Modul: 12 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Modul: 12 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering"

Transkript

1 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Region Midtjylland. Hospitalsenheden Vest. Regionshospitalet i Herning. Kirurgisk afdeling. Sengeafsnit A1 og A2. Kirurgisk afdeling rummer et kirurgisk og et gynækologisk speciale, og der er en afdelingsledelse for hvert af de to specialer. Der er en afdelingssygeplejerske i hver af de to sengeafsnits. Samarbejdsrelationer, herunder bl.a. tværfaglige og tværsektorielle Kirurgisk Afdeling omfatter: Sengeafsnits A1 og A2, kirurgisk ambulatorium/endoskopiafsnit, samt stomiambulatorium. Endvidere er der tilknyttet et kirurgisk forskningsafsnit. Kirurgisk Afdeling har 38 sengepladser. A1: 18 kirurgiske senge, samt 3 hotelsenge, som er til patienter i et ikke-kompliceret og kort indlæggelsesforløb. A2: 16 kirurgiske senge, samt 6 gynækologiske senge. Der er ansat en sygeplejerske som forløbskoordinator for patienter til udredning for colo-rectal cancer. Samarbejdsrelationerne involverer: Afdelinger: Gynækologisk ambulatorium, gynækologisk forskning, billeddiagnostisk afdeling, operationsafsnit, intensiv afdeling med opvågningsafsnit, anæstesiambulatorium, dagkirurgisk enhed, ergoterapi- og fysioterapiafdeling, onkologisk ambulatorium, akutmodtagelse, akut sengeafsnit, blodbank, apotek, centralkøkken, hjælpemiddelcentral, klinisk biokemisk afdeling, klinisk mikrobiologisk afdeling, serviceafdeling. Plejepersonalet indgår dagligt i tværfagligt samarbejde med: Sekretærer Læger Fysioterapeuter og ergoterapeuter Farmaceuter fra hospitalsapoteket Portører og hospitalsserviceassistenter Endvidere i tværfagligt samarbejde i udvalgte situationer med: Det palliative team Mobilt akut team (MAT) Kliniske diætister Sygehuspræst Psykolog September 2013 Side 1 af 11

2 Samarbejdsrelationer, herunder bl.a. tværfaglige og tværsektorielle Plejepersonalet indgår i tværsektorielt samarbejde med: Kommuner i Vestklyngen Hospices Hospitaler i og udenfor Hospitalsenheden Vest. Patientkategorier/borgerkategorier I afdelingen udredes, behandles og plejes patienter med: Kirurgiske lidelser, i mave-tarm kanalen. Dette inkluderer alle patienter med colo-rectal cancer i Hospitalsenhed Vest optageområde. Gynækologiske lidelser. F.eks. patienter med infektion, menoragi, metroragi, prolaps, ovariecyste, postmenopausal blødning, uønsket graviditet, ekstrauterin graviditet eller missed abortion. Patientsituationer kan omfatte: Udredning, behandling og pleje til patienter med ikke-maligne lidelser, såsom hernier, cholecystolithiasis, appendicitis, pancreatitis eller blødning fra mave-tarmkanalen. Patienter der skal have foretaget hysterectomi, prolapsoperation, laparoskopi, evacuatio eller medicinsk abort. Udredning og pleje til patienter, hvor der er mistanke om cancerlidelse, bl.a. i pancreas eller ovarier. Behandling og pleje til patienter med nydiagnosticeret cancerlidelse, bl.a. i colon og rectum Rehabilitering i forbindelse med sygdom og evt. operation. Koordinering relation til udskrivelse. Udredning, behandling og pleje til patienter der indlægges med komplikationer til tidligere behandling, bl.a. sårinfektion, vaginal blødning, smerter eller ernærings/væske og elektrolytforskydninger Pleje til den terminalt syge patient. Kan være såvel gynækologiske, som kirurgiske patienter. Pleje til patient og pårørende i forbindelse med livets afslutning. Beskrivelse af sygeplejefaglige forhold Centrale kliniske sygeplejefaglige problemstillinger Mange patienter gennemgår et komplekst forløb og nogle har konkurrerende sygdomme som øger risikoen for komplikationer. Centrale kliniske problemstillinger kan omfatte: patienter med respirations insufficiens patienter med kredsløbspåvirkning, evt. blødning eller anden form for hypovolæmi. patienter der er i ernæringsmæssig risiko patienter med risiko for forskydninger i væske og elektrolytbalancen patienter med udskillelsesgener patienter med stomi patienter med nedsat aktivitetsniveau patienter med temperaturforhøjelse patienter med sår patienter med smerter patienter og evt pårørende med behov for psykisk omsorg og støtte, til mestring af September 2013 Side 2 af 11

3 Centrale kliniske sygeplejefaglige problemstillinger aktuel situation Typiske kliniske sygeplejeopgaver På modul 12 arbejdes mod selvstændig professionsudøvelse og sygeplejefaglige opgaver har fokus på at udføre og formidle sygepleje og der er særlig fokus på at lede og udvikle sygepleje. Plejehandlinger er af såvel sundhedsfremmende/bevarende, forebyggende, behandlende, rehabiliterende og lindrende karakter og der er fokus på såvel patientperspektivet som sygeplejeperspektivet. Modul 12 studerende er overvejende tilknyttet enten kirurgiske eller gynækologiske patientforløb ikke begge. Studerende arbejder med udgangspunkt i bevidst valgte patientforløb, som er varierede i deres kompleksitet og kan være planlagte, akutte eller palliative. Med udgangspunkt i sygeplejerskens virksomhedsområde, forventes studerende at arbejde med følgende: At udføre sygepleje: Dataindsamling, vurdering, planlægning, udførelse, evaluering og justering af sygeplejehandlinger til patienter med: Aktuel eller potentiel risiko for respirationsinsufficiens/cirkulationsproblemer og elektrolytforstyrrelser Aktuel eller potentiel ernæringsmæssig risiko Aktuel eller potentiel risiko for eliminationsproblemer Stomi - i tæt samarbejde med personalet Aktuel eller potentiel risiko for nedsat aktivitetsniveau og sengelejekomplikationer Aktuel eller potentiel risiko for infektioner/sepsis Cicatricer/caviteter/fistler/abcesser/ Aktuelle eller potentielle smerter Behov for psykisk og/eller åndelig omsorg Akut forværring i aktuel tilstand En stor andel af sygeplejeopgaver relateres til præ- og postoperative patientforløb, samt til patienter der skal have foretaget diagnostiske undersøgelser. Der varetages i samspil med personalet, alle procedurer vedrørende medicinadministration. Der varetages i instrumentelle sygeplejehandlinger til patienter der har: KAD, suprapubisk katheter, ventrikelsonde, frekasonde, ernæringssonde, perifer venflon, CVK, September 2013 Side 3 af 11

4 Typiske kliniske sygeplejeopgaver epiduralt smertekatheter, dræn eller VAC behandling af sår. Der kan arbejdes med ernæringterapi i form af sondeernæring og parenteral ernæring. At formidle sygepleje: Skabe relationer, samt mestre professionel kommunikation med patienter og pårørende. Dette omfatter information, vejledning, undervisning samt motiverende og svære samtaler. Kommunikation i mono og tværfaglige samarbejdsrelationer. Dette omfatter mundtlige rapport situationer og tværfaglige konferencesituationer, skriftlig formidling samt faglig sparring. At kende og anvende fagsprog i mundtlig og skriftlig kommunikation. Deltage i indlæggelses- og udskrivelsessamtaler og under vejledning selv varetage udvalgte af disse samtaler. Informere og vejlede patienter og evt. pårørende angående medicin og administration heraf At lede sygepleje: Skabe overblik over patienternes forløb og aktuelle situation. Med udgangspunkt heri, varetage rapportsituationer, tværfaglige konferencer, stuegang og evt. opfølgning herefter, udføre ordinationer, varetage medicinadministration, samt planlægge udskrivelse. Tage ansvar for udførelse af den grundlæggende sygepleje, herunder evt. uddelegering til andet personale. Arbejde struktureret og systematisk mhp. at skabe flow og udnytte tid hensigtsmæssigt. Vurdere patienters sikkerhedsrisiko, samt iværksætte relevante tiltag til forebyggelse. Varetage dokumentation i EPJ. Arbejde med kontinuitet i sammenhængende patientforløb. Anvendelse af administrative redskaber. Herunder bl.a. score- og screeningssystemer. Anvendelse af kliniske retningslinjer i e-dok. Tværsektorielt samarbejde i forbindelse med indlæggelse og udskrivelse. At udvikle sygepleje: Reflektere over og forholde sig kritisk til sygeplejen i afdelingen og bidrage med praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden i sparring om sygepleje. Tage initiativ til og deltage aktivt i drøftelser angående udvikling af sygepleje og forhold der har indflydelse herpå. Indgå i drøftelser om, samt deltage i implementering af nye tiltag. Reflektere og forholde sig kritisk til egen udført sygepleje mhp. læring. September 2013 Side 4 af 11

5 Typiske patientforløb/borgerforløb Kontakt til kirurgisk afdeling kan foregå planlagt (elektivt), akut eller via åben indlæggelse. Et elektivt forløb kan indledes efter henvisning fra patientens egen læge til kirurgisk eller gynækologisk ambulatorium hvor udrednings- og behandlingsforløb besluttes. Kirurgisk/gynækologisk behandling kan dernæst foregå i dagkirurgisk enhed eller under indlæggelse i hotel senge eller stationære senge. Et akut forløb kan indledes efter henvisning fra patientens egen læge, vagtlæge eller via 112 opkald. Patientens første kontakt i hospitalet er i akut modtagelse, hvor der foregår triage og dernæst visitering til specialer. Nogle patienter indlægges i akut sengeafsnit (ASA), hvorefter de kan overflyttes til kirurgisk afdeling. Gynækologiske patienter visiteres direkte fra akutmodtagelse til afdelingen. Patienter med åben indlæggelse modtages direkte i afdelingen. Dette er patienter med alvorlig sygdom, der tidligere haft kontakt til afdelingen. Nogle patienter udskrives med åben kontakt. Dette er patienter der udskrives med ex. dræn eller afventer patologisvar. For at undgå komplikationer samt, at fremme restitution efter operation, arbejdes der ud fra principperne i accelererede patientforløb. Accelererede operationsforløb tilrettelægges og organiseres i et tværfagligt samarbejde, hvor der er fokus på nøglefaktorerne: Minimal invasiv kirurgisk teknik Forebyggelse af komplikationer i relation til det kirurgiske indgreb Effektiv dynamisk smertebehandling Tidlig mobilisering og oral ernæring Inddragelse af patienten som aktiv medaktør Metoder i klinisk praksis I den kliniske undervisning anvendes: Sygeplejeprocessen Virginia Hendersons behovsteori/sundhedsstyrelsens minimumsdatasæt Fysiologisk score system ABCDE Tidlig opsporing af kritisk sygdom TOKS Ernæringsscreening Tryksårsscreening Faldscreening Braden score VAS score Refleksionscirklen September 2013 Side 5 af 11

6 Metoder i klinisk praksis Den didaktiske relationsmodel Kommunikationsmetoder, ex. Isbar, dialog EPJ Hygiejniske principper Forflytningsprincipper Kliniske retningslinier/den Danske Kvalitetsmodel De sygeplejeetiske retningslinier Sygeplejefaglige gruppekonferencer Det sygeplejefaglige skøn Aktuelle sygeplejefaglige udviklings- og forskningsområder Sygeplejefaglig udvikling i kirurgisk afdeling er en kontinuerlig proces. Hospitalsenheden Vest (HEV) har en kvalitetsorganisation, der sikrer implementering af kvalitetspolitikken og Kirurgisk Afdeling har et kvalitetsudvalg. HEV blev akkrediteret i Der er blandt afdelingens personale uddannet nøglepersoner, som arbejder med kvalitetssikring og udvikling af udvalgte sygeplejefaglige områder: Sårpleje Patientsikkerhed Ernæring Accelererede colo-rectalforløb Hygiejne EPJ Palliation Der er ansat specialeansvarlig sygeplejerske for gynækologien Forflytningsvejledere er daglige ressourcepersoner. Der arbejdes med accelererede patientforløb ud fra evidensbaseret forskning. I perioder involveres plejepersonalet i de forsknings projekter der foregår i kirurgisk og gynækologisk regi. Aktuelle udviklingsfokus: Udvikling af kliniske retningslinjer i hht. den danske kvalitetsmodel. September 2013 Side 6 af 11

7 Aktuelle sygeplejefaglige udviklings- og forskningsområder Kontinuerlig implementering af kliniske retningslinjer Videreudvikling af EPJ, samt anvendelse heraf. (EPJ kæreste eje ) Kliniske kvalitetsdatabaser ex. NIP, colo-rectal databaser Læringsmiljøet i klinikken Samarbejde med kommunerne om rehabilitering af cancerpatienter Udskrivelse af patienter i accelererede patientforløb PhD projekt i relation til patienter der får foretaget hysterectomi Patient medinddragelse. Patient ekspertpaneler (PEP) Patientsikkerhed Arbejdsmiljø ex.: Håndtering af belastende situationer grøn, gul, rød. Beskrivelse af uddannelsesmæssige forhold Undervisningens organisering, herunder vejlednings- og evalueringstilbud I kirurgisk afdeling er der ansat to sygeplejersker med klinisk vejlederfunktion og det øvrige plejepersonale varetager daglig vejledning. Den kliniske undervisning organiseres og tilrettelægges ud fra modulbeskrivelsen på modul 12. Dette materiale skal ses som nært sammenhængende med modulbeskrivelsen. For studerende foregår den kliniske undervisning enten i afsnit A1 eller A2. Plejeformen er modulpleje og den studerende tilknyttes et modul og indgår i et tæt samspil med modulets personale, som varetager daglig vejledning. Det kliniske undervisningsforløb indledes med et introduktionsforløb varetaget af den kliniske vejleder. Studerende vil via mail, senest 14 dage før start, få tilsendt et introduktionsbrev samt generel klinisk studieplan. Introduktionsforløbet indeholder: Præsentation af afdelingen, herunder organisering i Hospitalsenheden Vest, personalet, tværfaglige og tværsektorielle samarbejdspartnere, patientkategorier/forløb, eksemplariske kliniske problemstillinger At være studerende på en arbejdsplads, herunder vilkår og rammer for læring. At studere sygepleje i den kliniske undervisning, herunder metoder, vejledning og samarbejde med personalet. Introduktion til fysiske rammer, herunder rundvisninger samt anvisninger i diverse praktiske gøremål. September 2013 Side 7 af 11

8 Undervisningens organisering, herunder vejlednings- og evalueringstilbud Planlægningssamtale til strukturering af den studerendes læringsforløb Den kliniske vejleder er endvidere ansvarlig for: Samarbejde med den studerende om, at skabe et struktureret læringsforløb, der tager afsæt i faglige krav, samt den studerendes aktuelle læringsforudsætninger og vejledningsbehov. Samarbejde med den studerende om anvendelse af e-portfolio Varetage vejledning, som understøtter en refleksiv praksis i konkrete kliniske situationer. At planlægge samt afholde ugesamtaler og evalueringer af læringsforløbet Deltage i afvikling af de to planlagte studieaktiviteter seminar samt udvikling af klinisk sygepleje Samarbejde med det øvrige personale om vejledningsopgaven Deltage i intern klinisk prøve I relevante situationer, at samarbejde med undervisere fra sygeplejerskeuddannelsen. Det øvrige plejepersonale tager ansvar for: Inddrage den studerende i praksisfællesskabet Søge indsigt i den enkelte studerendes aktuelle lærings - og vejledningsbehov Varetage vejledning i relation til aktuelle patientforløb og situationer Indgå i faglig sparring med den studerende Deltage i studerendes præsentation af planlagt studieaktivitet; udvikling af klinisk sygepleje. Give feedback til den studerende og den kliniske vejleder. Studerende er primært tilstede i dagvagter, men der planlægges enkelte dage i aften/nat og weekendvagt pr. måned. Det kliniske undervisningsforløb indeholder en planlagt og en fastlagt studieaktivitet, samt en intern klinisk prøve. Planlagt studieaktivitet 1: Seminar Følger kriterierne beskrevet i modulbeskrivelsen, bilag 2. De kliniske vejledere er ansvarlige for at reservere lokaler. Planlagt studieaktivitet 2: Udvikling af sygepleje Følger kriterierne beskrevet i modulbeskrivelsen, bilag 3. De studerende aftaler selv om de ønsker at lave aktiviteten individuelt eller i gruppe. September 2013 Side 8 af 11

9 Undervisningens organisering, herunder vejlednings- og evalueringstilbud De kliniske vejledere har fastsat dato for fremlæggelse, inden den kliniske undervisning starter. Studerende tager selv initiativ til og laver indbydelse til personalet i A1 og A2, så denne er tilgængelig ca. en uge før fremlæggelsen. Fremlæggelsen foregår i personalets kaffestue. Intern klinisk prøve Tilrettelæggelse af den kliniske prøve følger kriterierne beskrevet i modulbeskrivelsen, bilag 1. Dato for den kliniske prøve aftales mellem den kliniske vejleder og den kliniske sygeplejelærer forud for det undervisningsforløb. Det tilstræbes at den studerende gøres bekendt med valg af patienter dagen før prøven. Prøvetidspunktet tilrettelægges så det er hensigtsmæssigt i forhold til aktuelle handlinger og varer tre timer. Udover de tre timer afholdes i prøveforløbet en kaffepause, som ligger udenfor vurdering. Rammer for den kliniske undervisning Læringsmiljøet i Kirurgisk afdeling er beskrevet i Værdigrundlaget for sygeplejen, som har sit afsæt i Region Midtjyllands værdier. Vi ser dialog, dygtighed og dristighed som centrale værdier i samarbejdsrelationer og som væsentlige forudsætninger for en høj faglig kvalitet af sygeplejen, samt for læring og udvikling. I afdelingen er der adgang til PC ere, hvor den studerende kan arbejde med teoretisk fordybelse, administrative læringsopgaver eller refleksion. Endvidere er der et konferencerum, samt et studierum på matriklen, der kan benyttes. Den kliniske undervisning tilrettelægges, så den skaber mulighed for observation, deltagelse, øvelse og refleksion over sygepleje således, at den studerende kan udvikle praktiske og personlige kompetencer. Vejledningen tilrettelægges med udgangspunkt i den studerendes aktuelle behov og læringsstil. Vejledning understøtter faglig udvikling og udfordrer den studerende i kliniske, pædagogiske og administrative læringssituationer mhp. at udvikle den studerendes viden, færdigheder og kompetencer. I samspillet mellem den studerende og vejleder anvendes dialog, faglig sparring og feedback, som har til hensigt at støtte den studerendes motivation, aktivitet og selvstændighed. Vejledning foregår som: Supervision/sparring Instruktion Bed-side oplæring Vejledningsmetoder der kan anvendes: Før-under-efter vejledning Refleksion, individuelt eller i grupper Deltagelse i sygeplejefaglige konferencer September 2013 Side 9 af 11

10 Forventninger til den studerende Når du kommer hos os som studerende, forventer vi at du er parat til at indgå i et samarbejde med os. Dette indebærer at du deltager i praksisfællesskabet og er studieaktiv svarende til de beskrevne kriterier i modulbeskrivelsen. Vi forventer at du er aktiv i planlægning af dit kliniske undervisningsforløb, herunder også i udarbejdelse af en fremmødeplan, som tager højde for din deltagelse i patientforløb. Vi forventer at du er initiativrig og selvstændigt opsøgende i at opnå læringsudbyttet beskrevet i modulbeskrivelsen, samt at du søger vejledning. Vi forventer at du dagligt møder forberedt og har gjort dig tanker om din læring. Dette så du kan formidle dine overvejelser og dermed, i samtale med personalet, kan planlægge dagen. Vi forventer at du udøver selvevaluering og er parat til at få stillet refleksive spørgsmål og få evaluering, der kan støtte din faglige og personlige udvikling. Ved sygdom kontaktes afdelingen telefonisk og der laves aftaler for videre plan. Vi har en kaffekasseordning, som du har mulighed for at deltage i. Ordningen koster 5 kr. pr. dag og inkluderer kaffe/te/saft og morgenbrød. Der betales forud. Kliniske vejlederes sygeplejefaglige og pædagogiske kvalifikationer Der er ansat to kliniske vejledere der varetager vejledning i den kliniske undervisning med sygeplejestuderende i A1 og A2. Den kliniske vejleder Laura Højland Nielsen har været ansat i klinikken siden 2004 og har gennemført en sundhedsfaglig diplomuddannelse med følgende indhold: Obligatorisk modul Klinisk vejleder modul Kirurgisk sygepleje Forandring og læreprocesser Udvikling og forskningsbaseret klinisk praksis Afgangsprojekt med fokus på professionsidentitetsudvikling hos modul 4 studerendes der ingen praksiserfaring har. Den kliniske vejleder, Gitte Kjær Damgaard, har været ansat i klinikken siden 1993 og har en sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsformidling og klinisk uddannelse, afsluttet februar Modulerne i diplomuddannelsen har omfattet: Obligatorisk modul Klinisk vejlederuddannelse Forandrings- og læreprocesser Kommunikation Udviklingsbaseret og forskningsorienteret praksis i relation til sundhedsformidling og klinisk September 2013 Side 10 af 11

11 Kliniske vejlederes sygeplejefaglige og pædagogiske kvalifikationer uddannelse Afgangsprojekt med fokus på samspil mellem sygeplejestuderende og daglige vejledere Er i gang med et 2 årigt uddannelsesforløb: Master i læreprocesser fra februar De to kliniske vejledere arbejder på hhv. A1/A2 og har et tæt samarbejde om vejledningsopgaven. De er stedfortrædere for hinanden ved fravær. Krav vedrørende klinisk pensum Studerendes litteratursøgning i den kliniske undervisning, retter sig mod aktuelle patientsituationer og læringsfoci. Pensum er sider (30-50 sider / ECTS-point) Pensumliste sendes til studerende umiddelbart før opstart i kliniske studer og forventes inddraget i den studerendes forberedelse til klinikken og fordybelse i aktuelle sygeplejefaglige områder i afsnittet. Bestemmelser vedrørende studerendes studieaktivitet og bedømmelser Se modulbeskrivelse for jeres aktuelle modul Udarbejdet af: Hospitalsenheden Vest Kirurgisk Afdeling, afsnit A1 og A2 Kliniske vejledere Laura Højland Nielsen og Gitte Kjær Damgaard Ledelsesansvarlig: Elsebeth Borg Esmarch Dato: 24/ Godkendt den Uddannelsesleder Lisbeth Sørensen September 2013 Side 11 af 11

Modul 12 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 12 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Infektionsmedicinsk Afdeling Q foretager udredning og behandling af patienter med infektionsmedicinske sygdomme. Afdelingen

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering, Øre-Næse-Hals Afdelingen., Nørrebrogade 44, bygning 10, 1. sal. Afdeling H består at et sengeafsnit og et operationsafsnit

Læs mere

Generel klinisk studieplan

Generel klinisk studieplan Udfold dit talent VIA University College Dato: 6. april 2015 Generel klinisk studieplan Hospitalsenheden Horsens Medicinsk ambulatorium Modul 12 Med denne generelle kliniske studieplan vil vi gerne byde

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Akutafdelingen, omfatter følgende afsnit: Skadestuen Akutafsnit 1 (akutstuer til ambulant behandling af akutte patienter)

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan for modul 12 For akutsengeafsnit, ASA Herning

Generel Klinisk Studieplan for modul 12 For akutsengeafsnit, ASA Herning Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Generel Klinisk Studieplan for modul 12 For akutsengeafsnit, ASA Herning Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Læs mere

Sygeplejen i afdelingen retter sig mod disse problemstillinger samt mod observation af virkning og bivirkning af given behandling.

Sygeplejen i afdelingen retter sig mod disse problemstillinger samt mod observation af virkning og bivirkning af given behandling. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Gerontopsykiatrien er placeret på AUH Risskov og er organisatorisk en del af afdeling M, Afdeling for organiske psykiske

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter sig mod enkelte eller grupper af patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme samt disses sociale

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan for modul 6 For Medicinsk sengeafsnit (MSA)

Generel Klinisk Studieplan for modul 6 For Medicinsk sengeafsnit (MSA) Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Generel Klinisk Studieplan for modul 6 For Medicinsk sengeafsnit (MSA) Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Geriatrisk afdeling, G er en del af og er beliggende på 2 matrikler henholdsvis på P.P. Ørumsgade og på Tage Hansens Gade.

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Undervisningssted: Kommune Generel Klinisk Studieplan for modul 8 Udvidet Bostøtte, Kafferisteriet, Skivevej 7, Kommune Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering

Læs mere

Generel klinisk studieplan Akut Døgntilbud, Silkeborg Kommune. Modul 8

Generel klinisk studieplan Akut Døgntilbud, Silkeborg Kommune. Modul 8 Generel Klinisk Studieplan for modul 8 Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune. Akut Døgntilbud. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Akut Døgntilbud er beliggende

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Undervisningssted: Kommune Forsorgshjemmet Skovvang, Kommune Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Social og arbejdsmarked er organiseret på følgende måde:

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter sig mod klinisk sygepleje relateret til patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme. Modulet retter

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering består af Voksenintensiv (3 grupper), Børneintensiv, Hjerteopvågning, Opvågning (lunge, kar, urologi), Præparation, Operations-

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan

Generel Klinisk Studieplan Generel Klinisk Studieplan Modul 4: Grundlæggende klinisk virksomhed Kirurgisk afdeling K11-1 Regionshospitalet Viborg Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering ved Århus Universitetshospital varetager behandling, pleje, uddannelse og forskning indenfor øjensygdomme på regionalt,

Læs mere

Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul

Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul Psykiatrien i Region Syddanmark Psykiatrisk Afdeling Odense Universitetsfunktion Lokalpsykiatri Odense + TIT Indholdsfortegnelse

Læs mere

Social og sundhedsassistent elever 1.- 2. og 3. praktik

Social og sundhedsassistent elever 1.- 2. og 3. praktik Social og sundhedsassistent uddannelsen Uddannelsesmappe Praktik 1A & 1B Social og sundhedsassistent elever 1.- 2. og 3. praktik Hjerte-, Lunge- og Karkirurgisk afdeling T Odense Universitetshospital Region

Læs mere

Modul 11 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 11 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Århus Kommune har 37 lokalcentre, organiseret i 9 geografiske områder under Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted. Afdeling 300. Region Sjælland, Sygehus Syd, Nykøbing F sygehus

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted. Afdeling 300. Region Sjælland, Sygehus Syd, Nykøbing F sygehus Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Afdeling 300 Region Sjælland, Sygehus Syd, Nykøbing F sygehus Udarbejdet November 2008 af HJNN og JNT, revideret Oktober 2011 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Organisatoriske

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan

Generel Klinisk Studieplan Generel Klinisk Studieplan Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Februar 2011 Generel Klinisk Studieplan Modul 1: Sygepleje, fag og profession Afsnit Børneambulatoriet B26 Regionshospital

Læs mere

Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2. Klinik Medicin

Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2. Klinik Medicin Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2 Klinik Medicin Juli 2013 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Klinik Medicin...2 1.1 Syn på læring... 2 1.2 Rammer

Læs mere

Modul: 8 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul: 8 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering OPUS er en klinik for unge med ny-diagnostiseret skizofreni. Klinikken er et afsnit organiseret i afdeling P (psykose-afdeling),

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er en del af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter (BUC) i Risskov. Det er et alment børnepsykiatrisk afsnit bestående

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for Alkoholbehandling (CfA) hører under, som er en af de tre søjler i Socialforvaltningen i. Socialforvaltningen

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Horsens Kommune har ca. 80.000 indbyggere. Af de 80.000 bliver ca. 5.000 serviceret af ældreområdet fordelt på brugere,

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Medicinsk Afdeling Afsnit B77

Praktikstedsbeskrivelse Medicinsk Afdeling Afsnit B77 Praktikstedsbeskrivelse Medicinsk Afdeling Afsnit B77 Oktober 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Præsentation af Sygehus Nord... 3 1.1 Sygehus Nord... 3 1.2 Vision for Roskilde sygehus... 3 1.3 Specialefordeling

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Trankær Mosevej 25 8310 Tranbjerg J. er en af i alt 7 enheder under Forsogshjemmet Østervang. består af fire pladstyper:

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Tand- mund- og kæbekirurgisk Afdeling, er landets største afdeling indenfor specialet. Afdelingen fungerer i et tæt samarbejde

Læs mere