POLITISK PROCES SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT"

Transkript

1

2 POLITISK PROCES SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget mødes med ledelsesgruppe 7.11 Udkast målsætning, resultatmål og skolepolitik i høring i MED og skolebestyrelser Børne- og Skoleudvalg primo december Eventuelt ekstraordinært udvalgsmøde før byrådsmøde. Politisk godkendelse af skolepolitik og kvalitetsrapport i december Fase 2 Nyt byråd orienteres i januar 2014 Herefter løbende orientering og dialog med udvalg

3 Beskrivelse af en fremrykket intensiveret lektiehjælp og beskrivelse af hvordan der sætte fokus på også at stimulere den faglige fordybelse. Beskrivelse af hvordan skolebiblioteket kan indgå i ressourceanvendelsen til lektiehjælp og faglig fordybelse. Beskrive mulighederne for styrkelse af forældreinddragelse og øget elevinddragelses Forudsætningerne i folkeskolereformen medfører at Lolland Kommune kan fastholde normeringen for lærere og pædagoger og skolerne skal tilrettelægge læring for eleverne så pædagogers kompetence udnyttes. KL og regeringens forudsætning om at lærerne gennemsnitlig skal undervise to klokketimer mere skal overholdes, idet det vil blive indregnet i skolernes ressourcetildeling. Skolerne skal udvikle undervisning som medfører at eleverne i større udstrækning indgår i undervisning fysisk ude af klasserummet. Dette skal ske i tæt samarbejde med musikskoler, kulturinstitutioner, arbejdsmarked og foreningsliv. DE KOMMUNALPOLITISKE FORVENTNINGER 12 PEJLEMÆRKER I 3

4 Beskrivelse af mulighederne for øget holddeling skal fremlægges, herunder holddeling som gennemføres på tværs af alderstrin. Beskrivelse af hvordan kost og bevægelse kan prioriteres, herunder hvordan det kan ske i samarbejde med foreningslivet. Beskrivelse af hvordan udskolingen kan indgå i yderligere samarbejde med gymnasier og erhvervsskoler, herunder mulighederne for udveksling af lærerressource på tværs af institutionerne. Aktiv inddragelse af frivillighedsområdet i strategi og proces allerede i de administrative arbejdsgrupper. Beskrivelse af muligheden for elevernes inddragelse i læringssituationen eksempelvis som formidlere mv. Mere fokus på målopfyldelse fremlægges for udvalget i november mødet. DE KOMMUNALPOLITISKE FORVENTNINGER 12 PEJLEMÆRKER II 4

5 Kommunalpolitiske beslutninger Bjarne Voigt Hansen Økonomi og styring Jesper Neumann I samarbejde med økonomigruppen Dokumentation Gertrud Petterson ARBEJDSGRUPPER Ledende koordination +bestyrelser, MED, elevråd Skoleledelse Annette Rasmussen Kompetenceudvikling Bjarne Voigt Hansen Skolens indhold Henrik Andreasen Den åbne skole Forældreinddragelse og elevindflydelse 5

6 Step Step Step Politikog strategidannelse Implementering Evaluering Opgave: Formulering af målsætninger og resultatmål Formål: At biddrage til politik- og strategidannelse Tidshorisont: Ca. 4 møder i efteråret 2013 Opgave: Formulering af indsatser og aktiviteter på baggrund af målsætninger og resultatmål Formål: At udarbejde og omsætten en implementerings-strategi Tidshorisont: Foråret 2014 Opgave: Evaluering af arbejdet med reformen Formål: At evaluere og dokumentere proces og resultater af skolereformen Tidshorisont: Skoleåret

7 Step Step Step Politikog strategidannelse Implementering Evaluering Opgave: Formulering af målsætninger og resultatmål Formål: At biddrage til politik- og strategidannelse Tidshorisont: Ca. 4 møder i efteråret 2013 Step 2.1 Step 2.2 Formulering af indsatser og aktiviteter på baggrund af målsætninger og resultatmål Formål: At udarbejde og omsætte en fælles implementeringsstrategi Tidshorisont: December Februar 2014 Implementeringsplan på skolerne Formål: At omsætte den fælles implementeringsstrategi til lokale udviklings- og handleplaner Tidshorisont: Januar - Maj 2014 Opgave: Evaluering af arbejdet med reformen Formål: At evaluere og dokumentere proces og resultater af skolereformen Tidshorisont: Skoleåret

8 STEP 2.2. Step 2.1 Step 2.2 Formulering af indsatser og aktiviteter på baggrund af målsætninger og resultatmål Formål: At udarbejde og omsætte en fælles implementeringsstrategi Tidshorisont: December Februar 2014 Indsatser Aktiviteter - eksempler Implementeringsplan på skolerne Formål: At omsætte den fælles implementeringsstrategi til lokale udviklings- og handleplaner Tidshorisont: Januar- Maj 2014 Evt. ekstra Indsatser Aktiviteter

9 Sikre involvering på skolen Forslag til ekstra indsatsområder Konkrete aktiviteter Fx Lokale arbejdsgrupper: Elever og ansatte inddrages Ideer Udvikling Medejerskab Lærere og pædagoger Elever Bestyrelse Forældre Lokalsamfund

10 SKOLEPOLITIK VERSION 1 - AFSÆT Tre klare nationale mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis. 10

11 1. En længere og mere varieret skoledag 2. Understøttende undervisning 3. Mere idræt, motion og bevægelse 4. Lektiehjælp 5. Bedre undervisning 6. Flere timer i dansk og matematik 7. Styrket fremmedsprog 8. Nye fag: Håndværk og design samt Madkundskab 9. Den åbne skole 10. En bedre udskoling 11. Få, klare mål for folkeskolen 12. Kompetenceudvikling 13. Bedre undervisningsmiljø og ro i klassen 14. Korps af læringskonsulenter 15. Styrket forældreindflydelse og øget elevinddragelse 16. Regelforenklinger MINISTERIETS OPERERER OGSÅ MED 16 HOVEDPUNKTER 11

12 SKOLEPOLITIK - AFSÆT LOLLAND KOMMUNES PLANSTRATEGI Bryd den negative sociale arv Så mange børn som muligt besidder grundlæggende færdigheder Investering i børn og unge anvend penge til pædagogisk indhold og faglig kvalitet Det skal ske ved 1. Et styrket normalområde 2. Mere kvalitet i tilbuddene 12

13 SKOLEPOLITIK - AFSÆT UDVALGETS POLITISKE PEJLEMÆRKER Forud for reformarbejdet i Lolland Kommune var der udpeget 12 politiske pejlemærker To var rammesættende for folkeskolereformen 1. Forudsætningerne i folkeskolereformen medfører at Lolland Kommune kan fastholde normeringen for lærere og pædagoger og skolerne skal tilrettelægge læring for eleverne så pædagogers kompetence udnyttes. 2. KL og regeringens forudsætning om at lærerne gennemsnitlig skal undervise to klokketimer mere skal overholdes, idet det vil blive indregnet i skolernes ressourcetildeling. 13

14 5 KOMMUNALPOLITISKE MÅLSÆTNINGER Skolen skal med udgangspunkt i en længere skoledag sikre udviklingen af varierende fysiske og faglige læringsmiljøer, der inspirerer til læring og udvikling hos alle elever. Skolen skal sikre helheden i barnets læring og livserfaring gennem forpligtende samarbejde med det omgivende samfund. Skolen skal med udgangspunkt i få klare mål for folkeskolen sikre, at alle elever er aktive deltagere i sociale og faglige fællesskaber således, at de motiveres til erhverv og fortsat uddannelse. Skole, forældre og børn skal gennem et forpligtende samarbejde skabe den tillid, trivsel og tryghed, der gør, at alle børn bliver så dygtige, de kan. Det enkelte barn skal sikres medindflydelse på sit skoleliv.

15 FOLKESKOLENS INDHOLD POLITISK MÅLSÆTNING - RESULTATMÅL Målsætning: Skolen skal med udgangspunkt i en længere skoledag, sikre udviklingen af varierende fysiske og faglige læringsmiljøer, der inspirerer til læring og udvikling hos alle elever. Resultatmål: Skoleafdelinger skal i skoleåret 14/15 have anvendt nye og alsidige læringsmiljøer, som kan påvirke eleverne med nye perspektiver og igangsætte væsentlige og personlige refleksioner, som gør dem uddannelsesparate. Mindst 80 % af eleverne skal i 2015/16 være gode til at læse og regne i de nationale test (nationalt mål) Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år. (nationalt mål) Andelen af elever med dårlige læseresultater i de nationale test skal reduceres år for år (nationalt mål) Der skal i skoleåret 2014/15 sættes mål for at elevernes trivsel øges. Flere børn skal opnå karakteren mindst 2 i dansk og matematik (nationalt mål) 15

16 FOLKESKOLENS INDHOLD - ÅBEN SKOLE POLITISK - MÅLSÆTNING - RESULTATMÅL Målsætning: Skolen skal sikre helheden i barnets læring og livserfaring gennem forpligtende samarbejde med det omgivende samfund. Resultatmål: Skolen er forpligtiget til at inddrage ekstern faglig ekspertise og kompetencer i undervisningen på alle klassetrin fra10 gange i 2014/15 til mindst 20 gange i 2016/17. I udskolingen indgår for den enkelte elev yderligere 4 uger om året med inddragelse af ekstern undervisning, således at eleverne kan opnå erfaringer og færdigheder der styrker deres mulighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse. Gennemføres forsøgsvis i 2014/15 med efterfølgende evaluering. Skolen er forpligtet til at inddrage foreninger samt musik- og billeskoler i elevernes læring 16

17 FOLKESKOLENS INDHOLD POLITISK MÅLSÆTNING - RESULTATMÅL Målsætning: Skolen skal med udgangspunkt i få klare mål for folkeskolen sikre, at alle elever er aktive deltagere i sociale og faglige fællesskaber således, at de motiveres til erhverv og fortsat uddannelse. Resultatmål: Lolland Kommunes skolevæsen skal i skoleåret 14/15 definere en evaluerings- og refleksionspraksis, som understøtter udarbejdelsen af kontrakter for individuelle læringsmål mellem den enkelte elev, lærere og forældre på alle årgange. Med afsæt i en systematisk evalueringspraksis på alle årgange, skal karakterne løftes til landsgennemsnittet inden for 3 år på den enkelte skole. Mindst 96 % af alle elever skal være inkluderet i almenundervisningen. Mindst 95% af elever i ungdomsuddannelserne er fortsat i uddannelse efter 9 måneder. 17

18 FOLKESKOLENS INDHOLD FORÆLDRE OG ELEVINDDRAGELSE POLITISK MÅLSÆTNING - RESULTATMÅL Målsætning: Skole, forældre og børn skal gennem et forpligtende samarbejde skabe den tillid, trivsel og tryghed, der gør, at alle børn bliver så dygtige, de kan. Resultatmål: Skoleafdelingen skal i skoleåret 2014/15 have oprettet afdelingsråd med repræsentation fra alle klasser på afdelingen. 18

19 FOLKESKOLENS INDHOLD FORÆLDRE OG ELEVINDDRAGELSE POLITISK MÅLSÆTNING - RESULTATMÅL Målsætning: Det enkelte barn skal sikres medindflydelse på sit skoleliv Resultatmål: For at sikre elevdemokrati og elevinddragelse skal eleverne i 2014/15 være med i planlægningen og evalueringen af undervisningen. 19

20 ØKONOMI I REFORM - EKSTRA UDGIFT = LÆNGERE OG VARIERET SKOLEDAG Timetal Ugentligt minimumstimetalsom kommunen skal tilbyde Obligatorisk ugentligt minimumstimetal for eleverne 0.-3.klasse 30 timer 28 timer 4.-6.klasse 33 timer 30 timer 7.-9.klasse 35 timer 33 timer 20

21 ØKONOMI FOLKESKOLEREFORM Hertil Bloktilskud er forøget ca. kr. 3,2 mio. årligt

22 INDRETNING LÆRINGSMILJØ OG ARBEJDSPLADS Af en samlet ramme på ialt 9,0 mio er afsat Disponeret: Undervisningsrum og læringsmiljøer udvalget har disponeret 4,0 mio. Forslag: Optimering arbejdspladser for medarbejdere kr. 5,0 mio. Skolelederne: SMAK-arkitekter Skolesektor og ledere: Aftalt dialog med MED, TR, AMR, DLF og BUPL over foråret

23 REFORM BETINGER NY STYRELSESVEDTÆGT Folketinget vedtog 20. december 2013 den nye folkeskolelov (lov 1640 af 26. december 2013). Blandt ændringer der har indflydelse på styrelsesvedtægt og skolebestyrelser er: Hver skoleafdeling skal repræsenteres i skolebestyrelsen. Forslag om etablering af afdelingsråd bemærk valg skal fortsat ske blandt alle forældre på skolen Der lægges vægt på den åbne skole med tættere kontakt til lokalsamfund samt erhvervs- og kulturliv. Repræsentation af erhvervsliv og ungdomsuddannelse Fremover er det kommunalbestyrelsen der vedtager regler for valg til skolebestyrelser Se styrelsesvedtægt

Folkeskolereform Kick-off. Lolland Kommune august 2013

Folkeskolereform Kick-off. Lolland Kommune august 2013 Folkeskolereform Kick-off Lolland Kommune august 2013 1 Kort velkomst v/ Bjarne Voigt Hansen De kommunalpolitiske forventninger v/ Hans-Erik Lund Rasmussen Rammesætning for arbejdet i arbejdsgrupperne

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen.

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Siden midten af 2013 er der i Tårnby Kommune, politisk og administrativt, blevet arbejdet intenst på at skabe rammerne for indholdet og implementeringen af Folkeskolereformen.

Læs mere

Folkeskolereformen 2013

Folkeskolereformen 2013 Program Oplæg om: - Folkeskolereformen - Hvad gør vi på Kragelundskolen? - SFO Skolebestyrelsen - valg Spørgsmål og debat - Valg til skolebestyrelsen - Kragelundskolen næste skoleår Folkeskolereformen

Læs mere

Institutions- og Skolecentret 21-08-2013

Institutions- og Skolecentret 21-08-2013 NOTAT Institutions- og Skolecentret 21-08-2013 Skolereformen i pixi-udgave Notatet giver svar på oftest stillede spørgsmål omkring den politiske aftale om et fagligt løft af folkeskolen Notatet er et supplement

Læs mere

Baggrund. Skolereformen træder i kraft fra skoleåret 2014/15

Baggrund. Skolereformen træder i kraft fra skoleåret 2014/15 Kommissorium. Opgaven: Proces og tidsplan for udarbejdelse af forslag til implementering af ny skolereform. Udarbejdet af /styregruppe Projektejer Børn og Uddannelsesudvalget Version Versionsbeskrivelse

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform 1. Gennemgang af forslag om ny skolestruktur i Køge Kommune 2. Gennemgang af hovedoverskrifterne i folkeskolereformen 3. Kommunal proces 4. Proces på

Læs mere

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Baggrund og indledning. Folkeskolereformen træder i kraft august 2014 og er den største og mest ambitiøse reform af folkeskolen i mange år. Det

Læs mere

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre Skolereformen i Greve - lad os sammen gøre en god skole bedre Dialogforum 12. maj 2014 De overordnede nationale mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Mindst 80% af

Læs mere

Der er tale om en stor omstillingsproces, som involverer mange kommunale aktører, og som kommunalbestyrelsen skal stå i spidsen for.

Der er tale om en stor omstillingsproces, som involverer mange kommunale aktører, og som kommunalbestyrelsen skal stå i spidsen for. En ny folkeskole 2 Forord Danmark har en god folkeskole, men den kan gøres bedre. Alle børn skal lære mere uanset social baggrund. Målet er ikke at gøre mere af det samme. Målet er at skabe en skole til

Læs mere

Information til forældre og elever

Information til forældre og elever Den bedste Den bedste skole skole for for vores børn vores Information til forældre og elever børnhvad betyder folkeskolereformen for skoledagen i Herning Kommune efter 1. august 2014 Hvad betyder folkeskolereformen

Læs mere

Skolereform 2014. En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds.

Skolereform 2014. En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds. Skolereform 2014 En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds. Med denne korte pjece får I først en kort indføring i den nye lov og derefter en kort beskrivelse af, hvordan vi her på skolen vægter at gå

Læs mere

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform Hyldgård 17-03-2014 Ny folkeskolereform Oplæg 23-05-2013 Skolerne er i fuld gang med at lave en masterplan for et nyt læringshus Undervisning i skole og leg i SFO Læring i undervisning og fritid Ny folkeskolereform

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Implementering af folkeskolereformen

Implementering af folkeskolereformen Drejebog Implementering af folkeskolereformen Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune 18. september 2013 Billeder: Colourbox.dk Indholdsfortegnelse Forord... 2 Tilrettelæggelse af arbejdet med

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Center for Undervisning

Center for Undervisning Center for Undervisning Indsatsområder, mål og rammer for folkeskolen i Faxe Kommune Folkeskolereformen Et fagligt løft af folkeskolen, vedtaget i december 2013 af et bredt udsnit af folketingets partier,

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Arbejdsgruppe 1`s forslag 3. udgave Den 11. oktober 2013 1 Stærkere fokus på elevernes læring Folkeskolens elever skal blive

Læs mere

Forberedelse af Ny Skolereform i Struer Kommune

Forberedelse af Ny Skolereform i Struer Kommune Forberedelse af Ny Skolereform i Struer Kommune 20. august 2013 1. Præsentation af hovedpunkter og forudsætninger for reform... 3 1.1 Den politiske del af skolereformen... 3 1.2 Folkeskolens faglige hovedudfordringer...

Læs mere

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune 1 Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Den samlede økonomi i reformen... 5 3. Ressourcetildelingsmodellerne...

Læs mere

Politikermøder august 2013. Velkommen

Politikermøder august 2013. Velkommen Politikermøder august 2013 Velkommen Nye rammer for lokal skolepolitik En sammenhængende skoledag med flere undervisningstimer og med understøttende undervisning Stærkere politisk målstyring Flere forskellige

Læs mere

1. klasse 28 timer Der indføres 1 lektion engelsk. Idræt forhøjes med 1 lektion om ugen. Musik forhøjes med 1 lektion om ugen.

1. klasse 28 timer Der indføres 1 lektion engelsk. Idræt forhøjes med 1 lektion om ugen. Musik forhøjes med 1 lektion om ugen. Folkeskolereform Regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti er blevet enige med de Konservative om at lade folkeskoleaftalens hovedelementer træde i kraft allerede i 2014. Nogle elementer træder først i kraft

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 27. februar 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Økonomi... 4 Mål, styringskæde og evalueringskultur... 8 Organisering af skolens dagligdag... 12 Personalesammensætning...

Læs mere

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

Drejebog Folkeskolereform. Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune?

Drejebog Folkeskolereform. Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune? Drejebog Folkeskolereform Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune? Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Rebild Kommune. Fremtidens Folkeskole på vej i Rebild Kommune Samtlige

Læs mere

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 FællesSkolen Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 Indhold En ny ramme for folkeskolen... 3 Folkeskolereformen generelt...

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere