Undersøgelse af realkreditinstitutters oplysning om kursskæring til private kunder før, under og efter aftaleindgåelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelse af realkreditinstitutters oplysning om kursskæring til private kunder før, under og efter aftaleindgåelse"

Transkript

1 Undersøgelse af realkreditinstitutters oplysning om kursskæring til private kunder før, under og efter aftaleindgåelse

2 Indholdsfortegnelse 1 Resume og konklusioner Indledning Baggrund Begrebet kursskæring Regelgrundlag Undersøgelsens gennemførelse Undersøgelsens resultater Kundens mulighed for at finde oplysninger om kursskæring uden at kontakte instituttet Oplysning af kunden om kursskæring i dennes kontakt med instituttet God skik for oplysning og rådgivning om kursskæring Oplysninger på hjemmeside eller i anden markedsføring Oplysninger under aftaleindgåelsen Oplysninger ved hver efterfølgende refinansiering og handel Konklusion Afsluttende bemærkninger...10 Bilag 1 Kursskæring i forskellige situationer...11

3 1 Resume og konklusioner Finanstilsynet har gennemført en undersøgelse af realkreditinstitutternes oplysning til private kunder om kursskæring før, under og efter aftaleindgåelse. Kursskæring er et gebyr, som institutterne opkræver ved obligationshandel, typisk i forbindelse med låneoptagelse, refinansiering og obligationsindfrielse af realkreditlån. Kursskæring er et kursfradrag eller et kurstillæg i forhold til den kurs, som obligationerne handles til. Dette kursfradrag/kurstillæg tilfalder det institut, der foretager handlen. Finanstilsynets undersøgelse har vist, at realkreditinstitutterne ikke oplyser om kursskæring i alle relevante sammenhænge. Når institutterne oplyser om kursskæring, er oplysningerne ofte utilstrækkelige og svært forståelige for den private kunde. Det fremgår af undersøgelsen, at institutterne typisk oplyser kunden om kursskæring sent i forløbet, f.eks. ved udlevering af materiale om kursskæring sammen med lånetilbuddet. Derudover har undersøgelsen vist, at realkreditinstitutternes information om kursskæring er meget varierende både i udformning og tilgængelighed. Information om kursskæring fremgår i overvejende grad af institutternes ordreudførelsespolitik, der er en del af institutternes almindelige forretningsbetingelser. Det er Finanstilsynets vurdering, at det kan være svært for private kunder selv at finde frem til de enkelte realkreditinstitutters almindelige forretningsbetingelser på institutternes hjemmesider, hvis de ønsker at orientere sig om markedet, inden de tager kontakt til et institut. Finanstilsynet finder, at realkreditinstitutterne for at leve op til deres forpligtelser over for kunderne i medfør af gældende lovgivning skal: Beskrive begrebet kursskæring udførligt et lettilgængeligt sted, som forbrugeren har adgang til uden at kontakte instituttet, jf. 4 i bekendtgørelse om god skik for boligkredit. Give retvisende information om kursskæring i relevante sammenhænge. Hvis instituttet fremhæver fordele og ulemper ved én type lån, eksempelvis rentetilpasningslån, skal kursskæring således fremgå som en tilbagevende omkostning under ulemper jf. 5 i bekendtgørelse om god skik for boligkredit. Oplyse om, at indførelse eller ændring af kursskæring kun kan ske i nærmere specificerede situationer, samt at sådanne ændringer skal varsles. Indførelse eller ændring af kursskæring kræver hjemmel i den indgåede aftale, jf. 7, stk. 3 og 4, i bekendtgørelse om god skik for boligkredit. Hvor markedsføringen angiver en rentesats eller talstørrelse vedrørende omkostninger i forbindelse med boligkreditaftalen, klart og tydeligt og på en fremtrædende måde oplyse om de gebyrer, der indgår i omkostningerne i forbindelse med boligkreditaftalen jf. 10, stk. 2, nr. 3 i bekendtgørelse om god skik for boligkredit. Yde rådgivning om lån og herunder kursskæring som tilgodeser forbrugerens interesser og giver kunden et godt grundlag for at træffe sin beslutning. Rådgivningen skal være relevant, retvisende og fyldestgørende. Kunden skal ligeledes orienteres om de risici der er relevante jf. 11, stk. 2 i bekendtgørelse om god skik for boligkredit. Informere om kursskæring, herunder om instituttets mulighed for at indføre kursskæring og foretage ændringer i kursskæringssatserne, jf. 15 i bekendtgørelse om god skik for boligkredit. 3

4 Udlevere oplysninger om ÅOP (årlige omkostninger i procent) før aftaleindgåelsen. Det skal i den forbindelse oplyses, hvilke elementer der indgår i beregningen af ÅOP, herunder kursskæring, jf. 7 a, stk. 10 i bekendtgørelse af lov om kreditaftaler (ESIS-skemaets pkt. 4 i bilag 5). Udlevere en afregningsnota i forbindelse med handel af obligationer. Afregningsnotaen skal indeholde bl.a. oplysninger om handelsomkostninger, herunder eventuelle tillæg til og fradrag i handelskursen, jf. 21 i bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel. 2 Indledning 2.1 Baggrund Erhvervs- og Vækstministeriets arbejdsgruppe om konkurrence på realkreditmarkedet anbefalede i en rapport fra juni 2014 om Barrierer for forbrugernes mobilitet på det danske realkreditmarked, at Finanstilsynet gennemfører en nærmere undersøgelse af realkreditinstitutternes kommunikation om kursskæring. 2.2 Begrebet kursskæring Kursskæring er et gebyr, som institutterne opkræver ved obligationshandel, typisk i forbindelse med låneoptagelse, refinansiering/rentetilpasning og obligationsindfrielse af realkreditlån. I flere typer af lån, bl.a. F1-F5-lån, er gebyret tilbagevendende. De forskellige situationer, hvori der indgår kursskæring, er omtalt i bilag 1. Når en kunde optager et realkreditlån, bliver lånet finansieret ved udstedelse af obligationer, som sælges til investorer. Hvis instituttet skal sælge obligationerne for kunden, tager instituttet sig typisk betalt via et gebyr, der benævnes kursskæring. Gebyret fradrages eller tillægges den kurs, som obligationerne handles til, så kunden enten får mindre end salgsprisen for obligationerne, en højere kontantrente på lånet eller ved indfrielse betaler mere end kursen på obligationerne. Kursskæring beregnes typisk som en fast pointsats, f.eks. 0,2 kurspoint. Realkreditinstitutterne har en række omkostninger samt risici, og deraf følgende kapitalmæssig belastning, ved låneudbetaling, refinansiering og obligationsindfrielse. Kursskæring skal ses i denne sammenhæng. Kursskæring udgør herudover et indtjeningselement for institutterne. 3 Regelgrundlag Reglerne om god skik ved ydelse af boligkredit var på tidspunktet for undersøgelsen omfattet af bekendtgørelse nr af 14. september 2015 om god skik for finansielle virksomheder (herefter god skik-bekendtgørelsen ). Reglerne fremgår nu af bekendtgørelse nr. 332 af 7. april 2016 om god skik for boligkredit. Af god skik-bekendtgørelsens 3 (nu 4 i bekendtgørelse om god skik for boligkredit) fremgår et overordnet krav om, at den finansielle virksomhed skal handle redeligt og loyalt over for kunden. Dette er i 4 i bekendtgørelsen om god skik for boligkredit suppleret med et krav om, at virksomheden skal handle gennemsigtigt. Endvidere fremgår det af god skik-bekendt- 4

5 gørelsens 4 (nu 5 i bekendtgørelse om god skik for boligkredit), at et instituts markedsføring ikke må være vildledende. Markedsføringen af lånene skal derfor give en afbalanceret beskrivelse af fordele og risici ved de omhandlede lån. Der vil skulle oplyses om kursskæring, hvis et institut markedsføre deres lån på en måde som er omfattet af god skik-bekendtgørelsens 5 om købsopfordringer (nu 6 i bekendtgørelse om god skik for boligkredit). Det fremgår af god skik-bekendtgørelsens 6, stk. 1, (nu 7, stk. 1, i bekendtgørelse om god skik for boligkredit), at en finansiel virksomhed skal bekræfte alle væsentlige aftaler med sine kunder i papirformat eller andet varigt medium. En aftale skal indeholde en beskrivelse af parternes væsentlige forpligtelser og rettigheder. Herudover skal kunden varsles om ændringer i renter, bidrag eller andet vederlag. Et instituts adgang til at foretage ændringer må ikke være vilkårlig. Dette følger af god skik-bekendtgørelsens 6, stk. 3 og 4, (nu 7, stk. 3 og 4, i bekendtgørelse om god skik for boligkredit). Af god skik-bekendtgørelsens 8, stk. 2 og 3 (nu 11, stk. 1 og 2 i bekendtgørelse om god skik for boligkredit) Fremgår det, at en finansiel virksomhed skal yde rådgivning som tilgodeser kundens interesser og giver kunden et godt grundlag for at træffe sin beslutning. Rådgivningen skal være relevant, retvisende og fyldestgørende. Den finansielle virksomhed skal orientere om de risici, der er relevante for kunden. Endvidere stiller god skik-bekendtgørelsens 15 (nu 15 i bekendtgørelse om god skik for boligkredit) krav til instituttet om, at kunden skal informeres om relevante produkttyper på markedet og om fordele og ulemper ved disse. Kunden skal endvidere inden aftaleindgåelsen have visse oplysninger. Det fremgår bl.a., at instituttet skal oplyse om de væsentligste egenskaber ved de lån, som instituttet udbyder eller formidler. Kunden skal ligeledes oplyses om opsigelses- og indfrielsesvilkår samt de årlige omkostninger i procent. Det fremgår endeligt af 10, stk. 2, nr. 3 i bekendtgørelse om god skik for boligkredit, at hvis der ved markedsføringen af boligkreditaftaler angives en rentesats eller talstørrelse vedrørende omkostninger så skal der klart, tydeligt og på en fremtrædende måde være oplysninger om de gebyrer, der indgår i omkostningerne i forbindelse med boligkreditaftalen. Af 7 a i kreditaftaleloven 1 fremgår det, at kreditgiver skal give forbrugeren de oplysninger, der er nødvendige for at sammenligne forskellige tilbud, før en forbruger bindes af en kreditaftale eller et kredittilbud. Formålet er, at forbrugeren kan træffe en informeret beslutning om indgåelse af en kreditaftale. Oplysningerne skal gives på papir eller på et varigt medium. Af kreditaftalelovens 7 a, stk. 10, fremgår det, at kreditgiveren skal anvende oplysningsskemaet ESIS, som fremgår af bilag 5 til kreditaftaleloven, for så vidt angår kreditaftaler, der sikres ved pant i fast ejendom. Af 21, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 623 af 24. april 2015 om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel fremgår det, at forbrugeren ved instituttets handel med obligationer skal tilsendes en afregningsnota. Af 21, stk. 3, nr. 10, fremgår det, at afregningsnotaen skal indeholde oplysninger om handelsomkostningerne, herunder eventuelle tillæg til henholdsvis fradrag i 1 Lovbekendtgørelse nr af 26. november 2015 om kreditaftaler. 5

6 handelskursen, som værdipapirhandleren har beregnet sig. Omkostningerne skal fremgå som et samlet beløb, ligesom de enkelte omkostningselementer skal oplyses på kundens anmodning. 4 Undersøgelsens gennemførelse Af rapporten Barrierer for forbrugernes mobilitet på det danske realkreditmarked fremgår det, at det kan være udfordrende for forbrugerne at forstå konsekvensen af aftalevilkår, som giver realkreditinstitutterne mulighed for at indføre eller foretage ændringer i kursskæringen under det løbende låneforhold. Særligt i forhold til rentetilpasningslån har kunderne ofte vanskeligt ved at gennemskue, at kursskæringen er et tilbagevendende gebyr, som betales ved hver refinansieringstermin. Kursskæringen vil på et lån baseret på ét-årige obligationer skulle betales hvert år i lånets løbetid. Hæves kursskæringen ved refinansieringen fra 0,1 kurspoint til 0,2 kurspoint på et lån med årlig refinansiering (F1-lån), fordobles de årlige udgifter til kursskæring i forbindelse med refinansiering, hvilket kan have betydelige økonomiske konsekvenser for kunden. For lån med længereløbende obligationer vil de økonomiske konsekvenser være forholdsmæssigt mindre. Finanstilsynet har på den baggrund undersøgt fem realkreditinstitutters oplysning om kursskæring før, under og efter aftaleindgåelsen. Undersøgelsen har haft til formål at afdække det oplysningsgrundlag, som forbrugeren har i forbindelse med valg af lånetype. Til brug for undersøgelsen har Finanstilsynet anmodet om redegørelser fra de fem danske realkreditinstitutter, som yder lån til privatkunder: Realkredit Danmark, Nordea Kredit, BRFkredit, Nykredit og Totalkredit (herefter institutterne eller realkreditinstitutterne ). Realkreditinstitutterne er blevet bedt om at redegøre for, hvordan de oplyser om kursskæring i forbindelse med rådgivningen af kunderne, samt at indsende det skriftlige materiale, som de anvender i forbindelse med rådgivningen. Realkreditinstitutterne er endvidere blevet bedt om at redegøre for følgende forhold: Om instituttet på dets hjemmeside oplyser om kursskæring, og om dette gøres i forbindelse med den øvrige oplysning om de forskellige lånetyper på hjemmesiden. Om instituttet oplyser om kursskæring i forbindelse med priser, f.eks. ved et prisblad. Om instituttet rådgiver kunderne om den indflydelse, kursskæringen har på omkostningerne ved de forskellige lånetyper. Om kursskæringen indgår i de beregninger og sammenligninger af lån, som præsenteres for kunderne. Om kunderne specifikt gøres opmærksomme på kurskæringen, når de overvejer at vælge et lån, hvor kursskæring ikke er en uvæsentlig faktor. Finanstilsynet har desuden bedt realkreditinstitutterne om at beskrive deres praksis for, hvilke lånetyper kunden anbefales. 6

7 Endelig har tilsynet anmodet om øvrigt materiale, som kunne være relevant i forbindelse med redegørelsen, f.eks. materiale, som anvendes ved personlig rådgivning af kunden, eller som kunden modtager før, under og efter aftaleindgåelsen mm. 5 Undersøgelsens resultater 5.1 Kundens mulighed for at finde oplysninger om kursskæring uden at kontakte instituttet Finanstilsynet har bedt realkreditinstitutterne om at redegøre for, hvorvidt de oplyser om kursskæring på deres hjemmesider. Herudover har tilsynet undersøgt, hvor lettilgængelige eventuelle oplysninger om kursskæring er på realkreditinstitutternes hjemmesider. Ingen af de fem realkreditinstitutter oplyser om kursskæring på deres hjemmeside i forbindelse med beskrivelsen af lånetyper, heller ikke under beskrivelsen af fordele og ulemper ved de enkelte lånetyper. Enkelte institutter oplyser dog, at lånene skal refinansieres, men beskriver ikke hvilke omkostninger, dette medfører. Flere realkreditinstitutter har i forbindelse med beskrivelsen af deres lånetyper på hjemmesiden en generel henvisning til en låneguide, forretningsbetingelser, prisblad e.l., der vises som et pdf-dokument. Dokumenterne indeholder i de fleste tilfælde oplysninger om kursskæring. Kursskæring beskrives i dokumenterne som et kursfradrag/kurstillæg eller et fradrag/tillæg til spotkursen/gennemsnitskursen. Oplysningsniveauet i denne beskrivelse varierer betragteligt institutterne imellem. Eksempel På et af institutternes hjemmeside under rentetilpasningslån er der under fanen vilkår et link i teksten, som hedder kredit. Ved at klikke på kredit åbnes en ny side, der indeholder en liste med kurser. I bunden af siden kan man klikke på fanen priser og vilkår, hvorefter der kommer en tekst frem med tre forskellige links, herunder det ene til prisliste, det andet til beregningseksempel og det tredje til forretningsbetingelser. Klikker man på linket forretningsbetingelser åbnes et pdf-dokument på 8 sider, hvoraf det under afsnittene ordretyper og ordreudførelse og refinansiering af rentetilpasningslån fremgår, at der beregnes et kursfradrag/kurstillæg. I fire ud af de fem realkreditinstitutters prisblade/-lister fremgår kursskæring tydeligt som en pointsats, men der er ingen forklaring på, hvad kursskæring er, andet end at det betales ved udbetaling, refinansiering og/eller indfrielse. Disse prisblade/-lister er tilgængelige på realkreditinstitutternes hjemmeside. I de tilfælde, hvor realkreditinstitutterne har en beskrivelse af kursskæring, er denne placeret i forbindelse med f.eks. en artikel om gode råd på instituttets hjemmeside, under ordforklaring på de sidste sider i forretningsbetingelserne eller under ordreudførelsespolitik i forretningsbetingelserne. Det er i disse tilfælde svært for forbrugeren at finde de tilgængelige oplysninger om kursskæring. 7

8 Derudover fremstår realkreditinstitutternes beskrivelser af kursskæring tekniske og komplekse og svære for en gennemsnitlig forbruger at gennemskue og forstå. Det kan derfor være vanskeligt for forbrugeren at få et samlet overblik over og forståelse for, hvad kursskæring er, og hvad det betyder for det specifikke lån, samt hvad det fremadrettet kan få af betydning i forhold til de gebyrer, som kunden skal betale. 5.2 Oplysning af kunden om kursskæring i dennes kontakt med instituttet Samtlige realkreditinstitutter forklarer, at det pengeinstitut, der formidler lånet, rådgiver kunden inden aftaleindgåelsen. Rådgivningen sker bl.a. via samtale med rådgiver, plancher, fakta-ark, lånetilbud, udfyldelsen af det lovpligtige skema om rådgivning i forbindelse med en indgået boligkreditaftale (optrykt som bilag 2 til bekendtgørelse om god skik i boligkredit) mm. Rådgivningen består f.eks. af beregninger af kursskæring eller ÅOP, hvori kursskæring indgår. Disse beregninger indgår i én eller flere af ovennævnte rådgivningssituationer afhængigt af det enkelte institut. Detaljeringsgraden i de oplysninger om kursskæring, som er indeholdt i det ovennævnte materiale til kunderne, er meget varierende realkreditinstitutterne imellem. Nogle institutter har udførlige forretningsgange for, hvordan kunden skal oplyses om bl.a. kursskæring, mens andre institutter benytter plancher, der kun indeholder en begrænset mængde information om kursskæring. 6 God skik for oplysning og rådgivning om kursskæring I dette afsnit opsummeres Finanstilsynets fortolkning af de gældende regler om institutternes oplysning til kunden om kursskæring. 6.1 Oplysninger på hjemmeside eller i anden markedsføring Det fremgår af 5, stk. 1, i bekendtgørelse om god skik for boligkredit (tidligere 4, stk. 1, i god skik-bekendtgørelsen), at en finansiel virksomhed ikke må anvende vildledende eller urigtige angivelser eller udelade væsentlige informationer, hvis dette er egnet til mærkbart at forvride kundernes økonomiske adfærd på markedet. Ifølge vejledningen til god skik-bekendtgørelsens 4 2 kan det være vildledende, at den finansielle virksomhed i forbindelse med markedsføringen undlader at give en række oplysninger. Hvorvidt undladelsen anses for væsentlig skal vurderes i forhold til bl.a. den sammenhæng, hvori oplysningerne eventuelt skulle have optrådt. Det fremgår videre, at markedsføringen generelt skal give en afbalanceret beskrivelse af fordele og risici. Det er Finanstilsynets vurdering, at hvis et institut fremhæver fordele og ulemper ved én type lån, eksempelvis rentetilpasningslån, så skal kursskæringen for at leve op til 5 i bekendtgørelse om god skik for boligkredit fremgå som en tilbagevendende omkostning under ulemper, såfremt markedsføringen i øvrigt indeholder en beskrivelse af gebyrer. 2 Vejledning nr af 14. september 2015 til bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder. 8

9 Det fremgår af 4 i bekendtgørelse om god skik for boligkredit (tidligere 3 i god skik-bekendtgørelsen), at en finansielvirksomhed skal handle redeligt, gennemsigtigt og loyalt over for sine kunder. Det følger af vejledningen til god skik-bekendtgørelsen, at kravet om redelig og loyal adfærd pålægger virksomheder at tilrettelægge deres virksomhed således, at kunden gives mulighed for at træffe sit valg på et velinformeret grundlag. Finanstilsynet finder, at kravet om redelig, gennemsigtig og loyal adfærd indebærer, at instituttet skal give forbrugeren mulighed for at opnå en tilstrækkelig forståelse af de forskellige vilkår, og at instituttet for at leve op til kravet bør beskrive begrebet kursskæring et lettilgængeligt sted, som forbrugeren har adgang til uden at kontakte instituttet. Det fremgår af 10, stk. 2, nr. 3 i bekendtgørelse om god skik for boligkredit, at hvor markedsføringen angiver en rentesats eller talstørrelse vedrørende omkostninger i forbindelse med boligkreditaftalen, så skal der klart og tydeligt og på en fremtrædende måde oplyses om de gebyrer, der indgår i omkostningerne i forbindelse med boligkreditaftalen. Finanstilsynet finder, at et institut som i markedsføringen angiver en rentesats eller talstørrelse vedrørende omkostninger i forbindelse med boligkreditaftalen, skal oplyse om de samlede omkostninger hvori kursskæring skal indgå som et gebyr. 6.2 Oplysninger under aftaleindgåelsen Det fremgår af 7, stk. 3 og 4, i bekendtgørelse om god skik for boligkredit (tidligere 6, stk. 3 og 4, i god skik-bekendtgørelsen), at vilkår om ændringer i løbende kundeforhold af renter, gebyrer, bidrag eller andet vederlag skal angive de forhold, der kan udløse en ændring. Institutterne må ikke have adgang til vilkårlige ændringer i kundeforholdene. Ændring af renter, gebyrer, bidrag eller andet vederlag skal endvidere varsles, hvis de er til ugunst for kunden. Dette gælder dog ikke, hvis ændringerne skyldes udefrakommende forhold. Finanstilsynet finder, jf. 7, stk. 3, i bekendtgørelse om god skik for boligkredit, at aftalegrundlaget tydeligt skal angive, hvis og under hvilke omstændigheder, instituttet kan indføre eller hæve et kursskæringsgebyr. Af 11, stk. 2 i bekendtgørelse om god skik for boligkredit fremgår det at instituttet skal yde rådgivning som tilgodeser forbrugerens interesser og giver kunden et godt grundlag for at træffe sin beslutning. Rådgivningen skal være relevant, retvisende og fyldestgørende. Kunden skal ligeledes orienteres om de risici der er relevante. Finanstilsynet finder, at instituttet jf. 11, stk. 2 i bekendtgørelse om god skik for boligkredit, skal rådgive forbrugeren om boliglån og institutterne skal i deres rådgivning inddrage kursskæring i de tilfælde dette findes relevant eller nødvendigt for at tilgodese forbrugerens interesse. 9

10 Det fremgår af 15 i bekendtgørelse om god skik for boligkredit (tidligere 15 i god skikbekendtgørelsen), at instituttet bl.a. skal informere kunden om fordele og ulemper ved relevante produkttyper på markedet samt oplyse kunden om de væsentligste karakteristika ved de lån, som instituttet udbyder eller formidler. Ifølge vejledningen til 15 i god skik-bekendtgørelsen, skal der ved vurderingen af, hvilke oplysninger, der skal gives efter bestemmelsen, tages udgangspunkt i bestemmelsens formål om at sikre forbrugeren et overblik over lånets egenskaber, herunder ved at oplyse om fordele og ulemper ved lånet. Oplysningerne skal således være med til at give forbrugeren mulighed for at træffe en kvalificeret beslutning. Finanstilsynets finder, at dette bl.a. omfatter en beskrivelse af kursskærings-gebyret samt en forklaring af gebyrets betydning for lånet, herunder af instituttets mulighed for at indføre/hæve gebyret. Det er endvidere Finanstilsynets vurdering, at oplysninger om kursskæring, i de tilfælde hvor kursskæring udgør en omkostning i forhold til det pågældende lån, bør fremgå udtrykkeligt når ÅOP (årlige omkostninger i procent) illustreres ved et repræsentativt eksempel jf. 7 a, stk. 2, nr. 7. Det bemærkes i den forbindelse, at ÅOP skal oplyses ved udfyldelsen af pkt. 4 i ESIS-skemaet, der fremgår af bilag 5 til kreditaftaleloven, og som skal udfyldes ved indgåelse af kreditaftaler med pant i fast ejendom, jf. 7 a, stk. 10, i kreditaftaleloven. 6.3 Oplysninger ved hver efterfølgende refinansiering og handel Det fremgår af 21 i bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel, at forbrugeren skal modtage en afregningsnota i forbindelse med salget af obligationer. Ved modtagelsen af en afregningsnota har forbrugeren mulighed for at have fokus på de tilbagevendende omkostninger ved et lån, der løbende skal refinansieres. Afregningsnotaen skal indeholde bl.a. handelsomkostninger, herunder eventuelle tillæg til og fradrag i handelskursen. 6.4 Konklusion På baggrund af den gennemførte undersøgelse af realkreditinstitutternes oplysning om kursskæring til forbrugere vurderer Finanstilsynet, at institutterne generelt ikke giver forbrugerne tilstrækkelig information om kursskæring. Finanstilsynet vurderer også, at informationerne om kursskæring er svært tilgængelige. Det er vanskeligt for forbrugerne at finde frem til oplysninger om kursskæring, selvom de aktivt søger information herom. Endvidere kan informationen fremstå kompliceret og teknisk på en måde, som gør den svær at forstå for forbrugeren. 6.5 Afsluttende bemærkninger Finanstilsynet vil 6 måneder efter rapportens offentliggørelse foretage en stikprøvekontrol for at sikre, at de gældende krav til oplysning om kursskæring overholdes. 10

11 Bilag 1 Kursskæring i forskellige situationer Kursskæring ved udbetaling Et realkreditlån udbetales enten som et obligationslån eller et kontantlån. Ved obligationslån kan kunden vælge at få lånet udbetalt kontant eller i obligationer og derefter selv sørge for at få obligationerne solgt på markedet. Ved kontantlån vil lånet altid blive udbetalt kontant, da kontantlånsrenten ellers ikke kan fastsættes, og instituttet vil derfor altid forestå obligationshandlen. Obligationslån Ved et obligationslån afhænger provenuet på lånet af den kurs, som kunden opnår ved salget af obligationerne. Instituttet opkræver et gebyr (kursskæring) i forbindelse med salget af obligationerne. Kundens endelige provenu afhænger således både af kursskæringen og handelskursen på obligationerne. Eksempel Hvis en kunde optager et 5 %-obligationslån på kr., og kursen på lånet er 90, vil han som udgangspunkt få udbetalt kr. Indregner man imidlertid instituttets gebyr i form af kursskæring, som i dette tilfælde sættes til 0,2 kurspoint, vil kunden få udbetalt lånet til kurs 89,8 og dermed kun få kr. i provenu. Kursskæring udgør således i dette tilfælde kr. Renten på 5 % af hovedstolen er uændret. Kontantlån Hvis kunden optager et kontantlån, herunder et rentetilpasningslån, vil kursskæringen og salgskursen ikke påvirke provenuet ved udbetalingen, men derimod det beløb, der skal udstedes obligationer for, og i sidste ende de løbende rentebetalinger via kontantrenten. Det betyder, at der ved kurs 90 skal udstedes 11 % flere obligationer for at opnå det ønskede provenu. Da obligationsinvestor fortsat skal modtage kuponrente på f.eks. 5 % af obligationsrestgælden, vil rentebeløbet i forhold til kontantprovenuet ændre sig, hvilket påvirker kontantlånsrenten. Kontantlånsrenten forhøjes således, at denne kan dække afdrag og renter på de ekstra obligationer, som er udstedt. 11

12 Eksempel Hvis en kunde optager et 5 % kontantlån på kr., og handelskursen på lånet er 90, skal der sælges obligationer for kr. for at opnå provenuet på kr. Kunden får altså et kurstab, hvilket betyder, at kontantlånsrenten på et 30-årigt kontantlån bliver 5,95 %, selvom den pålydende rente på obligationerne kun er 5 %. De ekstra 0,95 % går til betaling af de kr. Kunden får uanset kursskæring og handelskurs udbetalt et kontantprovenu på kr. Er kursskæringen igen på 0,2 kurspoint, vil forbrugeren stadig få udbetalt kr. Kursskæringen medfører, ligesom det øvrige kurstab, at der skal sælges flere obligationer, hvilket påvirker kontantrenten, således at denne stiger tilsvarende. Kursskæringen er dog stadig kr. Kursskæring ved refinansiering Obligationslån og kontantlån Ved både obligationslån og kontantlån med refinansiering omdannes kursskæringen ved refinansieringen til en løbende rentebetaling. Kursskæring ved refinansiering af rentetilpasningslån Ved refinansiering af rentetilpasningslån omdannes kursskæring til en løbende rentebetaling via kontantrenten. Kursskæring ved refinansiering af CITA- og CIBOR-produkter Ved refinansiering indløses de bagvedliggende obligationer altid til kurs 100. Herefter sælger instituttet en række nye obligationer til finansiering af obligationsrestgælden. Til den opnåede handelskurs på de nye obligationer på f.eks. 100 lægges kursskæring på f.eks. 0,2 kurspoint. Det vil sige, at investor skal betale kurs 100,2 for obligationen. Da lånet over for kunden refinansieres til kurs 100, oppebærer instituttet kursskæringen på 0,2 kurspoint. Investor kræver ved køb af obligationerne et højere rentetillæg til obligationernes referencerente, fordi handelskursen er 100,2 i stedet for 100. Dette højere rentetillæg betaler kunden løbende som en del af lånets rente. Kursskæringen omdannes således til rente. Kursskæring ved indfrielse Obligationslån og kontantlån Ved både obligationslån og kontantlån, hvor handlen foretages af instituttet, påvirker kursskæring indfrielsesbeløbet ved indfrielse af lånet. Kursskæringen lægges oven i det beløb, som kunden skal betale for at indfri sit lån. 12

13 Eksempel Når en kunde vil indfri den resterende gæld på et realkreditlån, skal kunden betale restgælden samt en kursskæring på f.eks. 0,2 kurspoint. Det vil sige, at hvis kunden vil indfri en restgæld på kr., og handelskursen er 100, skal kunden betale kr. Kursskæringen udgør således 200 kr. Hvis lånet er baseret på konverterbare obligationer, kan der ske indfrielse uden obligationshandel ved låneudløb i forbindelse med refinansiering eller ved konvertering (opsigelse) til en termin. I så fald betales der ikke kursskæring. 13

Lånet sikres med pant i fast ejendom, og hvis der tillige stilles krav om kaution/meddebitorer, fremgår dette af lånetilbuddet.

Lånet sikres med pant i fast ejendom, og hvis der tillige stilles krav om kaution/meddebitorer, fremgår dette af lånetilbuddet. Avedøre B/S, afd. Store Hus Vester Voldgade 17 1552 København V Dato 31. maj 2013 Vores ref. Jess Bering Hansen Ejendomsnr. 0393644 16 Beliggenhed Sadelmagerporten 2-4 m.fl. 2650 Hvidovre Standardiseret

Læs mere

Almindelige forretningsbestemmelser for obligationshandel Internationalt udlån ordreudførelsespolitik for Nykredit Realkredit A/S

Almindelige forretningsbestemmelser for obligationshandel Internationalt udlån ordreudførelsespolitik for Nykredit Realkredit A/S I forbindelse med optagelse af et nyt realkreditlån eller omlægning, refinansiering eller indfrielse af et eksisterende realkreditlån er der normalt tilknyttet en obligationshandel. I det følgende beskrives

Læs mere

LÅNTYPER Privatkunder 8. marts 2017

LÅNTYPER Privatkunder 8. marts 2017 LÅNTYPER Privatkunder 8. marts 2017 OBLIGATIONSLÅN MED FAST RENTE Kort beskrivelse Rente Løbetid Obligationslån med fast rente. Lånets rente er lig med renten på obligationerne og er fast i hele lånets

Læs mere

LÅNTYPER Privatkunder 1. juli 2016

LÅNTYPER Privatkunder 1. juli 2016 LÅNTYPER Privatkunder 1. juli 2016 OBLIGATIONSLÅN MED FAST RENTE Kort beskrivelse Rente Løbetid Obligationslån med fast rente. Lånets rente er lig med renten på obligationerne og er fast i hele lånets

Læs mere

Almindelige forretningsbestemmelser for obligations- og valutahandel Internationalt udlån

Almindelige forretningsbestemmelser for obligations- og valutahandel Internationalt udlån Almindelige forretningsbestemmelser for obligations- og valutahandel Internationalt udlån - Nykredit Realkredits ordreudførelsespolitik Når et nyt realkreditlån optages, eller et eksisterende omlægges,

Læs mere

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 2

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 2 Oversigt over lån 7. november 2014 Kunde A/B BRYGGERGÅRDEN Ejendom Pileborggade 6-10, 4100 Ringsted Kontaktperson Peter Erik Hansen, tlf. 45 12 58 00 Side 1 af 7 Pantnummer 1186.8263 Finansieringseksempel

Læs mere

Ordforklaring til Långuide

Ordforklaring til Långuide 20. april 2015 Ordforklaring til Långuide Oversigt Belåningsinterval... 2 Delydelse... 2 Effektiv rente ekskl. omkostninger... 2 Fradragskonto... 2 Færdigmelding i forbindelse med forhåndslån... 3 Kalkulationsrente...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om ejendomskreditselskaber og lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om ejendomskreditselskaber og lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. Lovforslag nr. L 187 Folketinget 2016-17 Fremsat den 5. april 2017 af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om ejendomskreditselskaber og lov

Læs mere

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 2

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 2 Oversigt over lån 14. december 2015 Kunde A/B RØDEGÅRDSHAVEN Ejendom Rødegårds Alle 2-38, 4720 Præstø Kontaktperson Gitte Taulov Rude, tlf. 45 12 58 00 Side 1 af 30 Pantnummer 2216.6141 Finansieringseksempel

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde

Kapitel 1 Anvendelsesområde Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder1) I medfør af 43, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012, som ændret ved 2 i lov nr.

Læs mere

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 5

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 5 Oversigt over lån 24. juni 2015 Kunde ANDELSBOLIGFOREN. DYSTRUPPARKEN Ejendom Vestermarken 9-19, 8586 Ørum Djurs Kontaktperson Conny Baastrup Jensen, tlf. 45 12 43 90 Side 1 af 33 Pantnummer 2183.0496

Læs mere

Oversigt over lån. Finansieringseksempel oktober Pantnummer Kunde A/B NAVERPARKEN. Ejendom Navervej 9-11, 8600 Silkeborg

Oversigt over lån. Finansieringseksempel oktober Pantnummer Kunde A/B NAVERPARKEN. Ejendom Navervej 9-11, 8600 Silkeborg Oversigt over lån 4. oktober 2016 Kunde A/B NAVERPARKEN Ejendom Navervej 9-11, 8600 Silkeborg Kontaktperson Flemming Hansen, tlf. 45 12 43 90 Side 1 af 16 Pantnummer 2034.8894 Finansieringseksempel 1 Nyt

Læs mere

Foto: Scanpix/Iris. Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Få styr på dit. boliglån. sider. Sådan er dit boliglån skruet sammen

Foto: Scanpix/Iris. Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Få styr på dit. boliglån. sider. Sådan er dit boliglån skruet sammen Foto: Scanpix/Iris Guide Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få styr på dit boliglån 12 sider Sådan er dit boliglån skruet sammen INDHOLD: Få styr på dit boliglån Uvidenhed koster dyrt...4-5

Læs mere

Omlægningsberegning 3. september 2012

Omlægningsberegning 3. september 2012 Viby Gymnasium og HF Søndervangs Alle 45 8260VibyJ LR Realkredits reference M.F. Ladegaard Tlf:33420838 E-mail: mfl@lr-realkredit.dk Omlægningsberegning Beregningen vedrører følgende ejendom: Ejendommens

Læs mere

afsagt den 18. september 2015 Bidragsforhøjelse. Rentefastsættelse. Kortrentelån F1. Sekretariatschef Susanne Nielsen

afsagt den 18. september 2015 Bidragsforhøjelse. Rentefastsættelse. Kortrentelån F1. Sekretariatschef Susanne Nielsen 21503046 Bidragsforhøjelse. Rentefastsættelse. Kortrentelån F1. Klageren optog i 2013 et kortrentelån F1 hos det indklagede realkreditinstitut. Lånetilbuddet indeholdt en betalingsplan med oplysning om

Læs mere

Omlægningsberegning. Ejerlejlighed nr. 1 af 633 Sundbyøster, København Lyneborggade 13-17 M.Fl., 2300 København S

Omlægningsberegning. Ejerlejlighed nr. 1 af 633 Sundbyøster, København Lyneborggade 13-17 M.Fl., 2300 København S A/B Sadolinparken 2 C/O Sven Westergaards Ejd. Adm. Store Kongensgade 24b 1264 København K Lånenr 60 DLRs reference Henrik Laursen Tlf:33420828 E-mail: hkl@dlr.dk Omlægningsberegning Beregningen vedrører

Læs mere

Omlægningsberegning 3. september 2012

Omlægningsberegning 3. september 2012 Viby Gymnasium og HF Søndervangs Alle 45 8260VibyJ LR Realkredits reference M.F. Ladegaard Tlf:33420838 E-mail: mfl@lr-realkredit.dk Omlægningsberegning Beregningen vedrører følgende ejendom: Ejendommens

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 10. oktober 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 10. oktober 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 10. oktober 2008 3. oktober 2008. Nr. 994. Bekendtgørelse for Færøerne om god skik for finansielle virksomheder I medfør af 43, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel

Læs mere

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder BEK nr 729 af 12/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juni 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 122-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

KOMMUNEKREDIT LÅNEPRODUKTER

KOMMUNEKREDIT LÅNEPRODUKTER OM KommuneKredit er en forening, der har til formål at yde lån til kommuner, regioner, kommunale interessentskaber, samt til selskaber og institutioner med 100 pct. kommunegaranti. KommuneKredits mission

Læs mere

Notat. Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer

Notat. Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer 1 Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer I medfør af 3, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 168 af 14. marts 2001, fastsættes:

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om ejendomskreditselskaber og lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v.

Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om ejendomskreditselskaber og lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. Fremsat den [7. april 2017] af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om ejendomskreditselskaber og lov om realkreditlån og realkreditobligationer

Læs mere

Information om rentetilpasningslån (RT-lån)

Information om rentetilpasningslån (RT-lån) Side 1 af 5 Information om rentetilpasningslån (RT-lån) Maj 2015 DLR Kredit tilbyder rentetilpasningslån (RT-lån) i kroner (DKK) og i euro (EUR). Bortset fra skattemæssige forhold og valutakursrisikoen

Læs mere

Antal lån 1 3. Hovedstol 37.556.000 DKK. Løbetid 24 år 24 år Terminer pr. år 12

Antal lån 1 3. Hovedstol 37.556.000 DKK. Løbetid 24 år 24 år Terminer pr. år 12 Ombytning af lån 9. august 2012 Kunde Ejendom DSI - Søvangsgården Søvangsvej 19-23, 2650 Hvidovre Matr.nr. 11 M Avedøre By, Avedøre Pantnummer 2121.5303 Vores kundekontakt Rasmus Thagaard Jørgensen, tlf.

Læs mere

Nutidsværdi af samlede ydelser 9.822.192 10.107.510-285.318

Nutidsværdi af samlede ydelser 9.822.192 10.107.510-285.318 Ombytning af lån 9. august 2012 Kunde Ejendom DSI - Søvangsgården Søvangsvej 19-23, 2650 Hvidovre Matr.nr. 11 M Avedøre By, Avedøre Pantnummer 2121.5303 Vores kundekontakt Rasmus Thagaard Jørgensen, tlf.

Læs mere

Metodebeskrivelse til Tjek Boliglån

Metodebeskrivelse til Tjek Boliglån Metodebeskrivelse til Tjek Boliglån I det følgende kan du læse om, hvordan og under hvilke forudsætninger de prisoplysninger, der fremgår af Tjek Boliglån, er indsamlet og beregnet, samt hvad prisoplysningerne

Læs mere

Arbejdernes B/S i Vordingborg Den 29.01.2014 Afd. 14

Arbejdernes B/S i Vordingborg Den 29.01.2014 Afd. 14 Arbejdernes B/S i Vordingborg Den 29.01.2014 Afd. 14 Marienbergvej 79 Kunderådgiver NDB Ejd.nr. 416736-1 4760 Vordingborg Matr. nr. 141 a m.fl. Ejerlav Ore, Vordingborg Jorder Beliggenhed Hørvænget Kunde

Læs mere

Rapport om markedsføringsmateriale til detailkunder om swapaftaler

Rapport om markedsføringsmateriale til detailkunder om swapaftaler Rapport om markedsføringsmateriale til detailkunder om swapaftaler 2016 Indholdsfortegnelse Resume...3 Indledning...4 Introduktion til swapaftaler...4 Baggrund...5 Regelgrundlag...5 Undersøgelsens resultater...5

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om god skik for finansielle virksomheder

Bekendtgørelse for Færøerne om god skik for finansielle virksomheder Givið út 13. november 2015 5. november 2015. Nr. 1239. Bekendtgørelse for Færøerne om god skik for finansielle virksomheder I medfør af 43, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, som sat

Læs mere

Vordingborg B/S afd. 163 Den 29.01.2014

Vordingborg B/S afd. 163 Den 29.01.2014 Vordingborg B/S afd. 163 Den 29.01.2014 Rådhustorvet 15 Kunderådgiver NDB Ejd.nr. 604991-3 4760 Vordingborg Matr. nr. 3 a Ejerlav Lendemarke, Stege Jorder Beliggenhed Ørnebjerg Haven 1-12 Kunde Vordingborg

Læs mere

Nyt lån nr. 1.1 Nuværende lån Forskel/total Låntype Kontantlån Kontantlån Hovedstol DKK DKK Afdragsform Annuitet Annuitet

Nyt lån nr. 1.1 Nuværende lån Forskel/total Låntype Kontantlån Kontantlån Hovedstol DKK DKK Afdragsform Annuitet Annuitet Oversigt over lån 23. februar 2015 Kunde A/B SANDERS ARKADE Ejendom Ringstedgade 27 B, 4700 Næstved Kontaktperson Casper Rømer Elin, tlf. 45 12 67 10 Side 1 af 6 Pantnummer 1183.2694 Finansieringseksempel

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter

Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter VEJ nr 9540 af 16/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juli 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin. Finanstilsynet, j.nr. 122-0027 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 21. december 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle rådgivere 1) 18. december 2013. Nr. 1582.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 21. december 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle rådgivere 1) 18. december 2013. Nr. 1582. Lovtidende A 2013 Udgivet den 21. december 2013 18. december 2013. Nr. 1582. Bekendtgørelse om god skik for finansielle rådgivere 1) I medfør af 7, stk. 2, og 26, stk. 4, i lov nr. 599 af 12. juni 2013

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter. Indledning

Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter. Indledning Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter Indledning Bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter er udstedt med hjemmel

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om god værdipapirhandelsskik 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om god værdipapirhandelsskik 1) Nr. 178 14. marts 2006 Bekendtgørelse for Færøerne om god værdipapirhandelsskik 1) Kapitel 1 Anvendelsesområde m.v. Kapitel 2 Vilkår for handlers udførelse Kapitel 3 Afregning af handel med værdipapirer,

Læs mere

Bekendtgørelse om god skik for boligkredit 1

Bekendtgørelse om god skik for boligkredit 1 Bekendtgørelse om god skik for boligkredit 1 I medfør af 43, stk. 2 og stk. 3, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 182 af 18. februar 2015, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 25. februar 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 25. februar 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 25. februar 2010 23. februar 2010. Nr. 180. Bekendtgørelse for Færøerne om god skik for investeringsforeninger, specialforeninger og hedgeforeninger samt udenlandske investeringsinstitutter

Læs mere

Konsekvensberegning vedr. ejendommen Stationsvej 5, 4760 Vordingborg m.fl.

Konsekvensberegning vedr. ejendommen Stationsvej 5, 4760 Vordingborg m.fl. a/s Klampenborgvej 205 2800 Kongens Lyngby Team Andelsbolig Telefon 45 26 69 16 E-mail: andelsboliger@brf.dk Konsekvensberegning A/B Havnehaven afd. I C/O Lea Ejendomspartner Att. Line Farnov Axeltorv

Læs mere

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om god skik for boligkredit

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om god skik for boligkredit Finanstilsynet Aarhusgade 110 2100 København Ø Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om god skik for boligkredit Vi henviser til udkast til bekendtgørelse om god skik for boligkredit, udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Arbejdernes B/S i Vordingborg Den Afd. 28

Arbejdernes B/S i Vordingborg Den Afd. 28 Arbejdernes B/S i Vordingborg Den 29.01.2014 Afd. 28 Marienbergvej 79 Kunderådgiver NDB Ejd.nr. 935393-1 4760 Vordingborg Matr. nr. 125 Ejerlav Vordingborg Bygrunde Ejl. nr. 2 Beliggenhed Algade 104 Kunde

Læs mere

afsagt den 30. juni 2015

afsagt den 30. juni 2015 21411186 Fastkursaftale. Rådgivning. Klagerne modtog i oktober 2014 et lånetilbud fra det indklagede realkreditinstitut vedrørende omlægning af deres kortrentelån til et fastforrentet obligionslån. Af

Læs mere

Information om rentetilpasningslån(rt-lån)

Information om rentetilpasningslån(rt-lån) Information om rentetilpasningslån(rt-lån) DLR Kredit tilbyder rentetilpasningslån(rt-lån) i kroner(dkk) og i euro(eur). Bortset fra skattemæssige forhold og valutakursrisikoen ved lån i euro er karakteristika

Læs mere

Bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter

Bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter Bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter I medfør af 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 467 af 29. april 2010, som

Læs mere

Påbud. BRFkredit Bank A/S Att.: direktionen Klampenborgvej Kgs. Lyngby

Påbud. BRFkredit Bank A/S Att.: direktionen Klampenborgvej Kgs. Lyngby BRFkredit Bank A/S Att.: direktionen Klampenborgvej 205 2800 Kgs. Lyngby 10. februar 2015 Ref. hbj J.nr. 6072-0791 Påbud om ikke at kræve indsendelse af økonomioplysninger for lån, der er optaget inden

Læs mere

Høring vedrørende betænkning om gennemførsel af forbrugerkreditdirektivet

Høring vedrørende betænkning om gennemførsel af forbrugerkreditdirektivet Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Høring vedrørende betænkning om gennemførsel af forbrugerkreditdirektivet Indledningsvis takker Finansrådet for muligheden for at afgive høringssvar.

Læs mere

PRISOVERSIGT Privatkunder 17. maj 2017

PRISOVERSIGT Privatkunder 17. maj 2017 PRISOVERSIGT Privatkunder 17. maj 2017 PRISOVERSIGT PR. 17. MAJ 2017 Bidragssatser p.a. for lån til ejerboliger Fast rente Rentetilpasnigslån Rentetilpasningslån kort rente m/afdrag u/afdrag m/afdrag u/afdrag

Læs mere

Vilkår for udstedelsen af obligationer. i de i 1 anførte fondskoder.

Vilkår for udstedelsen af obligationer. i de i 1 anførte fondskoder. Vilkår for udstedelsen af obligationer i de i 1 anførte fondskoder. 1 Udstedelsen af obligationer, der optages til notering på Københavns Fondsbørs, sker i serier som angivet nedenfor: Fondskode Serie-

Læs mere

Lånetilbud. Pakkeløsning

Lånetilbud. Pakkeløsning Den Boligselskabet Futura, afd. 45/05 Oldenburg Alle 3, Høje Taastr. 2630 Taastrup Lånetilbud Pakkeløsning Reference Morten Farup Ladegaard Tlf:33420838 E-mail: mfl@lr-realkredit.dk har modtaget Deres

Læs mere

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Guide. Foto: Iris. Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN. sider. F1-lånets afløser Eksperternes lånetips

Guide. Foto: Iris. Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN. sider. F1-lånets afløser Eksperternes lånetips Foto: Iris Guide Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN 20 sider F1-lånets afløser Eksperternes lånetips 2 PLUS udgives af Berlingske Media, Pilestræde 34, 1147 København K, Mail: plus@bt.dk, Web: www.bt.dk/plus

Læs mere

1 RD Cibor6 74.656.000 30 år 3.831.723 Annuitet / 4,89 Afdragsfri 4 terminer. Forudsætning for udbetaling af lånet side 2 Vigtigt at vide

1 RD Cibor6 74.656.000 30 år 3.831.723 Annuitet / 4,89 Afdragsfri 4 terminer. Forudsætning for udbetaling af lånet side 2 Vigtigt at vide Lånetilbud 17. april 2008 Kunde Ejendom A/B Havnehaven II Stationsvej 15-95 4760 Vordingborg Matr. nr. 43 CP Ore, Vordingborg Jorder Pantnummer 2270.7905 Sagsnummer 01-04-1 Din rådgiver Lene Thøgersen,

Læs mere

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1 Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1 I medfør af 43, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012, fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Realkredit Danmark Skattepjece. Skattepjece

Realkredit Danmark Skattepjece. Skattepjece Realkredit Danmark Skattepjece Skattepjece Indledning Denne pjece beskriver i hovedtræk reglerne for selskabers beskatning i forbindelse med realkreditlån. Du kan blandt andet læse om de skattemæssige

Læs mere

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V.

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har påført klagerne et

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 9. juli 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) 28. juni 2013. Nr. 928.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 9. juli 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) 28. juni 2013. Nr. 928. Lovtidende A 2013 Udgivet den 9. juli 2013 28. juni 2013. Nr. 928. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) I medfør af 43, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf.

Læs mere

PRISOVERSIGT. og vilkår for handel med obligationer og valuta i forbindelse med realkreditbelåning

PRISOVERSIGT. og vilkår for handel med obligationer og valuta i forbindelse med realkreditbelåning PRISOVERSIGT og vilkår for handel med obligationer og valuta i forbindelse med realkreditbelåning Gældende for privatkunder pr. 1. januar 2015 PRISOVERSIGT PR. 1. JANUAR 2015 For omkostninger herunder

Læs mere

PRISOVERSIGT. Kursfastsættelsespolitik

PRISOVERSIGT. Kursfastsættelsespolitik PRISOVERSIGT Kursfastsættelsespolitik Gældende for Alment Byggeri pr. 3. januar 2018 Stiftelsesprovision og bidrag Almene boliger Stiftelsesprovision Lån med offentlig støtte Lån uden offentlig støtte

Læs mere

Nutidsværdi af samlede ydelser års ydelse Før skat Efter skat

Nutidsværdi af samlede ydelser års ydelse Før skat Efter skat Oversigt over lån 17. marts 2016 Kunde BOLIGSELSKABET FOR HØNG OG OMEGN Ejendom Glentevej 2-88, 4270 Høng Kontaktperson Ole Rahbek Holm, tlf. 55 85 02 11 Side 1 af 6 Pantnummer 1114.5063 Finansieringseksempel

Læs mere

1 Kontantlån 10.485.000 30 år 652.595 Annuitet 4,1860 4 terminer. 2 FlexLån 22.136.000 30 år 619.253 Annuitet 1,2896 Type F1K 4 terminer

1 Kontantlån 10.485.000 30 år 652.595 Annuitet 4,1860 4 terminer. 2 FlexLån 22.136.000 30 år 619.253 Annuitet 1,2896 Type F1K 4 terminer Lånetilbud 7. december 2011 Kunde Ejendom Boligkontoret Fredericia Afdeling 312 Kongensstræde 1 7000 Fredericia Matr. nr. 403 Fredericia Bygrunde Pantnummer 1792.4211 Sagsnummer 02-01-1 Renovering - Etagebyggeri,

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter 1 af 5 06-08-2012 15:10 Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter Jnr.: 2:8032-38/jec Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Totalkredit Realkreditfond har anmeldt en standardsamarbejdsaftale,

Læs mere

Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde

Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde FINANSIERING OG GARANTISTILLELSE 09-02-2007 Sagsnr. 1101-294547 Dokumentnr. 2006-34535 Ansøgningen Kuben Boplan A/S har i brev

Læs mere

Høringssvar over vejledning til bekendtgørelse om god skik for boligkredit

Høringssvar over vejledning til bekendtgørelse om god skik for boligkredit Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Høringssvar over vejledning til bekendtgørelse om god skik for boligkredit Realkreditforeningen henviser til høring modtaget pr. mail af 12. april 2016 og

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Dato: 19. december 2014 Sag: FO-12/12069-28 Sagsbehandler: /tmn Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Gennem de seneste

Læs mere

Boliglån med variabel rente

Boliglån med variabel rente Boliglån med variabel rente BoligXlån fra Totalkredit BoligXlån er et lån med variabel rente. Renten tilpasses med kortere eller længere mellemrum, alt afhængig af hvilket BoligXlån du vælger. BoligXlån

Læs mere

LÅNTYPER Privatkunder 10. april 2015

LÅNTYPER Privatkunder 10. april 2015 LÅNTYPER Privatkunder 10. april 2015 OBLIGATIONSLÅN MED FAST RENTE Kort beskrivelse Rente Løbetid Obligationslån med fast rente. Lånets rente er lig med renten på obligationerne og er fast i hele lånets

Læs mere

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 29. oktober 2010

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 29. oktober 2010 Ministerialtidende 2010 Udgivet den 29. oktober 2010 27. oktober 2010. Nr. 87. Vejledning til bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter (Prisoplysningsbekendtgørelsen)

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs. 20. september 2005. Nykredit Realkredit A/S åbner tre nye obligationer

Til Københavns Fondsbørs. 20. september 2005. Nykredit Realkredit A/S åbner tre nye obligationer Til Københavns Fondsbørs Nykredit Realkredit A/S åbner tre nye obligationer 20. september 2005 Nykredit Realkredit A/S åbner pr. 21. september 2005 tre nye fondskoder til finansiering af udlån i udlandet.

Læs mere

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder BEK nr 729 af 12/05/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 122-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

SDO-lovgivningen og dens betydning

SDO-lovgivningen og dens betydning SDO-lovgivningen og dens betydning Fra 1. juli af, blev de nye SDO- og SDRO-lån en realitet, og vi har allerede set de første produkter på markedet. Med indførelsen af de nye lån er der dermed blevet ændret

Læs mere

Ugeseddel nr. 14 uge 21

Ugeseddel nr. 14 uge 21 Driftsøkonomi 2 Forår 2004 Matematik-Økonomi Investering og Finansiering Mikkel Svenstrup Ugeseddel nr. 14 uge 21 Forelæsningerne i uge 21 Vi afslutter emnet konverterbare obligationer og forsætter med

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser Nordea Kredit gældende fra 1. januar 2018

Almindelige forretningsbetingelser Nordea Kredit gældende fra 1. januar 2018 1 (11) Side Almindelige forretningsbetingelser Nordea Kredit gældende fra 1. januar 2018 1. Generelt De almindelige forretningsbetingelser gælder i ethvert forretningsforhold med ( Nordea Kredit ), medmindre

Læs mere

Den Jyske Sparekasses salg af garantbeviser

Den Jyske Sparekasses salg af garantbeviser Den Jyske Sparekasse Att.: Direktionen Borgergade 3 7200 Grindsted 18. september 2013 Ref. csr J.nr. 6072-0255 Den Jyske Sparekasses salg af garantbeviser Påbud Finanstilsynet påbyder Den Jyske Sparekasse

Læs mere

afsagt den 15. januar 2014 Bidragsforhøjelse. Refinansiering. Aftalt fast ydelse. Sekretariatschef Susanne Nielsen

afsagt den 15. januar 2014 Bidragsforhøjelse. Refinansiering. Aftalt fast ydelse. Sekretariatschef Susanne Nielsen 21306112 Bidragsforhøjelse. Refinansiering. Aftalt fast ydelse. Klageren havde i sin ejendom et kortrentelån F1 på oprindelig 1.495.000 kr. til det indklagede realkreditinstitut. Af det for lånet udstedte

Læs mere

Kontakt venligst Jørgen Mortensen på telefonnr. 44556659 eller Mads Stampe på telefonnr. 44556687, hvis der er behov for yderligere oplysninger.

Kontakt venligst Jørgen Mortensen på telefonnr. 44556659 eller Mads Stampe på telefonnr. 44556687, hvis der er behov for yderligere oplysninger. Bjerringbro Idrætspark Vestre Ringvej 7 8850 Bjerringbro Dato 17. oktober 2014 Vores ref. Jørgen Mortensen Ejendomsnr. 3480904 01 Matr.nr. 10 fn Ejerlav Bjerring By, Bjerringbro Beliggenhed Vestre Ringvej

Læs mere

Realkreditforeningens høringssvar angående bekendtgørelse

Realkreditforeningens høringssvar angående bekendtgørelse Finanstilsynet Aarhusgade 110 2100 København Ø Att. Henrik Bruun Johannessen Realkreditforeningens høringssvar angående bekendtgørelse samt vejledning om god skik Under henvisning til Tilsynets mail af

Læs mere

På nyt lån er der i beregningerne anvendt kurssikringskurs samt oplysninger om omkostninger fra Nordea Kredit. belåning

På nyt lån er der i beregningerne anvendt kurssikringskurs samt oplysninger om omkostninger fra Nordea Kredit. belåning Page 1 of 10 Konsekvensberegning Dato : 01-01-2015 A/b Annagården 107-087 C/o Deas A/S Dirch Passers Alle 76 2000 Frederiksberg Skattesats i % 0,00 pct. (2014) Matrikelnr. 1142 Udenbys Klædebo Kvarter,

Læs mere

Udtalelse om 3 og 4 i bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder i forhold til situationer omfattet af 60 a i lov om finansiel

Udtalelse om 3 og 4 i bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder i forhold til situationer omfattet af 60 a i lov om finansiel Finanstilsynet 26. september 2014 J.nr. 591-0354 Udtalelse om 3 og 4 i bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder i forhold til situationer omfattet af 60 a i lov om finansiel virksomhed 1.

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser Nordea Kredit -gældende fra 1. oktober 2017

Almindelige forretningsbetingelser Nordea Kredit -gældende fra 1. oktober 2017 1 (10) Side Almindelige forretningsbetingelser Nordea Kredit -gældende fra 1. oktober 2017 1. Generelt De almindelige forretningsbetingelser gælder i ethvert forretningsforhold med Nordea Kredit Realkreditaktieselskab

Læs mere

PRISOVERSIGT Privatkunder 3. januar 2018

PRISOVERSIGT Privatkunder 3. januar 2018 PRISOVERSIGT Privatkunder 3. januar 2018 PRISOVERSIGT PR. 3. JANUAR 2018 Bidragssatser p.a. for lån til ejerboliger Fast rente Rentetilpasningslån Rentetilpasningslån kort rente m/afdrag u/afdrag m/afdrag

Læs mere

Realkreditobligationer

Realkreditobligationer Skitsering af lånemarkedet i DK vs. kontantlån Fastforrentede lån tilpasningslån (FlexLån) udvikling og huspriser Warning: kortfattet simplificeret skitsering af et komplekst område! Den interesserede

Læs mere

Bekendtgørelse om god skik for boligkredit 1)

Bekendtgørelse om god skik for boligkredit 1) BEK nr 332 af 07/04/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0029 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt køberbudget og som følge heraf skal betale erstatning til klagerne.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt køberbudget og som følge heraf skal betale erstatning til klagerne. 1 København, den 10. juli 2008 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Jan Rasmussen Skomagergade 21 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt køberbudget

Læs mere

Skitsering af lånemarkedet i DK

Skitsering af lånemarkedet i DK Skitsering af lånemarkedet i DK Obligationslån vs. kontantlån Fastforrentede lån tilpasningslån (FlexLån) udvikling og huspriser Warning: kortfattet simplificeret skitsering af et komplekst område! Den

Læs mere

Velkommen! Få nyt om konkurrence- og forbrugerforhold:

Velkommen! Få nyt om konkurrence- og forbrugerforhold: Velkommen! Få nyt om konkurrence- og forbrugerforhold: Abonner på nyheder fra kfst.dk og forbrug.dk Lyt til vores podcast Følg forbrug.dk på Facebook Følg os på Twitter: @konkurog forbrug @forbrugdk @JakHald

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om kreditaftaler og lov om markedsføring (Ændringer som følge af forbrugerkreditdirektivet) (L 91)

Forslag til lov om ændring af lov om kreditaftaler og lov om markedsføring (Ændringer som følge af forbrugerkreditdirektivet) (L 91) Retsudvalget 2009-10 L 91 Bilag 13 Offentligt Lovafdelingen Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2009-7003-0028 Dok.: ATH40166 Forslag til lov om ændring af lov om kreditaftaler og lov om markedsføring

Læs mere

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide:

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: Långuide Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: 1. Generelle oplysninger 2. Almindelige forretningsbestemmelser for realkreditudlån 3. Almindelige forretningsbestemmelser

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån Kendelse af 19. marts 2010 (J.nr. 2009-0019011) Pengeinstitut påbudt at ændre principper for rentefastsættelse på visse lån samt at slette formulering i pengeinstituttets almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide:

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: Långuide Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: 1. Generelle oplysninger 2. Almindelige forretningsbestemmelser for realkreditudlån 3. Almindelige forretningsbestemmelser

Læs mere

Nykredit åbner to nye obligationstyper

Nykredit åbner to nye obligationstyper Meddelelse til Københavns Fondsbørs Nykredit åbner to nye obligationstyper 3. september 2003 Resume Nykredit åbner to nye obligationstyper. De to nye obligationstyper er: 30-årig fastforrentet, konverterbar

Læs mere

Høringssvar vedrørende høring over vejledning til bekendtgørelse

Høringssvar vedrørende høring over vejledning til bekendtgørelse H Ø R I N G Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Sendt pr. e-mail til: sba@ftnet.dk Høringssvar vedrørende høring over vejledning til bekendtgørelse om god skik for boligkredit Finansrådet har

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om god skik for finansielle virksomheder

Bekendtgørelse for Grønland om god skik for finansielle virksomheder Bekendtgørelse nr. 252 af 1. april 2005 Bekendtgørelse for Grønland om god skik for finansielle virksomheder I medfør af 43, stk. 2, 348, stk. 2, 1. pkt., og 373, stk. 1, 3. pkt., og stk. 2, i anordning

Læs mere

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1)

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) BEK nr 928 af 28/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 9. september 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0003 Senere ændringer til

Læs mere

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN )

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) Denne aftale er forhandlet og indgået af de europæiske foreninger af henholdsvis forbrugersammenslutninger

Læs mere

Lejerbo, Hvidovre afd Den

Lejerbo, Hvidovre afd Den Lejerbo, Hvidovre afd. 002-0 Den 15.12.2014 Gammel Køge Landevej 26 Kunderådgiver DAH Ejendomsnr. 412765 2500 Valby Matr. nr. 12 e m.fl. Ejerlav Hvidovre By, Risbjerg Beliggenhed Høvedstensvej 2-36 m.fl.

Læs mere

FlexLife. Et nyt lån du kan forme, som du vil. Her er et nyt realkreditlån, du kan tilpasse dit liv, dine planer og dine drømme.

FlexLife. Et nyt lån du kan forme, som du vil. Her er et nyt realkreditlån, du kan tilpasse dit liv, dine planer og dine drømme. FlexLife Et nyt lån du kan forme, som du vil Her er et nyt realkreditlån, du kan tilpasse dit liv, dine planer og dine drømme. Du kan tilpasse FlexLife i takt med, at livet ændrer sig og det kan livet

Læs mere

DLRs generelle lånevilkår

DLRs generelle lånevilkår Side 1 af 5 DLRs generelle lånevilkår September 2012 Nedenfor er beskrevet generelle vilkår for optagelse af lån i DLR. Såfremt der ønskes supplerende oplysninger, kan DLRs lokale vurderingssagkyndig eller

Læs mere

Reference: 9. januar 2 013 Pantnr.: 1773.2957

Reference: 9. januar 2 013 Pantnr.: 1773.2957 /REALKREDIT Tønder Kommune Rådhuset Kongevej 57 627 Tønder Realkredit Danmark Storkunder Strødamve] 46 21 København storkunder@rd.dk Telefon 45 12 43 7 Telefax 45 14 96 27 www.rd.dk Reference: 9. januar

Læs mere

Finanstilsynets undersøgelse af sparekassers salg af garantbeviser

Finanstilsynets undersøgelse af sparekassers salg af garantbeviser Finanstilsynets undersøgelse af sparekassers salg af garantbeviser 2009 1. Indledning Finanstilsynet indledte i marts 2009 en undersøgelse af udvalgte sparekassers rådgivning, salg og markedsføring af

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser 1. Generelt De almindelige forretningsbetingelser gælder i ethvert forretningsforhold med (herefter kaldet Nordea Kredit), medmindre andet udtrykkeligt fremgår af særskilt

Læs mere