Markblomstens Politikker

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Markblomstens Politikker"

Transkript

1 Markblomstens Politikker 1. Politik for sundhed 2. Sygefravær 3. Rygning 4. Alkohol 5. Stress 6. Graviditet og barsel 7. Politik for den rummelige arbejdsplads 8. Politik for respekt for grænser 9. Indkøbspolitik 10. Fremmed arbejdskraft 11. Politik for hygiejne 12. Ergonomi 13. Vold 14. Mobning 15. Sorg/omsorg 16. Kontorarbejde 17. Hvi/aids 18. Solpolitik SUNDHEDS POLITIK: I den daglige planlægning lægger vi vægt på sundhed og trivsel ved: at være i frisk luft dagligt. at have fokus på håndhygiejne hos børn og voksne.

2 at børn og medarbejdere bevidstgøres om sund mad at lave eurytmi og bevægelse ugentligt Derudover lægger vi vægt på, at børnene skal sikres en righoldig ernæring samt frisk og spændende økologisk mad. De skal have en sund og varieret kost, som sikrer en jævn forbrænding dagen igennem, hvilket giver overskud til at deltage aktivt i sin egen. Gennem sund kost, give børnene mulighed for at udvikles optimalt- motorisk, mentalt og socialt. Skabe glade aktive børn som trives. Modvirke fejlernæring, såsom overvægt og spiseforstyrrelser. Vi bruger så mange økologiske varer, som budget og indkøbsmuligheder tillader. Brødet bages af økologisk mel. Vi udnytter havens/naturens bær og frugter og er en model for, hvordan fødevarer udnyttes bedst muligt. På vores færden i miljøet lærer børnene at bruge skraldespande og rydde op efter sig og at bruge naturen med respekt Alle børn i Markblomsten er ude hver dag - ofte en stor del af dagen, især i sommerhalvåret. Børnene i Markblomsten viser glæde ved sanglege og vil meget gerne være fysiske i deres leg og aktiviteter. De voksne deltager også i aktiviteterne sammen med børnene. SYGEFRAVÆRS POLITIK: Hovedreglen er, at børn der er syge, ikke må modtages i børnehaven. Opstår der i løbet af dagen tegn på sygdom hos et barn, skal barnet så vidt muligt isoleres og snarest muligt

3 hjemsendes. Disse bestemmelser sigter på at undgå videreudbredelse af infektioner blandt de andre børn. Men hensynet til det syge barn må også i høj grad tages i betragtning, da barnet hurtigere bliver raskt under rolige forhold i hjemmet. Hvornår er barnet sygt? Barnet er sygt, f.eks. når det har feber, er stærkt forkølet, har mavetilfælde f.eks. i form af diarrè, øjenkatar / øjenbetændelse m.m. Hvornår er barnet raskt? Barnet er raskt, når det kan klare at være i børnehave blandt mange andre børn. Barnet skal kunne fungere i aktiviteter, f.eks. skal barnet kunne deltage i udflugt, gåtur eller ophold på legepladsen Pædagoger/ medhjælper: Da vi alle er forskellige, vil det være forskelligt fra person til person hvornår man føler behov for at sygemelde sig. Når man ikke er i stand til at udføre det arbejde der kræves, er en rettesnor. Dette kan variere. Har man f.eks. en kort dag, hvor man kan overskue dagens program, kan man måske godt klare det, hvor man måske ikke ville kunne det med et andet dagsprogram. Det kunne også afhænge af hvad der var galt. ( ondt i hovedet, dårlig ryg ). Man raskmelder sig igen, når man igen er i stand til at varetage sit arbejde. Vi skelner mellem almindeligt sygefravær og langtidssygdom. Vi taler om langtidssygdom når man: Er syg i en sammenhængende periode udover 14 dage. Er syg 3 perioder inden for 3 måneders varighed. RYGEPOLITIK: Markblomsten er røgfri!

4 Dette oplyses ved ansættelser, vikariater mv. Børn ser ikke voksne ryge på børnehavens område. Dette gælder også forældre og andre voksne der færdes på børnehavens område, det være sig med arbejde eller ved arbejdsdage i børnehaven. Der ryges udenfor børnehavens område. Rygning skal finde sted hvor det vækker mindst opmærksomhed og ikke er synligt for børnene i børnehaven. Der ryges i forbindelse med en pause. Ved overtrædelser henstilles, at rygepolitikken overholdes og det tages eventuelt op i en samtale på et personalemøde eller i samarbejde med bestyrelsen. Løsning via dialog er udgangspunktet. ALKOHOLPOLITIK: Børn og alkohol hører ikke sammen. Vi drikker ikke alkohol i børnehavens lokaler eller udearealer. Det er ikke tilladt at møde op og lugte af eller være påvirket af alkohol. Det medfører hjemsendelse og efterfølgende samtale med bestyrelsen. Der indtages ikke alkohol ved arbejdsrelaterede arrangementer, hvor børnehavens børn og forældre deltager. Ved mistanke om, at en kollega har et alkoholproblem, kontaktes bestyrelsen, som kalder vedkommende ind til en samtale. Såfremt medarbejderen ikke kan eller vil ændre adfærd mht. alkoholproblemet, vil det medføre afskedigelse.

5 STRESSPOLITIK: I Markblomsten ønsker vi først og fremmest at håndtere stress forebyggende. Dette gøres bl.a. ved at have realistisk planer til hvilket opgaver vi magter at løse samt en tidshorisont på dette. Det er en vigtig del af pædagogikken i børnehavn at der er en form for forudsigelighed i hverdagen, dette glæder også for medarbejderen. Desuden ønsker vi at den enkelte medarbejder skal have indflydelse på sin arbejdssituation, i størst muligt omfang. Dette kan bl.a. gøres ved hjælp af god planlægning og en god dialog kollegaerne imellem, i den forbindelse. Det er vigtigt at arbejdes opgaverne er klart defineret, her under også ansvar. Det er vigtigt at bestyrelsen er opmærksom på at anerkende medarbejderens indsats. Det er vigtigt at medarbejderne i Markblomsten tilstræber at skabe en rolig stemning, dog uden at dette går ud over børnenes mulighed for at vise deres naturlige energi og spontanitet. Det er vigtigt at fremme en kultur i børnehavne, hvor kollegaerne kan tale med hinanden om det rør sig hos den enkelte, så evt. stress symptomer kan kommes i forkøbet. Hvis en medarbejder og/eller en forældre oplever stress symptomer hos en anden medarbejder, bør de tale med vedkommende. En samtale kan give medarbejderne muligheden for at fortælle hvad der forsager stress symptomerne og det kan efterfølgende give kollegaerne og bestyrelsen, i samarbejde med medarbejderen, en mulighed for at finde løse på problemet. Generel interesse for medarbejderens velbefindende, kan også være med til at afdække evt. kilder til stress. GRAVIDITET- OG BARSELSPOLITIK: I det glædelige tilfælde at en medarbejder er gravid, vil vi i børnehaven Markblomsten først og fremmest ønske tillykke.

6 Derefter vil den gravid og medarbejderne i fællesskab drøfte hvorvidt og hvilke foranstaltninger/hensyn der bør tages i den forbindelse. Da graviditetsforløbet kan ændre karakter i løbet af processen, bør medarbejderne, i samarbejde med den gravide, bestræbe sig på løbende at revurdere indsatsen. Eksempelvis kan den gravide opleve ubehag i starten af gravid, hvilket kan forhindre hende i at deltage i bestemte opgaver, som hun måske kan genoptage på et senere tidspunkt. I Markblomsten har vi stor forståelse for at den gravide, skal til lægebesøg, scanninger og lign. under graviditeten. Den generelle attitude blandt medarbejderne bør være lydhørhed overfor den gravid. Under graviditet og i arbejdet med børn i en børnehave, er det vigtigt at være opmærksom på smitsomme sygdomme i institutionen og konkrete smitte risici hos den gravide. Det er desuden essentielt at tjekke hvorledes den gravid er særligt udsat for smitsomme sygdomme der kan forsage foster skader. Dette kan gøres hos egen læge. Det er desuden helt forståeligt og accepteret at den gravide, bliver træt og kan have behov for at hvile sig. I forhold til tunge løft, bør den gravide medarbejde forsøge at udgå disse. Se desuden institutionens ergonomi politikken. Kollegaerne bør hjælpe den gravide med at undgå de tunge løft. Markblomstens leder og bestyrelse er i fællesskab ansvarlige for at den gravide, har hensigtsmæssige forhold under graviditeten. Graviditeter kan forløbe vidt forskelligt, hvorfor det er vigtigt at den gravide selv mærker efter og melder ud, hvad hun kan holde til. DEN RUMLIG ARBEJDSPLADS: Markblomsten skal, ganske simpelt, være en rummelig arbejdsplads. Hvis en potentiel ansøger kan tilslutte sig det pædagogiske grundlag, er vedkommende hjertelig velkommen til at søge en eventuel opslået stilling. Markblomsten vil bestræbe sig på at inkludere medarbejdere som kræver særlige hensyn. Det værre sig eksempelvis folk i skånejobs, fleksjob eller

7 optrænings/aktiveringspersoner, blot medarbejderen kan tilslutte sig børnehavens pædagogiske grundlag. Når Markblomsten har medarbejdere fra de overnævnte kategorier, er det vigtigt med klart definere forventninger til hinanden, samt klart definere arbejdsvilkår. I Markblomsten er det ikke noget problem, at en medarbejder ikke bestrider dansk til perfektion, blot medarbejderen kan tilslutte sig børnehavens pædagogiske grundlag. I Markblomsten tager vi gerne imod praktikanter fra pædagog seminarierne og andre steder. Får en medarbejder problemer med at passe sit arbejde, vil medarbejderen og ledelsen, så vidt muligt, forsøge at finde en alternativ løsning. I Markblomsten er det et mål sig selv at være rumlig, vi mener at vi på den måde kan være et godt eksempel for børnene og resten af omverdenen. RESPEKT FOR GRÆNSER: Grænser er i udgangspunktet individuelle, dog har vi i Markblomsten nogle definerede grænser som vi forventer at medarbejderne overholder. Vi ønsker, selvsagt, at forbygge og undgå krænkelser. Forebyggelse starter ved jobsamtalen, hvor vi altid indhenter straffe- og børneattest. Vi accepterer ikke at de voksne opfører sig voldsomt eller truende overfor børnene. Vi fotograferer ikke nøgne børn og børn i kompromitterende situationer. Medarbejderne lytter og er generelt opmærksom på børnenes tegn og evt. ændret adfærd. Vi holder døren åbne i institutionen, for at skabe en åben og gennemsigtig arbejdsplads og arbejdssituation med børnene. Hvis der opstår mistanke om krænkelser: Hvis der opstår mistanke om krænkelser, skal denne procedure følges. Medarbejderen eller forældrene skal henvende sig til lederen.

8 I Markblomsten har vi ikke nogen dagtilbudsleder og områdechef, da vi er en privat institution, derfor bør lederen henvende sig direkte til en konsulent fra Videnscenter for Pædagogisk Udvikling. Videnscentret har en task force. Task forcen samarbejder med lederen om, hvad der videre bør gøres i forhold til barn, familie, medarbejder og øvrige ansatte. Medarbejderen eller forældrene, med mistanke om overgreb bør desuden ringe til Børn og Unges hotline Denne hotline giver mulighed for at komme direkte i kontakt med forvaltningen i tilfælde af mistanke om overgreb på et barn i én af kommunens institutioner eller skoler. Hotlinen henvender sig primært til forældre, men du kan som medarbejder i Børn og Unge også benytte telefonlinjen. Du bør dog altid først kontakte din nærmeste leder, hvis du har mistanke om overgreb. Hotline-telefonen er bemandet fra klokken 9-15 alle hverdage. Århus Kommune har udgivet en uddybende vejledning Respekt for grænser når en medarbejder mistænkes for et seksuelt overgreb mod et barn eller en ung. Den kan fås ved henvendelse til dagtilbudslederen, og heri kan forældre og medarbejdere mere uddybende læse, hvordan det videre forløb vil være. INDKØBSPOLTIK: For alle indkøb gælder at vi lægger vægt på miljø, kvalitet og æstetik. Madvarer: Alt vores mad er fortrinsvis biodynamisk eller økologisk. Vi dyrker egen have, uden brug af sprøjtemidler. Hvis vi ikke kan skaffe biodynamiske eller økologiske varer erstatter vi med andet eller undværer. Vi køber fortrinsvis årstidens frugt og grønt og danske produkter. Rengøring mv.: Det tilstræbes at vores rengøringsmidler er også økologiske og nedbrydelige. Vi har intet der er mærket med X Legetøj og materialer er alle godkendte mht. til farve og behandling.

9 Hvis vi har brug for nyt i/ til børnehaven drøftes det på personalemøde, hvis det drejer som dyrere ting, og det ligger ud over det daglige forbrug også med kassereren/bestyrelsen. Vi køber både hos grossister og lokalt. FREMMED ARBEJDSKRAFT I BØRNEHAVEN: Håndværkere og andre, der er bestilt til at udføre et stykke arbejde i børnehaven, skal udføre arbejdet sikkerhedsmæssigt og arbejdsmæssigt forsvarligt og i henhold til landets gældende love og arbejdsmiljø regler. Der skal selvfølgelig tages bedst hensyn til børnene, så de ikke kommer til skade. Håndværkeren må ikke efterlade værktøj uden opsyn. Der skal altid gives besked til personalet hvis det er nødvendigt at efterlade værktøj. Rygning er ikke tilladt på børnehavens inde og ude arealer. Alkohol er ikke tilladt på børnehavens inde og ude arealer. HYGIENJNEPOLITIK: MANGLER ERGONOMIPOLTIK: I Markblomsten ønsker vi, i tråd med Børn og Unges anvisninger, så vidt muligt, at undgå alle løft og bæring af børn generelt. Dette gøres bl.a. ved at fremme bevidstheden om at undgå løft, blandt medarbejderne. Desuden tilskyndes det enkelte barn til at hjælpe sig selv så vidt muligt, eksempelvis i situationer hvor det skal klæde sig af og på. Hvis et barn endnu ikke har lært at klæde sig på, er det en god idé at øve det. Børnene bør støttes og roses for deres indsats.

10 Hvis et barn eller en genstand vejer mere end 15 kilo, skal der være mere en to medarbejdere om at løfte. Hvis et barn er ked af det og ønsker at blive trøstet og dermed være i tæt fysisk kontakt med en af medarbejderne, bør medarbejderen sætte sig ned og bede barnet selv kravle op. Børnene skal mindst muligt serviceres og i stedet inddrages i det daglige arbejde, de kan eksempelvis selv hælde vand i glasset eller hjælpe med borddækningen. Medarbejderen bør vurdere, hvad der kan forventes af barnet fra situation til situation. Hvis et barn skal sove middagslur, foregår dette, som hoved regel, på madrasser på gulvet, barnet bør selv gå til og fra. VOLDSPOLTIK: Vores formål med en voldspolitik er at skærpe bevidstheden og skabe klare linjer blandet medarbejder og forældre for i sidste ende at skabe en tryg og sikker arbejdsplads. Det er naturligvis vigtigt at forbygge/undgå at der sker overgreb i forhold til den enkelte medarbejder. Hvis det bliver en forælder eller medarbejder bevidst, at en medarbejder har været udsat for vold og trusler, er det vigtigt at tilbyde hjælp til den pågældende medarbejder. Vold og overgreb i institutionen kan være: Fysisk vold: slag, spark, kast med ting Psykisk vold: Trusler om vold, både udtalt og uudtalt. Mobning, chikane eller psykisk terror: Krænkende udtalelser eller anden generende adfærd. Sexchikane. Mistanke rettet mod en medarbejder: Kriminelle handlinger, overgreb mod børn. Voldsom kritik og klager: fra forældre Voksenmobning: kollegiale konflikter, sladder, m.m.

11 Det overordnede ansvar: Lederen har det overordnede ansvar for at støtte en medarbejder, der har været udsat for overgreb fysisk som psykisk. Lederen har ansvaret for den administrative procedure i forbindelse med hændelsen. Hvis lederen bliver udsat for et overgreb, overgår ansvaret for sagsgangen til bestyrelsen eller Børn og Unge. Ved beskyldninger eller mistanke om overgreb på børn, overgår sagen straks til Børn og Unge. Vi har endnu ikke oplevet nogen form for vold eller overgreb i vores institution. Hvis der skulle ske fysisk vold eller trussel om fysisk vold skal medarbejderen: Få fat i en kollega enten ved at gå hen til vedkommende eller signalere at der er brug for hjælp En kollega sørger for at børnene kommer væk fra området. Snak rolig og dæmpet og bed den truende person om at forlade institutionen. Psykisk vold og chikane Kritik og klager fra forældre må betragtes som en del af vores hverdag og skal håndteres professionelt. I pædagogarbejdet bruger man sig selv som redskab. Derfor er det vigtigt at skelne mellem: Professionel Personlig Privat Grundlag: Faglighed.. Saglighed...Usaglighed Viden/indsigt: Teoretisk viden Bearbejdede erfaringer/ Egne erfaringer

12 Selvindsigt (mere eller mindre Ubearbejdede) Handlinger Analyse, Intuition, situations- Følelsesladthed, Præget af: metoder fornemmelse og tilfældigheder og Indfølings evne egenrådighed Samarbejde Tværfaglighed Samarbejdsvilje Kæphesterytter Behov: Andres behov Andres/egne behov Egne behov

13 MOBNINGSPOLTIK: Mobning kan komme til udtryk ved, at en medarbejder oplever: Nedvurdering af sit job, sin arbejdsindsats eller sin kompetence Usaglig fratagelse eller reduktion af ansvar og arbejdsopgaver Nedvurdering eller umyndiggørelse, fx på grund af sin alder eller køn Fysiske overgreb eller trusler herom Sårende bemærkninger, bagtalelse eller udelukkelse fra fællesskabet. Typiske mobbehandlinger i forbindelse med seksuel chikane er: Uønskede berøringer eller verbale opfordringer til seksuelt samkvem Sjofle vittigheder eller uvedkommende forespørgsler om seksuelle emner. Det er alles pligt at sikre, at der er et godt psykisk arbejdsmiljø, ledelse, såvel som medarbejdere. Det er en gylden etisk regel at negativ omtale af tredje person ikke er i orden Medarbejderne og lederen er ansvarlige for psykiske arbejdsproblemer: Hvis de mobber Hvis de sladrer Hvis de ikke siger fra Hvis de ikke stiller krav Hvis de går uden om de rigtige kanaler (lederen eller bestyrelsen) ved problemer, Når de konstant kører en hård jargon, eller lader sig selv miste magten over egen livs - situation Ved problemer, spørg, spørg, spørg. Kom med ideer til løsning i stedet for at fastholde problemet.

14 Gå til kernen i problemet med det samme, i stedet for at tage den lette vej: at se sig sur på nogen. Afklar hvad samarbejdsproblemer skyldes: er det arbejdskrav, indflydelse eller kollegialt. Lad være med at bære nag. Indse, at ikke alle er lige i et samarbejde på samme tid Indse, at ansvaret for et godt samarbejde er dit eget, og ingen andres. Det er lederens opgave og ansvar: Alle medarbejdere skal kende målsætning og rammer for arbejdet Medarbejderne skal have indflydelse på deres eget job Lovgivningens ord og ånd om arbejdsmiljø skal overholdes Medarbejderne skel motiveres Medarbejderne skal udvikles menneskeligt og fagligt i deres job De interne spilleregler og personalepolitikken skal overholdes Alle er forpligtet til gennem en åben, respektfuld og spørgende kommunikation at være aktiv medspiller, så alle trives på arbejdspladsen. Det er vigtigt at alle arbejder med at deres kommunikation er assertiv. Mobning standses i starten og det skal ikke dækkes ind under humor. Humor er utrolig vigtig på arbejdspladsen. Humor bliver man glad og varm af, ikke såret eller ked af. Ledelsens opgave: At tage alvorligt, hvis en medarbejder føler sig dårligt behandlet At beskytte den medarbejder, som vælger at fortælle om det Ikke at drage forhastede slutninger hør de implicerede parter.

15 En medarbejder eller leder der udsætter andre for mobning eller seksuel chikane, får først en advarsel (medarbejderen af lederen/lederen af bestyrelsen), hvis det ikke ophører, kommer personen til samtale hos bestyrelsen og herefter er det fyringsgrundlag. KRISE- OG OMSORGSPOLTIK: Hvis en medarbejder kommer i en krisesituation er det den person, der er mest ressource stærk af personalet eller den der er tættest på medarbejderen der er ansvarlig. (Leder/omsorgsperson) I første omgang gives der kollegial førstehjælp. Kollegaen kommer med ind på kontoret hvor der er ro og tryghed. Kollegaen får lov til at fortælle hvad der er sket. I husets håndbog er alle kollegaers stamkort dvs. relevante oplysninger omkring pårørende i nødstilfælde. Pårørende kontaktes og kollegaen hentes eller følges hjem. Bestyrelsen inddrages og der laves en handlingsplan i samarbejde med kollegaen. Skal der ske henvendelse til Dagtilbudslederen/områdechefen? Skal der laves en anmeldelse (ved vold eller trusler) af episoden? Hvis det er en længere varende sygemelding, hvordan kommer kollegaen så tilbage? Skal det være på reduceret tid eller kan vedkommende komme på fuldtid? Under sygemeldingen vises der omsorg for kollegaen ved at kikke forbi, ringe, mail, sende blomster, tage kollegaen med i biografen eller andet. Alle kollegaer sørger for at medarbejderen kommer godt tilbage på arbejdet ved at udvise positivitet, ærlighed og hensynsfuldhed.

16 Lederen/omsorgspersonen følger op på medarbejderens situation indenfor en kort tidsperiode, en dato vil blive fastlagt, omkring samtaler, psykologbistand eller andet. Der vil altid være sorg i en krise, men der vil ikke altid være en krise i en sorg. Sorg er et langvarigt, sejt forløb både tids og indholdsmæssigt. Det udløsende for en sorg, er et tab af noget meget værdifuldt Sorg er en forandringsproces og en adskillelsesproces. Sorgen lader sig ikke afgrænse af steder eller bestemte tider, men er altid til stede på en eller anden måde i alle situationer, så længe sorgprocessen foregår. Et tab giver psykiske sår, og det er sorgens opgave at bearbejde tabet og læge såret. Denne healings proces kaldes for sorgarbejde. Sorgen udløses af tabet og det at blive forladt, mens en psykisk krise udløses af omstændighederne omkring tabet, tilknytningen til det mistede og følgerne af begivenheden Krise og sorg kan ligne hinanden, og nogle gange er de forbundet med hinanden, men de har to forskellige forløb. En krise kommer, når vores virkeligheds opfattelse trues eller krakelere, så stress belastningen bliver så stor, at vores psykiske ligevægt forsvinder, og kan føre til langvarige efter- stress forstyrrelser. Sagt på en anden måde, krise opstår, når man kommer i en livs situation så ens tidligere erfaringer og indlærte reaktionsmåder, ikke er tilstrækkelige til, at man kan forstå og psykisk beherske den aktuelle situation. Krise er ofte en dramatisk situation med følelsesmæssig oversvømmelse og angst, men kortvarig og har et tidsbegrænset forløb.

17 Krisens forløb: Chokfase, reaktionsfase 6 8 uger, reparationsfase 6 mdr. og nyorienteringsfase, der varer op til et år. Omsorg er at støtte den person, der har brug for det. Der er brug for, at snakke om det der er sket igen og igen, skab ro og tryghed og lyt. Bagatellisere ikke, undgå at kritisere personens handlinger, hjælp med at kontakte familie og pårørende. Vær ikke omklamrende og lad ikke personen være alene. Følg evt. den kriseramte til læge, skadestue eller hjem. Sørg for den kriseramte ikke er alene det første døgn. Der hjemme kan de pårørende hjælpe med alt det praktiske, lave mad, lytte og gøre rent, få fat i de personer der skal kontaktes osv. Som menneske der støtter et andet medmenneske, kræver det, at du er medmenneskelig og ikke overmenneske. Åbenhed omring det skete, uanset hvor trist og traumatisk det end måtte være, er den bedste støtte. Vær åben og ærlig omkring dine egne følelser. Vi må acceptere, at sorgen og lidelsen er en del af livet, og at det er lige så vigtigt at dele de mørke, som de lyse dage med hinanden. KONTORARBEJDSPOLTIK: Arbejdsstedet bør være indrettet så alle de faciliteter, man som pædagog har behov for, findes på arbejdspladsen.

18 Arbejdsstedet skal være indrettet så, den enkelte pædagog har mulighed for at udføre alle opgaver på stedet. Dette indebærer bl.a. adgang til faste arbejdspladser, hjælpemidler som telefoner, pc'er mv. Brug et skrivebord med mulighed for indstilling af højden, og hvor bordpladen eller en del af pladen kan vinkles. Placer skrivebordet, så dagslyset kommer fra siden eller bagfra. Hvis flere benytter skrivebordet, kan en fodskammel være nødvendig til den laveste. Arbejdsbordet skal kunne indstilles til den enkelte medarbejder. HVI/AIDS POLITIK: HIV/AIDS behandles som enhver anden sygdom. De rettigheder, herunder tavshedspligt som HIV/AIDS smittede har efter lovgivningen, vil blive ubetinget respekteret. Alle medarbejdere i Markblomsten har krav på at modtage oplysning om HIV/AIDS samt om, hvordan man forebygger det. Det vil ske i samråd med HIV/AIDS rådgivningen i Århus. SOLPOLITIK: Vi har igen i år besluttet at følge de anbefalinger der gives af kræftens bekæmpelse. (se evt deres brochure på hjemmesiden)

19 Derfor skal børnene have bredskyggede hatte eller legionærhat med beskyttelse af ører og nakke. (Kasketter beskytter ikke ører og nakker) Da tøj giver en god beskyttelse, skal børnene have løstsiddende skjorter eller bluser på med lange- eller ¾ ærmer. Børnene medbringer selv solcreme forsynet med navn. Forældrene sørger for at give solbeskyttelse på om morgenen, og vi giver børnene på igen over middag. Vi har desværre ikke mulighed for at have alle børn inde efter frokosten og frem til kl , da vi har børn der skal sove. Vi vil selvfølgelig søge skygge og sætter solsejl mv. op. Men vores legeplads er om sommeren som en gryde uden meget vind, så tænk på let og luftig beklædning som kan hjælpe børnene i den varme tid. Af hensyn til børnene og os, vil vi gerne have solcremer uden parabener og parfumer.

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. 1 Vold, mobning og chikane Denne delpolitik er udarbejdet for at øge opmærksomheden

Læs mere

Handleplan. For medarbejder i forbindelse med. vold, mobning og chikane

Handleplan. For medarbejder i forbindelse med. vold, mobning og chikane Handleplan For medarbejder i forbindelse med vold, mobning og chikane 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Definition på vold... 3 Ved vold forstår vi i SdU... 3 Handleplan for håndtering af vold... 4 Definition på mobning

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

POLITIK FOR VOLD, MOBNING OG CHIKANE

POLITIK FOR VOLD, MOBNING OG CHIKANE PTK FR VD, MBNN CHKANE UDBRSUND KMMUNE SUNDHED ARBEJDSM JØ PARK VEJ 37 4800 NYKØBN FASTER TF. 5473 1000 WWW.UDBRSUND.DK 12 2012.03.29-EM DEPTK T TRVSESPTK FREBYESE HÅNDTERN AF VD, MBNN CHKANE. 1 VD, MBNN

Læs mere

Overordnet voldspolitik for Lemvig Kommune

Overordnet voldspolitik for Lemvig Kommune Voldspolitik Overordnet voldspolitik for Lemvig Kommune Indledning Lemvig Kommune skal være en attraktiv arbejdsplads med tilfredse medarbejdere, der trives, høj effektivitet, lav personaleomsætning og

Læs mere

Overordnede retningslinjer for mobning og chikane

Overordnede retningslinjer for mobning og chikane Overordnede retningslinjer for mobning og chikane Allerød Kommune har udarbejdet rammepolitik for forebyggelse af vold, trusler, mobning og chikane. Disse overordnede retningslinjer er et supplement, der

Læs mere

Tips til fremgangsmåder for indhentning af data om psykisk arbejdsmiljø i ovenstående branchegruppe

Tips til fremgangsmåder for indhentning af data om psykisk arbejdsmiljø i ovenstående branchegruppe Spørgeguide til praktiserende læger, speciallæger, tandlæger, kliniske tandteknikere, fysioterapeuter, fodterapeuter, kiropraktorer, alternative behandlere, praktiserende psykologer, jordemødre og dyrlæger

Læs mere

OVERORDNET VOLDSPOLITIK

OVERORDNET VOLDSPOLITIK Vedtaget i SLU den 20. december 2006 OVERORDNET VOLDSPOLITIK Målgruppe Den overordnede voldspolitik er gældende for alle ansatte i Slagelse Kommune. Værdigrundlag Medarbejderne undgår at blive udsat for

Læs mere

18-11-2013. Sagsnr. 2013-0252614

18-11-2013. Sagsnr. 2013-0252614 KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Koncernløsninger NOTAT 18-11-2013 Politik og retningslinjer for en samlet indsats i Københavns Kommune for at forebygge, identificere og håndtere problemer med vold, mobning

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

VOLDSPOLITIK RISSKOV SKOLE

VOLDSPOLITIK RISSKOV SKOLE VOLDSPOLITIK Formål: - At give redskaber til at håndtere situationer, hvori vold indgår - At give optimal støtte i en akut situation - At bakke op efterfølgende, hvis en medarbejder har været udsat for

Læs mere

En synlig politik virker i sig selv forebyggende, og er et nødvendigt værktøj når krænkende behandling - mobning og seksuel chikane forekommer.

En synlig politik virker i sig selv forebyggende, og er et nødvendigt værktøj når krænkende behandling - mobning og seksuel chikane forekommer. æ En politik om hvorledes virksomheden forholder sig til forebyggelse og håndtering af krænkende behandling, er en del af virksomhedens personalepolitik. Principperne for en sådan politik skal udarbejdes

Læs mere

Rapporten er lavet d.18-09-2012. APV 2012 - Firma A/S

Rapporten er lavet d.18-09-2012. APV 2012 - Firma A/S Rapporten er lavet d.18-09-2012 APV 2012 - Firma A/S Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingssrapport Områder: APV Kortlægning: APV 2012 Denne rapport: Firma A/S Periode for svar: Fra: 06-09-2012 Til: 14-09-2012

Læs mere

Vold, trusler, mobning og chikane Forebyggelse og handleplan Revideret juni 2012

Vold, trusler, mobning og chikane Forebyggelse og handleplan Revideret juni 2012 Vold, trusler, mobning og chikane Forebyggelse og handleplan Revideret juni 2012 Formål identificere om der er problemer med vold, trusler, mobning og chikane, forebygge hændelser med vold, trusler, mobning

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

Giv agt! En beredskabsplan til medarbejdere i Bording Børnehave ved mistanke om overgreb på børn.

Giv agt! En beredskabsplan til medarbejdere i Bording Børnehave ved mistanke om overgreb på børn. Giv agt! En beredskabsplan til medarbejdere i Bording Børnehave ved mistanke om overgreb på børn. Maj 2016 1 Denne folder er lavet til medarbejdere i Bording Børnehave. Du kan finde vores kommunale beredskabsplan

Læs mere

Ledelsesansvaret i nærværende dokument følger det sædvanlige ledelsesansvar i Københavns Kommune, herunder som det udøves lokalt.

Ledelsesansvaret i nærværende dokument følger det sædvanlige ledelsesansvar i Københavns Kommune, herunder som det udøves lokalt. KØBENHAVNS KOMMUNE Politik og retningslinjer for en samlet indsats i Københavns Kommune for at forebygge, identificere og håndtere problemer med vold, mobning og chikane på arbejdspladsen. Revideret pr.

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle

Læs mere

Hvad er mobning? Hvad er mobning? Hvordan ser I mobning hos Jer? Hvad betyder mobning for arbejdspladsen?

Hvad er mobning? Hvad er mobning? Hvordan ser I mobning hos Jer? Hvad betyder mobning for arbejdspladsen? Hvad er mobning? Hvad er mobning? Hvordan ser I mobning hos Jer? Hvad betyder mobning for arbejdspladsen? Hvad er mobning? Det er mobning, når en eller flere personer på arbejdspladsen regelmæssigt og

Læs mere

MOBNING ET FÆLLES ANSVAR

MOBNING ET FÆLLES ANSVAR MOBNING ET FÆLLES ANSVAR AT DRILLE FOR SJOV AT DRILLE FOR ALVOR I Galaksen arbejder vi med at forebygge mobning. Mobning har store konsekvenser både for de børn, der bliver mobbet og de børn, der befinder

Læs mere

Vipperød Skoles politik vedr. vold og trusler om vold

Vipperød Skoles politik vedr. vold og trusler om vold Vipperød Skoles politik vedr. vold og trusler om vold På Vipperød Skole betragtes og behandles et overgreb mod en enkelt medarbejder som et overgreb på skolen som helhed. Ansvaret for medarbejderens sikkerhed

Læs mere

Spørgeguide for daginstitutioner, SFOer, fritidshjem og klubber

Spørgeguide for daginstitutioner, SFOer, fritidshjem og klubber Spørgeguide for daginstitutioner, SFOer, fritidshjem og klubber Tips til fremgangsmåder for indhentning af data om psykisk arbejdsmiljø på daginstitutioner mv. Såfremt du vurderer, at der efter mødet med

Læs mere

Forebyggelse og håndtering af mobning

Forebyggelse og håndtering af mobning Til medarbejdere Forebyggelse og håndtering af mobning Vælg farve Vejle og Middelfart Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling 2 Hvad er mobning? Der er tale om mobning, når en eller flere personer regelmæssigt

Læs mere

Små børn kan have svært ved at skelne fantasi og virkelighed fra hinanden og her er det godt at vi som hjælper kender barnets historie.

Små børn kan have svært ved at skelne fantasi og virkelighed fra hinanden og her er det godt at vi som hjælper kender barnets historie. Sorg og kriseplan for Espebo Børnecenter: Når børn mister eller er udsat for andre alvorlige hændelser, påhviler det de voksne, der har daglig omgang med barnet at tage hånd om situationen. Det er der

Læs mere

Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007)

Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007) Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007) SYGE-OG FRAVÆRSPOLITIK I KARLA GRØN Indledning: I Karla Grøn har vi lavet en syge - og fraværspolitik, der dels beskriver hvordan vi forholder os til sygdom

Læs mere

Korskildeskolens voldspolitik

Korskildeskolens voldspolitik Korskildeskolens voldspolitik 1 Indledning Korskildeskolen ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi ikke under nogen omstændigheder accepterer vold, trusler om vold, chikane eller krænkelser overfor

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

Vold og trusler om vold

Vold og trusler om vold Janesvej 2, 8220 Brabrand, tlf. 87 13 90 50, fax. 87 13 90 48, e-mail tov@aaks.aarhus.dk Vold og trusler om vold Konflikter i hverdagen Instruks for den situation, at en ansat udsættes for en ubehagelig

Læs mere

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse Xclass Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse [VOLDSPOLITIK] Xclass værdier i forhold til vold, definition af vold, målsætning, handleplaner og psykisk førstehjælp samt liste over kontaktpersoner i tilfælde af

Læs mere

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse 10. Retningslinie for skolens voldspolitik og konfliktløsning. En afgørende forudsætning for forebyggelse af aggressiv adfærd fra skolens brugere er, at der generelt er stor kvalitet i opgaveløsningen,

Læs mere

Retningslinier ved mistanke om seksuelle overgreb på børn i dagtilbud samt vejledning i, hvordan personalet skal forholde sig.

Retningslinier ved mistanke om seksuelle overgreb på børn i dagtilbud samt vejledning i, hvordan personalet skal forholde sig. 1 Retningslinier ved mistanke om seksuelle overgreb på børn i dagtilbud samt vejledning i, hvordan personalet skal forholde sig. Disse retningslinier gælder for den kommunale dagpleje, de kommunale daginstitutioner

Læs mere

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Udgivet af www.trekanten.dk Udarbejdet af cand. psych. Tom Malling og cand. psych. Lise Myhre Lildholdt København 2009 Pjecen kan downloades

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

For os i Nordre børnehave er alle børn noget særligt, og der bliver taget individuelle hensyn til alle børn.

For os i Nordre børnehave er alle børn noget særligt, og der bliver taget individuelle hensyn til alle børn. For os i Nordre børnehave er alle børn noget særligt, og der bliver taget individuelle hensyn til alle børn. Vi møder børn med vanskeligheder, det kan være sproglige motoriske psykosociale eller andet.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 DIALOG FORPLIGTENDE FÆLLESSKAB ØJE FOR DEN ENKELTE... 3 FORUDSÆTNINGER OG MÅL... 3 DEFINITION AF MOBNING...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 DIALOG FORPLIGTENDE FÆLLESSKAB ØJE FOR DEN ENKELTE... 3 FORUDSÆTNINGER OG MÅL... 3 DEFINITION AF MOBNING... Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 DIALOG FORPLIGTENDE FÆLLESSKAB ØJE FOR DEN ENKELTE... 3 FORUDSÆTNINGER OG MÅL... 3 DEFINITION AF MOBNING... 3 HVAD GØR VI FOR AT FOREBYGGE MOBNING... 3 LÆRERNES

Læs mere

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar.

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar. Voldspolitik Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Voldspolitikken, og den tilhørende

Læs mere

Velkommen. i Frederikssund dagpleje

Velkommen. i Frederikssund dagpleje Velkommen i Frederikssund dagpleje Kære Forældre Velkommen i dagpleje Det sætter mange tanker i gang, når man skal aflevere sit barn i dagpleje for første gang. Det er vigtigt at I føler jer trygge og

Læs mere

Politik for håndtering af mobning og chikane. Politik for håndtering af mobning og chikane frederikshavn kommune

Politik for håndtering af mobning og chikane. Politik for håndtering af mobning og chikane frederikshavn kommune Politik for håndtering af mobning og chikane Politik for håndtering af mobning og chikane frederikshavn kommune Forord I Frederikshavn Kommune vil vi have sunde og attraktive arbejdspladser, hvor psykisk

Læs mere

MOBNING OG CHIKANE MOBNING ER IKKE OK TÆLL3R OGSÅ!

MOBNING OG CHIKANE MOBNING ER IKKE OK TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder MOBNING OG CHIKANE MOBNING ER IKKE OK Andreas, der er ekspedient i en herretøjsbutik kommer ind i personalerummet,

Læs mere

Dialog og konflikt i borgerkontakten

Dialog og konflikt i borgerkontakten Personalepolitisk retningslinje Dialog og konflikt i borgerkontakten Vold, trusler og chikane Vedtaget af Hoved MED udvalget 4. marts 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Definition... 3 Mål... 3 Forebyggelse

Læs mere

Stresspolitik Retningslinjer for håndtering af stress

Stresspolitik Retningslinjer for håndtering af stress Stresspolitik Retningslinjer for håndtering af stress MED-Hovedudvalg Stresspolitik Formål: Målet med denne stresspolitik er at forebygge, modvirke og håndtere stress, da stress indvirker negativt på den

Læs mere

Handleplan vedr. vold, mobning, chikane m.m.

Handleplan vedr. vold, mobning, chikane m.m. ODDER KOMMUNE Rådhuset Handleplan vedr. vold, mobning, chikane m.m. Handleplan: Vold, trusler og chikane Vi ønsker at undgå og forebygge, at ansatte udsættes for voldelige episoder, mens de er på arbejde.

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB i menigheder og kirkelige fællesskaber Når livet gør ondt, har vi brug for mennesker, der tør stå ved siden af og bære med. Samtidig kan vi ofte blive i tvivl om, hvordan

Læs mere

MOBNING ER IKKE OK TÆLL3R OGSÅ!

MOBNING ER IKKE OK TÆLL3R OGSÅ! Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver MOBNING OG CHIKANE MOBNING ER IKKE OK Andreas, der er ekspedient i en herretøjsbutik kommer ind i

Læs mere

Medarbejdertrivselsmåling 2014

Medarbejdertrivselsmåling 2014 Medarbejdertrivselsmåling 2014 Odder Kommune Totalrapport November 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 910 7 INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS

Læs mere

Solgårdens syge-og sundhedspolitik.

Solgårdens syge-og sundhedspolitik. Solgårdens syge-og sundhedspolitik. MED oktober 2011 1 Thisted kommunes overordnede politik om sygefravær. Målet med sygefraværspolitikken er at skabe et kollegialt miljø med engagerede medarbejdere, der

Læs mere

Voldspolitik. Kobberbakkeskolen

Voldspolitik. Kobberbakkeskolen Kobberbakkeskolen Telefon 5588 8200 kobberbakkeskolen@naestved.dk www.kobberbakkeskolen.dk Voldspolitik Kobberbakkeskolen Kobberbakkeskolens voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme

Læs mere

Voldspolitik for Agerskov Børnehus.

Voldspolitik for Agerskov Børnehus. Voldspolitik for Agerskov Børnehus. Vold er for os. Fysisk overlast i form af overgreb, slag, spark, bid, spytning Psykisk overlast: Verbale og nonverbale trusler, herunder mobning, chikane eller nedsættende

Læs mere

Tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø og hotline og klageadgang vedr. mobning Ved tilsynsførende Henrik Mikkelsen og Pia Grauslund

Tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø og hotline og klageadgang vedr. mobning Ved tilsynsførende Henrik Mikkelsen og Pia Grauslund Tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø og hotline og klageadgang vedr. mobning Ved tilsynsførende Henrik Mikkelsen og Pia Grauslund Arbejdsmiljøkonference Indhold Lovgivning Tilsyns metoder Risikofaktorer

Læs mere

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd 3. udgave Godkendt 30. januar 2012 af områdeudvalget for administrationen. Retningslinjerne er revideret af HR-afdelingen forår

Læs mere

Sorg og krise. Handleplan ved. Skilsmisse, sygdom og dødsfald. Det er omsorg i praksis, når et barn føler sig set, hørt og forstået

Sorg og krise. Handleplan ved. Skilsmisse, sygdom og dødsfald. Det er omsorg i praksis, når et barn føler sig set, hørt og forstået Sorg og krise Handleplan ved Skilsmisse, sygdom og dødsfald Det er omsorg i praksis, når et barn føler sig set, hørt og forstået Indholdsfortegnelse: Side 1 Målsætning Side 2 Omsorgshandleplan - skilsmisse

Læs mere

Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008

Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008 Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008 Indholdsfortegnelse 1. Grundlag for politikken side 3 2. Målsætninger side 4 3. Registrering side 4 4. Definitioner side 5 5. Handlingsplan side 6 5.1. Umiddelbart efter

Læs mere

Forebyggelse af vold og trusler om vold på Torstedskolen

Forebyggelse af vold og trusler om vold på Torstedskolen Torstedskolen Forebyggelse af vold og trusler om vold på Torstedskolen Politik Juni 2007 SIDE 2 Politik for forebyggelse af vold og trusler om vold. Samarbejdet på Torstedskolen er præget af en række fælles

Læs mere

Odder Kommune. Børn og Unge. Svarprocent:

Odder Kommune. Børn og Unge. Svarprocent: Medarbejdertrivselsmåling 2014 Odder Kommune Børn og Unge November 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 421 72% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS

Læs mere

Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser Udgivet af Psykologcentret Trekanten 1998 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 VORES REAKTIONER EFTER EN CHOKERENDE OPLEVELSE...3...3

Læs mere

Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan.

Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan. Handicapområde Guldborgsunds handleplan i forbindelse med stress på arbejdspladsen. Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan.

Læs mere

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Hurup Skoles Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Dato 12-03-2014 Den vigtige samtale Dialogen med forældre er en vigtig del af hverdagen. Udgangspunktet for denne dialog bør altid være respekt

Læs mere

Voldspolitik Korskildeskolen

Voldspolitik Korskildeskolen Voldspolitik Korskildeskolen 1 Korskildeskolens voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme hændelser Indledning Korskildeskolen ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi

Læs mere

Psykisk førstehjælp til din kollega

Psykisk førstehjælp til din kollega Center for Beredskabspsykologi i samarbejde med Projekt Udenfor I SAMARBEJDE MED PROJEKT UDENFOR 22. april 2015 I SAMARBEJDE MED PROJEKT UDENFOR Henrik Lyng Cand.psych., autoriseret krise- og beredskabspsykolog

Læs mere

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling 2013 Scenarie 1 Nuværende trivselsmåling (uændret) 98 spørgsmål Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Scenarie 2 21 spørgsmål om

Læs mere

KRISEVEJLEDNING MED RELEVANTE INSTRUKTIONER

KRISEVEJLEDNING MED RELEVANTE INSTRUKTIONER KRISEVEJLEDNING MED RELEVANTE INSTRUKTIONER Tilværelsen byder på mange forskellige oplevelser både gode og dårlige og alle mennesker oplever tidspunkter i livet, der er forbundet med vanskeligheder og

Læs mere

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV AMI's Model beelser: Svarprocent: % FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV RESULTATER FORDELT PÅ 01 TEMAER Ikke relevant Total 4 8 14 49% Fysiske forhold 87 13 8% Ergonomiske forhold 78 22 Oplæring,

Læs mere

Antimobbestrategi for Hjallerup Skole

Antimobbestrategi for Hjallerup Skole Antimobbestrategi for Hjallerup Skole Gældende fra den September 2012 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil skabe og vedligeholde et miljø, hvor eleverne kan udvikle sig, og som er præget

Læs mere

Spørgeguide til engroshandel

Spørgeguide til engroshandel Spørgeguide til engroshandel Tips til fremgangsmåder for indhentning af data om psykisk arbejdsmiljø ved engroshandel Såfremt du vurderer, at der efter det indledende og afsluttende møde med ledelse og

Læs mere

BALLERUP KYOKUSHIN KARATE VÆRDISÆT

BALLERUP KYOKUSHIN KARATE VÆRDISÆT BALLERUP KYOKUSHIN KARATE VÆRDISÆT Værdisæt for Ballerup Kyokushin Karate Ballerup Kyokushin er en klub, hvor almen respekt, anerkendelse og anstændighed er naturlige og selvfølgelige værdier. Klubben

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

Retningslinier. ved vold, trusler om vold samt mobning

Retningslinier. ved vold, trusler om vold samt mobning Retningslinier ved vold, trusler om vold samt mobning Vold og mobning - To sider af samme sag Indledning Hvis en medarbejder oplever vold eller mobning på arbejdspladsen, kan det påvirke den pågældende

Læs mere

ALKOHOL OG STOFFER I BØRNEFAMILIER. Ser du tegnene?

ALKOHOL OG STOFFER I BØRNEFAMILIER. Ser du tegnene? ALKOHOL OG STOFFER I BØRNEFAMILIER Ser du tegnene? Alkohol og stoffer kan give dårlig trivsel Som fagperson er det vigtigt, at du reagerer, når du oplever, at et barn ikke trives. Derfor skal du være opmærksom

Læs mere

Voldspolitik for Lind skole

Voldspolitik for Lind skole Voldspolitik for Lind skole Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i vores arbejde med at forebygge vold og trusler om vold. Vold er

Læs mere

Livsduelige børn trives. Hillerødsholmskolen. Hillerødsholmskolens trivsels- og mobbepolitik. Faglighed og fællesskab

Livsduelige børn trives. Hillerødsholmskolen. Hillerødsholmskolens trivsels- og mobbepolitik. Faglighed og fællesskab Livsduelige børn trives Hillerødsholmskolen Hillerødsholmskolens trivsels- og mobbepolitik Faglighed og fællesskab Et godt sted at lære - et godt sted at være... Tryghed og trivsel Trivsel er i fokus på

Læs mere

6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress

6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress 6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress Fakta om stress Stress er kroppens alarmberedskab. Det aktiveres automatisk, når vi bliver udsat for en fysisk eller psykisk aktivitet på grænsen af, hvad vi kan

Læs mere

Lokal beredskabsplan for forebyggelse, tidlig opsporing og håndtering af vold og seksuelle overgreb mod børn. Daginstitutionen Møllehaven

Lokal beredskabsplan for forebyggelse, tidlig opsporing og håndtering af vold og seksuelle overgreb mod børn. Daginstitutionen Møllehaven Lokal beredskabsplan for forebyggelse, tidlig opsporing og håndtering af vold og seksuelle overgreb mod børn. Daginstitutionen Møllehaven Greve Kommune September 2015 Revideres september 2018 1 Indhold

Læs mere

Hold mobning udenfor. forebygmobning.dk. Dit værktøj til identifikation, forebyggelse og håndtering af mobning på arbejdspladsen.

Hold mobning udenfor. forebygmobning.dk. Dit værktøj til identifikation, forebyggelse og håndtering af mobning på arbejdspladsen. Hold mobning udenfor Dit værktøj til identifikation, forebyggelse og håndtering af mobning på arbejdspladsen. Viden, værktøje r og gode eksempl er forebygmobning.dk Mobning har konsekvenser for hele arbejdspladsen

Læs mere

Børnemiljøvurdering Vuggestuen Himmelblå

Børnemiljøvurdering Vuggestuen Himmelblå Vuggestuen Himmelblå Udarbejdet april 2010 Det er dagtilbuddets ledelse, der er ansvarlig for at der udarbejdes en børnemiljøvurdering. Ledelsens ansvar understreges af, at der ved børnemiljøvurderingsarbejdet

Læs mere

Hvordan tager vi hånd om hinanden?

Hvordan tager vi hånd om hinanden? Hvordan tager vi hånd om hinanden? Nedenstående omsorgsplan er udarbejdet af i september 2008 af Dagplejens forældrebestyrelse i Ikast-Brande Kommune og tænkt som en vejledning i hvordan vi tager hånd

Læs mere

Stresspolitik. 11. marts 2013

Stresspolitik. 11. marts 2013 Rougsøvej 168 8950 Ørsted Ørsted, den 14. marts 2013 Stresspolitik 11. marts 2013 Overordnet mål: Ørsted Børneby ønsker at være en arbejdsplads, hvor alle medarbejdere trives, og hvor alle former for

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads

APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads Under 15 medarbejdere Skema til kortlægning af problemer, samt forslag til løsninger og prioritering udarbejdet af Socialpædagogerne APV-dialogmødet Program for

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter både det fysiske og det psykiske

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Bilag 3. ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Ledelsen ved Grøndalslund kirke og kirkegård ønsker at fremme et godt arbejdsmiljø med såvel fysisk som psykisk trivsel for alle ansatte.

Læs mere

Definition på voldsudøvelse:

Definition på voldsudøvelse: VOLDS-og BEREDSSKABSPLAN. Indhold: Begrebs afklaring/definition Forståelsesramme Målsætning Overordnet Handleplan Om magtanvendelse Beredskabsplan Når vold er en kendsgerning Beredskabsplan. Når du har

Læs mere

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd 2. udgave Godkendt 30. januar 2012 af områdeudvalget for administrationen. Retningslinjerne er revideret af HR-afdelingen forår

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fraværs- politik Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har,

Læs mere

TIKØB SKOLE MOBBEPOLITIK

TIKØB SKOLE MOBBEPOLITIK TIKØB SKOLE MOBBEPOLITIK HELSINGØR KOMMUNE VI ARBEJDER AKTIVT PÅ, AT TIKØB SKOLE ER EN SKOLE HVOR ALLE TRIVES VI ARBEJDER AKTIVT FOR EN MOBBEFRI SKOLE. ALLE BØRN HAR RET TIL GOD TRIVSEL TIKØB SKOLES MOBBEPOLITK

Læs mere

GODE RÅD OM. Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø Udgivet af DANSK ERHVERV ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ Indholdsfortegnelse På hvilke områder inden for

Læs mere

Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV

Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV Principper/retningslinier vedrørende skolens forholdsregler i forbindelse med fysiske/psykiske overgreb/trusler om overgreb mod elever og medarbejdere på Langeskov Skole

Læs mere

SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER

SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER VI SKAL HJÆLPE DEM, SÅ GODT VI KAN. DE ER BEBOERE LIGESOM ALLE ANDRE. CARSTEN, varmemester 2 NÅR EN BEBOER

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Kære deltager Dette spørgeskema handler om psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Spørgeskemaet berører en lang række forskellige temaer, som fx samarbejde, ledelse, arbejdets organisering

Læs mere

Vold og trusler om vold. Hjælp til medarbejdere. Halsnæs Kommune HJEMMEPLEJEN. Hjemmeplejen Arbejdsmiljøudvalget Godkendt i MED 2012

Vold og trusler om vold. Hjælp til medarbejdere. Halsnæs Kommune HJEMMEPLEJEN. Hjemmeplejen Arbejdsmiljøudvalget Godkendt i MED 2012 Vold og trusler om vold Hjælp til medarbejdere Halsnæs Kommune HJEMMEPLEJEN Hjemmeplejen Arbejdsmiljøudvalget Godkendt i MED 2012 12 VIGTIGE TELEFONNUMRE. Leder af hjemmeplejen Charlotte Grønning Jørgensen

Læs mere

Personalepolitik mod mobning og seksuel chikane

Personalepolitik mod mobning og seksuel chikane Personalepolitik mod mobning og seksuel chikane Kriminalforsorgen i Grønland marts 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Mobning... 3 3. Definition... 3 4. Forekomst... 4 5. Eksempler på mobning... 4 6. Symptomer...

Læs mere

Forslag til Vestermarkskolens trivselspolitik

Forslag til Vestermarkskolens trivselspolitik d. 14.02 2012 Forslag til Vestermarkskolens trivselspolitik Bestyrelsens Trivselsudvalg bestående af Emil fra elevrådet, Bente fra medarbejdergruppen og Svend fra forældregruppen har arbejdet med elementer

Læs mere

Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE

Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE Politikken omfatter Arbejdsmiljø. Sygefravær. Stress Alkohol og rusmidler. Vold, mobning og chikane Opgaveløsning og ressourcer. Personalegoder

Læs mere

Fordelingssekretariatets arbejdspladsvurdering 2013

Fordelingssekretariatets arbejdspladsvurdering 2013 Fordelingssekretariatets arbejdspladsvurding 2013 A. Indeklima Ja Nej 1. Bliv d jævnligt ryddet op på dit kontor, så d kan gøres rent? 9 1 2. Er rengøringsstandarden tilfredsstillende? 10 3. Er rumtempaturen

Læs mere

Rudersdals kommunes sygepolitik

Rudersdals kommunes sygepolitik Sygepolitik Rudersdals kommunes sygepolitik Rudersdal Kommune er en attraktiv arbejdsplads med et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, hvor balancen mellem arbejdsliv og privatliv prioriteres Ved sygdom

Læs mere

APV skema. Dagplejere. Rebild kommunes APV-skema til dagplejere.

APV skema. Dagplejere. Rebild kommunes APV-skema til dagplejere. APV skema Dagplejere Rebild kommunes APV-skema til dagplejere. Hensigten med dette skema er, endnu engang at sætte fokus på dagplejernes arbejdsmiljø. Udover at vi i sikkerhedsgruppen synes det er en rigtig

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ FOREBYG SEKSUEL CHIKANE

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ FOREBYG SEKSUEL CHIKANE ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ FOREBYG SEKSUEL CHIKANE UDGIVET DECEMBER 2015 2 3 FOREBYG SEKSUEL CHIKANE I denne pjece kan I læse anbefalinger til, hvordan I kan forebygge og håndtere seksuel chikane udøvet

Læs mere