6 Ingen godtgørelse for usaglig afskedigelse uden hjemmel i aftale eller lov

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "6 Ingen godtgørelse for usaglig afskedigelse uden hjemmel i aftale eller lov"

Transkript

1 Indhold 1 Afskedigelse under graviditet 2 Ret til bonus som følge af tidligere bonusudbetalinger 3 Ny guide til udenlandske medarbejdere 4 Tillidsrepræsentants beskyttelse kræver overholdelse af overenskomstens valgregler 5 Nye regler om social sikring 6 Ingen godtgørelse for usaglig afskedigelse uden hjemmel i aftale eller lov

2 1 Afskedigelse under graviditet Af Tina Reissmann Landsretterne har i to nyere domme haft anledning til at tage stilling til ligebehandlingslovens regler om opsigelse af medarbejdere under graviditet. Vestre Landsrets dom af 11. januar 2010 Arbejdsgiveren opsagde en medarbejder med fem ugers anciennitet på grund af hendes fravær. Medarbejderens fravær skyldtes imidlertid - for størstedelens vedkommende - graviditetsbetinget sygdom. Arbejdsgiveren var på opsigelsestidspunktet ikke bekendt med, at medarbejderen var gravid, eller at fraværet skyldtes graviditetsbetinget sygdom. Landsretten henviste i præmisserne til det bagvedliggende EU-direktiv om ligebehandling og en dom fra EU- Domstolen, hvor det var anført, at ligebehandlingsdirektivet er til hinder for lovbestemmelser i national ret, hvorefter godtgørelse for forskelsbehandling er betinget af culpa hos arbejdsgiveren. På denne baggrund fandt Landsretten, at forbuddet mod afskedigelse i ligebehandlingslovens 9 må forstås således, at det er uden betydning, om det efter bevisførelsen kan lægges til grund, at arbejdsgiveren ikke kendte til medarbejderens graviditet, da han traf den endelige beslutning om at afskedige medarbejderen. Medarbejderen blev derfor tilkendt en godtgørelse på 6 måneders løn. Dommen forekommer meget vidtgående. Dommen må efter Plesners vurdering fortolkes således, at Landsretten mener, at arbejdsgiveren - før han skrider til en opsigelse - har en vis form for undersøgelsespligt af, om årsagen til opsigelsen - i hvert fald når der er tale om opsigelse på grund af medarbejderens fravær - er graviditetsbetinget. Det kan dog diskuteres, hvordan dette synspunkt spiller sammen med reglerne i barselsloven om, at en kvindelig medarbejder først er forpligtet til at orientere om, at hun er gravid tre måneder før det forventede fødselstidspunkt, ligesom en arbejdsgiver efter reglerne i helbredsoplysningsloven ikke må spørge ind til årsagen til en medarbejders sygdom. Alternativet hertil er således at høre medarbejderen, før den endelige beslutning om opsigelse træffes, hvilket dog forekommer en smule søgt i den virkelige verden. Efter det oplyste er dommen anket til Højesteret. Østre Landsrets dom af 11. marts 2010 Medarbejderen var ansat som handicaphjælper med et direkte ansættelsesforhold hos den handicappede, der via kommunen havde fået bevilget hjælpeordningen. Kommunen stod for de administrative forhold vedrørende ansættelsesforholdet via et privat administrationsfirma.

3 Den handicappede opsagde medarbejderen efter nogle få måneders ansættelse på grund af samarbejdsvanskeligheder, da medarbejderen forinden en vagt havde sygemeldt sig uden at have fundet en afløser. Retten lagde til grund, at den handicappede kort forinden afskedigelsen af administrationsfirmaet var blevet gjort opmærksom på, at medarbejderen var sygemeldt på grund af graviditet. Medarbejderen blev tilkendt en godtgørelse svarende til 6 måneders løn, som den handicappede i sin egenskab af arbejdsgiver skal betale. Dommen viser, at Landsretten i forhold til opsigelsen navnlig har lagt vægt på, at arbejdsgiveren vidste, at medarbejderen var gravid på opsigelsestidspunktet. Dette står således noget i kontrast til Vestre Landsrets dom ovenfor. Forskellen mellem dommene var alene, at opsigelsen i sagen fra Østre Landsret var begrundet i samarbejdsvanskeligheder. Dommen er endvidere interessant, fordi den berører et gråzoneområde vedrørende arbejdsgiverbegrebet. Det kan blandt andet diskuteres, om kommunen/administrationsfirmaet burde have rådgivet den handicappede yderligere i forbindelse med orientering om, at medarbejderen var sygemeldt på grund af graviditet, således at den handicappede ikke havde opsagt medarbejderen. På grund af den særegne struktur ville den handicappede ikke have nogen udgifter i forbindelse med, at medarbejderen skulle på orlov, mens den handicappede i denne situation kom til at betale hele godtgørelsen af egen lomme - og dermed sparede kommunen udgifterne ikke blot til godtgørelse, men også til eventuel betaling af løn under orloven. Kommunen var dog ikke inddraget i sagen, hvorfor dette spørgsmål ikke blev behandlet. 2 Ret til bonus som følge af tidligere bonusudbetalinger Af Henriette Stakemann Tidligere udbetalinger af bonus kan give en medarbejder en berettiget forventning om fremtidige bonusudbetalinger. Derfor fandt Vestre Landsret i dom af 5. november 2009, at en arkitekt var berettiget til bonus ved fratrædelsen. En arkitekt havde for 3 ud af de seneste 4 regnskabsår fået udbetalt bonus, selvom han ikke var omfattet af en bonusordning ifølge ansættelseskontrakten. Arbejdsgiveren havde haft betydelige nettooverskud i de regnskabsår, som udbetalingerne relaterede sig til. Da arkitekten fratrådte sin stilling, rejste han krav om udbetaling af bonus for det sidste regnskabsår, hvori han var ansat, da arbejdsgiveren også i dette regnskabsår fik et betydeligt nettooverskud. Arbejdsgiveren afviste kravet blandt andet under henvisning til, at der ikke - heller ikke på baggrund af sædvane - var indgået en aftale om overskudsdeling. Vestre Landsret gav arkitekten medhold i, at han var berettiget til bonus, idet der ved udbetaling af beløbene i de forudgående år var skabt en sædvane eller fast praksis, der gav arkitekten en berettiget forventning om udbetaling af bonus for det pågældende regnskabsår.

4 Landsretten lagde i denne forbindelse vægt på, at udbetalingerne havde fundet sted på baggrund af virksomhedens resultater og ikke havde været begrundet i konkret merarbejde for den enkelte medarbejder eller andre konkrete omstændigheder, og at udbetalinger var indgået i grundlaget for arkitektens lønforhandlinger. Ved den skønsmæssige fastsættelse af bonusbeløbet tog Vestre Landsret udgangspunkt i bonustildelingen for det pågældende regnskabsår til en anden medarbejder, der tidligere havde fået udbetalt bonus i samme størrelsesorden som arkitekten, og fastsatte på denne baggrund bonussen til kr Endelig tilkendte Landsretten arkitekten kr i godtgørelse efter ansættelsesbevisloven, idet ansættelsesbeviset burde have indeholdt en bestemmelse om arkitektens ret til bonus. Dommen viser, at en arbejdsgiver i kraft af sin praksis for udbetaling af bonus kan blive forpligtet til også fremtidigt at udbetale bonus til medarbejderne, selvom der ikke er indgået en egentlig bonusaftale. Da medarbejdernes berettigede forventninger i denne situation også i et vist omfang kan påvirkes af arbejdsgiverens egen adfærd, er det ved tildeling af ekstraordinære bonusser væsentligt at kommunikere klart, hvilke særlige omstændigheder der begrunder bonusudbetalingen. 3 Ny guide til udenlandske medarbejdere Af Sussi L. Skovgaard-Holm Integrationsministeriet har netop udsendt en ny elektronisk guide til udenlandske medarbejdere, der skal hjælpe nyankomne udenlandske medarbejdere og deres familier til en god start i Danmark. Ved rekruttering af medarbejdere fra udlandet er fokus ofte hovedsageligt rettet mod reglerne for opnåelse af den fornødne arbejds- og opholdstilladelse. Efter medarbejdernes ankomst til Danmark opstår der imidlertid ofte en række praktiske spørgsmål i forhold til det danske samfund: Hvornår er vi omfattet af den danske sygesikring, hvordan fungerer det danske uddannelsessystem i forhold til børnene, hvem kan hjælpe min ægtefælle med at søge job, og hvad med skattesystemet? falder til i Danmark - og er dermed også væsentlig for virksomhedernes mulighed for at fastholde medarbejderne. Spørgsmålene ovenfor er blot nogle af de spørgsmål, der besvares i Integrationsministeriets nye guide. Guiden, der er udarbejdet på baggrund af input fra udenlandske medarbejdere, giver dels nyankomne udlændinge et overblik ved at besvare en række konkrete spørgsmål, men indeholder herudover links til de relevante myndigheder og andre relevante aktører på området, hvor supplerende information kan findes. Læs guiden på Integrationsministeriets hjemmeside Den første tid i Danmark er ofte afgørende for, hvor godt de udenlandske medarbejdere og disses familier på sigt 4 Tillidsrepræsentants beskyttelse kræver overholdelse af overenskomstens valgregler Af Jacob Falsner For at en medarbejder i henhold til Industriens Overenskomst kan opnå afskedigelsesbeskyttelse som tillidsrepræsentant, kræves det, at medarbejderen er blevet valgt i overensstemmelse med overenskomstens procedure. I forbindelse med valg af tillidsrepræsentant på en virksomhed dækket af Industriens Overenskomst var der alene én medarbejder, der ønskede at stille op. Der blev derfor ikke gennemført en egentlig valghandling, og den

5 faglige organisation meddelte herefter arbejdsgiverforeningen, at den pågældende medarbejder var valgt som tillidsrepræsentant. Arbejdsgiverforeningen og virksomheden protesterede over valget, idet det fremgår af overenskomsten, at "Valg af tillidsrepræsentant foretages ved skriftlig afstemning " samt " Valget betragtes kun som gyldigt, når halvdelen af medarbejderne har stemt på den pågældende". Efter en dialog mellem arbejdsgiverforeningen og den faglige organisation blev det aftalt, at der skulle gennemføres en skriftlig afstemning. Dog fastholdt den faglige organisation, at der var gennemført et gyldigt valg. Samme dag, som den skriftlige afstemning blev påbegyndt, blev medarbejderen opsagt sammen med 8 andre ansatte. 2 dage efter afskedigelsen forelå resultatet af den skriftlige afstemning, hvorefter medarbejderen var blevet valgt til tillidsrepræsentant med 72 ud af 81 stemmer. Den faglige organisation indbragte herefter afskedigelsen af medarbejderen for faglig voldgift med påstand om, at virksomheden skulle anerkende, at medarbejderen var beskyttet som tillidsrepræsentant, og afskedigelsen skulle underkendes. Da der ikke kunne opnås enighed mellem voldgiftsrettens partsvalgte medlemmer, blev afgørelsen overladt til voldgiftsrettens formand. I sin tilkendegivelse fandt voldgiftsrettens formand, at der ikke på tidspunktet for medarbejderens afskedigelse var gennemført et valg i overensstemmelse med overenskomstens procedure, og at tillidsrepræsentantbeskyttelsen først indtræder, når et valg har fundet sted. Medarbejderen var derfor ikke beskyttet på opsigelsestidspunktet. Formanden udtalte dog videre, at det ikke tilkommer voldgiftsretten at tage stilling til, hvorvidt afskedigelsen kan have været påvirket af medarbejderens kandidatur til tillidsrepræsentanthvervet, og at spørgsmål om afskedigelsens saglighed i givet fald skulle have været indbragt for Afskedigelsesnævnet, hvilket den faglige organisation valgte ikke at gøre. På denne baggrund blev virksomheden frifundet Tilkendegivelsen, som blev tiltrådt af sagens parter, viser, at tillidsrepræsentantbeskyttelsen i henhold til Industriens Overenskomst kræver, at tillidsrepræsentanten er blevet valgt i overensstemmelse med den procedure, der er opstillet i overenskomsten. Tilkendegivelsen indikerer dog også, at en afskedigelse af en medarbejder opstillet til tillidsrepræsentant vil kunne være usaglig i henhold til Hovedaftalen. En usaglig afskedigelse i henhold til Hovedaftalen vil dels kunne sanktioneres med en godtgørelse på op til 52 ugers løn, dels vil afskedigelsen kunne underkendes. Nye retningslinjer for vederlæggelse af ledelsen i børsnoterede selskaber I forbindelse med Komitéen for god Selskabsledelses revision af Anbefalinger for god selskabsledelse, er der vedtaget en række nye og/eller opdaterede retningslinjer for vederlæggelse af ledelsen, blandt andet: Anbefaling vedrørende variable løndele, herunder fastsættelse af en grænse for eventuelle variable dele i forhold til den samlede vederlæggelse i vederlagspolitikken Anbefaling om indførelse af bestemmelser i vederlagspolitikken om selskabets mulighed for i helt særlige tilfælde at kunne kræve hel eller delvis tilbagebetaling af variable løndele, der er udbetalt på fejlagtigt grundlag. Anbefaling om tydeliggørelse i års-/koncernregnskabet af sammenhængen mellem vederlagspolitikken og de ydede vederlag til ledelsens medlemmer.

6 5 Nye regler om social sikring Af Claus Mikkelsen Med virkning fra den 1. maj 2010 træder to nye EUforordninger om social sikring i kraft. Fra den 1. maj 2010 erstattes de gamle EF-forordninger om social sikring af to nye forordninger - forordning nr. 883/2004 samt gennemførelsesforordning nr. 987/2009. Reglerne om social sikring har blandt andet betydning for virksomheder, som har medarbejdere, der arbejder i Danmark, men har bopæl i et andet land end Danmark, eller har udstationeret medarbejdere til andre EU-lande. Medarbejdere kan kun være socialt sikret i ét EU-land. En medarbejder vil som udgangspunkt være omfattet af lovgivningen om social sikring i det EU-land, hvor han udfører sit arbejde. Udøver medarbejderen derimod en væsentlig del (25 procent eller mere) af sin beskæftigelse i bopælslandet (f.eks. som hjemmearbejde) eller i flere medlemslande for flere arbejdsgivere med hjemsted i forskellige EU-lande, er medarbejderen omfattet af lovgivningen om social sikring i sit bopælsland. Der kan være store forskelle på, hvor meget arbejdsgiveren betaler i social sikring i to EU-lande. I Danmark betales der som bekendt kun en meget lille del til social sikring, hvorimod de sociale sikringsydelser i f.eks. Sverige er væsentligt højere. Det kan derfor være af stor betydning for en arbejdsgiver at afklare, om medarbejderen er underlagt dansk eller udenlandsk social sikring. Sikringsstyrelsen (nu Pensionsstyrelsen) har udarbejdet to foreløbige vejledninger om de nye forordninger, som kan findes her. Der er endvidere udarbejdet et spørgeskema, som kan anvendes fra den 1. maj 2010, når lønmodtagere arbejder i flere EU-lande. Spørgeskemaet kan findes her. Vidste du at der i forbindelse med Komitéen for god Selskabsledelses revision af Anbefalinger for god selskabsledelser, også er vedtaget retningslinjer, hvorefter børsnoterede selskaber anbefales at vedtage politikker for selskabernes samfundsansvar - "corporate social responsibility" (CSR) - og at tage stilling til selskabets behov for etablering af whistleblowerordninger for at give mulighed for fortrolig rapportering af alvorlige forseelser eller mistanke herom. 6 Ingen godtgørelse for usaglig afskedigelse uden hjemmel i aftale eller lov Af Rasmus Høj Christensen Det er en forudsætning for godtgørelse for usaglig afskedigelse, at en opsagt medarbejder er beskyttet mod usaglig afskedigelse via individuel eller kollektiv aftale eller via lovgivningen. Da det ikke var tilfældet, gav Østre Landsret i dom af 18. december 2009 ikke en opsagt medarbejder godtgørelse for usaglig afskedigelse. En chauffør blev efter få måneders ansættelse opsagt af arbejdsgiveren grundet arbejdsmangel. Umiddelbart

7 I chaufførens individuelle ansættelseskontrakt var der henvist til overenskomsten mellem Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik og SID, men arbejdsgiveren var ikke overenskomstdækket via hverken tiltrædelsesoverenskomst eller medlemskab af arbejdsgiverforeningen. I ansættelseskontrakten var der ikke henvist til Hovedaftalen mellem DA og LO. Østre Landsret afviste chaufførens krav på godtgørelse for usaglig afskedigelse, allerede fordi overenskomsten, som der var henvist til i ansættelseskontrakten, ikke indeholdt en bestemmelse om godtgørelse ved usaglig afskedigelse, og da det ikke var godtgjort, at bestemmelserne i Hovedaftalen mellem DA og LO var gældende for ansættelsen. Endelig henviste Landsretten til, at sagen ikke i øvrigt var reguleret af lovregler om usaglig afskedigelse. Dommen viser, at godtgørelse for usaglig afskedigelse forudsætter, at der er hjemmel hertil i en aftale individuel eller kollektiv eller i lovgivningen. Dommen er således i overensstemmelse med eksisterende Højesterets praksis på området. forinden meddelelsen af opsigelsen havde arbejdsgiveren imidlertid ansat en anden chauffør med løntilskud. Den opsagte chauffør indbragte derfor sagen for domstolene med påstand om godtgørelse for usaglig afskedigelse. Kravet blev rejst under henvisning til Hovedaftalen mellem DA og LO og den overenskomst, som parterne havde aftalt skulle gælde for ansættelsen. Herudover illustrerer dommen, at en henvisning til en overenskomst i den individuelle ansættelseskontrakt ikke også automatisk indebærer, at hovedaftalen på det pågældende område er gældende for ansættelsen, når arbejdsgiveren ikke i øvrigt er overenskomstforpligtet.

8 Kontakt Tina Reissmann, partner Henriette Stakemann, partner Gitte Westall senior Rasmus Høj Christensen Sussi L. Skovgaard-Holm Christina L. Bøje Nielsen Jacob Falsner Claus Mikkelsen Frederik Waage fuldmægtig De ovennævnte kan også kontaktes på telefon OM PLESNER. Med over 200 jurister og en samlet stab på 360 medarbejdere er Plesner et af landets førende internationale firmaer med specialer inden for alle erhvervs- og offentligretlige områder. Plesners vision er at være Danmarks bedste firma - det naturlige valg for enhver dansk og udenlandsk virksomhed med behov for erhvervsjuridisk rådgivning." Dette nyhedsbrev er kun til generel oplysning og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Plesner påtager sig intet ansvar for tab som følge af fejlagtig information i nyhedsbrevet eller andre forhold i forbindelse hermed.

6 Højesteretsdomme om favør- og gratisaktier til fratrådte medarbejdere

6 Højesteretsdomme om favør- og gratisaktier til fratrådte medarbejdere Indhold 1 Løn i opsigelsesperiode og 2 b godtgørelse 2 Godtgørelse for manglende ansættelsesbevis 3 Ændret stilling under graviditet var forskelsbehandling 4 Overtrædelse af partshøringspligten og oplysningspligten

Læs mere

1 Medarbejder kunne opsige sin stilling med mere end 1 måneds varsel. 2 Oplysninger om salg til kunder var en forretningshemmelighed

1 Medarbejder kunne opsige sin stilling med mere end 1 måneds varsel. 2 Oplysninger om salg til kunder var en forretningshemmelighed Indhold 1 Medarbejder kunne opsige sin stilling med mere end 1 måneds varsel 2 Oplysninger om salg til kunder var en forretningshemmelighed 3 Illoyalt at videresende kundeoplysninger til privat email-adresse

Læs mere

3 Arbejdsgivers videregivelse af oplysninger om alkoholmisbrug. 5 Afskedigelse af piloter i strid med ligebehandlingsloven

3 Arbejdsgivers videregivelse af oplysninger om alkoholmisbrug. 5 Afskedigelse af piloter i strid med ligebehandlingsloven Indhold 1 Medarbejder havde ikke pligt til at tilbagesælge aktier 2 Aftalt lønnedgang 3 Arbejdsgivers videregivelse af oplysninger om alkoholmisbrug 4 Fyret for at tage afsked med døende ægtefælle 5 Afskedigelse

Læs mere

1 HR-seminar om sygefravær. 2 Alternativer til afskedigelse. 3 Løn, bonus, ferie m.v. under orlov. 4 Multimediebeskatning

1 HR-seminar om sygefravær. 2 Alternativer til afskedigelse. 3 Løn, bonus, ferie m.v. under orlov. 4 Multimediebeskatning Nr. 11 November 2009 1 HR-seminar om sygefravær 2 Alternativer til afskedigelse 3 Løn, bonus, ferie m.v. under orlov 4 Multimediebeskatning 5 Tilbagebetaling af uberettiget udbetalt løn m.v. 1 HR-seminar

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER AUGUST 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Ligebehandlingsnævnet... 1 Indberetningspligt i forbindelse med udstationering af medarbejdere til Danmark... 2 Udvidelse af arbejdsgiverfinansierede

Læs mere

Indhold. 1 Direktør eller funktionær? 2 Tilknytningskrav ved virksomhedsoverdragelse. 3 Lovvalg ved arbejde på tværs af landegrænser

Indhold. 1 Direktør eller funktionær? 2 Tilknytningskrav ved virksomhedsoverdragelse. 3 Lovvalg ved arbejde på tværs af landegrænser Indhold 1 Direktør eller funktionær? 2 Tilknytningskrav ved virksomhedsoverdragelse 3 Lovvalg ved arbejde på tværs af landegrænser 4 Bortvisning af direktør 5 Omfang af fratrædelsesgodtgørelse 6 Afskedigelser

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Berettiget at afskedige medarbejder under barsel 2 Gravid elev havde ret til forlængelse af uddannelsesaftale 3 Ny kantine og ny menu, men hvad med kokken? 4 120-dages reglen var ikke opfyldt 5 Togtur

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Plesner får endnu en stærk profil i hus 2 Bordet fanger 3 4 Fyret på grund af nedsat hørelse Ingen provision uden salg 5 Afvist af Højesteret 1 Plesner får endnu en stærk profil i hus Advokat Lise Høy

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Nyuddannet søges 2 Selvstændig konsulent var også lønmodtager 7 Offentligt ansattes ytringsfrihed 8 Arbejdsgiverorganisations forlig var bindende 3 Forlængelse af tidsbegrænset ansættelsesaftale 4 Tvunget

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Lovforslag om administrative lettelser på funktionærområdet... 1 Nye skattesatser og -grænser... 2 Lovforslag om arbejdsgivers brug af jobklausuler...

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Flere kvinder i bestyrelsen 2 Flytning af tjenestemandsansat 3 Legitime kønskvoter 4 Tilbagekøbsklausuler 5 Passivitet og bortvisning 6 Saglig opsigelse af gravid medarbejder 7 Deltidsansatte på flextid

Læs mere

Whistleblowing en fremmed fugl i dansk ansættelsesret

Whistleblowing en fremmed fugl i dansk ansættelsesret arbejds- og ansættelsesret Af advokat Tina Brøgger Sørensen og advokatfuldmægtig Frederik Waage juli 2008 Whistleblowing en fremmed fugl i dansk ansættelsesret En række erhvervsvirksomheder herhjemme har

Læs mere

Sygebonus. arbejds- og ansættelsesret. Sygebonus reguleres som almindelig bonus. Af advokat Tina Reissmann & advokat Christina Louise Bøje Nielsen

Sygebonus. arbejds- og ansættelsesret. Sygebonus reguleres som almindelig bonus. Af advokat Tina Reissmann & advokat Christina Louise Bøje Nielsen arbejds- og ansættelsesret Af advokat Tina Reissmann & advokat Christina Louise Bøje Nielsen februar 2009 Sygebonus Bonusordninger vinder stadig mere indpas i små og mellemstore virksomheder, hvor medarbejdere,

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Forlængelse af tidsbegrænsede ansættelser 2 Flypersonale havde ikke funktionærstatus 3 GPS skulle bruges til at kontrollere en medarbejder 7 Bortvist efter bytur 8 Opsigelse forud for nært forestående

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Ændring af ligebehandlingsloven 2 Vejledning om flere kvinder i bestyrelsen 3 Sklerose ikke et handicap 4 Krav ikke frafaldet ved aftale 5 Overskridelse af kundeklausul 6 Degradering af militær tjenestemand

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Bortvist på grund af ADHD 2 Fravær og advarsler kunne begrunde afskedigelse 3 Uberettiget bortvisning 4 Illoyal indkaldelse til personalemøde 5 Vikarloven vedtaget 1 Bortvist på grund af ADHD Bortvisning

Læs mere

Domme og vilkår for fleksjob og andre særlige medarbejdergrupper

Domme og vilkår for fleksjob og andre særlige medarbejdergrupper Domme og vilkår for fleksjob og andre særlige medarbejdergrupper 01 - Oversigt Fastholdelse af særlige medarbejdergrupper 13.30 Registrering og netværk 14.00 Velkomst v/ netværkskoordinator Signe Bloch

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET AKTUEL ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET EN ORIENTERING FRA PLESNER OM AKTUEL ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET JULI 2005 Plesners styrkelse af forretningsområdet og partner Tina Reissmann Plesner har over en periode

Læs mere

Beskæftigelsesministerens gennemgang af omfanget af afskedigelser af personer i forbindelse med graviditet og barselorlov Januar 2013

Beskæftigelsesministerens gennemgang af omfanget af afskedigelser af personer i forbindelse med graviditet og barselorlov Januar 2013 Beskæftigelsesministerens gennemgang af omfanget af afskedigelser af personer i forbindelse med graviditet og barselorlov Januar 2013 1. Indledning...3 2. Gennemgangen...3 3. Sammenfatning...4 3.1 Antallet

Læs mere

HR Jura. Juli 2013. www.accura.dk

HR Jura. Juli 2013. www.accura.dk Juli 2013 HR Jura I HRJura ser vi denne gang nærmere på Højesterets nye dom vedrørende ADHD, handicapbegrebet samt fastsættelsen af godtgørelsesniveauet i sådanne sager. Endvidere indeholder nyhedsbrevet

Læs mere

HR Jura. Marts 2014. www.accura.dk

HR Jura. Marts 2014. www.accura.dk Marts 2014 HR Jura I HRJura ser vi denne gang nærmere på status for EU s persondataforordning, whistleblower-ordninger i den finansielle sektor samt en række spændende praksis om bl.a. handicapbegrebet

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Ring og Werge sagerne 2 Overtrædelse af markedsføringsloven medførte bortvisning 3 Beregningsgrundlaget for rådighedsløn 5 Ret til fratrædelsesgodtgørelse på trods af kontraopsigelse 6 Ny betænkning

Læs mere

KLAGERÅDSBERETNING 2012

KLAGERÅDSBERETNING 2012 KLAGERÅDSBERETNING 2012 1 INDHOLD FORORD FRA KLAGERÅDETS FORMAND 3 FORORD FRA KLAGERÅDETS MÆGLINGSMAND 4 AFSKEDIGELSE 6 ARBEJDSKADER 15 LØN 20 RÅDGIVNING 25 DIVERSE 29 IKKE REALITETSBEHANDLEDE SAGER 33

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Hensynet bag aldersdiskriminerende opsigelser medførte mindre godtgørelser 2 Klage over en afgørelse fra Arbejdstilsynet - kan det betale sig? 3 Ingen virksomhedsoverdragelse, da de væsentligste aktiver

Læs mere

HR Jura. Maj 2013. www.accura.dk

HR Jura. Maj 2013. www.accura.dk Maj 2013 HR Jura Denne udgave af HRJura indeholder en række spændende artikler om nyere domme fra landsretterne og Højesteret samt Folketingets vedtagelse af den nye vikarlov 30. maj 2013. I dommene tages

Læs mere

Dansk Handel & Service. Arbejde uden grænser. Et værktøj til udstationering

Dansk Handel & Service. Arbejde uden grænser. Et værktøj til udstationering Dansk Handel & Service Arbejde uden grænser Et værktøj til udstationering Forord Vi skal sende en mand til udlandet og hvad nu? Flere og flere af vore medlemsvirksomheder står overfor, at deres medarbejdere

Læs mere

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven med kommentarer Teknisk Landsforbund Senest redigeret 30. november 2010 Forfatter/redigeret af: Byrial Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Denne

Læs mere

KLAGERÅDSRAPPORT 2006

KLAGERÅDSRAPPORT 2006 KLAGERÅDSRAPPORT 2006 Indholdsfortegnelse Forord fra Klagerådets formand... 2 Forord fra Klagerådets mæglingsmand... 4 Afskedigelse... 6 Ansættelsesvilkår... 11 Arbejdsskade... 15 Løn... 18 Rådgivning...

Læs mere

Rygning nej tak ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET. Totalt rygeforbud? Af advokat Tina Reissmann

Rygning nej tak ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET. Totalt rygeforbud? Af advokat Tina Reissmann ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET EN ORIENTERING FRA PLESNER OM ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NOVEMBER 2007 Af advokat Tina Reissmann Rygning nej tak Den meget omtalte rygelov trådte i kraft den 15. august 2007.

Læs mere

Rekonstruktion i praksis gennemgang af de nye regler

Rekonstruktion i praksis gennemgang af de nye regler JURIDISK Nyhedsmagasin Nr. 03/2011 CORPORATe NEWSLETTER Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor Rekonstruktion i praksis gennemgang

Læs mere