Miljøgodkendelse af arealer til

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøgodkendelse af arealer til"

Transkript

1 af arealer til Roldvej 53, Smorup, 9610 Nørager 16 Lov nr af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Dato for offentliggørelse 24. april 2015 Journal nr P Rebild Kommune Center Natur og Miljø Hobrovej Støvring Telefon

2 Indholdsfortegnelse 1. Resumé og samlet vurdering Miljøgodkendelsens omfang Klage- og søgsmålsvejledning Offentlighed Meddelelsespligt Revurdering af tillæg til miljøgodkendelsen Beregningsgrundlag Arealer og husdyrgødning Arealer Husdyrgødning Anden organisk gødning: BAT Påvirkninger af grundvand Påvirkninger af overfladevand Søer Vandløb, fjord og hav Påvirkninger af natur Påvirkning af arealer Museumsloven Naturbeskyttelsesloven Habitatdirektivet; NATURA 2000-områder og bilag IV-arter Bilag Bilag 1: Oversigt over udbringningsarealer Bilag 2: Kort til naturvurdering

3 1. RESUMÉ OG SAMLET VURDERING 1.1. Miljøgodkendelsens omfang Ansøgers oplysninger: Freddy Poulsen ejer Roldvej 53 på Roldvej 53, 9610 Nørager med tilhørende jord. Freddy Poulsens arealer indgår som gylleaftale i ansøgning om miljøgodkendelse på Thulstrup I/S, Roldvej 52, 9610 Nørager, der ejes af Sussie og Per Thulstrup. Aftalen om at modtage kvæggylle fra Thulstrup I/S udløser krav om miljøgodkendelse af Freddy Poulsens arealer, da de næsten i fuld udstrækning ligger i nitratklasse 2. Freddy Poulsen ansøger om at modtage 29,8 DE i kvæggylle til udspredning på 21,31 ha. Han har ikke selv nogen husdyrproduktion. Ansøgningen opfylder kravene til kvælstof samt fosfor til overfladevand. Ansøgningen og beregningerne er udført i det elektroniske ansøgningssystem på interface version , uploadet 10. februar 2015, FarmN version 4.0, beregningsmotor 2.2, skemanr Kommunes kommentarer: Freddy Poulsen, har ansøgt Rebild Kommune om arealgodkendelse for ejendommen beliggende på Roldvej 53, Smorup, 9610 Nørager. Rebild kommune har modtaget ansøgningen den 1/ Det er modtagelse af husdyrgødning fra Thulstrup I/S der har udløst denne 16 miljøgodkendelse af arealerne, da arealerne ligger i nitratklasse 2. I forbindelse med ansøgningen om arealgodkendelse oplyses følgende: Der modtages 29,8 DE husdyrgødning fra Thulstrup I/S. Det er modtagelse af husdyrgødning fra denne der har udløst denne 16 miljøgodkendelse af arealerne. Dyretrykket på bedriftens arealer bliver 1,4 DE/ha Arealerne er på 23,76 ha, heraf er der et harmoniareal på 21,31 ha. Ansøgningen opfylder med givne vilkår beskyttelsesniveauet. 2. KLAGE- OG SØGSMÅLSVEJLEDNING Godkendelser og tilladelser kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet inden 4 uger fra afgørelsen er offentligt bekendtgjort. En eventuel klage skal indsendes gennem Klageportalen, som findes på eller En eventuel klage skal være Natur og Miljøklagenævnet i hænde senest fredag den 22. maj 2015 kl Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, skal den senest 3 uger efter klagefristens udløb indsende Kommunens bemærkninger til sagen og de anførte klagepunkter. Kommunen skal endvidere fremsende de dokumenter, der er indgået i sagens bedømmelse. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at klager indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. Opkrævning finder sted i forbindelse med indsendelse af klagen gennem Klageportalen. Vejledning om klageportalen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside I særlige tilfælde kan du klage uden om Klageportalen. De særlige forhold, som kan begrunde en undtagelse fra kravet om at klage via Klageportalen er f.eks. borgere med særlige handicap, såvel kognitiv som fysisk funktionsnedsættelse samt demens. Det gælder også borgere, der mangler digitale kompetencer, visse socialt udsatte borgere, borgere med psykiske lidelser, borgere med sprogvanskeligheder, hvor hjælp og vejledning fra myndigheden eller nævnet ikke konkret vurderes at være en egnet løsning. 2

4 Hvis du tilhører en af de nævnte grupper og trods vejledning ikke har mulighed for at bruge Klageportalen, kan du aflevere/indsende din klage til kommunen: Rebild Kommune Center Natur og Miljø Hobrovej Støvring Du skal begrunde din anmodning om fritagelse for brug af Klageportalen. Hvis du er fritaget for at bruge digital post af din kommune, bedes du oplyse dette i din anmodning. Myndigheden sørger for at sende din anmodning videre til Natur- og Miljøklagenævnet, som i hvert enkelt tilfælde vurderer, om der foreligger særlige forhold, der gør, at du kan blive fritaget for at bruge Klageportalen. Du får besked fra Natur- og Miljøklagenævnet, om din anmodning kan imødekommes. Godkendelsen kan godt udnyttes, selvom der klages over den, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet, og under forudsætning af, at andre nødvendige tilladelser er indhentet. Det skal bemærkes, at Natur- og Miljøklagenævnet ved sin behandling kan ændre eller ophæve en godkendelse. Udnyttes en godkendelse, der er klaget over, sker det derfor for egen regning og risiko. Denne afgørelse kan endvidere indbringes for domstolene, jf. husdyrlovens 90. En eventuel sag skal være anlagt inden 6 måneder efter annonceringen. Udnyttelse af godkendelse: Godkendelsen kan godt udnyttes selvom der klages over den, med mindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. Det skal bemærkes, at Natur- og Miljøklagenævnet ved sin behandling kan ændre eller ophæve en tilladelse. Udnyttes en tilladelse, der er klaget over, sker det for egen regning og risiko Offentlighed Udkastet blev sendt i høring den 25. marts 2015, med en frist på 3 uger til at indsende bemærkninger. Ansøger, Freddy Poulsen, Roldvej 53, Smorup, 9610 Nørager. Ejere af forpagtede areal, Jesper Baade og Liselotte Eggertsen Holleufer, Vestbyen 10, Vestby, 9610 Nørager. Afsætter af husdyrgødning, Thulstrup I/S, Roldvej 52, 9610 Nørager. Der indkom ingen bemærkninger til udkastet Meddelelsespligt Udskiftning af arealerne omfattet af denne godkendelse skal altid forud anmeldes til Kommunen. Dette skal ske senest den 1. august forud for det kommende dyrkningsår 1. Anmeldelsen vurderes herefter af Kommunen. Udskiftning af arealer inden for samme kategori (ejede/forpagtede til ejede/forpagtede og tredjemands arealer til trediemandsarealer) kan ske, uden en ny godkendelse, såfremt Kommunen vurderer, at de nye arealer ikke er mere sårbare 2. 1 jf. 16 i Bek. nr. 294 af 31. marts 2009 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug. 2 jf. 15 i Bek. nr. 294 af 31. marts 2009 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug. 3

5 2.3. Revurdering af tillæg til miljøgodkendelsen Miljøgodkendelsen skal regelmæssigt og mindst hvert 10. år tages op til revurdering 3. Den første regelmæssige vurdering skal dog påbegyndes, når der er forløbet 8 år. Det er planlagt at påbegynde den første revurdering i Beregningsgrundlag Ansøgningen med skema nummer nr ligger i version 3 i 3. AREALER OG HUSDYRGØDNING 3.1. Arealer Godkendelsen omfatter arealerne på ejendommen Roldvej 53, Smorup, 9610 Nørager, tilknyttet CVR-nr , i alt ca. 23,76 ha, heraf 21,31 ha udbringningsareal. Vilkår: Godkendelsen omfatter arealerne, angivet i bilag På bedriftens udbringningsarealer må der maximalt udbringes 2980 Kg N og 458 Kg P svarende til 29,8 DE i kvæggylle i planperioden (1/8 til 31/7) Der skal altid være mindst 5 %-point ekstra med efterafgrøder udover Plantedirektoratets krav mht. til pligtige efterafgrøder. Disse efterafgrøder skal følge de samme regler som gælder for de lovpligtige efterafgrøder hvad angår artsvalg, dyrkningsperiode og kvælstofgødning. Efterafgrøder må ikke erstattes af 100 % vintersæd. Alternativer til efterafgrøder kan anvendes såfremt bedriften er tilmeldt Plantedirektoratets ordning Det skal overfor tilsynsmyndigheden kunne dokumenteres, at ovennævnte vilkår overholdes. Dokumentationen skal gemmes i 5 år og kunne fremvises til tilsynsmyndigheden på forlangende. Ansøgers oplysninger: Til Freddy Poulsens ejendom på Roldvej 53, 9610 Nørager, er der tilknyttet et udbringningsareal på 14,55 ha. Freddy Poulsen driver udover arealerne tilhørende Roldvej 53 også 6,75 ha udbringningsareal forpagtet fra Vestbyen 10. Arealerne fremgår af bilag 1. Markerne vandes ikke. Kommunens kommentarer: Ansøgningen omfatter en aftale om udspredning af husdyrgødning svarende til i alt 29,8 DE 4 på arealer svarende til 21,31 ha, der hovedsagligt ligger i nitratklasse 2. Der er ingen arealer i nitratfølsomt indvindingsopland. I ansøgningen er det reelle dyretryk angivet som 1,4 DE/ha. Vurderingerne i ansøgningen er foretaget på denne baggrund. Derfor er der fastsat vilkår om, at de på bedriftens udbringningsarealer må der maximalt udbringes husdyrgødning svarende til 2980 Kg N og 458 Kg P i planperioden (1/8 til 31/7) Husdyrgødning Ansøgers oplysninger: I Tabel 1 ses en opgørelse over antal DE af husdyrgødning tilført arealerne i ansøgt drift. Husdyrgødning Type Kg N Kg P DE, ansøgt drift Modtaget gylle Kvæggylle, ,80 3 jf. 17 i Bek. nr. 294 af 31. marts 2009 om tilladelse og godkendelse mv. af husdyrbrug. 4 De angivne DE er opgivet i henhold til husdyrgødningsbekendtgørelsen. 4

6 Egen produktion Total ,80 Tabel 1: Ansøgers oplysninger om modtaget og egen produktion af husdyrgødning i ansøgt produktion. Værdierne for modtaget husdyrgødning i den nuværende drift er beregnet som gennemsnit over de seneste fem år i overensstemmelse med Miljøstyrelsens FAQ nr Disse værdier fremgår af vedlagte bilag og gennemsnittet af IT-ansøgningsskemaet. Selv om denne ansøgning er foranlediget af ønsket om modtagelse af gylle fra Sussie og Per Thulstrup, forbeholder Freddy Poulsen sig ret til at modtage en tilsvarende mængde gylle fra andre bedrifter. Dette skal naturligvis ske under hensyntagen til de vilkår, der måtte blive stillet i miljøgodkendelsen 6 samt, at kommunen skal underrettes med henblik på vurdering af konsekvenserne for eventuelle ændringer i vilkårene. Ansøgningsmaterialet er vurderet ud fra ansøgers oplysninger Anden organisk gødning: Der anvendes ikke anden organisk gødning på ejendommen. 4. BAT Ansøgers oplysninger: Freddy Poulsen mener, at hans praksis vedr. udbringning af flydende husdyrgødning lever op til BAT på nedenstående punkter. Det er således BAT: at minimere emissionerne fra gødning til jord og grundvandet ved at afbalancere mængden af gødningen med afgrødens forventede krav at tage hensyn til de pågældende markers karakteristika, når der tilføres gødning på dem; dette gælder i særdeleshed jordbundsforholdene, jordtypen og arealets hældning, klimatiske forhold, nedbør og kunstvanding, jordens anvendelse og dyrkningsmetoder, herunder vekseldrift. Det sker bl.a. ved udarbejdelse af mark- og gødningsplaner samt gennemgang af markerne med en planteavlskonsulent. at man afstemmer den producerede husdyrgødning med udspredningsarealet og afgrødens gødningsbehov og i forhold til anvendt kunstgødning og frigivelse af næringsstoffer fra jorden. Det kan bl.a. ske ved o mark- og gødningsplanlægning o jordbundsanalyser o at analysere gyllen for indhold af kvælstof og fosfor at reducere forurening af vand ved navnlig at gøre alt det følgende: o ikke at tilføre gødning til stejlt hældende marker o ikke at tilføre gødning på arealer, der støder op til vandløb (ved at efterlade et stykke jord ubehandlet) o at sprede gødning så tæt så muligt før den maksimale afgrødevækst og optagelse af næringsstoffer finder sted o ikke at tilføre gødning til jorden, når marken er vandmættet, oversvømmet, frossen eller snedækket at ved afgrødehøjde under 10 cm tilstræbes det at udbringe gødningen under ideelle vejrforhold dvs. kølig, fugtigt og vindstille eller ved direkte nedfældning

7 Miljøgodkendelse at håndtere spredningen af gødning således, at lugtgener mindskes på steder, hvor det er sandsynligt, at naboer kan berøres, ved navnlig at gøre alt det følgende: o at sprede gødning i løbet af dagen, når der er mindre sandsynlighed for at folk er hjemme samt at undgå weekender og helligdage o at være opmærksom på vindretning i forhold til nabohusene Freddy Poulsen forbeholder sig dog muligheden for at køre husdyrgødning ud på søn- og helligdage, hvis der har været ekstraordinære vejrforhold, som har hindret udkørsel i en lang periode. Dette forbehold tages for i disse specielle situationer at optimere udbringningen i forhold til planternes optagelse af husdyrgødningens næringsstoffer og herunder at mindske ammoniakfordampningen og lugtemissionen. Kommunens kommentarer: Det vurderes, at der generelle regler for udbringning af husdyrgødning lever op til BAT, for arealerne i dette projekt. 5. PÅVIRKNINGER AF GRUNDVAND Ansøgers oplysninger: Indenfor områder hvor der foretages vandindvinding til vandværker, må udvaskningen af nitrat ikke forøges i forhold til udvaskningen i nu-driften. På nye arealer må udvaskningen til grundvandet ikke overstige 50 mg nitrat/l. Ingen af Freddy Poulsens marker ligger i nitratfølsomme indvindingsområder. Kommunens kommentarer: Arealvurdering Nitratudvaskning til grundvand I Danmark bruger vi urenset grundvand som drikkevand. Derfor skal grundvandet beskyttes mod forurening. På denne baggrund er der sket en kortlægning af landets grundvandsressourcer, som har inddelt landet i områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD områder). Der er gennemført en overordnet kortlægning af grundvandets sårbarhed i forhold til nitrat. På den baggrund er der udarbejdet et kort over de nitratfølsomme områder. Herefter kortlægges områder, hvor der skal udarbejdes en indsatsplan på detailniveau, og der foretages en zonering af områdets nitratfølsomhed. Slutteligt udarbejdes en indsatsplan, som beskriver de nødvendige indsatser for at sikre drikkevandsressourcen i forhold til drikkevandskvalitetskravet på 50 mg/l. Der er udarbejdet indsatsplaner for en række områder, mens kortlægningen er undervejs i andre områder. Kortlægningen af alle indsatsplanområder skal være afsluttet i I områder, hvor der endnu ikke er foretaget en zonering, stilles der som hovedregel krav om, at udvaskningen af nitrat ikke må stige i de nitratfølsomme indvindingsområder (NFI), hvis udvaskningen overstiger 50 mg nitrat pr liter. Er der udarbejdet en indsatsplan skal der stilles vilkår, som sikrer at indsatsplanen overholdes. Der kan dog kun stilles vilkår, så udvaskningen reduceres til et niveau svarende til udvaskningen fra et tilsvarende planteavlsbrug eller til et udvaskningsniveau svarende til nitratklasse 3. Tilsvarende vilkår kan stilles til zonerede områder i den statslige kortlægning, hvor der endnu ikke er udarbejdet en indsatsplan. I rapporten tages der udgangspunkt i, at der også stilles skærpede vilkår til zonerede områder. Ansøgning: Det samlede harmoniareal er 21,3 ha. Ud af det samlede harmoniareal er der 0 ha i NFI. Af det samlede areal i NFI er 0 ha i indsatsområder med hensyn til nitrat. Konklusion: Der er ikke harmoniarealer i NFI. For arealer udenfor NFI er der ikke et særligt beskyttelsesniveau for drikkevand. Det ansøgte projekt kan på baggrund af de oplysninger og tiltag, der fremgår af ansøgningen godkendes. 6

8 6. PÅVIRKNINGER AF OVERFLADEVAND 6.1. Søer Kommunes kommentarer og vurdering: Habitatvurdering - Nitrat- og fosforudvaskning til overfladevande (Søer) I Danmark er der udpeget en række internationale naturområder. Områderne betegnes samlet Natura 2000 områder og består af Habitat- og Fuglebeskyttelsesområder, samt Ramsarområder der ligeledes er udpegede som fuglebeskyttelsesområder. Blandt de meget sårbare vandområder omfatter Natura 2000-typerne også søer. Ifølge miljøstyrelsens vejledninge om miljøregulering af husdyrhold kan visse næringsstoffattige søer være omfattet af et afskæringskriterie, der skal sikre at ændringer ikke påvirker søerne negativt ved godkendelse af husdyrbrug. Dette gælder naturtyperne: 3160 Brunvandede søer og vandhuller, 3150 Naturligt næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks, 3140 Kalkrige søer og vandhuller med kransnålealger, 3130 Ret næringsfattige søer og vandhuller med små amfibiske planter ved bredden og 3110 Kalk- og næringsfattige søer og vandhuller (lobeliesøer). I vurderingen af om et konkret projekt påvirker et Natura 2000 område skal det sikres, at der samlet set ikke sker en negativ påvirkning fra husdyrholdene i området, og at projektet i sig selv ikke har en negativ påvirkning. Vurderingen følger miljøstyrelsens afskæringskriterie for, hvornår et projekt påvirker et Natura 2000 område negativt. Vurdering af husdyrholdet på oplandsniveau i forhold til kvælstof, afskæringskriterie 1 Det er en vigtig forudsætning for beskyttelsesniveauet i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, at den samlede husdyrproduktion i Danmark ikke forventes at stige. Da udviklingen i husdyrholdet ikke er ensartet i hele landet, skal udviklingen vurderes i de aktuelle søoplande som påvirkes af projektet. Udviklingen i dyreholdet ses fra 2007, som er udgangsåret for den baseline, der er fastlagt for udarbejdelse af vandplanerne. Vurderingen af påvirkning fra projektet i kumulation med andre projekter afhænger af udviklingen i det samlede dyrehold i de søoplande, hvor harmoniarealerne er placeret. Hvis dyretrykket er faldende i et søopland, og der ikke er andre kilder, som medfører at den samlede kvælstofpåvirkning øges, kan det konkluderes, at der ikke vil være en kumulativ effekt fra det ansøgte projekt sammenholdt med den øvrige kvælstofpåvirkning i oplandet. Hvis dyreholdet er stigende, eller andre forhold gør,at den samlede kvælstofbelastning er stigende, så vil en yderligere påvirkning medføre en kumulativ effekt. Projektet vil derfor kun kunne godkendes, hvis Natura 2000 søområdet ikke påvirkes af den ansøgte produktion. Er udvaskningen fra harmoniarealerne i søoplandene til Natura 2000 søområder, mindre end eller lig udvaskningen fra et tilsvarende planteavlsbrug antages det, at projektet ikke påvirker kvælstofbelastningen af Natura 2000 søområdet (jf. MKN af 3. november 2010). Kravet til udvaskningen beregnes i praksis som et vægtet gennemsnit mellem udvaskningskravet for arealer i søoplande med stigende dyretryk og arealet i øvrige oplande. Marker som ligger i flere oplande opdeles og regnes med til de respektive oplande. Jf. miljøstyrelsens vejledning om miljøregulering af husdyrhold er der større usikkerheder i CHR-dataene for små områder med få antal dyreenheder. For oplande der er mindre end ha anvendes oplandets markbalance til at vurdere, om dyretrykket er stigende i et opland, mens CHR data anvendes i oplande, der er større end ha. Vurdering af det konkrete projekts påvirkning i forhold til kvælstof, afskæringskriterie 2B Ud fra en analyse udarbejdet af DMU har Miljøstyrelsen fastsat afskæringskriterier for, hvor stor en andel af den samlede nitratudvaskning, et enkelt husdyrbrug må bidrage med i et søopland, uden projektet medfører en skadevirkning på Natura 2000 søområdet. Søer kan karakteriseres som lukkede bassiner med ringe vandudskiftning eller som vandområder der er meget lidt eutrofierede og betragtes derfor som meget sårbare recipienter. Da Natura 2000 naturtyperne 3160,3150,3140,3130 og 3110 karakteriseres som meget sårbare recipienter, vurderes projektet, efter afskæringskriterie 2B. Nitratudvaskningen fra den ansøgte husdyrproduktion skal således være mindre end 1 pct. af den samlede nitratudvaskning fra alle kilder i det aktuelle opland, hvor projektet agtes gennemført, hvis projektet skal godkendes. 7

9 Vurdering af det konkrete projekts påvirkning i forhold til fosfor Ifølge husdyrgodkendelsesloven skal det undersøges om beskyttelsesniveauet for fosforoverskuddet er overholdt. Herefter vurderes om der er grundlag for skærpelse efter kriterierne i husdyrbekendtgørelsens bilag 4. Vurderingen af grundlaget for skærpelse af beskyttelsesniveauet eller yderligere, målrettede vilkår, i forhold til fosfor, baseres på en vurdering af "Worst Case" situationen. Det maksimale tab for et sammenhængende landbrugsareal vurderes på nuværende tidspunkt at være 1 kg P/ha. Udyrkede arealer har et tab på ca. 0,08 kg P/ha og i landbrugsjorden ophobes i gennemsnit kg P/ha i de øverste 25 cm. Der stilles krav om skærpelse af beskyttelsesniveauet i forhold til fosfor, hvis fosforforøgelsen i forhold til udgangspunktet (2.000 kg P/ha) stiger med mere end 5 pct. over en 8-årig periode. Endvidere vurderes landskabets betydning for de pågældende arealers overfladeafstrømning med fosfor til søer. Der laves en vurdering på baggrund af om udbringningsarealerne er indenfor en 20 meters afstand til en sø og/eller bedriftens udbringningsarealer har en hældning på mere end 6 grader. Ansøgning Af ansøgningen fremgår et samlet harmoniareal på 21,3 ha. Ud af det samlede harmoniareal er der 0 ha i søoplande i Natura 2000 områder. Udvaskningen i ansøgt drift på 72,3 kg N/ha. Den maksimalt tilladte udvaskning for den konkrete ansøgning, DE(max) er beregnet til 72,4 kg N/ha. Fosforoverskuddet er 5,8 kgp/ha om året i ansøgt drift, og kravet om P overskud er overholdt. For de samlede harmoniarealer er det beregnet, at udvaskningen ved planteavl er 70,8 kg N/ha. Konklusion I den konkrete ansøgning er der ingen udbringningsarealer beliggende indenfor søoplande til Natura2000 søområder, afsøtyperne: 3160 Brunvandede søer og vandhuller, 3150 Naturligt næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks, 3140 Kalkrige søer og vandhuller med kransnålealger, 3130 Ret næringsfattige søer og vandhuller med små amfibiske planter ved bredden, 3110 Kalk- og næringsfattige søer og vandhuller (lobeliesøer). Projektet kan derfor ikke påvirke disse søtyper og projektet kan godkendes ud fra de oplysninger, der fremgår af ansøgningen Vandløb, fjord og hav Ansøgers oplysninger: I bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse mv. af husdyrbrug er de nitratfølsomme oplande i Danmark inddelt i tre nitratklasser, som bestemmer beskyttelsesniveauerne ud fra de generelle harmoniregler: Nitratklasse 1: 85 % af de generelle harmoniregler Nitratklasse 2: 65 % af de generelle harmoniregler Nitratklasse 3: 50 % af de generelle harmoniregler Eksempelvis må den maksimale udvaskning i nitratklasse 1 således svare til den udvaskning, som tilførsel af 85 % af harmonitrykket (dvs. 1,4; 1,7 eller 2,3 DE/ha) vil give anledning til. Kravet til maksimal udvaskning kan derfor uden yderligere tiltag efterleves ved at reducere husdyrtrykket til 85 % af fx 1,4 DE/ha, dvs. 1,19 DE/ha. Ønsker man at i stedet at øge husdyrtrykket fra 85 % af de generelle regler, skal man enten øge andelen af efterafgrøder, reducere i N-kvoten, vælge et andet og mere miljøvenligt sædskifte eller en kombination af disse tre muligheder. Betingelsen for at øge husdyrtrykket er, at udvaskningen ikke bliver større end det, som 85 % af harmonitrykket ville give anledning til. Bedriften har det fulde udspredningsareal bortset fra et lille hjørne beliggende inden for nitratklasse 2, så der stilles skærpede krav til kvælstofudvaskningen til marine Natura 2000-områder. 8

10 Den maksimale udvaskning må derfor ifølge et vægtet gennemsnit svare til den udvaskning, som tilførsel af 65,4 % af harmonitrykket vil give anledning til. Ønsker Freddy Poulsen at øge husdyrtrykket fra 65,4 % af 1,4 DE/ha, dvs. 0,92 DE/ha, skal han enten øge andelen af efterafgrøder, reducere i Nkvoten, vælge et andet sædskifte eller en kombination af disse. Betingelsen for at øge husdyrtrykket er, at udvaskningen ikke bliver større end det, som 65,4 % af harmonitrykket ville give anledning til. Husdyrtrykket i den ansøgte drift er på 1,4 DE/ha, og sædskifte S4 er valgt. Dette sædskifte er også referencesædskifte for udvaskningsberegningerne, hvorfor der ikke stilles krav til afgrødevalget i den ansøgte drift. Ved derudover at forpligte sig til ekstra 5 % efterafgrøder opfylder Freddy Poulsen kravene til kvælstofudvaskning til Limfjorden. Kommunes kommentarer: Habitatvurdering - Nitrat- og fosforudvaskning til overfladevande (Kyst) I Danmark er der udpeget en række internationale naturområder. Områderne betegnes samlet Natura 2000 områder og består af Habitat- og Fuglebeskyttelsesområder. Dele af fuglebeskyttelsesområderne et tillige udpeget som Ramsarområder. Mange Natura 2000 områder er placeret i kystområder og 85 procent af det danske landareal afvander til Natura Ved godkendelse af et husdyrbrug skal det sikres at ændringen ikke påvirker Natura 2000 området negativt. Ved vurderingen af om et konkret projekt påvirker et Natura 2000 område skal det sikres, at der samlet set ikke sker en negativ påvirkning fra husdyrholdene i området, og at projektet i sig selv ikke har en negativ påvirkning. Efterfølgende vurderes det, hvordan det ansøgte projekt påvirker Natura 2000 områderne med kvælstof ved afstrømning fra harmoniarealerne. Vurderingen følger Miljøstyrelsens vejledning og Miljø- og Naturklagenævnes praksis fra den principielle afgørelse MKN af 3. november Husdyrbrugloven regulerer alene den del af udvaskningen, som kan tilskrives husdyrgødningen. Den øvrige udvaskning bliver ikke reguleret via husdyrbrugloven. Vurdering af husdyrholdet på oplandsniveau i forhold til kvælstof, afskæringskriterie 1 Det er en vigtig forudsætning for beskyttelsesniveauet i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, at den samlede husdyrproduktion i Danmark ikke forventes at stige. Da udviklingen i husdyrholdet ikke er ensartet i hele landet, skal udviklingen vurderes i de kystoplande som påvirkes af projektet. Udviklingen i dyreholdet ses fra 2007, som er udgangsåret for den baseline, der er fastlagt for udarbejdelse af vandplanerne. Vurderingen af påvirkning fra projektet i kumulation med andre projekter afhænger af udviklingen i det samlede dyrehold i de kystoplande, hvor harmoniarealerne er placeret. Hvis dyretrykket er faldende i et kystopland, og der ikke er andre kilder, som medfører at den samlede kvælstofpåvirkning øges, kan det konkluderes, at der ikke vil være en kumulativ effekt fra det ansøgte projekt sammenholdt med den øvrige kvælstofpåvirkning i oplandet. Hvis dyreholdet er stigende, eller andre forhold gør, at den samlede kvælstofbelastning er stigende, så vil en yderligere påvirkning medføre en kumulativ effekt. Projektet vil derfor kun kunne godkendes, hvis Natura 2000 området ikke påvirkes af den ansøgte produktion. Er udvaskningen fra harmoniarealerne i kystoplandene til Natura 2000 områder, mindre end eller lig udvaskningen fra et tilsvarende planteavlsbrug antages det, at projektet ikke påvirker kvælstofbelastningen af Natura 2000 området. (jf. MKN af 3. november 2010). Kravet til udvaskningen beregnes i praksis som et vægtet gennemsnit mellem udvaskningskravet for arealer i kystoplande med stigende dyretryk og arealet i øvrige oplande. Marker som ligger i flere oplande opdeles og regnes med til de respektive oplande. Vurdering af det konkrete projekts påvirkning i forhold til kvælstof, afskæringskriterier 2A og 2B Ud fra en analyse udarbejdet af DMU har Miljøstyrelsen fastsat afskæringskriterier for, hvor stor en andel af den samlede nitratudvaskning, et enkelt husdyrbrug må bidrage i et kystopland, uden projektet medfører skadevirkning fra på Natura 2000 området. Natura 2000 områder, der kan karakteriseres som lukkede bassiner med ringe vandudskiftning eller et vandområde som er meget lidt eutrofieret betragtes som meget sårbare. Øvrige Natura 2000 områder betragtes som sårbare. Kystområder uden for Natura 2000 betragtes ikke som sårbare. Opdelingen følger Miljøstyrelsens sårbarhedskortlægning. Afhængig af sårbarhed anvendes følgende afskæringskriterier for Natura 2000 områder. 9

11 Pkt. 2A sårbare recipienter: Projektet kan kun godkendes, hvis nitratudvaskningen fra den ansøgte husdyrproduktion er mindre end 5 pct. af den samlede nitratudvaskning fra alle kilder i det aktuelle kystopland. Pkt. 2B meget sårbare recipienter: Projektet kan kun godkendes, hvis nitratudvaskningen fra den ansøgte husdyrproduktion er mindre end 1 pct. af den samlede nitratudvaskning fra alle kilder i det aktuelle opland. Vurdering af det konkrete projekts påvirkning i forhold til fosfor Ifølge husdyrgodkendelsesloven skal det undersøges om beskyttelsesniveauet for fosforoverskuddet er overholdt. Herefter vurderes om der er grundlag for skærpelse efter kriterierne i husdyrbekendtgørelsens bilag 4. Vurderingen af grundlaget for skærpelse af beskyttelsesniveauet eller yderligere, målrettede vilkår, i forhold til fosfor, baseres på en vurdering af "Worst Case" situationen. Det maksimale tab for et sammenhængende landbrugsareal vurderes på nuværende tidspunkt at være 1 kg P/ha. Udyrkede arealer har et tab på ca. 0,08 kg P/ha og i landbrugsjorden ophobes i gennemsnit kg P/ha i de øverste 25 cm. Der stilles krav om skærpelse af beskyttelsesniveauet i forhold til fosfor, hvis fosforforøgelsen i forhold til udgangspunktet (2.000 kg P/ha) stiger med mere end 5 pct. over en 8-årig periode. Endvidere vurderes landskabets betydning for de pågældende arealers overfladeafstrømning med fosfor til søer. Der laves en vurdering på baggrund af om udbringningsarealerne er indenfor en 20 meters afstand til en sø og/eller bedriftens udbringningsarealer har en hældning på mere end 6 grader. Ansøgning Af ansøgningen fremgår et samlet harmoniareal på 21,3 ha. og en udvaskningen i ansøgt drift på 72,3 kg N/ha. Den maksimalt tilladte udvaskning for den konkrete ansøgning, DE(max) er beregnet til 72,4 kg N/ha. For de samlede harmoniarealer er det beregnet at udvaskningen ved planteavl er 70,8 kg N/ha. I den konkrete ansøgning er der 21,31 ha udbringningsarealer beliggende indenfor oplande til Natura2000 vandområder, der er overbelastede med fosfor. Af ansøgningen fremgår, at der i ansøgt drift er et fosfor overskud på 5,8 kgp/ha/år. Natura 2000 områder I det følgende beskrives de Natura 2000 områder, der potentielt kan påvirkes af ansøgte projekt. Habitatområde Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal Udpegningsgrundlaget for EF-habitatområde 15: Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal er blandt andet habitatnaturtyperne: Sandbanke (1110), Mudder- og sandflader blottet ved ebbe (1140), Kystlaguner og strandsøer (1150), Bugt (1160) og Rev (1170). For disse habitattyper fremgår det af Danmarks miljøundersøgelsers rapport: Kriterier for gunstig bevaringsstatus for EF-habitatdirektivets 8 marine naturtyper, at eutrofiering har haft negativ effekt på naturtypernes sammensætning af flora og fauna. Det bemærkes i rapporten, at eutrofieringsniveauet bør falde mod mere naturlige niveauer, så bundvegetation og fauna kan genoprettes. Yderligere tilførsel af næringsstoffer til habitatområdet vurderes således, at kunne være til skade for naturtyper i EF-habitatområdet, idet den gunstige bevaringsstatus for de nævnte habitattyper ikke kan genoprettes eller sikres med den nuværende belastning. Oplande der helt eller delvist afvander til Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal: Halkær Bredning Nibe-Gjøl Bredning 10

12 Habitatområde Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, Skravad Bæk Udpegningsgrundlaget for EF-habitatområde 30: Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested, Nørre Ådale samt Skravad Bæk er blandt andet habitatnaturtyperne: Mudder- og sandflader blottet ved ebbe (1140), Kystlaguner og strandsøer (1150), Bugt (1160) og Rev (1170). For disse habitattyper fremgår det af Danmarks miljøundersøgelsers rapport: Kriterier for gunstig bevaringsstatus for EF-habitatdirektivets 8 marine naturtyper, at eutrofiering har haft negativ effekt på naturtypernes sammensætning af flora og fauna. Det bemærkes i rapporten, at eutrofieringsniveauet bør falde mod mere naturlige niveauer, så bundvegetation og fauna kan genoprettes. Yderligere tilførsel af næringsstoffer til habitatområdet vurderes således, at kunne være til skade for naturtyper i EF-habitatområdet, idet den gunstige bevaringsstatus for de nævnte habitattyper ikke kan genoprettes eller sikres med den nuværende belastning. Oplande der helt eller delvist afvander til Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, Skravad Bæk: Hjarbæk Fjord Skive Fjord, Lovns og Risgårde Bredning Fuglebeskyttelsesområde Ulvedybet og Nibe Bredning Udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområde 1: Ulvedybet og Nibe bredning er: skestork, knop-, sang- og pibesvane, kortnæbbet- og grågås, lysbuget knortegås, pibe-, krik-, taffel-, og hvinand, toppet skallesluger, blå kærhøg, hedehøg, klyde, hjejle, almindelig ryle, brushane, fjord-, split-, dværg- og havterne. Området består mod nord af vidtstrakte, lavvandede fjordområder i Limfjorden. Det store marine område, strandenge og småøer udgør tilsammen et vigtigt levested for hovedparten af udpegningsgrundlagets yngle- og rastefugle. De lavvandede marine områder i Nibe Bredning er af stor betydning for flere af andefuglene på udpegningsgrundlaget. Strandengene udgør vigtige ynglehabitater for vadefugle ligesom de uforstyrrede holme, der ligeledes udgør vigtige ynglelokaliteter for skestorken, de fire arter af terner og klyde. Ulvedybet er en vigtig fuglelokalitet og en af landets største brakvandssøer. Områdets lavvandede fjordområder giver gode fourageringsbetingelser for arterne på udpegningsgrundlaget fx for skestorken. Næringsstofbelastningen fra de omkringliggende landbrugsarealer udgør en trussel for store dele af de marine naturtyper i Limfjorden. Yderligere tilførsel af næringsstoffer til fuglebeskyttelsesområdet vurderes således, at kunne være til skade for arterne på udpegningsgrundlaget, idet den gunstige bevaringsstatus for de nævnte arter ikke kan genoprettes eller sikres med den nuværende belastning. Oplande der helt eller delvist afvander til Ulvedybet og Nibe Bredning: Halkær Bredning Nibe-Gjøl Bredning Fuglebeskyttelsesområde Lovns Bredning Udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområde 14: Lovns Bredning er: sangsvane, hvinand, toppet- og stor skallesluger. Sangsvanens fødegrundlag er rodhæftet undervandsvegetation på lavt vand samt græs på strandenge. Sangsvanen fouragerer i stor udstrækning på vintergrønne marker og anvender vandfladen til at søge tilflugt til for eksempel om natten. Sangsvanens oprindelige fødegrundlag i fjorden er truet af eutrofiering. Danmarks kystnære fjordområder har været tilført unaturligt store mængder af næringsstofferne kvælstof og fosfor, hvilket har ført til eutrofiering. Eutrofieringen skyldes belastning med næringsstoffer, der tilføres ved afstrømning fra landbrugsarealer kombineret med effekten af tidligere tiders belastning med spildevand. Resultatet af næringstilstrømningen er en massiv algevækst, som skygger bundvegetationen væk. I værste tilfælde kan en forøget næringsstoftilførsel medvirke til iltsvind, der påvirker forekomsten af bunddyr og fisk i en negativ retning. Dermed forringes fødegrundlaget for de fleste arter af fugle, der lever i Danmarks kystnære fjordområder. I de mest lavvandede områder af Limfjorden resulterer eutrofieringen i en masseopblomstring af enårige macroalger, der er med til at nedsætte ålegræssets 11

13 fladeudbredelse. I områder med større vanddybde resulterer eutrofieringen i masseopblomstring af planteplankton, der nedsætter sigtedybden og reducerer ålegræs og flerårige tangarters dybdeudbredelse. Yderligere tilførsel af næringsstoffer til fuglebeskyttelsesområdet vurderes således, at kunne være til skade for arterne i fuglebeskyttelsesområdet, idet den gunstige bevaringsstatus ikke kan genoprettes eller sikres med den nuværende belastning. Oplande der helt eller delvist afvander til Lovns Bredning: Hjarbæk Fjord Skive Fjord, Lovns og Risgårde Bredning Beregning af projektets påvirkning i berørte kystoplande For at vurdere projektets andel af den samlede udvaskning fra et givet kystopland, som afvander til et Natura 2000 område beregnes bidraget fra projektet og fra det samlede kystopland. De faktiske udvaskninger fra oplandene er beregnet fra hhv. dyrket og øvrigt areal. Det dyrkede areal svarer til oplandets samlede registrerede areal i det generelle landbrugsregister, mens det øvrige areal er oplandets resterende areal. N-udvaskningen for det dyrkede areal er beregnet som en N- nettobalance med værktøjet CTtools. Heri beregnes det potentielle tab af N for hver enkelt mark i oplandet på baggrund af oplysninger om afgrødevalg, jordtype, mængder og typer af tildelt N- gødning, udbytteforhold m.m. ud fra landbrugets registerdata. N-udvaskningen beregnes som differencen mellem N-input og N-output på markniveau. Kvælstofudvaskningen fra det øvrige opland følger standardberegningen i Miljøstyrelsens vejledning om miljøregulering af husdyrhold. Reduktionsprocenten er arealvægtet i forhold til reduktionspotentialekortet, som ligger til grund for nitratklasserne i oplandet. Den påvirkning fra projektet som kan tilskrives husdyrgødningen er beregnet som differencen mellem den faktiske udvaskning, Udvaskning DE(reel) fra ansøgningssystemet og den beregnede udvaskning fra et tilsvarende planteavlsbrug. Bidrag fra husdyrgødning - Vurdering af påvirkningen fra det konkrete projekt For hvert kystopland som afvander til sårbare Natura 2000 områder beregnes projektets påvirkning. Til den videre vurdering, beregnes hvor stor en del af den samlede udvaskning fra husdyrbruget som kan tilskrives husdyrgødning. Bidraget fra husdyrgødningen beregnes som differencen mellem den beregnede udvaskning ved den aktuelle drift (Udvaskning DE (reel)) og den beregnede udvaskning fra et tilsvarende planteavlsbrug. Det er kun den del af udvaskningen, der stammer fra husdyrgødningen, som indgår i de videre beregninger. Bidraget fra husdyrgødningen beregnes for den samlede bedrift. Udvaskning ved DE (reel): Udvaskningen for et standard-planteavlsbrug: Påvirkning fra husdyrgødning: 72,3 kg N/ha - 70,8 kg N/ha = 1,5 kg N/ha Vurdering af kumulativ påvirkning Kravet om at det konkrete projekt ikke må påvirke et kystopland yderligere, hvor den samlede kvælstofbelastning er stigende, skal opfyldes på bedriftsniveau. Derfor kan der beregnes en maksimal tilladt udvaskning pr. ha for bedriften, som et vægtet gennemsnit af den maksimalt tilladte udvaskning i oplande med stigende husdyrtryk og den maksimalt tilladte udvaskning for de øvrige harmoniarealer. For arealer, hvor der ikke er en kumulativ effekt, må udvaskningen beregnet for de pågældende arealer maksimalt svare til udvaskningen ved maksimalt dyretryk (DEmax). For de arealer, der ligger i et opland, hvor en øget belastning giver en kumulativ effekt, må udvaskningen maksimalt svare til den laveste værdi af udvaskningen fra et planteavlsbrug og udvaskningen ved maksimalt dyretryk (DEmax) for de pågældende arealer. Marker som ligger i flere oplande opdeles og regnes med til de respektive oplande. Beregning: (Harmoniareal(kystopland med kumulativ effekt) * Udvaskning(DEMax1) + Harmoniareal(øvrigt) * Udvaskning(DEMax2)) / Harmoniareal(samlet) 12

14 1. Her bruges den mindste værdi af: "Udvaskning som planteavlsbrug på udvalgte arealer" eller "Beregning af udvaskning ved det maksimale dyretryk (DEmax) på arealer med krav om udvaskning svarende til et planteavlsbrug". 2. Her bruges værdien af: "Beregning af udvaskning ved det maksimale dyretryk (DEmax) på arealer uden krav om udvaskning svarende til et planteavlsbrug". Påvirkning i kystoplande Vurdering af risikoen for kumulativ effekt, værdierne for den samlede kvælstofpåvirkning og projektets påvirkning i de aktuelle kystoplande er opstillet herunder. For hvert kystopland er det vurderet om projektet overholder de to afskæringskriterier. 13

15 14 Miljøgodkendelse

16 Konklusion En øget påvirkning i kystoplandet vil medføre en kumulativ effekt ved øget påvirkning fra det ansøgte projekt. Udvaskningen for de arealer som ligger i oplandet skal derfor være mindre end eller lig udvaskningen fra et tilsvarende planteavlsbrug. Udvaskningskravet skal opfyldes på bedriftsniveau. Kravet beregnes derfor som et vægtet gennemsnit for arealer i og udenfor oplande, hvor der er en kumulativ effekt. Det samlede harmoniareal i oplande med kumulativ effekt er 0,25 ha. Kravet til den arealvægtede udvaskning for bedriften er beregnet til 72,3 kg N pr. ha. Af ansøgningssystemet fremgår at den faktiske udvaskning ved den ansøgte drift er på 72,3 kg N pr. ha. Afskæringskriterie 1 er overholdt da den faktiske udvaskning fra det ansøgte projekt er mindre end eller lig med det beregnede krav til den arealvægtede udvaskningen for bedriften. I de aktuelle kystoplande overholder projektet afskæringskriteriet for hvor meget kvælstof projektet må bidrage med af den samlede påvirkning. Det generelle fosforkrav som er beregnet i ansøgningssystemet er overholdt. Ansøgningens udbringningsarealer er beliggende inden for oplande til Natura 2000 vandområder, der er overbelastede med fosfor. Da kriteriet for påvirkning af overfladevand med fosfor er overholdt, giver projektet ikke anledning til en forværring af tilstanden i Natura 2000 områderne. Projektet opfylder krav til udvaskning af fosfor. Det ansøgte projekt kan på baggrund af de oplysninger og tiltag der fremgår af ansøgningen godkendes i forhold til fosfor. Afskæringskriterierne for påvirkning af Natura 2000 områder er overholdt. Projektet kan derfor godkendes ud fra de oplysninger, der fremgår af ansøgningen. 15

17 Der er ingen harmoniarealer inden for 20 meter til vandløb og søer, som medfører restriktioner for udbringning af husdyrgødning på harmoniarealerne. 7. PÅVIRKNINGER AF NATUR Kommunens kommentarer: Miljøgodkendelsen forudsætter at projektet foruden husdyrloven er i overensstemmelse med kommuneplanmål for natur og landskab, naturbeskyttelsesloven samt EU-habitatdirektivet. Såvel aktuel som ændret drift, der anerkendes med miljøgodkendelsen, påvirker områdets naturtyper. Påvirkningerne fra drift af markarealerne kan bestå i intensiveret drift af arealerne (opdyrkning, hyppigere omlægning, forøget gødskning) eller randpåvirkninger af tilstødende naturarealer (afstrømning eller fordampning af husdyrgødning). Konsekvenserne af påvirkningerne er vurderet i forhold til nedenfor nævnte planlægning og bestemmelser for natur- og landskabsbeskyttelse Påvirkning af arealer Nedenstående vurdering omhandler areal 1-0, 21-0, 21-1, 50-0 og 51-0, der alle ligger indenfor en radius af 1500 m fra ejendommen Roldvej 53, se bilag Museumsloven 7 På/ved mark 21-0 er der et fredet fortidsminde, og efter 29f ikke må der ikke foretages jordbehandling, gødes eller plantes inden for en afstand af 2 m fra fortidsmindet. Indtegning af udbringningsarealet er foretaget i overensstemmelse hermed. På og langs mark 1-0 er der registreret beskyttet dige. Jorddiget er beskyttet efter bestemmelserne i museumslovens 29a. Der er en uoverensstemmelse mellem den aktuelle drift af arealet og de vestligste ca. 30 m af digeregistreringen. Det vurderes ikke at have væsentlig betydning for miljøgodkendelsen; uoverensstemmelsen afklares nærmere i en særskilt sag Naturbeskyttelsesloven 8 Den oplyste anvendelse af arealerne forudsætter ikke dispensation fra naturbeskyttelseslovens bestemmelser om bygge- og beskyttelseslinjer eller fredningsbestemmelser. Ingen af udbringningsarealer rummer 3 beskyttet naturtyper. Mark 1-0 grænser op til beskyttet natur langs Sønderup Å og mark 50-0 ligger tæt på Vesterkærgrøften (tilløb til Sønderup Å). På baggrund af terrænforholdene i området vurderes husdyrbruget ikke at rumme udbringningsarealer med særlig risiko for overfladeafstrømning af udbragt gødning eller erosionsmaterialer. Samlet vurderes det ikke at fortsat almindelig landbrugsdrift medfører tilstandsændring af de omkringliggende beskyttede naturarealer Habitatdirektivet; NATURA 2000-områder og bilag IV-arter I forbindelse med tilladelser og godkendelser af husdyrbrug skal kommunen dels foretage vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt og dels foretage vurdering af om det ansøgte kan beskadige eller ødelægge de særligt beskyttede bilag IV arters yngle- eller rasteområder. Nærmere oplysninger om habitatdirektivet, NATURA 2000-områder og bilag IV-arter kan ses på Naturstyrelsens hjemmeside 7 Bekendtgørelse af museumsloven, LBK nr af 14/12/ Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse, LBK nr. 933 af 24/09/

18 Husdyrbrugets drift omfatter ikke arealanvendelse inden for NATURA 2000-områder. Brugets potentielle påvirkninger af naturtyper og arter, der er udpegningsgrundlag for nærmestliggende NATURA 2000-områder, er derfor luftbåren kvælstofbelastning fra udbringning af husdyrgødning samt udvaskning eller overfladeafstrømning af gødningsstoffer til vandløb og marine områder nedstrøms i NATURA 2000-områder. Sidstnævnte er behandlet i afsnit om overfladevand. Husdyrbrugets udbringningsarealer ligger minimum 1,3 km fra nærmeste Natura 2000 område; den korteste afstand er mellem mark 1-0 og Natura 2000 område nr. 15, Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal. Det vurderes, pga. afstanden, ikke at projektet kan medføre en væsentlig påvirkning af arter og naturtyper indenfor Natura 2000 området. Projektet vurderes herefter ikke at modvirke mål om gunstig bevaringsstatus for naturtyper og arter, der er udpegningsgrundlag for NATURA 2000-områder. En række dyr omfattet af naturbeskyttelseslovens 29a og habitatdirektivets bilag IV kan have levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted i området omkring udbringningsarealerne. Ifølge oplysninger i Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV (DMU Faglig rapport nr. 635, 2007) kan der i Rebild Kommune være forekomst af flere arter af flagermus samt odder, markfirben, løgfrø, spidssnudet frø og stor vandsalamander. Rebild Kommune er ikke bekendt med konkrete yngleforekomster af nogen af de nævnte arter på husdyrbrugets arealer. Forskriftsmæssig drift af markarealerne vurderes ikke at være til skade for eventuelle forekomster af flagermus eller odderforekomst langs vandløb i området. Markerne vurderes ikke umiddelbart at rumme egnede levesteder for stor vandsalamander, markfirben, løgfrø eller spidssnudet frø. Sammenfatning af naturvurdering Miljøgodkendelsen gives på en række generelle vilkår, der bl.a. sigter mod beskyttelse af natur mod uønskede påvirkninger. Efter vurdering af projektoplysningerne og områdets natur- og landskabsforhold finder Rebild Kommune, at godkendelsen sikrer naturbeskyttelsesinteresserne i området. Der stilles derfor ikke supplerende vilkår til naturbeskyttelse. Det vurderes, at projektet er i overensstemmelse med retningslinjerne i kommuneplan 2013 for beskyttelse af natur og landskab. Specifikt vurderes projektet ikke at ville forringe tilstand af beskyttede naturtyper eller modvirke mål om gunstig bevaringsstatus for naturtyper og arter, der er udpegningsgrundlag for NATURA 2000-områder eller forringe levevilkår for bilag IV-arter. 17

19 8. BILAG Bilag 1: Oversigt over udbringningsarealer 18

20 Bilag 2: Natura 2000 områder 19

21 Bilag 2: Kort til naturvurdering 20

Miljøgodkendelse af arealer til

Miljøgodkendelse af arealer til af arealer til Gåsemosevej 7, 9541 Suldrup 16 Lov nr. 868 af 3. juli 2015 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Dato for offentliggørelse 20. oktober 2015 Journal nr. 09.17.22-P19-8-13 Rebild Kommune

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af arealer til Præstevej 13, Årestrup, 9520 Skørping

Tillæg til miljøgodkendelse af arealer til Præstevej 13, Årestrup, 9520 Skørping Tillæg til miljøgodkendelse af arealer til Præstevej 13, Årestrup, 9520 Skørping 16 Lov nr. 868 af 3. juli 2015 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Dato for offentliggørelse 18. marts 2016 Journal nr.

Læs mere

Miljøgodkendelse af arealer til

Miljøgodkendelse af arealer til af arealer til Døstrupvej 191, 9610 Nørager 16 Lbk nr. 868 af 3. juli 2015 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Dato for offentliggørelse 25. september 2015 Journal nr. 09.17.22-P19-3-15 Rebild Kommune

Læs mere

Miljøgodkendelse af arealer til

Miljøgodkendelse af arealer til af arealer til Lille Østrupvej 14, Østrup, 9530 Støvring 16 Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Dato for offentliggørelse DATO 2014 Journal nr. 09.17.22-P19-6750-12

Læs mere

Bilag 1. Situationsplan. Udarbejdet af LMO

Bilag 1. Situationsplan. Udarbejdet af LMO Bilag 1. Situationsplan Udarbejdet af LMO Bilag 2. Udbringningsarealer Med gennemsigtig rød ses udbringningsarealer (ejede og forpagtede arealer). Staldbygninger er vist med rød. Gyllebeholdere er vist

Læs mere

Udkast Miljøgodkendelse af arealer til

Udkast Miljøgodkendelse af arealer til Udkast Miljøgodkendelse af arealer til HP Agro ApS, Hobrovej 187, 9520 Skørping 16 Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Dato for offentliggørelse DATO 2014 Journal nr.

Læs mere

Center Natur og Miljø 10 TILLADELSE

Center Natur og Miljø 10 TILLADELSE 10 TILLADELSE Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, nr. 1572 af 20. december 2006, jf. lovbek. nr. 442 af 13. maj 2016, med senere ændringer Hvingelhatvej 8, Ersted 9520 Skørping Tilladelsesdato:

Læs mere

Arealer og oplysninger om arealerne omfattet af dette tillæg fremgår af bilag 1 og bilag 2.

Arealer og oplysninger om arealerne omfattet af dette tillæg fremgår af bilag 1 og bilag 2. GÅRDEJER BJARNE NIELSEN Blenstrupvej 15 8983 Gjerlev J Miljø og Teknik Miljø natur og landbrug Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 89151507 www.randers.dk 22-2-2016 / 09.17.22-P19-4-15

Læs mere

Center Natur og Miljø

Center Natur og Miljø Center Natur og Miljø BIRTE MUNK HOLLER Abildgårdsvej 36, Byrsted 9240 Nibe Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.17.44-P19-7-15 Ref.: Lone Borup

Læs mere

Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune

Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune Billund Kommune Att.: Rikke Holm Sennels Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune Billund Kommune har den 28. september 2015 anmodet Vejle Kommune om en udtalelse i forbindelse med miljøgodkendelse

Læs mere

10 TILLADELSE. Til husdyrbruget Fuglevænget 3, 9575 Terndrup. Tilladelses dato: xx-xx-2016. Sagsnr. 09.17.01-G01-483-07

10 TILLADELSE. Til husdyrbruget Fuglevænget 3, 9575 Terndrup. Tilladelses dato: xx-xx-2016. Sagsnr. 09.17.01-G01-483-07 10 TILLADELSE Til husdyrbruget Fuglevænget 3, 9575 Terndrup Tilladelses dato: xx-xx-2016 Sagsnr. 09.17.01-G01-483-07 10 miljøtilladelse til udvidelse af dyreholdet, etablering af nye minkhaller, gyllebeholder

Læs mere

Afgørelse om ikke VVM-pligt. Udbringning af BioFiber Boddum Bisgårdvej Hurup 16. august 2016

Afgørelse om ikke VVM-pligt. Udbringning af BioFiber Boddum Bisgårdvej Hurup 16. august 2016 Afgørelse om ikke VVM-pligt Udbringning af BioFiber Boddum Bisgårdvej 2 7760 Hurup 16. august 2016 1 GENERELLE FORHOLD Afgørelse i henhold til lov om planlægning nr. 1529 af 23. november 2015. 1.1 Ejer-

Læs mere

Center Natur og Miljø

Center Natur og Miljø Center Natur og Miljø MARIENHOLM & LYNDERUPGÅRD APS Jyllandsgade 1 9610 Nørager Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.17.44-P19-16-14 Ref.: Lone Borup

Læs mere

Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune

Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune Billund Kommune Verden 1 7200 Grindsted Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune Billund Kommune har den 18. maj anmodet Vejle Kommune om en udtalelse i forbindelse med miljøgodkendelse af Bækgårdsvej

Læs mere

0 2,5 kilometer Kertemindevej 250 arealgodkendelse Oversigtskort, alle arealer Bilag 1 Odense Kommune Nørregade 36-38, 5000 Odense C Tlf. 65512525 Initialer: tsan Dato: 03.12.2015 Beskyttede naturområder

Læs mere

16 MILJØGODKENDELSE. Planteavlsbruget på Mustrupvej 29, 8320 Mårslet. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune

16 MILJØGODKENDELSE. Planteavlsbruget på Mustrupvej 29, 8320 Mårslet. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune 16 MILJØGODKENDELSE Efter lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, 16 Planteavlsbruget på Mustrupvej 29, 8320 Mårslet Dato for gyldighed: 12.

Læs mere

Nedenstående ses Kerteminde Kommunes vurdering af og vilkår til arealerne.

Nedenstående ses Kerteminde Kommunes vurdering af og vilkår til arealerne. Odense Kommune Att.: Tine Skyttegård Andreasen Sendt pr. mail Side1/5 Miljø- og Kulturforvaltning Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf.: 65 15 14 66 Fax: 65 15 14 99 Email: tbj@kerteminde.dk www.kerteminde.dk

Læs mere

Ny husdyrregulering: Fra miljøgodkendelse af arealerne til generelle regler

Ny husdyrregulering: Fra miljøgodkendelse af arealerne til generelle regler Ny husdyrregulering: Fra miljøgodkendelse af arealerne til generelle regler vvm+habitatdirektiv brug af afskæringskriterier fastholde beskyttelsesniveau neutralisere merudvaskning/påvirkning fra husdyrgødning.

Læs mere

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr.

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr. Teknik- og Miljøafdeling Henrik Dahlhede Huslodderne 10 5853 Ørbæk Dato: 11-09-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/8549. Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne

Læs mere

Center Natur og Miljø

Center Natur og Miljø Center Natur og Miljø Frank Bundgaard Bjørn Ørnbjergvej 2, Stenild 9500 Hobro Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.17.38-P19-1-15 Ref.: Svend Appel

Læs mere

Miljøgodkendelse af arealer

Miljøgodkendelse af arealer Miljøgodkendelse efter 16 i Husdyrgodkendelsesloven Miljøgodkendelse af arealer Sven Andersen Godthåbsvej 4, 4660 Store Heddinge Godkendelsesdato 19. januar 2017 Teknik & Miljø Indhold... Fejl! Bogmærke

Læs mere

Anmeldelse af udskiftning af udbringningsarealer skal sendes til kommunen før planårets begyndelse den 1. august.

Anmeldelse af udskiftning af udbringningsarealer skal sendes til kommunen før planårets begyndelse den 1. august. Notat Erhverv Anmeldelse af udskiftning af udbringningsarealer Den 25. august 2008 I medfør af husdyrgodkendelseslovens 17, stk. 3 er der fastsat regler om anmeldelse af udskiftning af udbringningsarealer.

Læs mere

27 afgørelse om ikke godkendelsespligt til opstilling af ny kornsilo på ejendommen Volstrupvej 76, Molbjerg, 9240 Nibe

27 afgørelse om ikke godkendelsespligt til opstilling af ny kornsilo på ejendommen Volstrupvej 76, Molbjerg, 9240 Nibe Center Natur og Miljø LANDBRUG - V/EJNER LYNGBY Volstrupvej 72, Moldbjerg 9240 Nibe Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.17.24-P19-2-15 Ref.: Sanne

Læs mere

Ejer og driftsforhold

Ejer og driftsforhold Tillæg til 12 Miljøgodkendelse Lov bek. nr. 8 68 af 3 /7 20 15 o m mi lj øgo dk end el se m.v. af hus dyr br ug Kvægbruget Tranumvej 34, 9440 Åbybro Godkendelsesdato / offentliggørelse: 28.06.2016 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Afgørelse om udvidelse af dyrehold (fulde stalde) Bjergvej 8, 5900 Rudkøbing. CVR nr p.nr og CHR nr

Afgørelse om udvidelse af dyrehold (fulde stalde) Bjergvej 8, 5900 Rudkøbing. CVR nr p.nr og CHR nr Bjerggården I/S Bjergvej 8 Illebølle 5900 Rudkøbing Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 03-03-2016 J. nr.

Læs mere

TILLÆG TIL 16 MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL 16 MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL 16 MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL 16 MILJØGODKENDELSE TIL UDBRINGNING AF HUSDYRGØDNING OG ANDEN ORGANISK GØDNING PÅ AREALER UNDER BEDRIFTEN BRARUPVEJ 23, 4840 NR. ALSLEV. GULDBORGSUND KOMMUNE DECEMBER

Læs mere

Grundlag for kort over oplande til nitratfølsomme habitatnaturtyper i Natura 2000-områder

Grundlag for kort over oplande til nitratfølsomme habitatnaturtyper i Natura 2000-områder NOTAT Miljøstyrelsen J.nr. MST-1249-00105 Ref. Anich/klsch Den 3. marts 2017 Grundlag for kort over oplande til nitratfølsomme habitatnaturtyper i Natura 2000-områder Problemstilling Miljøstyrelsen har

Læs mere

Tillæg til 11 miljøgodkendelse på Haverslevvej 138, Kragelund, 9610 Nørager

Tillæg til 11 miljøgodkendelse på Haverslevvej 138, Kragelund, 9610 Nørager Center Natur og Miljø POUL ERIK DALUM Haverslevvej 138 Kragelund 9610 Nørager E-mail: ped@haverslevnet.dk Hobrovej 88 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.17.17-P19-3-13

Læs mere

10 TILLADELSE Udvidelse af hestehold Storhøjvej Støvring

10 TILLADELSE Udvidelse af hestehold Storhøjvej Støvring 10 TILLADELSE Udvidelse af hestehold Storhøjvej 3 9530 Støvring Tilladelses dato: 8.11.2013 Sags.nr.: 09.17.00-K08-2121-12 10 miljøtilladelse til udvidelse hestehold på ejendommen Storhøjvej 3, 9530 Støvring

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse om udvidelse af antal dyr i eksisterende stalde efter 32 på

Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse om udvidelse af antal dyr i eksisterende stalde efter 32 på POSTBOKS 19 ØSTERGADE 11-15 7600 STRUER T: 96 84 84 84 F: 96 84 81 09 E: STRUER@STRUER.DK WWW.STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse om udvidelse af antal dyr i eksisterende stalde

Læs mere

Afgørelse vedrørende udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, 2. anmeldelse

Afgørelse vedrørende udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, 2. anmeldelse ASHØJGÅRD V/LARS THOMSEN Kåtrupvej 52 8990 Fårup Miljø og Teknik Miljø natur og landbrug Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 89151507 www.randers.dk 11 3 2016 / 09.17.46 P19 1 16 Afgørelse

Læs mere

Randers Pelsdyrfarm ApS Højsletvej Randers NØ / P Dispensation for afstandskrav til skel og krav om beplantning

Randers Pelsdyrfarm ApS Højsletvej Randers NØ / P Dispensation for afstandskrav til skel og krav om beplantning Randers Pelsdyrfarm ApS Højsletvej 59 8930 Randers NØ Miljø og Teknik Miljø natur og landbrug Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 89151507 kristian.arnborg.nielsen@randers.dk www.randers.dk

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Billund Kommune modtog den 5. februar 2014 en ansøgning om miljøgodkendelse

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Efter Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, 12

MILJØGODKENDELSE. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Efter Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, 12 TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune MILJØGODKENDELSE Efter Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, 12 Husdyrbruget på Bals Mark 5, 8541 Skødstrup Dato for gyldighed: 12. august

Læs mere

Notat. Baggrund for fastsættelse af beskyttelsesniveauerne

Notat. Baggrund for fastsættelse af beskyttelsesniveauerne Notat Erhverv J.nr. Ref. Den 15. december 2009 I dette notat gøres der rede for, hvorfor overholdelse af husdyrgodkendelseslovens beskyttelsesniveauer normalt betyder, at projektets påvirkning ligger under

Læs mere

Udvidelse af kvægproduktion på Gl. Ålborgvej Møldrup i Møldrup

Udvidelse af kvægproduktion på Gl. Ålborgvej Møldrup i Møldrup Udvidelse af kvægproduktion på Gl. Ålborgvej 201 9632 Møldrup i Møldrup Tillæg nr. 12 til Regionplan 2005 Viborg Amtsråd November 2006 J. nr. 8-52-6-2-12-05 Regionplantillæg nr. 12 til Regionplan 2005

Læs mere

Miljøgodkendelse af udspredningsarealer

Miljøgodkendelse af udspredningsarealer TEKNIK OG MILJØ Miljøgodkendelse af udspredningsarealer Tilhørende Peter Christensen Lindegårdsvej 4 8950 Ørsted Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Miljøgodkendelse

Læs mere

28 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af stalde pga. dyrevelfærdsmæssige krav på Østermarkvej 3, Hjeds, 9541 Suldrup

28 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af stalde pga. dyrevelfærdsmæssige krav på Østermarkvej 3, Hjeds, 9541 Suldrup Center Natur og Miljø LANDMAND ANDERS LANGDAHL Østermarkvej 3, Hjeds 9541 Suldrup Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.17.42-P19-3-17 Ref.: Lene

Læs mere

Tillæg nr. 3 til miljøgodkendelse af husdyrbrug

Tillæg nr. 3 til miljøgodkendelse af husdyrbrug TEKNIK OG MILJØ Tillæg nr. 3 til miljøgodkendelse af husdyrbrug Grønnevej 11/13 8500 Grenaa Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Tillæg nr. 3 til miljøgodkendelse af

Læs mere

Husdyrgødning Ansøgt: Kg N Kg P DE Tilført Minkgylle 5.600 1.600 53,3 Tilført Kvæggylle 6.080 891 60,8 Total sum: 11.680 2.

Husdyrgødning Ansøgt: Kg N Kg P DE Tilført Minkgylle 5.600 1.600 53,3 Tilført Kvæggylle 6.080 891 60,8 Total sum: 11.680 2. Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars GÅRDEJER KRISTIAN STEIN NIELSEN Bandsholmvej 54 Hvorvarp 9600 Aars Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato:

Læs mere

Miljøgodkendelse af udspredningsarealer

Miljøgodkendelse af udspredningsarealer TEKNIK OG MILJØ Miljøgodkendelse af udspredningsarealer Tilhørende Sten Vestergaard Hevringvej 5 8950 Ørsted Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Miljøgodkendelse af

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbruget Højagergård, Højagervej 2, Grynderup, 9610 Nørager - Ændret placering af staldanlæg for kyllingeproduktion

Tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbruget Højagergård, Højagervej 2, Grynderup, 9610 Nørager - Ændret placering af staldanlæg for kyllingeproduktion 12 Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Nr. 1572 af 20. december 2006 Jf. lovbek. nr. 442 af 13. maj 2016 Med senere ændringer 27. januar 2017 Tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbruget Højagergård,

Læs mere

Afgørelse om udvidelse i eksisterende stalde

Afgørelse om udvidelse i eksisterende stalde Solvang I/S 14-03-2016 Hejlskovvej 25 Sagsnr.: 16/3050 8544 Mørke Sagsbehandler: Tove Heidmann Tlf.: +4587535528 Afgørelse om udvidelse i eksisterende stalde Syddjurs Kommune har den 11. januar 2016 modtaget

Læs mere

16 Miljøgodkendelse af udbringningsarealer

16 Miljøgodkendelse af udbringningsarealer BYG OG MILJØ BYG OG MILJØ 16 Miljøgodkendelse af udbringningsarealer Til Langvadvej 8 Holbæk 8950 Ørsted Tilhørende Bjarne Boje Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk

Læs mere

Det betyder, at der ikke skal udarbejdes et kommuneplantillæg, se bilag 1.

Det betyder, at der ikke skal udarbejdes et kommuneplantillæg, se bilag 1. Center Natur og Miljø Søren Otte Sørupgårdsvej 4, Sørup 9530 Støvring Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 13.02.01-P19-8-13 Ref.: Grethe Andreasen

Læs mere

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på Ørbæklunde Gods, matr.nr. 26b m.fl. beliggende Ørbæklundevej 1, 5853 Ørbæk, cvr-nr.

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på Ørbæklunde Gods, matr.nr. 26b m.fl. beliggende Ørbæklundevej 1, 5853 Ørbæk, cvr-nr. Teknik- og Miljøafdeling Lars-Hågen Lange Ørbæklunde Gods Ørbæklundevej 1 5853 Ørbæk Dato: 30-11-2007 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/7286. Miljøgodkendelse

Læs mere

AREALGODKENDELSE. Hjortdalvej 74, 9690 Fjerritslev

AREALGODKENDELSE. Hjortdalvej 74, 9690 Fjerritslev AREALGODKENDELSE Hjortdalvej 74, 9690 Fjerritslev Godkendelsesdato / offentliggørelse: 15/7 2010 og 20/7 2010 Indholdsfortegnelse: Vilkår... 3 Projektbeskrivelse... 5 Kommunens vurdering af miljøbelastningen...

Læs mere

Bilag 2 2/50

Bilag 2 2/50 Bilag 1 1/50 Bilag 2 2/50 Bilag 3 3/50 Bilag 4 4/50 5/50 Bilag 5 6/50 Bilag 6 7/50 Bilag 7 8/50 Bilag 8 9/50 10/50 Bilag 9 11/50 Bilag 10 12/50 13/50 Bilag 11 14/50 15/50 16/50 17/50 Bilag 12 18/50 19/50

Læs mere

UDBRINGNING AF HUSDYRGØDNING ER IKKE GODKENDEL- SESPLIGTIG

UDBRINGNING AF HUSDYRGØDNING ER IKKE GODKENDEL- SESPLIGTIG Lars Andersen Gårdvej 4 4871 Horbelev CVR.nr. 75380356 05-08-2015 UDBRINGNING AF HUSDYRGØDNING ER IKKE GODKENDEL- SESPLIGTIG Guldborgsund Kommune har den 28. juni 2015 modtaget anmeldelse om udbringning

Læs mere

AREALGODKENDELSE. Vesterbyvej 10, 9460 Brovst

AREALGODKENDELSE. Vesterbyvej 10, 9460 Brovst AREALGODKENDELSE Vesterbyvej 10, 9460 Brovst Godkendelsesdato / offentliggørelse: 29. september 2016 Indholdsfortegnelse: Ejer og driftsforhold... 3 Miljøgodkendelse efter Husdyrloven... 3 Generelle forhold...

Læs mere

Det betyder, at der ikke skal udarbejdes et kommuneplantillæg med tilhørende VVMredegørelse,

Det betyder, at der ikke skal udarbejdes et kommuneplantillæg med tilhørende VVMredegørelse, Center Natur og Miljø Jørgen Wittrup Enggårdsvej 35, Sørup 9530 Støvring Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 13.02.01-K08-78-13 Ref.: Grethe Andreasen

Læs mere

10 miljøtilladelse. af græssende kvæghold. Sønderskov. beliggende Sønderskovvej 9, Venø. meddelt den 14. september 2016

10 miljøtilladelse. af græssende kvæghold. Sønderskov. beliggende Sønderskovvej 9, Venø. meddelt den 14. september 2016 POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK 10 miljøtilladelse af græssende kvæghold Sønderskov beliggende Sønderskovvej 9, Venø meddelt den

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE. Minkfarmen Grønborgvej 16, 9700 Brønderslev

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE. Minkfarmen Grønborgvej 16, 9700 Brønderslev TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Minkfarmen Grønborgvej 16, 9700 Brønderslev Godkendelsesdato / offentliggørelse: 25. maj 2016 Indhold Indhold... 2 Ejer og driftsforhold... 3 Miljøgodkendelse efter Husdyrloven...

Læs mere

Produktionen på ejendommen må maximalt være 56,6 DE i heste.

Produktionen på ejendommen må maximalt være 56,6 DE i heste. Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Allé 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 56 09 HANDEL MED HESTE JOHN BYRIALSEN Vievej 24 8832 Skals virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk 10 tilladelse til etablering/lovliggørelse

Læs mere

Tjekskema Miljøgodkendelser efter 16 Skal desuden anvendes ved høringer fra nabokommuner tist Sagsnr.. Sagsbehandler: Start dato:

Tjekskema Miljøgodkendelser efter 16 Skal desuden anvendes ved høringer fra nabokommuner tist Sagsnr.. Sagsbehandler: Start dato: Tjekskema Miljøgodkendelser efter 16 Skal desuden anvendes ved høringer fra nabokommuner 08-02-2011 tist Sagsnr.. Sagsbehandler: Start dato: Ansøger navn: Bopælsadresse: Email: Tlf. & mb: Ejendommens adresse:

Læs mere

Tillæg nr. 2 til miljøgodkendelse af husdyrbrugsproduktionen

Tillæg nr. 2 til miljøgodkendelse af husdyrbrugsproduktionen Tillæg nr. 2 til 11 miljøgodkendelse af husdyrbrug i henhold til Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, nr. 1572 af 20/12/2006. Virksomhedens navn: Brøsbjergvej 17 Tillæg nr. 2 til miljøgodkendelse

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485 Mogens Elnegaard Haveskovvej 2 5932 Humble Læring og Vækst Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 21-04-2015

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Søgyden Teknik- og Miljøafdeling Jan Hansen Søgyden 15 5540 Ullerslev Dato: 16-06-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/6805. Miljøtilladelse til ændring

Læs mere

21-8. Odense Kommune

21-8. Odense Kommune Udbringningsarealer Beskyttede naturområder ( 3) 00 Mose Stalde Gyllebeholder Sø Eng Overdrev Kommunegrænse Internationalt beskyttet natur EF-Habitatområde 1800 1800 meter meter 360 360 meter meter Strandeng

Læs mere

Tillæg 4 til. miljøgodkendelsen på husdyrbruget Tørringgaard. Skovsrodvej 20, 8680 Ry

Tillæg 4 til. miljøgodkendelsen på husdyrbruget Tørringgaard. Skovsrodvej 20, 8680 Ry Tillæg 4 til miljøgodkendelsen på husdyrbruget Tørringgaard Skovsrodvej 20, 8680 Ry - efter 12 lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Afgørelsesdato: 30. januar 2017 Registreringsblad Tillæg 4 til

Læs mere

Screening for VVM-pligt af fornyet tilladelse til at indvinde grundvand til markvanding på Gerding Gade 1, Gerding, 9520 Skørping

Screening for VVM-pligt af fornyet tilladelse til at indvinde grundvand til markvanding på Gerding Gade 1, Gerding, 9520 Skørping Center Natur og Miljø Erik Hedegaard Kristensen Gerding Gade 1, Gerding 9520 Skørping Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 13.02.01-K08-73-13 Ref.:

Læs mere

Det betyder, at der ikke skal udarbejdes et kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse,

Det betyder, at der ikke skal udarbejdes et kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse, Center Natur og Miljø Orla Markussen Stubberup Hanehøjvej 35, Ottruphuse 9520 Skørping Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 13.02.01-K08-1-16 Ref.:

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 16 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 3 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 16 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 3 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 16 Godkendelse Ansøgningsnummer 65113 Version 3 Dato 15 05 2014 00:00:00 Navn Richard Peeters Adresse Slaugvej 8 Telefon 75 33 32 51 Mobil 20992150 E Mail Kort

Læs mere

Center Natur og Miljø 10 TILLADELSE. Til husdyrbruget med kødkvæg og opdræt Trængstrupvej 71, 9541 Suldrup. Tilladelses dato: XX

Center Natur og Miljø 10 TILLADELSE. Til husdyrbruget med kødkvæg og opdræt Trængstrupvej 71, 9541 Suldrup. Tilladelses dato: XX 10 TILLADELSE Til husdyrbruget med kødkvæg og opdræt Trængstrupvej 71, 9541 Suldrup Tilladelses dato: XX Sagsnr. 09.17.16-P19-10-13 1 10 miljøtilladelse til etablering af kødkvæg med opdræt på ejendommen

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Østerenden 19, 8762 Flemming

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Østerenden 19, 8762 Flemming Torben Sommer Lindbækvej 16 8763 Rask Mølle Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Aino Hvam Direkte nr.: 7975 5619 aino.hvam@hedensted.dk Lok.id.: 627-L04-000790 Sagsnr.:

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde

Læs mere

Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø. CVR.nr.:

Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø. CVR.nr.: Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø CVR.nr.: 19724174 Februar 2013 Indholdsfortegnelse ANMELDELSE AF UDVIDELSE AF DYREHOLD I EKSISTERENDE STALDE. 4 BAGGRUND...

Læs mere

Du skal også sikre dig, at du har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder meddelelse om byggeanmeldelse.

Du skal også sikre dig, at du har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder meddelelse om byggeanmeldelse. Jeppe Elmer Neergaard Pedersen Borgergade 74 9620 Ålestrup Teknik & Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax: 87 87 90 00 virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk Dato:

Læs mere

Vurdering af muligheden for at undlade bræmmer med teknikkrav op til kategori 2-heder og -overdrev i relationen til VVM-direktivet

Vurdering af muligheden for at undlade bræmmer med teknikkrav op til kategori 2-heder og -overdrev i relationen til VVM-direktivet NOTAT Miljøstyrelsen Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning J.nr. MST-1249-00139 Den 27. januar 2017 Vurdering af muligheden for at undlade bræmmer med teknikkrav op til kategori 2-heder og -overdrev

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Sentvedvej 20B, 5853 Ørbæk, cvr-nr.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Sentvedvej 20B, 5853 Ørbæk, cvr-nr. Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø Kaj Andersen Sentvedvej 20A 5853 Ørbæk Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Bo Clausen Tlf. 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk

Læs mere

AFGØRELSE i sag om 16-godkendelse af bedrift på Avnøvej 15 i Vordingborg Kommune

AFGØRELSE i sag om 16-godkendelse af bedrift på Avnøvej 15 i Vordingborg Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 27. november 2015 J.nr.: NMK-133-00154 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om 16-godkendelse af bedrift på Avnøvej 15 i Vordingborg

Læs mere

Fosforafsnittet i tillæg til miljøgodkendelse af Gl. Bane 10

Fosforafsnittet i tillæg til miljøgodkendelse af Gl. Bane 10 Fosforafsnittet i tillæg til miljøgodkendelse af Gl. Bane 10 1.1 Fosfor til overfladevand - vandløb, søer og kystvande Hovedparten af fosfortab fra landbrugsarealer sker fra kuperede marker i omdrift langs

Læs mere

10 TILLADELSE Til husdyrbruget på Elbjergvej 49, Kgs Tisted, 9610 Nørager

10 TILLADELSE Til husdyrbruget på Elbjergvej 49, Kgs Tisted, 9610 Nørager 10 TILLADELSE Til husdyrbruget på Elbjergvej 49, Kgs Tisted, 9610 Nørager Tilladelses dato: xx-xx-2014 Sagsnr. 09.17.16-P19-7-13 10 miljøtilladelse til ændring af husdyrhold til isolationsstald af opdræt

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse

Læs mere

AREALGODKENDELSE. Trekronervej 527, 9690 Fjerritslev

AREALGODKENDELSE. Trekronervej 527, 9690 Fjerritslev AREALGODKENDELSE Trekronervej 527, 9690 Fjerritslev Godkendelsesdato / offentliggørelse: 20. marts 2009/24 marts 2009 Indholdsfortegnelse: Vilkår... 3 Projektbeskrivelse... 6 Kommunens vurdering af miljøbelastningen...

Læs mere

Center Natur og Miljø 10 TILLADELSE. Til husdyrbruget Økologisk hønnikeproduktion Astrupvej 1, 9575 Terndrup. Tilladelses dato: xx-xx 2013

Center Natur og Miljø 10 TILLADELSE. Til husdyrbruget Økologisk hønnikeproduktion Astrupvej 1, 9575 Terndrup. Tilladelses dato: xx-xx 2013 10 TILLADELSE Til husdyrbruget Økologisk hønnikeproduktion Astrupvej 1, 9575 Terndrup Tilladelses dato: xx-xx 2013 Sagsnr. 09.17.16-P19-1-13 10 miljøtilladelse til etablering af økologisk hønnikeproduktion

Læs mere

Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder)

Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Tilladelsesordningen Etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbrug for mere end 15 DE og op til 75 DE

Læs mere

Miljøgodkendelse af markarealer på Hjortdalvej 311, 9460 Brovst

Miljøgodkendelse af markarealer på Hjortdalvej 311, 9460 Brovst Miljøgodkendelse af markarealer på Hjortdalvej 311, 9460 Brovst Godkendelsesdato / offentliggørelse: 17. februar 2009 1 Indholdsfortegnelse: Bilag:...2 Vilkår...3 Projektbeskrivelse...4 Kommunens vurdering

Læs mere

16 MILJØGODKENDELSE. Godkendelse af udbringningsarealer Sennelsvej 156, 7700 Thisted Dato

16 MILJØGODKENDELSE. Godkendelse af udbringningsarealer Sennelsvej 156, 7700 Thisted Dato 16 MILJØGODKENDELSE Godkendelse af udbringningsarealer Sennelsvej 156, 7700 Thisted Dato 16 Miljøgodkendelse, Sennelsvej 156 1 GENERELLE FORHOLD Godkendelse af virksomhed i henhold til Lov om miljøgodkendelse

Læs mere

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme Morten Dyrehauge Christiansen Tingvejen 443 7200 Grindsted Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme Billund Kommune har den 16. juni 2015

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbruget Horsens Østergårde 3, 9520 Skørping

Tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbruget Horsens Østergårde 3, 9520 Skørping 12 Lov nr. 1488 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug 4. april 2014 Tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbruget Horsens Østergårde 3, 9520 Skørping Sagsnummer: 09.17.22-P19-1-13 Rebild

Læs mere

Landzonetilladelse. Kystdirektoratet Højbovej Lemvig. Teknik & Miljø Rådhusgade Lemvig Telefon:

Landzonetilladelse. Kystdirektoratet Højbovej Lemvig. Teknik & Miljø Rådhusgade Lemvig Telefon: Kystdirektoratet Højbovej 1 7620 Lemvig 4. juli 2016 Landzonetilladelse Med hjemmel i 35 i Lov om planlægning giver Lemvig Kommune herved tilladelse til opførelse af udsigtsplatform ved Mindeparken på

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbruget Skovlvejen 3 og 20, 9600 Aars

Tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbruget Skovlvejen 3 og 20, 9600 Aars Tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbruget Skovlvejen 3 og 20, 9600 Aars - ændringer i staldanlæg, dyrehold, arealer samt fristforlængelse 12 Lov nr. 1488 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse mv. af

Læs mere

Ny revideret 46-udtalelse Horsbølvej 5, 7200 Grindsted

Ny revideret 46-udtalelse Horsbølvej 5, 7200 Grindsted Billund Kommune, Teknik og Miljø Att. Mette Hammershøj Jorden Rundt 1 7200 Grindsted Teknik og Miljø Toften 2 6818 Årre Tlf. 7994 6800 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk Ny revideret 46-udtalelse

Læs mere

Center Natur og Miljø

Center Natur og Miljø Center Natur og Miljø Landmand Lars Lomholt Præstevej 11, Årestrup 9520 Skørping Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.17.44-P19-15-14 Ref.: Lone

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Kædebyvej 28, 5932 Humble.

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Kædebyvej 28, 5932 Humble. Bjarne Larsen Kædebyvej 28 5932 Humble Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 17-02-2016 J. nr. 16/1084 Ref:

Læs mere

28 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af stalde pga. dyrevelfærdsmæssige krav på Brorstrupvej 17, Brorstrup, 9610 Nørager

28 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af stalde pga. dyrevelfærdsmæssige krav på Brorstrupvej 17, Brorstrup, 9610 Nørager Center Natur og Miljø Landmand Gorm M Andersen Brorstrupvej 17, Brorstrup 9610 Nørager Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.17.42-P19-2-17 Ref.:

Læs mere

Afgørelse efter 19 om udbringning af spildevandsslam på landbrugsareal tilhørende Egehøjgård I/S v. Mogens Hvid, Voer Færgevej 41, 8950 Ørsted.

Afgørelse efter 19 om udbringning af spildevandsslam på landbrugsareal tilhørende Egehøjgård I/S v. Mogens Hvid, Voer Færgevej 41, 8950 Ørsted. Mogens Hvid Voer Færgevej 41 8950 Ørsted Afdeling: Erhverv og Miljø Dato: 23. 09. 2015 Reference: Søren Kepp Knudsen Tlf.: 89 59 40 21 E-mail: skk@norddjurs.dk Journalnr.: 15/15484 Afgørelse efter 19 om

Læs mere

Afgørelse om udvidelse i eksisterende stalde

Afgørelse om udvidelse i eksisterende stalde 1 of 9 Solvang I/S 17-12-2014 Hejlskovvej 25 Sagsnr.: 14/38064 8544 Mørke Sagsbehandler: Tove Heidmann Tlf.: +4587535528 Afgørelse om udvidelse i eksisterende stalde Syddjurs Kommune har den 31. oktober

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidelse af en svineproduktion fra 120 DE til 180 DE i Hobro

Afgørelse i sagen om udvidelse af en svineproduktion fra 120 DE til 180 DE i Hobro NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 18. oktober 2001 J.nr.: 97-33/800-0393 INV Afgørelse i sagen

Læs mere

10 MILJØTILLADELSE. Smågriseproduktion Trapsandevej 38D, 7700 Thisted Dato

10 MILJØTILLADELSE. Smågriseproduktion Trapsandevej 38D, 7700 Thisted Dato 10 MILJØTILLADELSE Smågriseproduktion Trapsandevej 38D, 7700 Thisted Dato 10 Miljøtilladelse, Trapsandevej 38D, 7700 Thisted 1. Generelle forhold Godkendelse af virksomhed i henhold til Lov om miljøgodkendelse

Læs mere

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager.

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager. Center Natur og Miljø Stejlhøj - v/jens-henrik Carøe Klitgaard Stejlhøjvej 7, Gl Nørager 9610 Nørager Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.17.24-P19-9-14

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE. 16 arealgodkendelse til Grishøjgårdsvej 124, 9700 Brønderslev

BRØNDERSLEV KOMMUNE. 16 arealgodkendelse til Grishøjgårdsvej 124, 9700 Brønderslev BRØNDERSLEV KOMMUNE 16 arealgodkendelse til Grishøjgårdsvej 124, 9700 Brønderslev Godkendelsesdato: 17. april 2015 REGISTRERINGSBLAD Titel: 16 arealgodkendelse til Grishøjgårdsvej 124, 9700 Brønderslev

Læs mere

Miljøgodkendelse. af udspredningsarealer tilhørende Saltoftevej 3, 4295 Stenlille

Miljøgodkendelse. af udspredningsarealer tilhørende Saltoftevej 3, 4295 Stenlille af udspredningsarealer tilhørende Saltoftevej 3, 4295 Stenlille 16 Lov nr. 1572 af 20. december 2006 om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug Dato for gyldighed 19. september 2016 Teknik, Miljø og Drift Rådhusvej

Læs mere

16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer. Stubberupholm Øko ApS Fårevejle Kanalvej 47 4540 Fårevejle

16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer. Stubberupholm Øko ApS Fårevejle Kanalvej 47 4540 Fårevejle 16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer Stubberupholm Øko ApS Fårevejle Kanalvej 47 4540 Fårevejle Registreringsblad Titel: 16 miljøgodkendelse af udbringningsarealer, Stubberupholm Øko ApS, Fårevejle

Læs mere

Bemærk at denne afgørelse ikke omfatter eventuelle yderligere nødvendige tilladelser. Herunder fx byggetilladelser og lignende.

Bemærk at denne afgørelse ikke omfatter eventuelle yderligere nødvendige tilladelser. Herunder fx byggetilladelser og lignende. LARS TOLBORG Løgstørvej 96B 9500 Hobro Natur og Miljø Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 09.17.48-P19-1-16 Ref.: Kristina

Læs mere

TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TIL SLAGTEKALVEPRODUKTION PÅ BRARUPVEJ 16, 4840 NR. ALSLEV GULDBORGSUND KOMMUNE JULI 2013 SAGSNR.:13/28470 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Resume, vurdering

Læs mere

16 Miljøgodkendelse. Vandmøllevej 20, marts miljøgodkendelse af

16 Miljøgodkendelse. Vandmøllevej 20, marts miljøgodkendelse af 16 Miljøgodkendelse Vandmøllevej 20, marts 2013 16 miljøgodkendelse af dyrkningsarealer Vandmøllevej 20, 5500 Middelfart Dato for gyldighed: 26. marts 2013 Copyright Cowi A/S Datablad 16 miljøgodkendelse

Læs mere

46-udtalelse Mølgårdvej 18, 7200 Grindsted

46-udtalelse Mølgårdvej 18, 7200 Grindsted Billund Kommune, Teknik og Miljø Att. Rikke Sennels Jorden Rundt 1 7200 Grindsted Teknik og Miljø Toften 2 6818 Årre Tlf. 7994 6800 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk 46-udtalelse Mølgårdvej 18,

Læs mere

Tillæg til 12 miljøgodkendelse Hejlskovvej 14, 7840 Højslev.

Tillæg til 12 miljøgodkendelse Hejlskovvej 14, 7840 Højslev. Tillæg til 12 miljøgodkendelse Hejlskovvej 14, 7840 Højslev. v/rasmus B. Nielsen efter 12, stk. 3 i Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Meddelt d. 15.

Læs mere