1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument"

Transkript

1 NOTAT ØDC Økonomistyring Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget har ansvaret for beskæftigelsesindsatsen overfor borgere, der står uden for arbejdsmarkedet eller har en nedsat arbejdsevne. Det gælder borgere, der modtager a- dagpenge, kontanthjælp, sygedagpenge og ledighedsydelse mm. Udvalget har også ansvar for opgaver i relation til virksomhederne, f.eks. placering af borgere i virksomhedspraktik, løntilskud samt samarbejde med virksomheder om at bringe sygemeldte medarbejdere tilbage til arbejde. Derudover har Arbejdsmarkedsudvalget ansvaret for etablering af fleksjob, revalidering og andre beskæftigelsesfremmende aktiviteter. Som noget nyt har Arbejdsmarkedsudvalget fra fået ansvaret for indstilling og tilkendelse af førtidspension. Sidst indgår ydelser på integrationsområdet, hvor flygtninge og indvandrere tilbydes et treårigt introduktionsprogram, hvor bl.a. danskundervisning på kommunens Sprogcenter indgår. Økonomisk oversigt Tabel 1.1: Økonomisk oversigt for Arbejdsmarkedsudvalget Udvalg (Netto mio. kr.) Opr. budget Arbejdsmarked og beskæftigelse 621,9 594,0 593,9 593,9 593,9 : Serviceudgifter 7,3 6,7 6,6 6,7 6,7 Overførsler 474,4 458,6 458,6 458,5 458,5 - Forsikrede ledige 140,2 128,8 128,8 128,8 128,8 er angivet i -prisniveau, mens budgetforslag er angivet i 2015-prisniveau. Udfordringer og aktuelle problemstillinger Der vedtages og gennemføres i disse år flere store reformer på arbejdsmarkedet. Reformerne omhandler i kontanthjælpsområdet og sygedagpengeområdet. Derudover er der store reformer på vej i forhold til forsikrede ledige og hele det økonomiske grundlag for indsatsen via statsrefusioner. Reformerne betyder ændringer i ydelserne til borgerne, sagsbehandlingen i jobcenteret og selve aktiveringsindsatsen. Ændringerne medfører også, at de nuværende regler og rutiner på hele beskæftigelsesområdet ændres betydeligt. Så store forandringer kræver fokus på forandringsledelse, udvikling af nye arbejdsgange, omlægning af IT-understøttelse og kompetenceudvikling af medarbejderne. Ændringerne som følge af reformerne bliver derved en stor udfordring for beskæftigelsesområdet i Kontanthjælpsreformen trådte i kraft den 1.1. og har medført store ændringer i borgernes forsørgelse, aktiveringsindsats og sagsbehandling. Reformen stiller større krav til koordineret sagsbehandling i forhold til kommunens tværfaglige indsats mellem forskellige fagområder. I forhold til unge skal der nu være langt mere fokus på at indsatsen munder ud i ordinær uddannelse og at borgerens plan skal pege i den retning. Sidst har reformen indført nyttejobs, hvor borgere for kontanthjælp skal udføre forefaldende nyttigt arbejde i Høje-Taastrup Kommune. Der er fokus på at udvikle disse nyttejobs, så alle kommunens fagområder er en del af nyttejobord- Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. klausfi /14 14/8491

2 ningen og at der er beskrevet klare grænser for grænsen mellem borgere i nyttejob og fastansatte. Sygedagpengereform trådte i kraft den 1. juli og medfører en række væsentlige ændringer i indsatsen for sygemeldte. For det første afskaffes varighedsbegrænsingen for sygedagpenge på 52 uger. Til gengæld indføres en tidlig visitation, der efter 5 måneder skal tage stilling til om borgeren opfylder betingelserne for at forlænge sygedagpengene. Opfylder borgeren ikke betingelserne for forlængelse skal borgeren deltage i et såkaldt jobafklaringsforløb. Forløbet minder på mange områder om ressourceforløb som iværksættes gennem kommunens tværfaglige rehabiliteringsteam. Reformen stiller krav om: tættere samarbejde mellem ydelsesudbetaling og jobcenter i forhold til opfølgning på borgere der forventes raskmeldt inden for 8 uger styrket sagsbehandling omkring den tidlige indsats, så der kan tages stilling til forlængelse efter 5 måneder længerevarende jobafklaringsforløb, når borgerens sygemelding ikke kan omfattes af de almindelige forlængelsesregler på sygedagpenge Tværgående samarbejde, ressourceforløb og rehabilitering. De seneste større reformer på beskæftigelsesområdet har stillet krav om en mere smidig, samarbejdende og koordineret kommunal forvaltning, så borgeren ikke skal løbe spidsrod mellem forskellige kommunale fagområder. Dette er også et fokusområde for Høje-Taastrup Kommune, hvor der i forhold til målgrupperne for ressourceforløb, uddannelse til unge og hjerneskadede er et stigende behov for koordineret sagsbehandling. Beskæftigelsesreform, reform af statsrefusionssystemet og budgetanalyse. Der er indgået en politisk aftale i juni om en beskæftigelsesreform for forsikrede ledige der knyttes sammen med en reform af hele statsrefusionssystemet. Aftalen er inspireret af Carsten Koch udvalgets arbejde og forventes markant at ændre aktiveringssystemet. Særligt ønskes der er en langt mere individuel indsats, hvor mere ansvar placeres hos den enkelte ledige. Samtidig fjerner reformen statsrefusion for en række aktiveringstyper, så det alene bliver aktiveringstilbuddets relevans og jobeffekt der bliver afgørende. Administrationen har i foråret udarbejdet en budgetanalyse, der sammenligner Høje-Taastrup Kommunes beskæftigelsesindsats med andre kommuner. Analysen viser, at Høje-Taastrup Kommune har lave aktiveringsudgifter og lave administrationsudgifter til sagsbehandlere, jobkonsulenter mm. Konklusionen er, at Høje- Taastrup Kommune har et større overskud på beskæftigelsesindsatsen. På den baggrund udarbejder administrationen en businesscase, der belyser hvordan Høje-Taastrup Kommune kan styrke beskæftigelsesindsatsen og klargøre Høje-Taastrup Kommune til reform af beskæftigelsesindsatsen. Mål Beskæftigelsesministeren har for 2015 fastsat fire målsætninger for beskæftigelsesindsatsen. Flere unge skal have en uddannelse Borgere på langvarig offentlig forsørgelse skal have en sammenhængende indsats Langtidsledigheden skal bekæmpes En tættere kontakt og styrket dialog med virksomhederne Målene fremgår af Høje-Taastrup Kommunes Beskæftigelsesplan 2015, der godkendes af Byrådet i oktober efter budgetvedtagelsen. Heri indgå en beskrivelse af hvordan målene forventes opnået samt en beskrivelse af de konkrete måleniveauer. Den løbende opfølgning på målene behandles af Arbejdsmarkedsudvalget, som hvert kvartal får en status på målopfyldelsen. Økonomisk oversigt på politikområde Arbejdsmarked og beskæftigelse er primært baseret på prognoser om udvikling i ledighed og lign., dvs. budgettet er aktivitetsbaseret og udarbejdet på baggrund af en gennemsnitspris på de forskellige forsørgelsesydelser og et forventet antal bor- 2

3 gere. En mindre del af budgettet er dannet med udgangspunkt i det oprindelige budget tillagt pris- og lønudvikling mm. Tabel 1.2: Økonomisk oversigt for politikområde Arbejdsmarked og beskæftigelse fordelt på aktivitetsområde (Netto mio. kr.) Opr. budget Forsørgelsesydelser 575,2 538,3 538,3 538,3 538,3 Aktivering og indsats 35,4 46,1 46,1 46,1 46,1 Øvrige områder 11,2 9,6 9,5 9,5 9,5 I alt 621,9 594,0 593,9 593,9 593,9 Serviceudgifter 7,3 7,0 6,9 7,0 7,0 Overførsler 474,4 461,0 461,0 460,9 460,9 Forsikrede ledige 140,2 129,1 129,1 129,1 129,1 er angivet i -prisniveau, mens budgetforslag er angivet i 2015-prisniveau. Forsørgelsesydelser Aktivitetsområdet Forsørgelsesydelser omfatter alle forsørgelsesydelser inden for Arbejdsmarkedsudvalgets område. De største områder er førtidspension, kontanthjælp, a-dagpenge og sygedagpenge. Nettobudgettet for forsørgelsesydelser for 2015 udgør 538,3 mio. kr., heraf udgør udgifter 707,0 mio. kr. og indtægterne 168,7 mio. kr. Der forventes 307 færre borgere på forsørgelsesydelser i 2015 end i og på den baggrund er budgettet reduceret med ca. 25 mio. kr., jf. tabel 1.3. Det skyldes for det første et fald i antallet af førtidspensionister på grund af at Høje-Taastrup Kommune de senere år har tilkendt få førtidspensioner. For det andet skyldes faldet forkortelse af dagpengeperioden fra 4 til 2 år, som har ramt Høje-Taastrup Kommune relativt hårdt. Det skyldes at der bor mange ufaglærte i Høje- Taastrup Kommune, som har sværere ved at finde et nyt job end andre grupper på arbejdsmarkedet. Sidst forventes kontanthjælpsreformen og den styrkede indsats for unge, at medføre at flere unge søger ind på en uddannelse, hvilket forventes at medføre færre kontanthjælpsmodtagere. Aktivering og indsats Aktivitetsområdet Aktivering og indsats omfatter udgifter til aktivering for de største grupper af ydelsesmodtagere under Arbejdsmarkedsudvalgets område. Det vedrører udgifter til den mest udbredte aktiveringstype vejledning og opkvalificering. Derudover omfatter området udgifter til ordinær uddannelse, virksomhedspraktik og løntilskud til a-dagpengemodtagere. Under området hører udgifter til Høje-Taastrup Kommunes eget aktiveringsprojekt Job og Fremtid samt kommunens eksterne leverandører på aktiveringsområdet. Sidst omfatter området også Høje-Taastrup Kommunes Sprogcenter, hvor der gennemføres danskuddannelse for voksne udlændinge. Nettobudgettet på aktiveringsområdet udgør 46,1 mio. kr. i 2015-, heraf er 88,2 mio. kr. udgifter og 42,1 mio. kr. indtægter via statsrefusioner og tilskud på integrationsområdet. tet øges med 10,7 mio. kr. fra til 2015, hvilket dels skyldes, at der er lagt et loft over hvor meget statsrefusion kommunerne kan få på aktiveringsområdet, dels at refusion på aktivering i forbindelse med kontanthjælpsreformen er blevet gjort afhængig af typen af aktivering og ledighedslængde. Det betyder, at når en borger aktiveres tidligt i ledighedsforløbet, så skal kommunen betale den fulde udgift selv. Først efter en periode (typisk 9 eller 24 måneders ledighed) kan kommunen få 50 statsrefusion på udgifter til aktivering. Disse ændringer betyder for det første, at det er blevet dyrere at sende borgere i aktivering, og for det andet, at det er blevet langt mere kompliceret at styre området. Øvrige områder Øvrige områder omfatter primært udgifterne til mentor, lægeerklæringer og tolkebistand. 3

4 Nettobudgettet udgør 9,6 mio. kr. i 2015, heraf er de 6,7 mio. kr. serviceudgifter og de 2,9 mio. kr. er overførselsudgifter. Øvrige områder er det eneste aktivitetsområde under Arbejdsmarkedsudvalget med serviceudgifter. tet er sammensat med 24,6 mio. kr. i udgifter og 15,0 mio. kr. i indtægter. tet reduceres med 1,6 mio. kr. fra til 2015, hvilket primært skyldes at mentorudgifterne reduceres. Som følge af indfasning af kontanthjælpsreformen blev der forudsat et budgetbehov på 2,6 mio. kr. i og 1,4 mio. kr. i 2015 på mentorområdet og budgettet falder derfor med 1,2 mio. kr. fra til Det resterende budgetfald på 0,4 mio. kr. skyldes, at der bortfalder puljeindtægter. Mængder og forudsætninger Tabel 1.3: Antal fuldtidspersoner på forsørgelse i budget Mængde/forudsætning Regnskab 2013 Opr Arbejdsmarkedsydelse Fleksjob og ledighedsydelse Forsikrede ledige Førtidspension Integration kontanthjælp Kontanthjælp Ressourceforløbsydelse Revalidering Sygedagpenge Uddannelseshjælp Uddannelsesydelse I alt Alle personer i ovenstående tabel 1.3 er opgjort som fuldtidspersoner, dvs. en person der har været ledig i en fuld opgørelsesperiode. F.eks. vil 3 ledige personer, der hver har en ledighedsperiode på 4 måneder, samlet set udgøre 1 fuldtidsperson set hen over ét år. Da arbejdsmarkedsområdet er kendetegnet ved mange løbende reformer og usikre konjunkturer for dansk økonomi, så er antalsforudsætninger i hele perioden for holdt på samme niveau. Arbejdsmarkedsydelse (antal fuldtidspersoner) Arbejdsmarkedsydelse er for forsikrede ledige, der i, 2015 og 2016 mister deres dagpengeret. De har mulighed for op til 2 år på arbejdsmarkedsydelse, der svarer til kontanthjælp. Der forventes 140 fuldtidspersoner i og 99 i Arbejdsmarkedsydelse er en midlertidig ydelse, der er indført for at afbøde konsekvenserne af dagpengereformen. Arbejdsmarkedsydelsen aftrappes fra 2 år i til 0 med udgangen af Derfor forventes antallet af borgere på arbejdsmarkedsydelse at falde fra til Fleksjob og ledighedsydelse (antal fuldtidspersoner) Fleksjob er for personer, der har en varig nedsættelse af arbejdsevnen, og som ansættes på nedsat timetal og med skånebehov hos en arbejdsgiver. Ledighedsydelse er for personer, der også har en varig nedsættelse af arbejdsevnen, men hvor personen er ledig, dvs. ikke er i et ansættelsesforhold med en arbejdsgiver. Der forventes 454 personer i fleksjob og på ledighedsydelse i Forsikrede ledige (antal fuldtidspersoner) Forsikrede ledige er personer der er ledige og medlem af en a-kasse. Antallet af forsikrede ledige forventes at falde fra i 2013 til 920 i Faldet skyldes primært den reducerede dagpengeperiode, som reducerer retten til a-dagpenge fra 4 til 2 år. Førtidspension (antal fuldtidspersoner) Førtidspension er for personer, der har en ubetydelig arbejdsevne som er varig nedsat og som ikke forventes genvundet. Høje-Taastrup Kommune bevilger i en kommunal sammenhæng få førtidspensioner og derfor forventes antallet af førtidspensionister at falde. Der forventes personer i 2015-, hvilket er 76 færre end i 2013 og 114 færre end det oprindelige budget for. forudsætningen for blev fastsat højt, da der på daværende tidspunkt blev 4

5 forventet en tilgang på 100 nye sager hvert år. Tilgangen har de seneste 12 måneder (aug 2013 juli ) været 33 nye førtidspensioner. Integration kontanthjælp (antal fuldtidspersoner) Integration kontanthjælp tildeles efter samme principper som den almindelige kontanthjælp. Denne type er blot afgrænset til at være for personer, der er omfattet af et introduktionsforløb efter integrationsloven. Der forventes 12 personer på denne ydelse i Kontanthjælp (antal fuldtidspersoner) Kontanthjælpsmodtagere er personer, der ikke er medlem af en a-kasse og som på grund af begrænset formue, er berettiget til kontanthjælp. Kontanthjælp er målrettet personer under 30 år med en uddannelse og personer over 30 år. Antallet af kontanthjælpsmodtagere forventes at falde svagt fra fuldtidspersoner i til Som følge af kontanthjælpsreformen er kontanthjælp fra opdelt i hhv. kontanthjælp og uddannelseshjælp. Ressourceforløbsydelse (antal fuldtidspersoner) Ressourceforløbsydelse er for personer, der har haft en længere periode på offentlig forsørgelse og hvor det vurderes at arbejdsevnen er truet. Når borgeren bevilges et ressourceforløb, der kan have op til 5 års varighed, så skal kommunen afprøve alle relevante tilbud for at vurdere om borgeren kan træde ind på arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet igen. Ressourceforløb blev introduceret med fleksjob- og førtidspensionsreformen i Der forventes en stigning i ressourceforløb fra 50 i til 90 i Revalidering (antal fuldtidspersoner) Revalidering er for personer, der har en nedsat arbejdsevne og hvor det vurderes at de kan genindtræde på arbejdsmarkedet ved at gennemføre en form for kompetencegivende uddannelse. Der forventes 33 personer på revalidering i Sygedagpenge (antal fuldtidspersoner) Sygedagpenge er for sygemeldte personer, der er medlem af en a-kasse. Der forventes 522 modtagere af sygedagpenge i 2015-, hvilket er 61 personer færre end i. Uddannelseshjælp (antal fuldtidspersoner) Uddannelseshjælpsmodtagere er også personer, der ikke er medlem af en a-kasse og som på grund af begrænset formue, er berettiget til kontanthjælp. Uddannelseshjælp er målrettet unge under 30 år uden uddannelse. Antallet af personer på uddannelseshjælp forventes at ligge stabilt på 454 personer i perioden Uddannelsesydelse (antal fuldtidspersoner) Uddannelsesydelse er for forsikrede ledige, der i 2013 og har mistet deres dagpengeret. De har mulighed for op til 6 måneder på uddannelsesydelse, der svarer til kontanthjælp. Der forventes 50 fuldtidspersoner i, hvor ordningen også bortfalder. Derfor forventes der ingen personer omfattet af denne ordning i Tabel 1.4: Aktivering: Mængder og forudsætninger i budget Mængde/forudsætning Regnskab 2013 Opr Forsikrede ledige Kontanthjælp Uddannelseshjælp I alt Arbejdsmarkedsudvalget har fastlagt, at 25 pct. af borgerne på området skal være i aktivering, herunder at 55 pct. skal være i virksomhedsrettet aktivering og 45 pct. i vejledning og opkvalificering, som dækker et bredt spektre af uddannelser, jobsøgningskurser og andre forløb der skal udvikle borgernes arbejdsevne. Forudsætningerne omkring aktivering fremgår af tabel 1.4. Aktivering - Forsikrede ledige (antal fuldtidspersoner) Der forudsættes 230 forsikrede ledige i aktivering i 2015-, hvilket svarer til 25 pct. af målgruppen. Aktivering - Kontanthjælp (antal fuldtidspersoner) 5

6 Der forudsættes 321 kontanthjælpsmodtagere i aktivering i 2015-, hvilket svarer til 25 pct. af målgruppen. Aktivering Uddannelseshjælp (antal fuldtidspersoner) Der forudsættes 114 modtagere af uddannelseshjælp i aktivering i 2015-, hvilket svarer til 25 pct. af målgruppen. Bevillingsoversigt 2015 Tabel 1.5: Økonomisk oversigt for politikområde Arbejdsmarked og beskæftigelse fordelt på aktivitetsområde og udgiftstype Bevillingsniveau 2015 (Netto) 2015 (Udgift) 2015 (Indtægt) (Mio. kr.) Forsørgelsesydelser 538,3 707,0-168,7 - Overførsler 419,7 588,4-168,7 -Forsikrede ledige 118,6 118,6 0,0 Aktivering og indsats 46,1 88,2-42,1 - Overførsler 35,9 63,4-27,5 - Forsikrede ledige 10,2 24,8-14,6 Øvrige områder 9,6 24,6-15,0 - Serviceudgifter 6,7 7,3-0,6 - Overførsler 2,9 17,3-14,4 er angivet i -prisniveau, mens budgetforslag 2015 er angivet i 2015-prisniveau. 6

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 3-11-2014 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets NOTAT ØDC Økonomistyring 15-10- 1. bemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets - 20 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område

1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område BUDGET 2014-2017 1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område Udvalgets ansvarsområde og opgaver Arbejdsmarkedsudvalget har ansvaret for beskæftigelsesindsatsen overfor borgere, der står uden

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Overførselsområdet -1.474-1.474-1.474-1.474 ØU 3.6.14: 1500 5.71 Sygedagpenge

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

1 of 7. Indholdsfortegnelse

1 of 7. Indholdsfortegnelse 1 of 7 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...2 16.558 Revalidering - drift...4 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02 Bevillingsområde 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger 1. Beskrivelse af opgaver Beskæftigelsesområdet har til opgave at motivere og kvalificere ledige til hurtigst muligt at kunne få job eller

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: Oktober 2015 Kontakt: C-BB Sagsnr.: 15.20.00-P15-1-15 Beskæftigelsesplan 2016 I denne beskæftigelsesplan sammenfattes fokus og prioriteringer for Ballerup Kommunes

Læs mere

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1000 kr. 2014-prisniveau Opr. budget 2014 14-pl Korr. Budgetforslag 2015 BO1 2016 BO2 2017 BO3 2018 Økonomiudvalg 187.328 185.854 185.854 185.854 185.854

Læs mere

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr.

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr. Notat om: pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 20. april Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo marts Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480

Læs mere

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst August 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm August 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft henholdsvis 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 24. maj 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Maj 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. august 2014 Arbejdsmarkedsudvalget

Budgetopfølgning pr. 31. august 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Tabel 3. Arbejdsmarkedsudvalget Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Driftsområder (1.000 kr.) budget 2014 budget 2014 pr. 31.08.2014 regnskab

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats RAR Østjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

AMK-Øst 26. april Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 26. april Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 26. april 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland April 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 05.46 Tilbud til udlændinge 4.824 4.824 4.824 4.824 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.824 4.824 4.824 4.824 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57 Kontante

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold til Helsingør

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Korr. Budget. Opr. Budget. Øvrig udvalgsramme 26.540 26.976 22.877 24.932-2.044 92% Ungdommens uddannelsesvejledning 5.306 5.306 4.508 5.

Korr. Budget. Opr. Budget. Øvrig udvalgsramme 26.540 26.976 22.877 24.932-2.044 92% Ungdommens uddannelsesvejledning 5.306 5.306 4.508 5. Resultat på drift Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Note Opr. Budget Korr. Budget Faktisk regnskab mer- /mindre s- % (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 697.455 699.684 508.999 693.645-6.039 99% Budgetramme

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst September 2016 Forord Dette notat beskriver status på indsats og resultater for de sidste par års reformer på beskæftigelsesområdet. Notatet giver data

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger 2015 Indledning erne på beskæftigelsesområdet er i høj grad afhængige af udviklingen på arbejdsmarkedet. Forventningerne til konjunkturudviklingen er ifølge Økonomisk

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland

Status på reformer og indsats RAR Sjælland Status på reformer og indsats RAR Sjælland August 2015 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på, at ledige hurtigere

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016 Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016 13.08.2016 1 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

AMK-Øst 22. august Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 22. august Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 22. august 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland August 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer under området overførselsindkomster.

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer under området overførselsindkomster. Sagsnr. 274223 Brevid. 2231646 NOTAT: Temaanalyse vedr. overførselsindkomster 20. november 2015 Konklusion Som en del af budgetforliget for 2016 indgår, at der skal frembringes et grundlag for en vurdering

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats Nordjylland Februar 2017 Forord Det regionale samarbejde er gørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat skal

Læs mere

Status på mål og nøgletal pr. 1. kvartal 2017 Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen

Status på mål og nøgletal pr. 1. kvartal 2017 Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen Status på mål og nøgletal pr. 1. kvartal 2017 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesforvaltningen Beskæftigelsesforvaltningen (på baggrund af seneste tilgængelige data) Indhold s Indholdsfortegnelse Nøgletal

Læs mere

Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet

Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet Kvartalsvis opfølgning på investering i selvforsørgelse Resultatrapport 4/2014 Indledende kommentarer Hermed følger resultatrapporten for effektstyring på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo september Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo september Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse Notat om: pr. ultimo september - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 19. oktober J. nr.: 15/018418-001 pr. ultimo september Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives

Læs mere

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget...2 16.546 Tilbud til udlændinge...2 16.557 Kontante ydelser...2 16.558 Revalidering...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger...7 1 2 of 8 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. Ansvarligt udvalg Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Beskrivelse af opgaver Beskæftigelsesområdet har til opgave at motivere og kvalificere

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Juni 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2015-priser Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 Gammel refusionsordning

Læs mere

Borgere på offentlig forsørgelse

Borgere på offentlig forsørgelse Borgere på offentlig forsørgelse Fig. 1: Andel af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse (eksklusiv folkepension og SU), juni Fig. 2. Udvikling i antal personer i befolkningen (16-66 år) på offentlig

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 15. maj 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2015 p/l niveau Regnskab 2013 2014 20144 overslag 2016 2017 2018 Arbejdsmarkedsudvalget 456.713 440.708 461.017 460.550 463.580 463.580 Forsørgelsesydelser 331.960 289.862

Læs mere

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 26. juni -026793-8 3. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2014 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 (uden over- /underskud

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked Borgerservice Økonomi og Analyse 1. Økonomisk Redegørelse 215. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens

Læs mere

AMK-Midt-Nord Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

AMK-Midt-Nord Status på reformer og indsats RAR Nordjylland AMK-Midt-Nord 7-1-2016 Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet,

Læs mere

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd 09-03-2016 Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Marts 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

Status på økonomi pr Korr. budget

Status på økonomi pr Korr. budget Resultat på drift Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Status på økonomi pr. 30. 06 2013 Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre s- % (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 697.455 697.578

Læs mere

Resultatrevision 2014. Indledning

Resultatrevision 2014. Indledning Resultatrevision 2014 Resultatrevision 2014 Indledning Formålet med Resultatrevision 2014 er, at give et samlet overblik over de beskæftigelsespolitiske resultater i jobcenteret i Syddjurs Kommune. Resultatrevisionen

Læs mere

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper.

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper. Vordingborg Vordingborg 30. april 2014 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2013 haft fokus på at stabilere indsatsen og fastholde resultaterne

Læs mere

Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse

Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Faktabeskrivelse Serviceområdet indeholder udgifter til forsørgelse (kontanthjælp, uddannelseshjælp, introduktionsydelse, introduktionsprogram for udlændinge,

Læs mere

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE Det samlede regnskabsresultat for bevillingsområdet blev en nettoudgift på 476,5 mio. kr.

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE Det samlede regnskabsresultat for bevillingsområdet blev en nettoudgift på 476,5 mio. kr. Bevillingsområde 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. Ansvarligt udvalg Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Sammendrag Det samlede regnskabsresultat for bevillingsområdet blev en nettoudgift

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4.2014 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 624,038 207,238

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

AMK-Midt-Nord Maj Status på reformer og indsats RAR Vestjylland

AMK-Midt-Nord Maj Status på reformer og indsats RAR Vestjylland AMK-Midt-Nord Maj 2016 Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Maj 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og

Læs mere

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2 Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2016 version 2 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Forfatter: [Navn] Resultatrevision 2015 Kommune Jobcenter Nordfyn Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Indledning... 2 Ministerens mål... 3 Forsørgelsesgrupper... 4 Indsatsen...

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02 Bevillingsområde 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger 1. Beskrivelse af opgaver Beskæftigelsesområdet har til opgave at motivere og kvalificere ledige til hurtigst muligt at kunne få job eller

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst

Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst September 2016 Forord Dette notat beskriver status på indsats og resultater for de sidste par års reformer på beskæftigelsesområdet. Notatet giver

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 20-08-2015 Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden August 2015 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd 21-01-2016 Status på reformer og indsats RAR Fyn Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 29. februar 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab

Læs mere

ØDC Økonomistyring 27-08-2015

ØDC Økonomistyring 27-08-2015 NOTAT ØDC Økonomistyring 27-08- 1. Arbejdsmarkedsudvalget 2016 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget har ansvaret

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Maj 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

SKØNSKONTI BUDGET

SKØNSKONTI BUDGET Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede

Læs mere

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd 21-06-2016 Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Juni 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

For budget 2015 er det implementering af kontanthjælpsreformen og af sygedagpengeområdet, der i første omgang er fokus på.

For budget 2015 er det implementering af kontanthjælpsreformen og af sygedagpengeområdet, der i første omgang er fokus på. Bilag 2 Opgørelse af budgetgaranti 2015, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. 4. august 2014 Sagsbeh: thol Sag: Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag

Læs mere

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 28. april -026793-6 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget -2017 pr. politikområde : I hele 1.000 kr., nettoudgifter i -priser 2015 2016 2017 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 672.411 671.390 670.393 670.393 + Rammeændringer,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indledning Beskæftigelsesplanen er Kommunens plan for, hvordan Kommunen vil imødekomme nogle af de beskæftigelsespolitiske udfordringer i det kommende år. Beskæftigelsesplanen for

Læs mere

Resultatrevision for 2014

Resultatrevision for 2014 1 of 15 1. Indledning Formålet med Resultatrevision 2014 er, at give et samlet overblik over de beskæftigelsespolitiske resultater i jobcenteret i Syddjurs Kommune. Resultatrevisionen giver en status over

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Økonomiudvalget - indarb.ændr ØU : Drøftet Indarbejdet version 1

Økonomiudvalget - indarb.ændr ØU : Drøftet Indarbejdet version 1 Ændring Nr. Regkonto Indarbejdet ændringer til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - overførselsudgifter BF2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget - indarb.ændr. -1.474-1.474-1.474-1.474 ØU 3.6.14:

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag 2013 2014 2015 2016 2017

Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag 2013 2014 2015 2016 2017 Præsentation Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde. ets kerneopgave er at hjælpe borgere, som har svært ved

Læs mere

Budgetområde: 722-Beskæftigelse

Budgetområde: 722-Beskæftigelse Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets nettodriftsbudget udgør i alt 1.000,7 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens beskæftigelsesmæssige og arbejdsmarkedsrelaterede

Læs mere

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014 Økonomivurdering 3. kvartal 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afv. ØKV3 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Arbejdsmarked 140,8 138,6 137,8 136,7-4,1 UU-vejledning

Læs mere

Unge på uddannelseshjælp

Unge på uddannelseshjælp Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015 Fastsættelse af kvantitative mål og tværgående indsatser Beskæftigelsesplan 2015 har hovedsageligt koncentreret sig om udfordringerne i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Budgetforslag 2015-18 Jobcenter 5. Jobcenter

Budgetforslag 2015-18 Jobcenter 5. Jobcenter 5. Præsentation Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde. ets kerneopgave er at hjælpe borgere, som har svært

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2015-priser Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 version 2 BO1 2017

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 10. august 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.10-S00-3-16 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 2015

Status på beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på beskæftigelsesindsatsen 2015 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold til Helsingør

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 3 I 1.000 kr. - 2017-priser Korrigeret Budget 2017 Forventet regnskab 2017

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland juni 2017 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 19. maj 2014 Resultatrevision 20 for Jobcenter Aarhus Resultaterne af jobcentrets indsats i 20. 1. Resume Landets

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1 Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn Bilag til pkt. 6.1 Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen

Læs mere