PRODUKTRESUMÉ. for. Rhesonativ, injektionsvæske, opløsning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRODUKTRESUMÉ. for. Rhesonativ, injektionsvæske, opløsning"

Transkript

1 28. marts 2007 PRODUKTRESUMÉ for Rhesonativ, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR LÆGEMIDLETS NAVN Rhesonativ 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Humant anti-d immunglobulin 1 ml indeholder: Humant anti-d immunglobulin 625 IE (125 mikrogram) Humant protein 165 mg heraf immunglobulin G mindst 95% Indholdet af IgA overstiger ikke 0,05 % af total proteinindholdet Hjælpestoffer se pkt LÆGEMIDDELFORM Injektionsvæske, opløsning Opløsningen skal være klar eller svagt opaliserende og svagt gul til lys brun. 4. KLINISKE OPLYSNINGER 4.1 Terapeutiske indikationer Profylakse mod Rh (D) immunisering hos Rh(D) negative kvinder. Graviditet/fødsel af et Rh-positivt barn Abort/truende abort, extrauterin graviditet eller mola hydatidosa. Transplacentale blødninger (TPH) stammende fra ante-partum blødninger (APH), udtag af amniovæske, chorionbiopsi eller obstetiske manipulative procedure, som f.eks. manipulering med fostret gennem bugvæggen, eller abdominelt traume. Til Rh-negative personer efter transfusion af Rh-uforligeligt blod (fuldblod eller erytrocytkoncentrat). Rhesonativ,+injektionsvà ske,+oplã sning+625+ie-ml Side 1 af 5

2 4.2 Dosering og indgivelsesmåde Dosering 1. I forbindelse med graviditet, fødsel og gynækologiske indgreb gives følgende doser til den gravide kvinde/moder. Ved profylakse før fødsel 1250 IE (250 μg) i graviditetsuge. Ved profylakse efter fødslen Ved postnatal anvendelse skal produktet indgives så snart som muligt inden for 72 timer efter fødslen. Hvis der er mistanke om en stor feto-maternel blødning, skal omfanget bestemmes med en passende metode og yderligere doser af anti-d kan være indiceret: Sædvanlig dosis: 1250 IE (250 μg). Dosis skal gives så hurtigt som muligt og ikke senere end 72 timer efter fødslen. Ved følgende specielle tilfælde Efter en spontan eller induceret abort, extrauterin graviditet, mola hydatidosa eller andre risici for feto-maternel blødning f.eks. efter manipulation af fostret gennem bugvæggen eller abdominel traume: Før 12. graviditetsuge: 625 IE (125 μg) Efter 12. graviditetsuge: 1250 IE (250 μg) Efter amniocentes eller chorionbiopsi: 1250 IE (250 μg) Dosis skal gives så hurtigt som muligt og ikke senere end 72 timer efter fødslen. 2. Ved Rh-uforligelige blodtransfusioner: 1250 IE (250 μg) pr. 15 ml transfunderet blod. Om nødvendigt bør en specialist blodgruppe serologi i og transfusionsmedicin konsulteres. Administrationsmåde Rhesonativ bør injiceres intramuskulært. Ved koagulationsdefekter, hvor intramuskulær injektion er kontraindiceret kan Rhesonativ gives subkutant. Et kompres trykkes forsigtigt på injektionssstedet efter administrationen. Hvis det er nødvendigt med store totaldoser (>5 ml), anbefales opdeling i mindre doser, som injiceres forskellige steder. 4.3 Kontraindikationer Overfølsomhed over for nogen af indholdsstofferne. 4.4 Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen Må ikke injiceres intravenøst (risiko for shock). Injektioner skal administreres intramuskulært, og i den forbindelse skal kanylens stempel trækkes tilbage inden injektion, for at sikre at nålen ikke har ramt i en blodåre. Efter fødslen skal Rhesonativ gives til moderen, ikke til det nyfødte barn. Produktet er ikke beregnet til anvendelse hos Rh (D) positive individer. Rhesonativ,+injektionsvà ske,+oplã sning+625+ie-ml Side 2 af 5

3 Patienten bør observeres i mindst 20 minutter, ved utilsigtet intravenøs injektion mindst 1 time efter injektionen. Forekommer der symptomer på allergiske eller anafylaktiske reaktioner skal injektionen øjeblikkelig afbrydes. Ægte overfølsomhedsreaktioner er sjældne men allergiske reaktioner på Anti-Dimmunglobulin kan forekomme. Patienter bør advares om tidlige tegn på overfølsomhedsreaktioner inklusive nældefeber, udbredt urticaria, strammen om brystet, hvæsen, hypotension og anafylaksi. Behandlingen afhænger af art og sværhedsgrad. Hvis der opstår shock, skal aktuel behandling af shock følges. Rhesonativ indeholder mindre mængder af IgA. Selv om anti-d immunglobulin med succes har været anvendt til behandling af udvalgte patienter med IgA defekt skal den behandlende læge afveje fordele og ulemper for den potentielle risiko for udvikling af overfølsomhedsreaktioner. Patienter med IgA defekt har en potentiel risiko for at udvikle IgA antistoffer og anafylaktiske reaktioner efter indgift af blodkomponenter indeholdende IgA. Standardforholdsregler til forebyggelse af infektioner, der opstår som et resultat af anvendelsen af medicinske produkter, som er fremstillet af humant blod eller plasma, indbefatter udvælgelse af donorer, screening af individuelle donationer og plasmapools med henblik på specifikke infektionsmarkører samt effektive fremstillingsprocesser til inaktivering/fjernelse af virus. På trods af disse forholdsregler kan risikoen for at overføre infektion ikke elimineres helt i forbindelse med administration af medicinske produkter, der er fremstillet af humant blod eller plasma. Dette gælder også for ukendte eller opståede virus og andre patogener. De forholdsregler, der tages, betragtes som værende effektive over for virus med kappe, såsom HIV, HBV og HCV, og over for HAV-viruset uden kappe. De forholdsregler, der tages, kan være af begrænset værdi over for virus uden kappe, såsom parvovirus B19. Der er gjort kliniske erfaringer med manglen på hepatitis A- eller parvovirus B19- overførsel med immunglobuliner, og det antages endvidere, at antistofindholdet er en vigtig medvirkende årsag til virussikkerhed. For at have en forbindelse mellem patienten og produktpartiet anbefales det på det kraftigste, at produktets navn og partinummer registreres, hver gang der administreres en dosis Rhesonativ til en patient. 4.5 Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion Efter administration af anti-d immunglobuliner bør der være et interval på mindst 3 måneder før vaccination med levende virusvaccine (f.eks. fåresyge, mæslinger, røde hunde), da virkningen af den levende virus vaccine kan påvirkes. Såfremt anti-d immunglobulin skal administreres inden for 2-4 uger efter en levende virus vaccination kan virkningen af denne vaccination blive påvirket. Rhesonativ,+injektionsvà ske,+oplã sning+625+ie-ml Side 3 af 5

4 Efter injektion af immunglobulin kan den forbigående øgning i forskellige passivt overførte antistoffer i patientens blod resultere i falske positive resultater ved serologiske tests. Resultater af blodtypebestemmelser og antistoftests inklusiv Coombs- eller antiglobulin test påvirkes signifikant af anti-d immunoglobulin indgift. 4.6 Graviditet og amning Rhesonativ kan gives under graviditet. 4.7 Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner Ingen mærkning. Der er ingen tegn på, at Rhesonativ forringer evnen til at føre mortorkøretøj eller til at betjene maskiner. 4.8 Bivirkninger Lokal smerte og ømhed på injektionssted kan ses. Dette kan imødegås ved at dele større doser over flere indstikssteder. Fra tid til anden optræder feber, utilpashed, hovedpine, hudreaktioner og kulderystelser. I sjældne tilfælde er kvalme, opkastninger, hypotension, tachykardi og allergiske eller anafylaktiske reaktioner inklusiv dyspnø og shock set, selv når patienten ingen tegn havde vist på overfølsomhed ved tidligere administration. For information om viral sikkerhed se pkt. 4.4 Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen. 4.9 Overdosering Der findes ingen data fra overdosering. Patienter, som har fået uforligelig transfusion og en overdosis af Anti-D-immunglobulin, skal monitoreres klinisk og med biologiske parametre på grund af risiko for hæmolytisk reaktion. Hos andre Rh(D) negative individer vil overdosering ikke føre til hyppigere eller mere alvorlige bivirkninger end den normal dosis Udlevering B 5. FARMAKOLOGISKE OPLYSNINGER 5.0 Terapeutisk klassifikation ATC-kode: J06B B Farmakodynamiske egenskaber Farmakoterapeutisk klassifikation: Anti-D-immunglobulin indeholder specifikke antistoffer (IgG) mod D(Rh) antigenet af humane erytrocyter, ATC-kode: J06B B Farmakokinetiske egenskaber Ca. 20 minutter efter intramuskulær injektion findes målelige antistofkoncentrationer i serum. Maksimale serumkoncentrationer nås sædvanligvis ca. 2-3 dage efter intramuskulær injektion. Halveringstiden i plasma hos individer med normale IgG-niveauer er 3-4 uger. Rhesonativ,+injektionsvà ske,+oplã sning+625+ie-ml Side 4 af 5

5 IgG og IgG-komplekser nedbrydes i det reticulo-endotheliale system. 5.3 Prækliniske sikkerhedsdata Der findes ingen præklinise sikkerhedsdata for anti-d-immunglobulin. 6. FARMACEUTISKE OPLYSNINGER 6.1 Hjælpestoffer Glycin. Natriumklorid. Natriumacetat. Vand til injektionsvæsker. 6.2 Uforligeligheder Må ikke blandes med andre lægemidler. 6.3 Opbevaringstid 30 måneder Indholdet i en åbnet ampul skal anvendes umiddelbart. 6.4 Særlige opbevaringsforhold Opbevares i køleskab (2 C - 8 C). Opbevar ampullen i den ydre karton for at beskytte mod lys. 6.5 Emballage 1 ml og 2 ml opløsning i ampul (type I glas). Emballagestørrelser: 1x1 ml, 1x2 ml og 10x2 ml Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 6.6 Instruktioner vedrørende håndtering og destruktion Produktet bør have stue- eller legemstemperatur før anvendelsen. Opløsningen skal være klar eller svagt opaliserende. Uklare injektionsvæsker eller injektionsvæsker med bundfald må ikke anvendes. Eventuel rest eller spildt materiale skal kasseres i overensstemmelse med lokale retningslinier. 7. INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN Octapharma AB SE Stockholm Sverige 8. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE 15. maj DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN 28. mart 2007 Rhesonativ,+injektionsvà ske,+oplã sning+625+ie-ml Side 5 af 5

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Puregon 50 IE/0,5 ml injektionsvæske, opløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Et hætteglas indeholder 50 IE rekombinant follikelstimulerende hormon

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Dukoral, suspension og brusegranulat til oral suspension. Oral vaccine mod kolera. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver dosis vaccinesuspension (3

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Apidra 100 Enheder/ml injektionsvæske, opløsning, i et hætteglas. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver ml indeholder 100 Enheder insulin glulisin

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Infanrix Penta, injektionsvæske, suspension. Difteri (D), tetanus (T), pertussis (acellulær, komponent) (Pa), hepatitis B (rdna) (HBV), poliomyelitis (inaktiveret)

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Ryzodeg 100 enheder/ml injektionsvæske, opløsning i en fyldt pen 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml af opløsningen indeholder 100 enheder insulin

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Tresiba 100 enheder/ml injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml af opløsningen indeholder 100 enheder insulin degludec*

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Prepandemisk influenzavaccine (H5N1) (split virion, inaktiveret, adjuveret) GlaxoSmithKline Biologicals 3,75 mikrogram suspension og emulsion til injektionsvæske,

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil Zapp, filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil Zapp, filmovertrukne tabletter 7. januar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Panodil Zapp, filmovertrukne tabletter 0. D.SP.NR. 20501 1. LÆGEMIDLETS NAVN Panodil Zapp 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 500 mg paracetamol.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Mini-Pe, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Mini-Pe, tabletter Produktinformation for Mini-Pe (Norethisteron) Tabletter 0,35 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 17 53 23 Tabletter 0,35 mg 3 x 28 stk. (blister) Dagsaktuel pris

Læs mere

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) pr. dosis.

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) pr. dosis. Produktinformation for Dynastat (Parecoxib) Pulver til injektionsvæske, opl. 40 mg. Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 00 92 14 Pulver til injektionsvæske, opl. 40 mg Pakningsstørrelse

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Temesta, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Temesta, tabletter Produktinformation for Temesta (Lorazepam) Tabletter 1 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 09 75 88 Tabletter 1 mg 09 75 99 Tabletter 1 mg Pakningsstørrelse 30 stk. (blister) 100 stk.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Serenase Dekanoat, injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Serenase Dekanoat, injektionsvæske, opløsning 17. januar 2012 PRODUKTRESUMÉ for Serenase Dekanoat, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 3967 1. LÆGEMIDLETS NAVN Serenase Dekanoat 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Haloperidol 50 mg/ml og

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Cholestagel 625 mg filmovertrukne tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 625 mg colesevelam hydrochlorid (i det følgende

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Mindiab, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Mindiab, tabletter Produktinformation for Mindiab (Glipizid) Tabletter 5 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 47 14 25 Tabletter 5 mg 01 28 98 Tabletter 5 mg Pakningsstørrelse 100 stk. 250 stk. Dagsaktuel

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Cholestagel 625 mg filmovertrukne tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 625 mg colesevelam hydrochlorid (i det følgende

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Antistina-Privin, øjendråber, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Antistina-Privin, øjendråber, opløsning 25. marts 2013 PRODUKTRESUMÉ for Antistina-Privin, øjendråber, opløsning 0. D.SP.NR 1222 1. LÆGEMIDLETS NAVN Antistina-Privin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Antazolinsulfat 5 mg/ml + naphazolinnitrat

Læs mere

Zyvoxid, infusionsvæske, opløsning

Zyvoxid, infusionsvæske, opløsning Produktinformation for Zyvoxid (Linezolid) Infusionsvæske 2 mg/ml Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 00 73 78 Infusionsvæske 2 mg/ml 300 ml x 10 Dagsaktuel pris findes

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN PHEBURANE granulat, 483 mg/g 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hvert gram af granulatet indeholder 483 mg natriumphenylbutyrat. Hjælpestof(fer), som

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Serenase, injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Serenase, injektionsvæske, opløsning 9. august 2013 PRODUKTRESUMÉ for Serenase, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 01907 1. LÆGEMIDLETS NAVN Serenase 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml indeholder 5 mg haloperidol. Alle hjælpestoffer

Læs mere

22. december 2014 PRODUKTRESUMÉ. for. Loette 28, filmovertrukne tabletter 0. D.SP.NR. 20044. 1. LÆGEMIDLETS NAVN Loette 28

22. december 2014 PRODUKTRESUMÉ. for. Loette 28, filmovertrukne tabletter 0. D.SP.NR. 20044. 1. LÆGEMIDLETS NAVN Loette 28 Produktinformation for Loette 28 (levonorgestrel+ethinylestradiol) filmovertrukne tabl. 0,10+0,02 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 52 56 18 filmovertrukne tabl 0,10+0,02 mg Pakningsstørrelse

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Gabapentin Pfizer, hårde kapsler

PRODUKTRESUMÉ. for. Gabapentin Pfizer, hårde kapsler Produktinformation for Gabapentin "Pfizer" (Gabapentin) Kapsler, 300 og 400 mg. Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 37 45 96 Kapsler 300 mg 50 94 94 Kapsler 300 mg 57 95 80 Kapsler 400

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Burinex, tabletter. Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Lactose

PRODUKTRESUMÉ. for. Burinex, tabletter. Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Lactose PRODUKTRESUMÉ for Burinex, tabletter 0. D.SP.NR. 02996 1. LÆGEMIDLETS NAVN Burinex 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Bumetanid 2 mg Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Lactose

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Sinquan, kapsler, hårde. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Doxepin 10 mg, 25 mg og 50 mg som doxepinhydrochlorid.

PRODUKTRESUMÉ. for. Sinquan, kapsler, hårde. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Doxepin 10 mg, 25 mg og 50 mg som doxepinhydrochlorid. Produktinformation for Sinquan (Doxepin) 25 og 50 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 15 19 28 Kapsler 25 mg 50 69 72 Kapsler 50 mg Pakningsstørrelse 100 stk 100 stk Dagsaktuel pris

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Buventol Easyhaler, inhalationspulver

PRODUKTRESUMÉ. for. Buventol Easyhaler, inhalationspulver 19. marts 2014 PRODUKTRESUMÉ for Buventol Easyhaler, inhalationspulver 0. D.SP.NR. 9297 1. LÆGEMIDLETS NAVN Buventol Easyhaler 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Salbutamolsulfat svarende til 100

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Tafil, tabletter. Hjælpestoffer: Tafil 0,25 mg, 0,5 mg og 1 mg indeholder 96 mg lactose. Tafil 2 mg indeholder 192 mg lactose.

PRODUKTRESUMÉ. for. Tafil, tabletter. Hjælpestoffer: Tafil 0,25 mg, 0,5 mg og 1 mg indeholder 96 mg lactose. Tafil 2 mg indeholder 192 mg lactose. Produktinformation for Tafil (Alprazolam) Tabletter 0,25, 0,5, 1 og 2 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 07 38 25 Tabletter 0,25 mg 07 38 41 Tabletter 0,25 mg 07 38 58 Tabletter 0,5

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN CERTIFECT 67 mg/ 60,3 mg/ 80 mg spot-on, opløsning til hund 2-10 kg CERTIFECT 134 mg/ 120,6 mg/ 160 mg spot-on, opløsning til hund 10-20 kg CERTIFECT

Læs mere

4.1 Terapeutiske indikationer

4.1 Terapeutiske indikationer 1. LÆGEMIDLETS NAVN JANUMET 50 mg/850 mg filmovertrukne tabletter. JANUMET 50 mg/1.000 mg filmovertrukne tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 50 mg sitagliptin (som

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Selincro 18 mg filmovertrukne tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Én filmovertrukket tablet indeholder 18,06 mg nalmefen (som hydrochloriddihydrat).

Læs mere

140620_V18.0_Thal_EU_PI_DA

140620_V18.0_Thal_EU_PI_DA 1. LÆGEMIDLETS NAVN Thalidomide Celgene 50 mg hård kapsel. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver kapsel indeholder 50 mg thalidomid. Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1. 3. LÆGEMIDDELFORM

Læs mere