Markblomstens Politikker

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Markblomstens Politikker"

Transkript

1 Markblomstens Politikker 1. Politik for sundhed 2. Sygefravær 3. Rygning 4. Alkohol 5. Stress 6. Graviditet og barsel 7. Politik for den rummelige arbejdsplads 8. Politik for respekt for grænser 9. Indkøbspolitik 10. Fremmed arbejdskraft 11. Politik for hygiejne 12. Ergonomi 13. Vold 14. Mobning 15. Sorg/omsorg 16. Kontorarbejde 17. Hvi/aids 18. Solpolitik SUNDHEDS POLITIK: I den daglige planlægning lægger vi vægt på sundhed og trivsel ved: at være i frisk luft dagligt. at have fokus på håndhygiejne hos børn og voksne.

2 at børn og medarbejdere bevidstgøres om sund mad at lave eurytmi og bevægelse ugentligt Derudover lægger vi vægt på, at børnene skal sikres en righoldig ernæring samt frisk og spændende økologisk mad. De skal have en sund og varieret kost, som sikrer en jævn forbrænding dagen igennem, hvilket giver overskud til at deltage aktivt i sin egen. Gennem sund kost, give børnene mulighed for at udvikles optimalt- motorisk, mentalt og socialt. Skabe glade aktive børn som trives. Modvirke fejlernæring, såsom overvægt og spiseforstyrrelser. Vi bruger så mange økologiske varer, som budget og indkøbsmuligheder tillader. Brødet bages af økologisk mel. Vi udnytter havens/naturens bær og frugter og er en model for, hvordan fødevarer udnyttes bedst muligt. På vores færden i miljøet lærer børnene at bruge skraldespande og rydde op efter sig og at bruge naturen med respekt Alle børn i Markblomsten er ude hver dag - ofte en stor del af dagen, især i sommerhalvåret. Børnene i Markblomsten viser glæde ved sanglege og vil meget gerne være fysiske i deres leg og aktiviteter. De voksne deltager også i aktiviteterne sammen med børnene. SYGEFRAVÆRS POLITIK: Hovedreglen er, at børn der er syge, ikke må modtages i børnehaven. Opstår der i løbet af dagen tegn på sygdom hos et barn, skal barnet så vidt muligt isoleres og snarest muligt

3 hjemsendes. Disse bestemmelser sigter på at undgå videreudbredelse af infektioner blandt de andre børn. Men hensynet til det syge barn må også i høj grad tages i betragtning, da barnet hurtigere bliver raskt under rolige forhold i hjemmet. Hvornår er barnet sygt? Barnet er sygt, f.eks. når det har feber, er stærkt forkølet, har mavetilfælde f.eks. i form af diarrè, øjenkatar / øjenbetændelse m.m. Hvornår er barnet raskt? Barnet er raskt, når det kan klare at være i børnehave blandt mange andre børn. Barnet skal kunne fungere i aktiviteter, f.eks. skal barnet kunne deltage i udflugt, gåtur eller ophold på legepladsen Pædagoger/ medhjælper: Da vi alle er forskellige, vil det være forskelligt fra person til person hvornår man føler behov for at sygemelde sig. Når man ikke er i stand til at udføre det arbejde der kræves, er en rettesnor. Dette kan variere. Har man f.eks. en kort dag, hvor man kan overskue dagens program, kan man måske godt klare det, hvor man måske ikke ville kunne det med et andet dagsprogram. Det kunne også afhænge af hvad der var galt. ( ondt i hovedet, dårlig ryg ). Man raskmelder sig igen, når man igen er i stand til at varetage sit arbejde. Vi skelner mellem almindeligt sygefravær og langtidssygdom. Vi taler om langtidssygdom når man: Er syg i en sammenhængende periode udover 14 dage. Er syg 3 perioder inden for 3 måneders varighed. RYGEPOLITIK: Markblomsten er røgfri!

4 Dette oplyses ved ansættelser, vikariater mv. Børn ser ikke voksne ryge på børnehavens område. Dette gælder også forældre og andre voksne der færdes på børnehavens område, det være sig med arbejde eller ved arbejdsdage i børnehaven. Der ryges udenfor børnehavens område. Rygning skal finde sted hvor det vækker mindst opmærksomhed og ikke er synligt for børnene i børnehaven. Der ryges i forbindelse med en pause. Ved overtrædelser henstilles, at rygepolitikken overholdes og det tages eventuelt op i en samtale på et personalemøde eller i samarbejde med bestyrelsen. Løsning via dialog er udgangspunktet. ALKOHOLPOLITIK: Børn og alkohol hører ikke sammen. Vi drikker ikke alkohol i børnehavens lokaler eller udearealer. Det er ikke tilladt at møde op og lugte af eller være påvirket af alkohol. Det medfører hjemsendelse og efterfølgende samtale med bestyrelsen. Der indtages ikke alkohol ved arbejdsrelaterede arrangementer, hvor børnehavens børn og forældre deltager. Ved mistanke om, at en kollega har et alkoholproblem, kontaktes bestyrelsen, som kalder vedkommende ind til en samtale. Såfremt medarbejderen ikke kan eller vil ændre adfærd mht. alkoholproblemet, vil det medføre afskedigelse.

5 STRESSPOLITIK: I Markblomsten ønsker vi først og fremmest at håndtere stress forebyggende. Dette gøres bl.a. ved at have realistisk planer til hvilket opgaver vi magter at løse samt en tidshorisont på dette. Det er en vigtig del af pædagogikken i børnehavn at der er en form for forudsigelighed i hverdagen, dette glæder også for medarbejderen. Desuden ønsker vi at den enkelte medarbejder skal have indflydelse på sin arbejdssituation, i størst muligt omfang. Dette kan bl.a. gøres ved hjælp af god planlægning og en god dialog kollegaerne imellem, i den forbindelse. Det er vigtigt at arbejdes opgaverne er klart defineret, her under også ansvar. Det er vigtigt at bestyrelsen er opmærksom på at anerkende medarbejderens indsats. Det er vigtigt at medarbejderne i Markblomsten tilstræber at skabe en rolig stemning, dog uden at dette går ud over børnenes mulighed for at vise deres naturlige energi og spontanitet. Det er vigtigt at fremme en kultur i børnehavne, hvor kollegaerne kan tale med hinanden om det rør sig hos den enkelte, så evt. stress symptomer kan kommes i forkøbet. Hvis en medarbejder og/eller en forældre oplever stress symptomer hos en anden medarbejder, bør de tale med vedkommende. En samtale kan give medarbejderne muligheden for at fortælle hvad der forsager stress symptomerne og det kan efterfølgende give kollegaerne og bestyrelsen, i samarbejde med medarbejderen, en mulighed for at finde løse på problemet. Generel interesse for medarbejderens velbefindende, kan også være med til at afdække evt. kilder til stress. GRAVIDITET- OG BARSELSPOLITIK: I det glædelige tilfælde at en medarbejder er gravid, vil vi i børnehaven Markblomsten først og fremmest ønske tillykke.

6 Derefter vil den gravid og medarbejderne i fællesskab drøfte hvorvidt og hvilke foranstaltninger/hensyn der bør tages i den forbindelse. Da graviditetsforløbet kan ændre karakter i løbet af processen, bør medarbejderne, i samarbejde med den gravide, bestræbe sig på løbende at revurdere indsatsen. Eksempelvis kan den gravide opleve ubehag i starten af gravid, hvilket kan forhindre hende i at deltage i bestemte opgaver, som hun måske kan genoptage på et senere tidspunkt. I Markblomsten har vi stor forståelse for at den gravide, skal til lægebesøg, scanninger og lign. under graviditeten. Den generelle attitude blandt medarbejderne bør være lydhørhed overfor den gravid. Under graviditet og i arbejdet med børn i en børnehave, er det vigtigt at være opmærksom på smitsomme sygdomme i institutionen og konkrete smitte risici hos den gravide. Det er desuden essentielt at tjekke hvorledes den gravid er særligt udsat for smitsomme sygdomme der kan forsage foster skader. Dette kan gøres hos egen læge. Det er desuden helt forståeligt og accepteret at den gravide, bliver træt og kan have behov for at hvile sig. I forhold til tunge løft, bør den gravide medarbejde forsøge at udgå disse. Se desuden institutionens ergonomi politikken. Kollegaerne bør hjælpe den gravide med at undgå de tunge løft. Markblomstens leder og bestyrelse er i fællesskab ansvarlige for at den gravide, har hensigtsmæssige forhold under graviditeten. Graviditeter kan forløbe vidt forskelligt, hvorfor det er vigtigt at den gravide selv mærker efter og melder ud, hvad hun kan holde til. DEN RUMLIG ARBEJDSPLADS: Markblomsten skal, ganske simpelt, være en rummelig arbejdsplads. Hvis en potentiel ansøger kan tilslutte sig det pædagogiske grundlag, er vedkommende hjertelig velkommen til at søge en eventuel opslået stilling. Markblomsten vil bestræbe sig på at inkludere medarbejdere som kræver særlige hensyn. Det værre sig eksempelvis folk i skånejobs, fleksjob eller

7 optrænings/aktiveringspersoner, blot medarbejderen kan tilslutte sig børnehavens pædagogiske grundlag. Når Markblomsten har medarbejdere fra de overnævnte kategorier, er det vigtigt med klart definere forventninger til hinanden, samt klart definere arbejdsvilkår. I Markblomsten er det ikke noget problem, at en medarbejder ikke bestrider dansk til perfektion, blot medarbejderen kan tilslutte sig børnehavens pædagogiske grundlag. I Markblomsten tager vi gerne imod praktikanter fra pædagog seminarierne og andre steder. Får en medarbejder problemer med at passe sit arbejde, vil medarbejderen og ledelsen, så vidt muligt, forsøge at finde en alternativ løsning. I Markblomsten er det et mål sig selv at være rumlig, vi mener at vi på den måde kan være et godt eksempel for børnene og resten af omverdenen. RESPEKT FOR GRÆNSER: Grænser er i udgangspunktet individuelle, dog har vi i Markblomsten nogle definerede grænser som vi forventer at medarbejderne overholder. Vi ønsker, selvsagt, at forbygge og undgå krænkelser. Forebyggelse starter ved jobsamtalen, hvor vi altid indhenter straffe- og børneattest. Vi accepterer ikke at de voksne opfører sig voldsomt eller truende overfor børnene. Vi fotograferer ikke nøgne børn og børn i kompromitterende situationer. Medarbejderne lytter og er generelt opmærksom på børnenes tegn og evt. ændret adfærd. Vi holder døren åbne i institutionen, for at skabe en åben og gennemsigtig arbejdsplads og arbejdssituation med børnene. Hvis der opstår mistanke om krænkelser: Hvis der opstår mistanke om krænkelser, skal denne procedure følges. Medarbejderen eller forældrene skal henvende sig til lederen.

8 I Markblomsten har vi ikke nogen dagtilbudsleder og områdechef, da vi er en privat institution, derfor bør lederen henvende sig direkte til en konsulent fra Videnscenter for Pædagogisk Udvikling. Videnscentret har en task force. Task forcen samarbejder med lederen om, hvad der videre bør gøres i forhold til barn, familie, medarbejder og øvrige ansatte. Medarbejderen eller forældrene, med mistanke om overgreb bør desuden ringe til Børn og Unges hotline Denne hotline giver mulighed for at komme direkte i kontakt med forvaltningen i tilfælde af mistanke om overgreb på et barn i én af kommunens institutioner eller skoler. Hotlinen henvender sig primært til forældre, men du kan som medarbejder i Børn og Unge også benytte telefonlinjen. Du bør dog altid først kontakte din nærmeste leder, hvis du har mistanke om overgreb. Hotline-telefonen er bemandet fra klokken 9-15 alle hverdage. Århus Kommune har udgivet en uddybende vejledning Respekt for grænser når en medarbejder mistænkes for et seksuelt overgreb mod et barn eller en ung. Den kan fås ved henvendelse til dagtilbudslederen, og heri kan forældre og medarbejdere mere uddybende læse, hvordan det videre forløb vil være. INDKØBSPOLTIK: For alle indkøb gælder at vi lægger vægt på miljø, kvalitet og æstetik. Madvarer: Alt vores mad er fortrinsvis biodynamisk eller økologisk. Vi dyrker egen have, uden brug af sprøjtemidler. Hvis vi ikke kan skaffe biodynamiske eller økologiske varer erstatter vi med andet eller undværer. Vi køber fortrinsvis årstidens frugt og grønt og danske produkter. Rengøring mv.: Det tilstræbes at vores rengøringsmidler er også økologiske og nedbrydelige. Vi har intet der er mærket med X Legetøj og materialer er alle godkendte mht. til farve og behandling.

9 Hvis vi har brug for nyt i/ til børnehaven drøftes det på personalemøde, hvis det drejer som dyrere ting, og det ligger ud over det daglige forbrug også med kassereren/bestyrelsen. Vi køber både hos grossister og lokalt. FREMMED ARBEJDSKRAFT I BØRNEHAVEN: Håndværkere og andre, der er bestilt til at udføre et stykke arbejde i børnehaven, skal udføre arbejdet sikkerhedsmæssigt og arbejdsmæssigt forsvarligt og i henhold til landets gældende love og arbejdsmiljø regler. Der skal selvfølgelig tages bedst hensyn til børnene, så de ikke kommer til skade. Håndværkeren må ikke efterlade værktøj uden opsyn. Der skal altid gives besked til personalet hvis det er nødvendigt at efterlade værktøj. Rygning er ikke tilladt på børnehavens inde og ude arealer. Alkohol er ikke tilladt på børnehavens inde og ude arealer. HYGIENJNEPOLITIK: MANGLER ERGONOMIPOLTIK: I Markblomsten ønsker vi, i tråd med Børn og Unges anvisninger, så vidt muligt, at undgå alle løft og bæring af børn generelt. Dette gøres bl.a. ved at fremme bevidstheden om at undgå løft, blandt medarbejderne. Desuden tilskyndes det enkelte barn til at hjælpe sig selv så vidt muligt, eksempelvis i situationer hvor det skal klæde sig af og på. Hvis et barn endnu ikke har lært at klæde sig på, er det en god idé at øve det. Børnene bør støttes og roses for deres indsats.

10 Hvis et barn eller en genstand vejer mere end 15 kilo, skal der være mere en to medarbejdere om at løfte. Hvis et barn er ked af det og ønsker at blive trøstet og dermed være i tæt fysisk kontakt med en af medarbejderne, bør medarbejderen sætte sig ned og bede barnet selv kravle op. Børnene skal mindst muligt serviceres og i stedet inddrages i det daglige arbejde, de kan eksempelvis selv hælde vand i glasset eller hjælpe med borddækningen. Medarbejderen bør vurdere, hvad der kan forventes af barnet fra situation til situation. Hvis et barn skal sove middagslur, foregår dette, som hoved regel, på madrasser på gulvet, barnet bør selv gå til og fra. VOLDSPOLTIK: Vores formål med en voldspolitik er at skærpe bevidstheden og skabe klare linjer blandet medarbejder og forældre for i sidste ende at skabe en tryg og sikker arbejdsplads. Det er naturligvis vigtigt at forbygge/undgå at der sker overgreb i forhold til den enkelte medarbejder. Hvis det bliver en forælder eller medarbejder bevidst, at en medarbejder har været udsat for vold og trusler, er det vigtigt at tilbyde hjælp til den pågældende medarbejder. Vold og overgreb i institutionen kan være: Fysisk vold: slag, spark, kast med ting Psykisk vold: Trusler om vold, både udtalt og uudtalt. Mobning, chikane eller psykisk terror: Krænkende udtalelser eller anden generende adfærd. Sexchikane. Mistanke rettet mod en medarbejder: Kriminelle handlinger, overgreb mod børn. Voldsom kritik og klager: fra forældre Voksenmobning: kollegiale konflikter, sladder, m.m.

11 Det overordnede ansvar: Lederen har det overordnede ansvar for at støtte en medarbejder, der har været udsat for overgreb fysisk som psykisk. Lederen har ansvaret for den administrative procedure i forbindelse med hændelsen. Hvis lederen bliver udsat for et overgreb, overgår ansvaret for sagsgangen til bestyrelsen eller Børn og Unge. Ved beskyldninger eller mistanke om overgreb på børn, overgår sagen straks til Børn og Unge. Vi har endnu ikke oplevet nogen form for vold eller overgreb i vores institution. Hvis der skulle ske fysisk vold eller trussel om fysisk vold skal medarbejderen: Få fat i en kollega enten ved at gå hen til vedkommende eller signalere at der er brug for hjælp En kollega sørger for at børnene kommer væk fra området. Snak rolig og dæmpet og bed den truende person om at forlade institutionen. Psykisk vold og chikane Kritik og klager fra forældre må betragtes som en del af vores hverdag og skal håndteres professionelt. I pædagogarbejdet bruger man sig selv som redskab. Derfor er det vigtigt at skelne mellem: Professionel Personlig Privat Grundlag: Faglighed.. Saglighed...Usaglighed Viden/indsigt: Teoretisk viden Bearbejdede erfaringer/ Egne erfaringer

12 Selvindsigt (mere eller mindre Ubearbejdede) Handlinger Analyse, Intuition, situations- Følelsesladthed, Præget af: metoder fornemmelse og tilfældigheder og Indfølings evne egenrådighed Samarbejde Tværfaglighed Samarbejdsvilje Kæphesterytter Behov: Andres behov Andres/egne behov Egne behov

13 MOBNINGSPOLTIK: Mobning kan komme til udtryk ved, at en medarbejder oplever: Nedvurdering af sit job, sin arbejdsindsats eller sin kompetence Usaglig fratagelse eller reduktion af ansvar og arbejdsopgaver Nedvurdering eller umyndiggørelse, fx på grund af sin alder eller køn Fysiske overgreb eller trusler herom Sårende bemærkninger, bagtalelse eller udelukkelse fra fællesskabet. Typiske mobbehandlinger i forbindelse med seksuel chikane er: Uønskede berøringer eller verbale opfordringer til seksuelt samkvem Sjofle vittigheder eller uvedkommende forespørgsler om seksuelle emner. Det er alles pligt at sikre, at der er et godt psykisk arbejdsmiljø, ledelse, såvel som medarbejdere. Det er en gylden etisk regel at negativ omtale af tredje person ikke er i orden Medarbejderne og lederen er ansvarlige for psykiske arbejdsproblemer: Hvis de mobber Hvis de sladrer Hvis de ikke siger fra Hvis de ikke stiller krav Hvis de går uden om de rigtige kanaler (lederen eller bestyrelsen) ved problemer, Når de konstant kører en hård jargon, eller lader sig selv miste magten over egen livs - situation Ved problemer, spørg, spørg, spørg. Kom med ideer til løsning i stedet for at fastholde problemet.

14 Gå til kernen i problemet med det samme, i stedet for at tage den lette vej: at se sig sur på nogen. Afklar hvad samarbejdsproblemer skyldes: er det arbejdskrav, indflydelse eller kollegialt. Lad være med at bære nag. Indse, at ikke alle er lige i et samarbejde på samme tid Indse, at ansvaret for et godt samarbejde er dit eget, og ingen andres. Det er lederens opgave og ansvar: Alle medarbejdere skal kende målsætning og rammer for arbejdet Medarbejderne skal have indflydelse på deres eget job Lovgivningens ord og ånd om arbejdsmiljø skal overholdes Medarbejderne skel motiveres Medarbejderne skal udvikles menneskeligt og fagligt i deres job De interne spilleregler og personalepolitikken skal overholdes Alle er forpligtet til gennem en åben, respektfuld og spørgende kommunikation at være aktiv medspiller, så alle trives på arbejdspladsen. Det er vigtigt at alle arbejder med at deres kommunikation er assertiv. Mobning standses i starten og det skal ikke dækkes ind under humor. Humor er utrolig vigtig på arbejdspladsen. Humor bliver man glad og varm af, ikke såret eller ked af. Ledelsens opgave: At tage alvorligt, hvis en medarbejder føler sig dårligt behandlet At beskytte den medarbejder, som vælger at fortælle om det Ikke at drage forhastede slutninger hør de implicerede parter.

15 En medarbejder eller leder der udsætter andre for mobning eller seksuel chikane, får først en advarsel (medarbejderen af lederen/lederen af bestyrelsen), hvis det ikke ophører, kommer personen til samtale hos bestyrelsen og herefter er det fyringsgrundlag. KRISE- OG OMSORGSPOLTIK: Hvis en medarbejder kommer i en krisesituation er det den person, der er mest ressource stærk af personalet eller den der er tættest på medarbejderen der er ansvarlig. (Leder/omsorgsperson) I første omgang gives der kollegial førstehjælp. Kollegaen kommer med ind på kontoret hvor der er ro og tryghed. Kollegaen får lov til at fortælle hvad der er sket. I husets håndbog er alle kollegaers stamkort dvs. relevante oplysninger omkring pårørende i nødstilfælde. Pårørende kontaktes og kollegaen hentes eller følges hjem. Bestyrelsen inddrages og der laves en handlingsplan i samarbejde med kollegaen. Skal der ske henvendelse til Dagtilbudslederen/områdechefen? Skal der laves en anmeldelse (ved vold eller trusler) af episoden? Hvis det er en længere varende sygemelding, hvordan kommer kollegaen så tilbage? Skal det være på reduceret tid eller kan vedkommende komme på fuldtid? Under sygemeldingen vises der omsorg for kollegaen ved at kikke forbi, ringe, mail, sende blomster, tage kollegaen med i biografen eller andet. Alle kollegaer sørger for at medarbejderen kommer godt tilbage på arbejdet ved at udvise positivitet, ærlighed og hensynsfuldhed.

16 Lederen/omsorgspersonen følger op på medarbejderens situation indenfor en kort tidsperiode, en dato vil blive fastlagt, omkring samtaler, psykologbistand eller andet. Der vil altid være sorg i en krise, men der vil ikke altid være en krise i en sorg. Sorg er et langvarigt, sejt forløb både tids og indholdsmæssigt. Det udløsende for en sorg, er et tab af noget meget værdifuldt Sorg er en forandringsproces og en adskillelsesproces. Sorgen lader sig ikke afgrænse af steder eller bestemte tider, men er altid til stede på en eller anden måde i alle situationer, så længe sorgprocessen foregår. Et tab giver psykiske sår, og det er sorgens opgave at bearbejde tabet og læge såret. Denne healings proces kaldes for sorgarbejde. Sorgen udløses af tabet og det at blive forladt, mens en psykisk krise udløses af omstændighederne omkring tabet, tilknytningen til det mistede og følgerne af begivenheden Krise og sorg kan ligne hinanden, og nogle gange er de forbundet med hinanden, men de har to forskellige forløb. En krise kommer, når vores virkeligheds opfattelse trues eller krakelere, så stress belastningen bliver så stor, at vores psykiske ligevægt forsvinder, og kan føre til langvarige efter- stress forstyrrelser. Sagt på en anden måde, krise opstår, når man kommer i en livs situation så ens tidligere erfaringer og indlærte reaktionsmåder, ikke er tilstrækkelige til, at man kan forstå og psykisk beherske den aktuelle situation. Krise er ofte en dramatisk situation med følelsesmæssig oversvømmelse og angst, men kortvarig og har et tidsbegrænset forløb.

17 Krisens forløb: Chokfase, reaktionsfase 6 8 uger, reparationsfase 6 mdr. og nyorienteringsfase, der varer op til et år. Omsorg er at støtte den person, der har brug for det. Der er brug for, at snakke om det der er sket igen og igen, skab ro og tryghed og lyt. Bagatellisere ikke, undgå at kritisere personens handlinger, hjælp med at kontakte familie og pårørende. Vær ikke omklamrende og lad ikke personen være alene. Følg evt. den kriseramte til læge, skadestue eller hjem. Sørg for den kriseramte ikke er alene det første døgn. Der hjemme kan de pårørende hjælpe med alt det praktiske, lave mad, lytte og gøre rent, få fat i de personer der skal kontaktes osv. Som menneske der støtter et andet medmenneske, kræver det, at du er medmenneskelig og ikke overmenneske. Åbenhed omring det skete, uanset hvor trist og traumatisk det end måtte være, er den bedste støtte. Vær åben og ærlig omkring dine egne følelser. Vi må acceptere, at sorgen og lidelsen er en del af livet, og at det er lige så vigtigt at dele de mørke, som de lyse dage med hinanden. KONTORARBEJDSPOLTIK: Arbejdsstedet bør være indrettet så alle de faciliteter, man som pædagog har behov for, findes på arbejdspladsen.

18 Arbejdsstedet skal være indrettet så, den enkelte pædagog har mulighed for at udføre alle opgaver på stedet. Dette indebærer bl.a. adgang til faste arbejdspladser, hjælpemidler som telefoner, pc'er mv. Brug et skrivebord med mulighed for indstilling af højden, og hvor bordpladen eller en del af pladen kan vinkles. Placer skrivebordet, så dagslyset kommer fra siden eller bagfra. Hvis flere benytter skrivebordet, kan en fodskammel være nødvendig til den laveste. Arbejdsbordet skal kunne indstilles til den enkelte medarbejder. HVI/AIDS POLITIK: HIV/AIDS behandles som enhver anden sygdom. De rettigheder, herunder tavshedspligt som HIV/AIDS smittede har efter lovgivningen, vil blive ubetinget respekteret. Alle medarbejdere i Markblomsten har krav på at modtage oplysning om HIV/AIDS samt om, hvordan man forebygger det. Det vil ske i samråd med HIV/AIDS rådgivningen i Århus. SOLPOLITIK: Vi har igen i år besluttet at følge de anbefalinger der gives af kræftens bekæmpelse. (se evt deres brochure på hjemmesiden)

19 Derfor skal børnene have bredskyggede hatte eller legionærhat med beskyttelse af ører og nakke. (Kasketter beskytter ikke ører og nakker) Da tøj giver en god beskyttelse, skal børnene have løstsiddende skjorter eller bluser på med lange- eller ¾ ærmer. Børnene medbringer selv solcreme forsynet med navn. Forældrene sørger for at give solbeskyttelse på om morgenen, og vi giver børnene på igen over middag. Vi har desværre ikke mulighed for at have alle børn inde efter frokosten og frem til kl , da vi har børn der skal sove. Vi vil selvfølgelig søge skygge og sætter solsejl mv. op. Men vores legeplads er om sommeren som en gryde uden meget vind, så tænk på let og luftig beklædning som kan hjælpe børnene i den varme tid. Af hensyn til børnene og os, vil vi gerne have solcremer uden parabener og parfumer.

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. 1 Vold, mobning og chikane Denne delpolitik er udarbejdet for at øge opmærksomheden

Læs mere

Handleplan. For medarbejder i forbindelse med. vold, mobning og chikane

Handleplan. For medarbejder i forbindelse med. vold, mobning og chikane Handleplan For medarbejder i forbindelse med vold, mobning og chikane 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Definition på vold... 3 Ved vold forstår vi i SdU... 3 Handleplan for håndtering af vold... 4 Definition på mobning

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

OVERORDNET VOLDSPOLITIK

OVERORDNET VOLDSPOLITIK Vedtaget i SLU den 20. december 2006 OVERORDNET VOLDSPOLITIK Målgruppe Den overordnede voldspolitik er gældende for alle ansatte i Slagelse Kommune. Værdigrundlag Medarbejderne undgår at blive udsat for

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

MOBNING OG CHIKANE MOBNING ER IKKE OK TÆLL3R OGSÅ!

MOBNING OG CHIKANE MOBNING ER IKKE OK TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder MOBNING OG CHIKANE MOBNING ER IKKE OK Andreas, der er ekspedient i en herretøjsbutik kommer ind i personalerummet,

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse Xclass Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse [VOLDSPOLITIK] Xclass værdier i forhold til vold, definition af vold, målsætning, handleplaner og psykisk førstehjælp samt liste over kontaktpersoner i tilfælde af

Læs mere

Forebyggelse og håndtering af mobning

Forebyggelse og håndtering af mobning Til medarbejdere Forebyggelse og håndtering af mobning Vælg farve Vejle og Middelfart Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling 2 Hvad er mobning? Der er tale om mobning, når en eller flere personer regelmæssigt

Læs mere

6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress

6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress 6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress Fakta om stress Stress er kroppens alarmberedskab. Det aktiveres automatisk, når vi bliver udsat for en fysisk eller psykisk aktivitet på grænsen af, hvad vi kan

Læs mere

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Udgivet af www.trekanten.dk Udarbejdet af cand. psych. Tom Malling og cand. psych. Lise Myhre Lildholdt København 2009 Pjecen kan downloades

Læs mere

Vold og trusler om vold

Vold og trusler om vold Janesvej 2, 8220 Brabrand, tlf. 87 13 90 50, fax. 87 13 90 48, e-mail tov@aaks.aarhus.dk Vold og trusler om vold Konflikter i hverdagen Instruks for den situation, at en ansat udsættes for en ubehagelig

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser Udgivet af Psykologcentret Trekanten 1998 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 VORES REAKTIONER EFTER EN CHOKERENDE OPLEVELSE...3...3

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008

Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008 Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008 Indholdsfortegnelse 1. Grundlag for politikken side 3 2. Målsætninger side 4 3. Registrering side 4 4. Definitioner side 5 5. Handlingsplan side 6 5.1. Umiddelbart efter

Læs mere

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress?

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress? Indledning: Ubalance mellem krav og ressourcer i arbejdet kan føre til arbejdsbetinget stress. Arbejdsbetinget stress kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte medarbejder. Derfor er det vigtigt,

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar.

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar. Voldspolitik Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Voldspolitikken, og den tilhørende

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse 10. Retningslinie for skolens voldspolitik og konfliktløsning. En afgørende forudsætning for forebyggelse af aggressiv adfærd fra skolens brugere er, at der generelt er stor kvalitet i opgaveløsningen,

Læs mere

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Indholdsfortegnelse: Hvis mistanken retter sig mod en ansat... 5 Hvis mistanken retter sig mod en forælder/anden

Læs mere

Hold mobning udenfor. forebygmobning.dk. Dit værktøj til identifikation, forebyggelse og håndtering af mobning på arbejdspladsen.

Hold mobning udenfor. forebygmobning.dk. Dit værktøj til identifikation, forebyggelse og håndtering af mobning på arbejdspladsen. Hold mobning udenfor Dit værktøj til identifikation, forebyggelse og håndtering af mobning på arbejdspladsen. Viden, værktøje r og gode eksempl er forebygmobning.dk Mobning har konsekvenser for hele arbejdspladsen

Læs mere

Cabi Aalborg den 25. Februar 2014

Cabi Aalborg den 25. Februar 2014 Supplerende arbejdsmiljøuddannelse 2014 1 Cabi Aalborg den 25. Februar 2014 Mia Tjerrild Jakobsen Partner, Udviklings og Konsulentchef AM-Gruppen Kontaktoplysninger: Tlf.: 70 107 701 AM-GRUPPEN Supplerende

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010

Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010 Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010 Lov nr. 534: Præcisering af ansvarsforholdene i folkeskolen. Engesvang skoles værdiregelsæt indeholder følgende: 1) Indledning, opbygning, indhold 2) Skolens værdigrundlag,

Læs mere

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 1 HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Som en del af Trivselsundersøgelsen 2015 i Helsingør Kommune inviteres du hermed til at besvare et spørgeskema om din trivsel. Vi håber, at du vil give din

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Bilag 3. ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Ledelsen ved Grøndalslund kirke og kirkegård ønsker at fremme et godt arbejdsmiljø med såvel fysisk som psykisk trivsel for alle ansatte.

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Voldspolitik Korskildeskolen

Voldspolitik Korskildeskolen Voldspolitik Korskildeskolen 1 Korskildeskolens voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme hændelser Indledning Korskildeskolen ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi

Læs mere

Handlingsplan: Tunge løft Side 1 af 2 Arbejdsmiljøgruppe: Produktionsskolen Nordvestjylland Udskrevet: 10-06-2014

Handlingsplan: Tunge løft Side 1 af 2 Arbejdsmiljøgruppe: Produktionsskolen Nordvestjylland Udskrevet: 10-06-2014 Handlingsplan: Tunge løft Side 1 af 2 Arbejdsmiljøgruppe: Produktionsskolen Nordvestjylland Udskrevet: 10-06-2014 Navn: Tunge løft Deadline: 01-01-0001 ID: 2 Ansvarlig/ Afdeling: Administrator pvnj/ Produktionsskolen

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

Politik om vold, trusler og chikane

Politik om vold, trusler og chikane Politik om vold, trusler og chikane Lions Park Søllerød skal være en sikker arbejdsplads! Vold, trusler om vold og chikane mod de ansatte tolereres ikke! Det betyder: At trusler mod den enkelte ses som

Læs mere

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd 3. udgave Godkendt 30. januar 2012 af områdeudvalget for administrationen. Retningslinjerne er revideret af HR-afdelingen forår

Læs mere

Svarfordelingsrapport: UMV - 2015 - FULD

Svarfordelingsrapport: UMV - 2015 - FULD Rapporten er lavet d.02-03-205 Svarfordelingsrapport: UMV - 205 - FULD 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Trivsel Kortlægning: UMV - Elever - 205 Denne rapport: Elever Periode

Læs mere

Xclass [VOLDSPOLITIK] Elev-elev. Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse

Xclass [VOLDSPOLITIK] Elev-elev. Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse Xclass Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse Elev-elev [VOLDSPOLITIK] Voldspolitik - XCLASS Jan. 2013 Indledning Voldspolitikken på Xclass skal være med til at skabe synlighed og ensartethed i arbejdet med at

Læs mere

Saml brikkerne - forebyg trusler og vold

Saml brikkerne - forebyg trusler og vold Saml brikkerne - forebyg trusler og vold Til dig, der arbejder alene i borgerens hjem Vold og trusler kan forebygges Medarbejdere, der arbejder i borgerens hjem, skal ikke udsættes for trusler og vold.

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

Psykisky arbejdsmiljø

Psykisky arbejdsmiljø Psykisky arbejdsmiljø HVAD ER PSYKISK ARBEJDSMILJØ? Psykisk arbejdsmiljø handler om, hvordan du har det på dit job, om dit forhold til kollegerne, til ledelsen, til opgaverne, til deadline og til dit

Læs mere

gode råd om at se og forebygge overgreb

gode råd om at se og forebygge overgreb En pjece til: Mennesker med handicap Professionelle Pårørende Netværk Socialt Udviklingscenter SUS Seksuelle overgreb mod mennesker med handicap gode råd om at se og forebygge overgreb 2 Seksuelle overgreb.

Læs mere

Voldspolitik for Agerskov Børnehus.

Voldspolitik for Agerskov Børnehus. Voldspolitik for Agerskov Børnehus. Vold er for os. Fysisk overlast i form af overgreb, slag, spark, bid, spytning Psykisk overlast: Verbale og nonverbale trusler, herunder mobning, chikane eller nedsættende

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

Fordelingssekretariatets arbejdspladsvurdering 2013

Fordelingssekretariatets arbejdspladsvurdering 2013 Fordelingssekretariatets arbejdspladsvurding 2013 A. Indeklima Ja Nej 1. Bliv d jævnligt ryddet op på dit kontor, så d kan gøres rent? 9 1 2. Er rengøringsstandarden tilfredsstillende? 10 3. Er rumtempaturen

Læs mere

Sorg og krise. Chokfasen er forholdsvis kort, selvom det for den sorgramte kan føles som en evighed. Fasen er præget. Chokfasen.

Sorg og krise. Chokfasen er forholdsvis kort, selvom det for den sorgramte kan føles som en evighed. Fasen er præget. Chokfasen. Sorg og krise En traumatisk (akut) sorg er altid forbundet med en form for tab. Når en nærstående dør, udsættes man for en akut sorg og krise. Dette er en psykisk reaktion på en udefra kommende begivenhed

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

Definition på voldsudøvelse:

Definition på voldsudøvelse: VOLDS-og BEREDSSKABSPLAN. Indhold: Begrebs afklaring/definition Forståelsesramme Målsætning Overordnet Handleplan Om magtanvendelse Beredskabsplan Når vold er en kendsgerning Beredskabsplan. Når du har

Læs mere

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010 Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010 Hvordan har du det? 2010 er en spørgeskemaundersøgelse af borgernes sundhed, sygelighed og trivsel. I kraft af en stikprøvens størrelse

Læs mere

Personalemøde med MED-status

Personalemøde med MED-status Cafémøder er for alle beboere, familiemedlemmer og medarbejdere og afholdes hver 4.onsdag kl. 14.00 16.00 Dagsordenspunkter kan sættes på under mødet. Personalemøde med MED-status Dato: 22. april 2015

Læs mere

Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV

Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV Principper/retningslinier vedrørende skolens forholdsregler i forbindelse med fysiske/psykiske overgreb/trusler om overgreb mod elever og medarbejdere på Langeskov Skole

Læs mere

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB i menigheder og kirkelige fællesskaber Når livet gør ondt, har vi brug for mennesker, der tør stå ved siden af og bære med. Samtidig kan vi ofte blive i tvivl om, hvordan

Læs mere

Trivselspolitik Randers Social- og Sundhedsskole. Trivselspolitik

Trivselspolitik Randers Social- og Sundhedsskole. Trivselspolitik Trivselspolitik Indledning Randers Social- og Sundhedsskole arbejder målrettet mod at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø for alle medarbejdere. Udgangspunktet herfor er skolens værdier om rummelighed,

Læs mere

Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan.

Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan. Handicapområde Guldborgsunds handleplan i forbindelse med stress på arbejdspladsen. Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan.

Læs mere

frivilliges arbejdsmiljø

frivilliges arbejdsmiljø frivilliges arbejdsmiljø Frivilligt arbejde udføres i mange forskellige sammenhænge, og samfundet har stor nytte af den indsats, de frivillige bidrager med i forbindelse med både socialt arbejde og det

Læs mere

NÅR STRESSEN KOMMER SNIGENDE

NÅR STRESSEN KOMMER SNIGENDE Klik for at redigere titeltypografi i masteren ARBEJDSMILJØKONFERENCEN 2013 NÅR STRESSEN KOMMER SNIGENDE Hvad gør vi så? SundTrivsel A/S Katrine Bastian Meiner kbm@sundtrivsel.dk LIDT OM INDHOLD Stressforebyggelse

Læs mere

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Med Københavns sundhedspolitik ønsker vi, at københavnerne skal leve med bedre livskvalitet og have lige muligheder for et godt og langt liv. Mange københavnere

Læs mere

Kriseberedskab. Kollegial førstehjælp. Professionel krisehjælp. Rekvirering af professionel krisehjælp. Psykiske krisereaktioner

Kriseberedskab. Kollegial førstehjælp. Professionel krisehjælp. Rekvirering af professionel krisehjælp. Psykiske krisereaktioner Kriseberedskab Kollegial førstehjælp Professionel krisehjælp Rekvirering af professionel krisehjælp Psykiske krisereaktioner Kollegial førstehjælp Din hjælp til en kriseramt kollega i krisens første timer

Læs mere

Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013

Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013 Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013 1. Fysiske rammer Antallet af pladser og de fysiske rammer 1.1 Antal pladser og Haderslev Krisecenter har 4 pladser/værelser beliggende fysiske rammer

Læs mere

Krisepsykologi i forbindelse med uheld

Krisepsykologi i forbindelse med uheld I SAMARBEJDE MED BANEDANMARK 4. juli 2014 www.beredskabspsykologi.dk Henrik Lyng Cand.psych., autoriseret klinisk psykolog Direktør i Center for Beredskabspsykologi Chefpsykolog i Dansk Krisekorps A/S

Læs mere

Børnemiljøvurdering Vuggestuen Himmelblå

Børnemiljøvurdering Vuggestuen Himmelblå Vuggestuen Himmelblå Udarbejdet april 2010 Det er dagtilbuddets ledelse, der er ansvarlig for at der udarbejdes en børnemiljøvurdering. Ledelsens ansvar understreges af, at der ved børnemiljøvurderingsarbejdet

Læs mere

IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ -

IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ - IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ - Hvad kan være med til at fremme trivsel og et godt psykisk arbejdsmiljø indenfor hotel- og restaurationsbranchen? Jeres arbejdsplads skal være et sted,

Læs mere

2 Fakta om personalehåndbogen

2 Fakta om personalehåndbogen 2 Fakta om personalehåndbogen FORORD Denne lille guide om personalehåndbogen er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HRområdet. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration

Læs mere

Information til ansatte om. Natarbejde. Arbejdsmiljø

Information til ansatte om. Natarbejde. Arbejdsmiljø Information til ansatte om Natarbejde Pas godt på dig selv! Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Natarbejde og helbredskontrol Lovgivning Helbredskontrol ved natarbejde er et tilbud med grundlag i

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD:

OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD: OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD: Præsentation af Opfølgningsværktøjet s. 1 Hvorfor er der brug for et Opfølgningsværktøj? s. 1 Hvordan kan Opfølgningsværktøjet bruges? s. 2 Hvordan bliver samtalen så

Læs mere

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport beelser: 85 TRIVSEL 215 Svarprocent: Trivsel 215 LÆSEVEJLEDNING 1 SÅDAN LÆSES FIGURERNE Til venstre for figuren vises de enkelte spørgsmålsformuleringer. Mellem spørgsmålsformuleringen og grafikken vises

Læs mere

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as...

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as... Spørgeramme 01 Side 1 af 1 1-0-01 Arbejdets organisering og indhold De følgende spørgsmål handler om indhold og organisering af dine arbejdsopgaver Spørgeramme 01 Anonym Trivselsundersøgelse i Odense Kommune

Læs mere

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad?

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? FAGLIGT HJØRNE Interview v/faglig sekretær Ingelise Rangstrup Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? Hvis du føler dig stresset i din hverdag, så deler du vilkår med rigtig mange andre mennesker,

Læs mere

INDHOLD. Hvorfor have en samværspolitik? S.03. Grænser skal respekteres S.05. Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt S.

INDHOLD. Hvorfor have en samværspolitik? S.03. Grænser skal respekteres S.05. Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt S. SAMVÆRSPOLITIK- INDHOLD INDHOLD S.03 S.05 S.07 S.08 S.09 S.10 Hvorfor have en samværspolitik? Grænser skal respekteres Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt Underretningspligt Hvad skal du

Læs mere

Personlig rådgivning. Orientering om organisationen for Personlig Rådgivning, 23. april 2015. Dorthe Kiærulff, MJ og cand.psych. VFK-L-LE220 4185 0562

Personlig rådgivning. Orientering om organisationen for Personlig Rådgivning, 23. april 2015. Dorthe Kiærulff, MJ og cand.psych. VFK-L-LE220 4185 0562 Personlig rådgivning Orientering om organisationen for Personlig Rådgivning, 23. april 2015 Dorthe Kiærulff, MJ og cand.psych. VFK-L-LE220 4185 0562 Dette indlægs Vigtige punkter: Hvor kan talsmanden hente

Læs mere

FÆNGSELSFORBUNDET ARBEJDSETISKE RETNINGSLINJER 2013

FÆNGSELSFORBUNDET ARBEJDSETISKE RETNINGSLINJER 2013 FÆNGSELSFORBUNDET ARBEJDSETISKE RETNINGSLINJER 2013 FORORD Fængselsforbundets medlemmer arbejder på en arbejdsplads, hvor de ofte oplever etiske dilemmaer. Det kan ikke være anderledes, når Kriminalforsorgens

Læs mere

Manual i udarbejdelse af en trivselspolitik

Manual i udarbejdelse af en trivselspolitik Manual i udarbejdelse af en trivselspolitik Skabelon til en stress og trivselshåndteringspolitik Som et led i organisationens overordnede strategi med at fremme trivsel, er det vigtigt at have nogle gennemarbejdede

Læs mere

Giv nattevagten et servicetjek

Giv nattevagten et servicetjek Giv nattevagten et servicetjek Fra tid til anden kan det være en god ide at gennemgå arbejdspladsens funktioner for at vurdere, om noget kan planlægges eller udføres bedre. Dette gælder også planlægning

Læs mere

Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø

Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø Workshop nr. 112 v/charlotte Skydsbjerg Steen Christensen Arbejdstilsynets 3 fokuspunkter - i sager om psykisk arbejdsmiljø Konsekvenser Risikofaktorer

Læs mere

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk 1 Er du stressramt? en vejledning dm.dk sygemeldt 2 sygemeldt med stress Har du gennem lang tid været udsat for store belastninger på arbejdet, kan du blive ramt af arbejdsbetinget stress. Efter en periode

Læs mere

Omsorgsplan for. Gentofte Dagpleje 2014.

Omsorgsplan for. Gentofte Dagpleje 2014. Omsorgsplan for Gentofte Dagpleje 2014. 1 Omsorgsplan for Gentofte Dagpleje. Indhold: Side 2 Hvorfor en omsorgsplan? Side 3 Om at miste Side 3 Skilsmisse Side 4 Ulykker på tur med dagplejen Medbring altid

Læs mere

Sorg- og kriseplan. Vejledende retningslinier ved dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser på UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern

Sorg- og kriseplan. Vejledende retningslinier ved dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser på UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern Sorg- og kriseplan Vejledende retningslinier ved dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser på UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern December 2012 1 Indhold Sammensætning og opgaver for ressourcegruppe:...

Læs mere

Forebyggelse af vold og trusler om vold på Torstedskolen

Forebyggelse af vold og trusler om vold på Torstedskolen Torstedskolen Forebyggelse af vold og trusler om vold på Torstedskolen Politik Juni 2007 SIDE 2 Politik for forebyggelse af vold og trusler om vold. Samarbejdet på Torstedskolen er præget af en række fælles

Læs mere

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Nymarksskolen baserer sit pædagogiske arbejde på overbevisningen om, at barnet eller den unge er et unikt menneske. Dette Menneske skal føle sig set

Læs mere

Forebyggelse af vold, mobning og chikane på arbejdspladsen og i det offentlige rum

Forebyggelse af vold, mobning og chikane på arbejdspladsen og i det offentlige rum Forebyggelse af vold, mobning og chikane på arbejdspladsen og i det offentlige rum Workshop AM 2012 11. november 2014 kl. 12.45-14.00. Stig Ingemann Sørensen og Helle Torsbjerg Niewald, Videncenter for

Læs mere

Studie- og ordensregler HTX

Studie- og ordensregler HTX Studie- og ordensregler HTX Indhold Studie- og ordensregler på HANSENBERG Studie- og ordensregler på HANSENBERG...3 Særlige regler for HANSENBERG GYMNASIUM... 4 Fremmøde/fravær... 4 Skriftlige opgaveafleveringer...

Læs mere

Livsduelige børn trives. Hillerødsholmskolen. Hillerødsholmskolens trivsels- og mobbepolitik. Faglighed og fællesskab

Livsduelige børn trives. Hillerødsholmskolen. Hillerødsholmskolens trivsels- og mobbepolitik. Faglighed og fællesskab Livsduelige børn trives Hillerødsholmskolen Hillerødsholmskolens trivsels- og mobbepolitik Faglighed og fællesskab Et godt sted at lære - et godt sted at være... Tryghed og trivsel Trivsel er i fokus på

Læs mere

Personalepolitik om forebyggelse af vold og trusler

Personalepolitik om forebyggelse af vold og trusler Personalepolitik om forebyggelse af vold og trusler Kriminalforsorgen i Grønland marts 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Typer af vold... 3 3. Definition af vold... 3 4. Forekomst... 4 5. Hvem har ansvaret?...

Læs mere

http://bfc.apvkvik.dk/apv/undersøgelse-start/undersøgelse?surveyid=17&print=1

http://bfc.apvkvik.dk/apv/undersøgelse-start/undersøgelse?surveyid=17&print=1 Side 1 af 15 Forside APV 2010 APV Handlingsplaner Kontakt Risiko for ulykker Ulykker undgås bedst gennem planlægning af arbejdet, så de farlige situationer ikke opstår. Ligesom uddannelse, faste rutiner

Læs mere

Førstehjælps- og Omsorgsplan. Marts 2011 1

Førstehjælps- og Omsorgsplan. Marts 2011 1 Marts 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvem gælder planen for side 3 2. Førstehjælpskurser. side 4 3. Førstehjælpskasser. side 4 4. Handleplan ved ulykker side 4 5. Fysisk eller psykisk belastende hændelser

Læs mere

Skemaerne er tænkt som et let tilgængeligt redskab til at registrere mindre overgreb eller episoder, der ikke anmeldes som arbejdsskader.

Skemaerne er tænkt som et let tilgængeligt redskab til at registrere mindre overgreb eller episoder, der ikke anmeldes som arbejdsskader. September 2010 Til sikkerhedsgruppen Rive/kradse skemaer Skemaerne er tænkt som et let tilgængeligt redskab til at registrere mindre overgreb eller episoder, der ikke anmeldes som arbejdsskader. Skemaerne

Læs mere

GODE RÅD OM. Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø Udgivet af DANSK ERHVERV ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ Indholdsfortegnelse På hvilke områder inden for

Læs mere

Vejledning til alkoholpolitik for Klub området

Vejledning til alkoholpolitik for Klub området Vejledning til alkoholpolitik for Klub området Juli 2010 Baggrunden for en alkoholpolitik Man anslår, at ca. 225.000 børn/unge i Danmark vokser op i familier med alkoholmisbrug (Kilde: Børn bliver også

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

Omsorgsplan. Dagtilbud Broen

Omsorgsplan. Dagtilbud Broen Omsorgsplan Dagtilbud Broen Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges når det, der ikke må ske, sker. Som udgangspunkt kan vi ikke tage sorgen fra et menneske, men vi kan dele sorgen med

Læs mere

SÅDAN håndterer DU MOBNING

SÅDAN håndterer DU MOBNING TEMA: MOBNING SÅDAN HÅNDTERER DU MOBNING SÅDAN håndterer DU MOBNING Mobning finder desværre sted på rigtig mange arbejdspladser og ødelægger både livskvaliteten for dem, som det går ud over, og produktiviteten

Læs mere

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel!

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel! Lyset peger på dig Du kan gøre en forskel! Hvis I har brug for hjælp Børne- og ungetelefonen 134 Åbningstid: Alle ugens dage kl. 19.00-21.00. Som led i forebyggelsen af selvmord og seksuelt misbrug af

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fraværs- politik Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har,

Læs mere

Interviewnr. Spørgsmål Gruppe Organisatorisk

Interviewnr. Spørgsmål Gruppe Organisatorisk Interviewnr. Spørgsmål Gruppe Organisatorisk Arbejdsmiljø Virksomheden som helhed Arbejdsmiljø Virksomheden som helhed 5 5 4 Socialt klima 5 11 Virksomheden som helhed Personligt engagement en 5 Ansvarlighed

Læs mere

Velkommen til. Børnehuset Himmelblå. Knus hinanden. Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet

Velkommen til. Børnehuset Himmelblå. Knus hinanden. Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet Knus hinanden Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet miljø Er energisparende sparer på andre varmeressourcer Kræver ingen speciel opbevaring Kan transporteres toldfrit Forlanger

Læs mere

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ BrandFARM Reklamebureau Vestergade 58T 8000 Aarhus Tlf. 86 76 09 44 www.brandfarm.dk ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ ENSIDIGT, GENTAGET ARBEJDE Ja Nej Er der personer, der udfører intensivt skærmarbejde i det

Læs mere

Velkommen til Sabro Dagpleje

Velkommen til Sabro Dagpleje Velkommen til Sabro Dagpleje Et godt lære-værested Sabro Dagpleje. Sabro dagpleje består af 12 dagplejehjem alle beliggende i Sabro midtby. Et dagplejer har op til 4 fastindskrevne børn i alderen ½ år

Læs mere

Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold frederikshavn kommune. Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold

Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold frederikshavn kommune. Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold Forord I Frederikshavn Kommune vil vi have sunde og attraktive arbejdspladser, hvor psykisk og fysisk trivsel, sundhed og sikkerhed er i højsædet. Det skal

Læs mere