Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Somatik Faxe Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Somatik Faxe Kommune"

Transkript

1 Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Somatik Kommune

2 Med udgangspunkt i nøgletalsrapporten for aktivitetsbestemt medfinansiering til Social- og Sundhedsudvalget i juni måned er nedenstående notat udarbejdet i Centersekretariatet for Sundhed og Pleje. Notatet giver, gennem nøgletal, et indblik i Kommunes brug af somatiske sygehuse sammenlignet med andre kommuner i Region Sjælland. Rapporten viser hvilke diagnoser borgerne henholdsvis indlægges for, ambulant behandles for eller skadestuebehandles for. Sammenligningen med K17 tager dels udgangspunkt i de 10 mest anvendte diagnoser i Kommune og dels i de forebyggelige diagnoser. I denne nøgletalsrapport kigges ikke på økonomien, men på den aktivitet der ligger bag økonomien. Den nuværende medfinansieringsmodel er 100 procent aktivitetsstyret, og det er derfor væsentligt i forhold til økonomien, hvordan aktiviteten udvikles. Alle data er hentet fra esundhed/køs 1. Somatik Indlæggelser I dette afsnit kigges på indlæggelsesaktiviteten for Kommune sammenlignet med de øvrige kommuner i Region Sjælland. Sammenligningen foretages på diagnoseniveau og på antallet af indlæggelser. For at sikre en fornuftig overskuelighed i sammenligningen er den foretaget på Kommunes 10 mest anvendte indlæggelsesdiagnoser samt på forebyggelige indlæggelser. Forebyggelige indlæggelser er en række diagnose hvor det vurderes, at kommunen kan nedbringe antallet af indlæggelser gennem forebyggelsestiltag. Materialet der beskrives og analyseres i denne nøgletalsrapport er udarbejdet for de +65 årige. Ønskes et tilsvarende overblik for i 0-64 årige samt den samlede befolkning henvises til rapportens bilagsmateriale. Ligeledes illustreres nøgletallene både i faktiske antal borgere der indlægges og pr indbyggere i kommunen. Det faktiske antal giver et overblik i hvor mange borgere i Kommune samt K17 der rent faktisk indlægges for de udvalgte diagnoser. Tallene pr indbygger er beregnet for at kunne sammenligne kommunerne (K17) med hinanden trods forskellige antal borgere/indbyggere. Antallet af indlæggelser er målt på aktionsdiagnoserne. Det vil sige, at det er den diagnose som borgeren primært er blevet behandlet for og udskrevet med. Omvendt betyder det også at hvis en borger f.eks. er indlagt med aktionsdiagnosen diabetes, men også behandles for tryksår, vil han/hun ikke indgå i statistikken for tryksår. Indlæggelser i absolutte tal faktiske antal borgere. Nedenstående tabel viser antallet af somatiske indlæggelser i Kommune og det øvrige Region Sjælland. 2

3 Tabel år Somatiske indlæggelser DO800 - DR100 - Akutte Spontan mave enkeltfødsel m hovedpræsent ation DJ189 - Pneumoni DZ034 - Obs. om myokardieinfar kt DZ380 - Levendefødt barn, født på sygehus DL979 - Ulcus på ben IKA DI489B - Atrieflimren DI489A - Atrieflagren DR074 - Bryst Tabellens viser, som nævnt, de 10 diagnoser, der har haft flest indlæggelser i første halvår af 2012 i Kommune. Pneumoni eller lungebetændelse er således den diagnose der indlægges flest borgere, over 64 år, med (36 i første halvår af 2012). Ulcus på ben eller sårbehandling på ben er ligeledes en diagnose der indlægges mange -borgere med (35 i første halvår af 2012). I tabellen indgår ligeledes spontan enkeltfødsel med hovedpræsentation samt levendefødt barn født på sygehus. Her har der været 0 indlæggelser hvilket skyldes at borgergruppen er +65 årige. Grunden til at diagnosekoderne alligevel figurerer i tabellen skyldes, at koderne er med i top 10 diagnoser, når der kigges på kommunes samlede befolkning. Indlæggelser pr indbyggere For at gøre ovenstående data sammenlignelige mellem kommuner ses i nedenstående tabel 2 og figur 1 en oversigt over samme diagnosekoder, men hvor antallet af indlæggelser er opgjort pr indbyggere. Tabel år. Indlæggelser pr 5000 indbygger DO800 - Spontan enkeltfødsel m hovedpræsent ation DR100 - Akutte mave DJ189 - Pneumoni DZ034 - Obs. om myokardieinfar kt DZ380 - Levendefødt barn, født på sygehus DL979 - Ulcus på ben IKA DI489B - Atrieflimren DI489A - Atrieflagren DR074 - Bryst 2,3 5,1 2,7 5,0 3,1 0,9 1,6 1,6 0,9 5,2 1,9 3,4 2,1 0,1 2,1 4,0 2,1 11,4 5,1 1,9 0,3 1,2 0,3 8,5 4,0 0,8 0,9 1,1 1,5 8,9 2,5 0,1 2,4 1,2 6,3 1,2 1,4 0,6 1,3 3,5 3,3 1,5 0,9 1,7 13,3 8,1 0,1 1,7 1,2 1,9 6,5 5,3 0,3 5,3 0,7 1,8 12,6 6,3 1,2 1,7 0,9 0,9 0,6 5,9 1,8 1,5 3,3 1,3 3,2 2,4 2,2 1,7 0,6 1,3 0,7 7,3 1,2 2,6 0,1 4,9 1,2 1,2 4,7 1,2 1,7 1,9 2,1 0,7 1,4 7,5 1,2 2,2 2,6 3,9 1,4 7,1 10,8 9,8 2,7 1,8 2,6 1,2 7,2 4,3 5,5 Region Sjælland 1,6 1,4 7,3 3,5 1,2 2,3 0,3 1,7 3

4 Figur 1. Borgere over 65 år, pr 5000 indbyggere DR100 - Akutte mave 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 1,5 14,0 DJ189 Pneumoni Borgere over 65 år. Pr 5000 indbyggere 2,5 1,5 1 DZ034 - Obs. om myokardieinfakt Borgere over 65 år pr indbyggere ,0 6,0 4,0 DL979 Ulcus på ben. Borgere over 65 år pr 5000 indbyggere 8,0 6,0 4,0 DI489B Atrieflimren Borgere over 65 år pr 5000 indbyggere 1 6,0 1 5,0 8,0 6,0 4,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,3 0,1 DI489A - Atrieflagren. Borgere over 65 år pr 5000 indbyggere 4,0 3,0 6,0 5,0 4,0 3,0 DR074 - Bryst Borgere over 65 år pr 5000 indbyggere Det ses, at Kommune ligger over gennemsnittet for Region Sjælland for så vidt angår diagnoserne akutte mave, sårbehandling, atrieflimren og atrieflagren. 4

5 Opsamling og resultater, indlæggelser Sammenholdes ovenstående ses det, at Kommune både har mange indlæggelser (faktiske antal borgere) samt forholdsmæssigt mange indlæggelser i forhold til Region Sjælland. Dette gør sig gældende for sårbehandling og atrieflimren. For så vidt angår atrieflagren er der forholdsmæssigt mange indlæggelser i forhold til det øvrige Region Sjælland, men samtidig et meget lille faktisk antal indlæggelser. Endelig er antallet af indlæggelser med akutte mave moderat, samtidig med at det er forholdsmæssigt højt i forhold til de øvrige kommuner i Region Sjælland. Af ovenstående kan det derfor fastslås at Kommune bør rette interessen mod indlæggelser for sårbehandling. Sårbehandling kan udføres hos flere forskellige aktører, nemlig sygehuse, praktiserende læge og kommunens egen sårsygeplejerske. Nogle sårbehandlinger vil være så behandlingskrævende at de kræver en indlæggelse, men mange kan behandles hos kommunes sårsygeplejerske. Kommunes sygepleje har følgende fokusområder, som der arbejdes med Observere sårene i tide så indlæggelse kan undgås Borgernes sundheds sammenlignet med andre kommuner i Region Sjælland. Hvert enkelt sår behandles af så få sygeplejersker som muligt Samarbejde med de praktiserende læger i det daglige og ved opmærksomhedspunkter at viderebringe disse så dette kan tages med i det kommunalt lægelige udvalg samt til møde med praksiskoordinatoren Samarbejde og dialog med ambulatorier omkring ventetider, så sårene ikke kompliceres og ender i indlæggelser. Der er bl.a., på denne baggrund, iværksat udarbejdelse af informationsmateriale vedrørende kommunens muligheder for sårbehandling. Center for Sundhed og Pleje vil fremadrettet indskærpe at hjemmeplejen husker at bruge sårsygeplejersken så vidt det er muligt. Hjemmeplejen bør altid rette henvendelse til sårsygeplejersken frem for praktiserende læge. Sår kan skyldes forkert livsstil og sundheds. Center for Sundhed og Pleje arbejder kontinuerligt med at forbedre indsatsen for bedre livsstil og sundhed i Kommune. Fremadrettet er det en målsætning at etablering af specialiserede aflastningspladser og brug af telemedicin vil nedbringe antallet af indlæggelser til sårbehandling i Kommune. 5

6 Forebyggelige indlæggelser Ovenstående nøgletal/analyse var som beskrevet på de 10 mest hyppige indlæggelserdiagnoser i Kommune. En anden indgangsvinkel kan være de forebyggelige indlæggelser. Forebyggelige indlæggelser er indlæggelser, hvor det skønnes, at kommunen har mulighed for at påvirke antallet af indlæggelser gennem forebyggende indsats. Forebyggelige indlæggelser er defineret på landsplan/i K17. I tabel 3 og figur 2 nedenfor viser antallet af indlæggelser pr år indbyggere for alle kommuner i Region Sjælland (K17) Tabel 3 Forebyggelige indlæggelser + 65 år pr 5000 indbyggere Lungebet ændelse/ KOL Dehydrati on Blærebet ændelse Forstopp else Blodman gel, ernæring sbetinget Brud Mave/Tar m Tryksår Diabetes 1 og 2 14,4 1,7 1,9 1,1 8,1 0,9 0,3 0,9 16,0 2,7 1,3 0,3 0,8 5,5 1,3 2 3,5 1,9 2,1 0,7 9,7 0,1 0,7 16,5 2,4 1,4 1,1 6,0 0,7 0,1 17,0 2,5 2,1 0,8 0,9 6,4 0,3 16,1 4,3 1,5 8,0 0,3 0,1 0,7 13,6 0,7 1,5 0,6 7,1 1,1 23,1 4,4 2,3 1,2 1,4 9,3 0,7 1,3 14,9 1,5 1,7 0,9 0,9 6,9 0,1 2,2 22,2 2,5 1,7 1,5 1,1 7,4 0,8 1,8 15,7 2,1 1,1 1,2 7,4 1,5 14,6 2,2 2,6 0,7 0,6 8,0 0,7 1,1 17,3 2,7 1,2 0,7 8,3 0,6 11,6 2,1 0,9 1,2 1,2 7,6 16,5 2,6 1,4 0,7 7,7 0,7 17,4 2,3 0,9 1,4 11,2 2,3 Vordingborg 15,5 0,8 0,8 1,1 8,6 0,7 Region Sjælland 16,7 2,5 1,6 0,9 7,7 0,1 1,2 6

7 Figur 2 Lungebetændelse/KOL +65 årige, pr indbyggere Dehydration +65 årige, pr indbyggere 25,0 5,0 4,5 2 4,0 3,5 15,0 1 5,0 Blærebetændelse +65 årige, pr indbyggere Vordingborg 3,0 2,5 1,5 Forstoppelse +65 årige, pr indbyggere Vordingborg 3,0 2,5 2,5 1,5 Blodmangel, ernæringsbetinget +65 årige, pr indbyggere Vordingborg 1,5 Brud +65 årige, pr indbyggere Vordingborg 1,6 1 1,4 1,2 0,8 0,6 0,9 0,8 0,7 0,6 0,3 0,1 2,5 1,5 Mave/Tarm +65 årige, pr indbyggere Diabetes 1 og årige, pr indbyggere Vordingborg Vordingborg Vordingborg 1 8,0 6,0 4,0 0,3 0,3 0,1 0,1 Tryksår +65 årige, pr indbyggere Vordingborg Vordingborg 7

8 For diagnoserne lungebetændelse/kol, dehydration, forstoppelse og Diabetes 1 og 2 ligger Kommune under det gennemsnitlige antal indlæggelser i Region Sjælland. Dette er udtryk for en positiv bevidsthed omkring arbejdet med at forbygge diagnoser. Specielt for diabetes 1 og 2 samt dehydration er der forholdsmæssigt få indlæggelser i Kommune. De to diagnoser er symptomer på sundheds og forebyggelse. På kort sigt betyder tidlig ambulant behandling færre indlæggelser og på lang sigt betyder forebyggelse i form af oplysningskampagner m.v. færre diagnoser for diabetes. For diagnoserne Blærebetændelse, Blodmangel ernæringsbetinget, Brud, Mave/Tarm samt tryksår ligger Kommune over det gennemsnitlige antal indlæggelser i Region Sjælland. Især diagnosegrupperne mave/tarm samt tryksår er grupper, hvor Kommune ligger højt. Det kan således anbefales at der kigges nærmere på mulige forbyggelsesindsatser for disse målgrupper. 2. Somatik ambulante besøg I dette afsnit kigges på den ambulante aktivitet for Kommune sammenlignet med de øvrige kommuner i Region Sjælland. Sammenligningen foretages på diagnoseniveau og på antallet af ambulante besøg. For at sikre en fornuftig overskuelighed i sammenligningen er den foretaget på Kommunes 10 mest anvendte DAGS-diagnoser (ambulante diagnoser). Materialet der beskrives og analyseres i denne nøgletalsrapport er udarbejdet for de +65 årige. Ønskes et tilsvarende overblik for i 0-64 årige samt den samlede befolkning henvises til rapportens bilagsmateriale. Ligeledes illustreres nøgletallene såvel i faktiske antal borgere som pr indbyggere i kommunen. Det faktiske antal borgere giver et overblik over hvor mange borgere i Kommune og K17 der rent faktisk behandles ambulant for de udvalgte diagnoser. Tallene pr indbygger er beregnet for at kunne sammenligne kommunerne (K17) med hinanden trods forskellige antal borgere/indbyggere. Antallet af ambulante besøg er målt på aktionsdiagnoserne. Det vil sige, at det er den diagnose, som borgeren primært er blevet behandlet for. Omvendt betyder det også, at hvis en borger f.eks. er behandlet ambulant med aktionsdiagnosen diabetes, men også behandles for forhøjet blodtryk, vil han/hun ikke indgå i statistikken for forhøjet blodtryk. Ambulante besøg i absolutte tal faktiske antal borgere. Nedenstående tabel 4 viser antallet af somatiske ambulante behandlinger i Kommune og det øvrige Region Sjælland. 8

9 Tabel år Somatiske ambulante besøg DZ016 - Kontakt mhp radiologisk undersøgelse DC509 - Brystkræft DN189 - Kronisk nyreinsufficien s DC619 - DC349 - Kræft i DR522 - Andre Prostatakræft lunge kroniske DZ348 - Svangrekontro l af anden normal graviditet DR522E - Komplekse langvarige el kroniske ikkemaligne DZ039 - Obs. om Tabellen viser, som nævnt, de 10 diagnoser, der har haft flest ambulante besøg i første halvår af 2012 i Kommune år Ambulante besøg pr indbygger Radiologisk undersøgelser eller røntgenfotografering er således den diagnose der henvises flest -borgere, over 64 år til (980 i første halvår af 2012). Kronisk nyreinsufficiens eller nyresvigt( gradvis forringelse af nyrernes funktion) er ligeledes en diagnose der henvises mange -borgere til (425 i første halvår af 2012). I tabellen indgår ligeledes svangerkontrol af anden normal graviditet. Her har der været 0 ambulante besøg, hvilket skyldes, at borgergruppen er +65 årige. Grunden til at diagnosekoderne alligevel figurerer i tabellen skyldes, at koderne er med i top 10 diagnoser når der kigges på kommunes samlede befolkning. Ambulante besøg pr indbyggere For at gøre ovenstående data sammenlignelige mellem kommuner ses i nedenstående tabel 5 og figur 3 en oversigt over samme diagnoser, men hvor antallet af ambulante besøg er opgjort pr indbyggere. Tabel 5 DZ016 - Kontakt mhp radiologisk undersøgelse DC509 - Brystkræft DN189 - Kronisk nyreinsufficien s DC619 - DC349 - Kræft i DR522 - Andre Prostatakræft lunge kroniske DZ348 - Svangrekontro l af anden normal graviditet DR522E - Komplekse langvarige el kroniske ikkemaligne DZ039 - Obs. om 139,6 46,0 6 8,4 58,4 25,1 9,5 4,0 12,2 133,3 51,4 6 7,1 64,8 32,2 2,3 9,1 14,6 152,5 54,1 65,7 12,5 61,5 35,0 2,1 1,5 22,2 183,1 41,2 83,2 4,0 33,4 23,6 0,9 0,9 34,9 155,4 33,3 73,6 3,3 53,4 27,8 1,2 32,4 196,7 39,1 27,6 11,3 54,4 36,5 2,5 6,1 13,5 211,8 30,1 49,1 8,7 34,8 28,1 4,3 1,9 19,0 163,5 47,3 47,5 13,5 47,2 48,2 2,8 3,0 33,9 169,4 53,8 62,4 17,7 48,9 33,0 4,3 4,1 25,0 233,3 57,8 82,7 6,0 53,2 32,6 2,5 2,9 48,3 119,9 35,0 56,6 8,0 39,2 21,6 3,2 2,7 15,4 183,0 47,6 46,7 8,7 41,1 22,1 7,0 3,7 21,6 179,3 41,5 77,8 8,9 57,2 35,3 2,4 0,3 15, ,8 20,6 9,9 52,2 20,3 2,8 13,9 11,6 135,2 54,1 40,7 5,4 42,2 36,6 1,4 19,1 204,5 38,0 53,5 1 36,6 31,1 5,0 5,7 11,7 198,5 45,4 33,4 2 56,9 35,4 2,1 4,6 26,5 Region Sjælland 17 45,2 57,9 1 49,7 31,1 3,2 3,4 22,8 9

10 Figur 3 DZ016 - Kontakt mhp radiologisk undersøgelse DC509 -Brystkræft DN189 Kronisk Nyreinsufficiens , DC619 Prostatakræft 2 15,0 1 5,0 DC349 Kræft i lunge DR522 Andre kroniske DR522E - Komplekse langvarige el kroniske ikke-magline DZ039 - Obs om

11 Kommune ligger over gennemsnittet i Region Sjælland for så vidt angår diagnoserne prostatakræft, kronisk nyreinsufficiens (nyresvigt, gradvis nedsættende nyrefunktion), andre kroniske smerte (smertebehandling). Kommune ligger under eller på gennemsnittet i Region Sjælland for så vidt angår diagnoserne radiologiske undersøgelser (røntgenundersøgelser), brystkræft, mistanke om anden sygdom, kræft i lunge og komplekse længerevarende eller kroniske ikke-magline. Opsamling og resultater, ambulante besøg Sammenholdes dette med det faktiske antal ambulante besøg ses det, at der både er mange ambulante besøg i alt samt forholdsmæssigt mange ambulante besøg for især prostatakræft og kronisk nyreinsufficiens. For så vidt angår andre kroniske er der forholdsmæssigt mange ambulante besøg i, men samtidig et lille samlet antal ambulante besøg. 3. Somatik skadestuebesøg I dette afsnit kigges på skadestuebesøg for Kommune sammenlignet med de øvrige kommuner i Region Sjælland. Sammenligningen foretages på diagnoseniveau og på antallet af skadestuebesøg. For at sikre en fornuftig overskuelighed i sammenligningen er den foretaget på Kommunes 10 mest anvendte diagnoser. Materialet er udarbejdet for de +65 årige. Ønskes et tilsvarende overblik for i 0-64 årige samt den samlede befolkning henvises til rapportens bilagsmateriale. Ligeledes illustreres nøgletallene såvel i faktiske antal borgere som pr indbyggere i kommunen. De absolutte tal giver et overblik over hvor mange borgere i Kommune og K17 der rent faktisk skadestuebehandles for de udvalgte diagnoser. Tallene pr indbygger er beregnet for at kunne sammenligne kommunerne (K17) med hinanden trods forskellige antal borgere/indbyggere. Skadestuebesøg i absolutte tal. Nedenstående tabel 6 viser antallet af somatiske skadestuebesøg i Kommune og det øvrige Region Sjælland. 11

12 Tabel år antal skadestuebesøg DS610 - Åbent sår på finger uden DS934 - ankel DS600 - finger uden DS800 - knæ DS635 - håndled DZ766 - Kontakt afbrudt af patienten DS019 - Åbent DS636 - sår på hovedet fingerled DS602 - håndled el hånd Tabellen viser som nævnt de 10 diagnoser, der har givet flest skadestuebesøg i første halvår af 2012 i Kommune. Åbent sår på hoved er således den diagnose der behandles flest -borgere, over 64 år for (9 i første halvår af 2012) Åbent sår på finger uden, samt mistanke ler er ligeledes diagnoser der behandles mange -borgere for (henholdsvis 7 og 8 i første halvår af 2012) I tabellen indgår ligeledes diagnosen kontakt afbrudt af patienten. Her er der ingen over 64 år. Grunden til at diagnosekoden alligevel figurerer i tabellen skyldes, at koderne er med i top 10 diagnoser når der kigges på kommunes samlede befolkning Det er positivt, at Kommune ingen +65 årige borgere har med diagnosen kontakt afbrudt af patient. Det er kommunens interesse at nedbringe denne gruppe, idet kommunen betaler for borgere, som trods fremmøde i skadestue, alligevel ikke ønsker den anbefalede behandling. Skadestuebesøg pr indbyggere For at gøre ovenstående data sammenlignelige mellem kommuner ses i nedenstående tabel 7 og figur 4 en oversigt over samme diagnoser, men hvor antallet af skadestuebesøg er opgjort pr indbyggere. Tabel år antal skadestuebesøg pr 5000 indbygger DS610 - Åbent sår på finger uden DS934 - ankel DS600 - finger uden DS800 - knæ DS635 - håndled DZ766 - Kontakt afbrudt af patienten DS019 - Åbent DS636 - sår på hovedet fingerled DS602 - håndled el hånd 1,1 1,3 1,4 1,3 0,3 0,3 0,8 0,3 1,9 0,8 0,3 1,2 1,2 0,3 0,6 0,1 0,3 0,9 0,6 2,1 0,1 1,7 0,3 1,4 0,3 0,6 1,1 0,6 0,3 0,3 0,8 1,2 0,8 2,6 0,6 0,7 1,5 0,1 0,1 1,1 0,3 0,8 0,8 0,8 0,3 0,6 1,2 0,3 1,4 0,3 1,3 0,8 0,1 0,8 0,8 2,5 0,3 1,9 0,9 0,7 0,3 1,2 0,7 0,3 1,7 0,1 0,1 0,7 0,1 0,3 Region Sjælland i alt 1,1 0,7 0,3 0,3 1,2 0,1 0,3 12

13 Figur 4 DS610 - Åbent sår på finger uden DS934 - ankel 0,9 1,8 0,8 1,6 0,7 1,4 0,6 1,2 0,8 0,6 0,3 0,1 pga af mistanke DS600 - finger uden 3,0 0,6 2,5 1,5 0,3 0,1 DS800 - knæ DS635 - Distortion af håndled 1,2 0,6 0,8 0,6 0,3 0,1 DZ766 - Kontakt afbrudt af patienten DS019 - Åbent sår på hovedet 1,4 3,0 1,2 2,5 0,8 1,5 0,6 DS636 - fingerled DS602 - håndled eller hånd 0,6 0,3 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 13

14 Kommune ligger over gennemsnittet i Region Sjælland for diagnosen observation på grund af mistanke ler. Umiddelbart er det svært at vurdere yderligere på denne diagnose, da den er meget bredt defineret og kan indeholde mange forskellige elementer. Kommune ligger under eller på gennemsnittet i Region Sjælland for så vidt angår alle andre typer skadestuebesøg. Opsamling og resultater, skadestuebesøg Sammenholdes ovenstående vurderes det at Kommune er meget typisk sammenlignet med øvrige kommuner i Region Sjælland. 14

15 BILAG Indlæggelser under 65 år 0-64 år Somatiske indlæggelser DO800 - Spontan enkeltfødsel m DR100 - Akutte mave DJ189 - Pneumoni DZ034 - Obs. om DZ380 - Levendefødt barn, født på DL979 - Ulcus på ben IKA DI489B - Atrieflimren DI489A - Atrieflagren DR074 - Bryst hovedpræsent myokardieinfar sygehus 63 ation kt år, indlæggelser pr indbygger DO800 - Spontan enkeltfødsel m DR100 - Akutte mave DJ189 - Pneumoni DZ034 - Obs. om DZ380 - Levendefødt barn, født på DL979 - Ulcus på ben IKA DI489B - Atrieflimren DI489A - Atrieflagren DR074 - Bryst hovedpræsent myokardieinfar sygehus 9,0 ation 9,4 6,8 2,8 kt 4,4 5,7 0,6 2,3 2,7 9,2 6,4 3,0 2,6 6,3 5,8 0,7 2,9 12,1 12,2 8,6 4,3 8,6 7,9 0,1 1,5 2,4 6,3 9,3 7,4 4,9 7,6 4,6 0,1 2,3 10,7 7,5 4,0 6,2 4,2 0,6 0,1 4,7 9,8 9,2 7,2 4,4 3,5 6,2 6,2 5,1 5,4 9,7 6,0 2,6 4,5 6,9 1,7 0,7 1,9 9,7 9,9 6,3 4,6 8,3 5,4 0,8 2,5 0,3 1,4 12,5 1 5,0 4,6 8,9 8,4 0,1 2,3 0,6 1,4 4,3 6,9 8,9 5,8 7,8 3,2 0,6 5,9 13,4 3,9 4,4 1,4 8,9 1,7 5,7 7,3 1 4,9 3,3 3,6 7,0 1,2 1,1 1,1 9,1 10,3 4,5 4,1 1,7 6,0 1,3 0,1 7,3 6,1 1 8,0 4,3 2,6 5,0 4,5 5,6 9,4 4,8 4,9 1,9 5,6 1, ,5 6,9 4,1 3,4 5,0 8,2 1,4 5,5 10,6 9,2 8,3 3,2 6,9 6,2 0,1 2,6 0,3 1,2 Region Sjælland 7,8 1 6,4 4,1 5,2 6,2 1,4 1,4 3,4 15

16 Indlæggelser Kommune i alt DO800 - Spontan enkeltfødsel m hovedpræsent ation DR100 - Akutte mave DJ189 - Pneumoni DZ034 - Obs. om myokardieinfar kt DZ380 - Levendefødt barn, født på sygehus DL979 - Ulcus på ben IKA DI489B - Atrieflimren DI489A - Atrieflagren DR074 - Bryst Kommune i alt Kommune i alt somatiske indlæggelser pr 5000 indbygger DO800 - Spontan enkeltfødsel m hovedpræsent ation DR100 - Akutte mave DJ189 - Pneumoni DZ034 - Obs. om myokardieinfar kt DZ380 - Levendefødt barn, født på sygehus DL979 - Ulcus på ben IKA DI489B - Atrieflimren DI489A - Atrieflagren DR074 - Bryst 11,3 9,4 8,8 8,0 7,1 5,7 5,6 5,4 0,9 4,3 9,2 7,3 8,2 4,5 6,3 9,3 2,8 0,3 5,0 16,2 12,2 10,7 15,7 13,7 7,9 0,1 3,4 0,6 3,6 6,6 9,3 9,4 13,4 11,6 4,6 1,3 3,2 1,3 10,7 9,0 13,0 8,6 4,2 0,1 1,6 0,6 7,1 11,8 9,2 8,5 10,6 5,5 6,2 7,2 2,2 0,6 6,5 6,0 9,7 7,3 6,1 7,8 6,9 1,9 2,2 2,8 11,7 9,9 8,0 17,9 16,4 5,4 0,9 4,2 0,6 2,7 14,4 1 6,0 11,1 14,2 8,4 7,6 1,2 2,5 4,7 6,9 10,7 18,4 14,1 3,2 1,2 2,1 1,5 6,8 13,4 4,5 10,3 1,5 8,9 3,5 3,5 9,0 7,8 1 6,2 6,6 6,0 7,0 3,4 2,8 1,7 1 10,3 5,2 11,4 2,9 6,0 3,9 12,2 7,3 1 9,2 9,0 3,8 5,0 1,9 2,1 0,7 6,6 6,3 9,4 6,1 12,4 3,1 5,6 3,4 0,3 13,1 14,4 7,5 8,2 11,2 14,2 5,0 18,1 4,1 7,3 13,2 9,2 9,5 1 11,1 6,2 0,1 8,1 0,8 1,7 Region Sjælland 9, ,78 11,41 8,78 6,22 2,60 3,69 4 5,07 16

17 Ambulante besøg under 65 år 0-64 år somatiske ambulante besøg DZ016 - Kontakt mhp radiologisk undersøgelse DC509 - Brystkræft DN189 - Kronisk nyreinsufficien s DC619 - DC349 - Kræft i DR522 - Andre Prostatakræft lunge kroniske DZ348 - Svangrekontro l af anden normal graviditet DR522E - Komplekse langvarige el kroniske ikkemaligne DZ039 - Obs. om år ambulante besøg pr indbygger DZ016 - Kontakt mhp radiologisk undersøgelse DC509 - Brystkræft DN189 - Kronisk nyreinsufficien s DC619 - DC349 - Kræft i DR522 - Andre Prostatakræft lunge kroniske DZ348 - Svangrekontro l af anden normal graviditet DR522E - Komplekse langvarige el kroniske ikkemaligne DZ039 - Obs. om 305,8 97,3 60,1 63,7 11,3 29,2 44,1 50,7 39,4 29, ,6 21,5 36,1 15,0 30,7 7,8 59,8 36,7 31,3 253,8 109,2 47,8 6 16,9 27,9 25,7 48,6 16,6 48,5 458, ,3 33,6 15,2 16,8 18,1 66, ,2 67,5 32,5 12,9 23,5 19,7 61,3 13,0 59,3 464,1 100,1 78,7 46,0 12,7 11,4 3 57,7 38,4 26,3 479,4 71,2 18,6 42,4 7,8 31,6 34,2 68,6 37,9 48,2 274,2 79,7 2 44,4 16,0 18,8 17,6 52,9 11,1 55,1 408,3 93,5 64,5 79,2 11,6 15,7 22,5 55,8 14,5 56,5 374,7 98,5 78,1 30,8 13,9 15,9 7,7 45,6 19, ,8 89,7 47,1 44,8 7,4 21,3 8 60,6 23,8 44,8 415,6 82,5 23,3 43,5 9,3 15,9 17,3 62,3 32,2 42, ,6 82,7 38,9 12,3 18,2 18,2 56,3 14,4 44,8 313,1 83,2 43,3 37,1 12,1 16,8 29,1 56,0 47,3 31,2 289,2 69,6 85,1 33,0 6,6 14,6 3 55,6 7,0 53,4 385,0 139,8 49,9 46,7 22,9 25,4 11,7 46,0 25,2 29,5 409,6 101,4 33,0 59,6 2 39,2 16,6 38,6 23,3 53,3 Region Sjælland 366,9 85,7 57,6 47,0 13,1 21,1 23,7 56,2 24,3 49,6 17

18 Ambulante besøg Kommune i alt Ambulante besøg Kommunen i alt DZ016 - Kontakt mhp radiologisk undersøgelse DC509 - Brystkræft DN189 - Kronisk nyreinsufficien s DC619 - DC349 - Kræft i DR522 - Andre Prostatakræft lunge kroniske DZ348 - Svangrekontro l af anden normal graviditet DR522E - Komplekse langvarige el kroniske ikkemaligne DZ039 - Obs. om Pr indbygger ambulante besøg Kommunen i alt DZ016 - Kontakt mhp radiologisk undersøgelse DC509 - Brystkræft DN189 - Kronisk nyreinsufficien s DC619 - DC349 - Kræft i DR522 - Andre Prostatakræft lunge kroniske DZ348 - Svangrekontro l af anden normal graviditet DR522E - Komplekse langvarige el kroniske ikkemaligne DZ039 - Obs. om 445,3 143,3 120,6 72,1 69,6 54,3 53,7 50,7 43,4 41,9 394,3 153,0 81,9 43,2 79,8 62,9 10,1 59,8 45,8 45,9 406,3 163,3 113,5 73,0 78,4 62,9 27,8 48,6 18,2 70,7 641,2 111, ,7 48,6 40,3 18,9 66, ,1 477,4 77,5 141,2 35,8 66,2 51,3 20,3 61,3 14,2 91,7 660,8 139,2 106,3 57,2 67,0 47,9 32,7 57,7 44,5 39,8 691,2 101,4 67,7 51,1 42,6 59,7 38,5 68,6 39,8 67,1 437,7 127,0 67,5 57,9 63,2 67,0 20,3 52,9 14,0 89,1 577,7 147,3 126,9 96,9 6 48,8 26,8 55,8 18,6 81,5 608,0 156,3 160,8 36,8 67,1 48,6 10,1 45,6 22,8 138,8 427,7 124,7 103,6 52,8 46,6 42,8 84,2 60,6 26, ,7 130,1 7 52,1 5 38,1 24,3 62,3 36,0 63,8 559, ,7 69,5 53,5 20,6 56,3 14,6 59,8 473, ,8 47,0 64,3 37,1 31,9 56,0 61,2 42,8 424,4 123,7 125,7 38,4 48,8 51,2 33,3 55,6 7,1 72,5 589,6 177,8 103,4 57,7 59,5 56,5 16,7 46,0 30,9 41,2 608,0 146,8 66,4 79,6 76,8 74,6 18,7 38,6 27,8 79,8 Region Sjælland 538,9 130,9 115,5 57,0 62,8 52,2 26,9 56,2 27,7 72,4 18

19 Skadestuebesøg 0-64 år 0-64 år skadestuebesøg DS610 - Åbent sår på finger uden DS934 - ankel DS600 - finger uden DS800 - knæ DS635 - håndled DZ766 - Kontakt afbrudt af patienten DS019 - Åbent DS636 - sår på hovedet fingerled DS602 - håndled el hånd år skadestuebesøg pr indbygger DS610 - Åbent sår på finger uden DS934 - ankel DS600 - finger uden DS800 - knæ DS635 - håndled DZ766 - Kontakt afbrudt af patienten DS019 - Åbent DS636 - sår på hovedet fingerled DS602 - håndled el hånd 12,1 9,7 8,4 6,4 6,0 5,8 5,8 5,6 5,4 5,1 11,5 10,1 5,9 6,9 5,1 4,7 6,0 4,5 5,0 4,3 16,0 14,0 2,9 10,3 7,6 2,3 15,8 4,2 5,1 7,3 9,2 13,8 1,6 5,5 7,9 3,0 4,4 9,9 4,2 5,0 8,0 8,5 1,6 5,2 5,7 1,5 6,2 13,7 4,5 3,7 13,0 13,5 5,8 10,8 5,2 5,7 9,0 5,1 5,0 6,6 11,5 8,2 2,2 6,3 5,2 5,6 2,4 4,5 5,6 4,3 1 10,9 0,6 9,4 7,8 1,1 5,6 3,6 4,0 4,8 13,5 12,1 10,7 5,4 4,2 7,0 3,5 6,9 5,7 3,1 4,9 8,1 0,9 3,2 4,3 2,3 3,2 6,3 2,9 3,2 8,3 10,7 2,7 6,6 5,9 2,6 6,5 7,2 3,2 4,1 15,6 11,7 1,9 8,3 4,5 6,1 3,0 6,0 5,8 5,7 8,9 10,6 1,5 8,9 5,1 2,2 13,5 1 5,2 4,5 13,5 10,9 3,3 4,7 7,1 7,6 6,1 5,2 4,0 5,2 8,7 11,4 1,4 8,3 3,9 3,1 9,5 8,3 3,7 4,4 13,0 7,1 4,3 7,1 3,9 5,5 5,9 4,3 4,1 4,1 10,7 8,4 5,5 4,3 3,3 3,5 4,0 2,4 1,9 3,7 Region Sjælland 11,4 11,1 3,8 7,2 5,5 4,1 6,8 6,7 4,6 4,7 19

20 Skadestuebesøg Kommune i alt DS610 - Åbent sår på finger uden Skadestuebesøg Kommune i alt DS934 - ankel DS600 - finger uden DS800 - knæ DS635 - håndled DZ766 - Kontakt afbrudt af patienten DS019 - Åbent DS636 - sår på hovedet fingerled DS602 - håndled el hånd skadestuebesøg pr. DS610 - Åbent 5000 indbygger sår på finger uden Kommunen i alt DS934 - ankel DS600 - finger uden DS800 - knæ DS635 - håndled DZ766 - Kontakt afbrudt af patienten DS019 - Åbent DS636 - sår på hovedet fingerled DS602 - håndled el hånd 13,1 10,1 9,5 6,4 6,4 6,3 5,8 6,8 5,4 5,6 12,8 10,6 7,2 7,2 5,6 5,0 6,9 4,8 5,0 4,8 17,8 14,8 3,2 10,7 8,6 2,6 17,0 5,2 5,1 7,8 1 14,3 1,6 5,8 8,5 3,1 4,7 10,8 4,4 5,5 8,6 8,9 1,6 5,4 6,1 1,5 6,4 15,7 4,7 3,8 14,7 13,8 7,2 1 5,4 6,2 9,5 6,0 5,1 7,0 11,7 8,4 2,2 6,5 5,4 5,6 2,8 4,8 5,6 4,8 11,3 11,5 0,9 9,6 8,2 1,1 6,4 4,6 4,0 5,0 14,7 12,9 13,3 5,6 4,6 7,5 4,2 8,4 5,8 3,2 5,4 8,3 0,9 3,2 5,4 2,6 3,4 8,3 2,9 3,2 9,0 10,9 3,5 6,8 6,6 2,9 7,1 8,4 3,5 4,1 17,0 12,3 2,3 8,6 4,9 6,6 3,2 7,3 6,0 6,0 9,7 11,1 1,6 9,4 5,9 2,4 14,2 13,1 5,4 4,8 15,4 11,3 4,3 5,0 7,3 7,8 6,4 5,4 4,0 5,4 9,4 11,4 1,4 8,5 4,3 3,1 9,5 9,5 3,7 4,6 13,7 7,3 4,8 7,3 3,9 5,5 6,4 4,8 4,3 4,6 11,2 8,7 7,2 4,4 3,8 3,5 4,1 3,1 4,0 Region Sjælland 12,5 11,5 4,5 7,4 6,0 4,3 7,3 7,9 4,7 5,0 20

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013 Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013 1 Som udgangspunkt for Social- og Sundhedsudvalgets ønske om en nøgletalsrapport for aktivitetsbestemt medfinansiering/finansiering

Læs mere

Notat om kommunal medfinansiering i Roskilde Kommune

Notat om kommunal medfinansiering i Roskilde Kommune Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 249635 Brevid. 1893334 Ref. FLHA Notat om kommunal medfinansiering i Roskilde Kommune 23. april 2014 Baggrund Roskilde Kommunes udgifter til Kommunal MedFinansiering

Læs mere

Aktivitetsbestemt medfinansiering

Aktivitetsbestemt medfinansiering Vederlagsfri fysioterapi og Aktivitetsbestemt medfinansiering Sundhedschef Birte Grothe 24. august 2015 Byrådets budgetseminar Udgiftsudvikling Vederlagsfri fysioterapi Vederlagsfri ridefysioterapi - udgifter

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

Dato Maj 2013 Dok.nr. 42638/13 Sagsnr. 13/4867. Finansiering og medfinansiering på sundhedsområdet Varde Kommune 2012

Dato Maj 2013 Dok.nr. 42638/13 Sagsnr. 13/4867. Finansiering og medfinansiering på sundhedsområdet Varde Kommune 2012 Dato Maj 2013 Dok.nr. 42638/13 Sagsnr. 13/4867 Ref. Maix Finansiering og medfinansiering på sundhedsområdet Varde Kommune 2012 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 3 KOMMUNAL MEDFINANSIERING OG FINANSIERING

Læs mere

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Baggrund Større andel af ældre borgere i befolkningen, flere med kronisk sygdom Færre i den arbejdsdygtige alder Økonomisk

Læs mere

Det kommunale sundhedslandkort

Det kommunale sundhedslandkort Side / Det kommunale sundhedslandkort 2006 2012 Specialiseret træningscenter Forebyggelsescentre Center for Kræft og Sundhed Akut plejeenhed KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Side /

Læs mere

NOTAT. Regionale nøgletal. Introduktion I dette notat præsenteres sammenligninger af nøgletal indenfor økonomi og kvalitet på regionalt niveau.

NOTAT. Regionale nøgletal. Introduktion I dette notat præsenteres sammenligninger af nøgletal indenfor økonomi og kvalitet på regionalt niveau. NOTAT Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Sekretariat & Budget Skottenborg 26 8800 Viborg Tlf. 87 28 50 00 www.regionmidtjylland.dk Regionale nøgletal Introduktion I dette notat præsenteres sammenligninger

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Center for Sundhed & Pleje. Status på projekter og indsatser

Center for Sundhed & Pleje. Status på projekter og indsatser Center for Sundhed & Pleje Status på projekter og indsatser 2015 Center for Sundhed & Pleje Chef Centerstab Sundhedsfremme og forebyggelse Træning og Aktivitet Køkken Sygepleje Pleje Visitation Sundhedscenter

Læs mere

Sundhedspersonale, som modtager patienter til behandling under indlæggelse eller ambulant.

Sundhedspersonale, som modtager patienter til behandling under indlæggelse eller ambulant. Ernæringsscreening - vurdering og dokumentation hos voksne Udgiver Region Hovedstaden Dokumenttype Vejledning Version 6 Forfattere Den regionale Ernæringskomité Gældende fra 29-10-2014 Fagligt ansvarlig

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune Mulige investeringer i det nære sundhedsvæsen De udfordringer, vi som kommune står overfor, når det kommer til udviklingen af det nære sundhedsvæsen, kan overordnet inddeles i tre grupper: 1) Udviklingen

Læs mere

Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d.

Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d. Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d. Denne seance Hvem? Hvad? Hvorfor? Hvem? Hvad skal vi nå? Fakta om kræft Ventetider Symptomer

Læs mere

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Fremtidens kliniske uddannelse, marts 2011 Sygeplejestuderende modul 11-12 Afd.

Læs mere

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Anita Fogh Regionalt Sundhedssamarbejde Regionshuset i Viborg Tlf: 87 28 46 75 E-mail: anita.fogh@stab.rm.dk De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Revision af oversigt ifm. indgåelse af

Læs mere

Sundhedsstatistik : en guide

Sundhedsstatistik : en guide Sundhedsstatistik : en guide Officiel statistik danske hjemmesider og netpublikationer: Danmarks Statistik Danmarks Statistik er den centrale myndighed for dansk statistik, der indsamler, bearbejder og

Læs mere

- OPGØRELSE AF BEHANDLINGSRATER (2002) INDVANDRERES SUNDHED OG SYGELIGHED

- OPGØRELSE AF BEHANDLINGSRATER (2002) INDVANDRERES SUNDHED OG SYGELIGHED - OPGØRELSE AF BEHANDLINGSRATER (2002) 2005 INDVANDRERES SUNDHED OG SYGELIGHED Indvandreres sundhed og sygelighed - opgørelse af behandlingsrater (2002) 1 Etniske minoriteters sundhed og sygelighed - opgørelse

Læs mere

Ja-Nej-klinikker. Hvad skal vi have med til Kræftplan IV? 5. marts - DMCG/KB 2015. Peter Vedsted Professor

Ja-Nej-klinikker. Hvad skal vi have med til Kræftplan IV? 5. marts - DMCG/KB 2015. Peter Vedsted Professor Ja-Nej-klinikker Hvad skal vi have med til Kræftplan IV? 5. marts - DMCG/KB 2015 Peter Vedsted Professor Center for Forskning i Kræftdiagnostik i Praksis CaP Forskningsenheden for Almen Praksis Aarhus

Læs mere

Forebyggelse AF indlæggelser synlige resultater

Forebyggelse AF indlæggelser synlige resultater Forebyggelse AF indlæggelser synlige resultater 214 Forebyggelse af indlæggelser synlige resultater Udarbejdet af: KL, Danske Regioner, Finansministeriet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Copyright:

Læs mere

SÅR. Længerevarende Efteruddannelse. Marts 2006

SÅR. Længerevarende Efteruddannelse. Marts 2006 SÅR Længerevarende Efteruddannelse Marts 2006 Videncenter for Sundhedsfremme Efter- og Videreuddannelsen Bygning F, Sydvang 1 6400 Sønderborg T 7342 9248 E evus@cvusonderjylland.dk W www.cvusonderjylland.dk

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet

Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet Kræftens Bekæmpelses Barometerundersøgelse del 2 Afdeling for Kvalitet & Patientsikkerhed Mette Vinter: mmvi@cancer.dk Den kræftramtes

Læs mere

Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode

Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode Region: Syddanmark Indlagte patienter Ambulante Andel af patienter med kontaktperson på 3. dagen Andel af patienter tildelt Andel

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Lungebetændelse/ Pneumoni

Lungebetændelse/ Pneumoni Lungebetændelse/ Pneumoni Information til patienter Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Sengeafsnit M1/M2/M3 Hvad er lungebetændelse? Du er indlagt med en lungebetændelse/pneumoni, som er en

Læs mere

Resultat af Svære sundhedsord

Resultat af Svære sundhedsord BJERG KOMMUNIKATION HAVNEGADE 39 DK-1058 KØBENHAVN K T : +45 33 25 33 27 W: WWW.BJERGK.DK E : KONTAKT@BJERGK.DK Resultat af Svære sundhedsord Koncern Kommunikation, Region Midtjylland, 2012 1. Akut Rigtig

Læs mere

SÅR. Længerevarende Efteruddannelse. Maj 2007

SÅR. Længerevarende Efteruddannelse. Maj 2007 SÅR Længerevarende Efteruddannelse Maj 2007 Videncenter for Sundhedsfremme Efter- og Videreuddannelsen Lembckesvej 3-7 6100 Haderslev T 74227722 E evus@cvusonderjylland.dk W www.cvusonderjylland.dk Længerevarende

Læs mere

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer.

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektet inkluderer gravide med en, eller flere af følgende graviditetskomplikationer: Gravide med aktuelle- eller øget risiko for hypertensive

Læs mere

Videncenter for Sundhedsfremme Efter- og Videreuddannelsen W

Videncenter for Sundhedsfremme Efter- og Videreuddannelsen W Sårkursus Maj 2007 Videncenter for Sundhedsfremme Efter- og Videreuddannelsen Lembckesvej 3-7 6100 Haderslev T 74227722 E evus@cvusonderjylland.dk W www.cvusonderjylland.dk Kursets relevans Udviklingen

Læs mere

Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om. kommunal medfinansiering

Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om. kommunal medfinansiering Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om kommunal medfinansiering 1. Indledning og sammenfatning Hvidovre Kommune har i regi af ERFA-gruppe om kommunal medfinansiering på sundhedsområdet udarbejdet

Læs mere

Skadeklinikker og nærskadestuer

Skadeklinikker og nærskadestuer Skadeklinikker og nærskadestuer integreret del af akutberedskabet Forord Sygehusvæsenet og det akutte beredskab er under stor forandring i disse år. Sundhedsstyrelsen er bl.a. kommet med en række anbefalinger

Læs mere

Politikområdet Sundhed

Politikområdet Sundhed Politikområdet Sundhed Driftsbevilling 1.000 kr. Regnskab 2009 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Oprindeligt Budget 2012 Budgetoverslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Udgifter

Læs mere

VELKOMMEN TIL SUNDHED.DK. Her kan du læse mere om dine muligheder på sundhed.dk med og uden NemID

VELKOMMEN TIL SUNDHED.DK. Her kan du læse mere om dine muligheder på sundhed.dk med og uden NemID VELKOMMEN TIL SUNDHED.DK Her kan du læse mere om dine muligheder på sundhed.dk med og uden NemID BLIV KLOGERE OG BETJEN DIG SELV Sundhed.dk er den fælles offentlige sundheds portal. Her får du nemt og

Læs mere

Regionspsykiatrien Randers

Regionspsykiatrien Randers Valborg Iversen, oversygeplejerske 5/11-2010 Værdier I Region Midtjylland er ledelse og samarbejde baseret på værdierne: Værdier I Region Midtjylland er ledelse og samarbejde baseret på værdierne: Dialog

Læs mere

Fakta om social ulighed i sundhed - tal fra Region Midtjylland. Finn Breinholt Larsen Center for Folkesundhed

Fakta om social ulighed i sundhed - tal fra Region Midtjylland. Finn Breinholt Larsen Center for Folkesundhed Fakta om social ulighed i sundhed - tal fra Region Midtjylland Finn Breinholt Larsen Center for Folkesundhed Definition: Hvad forstår vi ved social ulighed i sundhed? Årsager: Hvorfor er der social ulighed

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken

Handleplan for sundhedspolitikken Social og Sundhed Sundhed og Forebyggelse Sagsnr. 95544 Brevid. 1172777 Ref. RABA Dir. tlf. 46 31 77 28 RasmusBaa@roskilde.dk Handleplan for sundhedspolitikken Sammenlignet med andre kommuner har Roskilde

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

Casekatalog: Socialrådgivernes indsats på sygehusene

Casekatalog: Socialrådgivernes indsats på sygehusene Notat Dato 21. april 2015 MEB Side 1 af 5 Casekatalog: Socialrådgivernes indsats på sygehusene Som samfund står vi overfor en lang række sundhedsudfordringer, der skal løses i de kommende år. Langt flere

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Social ulighed i kræftbehandling

Social ulighed i kræftbehandling Social ulighed i kræftbehandling 1 Hvad ved vi om social positions betydning for overlevelse efter en kræftsygdom i Danmark Resultater baseret på data fra kliniske kræftdatabaser Susanne Oksbjerg Dalton

Læs mere

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker.

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker. Elektronisk journal Undervisningsbilag 3 til temaet: Loven, dine rettigheder og din e-journal Din helbreds-journal ligger på nettet Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan

Læs mere

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2012

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2012 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 239222 Brevid. 1716438 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2012 20. august

Læs mere

Analyse af henvisningsmønstret i almen praksis

Analyse af henvisningsmønstret i almen praksis Ny publikation fra Dansk Sundhedsinstitut: Analyse af henvisningsmønstret i almen praksis Delanalyse 2. En registerundersøgelse Sammenfatning Kim Rose Olsen Torben Højmark Sørensen Peter Vedsted Dorte

Læs mere

Business Case: Stort potentiale i SPIS med App tit og TRÆN dig hjem. Rikke Bastholm Clausen, Innovationskonsulent, Center for Sundhedsinnovation

Business Case: Stort potentiale i SPIS med App tit og TRÆN dig hjem. Rikke Bastholm Clausen, Innovationskonsulent, Center for Sundhedsinnovation Business Case: Stort potentiale i SPIS med App tit og TRÆN dig hjem Rikke Bastholm Clausen, Innovationskonsulent, Center for Sundhedsinnovation Business case Implementering på landsplan: hvad ville effekten

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Det danske sundhedsvæsen. Urdu

Det danske sundhedsvæsen. Urdu Det danske sundhedsvæsen Urdu 2 Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet, hvis man bliver syg.

Læs mere

Undervisning i lægefaglig sprogtolkning af stud.med. Shahid Qamar Manan. Almen om Tolkning

Undervisning i lægefaglig sprogtolkning af stud.med. Shahid Qamar Manan. Almen om Tolkning Almen om Tolkning - Vær så præcis som mulig - hvis noget ikke giver mening for dig, så gør det hellere ikke for pt. pas på sort snak (oversættelse ord for ord). - Omtal ikke patienten i 3. person. Pt.

Læs mere

Kommune X, enhed Z EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS

Kommune X, enhed Z EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS Kommune X, enhed Z LOGO EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS FORMÅL Systematisk tidlig identificering, ved hjælp af selvvurderingsskema, af palliative problemer

Læs mere

2. Hospitalsenheden Viborg-Skive

2. Hospitalsenheden Viborg-Skive 2. Hospitalsenheden Viborg-Skive 2.1. Palliativt Team 2.2. KOL Team og iltsygeplejerske 2.3. ALS Team 2.4. Pædiatrisk tilsyn af handicapinstitutioner 2.5. Mobil Bioanalytiker 2.6. Hjemmedialyse Team 2.7.

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

National implementering af telemedicinsk sårvurdering

National implementering af telemedicinsk sårvurdering Dorthe Skou Lassen, dsl@medcom.dk National implementering af telemedicinsk sårvurdering V/ Rikke Viggers, Konsulent MedCom National handlingsplan for udbredelse af telemedicin Regeringen/KL/Danske Regioner,

Læs mere

Sundhed og trivsel blandt ældre. Udtræk fra undersøgelsen hvordan har du det blandt 65+ årige - med supplerende analyse for 45+ årige

Sundhed og trivsel blandt ældre. Udtræk fra undersøgelsen hvordan har du det blandt 65+ årige - med supplerende analyse for 45+ årige Sundhed og trivsel blandt ældre Udtræk fra undersøgelsen hvordan har du det blandt ige - med supplerende analyse for 45+ ige Sundhedssekretariatet Januar 2009 1 Sundhed og trivsel blandt ældre borgere

Læs mere

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Kronisk nyresygdom For højt blodtryk Akut nyresvigt Autoimmune nyresygdomme Transplantation Dialyse Medicinsk behandling og lindring af nyresvigt Medfødte og arvelige

Læs mere

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! Hvilke forskelligartede udfordringer giver tværgående

Læs mere

Det sammenhængende og koordinerede patientforløb

Det sammenhængende og koordinerede patientforløb Det sammenhængende og koordinerede patientforløb Årsmøde for visitatorer 12.-13. November 2012 Svendborg Kvalitetskonsulent Hospitalsenheden Vest Regionshospitalerne Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing

Læs mere

Incitamenter til kvalitet. DRG-konferencen 2013. Lene Jørndrup

Incitamenter til kvalitet. DRG-konferencen 2013. Lene Jørndrup Incitamenter til kvalitet DRG-konferencen 2013 Lene Jørndrup Region Sjælland 817.000 borgere 4 somatiske sygehuse + Psykiatrien Incitamenter til kvalitet Temaets formål er at belyse, hvilke økonomiske

Læs mere

Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus

Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus Opdateret Januar 2015 1. ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Præsentation af Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Brystkirurgisk

Læs mere

PROHIP Kompetenceudviklingsprogram: Skema 1 Screening af sygepleje/vård aktiviteter til patienter med ny hoftealloplastik inden udskrivning.

PROHIP Kompetenceudviklingsprogram: Skema 1 Screening af sygepleje/vård aktiviteter til patienter med ny hoftealloplastik inden udskrivning. PROHIP Kompetenceudviklingsprogram: Skema 1 Screening af sygepleje/vård aktiviteter til patienter med ny hoftealloplastik inden udskrivning. April maj juni (juli) 2012 1 Vejledning til Screening: 1. Alle

Læs mere

En god behandling begynder med en god dialog

En god behandling begynder med en god dialog En god behandling begynder med en god dialog På www.hejsundhedsvæsen.dk kan du finde flere eksempler på, hvad du kan spørge om. Du kan også finde inspiration, videoer, redskaber og gode råd fra fra læger,

Læs mere

JOINING HANDS FOR NEPAL

JOINING HANDS FOR NEPAL 2014 Kharikhola Health Camp af Sabina Rolsted Kære medlem. Dit bidrag var medvirkende til afholdelsen af en succesfuld 2014 Kharikhola Health Camp! Lejren blev afholdt fra den 14. april til den 20. april

Læs mere

Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri

Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri Fælles regionale pakkeforløb i psykiatrien Danske Regioner fremlagde i 2011 en strategi for

Læs mere

Klinisk Integreret Hjemmemonitorering: Gravides erfaringer med hjemmemonitorering i forbindelse med komplicerede graviditetsforløb

Klinisk Integreret Hjemmemonitorering: Gravides erfaringer med hjemmemonitorering i forbindelse med komplicerede graviditetsforløb Klinisk Integreret Hjemmemonitorering: Gravides erfaringer med hjemmemonitorering i forbindelse med komplicerede graviditetsforløb Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet Anne

Læs mere

Patientinformation. Pacemakeroperation. Velkommen til Vejle Sygehus. Hjertemedicinsk Afdeling

Patientinformation. Pacemakeroperation. Velkommen til Vejle Sygehus. Hjertemedicinsk Afdeling Patientinformation Pacemakeroperation Velkommen til Vejle Sygehus Hjertemedicinsk Afdeling 1 2 Information om pacemakeroperation Hvorfor pacemaker? Pacemakerbehandling anvendes ved: langsom puls som følge

Læs mere

Hvad siger patienterne om kvalitet i kræftbehandlingen og komorbiditet?

Hvad siger patienterne om kvalitet i kræftbehandlingen og komorbiditet? Hvad siger patienterne om kvalitet i kræftbehandlingen og komorbiditet? Janne Lehmann Knudsen Kvalitetschef, overlæge, ph.d, MHM Kræftens Bekæmpelse Barometerundersøgelsen - patienternes perspektiv på

Læs mere

Temaguide Sundhedsområdet

Temaguide Sundhedsområdet Temaguide Sundhedsområdet Indledning Efter kommunalvalget nedsættes de forskellige udvalg i kommunerne. Flere medlemmer er måske gamle kendinge, der har erfaring med det kommunale sundhedsområde, mens

Læs mere

KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET 2. HALVÅR 2005 (FORELØBIGE TAL)

KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET 2. HALVÅR 2005 (FORELØBIGE TAL) KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET 2. HALVÅR 2005 (FORELØBIGE TAL) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 9 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S.

Læs mere

MIDDELFART. Fællesmøde 8/11 9/11 Addiktiv Sygepleje Addiktiv Medicin

MIDDELFART. Fællesmøde 8/11 9/11 Addiktiv Sygepleje Addiktiv Medicin MIDDELFART Fællesmøde 8/11 9/11 Addiktiv Sygepleje Addiktiv Medicin Misbrugsbehandlingens årtier Opiat Overlevelse Stabilisering Kronicitet Livskvalitet Årti 1970 erne 1980 erne 1990 erne 00 erne 10 erne

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Bilag 3 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien. Frekvens for offentliggørelse af indikatorer for tvang i psykiatrien.

Bilag 3 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien. Frekvens for offentliggørelse af indikatorer for tvang i psykiatrien. Bilag 3 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien Notatet beskriver og dokumenterer de indikatorer, der af Task Force for Psykiatriområdet er foreslået til monitorering af tvang i psykiatrien

Læs mere

Kommunal medfinansiering af sygehussektoren. Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk

Kommunal medfinansiering af sygehussektoren. Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk Kommunal medfinansiering af sygehussektoren Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk Gennemgangsplan 1. Den danske finansieringsmodel 2. Kommunal medfinansiering Indhold, udfordringer og effekter

Læs mere

Et spil om liv og død Spilmateriale. Det politiske spil

Et spil om liv og død Spilmateriale. Det politiske spil Et spil om liv og død Spilmateriale spørgeark 1: Hvilke 3 af de 6 behandlinger prioriterer I i jeres gruppe højst? 2: Hvis der alligevel kun er råd til 2 af behandlingerne, hvilke 2 bliver det så? 3: Hvordan

Læs mere

NOTAT: Modeller for udbud af dele af genoptræningsområdet

NOTAT: Modeller for udbud af dele af genoptræningsområdet Velfærdssekretariatet Sagsnr. 262484 Brevid. 1966841 NOTAT: Modeller for udbud af dele af genoptræningsområdet 3. september 2014 Sundheds- og Omsorgsudvalget behandlede den 10. juni 2014 analyse af genoptræningsområdet.

Læs mere

Besvimelsestjekliste. Lider du af uforklarlige: www.stars-dk.eu

Besvimelsestjekliste. Lider du af uforklarlige: www.stars-dk.eu Vi samarbejder med enkeltpersoner, familier og læger for at tilbyde støtte og information om besvimelser Lider du af uforklarlige: Besvimelsestjekliste www.stars-dk.eu Foreningsnr. 1084898 2010 Udgivet

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Medicinske Senge Holstebro Medicinsk afdeling Hospitalsenheden Vest 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Forebyggelse af indlæggelse

Forebyggelse af indlæggelse Norddjurs Kommune 27.03.13 Norddjurs Kommune Forebyggelse af indlæggelse Plan for fase 2 Børn og unge 1 Indhold Baggrund...2 Målgrupper...3 Tids- og procesplan...3 Børn og unge...5 Data...5 Udvælgelse

Læs mere

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Et tilbud der passer Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger i Region Hovedstaden, august 2009 Et tilbud der passer Flere lever med

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER SUNDHED

KULTUR OG OPLEVELSER SUNDHED 48 KULTUR OG OPLEVELSER SUNDHED SUNDHED En befolknings sundhedstilstand afspejler såvel borgernes levevis som sundhedssystemets evne til at forebygge og helbrede sygdomme. Hvad angår sundhed og velfærd,

Læs mere

Mette Bjerrum Koch Nina Føns Johnsen Michael Davidsen Knud Juel. Statens Institut for Folkesundhed. Hjertekarsygdomme. i 2011

Mette Bjerrum Koch Nina Føns Johnsen Michael Davidsen Knud Juel. Statens Institut for Folkesundhed. Hjertekarsygdomme. i 2011 Mette Bjerrum Koch Nina Føns Johnsen Michael Davidsen Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed Hjertekarsygdomme i 211 Incidens, prævalens og dødelighed samt udviklingen siden 22 Hjertekarsygdomme i

Læs mere

Principper for sårbehandling og sårtyper

Principper for sårbehandling og sårtyper Principper for sårbehandling og sårtyper Mia Lund Produktspecialist/sygeplejerske Mölnlycke Health Care Wound Care Division Principper for sårbehandling Find årsagen til såret diagnose Primær behandling

Læs mere

Knogleskørhed og prostatakræft

Knogleskørhed og prostatakræft Mads Hvid Poulsen, Læge, Ph.d. Knogleskørhed og prostatakræft Urinvejskirurgisk forskningsenhed, Urologisk Afdeling, Odense Universitets Hospital Folderen er udarbejdet på baggrund af eksisterende litteratur

Læs mere

Implementeringens kunst Succes med akutteam i Sønderborg Kommune

Implementeringens kunst Succes med akutteam i Sønderborg Kommune Implementeringens kunst Succes med akutteam i Sønderborg Kommune Der er ca. 76.000 indbyggere i Sønderborg Kommune Disposition Fase 1 Idéudvikling og afklaring Fase 2 Planlægning Fase 3 Implementering

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel

Graviditet, fødsel og barsel Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med din graviditet I denne pjece kan du læse om det vi i Region Sjælland tilbyder i løbet af din graviditet, fødsel og barsel. Vi ønsker, at du får en god og sammenhængende

Læs mere

Dansk Apopleksiregister Landsdækkende REGISTRERINGSSKEMA

Dansk Apopleksiregister Landsdækkende REGISTRERINGSSKEMA Dansk Apopleksiregister Landsdækkende REGISTRERINGSSKEMA Apopleksi; Side 1 af 7 På hvilke patienter skal dette skema udfyldes? Alle patienter (alder 18+) med akut apopleksi med følgende diagnosekoder:

Læs mere

Befolkningens sundhed om 20 år? En fremskrivning med udgangspunkt i den aktuelle viden

Befolkningens sundhed om 20 år? En fremskrivning med udgangspunkt i den aktuelle viden Befolkningens sundhed om 20 år? En fremskrivning med udgangspunkt i den aktuelle viden Charlotte Glümer, professor, overlæge 1 Hvad kommer jeg ind på? Hvorfor er det svært at forudsige sygdomsmønsteret

Læs mere

Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis

Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis I 2008 og første halvdel af 2009 er der vedrørende patienter med sepsis (blodforgiftning) rapporteret nogle alvorlige utilsigtede hændelser (faktuel SAC-score

Læs mere

Kunsten at seponere. Hvornår og hvordan -værktøjer. Store Praksisdag 2014 Region H. Overlæge, Lene Reuther, Klinisk Farmakologisk Afdeling BBH

Kunsten at seponere. Hvornår og hvordan -værktøjer. Store Praksisdag 2014 Region H. Overlæge, Lene Reuther, Klinisk Farmakologisk Afdeling BBH Kunsten at seponere Store Praksisdag 2014 Region H Hvornår og hvordan -værktøjer 08-01-2014 Farmakologisk Afdeling BBH 1 8. januar 2014 2 Kunsten at seponere Kunsten at seponere mest presserende -og udfordrende-

Læs mere

Anvendelse af FSIII delprocesser - BILAG

Anvendelse af FSIII delprocesser - BILAG Anvendelse af FSIII delprocesser - BILAG v1.1 august 2015 Ændring d. 18. august 2015: To tilstande på servicelovsområdet var ved en fejl udgået. Det drejer sig om Tilegne sig færdigheder og problemløsning.

Læs mere

Afslutning af graviditet efter 12. uge

Afslutning af graviditet efter 12. uge Sept. 2011 Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Afslutning af graviditet efter 12. uge med levende foster 2 Afslutning af graviditet efter

Læs mere

M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus

M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus 1. ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Præsentation af Mammakirurgisk klinik Mammakirurgisk klinik blev etableret som elektiv klinik 1. maj 1999, og er

Læs mere

Befolkning. Befolkningsudvikling i procent. Herunder præsenteres to diagrammer og en tabel, der viser befolkningens relative størrelse frem til 2024:

Befolkning. Befolkningsudvikling i procent. Herunder præsenteres to diagrammer og en tabel, der viser befolkningens relative størrelse frem til 2024: Befolkning Udviklingen i både antallet af borgere og borgerens aldersfordeling den demografiske udvikling har stor betydning for hvordan kommunen skal udvikle og drive de kommunale servicetilbud, samt

Læs mere

Hvilke teknologier bruges allerede succesfuldt i sundhedssektoren? - Med fokus på IT understøttelse af det tværsektorielle samarbejde

Hvilke teknologier bruges allerede succesfuldt i sundhedssektoren? - Med fokus på IT understøttelse af det tværsektorielle samarbejde Hvilke teknologier bruges allerede succesfuldt i sundhedssektoren? - Med fokus på IT understøttelse af det tværsektorielle samarbejde 7. Marts 2011 Souschef, MedCom Programleder, National Telemedicin LHF@medcom.dk

Læs mere

Bilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020

Bilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020 Bilag 1: Resume af behovsanalyse Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020 Resume af behovsanalysen I budgetaftale 2015 der det besluttet, at Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen

Læs mere

Hjælpemidler, apparatur og behandlingsredskaber

Hjælpemidler, apparatur og behandlingsredskaber Hjælpemidler, apparatur og behandlingsredskaber Pjece om Sundhedsaftalen vedr. hjælpemidler Arbejdsdeling mellem Region Sjælland og de 17 kommuner Version: 1.0 Dato: Juni 2012 Kontaktoplysninger for bestilling

Læs mere

Socialt udsattes brug af sundhedsvæsenet

Socialt udsattes brug af sundhedsvæsenet Socialt udsattes brug af sundhedsvæsenet Knud Juel Michael Davidsen Pia Vivian Pedersen Tine Curtis Socialt udsattes brug af sundhedsvæsenet Knud Juel Michael Davidsen Pia Vivian Pedersen Tine Curtis

Læs mere

Den gamle historie (indtil ca. 2009)

Den gamle historie (indtil ca. 2009) Hvor er behandlingspsykiatrien på vej hen? Psykiatrien på vej mod ligestilling med det øvrige sundhedsområde DRG konference Herning, 3. oktober 2013 www.regionmidtjylland.dk Den gamle historie (indtil

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse

Den Landsdækkende Undersøgelse Fakta om LUP 2011 Fakta om patienter og spørgeskemaer for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2011 02420147206475601792017021720917209170917591705178170517065417059170645170561789172914

Læs mere

Spørgeskema for patienter der lider af svimmelhed.

Spørgeskema for patienter der lider af svimmelhed. Spørgeskema for patienter der lider af svimmelhed. 1. Navn: 2. Cpr-nr. 3. Dato for besvarelse af spørgeskemaet: 4. Aktuelle Erhverv: 5. Har du været sygemeldt pga. svimmelhed? Hvis ja Hvor lang tid? Beskrivelse

Læs mere