Jeg har lavet min egen havnelods den

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jeg har lavet min egen havnelods den"

Transkript

1 Jeg har lavet min egen havnelods den Vigtigt! Din egen havnelods giver kun et øjebliksbillede af oplysninger om de valgte havne og broer. For havne og broer, hvorfra redaktionen har modtaget indberetning om ændringer, sker opdatering af oplysninger (tekst og havneplaner) på Den danske havnelods på nettet ( onsdag kl Oplysningerne om de valgte havne og broer kan derfor mangle opdateringer allerede kort tid efter, at du har lavet din egen havnelods. Hvis du under en længerevarende sejlads (ved eksempelvis havneanløb) opnår internetadgang, bør du således entet igen lave din heavnelods med de ønskede havne og broer eller tjekke, om der for hver af de valgte havne og broer er sket opdatering på Den danske Havnelods på nettet. Tilsvarende procedure bør følges, hvis du efter et tidsrum gentager en sejlads i pågældende farvandsafsnit og vil anvende den havnelods igen, som du har lavet tidligere.) Geodatastyrelsen Rentemestervej København NV E-post:

2 Udskrift fra den: Aggersundbroen Sidste opdateringer Tekst: Beliggenhed Limfjorden over Aggersund ,0'N 9 17,7'E - kort 105 Set fra NE med Aggersund Havn - fotograferet juli 2013 Anmærkning 1: Indtil videre udføres anlægsarbejder omkring bropillerne. Arbejdet udføres fra flåder, platforme og jack-up pramme. Dykkere anvendes. I tidsrummet 15. august - 8. september kl er gennemsejlingsfaget lukket for gennemsejling. Indtil ultimo september, mandage kl fredage kl kan brovagten forsinke broåbning for lystfartøjer i op til en time. For nærmere information kan brovagten kontaktes på tlf : Umiddelbart SW for broen er etableret 4 pæle med midlertidige fyr, Q.R og Q.G. Mellem pælene er udlagt et kabel. Brotype Dobbeltfløjet klapbro Brolængde 228 m Side 1

3 Gennemsejlingshøjde Fra daglig vande, ca. 5,40 m under midten af klapfaget. Se iøvrigt Generelle bestemmelser. Gennemsejlingsbredde 29,9 m. (28,1 m for skibe med sidehøjde over 12 m). Se iøvrigt Generelle bestemmelser. Afmærkning Se broplan samt Generelle bestemmelser. Besejling Når to modgående skibe ankommer til broområdet samtidig skal det skib, der har strømmen imod, vente på det skib, der har strømmen med. Åbningstider Fra solopgang til en halv time efter solnedgang (fra 1. november - 1. marts fra en halv time før solopgang). Uden for åbningstid åbnes broen efter aftale med brovagten. Aftale skal træffes i åbningstiden på VHF, kanal 16 og 12 eller tlf.: Kabler Et kabelfelt strækker sig indtil 300 m NE for broen. Kabelskilte og kabelbåker findes på Aggersund S-side. Generelle bestemmelser Bestemmelser for sejlads gennem Aggersundbroen. I medfør af lov om skibsfartens betryggelse, 5, stk. 4 og 6, stk. 3, samt under henvisning til Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 961 af 7. december 1992 om sejlads gennem visse broer i danske farvande, Brobeskrivelse 3, stk. 1, har Søfartsstyrelsen fastsat følgende særlige bestemmelser, der træder i kraft den 9. februar 1996, for sejlads gennem Aggersundbroen. 1. Broens fri gennemsejlingshøjde og -bredde. 1.1 Aggersundbroen, der er beliggende over Aggersund mellem Aggersund N og Aggersund S i retning NW-SE, er en fast bro hvilende på 2 landpiller og 2 strømpiller med en dobbeltfløjet klap mellem strømpillerne. 1.2 Gennemsejlingens fri bredde i klapfaget er 29,90 m. Under klappen er monteret en vedligeholdelsesvogn, der, når klappen åbnes, er placeret ind mod den S-lige gennemsejlingspille, således at gennemsejlingsbredden for skibe med mere end 12,00 m sidehøjde er 28,10 m. Den fri gennemsejlingshøjde fra daglig vande til underkanten af midten af klapfaget er ca. 5,40 m og ca. 3,80 m i dettes sider, til vedligeholdelsesvognen er den fri gennemsejlingshøjde 3,30 m. Uden for klapfaget aftager den frie Side 2

4 gennemsejlingshøjde fra ca. 5,10 m ved strømpillerne til ca. 3,80 m ved den S-lige landpille og ca. 4,00 m ved N-lige landpille. 2. Placering af kabler i broens nærhed 2.1 Et kabelfelt strækker sig indtil 300 m NE for broen. 3. Åbningstider 3.1 Skibe og fartøjer, jfr. dog afsnit 5.1, kan med de i afsnit 3.3 anførte begrænsninger til enhver tid fra solopgang (i tiden fra 1. november til 1. marts dog fra 1/2 time før solopgang) indtil 1/2 time efter solnedgang forlange fri gennemsejling, såfremt det efter brovagtens skøn kan ske uden fare for broanlæggets sikkerhed. 3.2 Endvidere kan skibe og fartøjer forlange broen åbnet for gennemsejling uden for ovennævnte tidsrum, når der inden for den normale åbningstid er truffet aftale med brovagten herom. Aftalen kan træffes på VHF, kanal 16 og 12, eller telefon Brovagten er berettiget til på alle ugens dage, når hensynet til vejtrafikken kræver det, at tilbageholde lystfartøjer i indtil 30 minutter, eller indtil broen åbnes for anden gennemsejling. 3.4 Hvis brovagten skønner, at gennemsejling kun bør finde sted under iagttagelse af særlige forholdsregler, skal vedkommende skib eller fartøj rette sig efter de af brovagten givne anvisninger. 4. Fyrbelysning samt tågesignaler 4.1 Gennemsejlingsåbningen er afmærket med fyr, der på hver side af den N-lige gennemsejlingspille viser rødt blinklys og på hver side af den S-lige gennemsejlingspille viser grønt blinklys. På hver af broklappernes yderste hjørner, midt i gennemsejlingsåbningen, er anbragt et hvidt, fast lys. Om natten holdes broen belyst. 4.2 Vedrørende fyrbelysning henvises i øvrigt til søkort og fyrliste. 5. Særlige bestemmelser vedrørende gennemsejling 5.1 Fartøjer, der ved at lægge masten kan passere under broen, eller hvis mast er af en sådan højde, at de kan passere under broen, kan ikke fordre denne åbnet. 5.2 Alle skibe og fartøjer, der ønsker broen åbnet for gennemsejling, skal tilkendegive dette ved i en afstand fra broen af mindst 1/2 sømil at afgive følgende signal: Om dagen: Det internationale signalflag N (eller i mangel heraf nationalflaget) hejst på halv fortop samt en lang og en kort tone med fløjte eller tågehorn. Side 3

5 Om natten: Et hvidt lys for boven og en lang og en kort tone med fløjte eller tågehorn. 5.3 Når et skib eller fartøj viser eller har givet signal for at tilkendegive, at broen ønskes åbnet, vil der fra signalmasten på den N-lige strømpille blive afgivet følgende svarsignal såvel om dagen som om natten: a. 1 rødt, fast lys, der betyder, at gennemsejling er forbudt. b. 2 røde, blinkende lys, der betyder at broen vil blive åbnet for et skib kommende fra E. Passage må ikke finde sted, før signalet under punkt c afgives. c. 2 røde, faste lys, der betyder, at et skib kommende fra E kan passere broen. d. 3 røde, blinkende lys, der betyder, at broen vil blive åbnet for et skib kommende fra W. Passage må ikke finde sted, før signalet under punkt e afgives. e. 3 røde, faste lys, der betyder, at et skib kommende fra W kan passere broen. 5.4 Såvel om dagen som om natten vil et kraftigt lydsignal afgivet med sirene ved gennemsejlingsåbningen tilkendegive, at broen trods det afgivne signal for gennemsejling ikke kan åbnes; hvis forholdene tillader det, vil desuden signalet for gennemsejling blive slukket. 5.5 Indtil gennemsejlingssignalet modtages, skal skibet holde sig i en afstand af mindst 500 m fra broen. 5.6 Gennemsejlingsåbningen må kun passeres af et skib ad gangen. 5.7 Såfremt der er udsigt til, at skibe samtidig vil komme til at passere broen fra modsatte sider, skal et skib eller fartøj, der har medgående strøm, i almindelighed have fortrinsret frem for et skib eller fartøj, der har modgående strøm. 5.8 Inden for en afstand af 200 m på hver side af broen må maskindrevne skibe kun gå med den til sikker sejlads og manøvrering nødvendige fart. 5.9 Inden for en afstand af 200 m fra broen (kabelfelter) må der kun ankres, når det er strengt nødvendigt, f.eks. for at undgå påsejling af broen. Ved opankring uden for dette område må det påses, at skibet ikke kommer til at ligge i sejlløbet eller så nær dette, at det under svajning vil kunne blive til hinder for passagen gennem broen Kommer et skib i drift, således at der er fare for, at det tørner mod broen, skal skibets fører så vidt muligt efterkomme de anvisninger, der måtte blive givet af brovagten for at undgå Side 4

6 beskadigelse af broen I øvrigt skal skibe og fartøjer, der befinder sig inden for en afstand af 200 m fra broen, rette sig efter de af brovagten givne anvisninger. Overtrædelse af disse bestemmelser straffes med bøde Set fra SW - fotograferet Juli 2013 Opdateret: Side 5

7 Udskrift fra den: Alssundbroen Sidste opdateringer Tekst: Beliggenhed NW for Sønderborg mellem Sundeved og Als ,3'N 9 46,0'E - kort 155 Set fra N - fotograferet 1997 Gennemsejlingshøjde Den største fri gennemsejlingshøjde midt i gennemsejlingsfaget er 33 m i en bredde på 50 m. Afmærkning Se broplan. Dagafmærkning: Midten af gennemsejlingsfag, N og S-side: Cirkulær plade med røde og hvide lodrette striber. W-lige bropille, N og S-side: Grøn trekant på hvid bund. E-lige bropille, N og S-side: Rødt rektangel på hvid bund. Kabler N og S for Alssundbroen findes kabelfelter, der er afmærket med kabelbåker med kabelfyr på Als-siden. Side 1

8 Set fra SE - fotograferet 1997 Opdateret: Side 2

9 Udskrift fra den: Bryggebroen Sidste opdateringer Tekst: Beliggenhed Københavns Havn (Sydhavnen) 55º39,7'N 12º34,9'E - kort 134 Broen set fra NW - fotograferet juli 2011 Brotype Svingbro Gennemsejlingshøjde 5,4 m ved middelvandstand i fast gennemsejlingsfag. Gennemsejlingsbredde 19,0 m fast gennemsejlingsfag. 34,0 m i svingfag. Afmærkning Svingfaget er afmærket med et rødt blink, Fl.R.3s, på hver side af svingfagets sydlige pille, og med et grønt blink Fl.G.3s, på hver side af svingfagets nordlige pille. Det faste gennemsejlingsfag er afmærket med et fast rødt lys, F.R., på hver side af det faste gennemsejlingsfags sydlige pille, og med et fast grønt lys F.G., på hver side af det faste gennemsejlingsfags nordlige pille. Endvidere er bedste punkt for passage af det faste gennemsejlingsfag afmærket med Iso.W.4s. Se i øvrigt broplan. Side 1

10 Strøm Strømmen gennem havnen er højst 1,5-2,0 knob. Strømmen i havnen følger som regel løbets retning, dog kan N-gående strøm undertiden sætte temmelig hårdt over mod Stubben og S-gående strøm ind mod Trekroner. Se løbende måling: Besejling Københavns Havn kan anløbes dag og nat. Større skibe (erhvervsfartøjer og yachter) skal udfylde en Skibsanmeldelse. Skibe med en største længde på 80 meter eller derover, må kun passere broerne med lods om bord. Se endvidere By og Havns hjemmeside, for mere info. Brovagtens beføjelser Brovagten kan i særlige tilfælde, når sikkerhedshensyn eller andre hensyn kræver det, nægte skibe eller fartøjer gennemsejling. Brovagten kan endvidere tilbageholde fritidsfartøjer i op til ½ time og/eller arrangere fælles gennemsejling for flere fritidsfartøjer på et nærmere fastsat tidspunkt. Skibe og fartøjer, som befinder sig i inderhavnen, skal ved broåbninger rette sig efter brovagtens anvisninger. Åbningstider Af hensyn til morgen- og aftenmyldretidstrafikken har Bryggebroen spærretid i tidsrummene kl og kl på hverdage. I weekender og på helligdage er der ingen spærretid. Mandag-fredag (5. juni, 24. dec. og 31. dec. undtaget) Åbningstid gratis: Kl Broåbning bestilles inden kl dagen før passage, dog senest fredag/sidste hverdag før weekender/helligdage. Kl Broåbning bestilles senest 2 timer før passage. Kl Broåbning bestilles telefonisk samme dag inden kl og bekræftes senest 3 timer før passage. Åbningstid mod gebyr: Kl Broåbning bestilles telefonisk inden kl dagen før den ønskede natlige passage (dog senest sidste hverdag før helligdage) og bekræftes senest 3 timer før passage. Lørdage samt søn- og helligdage Side 2

11 (5. juni, 24. dec. og 31. dec. undtaget) Åbningstid gratis: Kl Åbningstid mod gebyr: Kl Broåbning bestilles telefonisk inden kl sidste hverdag før den ønskede natlige passage og bekræftes senest 3 timer før passage. Grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag har åbningstider som søn- og helligdage, men gratis åbninger sker kun frem til kl De til enhver tid gældende regler for brobetjening af Bryggebroen findes på kommunens hjemmeside under overskriften 'Sådan får du åbnet en bro', jf. følgende link: På tidspunkter hvor broen åbnes mod et gebyr opkræves kr. pr. åbning. Gebyret er momsfrit. Der opkræves kun ét gebyr pr. rekvireret åbning - uanset antallet af gennemsejlende både. Faktura vedr. broåbningsgebyr stiles til den person, der rekvirerer broåbningen. For at sikre betaling kan brovagten forlange, at rekvirenten oplyser og dokumenterer sit CPR-nummer. Rekvireres broåbning af udenlandske gæstesejlere, kan gebyr forlanges erlagt på stedet. Åbningstider er endvidere tilgængelige i danskehavnelods.dk. Ændringer hertil annonceres i Efterretninger for Søfarende. Kabler I broens nærhed er der på hver side nedlagt kabler i havbunden. Se kort 134. Kommunikation For bestilling af broåbning kontakt: Kemp & Lauritzen A/S Roskildevej Albertslund Telefon Brovagten kaldes på VHF kanal 12 eller mobiltelefon (nummer oplyses ved bestilling) ca. 10 min. før passage forventes at finde sted. Signaler fra bro Når et skib har aftalt broåbning bliver følgende signal afgivet såvel om dagen som om natten: 1. 1 fast rødt lys betyder, at der er gennemsejling forbudt, også for fartøjer, som kan passere den lukkede bro. 2. Stadig blinken fra 2 røde lys der betyder, at nordfra kommende skib er observeret og kan forvente signal for gennemsejling (signal Side 3

12 angivet i pkt. 3) faste røde lys betyder, at nordfra kommende skib kan passere, mens skibe fra syd skal stoppe. 4. Stadig blinken fra 3 røde lys betyder, at sydfra kommende skib er observeret, og kan forvente signal for gennemsejling (signal angivet i pkt. 5) faste røde lys betyder, at et sydfra kommende skib kan passere, mens skibe fra nord skal stoppe faste røde lys og 3 faste røde lys samtidig betyder, at broen holdes åben for såvel nordfra som sydfra kommende skibe, som kan passere på eget ansvar faste røde lys og samtidig stadig blinken fra 3 røde lys betyder, at et nordfra kommende skib kan passere, mens et sydfra kommende skib skal vente, men kan passere inden for samme broåbning, når det nordfra kommende har passeret broen. Passage sydfra må dog først finde sted, når signal angivet i pkt. 5 vises faste røde lys og samtidig stadig blinken fra 2 røde lys betyder, at et sydfra kommende skib kan passere, mens et nordfra kommende skib skal vente, men kan passere inden for samme broåbning, når det sydfra kommende skib har passeret broen. Passage nordfra må dog først finde sted, når signal angivet i pkt. 3 vises. Når signal for passage er givet, men uforudsete omstændigheder forhindrer broens åbning, vil der, foruden eller i stedet for det i punkt 1 nævnte stopsignal, blive givet et kraftigt lydsignal: En tone. Den omstændighed, at signal for bropassage er vist, fritager ikke skibets fører eller besætning for at udvise sædvanlig agtpågivenhed for at undgå kollision med broen eller andre skibe. Når der er givet brosignaler, skal andre skibe, der befinder sig i nærheden af broen, manøvrere således, at de ikke kommer i vejen for skibe, der skal passere broen. Skibe, der kan passere broen uden broåbning, skal manøvrere således, at de ikke kommer i vejen for skibe, for hvilke der er givet gennemsejlingssignal. Generelle bestemmelser Fortøjning ved broen eller dennes beskyttelsesværker er forbudt. Ligeledes er det forbudt at bestige broen, samt at anvende bådshager mod denne. Overtrædelse af disse bestemmelser straffes med bøde. Oplysning om ejerforhold samt ansvarlige for broens operationelle forhold Side 4

13 Bryggebroen er ejet af Københavns Kommune Ansvarlig for broens drift- og vedligehold: Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik Islands Brygge København S Telefon Ansvarlig for broåbninger: Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik Islands Brygge København S Telefon Bemærkninger Ovenstående broreglement er behandlet af Søfartsstyrelsen i henholdt til 6, nr. 5, i lovbekendtgørelse nr. 72 af 17. januar 2014 om sikkerhed til søs, og træder i kraft 1. marts Broreglementet kan findes på: danskehavnelods.dk. Broreglementet kan desuden rekvireres ved henvendelse til: Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik Islands Brygge København S Side 5 Opdateret:

14 Udskrift fra den: Bryghusbroen Sidste opdateringer Tekst: Beliggenhed Københavns Havn (Inderhavnen) 55º40,3'N 12º34,8'E - kort 134 Broen set fra W - fotograferet juli 2013 Brotype Enkeltfløjet klapbro Brolængde 32 m Gennemsejlingshøjde 2,0 m ved middelvandstand med lukket bro Gennemsejlingsbredde 9,4 m Strøm Strømmen gennem inderhavnen er højst 2 knob. Strømmen i havnen følger som regel løbets retning, dog kan nordgående strøm undertiden sætte temmelig hårdt over mod Stubben og sydgående strøm ind mod Trekroner. Se løbende måling: Side 1

15 Besejling Københavns Havn kan anløbes dag og nat. Større skibe (erhvervsfartøjer og yachter) skal udfylde en Skibsanmeldelse. Se endvidere By og Havns hjemmeside, for mere info. Brovagtens beføjelser Brovagten kan, når sikkerhedshensyn eller andre hensyn kræver det, nægte skibe eller fartøjer gennemsejling. Brovagten kan endvidere tilbageholde fritidsfartøjer i op til ½ time og/eller arrangere fælles gennemsejling for flere fritidsfartøjer på et nærmere fastsat tidspunkt. Skibe og fartøjer, som befinder sig i inderhavnen, skal ved broåbninger rette sig efter brovagtens anvisninger. Åbningstider Brovagt By og Havn I/S, telefon , som samtidig oplyser navn og mobilnummer på brovagten. Ansøgeren skal oplyse eget navn og mobilnummer ved bestillingen. Brovagten kontaktes via samtale ved broen eller opkald på mobil (mobilnummer udleveres ved bestilling af broåbning) ca. 10 minutter før passage forventes at finde sted. Af hensyn til morgen og aftenmyldretidstrafikken har Bryghusbroen spærretid i tidsrummene kl og kl på hverdage. I weekender og på helligdage er der ingen spærretid. Mandag-fredag (Juleaftensdag og nytårsaftensdag undtaget) Åbningstid gratis: Kl Broåbning bestilles inden kl dagen før passage, dog senest fredag/sidste hverdag før weekender/helligdage. Kl Broåbning bestilles senest 2 timer før passage. Kl Broåbning bestilles telefonisk samme dag inden kl og bekræftes senest 3 timer før passage. Åbningstid mod gebyr: Kl Lørdage samt søn- og helligdage (Juleaftensdag og nytårsaftensdag undtaget) Åbningstid gratis: Kl Broåbning bestilles telefonisk inden kl den foregående fredag/sidste hverdag før helligdage. Broåbning skal bekræftes 3 timer før passage. Side 2

16 Åbningstid mod gebyr: Kl Juleaftensdag og nytårsaftensdag (Faldende på hverdage) Åbningstid gratis: Kl og kl Broåbning bestilles inden kl den foregående fredag/sidste hverdag før helligdage. Broåbning skal bekræftes 3 timer før passage. Åbningstid mod gebyr: Kl Juleaftensdag og nytårsaftensdag (Faldende på lørdage eller søndage) Åbningstid gratis: Kl Broåbning bestilles telefonisk inden kl den foregående fredag/ sidste hverdag før helligdage. Broåbning skal bekræftes 3 timer før passage. Åbningstid mod gebyr: Kl De til enhver tid aktuelt gældende regler for brobetjening af Bryghusbroen m.fl. findes på kommunens hjemmeside under overskriften "Sådan får du åbnet en bro", jf. følgende link: På tidspunkter, hvor broen åbnes mod et gebyr, opkræves kr. pr. åbning. Gebyret er momsfrit. Der opkræves kun ét gebyr pr. rekvireret åbning - uanset antallet af gennemsejlende både. Faktura vedr. broåbningsgebyr stiles til den person, der rekvirerer broåbningen. For at sikre betaling kan brovagten forlange, at rekvirenten oplyser og dokumenterer sit CPR-nummer. Rekvireres broåbning af udenlandske gæstesejlere, kan gebyr forlanges erlagt på stedet. Åbningstiderne er endvidere tilgængelige på danskehavnelods.dk. Ændringer hertil annonceres i Efterretninger for Søfarende. Kommunikation For bestilling af broåbning kontakt: By og Havn I/S Nordre Toldbod København K Telefon: Eget navn og mobilnummer oplyses ved bestillingen. Ansøgeren får navn og mobilnummer på brovagten. Ca. 10 minutter før passage forventes at finde sted, skal brovagten kontaktes. Side 3

17 Signaler fra bro Brovagten dirigerer gennemsejlingen via aftalte fagter eller via mobiltelefon. Generelle bestemmelser Fortøjning ved broen eller dennes beskyttelsesværker er forbudt. Ligeledes er det forbudt at bestige broen, samt at anvende bådshager mod denne. Overtrædelse af disse bestemmelser straffes med bøde. Oplysning om ejerforhold samt ansvarlige for broens operationelle forhold Bryghusbroen er ejet af Københavns Kommune. Ansvarlig for broens drift- og vedligehold: Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik Islands Brygge København S Telefon: Ansvarlig for broåbninger: Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik Islands Brygge København S Telefon: Bemærkninger Ovenstående broreglement er behandlet af Søfartsstyrelsen i henholdt til 6, nr. 5, i lovbekendtgørelse nr. 72 af 17. januar 2014 om sikkerhed til søs, og træder i kraft den 1. april Broreglementet kan findes på: danskehavnelods.dk. Broreglementet kan desuden rekvireres ved henvendelse til: Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik Islands Brygge København S Side 4

18 Udskrift fra den: Cirkelbroen Sidste opdateringer Tekst: Beliggenhed Københavns Havn (Inderhavnen) 55 40,3' N 12 35,0' E - Kort 134 Anmærkning Brolystabel er under udarbejdelse. Brotype Enkeltfløjet svingbro Gennemsejlingshøjde I gennemsejlingsfaget (fag nr. 3): Ved bredde på maks. 3,00 meter er gennemsejlingshøjden 2,25 meter. Ved bredde på maks. 7,70 meter er gennemsejlingshøjden 1,90 meter. Gennemsejlingsbredde Ved lukket bro: Fri bredde mellem ledeværker i fag 3 er 7,70 meter. Ved åben bro: Fri bredde mellem ledeværker i fag 5 er 9,00 meter. Afmærkning Styrbord side af gennemsejlingsfaget er afmærket med grøn trekant ved retning for indgående. Bagbord side af gennemsejlingsfaget er afmærket med rød kvadrat ved retning for indgående. Styrbord side af gennemsejlingsfaget er afmærket med rød kvadrat ved retning for udgående. Bagbord side af gennemsejlingsfaget er afmærket med grøn trekant ved retning for udgående. Indgående retning er fra Inderhavnen og ind i Christianshavns Kanal. Afviserpæle er markeret med gule refleksbånd. Strøm Strømmen gennem havnen er højst 2 knob. Strømmen i havnen følger som regel løbets retning. Se løbende måling: Side 1

19 Besejling Der må ikke passere fartøjer i begge retninger samtidig. Ved ankomst fra henholdsvis Inderhavnen og Christianshavns Kanal er der placeret ventepladser, der skal anvendes, indtil broåbning finder sted. Ved ankomst fra Inderhavnen findes ventepladser på den nordvestlige side af Christansbro ca. 20 meter fra broen. Ved ankomst fra Christianshavns Kanal findes ventepladser i kanalen på den sydvestlige side af Christansbro ca. 25 meter fra broen. Se endvidere By og Havns hjemmeside, for mere info. Brovagtens beføjelser Brovagten organiserer ind- og udsejling. Brovagtens anvisninger skal altid efterkommes. Brovagten kan i særlige tilfælde, når sikkerhedshensyn eller andre væsentlige hensyn kræver det, nægte fartøjer gennemsejling. Fartøjer, som befinder sig i Christianshavns Kanal eller i Københavns Inderhavn i umiddelbar nærhed af Cirkelbroen, skal ved broåbninger rette sig efter brovagtens anvisninger. Brovagten bør sikre sig, at eventuelle andre fartøjer i nærheden af broen manøvrerer således, at der ikke skabes unødige gener eller risici for den gennemsejlende trafik og/eller brobetjeningen. Åbningstider Der er ingen spærretid. 1. april oktober Åbningstid gratis: Kl Broåbning ved behov efter forudgående bestilling. Åbningstid mod gebyr: Kl Broåbning ved behov efter forudgående bestilling. 1. november marts Åbningstid gratis: Broåbning ved behov efter forudgående bestilling. Kl Broåbning ved behov efter forudgående bestilling. Åbningstid mod gebyr: Kl Broåbning ved behov efter forudgående bestilling. (Juleaftensdag og nytårsaftensdag dog kun gratis frem til kl. 1600) Side 2

20 Bestilte natåbninger er gratis for sejlere med fast bådplads i Christianshavns Kanal. Alle andre betaler et gebyr på kr. pr. åbning. Gebyret er momsfrit. Der skal kun betales ét gebyr pr. rekvireret åbning uanset antallet af gennemsejlende både. Gebyr kan kun betales ved betalingsautomaten ved Trangravsbroen, og kun ved anvendelse af betalingskort (Dankort, Visa- og MasterCard). Information om Cirkelbroens åbningstider findes tillige på kommunens hjemmeside under overskriften 'Sådan får du åbnet en bro', jf. følgende link: Åbningstiderne er endvidere tilgængelige på Ændringer hertil annonceres i Efterretninger for Søfarende. Kabler Kabler nord for broen, se kort 134. Kommunikation For bestilling af broåbning kontakt: Se kontaktinformationer på Broåbning skal altid bestilles minimum 4 timer før ønsket gennemsejling. Broåbning i weekender/helligdage skal senest bestilles inden kl fredage/sidste hverdag før ønsket gennemsejling. Signaler fra bro Midt for gennemsejlingsfaget (fag 3) er på hver side af broens underside opsat gult best point of passage lys, der slukker, når broen åbnes. På en mast ved broens nordlige rampe er der monteret et lodret dobbeltrettet lyssignal med hhv. rødt og grønt signal (Ø200). Et tilsvarende, men enkeltrettet, lyssignal til orientering for udgående trafik er monteret umiddelbart før broen i højre/styrbord side af Christianshavns Kanal (Christiansbro): 1. Fast gult lys der betyder, at broen er lukket. Skibe, der ikke kræver broåbning, kan passere via fag Blinken fra rødt lys i 10 sek. der betyder, at broen er lukket. Klargøring til broåbning. Gennemsejling forbudt, også for fartøjer, som kan passere den lukkede bro. 3. Fast rødt lys der betyder, at broen åbner. Gennemsejling Side 3

21 forbudt, også for fartøjer, som kan passere den lukkede bro. 4. Blinken fra grønt lys i 10 sek. der betyder, at broen er åben. Klargøring til gennemsejling. Gennemsejling forbudt, også for fartøjer, som kan passere den lukkede bro. 5. Fast grønt lys der betyder, at broen er åben. Gennemsejling tilladt via fag Blinken fra rødt lys i 10 sek. der betyder, at broen er åben. Klargøring til brolukning eller sejlretning ændres. Gennemsejling forbudt, også for fartøjer, som kan passere den lukkede bro. 7. Fast rødt lys der betyder, at broen lukker. Gennemsejling forbudt, også for fartøjer, som kan passere den lukkede bro. Generelle bestemmelser Oplysning om ejerforhold samt ansvarlige for broens operationelle forhold: Cirkelbroen er ejet af Københavns Kommune. Ansvarlig for broens drift- og vedligehold: Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik, Udvikling af Anlægsprogrammer Islands Brygge København S Tlf Brovagtstjeneste (broåbning) varetages af: Brolauget Cirkelbroen v. formand Arne Borgwardt Johan Semps Gade 7, st tv 1402 København K Bemærkninger Ovenstående broreglement er behandlet af Søfartsstyrelsen i henholdt til 6, nr. 5, i lovbekendtgørelse nr. 72 af 17. januar 2014 om sikkerhed til søs, samt bekendtgørelse nr. 124 af 6. februar 2015 om broreglementer for broer i danske farvande. Broreglementet træder i kraft den 22. august Broreglementet kan findes på: Broreglementet kan desuden rekvireres ved henvendelse pr. mail til: Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik, Udvikling af Anlægsprogrammer Islands Brygge 37 Side 4

22 2300 København S på mailadressen: Opdateret: Side 5

23 Udskrift fra den: Dronning Alexandrines Bro (Ulvsundbroen) Sidste opdateringer Tekst: Beliggenhed Mellem Kalvehave på Sjælland, og Koster Land på Møn 54 59,4'N 12 09,9'E - kort 161 Set fra NE - fotograferet 1997 Anmærkning Indtil medio august 2016 udføres vedligeholdelsesarbejde i gennemsejlingsfaget på broen. Der arbejdes fra stilladser, som reducerer gennemsejlingshøjden til 22 m. Indtil 15. september 2016 er den S-lige del af gennemsejlingsfaget spærret for sejlads. Indtil 1. oktober 2016 arbejdes i de N-lige og S-lige sidefag, som i perioden kan være spærret for sejlads. I de spærrede sidefag er udlagt flydespærring markeret med blåsere. Yderligere oplysning om arbejdet kan fås på telefon eller Brolængde 744 m Gennemsejlingshøjde De midterste 80 m af gennemsejlingsfaget har en fri højde på 25,6 m. Side 1

24 Gennemsejlingsbredde Gennemsejlingsfaget er 120 m bredt. Afmærkning Se broplan. Strøm Under rolige vejrforhold skifter strømmen hver 6. time. Flodstrømmen er E-gående, ebbestrømmen er W-gående. Farten kan variere fra 1 til 4 knob. Strømforholdene påvirkes imidlertid meget let af vinden, således at strømmen som oftest er uberegnelig. Besejling Vedrørende passage af broen, se Generelle bestemmelser. ADVARSEL. Det er forbundet med livsfare at passere under broen med antenner (f.eks. piskantenner), der rager op over den fastsatte frie gennemsejlingshøjde, idet sådanne antenner kan komme i berøring med de på broen anbragte højspændingsledninger. Der er endvidere mulighed for, at disse antenner kan forårsage en så stor beskadigelse af ledningerne, at disse skal udskiftes med deraf følgende erstatningskrav. Kabler Mellem Kalvehave og Koster Land går 2 kabler parallelt med og henholdsvis 180 m og 250 m E for forbindelseslinien mellem Kalvehave og Koster Lands E-lige brohoveder. Kabelbåker med fyr på Sjælland-siden. Tæt E for Dronning Alexandrines Bro er udlagt yderligere tre kabler. Kabelbåker umiddelbart E for broen på Møn-siden. Generelle bestemmelser 1. Ulvsundbroen, der er beliggende mellem Kalvehave på Sjælland og Koster Land på Møn, er en højbro, der hviler på 2 landpiller og 10 strømpiller. Det midterste buefag, der er gennemsejlingsfag, er kendeligt ved bueoverbygning. Stk. 2. Gennemsejlingsåbningen er 120 m bred. De midterste 80 m har en fri højde på 25,6 m. Stk. 3. Vedrørende fyrbelysning og tågesignal (tågesignalstation er nedlagt - E.f.S. nr. 38/ ) henvises til søkort og Fyrliste. 2. Følgende bestemmelser gælder for passage af broen: a. Gennemsejlingsfaget må kun passeres af et skib ad gangen. b. Maskindrevne skibe skal holde tilbage for skibe og fartøjer, der sejler for sejl alene. c. Skibe, der kommer fra E, skal holde tilbage for skibe, der kommer fra W, jfr. dog punkt b. Side 2

25 3. Skibe, der har passeret broen, skal give skibe, der skal til at passere denne, rigelig plads til at rette kursen ind mod gennemsejlingen. Stk. 2. Inden for en afstand af 500 m fra broen er sejlads på tværs af farvandet ud for gennemsejlingsfaget forbudt. 4. Inden for et område, der strækker sig fra 300 m SW for og 900 m NE for broen, må der kun ankres, når det er strengt nødvendigt, f.eks. for at undgå påsejling af broen. Inden for området findes kabler. Stk. 2. Inden for samme område er fiskeri med drivende eller slæbende redskab forbudt, og andet fiskeri må kun udøves således, at sejladsen gennem broen ikke vanskeliggøres. 5. Fortøjning ved bropillerne er forbudt. Ligeledes er det forbudt at bestige broen fra både og fartøjer. Overtrædelse af disse bestemmelser straffes med bøde. Set fra SW - fotograferet 1997 Opdateret: Side 3

26 Udskrift fra den: Egernsundbroen Sidste opdateringer Tekst: Beliggenhed Fører over den S.-lige indsnævring af Egernsund ud for Egernsund By ,4'N 9 36,0'E - kort 154 Set fra S - fotograferet juli 2014 Brotype Dobbeltfløjet klapbro Brolængde 239 m Gennemsejlingshøjde 6 m ved middelvandstand med lukket bro under midten af klapfag, 4,8 m i siden af klapfag, og 4,5 m under øvrige brofag. Gennemsejlingsbredde 25 m i klapfag. Afmærkning Gennemsejlingsåbningen er afmærket med fyr, der på den E-lige pille viser grønt lys (Fl.G.3s) og på den W-lige pille rødt lys (Fl.R.3s). Fyrene lyser synkront. Se i øvrigt broplan. Strøm Strømmens retning følger stort set løbets retning. Ved stærk N-gående strøm (3-4 knob) bør skibe med længde på over 40 m Side 1

27 udvise stor forsigtighed, når de kommer fra Gråsten og drejer ud mod sundet, da forskibet rammes af strømmen, og skibet derved let kommer i drej til bagbord. Besejling Broen er fjernbetjent og videoovervåget fra Sønderborg havnekontor. Ved passage af skibe over 20 meter længde overalt (LOA), vil broen blive personligt betjent. Til broanlægget hører en duc d'alberække af ca. 50 m længde beliggende ved Østerhage S for broens gennemsejlingsåbning i sejlløbets E-side. Den N-ligste duc d'albe ligger i en afstand af ca. 100 m fra broen. Duc d'alberækken er ikke afmærket. Mindste dybde på W-siden af duc d'alberne er 5,0 m og på E-siden 3,5 m. Broåbningen må kun passeres af ét skib ad gangen. Skibe kommende fra syd kan i tilfælde af, at broen ikke kan åbnes, fortøje ved duc d'alberne ved Østerhage, men kun indtil broen atter kan åbnes. Duc d'alberne henhører under broen, og fortøjning af anden årsag kræver brovagtens tilladelse. Alle skibe, der er udstyret med motor, skal benytte denne under passage af broen. Inden for en afstand af 200 m på hver side af broen må maskindrevne skibe kun sejle med den for bevarelse af skibets manøvreevne nødvendige fart. Skibe, der kan passere den lukkede bro, eksempelvis ved at lægge masten ned, kan ikke forlange broen åbnet. Skibe med ringe manøvreegenskaber bør holde sig midt i løbet under bropassagen grundet strømforholdene omkring bropillerne. Brovagtens beføjelser Brovagt Sønderborg Kommune, Centralvagten Nr. Havnegade 6400 Sønderborg Telefon E-post: Brovagtens beføjelser Brovagten kan nægte skibe gennemsejling, når den efter brovagtens skøn vil kunne medføre fare for broanlæggets sikkerhed. Normalt tillades gennemsejling ikke, når vindstyrken er større end 20 m/sek. Såfremt brovagten vurderer, at gennemsejlingen kun bør finde sted under iagttagelse af særlige forholdsregler, skal skibets fører efterkomme brovagtens anvisninger. Side 2

28 Inden for en afstand af 200 m fra broen skal skibe under 20 meter (LOA) rette sig efter de anvisninger, som brovagten giver. Kommer et skib i drift, således at der er fare for, at det påsejler broen eller dennes beskyttelsesværker, skal skibets fører så vidt muligt efterkomme de anvisninger, der gives af brovagten for at undgå beskadigelse af broen. Åbningstider Brovagt telefon Skibe kan vederlagsfrit forlange gennemsejling alle dage: Fra 1. april til 31. oktober mellem kl og kl Fra 1. november til 31. marts mellem kl og kl Brovagten er berettiget til, når hensynet til landevejstrafikken kræver det, at tilbageholde fritidsfartøjer i indtil en time, eller indtil broen åbnes for anden gennemsejling. Uden for de nævnte tidsrum kan erhvervsfartøjer forlange broen åbnet for vederlagsfri gennemsejling, såfremt der inden for normal åbningstid er truffet aftale med brovagten herom. Uden for de nævnte tidsrum kan fritidsfartøjer mod erlæggelse af en afgift, hvis størrelse fastsættes af Sønderborg Kommune, forlange broen åbnet for gennemsejling, såfremt der inden for normal åbningstid er truffet aftale med brovagten herom. Kabler Kabelfelt ved Egernsund. Kabelbåker på W-kysten. Kommunikation Skibe over 20 meter (LOA), der ønsker broåbning, skal kontakte brovagten senest 1 time før broåbning på VHF, kanal 16, eller telefon Der er opsat tavle med ovenstående information. Skibe under 20 meter (LOA), der ønsker at passere broen, kan kontakte brovagten på VHF, kanal 16, eller telefon , eller tilkendegive dette ved i en afstand fra broen af mindst 500 meter, at afgive følgende signal: 1) Om dagen: Det internationale signalflag N - eller i mangel heraf nationalflaget - hejst på halv fortop. 2) Om natten: Et hvidt lys for boven. Side 3

29 Signaler fra bro Når et skib har aftalt broåbning bliver følgende signaler afgivet såvel om dagen som om natten: 1) 1 rødt, fast lys, der betyder, at gennemsejling er forbudt. 2) 2 røde, blinkende lys, der betyder, at broen vil blive åbnet for et skib kommende fra nord. Passage må ikke finde sted, før signalet under punkt 3 afgives. 3) 2 røde, faste lys, der betyder, at et skib kommende fra nord kan passere broen. 4) 3 røde, blinkende lys, der betyder, at broen vil blive åbnet for et skib kommende fra syd. Passage må ikke finde sted, før signalet under punkt 5 afgives. 5) 3 røde, faste lys, der betyder, at et skib kommende fra syd kan passere broen. Såvel om dagen som om natten vil et kraftigt lydsignal, en lang tone tilkendegive, at broen trods det afgivne signal for gennemsejling ikke kan åbnes. Hvis forholdene tillader det, vil signalet for gennemsejling også blive slukket. Indtil gennemsejlingssignalet modtages, skal skibe holde sig i en afstand af mindst 100 m fra broen, således at risiko for påsejling af broen ikke opstår. På broen findes et digitalt lysdisplay, som viser, hvornår næste broåbning kan forventes. Generelle bestemmelser Fortøjning ved broen eller dennes beskyttelsesværker er forbudt. Ligeledes er det forbudt at bestige broen fra skibe samt at anvende bådshager mod denne. Inden for en afstand af 250 m fra broen må der kun ankres, når det er bydende nødvendigt, fx for at afværge påsejling af broen. Ved opankring udenfor dette område skal det påses, at skibet ikke kommer til at ligge i sejlløbet eller så nær på dette, at det under svajning vanskeliggør andre skibes passage sikre passage gennem broen. Skibe under 20 meter (LOA) skal følge brovagtens påbud. Skibe over 20 meter (LOA) skal så vidt muligt følge brovagtens påbud. Overtrædelse af disse bestemmelser straffes med bøde. Side 4

30 Set fra N - fotograferet juli 2014 Opdateret: Side 5

31 Udskrift fra den: Farø-Falsterbroen Sidste opdateringer Tekst: Beliggenhed Forbinder Farø med Falster ,6'N 11 58,5'E - kort 162 Set fra SE - fotograferet 1997 Anmærkning Det røde dagmærke på den NE-lige side af gennemsejlingsfaget er indtil videre ikke i orden Brolængde 1726 m Gennemsejlingshøjde 26 m i gennemsejlingsfaget. Gennemsejlingsbredde 260 m i gennemsejlingsfaget. Afmærkning Se broplan samt Generelle bestemmelser. Side 1

32 Strøm Strømmen skifter under rolige vejrforhold regelmæssigt hver 6. time. Flodstrømmen kommer fra W, ebbestrømmen fra E. Strømmens fart er 1-2 knob. Under urolige forhold er strømforholdene uregelmæssige, og strømmen kan løbe samme vej i lang tid. W- og NW-lig storm giver E-gående strøm, og E- og SE-lig storm giver W-gående strøm. Strømmen kan opnå en fart på 3-5 knob. Besejling Vedrørende passage af broen, se Generelle bestemmelser. Kabler Ca. 0,5 sm W for Farø-Falsterbroen går et telekabel fra Sjælland til Falster. Fra et punkt ca. 0,4 sm S for Bogø NW-pynt går et kabel til Farnæs på Falster. Kabelbåker med fyr på Bogø. Generelle bestemmelser 1. Farøbroerne består af to broer, der forbinder henholdsvis Sjælland og Farø samt Farø og Falster. Stk. 2. Sjælland-Farøbroen er en højbro, der hviler på to landpiller og 17 strømpiller. Broens to gennemsejlingsfag er beliggende i den nordlige ende af broen, og har begge en gennemsejlingsåbning på 40 m bredde og en fri højde på 20 m. Gennemsejlingsfagene er afmærket med fyr, der viser grønt lys på styrbordsside og rødt lys på bagbordsside i sejlretningen for indgående. Midt over gennemsejlingsfagene er anbragt et hvidt, fast lys. Stk. 3. Farø-Falsterbroen er en skråstagsbro, der hviler på 2 landpiller og 15 strømpiller. Gennemsejlingsfaget er ophængt imellem niende og tiende pille regnet fra Farø-siden. Gennemsejlingsfaget har en fri bredde på 260 m og en fri højde på 26 m. Gennemsejlingsfaget er afmærket med fyr, der viser grønt lys på styrbordsside og rødt lys på bagbordsside i sejlretningen for indgående. Midt over gennemsejlingsfaget er anbragt et hvidt, fast lys. 2. Følgende bestemmelser gælder for passage af Sjælland-Farøbroen: a. Ved gennemsejling skal skibe, bortset fra mindre fartøjer, benytte de to afmærkede gennemsejlingsfag. b. Det sydlige gennemsejlingsfag må kun benyttes af skibe for indgående (østlig kurs) og det nordlige gennemsejlingsfag må kun benyttes af skibe for udgående (vestlig kurs). c. Et gennemsejlingsfag må kun passeres af et skib ad gangen. 3. Følgende bestemmelser gælder for passage af Farø-Falsterbroen: a. Ved gennemsejling skal skibe, bortset fra mindre fartøjer, benytte gennemsejlingsfaget. 4. Skibe skal, når de har passeret broerne, give modgående skibe tilstrækkelig plads til at rette kursen ind mod det korrekte gennemsejlingsfag. Stk. 2. Inden for en afstand af 500 m fra broerne er sejlads på Side 2

33 tværs af farvandet ud for gennemsejlingsfagene forbudt. 5. Inden for et område, der strækker sig 500 m på hver side af broerne, må skibe, undtagen mindre skibe, der driver bundgarnsfiskeri, kun ankre, når det er strengt nødvendigt, f.eks. for at undgå påsejling af broerne. Stk. 2. Inden for samme område er fiskeri med drivende eller slæbende redskaber forbudt, og andet fiskeri må kun udøves, således at sejladsen gennem broerne ikke vanskeliggøres. 6. Fortøjning ved bropillerne er forbudt. Ligeledes er det forbudt at bestige broerne fra både eller fartøjer. Overtrædelse af disse bestemmelser straffes med bøde. Set fra NW - fotograferet 1997 Opdateret: Side 3

34 Udskrift fra den: Guldborgbroen Sidste opdateringer Tekst: Beliggenhed Fører over Guldborgsund ved Guldborg ,3'N ,9'E - kort 163 Set fra N - fotograferet juli 2013 Brotype Dobbeltfløjet klapbro Brolængde 190 m Gennemsejlingshøjde Ved daglig vande, 4 m under broklapper, og 2,5 m under den faste bro. Gennemsejlingsbredde 30 m. Afmærkning Se broplan samt Generelle bestemmelser. Broen er belyst om natten. Strøm Strømmen i sundet skifter med roligt vejr regelmæssigt og løber da med en fart af 1-2 knob; med uroligt vejr og især med SE-lig kuling, der nylig har sat ind, kan den i flere dage være N-gående og kan da i enkelte af de smalle løb nå en fart på 4 knob. Forskellen mellem højvande og lavvande er ca. 0,6 m. Side 1

35 Besejling Vedrørende brosignaler og passage af broen, se Generelle bestemmelser. Åbningstider Brovagt Telefon eller VHF I perioden 1. november til 31. marts: Kl til I perioden 1. april til 31. oktober: Kl til en time efter solnedgang. 1. januar til 31. december: Erhvervstrafik kan vederlagsfrit bestille broåbning udenfor normale åbningstider. Aftale om broåbning skal træffes i åbningstiden. Kabler På begge sider af Guldborgbroen findes kabelfelter. Generelle bestemmelser 1. Guldborgbroen, der fører over Guldborg Sund ved Guldborg, er en fast bro hvilende på 4 piller med en dobbeltfløjet klapbro mellem de to strømpiller. Klapfaget har en fri gennemsejlingsbredde på 30 m. Ved daglig vande er den fri højde under broklapperne 4,0 m og under den faste bro 2,5 m. Om natten holdes broen belyst. Den E-lige side af broåbningen er afmærket med en rød lanterne og den W-lige med en grøn lanterne. 2. Skibe og fartøjer kan, jf. dog 3, med de nedenfor anførte begrænsninger forlange vederlagsfri gennemsejling alle dage fra 0800 til en time efter solnedgang i tidsrummet fra 1. april til 31. oktober, og fra 0900 til 1300 fra 1. november til 31. marts. Stk. 2. Erhvervstrafik kan vederlagsfrit bestille broåbning uden for normale åbningstider. Stk. 3. Brovagten er berettiget til at nægte gennemsejling, når den efter hans skøn vil medføre fare for broens sikkerhed. I tvivlstilfælde skal brovagten, når forholdene tillader det, forhandle med DanPilot, Lodseriet Danmark. Stk. 4. Såfremt gennemsejling skønnes kun at burde ske under iagttagelse af særlige forholdsregler, skal skibet efterkomme de anvisninger, der måtte blive givet af brovagten. Stk. 5. Brovagten er berettiget til, når hensynet til landevejstrafikken kræver det, at tilbageholde lystfartøjer i indtil 30 minutter, eller indtil broen åbnes for anden gennemsejling. 3. Skibe, der kan passere broen ved at lægge masten, eller hvis mast er af en sådan højde, at de kan passere under broen, kan ikke fordre broen åbnet. Stk. 2. Alle skibe, der ønsker broen åbnet for gennemsejling, skal tilkendegive dette ved i en afstand af mindst 1/2 sømil fra broen at afgive følgende signal: Om dagen: Det internationale signalflag N (eller i mangel heraf nationalflaget) Side 2

36 hejst på halv fortop og en lang og en kort tone med fløjte eller tågehorn. Om natten: Et hvidt lys for boven og en lang og en kort tone med fløjte eller tågehorn. 4. Når et skib viser eller har givet signal for at tilkendegive, at broen ønskes åbnet, vil der fra broen blive afgivet et eller flere af følgende signaler: 1) 1 rødt, fast lys, der betyder, at gennemsejling er forbudt. 2) 2 blinkende røde lys lodret for hinanden, der betyder, at broen vil blive åbnet for et skib kommende fra N. Passage må dog først ske, når det under 3) anførte signal vises. 3) 2 røde, faste lys lodret for hinanden, der betyder, at et skib kommende fra N kan passere. 4) 3 blinkende røde lys lodret for hinanden, der betyder, at broen vil blive åbnet for et skib kommende fra S. Passage må dog først ske, når det under 5) anførte signal vises. 5) 3 røde, faste lys lodret for hinanden, der betyder, at et skib kommende fra S kan passere. Stk. 2. De under 1) til 5) nævnte signaler afgives fra den på broen anbragte signalmast. Stk. 3. Såfremt et af de under 2) til 5) nævnte signaler ændres til det under 1) nævnte signal samtidig med, at der afgives en lang tone med sirene fra broen, tilkendegiver dette, at broen trods det afgivne signal ikke kan åbnes. Stk. 4. Indtil gennemsejlingssignal afgives, skal skibe så vidt muligt holde sig i en afstand af mindst 100 m fra broen. 5. Broåbningen må kun passeres af ét skib ad gangen. Stk. 2. Ethvert skib, der skal passere broen, skal have et anker klar til at falde. Med hensyn til ankre, rigning, udenbordsfartøjer, davider m.v. skal der være truffet fornødne foranstaltninger til undgåelse af kollision med broen. Stk. 3. Alle lystfartøjer, der er udstyret med brugbar motor, skal benytte denne under passage af broen. 6. Inden for en afstand af 100 m på hver side af broen må maskindrevne skibe kun gå med den for bevarelse af skibets manøvreevne fornødne fart. Sådanne skibe må kun passere broen med hovedmaskineriet klar til øjeblikkelig brug eller med behørig bugserassistance. 7. Fortøjning ved broen eller afviserværkerne er forbudt. Ligeledes er det forbudt fra både og fartøjer at bestige broen. 8. Inden for en afstand af 200 m fra broen må der kun ankres, når det er bydende nødvendigt, f.eks. for at afværge påsejling af broen. Ved opankring uden for dette område må det påses, at skibet ikke kommer til at ligge ud for gennemsejlingsåbningen eller Side 3

37 således, at det under svajning vil kunne blive til hinder for passagen gennem broen. Stk. 2. Kommer et skib i drift, således at der er fare for, at det vil tørne mod broen eller afviserværket, skal skibet så vidt muligt efterkomme de anvisninger, der måtte blive givet af brovagten for at afværge beskadigelse af broen. 9. Skibe og fartøjer, der med gennemsejling for øje befinder sig inden for en afstand af 200 m fra broen, skal efterkomme de af brovagten givne ordrer. Brovagten bærer under tjeneste uniform eller uniformskasket. Overtrædelse af disse bestemmelser straffes med bøde. Broen ejes af Guldborgsund Kommune, Parkvej 37, 4800 Nykøbing Falster.. Ansvar for operationelle forhold: Brofogeden og dennes personale, telefon Set fra S - fotograferet Juli 2013 Opdateret: Side 4

38 Udskrift fra den: Hadsundbroen Sidste opdateringer Tekst: Beliggenhed Mariager Fjord mellem Hadsund N og Hadsund S ,8'N ,1'E - kort 110 Set fra E - fotograferet 1997 Brotype Dobbeltfløjet klapbro Brolængde 252 m Gennemsejlingshøjde Ved daglig vande 2,90 m til underkant af broklap og 2,00 m til vedligeholdelsesvognen, der når broklappen åbnes, er placeret ind mod den S-lige gennemsejlingspille. Se i øvrigt Generelle bestemmelser. Gennemsejlingsbredde 26 m, dog kun 24 m for skibe med mere end 12 m i sidehøjde. Afmærkning Se broplan samt Generelle bestemmelser. Broen er belyst om natten. Side 1

39 Strøm Strømmen følger løbet. Besejling Vedrørende brosignaler og passage af broen, se Generelle bestemmelser. Åbningstider Brovagt Telefon VHF kanal 16 / 12 Skibe og fartøjer kan til enhver tid fra solopgang (i tiden fra 1. november til 1. marts dog fra 1/2 time før solopgang) indtil 1/2 time efter solnedgang forlange fri gennemsejling, såfremt det efter brovagtens skøn kan ske uden fare for broanlæggets sikkerhed. Endvidere kan skibe og fartøjer forlange broen åbnet for gennemsejling uden for ovennævnte tidsrum, når der inden for den normale åbningstid er truffet aftale med brovagten herom. Begrænsninger for fritidsfartøjer: Når hensynet til trafikken kræver det, kan brovagten nægte fritidsfartøjer gennemsejling. Fritidsfartøjer bør så vidt muligt i forvejen træffe aftale med brovagten om gennemsejling med henblik på fælles gennemsejling. Sådan fælles gennemsejling vil, inden for broens normale åbningstid, finde sted 1 gang i timen (klokken hel). I perioden 1. april til 1. november foretages broåbning hver halve time udenfor følgende tidspunkter: Mandag - Onsdag: Tidsrummet kl og kl Torsdag - Fredag: Tidsrummet kl og kl Lørdag - Søndag - Helligdage: Tidsrummet kl Kabler På begge sider af Hadsundbroen er udlagt kabler, der på S-siden af fjorden er afmærket med skilte påmalet Kabel (det W-ligste kabel er afmærket på både N- og S-siden), og de E-lige kabler med kabelbåker på S-siden af fjorden. Se i øvrigt havneplan over Hadsund Havn. Generelle bestemmelser Broåbningen må kun passeres af ét skib ad gangen. Såfremt der er udsigt til, at skibe samtidig vil komme til at passere broen fra modsatte side, skal et skib eller fartøj, der har medgående strøm i almindelighed have fortrinsret frem for et skib eller fartøj, der har modgående strøm. Inden for en afstand af 200 m på hver side af broen må Side 2

Egernsundbroen. Beliggenhed. Brotype. Brolængde. Gennemsejlingshøjde. Gennemsejlingsbredde. Afmærkning. Strøm. Sidste opdateringer Tekst:

Egernsundbroen. Beliggenhed. Brotype. Brolængde. Gennemsejlingshøjde. Gennemsejlingsbredde. Afmærkning. Strøm. Sidste opdateringer Tekst: Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 1-2-2017 Egernsundbroen Sidste opdateringer Tekst: 16-11-2016 Beliggenhed Fører over den S.-lige indsnævring af Egernsund ud for Egernsund By. 54 54,4'N 9 36,0'E

Læs mere

Kronprins Frederiks Bro

Kronprins Frederiks Bro Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 6-1-2017 Kronprins Frederiks Bro Sidste opdateringer Tekst: 6-4-2016 Beliggenhed Roskilde Fjord ca. 1200 m N for Frederikssund Havn. 55 50,6'N 12 02,3'E - kort

Læs mere

Kong Frederik IXs Bro

Kong Frederik IXs Bro Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 12-5-2010 Kong Frederik IXs Bro Sidste opdateringer Tekst: 30-7-2008 Beliggenhed Guldborg Sund, S for Nykøbing Falster Havn. 54 45,5'N 11 51,8'E - kort 163 Set

Læs mere

Limfjordsbroen. Beliggenhed. Brotype. Brolængde. Gennemsejlingshøjde. Gennemsejlingsbredde. Afmærkning. Strøm. Sidste opdateringer Tekst:

Limfjordsbroen. Beliggenhed. Brotype. Brolængde. Gennemsejlingshøjde. Gennemsejlingsbredde. Afmærkning. Strøm. Sidste opdateringer Tekst: Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 4-3-2017 Limfjordsbroen Sidste opdateringer Tekst: 29-7-2015 Beliggenhed Limfjorden, mellem Aalborg og Nørresundby. 57 03,3'N 9 55,2'E - kort 107 Set fra E - fotograferet

Læs mere

BILAG 2 OG 3 TIL SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR KLAPBROER

BILAG 2 OG 3 TIL SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR KLAPBROER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL Juni 2012 KBP BILAG 2 OG 3 TIL SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR KLAPBROER BEKENDTGØRELSE OM SEJLADS GENNEM VISSE BROER I DANSKE FARVANDE UDSKRIFT FRA DEN DANSKE HAVNELODS.

Læs mere

Oddesundbroen. Beliggenhed. Brotype. Brolængde. Gennemsejlingshøjde. Gennemsejlingsbredde. Afmærkning. Sidste opdateringer Tekst:

Oddesundbroen. Beliggenhed. Brotype. Brolængde. Gennemsejlingshøjde. Gennemsejlingsbredde. Afmærkning. Sidste opdateringer Tekst: Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 16-1-2017 Oddesundbroen Sidste opdateringer Tekst: 9-11-2016 Beliggenhed Limfjorden, Oddesund mellem W-siden af Grisetåodde og E-spidsen af Sunddraget. 56 34,7'N

Læs mere

Jernbanebroen over Limfjorden

Jernbanebroen over Limfjorden Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 1-1-2018 Jernbanebroen over Limfjorden Sidste opdateringer Tekst: 5-5-2017 Beliggenhed Limfjorden, mellem Aalborg og Nørresundby. 57 03,5'N 9 54,6'E - kort 107

Læs mere

Broreglement. Odins Bro over Odense Kanal

Broreglement. Odins Bro over Odense Kanal Broreglement Odins Bro over Odense Kanal Februar 2016 Beliggenhed Broen krydser Odense Kanal ved Oliekaj på position 55 25,3' N 10 22,8' E. Søkort 115. Brotype Broen er en dobbelt svingbro. Svingbroens

Læs mere

Nyhavnsbroen. Beliggenhed. Brotype. Gennemsejlingshøjde. Gennemsejlingsbredde. Strøm. Sidste opdateringer Tekst: 26-11-2014

Nyhavnsbroen. Beliggenhed. Brotype. Gennemsejlingshøjde. Gennemsejlingsbredde. Strøm. Sidste opdateringer Tekst: 26-11-2014 Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 28-5-2016 Nyhavnsbroen Sidste opdateringer Tekst: 26-11-2014 Beliggenhed Københavns Havn (Inderhavnen, Nyhavn) 55º40,8'N 12º35,5'E - kort 134 Broen set fra SE -

Læs mere

Broreglement. Odins Bro over Odense Kanal

Broreglement. Odins Bro over Odense Kanal Broreglement Odins Bro over Odense Kanal Beliggenhed Broen krydser Odense Kanal ved Oliekaj på position 55 25,3' N 10 22,8' E. Søkort 115. Brotype Broen er en dobbelt svingbro. Svingbroens to parter roterer

Læs mere

Brovagtstjeneste Broreglement Knippelsbro

Brovagtstjeneste Broreglement Knippelsbro Brovagtstjeneste Brovagtstjeneste Broreglement Knippelsbro Brovagtstjeneste Side 2 af 8 1 Broreglement 3 Brovagtstjeneste Side 3 af 8 1 Broreglement C D DATO for oplysningerne: 20/12-2011 A Broens Navn

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 9. november årgang CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN

Kort & Matrikelstyrelsen 9. november årgang CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN Kort & Matrikelstyrelsen 9. november 2001 13. årgang CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 357-363 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction No Kort / Chart

Læs mere

Karrebæksminde Havn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Strøm. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1:

Karrebæksminde Havn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Strøm. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1: Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 31-12-2016 Karrebæksminde Havn Sidste opdateringer Tekst: 14-9-2016 - Plan 1: 27-7-2016 Beliggenhed Smålandsfarvandet, Karrebæksminde Bugt 55 10,7'N 11 39,3'E -

Læs mere

SØKORTRETTELSER 42 CHART CORRECTIONS

SØKORTRETTELSER 42 CHART CORRECTIONS Kort & Matrikelstyrelsen 27. oktober 2000 12. årgang SØKORTRETTELSER 42 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 279-283 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Rudkøbing Havn. Beliggenhed. Anmærkning. Havnen. Dybder. Største skibe. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1:

Rudkøbing Havn. Beliggenhed. Anmærkning. Havnen. Dybder. Største skibe. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1: Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 17-1-2017 Rudkøbing Havn Sidste opdateringer Tekst: 7-12-2016 - Plan 1: 27-4-2016 Beliggenhed Farvandet S for Fyn, Rudkøbing Løb, Langeland W-kyst 54 56,5'N 10

Læs mere

Randers Havn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Strøm. Besejling. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1:

Randers Havn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Strøm. Besejling. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1: Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 21-12-2016 Randers Havn Sidste opdateringer Tekst: 6-5-2015 - Plan 1: 26-6-2013 Beliggenhed Kattegat, Randers Fjord 56 27,7'N 10 03,7'E - kort 111 Havnen er selvejende

Læs mere

Vejle Havn. Beliggenhed. Anmærkning. Havnen. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1:

Vejle Havn. Beliggenhed. Anmærkning. Havnen. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1: Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 6-7-2016 Vejle Havn Sidste opdateringer Tekst: 4-5-2016 - Plan 1: 3-12-2014 Beliggenhed Lillebælt, Vejle Fjord 55 42,4'N 9 33,4'E - kort 157 Havnen og lystbådehavnen

Læs mere

Svendborg Havn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Strøm. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1:

Svendborg Havn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Strøm. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1: Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 4-3-2017 Svendborg Havn Sidste opdateringer Tekst: 2-12-2015 - Plan 1: 6-4-2016 Beliggenhed Farvandet S for Fyn, Svendborg Sund 55 03,4'N 10 36,9'E - kort 171 fotograferet

Læs mere

Smålandsfarvandet Oversigt over gældende P- og T- meddelelser Pr. 18. december 2015.

Smålandsfarvandet Oversigt over gældende P- og T- meddelelser Pr. 18. december 2015. (P). Storstrøm. Masnedsund. Uddybning. Anlægsarbejde. EfS 50/1299 2015. (T). Guldborg Sund N. Guldborgbroen. Broklap lukket. EfS 44/1164 2015. (T). Guldborg Sund. Nykøbing Falster Havn. Mindre dybde. EfS

Læs mere

Ærøskøbing Havn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Besejling. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1:

Ærøskøbing Havn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Besejling. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1: Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 5-7-2016 Ærøskøbing Havn Sidste opdateringer Tekst: 11-11-2015 - Plan 1: 11-11-2015 Beliggenhed Farvandet S for Fyn, Ærø N-kyst 54 53,6'N 10 24,7'E - kort 152 Møllegab

Læs mere

Rødbyhavn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1:

Rødbyhavn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1: Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 7-3-2017 Rødbyhavn Sidste opdateringer Tekst: 1-6-2016 - Plan 1: 1-6-2016 Beliggenhed Østersøen, Femern Bælt, Lolland S-kyst 54 39,3'N 11 20,7'E - kort 196 Færgehavnen

Læs mere

Gedser Havn. Beliggenhed. Anmærkning. Havnen. Dybder. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1:

Gedser Havn. Beliggenhed. Anmærkning. Havnen. Dybder. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1: Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 10-2-2017 Gedser Havn Sidste opdateringer Tekst: 22-4-2015 - Plan 1: 13-7-2016 Beliggenhed Østersøen, Kroghage Dyb, Falster S-kyst 54 34,3'N 11 55,6'E - kort 197

Læs mere

Næstved Havn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1:

Næstved Havn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1: Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 15-3-2017 Næstved Havn Sidste opdateringer Tekst: 14-9-2016 - Plan 1: 22-8-2012 Beliggenhed Smålandsfarvandet, Karrebæk Fjord, Næstved Kanal 55 13,6'N 11 45,4'E

Læs mere

Københavns Havn. Beliggenhed. Anmærkning. Havnen. Sidste opdateringer Tekst: 20-4-2016 - Plan 1: 26-3-2008. Sundet 55 39,9'N 12 34,3'E - kort 134

Københavns Havn. Beliggenhed. Anmærkning. Havnen. Sidste opdateringer Tekst: 20-4-2016 - Plan 1: 26-3-2008. Sundet 55 39,9'N 12 34,3'E - kort 134 Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 28-5-2016 Københavns Havn Sidste opdateringer Tekst: 20-4-2016 - Plan 1: 26-3-2008 Beliggenhed Sundet 55 39,9'N 12 34,3'E - kort 134 Anmærkning 1: Mellem Nyholm

Læs mere

Nykøbing Falster Havn

Nykøbing Falster Havn Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 26-1-2017 Nykøbing Falster Havn Sidste opdateringer Tekst: 17-8-2016 - Plan 1: 2-7-2014 Beliggenhed Smålandsfarvandet, Guldborg Sund, Falster W-kyst 54 45,6'N 11

Læs mere

Avedøreværkets Havn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1:

Avedøreværkets Havn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1: Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 30-12-2016 Avedøreværkets Havn Sidste opdateringer Tekst: 29-8-2012 - Plan 1: 30-11-2009 Beliggenhed Sundet, Køge Bugt 55 36,0'N 12 29,0'E - kort 134 fotograferet

Læs mere

Bogense Havn og Marina

Bogense Havn og Marina Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 23-12-2016 Bogense Havn og Marina Sidste opdateringer Tekst: 7-9-2016 - Plan 1: 21-12-2016 Beliggenhed Lillebælt 55 34,0'N 10 04,7'E - kort 114 eller 151 fotograferet

Læs mere

Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande

Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 779 af 18. august 2000 I medfør af 1, stk. 2, 6, og 32, stk. 4, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Assens Havn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1:

Assens Havn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1: Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 10-7-2016 Assens Havn Sidste opdateringer Tekst: 27-1-2016 - Plan 1: 27-1-2016 Beliggenhed Lillebælt 55 16,1'N 9 53,1'E - kort 151 Havnen set fra NNW - fotograferet

Læs mere

Jeg har lavet min egen havnelods den 23-12-2015

Jeg har lavet min egen havnelods den 23-12-2015 Jeg har lavet min egen havnelods den 23-12-2015 Vigtigt! Din egen havnelods giver kun et øjebliksbillede af oplysninger om de valgte havne og broer. For havne og broer, hvorfra redaktionen har modtaget

Læs mere

2 De generelle regler vedrørende broåbninger

2 De generelle regler vedrørende broåbninger Københavns kommune Eksternt COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk 1 Indledning 1 2 De generelle regler vedrørende broåbninger 1 21 Krav til åbningstider

Læs mere

Statoil Oliepier. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1:

Statoil Oliepier. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1: Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 10-10-2016 Statoil Oliepier Sidste opdateringer Tekst: 27-7-2016 - Plan 1: 27-7-2016 Beliggenhed Storebælt, Kalundborg Fjord 55 40,0'N 11 05,5'E - kort 145 Havnen

Læs mere

Hvide Sande Havn. Beliggenhed. Anmærkning. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Strøm. Sidste opdateringer Tekst: 17-2-2016 - Plan 1: 15-6-2016

Hvide Sande Havn. Beliggenhed. Anmærkning. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Strøm. Sidste opdateringer Tekst: 17-2-2016 - Plan 1: 15-6-2016 Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 3-7-2016 Hvide Sande Havn Sidste opdateringer Tekst: 17-2-2016 - Plan 1: 15-6-2016 Beliggenhed Nordsøen, Ringkøbing Fjord 56 00,1'N 8 07,5'E - kort 93 og 99 Anmærkning

Læs mere

Sjælland Rundt 2015 Banebeskrivelse

Sjælland Rundt 2015 Banebeskrivelse Sjælland Rundt 2015 Banebeskrivelse Beskrivelsen er for Sjælland Rundt om bagbord (nordgående start) Beskrivelsen er for Bane1 (Gennem Bøgestrømmen) maks. Dybgang 1.70m Bane2 (Gennem Grønsund) Bane3 (Rundt

Læs mere

SØKORTRETTELSER 30 CHART CORRECTIONS

SØKORTRETTELSER 30 CHART CORRECTIONS Kort & Matrikelstyrelsen 4. august 2006 18. årgang SØKORTRETTELSER 30 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No. 246-249 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Aalborg Havn. Beliggenhed. Havnen. Sidste opdateringer Tekst: 30-7-2014 - Plan 1: 15-6-2011. Limfjorden 57 03,1'N 9 56,4'E - kort 107

Aalborg Havn. Beliggenhed. Havnen. Sidste opdateringer Tekst: 30-7-2014 - Plan 1: 15-6-2011. Limfjorden 57 03,1'N 9 56,4'E - kort 107 Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 24-6-2016 Aalborg Havn Sidste opdateringer Tekst: 30-7-2014 - Plan 1: 15-6-2011 Beliggenhed Limfjorden 57 03,1'N 9 56,4'E - kort 107 Tunnelbassinet - fotograferet

Læs mere

Odense Havn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1:

Odense Havn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1: Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 9-7-2016 Odense Havn Sidste opdateringer Tekst: 22-6-2016 - Plan 1: 22-6-2016 Beliggenhed Kattegat, Odense Kanal 55 24,6'N 10 22,6'E - kort 115 Havnen er en kommunal

Læs mere

Århus Havn. Beliggenhed. Anmærkning. Havnen. Sidste opdateringer Tekst: Plan: (ingen) Kattegat, Århus Bugt 56 09,0'N 10 13,7'E - kort 127

Århus Havn. Beliggenhed. Anmærkning. Havnen. Sidste opdateringer Tekst: Plan: (ingen) Kattegat, Århus Bugt 56 09,0'N 10 13,7'E - kort 127 Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 22-2-2017 Århus Havn Sidste opdateringer Tekst: 25-1-2017 - Plan: (ingen) Beliggenhed Kattegat, Århus Bugt 56 09,0'N 10 13,7'E - kort 127 Nordhavn og Sydhavn -

Læs mere

Løgstør Havn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1:

Løgstør Havn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1: Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 31-1-2017 Løgstør Havn Sidste opdateringer Tekst: 18-1-2017 - Plan 1: 11-1-2017 Beliggenhed Limfjorden 56 58,1'N 9 14,7'E - kort 105 Kanalhavn og Vester Bådehavn

Læs mere

Kolding Havn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1:

Kolding Havn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1: Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 28-1-2018 Kolding Havn Sidste opdateringer Tekst: 26-1-2018 - Plan 1: 20-10-2017 Beliggenhed Lillebælt, Kolding Fjord 55 29,5'N 9 29,5'E - kort 158 fotograferet

Læs mere

Vordingborg Sydhavn (Masnedsund)

Vordingborg Sydhavn (Masnedsund) Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 11-7-2016 Vordingborg Sydhavn (Masnedsund) Sidste opdateringer Tekst: 29-6-2016 - Plan 1: 5-7-2016 Beliggenhed Smålandsfarvandet, Masnedsund 54 59,7'N 11 53,9'E

Læs mere

Frederikshavn Havn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Sidste opdateringer Tekst: 6-7-2011 - Plan 1: 13-5-2009

Frederikshavn Havn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Sidste opdateringer Tekst: 6-7-2011 - Plan 1: 13-5-2009 Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 8-1-2012 Frederikshavn Havn Sidste opdateringer Tekst: 6-7-2011 - Plan 1: 13-5-2009 Beliggenhed Kattegat 57 26,1'N 10 32,9'E - kort 123 Indsejlingen og S-lige del

Læs mere

Kerteminde Havn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Sidste opdateringer Tekst: 8-6-2011 - Plan 1: 20-4-2016

Kerteminde Havn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Sidste opdateringer Tekst: 8-6-2011 - Plan 1: 20-4-2016 Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 30-6-2016 Kerteminde Havn Sidste opdateringer Tekst: 8-6-2011 - Plan 1: 20-4-2016 Beliggenhed Storebælt, Kerteminde Bugt 55 27,1'N 10 40,1'E - kort 141 Havnen set

Læs mere

Kolding Havn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Besejling. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1:

Kolding Havn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Besejling. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1: Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 23-1-2017 Kolding Havn Sidste opdateringer Tekst: 5-3-2014 - Plan 1: 2-7-2014 Beliggenhed Lillebælt, Kolding Fjord 55 29,5'N 9 29,5'E - kort 158 fotograferet juli

Læs mere

Bekendtgørelse om skibsmeldesystemet BELTREP og sejlads under Østbroen og Vestbroen i Storebælt 1)

Bekendtgørelse om skibsmeldesystemet BELTREP og sejlads under Østbroen og Vestbroen i Storebælt 1) Bekendtgørelse nr. 488 af 31. maj 2007 Bekendtgørelse om skibsmeldesystemet BELTREP og sejlads under Østbroen og Vestbroen i Storebælt 1) I medfør af 1, stk. 1 og 3, 6 og 32 i lov om sikkerhed til søs

Læs mere

Havnereglement. CPHport - Københavns havn 15. april 2008. - 1 -

Havnereglement. CPHport - Københavns havn 15. april 2008. - 1 - Havnereglement CPHport - Københavns havn 15. april 2008. - 1 - HAVNENS OMRÅDE Dette reglement er gældende for Københavns havns søområde samt de landområder, som er ejet og / eller administreret af Arealudviklingsselskabet

Læs mere

Kalundborg Havn. Beliggenhed. Anmærkning. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Besejling. Fartbegrænsning. Afmærkning

Kalundborg Havn. Beliggenhed. Anmærkning. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Besejling. Fartbegrænsning. Afmærkning Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 28-1-2017 Kalundborg Havn Sidste opdateringer Tekst: 21-12-2016 - Plan 1: 27-7-2016 Beliggenhed Storebælt, Kalundborg Fjord 55 40,6'N 11 05,1'E - kort 145 Anmærkning

Læs mere

Sjælland Rundt 2016 Banebeskrivelse

Sjælland Rundt 2016 Banebeskrivelse Sjælland Rundt 2016 Banebeskrivelse Beskrivelsen er for Sjælland Rundt om bagbord (nordgående start) Beskrivelsen er for Bane1 (Gennem Bøgestrømmen) maks. Dybgang 1.70m Bane2 (Gennem Grønsund) Bane3 (Rundt

Læs mere

Skagen Havn. Beliggenhed. Anmærkning. Havnen. Dybder. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1:

Skagen Havn. Beliggenhed. Anmærkning. Havnen. Dybder. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1: Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 8-1-2012 Skagen Havn Sidste opdateringer Tekst: 21-12-2011 - Plan 1: 10-11-2010 Beliggenhed Kattegat, Ålbæk Bugt 57 43,1'N 10 35,3'E - kort 101 fotograferet juli

Læs mere

Skagen Havn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1:

Skagen Havn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1: Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 18-7-2017 Skagen Havn Sidste opdateringer Tekst: 1-6-2016 - Plan 1: 23-9-2015 Beliggenhed Kattegat, Ålbæk Bugt 57 43,1'N 10 35,3'E - kort 101 fotograferet juni

Læs mere

Jeg har lavet min egen havnelods den 20-10-2013

Jeg har lavet min egen havnelods den 20-10-2013 Jeg har lavet min egen havnelods den 20-10-2013 Vigtigt! Din egen havnelods giver kun et øjebliksbillede af oplysninger om de valgte havne og broer. For havne og broer, hvorfra redaktionen har modtaget

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 26-39. Søkortrettelser / Chart Corrections på / via www.kms.dk

Rettelse nr. / Correction no. 26-39. Søkortrettelser / Chart Corrections på / via www.kms.dk 17. februar 2012 24. årgang SØKORTRETTELSER 6 DANISH CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction no. 26-39 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 60 26, 27

Læs mere

Classic Fyn Rundt. Sejladsbestemmelser

Classic Fyn Rundt. Sejladsbestemmelser Kerteminde Sejlklub Classic Fyn Rundt Sejladsbestemmelser for tursejlere Kerteminde den 9.-11. juni 2017 7 K E R T E M I N D E S E J L K L U B CLASSIC FYN RUNDT for tursejlere Kerteminde Sejlklub 9-11.

Læs mere

Fredericia Havn. Beliggenhed. Anmærkning. Havnen. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1:

Fredericia Havn. Beliggenhed. Anmærkning. Havnen. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1: Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 22-12-2016 Fredericia Havn Sidste opdateringer Tekst: 29-6-2016 - Plan 1: 10-8-2016 Beliggenhed Lillebælt, Snævringen 55 33,2'N 9 43,8'E - kort 158 Vesthavn - fotograferet

Læs mere

Bekendtgørelse om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri mv. i visse områder i danske farvande

Bekendtgørelse om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri mv. i visse områder i danske farvande Bekendtgørelse om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri mv. i visse områder i danske farvande Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 135 af 4. marts 2005 med bkg. nr. 274 af 3. april 2009 og bkg. nr. 1439

Læs mere

SØKORTRETTELSER 5 CHART CORRECTIONS

SØKORTRETTELSER 5 CHART CORRECTIONS Kort & Matrikelstyrelsen 9. februar 2001 13. årgang SØKORTRETTELSER 5 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 63-70 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Søfartsstyrelsen refereres i denne Bekendtgørelse: Forsvarsministeriet / Anvendelse af lods

Søfartsstyrelsen refereres i denne Bekendtgørelse: Forsvarsministeriet / Anvendelse af lods Søfartsstyrelsen refereres i denne Bekendtgørelse: Forsvarsministeriet / Anvendelse af lods Orientering Dette er en skrivelse ved databasen Retsinformation, som indeholder teksten "Søfartsstyrelsen" Bekendtgørelse

Læs mere

Ansvar og vagthold. Det skal du gøre

Ansvar og vagthold. Det skal du gøre Ansvar og vagthold Det er føreren, der har ansvar for, at der bliver holdt behørig bro-, maskinog radiovagt. Vagten er førerens stedfortræder. Der skal altid holdes behørig bro- og maskinvagt, når skibet

Læs mere

SAMLET DRIFTSUDBUD 2012

SAMLET DRIFTSUDBUD 2012 Vejdirektoratet Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB-ME-KB) SAMLET DRIFTSUDBUD 2012 Mekaniske og elektriske installationer D&V af klapbroer Bilag SAB-ME-KB.1-3 Anlægsbeskrivelse (Hadsundbroen) April 2012 Vejdirektoratet

Læs mere

Beregning af navigationsopgaver til kort 102 kapitel B,C,D + PRØVER

Beregning af navigationsopgaver til kort 102 kapitel B,C,D + PRØVER Beregning af navigationsopgaver til kort 102 kapitel B,C,D + PRØVER 1 B 5 a 082 O strøm (S) 8 O 074 O afdrift (N) 5 O 069 O B 5 c 198 O strøm (V) 6 O 192 O afdrift (Ø) 4 O 188 O B 5 b 102 O strøm (N) 4

Læs mere

Oversigt over opgaver til DKS sæt 5 nr. fra og til kort nat vejr beregn signaler 1 Frederikshavn Skagen 501 // 510 koldfront

Oversigt over opgaver til DKS sæt 5 nr. fra og til kort nat vejr beregn signaler 1 Frederikshavn Skagen 501 // 510 koldfront Oversigt over opgaver til DKS sæt 5 nr. fra og til kort nat vejr beregn signaler 1 Frederikshavn Skagen 501 // 510 koldfront 540 // 542 2 Skagen Frederikshavn 540 // 542 søbrise 501 // 510 3 Strandby Vesterø

Læs mere

Broåbningspolitik for broerne i Københavns Havn. December 2010

Broåbningspolitik for broerne i Københavns Havn. December 2010 Broåbningspolitik for broerne i Københavns Havn December 2010 FORSLAG Indhold Forord Forord 4 Vision og formål 5 Baggrund 7 Rammer og forudsætninger 11 Politikkens principper 17 Evaluering af politikken

Læs mere

Ordensreglement for Aalborg Havn A/S

Ordensreglement for Aalborg Havn A/S Ordensreglement for Aalborg Havn A/S Gældende fra 1. januar 2011 Dette reglement, der er udfærdiget i medfør af 15 og 18, stk. 2, i lov nr. 326 af 28. maj 1999 om havne med senere ændringer er i henhold

Læs mere

SEJLADSBESTEMMELSER 2015.

SEJLADSBESTEMMELSER 2015. SEJLADSBESTEMMELSER 2015. Gældende for tirsdags sejladser Hvilke regler sejler vi efter Pkt. 1 Regler Side. 2 Pkt. 2 Max vindstyrke Side. 2 Pkt. 3 Meddelelser til deltagerne Side. 2 Banen Pkt. 4 Kapsejladsområde

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3Søv-1/99

Læs mere

SØKORTRETTELSER 42. Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Chart Corrections på / via

SØKORTRETTELSER 42. Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Chart Corrections på / via 29. oktober 2010 22. årgang SØKORTRETTELSER 42 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction no. 359-366 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 100 359 116

Læs mere

SØKORTRETTELSER 32 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN

SØKORTRETTELSER 32 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN Kort & Matrikelstyrelsen 14. august 2009 21. årgang SØKORTRETTELSER 32 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction no. 365-371 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Opgaver til kort 152

Opgaver til kort 152 Opgaver til kort 152 Søren Toftegaard Olsen Søren Toftegaard Olsen Skovvænget 16-B 7080 Børkop www.studienoter.dk Opgaver til kort 152 2. udgave 1. oplag Denne bog må ikke sælges eller ændres; men kan

Læs mere

Smålandsfarvandet Oversigt over gældende P- og T- meddelelser Pr. 17. juni 2016.

Smålandsfarvandet Oversigt over gældende P- og T- meddelelser Pr. 17. juni 2016. (T). Fejø S. Indsejlingen til Dybvig Havn. Mindre dybde. EfS 24/612 2016. (T). Ulvsund. Dronning Alexandrines Bro. Vedligeholdelsesarbejde. Reduceret gennemsejlingshøjde. Sidefag og gennemsejlingsfag spærret

Læs mere

Esbjerg Havn. Beliggenhed. Anmærkning. Havnen. Sidste opdateringer Tekst: Plan: (ingen) Nordsøen, Grådyb 55 28,3'N 8 25,3'E - kort 95

Esbjerg Havn. Beliggenhed. Anmærkning. Havnen. Sidste opdateringer Tekst: Plan: (ingen) Nordsøen, Grådyb 55 28,3'N 8 25,3'E - kort 95 Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 9-10-2016 Esbjerg Havn Sidste opdateringer Tekst: 24-8-2016 - Plan: (ingen) Beliggenhed Nordsøen, Grådyb 55 28,3'N 8 25,3'E - kort 95 Nordhavn - fotograferet juli

Læs mere

Status for broer i Københavns Havn

Status for broer i Københavns Havn Bilag 3 Status for broer i Københavns Havn Oktober 2008 INDLEDNING I maj 2007 besluttede Teknik- og Miljøudvalget at pålægge Teknik- og Miljøforvaltningen inden årsskiftet at fremlægge et forslag til en

Læs mere

3/10/2015. Eksempel på prøveopgave. Testopgave 4. Generel opgave. Hjælpemidler: Ingen. Opgaven bør kunne besvares på en halv time. Opgave 1.

3/10/2015. Eksempel på prøveopgave. Testopgave 4. Generel opgave. Hjælpemidler: Ingen. Opgaven bør kunne besvares på en halv time. Opgave 1. Eksempel på prøveopgave Testopgave 4 Generel opgave Hjælpemidler: Ingen Opgaven bør kunne besvares på en halv time. Opgave 1 Hvilken signalfigur skal du føre, om dagen når du ligger til ankers? En sort

Læs mere

REGLEMENT FOR MOSEDE HAVN

REGLEMENT FOR MOSEDE HAVN REGLEMENT FOR MOSEDE HAVN Havnens område: Det til havnen hørende søområde, jfr. bilag 1, begrænses af havnens ydre dækkende værker. Samt af følgende linier: a) Mod nord : en linie i retning 270 fra nordmolens

Læs mere

Bygningsbeskrivelse, pakke 2. September 2012 PAKKE 2 BEVÆGELIGE BROER BYGNINGSBESKRIVELSE. Driftsudbud Store Bygværker.

Bygningsbeskrivelse, pakke 2. September 2012 PAKKE 2 BEVÆGELIGE BROER BYGNINGSBESKRIVELSE. Driftsudbud Store Bygværker. September 2012 PAKKE 2 BEVÆGELIGE BROER BYGNINGSBESKRIVELSE Driftsudbud Store Bygværker Side 1 af 6 UF af Roskilde Fjord, Kronprins Frederiks Bro Kronprins Frederiks Bro blev indviet i 1935. Broen krydser

Læs mere

SØULYKKESRAPPORT September 2012

SØULYKKESRAPPORT September 2012 Den Maritime Havarikommission SØULYKKESRAPPORT September 2012 RAMONA Kollision med Jernbanebroen den 28. marts 2012 Den Maritime Havarikommission Vermundsgade 38 A 2100 København Ø Tlf. 39 17 44 40 E-post:

Læs mere

Figur 1 Figur 2 Figur 3

Figur 1 Figur 2 Figur 3 NVN: esvarelsestid for hele opgavesættet (5 sider): 30 minutter. Marker med kryds for hver af figurerne, hvilke oplysninger de viste lys eller signalfigurer giver dig om skibet på figur 1 6. Figur 1 Figur

Læs mere

Egå sejlklub Duelighedsbevis. Vinteren 2016/ Aften aften. Søvejsregler Kapitel B Regler for styring og sejlads

Egå sejlklub Duelighedsbevis. Vinteren 2016/ Aften aften. Søvejsregler Kapitel B Regler for styring og sejlads Egå sejlklub Duelighedsbevis 5. Aften Vinteren 2016/17 5. aften Søvejsregler: af 7, 8 og nu 9-10 af 27, 28, 29 og nu 30-31 Folder Havets hovedveje Navigation Sikkerhed: Fra 3 gang Manglende Farvandsafmærkning

Læs mere

SØKORTRETTELSER 51-52

SØKORTRETTELSER 51-52 Kort & Matrikelstyrelsen 9. januar 2009 20. årgang SØKORTRETTELSER 51-52 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction no. 521-529 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Velkommen til Nykøbing Sj. Havn

Velkommen til Nykøbing Sj. Havn Velkommen til Nykøbing Sj. Havn Det ny havnekontor www.odsherredhavne.dk Gæstesejler i Nykøbing Sj. Havn Nykøbing Sj. Havn er et dejligt sted at overnatte. Havnen ligger tæt på byens gågade med mange restauranter

Læs mere

Storebæltsbroen (Østbroen)

Storebæltsbroen (Østbroen) Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 3-1-2017 Storebæltsbroen (Østbroen) Sidste opdateringer Tekst: 12-10-2016 Beliggenhed Forbinder Sprogø og Sjælland. 55 20,5'N 11 02,3'E - kort 143 Set fra N - fotograferet

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 8. juli årgang SØKORTRETTELSER 26 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN

Kort & Matrikelstyrelsen 8. juli årgang SØKORTRETTELSER 26 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN Kort & Matrikelstyrelsen 8. juli 2005 17. årgang SØKORTRETTELSER 26 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No. 206-213 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Efterretninger for Søfarende

Efterretninger for Søfarende Efterretninger for Søfarende Notices to Mariners, Denmark 11. december 2009 ISSN 0902-9060 EfS 50 125. årgang 1058-1078 Længden angives fra Greenwich meridian. Positioner angives i grader, minutter og

Læs mere

Bekendtgørelse om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri mv. i visse områder i danske farvande

Bekendtgørelse om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri mv. i visse områder i danske farvande Bekendtgørelse om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri mv. i visse områder i danske farvande Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 135 af 4. marts 2005 med bekendtgørelse om ændring nr. 480 af 1. juni

Læs mere

Sallingsundbroen. Skibsstødssikring af Sallingsundbroen

Sallingsundbroen. Skibsstødssikring af Sallingsundbroen Sallingsundbroen Skibsstødssikring af Sallingsundbroen Hvad er skibsstødssikring? Vejdirektoratet er i gang med at sikre Sallingsundbroen mod skibsstød. Hvad er skibsstød og skibsstødssikring? Vi kalder

Læs mere

Figur 1 Figur 2 Figur 3. Figur 4 Figur 5 Figur 6

Figur 1 Figur 2 Figur 3. Figur 4 Figur 5 Figur 6 NVN: Prøveopgave esvarelsestid for hele opgavesættet (5 sider): 30 minutter Marker med kryds for hver af figurerne, hvilke oplysninger de viste lys eller signalfigurer giver dig om skibet på figur 1 6.

Læs mere

Havneregulativ 6255 1385

Havneregulativ 6255 1385 Havneregulativ for Lohals Havn. Regulativet er gældende for hele havnens land- og søområde, som mod vandet er afgrænset af molerne, (herunder linien mellem moleenderne i lystbådehavnen og linien mellem

Læs mere

Oversigt over forsvarets skydepladser

Oversigt over forsvarets skydepladser Oversigt over forsvarets skydepladser Efterretninger for Søfarende 16. marts 2012 Bilag til EfS 1 2012 Hver skydeplads har en benævnelse, f.eks. EK D 371. Benævnelsen er anført i søkort i skydepladsens

Læs mere

Velkommen til Nykøbing Sj. Havn

Velkommen til Nykøbing Sj. Havn Velkommen til Nykøbing Sj. Havn www.odsherredhavne.dk Gæstesejler i Nykøbing Sj. Havn Nykøbing Sj. Havn er et dejligt sted at overnatte. Havnen ligger tæt på byens gågade med mange restauranter og butikker.

Læs mere

Egå sejlklub Duelighedsbevis 3. Aften Vinteren 2015/2016

Egå sejlklub Duelighedsbevis 3. Aften Vinteren 2015/2016 Egå sejlklub Duelighedsbevis 3. Aften Vinteren 2015/2016 3. Aften Repetition: Søvejsregler (1-3, 20-23 & 25) Søvejsregler: (4), 5, 6, 24 og 26 Navigation: Søkort med repetition og arbejde i søkort og opgave

Læs mere

Velkommen tilbage. Egå sejlklub Duelighedsbevis 7. Aften Vinteren 2015/

Velkommen tilbage. Egå sejlklub Duelighedsbevis 7. Aften Vinteren 2015/ Egå sejlklub Duelighedsbevis 7. Aften Vinteren 2015/16 Velkommen tilbage 7. Aften : af søvejsregler 13 (11) 16 (vigeregler) Gennemgang opgave 36-59 næsten alle af kurser, strøm, afdrift, misvisning og

Læs mere

SØKORTRETTELSER 17. Rettelse nr. / Correction no. 110-120. Søkortrettelser / Chart Corrections på / via www.kms.dk

SØKORTRETTELSER 17. Rettelse nr. / Correction no. 110-120. Søkortrettelser / Chart Corrections på / via www.kms.dk 7. maj 2010 22. årgang SØKORTRETTELSER 17 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction no. 110-120 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 61 110 188 116 103

Læs mere

Prøvekrav for speedbådsprøven

Prøvekrav for speedbådsprøven Prøvekrav for speedbådsprøven Teori Forskellige typer af både og fordele og ulemper ved de forskellige skrogformer i forhold til sødygtighed. Muligheder for placering af besætning. Forskellige former for

Læs mere

Oversigt over opgaver til DKS sæt 4

Oversigt over opgaver til DKS sæt 4 Oversigt over opgaver til DKS sæt 4 nr. fra og til kort nat vejr beregn signaler 1 Hornbæk Mölle 401 // 403 nat vinddrej strøm fyrkarakterer 2 Gilleleje Höganäs 401 // 403 nat vinddrej strøm fyrkarakterer

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 24. oktober årgang SØKORTRETTELSER 42 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN

Kort & Matrikelstyrelsen 24. oktober årgang SØKORTRETTELSER 42 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN Kort & Matrikelstyrelsen 24. oktober 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 42 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 267-270 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

let gør fart gennem vandet under 50 m i længde set mod dets styrbords side set mod dets bagbords side set ret for fra set agter fra

let gør fart gennem vandet under 50 m i længde set mod dets styrbords side set mod dets bagbords side set ret for fra set agter fra NVN: esvarelsestid for hele opgavesættet (5 sider): 30 minutter Marker med kryds for hver af figurerne, hvilke oplysninger de viste lys eller signalfigurer giver dig om skibet på figur 1 6. Figur 1 Figur

Læs mere

Yachtskippereksamen af 3. grad

Yachtskippereksamen af 3. grad NVN: esvarelsestid for hele opgavesættet (5 sider): 30 minutter Marker med kryds for hver af figurerne, hvilke oplysninger de viste lys eller signalfigurer giver dig om skibet på figur 1 6. Figur 1 Figur

Læs mere

SAMLET DRIFTSUDBUD 2012

SAMLET DRIFTSUDBUD 2012 Vejdirektoratet Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB-ME-KB) SAMLET DRIFTSUDBUD 2012 Mekaniske og elektriske installationer D&V af klapbroer (Vilsundbroen) April 2012 Mekaniske og elektriske installationer Side

Læs mere

Oversigt over forsvarets skydepladser

Oversigt over forsvarets skydepladser Oversigt over forsvarets skydepladser Bilag til Efterretninger for Søfarende 2. januar 2015 Bilag til EfS 1 2015 Hver skydeplads har en benævnelse, f.eks. EK D 371. Benævnelsen er anført i søkortene i

Læs mere

Studstrupværkets Havn

Studstrupværkets Havn Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 20-3-2017 Studstrupværkets Havn Sidste opdateringer Tekst: 13-6-2012 - Plan 1: 29-10-2010 Beliggenhed Kattegat, Århus Bugt, Kalø Vig 56 15,0'N 10 21,0'E - kort

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn: SØVEJSREGLER. b) Hvad vil du i skibet A foretage dig, så snart du får øje på lysene fra B?

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn: SØVEJSREGLER. b) Hvad vil du i skibet A foretage dig, så snart du får øje på lysene fra B? SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad.

Læs mere