Beredskabsplan - overgreb mod børn og unge - til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beredskabsplan - overgreb mod børn og unge - til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge"

Transkript

1 Beredskabsplan - overgreb mod børn og unge - til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge Familieafdelingen Side 1 af 22 Familie Hovedgaden Rønde Tlf,:

2 Syddjurs Kommunes beredskabsplan 29. november 2014 Kontaktperson: Christina Kaae Simonsen Tlf.: til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge Syddjurs Kommunes beredskabsplan for håndtering af vold og seksuelle overgreb imod børn og unge henvender sig til alle, der i deres arbejde har kontakt med børn og unge under 18 år. Det forventes at disse medarbejdere bidrager aktivt til at forebygge overgreb mod børn og unge, og handler aktivt på en mistanke om overgreb. Selvom denne beskrivelse af det overordnede beredskab retter sig mest til fagfolk på børneområdet, kan den bruges af alle, som i deres arbejde får mistanker eller kendskab til vold eller overgreb. Det kunne f.eks. være en bostøtte, en bibliotekar, eller en sagsbehandler i jobcenteret. Formålet med denne vejledning er at sikre, at alle kender deres rolle og ansvar i forhold til at opdage og handle på viden om vold og seksuelle overgreb på børn og unge. Denne beredskabsplan er for det første en introduktion til en baggrundsviden, som du som ansat har brug for, for at opdage vold eller seksuelle overgreb. For det andet er beredskabsplanen en guide til, hvordan du skal handle, hvis du får mistanke om eller kendskab til, at et barn har været udsat for vold eller seksuelle overgreb. Planen beskriver en hurtig, ensartet og professionel håndtering af mistanker om vold eller seksuelle overgreb mod børn og skal danne grundlag for, at der på institutioner, i skoler og visse administrationer kan udarbejdes lokale handleplaner. Det er nødvendigt at have en beredskabsplan mod vold og seksuelle overgreb fordi vold og seksuelle overgreb er ødelæggende for børns udvikling børn har krav på den bedst mulige hjælp området er komplekst i praksis og lovgivning ikke to tilfælde er ens - der er mange gråzonesager det hjælper os til at huske alle detaljer i håndteringen af krise, følelser, usikkerhed og handletrang det giver os bedre overskud til at holde fokus på barnet det giver overblik over egne og andres roller og opgaver i det tværfaglige samarbejde omkring barnet Side 2 af 22

3 Det skal du vide om vold og seksuelle overgreb Det er strafbart at Ethvert tilfælde, hvor der er mistanke om vold eller seksuelle overgreb, skal tages alvorligt det er aldrig barnets skyld. Det er samtidigt vigtigt at være opmærksom på, at uanset om mistanken viser sig grundløs eller ikke får et retsligt efterspil, er der stadig et barn eller en ung, der har udvist signaler eller tegn, der tyder på, at det har været udsat for vold eller seksuelle overgreb. Et barn, der udviser sådanne signaler, er et barn i mistrivsel, der har behov for professionel hjælp. Definition af begreber For at kunne få øje på og reagere på viden eller mistanke om vold og seksuelle overgreb er det nødvendigt at definere, hvad der forstås ved begreberne og især de begreber, der knytter sig til emnet. I beredskabsplanen bruger Syddjurs Kommune de definitioner på vold og seksuelle overgreb, som SISO, Socialstyrelsen anvender. Begreberne er nærmere beskrevet lige nedenfor. Blufærdighedskrænkelse straffelovens 232 opføre sig uterligt, og derigennem krænke andres blufærdighed og/eller vække forargelse ved sin adfærd, hvis den uterlige handling har relation til noget seksuelt og er af en vis grovhed. Det omfatter f.eks. beføling indenfor eller uden på tøjet, kys, verbal uterlighed, beluring, forevisning af optagelse af utugtige billeder. Berøring med f.eks. fingre, genstande eller tunge udenfor skeden. Voldtægt straffelovens 216 og 217 tiltvinge sig samleje ved vold eller trussel om vold. Det er også strafbart at skaffe sig samleje ved anden ulovlig tvang. Børneporno straffelovens 230, 235 og 235a optage utugtige fotografier, film eller lignende af en person under 18 år med forsæt til at sælge eller på anden måde at udbrede materialet (børneporno) udbrede børneporno, selvom man ikke selv har været med til at fremstille det, besidde, betale for, eller gennem internettet at gøre sig bekendt med børneporno rekruttere, medvirke til, udnytte eller overvære, at en person under 18 år deltager i en forestilling med utugtig optræden Seksuelle overgreb Der er tale om et seksuelt misbrug, når et barn inddrages i seksuelle aktiviteter, som det ikke kan forstå rækkevidden af, udviklingsmæssigt ikke er parat til, og derfor ikke kan give tilladelse til og/eller aktiviteter af denne karakter, der overskrider samfundets sociale og retslige normer. C.H. Kempe Et seksuelt overgreb kan involvere fysisk kontakt f.eks. at krænkeren berører bestemte dele af offerets krop eller opfordrer til at deltage i seksuelle handlinger. Overgreb kan f.eks. også være, at offeret tvinges til at klæde sig af, tvinges til at se på pornografiske billeder, at krænkeren blotter sig, eller at offeret udsættes for seksuel chikane. Samleje eller anden kønslig omgang med børn eller unge straffelovens 219, 222, 223, 223a have samleje eller anden kønslig omgang med sine børn (også adoptivbørn, stedbørn og plejebørn) eller søskende en ung under 18, som er på en institution, som man er ansat på eller tilsynsførende for en ung, som man er betroet til undervisning eller opdragelse en person under 15 år Køb af seksuel ydelse fra prostitueret under 18 år straffelovens 223a købe sex fra en person under 18 år. 3

4 Der er således tale om overgreb, når Vold den voksne udnytter og misbruger et barns tillid det seksuelle overgreb krænker barnets integritet det er en handling, som barnet ikke kan forstå eller misforstår, og som barnet ikke er modent til at give samtykke til eller er i stand til at sige fra overfor det seksuelle overgreb er udtryk for den voksnes behov og sker på den voksnes betingelser Vold er en handling eller trussel, der - uanset formålet - er egnet til eller skader en anden persons integritet, eller som skræmmer, smerter eller skader personen - uanset om personen er et barn eller en voksen. Volden kan have samme effekt på andre personer, der overværer eller overhører handlingen. Volden kan både være en bevidst handling eller en handling, der sker i affekt.. 1 Uanset typen af vold, der begås mod et barn, så er der tale om, at barnet udsættes for en adfærd fra forældre eller andre omsorgsgivere, som er ødelæggende for eller forhindrer udviklingen af et positivt selvbillede hos barnet. Enhver form for vold bringer barnets udvikling og sundhed i fare. Vold omfatter også, når børn er vidne til vold, f.eks. mod en forælder eller søskende." 2 Børns overgreb på andre børn Det er svært at definere, hvad overgreb er, når der er tale om, at krænkeren er et barn. Stor aldersforskel kan være en ulighed i magten, der er bekymrende. Når du skal vurdere, om der er tale om et overgreb, kan du bruge nedenstående vejledning. Det siger loven om vold Straffemæssigt er vold opdelt i en række kategorier af strafbare handlinger, der normalt betegnes almindelig vold straffelovens 244, vold af særlig rå, brutal eller farlig karakter straffelovens 245 og vold med døden/alvorlige skader til følge straffelovens 246. Omskæring af kvinder og piger er særskilt strafbart, uanset om der er givet samtykke, straffelovens 245a. Revselsesretten 1 blev endeligt afskaffet i Danmark i Forældreansvarsloven foreskriver nu, at et barn har ret til omsorg og tryghed. Det skal behandles med respekt for sin person, og må ikke udsættes for legemlig afstraffelse eller anden krænkende behandling. Fysisk vold kan f.eks. være at blive udsat for kropslig smerte gennem slag, spark, brændemærkning, skoldning, kvælertag eller anden form for straf, hvor barnet rammes direkte på kroppen. Det kan være voldsom rystelse og rusk af mindre børn, hvilket kan føre til hjerneskader. Omskæring af drengebørn er vold, når det ikke er udført af en autoriseret læge. Børn under 15 år kan ikke straffes. Hvis der har fundet et overgreb sted imellem to børn, er det begge børn, der har brug for særlig støtte. Du bør være opmærksom, hvis du i forbindelse med børns seksuelle lege bemærker, at legen har en eller flere af følgende elementer: 1 Socialstyrelsen, Kommunalt beredskab vejledningsmateriale til håndtering af sager med overgreb mod børn og unge 2 Socialstyrelsen, Kommunalt beredskab vejledningsmateriale til håndtering af sager med overgreb mod børn og unge 4

5 fysisk eller følelsesmæssigt ubehag for det ene eller begge børn angst, skamfølelse eller skyldfølelse hos de involverede børn bestikkelse, trusler eller tvang tydelige magtforhold eller ligefrem en mobberelation Nedenstående skema kan benyttes i vurderingen af om børns seksuelle lege er bekymrende: Analyseskema vedrørende bekymrende grænseoverskridende adfærd 3 Ikke bekymrende adfærd Bekymrende adfærd Motivation Nysgerrighed Kontrol, hævn, tvang Relation Gensidig, fælles interesse, enighed Ulighed i magt / viden, mobberelation, oplevet mangel på valgmulighed Aktivitet Aldersrelateret, undersøge, berøre Eksplicit gentagelse af voksensex: Slikke, sutte, penetrering af kropshuller med penis, fingre eller ting Emotion /effekt Lyst, munterhed, behag (også seksuelt), ophidselse, spænding Følelse af overmagt, vrede, skadefryd, evt. seksuel ophidselse. (hos ofret: ulyst, skam, angst, skyld) Tegn og signaler hvad skal du lægge mærke til? Børns tegn og reaktioner på overgreb er komplekse og flertydige. De oplistede tegn og reaktioner på de følgende sider kan forekomme ved både vold og seksuelle overgreb. Børn og unge kan reagere, som om de har været udsat for omsorgssvigt, og derfor mistrives. De kan også få sociale og følelsesmæssige vanskeligheder. Hvis et barn eller en ung selv fortæller om vold eller overgreb, er det vigtigt, at det altid tages alvorligt, og at den voksne reagerer (se de konkrete handleplaner på side 15 18) Det kan være svært at identificere hvilke tegn og signaler, der er tegn på vold eller seksuelle overgreb, og hvilke der skyldes andre former for mistrivsel 3 Socialstyrelsen, Den professionelle tvivl, tegn og reaktioner på seksuelle overgreb mod børn og unge 5

6 Tegn på fysisk vold for børn i alle aldre kan være: mærker efter slag (med hånd eller redskaber, brandmærker, sår på kroppen og lignende). Skader efter rusk, kast eller spark. Mærker efter kvælningsforsøg (fingermærker eller snørefurer). brud på arme, ben, kraveben eller andre knoglebrud ved helt små børn: symptomer på shaken baby 4 ; f.eks. kvalme, irritabilitet, kramper Se eksempler på fysiske, psykiske og sociale-/ og adfærdsmæssige tegn på de følgende sider. Afsnittet er inddelt efter børnenes alder 5. 4 Shaken baby syndrom forekommer, hvis et spædbarn er blevet voldsomt rystet, og det derved har fået revet mange, små blodårer over. I cirka 60% af tilfældene medfører det varige hjerneskader eller død, Wikipedia 5 Se mere om tegn i Den professionelle tvivl, SISO 6

7 Små børn Fysiske tegn Rødmen, irritation omkring kønsorganer Have svært ved at gå eller sidde Mave-og fordøjelsesvanskeligheder Klager over utilpashed Ufrivillig vandladning eller afføring Revner i mundvige, sår i munden Synkebesvær, ubehag i forhold til bestemte fødevarer Usædvanlig kropslugt Følger ikke normal vækstkurve Psykiske tegn Humørsvingninger Tristhed Angst Uforklarlig gråd, skrigeture Mareridt, bange for at falde i søvn Ligegyldighed, robotlignende adfærd Ensomhedsfølelse Isolation Reagerer ikke på opfordring på kontakt Trækker sig ind i sig selv/i en skal Mistillid til voksne Utryg tilknytning Bevidst/ubevidtst manipulerer med sin opfattelse af virkeligheden Ukritisk i kontakten til andre Sociale- og adfærdsmæssige tegn Ændring i adfærd Seksualiseret adfærd Overdreven/tvangspræget onani Usædvanlig interesse i /viden om seksualitet udover aldersniveau Koncentrationsvanskeligheder Leg med dukker, hvor seksuelle overgreb illustreres Regredierende adfærd, babysprog Udadreagerende, aggressiv adfærd sparke, slå, bide Hyperaktivitet Følelse af frustration og vrede Frygt for og modvilje mod bestemte personer eller steder Umotiveret gråd Koncentrationsvanskeligheder i forhold til leg og samvær med andre Tavshed Påførelse af selvforskyldt smerte, Banke hovedet ind i ting, trække i hår, skære i sin krop eller billeder 7

8 Mellemstore børn Fysiske tegn Rødmen, irritation omkring kønsorganer Have svært ved at gå eller sidde Mave-og fordøjelsesvanskeligheder Klager over utilpashed Ufrivillig vandladning eller afføring Revner i mundvige, sår i munden Synkebesvær, ubehag i forhold til bestemte fødevarer Usædvanlig kropslugt Følger ikke normal vækstkurve Psykosomatiske smerter, f.eks.hovedpine, mavepine mv. Klager over smerter i underlivet Vanskeligheder med kropslig kontakt, berøring, manglende blufærdighed Mangelfuld eller overdreven personlig hygiejne Psykiske tegn Humørsvingninger Tristhed Angst Uforklarlig gråd, skrigeture Mareridt, bange for at falde i søvn Ligegyldighed, robotlignende adfærd Ensomhedsfølelse Isolation Reagerer ikke på opfordring på kontakt, trækker sig ind i sig selv/i en skal Mistillid til voksne Utryg tilknytning Bevidst/ubevidtst manipulerer med sin opfattelse af virkeligheden Ukritisk i kontakten til andre Lav selvfølelse Magtesløshed Apati Skyldfølelse Skamfølelse Begyndende depression Indadvendthed Sociale- og adfærdsmæssige tegn Ændring i adfærd Seksualiseret adfærd Overdreven/tvangspræget onani Usædvanlig interesse i og viden om seksualitet udover aldersog udviklingsmæssigt niveau Koncentrationsvanskeligheder Leg med dukker, hvor seksuelle overgreb illustreres Regredierende adfærd, babysprog Udadreagerende, aggressiv adfærd sparke, slå, bide Hyperaktivitet Følelse af frustration og vrede Frygt for og modvilje mod bestemte personer eller steder Umotiveret gråd Koncentrationsvanskeligheder i forhold til leg og samvær med andre Tavshed Påførelse af selvforskyldt smerte, banke hovedet ind i ting, trække i hår, skære i sin krop eller billeder Indlæringsvanskeligheder, manglende koncentration Udvise voksen seksuel adfærd, gå forførende flirtende Påfaldende påklædning Begyndende selvdestruktiv adfærd Tab af kompetencer Begyndende udvikling af beskyttelsesstrategier Mobning Begyndende selvmordstanker 8

9 Teenagere Fysiske tegn Rødmen, irritation omkring kønsorganer Have svært ved at gå eller sidde Mave-og fordøjelsesvanskeligheder Klager over utilpashed Ufrivillig vandladning eller afføring Revner i mundvige, sår i munden Synkebesvær, ubehag i forhold til bestemte fødevarer Usædvanlig kropslugt Følger ikke normal vækstkurve Psykosomatiske smerter, f.eks.hovedpine, mavepine mv. Klager over smerter i underlivet Vanskeligheder med kropslig kontakt, berøring, manglende blufærdighed Mangelfuld eller overdreven personlig hygiejne. Tidlig seksuel aktivitet Tidlig graviditet og abort Forsøg på at tilbageholde fysisk udvikling Psykiske tegn Humørsvingninger Tristhed Angst Uforklarlig gråd, skrigeture Mareridt, bange for at falde i søvn Ligegyldighed, robotlignende adfærd Ensomhedsfølelse Isolation Reagerer ikke på opfordring på kontakt, trækker sig ind i sig selv/i en skal Mistillid til voksne Utryg tilknytning Bevidst/ubevidtst manipulerer med sin opfattelse af virkeligheden Ukritisk i kontakten til andre Lav selvfølelse Magtesløshed Apati Skyldfølelse Skamfølelse Begyndende depression Indadvendthed Depression Mistillid til andre Manglende identitetsfølelse Forvirret omkring kønsidentitet Forøget skyld- og skamfølelse Sociale og adfærdsmæssige tegn Ændring i adfærd Seksualiseret adfærd Overdreven/tvangspræget onani Usædvanlig interesse i og viden om seksualitet udover aldersog udviklingsmæssigt niveau Koncentrationsvanskeligheder Leg med dukker, hvor seksuelle overgreb illustreres Regredierende adfærd, babysprog Udadreagerende, aggressiv adfærd sparke, slå, bide Hyperaktivitet Følelse af frustration og vrede Frygt for og modvilje mod bestemte personer eller steder Umotiveret gråd Koncentrationsvanskeligheder i forhold til leg og samvær med andre Tavshed Påførelse af selvforskyldt smerte, banke hovedet ind i ting, trække i hår, skære i sin krop eller billeder Indlæringsvanskeligheder, manglende koncentration Udvise voksen seksuel adfærd, gå forførende flirtende Påfaldende påklædning Begyndende selvdestruktiv adfærd Tab af kompetencer Begyndende udvikling af beskyttelsesstrategier Mobning Begyndende selvmordstanker Selvskadende adfærd, cutting, selvmordstanker og forsøg Spiseforstyrrelser Alkohol og stofmisbrug Udvise pseudomodenhed Hemmelighedsfulde, skamfulde Udvikling af specielt kropssprog, kropsholdning, gangart 9

10 Særligt vedrørende anbragte børn og handicappede børn Børn og unge med handicap SISO s undersøgelse fra 2007 peger på, at børn og unge med handicap kan være særligt udsatte i forhold til seksuelle overgreb. Barnets handicap kan udgøre en særlig faglig udfordring, når det gælder opsporing af seksuelle overgreb. Måske har barnet vanskeligt ved at kommunikere med omverdenen, og som fagperson kan man have vanskeligt ved at tolke adfærd, tegn og reaktioner. Man kan være i tvivl om, hvorvidt en bekymrende adfærd skal tilskrives barnets handicap eller den mulighed, at barnet kan have været udsat for seksuelle overgreb. Det har stor betydning, at man som fagperson kender barnets handicap og dermed barnets mulighed for at kommunikere. Som udgangspunkt skal man som fagperson være opmærksom på de samme tegn og reaktioner hos børn og unge med handicap som hos børn og unge generelt. Børn og unge anbragt uden for hjemmet Flere undersøgelser peger på en mulig sammenhæng mellem børns vanskelige opvækstvilkår og risikoen for, at de bliver udsat for seksuelle overgreb. AKF og SISO s undersøgelser viser, at børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet er i 2 til 3 gange større risiko for at blive udsat for seksuelle overgreb. Manglende stabilitet og omsorg fra forældrenes side under opvæksten, betyder at de anbragte børn kan have særlige behov for omsorg og opmærksomhed. I sig selv kan dette øge deres sårbarhed og risiko for at blive udsat for seksuelle overgreb, der måske begynder eller forveksles med interesse, varme og omsorg. Desuden har en del af børnene i opvæksten oplevet grænseoverskridende adfærd fra voksnes side, hvilket kan medføre, at de ikke kender deres egne grænser særlig godt og generelt har svært ved at sætte grænser i forhold til andre. Grooming Begrebet grooming anvendes om den proces, hvor krænkeren bearbejder, overtaler, forfører og manipulerer et barn eller en ung til at medvirke i seksuelle aktiviteter. Der er tale om en proces, hvor krænkeren gradvist opbygger en relation. En relation som senere gør det muligt at udsætte barnet for et seksuelt overgreb. Den manipulation og gradvise nedbrydning af barnets grænser der finder sted, kan være en langvarig og skjult proces. Det er vigtigt, at fagpersoner har viden om, og kan identificere denne proces i arbejdet med at opspore og forhindre seksuelle overgreb. Vær opmærksom på, at en groomingproces kan foregå online såvel som ved fysisk nærvær. Sådan handler du ved mistanke om vold og seksuelle overgreb På de foregående sider er det beskrevet, hvilke tegn du skal lægge mærke til. I det næste beskrives, hvordan du som ansat i Syddjurs Kommune skal handle, hvis du får mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb. 10

11 Skal jeg have beviser? Det korte svar er: Nej. Når du står i en situation, hvor du overvejer, om et barn har været udsat for vold eller seksuelle overgreb kan du let komme i tvivl, om det du har observeret, er nok at gå videre med. I handleplanerne s guides du i, hvordan du skal håndtere din viden. Et vigtigt budskab er, at ingen mistanke er for lille til at holde for dig selv, men du skal dele dine bekymringer med de rigtige personer. Måske er din lille bid af viden, det der får brikkerne til at falde på plads i en anden sammenhæng. Vi arbejder med tre vidensniveauer: bekymring, mistanke og konkret viden. Bekymring En bekymring er en diffus oplevelse af, at der er signaler på mistrivsel hos et barn eller i dets familie. Her er ikke tale om, at man har konkret viden om en konkret handling begået af en bestemt person. Du har måske observeret et enkelt eller få af tegnene som er beskrevet s. 5-7, men der er også andre nærliggende forklaringer på, hvorfor barnet udviser disse tegn. En bekymring beskrives også tit som en mavefornemmelse uden at man rigtigt har noget faktuelt at hænge den op på. Mistanke Mistanke forstås som mere end blot en bekymring. Du har f.eks. observeret flere af tegnene, f.eks. de fysiske tegn s. 5 7 og hvis du prøver at finde andre forklaringer, forekommer de dig mere søgte. Hvis du har børnefaglig viden har du måske over tid observeret bekymrende adfærd. Mistanke kan beskrives som alarmklokker der begynder at ringe. Konkret viden Konkret viden om at et konkret barn eller en ung har været udsat for en konkret handling eller overgreb begået af en eller flere personer. Denne viden kan komme fra udsagn fra barnet/den unge, tilståelse fra krænkeren eller fra vidner. Hvis et barn eller en ung selv fortæller om et overgreb, skal det behandles som konkret viden, selvom der ikke er beviser i rettens forstand. Den korte version Udspørg eller afhør aldrig barnet - det er politiets opgave Orientér aldrig andre end din leder Det er normalt vigtigt, at det er lederen der underretter, men hvis din leder ikke underretter, har du en personlig pligt til at underrette. Se afsnittet Du har skærpet underretningspligt. Tal aldrig med pressen henvis til velfærdsdirektøren. 11

12 Kontakten til Myndighedsafdelingen Kontakten til Myndighedsafdelingen foregår på forskellige måder afhængig af sagens karakter. Hvis du ved, at barnet allerede har en socialrådgiver i Myndighedsafdelingen, kan du kontakte denne direkte. Udenfor arbejdstid skal du bruge følgende kontaktguide. Har barnet ikke allerede en socialrådgiver, eller hvis du ikke ved det, må du også bruge kontaktguiden. Kontaktguide Henvendelsens Karakter Kontakt Hvornår Hvem svarer, og hvad sker der efterfølgende Almindelige under- Hele døgnet, Døgnvagten eller Mod- retninger og under- men kun fra tagelsen i Myndig- retninger, som du privat mail- hedsafdelingen vurde- har indgivet mundt- adresse, hvis du rer indenfor 24 timer ligt, som du ifølge underretter som om der er behov for at handleplanerne skal privatperson. iværksætte akutte for- følge op skriftligt. anstaltninger. Du får en kvittering for modtagelsen indenfor 6 dage. Du vil som fagperson få besked om, hvad din underretning konkret har ført til. Råd og vejledning, Modtagelsen I telefontiden Socialrådgivere/ herunder når du er i Mandag og tirs- leder i Myndighedsaf- tvivl om, hvorvidt der dag kl delingen. skal indgives under- Afdelingsleder Torsdag kl. retning om vold og (kun når en ansat i Syddjurs seksuelle overgreb Kommune mistænkes) Fredag kl

13 Akutte henvendel- Døgnvagten Aften, nat og En socialrådgiver fra ser, der ikke kan weekend Syddjurs Kommune afvente administrati vurderer, om der er onens åbningstid behov for at iværksætte akutte foranstaltninger. Du får en kvittering for modtagelsen indenfor 6 dage. Du vil som fagperson få besked om, hvad din underretning konkret har ført til. Du har underrettet om vold eller seksuelle overgreb hvad nu? Personer, der ikke arbejder med barnet til daglig Hvis du ikke har den daglige kontakt, skal du forberede dig på, at du ikke bliver en del af den fremadrettede proces. Du har som fagperson ret til at få information, om hvad din underretning har ført med sig, men i sager om mistanker om vold og overgreb bliver der først givet besked sent i forløbet. Det skyldes primært hensynet til politiets efterforskning. Du kan kontakte Myndighedsafdelingen og få be- eller afkræftet om din underretning har ført til en handling, men ikke hvilken handling. Alle henvendelser bliver behandlet professionelt, selvom du ikke umiddelbart hører mere til det. Personer, der arbejder med barnet til daglig Hvis din daglige opgave knytter sig til barnet, vil du stå i nogle dilemmaer, som du skal rumme i den tid, det tager, at få sagen afklaret. Du skal måske se forældrene i øjnene hver dag uden at fortælle dem noget. Du skal finde ud af, hvordan du agerer i forhold til det barn, der stadig kommer hos dig. Du skal også finde ud af at være i en kollegial sammenhæng, hvor du og din leder måske er de eneste, der har kendskab til sagen. Din vigtigste opgave i denne periode er at holde fokus på barnet. Prøv at give det involverede barn den nødvendige støtte samtidig med, at den vante struktur og hverdag omkring barnet opretholdes. Krisereaktioner hos de voksne kan traumatisere barnet yderligere. Hvis barnet fortæller dig noget omkring overgrebene, så prøv ikke at reagere for voldsomt, men anerkend det gode i at barnet fortæller dig om det. Vis barnet at du kan tåle at høre om det, som barnet vil fortælle ved at være nysgerrig og stille åbne spørgsmål. Bekræft 13

14 barnets egne grænser og dets ret til at sige fra. Skriv ned, hvad barnet fortæller dig og undlad at udspørge barnet og benytte ja/nej-spørgsmål, da det kan påvirke efterforskningen 6. Som leder skal du støtte de medarbejdere, der er involveret i sagen i at kunne rumme uvisheden. Se mere om hvordan du som leder eller medarbejder forholder dig efter underretningen i Kommunalt beredskab vejledningsmateriale til håndtering af sager med overgreb mod børn og unge s. 34 ff. Sådan behandler Myndighedsafdelingen en sag om mulig vold eller seksuelle overgreb Myndighedsafdelingen handler efter nedskrevne retningslinjer når der modtages en underretning om vold eller seksuelle overgreb. Myndighedsafdelingens primære opgaver er at beskytte barnet mod eventuelle nye overgreb og at sikre, at barnet får den hjælp og støtte, som det har behov for. Beskyttelse af barnet Når en underretning om vold eller seksuelle overgreb modtages, vurderes det akutte behov for støtte og beskyttelse straks. Politiet kontaktes for råd og vejledning og i samråd med politiet vurderes det også, om en indgriben fra Myndighedsafdelingens side vil forhindre politiets efterforskningsmuligheder. Hvis der er tale om meget konkrete tegn på vold eller seksuelle overgreb, anmelder Myndighedsafdelingen sagen til politiet hurtigst muligt. I forbindelse med anmeldelse til politiet koordineres politiets indsatser og Myndighedsafdelingens indsatser i et samarbejde mellem politiet og socialrådgiveren. Hvis vurderingen er mere uklar, vurderes det i den enkelte sag, om det er mest hensigtsmæssigt at kontakte familien og drøfte mistanken og vurdere, om der skal iværksættes hjælpeforanstaltninger, eller om der skal foretages politianmeldelse. Støtten til barnet er ikke afhængig af en eventuel straffesags udfald, eller om sagen anmeldes til politiet. Det betyder, at selvom politiet henlægger sagen eller den formodede gerningsmand ikke dømmes, vil der fortsat være en indsats i Myndighedsafdelingen for at hjælpe barnet. Hvis du er i tvivl om det er nødvendigt at anmelde eller kontakte politiet, skal din tvivl komme barnet til gode og du bør kontakte politiet. Samarbejde med politiet I mange tilfælde drøftes sager anonymt med en kontaktperson ved Østjyllands Politi, afdelingen for personfarlig kriminalitet. Samarbejdet sikrer, at Myndighedsafdelingens handlinger afstemmes med politiets muligheder for efterforskning. Hvis der indgives politianmeldelse handler Myndighedsafdelingen i tæt samarbejde med politiet i den konkrete sag. Børnehuset Hvis et barn er udsat for overgreb skal der muligvis tages kontakt til Børnehus Midt. Der tages kontakt til Børnehus Midt, hvis følgende faktorer er opfyldt: 6 Læs evt. mere i Red Barnets udgivelse: Når en mistanke er blevet til en sag 14

15 der er viden om eller mistanke om, at et barn eller en ung har været udsat for voldelige og/eller seksuelle overgreb hvis sagen involverer samarbejde med politi og/eller sundhedsvæsen når kommunen på baggrund af mistanke eller viden om overgreb skal udarbejde en børnefaglig undersøgelse efter Servicelovens 50 eller en revideret undersøgelse af barnets/den unges forhold Forældre kan ikke på egen hånd tage kontakt til Børnehus Midt. Kontakten skal ske gennem Myndighedsafdelingen. Se Formålet med børnehusene er, at børn, der har været udsat for seksuelle eller voldelige overgreb, får en højt kvalificeret og koordineret indsats samlet på ét, børnevenligt sted. De relevante myndigheder samles så vidt muligt i børnehusene for at sikre en koordineret og skånsom tværfaglig indsats af høj kvalitet over for det enkelte barn og den enkelte unge samt deres nærmeste omsorgspersoner. Der kan også udføres afhøringer af børn i Børnehusene. Lokale handleplaner Denne beredskabsplan beskriver, hvordan informationer gives videre imellem forskellige afdelinger og myndigheder. I de enkelte administrationer og institutioner vil der derudover være et behov for at vide, hvordan sager af denne type håndteres lokalt. En lokal handleplan for en institution eller skole kan f.eks. indeholde overvejelser om følgende: Hvordan skal der orienteres om en sag, der vedrører en større forældrekreds? Skal der stilles supervision til rådighed for de involverede? Hvad siger vi til de andre børn i institutionen? Hvad kan vi gøre, for at samarbejdet med forældrene ikke går i stykker? Hvordan kan vi tage hånd om medarbejdergruppen? Der er stor hjælp at hente i Socialstyrelsens udgivelse: Kommunalt beredskab vejledningsmateriale til håndtering af sager med overgreb mod børn og unge. Bemærk at alle ansatte i Syddjurs Kommune, som i gennem deres ansættelse har kontakt til børn og unge, skal have kendskab til det kommunale beredskab, herunder de lokale handleplaner. Handleguide ved vold og seksuelle overgreb I det følgende finder du en skematisk oversigt over, hvordan du skal handle. Oversigten er delt op efter, hvem der mistænkes for overgrebet eller volden. Når du skal handle forskelligt, skyldes det, at der er mange forskellige hensyn at tage. Vigtigst i denne sammenhæng er politiets opklaringsmuligheder og forældrenes tidlige inddragelse på en hensigtsmæssig måde. 15

16 Handleplaner: Du mistænker en person i barnets familie en person udenfor barnets bopæl og familie, eller ikke nogen bestemt en person ansat i Syddjurs Kommune et andet barn under 15 år 16

17 Du mistænker en person i barnets familie/bopæl Ikke grund til bekymring eller underretning Tvivl: Leder kontakter Modtagelsen på telefon: og drøfter sagen Leder beslutter sammen med Modtagelsen, at der ikke skal indgives underretning. Observer fortsat. barnet og hold øje med tegn på bekymring. Hvis bekymringen fortsætter overvej da igen at underrette. Se afsnittet "du har skærpet underretningspligt" s. Medarbejder har mistanke/viden om vold eller seksuelle overgreb Medarbejder drøfter sagen med sin nærmeste leder Leder vurderer, om der straks skal sendes underretning til syddjurs.dk, om der er tvivl eller om der ikke er grund til bekymring. Orienter ikke forældrene Hvis der ikke er tvivl sendes straks en underretning til k. I særlige tilfælde kan underretningen indledningsvis foregå telefonisk. Se afsnittet "Kontakt til Myndighedsafdelingen" Leder beslutter sammen med Modtagelsen, at der skal indgives underretning Myndighedsafdelingen handler i samarbejde med politiet Hvis der ikke bliver en politisag, informerer Myndighedsafdelingen lederen herom, hvorefter lederen orienterer familien om, at der har været underrettet. Selvom der ikke bliver en politisag, bliver underretningen behandlet i Myndighedsafdelingen. Se afsnittet "du har skærpet underretningspligt" s.... Håndteringen heraf kan indgå i en lokal handleplan. Hvis der bliver en politisag, afventer lederen kontakt fra politiet.

18 En person udenfor barnets bopæl og familie mistænkes eller når du ikke mistænker en bestemt Medarbejder har mistanke/viden om vold eller seksuelle overgreb Medarbejder drøfter sagen med sin nærmeste leder Leder vurderer, om der straks skal sendes underretning til yddjurs.dk, om der er tvivl eller ikke grund til bekymring. Ikke grund til bekymring eller underretning Tvivl: Leder kontakter Modtagelsentelefon , og drøfter sagen Hvis der ikke er grund til tvivl, holder lederen et afklarende møde med forældrene Leder beslutter sammen med Børn og Familie, at der ikke skal indgives underretning. Leder beslutter sammen med Børn og Familie, at der skal indgives underretning. Efter mødet sender lederen straks en underretning til k. I særlige tilfælde kan underretningen indledningsvis foregå telefonisk. Se afsnittet "Kontakt til Myndighedsafdelingen". Observer fortsat barnet og hold øje med tegn på bekymring. Hvis bekymringen fortsætter overvej da igen at underrette. Se afsnittet "du har skærpet underretningspligt" s.... Myndighedsaf delingen handler i samarbejde med politiet Hvis der ikke bliver en politisag, informerer Myndighedsafdelingen lederen herom. Selvom der ikke bliver en politisag, bliver underretningen behandlet i Myndighedsafdelingen. Se afsnittet "du har skærpet underretningspligt" s.... Hvis der bliver en politisag. afventer lederen kontakt fra politiet 1

19 En person ansat i Syddjurs Kommune mistænkes Ikke grund til bekymring eller underretning Hvis mistanken er åbenbart grundløs, udfærdiger lederen et notat om sagen til fagchefen. Medarbejder har mistanke/viden om vold eller seksuelle overgreb. Mistanken retter sig imod en kollega/leder. Medarbejder drøfter sagen med sin nærmeste leder. Hvis lederen mistænkes, drøftes sagen med dennes leder. Leder vurderer, om der straks skal sendes underretning til yddjurs.dk om der er tvivl eller ikke grund til bekymring. Tvivl: Leder kontakter leder af Myndighedsafdelingen (se kontaktoplysninger s...) eller Familiechefen. Leder orienterer endvidere sin fagchef. Leder beslutter sammen med leder af Myndighedsafdelingen, at der ikke skal indgives underretning. Leder beslutter sammen med leder af Myndighedsafdelingen, at der skal indgives underretning Observer fortsat barnet og hold øje med tegn på bekymring. Hvis bekymringen fortsætter overvej da igen at underrette. Se afsnittet "du har skærpet underretningspligt" s.... Hvis der ikke er tvivl, sender lederen straks en underretning til og inddrager straks fagchefen. Underretningen kan indledningsvis foregå telefonisk. Myndighedsafdelingen handler i samarbejde med politiet og de berørte forvaltningers fagchefer, herunder også spørgsmål om inddragelse af barnets og institutionens øvrige forældre. Der laves lokale handleplaner for dette i de enkelte administrationer. Fagchefen overtager personalesagen i samarbejde med HR Fagchef sikrer samtaler med alle de berørte parter, den krænkede og dennes familie. Fagchefen orienteres også skriftligt om sagen med alle relevante og fakuelle oplysninger Fagchefen informerer lederen, om der bliver en polititsag. Der laves lokale handleplaner for information til den (tidligere) mistænkte medarbejder, det øvrige personale og evt. andre (f.eks. den øvrige forældregruppe). Hvis der bliver en politisag, afventer lederen kontakt fra politiet 2

20 Et andet barn under 15 år mistænkes Medarbejder har mistanke/viden om vold eller seksuelle overgreb Medarbejder drøfter sagen med sin nærmeste leder, herunder overvejer, om der reelt er tale om en krænkelse (se afsnittet "Børns overgreb på andre børn" s....) Leder vurderer om Modtagelsen skal kontaktes eller om der ikke er grund til bekymring. Ikke grund til bekymring eller underretning Leder kontakter Modtagelsen på og drøfter sagen Leder beslutter sammen med Modtagelsen, at der ikke skal indgives underretning. Handlingen er foregået i en institution eller skole Hvis mistanken ikke afkræftes ved samtalen: 1. reserver to mødetidspunkter hos Modtagelsen, som kan meddeles til forældrene ved møde 2. arranger møde med de to forældrepar hver for sig. Andre Underretning hvis drøftelsen med Modtagelsen ikke fjerner bekymringen. Observer børnene, hold øje med tegn på bekymring. Hvis bekymringen fortsætter overvej da igen at underrette. Skole- /institutionslederen afholder møder med begge hold forældre hver for sig. Hvis ikke mistanken blankt kan afvises, oplyser lederen, at der vil blive lavet en underretning. Forældrene orienteres om indholdet af underretningen, og opfordres til at komme med suplerende oplysninger om forældrenes syn på sagen. Samtidig oplyses, at Modtagelsen vil indkalde til møde om sagen på den aftalte dato Efter mødet sendes straks en underretning til djurs.dk. I særlige tilfælde kan underretningen indledningsvis foregå telefonsik. Se afsnittet "Kontakt til Myndighedsafdeli ngen" Hvis mistanken fuldstændigt afkræftes på mødet, aflyses den reserverede tid ved Børn og Familie Myndighedsafdeli ngen undersøger hvordan børnene støttes og iværksætter støtten. Der laves lokale handleplaner for håndteringen herefter 3

Beredskabsplan. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge. Center for Børn og Familie

Beredskabsplan. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge. Center for Børn og Familie Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge Center for Børn og Familie Indhold Præsentation af målgruppen for det kommunale beredskab... 4 Forebyggende indsatser på børne- skole

Læs mere

Mistanke om seksuelle og voldelige overgreb mod børn og unge under 18 år

Mistanke om seksuelle og voldelige overgreb mod børn og unge under 18 år Handlevejledning Mistanke om seksuelle og voldelige overgreb mod børn og unge under 18 år Beredskab og retningslinier for ansatte der arbejder med børn og unge i Hedensted Kommune Indhold Baggrund........................................

Læs mere

Beredskabsplan. ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge

Beredskabsplan. ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Norddjurs Kommune - Beredskabsplan ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Beredskabsplan ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Fysisk, psykisk og

Læs mere

WHO har lavet en definition. på seksualitet (se bilag) som vi her på skolen har valgt at tage udgangspunkt i, når vi snakker om seksualitet.

WHO har lavet en definition. på seksualitet (se bilag) som vi her på skolen har valgt at tage udgangspunkt i, når vi snakker om seksualitet. Formål med Løvvangskolens seksualvejledning Formålet med at have en seksualpolitik og vejledning er altså, at skabe klarhed og rimelige rammer for, hvad der er socialt acceptabelt eller direkte lovpligtigt,

Læs mere

Beredskab til håndtering af overgreb mod børn og unge

Beredskab til håndtering af overgreb mod børn og unge Beredskab til håndtering af overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Forord... 2 Definitioner... 3 Forebyggelse af overgreb mod børn og unge... 4 Det direkte forebyggende arbejde... 4 Forældresamarbejde...

Læs mere

Beredskab og handlevejledninger - Ved viden eller mistanke om overgreb og krænkelser mod børn og unge

Beredskab og handlevejledninger - Ved viden eller mistanke om overgreb og krænkelser mod børn og unge Beredskab og handlevejledninger - Ved viden eller mistanke om overgreb og krænkelser mod børn og unge Bornholms Regionskommune i samarbejde med Bornholms Politi 2012 1 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Definition

Læs mere

Forebyggelse og tidlig opsporing

Forebyggelse og tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb mod børn LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE OKTOBER 2013 Forebyggelse og tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb mod børn Indhold Indledning 5 Fem grundpiller i forebyggelsesarbejdet

Læs mere

Seksualpolitik - Plan for forebyggelse af seksuelle overgreb

Seksualpolitik - Plan for forebyggelse af seksuelle overgreb Seksualpolitik - Plan for forebyggelse af seksuelle overgreb Baggrund for en nedskrevet seksulpolitik Børnene og de unge på Sølyst har sammenlignet med andre børn og unge - haft en vanskelig livssituation

Læs mere

Vold og seksuelle overgreb mod børn

Vold og seksuelle overgreb mod børn Vold og seksuelle overgreb mod børn Bornholms Regionskommune 3. og 4. marts 2015 V/ Birgitte Roth Hansen og Karen Jørgensen SISO Sociale Indsatser ved vold og Seksuelle Overgreb mod børn Videnscenter Vidensopsamling/

Læs mere

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Målgruppe... 3 Indholdet... 3 Formål... 3 Hvad er overgreb?... 3 Når børn udviser grænseoverskridende adfærd overfor andre børn... 4 Hvordan

Læs mere

Roskildemodellen. - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte?

Roskildemodellen. - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte? Roskildemodellen - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte? 1 Indhold Forord side 3 Indledning side 4 Roskildemodellens indhold side 6 DEL 1 BEKYMRING FOR BARNET 1.1

Læs mere

Man skal altid reagere!

Man skal altid reagere! Man skal altid reagere! - en materialesamling til dvd en Man skal altid reagere! - om forebyggelse og håndtering af seksuelle overgreb Denne materialesamling indeholder: Tommefingerregler for medarbejder

Læs mere

Hvordan takler du seksuelle overgreb?

Hvordan takler du seksuelle overgreb? Som fagperson er det uhyre vigtigt, man er godt klædt på. Det er en kæmpe mental udfordring at takle seksuelt misbrug, og er man helt uforberedt, når barnet dukker op, så kan det være svært at opfylde

Læs mere

NÅR MISTANKEN OPSTÅR. ke lig, uden man får sådan nogle tanker. en mand skal have lov til at være mær. Tankerne er der - men for fanden,

NÅR MISTANKEN OPSTÅR. ke lig, uden man får sådan nogle tanker. en mand skal have lov til at være mær. Tankerne er der - men for fanden, 1 Tankerne er der - men for fanden, en mand skal have lov til at være mær ke lig, uden man får sådan nogle tanker NÅR MISTANKEN OPSTÅR OM SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE 2 INDHOLD Langt fra tanke til

Læs mere

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Indholdsfortegnelse: Hvis mistanken retter sig mod en ansat... 5 Hvis mistanken retter sig mod en forælder/anden

Læs mere

Brøndagerskolens. Seksualitetspolitik

Brøndagerskolens. Seksualitetspolitik Brøndagerskolens Seksualitetspolitik Vi er alle født til at deltage i hinandens nervesystemer. Daniel Stern. "... vi er hinandens verden og hinandens skæbne." K. E. Løgstrup. Indholdsfortegnelse: Indledning

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Nordfyns Kommune har udarbejdet en Beredskabsplan til de ansatte til brug, hvis du i din arbejdsdag kommer i berøring med børn

Læs mere

Den professionelle bekymring. en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte

Den professionelle bekymring. en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte Den professionelle bekymring en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte 1 Indhold Forord 3 Indledning 4 Trin for trin sådan gør du, hvis du oplever, at

Læs mere

Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere

Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD INDLEDNING FAGLIG ETIK 4 BEHANDLING AF FORTROLIGE PRIVATE OPLYSNINGER 4 INFORMER DIN LEDER 5 BEKYMRINGSSIGNALER HOS BØRN OG UNGE

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Socialstyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42 37

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Servicestyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42

Læs mere

NÅR EN MISTANKE ER BLEVET TIL EN SAG

NÅR EN MISTANKE ER BLEVET TIL EN SAG 1 Jeg har været i krise lige så meget, som mange af forældrene har det. Ikke fordi jeg vil sammenligne det, for det er ikke NÅR EN MISTANKE ER BLEVET TIL EN SAG OM SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE 2

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

FORMÅL OG FÆLLES MÅLSÆTNINGER

FORMÅL OG FÆLLES MÅLSÆTNINGER 15-8-2012 KØBENHAVNS KOMMUNE Kastaniegårdens SEKSUALPOLITIK Kastaniegårdens Med-udvalg aug 2012 FORMÅL OG FÆLLES MÅLSÆTNINGER Det overordnede formålet med Kastaniegårdens seksualpolitik er via fokus på

Læs mere

NÅR DU ER BEKYMRET FOR ET BARN ELLER EN UNG - en handlevejledning

NÅR DU ER BEKYMRET FOR ET BARN ELLER EN UNG - en handlevejledning NÅR DU ER BEKYMRET FOR ET BARN ELLER EN UNG - en handlevejledning KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen www.kk.dk/bekymret 1 Indhold Forord 4 Tegn på at et barn eller en

Læs mere

Vejledning. Seksualitet - uanset handicap

Vejledning. Seksualitet - uanset handicap Vejledning Seksualitet - uanset handicap Socialministeriet 28. Februar 2001 Titel: Vejledning om Seksualitet - uanset handicap Udarbejdet af: Formidlingscenter Øst Ulla Rødgaard Henningsen Udgiver: Socialministeriets

Læs mere

Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne

Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne Seniorforsker Else Christensen og projekt Børn og Kvinder i Familier med Vold Servicestyrelsen. Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne

Læs mere

Hvordan Et nyt hjem kommer vi den voldsramte familie i møde?

Hvordan Et nyt hjem kommer vi den voldsramte familie i møde? Hvordan Et nyt hjem kommer vi den voldsramte familie i møde? Formidlingscentret for socialt Arbejde 2002 Indhold Internationale fællesholdninger................ 4 Danmarks handlingsplan....................

Læs mere

Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge

Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge Forord Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge med særlige behov er et arbejdsredskab for medarbejdere, der

Læs mere