Q&A / Centralvisitationen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Q&A / Centralvisitationen Heidi.01.larsen@regionh.dk"

Transkript

1 Side 1 Q&A / Centralvisitationen UD A ADHD-udredning Når henvisningen visiteres i CVI, skrives der 30, 60 eller UD på første linje i fritekstfeltet. Dette bruges til statistik og der må ikke stå andet på linjen. 30 betyder, at patienten skal behandles indenfor 30 dage 60 betyder, at patienten skal behandles indenfor 60 dage UD betyder, at patienten skal indkaldes til udredning. (se yderligere under behandlingsret) Patienter, der allerede er i behandling med methylphenidat eller atomoxetin, er ikke omfattet af ADHD-pakkeforløbet og bør derfor afvises. Kun hvis der er berettiget tvivl om diagnosen, bør man acceptere henvisningen med henblik på revurdering. Ligeledes henvises undertiden patienter, der har afbrudt en igangsat behandling. Genoptagelse af afbrudt behandling sker mest hensigtsmæssigt hos egen læge eller privatpraktiserende psykiater og er ikke en del af ADHD-pakkeforløbet. Misbrugsbehandling indgår ikke i ADHD-pakkeforløbet. ADHDambulatoriet kan ikke påbegynde behandling af disse patienter, før deres misbrug er behandlet, ophørt eller væsentligt reduceret. ADHDambulatoriet anmoder derfor om, at patienter med et betydeligt misbrug afvises, og at man foreslår misbrugsbehandling før en eventuel ny henvisning til ADHD-ambulatoriet. Ved mistanke om psykotisk tilstand bør patienterne visiteres til relevant udredning for psykose, før patienten eventuelt visiteres til ADHDambulatoriet - alternativt bør egen læge anmodes om uddybende oplysninger, før patienten visiteres. ADHD-diagnose Afslutning af patientforløb Samarbejdshospitaler Afvisning (tilbagevisning) Det skal understreges, at der er tale om udredning og at behandling af ADHD ikke finder sted i RHP. Hvis der er tale om komplicerende komorbiditet som fx psykose, kan patienten henvises til behandling i forhold til dette, som beskrevet under pkt. 4. Patienter med en behandlingskrævende psykiatrisk lidelse (herunder ADHD) og misbrug, kan behandles på Sct. Hans, afd. M, i regionsfunktion RFV4. Hvis et psykiatrisk center vurderer, at patienten, efter første besøg, ikke skal behandles i den hospitalsbaserede psykiatri, kan centeret afslutte patienten med epikrise til egen læge. Centeret skal ikke korrespondere med CVI om dette. Rammeaftalerne betyder, at CVI skal visitere direkte til nedenstående hospitaler i forhold til de behandlingspakker, som der er truffet aftale om, såfremt kapaciteten i RHP er opbrugt. Henvisningens kvalitet er for ringe til at foretage visitation (fx omfattende mangel på oplysninger eller oplysningerne er for gamle)

2 Side 2 af henvisning kan ske hvis: Aktuelle oplysninger Ambulante tilsyn B Behandlingsansvar Behandlingspakke Patienten ikke opfylder kriterierne for behandling i hospitalsregi (fx ikke tilhører målgruppen) Der ikke findes et relevant behandlingstilbud til patienten i RHP. Patienten ikke er set af henviser. Aktuelle kliniske informationer om patienten indenfor de seneste 3 måneder Se under tilsyn Når en patient henvises til CVI, er det henvisende instans, der har behandlingsansvaret, indtil patienten ses første gang af modtagende instans. Dette gælder uanset, om henviser er fra RHP eller fra primærsektoren. En behandlingspakke er et fastlagt behandlingsforløb for otte diagnoseområder, på det ikke-psykotiske område. Behandlingsopstart Behandlingsopstart er første gang patienten ses i centeret (ved oprettelse af A- forløb). Der må maksimalt gå 6 uger mellem patientens første og andet besøg i centeret. Behandlingsret (differentieret) Differentieret behandlingsret Behandlingsretten indebærer i udgangspunktet ret til behandling inden for 60 dage. På baggrund af en konkret lægefaglig vurdering af sygdommens sværhedsgrad uanset diagnose tilbydes patienten behandling inden for 30 dage. Det konkrete lægefaglige skøn kan imidlertid også betyde, at patienten skal tilbydes behandling hurtigere end 30 dage. Til støtte for denne vurdering gælder følgende kriterier: De tilstande, hvor man forventer en alvorlig forværring af patientens tilstand fra en til to måneder (fare for patientens liv og levned) skal behandles inden for en måned Patienter med mistanke om psykose, svær depression og patienter med spiseforstyrrelse med alvorlighedsgrad 4 og 5 behandles inden for en måned De resterende patienter behandles inden for 2 måneder. I CVI anføres i fritekstfeltet, om der er tale om 30 dage, 60 dage, eller om der er tale om udredning (UD). Dette gælder også, når der visiteres til specialfunktioner, RF og HSF. Når der visiteres til de fagspecifikke visitationer anfører CVI intet på første linje i fritekstfeltet. Det er de fagspecifikke visitationer, der påfører 30, 60 eller UD. Når en patient udvælges til klinisk visitation, skal visitator i fritekstfeltet angive en kort begrundelse, fx Differentialdiagnostiske overvejelser fx depression eller personlighedsforstyrrelse Indhente manglende information Afgøre om patienten tilhører målgruppen Behandlingsstart og udredningsfrist Bipolare patienter (Affektiv klinik) Sygehusets udredning er afsluttet, når beslutningen vedr. initial behandling er truffet eller mistanke om sygdom, som kræver sygehusbehandling, er afkræftet. Udredningsretten og tidsfrister i forbindelse hermed ophører, når behandling igangsættes. Danske regioner 12. juni 2014 dok /14 Følgende patienter kan visiteres til kompetencecenter for affektive lidelser: Hovedfunktionsniveau - UDEN PAKKE: Efterbehandling ved udskrivelse fra 1., 2. eller 3. indlæggelse med mani /bipolar

3 Side 3 Bornholm Børn og Unge D Demens Patienter over 70 år Demensudredning E Enheden for patientvejledning Efter et pakkeforløb Elektive indlæggelser/ lidelse Patienter med mani/bipolar lidelse, der aldrig har været indlagt og er mellem 18 og 30 år Regionsfunktionsniveau - deles med PC Nordsjælland: 1. Behandlingsrefraktær affektiv lidelse 2. Langvarig svær depression, varighed over 2 år, behandlet med antidepressiv medicin fra mindst 2 forskellige klasser (SSRI, dual-action (SNRI), mao-hæmmere, TCA, eller anden klasse), hvoraf en skal være tricycliske antidepressiva (TCA), i relevante doser og relevant tid uden tilstrækkelig effekt. 3. Tilbagevendende depression trods relevant forebyggende behandling med SSRI, dual-action (SNRI), TCA eller anden klasse uden effekt. 4. Kompliceret bipolar lidelse: ustabil eller rapid cycling bipolar lidelse trods behandling med lithium og antiepileptikum og evt. nyere antipsykotikum. Gravide eller kvinder som ønsker graviditet og som har; Bipolar sygdom Primær tilbagevendende depression med mere end 2 behandlede depressive episoder før graviditet og behov for forebyggende medicinsk behandling. Henvisninger fra praktiserende læger på Bornholm sendes til Psykiatrisk Center Bornholm. Undtaget er henvisninger til spiseforstyrrelser og sexologiske lidelser, der sendes via CVI. Se visitationsvejledning Patienter under 18 år, med et forløb i børne- og ungdomspsykiatrien, kan henvises til behandling i voksenpsykiatrien, når der er 2 måneder til de fylder 18 år. Målgruppe: 70+ årige med nyopstået psykisk lidelse 80+ årige med psykisk lidelse Psykiske symptomer og adfærdsændringer ved demens uanset alder (BPSD) (DF06/07) Patienter visiteres efter bopæl til centerets overafdeling. Centret beslutter herefter om patienten skal tilbydes et pakkeforløb eller behandles i et ældrepsykiatrisk team. Denne patientgruppe indkaldes ikke til klinisk visitation. Alle patienter til demensudredning, uanset alder, visiteres til demensklinikkerne på de somatiske hospitaler. Enheden for patientvejledning ligger på Frederiksberg og er bindeled mellem RHP (CVI) og RHP s aftalesygehuse og samarbejdshospitaler. Hvis patienten har været igennem et pakkeforløb, og det herefter vurderes, at patienten har behov for behandling i regionsfunktion (RF), skal der oprettes en elektronisk henvisning til CVI. Såfremt der er ventetid, og der er behov for behandling i ventetiden, skal patienten tilbydes anden behandling i centeret, der har behandlet patienten. Det er centeret, som har behandlet patienten, der vurderer, om der er behov for behandling i ventetiden Henvisninger af patienter til planlagt indlæggelse visiteres af CVI til patientens

4 Side 4 Planlagte F Fagspecifik visitation Flytning Frit Sygehusvalg Fortryder frit valg? Forlængelse af behandling G Forebyggende psykiatrisk svangeromsorg Grænsegænger H Henvisning fra kommunen Henvisning retur til CVI lokale center. (fx til ECT-behandling). Henvisninger til fagspecifik visitation oprettes i OPUS/GS af CVI. Der foretages ikke visitation i CVI. Fagspecifik visitation: Spiseforstyrrelser Sexologi Rehabilitering Selvmordsforebyggelse Retspsykiatri Hvis en patient flytter og derfor skal henvises til nyt center, så skal CVI først have henvisningen, når patienten har flyttet sin adresse i folkeregisteret. Ved benyttelse af frit sygehusvalg skal ordene Frit Sygehusvalg fremgå tydeligt af henvisningen. Hvis en patient, benytter sit frie valg til at komme i behandling på privathospital, og derefter ønsker at omgøre sit valg, skal CVI modtage en ny henvisning. CVI betragter med andre ord forløbet i RHP som afsluttet. Hvis en privat udbyder anmoder om forlængelse af behandlingen, skal CVI, som udgangspunkt sanktionere en evt. forlængelse hos samme private udbyder af hensyn til kontinuiteten i forløbet. Nyhedsbrev 31. maj 2013 Voksenpsykiatri CVI skal henvise uden brug af ventetid og efter optagelsesområde. Alle modtagere (HF,RF og HSF) har 14 dage til at indkalde patienten. Målgruppe: Svært psykisk syge gravide (visitation til voksenpsykiatri i forhold til diagnose og behandling niveau) Svært psykisk syge forældre til børn der maksimalt er 6 måneder gamle (visitation til voksenpsykiatri i forhold til diagnose og behandlingsniveau). I fritekstfeltet anfører visitator, at der er tale om en gravid eller forældre til et barn maksimalt 6 måneder gammel og at patienten skal have tid indenfor 14 dage. Børne og ungdomspsykiatri 0-6 mdr. gamle børn af svært psykisk syge. Forældre til børn (maksimalt 6 måneder gamle), hvor forældre-barn relationen til barnet er i fokus. Henvisningen sendes til relevante BUC. (BUC Bispebjerg dækker BUC Hillerøds optageområde) Nyhedsbrev 10. september revideret 13. december 2012 pkt. svangre For at kunne få behandling i RHP skal man have et lønnet arbejde i DK Kommunale henvisninger (ikke-lægelige henvisninger) til OP-teams, OPUS- teams samt Kompetencecenter for selvmordsforebyggelse kan ske direkte til funktionen udenom CVI. Husk, der skal oprettes et H-forløb Hvis et center vil tilbagevise en henvisning, skal det begrundes i en mail til CVI. Henvisning vil blive revurderet og evt. omvisiteret. Afsender af mail vil få en tilbagemelding af visitator i CVI.

5 Side 5 Henvisningsindhold (de 8 punkter) Hovedfunktion Højt Specialiseret funktion I ICD-10 Interne "henvisninger" på centrene 1. Henvisningsdiagnose 2. Aktuelle symptomer (se evt. forløbsbeskrivelser for de enkelte diagnoser) 3. Tidligere psykiatrisk lidelse 4. Somatiske lidelser (og resultater af udredning) 5. Motivation for behandling (og sygdomsindsigt) 6. Sociale forhold (tilknytning til arbejdsmarked, uddannelse etc.) 7. Medicinstatus 8. Evt. misbrug Omfatter de mest almindelige diagnoser og ukomplicerede psykiatriske tilstande. Varetages på alle almenpsykiatriske centre. (undtagen PC-Stolpegård) Omfatter særligt komplicerede diagnoser eller behandlinger samt særlige patientgrupper. Varetages 1-3 steder i landet. Patienter kan som hovedregel kun henvises til specialfunktion fra hovedfunktion (dog ikke eksternt henviste patienter) Afvigelser fra hierarki i ICD-10 Hvis det på baggrund af henvisningen og/eller den kliniske visitation vurderes, at patienten har flere lidelser, og at patienten ikke skal visiteres til lidelsen med det laveste 1. ciffer, i forhold til ICD-10, skal dette begrundes eksplicit i fritekstfeltet ved administrativ visitation og i henvisningsnotatet ved klinisk visitation. Nyhedsbrev 14. november 2014 Henvisninger udenom CVI: Fra indlæggelse på eget psykiatrisk center til pakkeforløb på eget center (vær opmærksom på ventetid!) Patienten skal indkaldes inden 6 uger. Fra ambulant behandlingstilbud på eget psykiatrisk center til andet ambulant behandlingstilbud på eget center (f.eks. til DPC, OP-team, OPUS eller Ældreteam /forløb uden pakke) Skadestuer kan henvise til egne DPC/OP og OPUS, men henvisningen skal ske på bagvagtsniveau. Indlæggelse K Kapacitet (eller manglende kapacitet) Henvisninger der skal ind over CVI: Alle henvisninger til RF eller HSF (også fra indlæggelse) Fra ambulant behandlingsforløb til pakkeforløb, RF, HSF eller fagspecifikke specialer. Forlængelse/gentagelse af behandling i pakkeforløb (mail ikke henvisning) Henvisninger til akut indlæggelse skal ikke via CVI. Hvis en patient indlægges, mens patienten venter på ambulant behandling, er det centeret (hvor patienten indlægges), der afgør, om de ambulante venteforløb skal lukkes/afsluttes - uanset hvortil patienten venter. Venter patienten på ambulant behandling på andet center, bør dette center orienteres om en evt. lukning af forløb. Det grønne skema Har et center modtaget en henvisning på en patient, som ikke kan modtages indenfor ventetidsgarantien, så skal centeret orientere CVI ved det grønne kapacitetsskema. Skemaet skal godkendes af centerledelsen, inden det sendes i udfyldt stand til CVI. 2. december 2014 Klinisk visitation i CVI CVI kan indkalde patienter til en enkelt visitationssamtale. Formålet med samtalen er at klarlægge evt. behandlingsbehov og diagnose. Patienten ses af visitationssygeplejerske eller speciallæge. Hvis patienten udebliver fra samtalen i

6 Side 6 L Liaisonpsykiatri og vurdering af psykokirurgi M Mail til CVI Militærpsykiatri (veteraner) Misbrug N Neurorehabilitering Ny henvisning CVI, kan henvisningen afvises. Henvisninger fra speciallæger Henvisninger af speciallæger kan ses af sygeplejerske i CVI til klinisk visitation, men ved afvisning eller ændring af diagnose, skal konfereres med læge i CVI. Nyhedsbrev 14. november 2014 Visitation til liaisonpsykiatri og vurdering af psykokirurgi CVI modtager henvisninger fra neurologer på to områder, som kræver særlig opmærksomhed fra CVI: 1. Henvisninger til patienter vedrørende PNES = psykogene ikke-epileptiske anfald. Det drejer sig om PNES, hvor der ikke er fundet nogen egentlig somatisk baggrund, altså patienter, der får PNES uden samtidig at have en epileptisk lidelse. Disse patienter skal visiteres til liaisonpsykiatrisk enhed på PCK (RFV6). 2. Patienter der henvises med henblik på vurdering af psykokirurgi skal alle visiteres til HSFV 13 epilepsikirurgi på PCK. Nyhedsbrev 14. november 2014 Vurdering og behandling af patienter med psykiske lidelser, primært svær PTSD med eller uden komorbiditet på baggrund af tjenesterelaterede belastninger i relation til militærtjeneste, primært udsendelse. Patientkategorien er HSFV14. Registreringsmæssigt skal henvisninger til HSFV14 oprettes på kontaktansvar KONC4 og behandlingsansvar C46 Kriterier for misbrug gældende i CVI: For patienter henvist til almindelig pakkeforløb for ikke psykotiske patienter skal skadeligt brug eller misbrug af alkohol og andre psykoaktive stoffer inklusiv benzodiazepiner være ophørt 3 måneder inden henvisningstidspunktet. Alkoholforbrug indenfor Sundhedsstyrelsens anbefalinger og sporadisk hashrygning accepteres. For patienter med personlighedsforstyrrelser og bipolar affektiv sindslidelse, vil behandling efter individuel vurdering kunne tilbydes, selvom der har været et kortvarigt (op til tre måneder varende) misbrug/skadeligt brug af alkohol og/eller hash i forbindelse med exacerbation af aktuelle sygdomsforløb. Nyhedsbrev 31. maj 2013 Diagnostik, behandling og neurorehabilitering af særligt kompliceret psykiatrisk sygdom i forbindelse med neurologisk sygdom og neurotraumer (ekskl. demens) Behandlingen foregår på PC-Glostrup i højt specialiseret funktion (HSFV7) Fra ambulant behandlingsforløb (A-forløb) til regions-/højt specialiseret funktion = ny henvisning (nyt HA-forløb) Fra ambulant behandlingsforløb (A-forløb) til tilsvarende behandling andet center (frit valg) = ny henvisning Fra indlæggelse til regions-/højt specialiseret funktion = ny henvisning (Centeret hvor patienten var indlagt har behandlingsansvaret i ventetiden på behandling i specialiseret funktion) Hvis centeret efter første samtale, vurderer at patienten skal behandles i anden behandlingspakke. Hvis centeret ikke kan tilbyde relevant behandling

7 Side 7 O OPUS P Pakkeforløb ved PC Sct. Hans Patienter fra andre regioner *Planområde syd (kan henvises til PC Sct. Hans) (ikke har behandlingspakken) = ny henvisning Henvisning til OPUS visiteres via CVI til hovedfunktion på det center patienten hører til jf. folkeregisteradresse. Hvis ventetiden overstiger 2 måneder, skal patienten tilbydes anden behandling f.eks. i DPC. I så fald kan centeret selv vælge at oprette DPC forløb. Skadestuer kan henvise til eget DPC/OP og OPUS, men henvisningen skal ske på bagvagtsniveau. Kommunale henvisninger (ikke-lægelige henvisninger) til OP-teams, OPUS- teams kan ske direkte til funktionen udenom CVI. Husk, der skal oprettes et H-forløb CVI visiterer til Klinik for Kognitiv Terapi (KKT), hvis patienten selv ønsker behandling på KKT eller hvis ventetiden for patienter i Planområde Syd* er længere end på KKT. KKT varetager følgende pakker: Angst og Socialfobi Depressiv enkeltepisode OCD Nyhedsbrev 31. maj 2013 Hvis en patient er henvist til RHP fra en anden region, tager RHP imod patienten såfremt der er tale om frit sygehusvalg. Patienten visiteres efter gældende visitationsprincipper. Patienter fra andre regioner, der søger behandling jf. frit sygehusvalg i RHP, er ikke omfattet af udvidet behandlingsret, hvilket giver dem adgang til privat behandling. Albertslund Brøndby Dragør Glostrup Hvidovre Høje-Tåstrup Ishøj/Vallensbæk Rødovre Tårnby Psykokirurgi Se: Liaison under pkt. 2. R Regionsfunktion Retspsykiatri S Sct. Hans + Nyhedsbrev 14. november 2014 Omfatter mere komplekse eller sjældne psykiatriske lidelser og/eller særlige patientgrupper. Varetages 1-3 steder i regionen. Ikke akutte retspsykiatriske patienter, herunder patienter med dom til behandling, varetægtssurrogat efter retskendelse og strafafsonere, der henvises elektivt, ikke akut indlæggelse, henvises via CVI. Retspsykiatrisk visitator på PC-Glostrup har visitationsretten vedr. disse patienter. Retspsykiatriske patienter er ikke omfattet af udredningsretten* *Danske regioner 12. juni 2014 dok /14 Henvisning til de kognitive pakker (angst, depression og OCD) på Sct. Hans kan visiteres direkte for Region Sjællands borgere. Henvisning til regionsfunktion (RFV4 dobbeltdiagnoser) skal via CVI. (Optageområde se planområde syd)

8 Side 8 Specialambulatoriet afd. M Sct. Hans Henvisninger til specialambulatoriet afdeling M (Carl Nielsens Allé) sendes via CVI til Sct. Hans (K2M/konk2- RFV4) Selvmordsforebyggelse Målgruppe: Selvmordsforebyggelse for ikke-psykisk syge og lettere psykisk syge patienter. Patienter kan selv møde op i Kompetencecenter for selvmordsforebyggelse og søge behandling (selvhenvender). Sværhedsgrad T Tilsyn (ambulante) Transport Traumatiserede flygtninge Kompetencecenter for transkulturel psykiatri U Udredning Udredningspakker CVI visiterer henvisningerne efter bopæl til henholdsvis: Kompetencecenter PC- København: PC-København, PC-Frederiksberg, PC-Nordsjælland og indtil videre svarende til den gamle PC- Gentofte. Kompetencecenter PC-Amager: PC-Amager, PC-Hvidovre, PC-Glostrup, PC-Ballerup (indtil videre hører PC-Gentoftes gamle område til Kompetencecenter PC-København). Sværhedsgrad og kompleksitet vurderes jf. gradsopdeling (1-5) i Region Hovedstadens målgruppeafgrænsningsrapport. Nyhedsbrev 31. maj 2013 Patienter som henvises til psykiatrisk vurdering fra et ambulant forløb i somatikken, håndteres i CVI som såkaldte ambulante tilsyn, idet problemstillingen er helt analog med psykiatrisk tilsyn til patienter, som er indlagt på en somatisk hospitalsafdeling. Da det drejer sig om patienter, som henvises fra en somatisk afdeling, hvor den primære lægelige vurdering har fundet sted, er psykiatriens opgave i disse tilfælde, at rådgive henviser til brug for henvisers fortsatte behandling af patienten. CVI har valgt at visitere denne type af patienter til lokal DPC til diagnostisk vurdering (svarende til et psykiatrisk tilsyn) således at henviser kan få relevant svar fra psykiatrien. Disse patienter vurderes derfor ikke til udredningspakke. Dette gælder ikke tilsyn af patienter under indlæggelse. PWJ ( ) Nyhedsbrev 4. juli 2014 Det er en lægelig vurdering om patienter er for syge til at køre med det offentlige eller VBT (fælleskørsel). Lægen kan, til enhver tid bestille en taxa eller solokørsel igennem VBT. Dette gælder for alle patienter der bor i Region Hovedstaden. Udgiften bliver krediteret behandlende center. For patienter fra andre regioner, gælder det, at hjemregionen skal bestille kørslen. Regionsfunktion for Transkulturelle psykiatrisk patienter, kan inddeles i 2 målgrupper: 1) Flygtninge der har eller har haft flygtningestatus med traumerelaterede lidelser, 2) Patienter der ikke har flygtningestatus, men hvor den psykiatriske tilstand er kompliceret på grund af samspillet mellem den kulturelle baggrund og den psykiatriske lidelse. Generelt forstås ved udredning, at man i et professionelt sundhedsfagligt regi gennem indsamling af informationer og observationer om patientens sygdomsproblemer søger at afklare karakteren, omfanget af sværhedsgraden og mulig årsag til patientens tilstand det vil sige afklarer diagnose, behandlingsbehov og behandlingsmuligheder. Danske regioner 12. juni 2014 dok /14 Udredningspakken tildeles hovedsageligt patienter, hvor henvisningen indeholder

9 Side 9 Udredningsret Udrykningstjeneste Udvidet undersøgelseog behandlingsret V Visitationsprincipper Visitationsret VOK Ventetid og kapacitet alle de ønskede oplysninger, men diagnosen er uklar. Pakkerne kan bruges ved såvel mistanke om psykose som ved mistanke om ikke-psykotiske lidelser. I forhold til sidstnævnte gruppe, forventes det særligt, at være patienter med mistanke om svær personlighedsforstyrrelse. Udredningspakkerne er fordelt på følgende centre: Hvidovre, Glostrup, Ballerup, Nordsjælland og København. Nyhedsbrev 13. december Nyhedsbrev 31. maj 2013 Den nye udredningsret trådte i kraft 1. september 2014 og indebærer ret til hurtig udredning indenfor 2 mdr. og efter 1. september 2015 indenfor 1 md. Udredningsretten gælder afklaring af behandlingsbehov i RHP. Tidsfristen regnes fra datoen for sygehusets modtagelse af henvisningen. Denne dag regnes som dag 0. Danske regioner 12. juni 2014 dok /14 Såfremt læger fra den psykiatriske udrykningstjeneste skønner, at en patient skal henvises til et pakkeforløb, sker dette via CVI årige: Udvidet undersøgelse- og behandlingsret for børn og unge i psykiatrien. Patienter, der er 18 år gamle, er ifølge RHP at betragte som voksne. Ifølge lovgivningen er de omfattet af behandlings- og udredningsgarantien gældende for børne- og ungdomspsykiatrien, de skal derfor tilbydes behandling og udredning, som var de unge, men behandlingen finder sted i voksenregi. 1) Først visiteres efter ledig behandlingsspecifik kapacitet og geografi internt i RHP 2) Når nærmeste centers ledige behandlingsspecifikke kapacitet er opbrugt visiteres til det center, der fortsat har ledig behandlingsspecifik kapacitet og som nu er tættes på patienten. 3) Når al ledig behandlingsspecifik kapacitet er opbrugt visiteres efter geografi til det center, der har pakken, og fortsat har ledig kapacitet i forhold til det samlede patientindtag. 4) Når ingen af centrene, som udbyder den aktuelle behandling, har ledig kapacitet i forhold til det samlede patientindtag, visiteres til det billigste samarbejdshospital Nyhedsbrev 4. juli 2014 Visitationsretten ligger i CVI. Patienter, der visiteres til behandling på et center, skal indkaldes til behandling på det pågældende center med den pakke, som patienten er blevet tildelt. Efter første samtale med patienten, kan centrene vælge at afslutte patienten eller henvise til anden behandling via CVI. Hvis der er tale om faktuelle fejl i visitationen, kan centrene rette henvendelse til CVI angående dette via CVI visiterer efter kapacitet i VOK (ventetid og kapacitet), jf. visitationsprincipperne. (se også under kapacitet) Æ Ændring af diagnose Ændring af diagnose/behandlingspakke når patienten er set ved 1. behandlingssamtale: Når patienten er set af behandlingsstedet til 1. behandlingssamtale, og man dér mener, at det er en anden diagnose end henvisningsdiagnosen, der er mest fremtrædende, og som patienten bør behandles for, er proceduren fremadrettet at:

10 Side 10 Såfremt centeret/behandlingsstedet selv kan tage patienten i behandling indenfor 6 uger efter 1. samtale (hvilket skal fremgå af mailen) sendes en mail til CVI, hvoraf det fremgår, hvilken diagnose/behandlingspakke man ønsker patienten konverteret til. CVI sørger for at ændre diagnose og pakke på det aktuelle ambulante forløb. Såfremt eget center/behandlingssted ikke kan tage patienten i behandling indenfor 6 uger, skal der sendes en ny elektronisk henvisning via OPUS til CVI, der visiterer patienten til behandling efter visitationsprincipperne. Nyhedsbrev 8. april 2014 Revideret 16. december 2014 Heidi Larsen

Specialfunktioner i Danmark et overblik

Specialfunktioner i Danmark et overblik Specialfunktioner i Danmark et overblik Netværk for Forskning og Kvalitetssikring i Psykoterapi 8. april 2011 Vicedirektør Peter Treufeldt, Region Hovedstadens Psykiatri Specialfunktioner den formelle

Læs mere

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug STOFMISBRUG 2020 KABS KONFERENCE 19-20 MARTS 2013. Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug Konst. Klinikchef Mette Brandt-

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien Økonomi- og Planlægningsafdelingen BILAG 1A Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 38 64 00 01 Direkte 38 64 00 72 Fax 38 64 00 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: Micalla

Læs mere

VOKSNE AMBULANTE PATIENTER

VOKSNE AMBULANTE PATIENTER VOKSNE AMBULANTE PATIENTER REGION HOVEDSTADEN (VOKSNE AMBULANTE PATIENTER) PC Amager Distriktspsykiatrisk team 1 31 63 Distriktspsykiatrisk team 2 29 54 Distriktspsykiatrisk team 3 23 41 Gerontopsykiatrisk

Læs mere

Specialevejledning for psykiatri

Specialevejledning for psykiatri j.nr. 7-203-01-90/19 Specialevejledning for psykiatri Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af specialet.

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Personlighedsforstyrrelser voksne (DF60.3, DF60.6) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for personlighedsforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række

Læs mere

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område - Et regionalt bidrag til drøftelserne om udmøntning af satspuljen 2008 UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Psykiatrien

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

periodisk depression

periodisk depression Danske Regioner 29-10-2012 Periodisk depression voksne (DF33) Samlet tidsforbrug: 18 timer Pakkeforløb for periodisk depression Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række store udfordringer

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI Behandlingsvejledning ved depression i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. social fobi i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Psykiatriplan 2007. Region Hovedstaden. Psykiatriplan 2007. Region Hovedstaden

Psykiatriplan 2007. Region Hovedstaden. Psykiatriplan 2007. Region Hovedstaden Psykiatriplan 2007 Region Hovedstaden Psykiatriplan 2007 Region Hovedstaden 2 Psykiatriplan 2007 Region Hovedstaden Juni 2007 3 Psykiatriplan 2007 Region Hovedstaden, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød Juni

Læs mere

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 November 2010 Koncern Praksis November 2010 Koncern Praksis Indledning I løbet

Læs mere

Tabel 8 Side 1 Påbegyndte ambulante forløb i 2013 fordelt efter behandlingssted, køn og tidligere kontakt med det psykiatriske

Tabel 8 Side 1 Påbegyndte ambulante forløb i 2013 fordelt efter behandlingssted, køn og tidligere kontakt med det psykiatriske Tabel 8 Side 1 1500 A19 Psyk. Center Amager, Psyk. ambulatorium 545 168 377 481 64 1500 A1A Psyk. Center Amager, AMB team 1 143 64 79 130 13 1500 A1B Psyk. Center Amager, AMB team 2 119 80 39 110 9 1500

Læs mere

Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund

Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund Møde i Psykiatri- og Handicapudvalget den 13. december 2010 Organisationen afspejler den fysiske struktur Direktion Stabe Psykiatri Børne- og

Læs mere

Frit og udvidet frit valg af sygehus Behandling på sygehus i udlandet. Udvidet frit sygehusvalg genindføres 1. juli 2009

Frit og udvidet frit valg af sygehus Behandling på sygehus i udlandet. Udvidet frit sygehusvalg genindføres 1. juli 2009 Frit og udvidet frit valg af sygehus Behandling på sygehus i udlandet Udvidet frit sygehusvalg genindføres 1. juli 2009 Valgmuligheder Du har frit sygehusvalg til alle offentlige sygehuse. Skal du vente

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015 23. april 2015 Region Hovedstaden har den 4. februar 2015

Læs mere

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! Hvilke forskelligartede udfordringer giver tværgående

Læs mere

Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri

Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri Fælles regionale pakkeforløb i psykiatrien Danske Regioner fremlagde i 2011 en strategi for

Læs mere

Når du er henvist til sygehus. Gældende fra 1. september 2013

Når du er henvist til sygehus. Gældende fra 1. september 2013 Når du er henvist til sygehus Gældende fra 1. september 2013 Pjecen indeholder Dine rettigheder og valgmuligheder... 3 Frit sygehusvalg... 4 Ret til hurtig udredning... 5 Hvad indebærer retten til hurtig

Læs mere

1) Orientering v/ formandskabet

1) Orientering v/ formandskabet Kvalitets- og Udviklingsafdelingen Kristineberg 3 2100 København Ø. Møde i: SFR BUP Dato: 25. februar 2013 Kl.: 9.00 11.00 Sted: Kristineberg 3, 2100 Kbh. Ø Telefon 45 11 20 00 Direkte 45 11 20 95 Fax

Læs mere

Anne Mertz Nils Lauge Marianna Hansen Centerchef Klinikchef Udviklingschef Den 5. januar 2011 Psykiatrisk Center Nordsjælland

Anne Mertz Nils Lauge Marianna Hansen Centerchef Klinikchef Udviklingschef Den 5. januar 2011 Psykiatrisk Center Nordsjælland Samarbejdsaftale om mennesker med sindslidelse (voksne) Anne Mertz Nils Lauge Marianna Hansen Centerchef Klinikchef Udviklingschef Den 5. januar 2011 Psykiatrisk Center Nordsjælland Vibeke Abel Direktør,

Læs mere

Overblik over dobbeltdiagnoseområdet

Overblik over dobbeltdiagnoseområdet Overblik over dobbeltdiagnoseområdet Katrine Schepelern Johansen Antropolog, ph.d. Leder af Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser, Region Hovedstadens Psykiatri Formål med oplægget For 10 år siden var

Læs mere

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling Forord En stor gruppe mennesker er afhængige af alkohol eller stoffer,

Læs mere

100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling

100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling Dobbeltdiagnoser hvad er muligt på et kommunalt misbrugscenter? John Schmidt, psykiater 100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling Stoffer - 23 år gammel - Hash

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

Årsrapport 2011 Retspsykiatrisk OP-team Psykiatrisk Center Glostrup

Årsrapport 2011 Retspsykiatrisk OP-team Psykiatrisk Center Glostrup Årsrapport 211 Retspsykiatrisk OP-team Psykiatrisk Center Glostrup 1 Retspsykiatrisk OP team Årsrapport 211 Det retspsykiatriske OP er startet som et satspuljeprojekt i sommeren 21, teamet blev endeligt

Læs mere

Sygehusvalg Frit og udvidet frit valg af sygehus Udvidede rettigheder i psykiatrien Behandling på sygehus i udlandet

Sygehusvalg Frit og udvidet frit valg af sygehus Udvidede rettigheder i psykiatrien Behandling på sygehus i udlandet Sygehusvalg Frit og udvidet frit valg af sygehus Udvidede rettigheder i psykiatrien Behandling på sygehus i udlandet I denne pjece kan du læse om: Dine rettigheder og valgmuligheder Frit sygehusvalg Udvidet

Læs mere

Når du er henvist til sygehus

Når du er henvist til sygehus Når du er henvist til sygehus Gældende fra 1. januar 2014 Pjecen indeholder Dine rettigheder og valgmuligheder... 1 Frit sygehusvalg... 2 Ret til hurtig udredning... 2 Udvidet frit sygehusvalg... 3 Udvidede

Læs mere

Beskrivelse af: Hovedfunktionsniveau Regionsfunktionsniveau Højt specialiseret niveau For specialet Psykiatri

Beskrivelse af: Hovedfunktionsniveau Regionsfunktionsniveau Højt specialiseret niveau For specialet Psykiatri Beskrivelse af: Hovedfunktionsniveau Regionsfunktionsniveau Højt specialiseret niveau For specialet Psykiatri Psykiatrien, Region Nordjylland Mølleparkvej 10 9000 Aalborg www.psykiatri.rn.dk Den 19. december

Læs mere

HØRINGSVERSION. Psykiatriplan 2015-2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum

HØRINGSVERSION. Psykiatriplan 2015-2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum HØRINGSVERSION Psykiatriplan 2015-2020 Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Psykiatrien, Region Nordjylland psykiatri@rn.dk 24. februar 2015 2 Indhold 1 Forord... 5 2 Introduktion:

Læs mere

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument.

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument. Anæstesiologi Spørgeskema til specialespecifikke sundhedsfaglige råd samt hospitalsdirektioner Indgår som en del af plangrundlaget ifm. revision af HOPP 2020, efterår 2014 Besvarelsen af dette skema indgår

Læs mere

Samarbejdsformer og afklaring. Lars Merinder, Robert Elbrønd Team for Misbrugspsykiatri, Afd. N, Universitetshospitalet,Risskov

Samarbejdsformer og afklaring. Lars Merinder, Robert Elbrønd Team for Misbrugspsykiatri, Afd. N, Universitetshospitalet,Risskov Misbrug af rusmidler og psykisk sygdom Samarbejdsformer og afklaring Lars Merinder, Robert Elbrønd Team for Misbrugspsykiatri, Afd. N, Universitetshospitalet,Risskov Hvad er dobbeltdiagnose? Psykisk sygdom

Læs mere

REGERINGEN VIL ØGE VENTETIDEN PÅ BEHANDLINGER

REGERINGEN VIL ØGE VENTETIDEN PÅ BEHANDLINGER Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 Regeringen har netop vedtaget en ny lov, som omhandler differentieret behandlingsgaranti og ret til hurtig udredning i sygehusvæsenet. Denne

Læs mere

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Psykiatrien på vej mod 2020 Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Denne pjece er udarbejdet i anledning af, at regionsrådet i Region Nordjylland har sendt Psykiatriplan 2015-2020 i høring

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Regionspsykiatrien Randers

Regionspsykiatrien Randers Valborg Iversen, oversygeplejerske 5/11-2010 Værdier I Region Midtjylland er ledelse og samarbejde baseret på værdierne: Værdier I Region Midtjylland er ledelse og samarbejde baseret på værdierne: Dialog

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale Årsberetning 2012 Patientkontor Region Hovedstaden Koncern Organisation og Personale Region Hovedstadens Patientkontor Årsberetning 2012 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Om patientkontoret...

Læs mere

ygeh hus Gælden Gældende fra 1. januar 2014

ygeh hus Gælden Gældende fra 1. januar 2014 Sy ygeh hus svalg Når du erndehenvist til sygehus Gælden 1. jan nuar 31.. januar 2014 Gældende fra 1. januar 2014 Pjecen indeholder Dine rettigheder og valgmuligheder... 3 Frit sygehusvalg... 3 Ret til

Læs mere

Den samme dør Ambulant dobbeltdiagnosebehandling i hovedstadens psykiatri. Dobbeltdiagnoser

Den samme dør Ambulant dobbeltdiagnosebehandling i hovedstadens psykiatri. Dobbeltdiagnoser Dobbeltdiagnoser AF BIRGITTE VEJSTRUP I hjertet af Østerbro ligger Specialambulatoriet. Her går ca. 100 psykisk syge stofmisbrugere til behandling, fordelt på flere etager i hovedbygningen af det, nogle

Læs mere

PTSD hos flygtninge og indvandrere forståelse og behandlingsmodel

PTSD hos flygtninge og indvandrere forståelse og behandlingsmodel PTSD hos flygtninge og indvandrere forståelse og behandlingsmodel Torsdag 9. oktober 2014 Psykiatridage i København Sigurd Wiingaard Uldall Læge Kompetence Center for Transkulturel Psykiatri Flygtninge

Læs mere

Høring af Region Hovedstadens forslag til revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020

Høring af Region Hovedstadens forslag til revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Psykiatriforeningernes fællesråd i Region Hovedstaden Formand Kirsten Elise Hove Skovbrynet 7, 2880 Bagsværd Telefon: 23 26 03 10 E-mail:psykiatriforening.formand@gmail.com Hjemmeside: www.psykiatriforening.dk

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri Psykiatrisk Rådgivningstelefon Patienter og pårørende, der står i en akut psykiatrisk krise, kan ringe til Psykiatrisk

Læs mere

Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet

Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Anoreksiklinikken Edel Sauntes alle 10, Opg. 62 2100 København Ø Psykiatrisk Center København Anoreksiklinikken Døgnbehandling: 10 sengepladser.

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen Marts 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri Januar 2012 Region Hovedstadens Psykiatri en kort orientering til patienter og pårørende Region Hovedstadens Psykiatri er Danmarks største psykiatriske hospital. Vi leverer regionens ydelser på psykiatriområdet

Læs mere

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Denne pjece oplyser om dine muligheder for

Læs mere

Århus Universitetshospital Risskov

Århus Universitetshospital Risskov Århus Universitetshospital Risskov Masterplan for funktion, opgaver og organisering August 2010 Regionshuset Viborg Psykiatri og Social Indholdsfortegnelse 1. Resume...3 2. Baggrund for og formål med masterplanen...5

Læs mere

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter Et tilbud til stofmisbrugere Social- og sundhedsservice - Specialområdet Hvem er vi og hvad kan vi tilbyde KRB: Rådgivning og ambulant behandling på Egøjevej 34 2

Læs mere

København d. 22.september 2011. Høringssvar fra Dansk Psykiatrisk Selskab i forbindelse med dimensioneringen af speciallægeuddannelsen 2013 2017.

København d. 22.september 2011. Høringssvar fra Dansk Psykiatrisk Selskab i forbindelse med dimensioneringen af speciallægeuddannelsen 2013 2017. København d. 22.september 2011 Til Sundhedsstyrelsen Uddannelse og autorisation Islands Brygge 67 2300 S E-post: Info@sst.dk Høringssvar fra i forbindelse med dimensioneringen af speciallægeuddannelsen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8 Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen XXXX Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard

Læs mere

Indledning Regionsrådet har afsat en pulje på 50 mio. kr. årligt i 3 år med henblik på at styrke det tværsektorielle samarbejde om udsatte grupper.

Indledning Regionsrådet har afsat en pulje på 50 mio. kr. årligt i 3 år med henblik på at styrke det tværsektorielle samarbejde om udsatte grupper. Psykiatrisk Center Frederiksberg Nordre Fasanvej 57 2000 Frederiksberg Direkte +45 3864 3700 Web www.psykiatri-frederiksberg.dk Dato: 18. oktober 2013 Projekt bedre udredning: Et samarbejde på tværs mellem

Læs mere

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling PsykInfo Køge 30.01.2013 Ledende overlæge Michael Bech-Hansen Psykiatrien Øst Region Sjælland Hvad taler vi om? vores sprogbrug Dobbelt-diagnoser = to

Læs mere

Screening i sikret regi. v/ Jan From Kristensen Cand.psych. Aut.

Screening i sikret regi. v/ Jan From Kristensen Cand.psych. Aut. Screening i sikret regi v/ Jan From Kristensen Cand.psych. Aut. Indhold Præsentation Projektet Proceduren Et udsnit af virkeligheden Præsentation Jan From Kristensen Psykolog Egely Projekt nr. 59 204 Screening

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd Ergoterapeut /PB Karin Larsen Distriktsspl./PB Pernille Sørensen Teamleder/sygeplejerske Pernille Rømer Psykiatrien i Region Sjælland Psykiatrien Syd Psykiatrisk

Læs mere

Borgere med mere end én kronisk sygdom

Borgere med mere end én kronisk sygdom Borgere med mere end én kronisk sygdom Resultater fra Sundhedsprofil 2013 Kronisk Sygdom v/ Maj Bekker-Jeppesen Cathrine Juel Lau, Maja Lykke, Anne Helms Andreasen, Gert Virenfeldt Lone Prip Buhelt, Kirstine

Læs mere

Foreløbig redegørelse om medicinforbrug på Psykiatrisk Center Glostrup

Foreløbig redegørelse om medicinforbrug på Psykiatrisk Center Glostrup Koncern Plan og Udvikling Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til regionsrådet Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 38 66 60 39 Web www.regionh.dk Journal nr.:

Læs mere

VELKOMMMEN TIL DEN DIGITALE UDGAVE AF SAMARBEJDSAFTALEN

VELKOMMMEN TIL DEN DIGITALE UDGAVE AF SAMARBEJDSAFTALEN VELKOMMMEN TIL DEN DIGITALE UDGAVE AF Dette er en interaktiv PDF - det vil sige at den fungerer som en hjemmeside. Du skal derfor bruge musen til at klikke dig rundt i aftalen. Det gør du ved at klikke

Læs mere

Ikrydsfeltetmelem henviserogbehandler

Ikrydsfeltetmelem henviserogbehandler EvalueringafCVIiRegionHovedstadensPsykiatri-okt.2012 RegionHovedstadensPsykiatri Ikrydsfeltetmelem henviserogbehandler -EvalueringafDenCentraleVisitationiRegionHovedstadensPsykiatri EnhedenforBrugerundersøgelser

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM. for uddannelsen til specialpsykolog i psykiatri

UDDANNELSESPROGRAM. for uddannelsen til specialpsykolog i psykiatri UDDANNELSESPROGRAM for uddannelsen til specialpsykolog i psykiatri Afdeling Q, AUH Risskov Afdeling P, AUH Risskov Afdeling M, AUH Risskov Afdeling R, AUH Risskov Regionspsykiatrien Silkeborg Udarbejdet

Læs mere

Eksempel på kvalitetssikringssamarbejde. Web-modul. https://www.terapieffekt.dk/skema/ Marianne Lau - NFKP

Eksempel på kvalitetssikringssamarbejde. Web-modul. https://www.terapieffekt.dk/skema/ Marianne Lau - NFKP Eksempel på kvalitetssikringssamarbejde Web-modul https://www.terapieffekt.dk/skema/ Dagsorden Indledning Erfaringer fra Norge Erfaringerne fra Københavns Amt Kliniske databaser og forskning WEB-modulet

Læs mere

01.05.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.05.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.05.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for initieret insulinpumpebehandling under specialet intern medicin: endokrinologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til

Læs mere

Når du er henvist til sygehus. Gældende fra 1. september 2014

Når du er henvist til sygehus. Gældende fra 1. september 2014 Sygehusvalg Når du er henvist til sygehus Gældende 1. januar 31. januar 2014 Gældende fra 1. september 2014 Pjecen indeholder Dine rettigheder og valgmuligheder... 3 Frit sygehusvalg... 4 Ret til hurtig

Læs mere

Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser

Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser 1. Indledning Denne vejledning præciserer kravene til den omhu og samvittighedsfuldhed en læge skal udvise ved medikamentel behandling

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Udkast til psykiatriplan

Udkast til psykiatriplan Udkast til psykiatriplan UDKAST TIL PSYKIATRIPLAN Udgivet af Planlægningskontoret Planlægning, Kvalitet og Analyse Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø 9635 1000 www.rn.dk Oktober 2007

Læs mere

Psykiatri og søfart. - om lægeundersøgelse af søfolk og fiskere og psykiske lidelser

Psykiatri og søfart. - om lægeundersøgelse af søfolk og fiskere og psykiske lidelser Psykiatri og søfart - om lægeundersøgelse af søfolk og fiskere og psykiske lidelser Oplægeholder: Ledende embedslæge, Ph.D., Henrik L Hansen Lægefaglig sagkyndig i Ankenævnet for Søfartsanliggender MSSM

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen Sundhedsloven:

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et

Læs mere

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter 17-12-2010 Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Danske Regioner har konstateret en markant stigning i antallet

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Status på døgnbehandling 2013

Status på døgnbehandling 2013 Status på døgnbehandling 2013 Centerleder Per Nielsen, ph.d. aut. psykolog, specialist og supervisor i psykoterapi Ringgården - Kompetencecenter for dobbeltfokuseret afhængighedsbehandling Alkoholbehandling:

Læs mere

Folketinget. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15. november 2014. Professor, overlæge, dr.med.

Folketinget. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15. november 2014. Professor, overlæge, dr.med. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 134 Offentligt Folketinget Per Per Hove Hove Thomsen Sundheds-og forebyggelsesudvalget, november 2014 Børne-og Ungdomspsykiatri anno 2014 Følgende

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2015. Psykiatrisk Center Amager. Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2015. Psykiatrisk Center Amager. Region Hovedstadens Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Resultataftale 2015 Psykiatrisk Center Amager Region Hovedstadens Psykiatri Introduktion Denne resultataftale beskriver de driftsmål og strategiske initiativer, som Psykiatrisk

Læs mere

Fagområder psykiatri.

Fagområder psykiatri. Fagområder psykiatri. Rapport fra ad hoc arbejdsgruppe i Forord nedsatte i juni 2002 en arbejdsgruppe vedr. fagområder i psykiatri. Arbejdsgruppen har nu færdiggjort deres rapport, der har været drøftet

Læs mere

Klinik for spiseforstyrrelser

Klinik for spiseforstyrrelser Klinik for spiseforstyrrelser Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at undersøgelse,

Læs mere

MENNESKER OG MULIGHEDER

MENNESKER OG MULIGHEDER MENNESKER OG MULIGHEER Samarbejde med brugere og pårørende Målet for Region Sjællands Psykiatri er at være en helhedspsykiatri, hvor borgeren oplever respekt og sammenhæng, præget af god tilgængelighed

Læs mere

Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Dagsorden:

Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Dagsorden: Regionsældreråd Hovedstaden 12. september 2012 Projektdirektør, Henrik Schødts Dagsorden: Baggrunden: Hospitals- og Psykiatriplan 2020 og midler fra Kvalitetsfonden Store hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden

Læs mere

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb.

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb. Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Introduktions- og hoveduddannelsesforløb Forløb 4 a og b Uddannelsessted: Psykiatrisk Center København 01.12.2012

Læs mere

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013 Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013 1 Som udgangspunkt for Social- og Sundhedsudvalgets ønske om en nøgletalsrapport for aktivitetsbestemt medfinansiering/finansiering

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Roskilde

Psykiatrisk Klinik Roskilde Psykiatrisk Klinik Roskilde Velkommen til Psykiatrien, Region Sjælland Psykiatrien, Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om. kommunal medfinansiering

Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om. kommunal medfinansiering Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om kommunal medfinansiering 1. Indledning og sammenfatning Hvidovre Kommune har i regi af ERFA-gruppe om kommunal medfinansiering på sundhedsområdet udarbejdet

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

SUNDHEDSFORSIKRING med behandlingsgaranti

SUNDHEDSFORSIKRING med behandlingsgaranti SUNDHEDSFORSIKRING med behandlingsgaranti HVAD GØR DU når du får en skade eller bliver syg? Når du får brug for undersøgelse eller behandling, er hjælpen altid lige ved hånden. På www.mølholm-forsikring.dk

Læs mere

Oto-rhino-laryngologi inkl. Audiologi

Oto-rhino-laryngologi inkl. Audiologi Oto-rhino-laryngologi inkl. Audiologi Spørgeskema til specialespecifikke sundhedsfaglige råd samt hospitalsdirektioner Indgår som en del af plangrundlaget ifm. revision af HOPP 2020, efterår 2014 Besvarelsen

Læs mere

PSYKIATRISK BEHANDLING

PSYKIATRISK BEHANDLING Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård PSYKIATRISK BEHANDLING S E N F Ø L G E R A F S E K S U E L L E O V E R G R E B I B A R N D O M M E N VEJE TIL HJÆLP FOR SENFØLGER VISITATION

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

SAMMEN- HÆNGENDE FORLØB OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS

SAMMEN- HÆNGENDE FORLØB OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS SAMMEN- HÆNGENDE FORLØB OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS Samarbejdsaftale om voksne mennesker med sindslidelse mellem Psykiatrisk Center Frederiksberg og Frederiksberg Kommune ET SAMARBEJDE MED MENNESKET I CENTRUM

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

Funktionsbeskrivelser Psykiatri (Specialeplanlægning)

Funktionsbeskrivelser Psykiatri (Specialeplanlægning) Funktionsbeskrivelser Psykiatri (Specialeplanlægning) Psykiatrien, Region Nordjylland Mølleparkvej 10 9000 Aalborg www.psykiatri.rn.dk August 2012 Regionsfunktion: Gerontopsykiatriske patienter Funktionens

Læs mere

Distriktspsykiatrien Greve

Distriktspsykiatrien Greve istriktspsykiatrien Greve Velkommen til Psykiatrien, Region Sjælland Psykiatrien, Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Slagelse

Psykiatrisk Klinik Slagelse Psykiatrisk Klinik Slagelse Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere