Syddanmark Projektdeltagere: Gurli Harresø, underviser,

Læs mere

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Kære sygeplejestuderende Du er nu i slutningen af din kliniske undervisningsperiode og det er tid til evaluering af perioden. Formålet med denne evaluering

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering M-ambulatoriet er organisatorisk placeret under afdeling M, som er afdeling for organiske psykiske lidelser og akutmodtagelse.

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Regionshospitalet Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Skadestuen/akutmodtagelse er en del af akutafdelingen på Regionshospitalet og varetager den akutte pleje

Læs mere

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder -

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Ellen Kjær, SEVU 3. Juni 2015 Paradigmernes betydning Politiske Visioner Erhvervsuddannelserne Praksis

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er et midlertidigt bo- og rehabiliteringstilbud i henhold til lov om social service 107. Det har eksisteret siden 1998.

Læs mere

Hvis der sker ændringer i godkendelsesperioden, der får væsentlige konsekvenser for de studerendes

Hvis der sker ændringer i godkendelsesperioden, der får væsentlige konsekvenser for de studerendes GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF: 1. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING 2. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL MODUL 4 GENERELLE KRITERIER FOR GODKENDELSE TIL

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Modul 6 E13 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulet retter sig mod folkesygdomme, patienter/borgere med kroniske sygdomme og kliniske

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Ambulatorium for Mani og Depression er tilknyttet afdeling Q, Århus Universitetshospital, Risskov og hører ind under,

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Botilbuddet Parkvænget

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Botilbuddet Parkvænget Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Botilbuddet Parkvænget Adresse: Byparkvej 87 Postnummer: 2600 Telefonnr.til afd./ stedet: 45 11 70 65 Telefaxnr.: 45 11 70 99 Hjemmeside: Lederen Navn og titel:

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Du deltog i en spørgeskemaundersøgelse i slutningen af om klinisk ernæring. Resultaterne er blevet gjort op, og hermed sendes hovedresultaterne som

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Region Midtjylland, Hospitalsenheden Vest, Regionshospitalet Herning, Anæstesiologisk Afdeling, Dagkirurgisk Enhed (DKE).

Læs mere

Modulplan for sygeplejestuderende på modul 8 i. Fælles Akut Modtagelse Svendborg

Modulplan for sygeplejestuderende på modul 8 i. Fælles Akut Modtagelse Svendborg Modulplan for sygeplejestuderende på modul 8 i Fælles Akut Modtagelse Svendborg RØD Resuscitation Team Fast vagt 0 min ORANGE Haster Læge+spl Monitorering 10 min GUL Haster mindre Spl(læge) Tilses 60 min

Læs mere

Modul: 12 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering

Modul: 12 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Regionshospitalet Hammel Neurocenter (RHN) er et højtspecialiseret neurorehabiliteringshospital og har ansvaret for rehabilitering

Læs mere

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2.

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Praktikøvelser fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven

Læs mere

eportfolio - et samarbejdsredskab Kirsten Nielsen, ph.d.stud., SDU & cand.cur., lektor, sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro, VIA UC

eportfolio - et samarbejdsredskab Kirsten Nielsen, ph.d.stud., SDU & cand.cur., lektor, sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro, VIA UC eportfolio - et samarbejdsredskab 1 Kort om eportfolioens opbygning Anvendelse Betydning for læringsmiljøet Begrundelser for at den er et godt samarbejdsredskab mellem studerende, vejledere & undervisere

Læs mere

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Kontakt oplysninger Leder: Trine Gisselmann Andersen Tlf.: 65 15 17 31 E-mail: tgi@kerteminde.dk Klinisk

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Afdeling M2. Mave-tarm sygdomme og leversygdomme Køge sygehus

Praktikstedsbeskrivelse Afdeling M2. Mave-tarm sygdomme og leversygdomme Køge sygehus Praktikstedsbeskrivelse Afdeling M2 Mave-tarm sygdomme og leversygdomme Køge sygehus 1. Præsentation af klinisk undervisningssted. Sengeafsnittet M2 ligger på Køge sygehus og er en del af medicinsk afdeling.

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan for modul 6 For Medicinsk sengeafsnit (MSA)

Generel Klinisk Studieplan for modul 6 For Medicinsk sengeafsnit (MSA) Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Generel Klinisk Studieplan for modul 6 For Medicinsk sengeafsnit (MSA) Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Med denne generelle kliniske studieplan vil vi gerne byde dig velkommen til Gynækologisk- Obstetrisk Afdeling Y. Klinisk undervisning i Modul 11 og 12 er tilrettelagt som pakkeforløb. Modul 11 Modul 12

Læs mere

Beskrivelse af klinisk. uddannelses sted. for sygeplejestuderende

Beskrivelse af klinisk. uddannelses sted. for sygeplejestuderende Beskrivelse af klinisk uddannelses sted for sygeplejestuderende på Øjenafdelingen Roskilde Sygehus December 2014 Indhold Præsentation af klinisk uddannelsessted... 3 Organisation og ledelsen i Øjenafdelingen...

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen 2014 Portfolio

Sygeplejerskeuddannelsen 2014 Portfolio Sygeplejerskeuddannelsen 2014 Portfolio Materialet er udarbejdet af repræsentanter fra UCSJ Sygeplejerskeuddannelsen og kliniske samarbejdspartnere. Indholdsfortegnelse: Portfolio som læringsredskab...

Læs mere

Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen. Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit

Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen. Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit Bekendtgørelsesbestemt: Fra Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelorer: 1. Formålet med

Læs mere

Undervisningsplan for sygeplejestuderende 4. modul

Undervisningsplan for sygeplejestuderende 4. modul Undervisningsplan for sygeplejestuderende 4. modul Videncenter for Rygsygdomme afdeling VRR 11/21 Uge 35 Mandag kl. 09.00 13.00: Velkommen tilbage! Sted: Afdeling VRR 10, klinisk kontor, stuen, Rødt trafikcenter.

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD

BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Det kliniske undervisningssteds sygeplejefaglige, og organisatoriske grundlag, rammer og vilkår, Undervisningsstedets navn og adresse: Herlev Hospital

Læs mere

Epilepsihospitalet Filadelfia Voksenafdelingen

Epilepsihospitalet Filadelfia Voksenafdelingen Epilepsihospitalet Filadelfia Voksenafdelingen Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og af kliniske undervisningsforløb 1.0 Organisatoriske forhold på det kliniske undervisningssted Epilepsihospitalet

Læs mere

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Anita Fogh Regionalt Sundhedssamarbejde Regionshuset i Viborg Tlf: 87 28 46 75 E-mail: anita.fogh@stab.rm.dk De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Revision af oversigt ifm. indgåelse af

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende samt social- og sundhedsassistentelever i HovedOrtoCentret 2012 2013

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende samt social- og sundhedsassistentelever i HovedOrtoCentret 2012 2013 Side 1 af 6 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende samt social- og sundhedsassistentelever i HovedOrtoCentret 2012 2013 HovedOrtoCentret vil kvalitetsudvikle klinisk undervisning af sygeplejestuderende

Læs mere

Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus

Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold 1.1 Urologisk ambulatorium Næstved udreder og behandler patienter med sygdomme

Læs mere

Generel klinisk studieplan Afsnit: K11.1, Kirurgisk Afdeling Regionshospital Viborg Hospitalsenhed Midt. Modul 11: Kompleks klinisk virksomhed

Generel klinisk studieplan Afsnit: K11.1, Kirurgisk Afdeling Regionshospital Viborg Hospitalsenhed Midt. Modul 11: Kompleks klinisk virksomhed Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Kirurgisk Afsnit K11.1 er en del af Kirurgisk Afdeling i Hospitalshenhed Midt og er beliggende på 11. etage på Regionshospitalet

Læs mere

Borger/Patientsituationer og forløb Beskriv de typiske borger-/patientsituationer og - forløb indenfor området og/eller på tværs af områder/sektorer:

Borger/Patientsituationer og forløb Beskriv de typiske borger-/patientsituationer og - forløb indenfor området og/eller på tværs af områder/sektorer: GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERDERVISNING BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Det kliniske undervisningssteds sygeplejefaglige, og organisatoriske grundlag, rammer og vilkår,

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

Side 1 af 14. På Afsnit for Mammakirurgi K05 er det faste personale i faggrupperne: Sygeplejersker 3 lægesekretærer

Side 1 af 14. På Afsnit for Mammakirurgi K05 er det faste personale i faggrupperne: Sygeplejersker 3 lægesekretærer Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Kirurgisk Afsnit K11.1 er en del af Kirurgisk Afdeling i Hospitalshenhed Midt og er beliggende på 11. etage på Regionshospitalet

Læs mere

Vision og Strategi for klinisk undervisning i sygepleje

Vision og Strategi for klinisk undervisning i sygepleje Selvevaluering i forhold til Vision og Strategi for klinisk undervisning i sygepleje Statusrapport Hospitalsenhed Midt 2013 Udarbejdet af HR-uddannelse, HE Midt Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning... 2

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted- Tand-, mund- og kæbekirurgisk afdeling

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted- Tand-, mund- og kæbekirurgisk afdeling Beskrivelse af klinisk uddannelsessted- Tand-, mund- og kæbekirurgisk afdeling Revideret 15. juli 2011 Mentor Jeanette Jørgensen Klinisk vejleder Charlotte Dietz Tlf. 56514750 Mail: chdt@regionsjaelland.dk

Læs mere

Modul 11 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 11 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Modul 11 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Team for Misbrug og Psykiatri (TMP) en del af Regionspsykiatrien Vest, Midtjylland og er pr. 01.01.2013 organiseret

Læs mere

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje.

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Stabiliserende Enhed (STE) er oprettet i januar 2013 og placeret på. Østervang er en del af Center for Forsorg og Specialiserede

Læs mere

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende.

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Sclerosehospitalet i Ry Ergoterapien Klostervej 136 8680 Ry Der tilbydes klinisk undervisning i modul 1, 3, 6 og 9. Tlf.: Ergoterapien:

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Undervisningssted: Kommune Generel Klinisk Studieplan for modul 8 Udvidet Bostøtte, Kafferisteriet, Skivevej 7, Kommune Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering

Læs mere