Beredskabsplan - overgreb mod børn og unge - til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beredskabsplan - overgreb mod børn og unge - til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge"

Transkript

1 Beredskabsplan - overgreb mod børn og unge - til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge Familieafdelingen Side 1 af 22 Familie Hovedgaden Rønde Tlf,:

2 Syddjurs Kommunes beredskabsplan 29. november 2014 Kontaktperson: Christina Kaae Simonsen Tlf.: til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge Syddjurs Kommunes beredskabsplan for håndtering af vold og seksuelle overgreb imod børn og unge henvender sig til alle, der i deres arbejde har kontakt med børn og unge under 18 år. Det forventes at disse medarbejdere bidrager aktivt til at forebygge overgreb mod børn og unge, og handler aktivt på en mistanke om overgreb. Selvom denne beskrivelse af det overordnede beredskab retter sig mest til fagfolk på børneområdet, kan den bruges af alle, som i deres arbejde får mistanker eller kendskab til vold eller overgreb. Det kunne f.eks. være en bostøtte, en bibliotekar, eller en sagsbehandler i jobcenteret. Formålet med denne vejledning er at sikre, at alle kender deres rolle og ansvar i forhold til at opdage og handle på viden om vold og seksuelle overgreb på børn og unge. Denne beredskabsplan er for det første en introduktion til en baggrundsviden, som du som ansat har brug for, for at opdage vold eller seksuelle overgreb. For det andet er beredskabsplanen en guide til, hvordan du skal handle, hvis du får mistanke om eller kendskab til, at et barn har været udsat for vold eller seksuelle overgreb. Planen beskriver en hurtig, ensartet og professionel håndtering af mistanker om vold eller seksuelle overgreb mod børn og skal danne grundlag for, at der på institutioner, i skoler og visse administrationer kan udarbejdes lokale handleplaner. Det er nødvendigt at have en beredskabsplan mod vold og seksuelle overgreb fordi vold og seksuelle overgreb er ødelæggende for børns udvikling børn har krav på den bedst mulige hjælp området er komplekst i praksis og lovgivning ikke to tilfælde er ens - der er mange gråzonesager det hjælper os til at huske alle detaljer i håndteringen af krise, følelser, usikkerhed og handletrang det giver os bedre overskud til at holde fokus på barnet det giver overblik over egne og andres roller og opgaver i det tværfaglige samarbejde omkring barnet Side 2 af 22

3 Det skal du vide om vold og seksuelle overgreb Det er strafbart at Ethvert tilfælde, hvor der er mistanke om vold eller seksuelle overgreb, skal tages alvorligt det er aldrig barnets skyld. Det er samtidigt vigtigt at være opmærksom på, at uanset om mistanken viser sig grundløs eller ikke får et retsligt efterspil, er der stadig et barn eller en ung, der har udvist signaler eller tegn, der tyder på, at det har været udsat for vold eller seksuelle overgreb. Et barn, der udviser sådanne signaler, er et barn i mistrivsel, der har behov for professionel hjælp. Definition af begreber For at kunne få øje på og reagere på viden eller mistanke om vold og seksuelle overgreb er det nødvendigt at definere, hvad der forstås ved begreberne og især de begreber, der knytter sig til emnet. I beredskabsplanen bruger Syddjurs Kommune de definitioner på vold og seksuelle overgreb, som SISO, Socialstyrelsen anvender. Begreberne er nærmere beskrevet lige nedenfor. Blufærdighedskrænkelse straffelovens 232 opføre sig uterligt, og derigennem krænke andres blufærdighed og/eller vække forargelse ved sin adfærd, hvis den uterlige handling har relation til noget seksuelt og er af en vis grovhed. Det omfatter f.eks. beføling indenfor eller uden på tøjet, kys, verbal uterlighed, beluring, forevisning af optagelse af utugtige billeder. Berøring med f.eks. fingre, genstande eller tunge udenfor skeden. Voldtægt straffelovens 216 og 217 tiltvinge sig samleje ved vold eller trussel om vold. Det er også strafbart at skaffe sig samleje ved anden ulovlig tvang. Børneporno straffelovens 230, 235 og 235a optage utugtige fotografier, film eller lignende af en person under 18 år med forsæt til at sælge eller på anden måde at udbrede materialet (børneporno) udbrede børneporno, selvom man ikke selv har været med til at fremstille det, besidde, betale for, eller gennem internettet at gøre sig bekendt med børneporno rekruttere, medvirke til, udnytte eller overvære, at en person under 18 år deltager i en forestilling med utugtig optræden Seksuelle overgreb Der er tale om et seksuelt misbrug, når et barn inddrages i seksuelle aktiviteter, som det ikke kan forstå rækkevidden af, udviklingsmæssigt ikke er parat til, og derfor ikke kan give tilladelse til og/eller aktiviteter af denne karakter, der overskrider samfundets sociale og retslige normer. C.H. Kempe Et seksuelt overgreb kan involvere fysisk kontakt f.eks. at krænkeren berører bestemte dele af offerets krop eller opfordrer til at deltage i seksuelle handlinger. Overgreb kan f.eks. også være, at offeret tvinges til at klæde sig af, tvinges til at se på pornografiske billeder, at krænkeren blotter sig, eller at offeret udsættes for seksuel chikane. Samleje eller anden kønslig omgang med børn eller unge straffelovens 219, 222, 223, 223a have samleje eller anden kønslig omgang med sine børn (også adoptivbørn, stedbørn og plejebørn) eller søskende en ung under 18, som er på en institution, som man er ansat på eller tilsynsførende for en ung, som man er betroet til undervisning eller opdragelse en person under 15 år Køb af seksuel ydelse fra prostitueret under 18 år straffelovens 223a købe sex fra en person under 18 år. 3

4 Der er således tale om overgreb, når Vold den voksne udnytter og misbruger et barns tillid det seksuelle overgreb krænker barnets integritet det er en handling, som barnet ikke kan forstå eller misforstår, og som barnet ikke er modent til at give samtykke til eller er i stand til at sige fra overfor det seksuelle overgreb er udtryk for den voksnes behov og sker på den voksnes betingelser Vold er en handling eller trussel, der - uanset formålet - er egnet til eller skader en anden persons integritet, eller som skræmmer, smerter eller skader personen - uanset om personen er et barn eller en voksen. Volden kan have samme effekt på andre personer, der overværer eller overhører handlingen. Volden kan både være en bevidst handling eller en handling, der sker i affekt.. 1 Uanset typen af vold, der begås mod et barn, så er der tale om, at barnet udsættes for en adfærd fra forældre eller andre omsorgsgivere, som er ødelæggende for eller forhindrer udviklingen af et positivt selvbillede hos barnet. Enhver form for vold bringer barnets udvikling og sundhed i fare. Vold omfatter også, når børn er vidne til vold, f.eks. mod en forælder eller søskende." 2 Børns overgreb på andre børn Det er svært at definere, hvad overgreb er, når der er tale om, at krænkeren er et barn. Stor aldersforskel kan være en ulighed i magten, der er bekymrende. Når du skal vurdere, om der er tale om et overgreb, kan du bruge nedenstående vejledning. Det siger loven om vold Straffemæssigt er vold opdelt i en række kategorier af strafbare handlinger, der normalt betegnes almindelig vold straffelovens 244, vold af særlig rå, brutal eller farlig karakter straffelovens 245 og vold med døden/alvorlige skader til følge straffelovens 246. Omskæring af kvinder og piger er særskilt strafbart, uanset om der er givet samtykke, straffelovens 245a. Revselsesretten 1 blev endeligt afskaffet i Danmark i Forældreansvarsloven foreskriver nu, at et barn har ret til omsorg og tryghed. Det skal behandles med respekt for sin person, og må ikke udsættes for legemlig afstraffelse eller anden krænkende behandling. Fysisk vold kan f.eks. være at blive udsat for kropslig smerte gennem slag, spark, brændemærkning, skoldning, kvælertag eller anden form for straf, hvor barnet rammes direkte på kroppen. Det kan være voldsom rystelse og rusk af mindre børn, hvilket kan føre til hjerneskader. Omskæring af drengebørn er vold, når det ikke er udført af en autoriseret læge. Børn under 15 år kan ikke straffes. Hvis der har fundet et overgreb sted imellem to børn, er det begge børn, der har brug for særlig støtte. Du bør være opmærksom, hvis du i forbindelse med børns seksuelle lege bemærker, at legen har en eller flere af følgende elementer: 1 Socialstyrelsen, Kommunalt beredskab vejledningsmateriale til håndtering af sager med overgreb mod børn og unge 2 Socialstyrelsen, Kommunalt beredskab vejledningsmateriale til håndtering af sager med overgreb mod børn og unge 4

5 fysisk eller følelsesmæssigt ubehag for det ene eller begge børn angst, skamfølelse eller skyldfølelse hos de involverede børn bestikkelse, trusler eller tvang tydelige magtforhold eller ligefrem en mobberelation Nedenstående skema kan benyttes i vurderingen af om børns seksuelle lege er bekymrende: Analyseskema vedrørende bekymrende grænseoverskridende adfærd 3 Ikke bekymrende adfærd Bekymrende adfærd Motivation Nysgerrighed Kontrol, hævn, tvang Relation Gensidig, fælles interesse, enighed Ulighed i magt / viden, mobberelation, oplevet mangel på valgmulighed Aktivitet Aldersrelateret, undersøge, berøre Eksplicit gentagelse af voksensex: Slikke, sutte, penetrering af kropshuller med penis, fingre eller ting Emotion /effekt Lyst, munterhed, behag (også seksuelt), ophidselse, spænding Følelse af overmagt, vrede, skadefryd, evt. seksuel ophidselse. (hos ofret: ulyst, skam, angst, skyld) Tegn og signaler hvad skal du lægge mærke til? Børns tegn og reaktioner på overgreb er komplekse og flertydige. De oplistede tegn og reaktioner på de følgende sider kan forekomme ved både vold og seksuelle overgreb. Børn og unge kan reagere, som om de har været udsat for omsorgssvigt, og derfor mistrives. De kan også få sociale og følelsesmæssige vanskeligheder. Hvis et barn eller en ung selv fortæller om vold eller overgreb, er det vigtigt, at det altid tages alvorligt, og at den voksne reagerer (se de konkrete handleplaner på side 15 18) Det kan være svært at identificere hvilke tegn og signaler, der er tegn på vold eller seksuelle overgreb, og hvilke der skyldes andre former for mistrivsel 3 Socialstyrelsen, Den professionelle tvivl, tegn og reaktioner på seksuelle overgreb mod børn og unge 5

6 Tegn på fysisk vold for børn i alle aldre kan være: mærker efter slag (med hånd eller redskaber, brandmærker, sår på kroppen og lignende). Skader efter rusk, kast eller spark. Mærker efter kvælningsforsøg (fingermærker eller snørefurer). brud på arme, ben, kraveben eller andre knoglebrud ved helt små børn: symptomer på shaken baby 4 ; f.eks. kvalme, irritabilitet, kramper Se eksempler på fysiske, psykiske og sociale-/ og adfærdsmæssige tegn på de følgende sider. Afsnittet er inddelt efter børnenes alder 5. 4 Shaken baby syndrom forekommer, hvis et spædbarn er blevet voldsomt rystet, og det derved har fået revet mange, små blodårer over. I cirka 60% af tilfældene medfører det varige hjerneskader eller død, Wikipedia 5 Se mere om tegn i Den professionelle tvivl, SISO 6

7 Små børn Fysiske tegn Rødmen, irritation omkring kønsorganer Have svært ved at gå eller sidde Mave-og fordøjelsesvanskeligheder Klager over utilpashed Ufrivillig vandladning eller afføring Revner i mundvige, sår i munden Synkebesvær, ubehag i forhold til bestemte fødevarer Usædvanlig kropslugt Følger ikke normal vækstkurve Psykiske tegn Humørsvingninger Tristhed Angst Uforklarlig gråd, skrigeture Mareridt, bange for at falde i søvn Ligegyldighed, robotlignende adfærd Ensomhedsfølelse Isolation Reagerer ikke på opfordring på kontakt Trækker sig ind i sig selv/i en skal Mistillid til voksne Utryg tilknytning Bevidst/ubevidtst manipulerer med sin opfattelse af virkeligheden Ukritisk i kontakten til andre Sociale- og adfærdsmæssige tegn Ændring i adfærd Seksualiseret adfærd Overdreven/tvangspræget onani Usædvanlig interesse i /viden om seksualitet udover aldersniveau Koncentrationsvanskeligheder Leg med dukker, hvor seksuelle overgreb illustreres Regredierende adfærd, babysprog Udadreagerende, aggressiv adfærd sparke, slå, bide Hyperaktivitet Følelse af frustration og vrede Frygt for og modvilje mod bestemte personer eller steder Umotiveret gråd Koncentrationsvanskeligheder i forhold til leg og samvær med andre Tavshed Påførelse af selvforskyldt smerte, Banke hovedet ind i ting, trække i hår, skære i sin krop eller billeder 7

8 Mellemstore børn Fysiske tegn Rødmen, irritation omkring kønsorganer Have svært ved at gå eller sidde Mave-og fordøjelsesvanskeligheder Klager over utilpashed Ufrivillig vandladning eller afføring Revner i mundvige, sår i munden Synkebesvær, ubehag i forhold til bestemte fødevarer Usædvanlig kropslugt Følger ikke normal vækstkurve Psykosomatiske smerter, f.eks.hovedpine, mavepine mv. Klager over smerter i underlivet Vanskeligheder med kropslig kontakt, berøring, manglende blufærdighed Mangelfuld eller overdreven personlig hygiejne Psykiske tegn Humørsvingninger Tristhed Angst Uforklarlig gråd, skrigeture Mareridt, bange for at falde i søvn Ligegyldighed, robotlignende adfærd Ensomhedsfølelse Isolation Reagerer ikke på opfordring på kontakt, trækker sig ind i sig selv/i en skal Mistillid til voksne Utryg tilknytning Bevidst/ubevidtst manipulerer med sin opfattelse af virkeligheden Ukritisk i kontakten til andre Lav selvfølelse Magtesløshed Apati Skyldfølelse Skamfølelse Begyndende depression Indadvendthed Sociale- og adfærdsmæssige tegn Ændring i adfærd Seksualiseret adfærd Overdreven/tvangspræget onani Usædvanlig interesse i og viden om seksualitet udover aldersog udviklingsmæssigt niveau Koncentrationsvanskeligheder Leg med dukker, hvor seksuelle overgreb illustreres Regredierende adfærd, babysprog Udadreagerende, aggressiv adfærd sparke, slå, bide Hyperaktivitet Følelse af frustration og vrede Frygt for og modvilje mod bestemte personer eller steder Umotiveret gråd Koncentrationsvanskeligheder i forhold til leg og samvær med andre Tavshed Påførelse af selvforskyldt smerte, banke hovedet ind i ting, trække i hår, skære i sin krop eller billeder Indlæringsvanskeligheder, manglende koncentration Udvise voksen seksuel adfærd, gå forførende flirtende Påfaldende påklædning Begyndende selvdestruktiv adfærd Tab af kompetencer Begyndende udvikling af beskyttelsesstrategier Mobning Begyndende selvmordstanker 8

9 Teenagere Fysiske tegn Rødmen, irritation omkring kønsorganer Have svært ved at gå eller sidde Mave-og fordøjelsesvanskeligheder Klager over utilpashed Ufrivillig vandladning eller afføring Revner i mundvige, sår i munden Synkebesvær, ubehag i forhold til bestemte fødevarer Usædvanlig kropslugt Følger ikke normal vækstkurve Psykosomatiske smerter, f.eks.hovedpine, mavepine mv. Klager over smerter i underlivet Vanskeligheder med kropslig kontakt, berøring, manglende blufærdighed Mangelfuld eller overdreven personlig hygiejne. Tidlig seksuel aktivitet Tidlig graviditet og abort Forsøg på at tilbageholde fysisk udvikling Psykiske tegn Humørsvingninger Tristhed Angst Uforklarlig gråd, skrigeture Mareridt, bange for at falde i søvn Ligegyldighed, robotlignende adfærd Ensomhedsfølelse Isolation Reagerer ikke på opfordring på kontakt, trækker sig ind i sig selv/i en skal Mistillid til voksne Utryg tilknytning Bevidst/ubevidtst manipulerer med sin opfattelse af virkeligheden Ukritisk i kontakten til andre Lav selvfølelse Magtesløshed Apati Skyldfølelse Skamfølelse Begyndende depression Indadvendthed Depression Mistillid til andre Manglende identitetsfølelse Forvirret omkring kønsidentitet Forøget skyld- og skamfølelse Sociale og adfærdsmæssige tegn Ændring i adfærd Seksualiseret adfærd Overdreven/tvangspræget onani Usædvanlig interesse i og viden om seksualitet udover aldersog udviklingsmæssigt niveau Koncentrationsvanskeligheder Leg med dukker, hvor seksuelle overgreb illustreres Regredierende adfærd, babysprog Udadreagerende, aggressiv adfærd sparke, slå, bide Hyperaktivitet Følelse af frustration og vrede Frygt for og modvilje mod bestemte personer eller steder Umotiveret gråd Koncentrationsvanskeligheder i forhold til leg og samvær med andre Tavshed Påførelse af selvforskyldt smerte, banke hovedet ind i ting, trække i hår, skære i sin krop eller billeder Indlæringsvanskeligheder, manglende koncentration Udvise voksen seksuel adfærd, gå forførende flirtende Påfaldende påklædning Begyndende selvdestruktiv adfærd Tab af kompetencer Begyndende udvikling af beskyttelsesstrategier Mobning Begyndende selvmordstanker Selvskadende adfærd, cutting, selvmordstanker og forsøg Spiseforstyrrelser Alkohol og stofmisbrug Udvise pseudomodenhed Hemmelighedsfulde, skamfulde Udvikling af specielt kropssprog, kropsholdning, gangart 9

10 Særligt vedrørende anbragte børn og handicappede børn Børn og unge med handicap SISO s undersøgelse fra 2007 peger på, at børn og unge med handicap kan være særligt udsatte i forhold til seksuelle overgreb. Barnets handicap kan udgøre en særlig faglig udfordring, når det gælder opsporing af seksuelle overgreb. Måske har barnet vanskeligt ved at kommunikere med omverdenen, og som fagperson kan man have vanskeligt ved at tolke adfærd, tegn og reaktioner. Man kan være i tvivl om, hvorvidt en bekymrende adfærd skal tilskrives barnets handicap eller den mulighed, at barnet kan have været udsat for seksuelle overgreb. Det har stor betydning, at man som fagperson kender barnets handicap og dermed barnets mulighed for at kommunikere. Som udgangspunkt skal man som fagperson være opmærksom på de samme tegn og reaktioner hos børn og unge med handicap som hos børn og unge generelt. Børn og unge anbragt uden for hjemmet Flere undersøgelser peger på en mulig sammenhæng mellem børns vanskelige opvækstvilkår og risikoen for, at de bliver udsat for seksuelle overgreb. AKF og SISO s undersøgelser viser, at børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet er i 2 til 3 gange større risiko for at blive udsat for seksuelle overgreb. Manglende stabilitet og omsorg fra forældrenes side under opvæksten, betyder at de anbragte børn kan have særlige behov for omsorg og opmærksomhed. I sig selv kan dette øge deres sårbarhed og risiko for at blive udsat for seksuelle overgreb, der måske begynder eller forveksles med interesse, varme og omsorg. Desuden har en del af børnene i opvæksten oplevet grænseoverskridende adfærd fra voksnes side, hvilket kan medføre, at de ikke kender deres egne grænser særlig godt og generelt har svært ved at sætte grænser i forhold til andre. Grooming Begrebet grooming anvendes om den proces, hvor krænkeren bearbejder, overtaler, forfører og manipulerer et barn eller en ung til at medvirke i seksuelle aktiviteter. Der er tale om en proces, hvor krænkeren gradvist opbygger en relation. En relation som senere gør det muligt at udsætte barnet for et seksuelt overgreb. Den manipulation og gradvise nedbrydning af barnets grænser der finder sted, kan være en langvarig og skjult proces. Det er vigtigt, at fagpersoner har viden om, og kan identificere denne proces i arbejdet med at opspore og forhindre seksuelle overgreb. Vær opmærksom på, at en groomingproces kan foregå online såvel som ved fysisk nærvær. Sådan handler du ved mistanke om vold og seksuelle overgreb På de foregående sider er det beskrevet, hvilke tegn du skal lægge mærke til. I det næste beskrives, hvordan du som ansat i Syddjurs Kommune skal handle, hvis du får mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb. 10

11 Skal jeg have beviser? Det korte svar er: Nej. Når du står i en situation, hvor du overvejer, om et barn har været udsat for vold eller seksuelle overgreb kan du let komme i tvivl, om det du har observeret, er nok at gå videre med. I handleplanerne s guides du i, hvordan du skal håndtere din viden. Et vigtigt budskab er, at ingen mistanke er for lille til at holde for dig selv, men du skal dele dine bekymringer med de rigtige personer. Måske er din lille bid af viden, det der får brikkerne til at falde på plads i en anden sammenhæng. Vi arbejder med tre vidensniveauer: bekymring, mistanke og konkret viden. Bekymring En bekymring er en diffus oplevelse af, at der er signaler på mistrivsel hos et barn eller i dets familie. Her er ikke tale om, at man har konkret viden om en konkret handling begået af en bestemt person. Du har måske observeret et enkelt eller få af tegnene som er beskrevet s. 5-7, men der er også andre nærliggende forklaringer på, hvorfor barnet udviser disse tegn. En bekymring beskrives også tit som en mavefornemmelse uden at man rigtigt har noget faktuelt at hænge den op på. Mistanke Mistanke forstås som mere end blot en bekymring. Du har f.eks. observeret flere af tegnene, f.eks. de fysiske tegn s. 5 7 og hvis du prøver at finde andre forklaringer, forekommer de dig mere søgte. Hvis du har børnefaglig viden har du måske over tid observeret bekymrende adfærd. Mistanke kan beskrives som alarmklokker der begynder at ringe. Konkret viden Konkret viden om at et konkret barn eller en ung har været udsat for en konkret handling eller overgreb begået af en eller flere personer. Denne viden kan komme fra udsagn fra barnet/den unge, tilståelse fra krænkeren eller fra vidner. Hvis et barn eller en ung selv fortæller om et overgreb, skal det behandles som konkret viden, selvom der ikke er beviser i rettens forstand. Den korte version Udspørg eller afhør aldrig barnet - det er politiets opgave Orientér aldrig andre end din leder Det er normalt vigtigt, at det er lederen der underretter, men hvis din leder ikke underretter, har du en personlig pligt til at underrette. Se afsnittet Du har skærpet underretningspligt. Tal aldrig med pressen henvis til velfærdsdirektøren. 11

12 Kontakten til Myndighedsafdelingen Kontakten til Myndighedsafdelingen foregår på forskellige måder afhængig af sagens karakter. Hvis du ved, at barnet allerede har en socialrådgiver i Myndighedsafdelingen, kan du kontakte denne direkte. Udenfor arbejdstid skal du bruge følgende kontaktguide. Har barnet ikke allerede en socialrådgiver, eller hvis du ikke ved det, må du også bruge kontaktguiden. Kontaktguide Henvendelsens Karakter Kontakt Hvornår Hvem svarer, og hvad sker der efterfølgende Almindelige under- Hele døgnet, Døgnvagten eller Mod- retninger og under- men kun fra tagelsen i Myndig- retninger, som du privat mail- hedsafdelingen vurde- har indgivet mundt- adresse, hvis du rer indenfor 24 timer ligt, som du ifølge underretter som om der er behov for at handleplanerne skal privatperson. iværksætte akutte for- følge op skriftligt. anstaltninger. Du får en kvittering for modtagelsen indenfor 6 dage. Du vil som fagperson få besked om, hvad din underretning konkret har ført til. Råd og vejledning, Modtagelsen I telefontiden Socialrådgivere/ herunder når du er i Mandag og tirs- leder i Myndighedsaf- tvivl om, hvorvidt der dag kl delingen. skal indgives under- Afdelingsleder Torsdag kl. retning om vold og (kun når en ansat i Syddjurs seksuelle overgreb Kommune mistænkes) Fredag kl

13 Akutte henvendel- Døgnvagten Aften, nat og En socialrådgiver fra ser, der ikke kan weekend Syddjurs Kommune afvente administrati vurderer, om der er onens åbningstid behov for at iværksætte akutte foranstaltninger. Du får en kvittering for modtagelsen indenfor 6 dage. Du vil som fagperson få besked om, hvad din underretning konkret har ført til. Du har underrettet om vold eller seksuelle overgreb hvad nu? Personer, der ikke arbejder med barnet til daglig Hvis du ikke har den daglige kontakt, skal du forberede dig på, at du ikke bliver en del af den fremadrettede proces. Du har som fagperson ret til at få information, om hvad din underretning har ført med sig, men i sager om mistanker om vold og overgreb bliver der først givet besked sent i forløbet. Det skyldes primært hensynet til politiets efterforskning. Du kan kontakte Myndighedsafdelingen og få be- eller afkræftet om din underretning har ført til en handling, men ikke hvilken handling. Alle henvendelser bliver behandlet professionelt, selvom du ikke umiddelbart hører mere til det. Personer, der arbejder med barnet til daglig Hvis din daglige opgave knytter sig til barnet, vil du stå i nogle dilemmaer, som du skal rumme i den tid, det tager, at få sagen afklaret. Du skal måske se forældrene i øjnene hver dag uden at fortælle dem noget. Du skal finde ud af, hvordan du agerer i forhold til det barn, der stadig kommer hos dig. Du skal også finde ud af at være i en kollegial sammenhæng, hvor du og din leder måske er de eneste, der har kendskab til sagen. Din vigtigste opgave i denne periode er at holde fokus på barnet. Prøv at give det involverede barn den nødvendige støtte samtidig med, at den vante struktur og hverdag omkring barnet opretholdes. Krisereaktioner hos de voksne kan traumatisere barnet yderligere. Hvis barnet fortæller dig noget omkring overgrebene, så prøv ikke at reagere for voldsomt, men anerkend det gode i at barnet fortæller dig om det. Vis barnet at du kan tåle at høre om det, som barnet vil fortælle ved at være nysgerrig og stille åbne spørgsmål. Bekræft 13

14 barnets egne grænser og dets ret til at sige fra. Skriv ned, hvad barnet fortæller dig og undlad at udspørge barnet og benytte ja/nej-spørgsmål, da det kan påvirke efterforskningen 6. Som leder skal du støtte de medarbejdere, der er involveret i sagen i at kunne rumme uvisheden. Se mere om hvordan du som leder eller medarbejder forholder dig efter underretningen i Kommunalt beredskab vejledningsmateriale til håndtering af sager med overgreb mod børn og unge s. 34 ff. Sådan behandler Myndighedsafdelingen en sag om mulig vold eller seksuelle overgreb Myndighedsafdelingen handler efter nedskrevne retningslinjer når der modtages en underretning om vold eller seksuelle overgreb. Myndighedsafdelingens primære opgaver er at beskytte barnet mod eventuelle nye overgreb og at sikre, at barnet får den hjælp og støtte, som det har behov for. Beskyttelse af barnet Når en underretning om vold eller seksuelle overgreb modtages, vurderes det akutte behov for støtte og beskyttelse straks. Politiet kontaktes for råd og vejledning og i samråd med politiet vurderes det også, om en indgriben fra Myndighedsafdelingens side vil forhindre politiets efterforskningsmuligheder. Hvis der er tale om meget konkrete tegn på vold eller seksuelle overgreb, anmelder Myndighedsafdelingen sagen til politiet hurtigst muligt. I forbindelse med anmeldelse til politiet koordineres politiets indsatser og Myndighedsafdelingens indsatser i et samarbejde mellem politiet og socialrådgiveren. Hvis vurderingen er mere uklar, vurderes det i den enkelte sag, om det er mest hensigtsmæssigt at kontakte familien og drøfte mistanken og vurdere, om der skal iværksættes hjælpeforanstaltninger, eller om der skal foretages politianmeldelse. Støtten til barnet er ikke afhængig af en eventuel straffesags udfald, eller om sagen anmeldes til politiet. Det betyder, at selvom politiet henlægger sagen eller den formodede gerningsmand ikke dømmes, vil der fortsat være en indsats i Myndighedsafdelingen for at hjælpe barnet. Hvis du er i tvivl om det er nødvendigt at anmelde eller kontakte politiet, skal din tvivl komme barnet til gode og du bør kontakte politiet. Samarbejde med politiet I mange tilfælde drøftes sager anonymt med en kontaktperson ved Østjyllands Politi, afdelingen for personfarlig kriminalitet. Samarbejdet sikrer, at Myndighedsafdelingens handlinger afstemmes med politiets muligheder for efterforskning. Hvis der indgives politianmeldelse handler Myndighedsafdelingen i tæt samarbejde med politiet i den konkrete sag. Børnehuset Hvis et barn er udsat for overgreb skal der muligvis tages kontakt til Børnehus Midt. Der tages kontakt til Børnehus Midt, hvis følgende faktorer er opfyldt: 6 Læs evt. mere i Red Barnets udgivelse: Når en mistanke er blevet til en sag 14

15 der er viden om eller mistanke om, at et barn eller en ung har været udsat for voldelige og/eller seksuelle overgreb hvis sagen involverer samarbejde med politi og/eller sundhedsvæsen når kommunen på baggrund af mistanke eller viden om overgreb skal udarbejde en børnefaglig undersøgelse efter Servicelovens 50 eller en revideret undersøgelse af barnets/den unges forhold Forældre kan ikke på egen hånd tage kontakt til Børnehus Midt. Kontakten skal ske gennem Myndighedsafdelingen. Se Formålet med børnehusene er, at børn, der har været udsat for seksuelle eller voldelige overgreb, får en højt kvalificeret og koordineret indsats samlet på ét, børnevenligt sted. De relevante myndigheder samles så vidt muligt i børnehusene for at sikre en koordineret og skånsom tværfaglig indsats af høj kvalitet over for det enkelte barn og den enkelte unge samt deres nærmeste omsorgspersoner. Der kan også udføres afhøringer af børn i Børnehusene. Lokale handleplaner Denne beredskabsplan beskriver, hvordan informationer gives videre imellem forskellige afdelinger og myndigheder. I de enkelte administrationer og institutioner vil der derudover være et behov for at vide, hvordan sager af denne type håndteres lokalt. En lokal handleplan for en institution eller skole kan f.eks. indeholde overvejelser om følgende: Hvordan skal der orienteres om en sag, der vedrører en større forældrekreds? Skal der stilles supervision til rådighed for de involverede? Hvad siger vi til de andre børn i institutionen? Hvad kan vi gøre, for at samarbejdet med forældrene ikke går i stykker? Hvordan kan vi tage hånd om medarbejdergruppen? Der er stor hjælp at hente i Socialstyrelsens udgivelse: Kommunalt beredskab vejledningsmateriale til håndtering af sager med overgreb mod børn og unge. Bemærk at alle ansatte i Syddjurs Kommune, som i gennem deres ansættelse har kontakt til børn og unge, skal have kendskab til det kommunale beredskab, herunder de lokale handleplaner. Handleguide ved vold og seksuelle overgreb I det følgende finder du en skematisk oversigt over, hvordan du skal handle. Oversigten er delt op efter, hvem der mistænkes for overgrebet eller volden. Når du skal handle forskelligt, skyldes det, at der er mange forskellige hensyn at tage. Vigtigst i denne sammenhæng er politiets opklaringsmuligheder og forældrenes tidlige inddragelse på en hensigtsmæssig måde. 15

16 Handleplaner: Du mistænker en person i barnets familie en person udenfor barnets bopæl og familie, eller ikke nogen bestemt en person ansat i Syddjurs Kommune et andet barn under 15 år 16

17 Du mistænker en person i barnets familie/bopæl Ikke grund til bekymring eller underretning Tvivl: Leder kontakter Modtagelsen på telefon: og drøfter sagen Leder beslutter sammen med Modtagelsen, at der ikke skal indgives underretning. Observer fortsat. barnet og hold øje med tegn på bekymring. Hvis bekymringen fortsætter overvej da igen at underrette. Se afsnittet "du har skærpet underretningspligt" s. Medarbejder har mistanke/viden om vold eller seksuelle overgreb Medarbejder drøfter sagen med sin nærmeste leder Leder vurderer, om der straks skal sendes underretning til syddjurs.dk, om der er tvivl eller om der ikke er grund til bekymring. Orienter ikke forældrene Hvis der ikke er tvivl sendes straks en underretning til k. I særlige tilfælde kan underretningen indledningsvis foregå telefonisk. Se afsnittet "Kontakt til Myndighedsafdelingen" Leder beslutter sammen med Modtagelsen, at der skal indgives underretning Myndighedsafdelingen handler i samarbejde med politiet Hvis der ikke bliver en politisag, informerer Myndighedsafdelingen lederen herom, hvorefter lederen orienterer familien om, at der har været underrettet. Selvom der ikke bliver en politisag, bliver underretningen behandlet i Myndighedsafdelingen. Se afsnittet "du har skærpet underretningspligt" s.... Håndteringen heraf kan indgå i en lokal handleplan. Hvis der bliver en politisag, afventer lederen kontakt fra politiet.

18 En person udenfor barnets bopæl og familie mistænkes eller når du ikke mistænker en bestemt Medarbejder har mistanke/viden om vold eller seksuelle overgreb Medarbejder drøfter sagen med sin nærmeste leder Leder vurderer, om der straks skal sendes underretning til yddjurs.dk, om der er tvivl eller ikke grund til bekymring. Ikke grund til bekymring eller underretning Tvivl: Leder kontakter Modtagelsentelefon , og drøfter sagen Hvis der ikke er grund til tvivl, holder lederen et afklarende møde med forældrene Leder beslutter sammen med Børn og Familie, at der ikke skal indgives underretning. Leder beslutter sammen med Børn og Familie, at der skal indgives underretning. Efter mødet sender lederen straks en underretning til k. I særlige tilfælde kan underretningen indledningsvis foregå telefonisk. Se afsnittet "Kontakt til Myndighedsafdelingen". Observer fortsat barnet og hold øje med tegn på bekymring. Hvis bekymringen fortsætter overvej da igen at underrette. Se afsnittet "du har skærpet underretningspligt" s.... Myndighedsaf delingen handler i samarbejde med politiet Hvis der ikke bliver en politisag, informerer Myndighedsafdelingen lederen herom. Selvom der ikke bliver en politisag, bliver underretningen behandlet i Myndighedsafdelingen. Se afsnittet "du har skærpet underretningspligt" s.... Hvis der bliver en politisag. afventer lederen kontakt fra politiet 1

19 En person ansat i Syddjurs Kommune mistænkes Ikke grund til bekymring eller underretning Hvis mistanken er åbenbart grundløs, udfærdiger lederen et notat om sagen til fagchefen. Medarbejder har mistanke/viden om vold eller seksuelle overgreb. Mistanken retter sig imod en kollega/leder. Medarbejder drøfter sagen med sin nærmeste leder. Hvis lederen mistænkes, drøftes sagen med dennes leder. Leder vurderer, om der straks skal sendes underretning til yddjurs.dk om der er tvivl eller ikke grund til bekymring. Tvivl: Leder kontakter leder af Myndighedsafdelingen (se kontaktoplysninger s...) eller Familiechefen. Leder orienterer endvidere sin fagchef. Leder beslutter sammen med leder af Myndighedsafdelingen, at der ikke skal indgives underretning. Leder beslutter sammen med leder af Myndighedsafdelingen, at der skal indgives underretning Observer fortsat barnet og hold øje med tegn på bekymring. Hvis bekymringen fortsætter overvej da igen at underrette. Se afsnittet "du har skærpet underretningspligt" s.... Hvis der ikke er tvivl, sender lederen straks en underretning til og inddrager straks fagchefen. Underretningen kan indledningsvis foregå telefonisk. Myndighedsafdelingen handler i samarbejde med politiet og de berørte forvaltningers fagchefer, herunder også spørgsmål om inddragelse af barnets og institutionens øvrige forældre. Der laves lokale handleplaner for dette i de enkelte administrationer. Fagchefen overtager personalesagen i samarbejde med HR Fagchef sikrer samtaler med alle de berørte parter, den krænkede og dennes familie. Fagchefen orienteres også skriftligt om sagen med alle relevante og fakuelle oplysninger Fagchefen informerer lederen, om der bliver en polititsag. Der laves lokale handleplaner for information til den (tidligere) mistænkte medarbejder, det øvrige personale og evt. andre (f.eks. den øvrige forældregruppe). Hvis der bliver en politisag, afventer lederen kontakt fra politiet 2

20 Et andet barn under 15 år mistænkes Medarbejder har mistanke/viden om vold eller seksuelle overgreb Medarbejder drøfter sagen med sin nærmeste leder, herunder overvejer, om der reelt er tale om en krænkelse (se afsnittet "Børns overgreb på andre børn" s....) Leder vurderer om Modtagelsen skal kontaktes eller om der ikke er grund til bekymring. Ikke grund til bekymring eller underretning Leder kontakter Modtagelsen på og drøfter sagen Leder beslutter sammen med Modtagelsen, at der ikke skal indgives underretning. Handlingen er foregået i en institution eller skole Hvis mistanken ikke afkræftes ved samtalen: 1. reserver to mødetidspunkter hos Modtagelsen, som kan meddeles til forældrene ved møde 2. arranger møde med de to forældrepar hver for sig. Andre Underretning hvis drøftelsen med Modtagelsen ikke fjerner bekymringen. Observer børnene, hold øje med tegn på bekymring. Hvis bekymringen fortsætter overvej da igen at underrette. Skole- /institutionslederen afholder møder med begge hold forældre hver for sig. Hvis ikke mistanken blankt kan afvises, oplyser lederen, at der vil blive lavet en underretning. Forældrene orienteres om indholdet af underretningen, og opfordres til at komme med suplerende oplysninger om forældrenes syn på sagen. Samtidig oplyses, at Modtagelsen vil indkalde til møde om sagen på den aftalte dato Efter mødet sendes straks en underretning til djurs.dk. I særlige tilfælde kan underretningen indledningsvis foregå telefonsik. Se afsnittet "Kontakt til Myndighedsafdeli ngen" Hvis mistanken fuldstændigt afkræftes på mødet, aflyses den reserverede tid ved Børn og Familie Myndighedsafdeli ngen undersøger hvordan børnene støttes og iværksætter støtten. Der laves lokale handleplaner for håndteringen herefter 3

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa kommunes koordinationsforum vedr. forebyggelse af og håndtering af vold og seksuelle

Læs mere

WHO har lavet en definition. på seksualitet (se bilag) som vi her på skolen har valgt at tage udgangspunkt i, når vi snakker om seksualitet.

WHO har lavet en definition. på seksualitet (se bilag) som vi her på skolen har valgt at tage udgangspunkt i, når vi snakker om seksualitet. Formål med Løvvangskolens seksualvejledning Formålet med at have en seksualpolitik og vejledning er altså, at skabe klarhed og rimelige rammer for, hvad der er socialt acceptabelt eller direkte lovpligtigt,

Læs mere

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Beredskab og Handlevejledning Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Forord Dette beredskab retter sig mod alle medarbejdere og ledere

Læs mere

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING kolding kommune 2014 OV1_Kvadrat_RØD Kort udgave af BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING til forebyggelse og håndtering af sager med mistanke og viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge 1 Forebyggelse

Læs mere

Forebyggelse og håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge

Forebyggelse og håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Forebyggelse og håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Marts 2014 Indhold Indledning... 3 Definitioner af begreber... 4 Mulige tegn og reaktioner hos børn og unge,... 5 der er udsat

Læs mere

Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i

Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i Indhold Indledning...3 Forebyggelse...4 Hvad er omsorgssvigt

Læs mere

Overgreb. Handleplan for Herningsholmskolen

Overgreb. Handleplan for Herningsholmskolen Overgreb Handleplan for Herningsholmskolen Center for Børn og Forebyggelse Center for Børn og Læring 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Definitioner af seksualitet, seksuelle overgreb og vold

Læs mere

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Indholdsfortegnelse: Hvis mistanken retter sig mod en ansat... 5 Hvis mistanken retter sig mod en forælder/anden

Læs mere

Tårnby Kommunes beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge.

Tårnby Kommunes beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge. Tårnby Kommunes beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge. Indholdsfortegnelse Part 1. Indledning... 4 Definitioner og lovgivning...5 Vold...5 Strafferetslige

Læs mere

RAPPORT. Beredskabsplan ved mistanke om overgreb mod børn og unge

RAPPORT. Beredskabsplan ved mistanke om overgreb mod børn og unge RAPPORT Beredskabsplan ved mistanke om overgreb mod børn og unge Foto: 2/12 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Hvad er seksuelle overgreb og vold?...5 Strafferetslige bestemmelser...5 Tidlig opsporing...5

Læs mere

Seksuelle overgreb mod børn og unge Temadag, småbørnsområdet Esbjerg Kommune 30. maj 2013 Anette Hammershøi og Merete Bonde Jørgensen, konsulenter i SISO Program Præsentation Seksuelle overgreb mod børn

Læs mere

Børn og Familie HANDLEGUIDE VED MISTANKE OM OVERGREB MOD BØRN OG UNGE

Børn og Familie HANDLEGUIDE VED MISTANKE OM OVERGREB MOD BØRN OG UNGE Børn og Familie HANDLEGUIDE VED MISTANKE OM OVERGREB MOD BØRN OG UNGE INDHOLD FORORD 3 Kontaktoplysninger 3 MÅLGRUPPER OG DEFINITIONER 4 Vold 4 Seksuelle overgreb 4 FOREBYGGELSE HVORDAN? 5 Det organisatoriske

Læs mere

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Vi Vigtige telefonnummer: Familierådgivningen: 74 34 10 54 - Bed om akutvagten Uden for arbejdstid kontaktes politiet på 114. Politiet vil tilkalde

Læs mere

1. oktober 2013 BEREDSKABSPLAN VEDRØRENDE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE

1. oktober 2013 BEREDSKABSPLAN VEDRØRENDE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE 1. oktober 2013 BEREDSKABSPLAN VEDRØRENDE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Indhold INDLEDNING... 4 Definitioner... 6 Definition af overgreb på børn og unge... 6 Definition - vold... 7 Strafferetslige bestemmelser

Læs mere

Mistanke om seksuelle og voldelige overgreb mod børn og unge under 18 år

Mistanke om seksuelle og voldelige overgreb mod børn og unge under 18 år Handlevejledning Mistanke om seksuelle og voldelige overgreb mod børn og unge under 18 år Beredskab og retningslinier for ansatte der arbejder med børn og unge i Hedensted Kommune Indhold Baggrund........................................

Læs mere

Seksualpolitik - Plan for forebyggelse af seksuelle overgreb

Seksualpolitik - Plan for forebyggelse af seksuelle overgreb Seksualpolitik - Plan for forebyggelse af seksuelle overgreb Baggrund for en nedskrevet seksulpolitik Børnene og de unge på Sølyst har sammenlignet med andre børn og unge - haft en vanskelig livssituation

Læs mere

Sønderborg Kommune. Beredskabsplan - overgreb mod børn og unge

Sønderborg Kommune. Beredskabsplan - overgreb mod børn og unge Sønderborg Kommune Beredskabsplan - overgreb mod børn og unge 28-01-2014 Indhold Side Vejledning til beredskabet 3 Kontaktside 4 Definitioner og begreber i sager om vold og seksuelle overgreb 5 Hvad er

Læs mere

Beredskabsplan. ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge

Beredskabsplan. ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Norddjurs Kommune - Beredskabsplan ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Beredskabsplan ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Fysisk, psykisk og

Læs mere

Fælles. Beredskab. aarhus kommune. Børn og Unge, Kultur og Borgerservice og Sociale Forhold og Beskæftigelse

Fælles. Beredskab. aarhus kommune. Børn og Unge, Kultur og Borgerservice og Sociale Forhold og Beskæftigelse Fælles Beredskab aarhus kommune Børn og Unge, Kultur og Borgerservice og Sociale Forhold og Beskæftigelse indhold 01 02 03 04 05 06 07 08 Forord s. 3 s. 4 Indledning Definitioner på og begreber i sager

Læs mere

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE FEBRUAR OKTOBER 2013 2014 Handleguides til fagpersoner ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb

Læs mere

Seksualpolitik. for Specialcenter Sigrid Undset Vejledning ved mistanke om / kendskab til seksuelle overgreb.

Seksualpolitik. for Specialcenter Sigrid Undset Vejledning ved mistanke om / kendskab til seksuelle overgreb. Seksualpolitik for Specialcenter Sigrid Undset Vejledning ved mistanke om / kendskab til seksuelle overgreb. Der findes ikke acceptable seksuelle overgreb. Der findes ikke gode grunde til ikke at gribe

Læs mere

Beredskabsplan for Vesthimmerlands Kommune ved seksuelle og voldelige overgreb mod børn og unge. Beredskabsplan VHK

Beredskabsplan for Vesthimmerlands Kommune ved seksuelle og voldelige overgreb mod børn og unge. Beredskabsplan VHK Beredskabsplan VHK Ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge samt håndteringen af underretninger 1 Indholdsfortegnelse 1 FYSISK, PSYKISK OG SEKSUEL VOLD... 4 1.1 VOLD KAN IKKE ALTID SES...

Læs mere

Forebyggelse og tidlig opsporing

Forebyggelse og tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb mod børn LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE OKTOBER 2013 Forebyggelse og tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb mod børn Indhold Indledning 5 Fem grundpiller i forebyggelsesarbejdet

Læs mere

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Nordfyns Kommune har udarbejdet en Beredskabsplan til de ansatte til brug, hvis du i din arbejdsdag kommer i berøring med børn

Læs mere

Beredskabsplan. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge. Center for Børn og Familie

Beredskabsplan. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge. Center for Børn og Familie Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge Center for Børn og Familie Indhold Præsentation af målgruppen for det kommunale beredskab... 4 Forebyggende indsatser på børne- skole

Læs mere

gode råd om at se og forebygge overgreb

gode råd om at se og forebygge overgreb En pjece til: Mennesker med handicap Professionelle Pårørende Netværk Socialt Udviklingscenter SUS Seksuelle overgreb mod mennesker med handicap gode råd om at se og forebygge overgreb 2 Seksuelle overgreb.

Læs mere

Beredskabsplan -ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge

Beredskabsplan -ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Beredskabsplan -ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Beredskabsplan for Langagergård... 2 Forebyggelse og håndtering af krænkende adfærd... 2 Børn -og unges tegn

Læs mere

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Beredskab og retningslinjer Kultur og Familieforvaltningen www.skive.dk Indholdsfortegnelse: Indledning... s. 2 Bekymring, mistanke

Læs mere

Brønderslev Kommunes BEREDSKABSPLAN. i forhold til viden eller mistanke om overgreb mod børn

Brønderslev Kommunes BEREDSKABSPLAN. i forhold til viden eller mistanke om overgreb mod børn Brønderslev Kommunes BEREDSKABSPLAN i forhold til viden eller mistanke om overgreb mod børn Indhold Beredskabsplan ved mistanke eller viden om overgreb mod børn.... 4 Definitioner på overgreb.... 5 Tegn

Læs mere

Vejledning til beredskabet. overgreb mod børn

Vejledning til beredskabet. overgreb mod børn Vejledning til beredskabet overgreb mod børn Indhold Vejledning til beredskabet overgreb mod børn... 3 Målgruppen... 3 Definitioner og begreber i sager om vold og seksuelle overgreb... 5 Hvad er vold?...

Læs mere

Overgreb mod børn og unge HVAD OBSERVERER DU? HVAD GØR DU? EN VEJLEDNING TIL PROFESSIONELLE, DER ARBEJDER MED BØRN TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

Overgreb mod børn og unge HVAD OBSERVERER DU? HVAD GØR DU? EN VEJLEDNING TIL PROFESSIONELLE, DER ARBEJDER MED BØRN TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Overgreb mod børn og unge HVAD OBSERVERER DU? HVAD GØR DU? EN VEJLEDNING TIL PROFESSIONELLE, DER ARBEJDER MED BØRN TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Hvad er et overgreb?...

Læs mere

Overgreb mod børn og unge HVAD OBSERVERER DU? HVAD GØR DU? EN VEJLEDNING TIL PROFESSIONELLE, DER ARBEJDER MED BØRN TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

Overgreb mod børn og unge HVAD OBSERVERER DU? HVAD GØR DU? EN VEJLEDNING TIL PROFESSIONELLE, DER ARBEJDER MED BØRN TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Overgreb mod børn og unge HVAD OBSERVERER DU? HVAD GØR DU? EN VEJLEDNING TIL PROFESSIONELLE, DER ARBEJDER MED BØRN TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Hvad er et overgreb?...

Læs mere

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Målgruppe... 3 Indholdet... 3 Formål... 3 Hvad er overgreb?... 3 Når børn udviser grænseoverskridende adfærd overfor andre børn... 4 Hvordan

Læs mere

Beredskabsplan og handlevejledning. kolding kommune

Beredskabsplan og handlevejledning. kolding kommune KOLDING KOMMUNE 2014 OV1_Kvadrat_RØD kolding kommune Beredskabsplan og handlevejledning til forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold eller seksuelle krænkelser af børn og unge

Læs mere

Seksualvejledning. Forebyggelse og beredskabsplan i forhold til seksuelle overgreb og krænkelser

Seksualvejledning. Forebyggelse og beredskabsplan i forhold til seksuelle overgreb og krænkelser Seksualvejledning Forebyggelse og beredskabsplan i forhold til seksuelle overgreb og krænkelser 2 Beredskabsplan i forhold til seksuelle overgreb og krænkelser: Hvis en medarbejder eller leder af en institution,

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Underretninger er udtryk for omsorg

Underretninger er udtryk for omsorg Underretninger er udtryk for omsorg Som fagperson har du et særligt ansvar for at handle, når du er bekymret for et barn En underretning er udtryk for omsorg for et barn. Denne pjece er en del af en kampagne,

Læs mere

Beredskab når et barn mistrives

Beredskab når et barn mistrives Beredskab når et barn mistrives Sådan handler vi, når vi får mistanke eller viden om, at et barn/ung har været udsat for vold eller seksuelle overgreb. Indhold Når et barn mistrives... 3 Kontakt... 4 Forebyggelse

Læs mere

Beredskabsplan og vejledning i sager vedrørende vold og seksuelle overgreb

Beredskabsplan og vejledning i sager vedrørende vold og seksuelle overgreb Beredskabsplan og vejledning i sager vedrørende vold og seksuelle overgreb INDLEDNING Børn og unge, som udsættes for vold eller seksuelle overgreb, har brug for særlig hjælp og støtte til at få overgrebene

Læs mere

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr.

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr. Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel trin for trin. 1 Indhold NÅR ET BARN MISTRIVES...3 REGLER FOR UNDERRETNINGSPLIGT...4 HVAD GØR JEG VED MISTANKE OM MISTRIVSEL?...5 TRIN 1: KONTAKT TIL LEDER

Læs mere

Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk

Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk Denne folder henvender sig til fagpersoner, som fra tid til anden kommer i kontakt med voldtægtsramte. Du er måske læge,

Læs mere

Hvordan takler du seksuelle overgreb?

Hvordan takler du seksuelle overgreb? Som fagperson er det uhyre vigtigt, man er godt klædt på. Det er en kæmpe mental udfordring at takle seksuelt misbrug, og er man helt uforberedt, når barnet dukker op, så kan det være svært at opfylde

Læs mere

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold.

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Voldspolitik De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Forord WAGGGS foretog i 2010 en medlemsundersøgelse, der viste, at vold mod piger

Læs mere

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd 3. udgave Godkendt 30. januar 2012 af områdeudvalget for administrationen. Retningslinjerne er revideret af HR-afdelingen forår

Læs mere

INDHOLD. Hvorfor have en samværspolitik? S.03. Grænser skal respekteres S.05. Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt S.

INDHOLD. Hvorfor have en samværspolitik? S.03. Grænser skal respekteres S.05. Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt S. SAMVÆRSPOLITIK- INDHOLD INDHOLD S.03 S.05 S.07 S.08 S.09 S.10 Hvorfor have en samværspolitik? Grænser skal respekteres Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt Underretningspligt Hvad skal du

Læs mere

NÅR MISTANKEN OPSTÅR. ke lig, uden man får sådan nogle tanker. en mand skal have lov til at være mær. Tankerne er der - men for fanden,

NÅR MISTANKEN OPSTÅR. ke lig, uden man får sådan nogle tanker. en mand skal have lov til at være mær. Tankerne er der - men for fanden, 1 Tankerne er der - men for fanden, en mand skal have lov til at være mær ke lig, uden man får sådan nogle tanker NÅR MISTANKEN OPSTÅR OM SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE 2 INDHOLD Langt fra tanke til

Læs mere

Overgrebet begås af et barn/en unge på din institution: Nedskriv den konkrete viden. Henvend dig til ledelsen. Aftal med ledelsen

Overgrebet begås af et barn/en unge på din institution: Nedskriv den konkrete viden. Henvend dig til ledelsen. Aftal med ledelsen Leder konkret viden Overgrebet begås af et barn/en unge på din institution: Nedskriv den konkrete viden Henvend dig til ledelsen Skole-og dagtilbudschef Merethe Madsen tlf. 64 82 81 71 Aftal med ledelsen

Læs mere

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Århus Kommune For yderligere information: Socialforvaltningen Sekretariatet Jægergården Værkmestergade 00 Århus C E-post: socialforvaltningen@aarhus.dk

Læs mere

Undervisningshæfte til filmen. Kan du se det? Børn og omsorgssvigt. Hvad skal du vide? Hvad skal du gøre?

Undervisningshæfte til filmen. Kan du se det? Børn og omsorgssvigt. Hvad skal du vide? Hvad skal du gøre? Undervisningshæfte til filmen Kan du se det? Børn og omsorgssvigt. Hvad skal du vide? Hvad skal du gøre? Omsorgssvigt kræver handling Mange børn er dagligt udsat for omsorgssvigt og i mange tilfælde opdager

Læs mere

Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012

Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012 Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012 Formål Skolens har først og fremmest brug for en seksualpolitik for at forebygge krænkelser og seksuelle overgreb, men også for give personalet på skolen

Læs mere

Program for temadagen

Program for temadagen Program for temadagen Præsentation af underviser, program og deltagere Jeres aktuelle udfordringer nedslag i virkeligheden Børneattester hvorfor og hvordan I er ikke alene - det gode samarbejde på tværs

Læs mere

Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1

Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1 Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1 Workshoppens program Hvordan identificerer man som jordemoder den socialt sårbare

Læs mere

Beredskab til håndtering af overgreb mod børn og unge

Beredskab til håndtering af overgreb mod børn og unge Beredskab til håndtering af overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Forord... 2 Definitioner... 3 Forebyggelse af overgreb mod børn og unge... 4 Det direkte forebyggende arbejde... 4 Forældresamarbejde...

Læs mere

Forebyggelse af seksuelle overgreb på børn og unge. Ladegårdsskolen og Fritidshjemmet

Forebyggelse af seksuelle overgreb på børn og unge. Ladegårdsskolen og Fritidshjemmet Forebyggelse af seksuelle overgreb på børn og unge Ladegårdsskolen og Fritidshjemmet 1 Indhold Baggrund...3 Målgruppe og anvendelse...3 Arbejdsgruppe og styregruppe...3 Skole/fritidshjemskulturen...3 Rammer

Læs mere

$%!!"!& & #( " +&,!" #$! "%,)%!% # $ %!)!" #, %& - "%%! & " #. - &!"!".! - #

$%!!!& & #(  +&,! #$! %,)%!% # $ %!)! #, %& - %%! &  #. - &!!.! - # ! " $!!"!&!"'""&& & ( "&""!)! *!"&& & &!" && ". " +& &&!&,!" $! "! ",)! $!)!", & - "! & ". - &!"!"!"& ".! -,/ 2 ! " 00. 0$ / 0+$ 00 012 $ 0 3 ' 3 +2 / 1, 4!" 4 /, 5 3( 6 /$ +0 5, + & ' ( +0!& +1 +' +5

Læs mere

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung.

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. LOVREGLER MED MENING Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. Bekendtgørelse om underretningspligt over for kommunen

Læs mere

Den professionelle bekymring. en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte

Den professionelle bekymring. en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte Den professionelle bekymring en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte 1 Indhold Forord 3 Indledning 4 Trin for trin sådan gør du, hvis du oplever, at

Læs mere

Jeg kan mærke hvordan du har det

Jeg kan mærke hvordan du har det OM UNDERRETNING Jeg kan mærke hvordan du har det Børn, der er i klemme, bør i alle tilfælde være i den heldige situation, at du er lige i nærheden. Alle børn har ret til en god og tryg opvækst Desværre

Læs mere

gode råd når skaden er sket

gode råd når skaden er sket En pjece til: Mennesker med handicap Professionelle Pårørende Netværk Socialt Udviklingscenter SUS Seksuelle overgreb mod mennesker med handicap gode råd når skaden er sket 2 Seksuelle overgreb. Gode råd

Læs mere

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar.

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar. Voldspolitik Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Voldspolitikken, og den tilhørende

Læs mere

OVERORDNET VOLDSPOLITIK

OVERORDNET VOLDSPOLITIK Vedtaget i SLU den 20. december 2006 OVERORDNET VOLDSPOLITIK Målgruppe Den overordnede voldspolitik er gældende for alle ansatte i Slagelse Kommune. Værdigrundlag Medarbejderne undgår at blive udsat for

Læs mere

Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane

Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane Appendix 1 November 2006 Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane Disse retningslinier er udarbejdet i forbindelse med Rotary Danmarks Ungdomsudvekslings politik

Læs mere

MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER

MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER Når familier med udsatte børn og unge flytter mellem kommuner Udgivet af: Socialministeriet Juni 2011 KOLOFON Af Socialministeriet Juni, 2011 Pjecen er alene udgivet elektronisk

Læs mere

Beredskab og handlevejledninger - Ved viden eller mistanke om overgreb og krænkelser mod børn og unge

Beredskab og handlevejledninger - Ved viden eller mistanke om overgreb og krænkelser mod børn og unge Beredskab og handlevejledninger - Ved viden eller mistanke om overgreb og krænkelser mod børn og unge Bornholms Regionskommune i samarbejde med Bornholms Politi 2012 1 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Definition

Læs mere

En medarbejder henvender sig til dig på baggrund af a) egen oplevelse eller b) information fra andre. Bed medarbejderen nedskrive sin information

En medarbejder henvender sig til dig på baggrund af a) egen oplevelse eller b) information fra andre. Bed medarbejderen nedskrive sin information Leder konkret viden En medarbejder henvender sig til dig på baggrund af a) egen oplevelse eller b) information fra andre. Bed medarbejderen nedskrive sin information Indhent evt. mere viden i medarbejdergruppen

Læs mere

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Udgivet af www.trekanten.dk Udarbejdet af cand. psych. Tom Malling og cand. psych. Lise Myhre Lildholdt København 2009 Pjecen kan downloades

Læs mere

Handleplan. For medarbejder i forbindelse med. vold, mobning og chikane

Handleplan. For medarbejder i forbindelse med. vold, mobning og chikane Handleplan For medarbejder i forbindelse med vold, mobning og chikane 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Definition på vold... 3 Ved vold forstår vi i SdU... 3 Handleplan for håndtering af vold... 4 Definition på mobning

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

DET ER OGSÅ FAGLIGHED AT REAGERE PÅ TVIVL. Rettidig underretning hjælper hvert år tusindvis af børn og unge til et bedre liv i hjemmet.

DET ER OGSÅ FAGLIGHED AT REAGERE PÅ TVIVL. Rettidig underretning hjælper hvert år tusindvis af børn og unge til et bedre liv i hjemmet. DET ER OGSÅ FAGLIGHED AT REAGERE PÅ TVIVL Rettidig underretning hjælper hvert år tusindvis af børn og unge til et bedre liv i hjemmet. 1 1 RETTIDIG UNDERRETNING HJÆLPER BØRN OG UNGE TIL ET BEDRE LIV Er

Læs mere

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. 1 Vold, mobning og chikane Denne delpolitik er udarbejdet for at øge opmærksomheden

Læs mere

FORMÅL OG FÆLLES MÅLSÆTNINGER

FORMÅL OG FÆLLES MÅLSÆTNINGER 15-8-2012 KØBENHAVNS KOMMUNE Kastaniegårdens SEKSUALPOLITIK Kastaniegårdens Med-udvalg aug 2012 FORMÅL OG FÆLLES MÅLSÆTNINGER Det overordnede formålet med Kastaniegårdens seksualpolitik er via fokus på

Læs mere

Seksualpolitik Jon o s n trup u v p ang n

Seksualpolitik Jon o s n trup u v p ang n Seksualpolitik Jonstrupvang I denne vejledning har vi brugt ordene DU/VI. Det betyder, at man som personale på JV ikke kan fralægge sig sit ansvar i forhold til socialministeriets lov og WHO s anbefalinger

Læs mere

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse 10. Retningslinie for skolens voldspolitik og konfliktløsning. En afgørende forudsætning for forebyggelse af aggressiv adfærd fra skolens brugere er, at der generelt er stor kvalitet i opgaveløsningen,

Læs mere

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL Hvad er et seksuelt overgreb? Hvordan kan det sætte spor i voksenlivet? Hvorfor kan det være vigtigt at få hjælp? DET ER JO OVERSTÅET, SÅ HVAD ER PROBLEMET? Seksuelle

Læs mere

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL Hvad er et seksuelt overgreb? Hvordan kan det sætte spor i voksenlivet? Hvorfor kan det være vigtigt at få hjælp? HVAD ER SEKSUELLE OVERGREB? DET ER JO OVERSTÅET,

Læs mere

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Oplæg Nyborg Strand November 2012 Talkshoppens program: Dynamikken i alkoholfamilien Prægninger og belastninger for barnet/den unge Recovery

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

Årsmøde for Socialtilsyn 2015

Årsmøde for Socialtilsyn 2015 Årsmøde for Socialtilsyn 2015 Forebyggende arbejde og tidlig opsporing af overgreb på anbringelsessteder Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus 21 maj 2015 Program vedr. Socialstyrelsens konsulentbistand

Læs mere

dem, man næsten ikke kan vente med at fortælle. Det kan f.eks. være, når man skal give sin veninde eller mor og far en gave.

dem, man næsten ikke kan vente med at fortælle. Det kan f.eks. være, når man skal give sin veninde eller mor og far en gave. HVORDAN TALER JEG MED BØRN OM SEKSUALITET? Som voksne er vi gode til at vejlede og tale med børn om, hvordan de skal tale pænt til hinanden, sidde ordenligt ved bordet og ikke slå, når de bliver vrede.

Læs mere

Voldspolitik Korskildeskolen

Voldspolitik Korskildeskolen Voldspolitik Korskildeskolen 1 Korskildeskolens voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme hændelser Indledning Korskildeskolen ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi

Læs mere

Hvad siger du til forældrene? Hvad siger du?

Hvad siger du til forældrene? Hvad siger du? Du er på hjemmebesøg i forbindelse med opstart på en børnefaglig undersøgelse. Ved besøget observerer du, at der er udvendige kroge/låse på børneværelserne. 1 Du er på hjemmebesøg hos otteårige Anders

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

Efter overgreb. Aarhus Universitetshospital Center for Voldtægtsofre Skadestuen

Efter overgreb. Aarhus Universitetshospital Center for Voldtægtsofre Skadestuen Efter overgreb Aarhus Universitetshospital Center for Voldtægtsofre Skadestuen Efter overgreb Tekst og grafisk tilrettelæggelse: Kommunikationsmedarbejder Sara Parding Copyright Center for Voldtægtsofre,

Læs mere

Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser Udgivet af Psykologcentret Trekanten 1998 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 VORES REAKTIONER EFTER EN CHOKERENDE OPLEVELSE...3...3

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

Radiografen & Underretningspligten

Radiografen & Underretningspligten Radiografen & Underretningspligten Indsæt forside billede Gorm Hansen Underretningspligt - Hvad er underretningspligt? - Præsentation af resultater fra bacheloropgave - Barrierer - Den gode underretning

Læs mere

Begreber. STL 141 SEL 153 BEK nr. 1466 af 16/12/2010 VEJ nr. 11 af 15/02/2011 pkt. 68. BEK 79 af 04/02/1998 BEK nr.

Begreber. STL 141 SEL 153 BEK nr. 1466 af 16/12/2010 VEJ nr. 11 af 15/02/2011 pkt. 68. BEK 79 af 04/02/1998 BEK nr. Begreber En lang række af de udtryk og begreber, der findes anvendt i sager om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge, bringes her med en kort beskrivelse og / eller den for tiden gældende definition.

Læs mere

Cabi Aalborg den 25. Februar 2014

Cabi Aalborg den 25. Februar 2014 Supplerende arbejdsmiljøuddannelse 2014 1 Cabi Aalborg den 25. Februar 2014 Mia Tjerrild Jakobsen Partner, Udviklings og Konsulentchef AM-Gruppen Kontaktoplysninger: Tlf.: 70 107 701 AM-GRUPPEN Supplerende

Læs mere

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel!

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel! Lyset peger på dig Du kan gøre en forskel! Hvis I har brug for hjælp Børne- og ungetelefonen 134 Åbningstid: Alle ugens dage kl. 19.00-21.00. Som led i forebyggelsen af selvmord og seksuelt misbrug af

Læs mere

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Få indsigt i hvordan seksuelle overgreb kan sætte sine spor i voksenlivet Få gode råd til hvordan fagpersoner

Læs mere

Forebyggelse og håndtering af mobning

Forebyggelse og håndtering af mobning Til medarbejdere Forebyggelse og håndtering af mobning Vælg farve Vejle og Middelfart Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling 2 Hvad er mobning? Der er tale om mobning, når en eller flere personer regelmæssigt

Læs mere

Vold og trusler om vold

Vold og trusler om vold Janesvej 2, 8220 Brabrand, tlf. 87 13 90 50, fax. 87 13 90 48, e-mail tov@aaks.aarhus.dk Vold og trusler om vold Konflikter i hverdagen Instruks for den situation, at en ansat udsættes for en ubehagelig

Læs mere

Deltagelse for alle. Sammenhængende børne- og ungepolitik i. Helsingør kommune 2014 2018

Deltagelse for alle. Sammenhængende børne- og ungepolitik i. Helsingør kommune 2014 2018 Deltagelse for alle Sammenhængende børne- og ungepolitik i Helsingør kommune 2014 2018 Forslag revideret efter BU-mødet d. 11. august efter BW og projektgruppemøde d. 18. august 1 Vi skaber de bedste rammer

Læs mere

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE ER REGLER KEDELIGE? NEJ! men de kan være svære at læse! Hvis du har interesse for samfundet, og indretningen

Læs mere

VEJLEDNING. RESPEKT FOR GRÆNSER Når en medarbejder mistænkes for et seksuelt overgreb mod et barn eller en ung

VEJLEDNING. RESPEKT FOR GRÆNSER Når en medarbejder mistænkes for et seksuelt overgreb mod et barn eller en ung VEJLEDNING RESPEKT FOR GRÆNSER Når en medarbejder mistænkes for et seksuelt overgreb mod et barn eller en ung Aarhus Kommune Børn og Unge 2 FORORD Vejledningen Respekt for grænser Når en medarbejder mistænkes

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking*. Det kan

Læs mere