Leflunomide medac. Information til læger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Leflunomide medac. Information til læger"

Transkript

1 DK Leflunomide medac Information til læger

2 Leflunomide medac, information til lægen Til lægen Foruden produktresumeet er denne brochur udviklet af indehaveren af markedsføringstilladelsen for at informere dig om alle følsomme emner der muligvis vil opstå i forbindelse med terapi med Leflunomid medac.det er nødvendigt at rådgive patienter om risikoer i forbindelse med terapi med Leflunomid medac og om passende foranstaltninger når medikamentet anvendes. NB: Leflunomide medac bør kun ordineres af reumatologer som har gjort sig fuldt ud bekendte med aktivstoffet leflunomids effektivitet og sikkerhedsprofil. Vigtige oplysninger om hepatotoksicitet og hæmotoksicitet Sjældne tilfælde af alvorlig leverskade, inklusive exitus letalis, er rapporteret under behandling med leflunomid. De fleste tilfælde af alvorlig leverskade forekommer inden for 6 måneders terapi. Samtidig behandling med andre hepatotoksiske medicinske produkter var ofte til stede. Leflunomide medac er kontraindikeret hos patienter med nedsat leverfunktion. Ledsagende indgivelse af hepatotoksiske eller hæmotoksiske DMARD er (f.eks. methotrexat) er ikke tilrådelig. Det anbefales at indtagelse af alkohol undgås under behandling med leflunomid. Leflunomide er kontraindikeret hos patienter med signifikant forringet knoglemarvsfunktion eller signifikant anæmi, leukopeni, neutropeni eller trombocytopeni af andre årsager end reumatoide årsager. I tilfælde af alvorlige hæmatologiske reaktioner, inklusive pancytopeni, skal behandling med leflunomid og enhver samtidig myelosuppressiv behandling afbrydes, og en leflunomidudvaskningsprocedure skal påbegyndes.

3 Laboratorietest ALAT (SGTP) skal tjekkes og en komplet blodcelletælling udføres før initiering af leflunomid og med intervaller på to uger i de første 6 måneder af behandlingen og derefter med intervaller på 8 uger. Ved ALAT-elevationer mellem 2 og 3 gange ULN kan en dosisreduktion til 10 mg/dag måske muliggøre fortsat indgivelse af Leflunomide medac under ugentlig overvågning. Hvis elevationer af ALAT (SGTP) over det dobbelte af den øvre grænse for normalværdi varer ved eller der forekommer ALAT-elevationer over 3 gange den øvre grænse for normalværdi, skal behandlingen med leflunomid afbrydes og udvaskningsprocedurer initieres. Det anbefales at overvågning af leverenzymer fortsætter efter afbrydelsen af leflunomid indtil niveauerne for leverenzymer er blevet normale. Kontraindikation ved graviditet Graviditet skal være udelukket før behandlingen med leflunomid påbegyndes. Leflunomid er kontraindikeret hos gravide kvinder og hos fødedygtige kvinder som ikke anvender en pålidelig kontraception. Graviditet skal undgås under behandling med leflunomid eller indtil lægemiddelelimineringsproceduren efter behandlingen med leflunomid er afsluttet. Dyrestudier har antydet at Leflunomide medac kan forøge risikoen for fosterdød eller teratogene virkninger. Fødedygtige kvinder Påbegynd ikke Leflunomid medac før de følgende trin er gennemført: Graviditet er udelukket. Bekræft at der anvendes pålidelig kontraception. Rådgiv udførligt patienten om muligheden for alvorlige fosterskader.

4 Patienten skal instrueres om at hvis der er nogen forsinkelse af menstruationens start eller nogen anden grund til mistanke om graviditet, skal patienten straks underrette lægen med henblik på graviditetsprøve, og såfremt denne er positiv, skal lægen og patienten diskutere risikoen i forbindelse graviditeten. Det er muligt at en hurtig sænkning af det aktive stofskifteprodukts niveau i blodet ved indledning af den lægemiddelelimineringsprocedure der er beskrevet nedenfor, ved den første forsinkelse af menstruation kan formindske risikoen for fosteret fra leflunomid. Kvinder på Leflunomid medac som ønsker at blive gravide For kvinder som behandles med leflunomid og ønsker at blive gravide, anbefales en af de følgende procedurer for at sikre at fosteret ikke udsættes for toksiske koncentrationer af A771726, det aktive stofskifteprodukt af leflunomid. Venteperiode: Efter en 2-årig venteperiode måles plasmakoncentrationen af A for første gang. Derefter skal plasmakoncentrationen af A fastslås igen efter et interval på mindst 14 dage. Hvis begge plasmakoncentrationer er under 0,02 mg/l, forventes ingen teratogen risiko. Udvaskningsprocedure: Efter enhver af de to udvaskningsprocedurer (se nedenfor) kræves verificering ved 2 separate test med et interval på mindst 14 dage samt en venteperiode på halvanden måned mellem den første forekomst af en plasmakoncentration under 0,02 mg/l og befrugtning. Oplysninger til mænd Mandlige patienter bør være klar over muligheden for fosterforgiftning overført via manden. Pålidelig kontraception under behandling med leflunomid bør også garanteres. For at minimere enhver mulig risiko bør mænd som ønsker at blive fædre, overveje at afbryde

5 brugen af leflunomid og påbegynde en udvaskningsprocedure (se nedenfor). Efter udvaskningsproceduren måles plasmakoncentrationen af A for første gang og så igen efter et interval på mindst 14 dage. Hvis begge plasmakoncentrationer er under 0,02 mg/l, og efter en venteperiode på mindst 3 måneder, er risikoen for fosterforgiftning meget lav. Rådgivning For yderligere oplysninger om A målingerne kan man ringe til nr eller skrive til Risiko for infektion Leflunomid medac er kontraindikeret hos immunforsvarskompromitterede patienter. Leflunomid medac er kontraindikeret hos patienter med kraftige infektioner Ligesom andre midler med immunosuppressivt potentiale kan leflunomid forøge modtageligheden over for infektioner, inklusive opportunistiske infektioner. Således kan den generelle hyppighed af infektioner forøges (især rhinitis, bronkitis og lungebetændelse). Infektioner kan være af mere alvorlig grad og kan derfor kræve tidlig og kraftig behandling. I tilfælde af kraftige og ukontrollerede infektioner kan det være nødvendigt at afbryde behandlingen med leflunomid og gennemføre udvaskningsproceduren. Sjældne tilfælde af progressiv multifokal leukoencefalopati (PML) er blevet rapporterer hos patienter som tager leflunomid blandt andre immunosuppressive midler. Patienter med tuberkulinreaktivitet skal overvåges omhyggeligt på grund af risikoen for genaktivering af tuberkulose.

6 Kombination med andre DMARD er: Leflunomid kan virke synergistisk eller additivt i kombination med andre hepatotoksiske eller hæmotoksiske DMARD er, f.eks. methotrexat. Ledsagende behandling med andre DMARD er er ikke tilrådelig. Udvaskningsprocedurer: Efter at behandling med leflunomid er ophørt: Colestyramin 8 g gives 3 gange dagligt i en periode på 11 dage. Alternativt gives 50 g pulveriseret aktivt kul 4 gange dagligt i en periode på 11 dage. Varigheden kan modificeres afhængigt af kliniske variabler eller laboratorievariabler. Både colestyramin og pulveriseret aktivt kul kan påvirke absorptionen af østrogener og progestogener således at pålidelig kontraception med orale antikonceptionsmidler muligvis ikke er garanteret under udvaskningsproceduren med colestyramin eller pulveriseret aktivt kul. Anvendelse af alternative svangerskabsforebyggende metoder anbefales. Forkortelser ALAT: alanin-aminotransferase (tidligere GPT: glutamat-pyrovat-transaminase) AST: aspartat-aminotransferase (tidligere GOT: glutamat-oxalacetat-transaminase)

7 Pakningsstørrelser Leflunomide medac 10 mg, 100 tabl. 20 mg, 30 tabl. 20 mg, 100 tabl.

8 Leflunomide medac, API KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver filmovertrukken tablet indeholder 10 mg leflunomid. Hver filmovertrukken tablet indeholder 20 mg leflunomid. LÆGEMIDDELFORM Filmovertrukken tablet. Hvid til næsten hvid, rund filmovertrukken tablet med en diameter på ca. 6 mm. Hvid til næsten hvid, rund filmovertrukken tablet med en diameter på 8 mm og en delekærv på den ene side af tabletten. Tabletten kan deles i to lige store dele. Terapeutiske indikationer Leflunomid er indiceret ved behandling af voksne patienter med: aktiv reumatoid artrit som et sygdomsmodificerende antireumatisk middel (s.k. DMARD). Nylig eller samtidig behandling med hepatotoksiske eller hæmatotoksiske DMARD s (f.eks. methotrexat) kan være forbundet med en øget risiko for alvorlige bivirkninger, hvorfor iværksættelse af leflunomidbehandling nøje må overvejes med hensyn til disse risiko/benefit aspekter. Endvidere kan det at skifte fra leflunomid til et andet DMARD uden at følge udvaskningsproceduren også øge risikoen for alvorlige bivirkninger selv lang tid efter præparatskiftet. Dosering og indgivelsesmåde Behandlingen bør initieres og overvåges af specialister med særligt kendskab til behandling af reumatoid artrit. Dosering Leflunomidbehandling indledes med en startdosis på 100 mg én gang daglig i 3 dage. Den anbefalede vedligeholdelsesdosis er mg leflunomid en gang daglig for reumatoid artrit. Patienter kan starte vedligeholdelsesdosis på 10 eller 20 mg afhængig af alvorligheden (aktiviteten) af sygdommen. Pædiatriske patienter Leflunomide medac anbefales ikke til behandling af patienter under 18 år.

9 Administrering Leflunomide medac tabletter skal synkes hele med tilstrækkelig væskemængde. Absorptionen af leflunomid påvirkes ikke af samtidig fødeindtagelse. Kontraindikationer Overfølsomhed over for det aktive stof (specielt tidligere Stevens-Johnson syndrom, toksisk epidermal nekrolyse, erythema multiforme), jordnødder eller soja eller nogle af de øvrige indholdsstoffer i tabletterne. Patienter med nedsat leverfunktion. Patienter med svær immundefekt, f.eks. AIDS. Patienter med alvorlig nedsat knoglemarvsfunktion eller markant anæmi, leukopeni, neutropeni eller trombocytopeni, som skyldes andre årsager end reumatoid artrit. Patienter med alvorlige infektioner. Patienter med moderat til svær nyreinsufficiens, da der ikke findes tilstrækkelig klinisk erfaring hos denne patientgruppe. Patienter med svær hypoproteinæmi, f.eks. ved nefrotisk syndrom. Gravide kvinder eller kvinder i den fertile alder, som ikke anvender sikker kontraception under behandling med leflunomid og efterfølgende så længe plasmakoncentrationerne af den aktive metabolit er mere end 0,02 mg/l. Graviditet skal udelukkes, inden behandling med leflunomid påbegyndes. Ammende kvinder. Særlige advarsler og forsigtighedsregler (vedrørende brugen) Samtidig administration af hepatotoksiske eller hæmatotoksiske DMARD s (f.eks. methotrexat) er ikke tilrådelig. Leflunomids aktive metabolit, A771726, har en lang halveringstid på sædvanligvis 1-4 uger. Alvorlige bivirkninger kan forekomme selv efter ophør med leflunomid behandlingen (f.eks. hepatotoksisitet, hæmatotoksisitet eller allergiske reaktioner). Såfremt sådanne bivirkninger optræder eller hvis A af eller anden årsag behøves clearet fra kroppen hurtigt, skal udvaskningsproceduren følges. Proceduren kan gentages hvis klinisk nødvendigt.

10 Graviditet og amning Den aktive metabolit af leflunomid, A mistænkes for at forårsage alvorlige medfødte misdannelser ved indgivelse under graviditet. Leflunomide medac er kontraindiceret under graviditet Dyreforsøg indikerer, at leflunomid og dets metabolitter passerer over i modermælken. Ammende kvinder må derfor ikke behandles med leflunomid. Bivirkninger De hyppigst indrapporterede bivirkninger som almindelige bivirkninger ( 1/100, < 1/10) ved behandling med leflunomid er: mild blodtryksstigning, leukopeni, paræstesi, hovedpine, svimmelhed, diarré, kvalme, opkastning, påvirkniger i mundslimhinderne, (f.eks. aftøs stomatitis, mundsår), abdominalsmerter, øget hårtab, eksem, udslæt (inklusive maculopapulært udslæt), pruritus, tør hud, seneskedehindebetændelse, øget CPK, anoreksi, vægttab (sædvanligvis ubetydeligt), asteni, milde allergiske reaktioner og stigning i leverparametre (transaminaser særligt ALAT), mindre hyppigt gamma-gt, basisk fosfatase og bilirubin). SPC, version date: Produktinformation:

11 Egne bemærkninger _

12 DK Links til hjemmesider DLI: Legemiddelstyrelsen: Dansk Reumatologisk Selskab: Sundhedsstyrelsen: Medac Boks 120, SE Varberg Tlf: +46 (0) Fax: +46 (0) Hjemmeside: DK 034/062011

140620_V18.0_Thal_EU_PI_DA

140620_V18.0_Thal_EU_PI_DA 1. LÆGEMIDLETS NAVN Thalidomide Celgene 50 mg hård kapsel. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver kapsel indeholder 50 mg thalidomid. Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1. 3. LÆGEMIDDELFORM

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Concerta, depottabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Concerta, depottabletter 7. januar 2014 PRODUKTRESUMÉ for Concerta, depottabletter 0. D.SP.NR. 21448 1. LÆGEMIDLETS NAVN Concerta 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 18 mg: En depottablet indeholder 18 mg methylphenidathydrochlorid.

Læs mere

Zyvoxid, infusionsvæske, opløsning

Zyvoxid, infusionsvæske, opløsning Produktinformation for Zyvoxid (Linezolid) Infusionsvæske 2 mg/ml Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 00 73 78 Infusionsvæske 2 mg/ml 300 ml x 10 Dagsaktuel pris findes

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Gabapentin Pfizer, hårde kapsler

PRODUKTRESUMÉ. for. Gabapentin Pfizer, hårde kapsler Produktinformation for Gabapentin "Pfizer" (Gabapentin) Kapsler, 300 og 400 mg. Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 37 45 96 Kapsler 300 mg 50 94 94 Kapsler 300 mg 57 95 80 Kapsler 400

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Tafil, tabletter. Hjælpestoffer: Tafil 0,25 mg, 0,5 mg og 1 mg indeholder 96 mg lactose. Tafil 2 mg indeholder 192 mg lactose.

PRODUKTRESUMÉ. for. Tafil, tabletter. Hjælpestoffer: Tafil 0,25 mg, 0,5 mg og 1 mg indeholder 96 mg lactose. Tafil 2 mg indeholder 192 mg lactose. Produktinformation for Tafil (Alprazolam) Tabletter 0,25, 0,5, 1 og 2 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 07 38 25 Tabletter 0,25 mg 07 38 41 Tabletter 0,25 mg 07 38 58 Tabletter 0,5

Læs mere

22. december 2014 PRODUKTRESUMÉ. for. Loette 28, filmovertrukne tabletter 0. D.SP.NR. 20044. 1. LÆGEMIDLETS NAVN Loette 28

22. december 2014 PRODUKTRESUMÉ. for. Loette 28, filmovertrukne tabletter 0. D.SP.NR. 20044. 1. LÆGEMIDLETS NAVN Loette 28 Produktinformation for Loette 28 (levonorgestrel+ethinylestradiol) filmovertrukne tabl. 0,10+0,02 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 52 56 18 filmovertrukne tabl 0,10+0,02 mg Pakningsstørrelse

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Mini-Pe, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Mini-Pe, tabletter Produktinformation for Mini-Pe (Norethisteron) Tabletter 0,35 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 17 53 23 Tabletter 0,35 mg 3 x 28 stk. (blister) Dagsaktuel pris

Læs mere

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Denne information findes i 2 udgaver. Hvis du har købt en pakning med op til 20 tabletter, skal du læse den information, der starter

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Selincro 18 mg filmovertrukne tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Én filmovertrukket tablet indeholder 18,06 mg nalmefen (som hydrochloriddihydrat).

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Sinquan, kapsler, hårde. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Doxepin 10 mg, 25 mg og 50 mg som doxepinhydrochlorid.

PRODUKTRESUMÉ. for. Sinquan, kapsler, hårde. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Doxepin 10 mg, 25 mg og 50 mg som doxepinhydrochlorid. Produktinformation for Sinquan (Doxepin) 25 og 50 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 15 19 28 Kapsler 25 mg 50 69 72 Kapsler 50 mg Pakningsstørrelse 100 stk 100 stk Dagsaktuel pris

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Mindiab, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Mindiab, tabletter Produktinformation for Mindiab (Glipizid) Tabletter 5 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 47 14 25 Tabletter 5 mg 01 28 98 Tabletter 5 mg Pakningsstørrelse 100 stk. 250 stk. Dagsaktuel

Læs mere

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) pr. dosis.

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) pr. dosis. Produktinformation for Dynastat (Parecoxib) Pulver til injektionsvæske, opl. 40 mg. Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 00 92 14 Pulver til injektionsvæske, opl. 40 mg Pakningsstørrelse

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil Zapp, filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil Zapp, filmovertrukne tabletter 7. januar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Panodil Zapp, filmovertrukne tabletter 0. D.SP.NR. 20501 1. LÆGEMIDLETS NAVN Panodil Zapp 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 500 mg paracetamol.

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Cholestagel 625 mg filmovertrukne tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 625 mg colesevelam hydrochlorid (i det følgende

Læs mere

Dansk Multipel Sclerose Gruppes Retningslinier for anvendelse af andetvalgs-præparaterne Tysabri (natalizumab) og Gilenya (fingolimod) Maj 2011

Dansk Multipel Sclerose Gruppes Retningslinier for anvendelse af andetvalgs-præparaterne Tysabri (natalizumab) og Gilenya (fingolimod) Maj 2011 Dansk Multipel Sclerose Gruppes Retningslinier for anvendelse af andetvalgs-præparaterne Tysabri (natalizumab) og Gilenya (fingolimod) Maj 2011 BEHANDLINGREGLER Behandling med Tysabri og Gilenya er af

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN PHEBURANE granulat, 483 mg/g 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hvert gram af granulatet indeholder 483 mg natriumphenylbutyrat. Hjælpestof(fer), som

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN ABILIFY 5 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 5 mg aripiprazol. Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Temesta, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Temesta, tabletter Produktinformation for Temesta (Lorazepam) Tabletter 1 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 09 75 88 Tabletter 1 mg 09 75 99 Tabletter 1 mg Pakningsstørrelse 30 stk. (blister) 100 stk.

Læs mere

ZYPADHERA 405 mg pulver og solvens til depotinjektionsvæske, suspension

ZYPADHERA 405 mg pulver og solvens til depotinjektionsvæske, suspension 1. LÆGEMIDLETS NAVN ZYPADHERA 405 mg pulver og solvens til depotinjektionsvæske, suspension 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hvert hætteglas indeholder olanzapinpamoatmonohydrat svarende til

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Metex Pen Methotrexat

Indlægsseddel: Information til brugeren. Metex Pen Methotrexat Indlægsseddel: Information til brugeren Metex Pen Methotrexat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Gem indlægssedlen. Du

Læs mere

Armour Thyroid (Thyroid tablets, USP)

Armour Thyroid (Thyroid tablets, USP) Armour Thyroid (Thyroid tablets, USP) Brug ikke Armour Thyroid alene, eller sammen med andre lægemidler til behandling af fedme, eller at tabe sig. Forkert brug af Armour Thyroid kan forårsage alvorlige

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Burinex, tabletter. Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Lactose

PRODUKTRESUMÉ. for. Burinex, tabletter. Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Lactose PRODUKTRESUMÉ for Burinex, tabletter 0. D.SP.NR. 02996 1. LÆGEMIDLETS NAVN Burinex 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Bumetanid 2 mg Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Lactose

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Puregon 50 IE/0,5 ml injektionsvæske, opløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Et hætteglas indeholder 50 IE rekombinant follikelstimulerende hormon

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Cholestagel 625 mg filmovertrukne tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 625 mg colesevelam hydrochlorid (i det følgende

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN ZYPREXA VELOTAB 5 mg smeltetablet 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver ZYPREXA VELOTAB 5 mg smeltetablet indeholder 5 mg olanzapin. 3. LÆGEMIDDELFORM

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Lyrica 25 mg hårde kapsler 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 hård kapsel indeholder 25 mg pregabalin. Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom

Læs mere

4.1 Terapeutiske indikationer

4.1 Terapeutiske indikationer 1. LÆGEMIDLETS NAVN JANUMET 50 mg/850 mg filmovertrukne tabletter. JANUMET 50 mg/1.000 mg filmovertrukne tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 50 mg sitagliptin (som

Læs mere

27. maj 2015 PRODUKTRESUMÉ. for. Synjardy 5 mg/1000 mg filmovertrukne tabletter

27. maj 2015 PRODUKTRESUMÉ. for. Synjardy 5 mg/1000 mg filmovertrukne tabletter 27. maj 2015 PRODUKTRESUMÉ for Synjardy 5 mg/1000 mg filmovertrukne tabletter Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og

Læs mere