5 Lystrup moræne- og herregårdslandskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "5 Lystrup moræne- og herregårdslandskab"

Transkript

1 UDKAST TIL LANDSKABSANALYSE AF FAXE KOMMUNE 1 5 Lystrup moræne- og herregårdslandskab BESKRIVELSE Nøglekarakter Bølget morænelandskab med overvejende herregårdspræg, enkelte landsbyer og større infrastruktur med omkringliggende bebyggelse. Intensivt dyrket landbrug med herregårdspræg i landskabet omkring Jomfruens Egede. Beliggenhed og afgrænsning Området ligger i den midterste del af Faxe Kommune og grænser op til fem andre karakterområder samt tre af kommunens større byer, Faxe, Rønnede- Kongsted og Dalby. Den vestlige grænse følger Sydmotorvejen langs det kuperede dødislandskab i karakterområde 4, mens grænsen mod øst er aftegnet langs Hundemose Skov, der markerer overgangen til et tættere bebygget landbrugslandskab. Mod syd er grænsen draget ved ændringer i terrænet til det stærkt kuperede dødislandskab og det lavereliggende kystlandskab i henholdsvis område 10 og 9.

2 2 UDKAST TIL LANDSKABSANALYSE AF FAXE KOMMUNE Topografisk kort over landskabskarakterområde 5. Landskabskarakteren Det bølgede og ensartede terræn er et gennemgående træk i dette karakterområde, mens arealanvendelsen er af varierende karakter. Området rummer både landsbyer, spredte landejendomme og herregårdslandskaber. De to godser Jomfruens Egede og Lystrup er omgivet af store, markante herregårdslandskaber, der er kendetegnet ved store skovområder med gamle, markante skovbryn, anselige markflader og sparsom bebyggelse. De to bygningskomplekser ved hhv. Jomfruens Egede og Lystrup ligger centralt placeret i de åbne marker, der giver mulighed for godt udsyn over det bølgede landbrugslandskab. Skovområderne og det bølgende terræn medvirker til, at sigtbarheden i landskabet begrænses og i stedet udfolder sig som separate landskabsrum med skovbryn og bykanter på flere sider. Der er flere gennemgående landeveje og en motorvej, der afskærer området mod vest. Samtidig ligger de tre omgivende landsbyer alle højt, og bykanterne er derved synlige ud i landskabet.

3 UDKAST TIL LANDSKABSANALYSE AF FAXE KOMMUNE 3 Landskabskarakterens oprindelse Den udmærkede landbrugsjord, der findes i store dele af karakterområdet, har gjort, at landskabet her rummer en del landsbyer. Området bærer præg af intensiv dyrkning. De stedfaste strukturer som landsbyerne og gårdene Lystrup og Jomfruens Egede blev anlagt omkring tallet, hvor de to nuværende godser først senere hen blev omdannet til godser med egne jorde og skove. De tilstødende byer - Dalby, Rønnede-Kongsted og Faxe er vokset betydeligt i løbet af de seneste 100 år, ligesom bebyggelsen langs med Vordingborgvej allerede ses på de lave målebordblade og således opført i tiden , hvor kortene blev tegnet (se bilagskort 5-3). Naturgrundlag Geomorfologi: Området er et bølget bundmorænelandskab, der er skabt under isen i sidste istid, hvor gletsjeren har aflejret et forholdsvis tyndt lag moræne oven på det eksisterende landskab. I den østligste del af området findes et område med mindre, markant dødispræg, der ikke adskiller sig væsentlig fra det resterende område. Jordtype: Jordbunden består hovedsagligt af moræneler, der nogle steder især i den sydlige del er gennemskåret af ferskvandsdannelser. Desuden findes enkelte indslag af ekstramarginale aflejringer samt smeltevandssand og - grus. Terræn: Terrænet er overvejende bølget i en højde mellem meter over havet, og fremstår mere ensartet end i de omgivende områder i syd og vest, der rummer mere kuperet og bakket terræn. Åbent vandhul i markflade i landskabet omkring Rode, hvor et skovområde i baggrunden afgrænser den visuelle forbindelse. Vandelementer: Der er to åer i området. I den nordlige del findes Egedebæk, der løber fra Dalby, slår et sving øst om Frenderup og fortsætter vestpå

4 4 UDKAST TIL LANDSKABSANALYSE AF FAXE KOMMUNE til Olstrup. Herudover løber Faxe Å fra Faxe til Kongsted i den sydlige del af karakterområdet. Der ligger desuden en lille sø i Åstrup Skov. Området mellem Lystrup og Kongsted er lavtliggende og afvandet. På ældre kort er området mellem Lystrup og Kongsted ganske vådt og drænet ved et tæt net af kanaler. Kortet viser jordbundsforhold og terræn inden for karakterområdet. Jordbunden består af moræneler, områder med sand og grus samt ferskvandsdannelser, i forbindelse med de afløbsløse lavninger og langs de små vandløb. Arealanvendelse og landskabselementer Bevoksningsstruktur: Mellem de to godser findes både store og små skovområder, hvoraf de største skove er Åstrup Skov, Kirkeskov og Dyrehave. På de åbne marker er der mange vandhuller omgivet af bevoksning. Der er beplantning langs mindre vejstykker ved nogle af de veje, der fører til de to godser Jomfruens Egede eller Lystrup.

5 UDKAST TIL LANDSKABSANALYSE AF FAXE KOMMUNE 5 Skovene i området har ofte markante skovbryn, der afgrænser landskabsrummene markant. Dyrkningsform: Store områder er intensivt dyrket, men der findes også områder der anvendes ekstensivt, eksempelvis omkring Jomfruens Egede, hvor får græsser. I den vestlige del ses også flere plantageområder, hvor der dyrkes juletræer og pyntegrønt. Bebyggelsesstruktur: Der findes et antal små landsbyer og samling af huse, herunder Frenderup, Rode, Olstrup, Skoverup og Skov Torup, der hovedsageligt ligger i den vestlige del omkring Vordingborgvej. Der er desuden en del bebyggelse, der ligger spredt ud langs landevejen, mens bebyggelsen omkring godserne og Faxes bykant i den østlige del af området er mere sparsom. Ved Øster Egede kirke ses et fint stendige og et ældre egetræ, der begge er med til at understrege bygningskompleksets alder og det historiske islæt. Kulturhistoriske helheder og enkeltelementer: Den ene af to herregårde i området er Jomfruens Egede. Gården kan spores tilbage til 1346 som Egedegård og er opstået efter en landsby, der i dag ikke længere eksisterer. Landsbyens jorde blev lagt ind under godset og kirken, Øster Egede Kirke. Navnet Jomfruens Egede kommer af, at to adelsjomfruer i midten af 1500-

6 6 UDKAST TIL LANDSKABSANALYSE AF FAXE KOMMUNE tallet arvede gården efter deres far. Hovedbygningen til godset blev senest ombygget og tilbygget sidst i 1700-tallet. Gården benyttes i dag til bryllupper, barnedåb og jagtselskaber mv. Hovedbygningen ved Lystrup Gods blev opført i Lystrup Gods er områdets anden herregård, der ligeledes er opstået af en tidligere landsby. Den eksisterende hovedbygning er opført i 1579 og hører til i gruppen af landets fineste renæssanceslotte. Bygningen er rigt udsmykket med friser, sandstensornamenter og udskåret egetræ. Jomfruens Egede og Lystrup fik i slutningen af 1850'erne samme ejer, og de to godser drives i dag af samme ejer. Lystrup Gods er mod syd omgivet af græsnings arealer - her et område, der afgræsses af får. Tekniske anlæg: Foruden motorvejen, der udgør den vestlige grænse for karakterområdet, går tre landeveje gennem området. Vordingborgvej løber i nord-sydlig retning, Rønnede/Faxevej mellem Rønnede og Faxe og Egedevej mellem Faxe og Dalby. Der er opstillet to vindmøller syd for Olstrup og en enkelt vindmølle syd for Åstrup Hestehave. Herudover er der ingen tekniske anlæg.

7 UDKAST TIL LANDSKABSANALYSE AF FAXE KOMMUNE 7 VURDERING Skala - Middel - lille Rumlig afgrænsning - Lukket Kompleksitet - Sammensat Struktur - Svagt Visuel uro - Roligt Støj - Afdæmpet Landskabsoplevelsen - rumlige og visuelle forhold Terrænet i området er ensartet og overvejende bølget. Derfor udgøres de væsentligste visuelle elementer af varierende bebyggelses- og bevoksningsstruktur. Landskabets skala opleves som middel til lille og landskabet som overordnet lukket. Den lille skala kommer særligt til udtryk i landskabet omkring den nord-sydgående landevej, hvor levende hegn, diger med bevoksning og hyppig bebyggelse præger området visuelt. De store skovområder, der knytter sig til godserne, udgør den glidende overgang til middelskala landskab. Her giver de åbne og større markflader længere udsyn og et enklere landskabsudtryk samtidig med, at landskabsrummene er veldefinerede af skovbryn. Området fremstår som sammensat, hvilket dels skyldes de tre tilgrænsende byers bykanter og dels skyldes variationen i landskabets bebyggelsesstruktur og de gennemgående veje. Området er roligt og der er ikke væsentlige støjkilder i området, undtagen hvis man befinder sig i nærheden af motorvejen i vest. De tre landsbyer i udkanten af karakterområdet ligger alle højt hvilket gør, at der er visuel forbindelse til både den vestlige kant af Faxe og til erhvervsområdet i den nordlige del af Rønnede. De åbne marker giver mulighed for lange kig, her ved en landbrugsflade nord for Jomfruens Egede. Særlige visuelle oplevelsesmuligheder og oplevelsesrige delområder og enkeltelementer: Jomfruens Egede og Lystrup udgør et samlet oplevelsesrigt delområde, idet herregårdskarakteren her tydeligt træder igennem og giver mulighed for en anden oplevelse, end i det omgivende landskab i området.

8 8 UDKAST TIL LANDSKABSANALYSE AF FAXE KOMMUNE De særlige visuelle oplevelsesmuligheder og oplevelsesrige delområder i karakterområde 5.

9 UDKAST TIL LANDSKABSANALYSE AF FAXE KOMMUNE 9 Landskabskarakterens styrke Landskabets karakterstyrke i karakterområde 5. K1 - Karakteristisk: Med to karaktergivende herregårde og flere store og små skovområder, fremstår området karakteristisk. Herregårdslandskaberne har ikke udviklet sig synderligt, mens markstrukturen i de tilstødende områder er ændret og generelt er blevet større end tidligere. Derfor er den oplevede kontrast mellem landsbylandskabet og herregårdslandskabet ikke så stor som da landsbyerne blev udskiftet og de gældende strukturer blev anlagt. K2 - Karaktersvagt: Nøglekarakteren kan kun i begrænset omfang opleves i dette område, da den er udvisket af løbende udvikling og ændringer i landskabets sammensætning uden helt at have tilført en ny og dominerende karakter. Særligt nærheden til motorvejen og den gennemgående landevej har været afgørende for udviklingen og ændringen af landskabets karakter.

10 10 UDKAST TIL LANDSKABSANALYSE AF FAXE KOMMUNE Landskabskarakterens tilstand Landskabskarakterens tilstand i karakterområde 5. Intakthed - God Vedligehold - Middel Uforstyrrethed - Uforstyrret T1 - Middel tilstand: Omkring de to herregårde er landskabet præget af oprindelsen og det historiske landskab kan let opleves. Skovområderne indtager stadig en vigtig rolle i forhold til den rumlige oplevelse af landskabet. Grænsen til de tilstødende jordbrugsområder og landsbyer er med tiden blevet udflydende. Derfor vurderes vedligeholdelsestilstanden som middel. Landskabet er uforstyrret, omend de krydsende landeveje fordrer en del trafik. Intakthed - Middel Vedligehold - Middel T1 - Dårlig tilstand: Flere af de karaktergivende elementer kan fortsat genfindes i karakterområdet, men sammensætningen er ændret i takt med den løbende udvikling langs vejene. Der er ikke nogen aflæselig kobling mellem natur- og kulturgrundlag, idet bebyggelsens placering snarere føl-

11 UDKAST TIL LANDSKABSANALYSE AF FAXE KOMMUNE 11 Uforstyrrethed - Forstyrret ger de to gennemgående veje. Motorvejen mod vest og landevejen centralt i delområdet virker forstyrrende, ligesom mødet mellem det åbne land og bykanten af Rønnede sker gennem ved et større erhvervsområde. Landskabskarakterens sårbarhed Landskabskarakteren er forbundet med fortsat landbrugsmæssig anvendelse, små jordlodder af afvekslende karakter i vest og store markflader samt skovområder i den østlige del omkring de to godser. Området mellem motorvejen og det mere skovrige herregårdslandskab bærer præg af de to hovedfærdselsårer. Landskabet vurderes i sig selv at være forholdsvis robust. Det er et område, der kan tåle forandringer og tiltag. Markflader opdelt af levende hegn og sten- og jorddiger samt små skovpartier og plantagedrift er imidlertid afgørende for at opretholde karakteren i dette område. Landsbyerne skal fortsat afgrænses tydeligt, så grænsen mellem by og land er klart defineret. Særligt sårbare områder: Planlagte ændringer? A la arealudlæg til vindmøller, større husdyrbrug, byomdannelse/udvidelse mv.?

12 12 UDKAST TIL LANDSKABSANALYSE AF FAXE KOMMUNE ANBEFALINGER Strategiske mål Skoverup, Olstrup, Rode og Frenderup er alle landstrakte landsbyer, hvor husene ligger på hver side af vejen. Eventuel planlægning eller tilladelse til fremtidig bebyggelse bør snarere fokusere på at udfylde huller i bebyggelsen end at forlænge landsbyens aflange form. Det sammenhængende herregårdslandskab, der er centreret omkring Jomfruens Egede og Lystrup er derimod sårbart overfor ændringer i den simple landskabsstruktur. Dette kan eksempelvis være ændringer i bebyggelsesgraden, ligesom de store skovområder og markante skovbryn udgør væsentlige elementer, som så vidt muligt skal opretholdes. Det er desuden relevant at søge at opretholde de korte beplantede vejstrækninger, hvad enten der er tale om en enkelt række vejtræer, en allé eller kompakte, flerrækkede læhegn af blandede arter.

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel, et lokalt afgrænset

Læs mere

Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger

Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger Kulturministeriet Kulturarvsstyrelsen Juni 2009 Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger Kulturministeriet, Kulturarvsstyrelsen 2009 Redaktion: Jette Bang

Læs mere

Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger

Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger 1 Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger Miljø- og Energiministeriet Skov- og Naturstyrelsen Maj 2001 2 VEJLEDNING OM BESKYTTEDE STEN- OG JORDDIGER Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger Miljø-

Læs mere

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER Hvordan bliver mellemrum til byrum? Kender du historien om dit byrum? Vi tænker sjældent over, at

Læs mere

SKABT AF IS, VIND OG VAND

SKABT AF IS, VIND OG VAND ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå SKABT AF IS, VIND OG VAND Af Peter Bering Dette er en pdf-fil med Skabt af is, vind og vand. Filen er stillet til rådighed for

Læs mere

Skovenes udbredelse før landboreformerne

Skovenes udbredelse før landboreformerne Peder Dam Skovenes udbredelse før landboreformerne Skovene blev og bliver generelt stadigt opfattet som en positiv landskabstype der var mangel på skov og tømmer i Danmark efter middelalderen, og forfattere

Læs mere

Nye Vejanlæg i Aalborg Syd, VVM/MV. Aalborg Kommune. - Motorvejstilslutning - naturforhold. Teknisk notat. 1.1 International lovgivning

Nye Vejanlæg i Aalborg Syd, VVM/MV. Aalborg Kommune. - Motorvejstilslutning - naturforhold. Teknisk notat. 1.1 International lovgivning Aalborg Kommune Nye Vejanlæg i Aalborg Syd, VVM/MV - Motorvejstilslutning - naturforhold Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

Landskabets udvikling i Danmark

Landskabets udvikling i Danmark Landskabets udvikling i Danmark Fra natur- til kulturlandskab Vadehavet Den dynamiske jordbund Bylandskabet Fra natur- til kulturlandskab Landskabets fremtræden på et givet tidspunkt er resultatet af et

Læs mere

Over Jerstal UDVIKLINGSPLAN. Udarbejdet i et samarbejde med beboerne i lokalsamfundet

Over Jerstal UDVIKLINGSPLAN. Udarbejdet i et samarbejde med beboerne i lokalsamfundet Over Jerstal UDVIKLINGSPLAN Udarbejdet i et samarbejde med beboerne i lokalsamfundet Udviklingsplanen er fremkommet på baggrund af en demokratisk proces og skal fremover danne grundlag for konkrete projekter.

Læs mere

Guide til mere trygge byer. Byplanlægning, der skaber tryghed

Guide til mere trygge byer. Byplanlægning, der skaber tryghed Guide til mere trygge byer Byplanlægning, der skaber tryghed Byplanlægning, der skaber tryghed Indhold Forord 1 1. Tryghed og bymiljø 2 2. Anbefalinger til kriminalpræventiv byplanlægning 10 3. Organisering

Læs mere

Motorvej Herning-Århus ved Silkeborg

Motorvej Herning-Århus ved Silkeborg Motorvej Herning-Århus ved Silkeborg Forbedret Kombilinieprojekt Æstetisk vurdering og visualisering Rapport 334 2008 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Telefon 7244 3333

Læs mere

God praksis for skovarealer med flagermus

God praksis for skovarealer med flagermus God praksis for skovarealer med flagermus 1 God praksis for skovarealer med flagermus 2 God praksis for skovarealer med flagermus INDHOLD KAPITEL 1 INTRODUKTION 4 Indledning 4 Formålet med vejledningen

Læs mere

indkaldelse af ideer og forslag

indkaldelse af ideer og forslag indkaldelse af ideer og forslag d e n n y e b y v e d e l e v RANDERSVEJ Elev perspektivareal forslag til udvidelse Djurslandmotorvejen Egå Engsø letbanestation I MIDTBY Baggrund Med dette hæfte fremlægger

Læs mere

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense Fra stor by til storby Radikale visioner for fremtidens Odense Indhold Trafik og byplan i Odense 3 Der er brug for handling 4 De andre store byer trækker fra Odense 4 Nye arbejdspladser i Odense 5 Befolkningsudvikling

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN FOR JELLING MIDTBY 2013

UDVIKLINGSPLAN FOR JELLING MIDTBY 2013 UDVIKLINGSPLAN FOR JELLING MIDTBY 2013 UDVIKLINGSPLAN JELLING MIDTBY UDVIKLINGSPLAN FOR JELLING MIDTBY Vedtaget af Vejle Byråd 2. oktober 2013 Vejle Kommune Teknik & Miljø Kirketorvet 22 7100 Vejle Udviklingsplanen

Læs mere

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord, side 2 1.0 Regler og rammer for kommuneplanlægningen, side 4 2.0 Kommende statslige initiativer, side 8 2.1 Læsevejledning,

Læs mere

Carlsberg II - del I

Carlsberg II - del I Carlsberg II - del I Lokalplan 432 med tillæg 2 og 3 Borgerrepræsentationen har 29. januar 2009 vedtaget lokalplan 432 med kommuneplantillæg Planerne er bekendtgjort 18. september 2009 Borgerrepræsentationen

Læs mere

På basis af det i forslaget oplyste er linieføringen skitseret i Figur 7.7 og tilslutning til Helsingørmotorvejen skitseret i Figur 7.8.

På basis af det i forslaget oplyste er linieføringen skitseret i Figur 7.7 og tilslutning til Helsingørmotorvejen skitseret i Figur 7.8. Den foreslåede alternative linieføring vedrører den vestlige del af Nordhavnsvej og tilslutningen til Helsingørmotorvejen. Det antages, at den østlige del af Nordhavnsvej har linieføring som Vejforslag

Læs mere

Det åbne land. Debat i efteråret 2007. Miljøministeriet Realdania

Det åbne land. Debat i efteråret 2007. Miljøministeriet Realdania Det åbne land Debat i efteråret 2007 Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af plankulturen i kommunerne. Formålet

Læs mere

EN RIG NATUR I ET RIGT SAMFUND

EN RIG NATUR I ET RIGT SAMFUND Velfærd Bæredygtighed Naturpleje Kyst og klit Vandløb og eng Hav Økonomi Landbrug og Skovbrug Naturbeskyttelse Naturovervågning Nationale naturområder Biologisk mangfoldighed EN RIG NATUR I ET RIGT SAMFUND

Læs mere

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Enheden for Brugerundersøgelser Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet

Læs mere

TAG PARKEN I LOMMEN! Forslag til 14 lommeparker i København.

TAG PARKEN I LOMMEN! Forslag til 14 lommeparker i København. TAG PARKEN I LOMMEN! Forslag til 14 lommeparker i København. hvorfor lommeparker? 2 Lommeparken spiller med på lokalområdets identitet og stedets historie Lommeparken giver plads til motion og leg i byens

Læs mere

Udvikling i landdistrikter og landsbyer

Udvikling i landdistrikter og landsbyer 2138rapport1 26/10/06 16:08 Side 1 Udvikling i landdistrikter og landsbyer ARTIKELSAMLING Indhold Forord 4 Udkant i udvikling det positive fremtidsbillede Jesper Bo Jensen, fremtidsforsker, ph.d. 8 Bæredygtige

Læs mere

FREMTIDEN I VESTERHEDE

FREMTIDEN I VESTERHEDE FREMTIDEN I VESTERHEDE Helhedsplan for udvikling i Vesterhede VI SER FREMAD OG VI HANDLER! VI BYGGER PÅ DET LANGE SEJE TRÆK OG PÅ MOD, SAMARBEJDSEVNE OG FREMSYNETHED Juni 2011 Vesterhede Koordinationsråd

Læs mere

Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet?

Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet? Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet? En scenarieanalyse af potentialet for produktion i dansk landbrug Fremforsk Center for fremtidsforskning Jesper Bo Jensen, Ph.d.

Læs mere

4.3 Tema: Biologisk mangfoldighed

4.3 Tema: Biologisk mangfoldighed 4.3 Tema: Biologisk mangfoldighed Indledning Danmark hører til blandt de lande, hvis natur i særlig grad er under påvirkning af en intensiv arealudnyttelse. Historisk set er dette forhold et resultat af

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nye Vejanlæg i Aalborg Syd VVM/MV. Aalborg Kommune. - Planlægningsmæssige konsekvenser Teknisk notat

Indholdsfortegnelse. Nye Vejanlæg i Aalborg Syd VVM/MV. Aalborg Kommune. - Planlægningsmæssige konsekvenser Teknisk notat Aalborg Kommune Nye Vejanlæg i Aalborg Syd VVM/MV - Planlægningsmæssige konsekvenser Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk

Læs mere

Katalog over skovudviklingstyper i Danmark

Katalog over skovudviklingstyper i Danmark 1 S K O V U D V I K L I N G S T Y P E K A T A L O G Katalog over skovudviklingstyper i Danmark af Skov- og Naturstyrelsen og J. Bo Larsen 2005 Katalog over skovudviklingstyper i Danmark Udgivet af Miljøministeriet,

Læs mere

Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3

Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3 Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3 541 TRYKSAG 457 Titel: Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3 Pjecen er udarbejdet

Læs mere