Overgreb. Handleplan for Herningsholmskolen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overgreb. Handleplan for Herningsholmskolen"

Transkript

1 Overgreb Handleplan for Herningsholmskolen Center for Børn og Forebyggelse Center for Børn og Læring

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Definitioner af seksualitet, seksuelle overgreb og vold 4 3. Tegn og signaler på seksuelle overgreb og vold Hvad skal jeg se efter? 6 4. Overgreb. Handleplan for institutioner i Center for Børn og Læring 9 5. Skærpet underretningspligt Underretning hvordan? Institutionens værdigrundlag som baggrund for politikken Formål med politikken Målgruppe Faglig viden om tilgange til børn og unges seksualitet Faglig viden om forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn og unge Strategi for implementering og opfølgning Inddragelse af børn og forældre Henvisning til relevante links og litteratur 14 2

3 1. Indledning Børn og unge har brug for en god og tryg opvækst. Derfor har alle, der arbejder med børn og unge både lovgivningsmæssigt og moralsk - en særlig pligt til at opfange signaler på, at der kan være tale om overgreb og til at tage ansvar og handle i situationer, der vækker bekymring. Nærværende handleplan er opdelt i afsnit, der er konkret anvisende i forhold til medarbejdere samt afsnit, der understøtter institutionernes arbejde med politikker og egne handleplaner i forhold til overgreb. Betegnelse institutioner omfatter såvel skoler som dagtilbud. I handleplanen forstås overgreb både som vold og seksuelle overgreb. Det er ønsket, at handleplanen kan være hjælp og inspiration til medarbejdere på institutionerne i det daglige arbejde. Center for Børn og Forebyggelse Center for Børn og Læring

4 2. Definition af seksualitet, seksuelle overgreb og vold Definition af seksualitet, seksuelle overgreb og vold har betydning for, hvordan der arbejdes med forebyggelse, opsporing og håndtering af seksuelle overgreb og vold og hvordan institutionerne udformer institutionens politik på området. Seksualitet, seksuelle overgreb og vold kan defineres på følgende måde: Definition af seksualitet Seksualitet er en integreret del af ethvert menneskes personlighed. Den er et basalt behov, og et aspekt af det at være menneske, som ikke kan adskilles fra andre aspekter i livet. Seksualitet er ikke synonymt med samleje. Det handler ikke om, hvorvidt i har orgasme eller ej, endelig er det ikke summen af vort erotiske liv. Dette kan være en del af vor seksualitet, men behøver ikke være det. Seksualitet er så meget mere. Det er, hvad der driver os til at søge kærlighed, varme og intimitet. Den bliver udtrykt i den måde, vi føler, bevæger os på, rører ved og bliver rørt ved. Det er ligeså meget dette at være sensuel, som at være seksuel. Seksualitet har indflydelse på vor tanker, følelser, handlinger og samhandlinger og derved på vore mentale og fysiske helse. Og da helse er en fundamental menneskeret, så må også seksuel helse være en basal menneskeret. Kilde: T. Iangfeldt & M. Porter (1986): Sexuality and Family Planning. Report of a consultation and research findings. WHO Definition af seksuelle overgreb - Den voksne udnytter barnets tillid. - Det seksuelle overgreb krænker barnets integritet. - Det er en handling, som barnet ikke kan forstå eller misforstår, og som barnet ikke er modent til at give samtykke til - Det seksuelle overgreb er udtryk for den voksnes behov og på den voksnes betingelser, eller er et udtryk for børn og unge, der udsætter andre børn og unge for seksuelt grænseoverskridende adfærd. - Det er en handling, som overskrider samfundets lovgivning og den almindelige moral. Kilde: SISO, inspireret af Kempe, 1978 Definition af vold Vold er en handling eller trussel, der uanset formålet er egnet til/eller krænker en anden persons integritet, eller som skræmmer, smerter eller skader personen uanset om personen er et 4

5 barn eller en voksen. Volden kan både være bevidst handling eller en handling, der sker i affekt. Handlingen overskrider endvidere samfundets love og normer. Uanset typen af vold, der begås mod et barn, så er der tale om, at barnet udsættes for en adfærd fra forældrene eller andre med en magtrelation til barnet, som er ødelæggende for, eller forhindrer udviklingen af et positivt selvbillede hos barnet. Enhver form for vold bringer barnets udvikling og sundhed i fare. Vold er udtryk for, at barnet ikke frivilligt indgår i den handling, der begås mod barnet. Psykisk vold kan beskrives som følelsesmæssig afvisning, trusler om at blive forladt, trusler om straf, indespærring eller andet tilsvarende, eller om en generelt nedværdigende behandling. Manglende stimulering og at forhindre børns skolegang eller fritidsinteresser er ligeledes eksempler på psykisk vold. Fysisk vold kan beskrives som korporlig afstraffelse, slag eller anden form for straf, hvor barnet rammes direkte på kroppen. Vold omfatter også, når børn er vidne til vold, for eksempel mod en forælder eller søskende. Kilde: Socialstyrelsen 5

6 3. Mulige tegn og reaktioner hvad skal jeg se efter? Det er skadeligt for børn og unge, at blive udsat for vold og seksuelle overgreb, derfor er det vigtigt, at fagpersoner så tidligt som muligt opsporer og handler, hvis der er mistanke eller viden om, at børn og unge udsættes for overgreb. Tidlig opsporing er en del af den sekundære forebyggelse. Det er ofte gennem barnet selv, man får viden eller mistanke om overgreb, og selvom det sjældent er muligt umiddelbart at få be- eller afkræftet mistanken, er det vigtigt, at man som fagperson har faglig viden om de mulige tegn og reaktioner barnet kan udvise. Seksuelle overgreb og vold mod børn og unge er ofte omgærdet af tavshed og hemmeligholdelse og kan foregå gennem længere tid, uden at omgivelserne får kendskab til det. Det kan således være en vanskelig og kompleks opgave at opspore overgreb mod børn og unge. Det er sjældent muligt umiddelbart at få be- eller afkræftet en mistanke, og som fagperson står man derfor ofte med tvivl, usikkerhed, uvished og uden dokumentation for, om overgrebet har fundet sted. Det er ofte gennem barnet, at man får viden eller mistanke om overgreb. Barnet udviser måske nogle tegn og reaktioner eller kommer med nogle udsagn om overgreb. Barnet har brug for, at et andet menneske aktivt og engageret reagerer og tager initiativ i forhold til de udsagn, barnet kommer med, eller de tegn og reaktioner, barnet udviser. Som fagperson er det derfor vigtigt, at man dels har en faglig viden om de mulige tegn og reaktioner, som et barn kan udvise, dels har en viden om de processer, der ligger bag afdækningen af et overgreb, for såvel fagpersonen som barnet. Børns tegn og reaktioner på overgreb er komplekse, flertydige og multifaktorielle. Der kan indgå både somatiske, psykiske og sociale aspekter i et barns bekymrende adfærd eller mistrivsel. Samtidig er det vigtigt at være opmærksom på, at tegn på mistrivsel ikke nødvendigvis er ensbetydende med tegn på overgreb. Tegn på mistrivsel kan fx også vise sig ved andre belastende oplevelser i barnets tilværelse som fx skilsmisse, et nært familiemedlems sygdom eller død eller skoleproblemer. Manglende trivsel kan også være tegn på andre former for omsorgssvigt, ligesom det kan være udtryk for, at barnet ikke får dækket sine fundamentale udviklingsbehov. Derfor er det hverken muligt eller hensigtsmæssigt at udarbejde en facitliste, der rummer tegn og reaktioner, som kan bruges som tjekliste, når man har en mistanke og er i tvivl. Beskrivelsen af mulige tegn og reaktioner skal derfor læses som opmærksomhedspunkter. Den faglige viden om tegn og reaktioner skal altid sættes i forhold til den viden, man har om det konkrete barn og dets familie. Hvor gammelt er barnet? Hvor modent er barnet? Hvordan er barnets livsvilkår, og i hvilken kontekst kommer barnets mistrivsel eller bekymrede adfærd til udtryk? Hvad er konkret observeret, og hvad har barnet eventuelt selv konkret givet udtryk for? Fysiske tegn Småbørn Rødmen, irritation omkring kønsorganer, skede- og endetarmsåbning Smerte, kløe, udslæt omkring kønsorganer, skede- og endetarmsåbning Vaginal blødning, blødning fra kønsorganer og endetarmsåbning Blærebetændelse, skedekatar Mellemstore børn Mellemstore børn vil udvise de samme fysiske tegn og symptomer som småbørn. Herudover: Psykosomatiske klager over smerter i underlivet, hovedpine, mavepine m.m. Vanskeligheder med kropslig kontakt, berøring 6

7 Blod i underbukserne Have svært ved at gå eller sidde Mave- og fordøjelsesvanskeligheder Klager over utilpashed Stoppe ting/objekter op i skede og endetarmsåbning Ufrivillig vandladning, encoprese Revner i mundvige, sår i munden Pådragelse af seksuelt overførte sygdomme Synkebesvær, ubehag ift. Bestemte fødevarer Usædvanlig kropslugt (sæd) Følger ikke normal vækstkurve Mangelfuld eller overdreven personlig hygiejne Teenagere Teenagere vil udvise de samme tegn og symptomer som småbørn og mellemstore børn. Herudover: Tidlig seksuel aktivitet Tidlig graviditet og abort Forsøg på at tilbageholde/skjule fysisk udvikling Psykiske tegn Småbørn Humørsvingninger Tristhed Angst Uforklarlig gråd, skrigeture Mareridt, bange for at falde i søvn Udvise ligegyldighed, robot-lignende adfærd Ensomhedsfølelse Isolation Reagerer ikke på opfordring på kontakt, trækker sig ind i sig selv/i en skal Mistillid til voksne Utryg tilknytning Dissociation Ukritisk i kontakten til andre Mellemstore børn Mellemstore børn vil udvise de samme tegn og symptomer som småbørn. Herudover: Lav selvfølelse Magtesløshed Apati Skyldfølelse Skamfølelse Begyndende depression Indadvendthed Teenagere Teenagere vil udvise de samme psykiske tegn og symptomer som småbørn og mellemstore børn. Herudover: Depression Mistillid til andre Manglende identitetsfølelse Forvirret omkring kønsidentitet Forøget skyld- og skamfølelse Sociale og adfærdsmæssige tegn Småbørn Mellemstore børn 7

8 Ændring i adfærd Seksualiseret adfærd Overdreven/tvangspræget onani Usædvanlig interesse i og viden om seksualitet ud over alders og udviklingsmæssigt niveau Koncentrationsvanskeligheder fx ved leg og samvær med andre Leg med dukker, hvor seksuelle overgreb illustreres Regredierende adfærd, babysprog Udadreagerende, aggressiv adfærd, sparke, slå, bide Hyperaktivitet Frustration og vrede Frygt for og modvilje mod bestemt personer eller steder Umotiveret gråd Tavshed Påførelse af selvforskyldt smerte, banke hovedet ind i ting, trække i hår, skære i sin krop Mellemstore børn vil udvise de samme sociale tegn og symptomer som småbørn. Herudover: Indlæringsvanskeligheder, manglende koncentration Udvise voksen seksuel adfærd, gå forførende, flirtende Påfaldende påklædning Manglende blufærdighed eller overdreven blufærdighed ift. Egen krop og i relation til omgivelserne Begyndende selvdestruktiv adfærd Tab af kompetencer Begyndende udvikling af beskyttelsesstrategier for at undgå seksuelle overgreb eller afsløring heraf Mobning Begyndende selvmordstanker Teenagere Teenagere vil udvise de samme tegn og symptomer som småbørn og mellemstore børn. Herudover: Selvskadende adfærd, cutting, selvmordstanker og forsøg Spiseforstyrrelser Alkohol- og stofmisbrug Udvise pseudomodenhed Hemmelighedsfulde, skamfulde Udvikling af specielt kropssprog, kropsholdning 8

9 4. Overgreb. Handleplan for institutioner i Center for Børn og Læring Medarbejder Institutionsleder Hvis mistanke mod......en/begge forældre...andre i barnets...en ansat...et andet barn/ung /stedforældre netværk eller en ukendt Intern afklaring af mistanke/viden Intern afklaring af mistankte/viden Der tages kontakt til lederen af dagtilbud/lederen af skoler i Center for børn og Læring Intern afklaring af mistanke/viden Sagen må ikke drøftes med forældrene Inddragelse af forældrene Inddragelse af forældrene Inddragelse af forældrene Skriftlig underretning til kommunen Skriftlig underretning til kommunen Skriftlig underretning til kommunen Skriftlig underretning til kommunen på begge/alle indvolverede børn Orientering til andre forældre Videre samarbejde i tværfagligt forum Fasthold en normal hverdag for barnet/den unge med tryghed og forudsigelighed. Vær til rådighed for at lytte og give omsorg 9

10 Sagen kan evt. forelægges/drøftes i Teamet for vold og andre overgreb, med henblik på afklaring af usikkerhed i forhold til, om det er en sag, der er alvorlig/ikke så alvorlig. Og derudover gives sparring/støtte til, hvad der kan være brug for fremadrettet. I sager, hvor det er helt oplagt, at der er begået en eller anden form for overgreb (eksempelvis tydelige blå mærker, brækket arm etc.) kører sagen normalt uden om Teamet for vold og andre overgreb. (Se Truede børn s 9-11). Generelt er det vigtigt, at man er meget omhyggelig med at dokumentere observationer ved mistrivsel eller mistanke om overgreb. 10

11 5. Skærpet underretningspligt Alle borgere har pligt til at underrette kommunen, hvis de får kendskab til vanrøgt, alvorlig misrøgt eller nedværdigende behandling af et barn (Lov om social service, kapitel 27, 153 og 154). Af 153 i Lov om social service, fremgår det, at offentligt ansatte, der arbejder med børn og unge, har særlig pligt til at være opmærksomme på, hvordan børn og unge trives (skærpet underretningspligt), og man her hermed også pligt til at kontakte den relevante myndighed (Børne- og Familierådgivningen) når og hvis man har en formodning om, at et barn har behov for særlig støtte eller har været udsat for overgreb. 6. Underretning hvordan? 1. Gå på Herning.dk (Internet Explorer er bedre end Google Chrome) 2. Søg på "Underretning" i søgefelt 3. Vælg "Mistanke om svigt eller socialt bedrageri" 4. Vælg "Meld din bekymring om udsatte børn og unge" under Selvbetjening 5. Ved "Vil du sende indberetningen digitalt?" vælg "Ja" 6. Ved "Vil du logge på og få udfyldt med CPR/CVR oplysninger?" - vælg "Nej, jeg udfylder selv" (ingen brug af Nemid) 7. Udfyld felter i skema 8. Under "Ønsker underretteren at være anonym" vælger du "Nej" 9. Under underskrift og adresse påfører du dine oplysninger som professionel person 10. Scroll op i toppen af skema og vælg "Indsend til kommunen" Hvis du har brug for at vedhæfte bilag, så kan du i venstre side se en klips. Den klikker du på. Derefter klikker du på klipsen med det gule mærke. 11

12 7. Institutionens værdigrundlag som baggrund for politikken Institutionernes værdigrundlag tager afsæt i Herning Kommunes værdigrundlag. Værdigrundlaget medvirker til at synliggøre, hvilken tilgang og praksis, der kendetegner institutionen. Værdierne afspejler institutionens leveregler. Det er derfor vigtigt, at både børn, unge, medarbejdere, forældre og samarbejdspartnere har kendskab til værdierne. Det er væsentligt, at der tages stilling til omgangsformer og-tone mellem børn/børn, børn/voksne, voksne/voksne og voksne/børn. Ligesom det er vigtigt at forholde sig til påklædning, sprogbrug, samvær og grænser m.v. 8. Formål med politikken Politikkens overordnede formål er at sætte fokus på og skabe dialog om forebyggelse og tidlig opsporing af overgreb mod børn og unge i Center for Børn og Lærings institutioner samt forebygge, at børn og unge udsættes for overgreb. Formålet er endvidere at tydeliggøre og nedskrive retningslinjer ved mistanke om overgreb mod børn og unge, og hvorledes der skal arbejdes fremadrettet med forebyggelse og tidlig opsporing. Formålet er ligeledes at understøtte børnenes/de unges udvikling af en sund seksualitet. 9. Målgruppe Handleplanen er rettet mod medarbejdere, som er ansat i institutioner i Center for Børn og Læring. Politikken er rettet mod: Børn/unge Medarbejdere Forældre Samarbejdspartnere. 10. Faglig viden om tilgange til børn og unges seksualitet En af institutionens væsentligste opgaver er at understøtte børn og unge i en sund og god udvikling. Derfor er det centralt, at der hos personalet er en stor faglig viden om seksualitet og overgreb, og hvordan overgreb kan påvirke barnet/den unges udvikling. 12

13 11. Faglig viden om forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn og unge Forebyggelse af overgreb forudsætter kontinuerlig dialog med børn og unge. Børnene/de unge skal sikres den fornødne viden og støtte til at lære at sætte grænser/sige fra. Det er medarbejdernes ansvar, ud fra deres faglige kompetencer, at beskytte og hjælpe børnene og de unge. Det er væsentligt, at medarbejderne besidder faglig viden om mulige tegn og reaktioner, man skal være opmærksom på, når det drejer sig om overgreb. Den faglige viden skal samtidig rumme et barne-/ungeperspektiv for at sikre, at signalerne ses og forstås i relation til den konkrete sammenhæng, som barnet/den unge indgår i samt barnets/den unges samlede livsvilkår. Det kræver, at man som fagperson stiller sig til rådighed for børnene/de unge og med nærvær signalerer, at her en voksen, man kan stole på vil hjælpe én, og som man kan betro sig til. Det faglige arbejde med forebyggelse og tidlig opsporing af overgreb, forudsætter også et trygt arbejdsmiljø, hvor man kan tale åbent med hinanden om tvivl, overvejelser og mistanker, og hvor der løbende er drøftelser og dialog om dette i personalegruppen. 12. Strategi for implementering og opfølgning Handleplanen i forhold til overgreb med tilhørende politik indgår i institutionernes demokratiske proces: Drøftes/behandles i MED-systemet. Denne handleplan er tilgængelig på institutionerne inden sommer 15. I løbet af foråret 15 arbejder institutionerne med planen, herunder drøfter politikker. Handleplanen er fuldt implementeret på de respektive institutioner inden sommer Inddragelse af forældre Arbejdet med politik til forebyggelse og opsporing af overgreb er tæt forbundet med institutionens værdier og den daglige pædagogik. Det er vigtigt og naturligt, at forældre inddrages via institutionens forældrebestyrelse. 13

14 14. Henvisning til relevante links og litteratur Herning kommunes beredskabsplan: Truede børn - hvad gør jeg? herunder findes: Dialogspillet forebyggelse af seksuelle overgreb mod døgnanbragte børn og unge. Servicestyrelsen her finder du bl.a. følgende: Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn og unge på anbringelsessteder Den professionelle tvivl. Tegn og reaktioner på seksuelle overgreb mod børn og unge. Et fagligt vejledningsmateriale. SISO dec Egert, Søren: Se barnet og forældrene i øjnene. Et svigtet barn udsender signaler, som ikke altid bliver opfanget. Vera. - Nr. 51, Søren Egert, interview med Kari Killén. I anledning af den norske klinikers bog "Barndommen varer i generationer. Forebyggelse af omsorgssvigt" Stevnhøj, Anna Louise og Søren Gundelach: Doktorleg i børnehaven. Kortlægning af børnehavebørns seksuelle leg og adfærd samt samarbejde med forældre. UdviklingsForum marts 2011 Stevnhøj, Anna Louise: Børn og seksualitet. Om børns seksuelle udvikling, adfærd og leg samt om seksuelle overgreb. Til professionelle og forældre. Børns Vilkår, 2008 Stevnhøj, Anna Louise: Må man lege doktor? Bogen er ment som en guide til forældre hvad er normalt? Hvordan skal man sætte grænser? Og hvordan skal man forholde sig og reagere i forhold til barnets seksualitet? FADLs forlag, Maj 2014, Zeuthen, Katrine Egede: Kærlighed og overlevelse. Barneseksualitet og seksuelle traumer. Akademisk 2009 SISO telefonrådgivning for fagfolk, pårørende, børn og unge: Tlf , mandag onsdag kl :00 torsdag kl. 9:30-18:00 fredag kl. 9:30-13:00 14

WHO har lavet en definition. på seksualitet (se bilag) som vi her på skolen har valgt at tage udgangspunkt i, når vi snakker om seksualitet.

WHO har lavet en definition. på seksualitet (se bilag) som vi her på skolen har valgt at tage udgangspunkt i, når vi snakker om seksualitet. Formål med Løvvangskolens seksualvejledning Formålet med at have en seksualpolitik og vejledning er altså, at skabe klarhed og rimelige rammer for, hvad der er socialt acceptabelt eller direkte lovpligtigt,

Læs mere

Beredskabsplan. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge. Center for Børn og Familie

Beredskabsplan. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge. Center for Børn og Familie Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge Center for Børn og Familie Indhold Præsentation af målgruppen for det kommunale beredskab... 4 Forebyggende indsatser på børne- skole

Læs mere

Mistanke om seksuelle og voldelige overgreb mod børn og unge under 18 år

Mistanke om seksuelle og voldelige overgreb mod børn og unge under 18 år Handlevejledning Mistanke om seksuelle og voldelige overgreb mod børn og unge under 18 år Beredskab og retningslinier for ansatte der arbejder med børn og unge i Hedensted Kommune Indhold Baggrund........................................

Læs mere

Beredskabsplan. ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge

Beredskabsplan. ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Norddjurs Kommune - Beredskabsplan ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Beredskabsplan ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Fysisk, psykisk og

Læs mere

Beredskab til håndtering af overgreb mod børn og unge

Beredskab til håndtering af overgreb mod børn og unge Beredskab til håndtering af overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Forord... 2 Definitioner... 3 Forebyggelse af overgreb mod børn og unge... 4 Det direkte forebyggende arbejde... 4 Forældresamarbejde...

Læs mere

Forebyggelse og tidlig opsporing

Forebyggelse og tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb mod børn LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE OKTOBER 2013 Forebyggelse og tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb mod børn Indhold Indledning 5 Fem grundpiller i forebyggelsesarbejdet

Læs mere

Vold og seksuelle overgreb mod børn

Vold og seksuelle overgreb mod børn Vold og seksuelle overgreb mod børn Bornholms Regionskommune 3. og 4. marts 2015 V/ Birgitte Roth Hansen og Karen Jørgensen SISO Sociale Indsatser ved vold og Seksuelle Overgreb mod børn Videnscenter Vidensopsamling/

Læs mere

FORMÅL OG FÆLLES MÅLSÆTNINGER

FORMÅL OG FÆLLES MÅLSÆTNINGER 15-8-2012 KØBENHAVNS KOMMUNE Kastaniegårdens SEKSUALPOLITIK Kastaniegårdens Med-udvalg aug 2012 FORMÅL OG FÆLLES MÅLSÆTNINGER Det overordnede formålet med Kastaniegårdens seksualpolitik er via fokus på

Læs mere

Beredskab og handlevejledninger - Ved viden eller mistanke om overgreb og krænkelser mod børn og unge

Beredskab og handlevejledninger - Ved viden eller mistanke om overgreb og krænkelser mod børn og unge Beredskab og handlevejledninger - Ved viden eller mistanke om overgreb og krænkelser mod børn og unge Bornholms Regionskommune i samarbejde med Bornholms Politi 2012 1 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Definition

Læs mere

Brøndagerskolens. Seksualitetspolitik

Brøndagerskolens. Seksualitetspolitik Brøndagerskolens Seksualitetspolitik Vi er alle født til at deltage i hinandens nervesystemer. Daniel Stern. "... vi er hinandens verden og hinandens skæbne." K. E. Løgstrup. Indholdsfortegnelse: Indledning

Læs mere

Hvordan takler du seksuelle overgreb?

Hvordan takler du seksuelle overgreb? Som fagperson er det uhyre vigtigt, man er godt klædt på. Det er en kæmpe mental udfordring at takle seksuelt misbrug, og er man helt uforberedt, når barnet dukker op, så kan det være svært at opfylde

Læs mere

Vejledning. Seksualitet - uanset handicap

Vejledning. Seksualitet - uanset handicap Vejledning Seksualitet - uanset handicap Socialministeriet 28. Februar 2001 Titel: Vejledning om Seksualitet - uanset handicap Udarbejdet af: Formidlingscenter Øst Ulla Rødgaard Henningsen Udgiver: Socialministeriets

Læs mere

Seksualpolitik - Plan for forebyggelse af seksuelle overgreb

Seksualpolitik - Plan for forebyggelse af seksuelle overgreb Seksualpolitik - Plan for forebyggelse af seksuelle overgreb Baggrund for en nedskrevet seksulpolitik Børnene og de unge på Sølyst har sammenlignet med andre børn og unge - haft en vanskelig livssituation

Læs mere

Roskildemodellen. - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte?

Roskildemodellen. - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte? Roskildemodellen - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte? 1 Indhold Forord side 3 Indledning side 4 Roskildemodellens indhold side 6 DEL 1 BEKYMRING FOR BARNET 1.1

Læs mere

Den professionelle bekymring. en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte

Den professionelle bekymring. en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte Den professionelle bekymring en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte 1 Indhold Forord 3 Indledning 4 Trin for trin sådan gør du, hvis du oplever, at

Læs mere

Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere

Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD INDLEDNING FAGLIG ETIK 4 BEHANDLING AF FORTROLIGE PRIVATE OPLYSNINGER 4 INFORMER DIN LEDER 5 BEKYMRINGSSIGNALER HOS BØRN OG UNGE

Læs mere

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Indholdsfortegnelse: Hvis mistanken retter sig mod en ansat... 5 Hvis mistanken retter sig mod en forælder/anden

Læs mere

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Vi Vigtige telefonnummer: Familierådgivningen: 74 34 10 54 - Bed om akutvagten Uden for arbejdstid kontaktes politiet på 114. Politiet vil tilkalde

Læs mere

Man skal altid reagere!

Man skal altid reagere! Man skal altid reagere! - en materialesamling til dvd en Man skal altid reagere! - om forebyggelse og håndtering af seksuelle overgreb Denne materialesamling indeholder: Tommefingerregler for medarbejder

Læs mere

NÅR MISTANKEN OPSTÅR. ke lig, uden man får sådan nogle tanker. en mand skal have lov til at være mær. Tankerne er der - men for fanden,

NÅR MISTANKEN OPSTÅR. ke lig, uden man får sådan nogle tanker. en mand skal have lov til at være mær. Tankerne er der - men for fanden, 1 Tankerne er der - men for fanden, en mand skal have lov til at være mær ke lig, uden man får sådan nogle tanker NÅR MISTANKEN OPSTÅR OM SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE 2 INDHOLD Langt fra tanke til

Læs mere

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Målgruppe... 3 Indholdet... 3 Formål... 3 Hvad er overgreb?... 3 Når børn udviser grænseoverskridende adfærd overfor andre børn... 4 Hvordan

Læs mere

Bofællesskaberne Edelsvejs Seksualpolitik. Guide for arbejdet med beboernes seksualitet

Bofællesskaberne Edelsvejs Seksualpolitik. Guide for arbejdet med beboernes seksualitet Guide for arbejdet med beboernes seksualitet For Bofællesskaberne Edelsvej Esbjerg Kommune 2008 Bofællesskaberne Edelsvejs Seksualpolitik er udarbejdet af: Hjemmevejleder Ulla Jensen Hjemmevejleder Astrid

Læs mere

Handleguide for SFO, Klub og Skole

Handleguide for SFO, Klub og Skole Handleguide for SFO, Klub og Skole for at styrke den tidlige og målrettede indsats overfor børn og unge Indledning Handleguiden er udarbejdet til Stevns kommunes medarbejdere, der arbejder med børn og

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side. Seksualpolitik for Enghaveskolen... 3. Seksualitet definition... 3. Undervisningsministeriets fælles mål...

Indholdsfortegnelse. Side. Seksualpolitik for Enghaveskolen... 3. Seksualitet definition... 3. Undervisningsministeriets fælles mål... 2014 Indholdsfortegnelse Side Seksualpolitik for Enghaveskolen... 3 Seksualitet definition... 3 Undervisningsministeriets fælles mål... 4 Inspiration til undervisningen... 5 Regler for personalet...12

Læs mere

Kys Frøen Idéer til seksualundervisning på specialskoler for børn og unge med funktionsnedsættelse med fokus på elever med etnisk minoritetsbaggrund

Kys Frøen Idéer til seksualundervisning på specialskoler for børn og unge med funktionsnedsættelse med fokus på elever med etnisk minoritetsbaggrund kys frøen Idéer til seksualundervisning på specialskoler for børn og unge med funktionsnedsættelse med fokus på elever med etnisk minoritetsbaggrund illustration Caspar Ronak, glad)tegnestue Kys Frøen

Læs mere

På tværs. Håndbog for medarbejdere i arbejdet med udsatte børn og unge på 0-18 års området i Aalborg Kommune

På tværs. Håndbog for medarbejdere i arbejdet med udsatte børn og unge på 0-18 års området i Aalborg Kommune På tværs Håndbog for medarbejdere i arbejdet med udsatte børn og unge på 0-18 års området i Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune... 7 Risikofaktorer

Læs mere

Abstract... 2. Resumé... 3. Indledning... 4. Problemformulering... 4. Metode... 5. Omsorgssvigt... 6. Tandplejens rolle... 9

Abstract... 2. Resumé... 3. Indledning... 4. Problemformulering... 4. Metode... 5. Omsorgssvigt... 6. Tandplejens rolle... 9 INDHOLDSFORTEGNELSE Abstract... 2 Resumé... 3 Indledning... 4 Problemformulering... 4 Metode... 5 Omsorgssvigt... 6 Tandplejens rolle... 9 Symptomer på omsorgssvigt... 11 Generelle tegn på omsorgssvigt...

Læs mere

NÅR DU ER BEKYMRET FOR ET BARN ELLER EN UNG - en handlevejledning

NÅR DU ER BEKYMRET FOR ET BARN ELLER EN UNG - en handlevejledning NÅR DU ER BEKYMRET FOR ET BARN ELLER EN UNG - en handlevejledning KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen www.kk.dk/bekymret 1 Indhold Forord 4 Tegn på at et barn eller en

Læs mere