Beredskabsplan - overgreb mod børn og unge - til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beredskabsplan - overgreb mod børn og unge - til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge"

Transkript

1 Beredskabsplan - overgreb mod børn og unge - til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge Familieafdelingen Side 1 af 22 Familie Hovedgaden Rønde Tlf,:

2 Syddjurs Kommunes beredskabsplan 29. november 2014 Kontaktperson: Christina Kaae Simonsen Tlf.: til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge Syddjurs Kommunes beredskabsplan for håndtering af vold og seksuelle overgreb imod børn og unge henvender sig til alle, der i deres arbejde har kontakt med børn og unge under 18 år. Det forventes at disse medarbejdere bidrager aktivt til at forebygge overgreb mod børn og unge, og handler aktivt på en mistanke om overgreb. Selvom denne beskrivelse af det overordnede beredskab retter sig mest til fagfolk på børneområdet, kan den bruges af alle, som i deres arbejde får mistanker eller kendskab til vold eller overgreb. Det kunne f.eks. være en bostøtte, en bibliotekar, eller en sagsbehandler i jobcenteret. Formålet med denne vejledning er at sikre, at alle kender deres rolle og ansvar i forhold til at opdage og handle på viden om vold og seksuelle overgreb på børn og unge. Denne beredskabsplan er for det første en introduktion til en baggrundsviden, som du som ansat har brug for, for at opdage vold eller seksuelle overgreb. For det andet er beredskabsplanen en guide til, hvordan du skal handle, hvis du får mistanke om eller kendskab til, at et barn har været udsat for vold eller seksuelle overgreb. Planen beskriver en hurtig, ensartet og professionel håndtering af mistanker om vold eller seksuelle overgreb mod børn og skal danne grundlag for, at der på institutioner, i skoler og visse administrationer kan udarbejdes lokale handleplaner. Det er nødvendigt at have en beredskabsplan mod vold og seksuelle overgreb fordi vold og seksuelle overgreb er ødelæggende for børns udvikling børn har krav på den bedst mulige hjælp området er komplekst i praksis og lovgivning ikke to tilfælde er ens - der er mange gråzonesager det hjælper os til at huske alle detaljer i håndteringen af krise, følelser, usikkerhed og handletrang det giver os bedre overskud til at holde fokus på barnet det giver overblik over egne og andres roller og opgaver i det tværfaglige samarbejde omkring barnet Side 2 af 22

3 Det skal du vide om vold og seksuelle overgreb Det er strafbart at Ethvert tilfælde, hvor der er mistanke om vold eller seksuelle overgreb, skal tages alvorligt det er aldrig barnets skyld. Det er samtidigt vigtigt at være opmærksom på, at uanset om mistanken viser sig grundløs eller ikke får et retsligt efterspil, er der stadig et barn eller en ung, der har udvist signaler eller tegn, der tyder på, at det har været udsat for vold eller seksuelle overgreb. Et barn, der udviser sådanne signaler, er et barn i mistrivsel, der har behov for professionel hjælp. Definition af begreber For at kunne få øje på og reagere på viden eller mistanke om vold og seksuelle overgreb er det nødvendigt at definere, hvad der forstås ved begreberne og især de begreber, der knytter sig til emnet. I beredskabsplanen bruger Syddjurs Kommune de definitioner på vold og seksuelle overgreb, som SISO, Socialstyrelsen anvender. Begreberne er nærmere beskrevet lige nedenfor. Blufærdighedskrænkelse straffelovens 232 opføre sig uterligt, og derigennem krænke andres blufærdighed og/eller vække forargelse ved sin adfærd, hvis den uterlige handling har relation til noget seksuelt og er af en vis grovhed. Det omfatter f.eks. beføling indenfor eller uden på tøjet, kys, verbal uterlighed, beluring, forevisning af optagelse af utugtige billeder. Berøring med f.eks. fingre, genstande eller tunge udenfor skeden. Voldtægt straffelovens 216 og 217 tiltvinge sig samleje ved vold eller trussel om vold. Det er også strafbart at skaffe sig samleje ved anden ulovlig tvang. Børneporno straffelovens 230, 235 og 235a optage utugtige fotografier, film eller lignende af en person under 18 år med forsæt til at sælge eller på anden måde at udbrede materialet (børneporno) udbrede børneporno, selvom man ikke selv har været med til at fremstille det, besidde, betale for, eller gennem internettet at gøre sig bekendt med børneporno rekruttere, medvirke til, udnytte eller overvære, at en person under 18 år deltager i en forestilling med utugtig optræden Seksuelle overgreb Der er tale om et seksuelt misbrug, når et barn inddrages i seksuelle aktiviteter, som det ikke kan forstå rækkevidden af, udviklingsmæssigt ikke er parat til, og derfor ikke kan give tilladelse til og/eller aktiviteter af denne karakter, der overskrider samfundets sociale og retslige normer. C.H. Kempe Et seksuelt overgreb kan involvere fysisk kontakt f.eks. at krænkeren berører bestemte dele af offerets krop eller opfordrer til at deltage i seksuelle handlinger. Overgreb kan f.eks. også være, at offeret tvinges til at klæde sig af, tvinges til at se på pornografiske billeder, at krænkeren blotter sig, eller at offeret udsættes for seksuel chikane. Samleje eller anden kønslig omgang med børn eller unge straffelovens 219, 222, 223, 223a have samleje eller anden kønslig omgang med sine børn (også adoptivbørn, stedbørn og plejebørn) eller søskende en ung under 18, som er på en institution, som man er ansat på eller tilsynsførende for en ung, som man er betroet til undervisning eller opdragelse en person under 15 år Køb af seksuel ydelse fra prostitueret under 18 år straffelovens 223a købe sex fra en person under 18 år. 3

4 Der er således tale om overgreb, når Vold den voksne udnytter og misbruger et barns tillid det seksuelle overgreb krænker barnets integritet det er en handling, som barnet ikke kan forstå eller misforstår, og som barnet ikke er modent til at give samtykke til eller er i stand til at sige fra overfor det seksuelle overgreb er udtryk for den voksnes behov og sker på den voksnes betingelser Vold er en handling eller trussel, der - uanset formålet - er egnet til eller skader en anden persons integritet, eller som skræmmer, smerter eller skader personen - uanset om personen er et barn eller en voksen. Volden kan have samme effekt på andre personer, der overværer eller overhører handlingen. Volden kan både være en bevidst handling eller en handling, der sker i affekt.. 1 Uanset typen af vold, der begås mod et barn, så er der tale om, at barnet udsættes for en adfærd fra forældre eller andre omsorgsgivere, som er ødelæggende for eller forhindrer udviklingen af et positivt selvbillede hos barnet. Enhver form for vold bringer barnets udvikling og sundhed i fare. Vold omfatter også, når børn er vidne til vold, f.eks. mod en forælder eller søskende." 2 Børns overgreb på andre børn Det er svært at definere, hvad overgreb er, når der er tale om, at krænkeren er et barn. Stor aldersforskel kan være en ulighed i magten, der er bekymrende. Når du skal vurdere, om der er tale om et overgreb, kan du bruge nedenstående vejledning. Det siger loven om vold Straffemæssigt er vold opdelt i en række kategorier af strafbare handlinger, der normalt betegnes almindelig vold straffelovens 244, vold af særlig rå, brutal eller farlig karakter straffelovens 245 og vold med døden/alvorlige skader til følge straffelovens 246. Omskæring af kvinder og piger er særskilt strafbart, uanset om der er givet samtykke, straffelovens 245a. Revselsesretten 1 blev endeligt afskaffet i Danmark i Forældreansvarsloven foreskriver nu, at et barn har ret til omsorg og tryghed. Det skal behandles med respekt for sin person, og må ikke udsættes for legemlig afstraffelse eller anden krænkende behandling. Fysisk vold kan f.eks. være at blive udsat for kropslig smerte gennem slag, spark, brændemærkning, skoldning, kvælertag eller anden form for straf, hvor barnet rammes direkte på kroppen. Det kan være voldsom rystelse og rusk af mindre børn, hvilket kan føre til hjerneskader. Omskæring af drengebørn er vold, når det ikke er udført af en autoriseret læge. Børn under 15 år kan ikke straffes. Hvis der har fundet et overgreb sted imellem to børn, er det begge børn, der har brug for særlig støtte. Du bør være opmærksom, hvis du i forbindelse med børns seksuelle lege bemærker, at legen har en eller flere af følgende elementer: 1 Socialstyrelsen, Kommunalt beredskab vejledningsmateriale til håndtering af sager med overgreb mod børn og unge 2 Socialstyrelsen, Kommunalt beredskab vejledningsmateriale til håndtering af sager med overgreb mod børn og unge 4

5 fysisk eller følelsesmæssigt ubehag for det ene eller begge børn angst, skamfølelse eller skyldfølelse hos de involverede børn bestikkelse, trusler eller tvang tydelige magtforhold eller ligefrem en mobberelation Nedenstående skema kan benyttes i vurderingen af om børns seksuelle lege er bekymrende: Analyseskema vedrørende bekymrende grænseoverskridende adfærd 3 Ikke bekymrende adfærd Bekymrende adfærd Motivation Nysgerrighed Kontrol, hævn, tvang Relation Gensidig, fælles interesse, enighed Ulighed i magt / viden, mobberelation, oplevet mangel på valgmulighed Aktivitet Aldersrelateret, undersøge, berøre Eksplicit gentagelse af voksensex: Slikke, sutte, penetrering af kropshuller med penis, fingre eller ting Emotion /effekt Lyst, munterhed, behag (også seksuelt), ophidselse, spænding Følelse af overmagt, vrede, skadefryd, evt. seksuel ophidselse. (hos ofret: ulyst, skam, angst, skyld) Tegn og signaler hvad skal du lægge mærke til? Børns tegn og reaktioner på overgreb er komplekse og flertydige. De oplistede tegn og reaktioner på de følgende sider kan forekomme ved både vold og seksuelle overgreb. Børn og unge kan reagere, som om de har været udsat for omsorgssvigt, og derfor mistrives. De kan også få sociale og følelsesmæssige vanskeligheder. Hvis et barn eller en ung selv fortæller om vold eller overgreb, er det vigtigt, at det altid tages alvorligt, og at den voksne reagerer (se de konkrete handleplaner på side 15 18) Det kan være svært at identificere hvilke tegn og signaler, der er tegn på vold eller seksuelle overgreb, og hvilke der skyldes andre former for mistrivsel 3 Socialstyrelsen, Den professionelle tvivl, tegn og reaktioner på seksuelle overgreb mod børn og unge 5

6 Tegn på fysisk vold for børn i alle aldre kan være: mærker efter slag (med hånd eller redskaber, brandmærker, sår på kroppen og lignende). Skader efter rusk, kast eller spark. Mærker efter kvælningsforsøg (fingermærker eller snørefurer). brud på arme, ben, kraveben eller andre knoglebrud ved helt små børn: symptomer på shaken baby 4 ; f.eks. kvalme, irritabilitet, kramper Se eksempler på fysiske, psykiske og sociale-/ og adfærdsmæssige tegn på de følgende sider. Afsnittet er inddelt efter børnenes alder 5. 4 Shaken baby syndrom forekommer, hvis et spædbarn er blevet voldsomt rystet, og det derved har fået revet mange, små blodårer over. I cirka 60% af tilfældene medfører det varige hjerneskader eller død, Wikipedia 5 Se mere om tegn i Den professionelle tvivl, SISO 6

7 Små børn Fysiske tegn Rødmen, irritation omkring kønsorganer Have svært ved at gå eller sidde Mave-og fordøjelsesvanskeligheder Klager over utilpashed Ufrivillig vandladning eller afføring Revner i mundvige, sår i munden Synkebesvær, ubehag i forhold til bestemte fødevarer Usædvanlig kropslugt Følger ikke normal vækstkurve Psykiske tegn Humørsvingninger Tristhed Angst Uforklarlig gråd, skrigeture Mareridt, bange for at falde i søvn Ligegyldighed, robotlignende adfærd Ensomhedsfølelse Isolation Reagerer ikke på opfordring på kontakt Trækker sig ind i sig selv/i en skal Mistillid til voksne Utryg tilknytning Bevidst/ubevidtst manipulerer med sin opfattelse af virkeligheden Ukritisk i kontakten til andre Sociale- og adfærdsmæssige tegn Ændring i adfærd Seksualiseret adfærd Overdreven/tvangspræget onani Usædvanlig interesse i /viden om seksualitet udover aldersniveau Koncentrationsvanskeligheder Leg med dukker, hvor seksuelle overgreb illustreres Regredierende adfærd, babysprog Udadreagerende, aggressiv adfærd sparke, slå, bide Hyperaktivitet Følelse af frustration og vrede Frygt for og modvilje mod bestemte personer eller steder Umotiveret gråd Koncentrationsvanskeligheder i forhold til leg og samvær med andre Tavshed Påførelse af selvforskyldt smerte, Banke hovedet ind i ting, trække i hår, skære i sin krop eller billeder 7

8 Mellemstore børn Fysiske tegn Rødmen, irritation omkring kønsorganer Have svært ved at gå eller sidde Mave-og fordøjelsesvanskeligheder Klager over utilpashed Ufrivillig vandladning eller afføring Revner i mundvige, sår i munden Synkebesvær, ubehag i forhold til bestemte fødevarer Usædvanlig kropslugt Følger ikke normal vækstkurve Psykosomatiske smerter, f.eks.hovedpine, mavepine mv. Klager over smerter i underlivet Vanskeligheder med kropslig kontakt, berøring, manglende blufærdighed Mangelfuld eller overdreven personlig hygiejne Psykiske tegn Humørsvingninger Tristhed Angst Uforklarlig gråd, skrigeture Mareridt, bange for at falde i søvn Ligegyldighed, robotlignende adfærd Ensomhedsfølelse Isolation Reagerer ikke på opfordring på kontakt, trækker sig ind i sig selv/i en skal Mistillid til voksne Utryg tilknytning Bevidst/ubevidtst manipulerer med sin opfattelse af virkeligheden Ukritisk i kontakten til andre Lav selvfølelse Magtesløshed Apati Skyldfølelse Skamfølelse Begyndende depression Indadvendthed Sociale- og adfærdsmæssige tegn Ændring i adfærd Seksualiseret adfærd Overdreven/tvangspræget onani Usædvanlig interesse i og viden om seksualitet udover aldersog udviklingsmæssigt niveau Koncentrationsvanskeligheder Leg med dukker, hvor seksuelle overgreb illustreres Regredierende adfærd, babysprog Udadreagerende, aggressiv adfærd sparke, slå, bide Hyperaktivitet Følelse af frustration og vrede Frygt for og modvilje mod bestemte personer eller steder Umotiveret gråd Koncentrationsvanskeligheder i forhold til leg og samvær med andre Tavshed Påførelse af selvforskyldt smerte, banke hovedet ind i ting, trække i hår, skære i sin krop eller billeder Indlæringsvanskeligheder, manglende koncentration Udvise voksen seksuel adfærd, gå forførende flirtende Påfaldende påklædning Begyndende selvdestruktiv adfærd Tab af kompetencer Begyndende udvikling af beskyttelsesstrategier Mobning Begyndende selvmordstanker 8

9 Teenagere Fysiske tegn Rødmen, irritation omkring kønsorganer Have svært ved at gå eller sidde Mave-og fordøjelsesvanskeligheder Klager over utilpashed Ufrivillig vandladning eller afføring Revner i mundvige, sår i munden Synkebesvær, ubehag i forhold til bestemte fødevarer Usædvanlig kropslugt Følger ikke normal vækstkurve Psykosomatiske smerter, f.eks.hovedpine, mavepine mv. Klager over smerter i underlivet Vanskeligheder med kropslig kontakt, berøring, manglende blufærdighed Mangelfuld eller overdreven personlig hygiejne. Tidlig seksuel aktivitet Tidlig graviditet og abort Forsøg på at tilbageholde fysisk udvikling Psykiske tegn Humørsvingninger Tristhed Angst Uforklarlig gråd, skrigeture Mareridt, bange for at falde i søvn Ligegyldighed, robotlignende adfærd Ensomhedsfølelse Isolation Reagerer ikke på opfordring på kontakt, trækker sig ind i sig selv/i en skal Mistillid til voksne Utryg tilknytning Bevidst/ubevidtst manipulerer med sin opfattelse af virkeligheden Ukritisk i kontakten til andre Lav selvfølelse Magtesløshed Apati Skyldfølelse Skamfølelse Begyndende depression Indadvendthed Depression Mistillid til andre Manglende identitetsfølelse Forvirret omkring kønsidentitet Forøget skyld- og skamfølelse Sociale og adfærdsmæssige tegn Ændring i adfærd Seksualiseret adfærd Overdreven/tvangspræget onani Usædvanlig interesse i og viden om seksualitet udover aldersog udviklingsmæssigt niveau Koncentrationsvanskeligheder Leg med dukker, hvor seksuelle overgreb illustreres Regredierende adfærd, babysprog Udadreagerende, aggressiv adfærd sparke, slå, bide Hyperaktivitet Følelse af frustration og vrede Frygt for og modvilje mod bestemte personer eller steder Umotiveret gråd Koncentrationsvanskeligheder i forhold til leg og samvær med andre Tavshed Påførelse af selvforskyldt smerte, banke hovedet ind i ting, trække i hår, skære i sin krop eller billeder Indlæringsvanskeligheder, manglende koncentration Udvise voksen seksuel adfærd, gå forførende flirtende Påfaldende påklædning Begyndende selvdestruktiv adfærd Tab af kompetencer Begyndende udvikling af beskyttelsesstrategier Mobning Begyndende selvmordstanker Selvskadende adfærd, cutting, selvmordstanker og forsøg Spiseforstyrrelser Alkohol og stofmisbrug Udvise pseudomodenhed Hemmelighedsfulde, skamfulde Udvikling af specielt kropssprog, kropsholdning, gangart 9

10 Særligt vedrørende anbragte børn og handicappede børn Børn og unge med handicap SISO s undersøgelse fra 2007 peger på, at børn og unge med handicap kan være særligt udsatte i forhold til seksuelle overgreb. Barnets handicap kan udgøre en særlig faglig udfordring, når det gælder opsporing af seksuelle overgreb. Måske har barnet vanskeligt ved at kommunikere med omverdenen, og som fagperson kan man have vanskeligt ved at tolke adfærd, tegn og reaktioner. Man kan være i tvivl om, hvorvidt en bekymrende adfærd skal tilskrives barnets handicap eller den mulighed, at barnet kan have været udsat for seksuelle overgreb. Det har stor betydning, at man som fagperson kender barnets handicap og dermed barnets mulighed for at kommunikere. Som udgangspunkt skal man som fagperson være opmærksom på de samme tegn og reaktioner hos børn og unge med handicap som hos børn og unge generelt. Børn og unge anbragt uden for hjemmet Flere undersøgelser peger på en mulig sammenhæng mellem børns vanskelige opvækstvilkår og risikoen for, at de bliver udsat for seksuelle overgreb. AKF og SISO s undersøgelser viser, at børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet er i 2 til 3 gange større risiko for at blive udsat for seksuelle overgreb. Manglende stabilitet og omsorg fra forældrenes side under opvæksten, betyder at de anbragte børn kan have særlige behov for omsorg og opmærksomhed. I sig selv kan dette øge deres sårbarhed og risiko for at blive udsat for seksuelle overgreb, der måske begynder eller forveksles med interesse, varme og omsorg. Desuden har en del af børnene i opvæksten oplevet grænseoverskridende adfærd fra voksnes side, hvilket kan medføre, at de ikke kender deres egne grænser særlig godt og generelt har svært ved at sætte grænser i forhold til andre. Grooming Begrebet grooming anvendes om den proces, hvor krænkeren bearbejder, overtaler, forfører og manipulerer et barn eller en ung til at medvirke i seksuelle aktiviteter. Der er tale om en proces, hvor krænkeren gradvist opbygger en relation. En relation som senere gør det muligt at udsætte barnet for et seksuelt overgreb. Den manipulation og gradvise nedbrydning af barnets grænser der finder sted, kan være en langvarig og skjult proces. Det er vigtigt, at fagpersoner har viden om, og kan identificere denne proces i arbejdet med at opspore og forhindre seksuelle overgreb. Vær opmærksom på, at en groomingproces kan foregå online såvel som ved fysisk nærvær. Sådan handler du ved mistanke om vold og seksuelle overgreb På de foregående sider er det beskrevet, hvilke tegn du skal lægge mærke til. I det næste beskrives, hvordan du som ansat i Syddjurs Kommune skal handle, hvis du får mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb. 10

11 Skal jeg have beviser? Det korte svar er: Nej. Når du står i en situation, hvor du overvejer, om et barn har været udsat for vold eller seksuelle overgreb kan du let komme i tvivl, om det du har observeret, er nok at gå videre med. I handleplanerne s guides du i, hvordan du skal håndtere din viden. Et vigtigt budskab er, at ingen mistanke er for lille til at holde for dig selv, men du skal dele dine bekymringer med de rigtige personer. Måske er din lille bid af viden, det der får brikkerne til at falde på plads i en anden sammenhæng. Vi arbejder med tre vidensniveauer: bekymring, mistanke og konkret viden. Bekymring En bekymring er en diffus oplevelse af, at der er signaler på mistrivsel hos et barn eller i dets familie. Her er ikke tale om, at man har konkret viden om en konkret handling begået af en bestemt person. Du har måske observeret et enkelt eller få af tegnene som er beskrevet s. 5-7, men der er også andre nærliggende forklaringer på, hvorfor barnet udviser disse tegn. En bekymring beskrives også tit som en mavefornemmelse uden at man rigtigt har noget faktuelt at hænge den op på. Mistanke Mistanke forstås som mere end blot en bekymring. Du har f.eks. observeret flere af tegnene, f.eks. de fysiske tegn s. 5 7 og hvis du prøver at finde andre forklaringer, forekommer de dig mere søgte. Hvis du har børnefaglig viden har du måske over tid observeret bekymrende adfærd. Mistanke kan beskrives som alarmklokker der begynder at ringe. Konkret viden Konkret viden om at et konkret barn eller en ung har været udsat for en konkret handling eller overgreb begået af en eller flere personer. Denne viden kan komme fra udsagn fra barnet/den unge, tilståelse fra krænkeren eller fra vidner. Hvis et barn eller en ung selv fortæller om et overgreb, skal det behandles som konkret viden, selvom der ikke er beviser i rettens forstand. Den korte version Udspørg eller afhør aldrig barnet - det er politiets opgave Orientér aldrig andre end din leder Det er normalt vigtigt, at det er lederen der underretter, men hvis din leder ikke underretter, har du en personlig pligt til at underrette. Se afsnittet Du har skærpet underretningspligt. Tal aldrig med pressen henvis til velfærdsdirektøren. 11

12 Kontakten til Myndighedsafdelingen Kontakten til Myndighedsafdelingen foregår på forskellige måder afhængig af sagens karakter. Hvis du ved, at barnet allerede har en socialrådgiver i Myndighedsafdelingen, kan du kontakte denne direkte. Udenfor arbejdstid skal du bruge følgende kontaktguide. Har barnet ikke allerede en socialrådgiver, eller hvis du ikke ved det, må du også bruge kontaktguiden. Kontaktguide Henvendelsens Karakter Kontakt Hvornår Hvem svarer, og hvad sker der efterfølgende Almindelige under- Hele døgnet, Døgnvagten eller Mod- retninger og under- men kun fra tagelsen i Myndig- retninger, som du privat mail- hedsafdelingen vurde- har indgivet mundt- adresse, hvis du rer indenfor 24 timer ligt, som du ifølge underretter som om der er behov for at handleplanerne skal privatperson. iværksætte akutte for- følge op skriftligt. anstaltninger. Du får en kvittering for modtagelsen indenfor 6 dage. Du vil som fagperson få besked om, hvad din underretning konkret har ført til. Råd og vejledning, Modtagelsen I telefontiden Socialrådgivere/ herunder når du er i Mandag og tirs- leder i Myndighedsaf- tvivl om, hvorvidt der dag kl delingen. skal indgives under- Afdelingsleder Torsdag kl. retning om vold og (kun når en ansat i Syddjurs seksuelle overgreb Kommune mistænkes) Fredag kl

13 Akutte henvendel- Døgnvagten Aften, nat og En socialrådgiver fra ser, der ikke kan weekend Syddjurs Kommune afvente administrati vurderer, om der er onens åbningstid behov for at iværksætte akutte foranstaltninger. Du får en kvittering for modtagelsen indenfor 6 dage. Du vil som fagperson få besked om, hvad din underretning konkret har ført til. Du har underrettet om vold eller seksuelle overgreb hvad nu? Personer, der ikke arbejder med barnet til daglig Hvis du ikke har den daglige kontakt, skal du forberede dig på, at du ikke bliver en del af den fremadrettede proces. Du har som fagperson ret til at få information, om hvad din underretning har ført med sig, men i sager om mistanker om vold og overgreb bliver der først givet besked sent i forløbet. Det skyldes primært hensynet til politiets efterforskning. Du kan kontakte Myndighedsafdelingen og få be- eller afkræftet om din underretning har ført til en handling, men ikke hvilken handling. Alle henvendelser bliver behandlet professionelt, selvom du ikke umiddelbart hører mere til det. Personer, der arbejder med barnet til daglig Hvis din daglige opgave knytter sig til barnet, vil du stå i nogle dilemmaer, som du skal rumme i den tid, det tager, at få sagen afklaret. Du skal måske se forældrene i øjnene hver dag uden at fortælle dem noget. Du skal finde ud af, hvordan du agerer i forhold til det barn, der stadig kommer hos dig. Du skal også finde ud af at være i en kollegial sammenhæng, hvor du og din leder måske er de eneste, der har kendskab til sagen. Din vigtigste opgave i denne periode er at holde fokus på barnet. Prøv at give det involverede barn den nødvendige støtte samtidig med, at den vante struktur og hverdag omkring barnet opretholdes. Krisereaktioner hos de voksne kan traumatisere barnet yderligere. Hvis barnet fortæller dig noget omkring overgrebene, så prøv ikke at reagere for voldsomt, men anerkend det gode i at barnet fortæller dig om det. Vis barnet at du kan tåle at høre om det, som barnet vil fortælle ved at være nysgerrig og stille åbne spørgsmål. Bekræft 13

14 barnets egne grænser og dets ret til at sige fra. Skriv ned, hvad barnet fortæller dig og undlad at udspørge barnet og benytte ja/nej-spørgsmål, da det kan påvirke efterforskningen 6. Som leder skal du støtte de medarbejdere, der er involveret i sagen i at kunne rumme uvisheden. Se mere om hvordan du som leder eller medarbejder forholder dig efter underretningen i Kommunalt beredskab vejledningsmateriale til håndtering af sager med overgreb mod børn og unge s. 34 ff. Sådan behandler Myndighedsafdelingen en sag om mulig vold eller seksuelle overgreb Myndighedsafdelingen handler efter nedskrevne retningslinjer når der modtages en underretning om vold eller seksuelle overgreb. Myndighedsafdelingens primære opgaver er at beskytte barnet mod eventuelle nye overgreb og at sikre, at barnet får den hjælp og støtte, som det har behov for. Beskyttelse af barnet Når en underretning om vold eller seksuelle overgreb modtages, vurderes det akutte behov for støtte og beskyttelse straks. Politiet kontaktes for råd og vejledning og i samråd med politiet vurderes det også, om en indgriben fra Myndighedsafdelingens side vil forhindre politiets efterforskningsmuligheder. Hvis der er tale om meget konkrete tegn på vold eller seksuelle overgreb, anmelder Myndighedsafdelingen sagen til politiet hurtigst muligt. I forbindelse med anmeldelse til politiet koordineres politiets indsatser og Myndighedsafdelingens indsatser i et samarbejde mellem politiet og socialrådgiveren. Hvis vurderingen er mere uklar, vurderes det i den enkelte sag, om det er mest hensigtsmæssigt at kontakte familien og drøfte mistanken og vurdere, om der skal iværksættes hjælpeforanstaltninger, eller om der skal foretages politianmeldelse. Støtten til barnet er ikke afhængig af en eventuel straffesags udfald, eller om sagen anmeldes til politiet. Det betyder, at selvom politiet henlægger sagen eller den formodede gerningsmand ikke dømmes, vil der fortsat være en indsats i Myndighedsafdelingen for at hjælpe barnet. Hvis du er i tvivl om det er nødvendigt at anmelde eller kontakte politiet, skal din tvivl komme barnet til gode og du bør kontakte politiet. Samarbejde med politiet I mange tilfælde drøftes sager anonymt med en kontaktperson ved Østjyllands Politi, afdelingen for personfarlig kriminalitet. Samarbejdet sikrer, at Myndighedsafdelingens handlinger afstemmes med politiets muligheder for efterforskning. Hvis der indgives politianmeldelse handler Myndighedsafdelingen i tæt samarbejde med politiet i den konkrete sag. Børnehuset Hvis et barn er udsat for overgreb skal der muligvis tages kontakt til Børnehus Midt. Der tages kontakt til Børnehus Midt, hvis følgende faktorer er opfyldt: 6 Læs evt. mere i Red Barnets udgivelse: Når en mistanke er blevet til en sag 14

15 der er viden om eller mistanke om, at et barn eller en ung har været udsat for voldelige og/eller seksuelle overgreb hvis sagen involverer samarbejde med politi og/eller sundhedsvæsen når kommunen på baggrund af mistanke eller viden om overgreb skal udarbejde en børnefaglig undersøgelse efter Servicelovens 50 eller en revideret undersøgelse af barnets/den unges forhold Forældre kan ikke på egen hånd tage kontakt til Børnehus Midt. Kontakten skal ske gennem Myndighedsafdelingen. Se Formålet med børnehusene er, at børn, der har været udsat for seksuelle eller voldelige overgreb, får en højt kvalificeret og koordineret indsats samlet på ét, børnevenligt sted. De relevante myndigheder samles så vidt muligt i børnehusene for at sikre en koordineret og skånsom tværfaglig indsats af høj kvalitet over for det enkelte barn og den enkelte unge samt deres nærmeste omsorgspersoner. Der kan også udføres afhøringer af børn i Børnehusene. Lokale handleplaner Denne beredskabsplan beskriver, hvordan informationer gives videre imellem forskellige afdelinger og myndigheder. I de enkelte administrationer og institutioner vil der derudover være et behov for at vide, hvordan sager af denne type håndteres lokalt. En lokal handleplan for en institution eller skole kan f.eks. indeholde overvejelser om følgende: Hvordan skal der orienteres om en sag, der vedrører en større forældrekreds? Skal der stilles supervision til rådighed for de involverede? Hvad siger vi til de andre børn i institutionen? Hvad kan vi gøre, for at samarbejdet med forældrene ikke går i stykker? Hvordan kan vi tage hånd om medarbejdergruppen? Der er stor hjælp at hente i Socialstyrelsens udgivelse: Kommunalt beredskab vejledningsmateriale til håndtering af sager med overgreb mod børn og unge. Bemærk at alle ansatte i Syddjurs Kommune, som i gennem deres ansættelse har kontakt til børn og unge, skal have kendskab til det kommunale beredskab, herunder de lokale handleplaner. Handleguide ved vold og seksuelle overgreb I det følgende finder du en skematisk oversigt over, hvordan du skal handle. Oversigten er delt op efter, hvem der mistænkes for overgrebet eller volden. Når du skal handle forskelligt, skyldes det, at der er mange forskellige hensyn at tage. Vigtigst i denne sammenhæng er politiets opklaringsmuligheder og forældrenes tidlige inddragelse på en hensigtsmæssig måde. 15

16 Handleplaner: Du mistænker en person i barnets familie en person udenfor barnets bopæl og familie, eller ikke nogen bestemt en person ansat i Syddjurs Kommune et andet barn under 15 år 16

17 Du mistænker en person i barnets familie/bopæl Ikke grund til bekymring eller underretning Tvivl: Leder kontakter Modtagelsen på telefon: og drøfter sagen Leder beslutter sammen med Modtagelsen, at der ikke skal indgives underretning. Observer fortsat. barnet og hold øje med tegn på bekymring. Hvis bekymringen fortsætter overvej da igen at underrette. Se afsnittet "du har skærpet underretningspligt" s. Medarbejder har mistanke/viden om vold eller seksuelle overgreb Medarbejder drøfter sagen med sin nærmeste leder Leder vurderer, om der straks skal sendes underretning til syddjurs.dk, om der er tvivl eller om der ikke er grund til bekymring. Orienter ikke forældrene Hvis der ikke er tvivl sendes straks en underretning til k. I særlige tilfælde kan underretningen indledningsvis foregå telefonisk. Se afsnittet "Kontakt til Myndighedsafdelingen" Leder beslutter sammen med Modtagelsen, at der skal indgives underretning Myndighedsafdelingen handler i samarbejde med politiet Hvis der ikke bliver en politisag, informerer Myndighedsafdelingen lederen herom, hvorefter lederen orienterer familien om, at der har været underrettet. Selvom der ikke bliver en politisag, bliver underretningen behandlet i Myndighedsafdelingen. Se afsnittet "du har skærpet underretningspligt" s.... Håndteringen heraf kan indgå i en lokal handleplan. Hvis der bliver en politisag, afventer lederen kontakt fra politiet.

18 En person udenfor barnets bopæl og familie mistænkes eller når du ikke mistænker en bestemt Medarbejder har mistanke/viden om vold eller seksuelle overgreb Medarbejder drøfter sagen med sin nærmeste leder Leder vurderer, om der straks skal sendes underretning til yddjurs.dk, om der er tvivl eller ikke grund til bekymring. Ikke grund til bekymring eller underretning Tvivl: Leder kontakter Modtagelsentelefon , og drøfter sagen Hvis der ikke er grund til tvivl, holder lederen et afklarende møde med forældrene Leder beslutter sammen med Børn og Familie, at der ikke skal indgives underretning. Leder beslutter sammen med Børn og Familie, at der skal indgives underretning. Efter mødet sender lederen straks en underretning til k. I særlige tilfælde kan underretningen indledningsvis foregå telefonisk. Se afsnittet "Kontakt til Myndighedsafdelingen". Observer fortsat barnet og hold øje med tegn på bekymring. Hvis bekymringen fortsætter overvej da igen at underrette. Se afsnittet "du har skærpet underretningspligt" s.... Myndighedsaf delingen handler i samarbejde med politiet Hvis der ikke bliver en politisag, informerer Myndighedsafdelingen lederen herom. Selvom der ikke bliver en politisag, bliver underretningen behandlet i Myndighedsafdelingen. Se afsnittet "du har skærpet underretningspligt" s.... Hvis der bliver en politisag. afventer lederen kontakt fra politiet 1

19 En person ansat i Syddjurs Kommune mistænkes Ikke grund til bekymring eller underretning Hvis mistanken er åbenbart grundløs, udfærdiger lederen et notat om sagen til fagchefen. Medarbejder har mistanke/viden om vold eller seksuelle overgreb. Mistanken retter sig imod en kollega/leder. Medarbejder drøfter sagen med sin nærmeste leder. Hvis lederen mistænkes, drøftes sagen med dennes leder. Leder vurderer, om der straks skal sendes underretning til yddjurs.dk om der er tvivl eller ikke grund til bekymring. Tvivl: Leder kontakter leder af Myndighedsafdelingen (se kontaktoplysninger s...) eller Familiechefen. Leder orienterer endvidere sin fagchef. Leder beslutter sammen med leder af Myndighedsafdelingen, at der ikke skal indgives underretning. Leder beslutter sammen med leder af Myndighedsafdelingen, at der skal indgives underretning Observer fortsat barnet og hold øje med tegn på bekymring. Hvis bekymringen fortsætter overvej da igen at underrette. Se afsnittet "du har skærpet underretningspligt" s.... Hvis der ikke er tvivl, sender lederen straks en underretning til og inddrager straks fagchefen. Underretningen kan indledningsvis foregå telefonisk. Myndighedsafdelingen handler i samarbejde med politiet og de berørte forvaltningers fagchefer, herunder også spørgsmål om inddragelse af barnets og institutionens øvrige forældre. Der laves lokale handleplaner for dette i de enkelte administrationer. Fagchefen overtager personalesagen i samarbejde med HR Fagchef sikrer samtaler med alle de berørte parter, den krænkede og dennes familie. Fagchefen orienteres også skriftligt om sagen med alle relevante og fakuelle oplysninger Fagchefen informerer lederen, om der bliver en polititsag. Der laves lokale handleplaner for information til den (tidligere) mistænkte medarbejder, det øvrige personale og evt. andre (f.eks. den øvrige forældregruppe). Hvis der bliver en politisag, afventer lederen kontakt fra politiet 2

20 Et andet barn under 15 år mistænkes Medarbejder har mistanke/viden om vold eller seksuelle overgreb Medarbejder drøfter sagen med sin nærmeste leder, herunder overvejer, om der reelt er tale om en krænkelse (se afsnittet "Børns overgreb på andre børn" s....) Leder vurderer om Modtagelsen skal kontaktes eller om der ikke er grund til bekymring. Ikke grund til bekymring eller underretning Leder kontakter Modtagelsen på og drøfter sagen Leder beslutter sammen med Modtagelsen, at der ikke skal indgives underretning. Handlingen er foregået i en institution eller skole Hvis mistanken ikke afkræftes ved samtalen: 1. reserver to mødetidspunkter hos Modtagelsen, som kan meddeles til forældrene ved møde 2. arranger møde med de to forældrepar hver for sig. Andre Underretning hvis drøftelsen med Modtagelsen ikke fjerner bekymringen. Observer børnene, hold øje med tegn på bekymring. Hvis bekymringen fortsætter overvej da igen at underrette. Skole- /institutionslederen afholder møder med begge hold forældre hver for sig. Hvis ikke mistanken blankt kan afvises, oplyser lederen, at der vil blive lavet en underretning. Forældrene orienteres om indholdet af underretningen, og opfordres til at komme med suplerende oplysninger om forældrenes syn på sagen. Samtidig oplyses, at Modtagelsen vil indkalde til møde om sagen på den aftalte dato Efter mødet sendes straks en underretning til djurs.dk. I særlige tilfælde kan underretningen indledningsvis foregå telefonsik. Se afsnittet "Kontakt til Myndighedsafdeli ngen" Hvis mistanken fuldstændigt afkræftes på mødet, aflyses den reserverede tid ved Børn og Familie Myndighedsafdeli ngen undersøger hvordan børnene støttes og iværksætter støtten. Der laves lokale handleplaner for håndteringen herefter 3

Beredskabsplan overgreb mod børn og unge

Beredskabsplan overgreb mod børn og unge Beredskabsplan overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse INDLEDNING 3 VIDEN OM VOLD OG SEKSUELLE OVERGREB 4 DEFINITION AF BEGREBER 4 DET SIGER LOVEN OM VOLD 5 BØRNS OVERGREB PÅ ANDRE BØRN 6 TEGN OG

Læs mere

Syddjurs Kommunes beredskabsplan

Syddjurs Kommunes beredskabsplan Til: Medarbejdere under FI Udvalget Syddjurs Kommunes beredskabsplan 29. november 2014 Kontaktperson: Christina Kaae Simonsen Tlf.: 8753 5056 cksi@syddjurs.dk - til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling

Læs mere

Handleplan ved vold og seksuelle overgreb i Hadsten By Området:

Handleplan ved vold og seksuelle overgreb i Hadsten By Området: Handleplan ved vold og seksuelle overgreb i Hadsten By Området: Opstår der mistanke om vold eller seksuelle overgreb, er det vigtigt, at vi tager mistanken alvorligt. Det er vigtigt, vi er opmærksomme

Læs mere

PROCEDURE ved OVERGREB

PROCEDURE ved OVERGREB PROCEDURE ved OVERGREB FORORD Som voksne har vi ansvar for at beskytte børn og unge, både vores egne og dem vi tager hånd om som professionelle, særligt når det handler om så alvorlige emner som vold og

Læs mere

Beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Forår 2014

Beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Forår 2014 Beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Forår 2014 1 Indledning Ifølge Servicelovens 19 stk. 5, skal kommunerne udarbejde et beredskab

Læs mere

Underretningspligt. Hvornår Hvordan og hvorfor?

Underretningspligt. Hvornår Hvordan og hvorfor? Underretningspligt Hvornår Hvordan og hvorfor? Hvem skal underrette: Almindelig underretningspligt (servicelovens 154) : Omfatter alle privat personer som får kendskab til, at et barn/en ung udsættes for

Læs mere

- beredskab og handlevejledninger for ansatte i Viborg Kommune

- beredskab og handlevejledninger for ansatte i Viborg Kommune Denne pjece henvender sig til alle fagpersoner, der er i direkte kontakt med børn under 18 år. - beredskab og handlevejledninger for ansatte i Viborg Kommune Hvad er overgreb? Overgreb defineres i dette

Læs mere

Beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge i skole, klub, SFO og dagtilbud

Beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge i skole, klub, SFO og dagtilbud Center for Dagtilbud og Skoler Beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge i skole, klub, SFO og dagtilbud forår 2014 Indhold Indledning...

Læs mere

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Beredskab og Handlevejledning Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Forord Dette beredskab retter sig mod alle medarbejdere og ledere

Læs mere

Retningslinjer og vejledning for håndtering af mistanke eller viden om overgreb mod børn og unge

Retningslinjer og vejledning for håndtering af mistanke eller viden om overgreb mod børn og unge Retningslinjer og vejledning for håndtering af mistanke eller viden om overgreb mod børn og unge Dette beredskab henvender sig til alle professionelle i Fredensborg Kommune, der i deres arbejde har kontakt

Læs mere

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING kolding kommune 2014 OV1_Kvadrat_RØD Kort udgave af BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING til forebyggelse og håndtering af sager med mistanke og viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge 1 Forebyggelse

Læs mere

Brug dem som et udgangspunkt for arbejdet med jeres egen politik. De indeholder nogle af de emner, som I kan have med i jeres overvejelser.

Brug dem som et udgangspunkt for arbejdet med jeres egen politik. De indeholder nogle af de emner, som I kan have med i jeres overvejelser. FAKTA Faktakortene giver jer et udpluk af de mest relevante lovtekster, fx underretningspligt, tavshedspligt, udveksling af oplysninger og straffelov, samt definitioner på seksualitet og overgreb. Sådan

Læs mere

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa kommunes koordinationsforum vedr. forebyggelse af og håndtering af vold og seksuelle

Læs mere

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa kommunes koordinationsforum vedr. forebyggelse af og håndtering af vold og seksuelle

Læs mere

Det kommunale beredskab. forebyggelse, opsporing og indsats ved mistanke eller viden om overgreb begået mod børn og unge

Det kommunale beredskab. forebyggelse, opsporing og indsats ved mistanke eller viden om overgreb begået mod børn og unge Det kommunale beredskab forebyggelse, opsporing og indsats ved mistanke eller viden om overgreb begået mod børn og unge 1. Indledning Som menneske og fagperson kan vi alle blive i tvivl, når der opstår

Læs mere

Beredskabsplan for vold og seksuelle overgreb mod børn og unge.

Beredskabsplan for vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Beredskabsplan for vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Indhold Indledning Indledning Viden om vold og seksuelle overgreb................................................ 4 Definition af begreber...5

Læs mere

Forebyggelse og håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge

Forebyggelse og håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Forebyggelse og håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Marts 2014 Indhold Indledning... 3 Definitioner af begreber... 4 Mulige tegn og reaktioner hos børn og unge,... 5 der er udsat

Læs mere

WHO har lavet en definition. på seksualitet (se bilag) som vi her på skolen har valgt at tage udgangspunkt i, når vi snakker om seksualitet.

WHO har lavet en definition. på seksualitet (se bilag) som vi her på skolen har valgt at tage udgangspunkt i, når vi snakker om seksualitet. Formål med Løvvangskolens seksualvejledning Formålet med at have en seksualpolitik og vejledning er altså, at skabe klarhed og rimelige rammer for, hvad der er socialt acceptabelt eller direkte lovpligtigt,

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE BEREDSKABSPLAN VED OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE

ALLERØD KOMMUNE BEREDSKABSPLAN VED OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE ALLERØD KOMMUNE BEREDSKABSPLAN VED OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Denne pjece indeholder en handleguide til ansatte i Allerød kommunes skoler, dagtilbud og foreninger om, hvordan overgreb og mistanke om overgreb

Læs mere

Beredskabsplan. i sager vedrørende seksuelle overgreb. Børne- Ungeforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Beredskabsplan. i sager vedrørende seksuelle overgreb. Børne- Ungeforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Børne- Ungeforvaltningen og Beredskabsplan i sager vedrørende seksuelle overgreb Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68

Læs mere

Beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Forår 2014

Beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Forår 2014 Beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Forår 2014 1 Indledning Ifølge Servicelovens 19 stk. 5, skal kommunerne udarbejde et beredskab

Læs mere

Beredskab og handlevejledninger

Beredskab og handlevejledninger FURESØ KOMMUNES Beredskab og handlevejledninger - ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge 2 INDHOLD 1. Indledning... 5 2. Målgruppe og definitioner... 6 Målgruppe... 6 Definitioner og lovgivning...

Læs mere

Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i

Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i Indhold Indledning...3 Forebyggelse...4 Hvad er omsorgssvigt

Læs mere

BEREDSKAB OG HANDLEVEJLEDNINGER - VED VIDEN ELLER MISTANKE OM OVERGREB MOD BØRN OG UNGE

BEREDSKAB OG HANDLEVEJLEDNINGER - VED VIDEN ELLER MISTANKE OM OVERGREB MOD BØRN OG UNGE BEREDSKAB OG HANDLEVEJLEDNINGER - VED VIDEN ELLER MISTANKE OM OVERGREB MOD BØRN OG UNGE Beredskab og handlevejledninger Myndighedsafdelingen Oktober 2014 Billeder: colourbox.dk, shutterstock.com Indhold

Læs mere

Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn i Distrikt Bremdal.

Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn i Distrikt Bremdal. Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn i Distrikt Bremdal. Bremdal Dagtilbud, SFO og Skole. Indledning Dette beredskabs- skriv retter sig mod alle medarbejdere og ledere ansat på Bremdal

Læs mere

Beredskabsplan.... hvis omsorgen svigter BRØNDBY KOMMUNE

Beredskabsplan.... hvis omsorgen svigter BRØNDBY KOMMUNE Beredskabsplan... hvis omsorgen svigter BRØNDBY KOMMUNE BEREDSKABSPLAN 2 Forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og unge Brøndby Kommunes beredskabsplan 2013 Indhold Indledning...3 Definition af

Læs mere

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Indholdsfortegnelse: Hvis mistanken retter sig mod en ansat... 5 Hvis mistanken retter sig mod en forælder/anden

Læs mere

Overgreb. Handleplan for Herningsholmskolen

Overgreb. Handleplan for Herningsholmskolen Overgreb Handleplan for Herningsholmskolen Center for Børn og Forebyggelse Center for Børn og Læring 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Definitioner af seksualitet, seksuelle overgreb og vold

Læs mere

Beredskab Handlemuligheder ved omsorgssvigt, fysiske og seksuelle overgreb

Beredskab Handlemuligheder ved omsorgssvigt, fysiske og seksuelle overgreb Beredskab Handlemuligheder ved omsorgssvigt, fysiske og seksuelle overgreb Vejledning til lærere, pædagoger og andre, der arbejder med børn og unge i Indhold Indledning... 3 Forebyggelse... 4 Hvad er omsorgssvigt

Læs mere

Tårnby Kommunes beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge.

Tårnby Kommunes beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge. Tårnby Kommunes beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge. Indholdsfortegnelse Part 1. Indledning... 4 Definitioner og lovgivning...5 Vold...5 Strafferetslige

Læs mere

Hørsholm Kommune. Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn

Hørsholm Kommune. Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn Hørsholm Kommune Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn 2013 1 Indholdsfortegnelse: Indledning.............................3 Forebyggelse...........................3 Bekymring mistanke

Læs mere

RAPPORT. Beredskabsplan ved mistanke om overgreb mod børn og unge

RAPPORT. Beredskabsplan ved mistanke om overgreb mod børn og unge RAPPORT Beredskabsplan ved mistanke om overgreb mod børn og unge Foto: 2/12 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Hvad er seksuelle overgreb og vold?...5 Strafferetslige bestemmelser...5 Tidlig opsporing...5

Læs mere

BALLERUP KOMMUNES HANDLEVEJLEDNING VED MISTANKE, BEKYMRING ELLER VIDEN OM ANSATTES SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Side 1

BALLERUP KOMMUNES HANDLEVEJLEDNING VED MISTANKE, BEKYMRING ELLER VIDEN OM ANSATTES SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Side 1 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 FORORD 3 Beredskabsteamets medlemmer 3 FOREBYGGELSE 4 Hvad siger loven? 4 BEKYMRING - MISTANKE - KONKRET VIDEN 5 En bekymring 5 En mistanke 5 En konkret

Læs mere

Seksuelle overgreb mod børn og unge Temadag, småbørnsområdet Esbjerg Kommune 30. maj 2013 Anette Hammershøi og Merete Bonde Jørgensen, konsulenter i SISO Program Præsentation Seksuelle overgreb mod børn

Læs mere

Indhold Vejledning til beredskabet overgreb mod børn... 2 Målgruppen... 2 Definitioner og begreber i sager om vold og seksuelle overgreb...

Indhold Vejledning til beredskabet overgreb mod børn... 2 Målgruppen... 2 Definitioner og begreber i sager om vold og seksuelle overgreb... Indhold Vejledning til beredskabet overgreb mod børn... 2 Målgruppen... 2 Definitioner og begreber i sager om vold og seksuelle overgreb... 2 Hvad er vold?... 2 Hvad er et seksuelt overgreb?... 3 Tegn

Læs mere

Politik til forebyggelse og tidlig opsporing af vold, samt psykisk og fysisk overgreb

Politik til forebyggelse og tidlig opsporing af vold, samt psykisk og fysisk overgreb Politik til forebyggelse og tidlig opsporing af vold, samt psykisk og fysisk overgreb I Børnegården ønsker vi at hindre og/eller mindske seksuelle overgreb og vold mod børn, via forebyggelse, synlighed

Læs mere

Giv agt! En beredskabsplan til medarbejdere i Bording Børnehave ved mistanke om overgreb på børn.

Giv agt! En beredskabsplan til medarbejdere i Bording Børnehave ved mistanke om overgreb på børn. Giv agt! En beredskabsplan til medarbejdere i Bording Børnehave ved mistanke om overgreb på børn. Maj 2016 1 Denne folder er lavet til medarbejdere i Bording Børnehave. Du kan finde vores kommunale beredskabsplan

Læs mere

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Vi Vigtige telefonnummer: Familierådgivningen: 74 34 10 54 - Bed om akutvagten Uden for arbejdstid kontaktes politiet på 114. Politiet vil tilkalde

Læs mere

Børne- og Ungeområdets Beredskabsplan ved overgreb mod Børn og Unge

Børne- og Ungeområdets Beredskabsplan ved overgreb mod Børn og Unge Børne- og Ungeområdets Beredskabsplan ved overgreb mod Børn og Unge December 2014 Indhold 1. Indledning...3 2. Definitioner på seksuelle overgreb, fysisk og psykisk vold...4 2.1. Definition af seksuelle

Læs mere

HANDLEGUIDE. Vi passer på børn og unge. Beredskab til opsporing og håndtering af vold, seksuelle overgreb og omsorgssvigt mod børn og unge.

HANDLEGUIDE. Vi passer på børn og unge. Beredskab til opsporing og håndtering af vold, seksuelle overgreb og omsorgssvigt mod børn og unge. HANDLEGUIDE Lolland Kommune - August 2015 Vi passer på børn og unge Beredskab til opsporing og håndtering af vold, seksuelle overgreb og omsorgssvigt mod børn og unge. Indhold Indledning... 3 1. Generel

Læs mere

BEREDSKABSPLAN Ved bekymring, mistanke eller viden om fysiske, psykiske og/eller seksuelle overgreb mod børn og unge

BEREDSKABSPLAN Ved bekymring, mistanke eller viden om fysiske, psykiske og/eller seksuelle overgreb mod børn og unge BEREDSKABSPLAN Ved bekymring, mistanke eller viden om fysiske, psykiske og/eller seksuelle overgreb mod børn og unge 1 2 Indholdsfortegnelse Forord 4 Målgruppe 5 Frederikshavn Kommunes Omsorgsgruppe 5

Læs mere

Beredskabsplan ved overgreb mod børn og unge

Beredskabsplan ved overgreb mod børn og unge Beredskabsplan ved overgreb mod børn og unge Indhold Indhold...2 1. Indledning...3 2. Definitioner på seksuelle overgreb, fysisk og psykisk vold...4 3. Tidlig forebyggelse og opsporing...5 4. Bekymring...7

Læs mere

Forebyggelse og tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb mod børn

Forebyggelse og tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb mod børn n Forebyggelse og tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb mod børn Indhold Indledning... 2 Definitioner på overgreb... 2 Tikøb Skole og Familiehus handle- og forebyggelsesplan for sager om vold

Læs mere

Forebyggelse og håndtering. af overgreb mod børn og unge. Halsnæs Kommunes handleplan. Oktober 2013

Forebyggelse og håndtering. af overgreb mod børn og unge. Halsnæs Kommunes handleplan. Oktober 2013 Forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og unge Halsnæs Kommunes handleplan Oktober 2013 1 2 Indledning Halsnæs Kommunes handleplan Forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og unge 1, henvender

Læs mere

Håndtering af sager med mistanke eller viden. om vold eller seksuelle krænkelser af børn og

Håndtering af sager med mistanke eller viden. om vold eller seksuelle krænkelser af børn og Håndtering af sager med mistanke eller viden om vold eller seksuelle krænkelser af børn og unge. Handlevejledning for medarbejdere i Ballerup Kommune Indhold Indledning... 3 Hvad er seksuelle overgreb

Læs mere

Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning

Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning Beredskabsplan for Ballerup Kommune når der er mistanke om vold eller seksuelt overgreb på børn eller unge. Udarbejdet 1.11.2013 Redigeret ultimo 2015

Læs mere

Beredskabsplan ved overgreb

Beredskabsplan ved overgreb Beredskabsplan ved overgreb 0 Forord Dette beredskab henvender sig til alle professionelle, der i deres arbejde har kontakt med børn og unge under 18 år. Det gælder både ledere og ansatte i dagpleje, dagtilbud,

Læs mere

Beredskab og handlevejledninger

Beredskab og handlevejledninger Beredskab og handlevejledninger - ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge 2 Beredskab og handlevejledninger Myndighedsafdelingen Juni2014 Billeder: colourbox.dk INDHOLD 1. INDLEDNING 4 2.

Læs mere

Børnehuset Babuska. Forebyggelse af overgreb på børn

Børnehuset Babuska. Forebyggelse af overgreb på børn Skanderborg marts 2014 Børnehuset Babuska Forebyggelse af overgreb på børn Der indhentes en børneattest på alle fastansatte medarbejdere samt løst tilknyttet pædagogisk personale. I Børnehuset Babuska

Læs mere

Børn krænker børn, version maj Handleguide Ved mistanke om seksuelt krænkende adfærd fra barn til barn

Børn krænker børn, version maj Handleguide Ved mistanke om seksuelt krænkende adfærd fra barn til barn Handleguide Ved mistanke om seksuelt krænkende adfærd fra barn til barn Indledning Formålet med denne handleguide er at sikre, at alle kender procedurer og regler ved mistanke om seksuelle overgreb mod

Læs mere

Forord. Dette er Vordingborg Kommunes beredskab.

Forord. Dette er Vordingborg Kommunes beredskab. Kommunalt beredskab Beredskab til opsporing, forebyggelse, og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge i Vordingborg Kommune 1 Forord Der er igennem de sidste år kommet et større

Læs mere

Beredskabsplan til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge

Beredskabsplan til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Beredskabsplan til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Indhold Vigtige oplysninger og kontakter... 1 Indledning... 2 Målgruppe og definitioner...

Læs mere

Børn og Familie HANDLEGUIDE VED MISTANKE OM OVERGREB MOD BØRN OG UNGE

Børn og Familie HANDLEGUIDE VED MISTANKE OM OVERGREB MOD BØRN OG UNGE Børn og Familie HANDLEGUIDE VED MISTANKE OM OVERGREB MOD BØRN OG UNGE INDHOLD FORORD 3 Kontaktoplysninger 3 MÅLGRUPPER OG DEFINITIONER 4 Vold 4 Seksuelle overgreb 4 FOREBYGGELSE HVORDAN? 5 Det organisatoriske

Læs mere

Forebyggelse og tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb mod børn

Forebyggelse og tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb mod børn Forebyggelse og tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb mod børn Oktober 2013 Indhold Indledning... 3 Fem grundpiller i forebyggelsesarbejdet... 4 Tegn og signaler, du skal være opmærksom på...

Læs mere

Beredskabsplan. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge. Center for Børn og Familie

Beredskabsplan. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge. Center for Børn og Familie Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge Center for Børn og Familie Indhold Præsentation af målgruppen for det kommunale beredskab... 4 Forebyggende indsatser på børne- skole

Læs mere

Beredskabsplan vedr. seksuelt misbrug/vold mod børn

Beredskabsplan vedr. seksuelt misbrug/vold mod børn Beredskabsplan vedr. seksuelt misbrug/vold mod børn Medarbejdere i skoler, dag- og døgninstitutioner samt medarbejdere i kommunens øvrige tilbud til børn og unge. Planen henvender sig til medarbejdere

Læs mere

KOMMUNALT BEREDSKAB for sager med. Vold seksuelle overgreb mod børn og unge

KOMMUNALT BEREDSKAB for sager med. Vold seksuelle overgreb mod børn og unge KOMMUNALT BEREDSKAB for sager med & Vold seksuelle overgreb mod børn og unge Forord Roskilde Kommunes vision er, at alle børn og unge i Roskilde Kommune oplever, at de er en del af et fællesskab. Det betyder

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF OVERGREB MOD BØRN OG UNGE

BEREDSKABSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF OVERGREB MOD BØRN OG UNGE BEREDSKABSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF OVERGREB MOD BØRN OG UNGE DRAGØR KOMMUNE Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 22. juni 2017 Indhold Indledning... 2 Definition af et overgreb... 3 Forebyggelse

Læs mere

Beredskabsplan i Faaborg Midtfyn Kommune overgreb mod børn

Beredskabsplan i Faaborg Midtfyn Kommune overgreb mod børn Beredskabsplan i Faaborg Midtfyn Kommune overgreb mod børn Vejledning til beredskabet overgreb mod børn Forord Dette beredskab retter sig mod alle medarbejdere og ledere ansat i Faaborg-Midtfyn Kommune,

Læs mere

Beredskabsplan. ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge

Beredskabsplan. ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Norddjurs Kommune - Beredskabsplan ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Beredskabsplan ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Fysisk, psykisk og

Læs mere

Beredskabsplan. ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge

Beredskabsplan. ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Norddjurs Kommune - Beredskabsplan ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Beredskabsplan ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Fysisk, psykisk og

Læs mere

Fysisk vold omfang. Program 07-02-2013

Fysisk vold omfang. Program 07-02-2013 Randers Kommune, 6. februar 2013 Merete Bonde Jørgensen, konsulent i SISO Program Tegn og signaler hos børn i en voldsramt familie Hvad gør volden ved barnet? Hvordan taler du med barnet om volden? Hvad

Læs mere

1. oktober 2013 BEREDSKABSPLAN VEDRØRENDE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE

1. oktober 2013 BEREDSKABSPLAN VEDRØRENDE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE 1. oktober 2013 BEREDSKABSPLAN VEDRØRENDE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Indhold INDLEDNING... 4 Definitioner... 6 Definition af overgreb på børn og unge... 6 Definition - vold... 7 Strafferetslige bestemmelser

Læs mere

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Beredskab og retningslinjer Kultur og Familieforvaltningen www.skive.dk Indholdsfortegnelse: Indledning... s. 2 Bekymring, mistanke

Læs mere

Temadag. Karen Jørgensen, Konsulent i SISO Malene Lund, Konsulent i SISO

Temadag. Karen Jørgensen, Konsulent i SISO Malene Lund, Konsulent i SISO Temadag Kerteminde kommune maj 2012 Karen Jørgensen, Konsulent i SISO Malene Lund, Konsulent i SISO Program Præsentation af SISO Definition og omfang Hvordan kan vi som fagpersoner bidrage til en tidlig

Læs mere

Handleguide. om underretninger

Handleguide. om underretninger Handleguide om underretninger Handleguide Om underretning til Familieafdelingen ved bekymring for et barns situation eller udvikling Indledning Formålet med denne handleguide er at sikre, at alle kender

Læs mere

Handleguides til fagpersoner. - ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn

Handleguides til fagpersoner. - ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn Handleguides til fagpersoner - ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn Oktober 2013 Indhold Indledning... 3 Bekymring, mistanke og viden om overgreb... 4 Gode råd til samtalen

Læs mere

KOMMUNALT BEREDSKAB. Vejledningsmateriale til håndtering af sager med overgreb mod børn og unge

KOMMUNALT BEREDSKAB. Vejledningsmateriale til håndtering af sager med overgreb mod børn og unge KOMMUNALT BEREDSKAB Vejledningsmateriale til håndtering af sager med overgreb mod børn og unge VIDEN og KOMPETENCER HANDLING Kolofon Titel Kommunalt beredskab Vejledningsmateriale til håndtering af sager

Læs mere

Mistanke om seksuelle og voldelige overgreb mod børn og unge under 18 år

Mistanke om seksuelle og voldelige overgreb mod børn og unge under 18 år Handlevejledning Mistanke om seksuelle og voldelige overgreb mod børn og unge under 18 år Beredskab og retningslinier for ansatte der arbejder med børn og unge i Hedensted Kommune Indhold Baggrund........................................

Læs mere

Sønderborg Kommune. Beredskabsplan - overgreb mod børn og unge

Sønderborg Kommune. Beredskabsplan - overgreb mod børn og unge Sønderborg Kommune Beredskabsplan - overgreb mod børn og unge 28-01-2014 Indhold Side Vejledning til beredskabet 3 Kontaktside 4 Definitioner og begreber i sager om vold og seksuelle overgreb 5 Hvad er

Læs mere

Beredskabsplan for forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og unge i Albertslund Kommune en handleguide til medarbejdere og ledere

Beredskabsplan for forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og unge i Albertslund Kommune en handleguide til medarbejdere og ledere Beredskabsplan for forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og unge i Albertslund Kommune en handleguide til medarbejdere og ledere 1 2 Tekstombrydning/layout Anne-Marie Andersen Det Administrative

Læs mere

Fælles. Beredskab. aarhus kommune. Børn og Unge, Kultur og Borgerservice og Sociale Forhold og Beskæftigelse

Fælles. Beredskab. aarhus kommune. Børn og Unge, Kultur og Borgerservice og Sociale Forhold og Beskæftigelse Fælles Beredskab aarhus kommune Børn og Unge, Kultur og Borgerservice og Sociale Forhold og Beskæftigelse indhold 01 02 03 04 05 06 07 08 Forord s. 3 s. 4 Indledning Definitioner på og begreber i sager

Læs mere

Vejledning vedrørende underretning om børn og unge

Vejledning vedrørende underretning om børn og unge Til fagprofessionelle Vejledning vedrørende underretning om børn og unge Hvad siger loven? Alle offentligt ansatte har skærpet underretningspligt (servicelovens 153). Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330

Læs mere

Seksualpolitik - Plan for forebyggelse af seksuelle overgreb

Seksualpolitik - Plan for forebyggelse af seksuelle overgreb Seksualpolitik - Plan for forebyggelse af seksuelle overgreb Baggrund for en nedskrevet seksulpolitik Børnene og de unge på Sølyst har sammenlignet med andre børn og unge - haft en vanskelig livssituation

Læs mere

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE FEBRUAR OKTOBER 2013 2014 Handleguides til fagpersoner ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb

Læs mere

#stopvoldmodbørn 11/2/2017

#stopvoldmodbørn 11/2/2017 Links til materiale fra Red Barnet Fakta og film om skærpet underretningspligt: redbarnet.dk/stopvold Fire film, bl.a. Den perfekte middag om vold i familien: redbarnet.dk/sigdet Kvinders vold og seksuelle

Læs mere

KOMMUNALT BEREDSKAB for sager med. Vold & seksuelle overgreb mod børn og unge

KOMMUNALT BEREDSKAB for sager med. Vold & seksuelle overgreb mod børn og unge KOMMUNALT BEREDSKAB for sager med Vold & seksuelle overgreb mod børn og unge Forord Roskilde Kommunes vision er, at alle børn og unge i Roskilde Kommune oplever, at de er en del af et fællesskab. Det betyder

Læs mere

KOMMUNALT BEREDSKAB for sager med. Vold & seksuelle overgreb mod børn og unge

KOMMUNALT BEREDSKAB for sager med. Vold & seksuelle overgreb mod børn og unge KOMMUNALT BEREDSKAB for sager med Vold & seksuelle overgreb mod børn og unge Forord Roskilde Kommunes vision er, at alle børn og unge i Roskilde Kommune oplever, at de er en del af et fællesskab. Det betyder

Læs mere

Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn i de undertegnede private institutioner, som alle ligger i Kolding Kommune.

Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn i de undertegnede private institutioner, som alle ligger i Kolding Kommune. Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn i de undertegnede private institutioner, som alle ligger i Kolding Kommune. INDLEDNING I oktober 2013 kom der en lovgivningsændring, der kaldes

Læs mere

Retningslinier vedr. seksuelle overgreb.

Retningslinier vedr. seksuelle overgreb. Retningslinier vedr. seksuelle overgreb. Forord For at sikre en ensartet og hurtig indsats ved såvel mistanke som begået overgreb skal alle medarbejdere være bekendt med retningslinjerne, som er beskrevet

Læs mere

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Målgruppe... 3 Formål... 3 Hvad er overgreb?... 3 Når børn begår overgreb mod andre børn... 4 Indholdet... 4 Loven... 5 Hvordan skal jeg

Læs mere

Nordisk Familieterapikongres

Nordisk Familieterapikongres Nordisk Familieterapikongres Familieterapeutiske udfordringer i arbejde med børn og unge, der har seksuelt krænket et andet barn i familien. Børn og seksualitet Baggrundsfaktorer for krænkelser Reaktioner

Læs mere

Beredskabsplan ved overgreb

Beredskabsplan ved overgreb Beredskabsplan ved overgreb 0 Forord Dette beredskab henvender sig til alle professionelle, der i deres arbejde har kontakt med børn og unge under 18 år. Det gælder både ledere og ansatte i dagpleje, dagtilbud,

Læs mere

Seksualpolitik. for Specialcenter Sigrid Undset Vejledning ved mistanke om / kendskab til seksuelle overgreb.

Seksualpolitik. for Specialcenter Sigrid Undset Vejledning ved mistanke om / kendskab til seksuelle overgreb. Seksualpolitik for Specialcenter Sigrid Undset Vejledning ved mistanke om / kendskab til seksuelle overgreb. Der findes ikke acceptable seksuelle overgreb. Der findes ikke gode grunde til ikke at gribe

Læs mere

HANDLEGUIDE. om underretninger

HANDLEGUIDE. om underretninger HANDLEGUIDE om underretninger 1 INDHOLD Indledning... 3 Underretningspligten... 4 Øjeblikkelig underretningspligt... 4 Handleveje ved overvejelse om underretning... 5 Hvad skal en underretning indeholde?...

Læs mere

POLITIK TIL FORBYGGELSE OG OPSPORING AF OVERGREB MOD BØRN

POLITIK TIL FORBYGGELSE OG OPSPORING AF OVERGREB MOD BØRN FORMÅL MED POLITIKKEN Med denne politik ønsker vi at sende et signal om, at forebyggelse og tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb er en meget vigtig del af vores pædagogiske arbejde. Vi ønsker

Læs mere

HANDLEGUIDE BEREDSKAB TIL HÅNDTERING AF VOLD OG SEKSUELLE OVERGREB

HANDLEGUIDE BEREDSKAB TIL HÅNDTERING AF VOLD OG SEKSUELLE OVERGREB HANDLEGUIDE BEREDSKAB TIL HÅNDTERING AF VOLD OG SEKSUELLE OVERGREB 2 INDHOLD INDLEDNING... 4 BAGGRUND... 5 DEFINITIONER PÅ OG BEGREBER I SAGER OM VOLD, PSYKISK VOLD OG SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE...

Læs mere

Handleplan Bikuben Den private selvejende daginstitution Bikuben

Handleplan Bikuben Den private selvejende daginstitution Bikuben Voldelige og seksuelle overgreb Handleplan Bikuben Den private selvejende daginstitution Bikuben Formål med politikken Politikkens overordnede formål er at sætte fokus på og skabe dialog om forebyggelse

Læs mere

Temadag Viborg kommune juni 2012 Merete Bonde Jørgensen, Konsulent i SISO Malene Lund, Konsulent i SISO Program Præsentation af SISO Definition og omfang Hvordan kan vi som fagpersoner bidrage til en tidlig

Læs mere

Såfremt der er mistanke om overgreb foretaget af andre børn: se særlig vejledning herom.

Såfremt der er mistanke om overgreb foretaget af andre børn: se særlig vejledning herom. Handleguide Ved mistanke om seksuelt krænkende adfærd fra voksen til barn Indledning Formålet med denne handleguide er at sikre, at alle kender procedurer og regler ved mistanke om seksuelle overgreb mod

Læs mere

Vejledning til beredskabet. overgreb mod børn

Vejledning til beredskabet. overgreb mod børn Vejledning til beredskabet overgreb mod børn Indhold Vejledning til beredskabet overgreb mod børn... 3 Målgruppen... 3 Definitioner og begreber i sager om vold og seksuelle overgreb... 5 Hvad er vold?...

Læs mere

Lokal beredskabsplan for forebyggelse, tidlig opsporing og håndtering af vold og seksuelle overgreb mod børn. Daginstitutionen Møllehaven

Lokal beredskabsplan for forebyggelse, tidlig opsporing og håndtering af vold og seksuelle overgreb mod børn. Daginstitutionen Møllehaven Lokal beredskabsplan for forebyggelse, tidlig opsporing og håndtering af vold og seksuelle overgreb mod børn. Daginstitutionen Møllehaven Greve Kommune September 2015 Revideres september 2018 1 Indhold

Læs mere

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Nordfyns Kommune har udarbejdet en Beredskabsplan til de ansatte til brug, hvis du i din arbejdsdag kommer i berøring med børn

Læs mere

Bekymring om vold eller seksuelle overgreb på børn og unge

Bekymring om vold eller seksuelle overgreb på børn og unge gladsaxe.dk Bekymring om vold eller seksuelle overgreb på børn og unge Beredskabsplan ved mistanke om vold eller seksuelle overgreb af børn og unge 1 Indhold Forord... 3 Målgruppe og definitioner af vold

Læs mere

Tak til Socialstyrelsen for gennemlæsning og kommentering af underretningsguiden

Tak til Socialstyrelsen for gennemlæsning og kommentering af underretningsguiden Underretningsguide Hvad skal du gøre, når du får kendskab til eller grund til at antage, at et barn eller en ung udsættes for fysisk, psykisk eller seksuelt overgreb eller af andre grunde har behov for

Læs mere

Seksualvejledning. Forebyggelse og beredskabsplan i forhold til seksuelle overgreb og krænkelser

Seksualvejledning. Forebyggelse og beredskabsplan i forhold til seksuelle overgreb og krænkelser Seksualvejledning Forebyggelse og beredskabsplan i forhold til seksuelle overgreb og krænkelser 2 Beredskabsplan i forhold til seksuelle overgreb og krænkelser: Hvis en medarbejder eller leder af en institution,

Læs mere

FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF OVERGREB MOD BØRN OG UNGE

FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF OVERGREB MOD BØRN OG UNGE FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF OVERGREB MOD BØRN OG UNGE Vejle Kommunes handleplan Februar 2014 HANDLEPLAN overgreb mod børn og unge Indledning... 3 Definition af begreber... 4 Definition på seksuelt overgreb...

Læs mere

Beredskabsplan for Vesthimmerlands Kommune ved seksuelle og voldelige overgreb mod børn og unge. Beredskabsplan VHK

Beredskabsplan for Vesthimmerlands Kommune ved seksuelle og voldelige overgreb mod børn og unge. Beredskabsplan VHK Beredskabsplan VHK Ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge samt håndteringen af underretninger 1 Indholdsfortegnelse 1 FYSISK, PSYKISK OG SEKSUEL VOLD... 4 1.1 VOLD KAN IKKE ALTID SES...

Læs mere

Beredskabsplan for Vesthimmerlands Kommune ved seksuelle og voldelige overgreb mod børn og unge. Beredskabsplan VHK

Beredskabsplan for Vesthimmerlands Kommune ved seksuelle og voldelige overgreb mod børn og unge. Beredskabsplan VHK Beredskabsplan VHK Ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge samt håndteringen af underretninger 1 Indholdsfortegnelse 1 FYSISK, PSYKISK OG SEKSUEL VOLD... 4 1.1 VOLD KAN IKKE ALTID SES...

Læs mere