Årsberetning for Ankenævnet i sager om svangerskabsafbrydelse, sterilisation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2010. - for Ankenævnet i sager om svangerskabsafbrydelse, sterilisation"

Transkript

1 Årsberetning for Ankenævnet i sager om svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation

2 Årsberetning for Ankenævnet i sager om svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation Sundhedsstyrelsen, juni 2011 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge København S URL: Kategori: Faglig rådgivning Emneord: årsberetning, abort, anke, svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion, sterilisation Sprog: Dansk Version: 1.0 Versionsdato: 29. juni 2011 Format: pdf Udgivet af Sundhedsstyrelsen, juni 2011 Kildeangivelse: Referat eller gengivelse af oplysninger i Abortankenævnets Årsrapport 2010, herunder skema- og graftegninger, må kun ske med tydelig angivelse af Abortankenævnets Årsrapport 2010 som kilde.

3 Forord Ankenævnet i sager om svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation ønsker med Årsrapport 2010 at give en let overskuelig oversigt over Ankenævnet og de regionale samråds arbejde i det forgangne år. Årsrapporten er inddelt således, at der i den 1. del er en oversigt med statisktiske oplysninger indenfor de enkelte områder, 2. del indeholder et kort referat af Ankenævnets afgørelser, og 3. del indeholder et optryk af de relevante love, bekendtgørelser og cirkulærer. De regionale samråd behandlede i 2010 i alt 1041 sager om svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation det højeste antal hidtil. Ud af de i alt 945 rene ansøgninger om svangerskabsafbrydelse blev der givet 869 tilladelser. Heraf var 518 tilladelser begrundet i faren for, at barnet ville blive født med en alvorlig legemlig eller sjælelig lidelse, jf. lovens 94, stk. 1 nr. 3. Det svarer til, at 59,6 % af alle tilladelser i 2010 blev givet efter lovens 94, stk. 1 nr. 3. Det er igen en stigning i forhold til 2008 og 2009, hvor disse tilladelser udgjorde henholdsvis ca. 55 % og 57 %. Antallet af tilladelser stiger fortsat. Hovedårsagen til stigningen må igen i år - tilskrives stigningen i ansøgninger efter nakkefoldsscanningen i 13. uge og misdannelsesscanningen i uge og efterfølgende tilladelser. Dette harmonerer også med, at en stadig større del af aborttilladelserne gives på baggrund af i faren for, at barnet ville blive født med en alvorlig legemlig eller sjælelig lidelse Samlet var ændringsprocenten i 2010 på 19,2 % for sager, der blev indbragt for Ankenævnet. Ændringsprocenten er dermed steget en anelse i forhold til 2009, hvor ændringsprocenten var 15,6 %, ligesom den er lidt højere end i de foregående 3 år. Gennemsnittet for de seneste 10 år er dog ca. 19 %. Jeg finder anledning til at takke Ankenævnets dygtige medarbejdere, akademisk medarbejder Mikala Utzon de Brass, fuldmægtig Arnfrid J. Kromann og fuldmægtig Katrine Winther Hansen, for jeres store arbejde, engagement og indsats i Ankenævnet i det forløbne år. En særlig tak skal lyde til formandens unge søn, Erik Fredgaard, der i væsentligt omfang har bistået med IT-mæssig hjælp i forbindelse med graftegninger mv. i Årsberetning Juni 2011 Leon Fredgaard Formand 3

4 Indhold 1 Ankenævnets grundlag, opgaver og sammensætning Grundlag Opgaver Sammensætning 5 2 Sagsbehandlingen Regelgrundlaget Den praktiske arbejdsgang Ankesager Tilsynsfunktionen 8 3 Samrådenes virksomhed i Svangerskabsafbrydelse Ansøgninger om svangerskabsafbrydelse efter udløbet af 12. svangerskabsuge Ansøgninger om tilladelse til svangerskabsafbrydelse uden samtykke fra forældremyndighedsindehaveren Fosterreduktion Sterilisation 17 4 Ankenævnets virksomhed i Ankesager Svangerskabsafbrydelse Fosterreduktion Sterilisation Sager indsendt til gennemsyn Bemærkninger af generel interesse Møder med samrådene Andet 29 5 De konkrete sager De konkrete sager om svangerskabsafbrydelse De konkrete sager om sterilisation 66 6 Bilagsfortegnelse over gældende forskrifter for

5 1 Ankenævnets grundlag, opgaver og sammensætning 1.1 Grundlag Ankenævnet i sager om svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation (Abortankenævnet) er oprettet af Indenrigs- og Sundhedsministeren i medfør af sundhedslovens 97, stk. 2. Reglerne om svangerskabsafbrydelse og fosterreduktion findes i Sundhedslovens afsnit VII ( ) og reglerne om sterilisation i afsnit VIII ( ). 1.2 Opgaver Efter sundhedslovens 97, stk. 1 opretter Indenrigs- og Sundhedsministeren for hver region et eller flere samråd, der afgør sager efter lovens 94, 95, stk. 2 og 3, 98, stk. 2 og 99, stk. 2 og 3, dvs. ansøgninger om tilladelse til svangerskabsafbrydelse fra kvinder, der ikke opfylder betingelserne for fri adgang til svangerskabsafbrydelse, samt i visse tilfælde anmodninger om fosterreduktion. Efter sundhedslovens 108 behandler samrådene tillige ansøgninger om sterilisation efter 106, stk. 2 og 107, 110 og 111. Ankenævnet har ifølge sundhedslovens 97, stk. 2 og 108, stk. 2 til opgave at behandle klager over de afgørelser, som træffes af samrådene og at føre tilsyn med samrådenes virksomhed. Ankenævnets sagsbehandling er omtalt nærmere nedenfor i afsnit Sammensætning Ankenævnet består af en formand samt et antal andre medlemmer. Formanden skal være dommer. I behandlingen af hver klagesag deltager mindst tre medlemmer, herunder formanden eller et medlem, der opfylder betingelserne for at være formand. Af de to andre medlemmer skal den ene være speciallæge i gynækologi eller kirurgi, mens den anden skal være speciallæge i psykiatri eller have særlig socialmedicinsk indsigt. I praksis består Ankenævnet af 3 medlemmer, en dommer, en speciallæge i gynækologi og en speciallæge i psykiatri, med to suppleanter for hvert medlem. Medlemmerne beskikkes for en 4-årig periode. Den seneste periode udløb den 31. marts 2008, og der blev således i 2008 beskikket medlemmer for perioden pr. 1. april marts Medlemmerne beskikkes af ministeren, i praksis efter indstilling fra henholdsvis Den danske Dommerforening, Dansk Selskab for Gynækologi og Obstetrik og Dansk Psykiatrisk Selskab. Årsberetning

6 Ankenævnet bestod i 2010 af følgende medlemmer: Dommer Leon Fredgaard (formand) Overlæge, klinikchef Lene Lundvall (gynækologisk medlem) Lektor Birgit Petersson (psykiatrisk medlem) Suppleanter for formanden: Dommer Ingrid Drengsgaard Landsdommer Karen Hald Gynækologiske suppleanter: Overlæge Lisa Maria Bang Overlæge Niels Uldbjerg Overlæge Kresten Rubæk Petersen (til og med 31. juli 2010) Psykiatriske suppleanter: Overlæge Marianne Kastrup Overlæge Karin Garde Sekretariat: Nævnets sekretariatsfunktion varetages af Sundhedsstyrelsen, Tilsyn, Islands Brygge 67, 2300 København S. Tlf.: , Nævnets juridiske/ akademiske sekretærer: Akademisk medarbejder Mikala Utzon de Brass Fuldmægtig Arnfrid J. Kromann Stedfortrædere for nævnets juridiske sekretær: Fuldmægtig Katrine Winther Hansen Og back up, fuldmægtig Jens Kristian Villadsen og fuldmægtig Louise Gjørup Ankenævnet har oprettet en hjemmeside. Hjemmesiden findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, under emnet behandlingsforløb. Den direkte adresse er: Årsberetning

7 2 Sagsbehandlingen 2.1 Regelgrundlaget Reglerne om Ankenævnets sagsbehandling fremgår af sundhedslovens 97, stk. 3, og 108, stk. 4 med tilhørende cirkulære om behandling af sager om svangerskabsafbrydelse og fosterreduktion (cirkulære nr. 23 af 3. april 2006) kapitel 5 og cirkulære om behandlingen af sager om sterilisation (cirkulære nr. 24 af 3. april 2006) kapitel 5. Det fremgår af cirkulæret, at votering sker mundtligt på et møde, men at formanden kan bestemme, at votering undtagelsesvis sker på anden måde, hvis det findes hensigtsmæssigt, fx i særligt hastende sager. 2.2 Den praktiske arbejdsgang Ankenævnet holder møder 3-4 gange årligt. På disse møder drøftes generelle spørgsmål og de nedenfor under nævnte tilsynssager, samt eventuelle ankesager. De fleste ankesager er af hastende karakter og behandles i telefonmøder Ankesager Ankesager om svangerskabsafbrydelse og fosterreduktion er i sagens natur - altid af hastende karakter, og det fremgår da også af cirkulæret, at arbejdet skal tilrettelægges således, at det sikres, at afgørelser træffes hurtigst muligt. Sagerne indbringes som regel ved, at den ansøgende kvinde meddeler regionen (samrådets sekretariat), at samrådets afgørelse ønskes indbragt for Ankenævnet. Samme dag eller senest arbejdsdagen efter underrettes Ankenævnets sekretær, og samtidig fremsendes sagen pr. telefax eller ved sikker til Ankenævnets sekretariat. Der aftales mødetidspunkt med de Ankenævnsmedlemmer, der skal deltage. Mødet i Ankenævnet holdes normalt som et telefonmøde, og finder som absolut hovedregel sted arbejdsdagen efter samrådets afgørelse - eller undtagelsesvist den næst følgende dag, først og fremmest, hvis Ankenævnet ønsker yderligere oplysninger. I praksis træffes der således afgørelse i Ankenævnet inden for 1 2 arbejdsdage efter, at klageren har meddelt samrådssekretariatet, at denne ønsker at anke samrådets afgørelse. Hvert medlem af Ankenævnet kan dog kræve, at der tilvejebringes yderligere oplysninger. Det forekommer derfor, at sagsbehandlingen tager lidt længere tid. Sagerne afgøres på grundlag af det skriftlige materiale, der ligger i sagen. Det forekommer, at klageren ønsker foretræde for Ankenævnet. Som følge af sagernes hastende karakter, Ankenævnsmedlemmernes opgaver i deres faste job og medlemmernes spredte geografiske placering, er det imidlertid forbundet med store praktiske vanskeligheder, at imødekomme et sådant ønske. Hidtil har de pågældende er- Årsberetning

8 klæret sig tilfredse med at få lejlighed til at forelægge deres synspunkter telefonisk for Ankenævnets formand. Tilladelse kan kun gives, såfremt Ankenævnets 3 medlemmer er enige herom. Straks efter at Ankenævnet har truffet afgørelse, underrettes regionen telefonisk om afgørelsen. Går afgørelsen ud på, at der gives tilladelse, bekræftes tilladelsen desuden straks pr. telefax eller sikker , således at svangerskabsafbrydelsen eller fosterreduktionen kan iværksættes uden yderligere forsinkelse. Ankenævnets afgørelse indeholdende en redegørelse for sagen og Ankenævnets begrundelse fremsendes i løbet af nogle dage. Ankesager om sterilisation er ikke af tilsvarende hastende karakter, men tilstræbes også behandlet hurtigt, enten på et telefonmøde, eller ved et af Ankenævnets faste møder Tilsynsfunktionen Ankenævnets forpligtelse til at føre tilsyn med samrådene opfyldes ved, at samrådene indsender ca. 1/4 af de behandlede sager til gennemsyn i Ankenævnet. Nævnets sekretær udfærdiger et kort referat af hver sag, og sagerne cirkulerer herefter mellem Ankenævnets medlemmer. På de faste møder drøftes de sager, hvor et eller flere af medlemmerne har fundet anledning til bemærkninger, og det besluttes, om der skal gives bemærkninger til samrådet om sagen. Formålet med tilsynet er at sikre en ensartet praksis over hele landet. Ankenævnet holder derudover møder med samrådene. Sådanne møder finder sted efter behov, som hovedregel hvert 2. eller 3. år. Årsberetning

9 3 Samrådenes virksomhed i 2010 Samrådene i regionerne behandlede i 2010 i alt ansøgninger om tilladelse til svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion eller sterilisation. 3.1 Svangerskabsafbrydelse Ansøgninger om svangerskabsafbrydelse efter udløbet af 12. svangerskabsuge. Samrådene modtog 945 ansøgninger om tilladelse til svangerskabsafbrydelse i medfør af lovens 94 stk. 1 nr. 1 6, dvs. ansøgning om tilladelse til svangerskabsafbrydelse efter udløbet af 12. svangerskabsuge. Der blev givet 869 tilladelser og 76 afslag (8,7 %). Til antallet af tilladelser skal lægges de 8 sager, hvor Ankenævnet ændrede et afslag til tilladelse, jf. nedenfor pkt Det reelle antal tilladelser er således 877. Med hensyn til sundhedslovens 94, hvor betingelserne for svangerskabsafbrydelse fremgår, henvises der til de optrykte lovforskrifter mv. sidst i beretningen. Den følgende figur viser tilladelser og afslag i 2010 fordelt efter graviditetens alder: Tilladelser og afslag fordelt på graviditetens alder Tilladelser og afslag fordelt på graviditetens alder uge uge uge uge uge 23.uge 24.uge o.s. Tilladelser Afslag Langt det største antal tilladelser bliver givet inden udløbet af 18. uge, i 2010 var det 61,8 % af tilladelserne. Af de i alt 945 ansøgninger var de 532 eller 56,3 % - begrundet i faren for, at barnet ville blive født med en alvorlig legemlig eller sjælelig lidelse, jf. lovens 94, stk. 1 nr. 3. Der blev givet 14 afslag og 518 tilladelser iht. denne bestemmelse, svarende til, at 59,6 % af alle tilladelser i 2010 blev givet efter lovens 94, stk. 1 nr. 3. Årsberetning

10 Ikke overraskende gives de fleste tilladelser i ugerne efter den almindelige nakkefolds-scanning i 13. uge og efter misdannelsesscanningen i uge. Det hører med til billedet, at der også er givet 23 tilladelser til fosterreduktion, hvor der var fare for, at et foster ville få en alvorlig legemlig eller sjælelig lidelse, jf. nedenfor pkt Fosterreduktion er teknisk set ikke svangerskabsafbrydelse, så statistisk opgøres svangerskabsafbrydelse og fosterreduktion særskilt. Modsat er antallet af tilladelser på grundlag af de øvrige indikationer i 94, stk. 1 jævnt faldende efter udløbet af 16. uge. Den følgende figur viser fordelingen: uge uge uge uge uge 23. uge 24. uge o.s. Fare for sygdom øvrige Ikke overraskende gives de fleste tilladelser efter 94, stk. 1 nr. 3 i ugerne efter den almindelige nakkefoldsscanning i 13. uge og efter misdannelsesscanningen i uge. I modsætning hertil er antallet af tilladelser på andre indikationer jævnt faldende efter udløbet af 16. uge. Antallet af ansøgninger er igen steget, men slet ikke så markant som i årene I forhold til de 903 ansøgninger i 2009 er der i 2010 med 945 ansøgninger tale om en stigning på 4,6 %. Frem til 2000 lå antallet af ansøgninger stabilt på lidt over 600 ansøgninger årligt, fra 2001 til 2004 lå niveauet omkring 700 ansøgninger årligt. Siden 2005 er der hvert år sket en stigning til nu 945, det højeste antal indtil nu. Årsberetning

11 Nedenstående diagrammer viser udviklingen i perioden : Antal ansøgninger Antal ansøgninger Indtil 2000 var antallet af ansøgninger omkring 600 om året. Efter et spring op ad i 2001 lå antallet årligt omkring 700 ansøgninger. Siden 2004 er der hvert år sket en stigning, og i 2010 er antallet af ansøgninger om svangerskabsafbrydelse det hidtil højeste. Fordelt på tilladelser og afslag ser udviklingen således ud: Tilladelser og afslag i henhold til 94, stk. 1, nr Tilladelser og afslag i henhold til 94, stk. 1, nr Tilladelser Afslag Der er i de senere år givet omkring tilladelser om året. Siden 2005 er antallet steget markant. Årsberetning

12 Antallet af tilladelser stiger fortsat. Stigningen er dog ikke jævnt fordelt i forhold til graviditetens alder. Stigningen er især markant i uge og i uge med 4,2 % beregnet under et. Hovedårsagen til stigningen må igen i år - tilskrives stigningen i ansøgninger efter misdannelsesscanningen i uge og efterfølgende tilladelser. Tilsvarende har der været et meget - markant fald på 37,5 % i tilladelser i graviditetsuge 23 og senere. Dette skal endda ses på baggrund af et ligeledes væsentligt fald i 2009 på 30,4 %. Den følgende figur viser udviklingen: Tilladelser fordelt efter graviditetens længde, Tilladelser fordelt efter graviditetens længde, uge uge uge uge uge 23. uge o.s. Den gennem de senere år ubrudte stigning i antallet af tilladelser i uge og i uge er vendt til et svagt fald, men er stadig på et højt niveau. Der er sket en stigning i tilladelser i uge og uge på 4,2 %, mens der er tale om et markant fald i tilladelser efter uge 23 og senere på 30,4 %. Da tallene kan være vanskelige at aflæse i grafen, medtages de her i skemaform: uge uge uge uge uge uge o.s Årsberetning

13 Der er igen i år stigning i antallet af tilladelser, der er begrundet i faren for, at barnet vil blive født med en alvorlig legemlig eller sjælelig lidelse, jf. lovens 94, stk. 1 nr. 3. Den stigende tendens er således fortsat, og der i 2010 er tale om en stigning til 518 tilladelser i 2010 fra 477 tilladelser i ,6 % af alle tilladelser blev givet efter 94, stk. 1 nr. 3, hvilket er en stigning i forhold til 2008 og 2009, hvor disse tilladelser udgjorde henholdsvis ca. 55 % og 57 %. Tilladelser efter andre bestemmelser er fladet ud og viser et svagt fald siden Set over en årrække er udviklingen tydelig: Tilladelser efter 94, stk. 1 nr. 3 og tilladelser efter 94, stk. 1 nr. 1-2 og nr Fare for sygdom Øvrige grunde Kurven, der viser antallet af tilladelser efter 94, stk. 1, nr. 1 2 og nr. 4 6, er fladet ud og viser et beskedent fald. Der er en beskeden stigning i antallet af tilladelser efter 94, stk. 1, nr ,6% af alle tilladelser var i 2010 begrundet i faren for misdannelser. Det har været antaget, at den markante stigning i antallet af tilladelser til svangerskabsafbrydelse efter udløbet af 12. uge har været en følge af den prænatale fosterdiagnostik. Stigningen kunne også skyldes en tilsvarende stigning i antallet af graviditeter. I den følgende figur sammenlignes antallet af tilladelser til svangerskabsafbrydelse med antallet af fødsler. Figuren viser, at stigningen i tilladelser ikke kan henføres til en stigning i antallet af graviditeter, idet man må formode, at antallet af fødsler afspejler antallet af graviditeter. Henset til, at der i 2010 blev født levendefødte børn det laveste antal siden 1989 er der således tale om en reel stigning i antallet af svangerskabsafbrydelser. I perioden udgør tilladelserne til svangerskabsafbrydelse i forhold til fødsler 1,3 % - i 2010 helt præcist 1,32 %. Årsberetning

14 Antal fødsler Antal fødsler Antal fødsler Svangerskabsafbrydelse i forhold til fødsler Svangerskabsafbrydelse i forhold til fødsler Levende fødte i hundreder svangerskabsafbrydelse efter 12.uge Der fødes årligt omkring børn, i I forhold hertil udgjorde tilladelser til svangerskabsafbrydelse i lidt mere end 1 %, i ,2 %, og i ,3 %. Antallet af tilladelser til svangerskabsafbrydelse stiger altså mere end stigningen i fødselstallet berettiger til. Andelen af ansøgninger, hvor der bliver givet afslag, har gennem de senere år ligget nogenlunde stabilt omkring 7 8 %. I 2010 var afslagsprocenten på 8,1. Årsberetning

15 Afslag i procent af det samlede antal ansøgninger i henhold til 94, Afslag i procent af det samlede antal ansøgninger i henhold til ,5 6,8 7,6 6,4 8,6 7,14 5,9 7,2 8,7 8, Afslag i procent Ansøgninger om tilladelse til svangerskabsafbrydelse uden samtykke fra forældremyndighedsindehaveren Samrådene gav i tilladelser og 8 afslag på ansøgninger om tilladelse efter lovens 99 stk. 2 til svangerskabsafbrydelse, uden at der indhentes samtykke fra forældremyndighedens indehaver, og 2 tilladelser efter lovens 99, stk. 3 om tilladelse på trods af, at forældremyndighedens indehaver modsatte sig indgrebet. Antallet af ansøgninger om tilladelse efter 99 har i de seneste år vist en faldende tendens. Denne tendens er dog ikke fortsat i år, hvor der har været tale om en stigning på 18,75 % i forhold til Til og med 2006 omfatter tallene såvel ansøgninger efter 99, stk. 2 som stk. 3. Fra og med 2007 er tallene opgjort særskilt for de to bestemmelser. Tilladelser og afslag efter 99, stk. 2 og stk. 3, Tilladelser og afslag efter 99, stk. 2 og stk Tilladelser stk. 2 Afslag stk. 2 tilladelser stk. 3 afslag stk. 3 Årsberetning

16 Der var også i 2010 betydeligt færre ansøgninger end i de foregående ti år som gennemsnit. Antallet af tilladelser er dog steget med 6 fra 2009 til Tilladelse er som i de tidligere år navnlig blevet givet til unge piger, der primært af af religiøse eller etniske grunde ikke tør involvere forældrene, fordi der er en reel risiko for, at pigen udstødes af familien eller udsættes for fysisk eller psykisk overlast. Endvidere er der givet tilladelse til unge piger, der som følge af alvorlig uoverensstemmelse med forældrene ikke bor hjemme. Afslagene er givet til piger, der har et rimeligt forhold til forældrene, men som ikke ønsker at involvere forældrene, typisk fordi de frygter, at forældrene vil blive skuffede eller vrede, når de erfarer om graviditeten. Der henvises i øvrigt til Ankenævnets bemærkninger om disse sager under 3.5.1, pkt. C. 3.2 Fosterreduktion Samrådene har i 2010 behandlet 23 sager om fosterreduktion. Der blev givet tilladelse i alle sager. Sagerne fordeler sig med 12 ansøgninger efter 95, stk. 3 - fare for at et eller flere af fostrene ville få en legemlig eller sjælelig lidelse -, og 11 ansøgninger efter 95, stk. 2, - at formindske risikoen for det eller de tilbageblevne fostre. Af de 12 ansøgninger efter 95, stk. 3 blev der givet 12 tilladelser og ingen afslag. Af de 12 ansøgninger efter 95, stk. 2 blev der givet11 tilladelser og ingen afslag. Med hensyn til sundhedslovens 95, hvor betingelserne for fosterreduktion fremgår, henvises der til de optrykte lovforskrifter mv. sidst i beretningen. Årsberetning

17 Tilladelser til fosterreduktion, 2010, fordelt på graviditetsalder Tilladelser til fosterreduktion, 2010, fordelt på graviditetsalder uge og tidligere uge uge uge uge uge 23. uge 24. uge o.s. 99, stk. 2 99, stk. 3 Fosterreduktioner efter 99, stk. 2 omfatter kun fosterreduktioner efter udløbet af 12. uge. Fosterreduktioner i 12. uge eller tidligere med det formål at formindske risikoen for det eller de øvrige fostre kræver ikke tilladelse, og er derfor ikke med i samrådenes statistik. Antallet af sager om fosterreduktion synes at ligge omkring om året. I 2009 blev der givet 29 tilladelser og 1 afslag og i tilladelser og 3 afslag. I tilladelser og ingen afslag, i tilladelser og 1 afslag, i tilladelser og 1 afslag, og i 2004 blev der fra lovens ikrafttræden den 1. juli 2004 givet 9 tilladelser og 1 afslag. 3.3 Sterilisation Samrådene har i 2010 modtaget i alt 27 anmodninger om tilladelse til sterilisation et væsentligt fald i forhold til 2008 og 2009, hvor samrådene modtog i alt henholdvis 51 og 35 anmodninger. Der blev givet 15 tilladelser og 12 afslag. 11 anmodninger - eller lidt under 1/2 - kom fra ansøgere, der som følge af sindssygdom, hæmmet psykisk udvikling, alvorligt svækket helbred eller af anden grund var ude af stand til at forstå betydningen af sterilisation, lovens ansøgning kom fra en ansøger under 18 år, eller hvor der i øvrigt forelå omstændigheder, hvor det på grund af ansøgerens sjælelige tilstand er betænkeligt, at vedkommende søger på egen hånd, lovens 111. Sagerne drejer sig som hidtil navnlig om mentalt handicappede unge piger, der ikke tåler p-piller, eller som har problemer med at administrere p-piller, typisk i forbindelse med, at de flytter fra hjemmet eller fra en institution til et bofællesskab. Med hensyn til sundhedslovens 110 og 111, hvor betingelserne for sterilisation fremgår, henvises der til de optrykte lovforskrifter mv. sidst i beretningen. Årsberetning

18 Antallet af ansøgninger, og dermed også af tilladelser, er faldet markant siden årtusindskiftet. Den nedenstående figur viser udviklingen: Sterilisation, tilladelser og afslag, Antallet af tilladelser er faldet kraftigt. Antallet af tilladelser i 2010 på 15 er langt under gennemsnittet, der for de viste 11 år er på 35 årlige tilladelser. Sterilisation, tilladelser og afslag Tilladelser Afslag Årsberetning

19 Ankenævnets virksomhed i Ankesager Ankenævnet har i 2010 modtaget 54 ankesager, fordelt med 48 sager om svangerskabsafbrydelse efter 94 2 sager om andet 3 sager om tilladelse uden forældresamtykke efter 99 1 sager om sterilisation 0 sager om fosterreduktion Fra 2009 til 2010 er der tale om et fald i ankesager på 10 %. Antallet af ankesager varierer meget og ligger i 2010 en anelse over gennemsnittet de sidste 10 år, hvor ankesagerne har ligget på lidt over 40 sager om året. Den følgende figur illustrerer udviklingen: Indkomne sager Indkommende sager Figuren viser det samlede antal sager, der er indbragt for Ankenævnet, dvs. såvel sager om svangerskabsafbrydelse, som sager om fosterreduktion og om sterilisation. Der er væsentlige udsving fra år til år. Gennemsnittet for de viste år er lidt over Svangerskabsafbrydelse Ankenævnet har i 2010 behandlet 48 sager efter 94 stk. 1 nr. 1 6 (tilladelse til svangerskabsafbrydelse efter 12. uge), og 3 sager om tilladelse efter 99, stk. 2 (tilladelse til svangerskabsafbrydelse uden at indhente tilladelse fra forældreansvarsindehaver). Ankenævnet har i 2010 ikke behandlet sager om tilladelse efter Årsberetning

20 99, stk. 3 (tilladelse på trods af, at forældremyndighedsindehaveren nægter at give tilladelse). I 40 af de 48 sager (83,3 %) efter 94, stk. 1, nr. 1-6 stadfæstede Ankenævnet samrådets afgørelse. I 8 sager (16,7 %) ændrede Ankenævnet samrådets afgørelse og gav tilladelse til svangerskabsafbrydelse. I de 3 sager efter 99, stk. 2 (tilladelse til svangerskabsafbrydelse uden at indhentelse af forældreansvarshaverens tilladelse) stadfæstede Ankenævnet 1 af samrådsafslagene og ændrede 2 afslag til en tilladelse. Samlet giver dette en ændringsprocent på 19,2 % i Ankenævnet. Ændringsprocenten er dermed steget i forhold til 2009, hvor ændringsprocenten var 15,6 %,ligesom den er lidt højere end i de foregående 3 år. Gennemsnittet for de seneste 10 år er dog ca. 19 %. De følgende figurer viser udviklingen i årene : Sager om svangerskabsafbrydelse indbragt for Ankenævnet, Sager om svangerskabsafbrydelse indbragt for ankenævnet Afslag stadfæstet Afslag ændret til tilladelse Andet Andet dækker bl.a. over de situationer, hvor sagen ikke er blevet behandlet i Ankenævnet, f.eks fordi anken tilbagekaldes, eller fordi samrådet efterfølgende har meddelt tilladelse. Årsberetning

21 Ændringsprocent, Ændringsprocent ,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0, Med hensyn til sundhedslovens regler og betingelser for svangerskabsafbrydelse mv. henvises der til de optrykte lovforskrifter mv. sidst i beretningen. De enkelte sager er refereret nedenfor i afsnit 5. Sagerne fordeler sig således med hensyn til den påberåbte hjemmel og graviditetens længde: Ansøgninger om tilladelse til svangerskabsafbrydelse efter udløbet af 12. svangerskabsuge Sager hvor Ankenævnet stadfæstede samrådets afslag: Nævnets j.nr. De anvendte bestemmelser Graviditetens længde /1 94, stk. 1, nr uge /1 94, stk. 1, nr uge /1 94, stk. 1, nr fulde uger /1 94, stk. 1, nr uge /1 94, stk. 1, nr uge /1 94, stk. 1, nr uge /1 94, stk. 1, nr fulde uger Årsberetning

22 /1 94, stk. 1, nr uge /1 94, stk. 1, nr uge /1 94, stk. 1, nr fulde uger /1 94, stk. 1, nr uge /1 94, stk. 1, nr uge /1 94, stk. 1, nr uge /1 94, stk. 1, nr uge /1 94, stk. 1, nr uge /1 94, stk. 1, nr uge /1 94, stk. 1, nr uge /1 94, stk. 1, nr /16. uge (afslag på 94, stk. 1, nr. 6 i 15. uge og afslag på nr. 5 i 16. uge) /1 94, stk. 1, nr uge /1 94, stk. 1, nr fulde uger /1 94, stk. 1, nr uge /1 94, stk. 1, nr uge /1 94, stk. 1, nr uge /1 94, stk. 1, nr uge /1 94, stk. 1, nr uge /1 94, stk. 1, nr uge /1 94, stk. 1, nr uge /1 94, stk. 1, nr uge /1 94, stk. 1, nr uge Årsberetning

Årsberetning 2010. - for Ankenævnet i sager om svangerskabsafbrydelse, sterilisation

Årsberetning 2010. - for Ankenævnet i sager om svangerskabsafbrydelse, sterilisation Sundhedsudvalget 2010-11 (1. samling) SUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 883 Offentligt Årsberetning 2010 - for Ankenævnet i sager om svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation Årsberetning

Læs mere

Virksomheden i de regionale samråd og Ankenævnet vedrørende svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation

Virksomheden i de regionale samråd og Ankenævnet vedrørende svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation Statistik 211 Virksomheden i de regionale samråd og Ankenævnet vedrørende svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation Indhold 1. De regionale samråds virksomhed i 211 1.2. Svangerskabsafbrydelse

Læs mere

Virksomheden i de regionale samråd og i Ankenævnet i sager om svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation

Virksomheden i de regionale samråd og i Ankenævnet i sager om svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation Statistik 211 Revideret den 1. juli 21 Virksomheden i de regionale samråd og i Ankenævnet i sager om svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation Indhold 1. De regionale samråds virksomhed

Læs mere

Årsberetning 2009. - for Ankenævnet i sager om svangerskabsafbrydelse, sterilisation

Årsberetning 2009. - for Ankenævnet i sager om svangerskabsafbrydelse, sterilisation Årsberetning 2009 - for Ankenævnet i sager om svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation Årsberetning 2009 - for Ankenævnet i sager om svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation

Læs mere

Abortankenævnet svangerskabsafbrydelse fosterreduktion sterilisation

Abortankenævnet svangerskabsafbrydelse fosterreduktion sterilisation Abortankenævnet svangerskabsafbrydelse fosterreduktion sterilisation Juli 2 Statistik 24 Statistik over afgørelser om svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation i de regionale samråd og i

Læs mere

Abortankenævnet abort fosterreduktion sterilisation

Abortankenævnet abort fosterreduktion sterilisation Abortankenævnet abort fosterreduktion sterilisation Marts 27 Statistik 2 Statistik over afgørelser om abort, fosterreduktion og sterilisation i de regionale samråd og i Abortankenævnet Indhold De regionale

Læs mere

Årsberetning En udredning for Ankenævnet. og sterilisation

Årsberetning En udredning for Ankenævnet. og sterilisation Årsberetning 2007 En udredning for Ankenævnet i sager om svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation Årsberetning 2007 - for Ankenævnet i sager om svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og

Læs mere

Ankenævnet i sager om svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation Årsberetning 2005

Ankenævnet i sager om svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation Årsberetning 2005 Ankenævnet i sager om svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation Årsberetning 2005 Adresse: Sundhedsstyrelsen - Islands Brygge 67-2300 København S Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 14 E-post

Læs mere

Årsberetning 2006 En udredning for Ankenævnet i sager om Svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation

Årsberetning 2006 En udredning for Ankenævnet i sager om Svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 502 Offentligt Årsberetning 2006 En udredning for Ankenævnet i sager om Svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation Adresse: Sundhedsstyrelsen - Islands

Læs mere

Årsberetning for Ankenævnet i sager om svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion

Årsberetning for Ankenævnet i sager om svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion Årsberetning 2006 - for Ankenævnet i sager om svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation Årsberetning 2006 - for Ankenævnet i sager om svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation

Læs mere

Årsberetning 2014. Samrådet for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation

Årsberetning 2014. Samrådet for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation Årsberetning 2014 Samrådet for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation 2 Indhold Forord... 5 1. Samrådet for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation... 7 1.1. Samrådet

Læs mere

Årsrapport Samrådet for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation

Årsrapport Samrådet for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation Årsrapport 26 Samrådet for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation 2 Indholdsfortegnelse Forord... 5 Organisering af området... 6 Sekretariatet... 6 Sagsgangen i abortsager... 7 Afholdelse

Læs mere

Ankenævnet i sager om svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation

Ankenævnet i sager om svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation Ankenævnet i sager om svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation Årsberetning 2004 Adr.: Civilstyrelsen, Æbeløgade 1, 2100 København Ø. Tlf.: 33 92 33 34 (10.00 14.00) Telefax 39 20 45 05

Læs mere

Årsrapport 2015. Samrådet for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation

Årsrapport 2015. Samrådet for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation Årsrapport 25 Samrådet for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation 2 Indholdsfortegnelse Forord... 5 Organisering af området... 6 Sekretariatet... 6 Sagsgangen i abortsager... 7 Afholdelse

Læs mere

Årsrapport 2008. Samrådet for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation

Årsrapport 2008. Samrådet for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation Årsrapport 2008 Samrådet for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation a Indholdsfortegnelse Forord...2 1 Sammenfatning...4 2 Samrådets grundlag, opgaver og sammensætning...5 2.1 Grundlag...5

Læs mere

Abortankenævnet svangerskabsafbrydelse fosterreduktion sterilisation

Abortankenævnet svangerskabsafbrydelse fosterreduktion sterilisation Abortankenævnet svangerskabsafbrydelse fosterreduktion sterilisation Juli 216 Statistik 213 Statistik over afgørelser om svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation i de regionale samråd og

Læs mere

Udkast Vejledning om sterilisation

Udkast Vejledning om sterilisation 1. juli 2014 Sagsnr. 2014032074 Udkast Vejledning om sterilisation Indhold Indledning 2 Del 1: Sterilisation uden tilladelse 3 1. Fremgangsmåde ved anmodning om sterilisation, der ikke kræver tilladelse

Læs mere

Årsberetning Samrådet for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation

Årsberetning Samrådet for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation Årsberetning 2015 Samrådet for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation 2 Indhold Forord... 5 1. Samrådet for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation... 7 1.1. Samrådet

Læs mere

Årsberetning Samrådet for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation

Årsberetning Samrådet for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation Årsberetning 2013 Samrådet for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation 2 Indhold Forord...5 1. Samrådet for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation...7 1.1. Samrådet i

Læs mere

Årsberetning Samrådet for abort, fosterreduktion og sterilisation

Årsberetning Samrådet for abort, fosterreduktion og sterilisation Årsberetning 2007 Samrådet for abort, fosterreduktion og sterilisation 1 Indhold Forord 3 1. Samrådet for abort, fosterreduktion og sterilisation 4 1.1. Samrådets etablering ved Region Syddanmark 4 1.2.

Læs mere

Årsberetning Samrådet for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation

Årsberetning Samrådet for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation Årsberetning 2011 Samrådet for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation 1 2 Indhold Forord 4 1. Samrådet for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation 5 1.1. Samrådet i Region

Læs mere

Årsberetning Samrådet for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation

Årsberetning Samrådet for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation Årsberetning 2008 Samrådet for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation 1 2 Indhold Forord 4 1. Samrådet for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation 5 1.1. Samrådets etablering

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse)

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse) LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 5 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8 LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Forord Det er nu tredje år, Region Sjælland udarbejder en årsrapport for myndighedsområdet svangerskabsafbrydelse,

Forord Det er nu tredje år, Region Sjælland udarbejder en årsrapport for myndighedsområdet svangerskabsafbrydelse, Forord Det er nu tredje år, Region Sjælland udarbejder en årsrapport for myndighedsområdet svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation. Rapporten er i de to foregående år blevet sendt ud til

Læs mere

Dilemmaer omkring 12 ugers grænsen for legal abort. Oplæg til Folketingets Sundhedsudvalg torsdag d 17. januar 2007

Dilemmaer omkring 12 ugers grænsen for legal abort. Oplæg til Folketingets Sundhedsudvalg torsdag d 17. januar 2007 Dilemmaer omkring 12 ugers grænsen for legal abort Oplæg til Folketingets Sundhedsudvalg torsdag d 17. januar 2007 Birgit Petersson, lektor, speciallæge i psykiatri, medlem af ankenævnet for abort og sterilisation

Læs mere

UDDRAG AF STRAFFELOVEN OG SUNDHEDSLOVEN Ref./ JH

UDDRAG AF STRAFFELOVEN OG SUNDHEDSLOVEN Ref./ JH STRAFFELOVEN Incest 210. Den, der har samleje med en slægtning i nedstigende linje, straffes med fængsel indtil 6 år. Adoptionsforhold sidestilles med biologisk slægtskab. Stk. 2. Den, der har samleje

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven

Anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven Social- og Indenrigsministeriet Kontor for Familieret J.nr. 2015-6196 / lth 8. februar 2016 UDKAST Anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks

Læs mere

Årsberetning 2011. Samrådet for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation i Region Hovedstaden. Årsberetning 2011

Årsberetning 2011. Samrådet for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation i Region Hovedstaden. Årsberetning 2011 fosterreduktion og sterilisation Årsberetning 2011 Samrådet for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation i Region Hovedstaden Årsberetning 2011 Juni 2012 1. INDLEDNING... 3 2. NØGLETAL...

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

ÅRSRAPPORT

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2007-2010 Samrådssekretariatet for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation KLINISK SOCIALMEDICIN Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Region Midtjylland Forord... 5 1. Samrådet

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

Rådgivning ved abortus provocatus

Rådgivning ved abortus provocatus Rådgivning ved abortus provocatus Alment...2 Abort/fosterreduktion efter den normale abortsgrænse (12. graviditetsuge)...3 Samrådsabort hvis kvinden er under 18 år (sundhedsloven 99)...3 Arbejdsgang ved

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær 1)

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær 1) Nr. 228 15. marts 2007 Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær 1) Kapitel 1 Forældremyndighed Kapitel 2 Samvær m. v. Kapitel 3 Arbejdsaftaler Kapitel 4 Midlertidige

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant I medfør af 25, 25 b, stk. 5, 25 c, stk. 3, og 30 i adoptionsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. XX af XX, fastsættes efter bemyndigelse: Kapitel 1 Godkendelse som

Læs mere

Uddrag af sundhedsloven

Uddrag af sundhedsloven Region Syddanmark Uddrag af sundhedsloven Samrådet for abort og sterilisation 16-07-2012 Internt ledelsessekretariat Uddrag af: Sundhedsloven, afsnit VII og VIII Lovbekendtgørelse nr 913 af 13. juli 2010

Læs mere

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven LBK nr 1073 af 20/11/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j. nr. 2012-7816 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Ombudsmanden udtalte at han ikke kunne kritisere at de ældste sager i landet blev behandlet først.

Ombudsmanden udtalte at han ikke kunne kritisere at de ældste sager i landet blev behandlet først. 2011 13-2 Sagsbehandlingstiden i Skatte- og Vurderingsankenævn Bornholm En mand klagede i 2010 til ombudsmanden over at Skatte- og Vurderingsankenævn Bornholm endnu ikke havde færdigbehandlet hans sag

Læs mere

Forslag. Lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile. Til lovforslag nr. L 185 Folketinget

Forslag. Lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile. Til lovforslag nr. L 185 Folketinget Til lovforslag nr. L 185 Folketinget 2016-17 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 2. juni 2017 Forslag til Lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile Kapitel 1 Lovens

Læs mere

Årsrapport 2011. Samrådssekretariatet for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation

Årsrapport 2011. Samrådssekretariatet for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation Årsrapport 2011 Samrådssekretariatet for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15, 8200

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør af 42 og 45, stk. 3, i forældreansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1085 af 7. oktober 2014, som ændret ved 1 i lov nr. 270

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge Psykiatri INFORMATION til pårørende til børn og unge VELKOMMEN Som forælder til et barn eller en ung med psykisk sygdom har du et naturligt ansvar for din datter eller søn, og du er samtidig en betydningsfuld

Læs mere

Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje.

Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje. Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje. 20. maj 2008 Det fremgik endvidere af akterne at der mens plejefamilien havde A boende

Læs mere

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven LBK nr 1820 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-8224 Senere ændringer til forskriften LOV

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 Sag 275/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Peter Ølholm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup den 16. maj

Læs mere

Er testamentet á jourført?

Er testamentet á jourført? - 1 Er testamentet á jourført? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har for nylig truffet afgørelse i en sag om et testamente, hvor arvingerne var meget uenige om testamentets gyldighed.

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter - enkeltstående - løbende udgifter

Læs mere

Bekendtgørelse om bistandsværger

Bekendtgørelse om bistandsværger BEK nr 947 af 24/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-220-0088 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af sundhedsloven

Uddrag af bekendtgørelse af sundhedsloven Myndighed: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Udskriftsdato: 21. august 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af sundhedsloven 1-35. (Udelades) Kapitel 8 Aktindsigt 36. Reglerne i dette kapitel

Læs mere

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 LOKK, Fredericia Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 Oversigt Udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Processuelt ophold Meddelelse af opholdstilladelse (Udl. 9) Forlængelse (Udl. 11)

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - juridiske og praktiske udfordringer DemensKoordinatorer i DanmarK Årskursus 2015 Flytningen til et passende botilbud skal medføre en klar

Læs mere

Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads Brønderslev om Brønderslev Kommunes behandling af sager om gensidig forsørgelsespligt,

Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads Brønderslev om Brønderslev Kommunes behandling af sager om gensidig forsørgelsespligt, Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

Inddragelse af opholdstilladelse efter flere års ophold

Inddragelse af opholdstilladelse efter flere års ophold Inddragelse af opholdstilladelse efter flere års ophold Henstillet til justitsministeriet at tage spørgsmålet om inddragelse af en udlændings EF-opholdstilladelse op til fornyet overvejelse, således at

Læs mere

Et statsamts og justitsministeriets behandling af en sag om nedsættelse (bortfald) af et hustrubidrag gav på nogle punkter anledning til kritik.

Et statsamts og justitsministeriets behandling af en sag om nedsættelse (bortfald) af et hustrubidrag gav på nogle punkter anledning til kritik. Statsamts behandling af sag om bortfald af hustrubidrag Et statsamts og justitsministeriets behandling af en sag om nedsættelse (bortfald) af et hustrubidrag gav på nogle punkter anledning til kritik.

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant Givið út 21. desember 2016 12. december 2016. Nr. 1607. Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant I medfør af 25 i lov om adoption, som sat i kraft for Færøerne ved anordning nr. 1169 af

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Pause fra mor. Kære Henny

Pause fra mor. Kære Henny Pause fra mor Kære Henny Jeg er kørt fuldstændig fast og ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg er har to voksne børn, en søn og en datter. Min søn, som er den ældste, har jeg et helt ukompliceret forhold til.

Læs mere

BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0024 Senere ændringer til

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om adoption. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om adoption. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Anordning nr. af. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om adoption VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: I medfør af 41 i lov om adoption, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Medicinhjælp efter pensions- og bistandslovgivningen

Medicinhjælp efter pensions- og bistandslovgivningen Medicinhjælp efter pensions- og bistandslovgivningen Henstillet til amtsankenævnet for Ribe amt at tage en sag om medicintilskud op til fornyet behandling og meddele ansøgeren en ny afgørelse, hvorved

Læs mere

Ankestyrelsens håndtering af sagen var en væsentlig årsag til, at sagen havde fået et meget forlænget sagsforløb.

Ankestyrelsens håndtering af sagen var en væsentlig årsag til, at sagen havde fået et meget forlænget sagsforløb. 2016-55 Afvisning af klage på grund af uklarhed om kompetencen til at behandle den. Undersøgelsesprincippet og videresendelsespligten 14. december 2016 Ankestyrelsen afviste at behandle en klage, fordi

Læs mere

Nunatsinni Nakorsaaneqarfik Landslægeembedet. Årsberetning 2013

Nunatsinni Nakorsaaneqarfik Landslægeembedet. Årsberetning 2013 Nunatsinni Nakorsaaneqarfik Landslægeembedet Årsberetning 2013 August 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD.... 3 AFSNIT I: Det Psykiatriske Patientklagenævn....4-5 1.1. Sammensætning 1.2. Kompentenceområder

Læs mere

Vejledning om kastration i forbindelse med kønsskifte

Vejledning om kastration i forbindelse med kønsskifte Enhed For tilsyn Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67, 2300 København S. Karup, den 17. august 2006 Høringssvar vedrørende vejledning om kastration med henblik på kønsskifte. J.nr. 0-608-01-15/1/KWI Det

Læs mere

Speciel inhabilitet for medlemmer af Miljøankenævnet

Speciel inhabilitet for medlemmer af Miljøankenævnet Speciel inhabilitet for medlemmer af Miljøankenævnet Udtalt, at et medlem af Miljøankenævnet, der var bestyrelsesmedlem i Ferrosan A/S, havde en mere end sædvanlig branchemæssig interesse i nævnets behandling

Læs mere

Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form

Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form Ombudsmanden måtte anse det for overordentlig kritisabelt, at direktoratet for udlændinge hidtil i praksis»normalt«havde

Læs mere

Bekendtgørelse om forretningsorden for Ankestyrelsen

Bekendtgørelse om forretningsorden for Ankestyrelsen BEK nr 721 af 19/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2013-1042 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om forretningsorden for Ankestyrelsen

Udkast til Bekendtgørelse om forretningsorden for Ankestyrelsen Social- og Indenrigsministeriet Familieret J.nr. 2015-4664 npwi 2. juli 2015 Udkast til Bekendtgørelse om forretningsorden for Ankestyrelsen I medfør af 58 i lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

Statistik om forældreansvarslovens effekt i de sager, der behandles i statsforvaltningerne

Statistik om forældreansvarslovens effekt i de sager, der behandles i statsforvaltningerne J.nr.: 2010-7200-00008 Statistik om forældreansvarslovens effekt i de sager, der behandles i statsforvaltningerne 1. Baggrund Ved vedtagelsen af forældreansvarsloven, der trådte i kraft den 1. oktober

Læs mere

NATIONAL ADOPTION. Information til ansøgere om national adoption

NATIONAL ADOPTION. Information til ansøgere om national adoption NATIONAL ADOPTION Information til ansøgere om national adoption INFORMATION OM NATIONAL ADOPTION Denne information retter sig til jer, som overvejer at adoptere et barn, der er født i Danmark, og som formidles

Læs mere

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015 BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 12-122-0005 Senere ændringer til

Læs mere

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne En borger havde fået afslag på at blive familiesammenført med sin registrerede partner.

Læs mere

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune.

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune. Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Greve Kommune ikke har handlet i uoverensstemmelse med de regler, der er fastsat for støtte til køb af bil i servicelovens 114 med tilhørende bekendtgørelse.

Læs mere

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011 2011 13-4 Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender Skatteministeriet modtog den 6. august 2010 en anmodning om aktindsigt i ministerens repræsentationsudgifter fra ministerens tiltræden

Læs mere

Det er derfor vigtigt, at du som forælder er i stand til at rumme barnets reaktioner uanset hvor lettet eller ked af det, du selv er.

Det er derfor vigtigt, at du som forælder er i stand til at rumme barnets reaktioner uanset hvor lettet eller ked af det, du selv er. Børn og skilsmisse Uddrag fra Børns vilkår Bruddet Som forældre skal I fortælle barnet om skilsmissen sammen. Det er bedst, hvis I kan fortælle barnet om skilsmissen sammen. Barnet har brug for at høre,

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

Børnelov. Kapitel 1 Registrering af faderskab i forbindelse med fødslen

Børnelov. Kapitel 1 Registrering af faderskab i forbindelse med fødslen Børnelov VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Registrering af faderskab i forbindelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 Sag 110/2017 A (advokat Charlotte Castenschiold, beskikket) mod B I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Svendborg den 14. november 2016

Læs mere

UDDRAG AF STRAFFELOVEN OG SUNDHEDSLOVEN Ny version Ref./ JH

UDDRAG AF STRAFFELOVEN OG SUNDHEDSLOVEN Ny version Ref./ JH STRAFFELOVEN Forældelse 94. Forældelsesfristen regnes fra den dag, da den strafbare virksomhed eller undladelse er ophørt. Stk. 4. For overtrædelse af 210 og 216-224, 225, jf. 216-224, 226, 227, stk. 1,

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Status: Gældende Principafgørelse gratis advokatbistand - udgifter - samvær under anbringelse

Læs mere

Opholdstilladelse til gæstearbejders barn

Opholdstilladelse til gæstearbejders barn Opholdstilladelse til gæstearbejders barn Anmodet justitsministeriet om at tage en sag om opholdstilladelse til et barn af en herboende pakistansk gæstearbejder op til fornyet overvejelse, selv om barnets

Læs mere

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne.

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne. 2014-188910 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-07-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Sagsbehandlingsregler for ENLI

Sagsbehandlingsregler for ENLI Sagsbehandlingsregler for ENLI Generelle regler 1 Habilitet Forvaltningslovens regler om habilitet finder anvendelse i sager, der behandles i såvel Granskningsmandspanelet som i Ankenævnet. 2 Definition

Læs mere

At være to om det - også når det gælder abort

At være to om det - også når det gælder abort At være to om det - også når det gælder abort Arbejdsopgave Tidsforbrug Cirka 1-2 timer Forberedelse Kopiering af artiklen At være to om det også når det gælder abort eller deling af denne pdf. Eleverne

Læs mere

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016 2016-23 Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde afslået at behandle

Læs mere

Bekendtgørelse om indsamling m.v.

Bekendtgørelse om indsamling m.v. BEK nr 820 af 27/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juli 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-529-0018 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009:

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009: Tårnby Kommune U.B. har ved mail af 6. maj 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Tårnby Kommunes behandling af aktindsigtsbegæring af 27. januar 2009 om opførelse af nye gymnastik-

Læs mere

SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade

SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade SM D-28-95 Meddelelse dagpenge - forlængelse - arbejdsskade - midlertidig afgørelse - anke - revision om: Lov: dagpengeloven - lovbekendtgørelse nr. 549 af 23.

Læs mere

Resume af anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven

Resume af anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven Grønlandsudvalget 2013-14 GRU Alm.del Bilag 17 Offentligt Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret J.nr. 2012-5209 / lth 11. november 2013 UDKAST Resume af anordning om ikrafttræden for Grønland

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant Givið út 29. mai 2015 18. maj 2015. Nr. 673. Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant I medfør af 25 i adoptionsloven, som sat i kraft for Færøerne ved anordning nr. 1169 af 25. november

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 2015-71331 Statsforvaltningens brev til Region Syddanmark Dato: 31-10-2016 Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 Statsforvaltningen har den 13. juli 2016 anmodet Region

Læs mere

Årsrapport 2013. Samrådssekretariatet for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation

Årsrapport 2013. Samrådssekretariatet for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation Årsrapport 2013 Samrådssekretariatet for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15, 8200

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgiftsydelse - barnepige - aflastning - sandsynliggjorte

Læs mere

Tvang og patientrådgiver

Tvang og patientrådgiver Tvang og patientrådgiver Undervisningsbilag nr. 1 til temaet Loven, dine rettigheder og din e-journal Se også: http://sum.dk/aktuelt/publikationer/publikationer/tvang_i_psykiatrien/2tilpatienter.aspx Til

Læs mere

Flyttehjælp efter bistandslovens 47

Flyttehjælp efter bistandslovens 47 Flyttehjælp efter bistandslovens 47 Udtalt, at en kommunes anmodning om samtykke fra en anden kommune til flytning efter bistandslovens 47 var udtryk for, at den anmodende kommune var indstillet på at

Læs mere