Q&A / Centralvisitationen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Q&A / Centralvisitationen Heidi.01.larsen@regionh.dk"

Transkript

1 Side 1 Q&A / Centralvisitationen UD A ADHD-udredning Når henvisningen visiteres i CVI, skrives der 30, 60 eller UD på første linje i fritekstfeltet. Dette bruges til statistik og der må ikke stå andet på linjen. 30 betyder, at patienten skal behandles indenfor 30 dage 60 betyder, at patienten skal behandles indenfor 60 dage UD betyder, at patienten skal indkaldes til udredning. (se yderligere under behandlingsret) Patienter, der allerede er i behandling med methylphenidat eller atomoxetin, er ikke omfattet af ADHD-pakkeforløbet og bør derfor afvises. Kun hvis der er berettiget tvivl om diagnosen, bør man acceptere henvisningen med henblik på revurdering. Ligeledes henvises undertiden patienter, der har afbrudt en igangsat behandling. Genoptagelse af afbrudt behandling sker mest hensigtsmæssigt hos egen læge eller privatpraktiserende psykiater og er ikke en del af ADHD-pakkeforløbet. Misbrugsbehandling indgår ikke i ADHD-pakkeforløbet. ADHDambulatoriet kan ikke påbegynde behandling af disse patienter, før deres misbrug er behandlet, ophørt eller væsentligt reduceret. ADHDambulatoriet anmoder derfor om, at patienter med et betydeligt misbrug afvises, og at man foreslår misbrugsbehandling før en eventuel ny henvisning til ADHD-ambulatoriet. Ved mistanke om psykotisk tilstand bør patienterne visiteres til relevant udredning for psykose, før patienten eventuelt visiteres til ADHDambulatoriet - alternativt bør egen læge anmodes om uddybende oplysninger, før patienten visiteres. ADHD-diagnose Afslutning af patientforløb Samarbejdshospitaler Afvisning (tilbagevisning) Det skal understreges, at der er tale om udredning og at behandling af ADHD ikke finder sted i RHP. Hvis der er tale om komplicerende komorbiditet som fx psykose, kan patienten henvises til behandling i forhold til dette, som beskrevet under pkt. 4. Patienter med en behandlingskrævende psykiatrisk lidelse (herunder ADHD) og misbrug, kan behandles på Sct. Hans, afd. M, i regionsfunktion RFV4. Hvis et psykiatrisk center vurderer, at patienten, efter første besøg, ikke skal behandles i den hospitalsbaserede psykiatri, kan centeret afslutte patienten med epikrise til egen læge. Centeret skal ikke korrespondere med CVI om dette. Rammeaftalerne betyder, at CVI skal visitere direkte til nedenstående hospitaler i forhold til de behandlingspakker, som der er truffet aftale om, såfremt kapaciteten i RHP er opbrugt. Henvisningens kvalitet er for ringe til at foretage visitation (fx omfattende mangel på oplysninger eller oplysningerne er for gamle)

2 Side 2 af henvisning kan ske hvis: Aktuelle oplysninger Ambulante tilsyn B Behandlingsansvar Behandlingspakke Patienten ikke opfylder kriterierne for behandling i hospitalsregi (fx ikke tilhører målgruppen) Der ikke findes et relevant behandlingstilbud til patienten i RHP. Patienten ikke er set af henviser. Aktuelle kliniske informationer om patienten indenfor de seneste 3 måneder Se under tilsyn Når en patient henvises til CVI, er det henvisende instans, der har behandlingsansvaret, indtil patienten ses første gang af modtagende instans. Dette gælder uanset, om henviser er fra RHP eller fra primærsektoren. En behandlingspakke er et fastlagt behandlingsforløb for otte diagnoseområder, på det ikke-psykotiske område. Behandlingsopstart Behandlingsopstart er første gang patienten ses i centeret (ved oprettelse af A- forløb). Der må maksimalt gå 6 uger mellem patientens første og andet besøg i centeret. Behandlingsret (differentieret) Differentieret behandlingsret Behandlingsretten indebærer i udgangspunktet ret til behandling inden for 60 dage. På baggrund af en konkret lægefaglig vurdering af sygdommens sværhedsgrad uanset diagnose tilbydes patienten behandling inden for 30 dage. Det konkrete lægefaglige skøn kan imidlertid også betyde, at patienten skal tilbydes behandling hurtigere end 30 dage. Til støtte for denne vurdering gælder følgende kriterier: De tilstande, hvor man forventer en alvorlig forværring af patientens tilstand fra en til to måneder (fare for patientens liv og levned) skal behandles inden for en måned Patienter med mistanke om psykose, svær depression og patienter med spiseforstyrrelse med alvorlighedsgrad 4 og 5 behandles inden for en måned De resterende patienter behandles inden for 2 måneder. I CVI anføres i fritekstfeltet, om der er tale om 30 dage, 60 dage, eller om der er tale om udredning (UD). Dette gælder også, når der visiteres til specialfunktioner, RF og HSF. Når der visiteres til de fagspecifikke visitationer anfører CVI intet på første linje i fritekstfeltet. Det er de fagspecifikke visitationer, der påfører 30, 60 eller UD. Når en patient udvælges til klinisk visitation, skal visitator i fritekstfeltet angive en kort begrundelse, fx Differentialdiagnostiske overvejelser fx depression eller personlighedsforstyrrelse Indhente manglende information Afgøre om patienten tilhører målgruppen Behandlingsstart og udredningsfrist Bipolare patienter (Affektiv klinik) Sygehusets udredning er afsluttet, når beslutningen vedr. initial behandling er truffet eller mistanke om sygdom, som kræver sygehusbehandling, er afkræftet. Udredningsretten og tidsfrister i forbindelse hermed ophører, når behandling igangsættes. Danske regioner 12. juni 2014 dok /14 Følgende patienter kan visiteres til kompetencecenter for affektive lidelser: Hovedfunktionsniveau - UDEN PAKKE: Efterbehandling ved udskrivelse fra 1., 2. eller 3. indlæggelse med mani /bipolar

3 Side 3 Bornholm Børn og Unge D Demens Patienter over 70 år Demensudredning E Enheden for patientvejledning Efter et pakkeforløb Elektive indlæggelser/ lidelse Patienter med mani/bipolar lidelse, der aldrig har været indlagt og er mellem 18 og 30 år Regionsfunktionsniveau - deles med PC Nordsjælland: 1. Behandlingsrefraktær affektiv lidelse 2. Langvarig svær depression, varighed over 2 år, behandlet med antidepressiv medicin fra mindst 2 forskellige klasser (SSRI, dual-action (SNRI), mao-hæmmere, TCA, eller anden klasse), hvoraf en skal være tricycliske antidepressiva (TCA), i relevante doser og relevant tid uden tilstrækkelig effekt. 3. Tilbagevendende depression trods relevant forebyggende behandling med SSRI, dual-action (SNRI), TCA eller anden klasse uden effekt. 4. Kompliceret bipolar lidelse: ustabil eller rapid cycling bipolar lidelse trods behandling med lithium og antiepileptikum og evt. nyere antipsykotikum. Gravide eller kvinder som ønsker graviditet og som har; Bipolar sygdom Primær tilbagevendende depression med mere end 2 behandlede depressive episoder før graviditet og behov for forebyggende medicinsk behandling. Henvisninger fra praktiserende læger på Bornholm sendes til Psykiatrisk Center Bornholm. Undtaget er henvisninger til spiseforstyrrelser og sexologiske lidelser, der sendes via CVI. Se visitationsvejledning Patienter under 18 år, med et forløb i børne- og ungdomspsykiatrien, kan henvises til behandling i voksenpsykiatrien, når der er 2 måneder til de fylder 18 år. Målgruppe: 70+ årige med nyopstået psykisk lidelse 80+ årige med psykisk lidelse Psykiske symptomer og adfærdsændringer ved demens uanset alder (BPSD) (DF06/07) Patienter visiteres efter bopæl til centerets overafdeling. Centret beslutter herefter om patienten skal tilbydes et pakkeforløb eller behandles i et ældrepsykiatrisk team. Denne patientgruppe indkaldes ikke til klinisk visitation. Alle patienter til demensudredning, uanset alder, visiteres til demensklinikkerne på de somatiske hospitaler. Enheden for patientvejledning ligger på Frederiksberg og er bindeled mellem RHP (CVI) og RHP s aftalesygehuse og samarbejdshospitaler. Hvis patienten har været igennem et pakkeforløb, og det herefter vurderes, at patienten har behov for behandling i regionsfunktion (RF), skal der oprettes en elektronisk henvisning til CVI. Såfremt der er ventetid, og der er behov for behandling i ventetiden, skal patienten tilbydes anden behandling i centeret, der har behandlet patienten. Det er centeret, som har behandlet patienten, der vurderer, om der er behov for behandling i ventetiden Henvisninger af patienter til planlagt indlæggelse visiteres af CVI til patientens

4 Side 4 Planlagte F Fagspecifik visitation Flytning Frit Sygehusvalg Fortryder frit valg? Forlængelse af behandling G Forebyggende psykiatrisk svangeromsorg Grænsegænger H Henvisning fra kommunen Henvisning retur til CVI lokale center. (fx til ECT-behandling). Henvisninger til fagspecifik visitation oprettes i OPUS/GS af CVI. Der foretages ikke visitation i CVI. Fagspecifik visitation: Spiseforstyrrelser Sexologi Rehabilitering Selvmordsforebyggelse Retspsykiatri Hvis en patient flytter og derfor skal henvises til nyt center, så skal CVI først have henvisningen, når patienten har flyttet sin adresse i folkeregisteret. Ved benyttelse af frit sygehusvalg skal ordene Frit Sygehusvalg fremgå tydeligt af henvisningen. Hvis en patient, benytter sit frie valg til at komme i behandling på privathospital, og derefter ønsker at omgøre sit valg, skal CVI modtage en ny henvisning. CVI betragter med andre ord forløbet i RHP som afsluttet. Hvis en privat udbyder anmoder om forlængelse af behandlingen, skal CVI, som udgangspunkt sanktionere en evt. forlængelse hos samme private udbyder af hensyn til kontinuiteten i forløbet. Nyhedsbrev 31. maj 2013 Voksenpsykiatri CVI skal henvise uden brug af ventetid og efter optagelsesområde. Alle modtagere (HF,RF og HSF) har 14 dage til at indkalde patienten. Målgruppe: Svært psykisk syge gravide (visitation til voksenpsykiatri i forhold til diagnose og behandling niveau) Svært psykisk syge forældre til børn der maksimalt er 6 måneder gamle (visitation til voksenpsykiatri i forhold til diagnose og behandlingsniveau). I fritekstfeltet anfører visitator, at der er tale om en gravid eller forældre til et barn maksimalt 6 måneder gammel og at patienten skal have tid indenfor 14 dage. Børne og ungdomspsykiatri 0-6 mdr. gamle børn af svært psykisk syge. Forældre til børn (maksimalt 6 måneder gamle), hvor forældre-barn relationen til barnet er i fokus. Henvisningen sendes til relevante BUC. (BUC Bispebjerg dækker BUC Hillerøds optageområde) Nyhedsbrev 10. september revideret 13. december 2012 pkt. svangre For at kunne få behandling i RHP skal man have et lønnet arbejde i DK Kommunale henvisninger (ikke-lægelige henvisninger) til OP-teams, OPUS- teams samt Kompetencecenter for selvmordsforebyggelse kan ske direkte til funktionen udenom CVI. Husk, der skal oprettes et H-forløb Hvis et center vil tilbagevise en henvisning, skal det begrundes i en mail til CVI. Henvisning vil blive revurderet og evt. omvisiteret. Afsender af mail vil få en tilbagemelding af visitator i CVI.

5 Side 5 Henvisningsindhold (de 8 punkter) Hovedfunktion Højt Specialiseret funktion I ICD-10 Interne "henvisninger" på centrene 1. Henvisningsdiagnose 2. Aktuelle symptomer (se evt. forløbsbeskrivelser for de enkelte diagnoser) 3. Tidligere psykiatrisk lidelse 4. Somatiske lidelser (og resultater af udredning) 5. Motivation for behandling (og sygdomsindsigt) 6. Sociale forhold (tilknytning til arbejdsmarked, uddannelse etc.) 7. Medicinstatus 8. Evt. misbrug Omfatter de mest almindelige diagnoser og ukomplicerede psykiatriske tilstande. Varetages på alle almenpsykiatriske centre. (undtagen PC-Stolpegård) Omfatter særligt komplicerede diagnoser eller behandlinger samt særlige patientgrupper. Varetages 1-3 steder i landet. Patienter kan som hovedregel kun henvises til specialfunktion fra hovedfunktion (dog ikke eksternt henviste patienter) Afvigelser fra hierarki i ICD-10 Hvis det på baggrund af henvisningen og/eller den kliniske visitation vurderes, at patienten har flere lidelser, og at patienten ikke skal visiteres til lidelsen med det laveste 1. ciffer, i forhold til ICD-10, skal dette begrundes eksplicit i fritekstfeltet ved administrativ visitation og i henvisningsnotatet ved klinisk visitation. Nyhedsbrev 14. november 2014 Henvisninger udenom CVI: Fra indlæggelse på eget psykiatrisk center til pakkeforløb på eget center (vær opmærksom på ventetid!) Patienten skal indkaldes inden 6 uger. Fra ambulant behandlingstilbud på eget psykiatrisk center til andet ambulant behandlingstilbud på eget center (f.eks. til DPC, OP-team, OPUS eller Ældreteam /forløb uden pakke) Skadestuer kan henvise til egne DPC/OP og OPUS, men henvisningen skal ske på bagvagtsniveau. Indlæggelse K Kapacitet (eller manglende kapacitet) Henvisninger der skal ind over CVI: Alle henvisninger til RF eller HSF (også fra indlæggelse) Fra ambulant behandlingsforløb til pakkeforløb, RF, HSF eller fagspecifikke specialer. Forlængelse/gentagelse af behandling i pakkeforløb (mail ikke henvisning) Henvisninger til akut indlæggelse skal ikke via CVI. Hvis en patient indlægges, mens patienten venter på ambulant behandling, er det centeret (hvor patienten indlægges), der afgør, om de ambulante venteforløb skal lukkes/afsluttes - uanset hvortil patienten venter. Venter patienten på ambulant behandling på andet center, bør dette center orienteres om en evt. lukning af forløb. Det grønne skema Har et center modtaget en henvisning på en patient, som ikke kan modtages indenfor ventetidsgarantien, så skal centeret orientere CVI ved det grønne kapacitetsskema. Skemaet skal godkendes af centerledelsen, inden det sendes i udfyldt stand til CVI. 2. december 2014 Klinisk visitation i CVI CVI kan indkalde patienter til en enkelt visitationssamtale. Formålet med samtalen er at klarlægge evt. behandlingsbehov og diagnose. Patienten ses af visitationssygeplejerske eller speciallæge. Hvis patienten udebliver fra samtalen i

6 Side 6 L Liaisonpsykiatri og vurdering af psykokirurgi M Mail til CVI Militærpsykiatri (veteraner) Misbrug N Neurorehabilitering Ny henvisning CVI, kan henvisningen afvises. Henvisninger fra speciallæger Henvisninger af speciallæger kan ses af sygeplejerske i CVI til klinisk visitation, men ved afvisning eller ændring af diagnose, skal konfereres med læge i CVI. Nyhedsbrev 14. november 2014 Visitation til liaisonpsykiatri og vurdering af psykokirurgi CVI modtager henvisninger fra neurologer på to områder, som kræver særlig opmærksomhed fra CVI: 1. Henvisninger til patienter vedrørende PNES = psykogene ikke-epileptiske anfald. Det drejer sig om PNES, hvor der ikke er fundet nogen egentlig somatisk baggrund, altså patienter, der får PNES uden samtidig at have en epileptisk lidelse. Disse patienter skal visiteres til liaisonpsykiatrisk enhed på PCK (RFV6). 2. Patienter der henvises med henblik på vurdering af psykokirurgi skal alle visiteres til HSFV 13 epilepsikirurgi på PCK. Nyhedsbrev 14. november 2014 Vurdering og behandling af patienter med psykiske lidelser, primært svær PTSD med eller uden komorbiditet på baggrund af tjenesterelaterede belastninger i relation til militærtjeneste, primært udsendelse. Patientkategorien er HSFV14. Registreringsmæssigt skal henvisninger til HSFV14 oprettes på kontaktansvar KONC4 og behandlingsansvar C46 Kriterier for misbrug gældende i CVI: For patienter henvist til almindelig pakkeforløb for ikke psykotiske patienter skal skadeligt brug eller misbrug af alkohol og andre psykoaktive stoffer inklusiv benzodiazepiner være ophørt 3 måneder inden henvisningstidspunktet. Alkoholforbrug indenfor Sundhedsstyrelsens anbefalinger og sporadisk hashrygning accepteres. For patienter med personlighedsforstyrrelser og bipolar affektiv sindslidelse, vil behandling efter individuel vurdering kunne tilbydes, selvom der har været et kortvarigt (op til tre måneder varende) misbrug/skadeligt brug af alkohol og/eller hash i forbindelse med exacerbation af aktuelle sygdomsforløb. Nyhedsbrev 31. maj 2013 Diagnostik, behandling og neurorehabilitering af særligt kompliceret psykiatrisk sygdom i forbindelse med neurologisk sygdom og neurotraumer (ekskl. demens) Behandlingen foregår på PC-Glostrup i højt specialiseret funktion (HSFV7) Fra ambulant behandlingsforløb (A-forløb) til regions-/højt specialiseret funktion = ny henvisning (nyt HA-forløb) Fra ambulant behandlingsforløb (A-forløb) til tilsvarende behandling andet center (frit valg) = ny henvisning Fra indlæggelse til regions-/højt specialiseret funktion = ny henvisning (Centeret hvor patienten var indlagt har behandlingsansvaret i ventetiden på behandling i specialiseret funktion) Hvis centeret efter første samtale, vurderer at patienten skal behandles i anden behandlingspakke. Hvis centeret ikke kan tilbyde relevant behandling

7 Side 7 O OPUS P Pakkeforløb ved PC Sct. Hans Patienter fra andre regioner *Planområde syd (kan henvises til PC Sct. Hans) (ikke har behandlingspakken) = ny henvisning Henvisning til OPUS visiteres via CVI til hovedfunktion på det center patienten hører til jf. folkeregisteradresse. Hvis ventetiden overstiger 2 måneder, skal patienten tilbydes anden behandling f.eks. i DPC. I så fald kan centeret selv vælge at oprette DPC forløb. Skadestuer kan henvise til eget DPC/OP og OPUS, men henvisningen skal ske på bagvagtsniveau. Kommunale henvisninger (ikke-lægelige henvisninger) til OP-teams, OPUS- teams kan ske direkte til funktionen udenom CVI. Husk, der skal oprettes et H-forløb CVI visiterer til Klinik for Kognitiv Terapi (KKT), hvis patienten selv ønsker behandling på KKT eller hvis ventetiden for patienter i Planområde Syd* er længere end på KKT. KKT varetager følgende pakker: Angst og Socialfobi Depressiv enkeltepisode OCD Nyhedsbrev 31. maj 2013 Hvis en patient er henvist til RHP fra en anden region, tager RHP imod patienten såfremt der er tale om frit sygehusvalg. Patienten visiteres efter gældende visitationsprincipper. Patienter fra andre regioner, der søger behandling jf. frit sygehusvalg i RHP, er ikke omfattet af udvidet behandlingsret, hvilket giver dem adgang til privat behandling. Albertslund Brøndby Dragør Glostrup Hvidovre Høje-Tåstrup Ishøj/Vallensbæk Rødovre Tårnby Psykokirurgi Se: Liaison under pkt. 2. R Regionsfunktion Retspsykiatri S Sct. Hans + Nyhedsbrev 14. november 2014 Omfatter mere komplekse eller sjældne psykiatriske lidelser og/eller særlige patientgrupper. Varetages 1-3 steder i regionen. Ikke akutte retspsykiatriske patienter, herunder patienter med dom til behandling, varetægtssurrogat efter retskendelse og strafafsonere, der henvises elektivt, ikke akut indlæggelse, henvises via CVI. Retspsykiatrisk visitator på PC-Glostrup har visitationsretten vedr. disse patienter. Retspsykiatriske patienter er ikke omfattet af udredningsretten* *Danske regioner 12. juni 2014 dok /14 Henvisning til de kognitive pakker (angst, depression og OCD) på Sct. Hans kan visiteres direkte for Region Sjællands borgere. Henvisning til regionsfunktion (RFV4 dobbeltdiagnoser) skal via CVI. (Optageområde se planområde syd)

8 Side 8 Specialambulatoriet afd. M Sct. Hans Henvisninger til specialambulatoriet afdeling M (Carl Nielsens Allé) sendes via CVI til Sct. Hans (K2M/konk2- RFV4) Selvmordsforebyggelse Målgruppe: Selvmordsforebyggelse for ikke-psykisk syge og lettere psykisk syge patienter. Patienter kan selv møde op i Kompetencecenter for selvmordsforebyggelse og søge behandling (selvhenvender). Sværhedsgrad T Tilsyn (ambulante) Transport Traumatiserede flygtninge Kompetencecenter for transkulturel psykiatri U Udredning Udredningspakker CVI visiterer henvisningerne efter bopæl til henholdsvis: Kompetencecenter PC- København: PC-København, PC-Frederiksberg, PC-Nordsjælland og indtil videre svarende til den gamle PC- Gentofte. Kompetencecenter PC-Amager: PC-Amager, PC-Hvidovre, PC-Glostrup, PC-Ballerup (indtil videre hører PC-Gentoftes gamle område til Kompetencecenter PC-København). Sværhedsgrad og kompleksitet vurderes jf. gradsopdeling (1-5) i Region Hovedstadens målgruppeafgrænsningsrapport. Nyhedsbrev 31. maj 2013 Patienter som henvises til psykiatrisk vurdering fra et ambulant forløb i somatikken, håndteres i CVI som såkaldte ambulante tilsyn, idet problemstillingen er helt analog med psykiatrisk tilsyn til patienter, som er indlagt på en somatisk hospitalsafdeling. Da det drejer sig om patienter, som henvises fra en somatisk afdeling, hvor den primære lægelige vurdering har fundet sted, er psykiatriens opgave i disse tilfælde, at rådgive henviser til brug for henvisers fortsatte behandling af patienten. CVI har valgt at visitere denne type af patienter til lokal DPC til diagnostisk vurdering (svarende til et psykiatrisk tilsyn) således at henviser kan få relevant svar fra psykiatrien. Disse patienter vurderes derfor ikke til udredningspakke. Dette gælder ikke tilsyn af patienter under indlæggelse. PWJ ( ) Nyhedsbrev 4. juli 2014 Det er en lægelig vurdering om patienter er for syge til at køre med det offentlige eller VBT (fælleskørsel). Lægen kan, til enhver tid bestille en taxa eller solokørsel igennem VBT. Dette gælder for alle patienter der bor i Region Hovedstaden. Udgiften bliver krediteret behandlende center. For patienter fra andre regioner, gælder det, at hjemregionen skal bestille kørslen. Regionsfunktion for Transkulturelle psykiatrisk patienter, kan inddeles i 2 målgrupper: 1) Flygtninge der har eller har haft flygtningestatus med traumerelaterede lidelser, 2) Patienter der ikke har flygtningestatus, men hvor den psykiatriske tilstand er kompliceret på grund af samspillet mellem den kulturelle baggrund og den psykiatriske lidelse. Generelt forstås ved udredning, at man i et professionelt sundhedsfagligt regi gennem indsamling af informationer og observationer om patientens sygdomsproblemer søger at afklare karakteren, omfanget af sværhedsgraden og mulig årsag til patientens tilstand det vil sige afklarer diagnose, behandlingsbehov og behandlingsmuligheder. Danske regioner 12. juni 2014 dok /14 Udredningspakken tildeles hovedsageligt patienter, hvor henvisningen indeholder

9 Side 9 Udredningsret Udrykningstjeneste Udvidet undersøgelseog behandlingsret V Visitationsprincipper Visitationsret VOK Ventetid og kapacitet alle de ønskede oplysninger, men diagnosen er uklar. Pakkerne kan bruges ved såvel mistanke om psykose som ved mistanke om ikke-psykotiske lidelser. I forhold til sidstnævnte gruppe, forventes det særligt, at være patienter med mistanke om svær personlighedsforstyrrelse. Udredningspakkerne er fordelt på følgende centre: Hvidovre, Glostrup, Ballerup, Nordsjælland og København. Nyhedsbrev 13. december Nyhedsbrev 31. maj 2013 Den nye udredningsret trådte i kraft 1. september 2014 og indebærer ret til hurtig udredning indenfor 2 mdr. og efter 1. september 2015 indenfor 1 md. Udredningsretten gælder afklaring af behandlingsbehov i RHP. Tidsfristen regnes fra datoen for sygehusets modtagelse af henvisningen. Denne dag regnes som dag 0. Danske regioner 12. juni 2014 dok /14 Såfremt læger fra den psykiatriske udrykningstjeneste skønner, at en patient skal henvises til et pakkeforløb, sker dette via CVI årige: Udvidet undersøgelse- og behandlingsret for børn og unge i psykiatrien. Patienter, der er 18 år gamle, er ifølge RHP at betragte som voksne. Ifølge lovgivningen er de omfattet af behandlings- og udredningsgarantien gældende for børne- og ungdomspsykiatrien, de skal derfor tilbydes behandling og udredning, som var de unge, men behandlingen finder sted i voksenregi. 1) Først visiteres efter ledig behandlingsspecifik kapacitet og geografi internt i RHP 2) Når nærmeste centers ledige behandlingsspecifikke kapacitet er opbrugt visiteres til det center, der fortsat har ledig behandlingsspecifik kapacitet og som nu er tættes på patienten. 3) Når al ledig behandlingsspecifik kapacitet er opbrugt visiteres efter geografi til det center, der har pakken, og fortsat har ledig kapacitet i forhold til det samlede patientindtag. 4) Når ingen af centrene, som udbyder den aktuelle behandling, har ledig kapacitet i forhold til det samlede patientindtag, visiteres til det billigste samarbejdshospital Nyhedsbrev 4. juli 2014 Visitationsretten ligger i CVI. Patienter, der visiteres til behandling på et center, skal indkaldes til behandling på det pågældende center med den pakke, som patienten er blevet tildelt. Efter første samtale med patienten, kan centrene vælge at afslutte patienten eller henvise til anden behandling via CVI. Hvis der er tale om faktuelle fejl i visitationen, kan centrene rette henvendelse til CVI angående dette via CVI visiterer efter kapacitet i VOK (ventetid og kapacitet), jf. visitationsprincipperne. (se også under kapacitet) Æ Ændring af diagnose Ændring af diagnose/behandlingspakke når patienten er set ved 1. behandlingssamtale: Når patienten er set af behandlingsstedet til 1. behandlingssamtale, og man dér mener, at det er en anden diagnose end henvisningsdiagnosen, der er mest fremtrædende, og som patienten bør behandles for, er proceduren fremadrettet at:

10 Side 10 Såfremt centeret/behandlingsstedet selv kan tage patienten i behandling indenfor 6 uger efter 1. samtale (hvilket skal fremgå af mailen) sendes en mail til CVI, hvoraf det fremgår, hvilken diagnose/behandlingspakke man ønsker patienten konverteret til. CVI sørger for at ændre diagnose og pakke på det aktuelle ambulante forløb. Såfremt eget center/behandlingssted ikke kan tage patienten i behandling indenfor 6 uger, skal der sendes en ny elektronisk henvisning via OPUS til CVI, der visiterer patienten til behandling efter visitationsprincipperne. Nyhedsbrev 8. april 2014 Revideret 16. december 2014 Heidi Larsen

Pakkeforløb i Region Hovedstadens Psykiatri. Samordningsudvalget for psykiatri i planområde midt, 28. maj 2013 ved Peter Thorsbøll

Pakkeforløb i Region Hovedstadens Psykiatri. Samordningsudvalget for psykiatri i planområde midt, 28. maj 2013 ved Peter Thorsbøll Pakkeforløb i Region Hovedstadens Psykiatri Samordningsudvalget for psykiatri i planområde midt, 28. maj 2013 ved Peter Thorsbøll Udviklingen i psykiatrien Region Hovedstadens Psykiatri har de seneste

Læs mere

Regionernes vejledning til håndtering af ret til hurtig udredning og differentieret ret til behandling i psykiatrien

Regionernes vejledning til håndtering af ret til hurtig udredning og differentieret ret til behandling i psykiatrien VEJLEDNING Regionernes vejledning til håndtering af ret til hurtig udredning og differentieret ret til behandling i psykiatrien Denne vejledning er udarbejdet af regionerne i fællesskab, og er en vejledning

Læs mere

Specialfunktioner i Danmark et overblik

Specialfunktioner i Danmark et overblik Specialfunktioner i Danmark et overblik Netværk for Forskning og Kvalitetssikring i Psykoterapi 8. april 2011 Vicedirektør Peter Treufeldt, Region Hovedstadens Psykiatri Specialfunktioner den formelle

Læs mere

Behandlingstilbud i RHP -pakkeforløb. Præsentation til samordningsudvalg Byen 2013

Behandlingstilbud i RHP -pakkeforløb. Præsentation til samordningsudvalg Byen 2013 Behandlingstilbud i RHP -pakkeforløb Præsentation til samordningsudvalg Byen 2013 Disposition Baggrund og formål Udvikling af pakkeforløb Eksempel på et pakkeforløb Udfordringer med pakkeforløb Monitorering

Læs mere

Behandling af dobbeltdiagnose patienter i Region H. Struktur, pakkeforløb, koordinerende indsatsplaner

Behandling af dobbeltdiagnose patienter i Region H. Struktur, pakkeforløb, koordinerende indsatsplaner Behandling af dobbeltdiagnose patienter i Region H. Struktur, pakkeforløb, koordinerende indsatsplaner Klinikchef Anne Thalsgård Jørgensen Afdeling M, PC-SHH D. 13.11.2014 Strukturen for behandlingen af

Læs mere

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug STOFMISBRUG 2020 KABS KONFERENCE 19-20 MARTS 2013. Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug Konst. Klinikchef Mette Brandt-

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

AMBULANTE PATIENTER (VOKSEN)

AMBULANTE PATIENTER (VOKSEN) AMBULANTE PATIENTER (VOKSEN) REGION HOVEDSTADEN (VOKSNE AMBULANTE PATIENTER) PC Amager Distriktspsykiatrisk team 1 24 34 Distriktspsykiatrisk team 2 32 55 Distriktspsykiatrisk team 3 33 60 Gerontopsykiatrisk

Læs mere

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien Økonomi- og Planlægningsafdelingen BILAG 1A Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 38 64 00 01 Direkte 38 64 00 72 Fax 38 64 00 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: Micalla

Læs mere

af speciale og det aktuelle

af speciale og det aktuelle !!"# "#$!% "%# Psykiatri omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling, opfølgning og rehabilitering af patienter med psykotiske og ikke-psykotiske lidelser samt psykiske lidelser kombineret med misbrug

Læs mere

VOKSNE AMBULANTE PATIENTER

VOKSNE AMBULANTE PATIENTER VOKSNE AMBULANTE PATIENTER REGION HOVEDSTADEN (VOKSNE AMBULANTE PATIENTER) PC Amager Distriktspsykiatrisk team 1 31 63 Distriktspsykiatrisk team 2 29 54 Distriktspsykiatrisk team 3 23 41 Gerontopsykiatrisk

Læs mere

Specialevejledning for psykiatri

Specialevejledning for psykiatri j.nr. 7-203-01-90/19 Specialevejledning for psykiatri Specialebeskrivelse Psykiatri omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling, opfølgning og rehabilitering af patienter med psykotiske og ikke-psykotiske

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 16. november Sag nr. Emne: bilag

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 16. november Sag nr. Emne: bilag REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 16. november 2010 Sag nr. Emne: bilag Koncern Plan og Udvikling Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Regionsrådet Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang

Læs mere

Regionsfunktion: Kompliceret angst og tvangslidelser I alt 53 timer

Regionsfunktion: Kompliceret angst og tvangslidelser I alt 53 timer Regionsfunktion: Kompliceret angst og tvangslidelser I alt 53 timer Regionsfunktionens målgruppe Funktion: Komplicerede angst- og tvangslidelser Hoveddiagnose/bidiagnose: Målgruppen omfatter normalt begavede

Læs mere

Udfordringer i implementering af pakkeforløb - Erfaringer fra Region Hovedstadens Psykiatri

Udfordringer i implementering af pakkeforløb - Erfaringer fra Region Hovedstadens Psykiatri Udfordringer i implementering af pakkeforløb - Erfaringer fra Region Hovedstadens Psykiatri Oplæg ved vicedirektør Peter Treufeldt 31. august 2012 i Region Syddanmark Dagsorden 1. Baggrund for implementering

Læs mere

Behandlingspakker i psykiatrien Magnus Petersen, ledende overlæge

Behandlingspakker i psykiatrien Magnus Petersen, ledende overlæge Middelfart, 23.9.2014 Behandlingspakker i psykiatrien Magnus Petersen, ledende overlæge Formål med pakkeforløb Formålet med pakkeforløbene er at sammentænke undersøgelse og behandling af høj kvalitet med

Læs mere

Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning) 24-11-2015 Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208,

Læs mere

Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov

Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov Afdeling for Depression og Angst indgår som en del af Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Audit i Region hovedstadens Psykiatri 2014-2015

Audit i Region hovedstadens Psykiatri 2014-2015 Audit i Region hovedstadens Psykiatri 2014-2015 Henvisninger og epikriser er essentielle i almen praksis. De er centrale for sammenhængende patientforløb. I den tidligere PKO ordning i Region Hovedstaden

Læs mere

Pakkeforløb Regionsfunktionsniveau og højt specialiseret niveau

Pakkeforløb Regionsfunktionsniveau og højt specialiseret niveau Aarhus Universitetshospital, Risskov Afdeling Q Afdeling for Depression og Angst Skovagervej 2 DK-8240 Risskov Tel. +45 784 72100 www.regionmidtjylland.dk Pakkeforløb Regionsfunktionsniveau og højt specialiseret

Læs mere

AMBULANTE PATIENTER (VOKSEN)

AMBULANTE PATIENTER (VOKSEN) AMBULANTE PATIENTER (VOKSEN) REGION HOVEDSTADEN (VOKSNE AMBULANTE PATIENTER) PC Amager APH Team 12 14 Bostedsteamet Gl. Kongevej 14 30 Distriktspsykiatri Gammel Kongevej 23 45 Distriktspsykiatrisk team

Læs mere

Specialevejledning for psykiatri

Specialevejledning for psykiatri j.nr. 7-203-01-90/19 Specialevejledning for psykiatri Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af specialet.

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Personlighedsforstyrrelser voksne (DF60.3, DF60.6) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for personlighedsforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 7. januar 2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE

Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE 2016 Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne faglig visitationsretningslinje Sundhedsstyrelsen, 2016.

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedrørende Region Hovedstadens forslag til psykiatriplan

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedrørende Region Hovedstadens forslag til psykiatriplan NOTAT s rådgivning vedrørende Region Hovedstadens forslag til psykiatriplan j.nr. 7-203-05-87/1/DOB Med brev af 7. februar 2007 har Region Hovedstaden fremsendt udkast af 20. januar 2007 til forslag til

Læs mere

Udredningspakkeforløb:

Udredningspakkeforløb: Danske Regioner 06-02-2013 Børn og unge (PB01, PB02, PB03, PB04) Børne- og ungdomspsykiatri Udredningspakkeforløb: Afklarende samtale Basis udredningspakke Standard udredningspakke Udvidet udredningspakke

Læs mere

Temadag om Førtidspensionsreform

Temadag om Førtidspensionsreform Temadag om Førtidspensionsreform Visioner for og erfaringer med samarbejdet fra psykiatrien Konst. psykiatridirektør Susanne Jensen Region Nordjylland 2 Psykisk sygdom og arbejdsmarkedet 1. Hvor mange

Læs mere

Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri

Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri Katrine Schepelern Johansen, Leder af Kompetencecenter for Dobbeltdiagnose, Region Hovedstadens Psykiatri Dobbeltdiagnoseområdet før og nu For 10

Læs mere

Forløbsprogram for demens. Den praktiserende læges rolle og opgaver

Forløbsprogram for demens. Den praktiserende læges rolle og opgaver Forløbsprogram for demens Den praktiserende læges rolle og opgaver 2013 Region Sjællands Forløbsprogram for demens er beskrevet i en samlet rapport, som er udsendt til alle involverede aktører i foråret

Læs mere

Funktioner Med specialeplanens implementering varetager centret udover hovedfunktionerne én regionsfunktion:

Funktioner Med specialeplanens implementering varetager centret udover hovedfunktionerne én regionsfunktion: Uddannelsesprogram for læger ansat i almen medicinsk uddannelsesblok (målbeskrivelse 2003 og 2013) ved Psykiatrisk center Hvidovre Program Ansættelsesstedet generelt Psykiatrisk Center Hvidovre har hovedfunktion

Læs mere

Forløbsbeskrivelse Retspsykiatri

Forløbsbeskrivelse Retspsykiatri Danske Regioner november 2015 Forløbsbeskrivelse Retspsykiatri Varighed og samlet tidsforbrug er afhængig af sanktionens længde Indledning Formålet med forløbsbeskrivelser og pakkeforløb i psykiatrien

Læs mere

Samarbejdsaftale. om mennesker med sindslidelse (voksne) 2010-2014 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM PSYKIATRISK CENTER XXX OG XXX KOMMUNE

Samarbejdsaftale. om mennesker med sindslidelse (voksne) 2010-2014 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM PSYKIATRISK CENTER XXX OG XXX KOMMUNE Samarbejdsaftale om mennesker med sindslidelse (voksne) 2010-2014 Formateret: Højre Dato, titel og navn på underskriver Psykiatrisk Center XXX XXX Kommunes logo Dato, titel og navn på underskriver XXX

Læs mere

bipolar affektiv sindslidelse

bipolar affektiv sindslidelse Danske Regioner 21-06-2012 Bipolar affektiv sindslidelse (DF31) Samlet tidsforbrug: 20 timer Pakkeforløb for bipolar affektiv sindslidelse Forord I psykiatrien har vi kunne konstatere en række store udfordringer

Læs mere

Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser

Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser Journal nr.: 12/13856 Dato: 28. juni 2012 Børne- og ungdomspsykiatrien Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser Definition Undersøgelser og procedure indeholdt i forløbet Aldersgruppe:

Læs mere

Udvikling i behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni

Udvikling i behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni Udvikling i behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni Af Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at afdække ændringer behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni

Læs mere

Forslag til specialfunktioner udvalgt til detaljeret statusrapport 2013

Forslag til specialfunktioner udvalgt til detaljeret statusrapport 2013 Forslag til specialfunktioner udvalgt til detaljeret statusrapport 2013 Speciale/område Funktion Begrundelse og forventninger til status 2013 Kirurgi Mavesæk og tolvfingertarm, benign øvre kirurgi Mavesæk

Læs mere

Bilag E er bilag til kontrakt af 1. september 2014 mellem Danske Regioner og leverandøren.

Bilag E er bilag til kontrakt af 1. september 2014 mellem Danske Regioner og leverandøren. N O T A T Bilag E til kontrakt mellem Danske Regioner og leverandører der udfører hurtig udredning vedr. udredningsforløb i børne- og ungdomspsykiatrien 1.9.2014 Dette bilag gælder for private leverandører,

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner 21-06-2012

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner 21-06-2012 Danske Regioner 21-06-2012 Reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion (DF43.1 DF43.2) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Forord I psykiatrien

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI Behandlingsvejledning ved depression i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. social fobi i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

periodisk depression

periodisk depression Danske Regioner 29-10-2012 Periodisk depression voksne (DF33) Samlet tidsforbrug: 18 timer Pakkeforløb for periodisk depression Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række store udfordringer

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Høringssvar vedr. lovudkast om ret til hurtig udredning og behandling i psykiatrien

Høringssvar vedr. lovudkast om ret til hurtig udredning og behandling i psykiatrien Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Att: Susanne Beck Petersen Holbergsgade 6 1057 København K Høringssvar vedr. lovudkast om ret til hurtig udredning og behandling i psykiatrien 23-10-2013 Sag nr.

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED GENERALISERET ANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED GENERALISERET ANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED GENERALISERET ANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved generaliseret angst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. generaliseret angst i Collabri er udarbejdet med baggrund

Læs mere

Børne- og Ungdomspsykiatri

Børne- og Ungdomspsykiatri Danske Regioner Juni 2014 Børne- og Ungdomspsykiatri Pakkeforløb til udredning Afklarende samtale Basis udredningspakke Standard udredningspakke Udvidet udredningspakke Indledning Formålet med pakkeforløb

Læs mere

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Øst. Karin Højen Johannesen & Michael Bech-Hansen

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Øst. Karin Højen Johannesen & Michael Bech-Hansen Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Øst Karin Højen Johannesen & Michael Bech-Hansen Psykiatrien i Region Sjælland Psykiatrien Øst Psykiatrien Øst Roskilde, Lejre, Greve, Solrød, Køge, Stevns, Faxe

Læs mere

Specialevejledning for psykiatri

Specialevejledning for psykiatri j.nr. 7-203-01-90/19 Specialevejledning for psykiatri Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Specialebeskrivelse Psykiatri omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling, opfølgning og rehabilitering

Læs mere

Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser)

Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser) Børne- og ungdomspsykiatrien Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser) Definition Aldersgruppe: Fra 4 år til 19+ år o Autismespektrum-forstyrrelser består af forstyrrelser indenfor

Læs mere

Forretningsudvalget har efterspurgt en redegørelse om erfarede ventetider, differentierede ventetider og udredningsret.

Forretningsudvalget har efterspurgt en redegørelse om erfarede ventetider, differentierede ventetider og udredningsret. NOTAT Notat om ventetid i sygehusvæsenet Forretningsudvalget har efterspurgt en redegørelse om erfarede ventetider, differentierede ventetider og udredningsret. Hovedparten af sygehuspatienterne behandles

Læs mere

Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 2015

Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 2015 Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september 216 Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 215 Denne opgørelse er baseret på sygehusenes indberetninger til Landspatientregisteret og omhandler patienters erfarede

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Specialeansøgning. Region Syddanmark Vedr. speciale: Psykiatri. Dato: 29. maj 2009. Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr.

Specialeansøgning. Region Syddanmark Vedr. speciale: Psykiatri. Dato: 29. maj 2009. Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. Specialeansøgning Region Syddanmark Vedr. speciale: Psykiatri Dato: 29. maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. Psykiatri 1 1 Generelle overvejelser i forhold til specialet Med vedtagelsen

Læs mere

Regionsfunktion: Regionsfunktionens målgruppe Funktion:

Regionsfunktion: Regionsfunktionens målgruppe Funktion: Regionsfunktion: RF Personlighedsforstyrrelser med en sværhedsgrad af sygdommen svarende til GAF

Læs mere

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner Danske Regioner 29-10-2012 Reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion voksne (DF43.1 DF43.2) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Forord

Læs mere

Der skal udarbejdes fælles behandlingspakker for hver diagnose/diagnosegruppe med mulighed for tillægspakker til komplekse forløb

Der skal udarbejdes fælles behandlingspakker for hver diagnose/diagnosegruppe med mulighed for tillægspakker til komplekse forløb PAKKE PROJEKTET: En række anbefalinger bl.a. at der skal udarbejdes pakkeforløb Der skal udarbejdes fælles behandlingspakker for hver diagnose/diagnosegruppe med mulighed for tillægspakker til komplekse

Læs mere

Klinik for selvmordsforebyggelse

Klinik for selvmordsforebyggelse Klinik for selvmordsforebyggelse Information til samarbejdspartnere Regionspskyiatrien Vest Klinik for Selvmordsforebyggelse Selvmordstanker og selvmordsforsøg skal altid tages alvorligt Alle mennesker

Læs mere

Vejledning om behandling af voksne med antidepressive lægemidler

Vejledning om behandling af voksne med antidepressive lægemidler Vejledning om behandling af voksne med antidepressive lægemidler 1. Indledning Denne vejledning præciserer kravene til den omhu og samvittighedsfuldhed en læge skal udvise, når voksne med psykiske lidelser

Læs mere

Bilag 1b til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien

Bilag 1b til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien Økonomi- og Planlægningsafdelingen BILAG 1B Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 38 64 00 01 Direkte 38 64 00 72 Fax 38 64 00 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: Micalla

Læs mere

Nordjysk Praksisdag 2016

Nordjysk Praksisdag 2016 Skal man have en diagnose for at få hjælp? Målgruppe: læger Beskrivelse af indholdet. Alt for mange børn henvises til psykiatrisk udredning uden at der er afprøvet en relevant indsats i primær sektoren

Læs mere

Ventetid i psykiatrien 2009-2014. Afdeling for Sundhedsanalyser 2. september 2015

Ventetid i psykiatrien 2009-2014. Afdeling for Sundhedsanalyser 2. september 2015 Ventetid i psykiatrien 9-14 Afdeling for Sundhedsanalyser 2. september 15 Denne opgørelse er baseret på sygehusenes indberetninger til Landspatientregisteret og omhandler patienters erfarede ventetid til

Læs mere

ustabile hjertekramper og/eller

ustabile hjertekramper og/eller Pakkeforløb for hjertesygdomme Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om ustabile hjertekramper og/eller blodprop i hjertet Pakkeforløb ustabile hjertekramper og blodprop i hjertet I denne

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Pakkeforløb for spiseforstyrrelser

Pakkeforløb for spiseforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Spiseforstyrrelser voksne (DF50.0, DF50.1, DF50.2, DF50.3, DF509) Samlet tidsforbrug: 30 timer Pakkeforløb for spiseforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

Indhold. Kvantitativ fremstilling af situationen i Børne- og ungdomspsykiatrien i Region Nordjylland

Indhold. Kvantitativ fremstilling af situationen i Børne- og ungdomspsykiatrien i Region Nordjylland Budget- og planlægningsafdelingen Kvantitativ fremstilling af situationen i Børne- og ungdomspsykiatrien i Region Nordjylland Mølleparkvej 10 9000 Aalborg Tlf.: 97 64 30 00 www.psykiatrien@rn.dk d. 8/10

Læs mere

Pakkeforløb for PTSD. Eksklusiv krigsveteraner og traumatiserede flygtninge. Danske Regioner 01-05-2013

Pakkeforløb for PTSD. Eksklusiv krigsveteraner og traumatiserede flygtninge. Danske Regioner 01-05-2013 Danske Regioner 01-05-2013 Pakkeforløb for PTSD - ekskl. krigsveteraner og traumatiserede flygtninge (DF43.1) Samlet tidsforbrug: 32 timer Pakkeforløb for PTSD Eksklusiv krigsveteraner og traumatiserede

Læs mere

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område - Et regionalt bidrag til drøftelserne om udmøntning af satspuljen 2008 UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Psykiatrien

Læs mere

Forslag til Psykiatriplan

Forslag til Psykiatriplan Region Hovedstaden Forslag til Psykiatriplan Resumé Udkast af 20. januar 2007 Forord Region Hovedstaden har landets største psykiatri. Det skal også være landets bedste. Det kræver et stærkt, offentligt

Læs mere

Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE

Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE 2016 Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge faglig visitationsretningslinje Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sagsnr. 1303838, dok.nr. 1308844.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sagsnr. 1303838, dok.nr. 1308844. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sagsnr. 1303838, dok.nr. 1308844. UDKAST (Høring 8. oktober 2013) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

Læs mere

Indsatsen vedrørende ældrepsykiatriske patienter

Indsatsen vedrørende ældrepsykiatriske patienter Indsatsen vedrørende ældrepsykiatriske patienter Indholdsfortegnelse 1. Målgruppe... 2 2. Tilbud til ældrepsykiatriske patienter... 2 3. Henvisningsmuligheder... 2 4. Aftale vedr. patienter med demens

Læs mere

Hvordan opdager vi ADHD? Klinisk billede

Hvordan opdager vi ADHD? Klinisk billede Hvordan opdager vi ADHD? Klinisk billede Småbørn: Udtalt hyperaktivitet Krav om umiddelbar behovstilfredstillelse Impulsivitet Udbrud Vanskeligt at lytte Ikke vedvarende leg Med stigende alder: Hyperaktivitet

Læs mere

Vejledning om behandling af voksne med antidepressive lægemidler

Vejledning om behandling af voksne med antidepressive lægemidler (Gældende) Udskriftsdato: 17. november 2014 Ministerium: Journalnummer: 5-1010-223/1 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Senere ændringer til forskriften Ingen Vejledning om behandling af voksne med

Læs mere

Elektronisk henvisning til hospice: De fire hospicer i Region Hovedstanden

Elektronisk henvisning til hospice: De fire hospicer i Region Hovedstanden 1 Elektronisk henvisning til hospice: De fire hospicer i Region Hovedstanden - Arresødal Hospice, - Diakonissestiftelsens Hospice, - Sankt Lukas Hospice, - Søndergaard Hospice. modtager nu kun elektroniske

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt N O T A T Bidrag til ministerens besvarelse af spørgsmål 30, som folketingets Sundheds og Ældreudvalg

Læs mere

Psykiatrien i Region Sjælland

Psykiatrien i Region Sjælland Psykiatrien i Region Sjælland Psykiatrien i Region Sjælland tilbyder undersøgelse, diagnosticering og behandling enten ambulant eller ved indlæggelse i åbne eller lukkede afsnit. Patienter i de lukkede

Læs mere

Specialevejledning for Psykiatri

Specialevejledning for Psykiatri Specialevejledning for Psykiatri Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler organiseringen og varetagelsen af specialfunktioner

Læs mere

Dette notat indeholder en samlet oversigt over igangværende tværsektorielle projekter på psykiatriområdet. Projekt Regi Status Finansiering

Dette notat indeholder en samlet oversigt over igangværende tværsektorielle projekter på psykiatriområdet. Projekt Regi Status Finansiering Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Kristineberg 3 2100 Ø. Telefon 45 11 20 00 Direkte 4511 2020 Fax 45 11 20 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: LPP Dato: 28. september

Læs mere

Psykiatrien. Tanker om psykiatriens udvikling og samspillet med det omgivende samfund. Michael Schmidt, ledende overlæge

Psykiatrien. Tanker om psykiatriens udvikling og samspillet med det omgivende samfund. Michael Schmidt, ledende overlæge Psykiatrien Tanker om psykiatriens udvikling og samspillet med det omgivende samfund Michael Schmidt, ledende overlæge Psykisk sygdom i Danmark 200.000 lider af depression 250.000 har en angstlidelse 80.000

Læs mere

Revideret specialevejledning for arbejdsmedicin (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for arbejdsmedicin (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for arbejdsmedicin (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler organiseringen

Læs mere

Status på behandlingsretten september 2011

Status på behandlingsretten september 2011 Journal nr.: 11/10746 Dato: 21. september 2011 Udarbejdet af: Lone Lander Stie E mail: Lone.Lander.Stie@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 76646033 Notat Status på behandlingsretten september 2011 Nærværende

Læs mere

Publikationens titel: Specifikationer af pakkeforløb Psykiatrien

Publikationens titel: Specifikationer af pakkeforløb Psykiatrien Specifikationer af Februar 2013 Publikationens titel: Specifikationer af Psykiatrien HR & Kvalitet Mølleparkvej 10 9000 Aalborg www.rn.dk udgivelsesdato 14. februar 2013 Læs mere om Region Nordjylland

Læs mere

ADHD database Implementering i BUP Danske regioner. ADHD-database RKKP (DR) Kompetencecenter Syd

ADHD database Implementering i BUP Danske regioner. ADHD-database RKKP (DR) Kompetencecenter Syd ADHD database Implementering i BUP Danske regioner ADHD-database RKKP (DR) Kompetencecenter Syd November; 2012 HKD KLASSIFIKATION ICD-10 DIAGNOSE (HKD) Uopmærksomhed Hyperaktivitet + + Impulsivitet + Adfærdsforstyrrelse

Læs mere

27/11/2014. Psykiatriplan Psykiatrien i dag. Temadrøftelse Regionsrådet 26. november 2014

27/11/2014. Psykiatriplan Psykiatrien i dag. Temadrøftelse Regionsrådet 26. november 2014 Psykiatriplan 2015-2020 Temadrøftelse Regionsrådet 26. november 2014 Psykiatrien i dag 1 Udvikling i antal henvisninger (indextal 2008=100) 225 200 175 150 125 100 143 134 107 I alt Voksenpsyk i alt B&U

Læs mere

PATIENTRETTIGHEDER Vejledning for patienter og pårørende

PATIENTRETTIGHEDER Vejledning for patienter og pårørende PATIENTRETTIGHEDER Vejledning for patienter og pårørende Det kan være svært at overskue de mange regler i det danske sundhedssystem. Hvilke rettigheder har jeg når jeg er henvist til et offentligt sygehus

Læs mere

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til samarbejdspartnere

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til samarbejdspartnere Enhed for Selvmordsforebyggelse Information til samarbejdspartnere 2 Selvmordstanker og selvmordsforsøg skal altid tages alvorligt Alle mennesker kan komme i krise og det er forskelligt, hvordan vi reagerer,

Læs mere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere Koncern Plan og Udvikling Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ref.: WB Dato: 08.04.2013 2012 Ansøgningsskema

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM. for uddannelsen til specialpsykolog i psykiatri. Afdeling Q, AUH Risskov Afdeling P, AUH Risskov Afdeling R, AUH Risskov

UDDANNELSESPROGRAM. for uddannelsen til specialpsykolog i psykiatri. Afdeling Q, AUH Risskov Afdeling P, AUH Risskov Afdeling R, AUH Risskov UDDANNELSESPROGRAM for uddannelsen til specialpsykolog i psykiatri Afdeling Q, AUH Risskov Afdeling P, AUH Risskov Afdeling R, AUH Risskov Udarbejdet i samarbejde mellem de kliniske afdelinger Q, P og

Læs mere

De aktuelle ventetider i Region Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser, der har de længste ventetider.

De aktuelle ventetider i Region Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser, der har de længste ventetider. Område: Det psykiatriske område Afdeling: Psykiatri og socialstaben Journal nr.: Dato: 15. september 2010 Notat De aktuelle ventetider i Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser,

Læs mere

FREMTIDENS AMBULANTE PSYKIATRI

FREMTIDENS AMBULANTE PSYKIATRI FREMTIDENS AMBULANTE PSYKIATRI Kapitel 1 - Indledning 3 1.1 Hele psykiatrien 4 1.2 Om rapporten 4 Kapitel 2 Resumé 5 2.1 Vision og mål 5 2.3 Målgrupper og behandling 6 2.4 Organisering 6 2.5 Samarbejde

Læs mere

Kvalitetsmål ventetid ved første kontakt

Kvalitetsmål ventetid ved første kontakt Område: Sundhedsområdet Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 14/18262 Dato: 1. maj 2014 Udarbejdet af: Hanne Staghøj Markussen E-mail: hsm@rsyd.dk Telefon: 20460627 Version: 1.0 Notat

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET FOR PSYKIATRI OG SOCIAL

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET FOR PSYKIATRI OG SOCIAL K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET FOR PSYKIATRI OG SOCIAL Tirsdag den 6. november 2007 Kl. 16.30 på Sølager, Sølagervej 40, 3390 Hundested Møde nr. 7 Medlemmer: Bente

Læs mere

Opsamlende notat vedr. ret til hurtig udredning og differentieret ret til behandling

Opsamlende notat vedr. ret til hurtig udredning og differentieret ret til behandling Opsamlende notat vedr. ret til hurtig udredning og differentieret ret til behandling Fakta, beslutninger og afklaring af spørgsmål Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Indholdsfortegnelse 1. Baggrund

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling August 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om voksnes adgang til psykiatrisk

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. April 2010

Beretning til Statsrevisorerne om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. April 2010 Beretning til Statsrevisorerne om voksnes adgang til psykiatrisk behandling April 2010 BERETNING OM VOKSNES ADGANG TIL PSYKIATRISK BEHANDLING Indholdsfortegnelse I. Introduktion og resultater... 1 II.

Læs mere

Specialevejledning for Børne- og ungdomspsykiatri

Specialevejledning for Børne- og ungdomspsykiatri Specialevejledning for Børne- og ungdomspsykiatri Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler organiseringen og varetagelsen

Læs mere

Der er selvstændige psykiatriske afdelinger, som alle allerede i dag varetager hovedfunktioner,

Der er selvstændige psykiatriske afdelinger, som alle allerede i dag varetager hovedfunktioner, !!" # $ # % &$ Efter gennemførelsen af strukturomlægninger i 2009 vil der blive modtaget voksenpsykiatriske patienter akut til vurdering og evt. indlæggelse i Regionspsykiatrien Herning, Regionspsykiatrien

Læs mere

PSYKISK SYGDOM OG MISBRUG I ALMENE BOLIGOMRÅDER

PSYKISK SYGDOM OG MISBRUG I ALMENE BOLIGOMRÅDER PSYKISK SYGDOM OG MISBRUG I ALMENE BOLIGOMRÅDER Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk KL s Analyseenhed Præsentation af analyseresultater Knap 1 mio. beboere 220.000 beboere 60.000 borgere Almene Områder med

Læs mere

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL 13

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL 13 PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL 13 2014-10-01 Valgmodulets titel : Patient- og pårørendeinddragelse i psykiatrien Klinisk undervisningssted: Aarhus Universitetshospital, Risskov og Børne- og Ungdomspsykiatrisk

Læs mere