HR Jura. Oktober

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HR Jura. Oktober 2012. www.accura.dk"

Transkript

1 Oktober 2012 HR Jura I denne udgave af Accuras nyhedsbrev kan du læse om forslagene til ændring af arbejdsmiljøloven og ligestillingsloven, hvor sidstnævnte vil medføre flere kvinder i de danske ledelser. Du kan også læse om de nyeste domme fra Højesteret, der omhandler tjenestemænds tålegrænse og muligheden for at give afslag til en gravid jobansøger. Nyhedsbrevet behandler endvidere emner som whistleblower-ordninger, medarbejderrepræsentation samt sygefraværspolitikker. HRJura er skrevet af Accuras Afdeling for Arbejds- og Ansættelsesret

2 I denne udgave af HR Jura Flere kvinder i ledelsen lovforslag fremsat Beskæftigelsesministeren foreslår ændring af arbejdsmiljøloven Tjenestemænd kunne beordres udlånt til privat selskab Ikke godtgørelse til gravid medarbejder, på trods af arbejdsgivers kendskab til graviditet Bør jeres virksomhed have en whistle-blowerordning? Lovmæssige ordninger og frivillige ordninger om medarbejderrepræsentation Har jeres virksomhed en sygefraværspolitik? Side 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 10 Gæsteartikler i oktober Som noget særligt har vi i denne udgave inkluderet en række gæsteartikler fra Accura Tax Partnerselskab om de markante, skattemæssige ændringer i forhold til arbejdsudleje, udstationering og arbejdsgivers indberetningspligt. Artiklerne er skrevet af Accura Tax s medarbejdere. God fornøjelse

3 Flere kvinder i ledelsen lovforslag fremsat Som omtalt i vores nyhedsbrev fra august 2012 indledte regeringen tidligere på året høring vedrørende flere lovforslag, der skal sikre en større andel af kvinder i de danske ledelser. Nu er processen nået et skridt videre, idet regeringen 3. oktober 2012 har fremsat et lovforslag til ændring af ligestillingsloven. Formålet med lovforslaget er, sammen med en række ændringsforslag på Erhvervs- og Vækstministeriets område, at skabe reelle fremskridt i udviklingen af andelen af kvinder i private og statslige virksomheders bestyrelser mv., således at der kommer en mere ligelig fordeling af kvinder og mænd i virksomhedernes øverste ledelsesorganer. Det forventes, at lovforslaget, såfremt det vedtages, træder i kraft 1. april Accura følger Folketingets behandling af lovforslaget og informerer herom i kommende nyhedsbreve. De samlede lovforslag fra regeringen vil medføre følgende: MÅLTAL: De ca største virksomheder pålægges at opstille måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i det øverste ledelsesorgan (bestyrelsen, direktionen eller tilsynsrådet). POLITIK: De ca største virksomheder skal have en politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn i virksomhedens øvrige ledelsesniveauer. STATUS: Virksomhederne skal redegøre for status for opfyldelsen af det opstillede måltal mv. i årsrapporten STATSLIGE: Alle statslige virksomheder og institutioner uanset størrelse skal opstille måltal og statslige virksomheder og institutioner med 50 medarbejdere eller flere skal udarbejde en politik for at få flere kvinder i ledelsen. De statslige virksomheder og institutioner skal endvidere redegøre for status for opfyldelsen af det opstillede måltal mv. 1

4 Beskæftigelsesministeren foreslår ændring af arbejdsmiljøloven Grundet en stigning i antallet af danskere, der oplever trusler om vold på arbejdspladsen, skal en lovændring og en målrettet tilsynsindsats nu være med til at styrke indsatsen mod vold, trusler og andre psykiske arbejdsmiljøproblemer. Regeringen foreslår, at psykiske arbejdsskader skal behandles på lige fod med fysiske arbejdsskader. En opgørelse fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø viser, at antallet af ansatte, som fortæller, at de bliver udsat for trusler om vold på arbejdspladsen, er steget fra 6% til 11% i perioden fra 2005 til Samtidig er antallet af ansatte, som fortæller, at de er blevet udsat for decideret vold på arbejdspladsen, mere end fordoblet i samme periode. Tal fra Danmarks Statistik viser ligeledes, at antallet af anmeldelser om vold mod ansatte i det offentlige er stigende. Udgangspunktet er i dag, at problemer i det fysiske og psykiske arbejdsmiljø behandles forskelligt. Arbejdstilsynet afgiver først påbud i sager om psykisk arbejdsmiljø, når virksomhederne ikke selv kan løse problemerne efter at have modtaget en afgørelse. Anderledes foregår det, når der er tale om andre typer af arbejdsmiljøproblemer, hvor Arbejdstilsynet griber ind med påbud umiddelbart efter, at der konstateres en overtrædelse. Forslaget om ændringen af arbejdsmiljøloven indebærer, at der sker en ligestilling mellem fysiske og psykiske arbejdsskader i forhold til afgørelsesmetode. Desuden vil det eksisterende automatiske krav om rådgivning i forbindelse med påbud på det psykiske område blive afskaffet, og det vil blive fastlagt, hvornår påbud om psykisk arbejdsmiljø udløser rådgivningspligt. Accura bemærker Et målrettet tilsyn med fokus på det psykiske arbejdsmiljø kan bidrage til, at færre medarbejdere udsættes for psykisk nedslidning, herunder vold og trusler. Det er imidlertid usikkert, hvorvidt ændringen af loven i realiteten vil have den ønskede virkning med hensyn til ligestillingen af psykisk og fysisk arbejdsmiljø, da en overtrædelse af loven i forhold til det psykiske arbejdsmiljø alt andet lige vil være sværere at påvise. Beskæftigelsesministeriet meddeler, at lovforslaget vil blive forelagt for Folketinget i dette folketingsår. Accura vil følge lovforslagets behandling og løbende informere herom. For at sikre at det psykiske arbejdsmiljø er ligestillet med det fysiske arbejdsmiljø, foreslås det konkret, at formålsbestemmelsen i 1 i arbejdsmiljøloven præciseres, således at det klart fremgår, at den gælder både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. 2

5 Tjenestemænd kunne beordres udlånt til privat selskab Kommunalt ansatte tjenestemænd kunne i forbindelse med en licitation beordres udlånt til et 100% privatejet selskab. Dette til trods for den tålegrænse, som tjenestemænd kan påberåbe sig ved forflyttelse. Det har Højesteret slået fast i dommen af 24. september Sagen drejede sig om 10 medarbejdere, der var ansat i FynBus som kommunale tjenestemænd med rettigheder og pligter i henhold til det kommunalt vedtagne tjenestemandsregulativ. Som led i kommunalreformen blev FynBus oprettet som et af de fem nye regionale trafikselskaber, der skulle stå for al offentlig transport i landet. I denne forbindelse blev buskørslen sat i udbud, og licitationen blev vundet af et 100% privatejet aktieselskab. FynBus bibeholdte en del af kørslen og kunne dermed beskæftige de tjenestemandsansatte chauffører, som ikke frivilligt ville overgå til ansættelse i det private selskab. Det private selskab overtog derimod al driften af busværkstedet, hvor de pågældende 10 medarbejdere var ansat. FynBus pålagde herefter medarbejderne, under opretholdelse af deres tjenestemandsansættelse i FynBus, at lade sig udlåne til det private selskab og fortsat gøre tjeneste på værkstedet. De 10 medarbejdere anlagde sag ved domstolene med påstand om, at FynBus skulle tilpligtes at anerkende, at medarbejderne var berettigede til at kræve rådighedsløn eller afsked med pension. Medarbejderne anførte til støtte herfor, at værkstedet ved overgang til licitation måtte anses som nedlagt, og at medarbejderne ikke efterfølgende var blevet anvist andre passende stillinger. Medarbejderne påstod desuden, at udlånet var en overskridelse af den tålegrænse, som tjenestemænd kan påberåbe sig ved forflyttelse. Sagens hovedspørgsmål var herefter, om det udløser krav på rådighedsløn eller afsked med pension, at tjenestemænd beordres udlånt til et 100% privatejet selskab i forbindelse med udlicitering af driften af en offentlig opgave. Højesteret henviste til forarbejderne til tjenestemandsloven og bemærkede, at en tjenestemand som hovedregel må tåle ændringer, som ikke forandrer hans ansættelsesområde, og som ligger inden for stillingsbetegnelsen. Tjenestemanden må derfor, som følge af den samfundsmæssige udvikling, tåle ændringer i tjenestestedets placering, når blot disse ændringer ikke går ud over den grænse, som ligger i ansættelsesområdet og stillingsbetegnelsen. Højesteret bemærkede, at medarbejderne forblev ansat som tjenestemænd i FynBus, og at FynBus fortsat træffede afgørelse om disciplinære forhold og afskedigelse samt stod for udbetaling af pension. Arbejdet foregik på samme sted og med samme stillingsbetegnelse. Medarbejderne skulle under udlånet udføre samme værkstedsarbejde, som da FynBus stod for driften af værkstedet. Lønforholdene var desuden uændrede, og FynBus hæftede tillige for lønnen. På denne baggrund fandt Højesteret, at udlånet af medarbejderne ikke gik ud over, hvad medarbejderne måtte anses for forpligtet til at tåle. Højesteret afviste derfor kravet om rådighedsløn eller afsked med pension og stadfæstede landsrettens dom. Accura bemærker Højesteret slår fast, at der skal være en balance mellem på den ene side det offentliges mulighed for at kunne tilpasse og effektivisere den offentlige administration og på den anden side beskyttelsen mod voldsomme ændringer i tjenestemandens personlige forhold. Afgørelsen er central for virksomheder, der i forbindelse med en udlicitering ønsker at påtage sig offentlige opgaver, og derfor vil have behov for lån af tjenestemænd. I en situation hvor arbejdsforholdene i det hele fremstår uændret, vil tjenestemænd med den nye Højesteretsdom være forpligtet til at tåle udlån. 3

6 Ikke godtgørelse til gravid medarbejder, på trods af arbejdsgivers kendskab til graviditet Efter udløbet af sin ansættelse som elev, søgte en medarbejder om fastansættelse i en opslået stilling hos arbejdsgiveren, men fik afslag. Medarbejderen havde forinden orienteret arbejdsgiveren om, at hun var gravid. Alligevel fandt højesteret i dom af 28. juni 2012 ikke, at der var tale om forskelsbehandling på grund af graviditet. Medarbejderen blev ansat som elev i september 2007, og afsluttede uddannelsen i marts Hun var informeret om, at hun ikke kunne påregne beskæftigelse ud over elevtiden, og at hun derfor ville blive bedømt på lige fod med andre ansøgere ved ansøgning af fast stilling. Forud for, at arbejdsgiverens ansættelsesudvalg skulle tage stilling til ansøgningerne, havde medarbejderen orienteret medlemmer af ansættelsesudvalget om, at hun var gravid. Hun havde fået generelt positive udtalelser fra arbejdsgiverens forskellige afdelinger, og hun var ligeledes blevet bedømt egnet til fastansættelse. Arbejdsgiveren afslog alligevel ansøgningen fra medarbejderen, og hun nedlagde derfor påstand om godtgørelse efter ligebehandlingsloven med henvisning til arbejdsgiverens kendskab til hendes graviditet. Arbejdsgiveren gjorde gældende, at der trods den indledningsvise positive holdning hos flertallet i ansættelsesudvalget, viste sig at være problemer mellem medarbejderen og andre ansatte hos arbejdsgiveren. HK s tillidsrepræsentant hos arbejdsgiveren kom desuden med en markant og næsten ultimativ udmelding om, at medarbejderens adfærd havde givet anledning til samarbejdsproblemer. Arbejdsgiverens ansættelsesudvalg havde herefter drøftet muligheden for, om de anførte samarbejdsproblemer kunne løses fremadrettet, men man kunne ikke komme frem til en tilfredsstillende løsning. Østre Landsret fandt, at medarbejderen havde påvist faktiske omstændigheder, som gav anledning til at formode, at der var udøvet direkte eller indirekte forskelsbehandling. Det påhvilede derfor arbejdsgiveren at bevise, at ligebehandlingsprincippet ikke var blevet krænket. På baggrund af arbejdsgiverens forklaringer, herunder at graviditeten ikke var kommet på tale i ansættelsesu dvalget, fandt landsretten, at arbejdsgiveren havde godtgjort, at medarbejderens graviditet ikke havde indflydelse på, at hun ikke fik en af de omhandlede stillinger hos arbejdsgiveren. Kravet om godtgørelse blev derfor afvist. Højesteret var enig i landsrettens afgørelse, men var imidlertid uenig i landsrettens begrundelse og afviste kravet om godtgørelse, allerede fordi medarbejderens forhold ikke gav anledning til at formode, at arbejdsgiveren ved sin beslutning om at afslå medarbejderens ansøgning havde lagt vægt på hendes graviditet. Højesteret bemærkede, at de forhold vedrørende samarbejdsproblemer, som arbejdsgiveren havde anført som begrundelse for afslaget, ikke var nærmere konkretiserede og godtgjort. Ligeledes havde flere af de ansøgere, som var blevet ansat i de ledige faste stillinger, ikke erfaring med tilsvarende arbejde, og fortsættes 4

7 var derfor ikke bedre kvalificeret end den pågældende medarbejder. Arbejdsgiveren havde desuden udtalt, at det var vigtigt at få de ledige stillinger besat hurtigt med dygtige medarbejdere. Højesteret fandt alligevel, at heller ikke disse forhold i sig selv eller sammen med de øvrige omstændigheder, gav anledning til at formode, at der var udøvet forskelsbehandling. Højesteret stadfæstede herefter landsrettens dom. Accura bemærker Højesterets dom viser, at medarbejderen ikke havde påvist faktiske omstændigheder, som gav anledning til at formode, at der var udøvet direkte eller indirekte forskelsbehandling blot ved at henvise til, at arbejdsgiveren havde kendskab til medarbejderens graviditet. Dermed skulle den tunge bevisbyrderegel i ligebehandlingslovens 16a ikke anvendes på arbejdsgiveren, som herefter blev frifundet. Det er således ikke udelukket for en arbejdsgiver at afvise en ansøgning om fastansættelse for en gravid medarbejder, når afslaget gives ud fra saglige kriterier og intet har med den pågældendes graviditet at gøre. 5

8 Bør jeres virksomhed have en whistle-blowerordning? Det sker med jævne mellemrum, at virksomheder bliver hængt ud i pressen i forbindelse med uheldige sager om forhold såsom bestikkelse, konkurrenceforvridende aftaler, forurening, børnearbejde, arbejdsmiljø mv. Sager som virksomhederne helst ville have været foruden, og som i flere tilfælde kunne have været opdaget på et langt tidligere tidspunkt, hvis virksomhederne havde haft nogle interne procedurer for anmeldelse af mistanke om uregelmæssigheder. En whistleblower-ordning giver en struktureret og enkel måde for medarbejderne, ledelsen, bestyrelsesmedlemmerne og andre personer med tilknytning til virksomheden at give udtryk for mistanke om alvorlige lovovertrædelser i virksomheden. Ordningen skaber dermed en klar proces for, hvordan mistanke om alvorlige lovovertrædelser kan blive ført frem i lyset via interne kanaler i stedet for i pressen. På den måde vil virksomheden skabe en mulighed for at opdage potentielle problemer, inden de vokser sig for store og vil kunne ende med at få voldsomme og vidtrækkende konsekvenser for virksomheden. Accura tilbyder rådgivning og bistand i forbindelse med etableringen og administrationen af whistleblower-ordninger. Vi giver gerne en fast pris for vores ydelser. Kontakt venligst partner Anne Marie Abrahamson på mailadressen eller partner Anja Staugaard Jensen på mailadressen for mere information. 6

9 Lovmæssige ordninger og frivillige ordninger om medarbejderrepræsentation Medarbejderrepræsentation i et selskabs øverste ledelsesorgan kan etableres ved en lovmæssig ordning på baggrund af medarbejdernes fremsættelse af krav herom eller ved en frivillig ordning, hvor selskabet af egen drift vælger at etablere en medarbejderrepræsentationsordning. I denne artikel kan du læse mere om de forskellige ordninger, samt hvilke opgaver vi i den forbindelse kan hjælpe med. Selskabslovens indeholder regler, der giver medarbejdere ret til at vælge repræsentanter til et selskabs øverste ledelsesorgan, når visse betingelser er opfyldt. Denne ret til medarbejderrepræsentation gælder både i forhold til arbejdsgiverselskabets øverste ledelsesorgan (selskabsrepræsentation) og moderselskabets øverste ledelsesorgan (koncernrepræsentation). Et selskabs øverste ledelsesorgan udgøres af: bestyrelsen i selskaber, der både har en direktion og en bestyrelse, direktionen i selskaber, der alene har en direktion, og tilsynsrådet i selskaber, der både har en direktion og et tilsynsråd. Medarbejderrepræsentationsordninger er reguleret nærmere i bekendtgørelsen om medarbejderrepræsentation i aktie- og anpartsselskaber ( Bekendtgørelsen ). I det følgende gennemgås Bekendtgørelsens hovedregler for etablering af henholdsvis lovmæssige og frivillige medarbejderrepræsentationsordninger. Den lovmæssige ordning Ifølge Bekendtgørelsen har medarbejderne i aktieog anpartsselskaber samt koncerner af sådanne selskaber, der er registreret i Erhvervsstyrelsen, ret til at vælge medarbejderrepræsentanter og suppleanter til selskabets/moderselskabets øverste ledelsesorgan, såfremt selskabet/koncernen inden for de sidste 3 år gennemsnitligt har beskæftiget mindst 35 medarbejdere. Der er tale om en ret og ikke en pligt, som tilkommer medarbejderne i selskabet eller koncernen (herunder datterselskaberne). Medarbejderne kan således undlade at udnytte deres ret til medarbejderrepræsentation, selvom kravene herfor måtte være opfyldt. Endvidere har selskabet ikke pligt til af egen drift at oplyse medarbejderne om muligheden for medarbejderrepræsentation. Såfremt medarbejderne ønsker at udnytte deres ret til medarbejderrepræsentation, og de nævnte betingelser herfor er opfyldt, skal medarbejderne fremsætte et krav om, at der afholdes en såkaldt JA/NEJ-afstemning blandt medarbejderne i selskabet/koncernen. Ved afstemningen skal medarbejderne stemme JA eller NEJ til, hvorvidt de ønsker, at der etableres en medarbejderrepræsentationsordning. Når medarbejderne har fremsat krav om en JA/ NEJ-afstemning, skal selskabets/moderselskabets øverste ledelsesorgan på det førstkommende møde efter modtagelsen af kravet (dog senest 6 uger efter modtagelsen) nedsætte et valgudvalg/koncernvalgudvalg, som skal gennemføre afstemningen. Ved afstemningen skal mindst 50% af de stemmeberettigede medarbejdere stemme JA, hvis etablering af en medarbejderrepræsentationsordning skal vedtages. Opnås dette antal stemmer ikke, vil medarbejderrepræsentationsordningen ikke blive etableret. fortsættes 7

10 Hvis etablering af en medarbejderrepræsentationsordning vedtages ved JA/NEJ-afstemningen, skal valgudvalget/ koncernvalgudvalget indkalde forslag fra medarbejderne til kandidater, der ønsker at stille op til valget til medarbejderrepræsentationsordningen. Det antal medarbejdere, der kan vælges til det øverste ledelsesorgan, svarer til halvdelen af det antal medlemmer, der vælges af generalforsamlingen eller udpeges af andre (fx en kommune eller en anden offentlig myndighed) på baggrund af selskabets/moderselskabets vedtægter. Medarbejderne har dog som udgangspunkt ret til at vælge mindst 2 repræsentanter i forbindelse med selskabsrepræsentation og mindst 3 medlemmer i forbindelse med koncernrepræsentation. De medarbejdervalgte medlemmer er generelt set ligestillede med de øvrige medlemmer af det øverste ledelsesorgan i forhold til rettigheder og pligter. Det vil sige, at medarbejderrepræsentanterne har ret til at deltage i møder, stemme i forbindelse med beslutninger og modtage honorar, såfremt de øvrige medlemmer modtager dette. Medarbejderrepræsentanterne er ligeledes underlagt de generelle forpligtelser vedrørende tavshedspligt, oplysningspligt, straf- og erstatningsansvar mv. Den frivillige ordning Et selskab/moderselskab kan vælge at etablere en frivillig ordning vedrørende medarbejderrepræsentation, såfremt der ikke allerede er etableret en lovmæssig ordning, jf. ovenfor. En frivillig ordning kan etableres, uanset om Bekendtgørelsens betingelser for at etablere en lovmæssig ordning er opfyldt eller ej. En frivillig ordning vil således kunne etableres, selvom fx en koncern inden for de sidste 3 år gennemsnitligt har beskæftiget mindst 35 medarbejdere, og medarbejderne derfor ville have ret til at fremsætte krav om afholdelse af en JA/NEJ-afstemning, jf. Bekendtgørelsen. selskabet/koncernen uden at iagttage Bekendtgørelsens regler om fx oprettelse af valgudvalg/koncernvalgudvalg, valg af et bestemt antal repræsentanter, iagttagelse af forskellige frister mv. Det er imidlertid ikke muligt at fravige samtlige regler i Selskabsloven og Bekendtgørelsen ved etablering af en frivillig ordning. Herunder følger det af selskabsloven, at en valgperiode ophører senest 4 år efter valget, og denne øvre grænse skal respekteres ved etablering af frivillige ordninger. Det er imidlertid ikke noget til hinder for, at en frivillig ordning fastlægger en kortere valgperiode. Såfremt det pågældende selskab/moderselskab er et aktieselskab, følger det endvidere af selskabsloven, at de generalforsamlingsvalgte medlemmer altid skal udgøre flertallet i bestyrelsen/tilsynsrådet. Denne regel skal også iagttages ved etablering af en frivillig medarbejderrepræsentationsordning. Endvidere er det ikke muligt at fravige den regel i Bekendtgørelsen, der fastslår, at medarbejderrepræsentanter, der vælges i medfør af en frivillig ordning, har de samme rettigheder, pligter og ansvar som de øvrige medlemmer af det øverste ledelsesorgan. Heraf følger bl.a., at en frivillig ordning, som fastslår, at medarbejderrepræsentanterne tildeles et lavere honorar end det honorar, der tilkommer de generalforsamlingsvalgte medlemmer af det øverste ledelsesorgan, vil være i strid med Bekendtgørelsen. Medarbejderrepræsentanterne og det eventuelle tilsvarende antal suppleanter, der vælges i medfør af en frivillig ordning, vil ligeledes som under en lovmæssig ordning være beskyttet mod afskedigelse og anden forringelse af deres forhold på samme måde som tillidsrepræsentanter inden for vedkommende eller tilsvarende faglige områder. Ideen med de frivillige medarbejderrepræsentationsordninger er, at der kan etableres mere fleksible ordninger, der afviger fra Bekendtgørelsens krav til den lovmæssige ordning. Det er således muligt at skræddersy en medarbejderrepræsentationsordning, der passer til fortsættes 8

11 I forhold til etableringen af den frivillige ordning vil det som udgangspunkt være et enigt samarbejdsudvalg i selskabet/moderselskabet, der træffer beslutning herom. Såfremt der ikke er etableret et samarbejdsudvalg i selskabet/moderselskabet træffes beslutningen ved enighed mellem direktionen i selskabet/moderselskabet og de lønmodtagerrepræsentanter, der skal informeres og høres i medfør af lov om information og høring. En beslutning om at etablere en frivillig ordning skal forelægges generalforsamlingen til godkendelse og indarbejdes i vedtægterne. Bestemmelsens optagelse i vedtægterne kræver dog ikke særskilt vedtagelse på generalforsamlingen. Når en frivillig medarbejderrepræsentationsordning er etableret, og repræsentanterne er valgt, indtræder de i selskabets/ moderselskabets øverste ledelsesorgan umiddelbart efter den ordinære generalforsamling. En frivillig ordning om medarbejderrepræsentation kan på et hvilken som helst tidspunkt opsiges ensidigt af generalforsamlingen. Ordningen ophører dog også, såfremt der ikke længere er enighed i samarbejdsudvalget mv., eller såfremt medarbejderne ved en JA/NEJ-afstemning vælger at udnytte deres ret til repræsentation i henhold til den lovmæssige ordning. Vedtægtsbestemmelsen om den frivillige ordning bortfalder og slettes formløst ved ordningens ophør. Accura bemærker Vi bistår vores klienter i relation til reglerne vedrørende medarbejderrepræsentation, herunder både i forbindelse med lovmæssige og frivillige ordninger om selskabs- og koncernrepræsentation. Vores ekspertise består udover at yde generel rådgivning om de gældende regler på området også i at løse de praktiske problemstillinger, der er forbundet med bl.a.: afholdelse af JA/ NEJ-afstemning, udsendelse af information til medarbejdere i selskabet/koncernen vedrørende opstilling af kandidater, valgbarhed, stemmeret, valgresultat mv. og afholdelse af valg til medarbejderrepræsentationsordningen. 9

12 Har jeres virksomhed en sygefraværspolitik? En sygefraværspolitik er en intern virksomhedspolitik, der fastlægger retningslinjerne for, hvordan en medarbejders sygefravær håndteres fra sygemeldingen, under sygefraværet, til medarbejderens tilbagevenden til arbejdet. Det er vigtigt, at man som virksomhed har en sådan politik, der regulerer, hvordan medarbejderen og virksomheden skal agere i forbindelse med medarbejderens sygdom, og som samtidig sikrer, at sygedagpengelovens regler overholdes. Sygefraværspolitikken kan være udarbejdet som en selvstændig politik eller fx udgøre en del af virksomhedens personalehåndbog. Uanset hvordan sygefraværspolitikken udformes, bør politikken regulere følgende forhold: Hvordan medarbejderen skal melde sig syg og inden for hvilken frist. Hvorvidt virksomheden vil forlange skriftlig dokumentation for sygdommen, herunder friteksterklæring (lægeerklæring). Hvorvidt der betales sygedagpenge, løn mv. under sygdom. Accura bemærker Såfremt din virksomhed endnu ikke har udarbejdet en sygefraværspolitik, hjælper vi gerne med at udarbejde en politik, der er skræddersyet til netop jeres virksomheds behov. Endvidere rådgiver vi gerne jeres virksomhed om de gældende sygefraværsregler, herunder praktikken forbundet med afholdelse af sygefraværssamtaler, udarbejdelse af mulighedserklæring, fastholdelsesplan mv., og de problemstillinger, der kan opstå i den forbindelse. Afholdelse af sygefraværssamtale (senest 4 uger efter medarbejderens første sygedag). Evt. udarbejdelse af mulighedserklæring, fastholdelsesplan og varighedsattest. Betaling af udgifter til mulighedserklæring samt øvrige erklæringer og attester. Anmeldelse af sygefravær og refusionskrav til kommunen. Medarbejderens pligt til at deltage i den løbende visitation og opfølgning hos kommunen. 10

13 Anne Marie Abrahamson Partner, Advokat (L) Tlf Mobil: Anja Staugaard Jensen Partner, Advokat Tlf Mobil: Marie Louise Hansen Advokat Tlf Mobil: Mette Søderlund Christensen Advokat Tlf Mobil: Maria Bukdahl Rukjær Advokatfuldmægtig Tlf Mobil: Kontakt Tuborg Boulevard Hellerup/Cph. Denmark CVR no Phone Fax accura.dk

14 Større risiko for at der er tale om arbejdsudleje Visse brancher entrerer ofte med udenlandsk arbejdskraft. Det gælder især inden for byggebranchen, landbrug, på gartnerier og slagterier, inden for it-branchen, medicinalindustrien og andre produktionsog servicevirksomheder. Når der entreres med en udenlandsk virksomhed om at levere udenlandsk arbejdskraft til Danmark, skal der tages stilling til, om der er tale om en entrepriseaftale eller arbejdsudleje. Er der tale om et entrepriseforhold, har den danske virksomhed ingen forpligtelser i forhold til kildeskat mv., mens den danske virksomhed skal indeholde 30% kildeskat plus 8% arbejdsmarkedsbidrag, når der er tale om arbejdsudleje. Den danske virksomhed hæfter, hvis skatten ikke betales. og den danske virksomhed har indeholdelsespligt som beskrevet og hæfter for skatten. Kun hvor der fortsat er tvivl om, hvorvidt ydelserne er tilstrækkeligt udskilt fra den danske virksomheds forretningsområde, skal de tidligere anvendte kriterier bruges i vurderingen. Der har gennem tiden været ført mange sager, hvor spørgsmålet har været, om der var tale om et entrepriseforhold eller arbejdsudleje. Det har ikke været afgørende, hvad parterne har aftalt, men SKAT har set på en række momenter, der talte for enten arbejdsudleje eller entreprise. Der er blandt andet blevet lagt vægt på, hvem der havde instruktionsbeføjelsen, hvem der bar ansvaret for det udførte arbejde, hvem der stillede arbejdsredskaber og materiel til rådighed, hvem der fastsatte antallet af arbejdstagere og deres kvalifikationer mv. Med ændringen af reglerne om arbejdsudleje bliver det udelukkende afgørende, om det arbejde, der skal udføres af den udenlandske arbejdskraft, er en integreret del af den danske virksomhed. Dermed skal det vurderes, om arbejdet udgør virksomhedens kerneydelser eller om arbejdet udøves som et naturligt led i en virksomheds drift, eksempelvis kantinedrift, bogholderi, rengøring mv. Er arbejdet en integreret del af virksomheden, er der tale om arbejdsudleje Det bemærkes, at der ikke er tale om arbejdsudleje, hvor den danske virksomhed permanent har outsourcet en arbejdsopgave, fx kantinedrift, eller hvor virksomheden får leveret ydelser af en selvstændig kontraktproducent. I forbindelse med stramningen af reglerne, er der i lovforarbejderne angivet nogle eksempler på, hvornår der er tale om arbejdsudleje: -- Der er ikke tale om arbejdsudleje, hvis en udenlandsk computersoftwarevirksomhed indgår en aftale om instruktion i brugen af software i en dansk virksomhed, når disse tjenesteydelser ikke er en integreret del af det danske firmas forretningsydelse. -- Der er ikke tale om arbejdsudleje, hvis et udenlandsk moderselskab skal implementere en markedsstrategi i det danske datterselskab, når sidstnævnte ikke har markedsstrategi som en del af sin virksomhed. ACCURA TAX Partnerselskab Tuborg Parkvej Hellerup

15 (fortsat fra forrige side) -- Derimod er der tale om arbejdsudleje, hvis et dansk hotel får tilført en receptionist fra et udenlandsk hotel i kæden, fordi det udførte arbejde er en integreret del af hotellets almindelige arbejdsområde. -- Der er ikke tale om arbejdsudleje, hvis hotellet får et udenlandsk byggefirma til at ombygge hotellets køkken, fordi hotellet ikke selv beskæftiger sig hermed. -- Der vil være tale om arbejdsudleje, hvis et dansk byggefirma indgår en kontrakt med et udenlandsk arbejdsformidlingsfirma om at få tilført en ingeniør i eksempelvis 4 måneder til et bestemt byggeprojekt. Det samme er gældende, hvis samme aftale indgås med et udenlandsk byggefirma, hvis ingeniørens tjenesteydelser ligger inden for det danske firmas forretningsområde. Med denne stramning af reglerne forventes det endvidere, at der vil være tale om arbejdsudleje i endnu flere tilfælde end hidtil. Ofte kan det være svært for den danske virksomhed at vide, hvor stor en del af den samlede betaling, der vedrører lønnen til medarbejderne. Såfremt den danske virksomhed ikke har de relevante oplysninger, er virksomheden forpligtet til at indeholde skat og arbejdsmarkedsbidrag af den samlede betaling til den udenlandske virksomhed. Skatten er endelig for medarbejderen og der skal ikke indsendes selvangivelse. De nye regler får virkning for aftaler, der indgås eller ændres 14. september i år eller senere. For allerede indgåede aftaler, der ikke ændres efter lovændringens ikrafttræden, gælder de skærpede regler fra og med 1. oktober Der er ikke tale om arbejdsudleje, hvis et dansk datterselskab i en koncern, hvor selskaberne er funktionsopdelt, får en medarbejder fra et udenlandsk selskab ansvarlig for juridisk support til Danmark i en periode. Det skyldes, at arbejdet ikke er en integreret del af det danske selskabs forretningsområde. På trods af, at der nu som udgangspunkt kun er ét kriterium, der er afgørende for, om der er tale om arbejdsudleje, forventes der fortsat at ville være en del tvivlstilfælde. Virksomheder, der har indgået aftaler med udenlandske virksomheder om levering af udenlandsk arbejdskraft, bør gennemgå deres kontrakter nøje med henblik på at vurdere, hvorvidt de falder inden for de skærpede regler om arbejdsudleje. På baggrund af hæftelsen kan det have store konsekvenser, hvis en virksomhed fejlbedømmer den aftale, der er indgået med den udenlandske virksomhed. Vi bistår gerne med gennemgang og vurdering af de nuværende kontrakter og rådgiver også nærmere om hensigtsmæssige kontraktsændringer. Kontakt Malene Overgaard (Senior Manager) fra ACCURA TAX for yderligere information: Dir Mobil ACCURA TAX Partnerselskab Tuborg Parkvej Hellerup

HR Jura. August 2012. www.accura.dk

HR Jura. August 2012. www.accura.dk August 2012 HR Jura I denne udgave af Accuras nyhedsbrev sætter vi fokus på flere forskellige problemstillinger indenfor ansættelsesretten. Nyhedsbrevet behandler nye interessante domme om bl.a. deltidsreglerne,

Læs mere

HR Jura. Marts 2014. www.accura.dk

HR Jura. Marts 2014. www.accura.dk Marts 2014 HR Jura I HRJura ser vi denne gang nærmere på status for EU s persondataforordning, whistleblower-ordninger i den finansielle sektor samt en række spændende praksis om bl.a. handicapbegrebet

Læs mere

HR Jura. Maj 2013. www.accura.dk

HR Jura. Maj 2013. www.accura.dk Maj 2013 HR Jura Denne udgave af HRJura indeholder en række spændende artikler om nyere domme fra landsretterne og Højesteret samt Folketingets vedtagelse af den nye vikarlov 30. maj 2013. I dommene tages

Læs mere

HR Jura. Juli 2013. www.accura.dk

HR Jura. Juli 2013. www.accura.dk Juli 2013 HR Jura I HRJura ser vi denne gang nærmere på Højesterets nye dom vedrørende ADHD, handicapbegrebet samt fastsættelsen af godtgørelsesniveauet i sådanne sager. Endvidere indeholder nyhedsbrevet

Læs mere

HR Jura. December 2012. www.accura.dk

HR Jura. December 2012. www.accura.dk December 2012 HR Jura I denne udgave af Accuras nyhedsbrev kan du læse om ændringen af persondataloven pr. 1. januar 2013 samt nyere afsagte domme inden for det ansættelsesretlige område. Dommene omhandler

Læs mere

Corporate Fokus. Ny praksis for fradragsret for udgifter til advokat- og revisorbistand ved virksomhedskøb

Corporate Fokus. Ny praksis for fradragsret for udgifter til advokat- og revisorbistand ved virksomhedskøb JURIDISK NyhedsbreV Nr. 02/2008 CORPORATe NEWSLETTER Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor Corporate Fokus Medarbejderrepræsentation

Læs mere

HR Jura. September 2013. www.accura.dk

HR Jura. September 2013. www.accura.dk September 2013 HR Jura Efter sommerferien er HRJura nu tilbage, og vi tager denne gang fat på forskellige ansættelsesretlige emner, der har været behandlet i den seneste praksis, herunder aldersdiskrimination

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Berettiget at afskedige medarbejder under barsel 2 Gravid elev havde ret til forlængelse af uddannelsesaftale 3 Ny kantine og ny menu, men hvad med kokken? 4 120-dages reglen var ikke opfyldt 5 Togtur

Læs mere

CORPORATe. Iværksætterselskaber. Kreditorer får bedre vilkår ved forsinket betaling. - anpartsselskabets nye lillebror

CORPORATe. Iværksætterselskaber. Kreditorer får bedre vilkår ved forsinket betaling. - anpartsselskabets nye lillebror JURIDISK Nyhedsmagasin Nr. 01/2013 CORPORATe NEWSLETTER Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor Iværksætterselskaber - anpartsselskabets

Læs mere

Nye valgmuligheder ved. CORPORATe. fondsbegrebet. Corporate Fokus: Aftalefrihed ved Frivillige medarbejderrepræsentationsordninger

Nye valgmuligheder ved. CORPORATe. fondsbegrebet. Corporate Fokus: Aftalefrihed ved Frivillige medarbejderrepræsentationsordninger JURIDISK Nyhedsmagasin Nr. 01/2011 CORPORATe NEWSLETTER Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor Corporate Fokus: fondsbegrebet Nye

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Flere kvinder i bestyrelsen 2 Flytning af tjenestemandsansat 3 Legitime kønskvoter 4 Tilbagekøbsklausuler 5 Passivitet og bortvisning 6 Saglig opsigelse af gravid medarbejder 7 Deltidsansatte på flextid

Læs mere

Opgaver og ansvar for medarbejdervalgte repræsentanter i medievirksomheders bestyrelser

Opgaver og ansvar for medarbejdervalgte repræsentanter i medievirksomheders bestyrelser Opgaver og ansvar for medarbejdervalgte repræsentanter i medievirksomheders bestyrelser Dansk Journalistforbund, januar 1994 Indhold: 1. Sådan skal valgene foregå... side 3 2. Din rolle i forhold til kollegerne...

Læs mere

1 HR-seminar om sygefravær. 2 Alternativer til afskedigelse. 3 Løn, bonus, ferie m.v. under orlov. 4 Multimediebeskatning

1 HR-seminar om sygefravær. 2 Alternativer til afskedigelse. 3 Løn, bonus, ferie m.v. under orlov. 4 Multimediebeskatning Nr. 11 November 2009 1 HR-seminar om sygefravær 2 Alternativer til afskedigelse 3 Løn, bonus, ferie m.v. under orlov 4 Multimediebeskatning 5 Tilbagebetaling af uberettiget udbetalt løn m.v. 1 HR-seminar

Læs mere

Sygebonus. arbejds- og ansættelsesret. Sygebonus reguleres som almindelig bonus. Af advokat Tina Reissmann & advokat Christina Louise Bøje Nielsen

Sygebonus. arbejds- og ansættelsesret. Sygebonus reguleres som almindelig bonus. Af advokat Tina Reissmann & advokat Christina Louise Bøje Nielsen arbejds- og ansættelsesret Af advokat Tina Reissmann & advokat Christina Louise Bøje Nielsen februar 2009 Sygebonus Bonusordninger vinder stadig mere indpas i små og mellemstore virksomheder, hvor medarbejdere,

Læs mere

Rekonstruktion i praksis gennemgang af de nye regler

Rekonstruktion i praksis gennemgang af de nye regler JURIDISK Nyhedsmagasin Nr. 03/2011 CORPORATe NEWSLETTER Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor Rekonstruktion i praksis gennemgang

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET AKTUEL ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET EN ORIENTERING FRA PLESNER OM AKTUEL ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET JULI 2005 Plesners styrkelse af forretningsområdet og partner Tina Reissmann Plesner har over en periode

Læs mere

VEJLEDNING vedrørende ansættelsesforhold i henhold til PRAKTISERENDE LANDSKABSARKITEKTERS RÅD

VEJLEDNING vedrørende ansættelsesforhold i henhold til PRAKTISERENDE LANDSKABSARKITEKTERS RÅD VEJLEDNING vedrørende ansættelsesforhold i henhold til OVERENSKOMST mellem PRAKTISERENDE LANDSKABSARKITEKTERS RÅD og JA Oktober 2011 side 2 INDLEDNING 4 REGELSÆT 5 ANSÆTTELSE 6 ANNONCERING 6 LOVKRAV 6

Læs mere

Bonusordninger til bestyrelse og direktion ved virksomhedsoverdragelser. Corporate Fokus. Tinglysningen bliver digital

Bonusordninger til bestyrelse og direktion ved virksomhedsoverdragelser. Corporate Fokus. Tinglysningen bliver digital JURIDISK NyhedsbreV Nr. 03/2008 CORPORATe NEWSLETTER Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor Corporate Fokus Erstatningsansvar for

Læs mere

Rygning nej tak ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET. Totalt rygeforbud? Af advokat Tina Reissmann

Rygning nej tak ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET. Totalt rygeforbud? Af advokat Tina Reissmann ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET EN ORIENTERING FRA PLESNER OM ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NOVEMBER 2007 Af advokat Tina Reissmann Rygning nej tak Den meget omtalte rygelov trådte i kraft den 15. august 2007.

Læs mere

VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Statslige aktieselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad er et statsligt aktieselskab... 5 3. Selskabsretlige bestemmelser... 7 3.1. Hvervet

Læs mere

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven med kommentarer Teknisk Landsforbund Senest redigeret 30. november 2010 Forfatter/redigeret af: Byrial Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Denne

Læs mere

Whistleblowing en fremmed fugl i dansk ansættelsesret

Whistleblowing en fremmed fugl i dansk ansættelsesret arbejds- og ansættelsesret Af advokat Tina Brøgger Sørensen og advokatfuldmægtig Frederik Waage juli 2008 Whistleblowing en fremmed fugl i dansk ansættelsesret En række erhvervsvirksomheder herhjemme har

Læs mere

Kort og godt om. aktieoptioner. Advokatsamfundet

Kort og godt om. aktieoptioner. Advokatsamfundet Kort og godt om aktieoptioner Advokatsamfundet Arbejdsgruppens medlemmer Vejledningen Kort og godt om aktieoptioner er udarbejdet af: Advokat Pernille Backhausen (formand for arbejdsgruppen), Advokat Mads

Læs mere

Entreprise og Arbejdsudleje. Advokat (H) Søren Aagaard saag@advodan.dk tel. 23 35 52 90

Entreprise og Arbejdsudleje. Advokat (H) Søren Aagaard saag@advodan.dk tel. 23 35 52 90 Entreprise og Arbejdsudleje Advokat (H) Søren Aagaard saag@advodan.dk tel. 23 35 52 90 Disposition Gennemgang af regler og relevant praksis frem til Lov nr. 921 af 18. september 2012 (L195) - hvorfor det?

Læs mere

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn)

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven (Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer

Læs mere

Skal der udarbejdes prospekt? CORPORATe. Regler for overtagelsestilbud. Nyt lovforslag om jobklausuler

Skal der udarbejdes prospekt? CORPORATe. Regler for overtagelsestilbud. Nyt lovforslag om jobklausuler JURIDISK NyhedsbreV Nr. 01 /2008 CORPORATe NEWSLETTER Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor Regler for overtagelsestilbud Ændringerne

Læs mere

Afskedigelsesvejledning til universiteterne

Afskedigelsesvejledning til universiteterne Afskedigelsesvejledning til universiteterne < Afskedigelsesvejledning til universiteterne Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon: 3395 1200 Fax: 3395 1300 December

Læs mere

Temahæfte: Virksomhedsoverdragelse. Af Per Lehmann, Flemming H. Grønsund og Sanne Aakermann Østrup

Temahæfte: Virksomhedsoverdragelse. Af Per Lehmann, Flemming H. Grønsund og Sanne Aakermann Østrup Temahæfte: Virksomhedsoverdragelse Af Per Lehmann, Flemming H. Grønsund og Sanne Aakermann Østrup Temahæftets tekst bygger videre på teksten i bogen Arbejdsret for tillidsvalgte. I dette temahæfte er der

Læs mere

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledningen findes HER Indledning I vejledningen gøres der rede for regler og praksis vedrørende fleksjobordningen. Vejledningen retter sig især mod de ændringer

Læs mere

Nyhedsbrevet den 1ste

Nyhedsbrevet den 1ste Oktober 2012 Side 1 Nyhedsbrevet den 1ste Velkommen til Advokatfirmaet Drachmanns Nyhedsbrev Den 1 ste. Vi er glade for de mange positive tilbagemeldinger vi fået, både til det nye layout af nyhedsbrevet

Læs mere