HR Jura. Oktober

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HR Jura. Oktober 2012. www.accura.dk"

Transkript

1 Oktober 2012 HR Jura I denne udgave af Accuras nyhedsbrev kan du læse om forslagene til ændring af arbejdsmiljøloven og ligestillingsloven, hvor sidstnævnte vil medføre flere kvinder i de danske ledelser. Du kan også læse om de nyeste domme fra Højesteret, der omhandler tjenestemænds tålegrænse og muligheden for at give afslag til en gravid jobansøger. Nyhedsbrevet behandler endvidere emner som whistleblower-ordninger, medarbejderrepræsentation samt sygefraværspolitikker. HRJura er skrevet af Accuras Afdeling for Arbejds- og Ansættelsesret

2 I denne udgave af HR Jura Flere kvinder i ledelsen lovforslag fremsat Beskæftigelsesministeren foreslår ændring af arbejdsmiljøloven Tjenestemænd kunne beordres udlånt til privat selskab Ikke godtgørelse til gravid medarbejder, på trods af arbejdsgivers kendskab til graviditet Bør jeres virksomhed have en whistle-blowerordning? Lovmæssige ordninger og frivillige ordninger om medarbejderrepræsentation Har jeres virksomhed en sygefraværspolitik? Side 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 10 Gæsteartikler i oktober Som noget særligt har vi i denne udgave inkluderet en række gæsteartikler fra Accura Tax Partnerselskab om de markante, skattemæssige ændringer i forhold til arbejdsudleje, udstationering og arbejdsgivers indberetningspligt. Artiklerne er skrevet af Accura Tax s medarbejdere. God fornøjelse

3 Flere kvinder i ledelsen lovforslag fremsat Som omtalt i vores nyhedsbrev fra august 2012 indledte regeringen tidligere på året høring vedrørende flere lovforslag, der skal sikre en større andel af kvinder i de danske ledelser. Nu er processen nået et skridt videre, idet regeringen 3. oktober 2012 har fremsat et lovforslag til ændring af ligestillingsloven. Formålet med lovforslaget er, sammen med en række ændringsforslag på Erhvervs- og Vækstministeriets område, at skabe reelle fremskridt i udviklingen af andelen af kvinder i private og statslige virksomheders bestyrelser mv., således at der kommer en mere ligelig fordeling af kvinder og mænd i virksomhedernes øverste ledelsesorganer. Det forventes, at lovforslaget, såfremt det vedtages, træder i kraft 1. april Accura følger Folketingets behandling af lovforslaget og informerer herom i kommende nyhedsbreve. De samlede lovforslag fra regeringen vil medføre følgende: MÅLTAL: De ca største virksomheder pålægges at opstille måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i det øverste ledelsesorgan (bestyrelsen, direktionen eller tilsynsrådet). POLITIK: De ca største virksomheder skal have en politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn i virksomhedens øvrige ledelsesniveauer. STATUS: Virksomhederne skal redegøre for status for opfyldelsen af det opstillede måltal mv. i årsrapporten STATSLIGE: Alle statslige virksomheder og institutioner uanset størrelse skal opstille måltal og statslige virksomheder og institutioner med 50 medarbejdere eller flere skal udarbejde en politik for at få flere kvinder i ledelsen. De statslige virksomheder og institutioner skal endvidere redegøre for status for opfyldelsen af det opstillede måltal mv. 1

4 Beskæftigelsesministeren foreslår ændring af arbejdsmiljøloven Grundet en stigning i antallet af danskere, der oplever trusler om vold på arbejdspladsen, skal en lovændring og en målrettet tilsynsindsats nu være med til at styrke indsatsen mod vold, trusler og andre psykiske arbejdsmiljøproblemer. Regeringen foreslår, at psykiske arbejdsskader skal behandles på lige fod med fysiske arbejdsskader. En opgørelse fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø viser, at antallet af ansatte, som fortæller, at de bliver udsat for trusler om vold på arbejdspladsen, er steget fra 6% til 11% i perioden fra 2005 til Samtidig er antallet af ansatte, som fortæller, at de er blevet udsat for decideret vold på arbejdspladsen, mere end fordoblet i samme periode. Tal fra Danmarks Statistik viser ligeledes, at antallet af anmeldelser om vold mod ansatte i det offentlige er stigende. Udgangspunktet er i dag, at problemer i det fysiske og psykiske arbejdsmiljø behandles forskelligt. Arbejdstilsynet afgiver først påbud i sager om psykisk arbejdsmiljø, når virksomhederne ikke selv kan løse problemerne efter at have modtaget en afgørelse. Anderledes foregår det, når der er tale om andre typer af arbejdsmiljøproblemer, hvor Arbejdstilsynet griber ind med påbud umiddelbart efter, at der konstateres en overtrædelse. Forslaget om ændringen af arbejdsmiljøloven indebærer, at der sker en ligestilling mellem fysiske og psykiske arbejdsskader i forhold til afgørelsesmetode. Desuden vil det eksisterende automatiske krav om rådgivning i forbindelse med påbud på det psykiske område blive afskaffet, og det vil blive fastlagt, hvornår påbud om psykisk arbejdsmiljø udløser rådgivningspligt. Accura bemærker Et målrettet tilsyn med fokus på det psykiske arbejdsmiljø kan bidrage til, at færre medarbejdere udsættes for psykisk nedslidning, herunder vold og trusler. Det er imidlertid usikkert, hvorvidt ændringen af loven i realiteten vil have den ønskede virkning med hensyn til ligestillingen af psykisk og fysisk arbejdsmiljø, da en overtrædelse af loven i forhold til det psykiske arbejdsmiljø alt andet lige vil være sværere at påvise. Beskæftigelsesministeriet meddeler, at lovforslaget vil blive forelagt for Folketinget i dette folketingsår. Accura vil følge lovforslagets behandling og løbende informere herom. For at sikre at det psykiske arbejdsmiljø er ligestillet med det fysiske arbejdsmiljø, foreslås det konkret, at formålsbestemmelsen i 1 i arbejdsmiljøloven præciseres, således at det klart fremgår, at den gælder både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. 2

5 Tjenestemænd kunne beordres udlånt til privat selskab Kommunalt ansatte tjenestemænd kunne i forbindelse med en licitation beordres udlånt til et 100% privatejet selskab. Dette til trods for den tålegrænse, som tjenestemænd kan påberåbe sig ved forflyttelse. Det har Højesteret slået fast i dommen af 24. september Sagen drejede sig om 10 medarbejdere, der var ansat i FynBus som kommunale tjenestemænd med rettigheder og pligter i henhold til det kommunalt vedtagne tjenestemandsregulativ. Som led i kommunalreformen blev FynBus oprettet som et af de fem nye regionale trafikselskaber, der skulle stå for al offentlig transport i landet. I denne forbindelse blev buskørslen sat i udbud, og licitationen blev vundet af et 100% privatejet aktieselskab. FynBus bibeholdte en del af kørslen og kunne dermed beskæftige de tjenestemandsansatte chauffører, som ikke frivilligt ville overgå til ansættelse i det private selskab. Det private selskab overtog derimod al driften af busværkstedet, hvor de pågældende 10 medarbejdere var ansat. FynBus pålagde herefter medarbejderne, under opretholdelse af deres tjenestemandsansættelse i FynBus, at lade sig udlåne til det private selskab og fortsat gøre tjeneste på værkstedet. De 10 medarbejdere anlagde sag ved domstolene med påstand om, at FynBus skulle tilpligtes at anerkende, at medarbejderne var berettigede til at kræve rådighedsløn eller afsked med pension. Medarbejderne anførte til støtte herfor, at værkstedet ved overgang til licitation måtte anses som nedlagt, og at medarbejderne ikke efterfølgende var blevet anvist andre passende stillinger. Medarbejderne påstod desuden, at udlånet var en overskridelse af den tålegrænse, som tjenestemænd kan påberåbe sig ved forflyttelse. Sagens hovedspørgsmål var herefter, om det udløser krav på rådighedsløn eller afsked med pension, at tjenestemænd beordres udlånt til et 100% privatejet selskab i forbindelse med udlicitering af driften af en offentlig opgave. Højesteret henviste til forarbejderne til tjenestemandsloven og bemærkede, at en tjenestemand som hovedregel må tåle ændringer, som ikke forandrer hans ansættelsesområde, og som ligger inden for stillingsbetegnelsen. Tjenestemanden må derfor, som følge af den samfundsmæssige udvikling, tåle ændringer i tjenestestedets placering, når blot disse ændringer ikke går ud over den grænse, som ligger i ansættelsesområdet og stillingsbetegnelsen. Højesteret bemærkede, at medarbejderne forblev ansat som tjenestemænd i FynBus, og at FynBus fortsat træffede afgørelse om disciplinære forhold og afskedigelse samt stod for udbetaling af pension. Arbejdet foregik på samme sted og med samme stillingsbetegnelse. Medarbejderne skulle under udlånet udføre samme værkstedsarbejde, som da FynBus stod for driften af værkstedet. Lønforholdene var desuden uændrede, og FynBus hæftede tillige for lønnen. På denne baggrund fandt Højesteret, at udlånet af medarbejderne ikke gik ud over, hvad medarbejderne måtte anses for forpligtet til at tåle. Højesteret afviste derfor kravet om rådighedsløn eller afsked med pension og stadfæstede landsrettens dom. Accura bemærker Højesteret slår fast, at der skal være en balance mellem på den ene side det offentliges mulighed for at kunne tilpasse og effektivisere den offentlige administration og på den anden side beskyttelsen mod voldsomme ændringer i tjenestemandens personlige forhold. Afgørelsen er central for virksomheder, der i forbindelse med en udlicitering ønsker at påtage sig offentlige opgaver, og derfor vil have behov for lån af tjenestemænd. I en situation hvor arbejdsforholdene i det hele fremstår uændret, vil tjenestemænd med den nye Højesteretsdom være forpligtet til at tåle udlån. 3

6 Ikke godtgørelse til gravid medarbejder, på trods af arbejdsgivers kendskab til graviditet Efter udløbet af sin ansættelse som elev, søgte en medarbejder om fastansættelse i en opslået stilling hos arbejdsgiveren, men fik afslag. Medarbejderen havde forinden orienteret arbejdsgiveren om, at hun var gravid. Alligevel fandt højesteret i dom af 28. juni 2012 ikke, at der var tale om forskelsbehandling på grund af graviditet. Medarbejderen blev ansat som elev i september 2007, og afsluttede uddannelsen i marts Hun var informeret om, at hun ikke kunne påregne beskæftigelse ud over elevtiden, og at hun derfor ville blive bedømt på lige fod med andre ansøgere ved ansøgning af fast stilling. Forud for, at arbejdsgiverens ansættelsesudvalg skulle tage stilling til ansøgningerne, havde medarbejderen orienteret medlemmer af ansættelsesudvalget om, at hun var gravid. Hun havde fået generelt positive udtalelser fra arbejdsgiverens forskellige afdelinger, og hun var ligeledes blevet bedømt egnet til fastansættelse. Arbejdsgiveren afslog alligevel ansøgningen fra medarbejderen, og hun nedlagde derfor påstand om godtgørelse efter ligebehandlingsloven med henvisning til arbejdsgiverens kendskab til hendes graviditet. Arbejdsgiveren gjorde gældende, at der trods den indledningsvise positive holdning hos flertallet i ansættelsesudvalget, viste sig at være problemer mellem medarbejderen og andre ansatte hos arbejdsgiveren. HK s tillidsrepræsentant hos arbejdsgiveren kom desuden med en markant og næsten ultimativ udmelding om, at medarbejderens adfærd havde givet anledning til samarbejdsproblemer. Arbejdsgiverens ansættelsesudvalg havde herefter drøftet muligheden for, om de anførte samarbejdsproblemer kunne løses fremadrettet, men man kunne ikke komme frem til en tilfredsstillende løsning. Østre Landsret fandt, at medarbejderen havde påvist faktiske omstændigheder, som gav anledning til at formode, at der var udøvet direkte eller indirekte forskelsbehandling. Det påhvilede derfor arbejdsgiveren at bevise, at ligebehandlingsprincippet ikke var blevet krænket. På baggrund af arbejdsgiverens forklaringer, herunder at graviditeten ikke var kommet på tale i ansættelsesu dvalget, fandt landsretten, at arbejdsgiveren havde godtgjort, at medarbejderens graviditet ikke havde indflydelse på, at hun ikke fik en af de omhandlede stillinger hos arbejdsgiveren. Kravet om godtgørelse blev derfor afvist. Højesteret var enig i landsrettens afgørelse, men var imidlertid uenig i landsrettens begrundelse og afviste kravet om godtgørelse, allerede fordi medarbejderens forhold ikke gav anledning til at formode, at arbejdsgiveren ved sin beslutning om at afslå medarbejderens ansøgning havde lagt vægt på hendes graviditet. Højesteret bemærkede, at de forhold vedrørende samarbejdsproblemer, som arbejdsgiveren havde anført som begrundelse for afslaget, ikke var nærmere konkretiserede og godtgjort. Ligeledes havde flere af de ansøgere, som var blevet ansat i de ledige faste stillinger, ikke erfaring med tilsvarende arbejde, og fortsættes 4

7 var derfor ikke bedre kvalificeret end den pågældende medarbejder. Arbejdsgiveren havde desuden udtalt, at det var vigtigt at få de ledige stillinger besat hurtigt med dygtige medarbejdere. Højesteret fandt alligevel, at heller ikke disse forhold i sig selv eller sammen med de øvrige omstændigheder, gav anledning til at formode, at der var udøvet forskelsbehandling. Højesteret stadfæstede herefter landsrettens dom. Accura bemærker Højesterets dom viser, at medarbejderen ikke havde påvist faktiske omstændigheder, som gav anledning til at formode, at der var udøvet direkte eller indirekte forskelsbehandling blot ved at henvise til, at arbejdsgiveren havde kendskab til medarbejderens graviditet. Dermed skulle den tunge bevisbyrderegel i ligebehandlingslovens 16a ikke anvendes på arbejdsgiveren, som herefter blev frifundet. Det er således ikke udelukket for en arbejdsgiver at afvise en ansøgning om fastansættelse for en gravid medarbejder, når afslaget gives ud fra saglige kriterier og intet har med den pågældendes graviditet at gøre. 5

8 Bør jeres virksomhed have en whistle-blowerordning? Det sker med jævne mellemrum, at virksomheder bliver hængt ud i pressen i forbindelse med uheldige sager om forhold såsom bestikkelse, konkurrenceforvridende aftaler, forurening, børnearbejde, arbejdsmiljø mv. Sager som virksomhederne helst ville have været foruden, og som i flere tilfælde kunne have været opdaget på et langt tidligere tidspunkt, hvis virksomhederne havde haft nogle interne procedurer for anmeldelse af mistanke om uregelmæssigheder. En whistleblower-ordning giver en struktureret og enkel måde for medarbejderne, ledelsen, bestyrelsesmedlemmerne og andre personer med tilknytning til virksomheden at give udtryk for mistanke om alvorlige lovovertrædelser i virksomheden. Ordningen skaber dermed en klar proces for, hvordan mistanke om alvorlige lovovertrædelser kan blive ført frem i lyset via interne kanaler i stedet for i pressen. På den måde vil virksomheden skabe en mulighed for at opdage potentielle problemer, inden de vokser sig for store og vil kunne ende med at få voldsomme og vidtrækkende konsekvenser for virksomheden. Accura tilbyder rådgivning og bistand i forbindelse med etableringen og administrationen af whistleblower-ordninger. Vi giver gerne en fast pris for vores ydelser. Kontakt venligst partner Anne Marie Abrahamson på mailadressen eller partner Anja Staugaard Jensen på mailadressen for mere information. 6

9 Lovmæssige ordninger og frivillige ordninger om medarbejderrepræsentation Medarbejderrepræsentation i et selskabs øverste ledelsesorgan kan etableres ved en lovmæssig ordning på baggrund af medarbejdernes fremsættelse af krav herom eller ved en frivillig ordning, hvor selskabet af egen drift vælger at etablere en medarbejderrepræsentationsordning. I denne artikel kan du læse mere om de forskellige ordninger, samt hvilke opgaver vi i den forbindelse kan hjælpe med. Selskabslovens indeholder regler, der giver medarbejdere ret til at vælge repræsentanter til et selskabs øverste ledelsesorgan, når visse betingelser er opfyldt. Denne ret til medarbejderrepræsentation gælder både i forhold til arbejdsgiverselskabets øverste ledelsesorgan (selskabsrepræsentation) og moderselskabets øverste ledelsesorgan (koncernrepræsentation). Et selskabs øverste ledelsesorgan udgøres af: bestyrelsen i selskaber, der både har en direktion og en bestyrelse, direktionen i selskaber, der alene har en direktion, og tilsynsrådet i selskaber, der både har en direktion og et tilsynsråd. Medarbejderrepræsentationsordninger er reguleret nærmere i bekendtgørelsen om medarbejderrepræsentation i aktie- og anpartsselskaber ( Bekendtgørelsen ). I det følgende gennemgås Bekendtgørelsens hovedregler for etablering af henholdsvis lovmæssige og frivillige medarbejderrepræsentationsordninger. Den lovmæssige ordning Ifølge Bekendtgørelsen har medarbejderne i aktieog anpartsselskaber samt koncerner af sådanne selskaber, der er registreret i Erhvervsstyrelsen, ret til at vælge medarbejderrepræsentanter og suppleanter til selskabets/moderselskabets øverste ledelsesorgan, såfremt selskabet/koncernen inden for de sidste 3 år gennemsnitligt har beskæftiget mindst 35 medarbejdere. Der er tale om en ret og ikke en pligt, som tilkommer medarbejderne i selskabet eller koncernen (herunder datterselskaberne). Medarbejderne kan således undlade at udnytte deres ret til medarbejderrepræsentation, selvom kravene herfor måtte være opfyldt. Endvidere har selskabet ikke pligt til af egen drift at oplyse medarbejderne om muligheden for medarbejderrepræsentation. Såfremt medarbejderne ønsker at udnytte deres ret til medarbejderrepræsentation, og de nævnte betingelser herfor er opfyldt, skal medarbejderne fremsætte et krav om, at der afholdes en såkaldt JA/NEJ-afstemning blandt medarbejderne i selskabet/koncernen. Ved afstemningen skal medarbejderne stemme JA eller NEJ til, hvorvidt de ønsker, at der etableres en medarbejderrepræsentationsordning. Når medarbejderne har fremsat krav om en JA/ NEJ-afstemning, skal selskabets/moderselskabets øverste ledelsesorgan på det førstkommende møde efter modtagelsen af kravet (dog senest 6 uger efter modtagelsen) nedsætte et valgudvalg/koncernvalgudvalg, som skal gennemføre afstemningen. Ved afstemningen skal mindst 50% af de stemmeberettigede medarbejdere stemme JA, hvis etablering af en medarbejderrepræsentationsordning skal vedtages. Opnås dette antal stemmer ikke, vil medarbejderrepræsentationsordningen ikke blive etableret. fortsættes 7

10 Hvis etablering af en medarbejderrepræsentationsordning vedtages ved JA/NEJ-afstemningen, skal valgudvalget/ koncernvalgudvalget indkalde forslag fra medarbejderne til kandidater, der ønsker at stille op til valget til medarbejderrepræsentationsordningen. Det antal medarbejdere, der kan vælges til det øverste ledelsesorgan, svarer til halvdelen af det antal medlemmer, der vælges af generalforsamlingen eller udpeges af andre (fx en kommune eller en anden offentlig myndighed) på baggrund af selskabets/moderselskabets vedtægter. Medarbejderne har dog som udgangspunkt ret til at vælge mindst 2 repræsentanter i forbindelse med selskabsrepræsentation og mindst 3 medlemmer i forbindelse med koncernrepræsentation. De medarbejdervalgte medlemmer er generelt set ligestillede med de øvrige medlemmer af det øverste ledelsesorgan i forhold til rettigheder og pligter. Det vil sige, at medarbejderrepræsentanterne har ret til at deltage i møder, stemme i forbindelse med beslutninger og modtage honorar, såfremt de øvrige medlemmer modtager dette. Medarbejderrepræsentanterne er ligeledes underlagt de generelle forpligtelser vedrørende tavshedspligt, oplysningspligt, straf- og erstatningsansvar mv. Den frivillige ordning Et selskab/moderselskab kan vælge at etablere en frivillig ordning vedrørende medarbejderrepræsentation, såfremt der ikke allerede er etableret en lovmæssig ordning, jf. ovenfor. En frivillig ordning kan etableres, uanset om Bekendtgørelsens betingelser for at etablere en lovmæssig ordning er opfyldt eller ej. En frivillig ordning vil således kunne etableres, selvom fx en koncern inden for de sidste 3 år gennemsnitligt har beskæftiget mindst 35 medarbejdere, og medarbejderne derfor ville have ret til at fremsætte krav om afholdelse af en JA/NEJ-afstemning, jf. Bekendtgørelsen. selskabet/koncernen uden at iagttage Bekendtgørelsens regler om fx oprettelse af valgudvalg/koncernvalgudvalg, valg af et bestemt antal repræsentanter, iagttagelse af forskellige frister mv. Det er imidlertid ikke muligt at fravige samtlige regler i Selskabsloven og Bekendtgørelsen ved etablering af en frivillig ordning. Herunder følger det af selskabsloven, at en valgperiode ophører senest 4 år efter valget, og denne øvre grænse skal respekteres ved etablering af frivillige ordninger. Det er imidlertid ikke noget til hinder for, at en frivillig ordning fastlægger en kortere valgperiode. Såfremt det pågældende selskab/moderselskab er et aktieselskab, følger det endvidere af selskabsloven, at de generalforsamlingsvalgte medlemmer altid skal udgøre flertallet i bestyrelsen/tilsynsrådet. Denne regel skal også iagttages ved etablering af en frivillig medarbejderrepræsentationsordning. Endvidere er det ikke muligt at fravige den regel i Bekendtgørelsen, der fastslår, at medarbejderrepræsentanter, der vælges i medfør af en frivillig ordning, har de samme rettigheder, pligter og ansvar som de øvrige medlemmer af det øverste ledelsesorgan. Heraf følger bl.a., at en frivillig ordning, som fastslår, at medarbejderrepræsentanterne tildeles et lavere honorar end det honorar, der tilkommer de generalforsamlingsvalgte medlemmer af det øverste ledelsesorgan, vil være i strid med Bekendtgørelsen. Medarbejderrepræsentanterne og det eventuelle tilsvarende antal suppleanter, der vælges i medfør af en frivillig ordning, vil ligeledes som under en lovmæssig ordning være beskyttet mod afskedigelse og anden forringelse af deres forhold på samme måde som tillidsrepræsentanter inden for vedkommende eller tilsvarende faglige områder. Ideen med de frivillige medarbejderrepræsentationsordninger er, at der kan etableres mere fleksible ordninger, der afviger fra Bekendtgørelsens krav til den lovmæssige ordning. Det er således muligt at skræddersy en medarbejderrepræsentationsordning, der passer til fortsættes 8

11 I forhold til etableringen af den frivillige ordning vil det som udgangspunkt være et enigt samarbejdsudvalg i selskabet/moderselskabet, der træffer beslutning herom. Såfremt der ikke er etableret et samarbejdsudvalg i selskabet/moderselskabet træffes beslutningen ved enighed mellem direktionen i selskabet/moderselskabet og de lønmodtagerrepræsentanter, der skal informeres og høres i medfør af lov om information og høring. En beslutning om at etablere en frivillig ordning skal forelægges generalforsamlingen til godkendelse og indarbejdes i vedtægterne. Bestemmelsens optagelse i vedtægterne kræver dog ikke særskilt vedtagelse på generalforsamlingen. Når en frivillig medarbejderrepræsentationsordning er etableret, og repræsentanterne er valgt, indtræder de i selskabets/ moderselskabets øverste ledelsesorgan umiddelbart efter den ordinære generalforsamling. En frivillig ordning om medarbejderrepræsentation kan på et hvilken som helst tidspunkt opsiges ensidigt af generalforsamlingen. Ordningen ophører dog også, såfremt der ikke længere er enighed i samarbejdsudvalget mv., eller såfremt medarbejderne ved en JA/NEJ-afstemning vælger at udnytte deres ret til repræsentation i henhold til den lovmæssige ordning. Vedtægtsbestemmelsen om den frivillige ordning bortfalder og slettes formløst ved ordningens ophør. Accura bemærker Vi bistår vores klienter i relation til reglerne vedrørende medarbejderrepræsentation, herunder både i forbindelse med lovmæssige og frivillige ordninger om selskabs- og koncernrepræsentation. Vores ekspertise består udover at yde generel rådgivning om de gældende regler på området også i at løse de praktiske problemstillinger, der er forbundet med bl.a.: afholdelse af JA/ NEJ-afstemning, udsendelse af information til medarbejdere i selskabet/koncernen vedrørende opstilling af kandidater, valgbarhed, stemmeret, valgresultat mv. og afholdelse af valg til medarbejderrepræsentationsordningen. 9

12 Har jeres virksomhed en sygefraværspolitik? En sygefraværspolitik er en intern virksomhedspolitik, der fastlægger retningslinjerne for, hvordan en medarbejders sygefravær håndteres fra sygemeldingen, under sygefraværet, til medarbejderens tilbagevenden til arbejdet. Det er vigtigt, at man som virksomhed har en sådan politik, der regulerer, hvordan medarbejderen og virksomheden skal agere i forbindelse med medarbejderens sygdom, og som samtidig sikrer, at sygedagpengelovens regler overholdes. Sygefraværspolitikken kan være udarbejdet som en selvstændig politik eller fx udgøre en del af virksomhedens personalehåndbog. Uanset hvordan sygefraværspolitikken udformes, bør politikken regulere følgende forhold: Hvordan medarbejderen skal melde sig syg og inden for hvilken frist. Hvorvidt virksomheden vil forlange skriftlig dokumentation for sygdommen, herunder friteksterklæring (lægeerklæring). Hvorvidt der betales sygedagpenge, løn mv. under sygdom. Accura bemærker Såfremt din virksomhed endnu ikke har udarbejdet en sygefraværspolitik, hjælper vi gerne med at udarbejde en politik, der er skræddersyet til netop jeres virksomheds behov. Endvidere rådgiver vi gerne jeres virksomhed om de gældende sygefraværsregler, herunder praktikken forbundet med afholdelse af sygefraværssamtaler, udarbejdelse af mulighedserklæring, fastholdelsesplan mv., og de problemstillinger, der kan opstå i den forbindelse. Afholdelse af sygefraværssamtale (senest 4 uger efter medarbejderens første sygedag). Evt. udarbejdelse af mulighedserklæring, fastholdelsesplan og varighedsattest. Betaling af udgifter til mulighedserklæring samt øvrige erklæringer og attester. Anmeldelse af sygefravær og refusionskrav til kommunen. Medarbejderens pligt til at deltage i den løbende visitation og opfølgning hos kommunen. 10

13 Anne Marie Abrahamson Partner, Advokat (L) Tlf Mobil: Anja Staugaard Jensen Partner, Advokat Tlf Mobil: Marie Louise Hansen Advokat Tlf Mobil: Mette Søderlund Christensen Advokat Tlf Mobil: Maria Bukdahl Rukjær Advokatfuldmægtig Tlf Mobil: Kontakt Tuborg Boulevard Hellerup/Cph. Denmark CVR no Phone Fax accura.dk

14 Større risiko for at der er tale om arbejdsudleje Visse brancher entrerer ofte med udenlandsk arbejdskraft. Det gælder især inden for byggebranchen, landbrug, på gartnerier og slagterier, inden for it-branchen, medicinalindustrien og andre produktionsog servicevirksomheder. Når der entreres med en udenlandsk virksomhed om at levere udenlandsk arbejdskraft til Danmark, skal der tages stilling til, om der er tale om en entrepriseaftale eller arbejdsudleje. Er der tale om et entrepriseforhold, har den danske virksomhed ingen forpligtelser i forhold til kildeskat mv., mens den danske virksomhed skal indeholde 30% kildeskat plus 8% arbejdsmarkedsbidrag, når der er tale om arbejdsudleje. Den danske virksomhed hæfter, hvis skatten ikke betales. og den danske virksomhed har indeholdelsespligt som beskrevet og hæfter for skatten. Kun hvor der fortsat er tvivl om, hvorvidt ydelserne er tilstrækkeligt udskilt fra den danske virksomheds forretningsområde, skal de tidligere anvendte kriterier bruges i vurderingen. Der har gennem tiden været ført mange sager, hvor spørgsmålet har været, om der var tale om et entrepriseforhold eller arbejdsudleje. Det har ikke været afgørende, hvad parterne har aftalt, men SKAT har set på en række momenter, der talte for enten arbejdsudleje eller entreprise. Der er blandt andet blevet lagt vægt på, hvem der havde instruktionsbeføjelsen, hvem der bar ansvaret for det udførte arbejde, hvem der stillede arbejdsredskaber og materiel til rådighed, hvem der fastsatte antallet af arbejdstagere og deres kvalifikationer mv. Med ændringen af reglerne om arbejdsudleje bliver det udelukkende afgørende, om det arbejde, der skal udføres af den udenlandske arbejdskraft, er en integreret del af den danske virksomhed. Dermed skal det vurderes, om arbejdet udgør virksomhedens kerneydelser eller om arbejdet udøves som et naturligt led i en virksomheds drift, eksempelvis kantinedrift, bogholderi, rengøring mv. Er arbejdet en integreret del af virksomheden, er der tale om arbejdsudleje Det bemærkes, at der ikke er tale om arbejdsudleje, hvor den danske virksomhed permanent har outsourcet en arbejdsopgave, fx kantinedrift, eller hvor virksomheden får leveret ydelser af en selvstændig kontraktproducent. I forbindelse med stramningen af reglerne, er der i lovforarbejderne angivet nogle eksempler på, hvornår der er tale om arbejdsudleje: -- Der er ikke tale om arbejdsudleje, hvis en udenlandsk computersoftwarevirksomhed indgår en aftale om instruktion i brugen af software i en dansk virksomhed, når disse tjenesteydelser ikke er en integreret del af det danske firmas forretningsydelse. -- Der er ikke tale om arbejdsudleje, hvis et udenlandsk moderselskab skal implementere en markedsstrategi i det danske datterselskab, når sidstnævnte ikke har markedsstrategi som en del af sin virksomhed. ACCURA TAX Partnerselskab Tuborg Parkvej Hellerup

15 (fortsat fra forrige side) -- Derimod er der tale om arbejdsudleje, hvis et dansk hotel får tilført en receptionist fra et udenlandsk hotel i kæden, fordi det udførte arbejde er en integreret del af hotellets almindelige arbejdsområde. -- Der er ikke tale om arbejdsudleje, hvis hotellet får et udenlandsk byggefirma til at ombygge hotellets køkken, fordi hotellet ikke selv beskæftiger sig hermed. -- Der vil være tale om arbejdsudleje, hvis et dansk byggefirma indgår en kontrakt med et udenlandsk arbejdsformidlingsfirma om at få tilført en ingeniør i eksempelvis 4 måneder til et bestemt byggeprojekt. Det samme er gældende, hvis samme aftale indgås med et udenlandsk byggefirma, hvis ingeniørens tjenesteydelser ligger inden for det danske firmas forretningsområde. Med denne stramning af reglerne forventes det endvidere, at der vil være tale om arbejdsudleje i endnu flere tilfælde end hidtil. Ofte kan det være svært for den danske virksomhed at vide, hvor stor en del af den samlede betaling, der vedrører lønnen til medarbejderne. Såfremt den danske virksomhed ikke har de relevante oplysninger, er virksomheden forpligtet til at indeholde skat og arbejdsmarkedsbidrag af den samlede betaling til den udenlandske virksomhed. Skatten er endelig for medarbejderen og der skal ikke indsendes selvangivelse. De nye regler får virkning for aftaler, der indgås eller ændres 14. september i år eller senere. For allerede indgåede aftaler, der ikke ændres efter lovændringens ikrafttræden, gælder de skærpede regler fra og med 1. oktober Der er ikke tale om arbejdsudleje, hvis et dansk datterselskab i en koncern, hvor selskaberne er funktionsopdelt, får en medarbejder fra et udenlandsk selskab ansvarlig for juridisk support til Danmark i en periode. Det skyldes, at arbejdet ikke er en integreret del af det danske selskabs forretningsområde. På trods af, at der nu som udgangspunkt kun er ét kriterium, der er afgørende for, om der er tale om arbejdsudleje, forventes der fortsat at ville være en del tvivlstilfælde. Virksomheder, der har indgået aftaler med udenlandske virksomheder om levering af udenlandsk arbejdskraft, bør gennemgå deres kontrakter nøje med henblik på at vurdere, hvorvidt de falder inden for de skærpede regler om arbejdsudleje. På baggrund af hæftelsen kan det have store konsekvenser, hvis en virksomhed fejlbedømmer den aftale, der er indgået med den udenlandske virksomhed. Vi bistår gerne med gennemgang og vurdering af de nuværende kontrakter og rådgiver også nærmere om hensigtsmæssige kontraktsændringer. Kontakt Malene Overgaard (Senior Manager) fra ACCURA TAX for yderligere information: Dir Mobil ACCURA TAX Partnerselskab Tuborg Parkvej Hellerup

16 Slut med lavere skat på arbejde i udlandet Med afskaffelsen af ligningslovens 33A vil lønindkomst optjent i udlandet som udgangspunkt blive beskattet på samme måde som lønindkomst optjent i Danmark. Indtil afskaffelsen af bestemmelsen med virkning fra den 14. september i år, kunne en person bosiddende i Danmark under arbejde i udlandet i minimum 6 måneder undgå at blive beskattet i Danmark af denne indkomst, såfremt visse betingelser var opfyldt. Det havde ingen betydning, om den pågældendes løn blev beskattet i udlandet. Med afskaffelsen af reglen beskattes personer bosiddende i Danmark fuldt ud af løn optjent i udlandet på samme måde som løn optjent i Danmark. Såfremt der betales skat i det pågældende arbejdsland, vil denne skat som udgangspunkt kunne fratrækkes i den danske skat, idet der gives credit for den udenlandske skat. Det betyder reelt set, at den samlede skat svarer til den danske skat, såfremt skatten i udlandet ikke overstiger den høje danske skat. Overstiger skatten i udlandet den danske skat, hvilket sjældent er tilfældet, vil der reelt blive betalt en højere skat af den udenlandske indkomst end indkomst optjent i Danmark. Det bemærkes, at der efter dobbeltbeskatningsaftaler med enkelte lande (Sverige, Norge og Tyskland) under særlige omstændigheder fortsat ikke sker beskatning i Danmark af den udenlandske indtægt, men dette er undtagelsen. For medarbejdere, der allerede er omfattet af ligningslovens 33A, er der indført en overgangsregel, således at den lempeligere beskatning fortsat finder anvendelse til og med udgangen af Arbejdsgivere, der udsender medarbejdere til udlandet, bør gennemgå nuværende udstationeringskontrakter og overveje, hvorvidt disse skal ændres i fremtiden. Afhængigt af hvordan kontrakterne er opbygget, vil de skærpede beskatningsregler ikke kun have betydning for medarbejderen, men også for arbejdsgiveren. Vi assisterer meget gerne med gennemgang af kontrakter og rådgiver nærmere om rækkevidden af de nye regler. Kontakt Malene Overgaard (Senior Manager) fra ACCURA TAX for yderligere information: Dir Mobil ACCURA TAX Partnerselskab Tuborg Parkvej Hellerup

17 Pas på bøder ved manglende eller fejlagtig indberetning SKAT har ændret sin administrative bødepraksis vedrørende manglende indberetning eller genindberetning efter anmodning fra SKAT. De omfattede indberetninger er blandt andet indberetninger vedrørende løn og løngoder til medarbejdere. Fremadrettet afhænger bødens størrelse af antallet af medarbejdere i virksomheden. De objektive kriterier for bødeudmålingen trådte i kraft den 1. juli Hensigten med graduering af bøderne efter antallet af medarbejdere er at øge den præventive effekt af bøden. Korrekte indberetninger er vigtige for at sikre, at skatten kan opgøres korrekt, og for at bekæmpe socialt bedrageri. Bødeniveauet vil fremadrettet være følgende: Antal medarbejdere Bødens størrelse 1-4 ansatte DKK ansatte DKK En virksomhed kan pålægges en bøde, såfremt undladelsen skyldes forsæt eller grov uagtsomhed. Det må forventes, at der bliver udstedt bøder i stort omfang ved manglende indberetning, idet Skatteministeren under lovbehandlingen udtalte, at en virksomhedsejer som udgangspunkt skal have kendskab til de pligter, der er forbundet med at drive virksomhed, og derfor har handlet mindst groft uagtsomt, hvis disse pligter tilsidesættes ansatte ansatte 100+ ansatte DKK DKK DKK Kontakt Malene Overgaard (Senior Manager) fra ACCURA TAX for yderligere information: Dir Mobil ACCURA TAX Partnerselskab Tuborg Parkvej Hellerup

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

Brug af udenlandsk arbejdskraft Arbejdsudleje nye skærpede regler

Brug af udenlandsk arbejdskraft Arbejdsudleje nye skærpede regler Brug af udenlandsk arbejdskraft Arbejdsudleje nye skærpede regler Jørgen Frausing Senior Tax Manager Havneholmen 25, 9. DK 1561 København V Mobil: 30 33 30 45 Mail: jfr@tvc.dk 1 Udenlandsk arbejdskraft

Læs mere

1. Regelgrundlaget Hovedbestemmelsen om tjenestemænds rettigheder og pligter findes i tjenestemandsregulativets

1. Regelgrundlaget Hovedbestemmelsen om tjenestemænds rettigheder og pligter findes i tjenestemandsregulativets N O TAT Udlån af tjenestemænd Dette notat omhandler udlån af tjenestemænd i forbindelse med udliciteringer. Notatet beskæftiger sig primært med frivillige udlånsaftaler, men i notatet berøres også situationer,

Læs mere

Temanummer om skat Arbejds- og ansættelsesret

Temanummer om skat Arbejds- og ansættelsesret 1 Skattereformen ændringer af betydning for arbejdsgivere og lønmodtagere 2 Dom fra Østre Landsret udelukker fradragsret for bonus og fratrædelsesgodtgørelser, da der ikke var tale om en driftsomkostning

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd Formål 1. Lovens formål er at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, såvel i privatlivet som i alle samfundets funktioner,

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelsesret juni, 2013

Nyhedsbrev. Ansættelsesret juni, 2013 Nyhedsbrev Ansættelsesret juni, 2013 I dette nyhedsbrev gennemgår vi to vigtige love. Den ene vedrører nogle netop vedtagne regler om ændringer af vikarers retsstilling i Danmark, den anden vedrører reglerne

Læs mere

2013 Udgivet den 11. januar 2014. 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1)

2013 Udgivet den 11. januar 2014. 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) Lovtidende A 2013 Udgivet den 11. januar 2014 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om lige løn til mænd og kvinder 1)

Bekendtgørelse af lov om lige løn til mænd og kvinder 1) LBK nr 899 af 05/09/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 2. december 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., JAIC, j.nr. 2008-0000952 Senere ændringer til forskriften LOV

Læs mere

NOTAT. Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST Ref. ANMMA Den 7. juni 2013

NOTAT. Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST Ref. ANMMA Den 7. juni 2013 NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4609-00059 Ref. ANMMA Den 7. juni 2013 Opdateret notat om forbrugerindflydelse og medarbejderrepræsentation i vandselskaber. Bestyrelsen i et vandselskab

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1)

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) LBK nr 1678 af 19/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Ligestilling og Kirke, j.nr. 2013-967

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 CORPORATE COMMERCIAL Lovforslag om den nye selskabslov Af Advokat Jacob Christensen og Advokatfuldmægtig Husna Sahar Jahangir I forsættelse af vores nyhedsbrev af november

Læs mere

ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE

ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE Ved advokat Torben Buur - DAHL Herning DISPOSITION SITUATION 1. INTRO SKATTEPLIGT TIL DK 2. HVAD ER ARBEJDSUDLEJE 3. BESKATNING

Læs mere

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 19.3.2010 GKJ Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven 1. Indledning Mange af bestemmelserne i den nye selskabslov (nr. 470

Læs mere

Vigtige ændringer for syge medarbejdere er blevet vedtaget og vil træde i kraft henover det næste halve år.

Vigtige ændringer for syge medarbejdere er blevet vedtaget og vil træde i kraft henover det næste halve år. Dok.nr: 46058 v1 Ref.: IME/hajadm E-mail: ime@frinet.dk Til: * Kopi: * 23. marts 2009 Fra: * Notat: * Nye lov ved sygeperioder Lovændringen medfører, at arbejdsgiveren nu skal spille en langt mere aktiv

Læs mere

Hvem kan stille op til valg? Alle medarbejdere i selskabet kan stille op til valg.

Hvem kan stille op til valg? Alle medarbejdere i selskabet kan stille op til valg. Information om medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer Hvem kan vælges til bestyrelse, og hvad er formålet med medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer? Hvad går arbejdet som bestyrelsesmedlem ud på? Hvad

Læs mere

Nyhedsbrev. Arbejds- & Ansættelsesret. Sygdom og handicap

Nyhedsbrev. Arbejds- & Ansættelsesret. Sygdom og handicap Nyhedsbrev Arbejds- & Ansættelsesret Sygdom og handicap Indledning Det seneste år er der gennemført en væsentlig lovændring vedrørende medarbejderes sygdom og ikke mindst afsagt en række centrale domme

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar Når en medarbejder bliver syg September 2014 DANSK HR Webinar Hvad får du svar på Sygemelding Dokumentation af sygdom Krav til arbejdsgiver under en medarbejders sygdom Krav til medarbejderen under egen

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. 1) LBK nr 342 af 03/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2014-2570 Senere ændringer til forskriften LOV nr 175

Læs mere

(Koncernrepræsentation)

(Koncernrepræsentation) Bekendtgørelse nr. 468 af 2. juli 1987 om medarbejderes valg af bestyrelsesmedlemmer i sparekasser, andelskasser og sammenslutninger af andelskasser, der er moderselskab i en koncern. 1) Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Deltidsansat ønskede ikke at arbejde fuldtid 2 Genoptagelse af driften 3 Gravid elev var bare ikke god nok 4 Lovligt konfliktvarsel 5 Fast aldersgrænse ikke i strid med beskæftigelsesdirektivet 6 Moderselskabs

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 30. juli 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 30. juli 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 30. juli 2008 28. juli 2008. Nr. 797. Bekendtgørelse for Grønland om medarbejderes valg af bestyrelsesmedlemmer i aktieselskaber og anpartsselskaber m.v. (selskabsrepræsentation)

Læs mere

Under opfølgningssamtalen bør arbejdsgiveren og medarbejderen i fællesskab forsøge at klarlægge:

Under opfølgningssamtalen bør arbejdsgiveren og medarbejderen i fællesskab forsøge at klarlægge: NYT Nr. 12 årgang 3 AUGUST 2009 arbejdsret ændringer i syg e dag p e n g e lov e n Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik i efteråret 2008 en aftale med henblik på at nedbringe sygefraværet og fastholde

Læs mere

VEJLEDNING. om reglerne for selskabs- og koncernrepræsentation. Udgivet af Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING. om reglerne for selskabs- og koncernrepræsentation. Udgivet af Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING om reglerne for selskabs- og koncernrepræsentation Udgivet af Erhvervsstyrelsen September 2011 Indholdsfortegnelse Erhvervsstyrelsens vejledning om reglerne for selskabs- og koncernrepræsentation

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 3 9. oktober 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Kære medlem af AutoBranchens ArbejdsgiverForening I denne udgave af nyhedsbrevet kan du læse mere om de nye regler om kønsopdelt lønstatistik,

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 26.03.2015 HØJESTERET NEDSÆTTER SAS-PILOTERS GODTGØRELSE TIL 6 MÅNEDERS LØN 26.3.2015 Højesteret var ikke enig i den godtgørelse, som landsretten havde fastsat for

Læs mere

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S 20. maj 2015 Side: 1 af 5 PSO/lijo Retningslinjer for Danske Spil A/S I medfør af selskabslovens (SEL) 357 skal bestyrelsen i et statsligt aktieselskab sørge for, at der fastsættes retningslinjer, som

Læs mere

Bank & Finans IP & Technology

Bank & Finans IP & Technology Den 7. november 2013 Nyhedsbrev Bank & Finans IP & Technology Forslag til obligatoriske interne whistleblowerordninger i finansielle virksomheder Finanstilsynet sendte den 15. august 2013 forslag til lov

Læs mere

5. juni 2012 EM 2012/xx. Forslag til: Inatsisartutlov nr. X af XX.XXXX om ligestilling af mænd og kvinder. Kapitel 1 Lovens formål

5. juni 2012 EM 2012/xx. Forslag til: Inatsisartutlov nr. X af XX.XXXX om ligestilling af mænd og kvinder. Kapitel 1 Lovens formål 5. juni 2012 EM 2012/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. X af XX.XXXX om ligestilling af mænd og kvinder Kapitel 1 Lovens formål Formål og anvendelsesområde 1. Loven har til formål at fremme ligestilling

Læs mere

AFTALE OM FRIVILLIG ORDNING FOR SELSKABS- OG KONCERNREPRÆSENTATION (ETABLERING AF INTERNATIONAL KONCERNREPRÆSENTATION)

AFTALE OM FRIVILLIG ORDNING FOR SELSKABS- OG KONCERNREPRÆSENTATION (ETABLERING AF INTERNATIONAL KONCERNREPRÆSENTATION) AFTALE OM FRIVILLIG ORDNING FOR SELSKABS- OG KONCERNREPRÆSENTATION (ETABLERING AF INTERNATIONAL KONCERNREPRÆSENTATION) Mellem: COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kgs. Lyngby CVR-nr. 4462 3528 (Herefter 'COWI

Læs mere

KVINDER I LEDELSE. Ved partner Mette Klingsten og partner Monica Reib

KVINDER I LEDELSE. Ved partner Mette Klingsten og partner Monica Reib KVINDER I LEDELSE Ved partner Mette Klingsten og partner Monica Reib Agenda Hvorfor er det relevant? Hvilke virksomheder er omfattet? Hvilke krav stilles til virksomhederne? Hvad skal man som virksomhed

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital udgør kr fordelt på aktier á kr eller multipla heraf. Der udstedes ikke ejerbeviser.

3.1 Selskabets aktiekapital udgør kr fordelt på aktier á kr eller multipla heraf. Der udstedes ikke ejerbeviser. Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 155426 UDKAST VEDTÆGTER FOR FORSYNINGEN ALLERØD RUDERSDAL A/S CVR-nr. 34 08 61 92 1. SELSKABETS NAVN 1.1 Selskabets

Læs mere

Entreprise og Arbejdsudleje. Advokat (H) Søren Aagaard saag@advodan.dk tel. 23 35 52 90

Entreprise og Arbejdsudleje. Advokat (H) Søren Aagaard saag@advodan.dk tel. 23 35 52 90 Entreprise og Arbejdsudleje Advokat (H) Søren Aagaard saag@advodan.dk tel. 23 35 52 90 Disposition Gennemgang af regler og relevant praksis frem til Lov nr. 921 af 18. september 2012 (L195) - hvorfor det?

Læs mere

1 Udnyttelsesperioden for aktieoptioner kunne ikke forkortes. 3 Samarbejdsaftalen eller lov om information og høring af lønmodtagere?

1 Udnyttelsesperioden for aktieoptioner kunne ikke forkortes. 3 Samarbejdsaftalen eller lov om information og høring af lønmodtagere? Indhold 1 Udnyttelsesperioden for aktieoptioner kunne ikke forkortes 2 Ledelsesretten har vide grænser 3 Samarbejdsaftalen eller lov om information og høring af lønmodtagere? 4 Mere om ligebehandlingsloven

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 48 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 48 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 48 Offentligt Europaudvalget, Ligestillingsudvalget og Beskæftigelsesudvalget EU-konsulenten og Folketingets EU-Oplysning EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer

Læs mere

Valgregulativ Forbrugervalg

Valgregulativ Forbrugervalg 2017 Dato 25-08-2017 Sagsnr. 2017-4158. Dok.nr. 2017-002915. Sagsbehandler Connie Brix Direkte telefon 76363631 E-mail jeco@bluekolding.dk Valgregulativ Forbrugervalg 2017 Forbrugerrepræsentation i bestyrelsen

Læs mere

Arbejdsmiljø og sygefravær

Arbejdsmiljø og sygefravær Tema om sygefravær Alle på en arbejdsplads bliver berørt af sygefravær. Enten direkte ved egen sygdom eller indirekte, når kolleger er syge. For at minimere sygefraværet skal der ses nærmere på årsagerne

Læs mere

Anbefaling Gode eksempler Dårlige eksempler Begrundelse

Anbefaling Gode eksempler Dårlige eksempler Begrundelse Anbefaling Gode eksempler Dårlige eksempler Begrundelse 1.1.1. Det anbefales, at det centrale ledelsesorgan bl.a. gennem investor relations arbejde sikrer en løbende dialog mellem selskabet og aktionærerne,

Læs mere

VEJLEDNING OM medarbejderrepræsentation i forbindelse med omstrukturering

VEJLEDNING OM medarbejderrepræsentation i forbindelse med omstrukturering VEJLEDNING OM medarbejderrepræsentation i forbindelse med omstrukturering Bekendtgørelse om medarbejderrepræsentation i aktieog anpartsselskaber 56 UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Marts 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri Fakta om fravær 2 Fakta om fravær FORORD Som et led i at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked har Folketinget vedtaget nogle ændringer af sygedagpengeloven, som pålægger arbejdsgivere og

Læs mere

Notat. Valg til bestyrelsen blandt forbrugerne

Notat. Valg til bestyrelsen blandt forbrugerne Notat Til: Vedrørende: Bilag: Bestyrelsen Valg af forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen 2013 Elektronisk bilag Danva-notat om forbrugervalg Valg til bestyrelsen blandt forbrugerne Kort uddrag af DANVA-notat

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om medarbejderes valg af bestyrelsesmedlemmer i aktieselskaber og anpartsselskaber m.v 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om medarbejderes valg af bestyrelsesmedlemmer i aktieselskaber og anpartsselskaber m.v 1) Nr. 1388 11. december 2007 Bekendtgørelse for Færøerne om medarbejderes valg af bestyrelsesmedlemmer i aktieselskaber og anpartsselskaber m.v 1) (Selskabsrepræsentation) Kapitel 1 Beregning af det gennemsnitlige

Læs mere

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. 1 (Ophævelse af 70 års-grænse) I lov

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) Page 1 of 6 LBK nr 734 af 28/06/2006 Gældende (Ligebehandlingsloven) Offentliggørelsesdato: 07-07-2006 Beskæftigelsesministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 182 af 08/03/2011 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Anbefaling Gode eksempler Dårlige eksempler begrundelse

Anbefaling Gode eksempler Dårlige eksempler begrundelse Gode og dårlige eksempler på afrapportering Anbefaling Gode eksempler Dårlige eksempler begrundelse 1.3.4. Det anbefales, at samtlige medlemmer af det øverste ledelsesorgan og direktionen er til stede

Læs mere

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder 1 FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 4. maj 2005 Personalejuridisk Kontor J.nr. 03-204-42 Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 21. maj 2012 (J.nr. 2011-0026122) Afgift som følge

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks Kbh. K

Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks Kbh. K Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 Kbh. K Høringssvar vedrørende lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og lov

Læs mere

VEJLEDNING OM SYGDOM

VEJLEDNING OM SYGDOM VEJLEDNING OM SYGDOM INDHOLD MEDARBEJDERENS PLIGT TIL AT MELDE SYGEFRAVÆR... 3 KONSEKVENS AF MEDARBEJDERENS MANGLENDE OVERHOLDELSE AF RETNINGSLINJER OM SYGEMELDING... 3 DEN LOVPLIGTIGE SYGEFRAVÆRSSAMTALE...

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

VEJLEDNING OM. Måltal og politik for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for afrapportering herom i praksis

VEJLEDNING OM. Måltal og politik for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for afrapportering herom i praksis VEJLEDNING OM Måltal og politik for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for afrapportering herom i praksis Erhvervsstyrelsen 27. februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Baggrund...

Læs mere

VIKARLOVEN. Vikarlovens anvendelsesområde fremgår af 1:

VIKARLOVEN. Vikarlovens anvendelsesområde fremgår af 1: VIKARLOVEN Folketinget har den 31. maj 2013 vedtaget "Lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v.". Vikarloven træder i kraft den 1. juli 2013. Ansættelsesvilkårene for vikarer har

Læs mere

Hermed sendes kommentar til henvendelse af 8. maj 2009 fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (L 199 bilag 21).

Hermed sendes kommentar til henvendelse af 8. maj 2009 fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (L 199 bilag 21). J.nr. 2009-311-0028 Dato: 14. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 199 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (beskatning af personalegoder, befordringsfradrag,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

Retningslinjer for sygefravær

Retningslinjer for sygefravær Retningslinjer for sygefravær 1. KU s arbejde med sygefravær Københavns Universitet støtter medarbejdere, der er ramt af krise, sygdom eller nedsat arbejdsevne, og er indstillet på at gøre en aktiv indsats

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

Lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende i partnerselskab

Lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende i partnerselskab - 1 Lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende i partnerselskab Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en ny lov vedtaget den 8. juni 2017 er skattereglerne for deltagere i transparente

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om medarbejderes valg af bestyrelsesmedlemmer i moderselskaber, der er aktieselskaber og anpartsselskaber m.

Bekendtgørelse for Færøerne om medarbejderes valg af bestyrelsesmedlemmer i moderselskaber, der er aktieselskaber og anpartsselskaber m. Nr. 1387 11. december 2007 Bekendtgørelse for Færøerne om medarbejderes valg af bestyrelsesmedlemmer i moderselskaber, der er aktieselskaber og anpartsselskaber m.v 1) (Koncernrepræsentation) Kapitel 1

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

at undgå diskrimination

at undgå diskrimination GODE RÅD OM... at undgå diskrimination SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 Begrebet forskelsbehandling 4 Chikane 4 Nationalitet 4 Handicap 5 Alder 6 Registrering 7 Godtgørelse for overtrædelse af loven 7 Ugyldige

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 Sag 306/2012 (1. afdeling) A (advokat Gunnar Homann) mod Justitsministeriet (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte for appellanten:

Læs mere

VALG AF FORBRUGERREPRÆSENTANTER I EGEDAL VANDFORSY- NING A/S OG EGEDAL SPILDEVAND A/S

VALG AF FORBRUGERREPRÆSENTANTER I EGEDAL VANDFORSY- NING A/S OG EGEDAL SPILDEVAND A/S VALGREGULATIV VALG AF FORBRUGERREPRÆSENTANTER I EGEDAL VANDFORSY- NING A/S OG EGEDAL SPILDEVAND A/S 1. INDLEDENDE BESTEMMELSER 1.1 Valgregulativet er udarbejdet i medfør af vedtægterne for Egedal Vandforsyning

Læs mere

Opmærksomhedspunkter for bestyrelsesmedlemmer i erhvervsdrivende fonde

Opmærksomhedspunkter for bestyrelsesmedlemmer i erhvervsdrivende fonde 7. april 2017 Opmærksomhedspunkter for bestyrelsesmedlemmer i erhvervsdrivende fonde Fondsbestyrelsens opgaver og ansvar er blevet behandlet i forbindelse med en konkret sag, som bl.a. vedrører de forhold,

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Ansættelsesområder og ansættelsesbreve i relation til den kommende strukturreform

Ansættelsesområder og ansættelsesbreve i relation til den kommende strukturreform KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune H:S Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) FHS 17. december 2004 Ansættelsesområder og ansættelsesbreve i relation til den kommende

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 Sag 42/2016 CO-industri som mandatar for A (advokat Nicolai Westergaard) mod Beskæftigelsesministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) CO-industri

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 17. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 17. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. Lovtidende A 2011 Udgivet den 17. juni 2011 8. juni 2011. Nr. 645. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) Herved bekendtgøres lov om ligebehandling

Læs mere

18. november HK har følgende overordnede bemærkninger til forslaget.

18. november HK har følgende overordnede bemærkninger til forslaget. HK s BEMÆRKNINGER TIL FORSLAG TIL UDKAST TIL LOVFORSLAG OM KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 18. november 2013 Med henvisning til udkast til lovforslaget udsendt den 31. oktober fremsendes hermed HK s bemærkninger

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget Lovforslag nr. L 60 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet

Læs mere

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder 1 FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 31. marts 2005 Personalejuridisk Kontor J.nr. 03-204-42 Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager

Læs mere

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens - 1 Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B SKM2012.221.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tilkendegav ved en dom af 23/3 2012,

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten. 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven

1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten. 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven Indhold 1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven 3 Epilepsi var ikke et handicap 4 Deltidssygemelding

Læs mere

VEJLEDNING OM. Ejeraftaler (aktionæroverenskomster) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Ejeraftaler (aktionæroverenskomster) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Ejeraftaler (aktionæroverenskomster) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Juli 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Ejeraftalernes stilling før og efter den nye bestemmelse i selskabsloven...

Læs mere

Sådan defineres arbejdsudleje

Sådan defineres arbejdsudleje 1 af 6 Leje af medarbejdere fra udenlandske virksomheder En lønmodtager, der ikke bor i Danmark og har en arbejdsgiver fra et andet land end Danmark, som udlejer ham på kontrakt til en dansk virksomhed,

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmers rettigheder, pligter og ansvar

Bestyrelsesmedlemmers rettigheder, pligter og ansvar Bestyrelsesmedlemmers rettigheder, pligter og ansvar 8. august 2013 Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Telefon 7614 2414 Fax 7614 2485 www.esbjergforsyning.dk post@esbjergforsyning.dk Bestyrelsesmedlemmernes

Læs mere

Bestyrelsesmøde 9. december 2016

Bestyrelsesmøde 9. december 2016 BIOFOS Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 89 25 Bestyrelsesmøde 9. december 2016 1. december 2016 Pkt. 9. Anbefaling til ejerkommunerne

Læs mere

Deltidsansættelse. Ved advokat Signe Juulskov Poulsen. Deltidsansættelse

Deltidsansættelse. Ved advokat Signe Juulskov Poulsen. Deltidsansættelse Deltidsansættelse Ved advokat Signe Juulskov Poulsen 34 Deltidsansættelse 1 35 Deltidsloven og EU-rammeaftalen Direktiv 1997/81 bygger på en EU-rammeaftale vedrørende deltidsarbejde, som har til formål

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft i Danmark

Udenlandsk arbejdskraft i Danmark Udenlandsk arbejdskraft i Danmark Syddanmark Lone Simonsen Den udenlandske arbejdskrafts tilknytning til Danmark: Direkte ansættelse ved dansk arbejdsgiver Ansættelse ved udenlandsk arbejdsgiver, der har

Læs mere

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01 TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-BYS-01 Indholdsfortegnelse Hvem er forsikringstager og sikrede 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Hvor dækker forsikringen

Læs mere

Side 1. Aftale om deltidsansattes adgang til et højere timetal

Side 1. Aftale om deltidsansattes adgang til et højere timetal REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE 11.28.2 Side 1 Aftale om deltidsansattes adgang til et højere timetal Side 2 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 1. ANVENDELSESOMRÅDE...

Læs mere

BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL)

BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL) BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL) KAPITEL X Europæisk Samarbejdsudvalg eller informations- og høringsprocedure i fællesskabsvirksomheder. 1. Afsnit : Anvendelsesområde? L 439-6 Med det formål at sikre de ansattes

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber

Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 79 Offentligt 27. november 2008 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovforslagets enkelte kapitler

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BRUGERBESTYRELSEN PÅ AKTIVITESCENTRET SOPHIELUND HØRSHOLM KOMMUNE. 1 Navn Aktivitetscentret Sophielund, Sophielund 25, 2970 Hørsholm.

VEDTÆGTER FOR BRUGERBESTYRELSEN PÅ AKTIVITESCENTRET SOPHIELUND HØRSHOLM KOMMUNE. 1 Navn Aktivitetscentret Sophielund, Sophielund 25, 2970 Hørsholm. 20.04.2017 VEDTÆGTER FOR BRUGERBESTYRELSEN PÅ AKTIVITESCENTRET SOPHIELUND HØRSHOLM KOMMUNE 1 Navn Aktivitetscentret Sophielund, Sophielund 25, 2970 Hørsholm. 2 Formål Aktivitetscentret Sophielund har til

Læs mere

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB?

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? 27. AUGUST 2013 NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? En ny højesteretsdom har omgjort landsrettens afgørelse og fastslået, at der ikke

Læs mere

[Det talte ord gælder]

[Det talte ord gælder] Ligestillingsudvalget 2014-15 LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 25 Offentligt T A L E 20. november 2014 Tale ved samråd om sexchikane i Ligestillingsudvalget den 4. december 2014 J.nr. 20140092112

Læs mere

Nyhedsbrev. Selskabsret

Nyhedsbrev. Selskabsret Nyhedsbrev Selskabsret 10.10.2014 FORSLAG TIL LOV OM MEDARBEJDERINVESTERINGS- SELSKABER 13.10.2014 I forlængelse af vores nyhedsbrev af 14. august 2014 har erhvervs- og vækstministeren nu fremsat et forslag

Læs mere

VALG AF FORBRUGERREPRÆSENTANTER I VORDINGBORG VAND A/S, VORDINGBORG RENS A/S OG VORDINGBORG SPILDEVAND A/S.

VALG AF FORBRUGERREPRÆSENTANTER I VORDINGBORG VAND A/S, VORDINGBORG RENS A/S OG VORDINGBORG SPILDEVAND A/S. VALGREGULATIV VALG AF FORBRUGERREPRÆSENTANTER I VORDINGBORG VAND A/S, VORDINGBORG RENS A/S OG VORDINGBORG SPILDEVAND A/S. 1. INDLEDENDE BESTEMMELSER 1.1 Valgregulativet er udarbejdet i medfør af vedtægterne

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * onstid 9-16 *

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * onstid 9-16 * ERHVERVSANKENÆVNET Fax 33 30 76 00 Ekspediti- Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * onstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 28. februar 2011 (J.nr. 2010-0022509)

Læs mere

HR Jura. Juni

HR Jura. Juni Juni 2016 HR Jura I denne udgave af HRJura kan du læse mere om de nye udstationeringsregler og den nyligt vedtagne persondataforordning. God læselyst! HRJura er skrevet af Accuras Afdeling for Arbejds-

Læs mere

Arbejdsgiverens pligter og rettigheder i sygedagpengeloven ved lønmodtagerens sygdom. v/ Mie Skovbæk Mortensen

Arbejdsgiverens pligter og rettigheder i sygedagpengeloven ved lønmodtagerens sygdom. v/ Mie Skovbæk Mortensen Arbejdsgiverens pligter og rettigheder i sygedagpengeloven ved lønmodtagerens sygdom v/ Mie Skovbæk Mortensen Formålet med sygedagpengeloven At yde økonomisk kompensation ved fravær på grund af sygdom

Læs mere

Vejledning. - om sygdom

Vejledning. - om sygdom Vejledning - om sygdom Indhold Medarbejderens pligt til at melde sygefravær.... 3 Konsekvens af medarbejderens manglende overholdelse af retningslinjer om sygemelding... 3 Den lovpligtige sygefraværssamtale...

Læs mere

VEJLEDNING OM. Ledelses-, revisor- og vedtægtsændringer UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Ledelses-, revisor- og vedtægtsændringer UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Ledelses-, revisor- og vedtægtsændringer UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2011 Indhold 1. Ledelsesændringer... 2 1.1. Bestyrelse og tilsynsråd... 3 1.2. Direktion... 3 2. Revisorændringer...

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR VEDTÆGTER for Wirtek a/s CVR-NR. 26042232 15.04.2015 1 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Wirtek a/s 1.2 Selskabets hjemsted er Aalborg kommune. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er at udvikle og

Læs mere