Modul: 12 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Modul: 12 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering"

Transkript

1 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Region Midtjylland. Hospitalsenheden Vest. Regionshospitalet i Herning. Kirurgisk afdeling. Sengeafsnit A1 og A2. Kirurgisk afdeling rummer et kirurgisk og et gynækologisk speciale, og der er en afdelingsledelse for hvert af de to specialer. Der er en afdelingssygeplejerske i hver af de to sengeafsnits. Samarbejdsrelationer, herunder bl.a. tværfaglige og tværsektorielle Kirurgisk Afdeling omfatter: Sengeafsnits A1 og A2, kirurgisk ambulatorium/endoskopiafsnit, samt stomiambulatorium. Endvidere er der tilknyttet et kirurgisk forskningsafsnit. Kirurgisk Afdeling har 38 sengepladser. A1: 18 kirurgiske senge, samt 3 hotelsenge, som er til patienter i et ikke-kompliceret og kort indlæggelsesforløb. A2: 16 kirurgiske senge, samt 6 gynækologiske senge. Der er ansat en sygeplejerske som forløbskoordinator for patienter til udredning for colo-rectal cancer. Samarbejdsrelationerne involverer: Afdelinger: Gynækologisk ambulatorium, gynækologisk forskning, billeddiagnostisk afdeling, operationsafsnit, intensiv afdeling med opvågningsafsnit, anæstesiambulatorium, dagkirurgisk enhed, ergoterapi- og fysioterapiafdeling, onkologisk ambulatorium, akutmodtagelse, akut sengeafsnit, blodbank, apotek, centralkøkken, hjælpemiddelcentral, klinisk biokemisk afdeling, klinisk mikrobiologisk afdeling, serviceafdeling. Plejepersonalet indgår dagligt i tværfagligt samarbejde med: Sekretærer Læger Fysioterapeuter og ergoterapeuter Farmaceuter fra hospitalsapoteket Portører og hospitalsserviceassistenter Endvidere i tværfagligt samarbejde i udvalgte situationer med: Det palliative team Mobilt akut team (MAT) Kliniske diætister Sygehuspræst Psykolog September 2013 Side 1 af 11

2 Samarbejdsrelationer, herunder bl.a. tværfaglige og tværsektorielle Plejepersonalet indgår i tværsektorielt samarbejde med: Kommuner i Vestklyngen Hospices Hospitaler i og udenfor Hospitalsenheden Vest. Patientkategorier/borgerkategorier I afdelingen udredes, behandles og plejes patienter med: Kirurgiske lidelser, i mave-tarm kanalen. Dette inkluderer alle patienter med colo-rectal cancer i Hospitalsenhed Vest optageområde. Gynækologiske lidelser. F.eks. patienter med infektion, menoragi, metroragi, prolaps, ovariecyste, postmenopausal blødning, uønsket graviditet, ekstrauterin graviditet eller missed abortion. Patientsituationer kan omfatte: Udredning, behandling og pleje til patienter med ikke-maligne lidelser, såsom hernier, cholecystolithiasis, appendicitis, pancreatitis eller blødning fra mave-tarmkanalen. Patienter der skal have foretaget hysterectomi, prolapsoperation, laparoskopi, evacuatio eller medicinsk abort. Udredning og pleje til patienter, hvor der er mistanke om cancerlidelse, bl.a. i pancreas eller ovarier. Behandling og pleje til patienter med nydiagnosticeret cancerlidelse, bl.a. i colon og rectum Rehabilitering i forbindelse med sygdom og evt. operation. Koordinering relation til udskrivelse. Udredning, behandling og pleje til patienter der indlægges med komplikationer til tidligere behandling, bl.a. sårinfektion, vaginal blødning, smerter eller ernærings/væske og elektrolytforskydninger Pleje til den terminalt syge patient. Kan være såvel gynækologiske, som kirurgiske patienter. Pleje til patient og pårørende i forbindelse med livets afslutning. Beskrivelse af sygeplejefaglige forhold Centrale kliniske sygeplejefaglige problemstillinger Mange patienter gennemgår et komplekst forløb og nogle har konkurrerende sygdomme som øger risikoen for komplikationer. Centrale kliniske problemstillinger kan omfatte: patienter med respirations insufficiens patienter med kredsløbspåvirkning, evt. blødning eller anden form for hypovolæmi. patienter der er i ernæringsmæssig risiko patienter med risiko for forskydninger i væske og elektrolytbalancen patienter med udskillelsesgener patienter med stomi patienter med nedsat aktivitetsniveau patienter med temperaturforhøjelse patienter med sår patienter med smerter patienter og evt pårørende med behov for psykisk omsorg og støtte, til mestring af September 2013 Side 2 af 11

3 Centrale kliniske sygeplejefaglige problemstillinger aktuel situation Typiske kliniske sygeplejeopgaver På modul 12 arbejdes mod selvstændig professionsudøvelse og sygeplejefaglige opgaver har fokus på at udføre og formidle sygepleje og der er særlig fokus på at lede og udvikle sygepleje. Plejehandlinger er af såvel sundhedsfremmende/bevarende, forebyggende, behandlende, rehabiliterende og lindrende karakter og der er fokus på såvel patientperspektivet som sygeplejeperspektivet. Modul 12 studerende er overvejende tilknyttet enten kirurgiske eller gynækologiske patientforløb ikke begge. Studerende arbejder med udgangspunkt i bevidst valgte patientforløb, som er varierede i deres kompleksitet og kan være planlagte, akutte eller palliative. Med udgangspunkt i sygeplejerskens virksomhedsområde, forventes studerende at arbejde med følgende: At udføre sygepleje: Dataindsamling, vurdering, planlægning, udførelse, evaluering og justering af sygeplejehandlinger til patienter med: Aktuel eller potentiel risiko for respirationsinsufficiens/cirkulationsproblemer og elektrolytforstyrrelser Aktuel eller potentiel ernæringsmæssig risiko Aktuel eller potentiel risiko for eliminationsproblemer Stomi - i tæt samarbejde med personalet Aktuel eller potentiel risiko for nedsat aktivitetsniveau og sengelejekomplikationer Aktuel eller potentiel risiko for infektioner/sepsis Cicatricer/caviteter/fistler/abcesser/ Aktuelle eller potentielle smerter Behov for psykisk og/eller åndelig omsorg Akut forværring i aktuel tilstand En stor andel af sygeplejeopgaver relateres til præ- og postoperative patientforløb, samt til patienter der skal have foretaget diagnostiske undersøgelser. Der varetages i samspil med personalet, alle procedurer vedrørende medicinadministration. Der varetages i instrumentelle sygeplejehandlinger til patienter der har: KAD, suprapubisk katheter, ventrikelsonde, frekasonde, ernæringssonde, perifer venflon, CVK, September 2013 Side 3 af 11

4 Typiske kliniske sygeplejeopgaver epiduralt smertekatheter, dræn eller VAC behandling af sår. Der kan arbejdes med ernæringterapi i form af sondeernæring og parenteral ernæring. At formidle sygepleje: Skabe relationer, samt mestre professionel kommunikation med patienter og pårørende. Dette omfatter information, vejledning, undervisning samt motiverende og svære samtaler. Kommunikation i mono og tværfaglige samarbejdsrelationer. Dette omfatter mundtlige rapport situationer og tværfaglige konferencesituationer, skriftlig formidling samt faglig sparring. At kende og anvende fagsprog i mundtlig og skriftlig kommunikation. Deltage i indlæggelses- og udskrivelsessamtaler og under vejledning selv varetage udvalgte af disse samtaler. Informere og vejlede patienter og evt. pårørende angående medicin og administration heraf At lede sygepleje: Skabe overblik over patienternes forløb og aktuelle situation. Med udgangspunkt heri, varetage rapportsituationer, tværfaglige konferencer, stuegang og evt. opfølgning herefter, udføre ordinationer, varetage medicinadministration, samt planlægge udskrivelse. Tage ansvar for udførelse af den grundlæggende sygepleje, herunder evt. uddelegering til andet personale. Arbejde struktureret og systematisk mhp. at skabe flow og udnytte tid hensigtsmæssigt. Vurdere patienters sikkerhedsrisiko, samt iværksætte relevante tiltag til forebyggelse. Varetage dokumentation i EPJ. Arbejde med kontinuitet i sammenhængende patientforløb. Anvendelse af administrative redskaber. Herunder bl.a. score- og screeningssystemer. Anvendelse af kliniske retningslinjer i e-dok. Tværsektorielt samarbejde i forbindelse med indlæggelse og udskrivelse. At udvikle sygepleje: Reflektere over og forholde sig kritisk til sygeplejen i afdelingen og bidrage med praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden i sparring om sygepleje. Tage initiativ til og deltage aktivt i drøftelser angående udvikling af sygepleje og forhold der har indflydelse herpå. Indgå i drøftelser om, samt deltage i implementering af nye tiltag. Reflektere og forholde sig kritisk til egen udført sygepleje mhp. læring. September 2013 Side 4 af 11

5 Typiske patientforløb/borgerforløb Kontakt til kirurgisk afdeling kan foregå planlagt (elektivt), akut eller via åben indlæggelse. Et elektivt forløb kan indledes efter henvisning fra patientens egen læge til kirurgisk eller gynækologisk ambulatorium hvor udrednings- og behandlingsforløb besluttes. Kirurgisk/gynækologisk behandling kan dernæst foregå i dagkirurgisk enhed eller under indlæggelse i hotel senge eller stationære senge. Et akut forløb kan indledes efter henvisning fra patientens egen læge, vagtlæge eller via 112 opkald. Patientens første kontakt i hospitalet er i akut modtagelse, hvor der foregår triage og dernæst visitering til specialer. Nogle patienter indlægges i akut sengeafsnit (ASA), hvorefter de kan overflyttes til kirurgisk afdeling. Gynækologiske patienter visiteres direkte fra akutmodtagelse til afdelingen. Patienter med åben indlæggelse modtages direkte i afdelingen. Dette er patienter med alvorlig sygdom, der tidligere haft kontakt til afdelingen. Nogle patienter udskrives med åben kontakt. Dette er patienter der udskrives med ex. dræn eller afventer patologisvar. For at undgå komplikationer samt, at fremme restitution efter operation, arbejdes der ud fra principperne i accelererede patientforløb. Accelererede operationsforløb tilrettelægges og organiseres i et tværfagligt samarbejde, hvor der er fokus på nøglefaktorerne: Minimal invasiv kirurgisk teknik Forebyggelse af komplikationer i relation til det kirurgiske indgreb Effektiv dynamisk smertebehandling Tidlig mobilisering og oral ernæring Inddragelse af patienten som aktiv medaktør Metoder i klinisk praksis I den kliniske undervisning anvendes: Sygeplejeprocessen Virginia Hendersons behovsteori/sundhedsstyrelsens minimumsdatasæt Fysiologisk score system ABCDE Tidlig opsporing af kritisk sygdom TOKS Ernæringsscreening Tryksårsscreening Faldscreening Braden score VAS score Refleksionscirklen September 2013 Side 5 af 11

6 Metoder i klinisk praksis Den didaktiske relationsmodel Kommunikationsmetoder, ex. Isbar, dialog EPJ Hygiejniske principper Forflytningsprincipper Kliniske retningslinier/den Danske Kvalitetsmodel De sygeplejeetiske retningslinier Sygeplejefaglige gruppekonferencer Det sygeplejefaglige skøn Aktuelle sygeplejefaglige udviklings- og forskningsområder Sygeplejefaglig udvikling i kirurgisk afdeling er en kontinuerlig proces. Hospitalsenheden Vest (HEV) har en kvalitetsorganisation, der sikrer implementering af kvalitetspolitikken og Kirurgisk Afdeling har et kvalitetsudvalg. HEV blev akkrediteret i Der er blandt afdelingens personale uddannet nøglepersoner, som arbejder med kvalitetssikring og udvikling af udvalgte sygeplejefaglige områder: Sårpleje Patientsikkerhed Ernæring Accelererede colo-rectalforløb Hygiejne EPJ Palliation Der er ansat specialeansvarlig sygeplejerske for gynækologien Forflytningsvejledere er daglige ressourcepersoner. Der arbejdes med accelererede patientforløb ud fra evidensbaseret forskning. I perioder involveres plejepersonalet i de forsknings projekter der foregår i kirurgisk og gynækologisk regi. Aktuelle udviklingsfokus: Udvikling af kliniske retningslinjer i hht. den danske kvalitetsmodel. September 2013 Side 6 af 11

7 Aktuelle sygeplejefaglige udviklings- og forskningsområder Kontinuerlig implementering af kliniske retningslinjer Videreudvikling af EPJ, samt anvendelse heraf. (EPJ kæreste eje ) Kliniske kvalitetsdatabaser ex. NIP, colo-rectal databaser Læringsmiljøet i klinikken Samarbejde med kommunerne om rehabilitering af cancerpatienter Udskrivelse af patienter i accelererede patientforløb PhD projekt i relation til patienter der får foretaget hysterectomi Patient medinddragelse. Patient ekspertpaneler (PEP) Patientsikkerhed Arbejdsmiljø ex.: Håndtering af belastende situationer grøn, gul, rød. Beskrivelse af uddannelsesmæssige forhold Undervisningens organisering, herunder vejlednings- og evalueringstilbud I kirurgisk afdeling er der ansat to sygeplejersker med klinisk vejlederfunktion og det øvrige plejepersonale varetager daglig vejledning. Den kliniske undervisning organiseres og tilrettelægges ud fra modulbeskrivelsen på modul 12. Dette materiale skal ses som nært sammenhængende med modulbeskrivelsen. For studerende foregår den kliniske undervisning enten i afsnit A1 eller A2. Plejeformen er modulpleje og den studerende tilknyttes et modul og indgår i et tæt samspil med modulets personale, som varetager daglig vejledning. Det kliniske undervisningsforløb indledes med et introduktionsforløb varetaget af den kliniske vejleder. Studerende vil via mail, senest 14 dage før start, få tilsendt et introduktionsbrev samt generel klinisk studieplan. Introduktionsforløbet indeholder: Præsentation af afdelingen, herunder organisering i Hospitalsenheden Vest, personalet, tværfaglige og tværsektorielle samarbejdspartnere, patientkategorier/forløb, eksemplariske kliniske problemstillinger At være studerende på en arbejdsplads, herunder vilkår og rammer for læring. At studere sygepleje i den kliniske undervisning, herunder metoder, vejledning og samarbejde med personalet. Introduktion til fysiske rammer, herunder rundvisninger samt anvisninger i diverse praktiske gøremål. September 2013 Side 7 af 11

8 Undervisningens organisering, herunder vejlednings- og evalueringstilbud Planlægningssamtale til strukturering af den studerendes læringsforløb Den kliniske vejleder er endvidere ansvarlig for: Samarbejde med den studerende om, at skabe et struktureret læringsforløb, der tager afsæt i faglige krav, samt den studerendes aktuelle læringsforudsætninger og vejledningsbehov. Samarbejde med den studerende om anvendelse af e-portfolio Varetage vejledning, som understøtter en refleksiv praksis i konkrete kliniske situationer. At planlægge samt afholde ugesamtaler og evalueringer af læringsforløbet Deltage i afvikling af de to planlagte studieaktiviteter seminar samt udvikling af klinisk sygepleje Samarbejde med det øvrige personale om vejledningsopgaven Deltage i intern klinisk prøve I relevante situationer, at samarbejde med undervisere fra sygeplejerskeuddannelsen. Det øvrige plejepersonale tager ansvar for: Inddrage den studerende i praksisfællesskabet Søge indsigt i den enkelte studerendes aktuelle lærings - og vejledningsbehov Varetage vejledning i relation til aktuelle patientforløb og situationer Indgå i faglig sparring med den studerende Deltage i studerendes præsentation af planlagt studieaktivitet; udvikling af klinisk sygepleje. Give feedback til den studerende og den kliniske vejleder. Studerende er primært tilstede i dagvagter, men der planlægges enkelte dage i aften/nat og weekendvagt pr. måned. Det kliniske undervisningsforløb indeholder en planlagt og en fastlagt studieaktivitet, samt en intern klinisk prøve. Planlagt studieaktivitet 1: Seminar Følger kriterierne beskrevet i modulbeskrivelsen, bilag 2. De kliniske vejledere er ansvarlige for at reservere lokaler. Planlagt studieaktivitet 2: Udvikling af sygepleje Følger kriterierne beskrevet i modulbeskrivelsen, bilag 3. De studerende aftaler selv om de ønsker at lave aktiviteten individuelt eller i gruppe. September 2013 Side 8 af 11

9 Undervisningens organisering, herunder vejlednings- og evalueringstilbud De kliniske vejledere har fastsat dato for fremlæggelse, inden den kliniske undervisning starter. Studerende tager selv initiativ til og laver indbydelse til personalet i A1 og A2, så denne er tilgængelig ca. en uge før fremlæggelsen. Fremlæggelsen foregår i personalets kaffestue. Intern klinisk prøve Tilrettelæggelse af den kliniske prøve følger kriterierne beskrevet i modulbeskrivelsen, bilag 1. Dato for den kliniske prøve aftales mellem den kliniske vejleder og den kliniske sygeplejelærer forud for det undervisningsforløb. Det tilstræbes at den studerende gøres bekendt med valg af patienter dagen før prøven. Prøvetidspunktet tilrettelægges så det er hensigtsmæssigt i forhold til aktuelle handlinger og varer tre timer. Udover de tre timer afholdes i prøveforløbet en kaffepause, som ligger udenfor vurdering. Rammer for den kliniske undervisning Læringsmiljøet i Kirurgisk afdeling er beskrevet i Værdigrundlaget for sygeplejen, som har sit afsæt i Region Midtjyllands værdier. Vi ser dialog, dygtighed og dristighed som centrale værdier i samarbejdsrelationer og som væsentlige forudsætninger for en høj faglig kvalitet af sygeplejen, samt for læring og udvikling. I afdelingen er der adgang til PC ere, hvor den studerende kan arbejde med teoretisk fordybelse, administrative læringsopgaver eller refleksion. Endvidere er der et konferencerum, samt et studierum på matriklen, der kan benyttes. Den kliniske undervisning tilrettelægges, så den skaber mulighed for observation, deltagelse, øvelse og refleksion over sygepleje således, at den studerende kan udvikle praktiske og personlige kompetencer. Vejledningen tilrettelægges med udgangspunkt i den studerendes aktuelle behov og læringsstil. Vejledning understøtter faglig udvikling og udfordrer den studerende i kliniske, pædagogiske og administrative læringssituationer mhp. at udvikle den studerendes viden, færdigheder og kompetencer. I samspillet mellem den studerende og vejleder anvendes dialog, faglig sparring og feedback, som har til hensigt at støtte den studerendes motivation, aktivitet og selvstændighed. Vejledning foregår som: Supervision/sparring Instruktion Bed-side oplæring Vejledningsmetoder der kan anvendes: Før-under-efter vejledning Refleksion, individuelt eller i grupper Deltagelse i sygeplejefaglige konferencer September 2013 Side 9 af 11

10 Forventninger til den studerende Når du kommer hos os som studerende, forventer vi at du er parat til at indgå i et samarbejde med os. Dette indebærer at du deltager i praksisfællesskabet og er studieaktiv svarende til de beskrevne kriterier i modulbeskrivelsen. Vi forventer at du er aktiv i planlægning af dit kliniske undervisningsforløb, herunder også i udarbejdelse af en fremmødeplan, som tager højde for din deltagelse i patientforløb. Vi forventer at du er initiativrig og selvstændigt opsøgende i at opnå læringsudbyttet beskrevet i modulbeskrivelsen, samt at du søger vejledning. Vi forventer at du dagligt møder forberedt og har gjort dig tanker om din læring. Dette så du kan formidle dine overvejelser og dermed, i samtale med personalet, kan planlægge dagen. Vi forventer at du udøver selvevaluering og er parat til at få stillet refleksive spørgsmål og få evaluering, der kan støtte din faglige og personlige udvikling. Ved sygdom kontaktes afdelingen telefonisk og der laves aftaler for videre plan. Vi har en kaffekasseordning, som du har mulighed for at deltage i. Ordningen koster 5 kr. pr. dag og inkluderer kaffe/te/saft og morgenbrød. Der betales forud. Kliniske vejlederes sygeplejefaglige og pædagogiske kvalifikationer Der er ansat to kliniske vejledere der varetager vejledning i den kliniske undervisning med sygeplejestuderende i A1 og A2. Den kliniske vejleder Laura Højland Nielsen har været ansat i klinikken siden 2004 og har gennemført en sundhedsfaglig diplomuddannelse med følgende indhold: Obligatorisk modul Klinisk vejleder modul Kirurgisk sygepleje Forandring og læreprocesser Udvikling og forskningsbaseret klinisk praksis Afgangsprojekt med fokus på professionsidentitetsudvikling hos modul 4 studerendes der ingen praksiserfaring har. Den kliniske vejleder, Gitte Kjær Damgaard, har været ansat i klinikken siden 1993 og har en sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsformidling og klinisk uddannelse, afsluttet februar Modulerne i diplomuddannelsen har omfattet: Obligatorisk modul Klinisk vejlederuddannelse Forandrings- og læreprocesser Kommunikation Udviklingsbaseret og forskningsorienteret praksis i relation til sundhedsformidling og klinisk September 2013 Side 10 af 11

11 Kliniske vejlederes sygeplejefaglige og pædagogiske kvalifikationer uddannelse Afgangsprojekt med fokus på samspil mellem sygeplejestuderende og daglige vejledere Er i gang med et 2 årigt uddannelsesforløb: Master i læreprocesser fra februar De to kliniske vejledere arbejder på hhv. A1/A2 og har et tæt samarbejde om vejledningsopgaven. De er stedfortrædere for hinanden ved fravær. Krav vedrørende klinisk pensum Studerendes litteratursøgning i den kliniske undervisning, retter sig mod aktuelle patientsituationer og læringsfoci. Pensum er sider (30-50 sider / ECTS-point) Pensumliste sendes til studerende umiddelbart før opstart i kliniske studer og forventes inddraget i den studerendes forberedelse til klinikken og fordybelse i aktuelle sygeplejefaglige områder i afsnittet. Bestemmelser vedrørende studerendes studieaktivitet og bedømmelser Se modulbeskrivelse for jeres aktuelle modul Udarbejdet af: Hospitalsenheden Vest Kirurgisk Afdeling, afsnit A1 og A2 Kliniske vejledere Laura Højland Nielsen og Gitte Kjær Damgaard Ledelsesansvarlig: Elsebeth Borg Esmarch Dato: 24/ Godkendt den Uddannelsesleder Lisbeth Sørensen September 2013 Side 11 af 11

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Region Midtjylland. Hospitalsenheden Vest. Regionshospitalet i Herning. Kirurgisk afdeling. Sengeafsnit A1 og A2. Kirurgisk

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Region Midtjylland. Hospitalsenheden Vest. Regionshospitalet i Herning. Kirurgisk afdeling. Sengeafsnit A1 og A2. Kirurgisk

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan for modul 1-4 For Kirurgisk Afdeling Herning, sengeafsnit A1 og A2

Generel Klinisk Studieplan for modul 1-4 For Kirurgisk Afdeling Herning, sengeafsnit A1 og A2 Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Generel Klinisk Studieplan for modul 1-4 For Kirurgisk Afdeling Herning, sengeafsnit A1 og A2 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Regionshospitalet Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Region Midtjylland, Regions Hospitalsenheden Vest, Regionshospitalet. Øre-Næse- Hals sengeafsnit. Afsnittet

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit M2 er organisatorisk placeret under Region Midtjylland, Aarhus Universitets Hospital, Risskov, Afdeling M. Afdeling

Læs mere

Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed

Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Grundlæggende klinisk virksomhed Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Modulet

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Akutafsnittet er organisatorisk set, en del af Sundhed og Omsorg i Struer kommune. Sundhed og Omsorg består desuden af

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan Modul 1-4

Generel Klinisk Studieplan Modul 1-4 Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Generel Klinisk Studieplan Modul 1-4 For Urinvejskirurgisk afdeling, Regionshospitalet Holstebro Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Hjemme- og Sygeplejen i Odder er en del af s Ældreservice. I Ældreservice er Hjemme- og Sygeplejen integreret med både

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering, AUH Hjertecentret, består af Voksenintensiv (3 grupper), Børneintensiv, Hjerteopvågning, Opvågning (lunge, kar, urologi),

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering i Odder er en del af s Ældreservice. I kommunens ældreservice indgår to plejecentre Stenslund og Bronzealdervej, hjemmeplejen

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan

Generel Klinisk Studieplan Modul 1 - Kirurgisk afdeling P4 øst og vest Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Beskrivelse af afdelingen. P4 øst og vest er en døgnåben afdeling, der er

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i består af 4 centre i hhv. Syd, Nord, Vest og Centrum, der har fælles ledelse ved centerleder

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 2. semester Regionshospitalet Randers Akutafdeling 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske uddannelsessted,

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 04/2016 - Modul 11 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester. For Karkirurgisk Afsnit, RH Viborg, HE Midt

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester. For Karkirurgisk Afsnit, RH Viborg, HE Midt Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester For Karkirurgisk Afsnit, RH Viborg, HE Midt Udarbejdet: Juni 2017 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det

Læs mere

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Kompleks klinisk virksomhed Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Plejeboligerne Bronzealdervej i Odder Kommune er en del af Odder Kommunes Ældreservice. Bronzealdervej er en plejeboligenhed

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan for modul 11 For Kirurgisk Klinik Herning, sengeafsnit A1 og A2

Generel Klinisk Studieplan for modul 11 For Kirurgisk Klinik Herning, sengeafsnit A1 og A2 Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Generel Klinisk Studieplan for modul 11 For Kirurgisk Klinik Herning, sengeafsnit A1 og A2 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er en afdeling med landsdelsfunktion. Afdelingen modtager endvidere patienter med intern medicinske sygdomme fra lokalområdet.

Læs mere

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2012 Modulets tema og læringsudbytte Selvstændig professionsudøvelse Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afdeling P, Århus Sygehus, Tage-Hansens Gade, er en kirurgisk afdeling med speciale i mave-tarm sygdomme og endokrine

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er organisatorisk under Klinik Kirurgi, som er en del af i region Nordjylland. består af gynækologisk afdeling (S5) og

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er en afdeling med landsdelsfunktion. Afdelingen modtager endvidere patienter med intern medicinske sygdomme fra lokalområdet.

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Hold September 2014 Forår 2015 Revideret marts 2015. 1 Indhold Modul 4 - Grundlæggende klinisk virksomhed... 3 Klinisk

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan

Generel Klinisk Studieplan Generel Klinisk Studieplan For modul 1. Ortopædkirurgisk afdeling, K 2. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Ortopædkirurgisk afdeling K 2, er organisatorisk

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester. For Klinik for Gigt- og Bindevævssygdomme RH Silkeborg, HE Midt

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester. For Klinik for Gigt- og Bindevævssygdomme RH Silkeborg, HE Midt Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester For Klinik for Gigt- og Bindevævssygdomme RH Silkeborg, HE Midt Udarbejdet: Juni 2017 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig

Læs mere

Modul 8 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 8 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Småbørns- og Skolebørns afsnittene i Herning er en del af BUC, Region Midt. Vi er beliggende på Hospitalsenheden Vest,

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering, Øre-Næse-Hals Afdelingen., Nørrebrogade 44, bygning 10, 1. sal. Afdeling H består at et sengeafsnit og et operationsafsnit

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 3. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 3. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 3. semester Akut Sengeafsnit, ASA Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61, 7400 Herning Tlf: 78432000 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan

Læs mere

Godkendelse af klinisk undervisningssted Anæstesiologisk afdeling, NOH

Godkendelse af klinisk undervisningssted Anæstesiologisk afdeling, NOH Godkendelse af klinisk undervisningssted Anæstesiologisk afdeling, NOH Redegørelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Marts 2017 Uddannelsesleder Merete

Læs mere

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 2. semester - modul 4 Hold ss2013sa & ss2013sea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 4 GRUNDLÆGGENDE KLINISK VIRKSOMHED...

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er en afdeling med landsdelsfunktion. Afdelingen modtager endvidere patienter med intern medicinske sygdomme fra lokalområdet.

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Psykiatrisk Sengeafsnit Thisted, Korsgade 18, 7700 Thisted - tlf. 97643060. Almen psykiatrisk sengeafsnit under Klinik

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester For ambulatorium for mave/tarmsygdomme, RH Viborg, HE Midt Udarbejdet: Juni 2017 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation

Læs mere

Studieforløb med fokus på: Kontinuitet i pleje- og behandlingsforløb

Studieforløb med fokus på: Kontinuitet i pleje- og behandlingsforløb Forløb for modul 11 og 12 studerende i Sektion for Brystkirurgi afsnit 3103 og 3104 Studieforløb med fokus på: Kontinuitet i pleje- og behandlingsforløb 01-09-2012 Rigshospitalet Udarbejdet af klinisk

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering blev oprettet i 1999 som et amtskommunalt tilbud til uhelbredeligt syge i det daværende Århus Amt. Fra januar 2009 er

Læs mere

Generel klinisk studieplan Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus Anæstesiologisk Intensiv Afdeling I, Afsnit 20, 30 og 40

Generel klinisk studieplan Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus Anæstesiologisk Intensiv Afdeling I, Afsnit 20, 30 og 40 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Anæstesiologisk- Intensiv Afdeling I består af 4 intensive afsnit (10, 20, 30 og 40), hjerteopvågningsafsnit 50, 2 observationsafsnit

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 4 Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 4 Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Modulet retter sig mod kliniske patientsituationer og individuelle patientforløb knyttet til grundlæggende medicinsk og kirurgisk

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering P7 er den største medicinske afdeling på Regionshospitalet. Afdelingen er en intern medicinsk afdeling med plads til 40

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering blev oprettet i 1999 som et amtskommunalt tilbud til uhelbredeligt syge i det daværende Århus Amt. Fra januar 2009 er

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Århus Universitetshospital, Risskov hører under Psykiatri og Social Midtjylland. Yderligere oplysning om psykiatrien i

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering ligger på, bygning 9, 2. sal. Afdelingen er en del af Kirurgisk Center. Afdelingen består af en sengeafdeling, en operationsafdeling,

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed... 5 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering P7 er den største medicinske afdeling på Regionshospitalet. Afdelingen er en intern medicinsk afdeling med plads til 40

Læs mere

Hæmodialyseafdelingen er en satellitafdeling af dialyseafdelingen på Aarhus Universitetshospital (AUH) Skejby i Region Midt.

Hæmodialyseafdelingen er en satellitafdeling af dialyseafdelingen på Aarhus Universitetshospital (AUH) Skejby i Region Midt. Hospitalsenheden Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Hæmodialyseafdelingen på Hospitalsenheden Hæmodialyseafdelingen er en satellitafdeling af dialyseafdelingen

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Kirurgisk Gastroenterologisk Afdeling L Aarhus Universitetshospital Nørrebrogade 44 8000 Aarhus C. Organisatorisk placering Samarbejdsrelationer Kirurgisk Gastroenterologisk Afdeling

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Ortopædkirurgisk, Øre-næse-hals og reumatologisk afdeling 262 Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Finsensgade 35 6700 Esbjerg Afd. 262: 7918

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Infektionsmedicinsk afdeling Q modtager studerende i sengeafsnit Q1 og Q2 samt Q-ambulatorium, og består desuden af et

Læs mere

Hvis der sker ændringer i godkendelsesperioden, der får væsentlige konsekvenser for de studerendes

Hvis der sker ændringer i godkendelsesperioden, der får væsentlige konsekvenser for de studerendes GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF: 1. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING 2. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL MODUL 4 GENERELLE KRITERIER FOR GODKENDELSE TIL

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Dagafsnittet er en del af Nyremedicinsk ambulatorium (C-ambulatorium), som igen er en del af Nyremedicinsk Afdeling C.

Læs mere

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Sygeplejefaglige grundholdninger i Onkologisk Afdeling Møder patienten som hædersgæst. Ser udførelse, udvikling og formidling af

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter sig mod klinisk sygepleje relateret til patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme. Modulet retter

Læs mere

Procedure for godkendelse af kliniske undervisningssteder. Sygeplejerskeuddannelsen Region Syd

Procedure for godkendelse af kliniske undervisningssteder. Sygeplejerskeuddannelsen Region Syd Procedure for godkendelse af kliniske undervisningssteder Sygeplejerskeuddannelsen Region Syd Vedtaget af Lederrådet for Sygeplejerskeuddannelsen i Region Syddanmark Projektdeltagere: Gurli Harresø, underviser,

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 2. semester For Mave- og Tarmkirurgisk Afsnit, RH Viborg, HE Midt Revideret September 2017 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 07/2016 modul 12 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Optageområde: Horsens kommune, Hedensted kommune, Skanderborg kommune, en del af Ikast/Brande kommune samt Odder kommune.

Optageområde: Horsens kommune, Hedensted kommune, Skanderborg kommune, en del af Ikast/Brande kommune samt Odder kommune. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Gynækologisk afsnit og ambulatorium er en del af kvindeafdelingen i. Afsnittet er et kombineret ambulatorium og sengeafsnit,

Læs mere

Hvis der sker ændringer i godkendelsesperioden, der får væsentlige konsekvenser for de studerendes

Hvis der sker ændringer i godkendelsesperioden, der får væsentlige konsekvenser for de studerendes GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF: 1. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING 2. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL MODUL 4 GENERELLE KRITERIER FOR GODKENDELSE TIL

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 3. semester. For Karkirurgisk Afsnit, RH Viborg, HE Midt

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 3. semester. For Karkirurgisk Afsnit, RH Viborg, HE Midt Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 3. semester For Karkirurgisk Afsnit, RH Viborg, HE Midt Udarbejdet: Juni 2017 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det

Læs mere

A. Vurdering af organisering og tilrettelæggelse af klinisk undervisning

A. Vurdering af organisering og tilrettelæggelse af klinisk undervisning Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Evalueringsskema Evaluering af klinisk undervisning for sygeplejerstuderende. Formålet med evalueringen Formålet med din evaluering er, at indsamle oplysninger om de

Læs mere

Den generelle studieplan del 2, modul 11. Ambulatorium for børn og unge. Sygeplejerskeuddannelsen

Den generelle studieplan del 2, modul 11. Ambulatorium for børn og unge. Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2, modul 11 Ambulatorium for børn og unge Sygeplejerskeuddannelsen Modul 11 Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Godkendt marts 2015 Generel studieplan, modul 11 i Ambulatorium

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 2. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 2. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 2. semester Kirurgisk sengeafsnit, Patient Hotel og Kirurgisk ambulatorium, RH Silkeborg Udarbejdet 20.03 2017 1 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan

Læs mere

Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Formål med klinisk undervisning Tilbyde studerende på modul 6, 11 og 12 på uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Region Midtjylland, Hospitalsenheden Vest, Regionshospitalet Holstebro, Lungemedicinsk afdeling. Sengeafsnit M2 og dagafsnit

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed 15 ECTS-point...

Læs mere

Evalueringsskema. Evaluering af klinisk undervisning for sygeplejerstuderende.

Evalueringsskema. Evaluering af klinisk undervisning for sygeplejerstuderende. Evalueringsskema Evaluering af klinisk undervisning for sygeplejerstuderende. Formålet med evalueringen Formålet med din evaluering er at indsamle oplysninger om de uddannelsestilbud, du som sygeplejerstuderende

Læs mere

Godkendelse af klinisk undervisningssted Anæstesiologisk afdeling, NOH

Godkendelse af klinisk undervisningssted Anæstesiologisk afdeling, NOH Godkendelse af klinisk undervisningssted Anæstesiologisk afdeling, NOH Redegørelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Marts 2017 Uddannelsesleder Merete

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i Århus Kommune består af 4 centre i henholdsvis Syd, Nord, Vest og Centrum. De sygeplejestuderende

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan For modul 5

Generel Klinisk Studieplan For modul 5 Generel Klinisk Studieplan For modul 5 Klinisk uddannelsessted: Ortopædkirurgisk afdeling, Regionshospitalet Herning Adresse: Gl. Landevej 61 Kontaktperson: Klinisk vejleder Anette Sønderby E-mail: bas7@ringamt.dk

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter og borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 8: Psykisk syge patienter og borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Værestedet er for folk med psykisk lidelse og/eller socialt ensomme. Vi startede i 2006 og er nu under Thsited kommune

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 6 Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 6 Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulet retter sig mod folkesygdomme, patienter/borgere med kroniske sygdomme og kliniske metoder til observation

Læs mere

Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6

Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6 Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6 Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Medicinsk Center... 2 1.1 Syn på læring... 2 2. Læringsmuligheder... 3 3. Vejledende

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan for modul 6, Medicinsk Dagafsnit og Ambulatorium samt Hjertemedicinsk dagafsnit, Regionshospitalet Holstebro

Generel Klinisk Studieplan for modul 6, Medicinsk Dagafsnit og Ambulatorium samt Hjertemedicinsk dagafsnit, Regionshospitalet Holstebro Regionshospitalet Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Medicinsk dagafsnit og ambulatorium Regionshospitalet, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland Samarbejdsrelationer,

Læs mere

Den generelle studieplan del 2, modul 12. Klinik Kvinde-Barn. Gynækologisk-Obstetrisk Område. Afsnit 105 Sygeplejerskeuddannelsen

Den generelle studieplan del 2, modul 12. Klinik Kvinde-Barn. Gynækologisk-Obstetrisk Område. Afsnit 105 Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2, modul 12 Klinik Kvinde-Barn Gynækologisk-Obstetrisk Område Afsnit 105 Sygeplejerskeuddannelsen Modul 12 Selvstændig professionsudvikling Generel studieplan i sygeplejerskeuddannelsen,

Læs mere

Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte:

Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: 1. Selvstændigt at identificere sygeplejebehov, opstille mål, udføre, evaluere, justere og dokumentere sygepleje i samarbejde med udvalgte

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse.

Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse. Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse. Kvalificeringsuddannelsen Supplerende forløb 1. maj 30. november

Læs mere

Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende

Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende Hospitalsenhed Midt HR, uddannelse Sygeplejerskeuddannelsen Klinisk undervisning og introduktion I dine kliniske undervisningsperioder

Læs mere

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital.

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Palliativ Medicinsk afdeling tilbyder lindrende behandling til uhelbredeligt syge kræftpatienter bosiddende

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Plastikkirurgisk Afdeling Z ligger på NBG, bygning 9, 2. sal. Afdelingen er en del af Kirurgisk Center. Samarbejdsrelationer

Læs mere

Generel klinisk studieplan. på Hospitalsenheden Horsens. Afdeling; Hæmodialysen Modul 12

Generel klinisk studieplan. på Hospitalsenheden Horsens. Afdeling; Hæmodialysen Modul 12 Udfold dit talent VIA University College Dato: 12. februar 2015 Generel klinisk studieplan Hospitalsenheden Horsens Afdeling; Hæmodialysen Modul 12 Med denne generelle kliniske studieplan vil vi gerne

Læs mere

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 6. semester - modul 12 Hold ss2011s Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 12 SELVSTÆNDIG

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Klinik Medicin

Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Klinik Medicin Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Klinik Medicin Maj 2015 Indholdsfortegnelse 1. Syn på læring og overordnet tilrettelæggelse...

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Kirurgisk Gastroenterologisk afdeling L på, Nørrebrogade () under Region Midtjylland, består af et endoskopisk afsnit

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester For Lungemedicinsk sengeafsnit M13, RH Viborg, HE Midt Sidst revideret: August 2017 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en

Læs mere

Generel klinisk studieplan

Generel klinisk studieplan Regionspsykiatri Horsens, ambulatorium for psykoser og personlighedsforstyrrelser Modul 8 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Regionspsykiatri Horsens Sundvej

Læs mere

Hvis der sker ændringer i godkendelsesperioden, der får væsentlige konsekvenser for de studerendes

Hvis der sker ændringer i godkendelsesperioden, der får væsentlige konsekvenser for de studerendes GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF: 1. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING 2. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL MODUL 11 GENERELLE KRITERIER FOR GODKENDELSE

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er placeret i Akutcenteret og består af og skadestuen. Afdelingen har opgaver på tværs af hele hospitalet. Denne beskrivelse

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Region Midtjylland, Regions Hospitalsenheden Vest, Regionshospitalet Holstebro. Øre-Næse- Hals sengeafsnit Afsnittet er

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Afdeling 263 Sydvestjysk sygehus Finsensgade 35 6700 Esbjerg Telefon til afdeling 263: 79 18 27 81 Telefon til uddannelses

Læs mere

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC 1 De 13 punkter i Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH er udarbejdet på tværs af RH og har været gældende i alle centre

Læs mere

Dagligledelse i afsnittet varetages af en afsnitsleder og en specialeansvarlig overlæge som refererer til klinikledelsen.

Dagligledelse i afsnittet varetages af en afsnitsleder og en specialeansvarlig overlæge som refererer til klinikledelsen. Organisatorisk placering Gynækologisk/obstetrisk afsnit er organisatorisk placeret som en del af klinik kirurgi på Sygehus Thy-Mors i Region Nordjylland. Til afsnittet er endvidere tilknyttet fødeafdeling

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 8 Tema: Sygepleje, psykisk syge patienter/borger og udsatte grupper

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 8 Tema: Sygepleje, psykisk syge patienter/borger og udsatte grupper Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje, psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Modulet retter sig mod individuelle patientforløb og sygeplejevirksomhed af relationel, kommunikativ og vejledende

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Kirurgisk Afdeling Afsnit A2

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Kirurgisk Afdeling Afsnit A2 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Afsnit A2 Sygehus Nord er medlem af Københavns Universitetshospital 21-11-2016 Indholdsfortegnelse 1.0 Praktisk information side 2 2.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering, Aarhus Universitetshospital, Tage-Hansens Gade, er en kirurgisk afdeling med speciale i mavetarm sygdomme og endokrine

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Ergoterapeutuddannelsen, University College Syddanmark Ergoterapeutuddannelsen Samarbejde mellem Ergoterapeutuddannelsen, UC Syddanmark og kliniske undervisningssteder Lokalt tillæg til studieordning 2011-08-30

Læs mere