Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1 Områdekontor Dalum Dalumvej 95, 5250 Odense SV Distriktsleder Morten Madsen, lokal 5700 Områdekontor Rosengård Rosengårdcentret 201, 5220 Odense SØ Distriktsleder John Hansen, lokal 5800 Områdekontor Tarup Rugvang 40, 5210 Odense NV Distriktsleder Ole Cederstrøm, lokal 5600 Områdekontor Øst Center Øst, Vollsmose Alle 16, 5240 Odense NØ Distriktsleder Lone Thue Hansen, lokal 5900 Underretningspligt Retningslinier for handling i sager vedrørende børnemishandling og omsorgssvigt Odense Kommune Børn- og Ungeforvaltningen Serviceafdelingen Tlf Serviceafdelingen Børn- og Ungeforvaltningen Odense Kommune 2002 P940BA ( )

2 Man kan rette henvendelse til Børn- og Ungeforvaltningen Serviceafdelingen Slotsgade Odense C og låne filmen om: Underretningspligt pr. tlf , lokal Underretningspligt Retningslinier for handling i sager vedrørende børnemishandling og omsorgssvigt Lov om social service 35 - den skærpede underretningspligt for offentligt ansatte 30

3 Forord Bilag 10: Almindelige bestemmelser. Anmeldelse. Denne pjece henvender sig til offentligt ansatte, der i deres arbejde har kontakt med familier og børn. Hensigten er at give en orientering om, hvordan disse bør forholde sig, såfremt det formodes eller konstateres, at et barn har været udsat for en eller anden form for mishandling eller omsorgssvigt, eller når barnet eller den unge i øvrigt har særlige vanskeligheder i forhold til sine daglige omgivelser. Udgivet af Serviceafdelingen, Børn- og Ungeforvaltningen Tekst: Kirsten Österlin. Dtp-produktion: Odense Kommunes Informationstjeneste. P940BB Datatryk Odense Kommune. Sidst revideret marts Udsendt første gang august Kirsten Österlin 25. Anmeldelse til politiet/ afværgepligt Det er politiets og retsvæsenets opgave at tage sig af den strafferetlige efterforskning og vurderingen af strafferetlige forhold, herunder overgreb mod børn og unge. Derfor er det også vigtigt, at politiet får det at vide, hvis man som borger eller offentlig myndighed har mistanke om overgreb eller andre alvorlige forbrydelser. Politiet kan på baggrund af oplysningerne vurdere, om der er grundlag for at gå videre med sagen. Efter straffeloven er der ikke pligt til at anmelde forbrydelser, men det er efter straffelovens 141 strafbart ikke at gøre, hvad der står i ens magt for at afværge en alvorlig forbrydelse af nærmere opregnet art, som man har kendskab til. Der er således en afværgepligt. Denne pligt kan være til stede, hvis en begået forbrydelse kan tænkes at gentage sig - dette kan fx være relevant i forbindelse med overgreb. 29 Afværgepligten gælder også for offentlige myndigheder. En borger, der har mistanke om voldelige og/eller seksuelle overgreb på et barn eller en ung, kan opfylde afværgepligten ved at afgive underretning til kommunen efter serviceloven. En kommune, der evt. efter en underretning har mistanke om seksuelle overgreb mod et barn eller en ung, skal således vurdere behovet konkret i den enkelte sag. Det afgørende i kommunens vurdering er beskyttelsen af barnet eller den unge mod eventuelle (nye) overgreb, uafhængig af den strafferetlige side af sagen. Hertil kommer kommunens forpligtelse til at være opmærksom på barnets behov for særlig støtte m.v. Også denne vurdering er uafhængig af den strafferetlige side af sagen.

4 Bilag 9c: Hvad skal og må man sige når man samarbejder? Tavshedspligten skal beskytte forældrene, mod at der finder en overdreven udveksling af oplysninger sted. Oplysningspligten skal beskytte barnet og den unge ved at pålægge pligt til at videregive oplysninger der kan sikre en optimal indsats. Dette gælder for de oplysninger man må og skal udveksle med hinanden om truede børn og deres forældre. Reglerne om udveksling af oplysninger er afhængig af, hvem de skal udveksles med og hvorvidt de er relevante for modtageren. Tavshedspligten viger altid for underretningspligten jf. servicelovens 35. Her kommer hensynet til barnet og den unge altid først. Efter forældremyndighedslovens 19 er der orienteringspligt over for den biologiske forældre, der ikke har del i forældremyndigheden. Dette gælder kun i forhold til barnet og ikke i forhold til forældremyndighedsindehaverens personlige forhold. Oplysningspligten jf. retssikkerhedslovens 12, pålægger denne pligt til enhver der har kendskab til sagen. Den eneste betingelse er, at oplysningen skal være relevant for sagen. Man skal dog altid søge at indhente samtykke, jf. 12 stk. 3. Vær opmærksom på at denne ret kun gælder for den kommunale sagsbehandler, der har handlekompetencen i børnesagerne. Værdispringsreglen. Denne foreligger når behovet for videregivelse af oplysninger overstiger fortrolighedshensynet. Eksempelsvis kan der udleveres oplysninger om et barn i forbindelse med at barnet flytter skole. Dette gælder naturligvis kun hvis forældrene ikke vil give deres samtykke, og det kræver at oplysningerne er absolut nødvendige i forhold til barnets udvikling og trivsel. 28 5

5 Retningslinier for handling i sager vedr. børnemishandling og omsorgssvigt Bilag 9b: Hvad forstås ved børnemishandling? Børnemishandling foreligger, når børn påføres skader (ofte gentagne) fysiske eller psykiske, udsættes for alvorlige forsømmelser eller for alvorligt krænkende handlinger fra forældre eller anden voksen med ansvar for barnet. Der skal være tale om mishandling i en sådan grad, at det hæmmer barnets fysiske og/ eller psykiske udvikling og er i strid med samfundets normer eller love vedrørende omsorg for børn. Der kan være tale om: Fysisk vold: Barnet påføres skader ved at blive rusket, slået, bidt, brændt, kastet med eller lignende. Skader herfra kan eksempelvis være blå mærker, bidmærker, knoglebrud, brandsår, hjernerystelse, blødning i hjernen/ud af øret, indre kvæstelser, tandskader mv. Psykisk vold: Barnet udsættes for følelsesmæssig afvisning, sproglige ydmygelser, trusler om alvorlig straf, indespærring mv. Forældrenes manglende evne til at give tryghed og omsorg og tilstrækkelig følelsesmæssig og stimulerende kontakt må også betragtes som psykisk vold. Vanrøgt: Barnet udsættes for alvorlige forsømmelser fra den voksnes side. Det kan dreje sig om manglende tilfredsstillelse af barnets basale behov m.h.t. ernæring, påklædning og renligholdelse; eksempelvis utilstrækkelig eller forkert ernæring og dårlig hygiejne. Der kan være tale om manglende opfølgning af lægeordineret medicinsk behandling eller påføring af et ikke lægeordineret medicinforbrug. Der kan være tale om manglende opsyn, eksempelvis, at barnet efterlades alene 6 27

6 Bilag 9a: hjemme i længere tid uden tilstrækkeligt opsyn. Forældrenes manglende evne til at give tryghed, omsorg og kærlighed kan betragtes som vanrøgt. Seksuelt overgreb: Barnet udnyttes seksuelt fysisk og/eller psykisk således, at barnets behov og grænser på dette område ikke respekteres, eksempelvis udsættes for uterlige handlinger, incest, prostitution og børnepornografi, eller barnet medvirker ved eller overværer seksuelt prægede handlinger. Følgevirkningerne af alle former for mishandling/omsorgssvigt kan være udviklingsforstyrrelser, adfærdsvanskeligheder og/eller psykiske "problemer, der eksempelvis kan ytre sig ved tilbagefald i udviklingen, ved at udviklingen går i stå, at barnet er angst, vægrer sig ved kontakt, overdriver kontaktsøgningen eller har en "forvrænget" eller aparte kontaktform (aggressiv, indladene, klæbende mv.), med urolig adfærd, overdreven rolig indadvendt adfærd, manglende psykisk ro, ingen glædestilkendegivelser mv Tværkommunal underretningspligt 33 A: En kommune har pligt til at underrette en anden kommune hvis en familie med børn flytter og det må antages at der er særlig behov for støtte. Denne pligt er for i øget omfang at sikre en mere kontinuerlig indsats og støtte over for børn og familier der har behov for hjælp. (bilag 1)

7 Underretningspligt (bilag 2) Lov om social service 35 (bilag 3) Offentligt ansatte har efter Servicelovens 35, jf. socialministeriets bekendtgørelse nr. 875 af den 27. november 1997 om underretningspligt, en skærpet underretningspligt. Herudover har Servicelovens 36 en almindelig underretningspligt som gælder alle borgere: Den, der får kendskab til, at et barn under 18 år fra forældres eller andre opdrageres side udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare har pligt til at underrette kommunalbestyrelsen ( i Odense: Områdekontorernes Børn- og Ungeforvaltning (bilag 4). I bekendtgørelsen præciseres, at alle personer, der virker i offentlig tjeneste eller hverv, er omfattet af underretningspligten. Samtidig er fastsat, at privatpraktiserende læger, tandlæger o.lign. også er omfattet af den samme skærpede underretningspligt. Offentligt ansatte får under udførelse af deres arbejde med børn og deres familier oplysninger afgivet i fortrolighed, og måske har den offentligt ansatte lovet fortrolighed. Det må her understreges at en sådan fortrolighed altid viger for underretningspligten. Gravide: Ligeledes har personer der udøver offentlig tjeneste en skærpet forpligtigelse til at underrette forvaltningen, hvis de i forbindelse med deres arbejde får kendskab til en gravid med misbrugsproblemer, der giver formodning om, at der er behov for støtte. Denne regel er indført for at beskytte det ufødte barn mod skader, samt via underretningspligten at give kommunen mulighed for på et tidligt tidspunkt at sætte ind med støtte og tilbud. Andre forhold: Skoler, daginstitutioner mv. skal således underrette de sociale myndigheder, når de bliver bekendt med, at børn i længere tid bor et andet sted end hos forældrene, jf. Servicelovens 64. Bilag 8d: 8 25

8 Bilag 8c: Ingen må modtage et barn under 14 år til døgnophold i privat familiepleje i en sammenhængende periode ud over 3 måneder uden at have tilladelse dertil fra den stedlige forvaltning. Underretning Såfremt en skole, daginstitution, fritidsklub, sundhedsplejerske, tandlæge, praktiserende læge m.fl. gennem deres egen virksomhed ikke har mulighed for umiddelbart at afhjælpe vanskelighederne, skal de unges eller børnenes forældre så vidt muligt orienteres, inden forvaltningen underettes. Mistanken om børnemishandling/omsorgssvigt opstår ofte hos sundhedsplejerske, daginstitutionspersonale, lærere, sagsbehandlere eller andre, der i dagligdagen har kontakt med familien. Barnet har fortalt noget, barnet opfører sig på en måde, eller forældrene udviser en adfærd, der vækker mistanke. Det er vigtigt ikke at stå alene med mistanken og at få mistanken formidlet til forvaltningen. Børn- og Ungeforvaltningen har 24 9 En underretning til forvaltningen bør være skriftlig. Den bør indeholde følgende elementer: a. Beskrivelse af barnet og vanskelighederne. b. Hvor længe vanskelighederne har varet. c. Hvad der er gjort. d. Om forældrene er orienteret. udarbejdet skema til underretning jf. Servicelovens 35. Her forefindes en vejledning til brug herfor, på skemaets bagside. (bilag 8.) I forvaltningen Forvaltningen vurderer, om der skal indhentes yderligere oplysninger til brug for sagens undersøgelse og behandling. Finder man mistanken begrundet og har brug for yderligere oplysninger, indhentes hurtigst muligt oplysninger fra relevante implicerede fagpersoner, det vil sige personer, der har berøring med barnet eller familien og som kan belyse deres situation. Det kan f.eks. være sundhedsplejerske, egen læge,

9 Bilag 8b: daginstitutionspersonale, dagplejemoder, klasselærer, anden lærer, skolepsykolog mv. Alle offentligt ansatte har tavs hedspligt. Dette følger af forvaltningslovens 27 (bilag 5) og gælder f.eks. oplysninger om enkeltpersoners personlige forhold. Herudover er der en regel i forvaltningslovens 28 (bilag 6) om, at oplysninger om enkeltpersoners rent private forhold ikke må udveksles mellem forskellige forvaltningsyndigheder. Fra denne bestemmelse er der nogle undtagelser. En af de vigtige undtagelser er, at der opnås samtykke fra de implicerede. Herudover har de sociale myndigheder hjemmel til, f.eks. i Retssikkerhedslovens 10 (bilag 3), at indhente nødvendige oplysninger hos andre myndigheder. Modsat er der ikke hjemmel til, at andre myndigheder, f.eks. skoler, får oplysninger fra de sociale myndigheder om enkeltpersoners rent private forhold. Afkræftes mistanken, foretages der ikke yderligere i relation til mistankeproblematikken. Hvis der ikke foreligger et forudgående samtykke, orienteres forældrene om underretningen, og om hvilke oplysninger der eventuelt er indhentet som følge heraf. Bestyrkes mistanken, uden at der er tilstrækkelige indicier for mishandling/ omsorgssvigt, skal der tilvejebringes yderligere oplysninger gennem en nærmere undersøgelse af barnet og/eller familiens situation (jfr. Servicelovens 38 (bilag 7) se endvidere undersøgelsesskemaet bilag 9.). Sagsbehandling Forvaltningen vil bekræfte modtagelse af underretningen. Under forudsætning af samtykke fra parterne orienteres underretteren om, at der iværksættes undersøgelse i henhold til Servicelovens 38, om hvad forvaltningen har tænkt sig at gøre. Principper i social sagsbehandling Af hensyn til familiens retssikkerhed er det vigtigt, at der i hele sagsforløbet sker en grundig orientering af familien, om 10 23

10 Bilag 8a: de oplysninger, der ligger i sagen, samt om de overvejelser forvaltningen gør sig med hensyn til indhentelse af andre oplysninger og eventuelle overvejelser om nødvendige foranstaltninger. En grundig orientering er imidlertid også en nødvendig forudsætning for, at der kan etableres et reelt samarbejde mellem familien og forvaltningen om at finde de løsninger, der bedst tilgodeser behovene, så familien kan bringes ud af vanskelighederne. Det er således væsentligt, at familien medvirker aktivt til løsningen af problemerne, og dette kan kun ske, hvis familien undervejs bliver gjort bekendtmed forvaltningens overvejelser og får mulighed for at fremkomme med kommentarer og eventuelle korrektioner til de oplysninger, der er i sagen. Konkrete løsninger for det enkelte barn vil så vidt muligt foregå i samarbejde med de øvrige implicerede. Den der foretager en underretning til forvaltningen om et barns forhold, bliver ikke part i sagen, og kan således ikke klage over de skridt, som forvaltningen vælger at foretage eller vælger ikke at foretage. En underretning medfører ikke, at forvaltningen bliver forpligtet til at iværksætte foranstaltninger. Politianmeldelse/ afværgepligt. Det er vigtigt, at politiet får det at vide, hvis en borger eller en anden offentlig myndighed har mistanke om seksuelle eller voldelige overgreb mod børn. Efter straffeloven er der ikke pligt til at anmelde forbrydelser, generelt, men der er pligt til at afværge forbrydelser af alvorlig karakter. I forbindelse med at forvaltningen får kendskab til mistanke om seksuelle overgreb eller voldelige overgreb mod børn - i et konkret tilfælde - vil en henvendelse til politiet almindeligvis være en del af afværgepligten. Behovet for anmeldelse til politiet skal vurderes konkret i den enkelte sag. Det er afgørende i kommunens vurdering, at barnet eller den unge bliver beskyttet mod eventuelle (nye) overgreb. Det indskærpes, at det er politiet, der har de efterforskningsmæssige opgaver. (bilag 10)

11 Bilag 1: Tværkommunal underretningspligt Bilag 7: Servicelovens a. Hvis en familie med et eller flere børn under 18 år flytter fra én kommune til en anden kommune, og fraflytningskommunen finder, at et eller flere børn har behov for særlig støtte, skal fraflytningskommunen underrette tilflytningskommunen herom. Bilag 2: Bekendtgørelse nr. 944 af 16/ om underretningspligt over for kommunen efter lov om social service. I medfør af 35, stk. 1-3 i lov om social service fastsættes herved følgende regler om underretning: 1. Følgende personer har pligt til at underrette kommunen, når de i deres virke bliver bekendt med forhold for et barn eller en ung under 18 år, der må give formodning om, at barnet eller den unge har behov for særlig støtte: 1) Offentligt ansatte og andre med offentlige hverv, 2) læger, der ikke er omfattet af nr. 1, 3) ansatte ved frie grundskoler og frie kostskoler, 4) personer, der er beskæftiget ved daginstitutioner drevet som selvejede institutioner efter aftale med kommunen, jf. lovens 9,puljeordninger oprettet efter lovens 11, dagpasning med økonomisk tilskud efter lovens 26 og private dagpasningsordninger oprettet efter lovens 63, og 5) personer, der er beskæftiget ved opholdssteder, familiepleje, krisecentre, behandlingstilbud eller andre private tilbud, der for det offentlige udfører opgaver rettet mod personer med sociale eller andre særlige problemer. Må det antages, at et barn eller en ung trænger til særlig støtte, skal kommunalbestyrelsen sørge for, at barnets eller den unges forhold undersøges. Beslutning herom træffes i forståelse med forældremyndighedsindehaveren og den unge, der er fyldt 15 år, jf. dog 39. Kommunen skal, som led i denne undersøgelse inddrage de fagfolk, som allerede har viden om barnets eller den unges og familiens forhold, Dette kan ske ved at inddrage sundhedsplejerske, pædagoger, psykologer, lærere eller andre. Hvis det er nødvendigt, skal kommunen lade barnet eller den unge undersøge af en læge eller en psykolog. Stk. 2. En undersøgelse skal resultere i en begrundet stillingtagen til, om der er grundlag for at iværksætte foranstaltninger, og i bekræftende fald af hvilken art disse bør være. Der skal være oplysning om, hvordan forældremyndighedens indehaver og barnet eller den unge stiller sig til foranstaltninger, og om de forhold i familien eller i dennes omgivelser, som kan bidrage til at klare vanskelighederne. Stk. 3. Undersøgelsen må ikke være mere omfattende, end formålet tilsiger, og skal i øvrigt gennemføres så skånsomt, som forholdene tillader

12 Bilag 6: Videregivelse af oplysninger til en anden forvaltningsmyndighed 28. Oplysninger om enkeltpersoners rent private forhold, herunder oplysninger om race, religion og hudfarve, om politiske, foreningsmæssige, seksuelle og strafbare forhold samt oplysninger om helbredsforhold, væsentlige sociale problemer og misbrug af nydelsesmidler og lignende, må ikke videregives til en anden forvaltningsmyndighed. Stk. 2. Videregivelse af de i stk.1 nævnte oplysninger kan dog ske, når 1) den oplysningen angår, har givet samtykke, 2) det følger af lov eller bestemmelser fastsat i henhold til lov, at oplysninger skal videregives, 3) videregivelsen sker til varetagelse af private eller offentlige interesser, der klart overstiger hensynet til de interesser, der begrunder hemmeligholdelse, herunder hensynet til den oplysningen angår, eller 4) videregivelse er nødvendigt for at en myndighed kan gennemføre tilsyns- eller kontrolopgaver. Stk. 3. Andre fortrolige oplysninger må ud over de i stk. 2 nævnte tilfælde kun videregives til en anden forvaltningsmyndighed, når det må antages, at oplysningen vil være af væsentlig betydning for myndighedens virksomhed eller for en afgørelse, myndigheden skal træffe. Stk. 4. Samtykke efter stk. 2, nr. 1, skal meddeles skriftligt og indeholde oplysning om, til hvem oplysninger må videregives og til hvilket formål. Kravet om skriftlighed kan dog fraviges, når sagens karakter eller omstændighederne i øvrigt taler derfor. Stk. 5. Samtykke efter stk. 2, nr. 1, bortfalder senest et år efter det er givet. Stk. 6. Lokale administrative organer, som ved lov er tillagt en selvstændig kompetence, anses som en selvstændig myndighed efter stk. 1 og Underretningspligten efter 1 foreligger, når 1) barnet eller den unge har vanskeligheder i forhold til de daglige omgivelser, skolen eller samfundet eller i øvrigt lever under utilfredsstillende forhold, eller 2) der er behov for støtte på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Stk. 2. Underretningspligten indtræder, når der ikke er rimelig mulighed for gennem egen virksomhed i tide at afhjælpe vanskelighederne, herunder gennem rådgivning og vejledning af forældrene og barnet eller den unge samt gennem dialog og samarbejde eventuelt med henblik på inddragelse af kommunen. Stk.3. Ved vurderingen af, om der skal foretages underretning, må det tages i betragtning, at kommunerne yder forældre med børn og unge eller andre, der faktisk sørger for et barn eller en ung, gratis familieorienteret rådgivning efter lovens 5 samt yder støtte, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte, jf. lovens 40. Underretning om gravide med alvorlige misbrugsproblemer. 3. Følgende personer har pligt til at underrette kommunen, når de i deres virke får kendskab til en gravid med alvorlige misbrugsproblemer, der må give formodning om, at der er behov for støtte: 1) Offentligt ansatte og andre med offentlige hverv, hvis opgaver retter sig mod gravide, misbrugere eller personer med sociale eller andre særlige problemer, og ) andre personer, herunder læger, jordemødre og psykologer, der ikke er omfattet af nr. 1, men som for det offentlige udfører opgaver rettet mod gravide, misbrugere eller personer med sociale eller andre særlige problemer. 4. Underretningspligten efter 3 foreligger, når der er formodning om, at en gravid har et så alvorligt misbrug af alkohol eller euforiserende stoffer, at det medfører behov for støtte på grund af sundhedsrisiko for det kommende barn. Stk. 2. Underretningspligten indtræder, når der ikke er rimelig mulighed for gennem egen virksomhed i tide at afhjælpe vanskelighederne, herunder gennem rådgivning og vejledning af den gravide samt gennem dialog og samarbejde eventuelt med henblik på inddragelse af kommunen. Stk. 3. Ved vurderingen af, om der skal foretages underretning, må det tages i betragtning, at kommunerne skal sørge for, at enhver har mulighed for gratis rådgivning, jf. lovens 3. Endvidere skal det tages i betragtning, at kommunerne skal sørge for, at forældre eller andre, der faktisk sørger for et barn eller en ung, kan få en gratis familieorienteret rådgivning, jf. lovens 5, at kommunerne efter lovens 68 skal sørge for tilbud om gratis rådgivning til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, og at amtskommunerne efter lovens 69 yder gratis rådgivning til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer i tilslutning til de opgaver, der påhviler amtskommunerne efter loven.

13 Bilag 3: Servicelovens 35 og 36. Bilag 5: Tavshedspligt - forvaltningslovens Socialministeren kan fastsætte regler, hvorefter personer, der udøver offentlig tjeneste eller hverv, skal underrette kommunen, hvis de under udøvelsen af tjenesten eller hvervet får kendskab til forhold, der giver formodning om, at et barn eller ung under 18 år har behov for særlig støtte. Stk. 2. Socialministeren kan fastsætte regler om underretningspligt for andre grupper af personer, der under udøvelse af deres erhverv får kendskab til forhold, som bevirker, at der kan være anledning til foranstaltninger efter denne lov. Stk. 3. Socialministeren kan fastsætte regler, hvorefter personer, der udøver offentlig tjeneste eller hverv, skal underrette kommunen, hvis de under udøvelsen af deres tjeneste eller hverv får kendskab til en gravid kvinde med alvorlige misbrugsproblemer, der giver formodning om, at der er behov for støtte. Socialministeren kan fastsætte tilsvarende regler for andre grupper der under udøvelsen af deres erhverv får kendskab til sådanne forhold. Stk. 4. Socialministeren kan fastsætte regler, hvorefter 1) Praktiserende læger, speciallæger og andre, der virker inden for social- og sundhedsvæsenet, kan videregive oplysninger om børn og unge under 18 år med nedsat synsfunktion til Statens Øjenklinik, for at klinikken kan varetage sine behandlingsmæssige og administrative aktiviteter, og 2) Statens Øjenklinik kan videregive de i nr. 1 nævnte oplysninger til social- sundheds- og undervisningsmyndigheder for at sikre, at nødvendige foranstaltninger til afhjælpning af nedsat synsfunktion kan iværksættes. 36. Den, der får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år fra forældres eller andre opdrageres side udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare, har pligt til at underrette kommunen. Den, der virker inden for den offentlige forvaltning, har tavshedspligt, jf. borgerlig straffelov 152 og 152c- 152f, når en oplysning ved lov eller anden gyldig bestemmelse er betegnet som fortrolig, eller når det i øvrigt er nødvendigt at hemmeligholde den for at varetage væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser, herunder navnlig til: 1) statens sikkerhed eller rigets forsvar, 2) rigets udenrigspolitiske eller indenrigsøkonomiske interesser, herunder forholdet til fremmede magter eller mellemfolkelige institutioner, 3) forebyggelse, efterforskning og forfølgning af lovovertrædelser samt straffuldbyrdelse og beskyttelse af sigtede, vidner eller andre i sager om strafferetlig eller disciplinær forfølgning, 4) gennemførelse af offentlig kontrolregulerings eller planlægningsvirksomhed eller af påtænkte foranstaltninger i henhold til skatte- og afgiftslovgivningen, 5) det offentliges økonomiske interesser, herunder udførelsen af det offentliges forretningsvirksomhed, 6) enkeltpersoners eller private selskabers eller foreningers økonomiske interesse i at beskytte oplysninger om deres personlige eller interne, herunder økonomiske forhold, eller 7) enkeltpersoners eller private selskabers eller foreningers økonomiske interesse i at beskytte oplysninger om tekniske indretninger eller fremgangsmåder eller om drifts- eller forretningsforhold. Stk. 2. Inden for den offentlige forvaltning kan der kun pålægges tavshedspligt med hensyn til en oplysning, når det er nødvendigt at hemmeligholde den for at varetage væsentlige hensyn til bestemte offentlige eller private interesser som nævnt i stk. 1. Stk. 3. En forvaltningsmyndighed kan bestemme, at en person uden for den offentlige forvaltning har tavshedspligt med hensyn til fortrolige oplysninger, som myndigheden videregiver til den pågældende uden at være forpligtet hertil. Stk. 4. Fastsættes der i henhold til 1, stk. 2, regler om tavshedspligt, eller pålægges der tavshedspligt efter stk. 3, finder straffelovens 152 og 152c-152f tilsvarende anvendelse på overtrædelse af sådanne regler eller oplæg

14 Det karakteristiske for notatpligten er, at dens udstrækning beror på, hvilken funktion en oplysning har i forhold til kommunens behandling af sagen. Et særligt problem foreligger, hvor der er tale om anonyme henvendelser. Problemet kan opstå i 2 forskellige situationer. I den ene situation, hvor underretteren er anonym også i forhold til kommunen, kan det være nødvendigt, at kommunen foretager en undersøgelse på baggrund af den anonyme henvendelse, men arten og omfanget må i høj grad afhænge af de konkrete omstændigheder, og der kan i sådanne tilfælde være særlig grund til at orientere familien om underretningen, og om at den er anonym. I den anden situation er kommunen bekendt med underretterens navn, men denne ønsker at være anonym i forhold til familien. Der er efter forvaltningslovens 15 mulighed for at undtage navnet på underretteren fra aktindsigt, men kun når dette kan begrundes med et særligt hensyn til underretteren, og kun når dette hensyn klart overstiger hensynet til familiens behov for at få oplyst identiteten på underretteren. Det følger heraf, at kommunen ikke på tidspunktet for underretningen kan love en underretter, at vedkommende kan være anonym i forhold til familien. Den afvejning mellem hensynet til underretteren og hensynet til familien, som skal foretages efter forvaltningslovens 15, kan ikke foretages på tidspunktet for underretningen, hvor kommunen ikke har kendskab til familiens forhold. Om adgangen til at rette henvendelse til Det sociale Nævn / Den Sociale Ankestyrelse i de tilfælde, hvor kommunen undlader at iværksætte nødvendige undersøgelser eller foranstaltninger. jf. 47 henvises til pkt. 56. Bilag 4: Almindelige bestemmelser, herunder om underretningspligt. 18. Almindelige bestemmelser, herunder underretningspligt. Retssikkerhedslovens almindelige bestemmelser om behandling af sager gælder også for behandlingen af sager om børn/unge og deres familier, herunder afgørelser om iværksættelse af foranstaltninger, medmindre andet er fastsat. For så vidt angår sagens oplysning gælder de almindelige regler i forvaltningsloven, herunder reglerne om tavshedspligt og videregivelse af oplysninger, og i ansøgningssager tillige reglerne om udveksling af oplysninger mellem forskellige dele inden for samme forvaltning. Sager om støtte til børn og unge og deres familier vil i en række tilfælde være ansøgningssager. Kommunen har imidlertid mulighed for selv at rejse en sag i kraft af den særlige forpligtelse til at sørge for, at et barns eller en ungs forhold undersøges, ligesom kommunen har adgang til at fortsætte en sag, der er startet som ansøgningssag. Der henvises med hensyn til disse spørgsmål til retssikkerhedsloven og Socialministeriets vejledning om lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. 19. I de tilfælde, hvor der skal foreligge samtykke til indhentelse af op- lysninger fra indehaveren af forældremyndigheden, bør der tillige indhentes et særskilt samtykke fra den unge, der er fyldt 15 år, i det omfang oplysningerne vedrører denne. Børn, der er fyldt 12 år, er tildelt en egentlig ret til at blive hørt, inden der træffes afgørelse i en sag om foranstaltninger efter loven. Der henvises herom til pkt Det børn og unge-udvalg, som er nedsat efter retssikkerhedslovens 18, er en selvstændig forvaltningsmyndighed i forvaltningslovens forstand og dermed omfattet af reglerne om videregivelse af oplysninger i forvaltningslovens 28. Da det imidlertid er en forudsætning for udvalgets virksomhed, at udvalget får de oplysninger, der er nødvendige for, at sagen kan afgøres i overensstemmelse med de i serviceloven opstillede krav, er videregivelse af oplysningerne berettiget. 21. For så vidt angår retningslinierne for udveksling af oplysninger i tilslutning til det kriminalitetsforebyggende arbejde (SSP), der forudsætter samarbejde mellem skole, sociale myndigheder og politiet, henvises til Justitsministeriets vejledning nr. 163 af 17. august

NOTAT: Anonymitet, tavshedspligt og oplysningspligt: muligheder og begrænsninger ved rådgivning og behandling i U-Turn. Indhold: Indledning

NOTAT: Anonymitet, tavshedspligt og oplysningspligt: muligheder og begrænsninger ved rådgivning og behandling i U-Turn. Indhold: Indledning NOTAT: Anonymitet, tavshedspligt og oplysningspligt: muligheder og begrænsninger ved rådgivning og behandling i U-Turn. Dan Orbe, dok-koordinator, cand. scient. soc., U-Turn, Kbh. Kommune, 04-08-2006.

Læs mere

Den professionelle bekymring. en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte

Den professionelle bekymring. en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte Den professionelle bekymring en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte 1 Indhold Forord 3 Indledning 4 Trin for trin sådan gør du, hvis du oplever, at

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Servicestyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42

Læs mere

Overgreb mod børn. Danmarks Lærerforening

Overgreb mod børn. Danmarks Lærerforening Deltagerstaterne skal træffe alle passende lovgivningsmæssige, administrative, sociale og uddannelsesmæssige forholdsregler til beskyttelse af barnet mod alle former for fysisk eller psykisk vold, skade

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Socialstyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42 37

Læs mere

Krise beredskab på Århus Statsgymnasium. Husk

Krise beredskab på Århus Statsgymnasium. Husk Krise beredskab på Århus Statsgymnasium Husk Ingen plan kan erstatte sund fornuft. Det gælder i enhver krisesituation om at bevare roen og så vidt muligt lade fornuften og ikke følelserne råde - marts

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 906 af 26. september 2005 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der

Læs mere

- 2 - Overvåget samvær

- 2 - Overvåget samvær Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for redegørelsen...2 2. Lovgrundlaget...3 3. Civilretsdirektoratets vejledning om behandling af samværssager...5 4. Anvendelsen af overvåget samvær...7 4.1. Hvornår iværksættes

Læs mere

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

Videregivelse af fortrolige oplysninger i sager om børn og unge

Videregivelse af fortrolige oplysninger i sager om børn og unge Videregivelse af fortrolige oplysninger i sager om børn og unge August 2004 1 2 Forord Denne vejledning er udarbejdet i et samarbejde mellem KL, Børne og Kultur Chefforeningen og en række kommunale repræsentanter

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung.

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. LOVREGLER MED MENING Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. Bekendtgørelse om underretningspligt over for kommunen

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2008 Den 16. maj 2008 Rettet maj 2011 J.nr. RA-2011-609-0123

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2008 Den 16. maj 2008 Rettet maj 2011 J.nr. RA-2011-609-0123 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2008 Den 16. maj 2008 Rettet maj 2011 J.nr. RA-2011-609-0123 Behandlingen af sager om samlivsrelaterede personfarlige forbrydelser Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Den

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

Vejledning om håndtering af Rigsadvokatens underretning

Vejledning om håndtering af Rigsadvokatens underretning Vejledning om håndtering af Rigsadvokatens underretning Denne vejledning forklarer, hvorfor Rigsadvokaten har kontaktet Dem, og hvordan De skal behandle de oplysninger, De har fået. Vejledning omtaler

Læs mere

Handleguide for SFO, Klub og Skole

Handleguide for SFO, Klub og Skole Handleguide for SFO, Klub og Skole for at styrke den tidlige og målrettede indsats overfor børn og unge Indledning Handleguiden er udarbejdet til Stevns kommunes medarbejdere, der arbejder med børn og

Læs mere

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? September 2005 Socialministeriet J.nr. 32-15 Layout og sats: paprika Fotograf:

Læs mere

Beredskabsplan. ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge

Beredskabsplan. ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Norddjurs Kommune - Beredskabsplan ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Beredskabsplan ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Fysisk, psykisk og

Læs mere

MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER

MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER Når familier med udsatte børn og unge flytter mellem kommuner Udgivet af: Socialministeriet Juni 2011 KOLOFON Af Socialministeriet Juni, 2011 Pjecen er alene udgivet elektronisk

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Juridiske rammer i det tværfaglige/tværsektorielle samarbejde. Lovgrundlag systematisk gennemgang af reglerne vedr. børn og unge

Juridiske rammer i det tværfaglige/tværsektorielle samarbejde. Lovgrundlag systematisk gennemgang af reglerne vedr. børn og unge Juridiske rammer i det tværfaglige/tværsektorielle samarbejde Lovgrundlag systematisk gennemgang af reglerne vedr. børn og unge Lektor, cand. jur. Bente Adolphsen April 2015 1 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

1 FORORD...3 2 SAMMENDRAG...5 3 PROJEKTETS TILRETTELÆGGELSE... 17 4 SAMARBEJDSSAGERNE... 20 5 GENERELT OM SAGSBEHANDLINGEN... 25

1 FORORD...3 2 SAMMENDRAG...5 3 PROJEKTETS TILRETTELÆGGELSE... 17 4 SAMARBEJDSSAGERNE... 20 5 GENERELT OM SAGSBEHANDLINGEN... 25 1 FORORD...3 2 SAMMENDRAG...5 2.1 P ROJEKTETS FORMÅL MV....5 2.2 E RFARINGER FRA PROJEKTET...8 2.3 A NBEFALINGER...9 3 PROJEKTETS TILRETTELÆGGELSE... 17 4 SAMARBEJDSSAGERNE... 20 4.1 A NTAL... 20 4.2 K

Læs mere

Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere

Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD INDLEDNING FAGLIG ETIK 4 BEHANDLING AF FORTROLIGE PRIVATE OPLYSNINGER 4 INFORMER DIN LEDER 5 BEKYMRINGSSIGNALER HOS BØRN OG UNGE

Læs mere

Socialt-lægeligt samarbejde

Socialt-lægeligt samarbejde Socialt-lægeligt samarbejde 2011 Lægeforeningens Attestudvalg KL 1. Indledning... 3 2. Det socialt-lægelige samarbejdes parter... 4 2.1. Lægerne... 4 2.2. Kommunerne... 5 2.3. Læger ansat i kommunen...

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

Børn- og ungehåndbogen

Børn- og ungehåndbogen Erik Jappe Børn- og ungehåndbogen 2013 Servicelovens regler om børn og unge 15. reviderede udgave Frydenlund Børn- og ungehåndbogen 2013 15. udgave, 1. oplag, 2012 Frydenlund og Erik Jappe ISBN: 978-87-7118-219-4

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

9HSSHRF*egfbfg+ Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier. Vejledning nr. 3 til serviceloven

9HSSHRF*egfbfg+ Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier. Vejledning nr. 3 til serviceloven Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialministeriet. Holmens Kanal 22. 1060 København K Pris: 225,- kr. (inkl. moms) i boghandelen eller ved henvendelse til: Nordisk Bog Center,

Læs mere

Udsatte børn - anbringelse

Udsatte børn - anbringelse Udsatte børn - anbringelse Bente Adolphsen cand.jur. Bilag ved Steen Juul Hansen cand.oecon., ph.d. 2011 Bente Adolphsen Udsatte børn anbringelse Copyright: Bente Adolphsen og Socialrådgiveruddannelsen

Læs mere

Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning

Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning nr. 1500 København 2008 Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning nr.

Læs mere