Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Somatik Faxe Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Somatik Faxe Kommune"

Transkript

1 Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Somatik Kommune

2 Med udgangspunkt i nøgletalsrapporten for aktivitetsbestemt medfinansiering til Social- og Sundhedsudvalget i juni måned er nedenstående notat udarbejdet i Centersekretariatet for Sundhed og Pleje. Notatet giver, gennem nøgletal, et indblik i Kommunes brug af somatiske sygehuse sammenlignet med andre kommuner i Region Sjælland. Rapporten viser hvilke diagnoser borgerne henholdsvis indlægges for, ambulant behandles for eller skadestuebehandles for. Sammenligningen med K17 tager dels udgangspunkt i de 10 mest anvendte diagnoser i Kommune og dels i de forebyggelige diagnoser. I denne nøgletalsrapport kigges ikke på økonomien, men på den aktivitet der ligger bag økonomien. Den nuværende medfinansieringsmodel er 100 procent aktivitetsstyret, og det er derfor væsentligt i forhold til økonomien, hvordan aktiviteten udvikles. Alle data er hentet fra esundhed/køs 1. Somatik Indlæggelser I dette afsnit kigges på indlæggelsesaktiviteten for Kommune sammenlignet med de øvrige kommuner i Region Sjælland. Sammenligningen foretages på diagnoseniveau og på antallet af indlæggelser. For at sikre en fornuftig overskuelighed i sammenligningen er den foretaget på Kommunes 10 mest anvendte indlæggelsesdiagnoser samt på forebyggelige indlæggelser. Forebyggelige indlæggelser er en række diagnose hvor det vurderes, at kommunen kan nedbringe antallet af indlæggelser gennem forebyggelsestiltag. Materialet der beskrives og analyseres i denne nøgletalsrapport er udarbejdet for de +65 årige. Ønskes et tilsvarende overblik for i 0-64 årige samt den samlede befolkning henvises til rapportens bilagsmateriale. Ligeledes illustreres nøgletallene både i faktiske antal borgere der indlægges og pr indbyggere i kommunen. Det faktiske antal giver et overblik i hvor mange borgere i Kommune samt K17 der rent faktisk indlægges for de udvalgte diagnoser. Tallene pr indbygger er beregnet for at kunne sammenligne kommunerne (K17) med hinanden trods forskellige antal borgere/indbyggere. Antallet af indlæggelser er målt på aktionsdiagnoserne. Det vil sige, at det er den diagnose som borgeren primært er blevet behandlet for og udskrevet med. Omvendt betyder det også at hvis en borger f.eks. er indlagt med aktionsdiagnosen diabetes, men også behandles for tryksår, vil han/hun ikke indgå i statistikken for tryksår. Indlæggelser i absolutte tal faktiske antal borgere. Nedenstående tabel viser antallet af somatiske indlæggelser i Kommune og det øvrige Region Sjælland. 2

3 Tabel år Somatiske indlæggelser DO800 - DR100 - Akutte Spontan mave enkeltfødsel m hovedpræsent ation DJ189 - Pneumoni DZ034 - Obs. om myokardieinfar kt DZ380 - Levendefødt barn, født på sygehus DL979 - Ulcus på ben IKA DI489B - Atrieflimren DI489A - Atrieflagren DR074 - Bryst Tabellens viser, som nævnt, de 10 diagnoser, der har haft flest indlæggelser i første halvår af 2012 i Kommune. Pneumoni eller lungebetændelse er således den diagnose der indlægges flest borgere, over 64 år, med (36 i første halvår af 2012). Ulcus på ben eller sårbehandling på ben er ligeledes en diagnose der indlægges mange -borgere med (35 i første halvår af 2012). I tabellen indgår ligeledes spontan enkeltfødsel med hovedpræsentation samt levendefødt barn født på sygehus. Her har der været 0 indlæggelser hvilket skyldes at borgergruppen er +65 årige. Grunden til at diagnosekoderne alligevel figurerer i tabellen skyldes, at koderne er med i top 10 diagnoser, når der kigges på kommunes samlede befolkning. Indlæggelser pr indbyggere For at gøre ovenstående data sammenlignelige mellem kommuner ses i nedenstående tabel 2 og figur 1 en oversigt over samme diagnosekoder, men hvor antallet af indlæggelser er opgjort pr indbyggere. Tabel år. Indlæggelser pr 5000 indbygger DO800 - Spontan enkeltfødsel m hovedpræsent ation DR100 - Akutte mave DJ189 - Pneumoni DZ034 - Obs. om myokardieinfar kt DZ380 - Levendefødt barn, født på sygehus DL979 - Ulcus på ben IKA DI489B - Atrieflimren DI489A - Atrieflagren DR074 - Bryst 2,3 5,1 2,7 5,0 3,1 0,9 1,6 1,6 0,9 5,2 1,9 3,4 2,1 0,1 2,1 4,0 2,1 11,4 5,1 1,9 0,3 1,2 0,3 8,5 4,0 0,8 0,9 1,1 1,5 8,9 2,5 0,1 2,4 1,2 6,3 1,2 1,4 0,6 1,3 3,5 3,3 1,5 0,9 1,7 13,3 8,1 0,1 1,7 1,2 1,9 6,5 5,3 0,3 5,3 0,7 1,8 12,6 6,3 1,2 1,7 0,9 0,9 0,6 5,9 1,8 1,5 3,3 1,3 3,2 2,4 2,2 1,7 0,6 1,3 0,7 7,3 1,2 2,6 0,1 4,9 1,2 1,2 4,7 1,2 1,7 1,9 2,1 0,7 1,4 7,5 1,2 2,2 2,6 3,9 1,4 7,1 10,8 9,8 2,7 1,8 2,6 1,2 7,2 4,3 5,5 Region Sjælland 1,6 1,4 7,3 3,5 1,2 2,3 0,3 1,7 3

4 Figur 1. Borgere over 65 år, pr 5000 indbyggere DR100 - Akutte mave 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 1,5 14,0 DJ189 Pneumoni Borgere over 65 år. Pr 5000 indbyggere 2,5 1,5 1 DZ034 - Obs. om myokardieinfakt Borgere over 65 år pr indbyggere ,0 6,0 4,0 DL979 Ulcus på ben. Borgere over 65 år pr 5000 indbyggere 8,0 6,0 4,0 DI489B Atrieflimren Borgere over 65 år pr 5000 indbyggere 1 6,0 1 5,0 8,0 6,0 4,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,3 0,1 DI489A - Atrieflagren. Borgere over 65 år pr 5000 indbyggere 4,0 3,0 6,0 5,0 4,0 3,0 DR074 - Bryst Borgere over 65 år pr 5000 indbyggere Det ses, at Kommune ligger over gennemsnittet for Region Sjælland for så vidt angår diagnoserne akutte mave, sårbehandling, atrieflimren og atrieflagren. 4

5 Opsamling og resultater, indlæggelser Sammenholdes ovenstående ses det, at Kommune både har mange indlæggelser (faktiske antal borgere) samt forholdsmæssigt mange indlæggelser i forhold til Region Sjælland. Dette gør sig gældende for sårbehandling og atrieflimren. For så vidt angår atrieflagren er der forholdsmæssigt mange indlæggelser i forhold til det øvrige Region Sjælland, men samtidig et meget lille faktisk antal indlæggelser. Endelig er antallet af indlæggelser med akutte mave moderat, samtidig med at det er forholdsmæssigt højt i forhold til de øvrige kommuner i Region Sjælland. Af ovenstående kan det derfor fastslås at Kommune bør rette interessen mod indlæggelser for sårbehandling. Sårbehandling kan udføres hos flere forskellige aktører, nemlig sygehuse, praktiserende læge og kommunens egen sårsygeplejerske. Nogle sårbehandlinger vil være så behandlingskrævende at de kræver en indlæggelse, men mange kan behandles hos kommunes sårsygeplejerske. Kommunes sygepleje har følgende fokusområder, som der arbejdes med Observere sårene i tide så indlæggelse kan undgås Borgernes sundheds sammenlignet med andre kommuner i Region Sjælland. Hvert enkelt sår behandles af så få sygeplejersker som muligt Samarbejde med de praktiserende læger i det daglige og ved opmærksomhedspunkter at viderebringe disse så dette kan tages med i det kommunalt lægelige udvalg samt til møde med praksiskoordinatoren Samarbejde og dialog med ambulatorier omkring ventetider, så sårene ikke kompliceres og ender i indlæggelser. Der er bl.a., på denne baggrund, iværksat udarbejdelse af informationsmateriale vedrørende kommunens muligheder for sårbehandling. Center for Sundhed og Pleje vil fremadrettet indskærpe at hjemmeplejen husker at bruge sårsygeplejersken så vidt det er muligt. Hjemmeplejen bør altid rette henvendelse til sårsygeplejersken frem for praktiserende læge. Sår kan skyldes forkert livsstil og sundheds. Center for Sundhed og Pleje arbejder kontinuerligt med at forbedre indsatsen for bedre livsstil og sundhed i Kommune. Fremadrettet er det en målsætning at etablering af specialiserede aflastningspladser og brug af telemedicin vil nedbringe antallet af indlæggelser til sårbehandling i Kommune. 5

6 Forebyggelige indlæggelser Ovenstående nøgletal/analyse var som beskrevet på de 10 mest hyppige indlæggelserdiagnoser i Kommune. En anden indgangsvinkel kan være de forebyggelige indlæggelser. Forebyggelige indlæggelser er indlæggelser, hvor det skønnes, at kommunen har mulighed for at påvirke antallet af indlæggelser gennem forebyggende indsats. Forebyggelige indlæggelser er defineret på landsplan/i K17. I tabel 3 og figur 2 nedenfor viser antallet af indlæggelser pr år indbyggere for alle kommuner i Region Sjælland (K17) Tabel 3 Forebyggelige indlæggelser + 65 år pr 5000 indbyggere Lungebet ændelse/ KOL Dehydrati on Blærebet ændelse Forstopp else Blodman gel, ernæring sbetinget Brud Mave/Tar m Tryksår Diabetes 1 og 2 14,4 1,7 1,9 1,1 8,1 0,9 0,3 0,9 16,0 2,7 1,3 0,3 0,8 5,5 1,3 2 3,5 1,9 2,1 0,7 9,7 0,1 0,7 16,5 2,4 1,4 1,1 6,0 0,7 0,1 17,0 2,5 2,1 0,8 0,9 6,4 0,3 16,1 4,3 1,5 8,0 0,3 0,1 0,7 13,6 0,7 1,5 0,6 7,1 1,1 23,1 4,4 2,3 1,2 1,4 9,3 0,7 1,3 14,9 1,5 1,7 0,9 0,9 6,9 0,1 2,2 22,2 2,5 1,7 1,5 1,1 7,4 0,8 1,8 15,7 2,1 1,1 1,2 7,4 1,5 14,6 2,2 2,6 0,7 0,6 8,0 0,7 1,1 17,3 2,7 1,2 0,7 8,3 0,6 11,6 2,1 0,9 1,2 1,2 7,6 16,5 2,6 1,4 0,7 7,7 0,7 17,4 2,3 0,9 1,4 11,2 2,3 Vordingborg 15,5 0,8 0,8 1,1 8,6 0,7 Region Sjælland 16,7 2,5 1,6 0,9 7,7 0,1 1,2 6

7 Figur 2 Lungebetændelse/KOL +65 årige, pr indbyggere Dehydration +65 årige, pr indbyggere 25,0 5,0 4,5 2 4,0 3,5 15,0 1 5,0 Blærebetændelse +65 årige, pr indbyggere Vordingborg 3,0 2,5 1,5 Forstoppelse +65 årige, pr indbyggere Vordingborg 3,0 2,5 2,5 1,5 Blodmangel, ernæringsbetinget +65 årige, pr indbyggere Vordingborg 1,5 Brud +65 årige, pr indbyggere Vordingborg 1,6 1 1,4 1,2 0,8 0,6 0,9 0,8 0,7 0,6 0,3 0,1 2,5 1,5 Mave/Tarm +65 årige, pr indbyggere Diabetes 1 og årige, pr indbyggere Vordingborg Vordingborg Vordingborg 1 8,0 6,0 4,0 0,3 0,3 0,1 0,1 Tryksår +65 årige, pr indbyggere Vordingborg Vordingborg 7

8 For diagnoserne lungebetændelse/kol, dehydration, forstoppelse og Diabetes 1 og 2 ligger Kommune under det gennemsnitlige antal indlæggelser i Region Sjælland. Dette er udtryk for en positiv bevidsthed omkring arbejdet med at forbygge diagnoser. Specielt for diabetes 1 og 2 samt dehydration er der forholdsmæssigt få indlæggelser i Kommune. De to diagnoser er symptomer på sundheds og forebyggelse. På kort sigt betyder tidlig ambulant behandling færre indlæggelser og på lang sigt betyder forebyggelse i form af oplysningskampagner m.v. færre diagnoser for diabetes. For diagnoserne Blærebetændelse, Blodmangel ernæringsbetinget, Brud, Mave/Tarm samt tryksår ligger Kommune over det gennemsnitlige antal indlæggelser i Region Sjælland. Især diagnosegrupperne mave/tarm samt tryksår er grupper, hvor Kommune ligger højt. Det kan således anbefales at der kigges nærmere på mulige forbyggelsesindsatser for disse målgrupper. 2. Somatik ambulante besøg I dette afsnit kigges på den ambulante aktivitet for Kommune sammenlignet med de øvrige kommuner i Region Sjælland. Sammenligningen foretages på diagnoseniveau og på antallet af ambulante besøg. For at sikre en fornuftig overskuelighed i sammenligningen er den foretaget på Kommunes 10 mest anvendte DAGS-diagnoser (ambulante diagnoser). Materialet der beskrives og analyseres i denne nøgletalsrapport er udarbejdet for de +65 årige. Ønskes et tilsvarende overblik for i 0-64 årige samt den samlede befolkning henvises til rapportens bilagsmateriale. Ligeledes illustreres nøgletallene såvel i faktiske antal borgere som pr indbyggere i kommunen. Det faktiske antal borgere giver et overblik over hvor mange borgere i Kommune og K17 der rent faktisk behandles ambulant for de udvalgte diagnoser. Tallene pr indbygger er beregnet for at kunne sammenligne kommunerne (K17) med hinanden trods forskellige antal borgere/indbyggere. Antallet af ambulante besøg er målt på aktionsdiagnoserne. Det vil sige, at det er den diagnose, som borgeren primært er blevet behandlet for. Omvendt betyder det også, at hvis en borger f.eks. er behandlet ambulant med aktionsdiagnosen diabetes, men også behandles for forhøjet blodtryk, vil han/hun ikke indgå i statistikken for forhøjet blodtryk. Ambulante besøg i absolutte tal faktiske antal borgere. Nedenstående tabel 4 viser antallet af somatiske ambulante behandlinger i Kommune og det øvrige Region Sjælland. 8

9 Tabel år Somatiske ambulante besøg DZ016 - Kontakt mhp radiologisk undersøgelse DC509 - Brystkræft DN189 - Kronisk nyreinsufficien s DC619 - DC349 - Kræft i DR522 - Andre Prostatakræft lunge kroniske DZ348 - Svangrekontro l af anden normal graviditet DR522E - Komplekse langvarige el kroniske ikkemaligne DZ039 - Obs. om Tabellen viser, som nævnt, de 10 diagnoser, der har haft flest ambulante besøg i første halvår af 2012 i Kommune år Ambulante besøg pr indbygger Radiologisk undersøgelser eller røntgenfotografering er således den diagnose der henvises flest -borgere, over 64 år til (980 i første halvår af 2012). Kronisk nyreinsufficiens eller nyresvigt( gradvis forringelse af nyrernes funktion) er ligeledes en diagnose der henvises mange -borgere til (425 i første halvår af 2012). I tabellen indgår ligeledes svangerkontrol af anden normal graviditet. Her har der været 0 ambulante besøg, hvilket skyldes, at borgergruppen er +65 årige. Grunden til at diagnosekoderne alligevel figurerer i tabellen skyldes, at koderne er med i top 10 diagnoser når der kigges på kommunes samlede befolkning. Ambulante besøg pr indbyggere For at gøre ovenstående data sammenlignelige mellem kommuner ses i nedenstående tabel 5 og figur 3 en oversigt over samme diagnoser, men hvor antallet af ambulante besøg er opgjort pr indbyggere. Tabel 5 DZ016 - Kontakt mhp radiologisk undersøgelse DC509 - Brystkræft DN189 - Kronisk nyreinsufficien s DC619 - DC349 - Kræft i DR522 - Andre Prostatakræft lunge kroniske DZ348 - Svangrekontro l af anden normal graviditet DR522E - Komplekse langvarige el kroniske ikkemaligne DZ039 - Obs. om 139,6 46,0 6 8,4 58,4 25,1 9,5 4,0 12,2 133,3 51,4 6 7,1 64,8 32,2 2,3 9,1 14,6 152,5 54,1 65,7 12,5 61,5 35,0 2,1 1,5 22,2 183,1 41,2 83,2 4,0 33,4 23,6 0,9 0,9 34,9 155,4 33,3 73,6 3,3 53,4 27,8 1,2 32,4 196,7 39,1 27,6 11,3 54,4 36,5 2,5 6,1 13,5 211,8 30,1 49,1 8,7 34,8 28,1 4,3 1,9 19,0 163,5 47,3 47,5 13,5 47,2 48,2 2,8 3,0 33,9 169,4 53,8 62,4 17,7 48,9 33,0 4,3 4,1 25,0 233,3 57,8 82,7 6,0 53,2 32,6 2,5 2,9 48,3 119,9 35,0 56,6 8,0 39,2 21,6 3,2 2,7 15,4 183,0 47,6 46,7 8,7 41,1 22,1 7,0 3,7 21,6 179,3 41,5 77,8 8,9 57,2 35,3 2,4 0,3 15, ,8 20,6 9,9 52,2 20,3 2,8 13,9 11,6 135,2 54,1 40,7 5,4 42,2 36,6 1,4 19,1 204,5 38,0 53,5 1 36,6 31,1 5,0 5,7 11,7 198,5 45,4 33,4 2 56,9 35,4 2,1 4,6 26,5 Region Sjælland 17 45,2 57,9 1 49,7 31,1 3,2 3,4 22,8 9

10 Figur 3 DZ016 - Kontakt mhp radiologisk undersøgelse DC509 -Brystkræft DN189 Kronisk Nyreinsufficiens , DC619 Prostatakræft 2 15,0 1 5,0 DC349 Kræft i lunge DR522 Andre kroniske DR522E - Komplekse langvarige el kroniske ikke-magline DZ039 - Obs om

11 Kommune ligger over gennemsnittet i Region Sjælland for så vidt angår diagnoserne prostatakræft, kronisk nyreinsufficiens (nyresvigt, gradvis nedsættende nyrefunktion), andre kroniske smerte (smertebehandling). Kommune ligger under eller på gennemsnittet i Region Sjælland for så vidt angår diagnoserne radiologiske undersøgelser (røntgenundersøgelser), brystkræft, mistanke om anden sygdom, kræft i lunge og komplekse længerevarende eller kroniske ikke-magline. Opsamling og resultater, ambulante besøg Sammenholdes dette med det faktiske antal ambulante besøg ses det, at der både er mange ambulante besøg i alt samt forholdsmæssigt mange ambulante besøg for især prostatakræft og kronisk nyreinsufficiens. For så vidt angår andre kroniske er der forholdsmæssigt mange ambulante besøg i, men samtidig et lille samlet antal ambulante besøg. 3. Somatik skadestuebesøg I dette afsnit kigges på skadestuebesøg for Kommune sammenlignet med de øvrige kommuner i Region Sjælland. Sammenligningen foretages på diagnoseniveau og på antallet af skadestuebesøg. For at sikre en fornuftig overskuelighed i sammenligningen er den foretaget på Kommunes 10 mest anvendte diagnoser. Materialet er udarbejdet for de +65 årige. Ønskes et tilsvarende overblik for i 0-64 årige samt den samlede befolkning henvises til rapportens bilagsmateriale. Ligeledes illustreres nøgletallene såvel i faktiske antal borgere som pr indbyggere i kommunen. De absolutte tal giver et overblik over hvor mange borgere i Kommune og K17 der rent faktisk skadestuebehandles for de udvalgte diagnoser. Tallene pr indbygger er beregnet for at kunne sammenligne kommunerne (K17) med hinanden trods forskellige antal borgere/indbyggere. Skadestuebesøg i absolutte tal. Nedenstående tabel 6 viser antallet af somatiske skadestuebesøg i Kommune og det øvrige Region Sjælland. 11

12 Tabel år antal skadestuebesøg DS610 - Åbent sår på finger uden DS934 - ankel DS600 - finger uden DS800 - knæ DS635 - håndled DZ766 - Kontakt afbrudt af patienten DS019 - Åbent DS636 - sår på hovedet fingerled DS602 - håndled el hånd Tabellen viser som nævnt de 10 diagnoser, der har givet flest skadestuebesøg i første halvår af 2012 i Kommune. Åbent sår på hoved er således den diagnose der behandles flest -borgere, over 64 år for (9 i første halvår af 2012) Åbent sår på finger uden, samt mistanke ler er ligeledes diagnoser der behandles mange -borgere for (henholdsvis 7 og 8 i første halvår af 2012) I tabellen indgår ligeledes diagnosen kontakt afbrudt af patienten. Her er der ingen over 64 år. Grunden til at diagnosekoden alligevel figurerer i tabellen skyldes, at koderne er med i top 10 diagnoser når der kigges på kommunes samlede befolkning Det er positivt, at Kommune ingen +65 årige borgere har med diagnosen kontakt afbrudt af patient. Det er kommunens interesse at nedbringe denne gruppe, idet kommunen betaler for borgere, som trods fremmøde i skadestue, alligevel ikke ønsker den anbefalede behandling. Skadestuebesøg pr indbyggere For at gøre ovenstående data sammenlignelige mellem kommuner ses i nedenstående tabel 7 og figur 4 en oversigt over samme diagnoser, men hvor antallet af skadestuebesøg er opgjort pr indbyggere. Tabel år antal skadestuebesøg pr 5000 indbygger DS610 - Åbent sår på finger uden DS934 - ankel DS600 - finger uden DS800 - knæ DS635 - håndled DZ766 - Kontakt afbrudt af patienten DS019 - Åbent DS636 - sår på hovedet fingerled DS602 - håndled el hånd 1,1 1,3 1,4 1,3 0,3 0,3 0,8 0,3 1,9 0,8 0,3 1,2 1,2 0,3 0,6 0,1 0,3 0,9 0,6 2,1 0,1 1,7 0,3 1,4 0,3 0,6 1,1 0,6 0,3 0,3 0,8 1,2 0,8 2,6 0,6 0,7 1,5 0,1 0,1 1,1 0,3 0,8 0,8 0,8 0,3 0,6 1,2 0,3 1,4 0,3 1,3 0,8 0,1 0,8 0,8 2,5 0,3 1,9 0,9 0,7 0,3 1,2 0,7 0,3 1,7 0,1 0,1 0,7 0,1 0,3 Region Sjælland i alt 1,1 0,7 0,3 0,3 1,2 0,1 0,3 12

13 Figur 4 DS610 - Åbent sår på finger uden DS934 - ankel 0,9 1,8 0,8 1,6 0,7 1,4 0,6 1,2 0,8 0,6 0,3 0,1 pga af mistanke DS600 - finger uden 3,0 0,6 2,5 1,5 0,3 0,1 DS800 - knæ DS635 - Distortion af håndled 1,2 0,6 0,8 0,6 0,3 0,1 DZ766 - Kontakt afbrudt af patienten DS019 - Åbent sår på hovedet 1,4 3,0 1,2 2,5 0,8 1,5 0,6 DS636 - fingerled DS602 - håndled eller hånd 0,6 0,3 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 13

14 Kommune ligger over gennemsnittet i Region Sjælland for diagnosen observation på grund af mistanke ler. Umiddelbart er det svært at vurdere yderligere på denne diagnose, da den er meget bredt defineret og kan indeholde mange forskellige elementer. Kommune ligger under eller på gennemsnittet i Region Sjælland for så vidt angår alle andre typer skadestuebesøg. Opsamling og resultater, skadestuebesøg Sammenholdes ovenstående vurderes det at Kommune er meget typisk sammenlignet med øvrige kommuner i Region Sjælland. 14

15 BILAG Indlæggelser under 65 år 0-64 år Somatiske indlæggelser DO800 - Spontan enkeltfødsel m DR100 - Akutte mave DJ189 - Pneumoni DZ034 - Obs. om DZ380 - Levendefødt barn, født på DL979 - Ulcus på ben IKA DI489B - Atrieflimren DI489A - Atrieflagren DR074 - Bryst hovedpræsent myokardieinfar sygehus 63 ation kt år, indlæggelser pr indbygger DO800 - Spontan enkeltfødsel m DR100 - Akutte mave DJ189 - Pneumoni DZ034 - Obs. om DZ380 - Levendefødt barn, født på DL979 - Ulcus på ben IKA DI489B - Atrieflimren DI489A - Atrieflagren DR074 - Bryst hovedpræsent myokardieinfar sygehus 9,0 ation 9,4 6,8 2,8 kt 4,4 5,7 0,6 2,3 2,7 9,2 6,4 3,0 2,6 6,3 5,8 0,7 2,9 12,1 12,2 8,6 4,3 8,6 7,9 0,1 1,5 2,4 6,3 9,3 7,4 4,9 7,6 4,6 0,1 2,3 10,7 7,5 4,0 6,2 4,2 0,6 0,1 4,7 9,8 9,2 7,2 4,4 3,5 6,2 6,2 5,1 5,4 9,7 6,0 2,6 4,5 6,9 1,7 0,7 1,9 9,7 9,9 6,3 4,6 8,3 5,4 0,8 2,5 0,3 1,4 12,5 1 5,0 4,6 8,9 8,4 0,1 2,3 0,6 1,4 4,3 6,9 8,9 5,8 7,8 3,2 0,6 5,9 13,4 3,9 4,4 1,4 8,9 1,7 5,7 7,3 1 4,9 3,3 3,6 7,0 1,2 1,1 1,1 9,1 10,3 4,5 4,1 1,7 6,0 1,3 0,1 7,3 6,1 1 8,0 4,3 2,6 5,0 4,5 5,6 9,4 4,8 4,9 1,9 5,6 1, ,5 6,9 4,1 3,4 5,0 8,2 1,4 5,5 10,6 9,2 8,3 3,2 6,9 6,2 0,1 2,6 0,3 1,2 Region Sjælland 7,8 1 6,4 4,1 5,2 6,2 1,4 1,4 3,4 15

16 Indlæggelser Kommune i alt DO800 - Spontan enkeltfødsel m hovedpræsent ation DR100 - Akutte mave DJ189 - Pneumoni DZ034 - Obs. om myokardieinfar kt DZ380 - Levendefødt barn, født på sygehus DL979 - Ulcus på ben IKA DI489B - Atrieflimren DI489A - Atrieflagren DR074 - Bryst Kommune i alt Kommune i alt somatiske indlæggelser pr 5000 indbygger DO800 - Spontan enkeltfødsel m hovedpræsent ation DR100 - Akutte mave DJ189 - Pneumoni DZ034 - Obs. om myokardieinfar kt DZ380 - Levendefødt barn, født på sygehus DL979 - Ulcus på ben IKA DI489B - Atrieflimren DI489A - Atrieflagren DR074 - Bryst 11,3 9,4 8,8 8,0 7,1 5,7 5,6 5,4 0,9 4,3 9,2 7,3 8,2 4,5 6,3 9,3 2,8 0,3 5,0 16,2 12,2 10,7 15,7 13,7 7,9 0,1 3,4 0,6 3,6 6,6 9,3 9,4 13,4 11,6 4,6 1,3 3,2 1,3 10,7 9,0 13,0 8,6 4,2 0,1 1,6 0,6 7,1 11,8 9,2 8,5 10,6 5,5 6,2 7,2 2,2 0,6 6,5 6,0 9,7 7,3 6,1 7,8 6,9 1,9 2,2 2,8 11,7 9,9 8,0 17,9 16,4 5,4 0,9 4,2 0,6 2,7 14,4 1 6,0 11,1 14,2 8,4 7,6 1,2 2,5 4,7 6,9 10,7 18,4 14,1 3,2 1,2 2,1 1,5 6,8 13,4 4,5 10,3 1,5 8,9 3,5 3,5 9,0 7,8 1 6,2 6,6 6,0 7,0 3,4 2,8 1,7 1 10,3 5,2 11,4 2,9 6,0 3,9 12,2 7,3 1 9,2 9,0 3,8 5,0 1,9 2,1 0,7 6,6 6,3 9,4 6,1 12,4 3,1 5,6 3,4 0,3 13,1 14,4 7,5 8,2 11,2 14,2 5,0 18,1 4,1 7,3 13,2 9,2 9,5 1 11,1 6,2 0,1 8,1 0,8 1,7 Region Sjælland 9, ,78 11,41 8,78 6,22 2,60 3,69 4 5,07 16

17 Ambulante besøg under 65 år 0-64 år somatiske ambulante besøg DZ016 - Kontakt mhp radiologisk undersøgelse DC509 - Brystkræft DN189 - Kronisk nyreinsufficien s DC619 - DC349 - Kræft i DR522 - Andre Prostatakræft lunge kroniske DZ348 - Svangrekontro l af anden normal graviditet DR522E - Komplekse langvarige el kroniske ikkemaligne DZ039 - Obs. om år ambulante besøg pr indbygger DZ016 - Kontakt mhp radiologisk undersøgelse DC509 - Brystkræft DN189 - Kronisk nyreinsufficien s DC619 - DC349 - Kræft i DR522 - Andre Prostatakræft lunge kroniske DZ348 - Svangrekontro l af anden normal graviditet DR522E - Komplekse langvarige el kroniske ikkemaligne DZ039 - Obs. om 305,8 97,3 60,1 63,7 11,3 29,2 44,1 50,7 39,4 29, ,6 21,5 36,1 15,0 30,7 7,8 59,8 36,7 31,3 253,8 109,2 47,8 6 16,9 27,9 25,7 48,6 16,6 48,5 458, ,3 33,6 15,2 16,8 18,1 66, ,2 67,5 32,5 12,9 23,5 19,7 61,3 13,0 59,3 464,1 100,1 78,7 46,0 12,7 11,4 3 57,7 38,4 26,3 479,4 71,2 18,6 42,4 7,8 31,6 34,2 68,6 37,9 48,2 274,2 79,7 2 44,4 16,0 18,8 17,6 52,9 11,1 55,1 408,3 93,5 64,5 79,2 11,6 15,7 22,5 55,8 14,5 56,5 374,7 98,5 78,1 30,8 13,9 15,9 7,7 45,6 19, ,8 89,7 47,1 44,8 7,4 21,3 8 60,6 23,8 44,8 415,6 82,5 23,3 43,5 9,3 15,9 17,3 62,3 32,2 42, ,6 82,7 38,9 12,3 18,2 18,2 56,3 14,4 44,8 313,1 83,2 43,3 37,1 12,1 16,8 29,1 56,0 47,3 31,2 289,2 69,6 85,1 33,0 6,6 14,6 3 55,6 7,0 53,4 385,0 139,8 49,9 46,7 22,9 25,4 11,7 46,0 25,2 29,5 409,6 101,4 33,0 59,6 2 39,2 16,6 38,6 23,3 53,3 Region Sjælland 366,9 85,7 57,6 47,0 13,1 21,1 23,7 56,2 24,3 49,6 17

18 Ambulante besøg Kommune i alt Ambulante besøg Kommunen i alt DZ016 - Kontakt mhp radiologisk undersøgelse DC509 - Brystkræft DN189 - Kronisk nyreinsufficien s DC619 - DC349 - Kræft i DR522 - Andre Prostatakræft lunge kroniske DZ348 - Svangrekontro l af anden normal graviditet DR522E - Komplekse langvarige el kroniske ikkemaligne DZ039 - Obs. om Pr indbygger ambulante besøg Kommunen i alt DZ016 - Kontakt mhp radiologisk undersøgelse DC509 - Brystkræft DN189 - Kronisk nyreinsufficien s DC619 - DC349 - Kræft i DR522 - Andre Prostatakræft lunge kroniske DZ348 - Svangrekontro l af anden normal graviditet DR522E - Komplekse langvarige el kroniske ikkemaligne DZ039 - Obs. om 445,3 143,3 120,6 72,1 69,6 54,3 53,7 50,7 43,4 41,9 394,3 153,0 81,9 43,2 79,8 62,9 10,1 59,8 45,8 45,9 406,3 163,3 113,5 73,0 78,4 62,9 27,8 48,6 18,2 70,7 641,2 111, ,7 48,6 40,3 18,9 66, ,1 477,4 77,5 141,2 35,8 66,2 51,3 20,3 61,3 14,2 91,7 660,8 139,2 106,3 57,2 67,0 47,9 32,7 57,7 44,5 39,8 691,2 101,4 67,7 51,1 42,6 59,7 38,5 68,6 39,8 67,1 437,7 127,0 67,5 57,9 63,2 67,0 20,3 52,9 14,0 89,1 577,7 147,3 126,9 96,9 6 48,8 26,8 55,8 18,6 81,5 608,0 156,3 160,8 36,8 67,1 48,6 10,1 45,6 22,8 138,8 427,7 124,7 103,6 52,8 46,6 42,8 84,2 60,6 26, ,7 130,1 7 52,1 5 38,1 24,3 62,3 36,0 63,8 559, ,7 69,5 53,5 20,6 56,3 14,6 59,8 473, ,8 47,0 64,3 37,1 31,9 56,0 61,2 42,8 424,4 123,7 125,7 38,4 48,8 51,2 33,3 55,6 7,1 72,5 589,6 177,8 103,4 57,7 59,5 56,5 16,7 46,0 30,9 41,2 608,0 146,8 66,4 79,6 76,8 74,6 18,7 38,6 27,8 79,8 Region Sjælland 538,9 130,9 115,5 57,0 62,8 52,2 26,9 56,2 27,7 72,4 18

19 Skadestuebesøg 0-64 år 0-64 år skadestuebesøg DS610 - Åbent sår på finger uden DS934 - ankel DS600 - finger uden DS800 - knæ DS635 - håndled DZ766 - Kontakt afbrudt af patienten DS019 - Åbent DS636 - sår på hovedet fingerled DS602 - håndled el hånd år skadestuebesøg pr indbygger DS610 - Åbent sår på finger uden DS934 - ankel DS600 - finger uden DS800 - knæ DS635 - håndled DZ766 - Kontakt afbrudt af patienten DS019 - Åbent DS636 - sår på hovedet fingerled DS602 - håndled el hånd 12,1 9,7 8,4 6,4 6,0 5,8 5,8 5,6 5,4 5,1 11,5 10,1 5,9 6,9 5,1 4,7 6,0 4,5 5,0 4,3 16,0 14,0 2,9 10,3 7,6 2,3 15,8 4,2 5,1 7,3 9,2 13,8 1,6 5,5 7,9 3,0 4,4 9,9 4,2 5,0 8,0 8,5 1,6 5,2 5,7 1,5 6,2 13,7 4,5 3,7 13,0 13,5 5,8 10,8 5,2 5,7 9,0 5,1 5,0 6,6 11,5 8,2 2,2 6,3 5,2 5,6 2,4 4,5 5,6 4,3 1 10,9 0,6 9,4 7,8 1,1 5,6 3,6 4,0 4,8 13,5 12,1 10,7 5,4 4,2 7,0 3,5 6,9 5,7 3,1 4,9 8,1 0,9 3,2 4,3 2,3 3,2 6,3 2,9 3,2 8,3 10,7 2,7 6,6 5,9 2,6 6,5 7,2 3,2 4,1 15,6 11,7 1,9 8,3 4,5 6,1 3,0 6,0 5,8 5,7 8,9 10,6 1,5 8,9 5,1 2,2 13,5 1 5,2 4,5 13,5 10,9 3,3 4,7 7,1 7,6 6,1 5,2 4,0 5,2 8,7 11,4 1,4 8,3 3,9 3,1 9,5 8,3 3,7 4,4 13,0 7,1 4,3 7,1 3,9 5,5 5,9 4,3 4,1 4,1 10,7 8,4 5,5 4,3 3,3 3,5 4,0 2,4 1,9 3,7 Region Sjælland 11,4 11,1 3,8 7,2 5,5 4,1 6,8 6,7 4,6 4,7 19

20 Skadestuebesøg Kommune i alt DS610 - Åbent sår på finger uden Skadestuebesøg Kommune i alt DS934 - ankel DS600 - finger uden DS800 - knæ DS635 - håndled DZ766 - Kontakt afbrudt af patienten DS019 - Åbent DS636 - sår på hovedet fingerled DS602 - håndled el hånd skadestuebesøg pr. DS610 - Åbent 5000 indbygger sår på finger uden Kommunen i alt DS934 - ankel DS600 - finger uden DS800 - knæ DS635 - håndled DZ766 - Kontakt afbrudt af patienten DS019 - Åbent DS636 - sår på hovedet fingerled DS602 - håndled el hånd 13,1 10,1 9,5 6,4 6,4 6,3 5,8 6,8 5,4 5,6 12,8 10,6 7,2 7,2 5,6 5,0 6,9 4,8 5,0 4,8 17,8 14,8 3,2 10,7 8,6 2,6 17,0 5,2 5,1 7,8 1 14,3 1,6 5,8 8,5 3,1 4,7 10,8 4,4 5,5 8,6 8,9 1,6 5,4 6,1 1,5 6,4 15,7 4,7 3,8 14,7 13,8 7,2 1 5,4 6,2 9,5 6,0 5,1 7,0 11,7 8,4 2,2 6,5 5,4 5,6 2,8 4,8 5,6 4,8 11,3 11,5 0,9 9,6 8,2 1,1 6,4 4,6 4,0 5,0 14,7 12,9 13,3 5,6 4,6 7,5 4,2 8,4 5,8 3,2 5,4 8,3 0,9 3,2 5,4 2,6 3,4 8,3 2,9 3,2 9,0 10,9 3,5 6,8 6,6 2,9 7,1 8,4 3,5 4,1 17,0 12,3 2,3 8,6 4,9 6,6 3,2 7,3 6,0 6,0 9,7 11,1 1,6 9,4 5,9 2,4 14,2 13,1 5,4 4,8 15,4 11,3 4,3 5,0 7,3 7,8 6,4 5,4 4,0 5,4 9,4 11,4 1,4 8,5 4,3 3,1 9,5 9,5 3,7 4,6 13,7 7,3 4,8 7,3 3,9 5,5 6,4 4,8 4,3 4,6 11,2 8,7 7,2 4,4 3,8 3,5 4,1 3,1 4,0 Region Sjælland 12,5 11,5 4,5 7,4 6,0 4,3 7,3 7,9 4,7 5,0 20

Dato Maj 2013 Dok.nr. 42638/13 Sagsnr. 13/4867. Finansiering og medfinansiering på sundhedsområdet Varde Kommune 2012

Dato Maj 2013 Dok.nr. 42638/13 Sagsnr. 13/4867. Finansiering og medfinansiering på sundhedsområdet Varde Kommune 2012 Dato Maj 2013 Dok.nr. 42638/13 Sagsnr. 13/4867 Ref. Maix Finansiering og medfinansiering på sundhedsområdet Varde Kommune 2012 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 3 KOMMUNAL MEDFINANSIERING OG FINANSIERING

Læs mere

Kommunernes tilbud til personer med spiseforstyrrelser eller selvskade Februar 2013

Kommunernes tilbud til personer med spiseforstyrrelser eller selvskade Februar 2013 Kommunernes tilbud til personer med spiseforstyrrelser eller selvskade Februar 2013 ViOSS - Videnscenter om spiseforstyrrelser og selvskade Dronningens Tværgade 46 1302 København K Telefon: 35 20 04 46

Læs mere

sundhedsvæsenets resultater

sundhedsvæsenets resultater 2014 Indblik i sundhedsvæsenets resultater Indblik i sundhedsvæsenets resultater Udarbejdet af: KL, Danske Regioner, Finansministeriet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Copyright: Uddrag, herunder

Læs mere

Samarbejde mellem kommuner og almen praksis om henvisning til kommunale sundhedstilbud for patienter med kroniske sygdomme

Samarbejde mellem kommuner og almen praksis om henvisning til kommunale sundhedstilbud for patienter med kroniske sygdomme Samarbejde mellem kommuner og almen praksis om henvisning til kommunale sundhedstilbud for patienter med kroniske sygdomme Julie Høgsgaard Andersen Thorkil Thorsen Marius Brostrøm Kousgaard December 2014

Læs mere

Sundhedsprofil for Ny Vordingborg Kommune. November 2006

Sundhedsprofil for Ny Vordingborg Kommune. November 2006 Sundhedsprofil for Ny Vordingborg Kommune November 2006 Sundhedsprofil for Ny Vordingborg Kommune November 2006 1 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...3 1.1 RAPPORTENS OPBYGNING...6 2 SUNDHED OG SYGELIGHED

Læs mere

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2013

Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2013 Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2013 En del af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af Region Hovedstaden

Læs mere

Afsnit 1 Baggrund, formål, metode og læsevejledning

Afsnit 1 Baggrund, formål, metode og læsevejledning 1 Afsnit 1 Baggrund, formål, metode og læsevejledning Baggrund De fem regioner i Danmark og Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet (SIF) har i 2013 gennemført en undersøgelse af den

Læs mere

FAGLIGE ANBEFALINGER OG BESKRIVELSER AF GOD PRAKSIS FOR ERNÆRINGSINDSATS TIL ÆLDRE MED UPLANLAGT VÆGTTAB

FAGLIGE ANBEFALINGER OG BESKRIVELSER AF GOD PRAKSIS FOR ERNÆRINGSINDSATS TIL ÆLDRE MED UPLANLAGT VÆGTTAB FAGLIGE ANBEFALINGER OG BESKRIVELSER AF GOD PRAKSIS FOR ERNÆRINGSINDSATS TIL ÆLDRE MED UPLANLAGT VÆGTTAB 2 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail:

Læs mere

Temaguide Sundhedsområdet

Temaguide Sundhedsområdet Temaguide Sundhedsområdet Indledning Efter kommunalvalget nedsættes de forskellige udvalg i kommunerne. Flere medlemmer er måske gamle kendinge, der har erfaring med det kommunale sundhedsområde, mens

Læs mere

RAPPORT VEDRØRENDE BEDRE GRUNDLAG FOR FOREBYGGELSESINDSATSEN I KOMMUNERNE

RAPPORT VEDRØRENDE BEDRE GRUNDLAG FOR FOREBYGGELSESINDSATSEN I KOMMUNERNE RAPPORT VEDRØRENDE BEDRE GRUNDLAG FOR FOREBYGGELSESINDSATSEN I KOMMUNERNE - MAJ 2008 KL Danske Regioner Finansministeriet Sundhedsstyrelsen Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 1 Kolofon Rapport vedrørende

Læs mere

National handlingsplan for den ældre medicinske patient

National handlingsplan for den ældre medicinske patient 22. december 2011 National handlingsplan for den ældre medicinske patient Regeringen og satspuljepartierne er enige om, at der er behov for en national handlingsplan for den ældre medicinske patient. Parterne

Læs mere

Når sygehus og kommune samarbejder om sårbehandling af patienter i eget hjem en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning

Når sygehus og kommune samarbejder om sårbehandling af patienter i eget hjem en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning Når sygehus og kommune samarbejder om sårbehandling af patienter i eget hjem en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning 2 0 1 1 Medicinsk Teknologivurdering - puljeprojekter 2011; 11(2) Når sygehus

Læs mere

Udvalget for Social Omsorg

Udvalget for Social Omsorg Udvalgsmedlemmer Hans Jørgen Hansen (V) Formand OBS: Nyt medlem Daniel Toft Jakobsen (A) Næstformand Bent Poulsen (V) Hanne Grangaard (A) Birgit Jakobsen (K) Administrativ organisation Chef for Social

Læs mere

Simon Hartwell Christensen og Simon Feilberg. Benchmarkinganalyse af ældreområdet i Hjørring Kommune

Simon Hartwell Christensen og Simon Feilberg. Benchmarkinganalyse af ældreområdet i Hjørring Kommune Simon Hartwell Christensen og Simon Feilberg Benchmarkinganalyse af ældreområdet i Hjørring Kommune Benchmarkinganalyse af ældreområdet i Hjørring Kommune kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og

Læs mere

FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER. Til Socialstyrelsen. Dokumenttype Rapportudkast

FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER. Til Socialstyrelsen. Dokumenttype Rapportudkast Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 1 1 20 HØRINGSUDKAST Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan

Læs mere

Høringsudkast 11. august 2011

Høringsudkast 11. august 2011 Høringsudkast 11. august 2011 Flere og flere danskere får diagnosticeret en livstruende sygdom og lever længere tid med en livstruende sygdom. Dette er en følge af forbedret diagnostik og behandling.

Læs mere

Patientoplevelser i KOL- og Type 2- diabetesforløb

Patientoplevelser i KOL- og Type 2- diabetesforløb Helle Max Martin, Anja Elkjær Rahbek og Louise Borst Patientoplevelser i KOL- og Type 2- diabetesforløb Delundersøgelse i evaluering af forløbsprogrammernes implementering i Region Hovedstaden Publikationen

Læs mere

VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER

VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER AKUTUDVALGET (UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBEREDSKAB) MAJ 2012 Side 2 Indhold 1. Indledning og sammenfatning...3 2. Ventetider i akutmodtagelser og akutklinikker...6 2.1.

Læs mere

Hjemmesygeplejens opgaver i udvikling

Hjemmesygeplejens opgaver i udvikling Hjemmesygeplejens opgaver i udvikling Belyst via interviewundersøgelse blandt hjemmesygeplejersker samt statistiske analyser af udviklingen på udvalgte somatiske områder Sidsel Vinge Jannie Kilsmark Dansk

Læs mere

OKTOBER 2013 VEJDIREKTORATET OFFENTLIGE UDGIFTER VED TRAFIKULYKKER

OKTOBER 2013 VEJDIREKTORATET OFFENTLIGE UDGIFTER VED TRAFIKULYKKER OKTOBER 2013 VEJDIREKTORATET OFFENTLIGE UDGIFTER VED TRAFIKULYKKER ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk OKTOBER 2013 VEJDIREKTORATET OFFENTLIGE

Læs mere

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen?

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? N OTAT Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? Indhold Forord... 3 Begrebsafklaring... 4 1. Baggrund... 5 2. Hvor skal kommunerne måle kvaliteten?... 6 2.1 Fokus på enkeltindsatser frem for forløb... 6

Læs mere

Resultat af BTP-måling i hjemmesygeplejen

Resultat af BTP-måling i hjemmesygeplejen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Syddjurs Kommune Januar 2012 Notat til Syddjurs Kommune Resultat af BTP-måling i hjemmesygeplejen Januar 2012 WWW.BDO.DK 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Formål... 3 3 Hjemmesygeplejen

Læs mere

2020-sundhedsplan for Tårnby Kommune

2020-sundhedsplan for Tårnby Kommune 2020-sundhedsplan for Tårnby Kommune Danmarks sundhedsvæsen er under kolossalt pres. Udfordringen med at få styr på udgifterne og samtidig imødegå den stigende efterspørgsel efter sundhedsydelser er en

Læs mere

Patientrettet forebyggelse i kommunerne

Patientrettet forebyggelse i kommunerne Kasper Norman, Marie Bergmann, Micael Mikkelsen, Tina Drud Due og Astrid Blom TrygFondens Forebyggelsescenter Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet Patientrettet forebyggelse i kommunerne

Læs mere

Livet med en hjertesygdom. En undersøgelse om det at leve med en hjertesygdom og af hjertepatienters vurdering af sundhedsvæsenets indsats

Livet med en hjertesygdom. En undersøgelse om det at leve med en hjertesygdom og af hjertepatienters vurdering af sundhedsvæsenets indsats Livet med en hjertesygdom En undersøgelse om det at leve med en hjertesygdom og af hjertepatienters vurdering af sundhedsvæsenets indsats Af Nanna Schneekloth Christiansen, Line Zinckernagel, Ann-Dorthe

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Ulighed i sundhed. Marts 2013. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Ulighed i sundhed. Marts 2013. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Ulighed i sundhed Marts 213 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Ulighed i sundhed Marts 213 Udarbejdet af: Ministeriet for forebyggelse og sundhed, Statens Serum Institut, Sundhedsstyrelsen Copyright:

Læs mere