Bilag om unge, der ikke fuldfører en ungdomsuddannelse (Restgruppen) 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag om unge, der ikke fuldfører en ungdomsuddannelse (Restgruppen) 1"

Transkript

1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon Fax Bilag om unge, der ikke fuldfører en ungdomsuddannelse (Restgruppen) 1 I. Generelt om restgruppen Gennem de seneste år har der været fokus på at nedbringe andelen af unge, der ikke gennemfører en studie- eller erhvervskompetencegivende ungdomsuddannelse ofte kaldet restgruppen. Hovedparten af alle unge begynder på en ungdomsuddannelse, men mange falder fra. Udfordringen er derfor især at få flere unge til at gennemføre den ungdomsuddannelse, de er startet på eller har skiftet til, så de ikke ender uden ungdomsuddannelse med vanskelige forudsætninger for beskæftigelse og fortsat uddannelse. Restgruppen består hovedsageligt af mænd, og den største del af restgruppen består af unge, der er faldet fra erhvervsuddannelserne. Nye resultater viser desuden, at andelen af unge, der hverken er under uddannelse eller i arbejdsstyrken, er forøget. I 1980 udgjorde de 6-7 pct. af en ungdomsårgang, men i 2002 udgjorde de pct. 2 a. Lovgivning og initiativer Der har gennem de seneste år været taget en række initiativer, der både lovgivningsmæssigt og institutionelt skulle nedbringe restgruppen. Både i grundskolen, i overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelser samt i de enkelte ungdomsuddannelser er der sket ændringer og taget initiativer, der skal medvirke til at øge antallet af unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse. Men initiativerne har ikke ført til en markant reduktion af restgruppen jf. fig.1. Følgende initiativer kan være med til at nedbringe restgruppen: Bedre introduktion til ungdomsuddannelserne. Bedre anvendelse af tilrettelæggelse i uddannelserne ud fra den enkeltes evner og muligheder. Tilbud om forældrekurser til udlændinge. Tidlig identificering af de frafaldstruede. Flere praktiske indgange til de erhvervsrettede uddannelser. Flere rigtige praktikpladser. Bedre socialt miljø på uddannelsesinstitutionerne. Udbygget kontaktlærerfunktion og mentorer til særligt udsatte unge mv. Lektiehjælp i dansk og regning. b. Uddannelsesprofil for en ungdomsårgang Figur 1 viser en fremskrivning af det forventede uddannelsesniveau. I 2003 var det i alt 19,8 pct. af en ungdomsårgang, der ikke havde gennemført en ungdomsuddannelse. Af disse vil dog 4 procent kommer videre og får en videregående uddannelse uden forudgående ungdomsuddannelse, fx via erhvervs- 1 Arbejdspapiret er udarbejdet af Sekretariatet for ministerudvalget for Danmark i den globale økonomi. Papirerne er sendt til Globaliseringsrådet som faktuel baggrund for Globaliseringsrådets diskussioner. Globaliseringsrådet kan ikke tages til indtægt for arbejdspapirerne. 2 Unge i tal og tekst s. 48. Ungdomsforskning årg. 3 nr. 3 og s. 31 og s. 43 1

2 arbejde og enkeltfags hf. Det betyder, at den gruppe, der ikke opnår en kompetencegivende uddannelse ( restgruppen) er på 15,7 pct.. Heraf vil 5,2 pct. aldrig komme i gang med en ungdomsuddannelse. 14,6 pct. vil på et tidspunkt komme i gang med en ungdomsuddannelse, men falder fra uden at begynde på en ny uddannelse. Fig. 1. Uddannelsesprofil for årgang 1990 til Ungdomsuddannelsesniveau alle Alle Ungdomsuddannelsesniveau Med ungdomsuddannelse 77,0 81,5 82,8 80,6 79,5 80,3 Heraf med: Gymnasial uddannelse 38,3 40,8 41,0 41,5 42,8 43,3 Erhvervsfaglige uddannelser 26,8 27,7 29,9 28,3 26,4 25,8 Begge kompetencer 11,8 13,0 12,0 10,8 10,3 11,2 Uden ungdomsuddannelse 23,0 18,5 17,1 19,4 20,6 19,8 Heraf med: Grundskole 6,7 7,0 4,1 5,0 5,5 5,2 Afbrudt gymnasial uddannelse 2,8 3,0 2,7 3,1 2,7 2,4 Afbrudt erhvervsfaglig uddannelse 13,5 8,5 10,3 11,3 12,4 12,2 Ungdomsuddannelsesniveau i alt Kilde: UNI-C Statistik & Analyse Der var været en mindre stigning i andelen af unge, der opnår en ungdomsuddannelse i perioden , selv om andelen er faldet i de sidste 4 år. I 2003 var det således 19,8 pct., der ikke havde en kompetencegivende ungdomsuddannelse; til sammenligning var det i pct. af en ungdomsårgang. Der er således generelt tale om en positiv udvikling gennem 1990 erne og frem til På den anden side var andelen af en ungdomsårgang, der opnåede en erhvervskompetencegivende uddannelse i 2003 kun på 75 pct., hvor andelen i 2000 var 79,5 pct. Af den andel, som aldrig opnår en ungdomsuddannelse, vil langt de fleste komme fra en afbrudt erhvervsuddannelse. Det er karakteristisk, at 83,4 pct. af kvinderne gennemfører en kompetencegivende ungdomsuddannelse, mens kun 77,2 pct. af mændene gennemfører. Af den andel, som aldrig opnår en ungdomsuddannelse, vil flere mænd komme fra en afbrudt erhvervsuddannelse end kvinder det gælder for henholdsvis 14,9 pct. af mændene mod 9,5 pct. af kvinderne. Andelen der kommer fra en afbrudt gymnasial uddannelse adskiller sig kun ganske lidt fra hinanden. Den uddannelsesmæssige restgruppe er endvidere kendetegnet ved, at der er en overrepræsentation af indvandrere/efterkommere. 32 pct. af gruppen indvandrere/efterkommere fuldfører ikke en ungdomsuddannelse 3. c. International sammenligning Som det ses af figur 2 er der af de sammenlignelige lande 18 lande, der har en større andel af unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse. Det danske niveau ligger på EU-gennemsnittet, hvor de øvrige nordiske lande og flere central-europæiske lande placerer sig bedre. I Norge, som er det førende land, er der 17 pct. flere, der fuldfører en ungdomsuddannelse. 3 Udlændinges vej gennem uddannelsessystemet, Tænketanken om udfordringer for integrationsindsatsen i Danmark, juni Tallet på 32 pct. kan IKKE sammenlignes med tal fra profilmodellen, som angivet ovenfor. Profilmodellen inkluderer ikke etnicitet. 2

3 Som nævnt starter de fleste danske unge på en ungdomsuddannelse, men mange falder fra. Det er i øvrigt et generelt træk internationalt, at frafaldet i de erhvervsrettede uddannelser er meget større end i de studieforberedende ungdomsuddannelser. Det hører med til billedet, at unge i Danmark afslutter deres uddannelse sent. Det gælder også for unge, der afslutter en erhvervsuddannelse. På erhvervsuddannelserne er gennemsnitsalderen således 22 år og på social- og sundhedsuddannelserne over 30 år. Der er således i Danmark en del af del unge, der først bliver færdige/kommer i gang med en kompetencegivende uddannelse efter år. Af den grund bliver Danmarks andel af fuldførte større, når de unge, der er over 24-årige medregnes. Fig. 2 Andel af årige der har gennemført en ungdomsuddannelse (2004) Procent Norge Slovakiet Tjekkiet Slovenien Polen Sverige Litaun Irland Finland Ungarn Estland Belgien Cypern Frankrig Letland UK Danmark Bulgarien Tyskland Italien Spanien Portugal Malta EU 25 Kilde: Labour Force Survey, 2004 II. Profil af restgruppen Det er vanskeligt at få et helt præcist billede af, hvilke unge i restgruppen der kan betegnes som udsatte unge. Det hænger bl.a. sammen med de unges store mobilitet såvel i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet og mellem uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet 4. Især læsefærdigheder og den unges faglige selvvurdering har betydning for gennemførelse af en uddannelse 5. Begge dele er i høj grad et resultat af faktorer i skolemiljøet samt den prægning, der kommer fra hjemmet. Dette betyder ikke, at alle unge i restgruppen har ringe læsefærdigheder, men at læsefærdigheder og faglig selvvurdering er de mest signifikante forklaringsvariable. 6 Derudover er restgruppen kendetegnet ved, at de over en bred kam har lavere gennemsnit end de øvrige unge på faktorerne: familiebaggrund, forældres socioøkonomiske status og kulturdeltagelse, selvtillid, konkurrenceorientering, relationer til lærerne, uro i klassen mv. Men de adskiller sig ikke gennemsnit- 4 Illeris, K.: Ungdom, identitet og uddannelse s , Hansen, Erik Jørgen: Uddannelsessystemerne i sociologisk perspektiv. 2002, s, 148ff. 5 Dines Andersen: 4 år efter grundskolen. 19-årige om valg og veje i ungdomsuddannelser. AKF/SFI, maj Undersøgelsen baserer sig på den gruppe unge, der deltog i PISA-undersøgelsen i 2000, så der er tale om en den såkaldte PISA-Longitunal database. 6 En nylig norsk undersøgelse af unge i videregående oplæring peger på 2 forhold, der øger frafaldsrisiko: 1) svag baggrund fra hjemmet 2) lav tilpasning til skolen. Stayere, sluttere og returnerte NIFU, april

4 ligt med hensyn til relationer til kammerater i skolen og forældrehjælp til skolearbejdet eller i forhold til graden af samarbejdsorientering. Fig. 3. Effekter på uddannelsesmæssig status i 19-årsalderen Faktorer i skolemiljøet (fx i forhold til lærere og kammerater, uro i timerne, hjælp fra lærer når der var behov for det) Forhold i familien (fx forældres uddannelse og erhverv, samtale med forældre, kulturelle goder i familien) Faglige kvalifikationer (læsescore) Selvopfattelse (fx selvtillid, forventninger til eget potentiale, faglig selvvurdering, samarbejds- og konkurrenceorientering i undervisning) Uddannelsesmæssig status i 19-årsalderen Kilde: Dines Andersen: 4 år efter grundskolen, København. AKF, s. 48 Selv om der er visse fællestræk hos de udsatte unge, ligner unge i restgruppen ikke hinanden på alle punkter, og gruppen kan derfor ikke beskrives ud fra de faktorer, der gennemsnitligt har størst betydning for de unges placering. Bag gennemsnitsbetragtninger findes mønstre og klynger, som er væsentlige for at forstå årsagerne til mangel på uddannelse. Ud fra denne tilgang kan de unge beskrives ud fra deres personlige og sociale profiler ved hjælp af fire kategorier 7 : A. De opgivende er kendetegnet ved meget dårlige erfaringer fra grundskolen. De er blevet mobbet, har få venner, flere skole- og bopælsskift og ustabil familiebaggrund samt manglende opbakning. B. De praktiske var glade for kammeratskabet i skolen og frikvartererne. Skolegangen var ikke vigtig, så de forsøgte at slippe så let som muligt. De havde et godt forhold til flere lærere og deres efterskole. Baggrunden er typisk ikke skole- og uddannelsesorienteret, men de har et udmærket forhold til hjemmet. De kan lide at klare sig selv og får - inden for rammer - lov til det. C. De vedholdende havde det svært i grundskolen. De blev mobbet og havde få venskaber. Ofte er det de stille piger, der har en vis succes med det boglige, men stiller store krav til sig selv. De 7 Hvorfor gik det galt?, Arbejdspapir nr. 6 Vidensopsamling om social arv, 2003, AKF. s

5 har ofte haft flere skole- og bopælsskift og ustabile familieforhold i en periode, men de har alligevel formået at få en vis stabilitet. D. De flakkende klarer sig godt fagligt i skolen, har en forholdsmæssig stabil familiebaggrund, og deres forældre har ofte en fagligt orienteret uddannelse. De nød efterskolen og vil gerne dyrke de kreative fag. De har måske i en periode i livet mistet fodfæstet, og de mangler måske at få lidt styr på nogle personlige forhold - de flakker om i udkanten af uddannelsessystemet. Der er dog ikke viden om størrelsesforholdet mellem de 4 grupper. 8 IV. Indvandrere og efterkommere. I rapporten om udlændinge i ungdomsuddannelserne 9 listes en række barrierer - før og under påbegyndelsen af uddannelsen - for, at især unge indvandrere/efterkommere gennemfører en erhvervsuddannelse. Undersøgelsesresultaterne viser, at problemer med at honorere de faglige krav er en væsentlig forklaring. Dette bunder i al væsentlighed i manglende danskkundskaber. Desuden påvirker det muligheden for at få en praktikplads, jf. figur 4. Rapporten opstiller også gruppen af indvandrere og efterkommere på erhvervsuddannelserne i 4 kategorier, som bl.a. relateres til familiens forudsætninger og den unges frafald, jf. tabel Det ses, at der er forskel på årsagerne til frafald blandt de fire grupper af udenlandske elever på erhvervsskolerne, fordi de unges forudsætninger, herunder ikke mindst familiebaggrund, er forskellige. De forskellige barrierer, der kendetegner de unge, betyder, at valg af løsninger i høj grad vil variere. Fig. 4. Barrierer for unge udlændinges erhvervsuddannelse Barrierer før erhvervsuddannelserne Forældrenes manglende mulighed for at støtte deres børns danskkundskaber eller give lektiehjælp Uro i hjemmet Dårlige danskkundskaber Dårlige faglige kundskaber Mangel på danske sociale netværk til at inspirere til alsidige uddannelsesvalg Manglende kendskab i det etniske netværk til uddannelsessystemet og dets krav Barrierer på erhvervsskolerne Forkerte forventninger til uddannelsen Problemer med det faglige niveau Problemer med sproglige nuancer Problemer med selvstændighedskrævende arbejdsformer Manglende socialt og fagligt netværk på tværs af etniske grupper Manglende tilknytning til uddannelsesstedet og klassekammeraterne Læreres og vejlederes manglende forståelse for udlændinges særlige uddannelsesproblemer Barrierer i forhold til praktik og beskæftigelse Virksomhedernes forventninger til udlændinge Problemer med at formulere praktikplads- og jobansøgninger Manglende netværksforbindelser til virksomheder Manglende viden om omgangsformer på virksomhederne Kilde: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration (januar 2005): Udlændinge på ungdomsuddannelserne frafald og faglige kundskaber, s Hvorfor gik det galt? s Unge i tal og tekst s. 48. Ungdomsforskning årg. 3 nr. 3 og Her angives, at opdelingen baserer sig på 49 interviews af unge mellem år. Af disse gik 60 pct. på produktionsskole eller anden ikke-kompetencegivende uddannelse, 24 pct. var i arbejde og 16 pct. arbejdsløse, sygemeldte eller på barselsorlov. Illeris, K. m.fl. Ungdom, identitet og uddannelse. S Udlændinge på ungdomsuddannelserne frafald og faglige kundskaber. Tænketanken om udfordringer for integrationsindsatsen i Danmark. Januar Udlændinge på ungdomsuddannelserne frafald og faglige kundskaber. Tænketanken om udfordringer for integrationsindsatsen i Danmark. Januar

6 Fig. 5. Forskelle mellem de fire grupper af unge udlændinge Familiebaggrund Netværk og relationer Oplevelse af forskelsbehandling og intolerance Arbejdsformer Frafald De isolerede De fortrængende De Selvbevidste De veltilpassede Forældrene er ofte på Forældrene er ofte ufaglærte, Forældrene har ofte fast Forældrene er relativt overførselsindkomst og og faderen har arbejde og er trygge ved velintegrerede i det har svag kontakt til det typisk været selvstændig i det danske samfund. danske samfund og danske samfund. Den en periode. Den unge er Familien har en vis uddannelsestradition, accepterer de unges unge opretholder en ofte blandt de ældste i en eller tilvalg af dansk kultur. stærk opdeling mellem stor søskendeflok og tæt der er ældre uddannede Forældrene inddrages familie- og ungdomsliv knyttet til familien, hvis søskende. Familiens dog meget lidt i uddannelsesvalget forventninger forsøges livsstil og forventninger Har ringe dansk netværk og har svært ved at få kontakt med danskere. Arbejder typisk i gruppe med andre unge udlændinge Dette opleves som forventelig diskrimination (føler sig ofte forfulgt) Har svært ved selvstændighedskrævende arbejde og foretrækker lærerstyret undervisning Frafald bunder i basale faglige og sproglige problemer, et højt fravær, social isolation samt en manglende praktikplads tilfredsstillet Har dansk netværk på uddannelsesinstitutionen, men ikke i privatsfæren. Arbejder ofte i gruppe med danske unge Dette opleves som uforståeligt og som et individuelt nederlag Trives bedst med tydelige rammer og krav til deres faglige præstationer Frafald bunder i visse sproglige problemer, som går ud over de faglige kundskaber, i et svagt dansk netværk og problemer med at skaffe en praktikplads mødes med kritik Har stærkt etnisk netværk, men omgås udvalgte danskere. Arbejder alene eller i gruppe med unge, der respekterer deres anderledeshed Dette opleves som en kollektiv krænkelse Er glade for perioder med projektorienteret og selvstændighedskrævende arbejde Frafald bunder i et svagt dansk netværk, i problemer med visse sproglige nuancer samt i praktikpladsproblemer, fejlvalg og manglende fleksibilitet i fht. at udøve religion Har godt dansk netværk i og uden for uddannelsesinstitutionen. Arbejder alene eller i gruppe med danske unge Dette opleves som overraskende og medfører undren (men også en grad af forståelse for, at det kan forekomme) Er fortrolige med længere perioder med selvstændigt og projektorienteret arbejde Gode danskkundskaber og sociale kompetencer modvirker ofte frafald. Frafald bunder oftest i praktikpladsproblemer eller fejlvalg Kilde: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration (januar 2005): Udlændinge på ungdomsuddannelserne frafald og faglige kundskaber, s. 21 For eventuelle faktuelle spørgsmål: Undervisningskonsulent Niels Glahn, Undervisningsministeriet, telefon

Hvor gik det galt? Indhold. af Ulla Højmark Jensen og Torben Pilegaard Jensen, AKF. Arbejdspapir 6 Vidensopsamlingen om social arv 2003

Hvor gik det galt? Indhold. af Ulla Højmark Jensen og Torben Pilegaard Jensen, AKF. Arbejdspapir 6 Vidensopsamlingen om social arv 2003 Hvor gik det galt? Hvem er de unge, der ikke har en ungdomsuddannelse, og hvilke muligheder og barrierer er der for, at de kan komme i uddannelse eller få en stabil tilknytning til arbejdsmarkedet? af

Læs mere

Desk research af danske studier om restgruppen

Desk research af danske studier om restgruppen Desk research af danske studier om restgruppen Rådet for Ungdomsuddannelser, Undervisningsministeriet Afrapportering 12. juni 2015 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN

Læs mere

Bilag om De erhvervsrettede ungdomsuddannelser i tal 1

Bilag om De erhvervsrettede ungdomsuddannelser i tal 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om De erhvervsrettede ungdomsuddannelser i tal 1 I dette

Læs mere

Elever på erhvervsuddannelserne

Elever på erhvervsuddannelserne 6 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Elever på erhvervsuddannelserne 1.1 Indledning og sammenfatning... side 33 1.2 Erhvervsuddannelserne - et overblik... side 34 1.3 Nye elevers almene kvalifikationer... side 4

Læs mere

KØN, ETNICITET OG BARRIERER FOR INTEGRATION. Fokus på uddannelse, arbejde og foreningsliv KAREN MARGRETHE DAHL / VIBEKE JAKOBSEN 05:01

KØN, ETNICITET OG BARRIERER FOR INTEGRATION. Fokus på uddannelse, arbejde og foreningsliv KAREN MARGRETHE DAHL / VIBEKE JAKOBSEN 05:01 KØN, ETNICITET OG BARRIERER FOR INTEGRATION Fokus på uddannelse, arbejde og foreningsliv KAREN MARGRETHE DAHL / VIBEKE JAKOBSEN 05:01 KØN, ETNICITET OG BARRIERER FOR INTEGRATION Fokus på uddannelse, arbejde

Læs mere

Unge ledige i Københavns Kommune

Unge ledige i Københavns Kommune Unge ledige i Københavns Kommune En analyse af unge ledige uden uddannelse December 2007 Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og anbefalinger...3 1.1 Anbefalinger...4 2. Indledning og metode...7 2.1

Læs mere

Vidensopsamling. ledige unge under 30 år. eksisterende viden om. Januar 2011

Vidensopsamling. ledige unge under 30 år. eksisterende viden om. Januar 2011 Januar 2011 Vidensopsamling eksisterende viden om ledige unge under 30 år Beskæftigelsesregionerne Hovedstaden & Sjælland, Nordjylland, Midtjylland og Syddanmark Vidensopsamling Eksisterende viden om ledige

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Mangfoldige Sundhedsuddannelser

Mangfoldige Sundhedsuddannelser Mangfoldige Sundhedsuddannelser Maj 2004 Arbejdsliv Teknologisk Institut, Arbejdsliv Postboks 141 2630 Taastrup Tlf.: 7220 2620 Fax: 7220 2621 E-mail: arbejdsliv@teknologisk.dk ISBN: 87-90489-58-6 \\fildmwta\dmw_docs\1173413\441672_endelig

Læs mere

"Alle unge vil gerne have et godt liv"

Alle unge vil gerne have et godt liv Unge uden job og uddannelse i hovedstadsregionen Region Hovedstaden "Alle unge vil gerne have et godt liv" Sammenfatning af hovedanalyse om unge uden job og uddannelse i hovedstadsregionen Unge uden job

Læs mere

Niende klasse og hvad så?

Niende klasse og hvad så? Mette Pless og Noemi Katznelson Niende klasse og hvad så? - en midtvejsrapport om unges uddannelsesvalg og overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse og arbejde Center for Ungdomsforskning 2005 Forord

Læs mere

Mønsterbrydere på uddannelsesområdet bedre match mellem potentiale og uddannelse

Mønsterbrydere på uddannelsesområdet bedre match mellem potentiale og uddannelse Mønsterbrydere på uddannelsesområdet bedre match mellem potentiale og uddannelse Mønsterbrydere på uddannelsesområdet bedre match mellem potentiale og uddannelse Forfattere: chefkonsulent Jóannes J. Gaard

Læs mere

20 udfordringer til dansk uddannelsespolitik

20 udfordringer til dansk uddannelsespolitik 20 udfordringer til dansk uddannelsespolitik INDHOLD INDLEDNING SPOT PÅ HULLERNE I UDDANNELSESSYSTEMET BEHOV FOR LØFT AF KVALIFIKATIONER 1. Restgruppen vokser 2. Folkeskolen svigter de basale færdigheder

Læs mere

IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE & ARBEJDSMARKEDET

IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE & ARBEJDSMARKEDET IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE & ARBEJDSMARKEDET September 212 IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE & ARBEJDSMARKEDET Dansk Arbejdsgiverforening Ansvarsh. red. Berit Toft Fihl Grafisk produktion: DA Forlag Tryk: DA Forlag

Læs mere

Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF

Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Et ungdomssociologisk studie Martha Nina Ozmec & Niels-Henrik M. Hansen Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Et ungdomssociologisk

Læs mere

Erhvervsuddannelserne i en frafaldstid

Erhvervsuddannelserne i en frafaldstid Erhvervsuddannelserne i en frafaldstid - når erhvervsuddannelserne både skal tage højde for samfundets og elevernes udvikling Anette Bisgaard-Frantzen Petersen, Henrik Hastrup, Rene Holm Andersen & Sanne

Læs mere

Unge indvandrere uden for arbejdsstyrken i Københavns Kommune

Unge indvandrere uden for arbejdsstyrken i Københavns Kommune Unge indvandrere uden for arbejdsstyrken i Københavns Kommune Marts 2006 Sanne Ipsen, Ane Kolstrup og Henning Hansen CASA Unge indvandrere uden for arbejdsstyrken i Københavns Kommune Marts 2006 Sanne

Læs mere

EFFEKTANALYSE ERHVERVSGRUND- UDDANNELSEN

EFFEKTANALYSE ERHVERVSGRUND- UDDANNELSEN Til KL og Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato Juni 2012 EFFEKTANALYSE ERHVERVSGRUND- UDDANNELSEN INDHOLD 1. Indledning 1 2. Hovedkonklusioner 3 3. Hvem er egu-eleverne? 5 3.1

Læs mere

Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 2015

Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 2015 Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 215 Kapitel 1 1 Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 215 Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 215 I tabeller

Læs mere

Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser. Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem

Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser. Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater...3 1.1 Samlet set...3

Læs mere

De danske Produktionsskoler - en introduktion

De danske Produktionsskoler - en introduktion De danske Produktionsskoler Indhold 3 Forord 4 Alle unge i uddannelse eller arbejde 5 De danske produktionsskoler 7 Målgruppen 10 Hvad er en produktionsskole? 12 Samarbejde og samspil med det omgivende

Læs mere

Integrationsforskningen i Danmark

Integrationsforskningen i Danmark Integrationsforskningen i Danmark 1980-2002 MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTEGRATION OKTOBER 2002 Integrationsforskningen i Danmark 1980-2002 Udgiver: Redaktion: Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Fra frafald til fastholdelse på EUDuddannelserne

Fra frafald til fastholdelse på EUDuddannelserne Fra frafald til fastholdelse på EUDuddannelserne - med særlig fokus på minoritetsunge Bjarne Togsverd Studienummer: 110152 Vejleder: Solveig Brander Eksamen: juni 2007 JCVU Modul: Vejledning og samfund

Læs mere

Christophe Kolodziejczyk & Hans Hummelgaard. Indvandreres og efterkommeres vej gennem de erhvervsfaglige uddannelser

Christophe Kolodziejczyk & Hans Hummelgaard. Indvandreres og efterkommeres vej gennem de erhvervsfaglige uddannelser Christophe Kolodziejczyk & Hans Hummelgaard Indvandreres og efterkommeres vej gennem de erhvervsfaglige uddannelser Publikationen Indvandreres og efterkommeres vej gennem de erhvervsfaglige uddannelser

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Naalakkersuisuts uddannelsesstrategi 2014 Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling, april 2014 LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Forord Uddannelsespolitisk er børn og unge den vigtigste

Læs mere

de frafaldstruede unge og deres uddannelsesrejse

de frafaldstruede unge og deres uddannelsesrejse Parat til uddannelse? de frafaldstruede unge og deres uddannelsesrejse DEA 2011 1 Indhold DEL 1 Centrale tal om de unges uddannelsesvalg og frafald DEL 2 De unge frafaldstruede historier og indsigter DEL

Læs mere

Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed

Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed Undervisningsministeriet 2010 Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 12 2010

Læs mere

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger Uddrag af rapporten Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet - Værdier, interesser og holdninger Hvem vælger hvad? Unge, der vælger EUD, ser uddannelsen som middel til at komme ud på arbejdsmarkedet

Læs mere

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN EN UNDERSØGELSE AF EFFEKTEN AF TIDLIGE ERHVERVSERFARINGER PÅ UDDANNELSE, BESKÆFTIGELSE OG KRIMINALITET BLANDT UNGE FORENINGEN NYDANSKER SANKT PEDERS STRÆDE 28C, 4. SAL 1453 KØBENHAVN

Læs mere