Socialpolitik. Børn og unge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Socialpolitik. Børn og unge"

Transkript

1 Socialpolitik Børn og unge

2 Indledning Dette program omfatter børn og unge, som har specielle behov og adskiller sig fra normalområdet. Fælles for CenterPartiets politiske programmer på det sociale område er at forebygge begrænsninger i børnenes udviklings- og livsmuligheder, at børn mistrives, at deres livskvalitet reduceres, og at børn og unge bliver socialt udsatte og/eller kriminelle. Det socialpolitiske program skal kompensere herfor, så disse børn kan få samme muligheder, som alle andre børn i Danmark. Barnet risikerer at blive socialt udsat, når forældrene eksempelvis går fra hinanden, er voldelige, udsætter barnet for incest, har sociale vanskeligheder, er eller bliver psykisk syge eller misbrugere. Den negative sociale arv forstærkes, og barnets normale udvikling og muligheder i livet svækkes. Formålet med det socialpolitiske program er at sikre en indsats overfor udsatte børn og unge, så risikoen for, at de og deres familier ender i en situation med særlige foranstaltninger og tvangsanbringelse, minimeres. Formålet er desuden, at tvangsfjernelser og -anbringelser håndteres bedst muligt, når det ikke længere kan forsvares, at barnet bliver i hjemmet. Barnet er et ligeværdigt menneske, som har krav på og ret til at få samme muligheder i livet, som de børn, hvis forældre ikke går fra hinanden, bliver arbejdsløse, psykisk syge eller misbrugere. Barnet er ligeledes pårørende til mindst én forælder. Vi er som samfund forpligtet til at undersøge alle muligheder for først at imødekomme barnets tarv, og dernæst forældrenes, så vi sikrer disse medmenneskers trivsel. Denne prioritering af barnet før forælderen sker ud fra princippet om, at alle er unikke og skal have lige muligheder. Forældre kan på grund af deres livssituation have svært ved at tage ansvar for sig selv og dermed også for at påtage sig det nødvendige forældreansvar. De kan have svært ved at drage omsorg for og give barnet et tilstrækkeligt godt livsmiljø med tryghed og tillid, så barnet kan udforske, erfare og udvikle sig, så de får samme mulighed for at vokse og finde glæde og mening med livet som deres jævnaldrende. CenterPartiet vil en helhedsorienteret omsorg for de pårørende til den syge børn som voksne. Programmet er delt op i en generel del (1), en del der handler om indsatsen overfor børnene (2) og sidst, en del der handler om indsatsen overfor forældrene (3).

3 Del 1: En samlet indsats med tilstrækkelige ressourcer Betydningen af tilstrækkelige ressourcer er essentiel, da børns forhold er et følelsesbetonet område, der har vidtrækkende menneskelige, sociale og økonomiske konsekvenser for alle de involverede parter. Der skal sikres de rette mennesker med de rette kompetencer, så der udarbejdes individuelle tilbud. De rette omsorgspersoner skal være til stede, så tiltag og intentioner om retfærdighed, ligeværd og gode livsmuligheder for at udvikle sig kan gennemføres. Udgangspunktet er den etiske fordring, som betoner det ansvar, vi har i forhold til børnene og for de mennesker, som skal tage sig af børn og forældre i de valgte tilbud. - At kommunerne sikres muligheder for at forebygge, at børn og unge risikerer at blive socialt udsatte, og får mulighed for at bryde en negativ social arv. - At indsatsen tilbydes tidligt, så de berørte børn kan klare sig godt senere i livet. - Oprette er socialt rejsehold til at følge og støtte familier på tværs af kommunegrænser. - Inddrage de frivillige foreninger og organisationer, som har med udsatte børn og familier at gøre, så deres erfaring og ekspertise på området anvendes om nødvendigt på tværs af kommunegrænser. - Give mulighed for at etablere børnecentre, der samordner den tværfaglige indsats på børn- og unge-området i én virksomhed. - Sikre kommunerne tilstrækkelige økonomiske og faglige ressourcer til at gennemføre politikken på området. - Sikre, at økonomiske hensyn viger for menneskelige værdier som respekt for menneskeliv, retfærdighed, ligeværdighed og gode livs- og udviklingsmuligheder. Ud fra disse værdier og faglige overvejelser vurderes, hvad der er bedst for barnet. - Oprette en statslig økonomisk pulje til finansiering af området, så pengene følger barnet/familierne på tværs af kommunegrænser. Det forebygger, at kommuner presses til at tænke i økonomi og kassetænkning, og i stedet har fokus på indsatsen for at støtte børnene og familierne. En tidlig indsats En tidlig indsats giver barnet større mulighed for at klare sig godt senere i livet. Den tidlige indsats kan bl.a. opfyldes ved, at de, der møder barnet, ser og hører dets signaler og reagerer ved at underrette kommunen, når minimum ét af disse kriterier er til stede: - Information eller begrundet mistanke om vold (fysisk og psykisk) i hjemmet hos en gravid/forælder. - Information eller begrundet mistanke om misbrug hos en gravid/forælder. - Ulovligt fravær fra skole gennem længere tid. - Anmeldelse og/eller anklage om grovere kriminalitet hos en gravid/forælder. - Alvorlig psykiatrisk lidelse hos en gravid/forælder. - Gravide/forældre med sociale problemer. - Hvis barnet på anden måde lider overlast, er i fare eller mangler omsorg. Kommunerne forpligtes til straks at reagere på og undersøge ALLE underretninger til bunds. Der igangsættes en tilbundsgående, tværfaglig undersøgelse af alle underretninger og alle forhold omkring barnet og familien. Og der træffes en tværfaglig beslutning fra pædagoger og psykologer, så de rette, individuelle foranstaltninger, kan iværksættes for at varetage barnets tarv.

4 Det skal vurderes, om barnet skal fjernes fra forældre, eller der er mulighed for, at familien og barnet selv helt eller delvis med pædagogisk støtte kan klare sig i hjemmet. Forældrene skal samtidig tilbydes støtte, hvis det vurderes muligt. Kan barnet ikke blive i familien, skal der tages en tværfaglig beslutning om, hvor barnet skal hen. Plejefamilie, døgninstitution, fuldtids-dagtilbudsplads, professionel plejefamilie eller lignende skal indgå i vurderingen. Forebyggelse og en tidlig indsats kan give kommunerne et langsigtet økonomisk incitament. Anbringelser udenfor hjemmet eller støtte i hjemmet? CenterPartiet går ikke ind for, at menneskelig omsorg og menneskeliv værdisættes i kroner og øre. De nødvendige ressourcer til såvel forebyggelse som indsats overfor børn og unge skal indgå i aftalerne mellem stat og kommuner. CenterPartiet vil værne om disse unge menneskeliv og deres familier. Nomadefamilier Samarbejdet på tværs af kommunegrænser skal øges i forbindelse med nomadefamilier, så de ikke flytter videre til en anden kommune, når de kommer i en kommunes søgelys. CenterPartiet ønsker et rejsehold til at følge nomadefamilierne, forebygge flytning, og sikre en statslig pulje til formålet. Klientgørelse og retssikkerhed for familierne Familier, der selv henvender sig til kommunen med behov for støtte til barnet/familien, føler sig ofte forfulgt og dømt på forhånd, hvorfor de vælger at fraflytte kommunen. Er de én gang kommet i kommunens søgelys, føler de sig stemplet som dårlige forældre/dårlig familie. Enhver anbringelse skal foregå efter en nøje vurdering, så familierne ved flytning til ny kommune får ret til gratis at modtage juridisk bistand til at gennemgå sagen på ny. CenterPartiet vil - Oprette et socialt rejsehold til at følge og støtte familier på tværs af kommunegrænser. - At pengene skal følge familierne på tværs af kommunegrænser, så kommuner har fokus på indsatsen for at støtte familierne. - Sikre, at en uafhængig jurist gratis tilknyttes familierne for at gennemgå sagen på ny. - Inddrage de frivillige foreninger og organisationer, som har erfaring og ekspertise på området.

5 Del 2: Tvangsanbringelse af børn og unge Anbringelse udenfor hjemmet Økonomiske overvejelser må ikke være styrende for beslutningen, om et barn skal anbringes udenfor hjemmet. Anbringelse udenfor hjemmet er ikke det samme som at leve i en tryg opvækst hos raske, kærlige, omsorgsfulde forældre, som kan varetage deres forældreansvar. Børn og unge, som anbringes udenfor hjemmet, skal anbringes til noget bedre end det, de kom fra, og de skal have samme muligheder som ikke-anbragte børn og unge. Afgørelser om anbringelser skal træffes ud fra rent menneskelige, etiske, faglige og moralske overvejelser med det sigte at tjene barnets tarv bedst muligt. Den nødvendige økonomi skal prioriteres. Børnenes forhold under anbringelse De økonomiske vilkår for anbragte børn er i dag væsentlig dårligere end deres ikke-anbragte jævnaldrende. Det betyder en risiko for eksklusion udover den risiko, der allerede er på grund af deres familiemæssige og sociale situation. Børn og unge, som er anbragt på børnehjem/døgninstitution, har samme materielle behov som deres ikke-anbragte jævnaldrende kammerater. CenterPartiet vil derfor sikre, at børnene fremover får samme økonomiske muligheder som deres andre jævnaldrende. (Der henvises til Kommunernes Landsforenings taksttabel for 2009) - At anbragte og ikke-anbragte børn og unge til enhver tid har lige økonomisk muligheder for fx at få ny beklædning, gaver og beløb til fritidsinteresser m.m. - Forebygge at anbragte børn og unge på grund af svage økonomiske forhold fristes til økonomisk kriminalitet. - At anbragte børn og unge sikres gode, voksne rollemodeller. Forebyggelse af tvangsanbringelse Støtte i hjemmet Socialforskningsinstituttets undersøgelser viser, at anbringelse væk fra biologiske forældre skader barnet/den unge. Den positive effekt udebliver. CenterPartiet vil derfor forebygge anbringelser væk fra biologiske forældre, og i stedet fokusere på støtte i hjemmet velvidende, at anbringelse udenfor hjemmet ikke kan afskaffes helt. Forældrene skal undervises i og uddannes til at være forældre, så de kan varetage barnets tarv før, under og efter fødslen. Forældrenes livssituation, helbredstilstand, misbrug eller socioøkonomiske faktorer må ikke være en begrænsende faktor for undervisningen. Barnet skal, så vidt det er muligt og forsvarligt, blive hos forældrene for at få den kærlighed og omsorg, forældrene er i stand til at give. Underviseren skal have det pædagogiske overblik og ansvar for barnets udvikling og tage over, når forældrene ikke magter at forvalte forældrerollen.

6 De involverede pædagoger skal vurdere, om støtte i hjemmet er det mest hensigtsmæssige i forhold til barnets tarv. Er det ikke tilfældet, iværksættes alternative løsninger umiddelbart. Støtte i hjemmet frem for anbringelse udenfor er at foretrække, når forældrenes tilstedeværelse er gavnlig for barnet, og forældrene vil og evner at samarbejde omkring barnet, så de kan vokse i forældrerollen. - Forebygge tvangsanbringelse ved at undervise og uddanne forældrene før og efter fødslen. - At barnet så vidt muligt bliver hos forældrene, så de kan modtage den kærlighed og omsorg, forældrene er i stand til at give. - At pædagogen skal have mulighed for at have det pædagogiske overblik og ansvar for barnets udvikling, når forældrene ikke er i stand til at varetage forældrerollen, og barnets tarv påvirkes negativt. - At de involverede fagpersoner vurderer, om støtten i hjemmet er mest hensigtsmæssig i forhold til barnets tarv. - Sikre, at alternative løsninger er en reel mulighed, hvis støtte i hjemmet ikke lykkes, og barnets tarv påvirkes negativt. Fordele for barnet ved støtte i hjemmet Barnet lærer sine forældre at kende, og dermed sine biologiske rødder. Pædagogen sikrer barnet den nødvendige omsorg uafhængigt af forældrenes evne til at udfylde forældrerollen tilstrækkeligt. Undervisningen af forældrene skal sikre, at forældrene bliver i stand til at øge det sunde og kærlige samvær med barnet. Den voksne omsorgsgiver skal varetage barnets interesser, så barnet får mulighed for at mærke forældrenes nærhed og kærlighed, der er af uvurderlig betydning for barnets videre liv og udvikling. Anbragte børn og unge mister denne mulighed for nærhed med forældrene. Ingen kan erstatte en forælders kærlighed, varme og nærvær. Pædagogernes rolle i hjemmet Pædagogen skal kunne tage sig af det daglige praktiske i hjemmet, den fysiske ydre omsorg for barnet sørge for mad, drikke, rent og passende påklædning. I forældrenes fravær skal pædagogen sikre, at barnet stimuleres. Den professionelle skal sørge for at rammerne er i orden, så forældrene har mulighed for at være til stede i relationen med barnet. Det samfundsøkonomiske aspekt ved støtte i hjemmet kontra anbringelse på institution/børnehjem Støtte i hjemmet betyder, at barnet får faste rammer. Barnet vil have én pædagog hos sig i hjemmet og vil således aldrig lades alene tilbage. Det kan medføre op til fem fuldtidsstillinger at støtte et barn og dets familie i familiens hjem afhængig af situationen. Støtten tildeles efter behov i relation til antal pædagoger og timer i døgnet. De økonomiske omkostninger vil svare til omkostningerne ved anbringelse af et barn på institution pr. år, uanset normering, og kontinuitet er bedre ved støtte i hjemmet.

7 - At der sikres økonomi, så støtte i hjemmet bliver et reelt alternativ for barnet og forældrene. - Sikre en tværfaglig vurdering af det konkrete behov for støtte i hjemmet. - Sikre alternative løsninger som f.eks. døgn-dagtilbudsplads, så der tages udgangspunkt i den enkelte families behov. Støtte til hele familien Socialforskningsinstituttet beskriver den socialpolitiske udfordring, at anbragte børn har betydelige helbredsmæssige, psyko-sociale og skolemæssige problemer, der kræver ekstraordinær indsats i barnets eget hjem, hvis børnene skal kompenseres med henblik på en positiv udvikling. Samtidigt beskrives forældrenes problemer. Indsatsen er således kompleks med behov for en tværfaglig og koordineret social indsats, hvis der skal ske forandringer i familiens liv. Socialforskningsinstituttet anbefaler, at forældrene skal ud af deres nuværende miljø og ind i et nyt, hvor de kan se andre forældre udøve heltidsforældreskab på et tilfredsstillende niveau. Den samfundsøkonomiske gevinst vil på sigt gavne det enkelte barn, ligesom indsatsen overfor forældrene vil være en samfundsmæssig økonomisk besparelse. CenterPartiet ønsker at forebygge den uhensigtsmæssige udvikling, der ses i dag. Børnene lever et barne-, ungdoms- og voksenliv med sociale problemer med risiko for psykiatriske diagnoser. Resultatet heraf er manglende mestringsevne, risiko for anbringelser, kriminalitet, fængselsophold, misbrug m.m., og mulighederne for at ændre den sociale arv forringes. Resultaterne af de nuværende indsatser er minimale, hvorfor der er behov for nytænkning. Ved at ændre indsatsen til støtte i familiens vante omgivelser i stedet for at anbringe barnet udenfor hjemmet reduceres barnets skader og uhensigtsmæssige udvikling, mens barnets mestringsevne øges. Familien skal tilbydes reelle valgmuligheder mellem støtte i hjemmet og fuldtids-dagtilbudsplads, før anbringelse uden for hjemmet overvejes. - Forebygge, at barnet anbringes udenfor hjemmet og dermed mister kontakten med sine forældre. - At forældre tilbydes undervisning i at være forældre og tage sig af et barn. - At pædagogen i hjemmet skal have mulighed for at have det pædagogiske overblik og ansvar for barnets udvikling. - At fagpersoner vurderer, om støtte i hjemmet er hensigtsmæssig. Støtte i hjemmet er at foretrække frem for anbringelse udenfor hjemmet, når der er mulighed for positiv udvikling for barnet, og at forældrene kan vokse i forældrerollen. - At familier, hvor det fagligt og menneskeligt er forsvarligt, får mulighed for at vælge mellem fuldtids-daginstitutionsplads, plejefamilie/adoption eller anbringelse uden for hjemmet. Når tvangsanbringelse er nødvendig af hensyn til barnets tarv I særlige tilfælde kan det være nødvendigt at tvangsfjerne børn fra de biologiske forældre. Det kan fx ske, når forældrene ikke udviser tilstrækkelig ansvarsfølelse og forståelse for barnets behov, eller når forældreskabet er begrænset i omfang og kvalitet, så det kan betegnes som fravær af forældreskab.

8 Det skal hver gang vurderes, hvad barnet fjernes til, når tvangsfjernelse skønnes nødvendig. Alternativer til anbringelse i døgninstitution fx plejefamilie/adoption, plads i fuldtidsdaginstitutioneller en anbringelse uden for hjemmet skal overvejes hver gang. Permanente løsninger findes inden for den første måned, når barnet fjernes akut. - Sikre barnet og forældrene reelle valgmuligheder (fuldtidsinstitutionsplads, plejefamilie/ adoption eller anbringelse udenfor hjemmet), når tvangsfjernelse skønnes nødvendig. - Sikre individuelle løsninger. - Sikre beslutninger, der fører til, at barnet får mulighed for at bryde sin sociale arv. - Sikre, at økonomi ikke bliver den afgørende faktor ved valg af indsatsen overfor barnet og forældrene, men alene hensynet til barnets tarv. - At barnet efter alder og modenhed stilles realistiske udsigter til anbringelsens varighed. - At de professionelle under særlige omstændigheder har beføjelse til at træffe afgørelser om barnets hverdag, herunder spørgsmålet om behov for skoleskift. - At hensynet til barnets tarv vejer tungere end hensynet til forældrene, når det i samarbejdet mellem de professionelle og familien skønnes, at forældrene ikke er i stand til at varetage barnets tarv. - At beslutning om anbringelse revurderes hvert 5. år med henblik på permanente løsninger. Anbringelse i fuldtids-dagtilbud Forældre kan af forskellige årsager være ude af stand til at give deres barn den fornødne omsorg og stimulering permanent eller i en afgrænset periode. Den essentielle forælder-barn kontakt bliver kompromitteret med risiko for social eksklusion. Alternativ til en traditionel institutionsanbringelse kan være anbringelse i fuldtids-dagtilbud, når barnet ikke er i fare i hjemmet. Fordelene ved anbringelse i fuldtids-dagtilbud kontra traditionel anbringelse i døgninstitution er mange. Forælder-barn relationen fastholdes, så barnet fortsat oplever forælder-kontakten og forbliver i sit vante nærmiljø. Barnet stimuleres og får basal omsorg. Daginstitutionspersonalet eller dagplejeren fungerer som ny voksen rollemodel for barnet, og forælderen kan spejle sig i en voksen-barn-relation. Personalet eller dagplejeren får mulighed for at overvære forælder-barn-kontakten og dels vejlede, dels vurdere, om kontakten udvikler sig i positiv eller negativ retning. Behovet for timetal kan tilrettelægges individuelt, og forælderens muligheder for at deltage helt eller delvis i dagsprogrammet vurderes. Forælderen eller forældrene fastholdes på arbejdsmarkedet. Og endelig er indsatsen økonomisk overskuelig.

9 - Sikre reelle valgmuligheder, når det ikke er til skade for barnet, så forælderen eller forældrene frivilligt kan vælge at sende deres barn i kommunalt dagtilbud. - Sikre kommunerne den nødvendige økonomi, så antal dagplejere med den nødvendige uddannelse til at varetage opgaven i relation til det enkelte barns og forælderens behov er til rådighed. Plejefamilier Plejefamilier kan være et godt alternativ til institutionsanbringelser. Plejeforældre skal derfor sikres bedst mulige vilkår til gavn for barnet. Kravet til en plejefamilie skal bl.a. være, at de møder barnet som et selvstændigt og unikt menneske, der har behov for hjælp og støtte for at udvikle sig til et helt menneske. Plejeforældre skal derfor sikres bedst mulige vilkår til gavn for barnet. - Sikre at anbringelse hos en plejefamilie bliver en reel mulighed, når valg af anbringelse skal besluttes. - Sikre, at de administrative processer begrænses, så bureaukrati ikke bliver en begrænsende eller forsinkende faktor. - Forebygge at anbringelse hos plejefamilie opleves som en ekskluderende faktor. - At plejeforældre skal kunne fastansættes. Det vil sikre en øget stabilitet og tryghed for barnet. - At socialpædagoger og mennesker med fagligt relevant uddannelse kan ansættes som konsulenter hos plejefamilierne, og at plejefamilier tilbydes supervision og fagligt relevante kurser og undervisning. - At plejefamilier og børn i pleje skal have samme vilkår som andre familier. - At fuldtidsanbringelse på daginstitution overvejes og anvendes før, man benytter sig af anbringelse uden for hjemmet. Efterværn Kontakten til plejefamilie, pædagoger, som har støttet i hjemmet, eller voksne relationer fra andet anbringelsessted skal ikke brydes som følge af aldersgrænse. Tidligere anbragte skal fortsat have kontakt til omsorgspersoner i lighed med andre unge, der flytter hjemmefra. Forpligtelserne overfor den unge skal fortsat være en reel mulighed, så netværket bevares. - Sikre, at relationelle bånd kan bevares uanset aldersgrænse, hvis det ønskes, og behovet er til stede. - Sikre, at forpligtelser overfor barnet/den unge kan opretholdes ved behov også efter en flytning. - Sikre, at anbragte børn får en egnet bolig eller bostøtte i det nødvendige antal timer, inden de forlader et anbringelsessted.

10 Del 3: Indsatsen som udløses af forældrenes forhold Når barnets forældre går fra hinanden Barnets bopælsforælder eller indehaveren af forældremyndigheden bliver ofte enlig forsørger, når et forældrepar går fra hinanden. Indkomsten på barnets bopæl falder markant. Ligesom forholdene for den forælder, der ikke har bopælspligten, forringes betydeligt. Forældremyndigheds- og samværssager indbringes for retten, når forældrene ikke selv kan løse forholdene og indgå aftale. I en forældremyndigheds- og/eller samværssag mellem to forældre skal retten have mulighed for at indkalde vidner, når retten finder, at det kan være relevant i henhold til beskyttelse af barnet. Statsforvaltningen har til formål at mægle mellem forældrene og finde den bedst mulige løsning for barnet. Statsforvaltningen har pligt til straks at videregive sagen og sagens akter til de sociale myndigheder og retten, når de bliver bekendt med, at en forælder har sociale problemer, manglende forælderevne, er misbruger, har en alvorlig psykiatrisk lidelse, er voldelig (såvel fysisk som psykisk) eller der er mistanke om, at barnet udsættes for incest. Indberetninger til Statsforvaltningen sker oftest enten via en forælders udsagn eller via aktindsigt i en forælders forhold. Enhver indberetning til de sociale myndigheder, som vedrører et barns trivsel, skal tages alvorligt og undersøges til bunds. Erkendes indberetningen til Statsforvaltningen ikke, overbringes den til retten, så en beslutning ikke udsættes til skade for både barn og forældre. - Sikre Statsforvaltningen fuld aktindsigt i forældrenes forhold, så alt, hvad der kan være af betydning for barnets tarv og trivsel, er tilgængeligt som grundlag for en afgørelse. - At børn af enlige forsørgere skal sikres lige økonomiske muligheder med andre børn. - At den forælder, der ikke har bopælspligten, sikres samme muligheder, som den forælder, der har bopælspligten. - At barnet så vidt muligt høres før en sag afgøres. Når et barns forælder er psykisk syg Barnets trivsel og familiens forhold undersøges, når en forælder får diagnosticeret en psykisk sygdom. Den, der stiller diagnosen, retter henvendelse til kommunens socialforvaltning, der herefter henvender sig til barnets netværk for at undersøge barnets trivsel og akutte behov. Det vurderes, om barnet har lidt eller er i risiko for at lide fysisk eller psykisk skade på grund af den syge forælders tilstand. Barnet skal om muligt informeres om forælderens sygdom og sygdommens betydning i forholdet til barnet. Forvaltningen vurderer hvilke foranstaltninger, der er relevante at sætte i værk i tilfælde af, at forælderen delvis eller slet ikke kan varetage forældreansvaret.

11 - At hensynet til barnet vægtes højere end hensynet til den psykisk syge forælder. - At barnet sikres en helhedsorienteret indsats. Når forældre er misbrugere Når det opdages, at et voksent menneske med børn er misbruger, skal der straks rettes henvendelse til kommunens socialforvaltning. Socialforvaltningen retter henvendelse til barnets netværk for at undersøge barnets trivsel og akutte behov. Det vurderes, om barnet har lidt eller er i risiko for at lide fysisk eller psykisk skade af misbrugerens påvirkning. Indsatsen skal tage hensyn til, om forælderen er i stand til at varetage det fulde forældreansvar overfor barnet, eller der skal ydes støtte i forhold til barnets tarv. Det kan være støtte i hjemmet, anbringelse uden for hjemmet eller lignende. Barnet skal om muligt informeres om forælderens misbrug og betydningen heraf i forholdet til barnet. - At barnets trivsel og familiens forhold undersøges, når en forælder er misbruger. - At hensynet til barnet vægtes højere end hensynet til den psykisk syge forælder. - At barnet sikres en helhedsorienteret indsats.

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

24-07-2014. Sagsnr. 2014-0021694. Dokumentnr. 2014-0021694-8. Sagsbehandler Mette Meisner

24-07-2014. Sagsnr. 2014-0021694. Dokumentnr. 2014-0021694-8. Sagsbehandler Mette Meisner KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer NOTAT Ambitioner for det sociale arbejde på ungeområdet Tæt på Familien - en omstilling af ungeområdet Børn og unge, der vokser op i en familie

Læs mere

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE ER REGLER KEDELIGE? NEJ! men de kan være svære at læse! Hvis du har interesse for samfundet, og indretningen

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Center for Social Service

Center for Social Service Der er situationer, hvor oplysninger om rent private forhold gerne må gives videre til en anden myndighed. Det gælder, når: forældrene (den eller dem der har forældremyndigheden) har givet skriftligt samtykke

Læs mere

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune.

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune. Internt notatark Social- og Sundhedsforvaltningen Stab for rådgivningsområdet Dato 7. oktober 2013 Sagsnr. 13/18875 Løbenr. 162191/13 Sagsbehandler Bettina Mosegaard Brøndsted Direkte telefon 79 79 27

Læs mere

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung.

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. LOVREGLER MED MENING Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. Bekendtgørelse om underretningspligt over for kommunen

Læs mere

Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1

Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1 Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1 Workshoppens program Hvordan identificerer man som jordemoder den socialt sårbare

Læs mere

Om Barnets Reform og barnets behov. - som vi ser det. November 2009

Om Barnets Reform og barnets behov. - som vi ser det. November 2009 Om Barnets Reform og barnets behov - som vi ser det November 2009 Om Barnets Reform og barnets behov som vi ser det Titel: Om Barnets Reform & barnets behov: Som vi ser det. Forfatter: Mie Daverkosen og

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Oprettelse af nyt visitationsudvalg for 0-6 års området NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund: Hvidovre Kommune søger hele tiden at udvikle kommunens tilbud til børn i udsatte positioner og deres familier. Det

Læs mere

Anbringelsesgrundlag for Aabenraa kommune 2015

Anbringelsesgrundlag for Aabenraa kommune 2015 Børn og Skole Børn og Familie Dato: 14. januar 2015 Sagsnr.: 11/22 469 Sagsbehandler: Christian Lorens Hansen Anbringelsesgrundlag for Aabenraa kommune 2015 Dette anbringelsesgrundlag blev vedtaget af

Læs mere

BØRNERÅDETS HØRINGSSVAR VEDR. BETÆNKNING OM RETSSIKKERHED I ANBRINGELSESSAGER NR. 1463

BØRNERÅDETS HØRINGSSVAR VEDR. BETÆNKNING OM RETSSIKKERHED I ANBRINGELSESSAGER NR. 1463 Side 1 af 5 Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K 1. marts 2006 BØRNERÅDETS HØRINGSSVAR VEDR. BETÆNKNING OM RETSSIKKERHED I ANBRINGELSESSAGER NR. 1463 Børnerådet takker for muligheden for

Læs mere

COK Magtanvendelse over for børn. Holbæk Kommune Den 12. august 2015

COK Magtanvendelse over for børn. Holbæk Kommune Den 12. august 2015 COK Magtanvendelse over for børn Holbæk Kommune Den 12. august 2015 Dagsorden Hvem bestemmer over barnet Barnet og barnets rettigheder Forældremyndigheden rettigheder og pligter Institutionens overtagelse

Læs mere

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Nordfyns Kommune har udarbejdet en Beredskabsplan til de ansatte til brug, hvis du i din arbejdsdag kommer i berøring med børn

Læs mere

Barnets Reform. Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl

Barnets Reform. Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl Barnets Reform Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl 1 Program Introduktion til barnets reform Forståelsesramme Udvalgte bestemmelser fra barnets reform i lov om social service Hvad mon ændringerne

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik

Sammenhængende børnepolitik Sammenhængende børnepolitik 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Den sammenhængende børnepolitik mål og målgrupper... 3 Det overordnede mål... 3 Hvad kendetegner tilbuddene

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Underretninger er udtryk for omsorg

Underretninger er udtryk for omsorg Underretninger er udtryk for omsorg Som fagperson har du et særligt ansvar for at handle, når du er bekymret for et barn En underretning er udtryk for omsorg for et barn. Denne pjece er en del af en kampagne,

Læs mere

Politik for de mindste Radikalt småbørnsudspil

Politik for de mindste Radikalt småbørnsudspil Politik for de mindste Radikalt småbørnsudspil 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Visionen... 1 Mål... 1 Tal... 1 Organisering... 2 Graviditeten... 2 Spædbarnet... 2 Det lille barn... 3 Børnehavebarnet...

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens 25-29 204 Social

Læs mere

Plejefamilieområdet. Spørgsmål og svar

Plejefamilieområdet. Spørgsmål og svar Plejefamilieområdet Spørgsmål og svar 1 Indhold Plejefamilien, hvem og hvordan 1. Hvad er en plejefamilie? 2. Hvad er formålet med at anbringe et barn i en plejefamilie? 3. Hvem kan blive plejefamilie?

Læs mere

rettighedskatalog Indsats- og fokusområder for Plejefamiiernes Landsforening (PLF)

rettighedskatalog Indsats- og fokusområder for Plejefamiiernes Landsforening (PLF) rettighedskatalog Indsats- og fokusområder for Plejefamiiernes Landsforening (PLF) 2 Plejefamilieområdet er et ganske særligt område. En lang række af de forhold vi arbejder under er ikke direkte sammenlignelige

Læs mere

Et tilbud om undervisning, social udvikling og et tæt familiesamarbejde

Et tilbud om undervisning, social udvikling og et tæt familiesamarbejde T O P S H Ø J Et tilbud om undervisning, social udvikling og et tæt familiesamarbejde T O P S H Ø J Familieinstitutionen Topshøj ApS. Topshøjvej 60. DK-4180 Sorø Tlf.: 57 83 12 21. topshoj@topshoj.dk.

Læs mere

HVAD SIGER LOVEN? SUNDHEDSLOVEN LOVGIVNING OM BØRN I DAGTILBUD

HVAD SIGER LOVEN? SUNDHEDSLOVEN LOVGIVNING OM BØRN I DAGTILBUD HVAD SIGER LOVEN? HVAD SIGER LOVEN? Som fagperson i Børne- Familieforvaltningen er der forskellige lovgivninger og bekendtgørelser, som danner rammen for indsatsen og vores samarbejde omkring børn og unge.

Læs mere

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Indholdsfortegnelse: Hvis mistanken retter sig mod en ansat... 5 Hvis mistanken retter sig mod en forælder/anden

Læs mere

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar.

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar. Voldspolitik Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Voldspolitikken, og den tilhørende

Læs mere

Et samvær med mor og far kan også være omsorgssvigt!

Et samvær med mor og far kan også være omsorgssvigt! Anna Rosenbeck Candy Psych.Klinisk Psykolog Specialist i børnepsykologi og supervision. Gl. Hareskovvej 329 Hareskovby 3500 Værløse Tel +45 24600942 annarosenbeck@gmail.com www.psykologannarosenbeck.dk

Læs mere

MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER

MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER Når familier med udsatte børn og unge flytter mellem kommuner Udgivet af: Socialministeriet Juni 2011 KOLOFON Af Socialministeriet Juni, 2011 Pjecen er alene udgivet elektronisk

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator August 2012 Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Retssikkerhed Tavshedspligt Tilsynet skal påse at tilbuddet 1 er bekendt

Læs mere

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER Reglerne om tavshedspligt og videregivelse af fortrolige oplysninger har stor praktisk betydning, da vi som medarbejdere i kommunen behandler mange personfølsomme

Læs mere

$%!!"!& & #( " +&,!" #$! "%,)%!% # $ %!)!" #, %& - "%%! & " #. - &!"!".! - #

$%!!!& & #(  +&,! #$! %,)%!% # $ %!)! #, %& - %%! &  #. - &!!.! - # ! " $!!"!&!"'""&& & ( "&""!)! *!"&& & &!" && ". " +& &&!&,!" $! "! ",)! $!)!", & - "! & ". - &!"!"!"& ".! -,/ 2 ! " 00. 0$ / 0+$ 00 012 $ 0 3 ' 3 +2 / 1, 4!" 4 /, 5 3( 6 /$ +0 5, + & ' ( +0!& +1 +' +5

Læs mere

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for:

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for: Indledning SUF Albertslund er et socialpædagogisk støtte- og behandlingstilbud til unge mellem 18 og ca. 35 år med sociale, adfærds, personlige, psykiske og/eller psykiatriske problemer. SUF Albertslund

Læs mere

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune Tilbudsdeklaration Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter Næstved Kommune Indholdsfortegnelse: Tilbudsdeklaration... 1 Præstehaven... 1 Socialpsykiatrisk Støttecenter... 1 Næstved Kommune... 1 Indholdsfortegnelse:...

Læs mere

HVORDAN STYRKER VI UNDERVISNINGEN AF DE BØRN, DER IKKE SKAL UNDERVISES I FOLKESKOLEN?

HVORDAN STYRKER VI UNDERVISNINGEN AF DE BØRN, DER IKKE SKAL UNDERVISES I FOLKESKOLEN? HVORDAN STYRKER VI UNDERVISNINGEN AF DE BØRN, DER IKKE SKAL UNDERVISES I FOLKESKOLEN? Konference på Christiansborg Onsdag den 25. september 2013 HVORDAN SER VI BØRNENE, ERFARINGER OG MULIGHEDER Geert Jørgensen,

Læs mere

131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7

131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7 131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7 Case - Ib 10 år Problematik omkring mulig skilsmisse - Drengen er utryg og uvidende omkring forældrenes situation. - Det fylder meget i hans liv

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Beredskab og retningslinjer Kultur og Familieforvaltningen www.skive.dk Indholdsfortegnelse: Indledning... s. 2 Bekymring, mistanke

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Anbringelse af Børn og Unge. Hvad du bør vide, når dit barn skal anbringes udenfor hjemmet

Anbringelse af Børn og Unge. Hvad du bør vide, når dit barn skal anbringes udenfor hjemmet Anbringelse af Børn og Unge Hvad du bør vide, når dit barn skal anbringes udenfor hjemmet Anbringelse At få et barn anbragt er en stor forandring både for barnet, - en stor der nu skal bo et nyt sted og

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens

Læs mere

Kender du et barn, der mistrives? Eller en ung, der har brug for hjælp?

Kender du et barn, der mistrives? Eller en ung, der har brug for hjælp? 2009 Kender du et barn, der mistrives? Eller en ung, der har brug for hjælp? Kender du et barn, der mistrives? Eller en ung, der har brug for hjælp? Aabenraa Kommune yder hjælp til børn, unge og familier

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Konference. Kan sundhedsfremme betale sig? Ved Dan Taxbøl Center for Socialt Ansvar

Konference. Kan sundhedsfremme betale sig? Ved Dan Taxbøl Center for Socialt Ansvar Konference Kan sundhedsfremme betale sig? Ved Dan Taxbøl Center for Socialt Ansvar Adm. og regnskabs service Egne aktiviteter: Center for Socialt Ansvar Rugekasse: Passions DataBasen Associerede partnere:

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr.

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr. Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel trin for trin. 1 Indhold NÅR ET BARN MISTRIVES...3 REGLER FOR UNDERRETNINGSPLIGT...4 HVAD GØR JEG VED MISTANKE OM MISTRIVSEL?...5 TRIN 1: KONTAKT TIL LEDER

Læs mere

Indhold. Forord 9. 1 At frembringe viden om praksis 13

Indhold. Forord 9. 1 At frembringe viden om praksis 13 Indhold Forord 9 1 At frembringe viden om praksis 13 Forholdet mellem teori og praksis 14 Viden som konstruktion 15 Teori om det sociale som analyseredskab 17 Forholdet mellem intention og handling 19

Læs mere

Omsorgspligt og magtanvendelse. Demensrådets temadag d. 31.10. 2013. Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss

Omsorgspligt og magtanvendelse. Demensrådets temadag d. 31.10. 2013. Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Omsorgspligt og magtanvendelse Demensrådets temadag d. 31.10. 2013 Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Selvbestemmelse Økonomiske forhold Personlige forhold Medmindre en lov siger noget andet Eller personen

Læs mere

Den professionelle bekymring. en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte

Den professionelle bekymring. en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte Den professionelle bekymring en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte 1 Indhold Forord 3 Indledning 4 Trin for trin sådan gør du, hvis du oplever, at

Læs mere

Udfordringer i Grønland

Udfordringer i Grønland STOF nr. 24, 2014 Udfordringer i Grønland Det grønlandske selvstyre tager kampen op mod landets mange sociale problemer. Det sker med en række initiativer, herunder oprettelse af et større antal familiecentre

Læs mere

Det tværfaglige samarbejde i. Fredensborg Kommune. Information til forældre

Det tværfaglige samarbejde i. Fredensborg Kommune. Information til forældre Det tværfaglige samarbejde i Fredensborg Kommune Information til forældre Kære Forældre Glade børn er fundamentet for arbejdet med børn og unge i Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune arbejder målrettet

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune Kontaktperso n Line Friis Brorholt/Cec ilie Engell Tlf. nr. 43686115/43686 525 Line.friis.brorholt@albertslund.dk/cecilie.engell@alb Mail.: ertslund.dk Skemaet er

Læs mere

Nye forældre til et barn med. udviklingshæmning. Få nyttige informationer og gode råd her

Nye forældre til et barn med. udviklingshæmning. Få nyttige informationer og gode råd her Nye forældre til et barn med udviklingshæmning Få nyttige informationer og gode råd her Forord Landsforeningen LEV er en forening for mennesker med udviklingshæmning og deres pårørende. Vi har i mere end

Læs mere

Allégårdens Rusmiddelpolitik

Allégårdens Rusmiddelpolitik Allégårdens Rusmiddelpolitik Ungecentret Allegården forholder sig aktivt til de anbragte unges brug af rusmidler. Det betyder, at unge, der bor på Allégården, kan forvente, at de kommer til at forholde

Læs mere

Radiografen & Underretningspligten

Radiografen & Underretningspligten Radiografen & Underretningspligten Indsæt forside billede Gorm Hansen Underretningspligt - Hvad er underretningspligt? - Præsentation af resultater fra bacheloropgave - Barrierer - Den gode underretning

Læs mere

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE FEBRUAR OKTOBER 2013 2014 Handleguides til fagpersoner ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb

Læs mere

Social Pædagogisk Indsats Team. "Hvordan håndterer vi de unge, der ikke vil i skole?"

Social Pædagogisk Indsats Team. Hvordan håndterer vi de unge, der ikke vil i skole? Social Pædagogisk Indsats Team "Hvordan håndterer vi de unge, der ikke vil i skole?" 1. Indledning SPIT har som en del af vores kontinuerlige udvikling besluttet at afholde jævnlige læringsmøder, som primært

Læs mere

En medarbejder henvender sig til dig på baggrund af a) egen oplevelse eller b) information fra andre. Bed medarbejderen nedskrive sin information

En medarbejder henvender sig til dig på baggrund af a) egen oplevelse eller b) information fra andre. Bed medarbejderen nedskrive sin information Leder konkret viden En medarbejder henvender sig til dig på baggrund af a) egen oplevelse eller b) information fra andre. Bed medarbejderen nedskrive sin information Indhent evt. mere viden i medarbejdergruppen

Læs mere

MÅRSLET ER ET GODT STED AT VOKSE OP...OG DET SKAL DET HELST BLIVE VED MED AT VÆRE

MÅRSLET ER ET GODT STED AT VOKSE OP...OG DET SKAL DET HELST BLIVE VED MED AT VÆRE MÅRSLET ER ET GODT STED AT VOKSE OP...OG DET SKAL DET HELST BLIVE VED MED AT VÆRE Denne folder er skrevet og udgivet af en gruppe voksne, som arbejder med børn og unge i Mårslet skoledistrikt se på bagsiden

Læs mere

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF)

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) Nærværende regelsæt er ændret af FMF s bestyrelse den 21. februar 2014. Ændringerne er angivet ved overstregninger i de hidtidige regler eller ved tilføjelser

Læs mere

De Sygeplejeetiske Retningslinjer Vedtaget på Dansk Sygeplejeråds kongres 20. maj 2014

De Sygeplejeetiske Retningslinjer Vedtaget på Dansk Sygeplejeråds kongres 20. maj 2014 De Sygeplejeetiske Retningslinjer Vedtaget på Dansk Sygeplejeråds kongres 20. maj 2014 INDHOLD Baggrund... 3 Grundlag... 3 Formål... 4 Sygeplejeetiske grundværdier... 5 Grundlæggende sygeplejeetiske principper...

Læs mere

Det er derfor vigtigt, at du som forælder er i stand til at rumme barnets reaktioner uanset hvor lettet eller ked af det, du selv er.

Det er derfor vigtigt, at du som forælder er i stand til at rumme barnets reaktioner uanset hvor lettet eller ked af det, du selv er. Børn og skilsmisse Uddrag fra Børns vilkår Bruddet Som forældre skal I fortælle barnet om skilsmissen sammen. Det er bedst, hvis I kan fortælle barnet om skilsmissen sammen. Barnet har brug for at høre,

Læs mere

Verdens Børns Grundlov

Verdens Børns Grundlov Verdens Børns Grundlov Populariseret og forkortet udgave af FNs Børnekonvention 1 I) Bø r n e k o n v e n t i on e n s rettigheder Artikel 1 Aldersgrænsen for et barn I Børnekonventionen forstås et barn

Læs mere

Program for temadagen

Program for temadagen Program for temadagen Præsentation af underviser, program og deltagere Jeres aktuelle udfordringer nedslag i virkeligheden Børneattester hvorfor og hvordan I er ikke alene - det gode samarbejde på tværs

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

Vejledning til alkoholpolitik for Klub området

Vejledning til alkoholpolitik for Klub området Vejledning til alkoholpolitik for Klub området Juli 2010 Baggrunden for en alkoholpolitik Man anslår, at ca. 225.000 børn/unge i Danmark vokser op i familier med alkoholmisbrug (Kilde: Børn bliver også

Læs mere

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa kommunes koordinationsforum vedr. forebyggelse af og håndtering af vold og seksuelle

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

Oplysninger om Familien som deltager i effekstudie Udsatte børnefamilier ved SFI

Oplysninger om Familien som deltager i effekstudie Udsatte børnefamilier ved SFI 4. KOPI AF ELEKTRONISK AFRAPPORTERINGSSKEMA TIL SAGSBEHANDLERE OG BEHANDLERE Oplysninger om Familien som deltager i effekstudie Udsatte børnefamilier ved SFI Kære sagsbehandler som deltager i SFI s effektstudie,

Læs mere

Voldspolitik Korskildeskolen

Voldspolitik Korskildeskolen Voldspolitik Korskildeskolen 1 Korskildeskolens voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme hændelser Indledning Korskildeskolen ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi

Læs mere

LOS OG FADD S SKOLEUNDERSØGELSE OG ANDRE AKTUELLE PROBLEMSTILLINGER. Mandag den 27. januar 2014. Geert Jørgensen

LOS OG FADD S SKOLEUNDERSØGELSE OG ANDRE AKTUELLE PROBLEMSTILLINGER. Mandag den 27. januar 2014. Geert Jørgensen LOS OG FADD S SKOLEUNDERSØGELSE OG ANDRE AKTUELLE PROBLEMSTILLINGER Mandag den 27. januar 2014 Geert Jørgensen INDHOLD Specialundervisning omfang og former Om anbragte børn og undervisning Om undersøgelsen

Læs mere

Udkast, 7. nov. 2013

Udkast, 7. nov. 2013 Udkast, 7. nov. 2013 Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven

Læs mere

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel Det Sociale Kapitel - i Region Midtjylland Region Midtjylland Det Sociale Kapitel 1. FORORD OG FORMÅL Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag, MED- og Arbejdsmiljøaftalen samt Personalepolitikken

Læs mere

Gør det noget det virker?

Gør det noget det virker? Familie & Evidens Center 1 Gør det noget det virker? Familie & Evidens Center Giver udsatte børn og unge et bedre liv 2 Indholdsfortegnelse 3 Allerød indholdsfortegnelse Brøndby Mød FEC Skole Forældre

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ for socialt belastede unge i alderen 12-18 år ucceshistorier De unge på karbyvej har mere end rigeligt at slås med. På trods af det kæmper vi os i fællesskab til den ene succes efter den anden. Vi er stolte,

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Vejledning i at holde netværksmøder - Til medarbejdere, der arbejder med børn og unge i Høje-Taastrup Kommune Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Netværksmødet Denne vejledning er

Læs mere

Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen. Tilsyn på børn- og unge området ÅRSRAPPORT 2012. Acadre 13/55071

Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen. Tilsyn på børn- og unge området ÅRSRAPPORT 2012. Acadre 13/55071 Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen Tilsyn på børn- og unge området ÅRSRAPPORT 22 Acadre 3/557 INDHOLD. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. 3. 4. 5. Indledning Lovgrundlag Tilsynsfrekvens Formål og metode

Læs mere

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Alkohol Alkoholbehandlingen Alkoholbehandlingen tilbyder medicinsk behandling, herunder abstinensbehandling, motiverende samtaler, kortlægning,

Læs mere

Professionel familiepleje

Professionel familiepleje Professionel familiepleje Nyt tiltag - En ny mulighed for anbringelse Professionel familiepleje åbner en ny mulighed for kommunernes anbringelse af børn og unge med særlige behov for pleje og omsorg. Professionel

Læs mere

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18 Indledning Motivation og hovedbudskab Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet Vi vil have alle med i fællesskabet og vi skal sikre en ansvarlig kommunal økonomi Holbæk Kommune står overfor store økonomiske

Læs mere

Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år

Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2013 Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år Plejefamilier Institutioner Opholdssteder Efterskoler og Kostskoler Godkendt i Kommunalbestyrelses

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde.

Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde. Et barn To forældre Rødby den 24. august 2007 Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde. Et barn To forældre ønsker herved at søge om et støttebeløb på kr.

Læs mere

OVERORDNET VOLDSPOLITIK

OVERORDNET VOLDSPOLITIK Vedtaget i SLU den 20. december 2006 OVERORDNET VOLDSPOLITIK Målgruppe Den overordnede voldspolitik er gældende for alle ansatte i Slagelse Kommune. Værdigrundlag Medarbejderne undgår at blive udsat for

Læs mere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere Familie og Børn Familieplejeafsnittet og rådgivere Emne Procedure for det personrettede tilsyn med anbragte børn og unge i plejefamilier, netværksfamilier, socialpædagogiske opholdssteder, døgninstitutioner,

Læs mere

Indsigt: Tvangsfjernelser

Indsigt: Tvangsfjernelser Indsigt: Tvangsfjernelser INDSIGT Erik Jappe Indsigt: Tvangsfjernelser Frydenlund Indsigt: Tvangsfjernelse 1. udgave, 1. oplag, 2004 Erik Jappe og Frydenlund ISBN: 87-7887-334-7 Tryk: Frydenlund grafisk

Læs mere

Styrk forældreansvaret for udsatte børn og unge. - et overblik over reglerne om forældre- og ungepålæg

Styrk forældreansvaret for udsatte børn og unge. - et overblik over reglerne om forældre- og ungepålæg Styrk forældreansvaret for udsatte børn og unge - et overblik over reglerne om forældre- og ungepålæg Styrk forældreansvaret for udsatte børn og unge - et overblik over reglerne om forældre- og ungepålæg

Læs mere

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Lov om social service 124-129 Juli 2014 Sagsnr. 12-7795 Dok.nr. 952226-12 1/20 Indholdsfortegnelse INDLEDNING: MAGTANVENDELSE SIDSTE LØSNING....

Læs mere

Krise-sorgplan. Vi har i MED-udvalget vedtaget Gladsaxe Kommunes omsorgsplan, som vi regner med alle gør sig bekendt med.

Krise-sorgplan. Vi har i MED-udvalget vedtaget Gladsaxe Kommunes omsorgsplan, som vi regner med alle gør sig bekendt med. Krise-sorgplan Vi har i MED-udvalget vedtaget Gladsaxe Kommunes omsorgsplan, som vi regner med alle gør sig bekendt med. For overskuelighedens skyld har vi lavet denne pjece med hovedpunkterne. Der vil

Læs mere

Forslag til revision af De Sygeplejeetiske Retningslinjer. Udarbejdet af Sygeplejeetisk Råd 2013

Forslag til revision af De Sygeplejeetiske Retningslinjer. Udarbejdet af Sygeplejeetisk Råd 2013 Forslag til revision af De Sygeplejeetiske Retningslinjer Udarbejdet af Sygeplejeetisk Råd 2013 INDHOLD Baggrund... 4 Grundlag... 4 Formål... 5 Sygeplejeetiske grundværdier... 6 Grundlæggende Sygeplejeetiske

Læs mere

Skal du. ADVODAN hjælper dig med juraen, så du og din familie kommer godt igennem skilsmissen. et netværk til forskel

Skal du. ADVODAN hjælper dig med juraen, så du og din familie kommer godt igennem skilsmissen. et netværk til forskel Skal du skilles? ADVODAN hjælper dig med juraen, så du og din familie kommer godt igennem skilsmissen. et netværk til forskel Kom ordentligt videre Når I vælger at gå fra hinanden, skal du og din ægtefælle

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Ulighed i sundhed - en udfordring for den udsatte borgers retssikkerhed

Ulighed i sundhed - en udfordring for den udsatte borgers retssikkerhed Ulighed i sundhed - en udfordring for den udsatte borgers retssikkerhed Jørgen Lauridsen Center for Sundhedsøkonomisk Forskning (COHERE) Syddansk Universitet E-mail jtl@sam.sdu.dk 1 Udfordringen Danmark

Læs mere

Kvalitetsstandard. Børne- og Ungerådgivningens forebyggende arbejde. Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23.

Kvalitetsstandard. Børne- og Ungerådgivningens forebyggende arbejde. Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23. Kvalitetsstandard Børne- Ungerådgivningens forebyggende arbejde Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23. september 2013 1 Hvorfor er vi her, hvad arbejder vi med? Børne- Ungerådgivningens

Læs mere

Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013

Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013 Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013 1. Fysiske rammer Antallet af pladser og de fysiske rammer 1.1 Antal pladser og Haderslev Krisecenter har 4 pladser/værelser beliggende fysiske rammer

Læs mere