FORSLAG TIL TILLÆG NR. 2 TIL KOMMUNEPLAN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSLAG TIL TILLÆG NR. 2 TIL KOMMUNEPLAN"

Transkript

1 FORSLAG TIL TILLÆG NR. 2 TIL KOMMUNEPLAN 2009 MASTEPLAN Principper for opstilling af antennemaster og opsætning af antennesystemer Hvidovre Kommune Teknisk Forvaltning

2 Masteplanen er udarbejdet i 2010 af Hvidovre Kommune, Teknisk Forvaltning i samarbejde med Hasløv & Kjærsgaard, Arkitektfirma I/S. Desuden har repræsentanter for Teleindustrien, IT- og Telestyrelsen samt Embedslægeinstitutionen bidraget til processen. 2

3 Redegørelse Indledning Det er Statens målsætning at realisere det mobile og trådløse samfund indenfor telefoni og trådløst bredbånd til datatrafik, fordi en velfungerende telesektor giver effektivitet og konkurrencekraft til det øvrige danske erhvervsliv og samfund. På grund af udviklingen inden for brugen af mobiltelefoni og trådløst bredbånd oplever vi en stadig stigende trafik på det mobile telenet. Teleudbyderne har en udfordring med at udbygge det mobile telenet, således at der er tilstrækkelig dækning og kapacitet på de steder, hvor dette efterspørges. De eksisterende antennepositioner skal derfor udvides, og der skal landet over bygges et antal nye antennepositioner. For at sætte de nye antennemaster ind i en større sammenhæng har Hvidovre Kommune ønsket generelle retningslinjer for opstilling af antennemaster og opsætning af antennesystemer i kommunen en såkaldt masteplan. Men en masteplan er en uformel plan, der ikke i sig selv har retsvirkninger, hverken over for Kommunalbestyrelsen, lodsejere eller teleudbydere. For at sikre en hjemmel til at administrere indholdet i masteplanen er denne udformet som et Tillæg nr. 2 til Kommuneplan Kommuneplan 2009 har i forvejen en række retningslinjer om antenner, men disse retningslinjer vil med kommuneplantillægget blive erstattet af nye retningslinjer for antennemaster og -systemer i kommunen. Når retningslinjerne er indarbejdet i kommuneplanen, vil de danne grundlag for kommunens behandling af ansøgninger om opstilling af antennemaster og opsætning af antennesystemer, både i form af nye og udbygning/ændring af eksisterende master og systemer. Kommuneplantillæggets formål Formålet med masteplanen er at sikre, at sendenettet i Hvidovre får den fornødne dækning til borgernes og virksomhedernes behov for mobiltelefoni, mobile dataoverførsler mv., samtidig med at der ikke opstilles flere antennemaster end højst nødvendigt. Det er ligeledes et formål med masteplanen, at antennemasterne og systemerne opstilles så hensynsfuldt i byen og landskabet som muligt, så der opstår færrest mulige visuelle gener. Masteplanen skal supplere den eksisterende regulering af området (byplanvedtægter, lokalplaner, kommuneplan, bygge-, plan- og naturbeskyttelseslovgivningen) ved at være et konkret redskab til behandling af ansøgninger om tilladelse til opstilling af antennemaster og opsætning af antennesystemer. Principperne i masteplanen skal sikre, at der tages de nødvendige hensyn til planforhold, bevaringsinteresser og 3

4 naturforhold, når der vælges en ny lokalitet til en mast eller et antennesystem, og når der skal ske ændringer i allerede eksisterende anlæg. Retningslinjerne skal angive principperne for den ønskede opstilling af master og design af det enkelte anlæg. Retningslinjerne og de tilhørende kortbilag skal udpege, hvilke områder der er vurderet som forholdsvis uproblematiske, og hvilke områder der vil kræve særlig opmærksomhed i forhold til opsætning af antennemaster og - systemer. Ved at skabe overblik og åbenhed om principperne skal masteplanen hjælpe teleudbyderne til at finde de bedst egnede placeringsmuligheder for opstilling af antennemaster og systemer. Men masteplanen skal også danne grundlag for kommunens dialog med lodsejere, borgere, teleudbydere og deres rådgivere. For på samme måde som retningslinjerne overfor teleudbyderne giver information om, hvor det fremover bliver lettest at få tilladelse til nye antennemaster og systemer, fungerer den også som en vejledning til borgerne, som kan danne sig et billede over de hensyn, der vil blive taget i forbindelse med kommunens behandling af fremtidige ansøgninger. I denne forbindelse skal det tilføjes, at kommunen desuden skal orientere naboerne efter reglerne herom i byggeloven og planloven, inden man i konkrete sager giver byggetilladelse med tilhørende dispensation for bygningshøjden til en ny antennemast eller en væsentlig udbygning af eksisterende mast eller antenneanlæg. Baggrund for kommuneplanens retningslinjer Som baggrund for retningslinjerne er der foretaget en overordnet vurdering af følsomheden for opsætning af master i kommunen som helhed. Vurderingen er foretaget med udgangspunkt i følgende hensyn: Landzone Fortidsminder og fortidsmindebeskyttelseslinjer Fredningsgrænser ved kendelse Fredsskov/skovbyggelinje Strandbeskyttelseslinje Sø- og åbeskyttelseslinjer Vildtreservat / Ramsarområde (Natura 2000) Fredede bygninger Bevaringsværdige bygninger Bevaringsværdige bebyggelser Kystzoneafgrænsning Vurderingen i masteplanen er retningsgivende. I alle konkrete sager skal der ske en individuel vurdering af den specifikke placering af den enkelte mast eller det enkelte antennesystem og af design, materialer og farver, i forhold til omgivelserne. Retningslinjernes indhold Retningslinjerne udpeger på baggrund af ovenstående vurdering de arealer, hvor det er muligt og hensigtsmæssigt at opsætte antennesystemer i kommunen. Som udgangspunkt må der ikke opstilles master i landzone. 4

5 Byzonen er underopdelt i tre zoner efter sårbarhed: Zone 1 med bevaringsinteresser Zone 2 der kræver opmærksomhed Zone 3 uden særlige problemer Master skal, så vidt det er muligt, opsættes i zone 3. Hvis det ikke er muligt at finde en egnet placering inden for zone 3, kan masten placeres i zone1 eller 2 på baggrund af en nærmere vurdering af stedets sårbarhed over for opstilling af antennemaster og systemer, og på baggrund af en vurdering af flere alternative placeringsmuligheder. Zone 1 - med bevaringsinteresser Zone 1 omfatter alle arealer, der ligger inden for en beskyttelseszone, eller inden for en afstand af 50 meter fra en bygning eller bebyggelse, der enten er fredet eller har en høj bevaringsværdi. Her bør der kun tillades opstilling af antennemaster eller opsætning af antennesystemer under helt særlige omstændigheder. De beskyttelseszoner, hvor der som udgangspunkt ikke må opsættes master, er områder inden for: Strandbeskyttelseslinjen på 300 m Skovbyggelinjen på 300 m omkring alle offentlige skove og de private skove, der alene eller sammenhængende med andre, er over 20 ha Sø- og åbeskyttelseslinjen på 150 m gælder for søer med en vandflade på mindst 3 ha samt vandløb, der er registreret med en beskyttelseslinje Beskyttelseslinjen på 100 m omkring fortidsminder Kirkebyggelinjen på 300 m fra kirker. Zone 2 - der kræver opmærksomhed Zone 2 indikerer, at den ønskede placering ligger uden for selve zonen med bevaringsinteresser, men stadig inden for en afstand af 200 m fra denne. Med denne afstand til zonen med bevaringsinteresser må det inden for byområdet anses for sandsynligt, at en antennemast eller et antennesystem kan ses fra og påvirker området/bygningen med beskyttelsesinteresser. Inden for zone 2 skal placeringen derfor nøje overvejes. Alle ansøgninger bør vurderes på stedet, og opstillingen af antennemasten eller opsætningen af antennesystemet bør have en teknisk ufravigelig grund. Zone 3 - uden særlige problemer Zone 3 omfatter de arealer i kommunen, hvor det vurderes, at der umiddelbart kan opsættes master og antenner, hvis de generelle regler og lovgivningen er overholdt. Generelle principper for opsætning af master Antenner og antennesystemer skal så vidt muligt opsættes på eksisterende høje bygninger og andre konstruktioner med en højde på over 8,5m. Nye antennemaster må kun opstilles på terræn, hvis det ikke er muligt at finde en egnet placering på eksisterende konstruktioner. Placeringen af antennemaster skal ske på baggrund af en dialog mellem teleudbyder og kommune. I denne dialog kan også lodsejer, naboer og grundejerforening inddrages. Herunder skal det afklares, om en mast eller konstruktion skal dimensioneres med henblik på at flere teleudbydere kan opsætte deres antennesystemer i masten. Så vidt det er muligt, skal mast eller konstruktion placeres 5

6 og dimensioneres, så den kan udnyttes af flere teleudbydere. Hermed kan antallet af master i kommunen minimeres, hvilket svarer til intentionerne i masteloven. Antennemasterne ønskes ikke camoufleret som andre typer objekter, f.eks. som overdimensionerede flagstænger, men skal udformes og farvesættes i harmoni med omgivelserne. Masterne kan dog tillades udformet kunstnerisk og skulpturelt, enten ved udformningen eller overfladebehandlingen. Eksempler på skulpturelt formede antennemaster Af hensyn til omgivelserne skal antennemaster og systemer gøres så små og så enkle i sin form som muligt under hensyntagen til de krav, der følger af brugen og ønsket om fælles udnyttelse. Antennemaster og systemer skal desuden være farvesat i henhold til kommunens anbefalinger. Tekniske installationer i forbindelse med antenneanlæg skal så vidt muligt indbygges i den eksisterende bebyggelse. Hvor dette ikke er muligt, skal teknikkabiner placeres, udformes og omgives med beplantning således, at de ikke virker dominerende i nærmiljøet. Antennesystemer må ikke opsættes på fredede bygninger eller bygninger og bebyggelser, der har høj bevaringsværdi, dvs. at de er registreret som bevaringsværdige i en lokalplan eller med bevaringskategori 1-3 i kommuneplanen. Dette omfatter i alt ca. 425 bygninger. I de hidtil gældende retningslinjer i Kommuneplan 2009 gælder dette også bygninger og bebyggelser, der er registreret som de bedste af dem med middel bevaringskategori (bevaringskategori 4) i kommuneplanen. Baggrunden for denne ændring er en erkendelse af, at man ved registreringen i år 2000 fik placeret alt for mange bygninger (ca. 515 stk.) i bevaringskategori 4. Bygninger, der i stedet burde have været registreret med en lavere bevaringsværdi, f.eks. 5 eller 6, når man ser sagligt på det. 6

7 Skulle man ved opstilling af nye antennemaster og systemer tage samme hensyn til de mange hundreder af bygninger med bevaringskategorien 4, som de bygninger med bevaringskategorierne 1-3, ville det desuden være umuligt at opstille nye antennemaster i byområdet. Eksisterende antennemaster og antennesystemer, der er opsat på bevaringsværdige bygninger eller inden for en bevaringsværdige bebyggelser, skal over tid søges nedtaget såfremt det er muligt at finde en alternativ, egnet placering. Dette skal ske senest, når antenner eller antennemaster står over for en udskiftning. Hvis eksisterende antennemaster eller -systemer søges udskiftet, skal der efter retningslinjerne ansøges om en ny tilladelse. Antennemaster, sendeanlæg og teknikkabiner skal være fjernet senest 3 måneder efter at de er taget ud af drift. 7

8 FAKTABOKS Mobilmaster og sundhed Hverken byggelovgivningen, planloven eller masteloven giver kommunerne mulighed for at inddrage sundhedsmæssige overvejelser i behandlingen af sager om tilladelser til mobilantenner. Dette varetages af Staten. Uanset dette ved vi, at borgerne også forholder sig til sundhedsaspektet, når der sker sagsbehandling af ansøgning om opstilling af nye antennemaster. Den foreliggende viden om radiobølger fra mobiltelefoner og sundhed giver ikke anledning til advarsler mod at bruge mobiltelefoner. Der er dog stadig mangel på viden på visse områder, herunder vedrørende børns brug af mobiltelefoner. Påvirkningen fra en mobilmast afhænger af afstanden til masten, højden af masten, af sendestyrken og af antallet af operatører på den samme mast. Påvirkningen fra en mobilmast i en afstand af meter er 100 gange lavere end påvirkningen fra en mobiltelefon tæt på hovedet. Med en almindelig afstand til mobilmasten er påvirkningen flere tusinde gange lavere end fra telefonen tæt på hovedet. Påvirkningen fra masten er dog i modsætning til telefonen over hele kroppen og hele tiden. FAKTABOKS Teknisk beskrivelse af telekommunikationsinfrastrukturen I de fleste radiokommunikationssystemer foregår kommunikationen typisk mellem en terminal (mobiltelefon) og en basisstation. En basisstation består af et antennesystem, der er placeret på f.eks. en mast eller på en bygning. Antennesystemet er tilsluttet selve senderen/modtageren, som normalt er placeret på jorden. Der kan være et eller flere antennesystemer på en mast/bygning. Det hele kaldes for en basisstation. Det område, hvor et antennesystem kan kommunikere med en terminal (mobiltelefon), kaldes for et dækningsområde eller en celle. I øjeblikket er der fire mobilkommunikationssystemer. Det drejer sig om mobiltelefonnettene GSM 900, GSM 1800 og 3G samt TETRA. Endvidere er der udstedt FWA-tilladelser til drift af forskellige typer af trådløse kommunikationssystemer. Derudover kræves der master til radiokæde-forbindelser og til radio og TV. Radio-systemer som f.eks. WiMAX og WLAN, trådløse datanet, er en anden form for radiokommunikation, der kan kræve maste- eller antennepositioner. Det er vigtigt at huske, at hvis der er en mobilmast i nærheden skruer mobiltelefonen ned for sendestyrken dvs. at strålingen fra mobiltelefonen mindskes. Sundhedsstyrelsen konkluderer, at mobilmasters placering og stråling med vores nuværende viden ikke er et problem for folkesundheden, når de gældende regler for sikkerhedsafstande overholdes. Kilde: Embedslægeinstitutionen Hovedstaden 8

9 Kortbilag 1 Kortet viser de steder i Hvidovre kommune, hvor der som udgangspunkt ikke er særlige problemer med opsætning af master eller antennesystemer (vist med grønt) og samtidig de bygninger i kommunen der er over to etager eller 8,5m høje og dermed mest egnede til opsætning af antennesystemer på selve bygningen (Vist med rødt). 9

10 Eksisterende mobilantenner Planlagte mobilantenner Øvrige antenner Kortbilag 2 Kortet viser de steder i Hvidovre kommune, hvor der er placeret mobilmaster, hvor der er planlagt opstillet nye master og hvor der findes øvrige master eller antenner. Data er registreret ultimo

11 Kortbilag 3 Oversigt over områdernes sårbarhed over for opstilling af nye antennemaster og opsætning af nye antennesystemer, zonerne 1, 2 og 3 jf. retningslinjerne. 11

12 Gældende retningslinjer i Kommuneplan Antennesystemer skal primært søges opsat på eksisterende anlæg og konstruktioner som master, fritstående skorstene, bygninger på mere end 2 etager og lignende. Hvor det ikke er muligt at finde en placering på eksisterende anlæg, kan der tillades opstillet en antennemast Antennesystemer må ikke opsættes på bygninger og bebyggelser, der er registreret som værende bevaringsværdige i en lokalplan eller med bevaringskategori 1-4 i kommuneplanen Med henblik på at sikre den mindst mulige visuelle påvirkning af omgivelserne skal antennemasters placering og højde afstemmes efter de omkringliggende bygningers skala, dvs. højde og udstrækning Tekniske installationer i forbindelse med antenneanlæg skal så vidt muligt indbygges i den eksisterende bebyggelse. Hvor dette ikke er muligt, skal teknikkabiner placeres, udformes og omgives med beplantning således, at de ikke virker dominerende i nærmiljøet Antennemaster, sendeanlæg og teknikkabiner skal fjernes senest 1 år efter at de er taget ud af drift. 12

13 Forslag til nye retningslinjer i Kommuneplan Master og antenner kan hovedsageligt placeres i de områder af kommunen, hvor følsomheden over for opførelse eller tilføjelse af tekniske anlæg er mindst, hvis det er muligt at tilgodese de nødvendige sende- og modtageforhold Der må som udgangspunkt ikke opstilles antennemaster i den del af landzonen, der er omfattet af følgende: - Strandbeskyttelseslinjen. - Sø- og åbeskyttelseslinjer. - Beskyttelseslinjer omkring fortidsminder. - Kirkebyggelinjer Den øvrige del af kommunen er inddelt i tre zoner: Zone 1, områder med bevaringsinteresser Zone 2, områder der kræver opmærksomhed Zone 3, områder uden særlige problemer. Note: Zonerne er defineret som: Zonen med bevaringsinteresser: Zone 1 er karakteriseret ved, at den ønskede placering ligger inden for en planlagt beskyttelseszone, eller inden for en afstand af 50 m fra en bevaringsværdig eller fredet bygning eller bebyggelse. Her bør der kun tillades opsætning af master eller antenner under helt særlige omstændigheder. Zonen der kræver opmærksomhed: Zone 2 er karakteriseret ved, at den ønskede placering ligger uden for zonen med bevaringsinteresser, men stadig inden for 200 m af denne. Afstanden indikerer at det inden for byområdet må anses for sandsynligt at mast, eller antenne kan ses fra det bevaringsværdige område / bygning. Inden for denne zone skal placering nøje overvejes. Alle ansøgninger bør vurderes på stedet og opsætningen bør have en teknisk ufravigelig grund. Zonen uden særlige problemer: Zone 3 er karakteriseret ved, at der kan opsættes master og antenner uden særlige planlægningsmæssige problemer Nye antennemaster skal, så vidt dette er muligt, placeres i zone Såfremt den ønskede placering findes i zone 1 eller 2 skal der foretages en mere grundig vurdering af stedets egnethed for opstilling/opsætning, evt. med forslag til alternativ(e) placeringsmulighed(er) Antennesystemer skal primært søges opsat på eksisterende anlæg og konstruktioner som master, fritstående skorstene, bygninger på mere end 2 etager og lignende med 13

14 en højde på mindst 8,5 m over terræn. Hvor det ikke er muligt at finde en placering på eksisterende anlæg, kan der tillades opstillet en antennemast Så vidt det er muligt, skal mast eller konstruktion placeres og dimensioneres med henblik på fælles udnyttelse af flere teleudbydere Antennemaster og -systemer skal etableres så små som muligt og udformes så enkelt som muligt under hensyntagen til de krav, der følger af brugen og ønsket om en fælles udnyttelse jf. retningslinje Antenner og master skal desuden være farvesat i henhold til kommunens anbefalinger Antennemaster og tilhørende antenner, links mv. ønskes ikke camoufleret som andre typer objekter, men skal udformes og farvesættes i harmoni med omgivelserne. Masterne kan dog tillades udformet kunstnerisk, skulpturelt, enten ved overfladebehandling eller udformning Antennesystemer må ikke opsættes på bygninger og bebyggelser, der er registreret som værende bevaringsværdige i en lokalplan eller med bevaringskategori 1-3 i kommuneplanen Eksisterende antennemaster og systemer, der er opsat på bevaringsværdige bygninger og bebyggelser som nævnt i retningslinje , skal over tid søges nedtaget, når antenner eller master står over for en udskiftning, såfremt det er muligt at finde en alternativ, egnet placering Tekniske installationer i forbindelse med antenneanlæg skal så vidt muligt indbygges i den eksisterende bebyggelse. Hvor dette ikke er muligt, skal teknikkabiner placeres, udformes og omgives med beplantning således, at de ikke virker dominerende i nærmiljøet Antennemaster, sendeanlæg og teknikkabiner skal være fjernet senest 3 måneder efter at de er taget ud af drift. Vedtagelsespåtegning Forslag til Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2009 er vedtaget til offentlig fremlæggelse af Hvidovre Kommunalbestyrelse, den Milton Graff Pedersen / A. Thanning Borgmester Teknisk Direktør 14

MASTEPLAN. Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune

MASTEPLAN. Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 4 Formål 5 1. Lovgrundlag 5 2. Kommunens sagsbehandling 7 3. Netplanlægning 13 4. Placering og udformning

Læs mere

Mastepolitik. vejledende retningslinjer for opstilling af antenner og master UDVIKLINGSFORVALTNINGEN

Mastepolitik. vejledende retningslinjer for opstilling af antenner og master UDVIKLINGSFORVALTNINGEN Mastepolitik UDVIKLINGSFORVALTNINGEN vejledende retningslinjer for opstilling af antenner og master Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 87 59 10 00 www.norddjurs.dk 2 Indholdsfortegnelse INDLEDNING

Læs mere

vejledende retningslinjer for opstilling af antenner og master Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 87 59 10 00 www.norddjurs.

vejledende retningslinjer for opstilling af antenner og master Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 87 59 10 00 www.norddjurs. vejledende retningslinjer for opstilling af antenner og master Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 87 59 10 00 www.norddjurs.dk U D V I K L I N G S F O RVA LT N I N G E N Mastepolitik 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Mastepolitik Vedtaget af Udvalget for Teknik & Miljø den 3. november 2010

Mastepolitik Vedtaget af Udvalget for Teknik & Miljø den 3. november 2010 Mastepolitik Vedtaget af Udvalget for Teknik & Miljø den 3. november 2010 Indholdsfortegnelse Side Formål... 3 Mobile teknologier og master... 4 GSM og UMTS... 4 Andre teknologier... 4 Operatører... 4

Læs mere

Masteplan Haderslev Komunne

Masteplan Haderslev Komunne Masteplan Haderslev Komunne Indledning 4 Formål 4 1. Lovgrundlaget 5 2. Kommunens sagsbehandling 5 3. Netplanlægning 9 4. Placering og udformning af master og antenner 11 5. Det digitale kortgrundlag

Læs mere

Placeringafmasterogantennesystemer(Mastevejledning)

Placeringafmasterogantennesystemer(Mastevejledning) Placeringafmasterogantennesystemer(Mastevejledning) 1. Baggrund Hensigten med Placering af master og antennesystemer er at fremme, at arbejdet med at udvikle god trådløs kommunikation for flest muligt

Læs mere

Mastepolitik. Thor. Randers Kommune

Mastepolitik. Thor. Randers Kommune Mastepolitik Thor Randers Kommune Indledning Baggrund for udarbejdelse af mastepolitik I de seneste år er der sket en stor udvikling i behovet for nye maste- og antennesystemer. Mobiltelefoner bliver

Læs mere

Retningslinier for MASTER OG ANTENNER

Retningslinier for MASTER OG ANTENNER Retningslinier for MASTER OG ANTENNER MAS Retningslinier for MASTER OG ANTENNER UDGIVER Herning Kommune By, Erhverv og Kultur ÅR 2010 REDAKTION OG TEKST: Mette Wraa Nielsen, Arkitekt cand.arch. i samarbjede

Læs mere

Antennevejledning. Opsætning af master og antenneanlæg i Aarhus Kommune

Antennevejledning. Opsætning af master og antenneanlæg i Aarhus Kommune Antennevejledning Opsætning af master og antenneanlæg i Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri, Teknik og Miljø Aarhus Kommune 2011 VEJLEDNING Opsætning af master og antenneanlæg i Aarhus Kommune FORMÅL

Læs mere

Økonomiforvaltningen N O T A T. (Erstatter notat af 10. november 2003) Revideret den 2. december 2003/pju/ak/mkj. Mobilmaster på kommunale ejendomme

Økonomiforvaltningen N O T A T. (Erstatter notat af 10. november 2003) Revideret den 2. december 2003/pju/ak/mkj. Mobilmaster på kommunale ejendomme Økonomiforvaltningen 9. kontor N O T A T (Erstatter notat af 10. november 2003) Revideret den 2. december 2003/pju/ak/mkj Mobilmaster på kommunale ejendomme Baggrund Dette notat er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Tillæg nr. 5 Vindmølleplan. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021

Tillæg nr. 5 Vindmølleplan. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021 Tillæg nr. 5 Vindmølleplan Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021 Indholdsfortegnelse 11.7 Vindmølleplan.............................................3 Indledning...............................................4

Læs mere

Mobilantennerne og sikkerheden

Mobilantennerne og sikkerheden TI Telekommunikationsindustrien Vesterbrogade 1C DK-1620 København V Tel. +45 33 13 80 20 Fax +45 33 13 80 21 E-mail: post@teleindu.dk www.teleindustrien.dk Mobilantennerne og sikkerheden Indledning De

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m.

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. Antenner og master - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. 2012 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har i en fælles udmelding med KL i 2009 opfordret

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 1. Temaplan for vindmøller i Nyborg Kommune

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 1. Temaplan for vindmøller i Nyborg Kommune KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 1 Temaplan for vindmøller i Nyborg Kommune Indledning Det er et mål, at Danmark på sigt skal gøre sin energiforsyning fri af fossile brændsler, og det forventes at vindmøller

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 25 til Struer Kommuneplan 2001-2012 og nr. 10 til Thyholm Kommuneplan 1997-2008. Temaplan for vindmøller i Struer Kommune

Kommuneplantillæg nr. 25 til Struer Kommuneplan 2001-2012 og nr. 10 til Thyholm Kommuneplan 1997-2008. Temaplan for vindmøller i Struer Kommune Kommuneplantillæg nr. 25 til Struer Kommuneplan 2001-2012 og nr. 10 til Thyholm Kommuneplan 1997-2008 Temaplan for vindmøller i Struer Kommune Januar 2009 Indhold Indledning og baggrund 3 Offentlige høringer

Læs mere

42 m høj gittermast med tilhørende teknikskab.

42 m høj gittermast med tilhørende teknikskab. Sendte til ejer, indsigere og KM Telekom. Haderslev Kommune Plan og Ejendomsudvikling Honnørkajen 1 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 23. marts 2012 Sagsident:

Læs mere

Vejledning om Lokalplanlægning. Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning

Vejledning om Lokalplanlægning. Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Vejledning om Lokalplanlægning Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Vejledning om lokalplanlægning Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Udarbejdet af: Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen,

Læs mere

LOVGIVNING LOV OM MILJØGODKENDELSER M.V. AF HUSDYRBRUG UDDRAG

LOVGIVNING LOV OM MILJØGODKENDELSER M.V. AF HUSDYRBRUG UDDRAG LOV OM MILJØGODKENDELSER M.V. AF HUSDYRBRUG UDDRAG KAPITEL 1 Formål og anvendelsesområde 1. Loven skal medvirke til at værne om natur, miljø og landskab, så udviklingen af husdyrproduktionen kan ske på

Læs mere

MOBILMASTER OG -ANTENNER

MOBILMASTER OG -ANTENNER MOBILMASTER OG -ANTENNER UDBYGNING AF MOBILNETTET brochure1.0.indd 1 18-06-2013 14:34:45 MOBILMASTER OG -ANTENNER UDBYGNING AF MOBILNETTET TELEINDUSTRIEN 2013 brochure1.0.indd 2 18-06-2013 14:34:45 GOD

Læs mere

Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land. Afrapportering fra Arbejdsgruppe om vindmølleplanlægning

Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land. Afrapportering fra Arbejdsgruppe om vindmølleplanlægning Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land Afrapportering fra Arbejdsgruppe om vindmølleplanlægning Titel: Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land Redaktion: Naturstyrelsen,

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 285a

Forslag til Lokalplan nr. 285a Forslag til Lokalplan nr. 285a For et område til 4 vindmøller ved Faster-Astrup Planforslaget offentliggøres sammen med forslag til Tillæg nr. 57a til Kommuneplan 2009-2021 for Ringkøbing-Skjern Kommune.

Læs mere

Indstilling. Antennevejledning for Aarhus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Antennevejledning for Aarhus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 29. marts 2011 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Det indstilles, at Aarhus Kommunes retningslinier for opsætning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 176 FORSLAG. Thyborøn Havn LEMVIG. Thyborøn KOMMUNE. Plan & Byg. Lemvig Kommune

LOKALPLAN NR. 176 FORSLAG. Thyborøn Havn LEMVIG. Thyborøn KOMMUNE. Plan & Byg. Lemvig Kommune FORSLAG LOKALPLAN NR. 176 Thyborøn Havn Thyborøn Lemvig Kommune LEMVIG KOMMUNE Plan & Byg August 2014 Hvad er en lokalplan Lov om planlægning indeholder bestemmelser om, at et lokalplanforslag skal udarbejdes

Læs mere

Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup

Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup Forslag Status Forslag KOMPLAN_ID 2214193 Plannavn Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup plannr Tillæg nr 28 Dato for offentliggørelse af forslag 6. maj

Læs mere

Miljøvurdering Miljøvurdering Miljøvurdering Ikke teknisk resumé Miljøvurdering Overordnet vurdering Miljøvurdering Vurdering af retningslinjer

Miljøvurdering Miljøvurdering Miljøvurdering Ikke teknisk resumé Miljøvurdering Overordnet vurdering Miljøvurdering Vurdering af retningslinjer Ikke teknisk resumé Overordnet vurdering af retningslinjer Byer og byformål Veje og trafik Teknik og forsyning Landområder Ferie og fritid Naturområder af rammer Støvring Suldrup Terndrup 2 2 3 3 5 5 7

Læs mere

Bedre bredbånd og mobildækning

Bedre bredbånd og mobildækning Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark Marts 2013 Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark Marts 2013 Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark 5 Indhold Bedre bredbånd og mobildækning

Læs mere

Vejledning til lov om kystbeskyttelse

Vejledning til lov om kystbeskyttelse Vejledning til lov om kystbeskyttelse 2009 Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk Indhold 1. Indledning 3 2. Kystbeskyttelseslovens formålsparagraf 7 3. Ansvar for kystbeskyttelse, tilladelse

Læs mere

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas.

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Supplerende offentliggørelse af: Kommuneplantillæg nr. 37 og Lokalplan nr. 373 for et område til teknisk formål (biogasanlæg)

Læs mere

Høringsnotat om 800 MHz-auktionen

Høringsnotat om 800 MHz-auktionen 22. marts 2012 Høringsnotat om 800 MHz-auktionen 1. Indledning Erhvervs- og vækstministeren har besluttet, at der afholdes auktion over frekvenser i 800 MHz-frekvensbåndet 1, og at disse frekvenser vil

Læs mere