Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr."

Transkript

1 Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel trin for trin. 1

2 Indhold NÅR ET BARN MISTRIVES...3 REGLER FOR UNDERRETNINGSPLIGT...4 HVAD GØR JEG VED MISTANKE OM MISTRIVSEL?...5 TRIN 1: KONTAKT TIL LEDER OG FORÆLDRE...7 TRIN 2: NETVÆRKSSAMARBEJDET...9 TRIN 3: UNDERRETNING TIL KOMMUNEN...11 NETVÆRKSMØDE...13 HVORDAN HANDLER JEG I AKUTTE SITUATIONER?...15 UNDERRETNINGSPLIGT...16 HVEM KAN JEG KONTAKTE?

3 Når et barn mistrives Har det barn eller den unge person, jeg står overfor, været udsat for et sådant overgreb, at der bør sættes en hjælp i gang? Det er et spørgsmål, som de fleste medarbejdere i institutioner og skoler en eller flere gange i deres arbejdsliv kan blive nødt til at tage stilling til. Et spørgsmål som enhver medarbejder skal handle på. Formålet med denne handlingsguide er, at den skal være et praktisk værktøj for institutioner og skoler, når I som medarbejdere står i en situation, hvor der er mistanke om overgreb mod et barn eller en ung. Handlingsguiden beskriver trin for trin, hvordan man bør agere på en sådan mistanke. Særligt ansvar Heldigvis lever langt de fleste børn og unge i Høje-Taastrup Kommune i dag et sundt og udviklende liv. Men er der problemer i en familie, vil de første tegn ofte vise sig hos børnene. Derfor er I som medarbejdere på daginstitutioner og skoler ofte dem, der først kan få viden om, at en familie kan have behov for støtte. Der ligger således et stort ansvar hos jer om at være opmærksomme på de tegn hos børn og unge, der kan tyde på behov for rådgivning og støtte. Selv om alle borgere ifølge Serviceloven har underretningspligt ved mistanke om, at et barn mistrives, skal den professionelle gribe ind langt tidligere end den almindelige borger. Personer med offentlig ansættelse, som arbejder med børn og unge, har derfor ifølge Serviceloven en skærpet underretningspligt. Denne skærpede underretningspligt er især også vigtig i det forebyggende arbejde. Lokal indsats og netværksarbejde Netop forebyggelse er ét af punkterne i Den Sammenhængende Børne- og Undepolitik for Høje- Taastrup Kommune, hvis visioner, værdier og målsætninger denne handlingsguide bygger på. I Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik står der bl.a., at fagpersoner forebygger problemerne ved at være opmærksomme på og handle over for børn og unge med tegn på særlige behov, før problemerne vokser sig store. Formålet med denne handlingsguide er derfor, at sætte fokus på, at der skal sættes ind med den mindst indgribende aktivitet så tidligt som muligt. Et tæt samarbejde mellem barnet, forældrene og skolen/daginstitutionen vil ofte kunne forbedre barnets situation - bedst når der sættes ind så tidligt som muligt. 3

4 Regler for underretningspligt Enhver borger har i henhold til Servicelovens 154 en generel underretningspligt. Det betyder, at alle borgere skal underrette kommunen, hvis de får kendskab til, at et barn under 18 år fra forældres eller anden opdragers side udsættes for vanrøgt, nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare. Alle offentligt ansatte har en såkaldt skærpet underretningspligt, når de i deres arbejde bliver bekendt med forhold for et barn under 18 år, der giver mistanke om, at barnet har behov for særlig støtte. Det er beskrevet i Servicelovens 153. Reglerne for din underretningspligt som offentligt ansat er nærmere beskrevet i Bekendtgørelse om underretningspligt over for kommunen efter lov om social service (BEK nr af 16/12/2010). Her står der bl.a. om børn under 18 år: 1) At underretningspligten foreligger, når barnet eller den unge har vanskeligheder i forhold til de daglige omgivelser, skolen eller samfundet eller i øvrigt lever under utilfredsstillende forhold, samt i tilfælde hvor barnet eller den unge har behov for støtte på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. 2) At underretningspligten indtræder, når der ikke er rimelig mulighed for på egen institution/skole at afhjælpe barnets vanskeligheder i tide. Ud fra ovenstående kan det udledes, at det ikke er i alle tilfælde, at kommunen skal underrettes. Hvis situationen ikke er akut, kan problemerne nogle gange afhjælpes i eget regi. Hvis du er i tvivl, kan du kontakte Familieafdelingen, hvor der er mulighed for anonym rådgivning. I næste afsnit kan du læse, hvordan du bør handle i de enkelte situationer, når der er mistanke om, at et barn eller en ung er i mistrivsel. 4

5 Hvad gør jeg ved mistanke om mistrivsel? I Høje-Taastrup Kommune vil vi gerne søge at afhjælpe børnenes problemer, når de observeres, og inden problemerne vokser sig så store, at de ikke kan løses i hjemmet eller i almenområdet. Derfor er det vigtigt, at du både er opmærksom på børns tegn på mistrivsel og bevidst om din pligt til og dit ansvar for at handle. Med din faglige baggrund, viden og erfaring fra arbejdet med børn og unge har du god indsigt i børns udvikling og ageren på forskellige alderstrin. Du vil ofte også have et godt kendskab til det enkelte barn via dagligdagen i skolen/institutionen og det løbende samarbejde med forældrene. I din vurdering af, at et barn viser tegn på mistrivsel, er det derfor vigtigt, at du bruger både dine observationer, din faglige baggrund og viden samt dit kendskab til barnet/den unge. Du skal kort sagt stole på din fornemmelse og intuition og handle herpå. For yderligere information om tegn på mistrivsel kan du downloade Socialstyrelsens pjece Seksuelle overgreb og fysisk/psykisk vold på -> Litteratur -> SISO s udgivelser. Handlemuligheder Hvis du mener, at du har en begrundet mistanke om mistrivsel, skal du kontakte din leder og dele dine observationer og mistanke/bekymringer for barnet med ham/hende. Sammen skal I vurdere, hvordan der skal handles. I har her tre handlemuligheder, som I skal tage stilling til (se figur 1 nedenfor): Trin 1 Trin 2 Trin 3 Er barnets vanskeligheder er af en sådan karakter, at I selv kan løse problemerne internt i eget regi dvs. et samarbejde mellem skolen/institutionen og familien? Skal der etableres et netværkssamarbejde i forhold til barnets vanskeligheder? Er barnets vanskeligheder er så alvorlige, at der er behov for at lave en underretning/akut underretning til Høje-Taastrup Kommunes Familieafdeling? I trin 3 ligger der derfor også en vurdering af, om situationen er akut og kræver øjeblikkelig indgriben eller ej. Figur 1 Trin 3: Underretning til kommunen Trin 2: Netværkssamarbejdet Trin 1: Kontakt til leder og forældre 5

6 Da situationen er forskellig fra sag til sag, skal de tre trin ikke forstås på den måde, at man altid skal begynde på trin 1 og bevæge sig opad. I akutte situationer er det f.eks. vigtigt, at der med det samme udarbejdes en underretning til Familieafdelingen. I disse tilfælde vil man derfor springe direkte til trin 3. Du kan altid - inden en skriftlig underretning foretages - kontakte Familieafdelingen for at drøfte, om det er relevant at foretage en underretning i den konkrete sag. I de følgende afsnit uddybes handlingsguiderne til hvert trin. Handlingsguiderne er ment som vejledende retningslinjer i indsatsen og vil aldrig kunne være fyldestgørende i forhold til hver enkelt situation. 6

7 Trin 1: Kontakt til leder og forældre Du skal bruge handlingsguiden for Trin 1, hvis du har mistanke om, at et barn er i mistrivsel, og mener at vanskelighederne godt kan løses i eget regi. På trin 1 tages det for givet, at forældrene indvilger i at samarbejde om en indsats for barnet. Når du kontakter din leder på trin 1, er det vigtigt, at du overvejer, hvad du selv kan gøre for at klare problemerne i samarbejde med forældrene. Handlingsguide for trin 1: I figuren nedenfor beskrives, hvordan du/i skal handle på trin 1. A. Skriv dine observationer ned, og del dem med din leder og evt. kollegaer. I skal her sammen overveje, om forældrene skal inddrages. I forhold til ældre børn/unge vil det ofte være naturligt at inddrage den unge, inden kontakten til forældrene foretages. B. Aftal med din leder, hvem af jer som tager kontakt til forældrene, og hvordan forældrene skal informeres og inddrages. Husk: Hvis en mistanke om vold eller seksuelle overgreb er rettet mod forældrene, må I ikke inddrage disse (i så fald skal I gå direkte til trin 3). Lederen kan evt. drøfte sagen (barnet/familien kan være anonym) med en pædagogisk konsulent, sundhedsplejersken, PPR eller andre fagfolk. C. Hvis der er behov for en indsats for barnet, sætter du et samarbejde i gang omkring den videre afklaring af behov og muligheder. I praksis begynder dette ofte med, at du afholder et samarbejdsmøde med forældrene. Ud fra beslutningerne på samarbejdsmødet står din leder og måske dig nu for at skulle involvere de relevante personer i skole- og/eller institutionsregi. D. I samarbejde mellem skolen/institutionen og forældrene skrives der nu en plan for indsatsen over for barnet. Her opstilles der mål for og defineres indhold af indsatsen. Indsatsen sættes derefter i værk i skolen/institutionen og familien. E. Den planlagte indsats gennemføres med barnet i fokus. Der foretages opfølgning mellem de involverede parter, skole/institution, barnet og forældrene. F. Afslutning af indsats igen mellem de involverede parter. Der besluttes evt., om der er behov for yderligere hjælp med inddragelse af andre fagpersoner. Hvis dette er tilfældet, kan der etableres et netværks samarbejde i en netværksgruppe (se trin 2 for yderligere information). Kontakt til forældrene Det er vigtigt at inddrage forældrene tidligt i drøftelse og afklaringen af barnets situation, men det kan også være svært at finde ud af, hvordan man skal tage problemet op med dem. Det anbefales, at du inden kontakten tænker over, hvad formålet er med at kontakte forældrene. Er det f.eks. at informere forældrene om barnets adfærd og din/jeres vurdering af, at barnet ikke har det godt, at 7

8 spørge til og høre om forældrenes egne iagttagelser og oplevelser omkring barnet, eller at lægge op til inddragelse af forældrene i dialog og fælles indsats omkring barnet? Du kan ikke på forhånd vide, hvordan barnets forældre vil reagere på din henvendelse. Du kan dog prøve at tænke forskellige muligheder igennem og være bevidst om, at det kan være svært for og opleves måske overvældende eller påtrængende af forældrene. Forældrene kan dog også blive glade for din henvendelse, hvis de selv har tænkt på, at deres barn opfører sig anderledes, men ikke har kendt mulighederne. Reaktionerne kan være mange. Derfor er det vigtigt, at du i kontakten understreger, at du har et ansvar for at handle i forhold til barnets bedste og lægger op til åbenhed, tillid og samarbejde i en fælles indsats for at hjælpe barnet. I samtalerne med forældrene og barnet er det også en god idé at høre barnets side af sagen. Det er en synsvinkel, som ofte overses af forældre og professionelle, fordi man netop i disse sager er så optaget af sin egen usikkerhed i forhold til de mange forskellige handlemuligheder. 8

9 Trin 2: Netværkssamarbejdet Der kan blive behov for et netværkssamarbejde, hvis du har været igennem trin 1 og mener, at du har behov for yderligere hjælp. Samarbejdsstrukturen tager udgangspunkt i de børn, unge og familier, som har eller bør have kontakt til Børne- og Ungerådgivningscentret. Et af formålene med at nedsætte netværksgrupper er at sikre en tidlig indsats over for børn og unge, som ikke trives, således at sager om foranstaltninger efter Serviceloven i videst muligt omfang undgås. Med et netværkssamarbejde sikres det, at familien får en kvalificeret støtte, og at de involverede fagpersoner ved, hvad andre gør. Børne- og Ungerådgivningscentret kan inddrages uanset om familien i forvejen er tilknyttet Familieafdelingen eller ej. Hvis du er i tvivl om, hvornår du har tavshedspligt, har Social- og Integrationsministeriet udgivet pjecen "Dialog om tidlig indsats" om udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende samarbejde om børn og unge. Pjecen kan bestilles eller downloades på -> Udgivelser - > Børn og unge -> Forebyggelse og sundhed. På trin 2 tages det for givet, at forældrene indvilger i at samarbejde om en indsats for barnet. Handlingsguide for trin 2: I figuren nedenfor beskrives, hvordan du/i skal handle på trin 2. Formålet med netværksmødet er følgende: - At fortælle forældrene og øvrige samarbejdspartnere om bekymringen - At høre forældrenes oplevelser af deres barn i forhold til den beskrevne bekymring - At finde en måde at arbejde med bekymringen på så alle især forældrene kan bidrage til at afhjælpe bekymringen - På mødet anbefales det, at vedlagt skema side 11 anvendes og det aftales på mødet, hvad den enkelte deltager skal gøre for at støtte barnet / den unge, og der aftales et nyt møde inden for max 12 uger, hvor det undersøges, om der er sket en positiv virkning. 9

10 A. Du og din leder har været igennem punkt A, B og C på trin 1, og du er sammen med forældrene blevet enige om, at der er behov for en tværfaglig indsats. B. Du etablerer en tværfaglig netværksgruppe med deltagelse af relevante fagpersoner f.eks. psykolog, støttepædagog og sundhedsplejerske. Du eller din leder står for indkaldelse/etablering af netværksgruppen, som er ansvarlig for den videre tværfaglige indsats. C. Den tværfaglige netværksgruppe drøfter barnets problemstillinger, aftaler hvem fra gruppen der skal være tovholder i sagen og opstiller en tværfaglig handleplan for barnet. Forældre deltager som udgangspunkt i møder i netværksgruppen og drøftelser/beslutninger og handleplanen vedrørende indsatsen for deres barn. Barnets deltagelse skal overvejes, hvis barnet alder er 12 år eller mere. D. Netværksgruppen iværksætter og varetager indsatsen over for barnet ud fra planen. Evt. med involvering af andre relevante fagpersoner/tilbud f.eks. socialrådgiver. Forældrene inddrages under hele forløbet. E. Alle involverede følger op på resultaterne af indsatsen efter max. 12 uger. Der tages stilling til, hvad der skal ske fremover. 10

11 Trin 3: Underretning til kommunen Handlingsguiden for trin 3 skal benyttes i tilfælde, som er så alvorlige, at du vurderer, at problemerne ikke kan løses i eget regi, og Familieafdelingen skal underrettes. Underretningen bør foretages skriftligt. Du skal tage stilling til, om sagen er akut eller ej (læs eventuelt næste afsnit om akutte situationer ). Du skal straks orientere din leder ved mistanke om, at et barn har været udsat for: Fysisk/psykisk vold og mishandling. Fysisk/psykisk vanrøgt (omsorgssvigt). Seksuelle overgreb. Handlingsguide for trin 3: I figuren nedenfor beskrives, hvordan du/i skal handle på trin 3, når der skal sendes en underretning til kommunen. 11

12 A. Du vurderer, at der er tegn på at et barn mistrives i alvorlig grad. B. Du drøfter dine iagttagelser/bekymringer med din leder og evt. med kollegaer. C. Du og din leder vurderer, at barnets vanskeligheder er så alvorlige, at der er behov for at inddrage Familieafdelingen. I kontakter evt. Familieafdelingen for en drøftelse af, om det er relevant at foretage underretning, inden underretningen udarbejdes. D. Du/din leder udarbejder en underretning til Familieafdelingen. Underretningen bør ske skriftligt og din leder skal underskrive underretningen. E. I skal inddrage forældrene vedrørende underretningen. Inddragelsen skal ske før eller senest samtidig med, at underretningen foretages. Forældrene skal have underretningen forelagt. Det anbefales at holde møde med forældrene vedr. underretningen og barnets bekymrende situation. Husk: Hvis en mistanke om vold eller seksuelle overgreb er rettet mod forældrene, må I ikke inddrage disse. Visse situationer kan være så alvorlige, at en beslutning må træffes uden forældrenes samtykke. F. Familieafdelingen modtager underretningen, og en sagsbehandler i afdelingen tager herefter ansvaret for sagen. Din skole/institution modtager kvittering fra Børne- og Ungerådgivningscentret for underretningen senest seks hverdage efter modtagelse. Rådgiveren retter efter modtagelse af underretningen henvendelse til forældrene. Henvendelsen til forældrene omfatter bl.a., at forældrene anmodes om samtykke til at holde et møde med deltagelse af forældre, rådgiver og underretter. G. Der afholdes møde og med samtykke fra forældrene foretages afklaring af barnets og familiens eventuelle støttebehov. H. Sagsbehandler indhenter informationer om barnets trivsel fra andre relevante fagpersoner, som kender barnet. I. Sagsbehandler udarbejder - med inddragelse af barn og forældre en plan for indsats og indleder samarbejde med de fagpersoner, der skal udføre indsatsen. J. Sagsbehandler er ansvarlig for at koordinere og følge op på indsatsen. 12

13 Netværksmøde Hvis du har bekymring for et barn, og du har været gennem trin 1, skal du indkalde til netværksmøde. Skemaet nedenfor bruges som dagsorden. Fortæl familien om din bekymring. Aftal med familien, hvem der skal indkaldes til netværksmødet. Foruden forældrene kan deltagere fx være barn/ung, nære pårørende til barnet, pædagog fra daginstitution, sundhedsplejerske, SFO eller klub, barnets lærer, PPR-psykolog, socialrådgiver, støtteperson for barn og/eller forældre, nærpoliti, SSP-konsulent. Forhold dig til, om barnet skal inviteres, når barnet er 12 år eller ældre. Barnets navn, cpr-nr. og adresse Mødetidspunkt og sted: (beregn ca. 1½ time til mødet) Hvem er inviteret til netværksmødet: Husk at sørge for, at der er en referent (beslutningsreferat). Kort beskrivelse af, hvad der skal drøftes. f.eks. Vi er bekymrede, fordi.og hvem er bekymret? Hvad går godt /hvornår er bekymringen mindre? Hvad skal være næste skridt? Hvordan kan hver især bidrage til, at bekymringen bliver mindre? Nye aftaler herunder aftale om næste møde, og hvem der deltager indenfor max. 12 uger. Beslutningsreferat læses op med tydeliggørelse af problemafklaringen. Det er vigtigt, at der holdes netværksmøde nr. 2 som opfølgning. 13

14 Dagsorden for 2. og kommende netværksmøder: En runde, hvor deltagerne beskriver, hvad der er sket siden sidste møde. Hvad har virket, hvad har ikke virket, og hvad skal eventuelt undgås fremover? Nye aftaler. 14

15 Hvordan handler jeg i akutte situationer? Hvis du har viden eller mistanke om, at et barn har været udsat for fysisk/psykisk vold og mishandling, fysisk/psykisk vanrøgt (omsorgssvigt) eller seksuelle overgreb, betragtes situation som akut. Hvis du i det hele taget er bange for barnets tarv og sikkerhed, skal du tage kontakt til Familieafdelingen med det samme. Din leder eller leders stedfortræder foretager underretningen. Det kan være svært at bedømme, om en sag er akut, hvis signalerne eksempelvis ikke er klare. Hvis du er i tvivl, så kontakt Familieafdelingen og få råd og vejledning. Kontakt: Familieafdelingen på telefon I relation til underretningen er det Familieafdelingen, der som myndighedsudøver afgør, om barnet skal undersøges af en læge, og hvad der videre skal ske i sagen om der evt. skal foretages politianmeldelse. Vær opmærksom på, at det ved akut underretning er Familieafdelingens ansvar at orientere forældrene om underretningen og ikke dit ansvar med mindre andet bliver aftalt. Udenfor kommunens åbningstid: Kontakt: Københavns Vestegns Politi på telefon Som opfølgning på en mundtlig akut underretning til Familieafdelingen skal der skrives en skriftlig underretning. Kontakt hellere Familieafdelingen én gang for meget end én gang for lidt for at drøfte en mistanke. 15

16 Underretningspligt Du skal være opmærksom på, at hvis din viden og observationer har en sådan karakter, at der er begrundet mistanke om overgreb, har du pligt til at underrette Familieafdelingen. En sådan situation kan være vanskelig. Det ved alle ansatte i Familieafdelingen, og du bliver derfor altid orienteret om, hvad det efterfølgende skridt i sagen vil være. Socialrådgiveren har ofte brug for skriftlig dokumentation for at kunne arbejde videre med sagen, hvorfor du vil blive bedt om at nedskrive dine observationer. Dette skal ske under hensyntagen til de procedurer, der gælder på din arbejdsplads for fremsendelse af skriftlig underretning til Familieafdelingen Familieafdelingen vil altid aktivt handle på dine oplysninger, og skolen/institutionen vil modtage en bekræftelse fra Familieafdelingen på, at de har modtaget underretningen. I de tilfælde, hvor der opnås accept fra forældrene, vil Familieafdelingen have mulighed for at orientere om, hvilken hjælp der bliver igangsat og om forældrenes egen medvirken til løsning af problemerne. Forefindes der oplysninger, som har direkte betydning for skolens/institutionens daglige arbejde med barnet vil sådanne oplysninger kunne udveksles. Hvad skal jeg skrive i en underretning? Formålet med en underretning er at skabe nye muligheder for at løse barnets/familiens situation. Det er en stor hjælp for Familieafdelingen, hvis underretningen bliver så uddybet som muligt. Nedenfor kan du se en huskeliste for, hvad en underretning som minimum bør indeholde. Inden du skriver underretningen, bør du så vidt muligt indhente samtykke hos forældrene. Såfremt dette ikke er muligt, har du pligt til at underrette Familieafdelingen alligevel. Du skal skrive en underretning, hvis du vurderer, at et barn eller en ung har brug for særlig hjælp, eller hvis du har kendskab til en gravid med alvorlige misbrugsproblemer. Det er vigtigt, at du tydeligt gør opmærksom på, at der er tale om en underretning - så sagsbehandleren ikke tror, at det bare er en bekymringssag, du vil drøfte. En underretning skal som minimum indeholde: - Hvem handler underretningen om?: navn, cpr-nummer og adresse. - Hvad er bekymringen i underretningen? Skriv konkret, hvad du ser og hører uden tolkninger. - Er der en konkret hændelse, som ligger til grund for underretningen? Eller er det med afsæt i barnets generelle forhold/trivsel? 16

17 - Hvad har institutionen/skolen gjort, inden underretningen blev sendt til Børne- og Ungerådgivningscentret? - Sikre at forældre er orienteret om underretningen at de har læst den. Forældrene skal ikke nødvendigvis være enige i underretningen og må meget gerne påføre deres synspunkter i underretningen. NB: Underretningen skal ikke forelægges for forældrene, hvis en mistanke om vold eller seksuelle overgreb er rettet mod forældrene. - Hvad har du sagt til forældrene, og hvad har de sagt/gjort i den anledning? - Evt. hvorfor har du ikke inddraget forældrene? - Din vurdering af hvad der skal tages hensyn til, hvis der skal igangsættes støtte. 17

18 Børn i mistrivsel Hvem kan jeg kontakte? I bekymringssager Du kan kontakte Familieafdelingen, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) eller Sundhedsplejen på telefon for råd og vejledning: Underretningssager Kontakt Familieafdelingen eller send en skriftlig underretning. Gør tydelig opmærksom på, at der er tale om en underretning. Send mailen til: I akutte situationer Du skal straks kontakte Familieafdelingen på telefon Familieafdelingen afgør som myndighedsudøver, hvad der videre skal ske også selvom forældrene ikke mener, at det er nødvendigt. Hvis den akutte situation opstår udenfor Familieafdelingens åbningstid, skal du straks kontakte Københavns Vestegns Politi på telefon SISO Der kan søges rådgivning hos SISO, som er et landsdækkende videnscenter for sociale indsatser ved seksuelle overgreb mod børn. SISO henvender sig især til faggrupper som pædagoger, lærere og andre fagfolk. Læs mere på Ankestyrelsen Hvis du har foretaget en underretning til kommunen, men ikke mener, at kommunen gør nok, har du mulighed for at underrette Ankestyrelsen. Ankestyrelsen skal sikre barnets retsikkerhed og undersøge, om kommunens indsats er tilstrækkelig. Se mere på 18

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Vejledning i at holde netværksmøder - Til medarbejdere, der arbejder med børn og unge i Høje-Taastrup Kommune Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Netværksmødet Denne vejledning er

Læs mere

Handleguide. om underretninger

Handleguide. om underretninger Handleguide om underretninger Handleguide Om underretning til Familieafdelingen ved bekymring for et barns situation eller udvikling Indledning Formålet med denne handleguide er at sikre, at alle kender

Læs mere

REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT

REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT REGLER OM UNDERRETNINGSPLIGT I dette kapitel beskriver vi indledningsvist reglerne for underretningspligt. Efterfølgende kan du læse mere om, hvordan du og din leder i praksis

Læs mere

HANDLEGUIDE. om underretninger

HANDLEGUIDE. om underretninger HANDLEGUIDE om underretninger 1 INDHOLD Indledning... 3 Underretningspligten... 4 Øjeblikkelig underretningspligt... 4 Handleveje ved overvejelse om underretning... 5 Hvad skal en underretning indeholde?...

Læs mere

Vejledning vedrørende underretning om børn og unge

Vejledning vedrørende underretning om børn og unge Til fagprofessionelle Vejledning vedrørende underretning om børn og unge Hvad siger loven? Alle offentligt ansatte har skærpet underretningspligt (servicelovens 153). Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330

Læs mere

Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung

Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung Indholdsfortegnelse 1. OM UNDERRETNINGSGUIDEN Indholdsfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.2 Indledning... 3 Underretningsguidens

Læs mere

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN 1. AUGUST 2017 DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN ARBEJDSGRUPPEN VEDR. TVÆRFAGLIG SAMARBEJDSMODEL 1 1. Indledning

Læs mere

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Århus Kommune For yderligere information: Socialforvaltningen Sekretariatet Jægergården Værkmestergade 00 Århus C E-post: socialforvaltningen@aarhus.dk

Læs mere

HANDLEGUIDE - FRA BEKYMRING TIL HANDLING

HANDLEGUIDE - FRA BEKYMRING TIL HANDLING HANDLEGUIDE - FRA BEKYMRING TIL HANDLING DRAGØR KOMMUNE Juni 2018 1 Indhold Indledning... 3 Læsevejledning... 4 Om overgreb... 4 Forebyggende indsatser... 5 Første skridt Vær opmærksom og ansvarsbevidst...

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: Den tidlige indsats, herunder hvordan kommunen sikre, at skoler, dagtilbud m.v. foretager de nødvendige underretninger,

Læs mere

Handleguide. Til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner, skoler og SFO

Handleguide. Til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner, skoler og SFO Handleguide Til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner, skoler og SFO Indhold Forord 3 Model Arbejdsgang/opgaveforløb 4 Den forebyggende indsats 5 Trivselsskema og

Læs mere

Underretningsguide. for institutioner, skoler og andre fagfolk

Underretningsguide. for institutioner, skoler og andre fagfolk Underretningsguide for institutioner, skoler og andre fagfolk Hvad skal du gøre før du underretter Børn og unge kan reagere forskelligt, når de har vanskeligheder. De samme trivsels- eller udviklingsproblemer

Læs mere

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Beredskab og retningslinjer Kultur og Familieforvaltningen www.skive.dk Indholdsfortegnelse: Indledning... s. 2 Bekymring, mistanke

Læs mere

UNDERRETNING UNDERRETNING

UNDERRETNING UNDERRETNING UNDERRETNING UNDERRETNING Vejledning til underretning Beskriv bekymringen Nogle tror, at det er et omfattende arbejde at skrive en underretning, men der er ingen krav til længde og ordvalg. Det vigtigste

Læs mere

UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an.

UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an. UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an. Allerød kommune Familieafdelingen 2011 1 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrunden for Familieafdelingens vejledning om underretningspligt S..3.

Læs mere

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret 2011 Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Forord 3 Formål og værdier 4 Netværksmødet 5 Børn og unge med særlige behov

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. bekymring mistanke - viden. Indledning... s. 2

Indholdsfortegnelse: Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. bekymring mistanke - viden. Indledning... s. 2 Indholdsfortegnelse: Indledning... s. 2 Bekymring, mistanke eller konkret viden.. s. 3 Baggrundsteamet... s. 4 Handleguide... s. 5 bekymring mistanke - viden Pjecen er udgivet af Skive Kommune Torvegade

Læs mere

Handleguide. om underretninger

Handleguide. om underretninger Handleguide om underretninger 1 indhold Indledning... 3 Underretningspligten... 4 Øjeblikkelig underretningspligt... 4 Handleveje ved overvejelse om underretning... 5 Hvad skal en underretning indeholde?...

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Retningslinjer ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold begået mod børn og unge under 18 år.

Retningslinjer ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold begået mod børn og unge under 18 år. Retningslinjer ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold begået mod børn og unge under 18 år. Indledning: Kerteminde kommune har udviklet et beredskab, som dels består af et specialistteam

Læs mere

Underretninger er udtryk for omsorg

Underretninger er udtryk for omsorg Underretninger er udtryk for omsorg Som fagperson har du et særligt ansvar for at handle, når du er bekymret for et barn En underretning er udtryk for omsorg for et barn. Denne pjece er en del af en kampagne,

Læs mere

Næstved Kommune. Team Holsted

Næstved Kommune. Team Holsted Næstved Kommune Team Holsted Om arbejdet i Team Holsted Teamet er et konsultativt forum, der med sparring, rådgivning og vejledning hjælper med at anvise mulighederne for yderligere hjælp i forhold til

Læs mere

Underretningsguide. For fagpersoner. Center for Børn og Voksne

Underretningsguide. For fagpersoner. Center for Børn og Voksne Underretningsguide For fagpersoner Center for Børn og Voksne November 2018 1 Denne underretningsguide henvender sig til dig, der arbejder med børn og unge i Hørsholm Kommune. I Underretningsguiden kan

Læs mere

U N D E R R ET NINGER

U N D E R R ET NINGER U N D E R R ET NINGER Louise Jensen Skolesocialrådgiver Supervisor Lars Jonasson Kriminolog Psykoterapeut Glostrup Kommune HVAD SKAL VI TALE OM I DAG: Præsentation af os og programmet Stoledans Tip en

Læs mere

Det tværfaglige samarbejde i. Fredensborg Kommune. Information til forældre

Det tværfaglige samarbejde i. Fredensborg Kommune. Information til forældre Det tværfaglige samarbejde i Fredensborg Kommune Information til forældre Kære Forældre Glade børn er fundamentet for arbejdet med børn og unge i Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune arbejder målrettet

Læs mere

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Til forældre og borgere Roskildemodellen Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Indhold Forord Forord side 2 Roskildemodellen stiller skarpt på børn og unge side 3 At

Læs mere

UNDERRETNINGSGUIDE FREDENSBORG KOMMUNE

UNDERRETNINGSGUIDE FREDENSBORG KOMMUNE UNDERRETNINGSGUIDE FREDENSBORG KOMMUNE Til brug for offentligt ansatte og andre med særlige ansvar over for børn og unge. Når du under dit arbejde får kendskab til forhold, der giver formodning om, at

Læs mere

Oplæg temadag vedr. beredskab og handlevejledning. (skoleområdet) august 2013 FAMILIERÅDGIVNINGEN ESBJERG KOMMUNE. Forvisitationen rolle og ansvar

Oplæg temadag vedr. beredskab og handlevejledning. (skoleområdet) august 2013 FAMILIERÅDGIVNINGEN ESBJERG KOMMUNE. Forvisitationen rolle og ansvar Oplæg temadag vedr. beredskab og handlevejledning (skoleområdet) august 2013 FAMILIERÅDGIVNINGEN ESBJERG KOMMUNE Forvisitationen rolle og ansvar Underretninger lovgivning, procedurer, den gode underretning

Læs mere

SISO 2011. v. Anne Melchior Hansen, faglig leder SISO ame@servicestyrelsen.dk tlf. 51378304

SISO 2011. v. Anne Melchior Hansen, faglig leder SISO ame@servicestyrelsen.dk tlf. 51378304 Kommunernes rolle i det koordinerende myndighedsarbejde. Barnets reform og kommunernes beredskabsarbejde vedr. koordineret håndtering af sager, hvor børn udsættes for vold og seksuelle overgreb. SISO 2011

Læs mere

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Indholdsfortegnelse: Hvis mistanken retter sig mod en ansat... 5 Hvis mistanken retter sig mod en forælder/anden

Læs mere

Ballerupmodellen. Den foregribende indsats over for risikobørn og unge

Ballerupmodellen. Den foregribende indsats over for risikobørn og unge Ballerupmodellen Den foregribende indsats over for risikobørn og unge Indhold Ballerupmodellen 03 Risikobørn/unge hvem er de? 04 Ballerupmodellens proces 06 Systematiseret observation 07 De tværfaglige

Læs mere

- beredskab og handlevejledninger for ansatte i Viborg Kommune

- beredskab og handlevejledninger for ansatte i Viborg Kommune Denne pjece henvender sig til alle fagpersoner, der er i direkte kontakt med børn under 18 år. - beredskab og handlevejledninger for ansatte i Viborg Kommune Hvad er overgreb? Overgreb defineres i dette

Læs mere

Dialogmøde. I denne pjece forklares hvad et dialogmøde er, hvem der kan indkaldes, hvornår der kan indkaldes til dialogmøde og hvordan der indkaldes.

Dialogmøde. I denne pjece forklares hvad et dialogmøde er, hvem der kan indkaldes, hvornår der kan indkaldes til dialogmøde og hvordan der indkaldes. Dialogmøde. Indledning: Forskning viser, at jo tidligere, der sættes ind, når et barn eller en ung mistrives, jo mere effektfuld bliver indsatsten. Forskning viser også, at inddragelsen af andre faggrupper,

Læs mere

Handlevejledning. for medarbejdere, der arbejder med børn og unge i Vejen Kommune

Handlevejledning. for medarbejdere, der arbejder med børn og unge i Vejen Kommune Handlevejledning for medarbejdere, der arbejder med børn og unge i Vejen Kommune Vedrører samarbejde med Frontteam og Socialrådgiverteam, I Familieafdelingen og Ungekontakten 2 Vejen Kommune Rådhuspassagen

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 11. oktober 2012 Acadre dok.: 141148-12 INDHOLD INDLEDNING 3 SERVICELOVENS

Læs mere

PÆDAGOGISK. Værd at vide. Om underretninger

PÆDAGOGISK. Værd at vide. Om underretninger PÆDAGOGISK Værd at vide Om underretninger Indhold Hvorfor denne guide? 3 7 gode råd 4 Du har skærpet underretningspligt 6 Det siger loven 7 Opfølgning på underretningen 8 Direkte underretning til Ankestyrelsen

Læs mere

MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER

MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER Når familier med udsatte børn og unge flytter mellem kommuner Udgivet af: Socialministeriet Juni 2011 KOLOFON Af Socialministeriet Juni, 2011 Pjecen er alene udgivet elektronisk

Læs mere

Vejledning til Dialogmøde.

Vejledning til Dialogmøde. Vejledning til Dialogmøde. Indledning: Forskning viser, at jo tidligere, der sættes ind, når et barn eller en ung mistrives, jo mere effektfuld bliver indsatsten. Forskning viser også, at inddragelsen

Læs mere

Center for Social Service

Center for Social Service Der er situationer, hvor oplysninger om rent private forhold gerne må gives videre til en anden myndighed. Det gælder, når: forældrene (den eller dem der har forældremyndigheden) har givet skriftligt samtykke

Læs mere

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Sagsnummer 15/25331 11111111111515 Vi Vigtige telefonnummer: Familierådgivningen: 74 34 10 54 - Bed om akutvagten Uden for arbejdstid kontaktes politiet

Læs mere

Handleplan Seksuelle overgreb mod børn

Handleplan Seksuelle overgreb mod børn Handleplan Seksuelle overgreb mod børn 2 Indhold 1. Indholdet af Vejle Kommunes handleplan... 5 2. Forebyggelse... 6 3. Er der mistanke om seksuelt overgreb?. 7 4. Hvis mistanken retter sig mod barnets

Læs mere

Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats

Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats Politisk målsætning for tidlig indsats Her angives målsætningen, der udtrykkes i den sammenhængende børnepolitik Den samlede indsats for børn og unge

Læs mere

Program for temadagen

Program for temadagen Program for temadagen Præsentation af underviser, program og deltagere Jeres aktuelle udfordringer nedslag i virkeligheden Børneattester hvorfor og hvordan I er ikke alene - det gode samarbejde på tværs

Læs mere

Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn i Distrikt Bremdal.

Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn i Distrikt Bremdal. Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn i Distrikt Bremdal. Bremdal Dagtilbud, SFO og Skole. Indledning Dette beredskabs- skriv retter sig mod alle medarbejdere og ledere ansat på Bremdal

Læs mere

Tak til Socialstyrelsen for gennemlæsning og kommentering af underretningsguiden

Tak til Socialstyrelsen for gennemlæsning og kommentering af underretningsguiden Underretningsguide Hvad skal du gøre, når du får kendskab til eller grund til at antage, at et barn eller en ung udsættes for fysisk, psykisk eller seksuelt overgreb eller af andre grunde har behov for

Læs mere

Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning

Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning Beredskabsplan for Ballerup Kommune når der er mistanke om vold eller seksuelt overgreb på børn eller unge. Udarbejdet 1.11.2013 Redigeret ultimo 2015

Læs mere

Oplæg 7. april 2011. Lars Traugott-Olsen. 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen

Oplæg 7. april 2011. Lars Traugott-Olsen. 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen Oplæg 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen Hvad gennemgår vi? Den skærpede underretningspligt i SEL 153 SSD-samarbejdet i SEL 49a Hvis vi når det et par udvalgte ændringer fra Barnets Reform Hovedtræk af

Læs mere

Projektbeskrivelse Socialrådgivere i daginstitutioner

Projektbeskrivelse Socialrådgivere i daginstitutioner Socialforvaltningen NOTAT Projektbeskrivelse Socialrådgivere i daginstitutioner Baggrund for projektet Et af fokusområderne i SOF s strategi for udviklingen af arbejdet med udsatte børn, unge og deres

Læs mere

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Vi Vigtige telefonnummer: Familierådgivningen: 74 34 10 54 - Bed om akutvagten Uden for arbejdstid kontaktes politiet på 114. Politiet vil tilkalde

Læs mere

Handleguide ved overgreb

Handleguide ved overgreb Handleguide ved overgreb Ishøj Kommune Handleguide ved overgreb 1 Denne pjece indeholder en handleguide til ansatte i Ishøj Kommunes skoler, dagtilbud og foreninger om hvordan overgreb mod børn og unge

Læs mere

Kender du et barn, der mistrives? Eller en ung, der har brug for hjælp?

Kender du et barn, der mistrives? Eller en ung, der har brug for hjælp? 2009 Kender du et barn, der mistrives? Eller en ung, der har brug for hjælp? Kender du et barn, der mistrives? Eller en ung, der har brug for hjælp? Aabenraa Kommune yder hjælp til børn, unge og familier

Læs mere

Tidlig indsats i forhold til børn, unge og familier med behov for særlig støtte

Tidlig indsats i forhold til børn, unge og familier med behov for særlig støtte Overordnet målsætning Alle medarbejdere i Furesø Kommune er forpligtet til at gøre en indsats overfor børn og unge, der viser tegn på behov for særlig støtte. Det forebyggende arbejde og en tidlig identificering

Læs mere

STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE

STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken 2016-2020 Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Indsatser i daginstitutionerne

Læs mere

BALLERUP KOMMUNES HANDLEVEJLEDNING VED MISTANKE, BEKYMRING ELLER VIDEN OM ANSATTES SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Side 1

BALLERUP KOMMUNES HANDLEVEJLEDNING VED MISTANKE, BEKYMRING ELLER VIDEN OM ANSATTES SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Side 1 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 FORORD 3 Beredskabsteamets medlemmer 3 FOREBYGGELSE 4 Hvad siger loven? 4 BEKYMRING - MISTANKE - KONKRET VIDEN 5 En bekymring 5 En mistanke 5 En konkret

Læs mere

Bedre Tværfaglig Indsats. -kort fortalt

Bedre Tværfaglig Indsats. -kort fortalt Bedre Tværfaglig Indsats -kort fortalt Om pjecen Denne pjece giver en kort introduktion til den samarbejdsmodel kaldet Bedre Tværfaglig Indsats, som skal styrke en helhedsorienteret og tidlig indsats overfor

Læs mere

Til medarbejdere i behandlingstilbud for stof- og alkoholmisbrugere

Til medarbejdere i behandlingstilbud for stof- og alkoholmisbrugere Til medarbejdere i behandlingstilbud for stof- og alkoholmisbrugere Bedre tværfaglig indsats for børn og unge i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber www.tvaerfaglig-indsats.dk

Læs mere

Team Holmegaard. Juli Næstved Kommune

Team Holmegaard. Juli Næstved Kommune Team Holmegaard Juli 2012 Næstved Kommune Tværfagligt team i lokalområderne Næstved Kommune har besluttet at etablere et tværfagligt team i alle lokalområderne. Alle team består af: Dagtilbud Repræsenteret

Læs mere

2. Værdigrundlaget og den professionelle indsats Det fælles værdigrundlag for arbejdet med børn og unge i Gladsaxe Kommune er:

2. Værdigrundlaget og den professionelle indsats Det fælles værdigrundlag for arbejdet med børn og unge i Gladsaxe Kommune er: Gladsaxe Kommune Familieafdelingen august 2006 Sammenhængende børnepolitik i Gladsaxe kommune 1. Indledning Gladsaxe Kommunes Sammenhængende børnepolitik 2007-2009 skal sikre sammenhæng i overgangene mellem

Læs mere

Handlevejledning ved bekymring for et barn eller en ung

Handlevejledning ved bekymring for et barn eller en ung 2019 Handlevejledning ved bekymring for et barn eller en ung - For medarbejdere, der arbejder med børn og unge i Vejen Kommune BØRN OG UNGEENHEDEN Indhold Indledning...............................................................................3

Læs mere

Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov

Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 Bilag til Børne- og Ungepolitikken Indhold 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Indledning

Læs mere

SÅDAN ER VI ORGANISERET

SÅDAN ER VI ORGANISERET SÅDAN ER VI ORGANISERET SÅDAN ER VI ORGANISERET I dette kapitel vil vi kort introducere dig for organiseringen af det tværfaglige samarbejde i Børneog Familieforvaltningen i Jammerbugt Kommune. Du vil

Læs mere

Underretninger om børn og unge Antal og udvikling

Underretninger om børn og unge Antal og udvikling Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2017-18 SOU Alm.del Bilag 150 Offentligt Sagsnr. 2018-453 Doknr. 540018 Dato 31-01-2018 Underretninger om børn og unge Antal og udvikling Dette notat viser centrale

Læs mere

Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012

Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012 Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012 Formål Skolens har først og fremmest brug for en seksualpolitik for at forebygge krænkelser og seksuelle overgreb, men også for give personalet på skolen

Læs mere

Forord s. 3. Familien i Centrum en samarbejdsmodel s. 4. 1. Mål og værdier i Familien i Centrum s. 5. 2. Forløbet i Familien i Centrum s.

Forord s. 3. Familien i Centrum en samarbejdsmodel s. 4. 1. Mål og værdier i Familien i Centrum s. 5. 2. Forløbet i Familien i Centrum s. Indholdsfortegnelse: Forord s. 3 en samarbejdsmodel s. 4 1. Mål og værdier i s. 5 2. Forløbet i s. 7 3. Om møderne i Familieteamfasen s. 10 4. Indkaldelse og referater s. 10 5. Barnet flytter s. 10 6.

Læs mere

Børn- og Familieafdelingen Assens Kommune. Børn- og Familiechef Morten Madsen Leder af Børn og Unge, familieplejeafsnittet Lene Stokholm

Børn- og Familieafdelingen Assens Kommune. Børn- og Familiechef Morten Madsen Leder af Børn og Unge, familieplejeafsnittet Lene Stokholm Børn- og Familieafdelingen Assens Kommune Til: Fra: Børn- og Familiechef Morten Madsen Leder af Børn og Unge, familieplejeafsnittet Lene Stokholm Dato: 12. oktober 2012 Overgrebspakken Socialministeriet

Læs mere

Vejledning til alkoholpolitik for Klub området

Vejledning til alkoholpolitik for Klub området Vejledning til alkoholpolitik for Klub området Juli 2010 Baggrunden for en alkoholpolitik Man anslår, at ca. 225.000 børn/unge i Danmark vokser op i familier med alkoholmisbrug (Kilde: Børn bliver også

Læs mere

12 opmærksomhedspunkter for kommunernes håndtering af underretninger på børne- og ungeområdet

12 opmærksomhedspunkter for kommunernes håndtering af underretninger på børne- og ungeområdet København den 15. maj 2012 12 opmærksomhedspunkter for kommunernes håndtering af underretninger på børne- og ungeområdet I det følgende beskrives 12 opmærksomhedspunkter som kommunalbestyrelsen skal være

Læs mere

Jeg kan mærke hvordan du har det

Jeg kan mærke hvordan du har det OM UNDERRETNING Jeg kan mærke hvordan du har det Børn, der er i klemme, bør i alle tilfælde være i den heldige situation, at du er lige i nærheden. Alle børn har ret til en god og tryg opvækst Desværre

Læs mere

Pjece til medarbejdere i daginstitutioner og dagpleje

Pjece til medarbejdere i daginstitutioner og dagpleje Pjece til medarbejdere i daginstitutioner og dagpleje ] Bedre tværfaglig indsats for børn og unge i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber www.tvaerfaglig-indsats.dk

Læs mere

Sammen kan vi gøre en forskel. Rådgivningsteam Nord

Sammen kan vi gøre en forskel. Rådgivningsteam Nord Sammen kan vi gøre en forskel Rådgivningsteam Nord Alle har et ansvar for at vores børn og unge i Haderslev trives. Vi har alle en forpligtelse til at reagere hvis vi ser et barn, en ung eller en familie

Læs mere

Familier, som er fraflyttet anden kommune (herunder såkaldte nomadefamilier):

Familier, som er fraflyttet anden kommune (herunder såkaldte nomadefamilier): Internt notatark Senior- og Socialforvaltningen Stab for socialområdet Dato 25. marts 2015 Sagsnr. 15/5446 Løbenr. 55154/15 Sagsbehandler René Hansen Direkte telefon 79 79 29 04 E-mail reha@kolding.dk

Læs mere

Indsatser der understøtter. Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner

Indsatser der understøtter. Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner Indsatser der understøtter Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner 28. april 2016 Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner - Procedurer der understøtter

Læs mere

HANDLEGUIDE VED OVERGREB

HANDLEGUIDE VED OVERGREB HANDLEGUIDE VED OVERGREB Ishøj Kommune Handleguide ved overgreb 1 Indhold Indledning... 2 Definition på overgreb... 3 Er du i tvivl?... 4 Tavshedspligt... 4 Overgreb begået af forældrene... 5 Overgreb

Læs mere

Sådan gør du. Om samarbejde og underretningspligt - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp

Sådan gør du. Om samarbejde og underretningspligt - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Sådan gør du Om samarbejde og underretningspligt - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp 2 1. Tavshedspligt s. 3 2. Sådan arbejder vi med barnet eller den unge og familien s. 6 3. Sådan søger

Læs mere

Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune. Sådan handler Familierådgivningen

Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune. Sådan handler Familierådgivningen Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune Sådan handler Familierådgivningen Procedurer og retningslinjer for Familierådgivningens håndtering af sager med mistanke eller viden om seksuelle

Læs mere

Retningslinje. for håndtering af bekymrende fravær

Retningslinje. for håndtering af bekymrende fravær Retningslinje for håndtering af bekymrende fravær Forskning viser, at uddannelse er en af de vigtigste parametre i forhold til at sikre alle lige muligheder i voksenlivet. Ud fra et princip om tidlig

Læs mere

OPTIK. En handleguide til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner og skoler

OPTIK. En handleguide til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner og skoler OPTIK En handleguide til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner og skoler Version af februar 2011 Indholdsfortegnelse Forord. 3 Projektbeskrivelse (OPTIK). 4 Model

Læs mere

HANDLEGUIDE VED OVERGREB

HANDLEGUIDE VED OVERGREB HANDLEGUIDE VED OVERGREB Ishøj Kommune Handleguide ved overgreb 1 Indhold Indledning... 2 Definition på overgreb... 3 Er du i tvivl?... 4 Tavshedspligt... 4 Overgreb begået af forældrene... 5 Overgreb

Læs mere

Notat om underretninger i børnesager

Notat om underretninger i børnesager Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen 8. maj 2012 Margit Tang Møller Notat om underretninger i børnesager På landsplan er der en stor stigning i antal underretninger. Dette vurderes af eksperter i familiesager

Læs mere

1. Nødvendigt med politisk og ledelsesmæssigt fokus på underretninger... 1

1. Nødvendigt med politisk og ledelsesmæssigt fokus på underretninger... 1 GLADSAXE KOMMUNE Skole og Familie Bilag 1: Notat vedrørende KL's 12 opmærksomhedspunkter NOTAT Dato: 2. august 2012 Af: Rikke Schønning KL s 12 opmærksomhedspunkter 1. Nødvendigt med politisk og ledelsesmæssigt

Læs mere

Folkeskolerne i Struer kommune

Folkeskolerne i Struer kommune Folkeskolerne i Struer kommune Bekymrende fravær Ansvar og handlemuligheder Forord Skolelederen har ansvaret for at følge op på børn med for meget fravær fra skolen. Som en hjælp til skolelederens arbejde,

Læs mere

Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Christina Bundgaard/ Ane Løfstrøm Eriksen

Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Christina Bundgaard/ Ane Løfstrøm Eriksen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Specialområdet NOTAT Aftaleforum Børn med behov for en samlet social og undervisningsmæssig indsats skal mødes af én kommune, der - med barnet i centrum-

Læs mere

Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) Hvad vil vi med vores trivselserklæring?

Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) Hvad vil vi med vores trivselserklæring? Trivselserklæring for Mariager Skole Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) FORMÅL Hvad vil vi med vores trivselserklæring? Med vores trivselserklæring ønsker vi at skabe god trivsel

Læs mere

Børnehuset Babuska. Forebyggelse af overgreb på børn

Børnehuset Babuska. Forebyggelse af overgreb på børn Skanderborg marts 2014 Børnehuset Babuska Forebyggelse af overgreb på børn Der indhentes en børneattest på alle fastansatte medarbejdere samt løst tilknyttet pædagogisk personale. I Børnehuset Babuska

Læs mere

HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP

HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP Borgercenter Børn og Unge har modtaget en henvendelse om bekymring for dit barn. HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP? INFORMATION TIL FORÆLDREMYNDIGHEDSINDEHAVERE 1 Du er kommet i kontakt med Borgercenter Børn

Læs mere

Kære samarbejdspartnere og andre relevante personer. Dette dokument er en guide, hvis du skal lave en underretning.

Kære samarbejdspartnere og andre relevante personer. Dette dokument er en guide, hvis du skal lave en underretning. 1 Januar 2011 Kære samarbejdspartnere og andre relevante personer. Dette dokument er en guide, hvis du skal lave en underretning. Børn og Unge vil gerne præcisere, at hvis du ved forebyggende og tværfagligt

Læs mere

Beredskabet i Bornholms Regionskommune. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge

Beredskabet i Bornholms Regionskommune. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge Beredskabet i Bornholms Regionskommune Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge 8.30-8.45 Kaffe/ brød og velkomst og præsentation af formålet med dagen V/Vibeke Juel Blem 8.45-9.15 Hvad er

Læs mere

Handleguides til fagpersoner. - ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn

Handleguides til fagpersoner. - ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn Handleguides til fagpersoner - ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn Oktober 2013 Indhold Indledning... 3 Bekymring, mistanke og viden om overgreb... 4 Gode råd til samtalen

Læs mere

Standard for Familieafdelingens håndtering af underretninger:

Standard for Familieafdelingens håndtering af underretninger: Standard for Familieafdelingens håndtering af underretninger: 1. Indledning Dette notat indeholder en beskrivelse af hvordan Familieafdelingen håndterer underretninger. Notatet beskriver, at en underretning

Læs mere

Refleksionsspørgsmål

Refleksionsspørgsmål Refleksion Refleksionsspørgsmålene sætter fokus på, hvad I ved om forebyggelse og tidlig opsporing af overgreb, hvordan I forholder jer til emnet, hvordan I taler om det, og hvad I gør ved det. Nogle arbejdspladser

Læs mere

Retningslinier ved mistanke om seksuelle overgreb på børn i dagtilbud samt vejledning i, hvordan personalet skal forholde sig.

Retningslinier ved mistanke om seksuelle overgreb på børn i dagtilbud samt vejledning i, hvordan personalet skal forholde sig. 1 Retningslinier ved mistanke om seksuelle overgreb på børn i dagtilbud samt vejledning i, hvordan personalet skal forholde sig. Disse retningslinier gælder for den kommunale dagpleje, de kommunale daginstitutioner

Læs mere

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Målgruppe... 3 Formål... 3 Hvad er overgreb?... 3 Når børn begår overgreb mod andre børn... 4 Indholdet... 4 Loven... 5 Hvordan skal jeg

Læs mere

Viden eller mistanke om. overgreb mod et barn

Viden eller mistanke om. overgreb mod et barn Viden eller mistanke om overgreb mod et barn Beredskab og handlevejledning til ansatte i Viborg Kommune, der er i direkte kontakt med børn under 18 år Børn & Unge 2018 Indhold Sådan underretter du.........................................................4

Læs mere

Giv agt! En beredskabsplan til medarbejdere i Bording Børnehave ved mistanke om overgreb på børn.

Giv agt! En beredskabsplan til medarbejdere i Bording Børnehave ved mistanke om overgreb på børn. Giv agt! En beredskabsplan til medarbejdere i Bording Børnehave ved mistanke om overgreb på børn. Maj 2016 1 Denne folder er lavet til medarbejdere i Bording Børnehave. Du kan finde vores kommunale beredskabsplan

Læs mere

Handleguide rådgivning i henhold til 11, stk. 1-2, 3, 4 og 5 i lov om social service

Handleguide rådgivning i henhold til 11, stk. 1-2, 3, 4 og 5 i lov om social service Handleguide rådgivning i henhold til 11, stk. 1-2, 3, 4 og 5 i lov om social service Formål Formålet med rådgivning i henhold til 11 i lov om social service er at sørge for, at forældre, børn og unge eller

Læs mere

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE FEBRUAR OKTOBER 2013 2014 Handleguides til fagpersoner ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb

Læs mere

Bedre Tværfaglig Indsats. kort fortalt

Bedre Tværfaglig Indsats. kort fortalt Bedre Tværfaglig Indsats kort fortalt Om pjecen Denne pjece giver en kort introduktion til samarbejdsmodellen Bedre Tværfaglig Indsats, som skal styrke en helhedsorienteret og tidlig indsats overfor udsatte

Læs mere

BEKYMRET FOR DIT BARN?

BEKYMRET FOR DIT BARN? BEKYMRET FOR DIT BARN? PPR, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning har til opgave at tilbyde støtte, rådgivning og vejledning til forældre og personale i institutioner og skoler, i forhold til børn, hvis udvikling

Læs mere