Q&A / Centralvisitationen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Q&A / Centralvisitationen Heidi.01.larsen@regionh.dk"

Transkript

1 Side 1 Q&A / Centralvisitationen UD A ADHD-udredning Når henvisningen visiteres i CVI, skrives der 30, 60 eller UD på første linje i fritekstfeltet. Dette bruges til statistik og der må ikke stå andet på linjen. 30 betyder, at patienten skal behandles indenfor 30 dage 60 betyder, at patienten skal behandles indenfor 60 dage UD betyder, at patienten skal indkaldes til udredning. (se yderligere under behandlingsret) Patienter, der allerede er i behandling med methylphenidat eller atomoxetin, er ikke omfattet af ADHD-pakkeforløbet og bør derfor afvises. Kun hvis der er berettiget tvivl om diagnosen, bør man acceptere henvisningen med henblik på revurdering. Ligeledes henvises undertiden patienter, der har afbrudt en igangsat behandling. Genoptagelse af afbrudt behandling sker mest hensigtsmæssigt hos egen læge eller privatpraktiserende psykiater og er ikke en del af ADHD-pakkeforløbet. Misbrugsbehandling indgår ikke i ADHD-pakkeforløbet. ADHDambulatoriet kan ikke påbegynde behandling af disse patienter, før deres misbrug er behandlet, ophørt eller væsentligt reduceret. ADHDambulatoriet anmoder derfor om, at patienter med et betydeligt misbrug afvises, og at man foreslår misbrugsbehandling før en eventuel ny henvisning til ADHD-ambulatoriet. Ved mistanke om psykotisk tilstand bør patienterne visiteres til relevant udredning for psykose, før patienten eventuelt visiteres til ADHDambulatoriet - alternativt bør egen læge anmodes om uddybende oplysninger, før patienten visiteres. ADHD-diagnose Afslutning af patientforløb Samarbejdshospitaler Afvisning (tilbagevisning) Det skal understreges, at der er tale om udredning og at behandling af ADHD ikke finder sted i RHP. Hvis der er tale om komplicerende komorbiditet som fx psykose, kan patienten henvises til behandling i forhold til dette, som beskrevet under pkt. 4. Patienter med en behandlingskrævende psykiatrisk lidelse (herunder ADHD) og misbrug, kan behandles på Sct. Hans, afd. M, i regionsfunktion RFV4. Hvis et psykiatrisk center vurderer, at patienten, efter første besøg, ikke skal behandles i den hospitalsbaserede psykiatri, kan centeret afslutte patienten med epikrise til egen læge. Centeret skal ikke korrespondere med CVI om dette. Rammeaftalerne betyder, at CVI skal visitere direkte til nedenstående hospitaler i forhold til de behandlingspakker, som der er truffet aftale om, såfremt kapaciteten i RHP er opbrugt. Henvisningens kvalitet er for ringe til at foretage visitation (fx omfattende mangel på oplysninger eller oplysningerne er for gamle)

2 Side 2 af henvisning kan ske hvis: Aktuelle oplysninger Ambulante tilsyn B Behandlingsansvar Behandlingspakke Patienten ikke opfylder kriterierne for behandling i hospitalsregi (fx ikke tilhører målgruppen) Der ikke findes et relevant behandlingstilbud til patienten i RHP. Patienten ikke er set af henviser. Aktuelle kliniske informationer om patienten indenfor de seneste 3 måneder Se under tilsyn Når en patient henvises til CVI, er det henvisende instans, der har behandlingsansvaret, indtil patienten ses første gang af modtagende instans. Dette gælder uanset, om henviser er fra RHP eller fra primærsektoren. En behandlingspakke er et fastlagt behandlingsforløb for otte diagnoseområder, på det ikke-psykotiske område. Behandlingsopstart Behandlingsopstart er første gang patienten ses i centeret (ved oprettelse af A- forløb). Der må maksimalt gå 6 uger mellem patientens første og andet besøg i centeret. Behandlingsret (differentieret) Differentieret behandlingsret Behandlingsretten indebærer i udgangspunktet ret til behandling inden for 60 dage. På baggrund af en konkret lægefaglig vurdering af sygdommens sværhedsgrad uanset diagnose tilbydes patienten behandling inden for 30 dage. Det konkrete lægefaglige skøn kan imidlertid også betyde, at patienten skal tilbydes behandling hurtigere end 30 dage. Til støtte for denne vurdering gælder følgende kriterier: De tilstande, hvor man forventer en alvorlig forværring af patientens tilstand fra en til to måneder (fare for patientens liv og levned) skal behandles inden for en måned Patienter med mistanke om psykose, svær depression og patienter med spiseforstyrrelse med alvorlighedsgrad 4 og 5 behandles inden for en måned De resterende patienter behandles inden for 2 måneder. I CVI anføres i fritekstfeltet, om der er tale om 30 dage, 60 dage, eller om der er tale om udredning (UD). Dette gælder også, når der visiteres til specialfunktioner, RF og HSF. Når der visiteres til de fagspecifikke visitationer anfører CVI intet på første linje i fritekstfeltet. Det er de fagspecifikke visitationer, der påfører 30, 60 eller UD. Når en patient udvælges til klinisk visitation, skal visitator i fritekstfeltet angive en kort begrundelse, fx Differentialdiagnostiske overvejelser fx depression eller personlighedsforstyrrelse Indhente manglende information Afgøre om patienten tilhører målgruppen Behandlingsstart og udredningsfrist Bipolare patienter (Affektiv klinik) Sygehusets udredning er afsluttet, når beslutningen vedr. initial behandling er truffet eller mistanke om sygdom, som kræver sygehusbehandling, er afkræftet. Udredningsretten og tidsfrister i forbindelse hermed ophører, når behandling igangsættes. Danske regioner 12. juni 2014 dok /14 Følgende patienter kan visiteres til kompetencecenter for affektive lidelser: Hovedfunktionsniveau - UDEN PAKKE: Efterbehandling ved udskrivelse fra 1., 2. eller 3. indlæggelse med mani /bipolar

3 Side 3 Bornholm Børn og Unge D Demens Patienter over 70 år Demensudredning E Enheden for patientvejledning Efter et pakkeforløb Elektive indlæggelser/ lidelse Patienter med mani/bipolar lidelse, der aldrig har været indlagt og er mellem 18 og 30 år Regionsfunktionsniveau - deles med PC Nordsjælland: 1. Behandlingsrefraktær affektiv lidelse 2. Langvarig svær depression, varighed over 2 år, behandlet med antidepressiv medicin fra mindst 2 forskellige klasser (SSRI, dual-action (SNRI), mao-hæmmere, TCA, eller anden klasse), hvoraf en skal være tricycliske antidepressiva (TCA), i relevante doser og relevant tid uden tilstrækkelig effekt. 3. Tilbagevendende depression trods relevant forebyggende behandling med SSRI, dual-action (SNRI), TCA eller anden klasse uden effekt. 4. Kompliceret bipolar lidelse: ustabil eller rapid cycling bipolar lidelse trods behandling med lithium og antiepileptikum og evt. nyere antipsykotikum. Gravide eller kvinder som ønsker graviditet og som har; Bipolar sygdom Primær tilbagevendende depression med mere end 2 behandlede depressive episoder før graviditet og behov for forebyggende medicinsk behandling. Henvisninger fra praktiserende læger på Bornholm sendes til Psykiatrisk Center Bornholm. Undtaget er henvisninger til spiseforstyrrelser og sexologiske lidelser, der sendes via CVI. Se visitationsvejledning Patienter under 18 år, med et forløb i børne- og ungdomspsykiatrien, kan henvises til behandling i voksenpsykiatrien, når der er 2 måneder til de fylder 18 år. Målgruppe: 70+ årige med nyopstået psykisk lidelse 80+ årige med psykisk lidelse Psykiske symptomer og adfærdsændringer ved demens uanset alder (BPSD) (DF06/07) Patienter visiteres efter bopæl til centerets overafdeling. Centret beslutter herefter om patienten skal tilbydes et pakkeforløb eller behandles i et ældrepsykiatrisk team. Denne patientgruppe indkaldes ikke til klinisk visitation. Alle patienter til demensudredning, uanset alder, visiteres til demensklinikkerne på de somatiske hospitaler. Enheden for patientvejledning ligger på Frederiksberg og er bindeled mellem RHP (CVI) og RHP s aftalesygehuse og samarbejdshospitaler. Hvis patienten har været igennem et pakkeforløb, og det herefter vurderes, at patienten har behov for behandling i regionsfunktion (RF), skal der oprettes en elektronisk henvisning til CVI. Såfremt der er ventetid, og der er behov for behandling i ventetiden, skal patienten tilbydes anden behandling i centeret, der har behandlet patienten. Det er centeret, som har behandlet patienten, der vurderer, om der er behov for behandling i ventetiden Henvisninger af patienter til planlagt indlæggelse visiteres af CVI til patientens

4 Side 4 Planlagte F Fagspecifik visitation Flytning Frit Sygehusvalg Fortryder frit valg? Forlængelse af behandling G Forebyggende psykiatrisk svangeromsorg Grænsegænger H Henvisning fra kommunen Henvisning retur til CVI lokale center. (fx til ECT-behandling). Henvisninger til fagspecifik visitation oprettes i OPUS/GS af CVI. Der foretages ikke visitation i CVI. Fagspecifik visitation: Spiseforstyrrelser Sexologi Rehabilitering Selvmordsforebyggelse Retspsykiatri Hvis en patient flytter og derfor skal henvises til nyt center, så skal CVI først have henvisningen, når patienten har flyttet sin adresse i folkeregisteret. Ved benyttelse af frit sygehusvalg skal ordene Frit Sygehusvalg fremgå tydeligt af henvisningen. Hvis en patient, benytter sit frie valg til at komme i behandling på privathospital, og derefter ønsker at omgøre sit valg, skal CVI modtage en ny henvisning. CVI betragter med andre ord forløbet i RHP som afsluttet. Hvis en privat udbyder anmoder om forlængelse af behandlingen, skal CVI, som udgangspunkt sanktionere en evt. forlængelse hos samme private udbyder af hensyn til kontinuiteten i forløbet. Nyhedsbrev 31. maj 2013 Voksenpsykiatri CVI skal henvise uden brug af ventetid og efter optagelsesområde. Alle modtagere (HF,RF og HSF) har 14 dage til at indkalde patienten. Målgruppe: Svært psykisk syge gravide (visitation til voksenpsykiatri i forhold til diagnose og behandling niveau) Svært psykisk syge forældre til børn der maksimalt er 6 måneder gamle (visitation til voksenpsykiatri i forhold til diagnose og behandlingsniveau). I fritekstfeltet anfører visitator, at der er tale om en gravid eller forældre til et barn maksimalt 6 måneder gammel og at patienten skal have tid indenfor 14 dage. Børne og ungdomspsykiatri 0-6 mdr. gamle børn af svært psykisk syge. Forældre til børn (maksimalt 6 måneder gamle), hvor forældre-barn relationen til barnet er i fokus. Henvisningen sendes til relevante BUC. (BUC Bispebjerg dækker BUC Hillerøds optageområde) Nyhedsbrev 10. september revideret 13. december 2012 pkt. svangre For at kunne få behandling i RHP skal man have et lønnet arbejde i DK Kommunale henvisninger (ikke-lægelige henvisninger) til OP-teams, OPUS- teams samt Kompetencecenter for selvmordsforebyggelse kan ske direkte til funktionen udenom CVI. Husk, der skal oprettes et H-forløb Hvis et center vil tilbagevise en henvisning, skal det begrundes i en mail til CVI. Henvisning vil blive revurderet og evt. omvisiteret. Afsender af mail vil få en tilbagemelding af visitator i CVI.

5 Side 5 Henvisningsindhold (de 8 punkter) Hovedfunktion Højt Specialiseret funktion I ICD-10 Interne "henvisninger" på centrene 1. Henvisningsdiagnose 2. Aktuelle symptomer (se evt. forløbsbeskrivelser for de enkelte diagnoser) 3. Tidligere psykiatrisk lidelse 4. Somatiske lidelser (og resultater af udredning) 5. Motivation for behandling (og sygdomsindsigt) 6. Sociale forhold (tilknytning til arbejdsmarked, uddannelse etc.) 7. Medicinstatus 8. Evt. misbrug Omfatter de mest almindelige diagnoser og ukomplicerede psykiatriske tilstande. Varetages på alle almenpsykiatriske centre. (undtagen PC-Stolpegård) Omfatter særligt komplicerede diagnoser eller behandlinger samt særlige patientgrupper. Varetages 1-3 steder i landet. Patienter kan som hovedregel kun henvises til specialfunktion fra hovedfunktion (dog ikke eksternt henviste patienter) Afvigelser fra hierarki i ICD-10 Hvis det på baggrund af henvisningen og/eller den kliniske visitation vurderes, at patienten har flere lidelser, og at patienten ikke skal visiteres til lidelsen med det laveste 1. ciffer, i forhold til ICD-10, skal dette begrundes eksplicit i fritekstfeltet ved administrativ visitation og i henvisningsnotatet ved klinisk visitation. Nyhedsbrev 14. november 2014 Henvisninger udenom CVI: Fra indlæggelse på eget psykiatrisk center til pakkeforløb på eget center (vær opmærksom på ventetid!) Patienten skal indkaldes inden 6 uger. Fra ambulant behandlingstilbud på eget psykiatrisk center til andet ambulant behandlingstilbud på eget center (f.eks. til DPC, OP-team, OPUS eller Ældreteam /forløb uden pakke) Skadestuer kan henvise til egne DPC/OP og OPUS, men henvisningen skal ske på bagvagtsniveau. Indlæggelse K Kapacitet (eller manglende kapacitet) Henvisninger der skal ind over CVI: Alle henvisninger til RF eller HSF (også fra indlæggelse) Fra ambulant behandlingsforløb til pakkeforløb, RF, HSF eller fagspecifikke specialer. Forlængelse/gentagelse af behandling i pakkeforløb (mail ikke henvisning) Henvisninger til akut indlæggelse skal ikke via CVI. Hvis en patient indlægges, mens patienten venter på ambulant behandling, er det centeret (hvor patienten indlægges), der afgør, om de ambulante venteforløb skal lukkes/afsluttes - uanset hvortil patienten venter. Venter patienten på ambulant behandling på andet center, bør dette center orienteres om en evt. lukning af forløb. Det grønne skema Har et center modtaget en henvisning på en patient, som ikke kan modtages indenfor ventetidsgarantien, så skal centeret orientere CVI ved det grønne kapacitetsskema. Skemaet skal godkendes af centerledelsen, inden det sendes i udfyldt stand til CVI. 2. december 2014 Klinisk visitation i CVI CVI kan indkalde patienter til en enkelt visitationssamtale. Formålet med samtalen er at klarlægge evt. behandlingsbehov og diagnose. Patienten ses af visitationssygeplejerske eller speciallæge. Hvis patienten udebliver fra samtalen i

6 Side 6 L Liaisonpsykiatri og vurdering af psykokirurgi M Mail til CVI Militærpsykiatri (veteraner) Misbrug N Neurorehabilitering Ny henvisning CVI, kan henvisningen afvises. Henvisninger fra speciallæger Henvisninger af speciallæger kan ses af sygeplejerske i CVI til klinisk visitation, men ved afvisning eller ændring af diagnose, skal konfereres med læge i CVI. Nyhedsbrev 14. november 2014 Visitation til liaisonpsykiatri og vurdering af psykokirurgi CVI modtager henvisninger fra neurologer på to områder, som kræver særlig opmærksomhed fra CVI: 1. Henvisninger til patienter vedrørende PNES = psykogene ikke-epileptiske anfald. Det drejer sig om PNES, hvor der ikke er fundet nogen egentlig somatisk baggrund, altså patienter, der får PNES uden samtidig at have en epileptisk lidelse. Disse patienter skal visiteres til liaisonpsykiatrisk enhed på PCK (RFV6). 2. Patienter der henvises med henblik på vurdering af psykokirurgi skal alle visiteres til HSFV 13 epilepsikirurgi på PCK. Nyhedsbrev 14. november 2014 Vurdering og behandling af patienter med psykiske lidelser, primært svær PTSD med eller uden komorbiditet på baggrund af tjenesterelaterede belastninger i relation til militærtjeneste, primært udsendelse. Patientkategorien er HSFV14. Registreringsmæssigt skal henvisninger til HSFV14 oprettes på kontaktansvar KONC4 og behandlingsansvar C46 Kriterier for misbrug gældende i CVI: For patienter henvist til almindelig pakkeforløb for ikke psykotiske patienter skal skadeligt brug eller misbrug af alkohol og andre psykoaktive stoffer inklusiv benzodiazepiner være ophørt 3 måneder inden henvisningstidspunktet. Alkoholforbrug indenfor Sundhedsstyrelsens anbefalinger og sporadisk hashrygning accepteres. For patienter med personlighedsforstyrrelser og bipolar affektiv sindslidelse, vil behandling efter individuel vurdering kunne tilbydes, selvom der har været et kortvarigt (op til tre måneder varende) misbrug/skadeligt brug af alkohol og/eller hash i forbindelse med exacerbation af aktuelle sygdomsforløb. Nyhedsbrev 31. maj 2013 Diagnostik, behandling og neurorehabilitering af særligt kompliceret psykiatrisk sygdom i forbindelse med neurologisk sygdom og neurotraumer (ekskl. demens) Behandlingen foregår på PC-Glostrup i højt specialiseret funktion (HSFV7) Fra ambulant behandlingsforløb (A-forløb) til regions-/højt specialiseret funktion = ny henvisning (nyt HA-forløb) Fra ambulant behandlingsforløb (A-forløb) til tilsvarende behandling andet center (frit valg) = ny henvisning Fra indlæggelse til regions-/højt specialiseret funktion = ny henvisning (Centeret hvor patienten var indlagt har behandlingsansvaret i ventetiden på behandling i specialiseret funktion) Hvis centeret efter første samtale, vurderer at patienten skal behandles i anden behandlingspakke. Hvis centeret ikke kan tilbyde relevant behandling

7 Side 7 O OPUS P Pakkeforløb ved PC Sct. Hans Patienter fra andre regioner *Planområde syd (kan henvises til PC Sct. Hans) (ikke har behandlingspakken) = ny henvisning Henvisning til OPUS visiteres via CVI til hovedfunktion på det center patienten hører til jf. folkeregisteradresse. Hvis ventetiden overstiger 2 måneder, skal patienten tilbydes anden behandling f.eks. i DPC. I så fald kan centeret selv vælge at oprette DPC forløb. Skadestuer kan henvise til eget DPC/OP og OPUS, men henvisningen skal ske på bagvagtsniveau. Kommunale henvisninger (ikke-lægelige henvisninger) til OP-teams, OPUS- teams kan ske direkte til funktionen udenom CVI. Husk, der skal oprettes et H-forløb CVI visiterer til Klinik for Kognitiv Terapi (KKT), hvis patienten selv ønsker behandling på KKT eller hvis ventetiden for patienter i Planområde Syd* er længere end på KKT. KKT varetager følgende pakker: Angst og Socialfobi Depressiv enkeltepisode OCD Nyhedsbrev 31. maj 2013 Hvis en patient er henvist til RHP fra en anden region, tager RHP imod patienten såfremt der er tale om frit sygehusvalg. Patienten visiteres efter gældende visitationsprincipper. Patienter fra andre regioner, der søger behandling jf. frit sygehusvalg i RHP, er ikke omfattet af udvidet behandlingsret, hvilket giver dem adgang til privat behandling. Albertslund Brøndby Dragør Glostrup Hvidovre Høje-Tåstrup Ishøj/Vallensbæk Rødovre Tårnby Psykokirurgi Se: Liaison under pkt. 2. R Regionsfunktion Retspsykiatri S Sct. Hans + Nyhedsbrev 14. november 2014 Omfatter mere komplekse eller sjældne psykiatriske lidelser og/eller særlige patientgrupper. Varetages 1-3 steder i regionen. Ikke akutte retspsykiatriske patienter, herunder patienter med dom til behandling, varetægtssurrogat efter retskendelse og strafafsonere, der henvises elektivt, ikke akut indlæggelse, henvises via CVI. Retspsykiatrisk visitator på PC-Glostrup har visitationsretten vedr. disse patienter. Retspsykiatriske patienter er ikke omfattet af udredningsretten* *Danske regioner 12. juni 2014 dok /14 Henvisning til de kognitive pakker (angst, depression og OCD) på Sct. Hans kan visiteres direkte for Region Sjællands borgere. Henvisning til regionsfunktion (RFV4 dobbeltdiagnoser) skal via CVI. (Optageområde se planområde syd)

8 Side 8 Specialambulatoriet afd. M Sct. Hans Henvisninger til specialambulatoriet afdeling M (Carl Nielsens Allé) sendes via CVI til Sct. Hans (K2M/konk2- RFV4) Selvmordsforebyggelse Målgruppe: Selvmordsforebyggelse for ikke-psykisk syge og lettere psykisk syge patienter. Patienter kan selv møde op i Kompetencecenter for selvmordsforebyggelse og søge behandling (selvhenvender). Sværhedsgrad T Tilsyn (ambulante) Transport Traumatiserede flygtninge Kompetencecenter for transkulturel psykiatri U Udredning Udredningspakker CVI visiterer henvisningerne efter bopæl til henholdsvis: Kompetencecenter PC- København: PC-København, PC-Frederiksberg, PC-Nordsjælland og indtil videre svarende til den gamle PC- Gentofte. Kompetencecenter PC-Amager: PC-Amager, PC-Hvidovre, PC-Glostrup, PC-Ballerup (indtil videre hører PC-Gentoftes gamle område til Kompetencecenter PC-København). Sværhedsgrad og kompleksitet vurderes jf. gradsopdeling (1-5) i Region Hovedstadens målgruppeafgrænsningsrapport. Nyhedsbrev 31. maj 2013 Patienter som henvises til psykiatrisk vurdering fra et ambulant forløb i somatikken, håndteres i CVI som såkaldte ambulante tilsyn, idet problemstillingen er helt analog med psykiatrisk tilsyn til patienter, som er indlagt på en somatisk hospitalsafdeling. Da det drejer sig om patienter, som henvises fra en somatisk afdeling, hvor den primære lægelige vurdering har fundet sted, er psykiatriens opgave i disse tilfælde, at rådgive henviser til brug for henvisers fortsatte behandling af patienten. CVI har valgt at visitere denne type af patienter til lokal DPC til diagnostisk vurdering (svarende til et psykiatrisk tilsyn) således at henviser kan få relevant svar fra psykiatrien. Disse patienter vurderes derfor ikke til udredningspakke. Dette gælder ikke tilsyn af patienter under indlæggelse. PWJ ( ) Nyhedsbrev 4. juli 2014 Det er en lægelig vurdering om patienter er for syge til at køre med det offentlige eller VBT (fælleskørsel). Lægen kan, til enhver tid bestille en taxa eller solokørsel igennem VBT. Dette gælder for alle patienter der bor i Region Hovedstaden. Udgiften bliver krediteret behandlende center. For patienter fra andre regioner, gælder det, at hjemregionen skal bestille kørslen. Regionsfunktion for Transkulturelle psykiatrisk patienter, kan inddeles i 2 målgrupper: 1) Flygtninge der har eller har haft flygtningestatus med traumerelaterede lidelser, 2) Patienter der ikke har flygtningestatus, men hvor den psykiatriske tilstand er kompliceret på grund af samspillet mellem den kulturelle baggrund og den psykiatriske lidelse. Generelt forstås ved udredning, at man i et professionelt sundhedsfagligt regi gennem indsamling af informationer og observationer om patientens sygdomsproblemer søger at afklare karakteren, omfanget af sværhedsgraden og mulig årsag til patientens tilstand det vil sige afklarer diagnose, behandlingsbehov og behandlingsmuligheder. Danske regioner 12. juni 2014 dok /14 Udredningspakken tildeles hovedsageligt patienter, hvor henvisningen indeholder

9 Side 9 Udredningsret Udrykningstjeneste Udvidet undersøgelseog behandlingsret V Visitationsprincipper Visitationsret VOK Ventetid og kapacitet alle de ønskede oplysninger, men diagnosen er uklar. Pakkerne kan bruges ved såvel mistanke om psykose som ved mistanke om ikke-psykotiske lidelser. I forhold til sidstnævnte gruppe, forventes det særligt, at være patienter med mistanke om svær personlighedsforstyrrelse. Udredningspakkerne er fordelt på følgende centre: Hvidovre, Glostrup, Ballerup, Nordsjælland og København. Nyhedsbrev 13. december Nyhedsbrev 31. maj 2013 Den nye udredningsret trådte i kraft 1. september 2014 og indebærer ret til hurtig udredning indenfor 2 mdr. og efter 1. september 2015 indenfor 1 md. Udredningsretten gælder afklaring af behandlingsbehov i RHP. Tidsfristen regnes fra datoen for sygehusets modtagelse af henvisningen. Denne dag regnes som dag 0. Danske regioner 12. juni 2014 dok /14 Såfremt læger fra den psykiatriske udrykningstjeneste skønner, at en patient skal henvises til et pakkeforløb, sker dette via CVI årige: Udvidet undersøgelse- og behandlingsret for børn og unge i psykiatrien. Patienter, der er 18 år gamle, er ifølge RHP at betragte som voksne. Ifølge lovgivningen er de omfattet af behandlings- og udredningsgarantien gældende for børne- og ungdomspsykiatrien, de skal derfor tilbydes behandling og udredning, som var de unge, men behandlingen finder sted i voksenregi. 1) Først visiteres efter ledig behandlingsspecifik kapacitet og geografi internt i RHP 2) Når nærmeste centers ledige behandlingsspecifikke kapacitet er opbrugt visiteres til det center, der fortsat har ledig behandlingsspecifik kapacitet og som nu er tættes på patienten. 3) Når al ledig behandlingsspecifik kapacitet er opbrugt visiteres efter geografi til det center, der har pakken, og fortsat har ledig kapacitet i forhold til det samlede patientindtag. 4) Når ingen af centrene, som udbyder den aktuelle behandling, har ledig kapacitet i forhold til det samlede patientindtag, visiteres til det billigste samarbejdshospital Nyhedsbrev 4. juli 2014 Visitationsretten ligger i CVI. Patienter, der visiteres til behandling på et center, skal indkaldes til behandling på det pågældende center med den pakke, som patienten er blevet tildelt. Efter første samtale med patienten, kan centrene vælge at afslutte patienten eller henvise til anden behandling via CVI. Hvis der er tale om faktuelle fejl i visitationen, kan centrene rette henvendelse til CVI angående dette via CVI visiterer efter kapacitet i VOK (ventetid og kapacitet), jf. visitationsprincipperne. (se også under kapacitet) Æ Ændring af diagnose Ændring af diagnose/behandlingspakke når patienten er set ved 1. behandlingssamtale: Når patienten er set af behandlingsstedet til 1. behandlingssamtale, og man dér mener, at det er en anden diagnose end henvisningsdiagnosen, der er mest fremtrædende, og som patienten bør behandles for, er proceduren fremadrettet at:

10 Side 10 Såfremt centeret/behandlingsstedet selv kan tage patienten i behandling indenfor 6 uger efter 1. samtale (hvilket skal fremgå af mailen) sendes en mail til CVI, hvoraf det fremgår, hvilken diagnose/behandlingspakke man ønsker patienten konverteret til. CVI sørger for at ændre diagnose og pakke på det aktuelle ambulante forløb. Såfremt eget center/behandlingssted ikke kan tage patienten i behandling indenfor 6 uger, skal der sendes en ny elektronisk henvisning via OPUS til CVI, der visiterer patienten til behandling efter visitationsprincipperne. Nyhedsbrev 8. april 2014 Revideret 16. december 2014 Heidi Larsen

Samarbejdsaftale. om børn og unge med sindslidelse. SAMARBEJDSAFTALE MELLEM BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK CENTER Hillerød OG Hørsholm KOMMUNE

Samarbejdsaftale. om børn og unge med sindslidelse. SAMARBEJDSAFTALE MELLEM BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK CENTER Hillerød OG Hørsholm KOMMUNE Samarbejdsaftale om børn og unge med sindslidelse Centerchef Uwe Klahn Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød Ebbe Ro Madsen Ledende psykolog Hørsholm Kommune Indholdsoversigt Aftaleindhold Aftaleparter

Læs mere

Beskrivelse af: Hovedfunktionsniveau Regionsfunktionsniveau Højt specialiseret niveau For specialet Psykiatri

Beskrivelse af: Hovedfunktionsniveau Regionsfunktionsniveau Højt specialiseret niveau For specialet Psykiatri Beskrivelse af: Hovedfunktionsniveau Regionsfunktionsniveau Højt specialiseret niveau For specialet Psykiatri Psykiatrien, Region Nordjylland Mølleparkvej 10 9000 Aalborg www.psykiatri.rn.dk Den 19. december

Læs mere

SAMMEN- HÆNGENDE FORLØB OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS

SAMMEN- HÆNGENDE FORLØB OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS SAMMEN- HÆNGENDE FORLØB OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS Samarbejdsaftale om voksne mennesker med sindslidelse mellem Psykiatrisk Center Frederiksberg og Frederiksberg Kommune ET SAMARBEJDE MED MENNESKET I CENTRUM

Læs mere

Specialfunktionsbeskrivelser. Psykiatri

Specialfunktionsbeskrivelser. Psykiatri Specialfunktionsbeskrivelser Psykiatri Økonomi- og Planlægningsafdelingen Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 45 11 20 00 Direkte 45 11 20 67 Fax 45 11 20 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk

Læs mere

Emne: Revision af HOPP 2020 forslag til faglige tilpasninger og gennemførelse af hospitals- og psykiatriplan 2020 - somatik

Emne: Revision af HOPP 2020 forslag til faglige tilpasninger og gennemførelse af hospitals- og psykiatriplan 2020 - somatik REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 27. marts 2012 Sag nr. 1 Emne: Revision af HOPP 2020 forslag til faglige tilpasninger og gennemførelse af hospitals- og psykiatriplan 2020 - somatik 2 bilag

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

Fælles samarbejdsaftale for borgere med psykisk lidelse og samtidigt stofmisbrug eller alkoholmisbrug

Fælles samarbejdsaftale for borgere med psykisk lidelse og samtidigt stofmisbrug eller alkoholmisbrug Fælles samarbejdsaftale for borgere med psykisk lidelse og samtidigt stofmisbrug eller alkoholmisbrug 2015 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget den 28. oktober 2014 Region Syddanmark og de 22 kommuner

Læs mere

Uddannelsesprogram for Uddannelsen til Specialpsykolog i Psykiatri Affektiv Søjle, AUH Risskov, Region Midtjylland. Psykiatri og Social

Uddannelsesprogram for Uddannelsen til Specialpsykolog i Psykiatri Affektiv Søjle, AUH Risskov, Region Midtjylland. Psykiatri og Social Uddannelsesprogram for Uddannelsen til Specialpsykolog i Psykiatri Affektiv Søjle, AUH Risskov, Region Midtjylland Psykiatri og Social Indhold Indhold...2 Organiseringen af Århus Universitetshospital Risskov

Læs mere

Uddannelsesprogram for. for. hoveduddannelsen i psykiatri. Region Hovedstaden. Region Sjælland

Uddannelsesprogram for. for. hoveduddannelsen i psykiatri. Region Hovedstaden. Region Sjælland Uddannelsesprogram for for hoveduddannelsen i psykiatri Region Hovedstaden og Region Sjælland Uddannelsesforløb Region Sjælland Region Hovedstaden Bloknr. Neurologi Psykiatri 1 ½ år Næstved Sygehus 1½

Læs mere

For specialet Børne- og ungdomspsykiatri

For specialet Børne- og ungdomspsykiatri Beskrivelse af: Hovedfunktionsniveau Regionsfunktionsniveau Højt specialiseret niveau For specialet Børne- og ungdomspsykiatri Psykiatrien, Region Nordjylland Mølleparkvej 10 9000 Aalborg www.psykiatri.rn.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens 101)

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens 101) Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens

Læs mere

REGERINGEN VIL ØGE VENTETIDEN PÅ BEHANDLINGER

REGERINGEN VIL ØGE VENTETIDEN PÅ BEHANDLINGER Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 Regeringen har netop vedtaget en ny lov, som omhandler differentieret behandlingsgaranti og ret til hurtig udredning i sygehusvæsenet. Denne

Læs mere

Når du er henvist til sygehus

Når du er henvist til sygehus Når du er henvist til sygehus Gældende fra 1. januar 2014 Pjecen indeholder Dine rettigheder og valgmuligheder... 1 Frit sygehusvalg... 2 Ret til hurtig udredning... 2 Udvidet frit sygehusvalg... 3 Udvidede

Læs mere

Projektforslag til fase 2 af udmøntningen af 50 mio. kr puljen

Projektforslag til fase 2 af udmøntningen af 50 mio. kr puljen Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet Enhed for Kommunesamarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Opgang Blok B Telefon 38 66 60 00 Direkte 38 66 60 80 Web www.regionh.dk Dato: 27. juni 2012 Projektforslag

Læs mere

BEHANDLING AF PTSD HOS VETERANER. Anbefalinger for fremtidig planlægning i sundhedsvæsenet

BEHANDLING AF PTSD HOS VETERANER. Anbefalinger for fremtidig planlægning i sundhedsvæsenet BEHANDLING AF PTSD HOS VETERANER Anbefalinger for fremtidig planlægning i sundhedsvæsenet 2010 Behandling af PTSD hos veteraner Anbefalinger for fremtidig planlægning i sundhedsvæsenet Sundhedsstyrelsen

Læs mere

ygeh hus Gælden Gældende fra 1. januar 2014

ygeh hus Gælden Gældende fra 1. januar 2014 Sy ygeh hus svalg Når du erndehenvist til sygehus Gælden 1. jan nuar 31.. januar 2014 Gældende fra 1. januar 2014 Pjecen indeholder Dine rettigheder og valgmuligheder... 3 Frit sygehusvalg... 3 Ret til

Læs mere

(Første indsendelse af sundhedsaftalen har versionsnummer 1. Efterfølgende fremsendelser af ændrede versioner nummereres fortløbende)

(Første indsendelse af sundhedsaftalen har versionsnummer 1. Efterfølgende fremsendelser af ændrede versioner nummereres fortløbende) Sundhedsaftale for valgperioden 1. januar 2007 31. december 2009 (Bemærk: Denne skabelon skal anvendes ved indsendelse af sundhedsaftaler til Sundhedsstyrelsen. Når den udfyldte skabelonen indsendelse

Læs mere

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug STOFMISBRUG 2020 KABS KONFERENCE 19-20 MARTS 2013. Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug Konst. Klinikchef Mette Brandt-

Læs mere

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Psykiatrien på vej mod 2020 Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Denne pjece er udarbejdet i anledning af, at regionsrådet i Region Nordjylland har sendt Psykiatriplan 2015-2020 i høring

Læs mere

Samarbejdsaftale om drift af Lænke-ambulatorierne på Vestegnen fra 2014

Samarbejdsaftale om drift af Lænke-ambulatorierne på Vestegnen fra 2014 Samarbejdsaftale om drift af Lænke-ambulatorierne på Vestegnen fra 2014 Side1/10 Parterne Parterne i aftalen omfatter følgende: Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre, Glostrup, Rødovre, Høje Tåstrup, Albertslund,

Læs mere

VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER

VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER AKUTUDVALGET (UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBEREDSKAB) MAJ 2012 Side 2 Indhold 1. Indledning og sammenfatning...3 2. Ventetider i akutmodtagelser og akutklinikker...6 2.1.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed Lovforslag nr. L 34 Folketinget 2014-15 Fremsat den 9. oktober 2014 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Nick Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner

Læs mere

Indsatsen for mennesker med psykiske lidelser udvikling i diagnoser og behandling

Indsatsen for mennesker med psykiske lidelser udvikling i diagnoser og behandling Indsatsen for mennesker med psykiske lidelser udvikling i diagnoser og behandling 2 Bilagsrapport AFRAPPORTERING FRA ARBEJDSGRUPPE 2 UNDER REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 Indsatsen for mennesker

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2012-2015

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2012-2015 Regeringen 16. november 2011 Venstre Dansk Folkeparti Liberal Alliance Det Konservative Folkeparti Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2012-2015 Partierne bag satspuljeaftalen på sundhedsområdet

Læs mere

Indsatsen for mennesker med psykiske lidelser udvikling i diagnoser og behandling

Indsatsen for mennesker med psykiske lidelser udvikling i diagnoser og behandling Indsatsen for mennesker med psykiske lidelser udvikling i diagnoser og behandling 2 Bilagsrapport AFRAPPORTERING FRA ARBEJDSGRUPPE 2 UNDER REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 Indsatsen for mennesker

Læs mere

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45 Indholdsfortegnelse Samspil og sammenhæng... 5 Sundhed en fælles opgave... 6 Læsevejledning... 11 Det generelle... 12 Målgruppe... 12 Synliggørelse... 12 Borger-/patientrettet information og rådgivning...

Læs mere

årsberetning 2010 PAtientKOntOret

årsberetning 2010 PAtientKOntOret årsberetning 2010 PATIENTKONTORET Indholdsfortegnelse Region Sjællands Patientkontor... 2 Patientkontorets arbejdsopgaver... 2 Året der gik kort fortalt.... 3 Henvendelser til Patientkontoret... 3 Henvisning

Læs mere

Frit og udvidet frit valg af sygehus Behandling på sygehus i udlandet. Udvidet frit sygehusvalg genindføres 1. juli 2009

Frit og udvidet frit valg af sygehus Behandling på sygehus i udlandet. Udvidet frit sygehusvalg genindføres 1. juli 2009 Frit og udvidet frit valg af sygehus Behandling på sygehus i udlandet Udvidet frit sygehusvalg genindføres 1. juli 2009 Valgmuligheder Du har frit sygehusvalg til alle offentlige sygehuse. Skal du vente

Læs mere

Sundhedsaftale på psykiatriområdet vedr. behandling af sindslidende med misbrugsproblemer på Fyn

Sundhedsaftale på psykiatriområdet vedr. behandling af sindslidende med misbrugsproblemer på Fyn Region Syddanmark Sundhedsaftale på psykiatriområdet vedr. behandling af sindslidende med misbrugsproblemer på Fyn Januar 2008 Invitation til Interessent-topmøde om fremtidens psykiatri Tirsdag den 26.

Læs mere

GOD SOCIALPSYKIATRISK STANDARD I BEHANDLING AF UNGE OG VOKSNE MED SKIZOFRENI

GOD SOCIALPSYKIATRISK STANDARD I BEHANDLING AF UNGE OG VOKSNE MED SKIZOFRENI GOD SOCIALPSYKIATRISK STANDARD I BEHANDLING AF UNGE OG VOKSNE MED SKIZOFRENI Udvalget for Socialpsykiatriske Behandlingsmetoder i Psykiatri Merete Nordentoft, Anders Kelstrup, Karin Garde, Helle Aggernæs,

Læs mere