Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse. for fusion mellem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse. for fusion mellem"

Transkript

1 Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN Maj Invest (CVR-nr.: ) (FT-nr.: ) AFDELING Europa Aktier (den ophørende afdeling) (SE-nr.: ) og AFDELING Value Aktier (den fortsættende afdeling) (SE-nr.: ) begge c/o Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S (CVR-nr.: ) Bernstorffsgade København V 1

2 Indledning Bestyrelsen for Investeringsforeningen Maj Invest (herefter Foreningen ) har på et bestyrelsesmøde den 26. februar 2015 truffet beslutning om at fremsætte forslag om sammenlægning (herefter Fusion eller Fusionen ) af Afdeling Europa Aktier (herefter Europa Aktier ) og Afdeling Value Aktier (herefter Value Aktier ) med Europa Aktier som den ophørende afdeling og Value Aktier som den fortsættende afdeling. Forslaget vil blive fremsat på Foreningens førstkommende ordinære generalforsamling, som er fastlagt til den 15. april Bestyrelsens begrundelse for forslaget fremgår af afsnittet Baggrund for fusionen, som udgør en del af fusionsredegørelsen nedenfor. Den fortsættende afdeling beholder sit navn efter fusionen, og der vil ikke ske ændringer i afdelingens investeringspolitik som følge af fusionsforslaget. Forskellene i investeringspolitikken og omkostningsniveauet mellem den ophørende og den fortsættende afdeling er ligeledes beskrevet særskilt i bestyrelsens fusionsredegørelse nedenfor. I anledning af ovennævnte beslutning har bestyrelsen oprettet og udarbejdet denne fusionsplan og fusionsredegørelse i henhold til lov om investeringsforeninger m.v. 119, stk. 1, samt bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 681 af 17. juni 2014 om fusion og spaltning af danske UCITS (herefter Fusionsbekendtgørelsen ). Fusionen bliver gennemført efter ovennævnte regler, således at Europa Aktier opløses uden likvidation ved overdragelse af sine aktiver og forpligtelser som helhed til Value Aktier mod vederlag til investorerne i Europa Aktier i form af andele udstedt i Value Aktier. Eventuelle overskydende kontantbeløb vil blive udbetalt til investorerne. De nærmere forhold omkring vederlag og ombytning er nærmere beskrevet i afsnittet Vederlag til investorerne og ombytning. For den fortsættende afdeling, Value Aktier, vil det være bestyrelsen for Foreningen, som træffer beslutning om fusionen. Bestyrelsen har den 26. februar 2015 vedtaget fusionen under forudsætning af, at den vedtages af investorerne i den ophørende afdeling, Europa Aktier, på Foreningens ordinære generalforsamling, der som nævnt ovenfor - er fastlagt til den 15. april Fusionen foreslås gennemført som en skattefri fusion med virkning pr. 1. januar De skattemæssige konsekvenser af fusionen er nærmere beskrevet i afsnittet Fusionsdatoen og beskatningsforhold. Efter fusionen vil Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S, CVR-nr , fortsat være den fortsættende afdelings investeringsforvaltningsselskab, ligesom Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, filial af Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), CVR-nr , fortsat vil fungere som den fortsættende afdelings depotselskab. 2

3 Fusionsplan I henhold til 3 i Fusionsbekendtgørelsen skal Foreningens bestyrelse udarbejde en fusionsplan, der indeholder oplysninger og bestemmelser om en række faktuelle forhold vedrørende fusionen. De omtalte forhold er beskrevet nedenfor. De omfattede afdelinger Europa Aktier (ophørende afdeling) under Investeringsforeningen Maj Invest. Afdelingen blev stiftet den 19. februar 2007 og har vedtægtsmæssigt hjemsted i Københavns Kommune. Value Aktier (fortsættende afdeling) under Investeringsforeningen Maj Invest. Afdelingen blev stiftet den 3. maj 2005 og har vedtægtsmæssigt hjemsted i Københavns Kommune. Ingen af de i fusionen involverede afdelinger har binavne. Afdelingsnavnet Europa Aktier optages ikke som binavn af Value Aktier som følge af fusionen. Andelene i såvel Europa Aktier som Value Aktier udstedes i stykstørrelser på kr. 100 nominelt. Vederlaget til investorerne og ombytning Investorerne i Europa Aktier modtager som vederlag for deres nuværende andele et antal andele i Value Aktier svarende til den forholdsmæssige indre værdi pr. foreningsandel af Europa Aktier sammenholdt med den indre værdi pr. foreningsandel af Value Aktier. Ombytningen sker på grundlag af den indre værdi af de fusionerende afdelinger på ombytningsdagen og opgøres i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om investeringsforeninger m.v. og bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger og specialforeninger m.v. Ombytningen af andelene i Europa Aktier til andele i Value Aktier sker snarest muligt efter Finanstilsynets godkendelse af fusionen på Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S s foranstaltning ved registrering i VP Securities A/S. Antallet af andele, som investorerne i Europa Aktier modtager i Value Aktier, afhænger af forholdet mellem den indre værdi pr. andel i Europa Aktier og Value Aktier på opgørelsesdagen. Eventuelle overskydende kontantbeløb, der opstår som følge af ombytningen, vil blive udbetalt til de enkelte investorer og vil blive beskattet som udbytte, jf. afsnittet Fusionsdatoen og beskatningsforhold nedenfor. De nyudstedte andele i Value Aktier giver ret til fuldt udbytte for regnskabsåret 2015 og øvrige rettigheder fra tidspunktet for den endelige vedtagelse af fusionen. Andelene i såvel Europa Aktier som i Value Aktier er optaget til handel på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Såfremt fusionsforslaget vedtages, vil noteringen af andelene i Europa Aktier med virkning fra ombytningen blive slettet fra NASDAQ OMX Copenhagen A/S, mens andelene i Value Aktier fortsat vil være noteret. 3

4 Revisionsfirmaet Ernst & Young P/S har som uvildige og sagkyndige vurderingsmænd i henhold til bestemmelserne i 5 i Fusionsbekendtgørelsen afgivet den som Bilag 1 vedhæftede erklæring om kreditorernes stilling, hvorved det bekræftes, at kreditorerne i såvel Europa Aktier som Value Aktier må antages at være tilstrækkeligt sikrede efter fusionen. Når ombytningsforholdet er beregnet, hvilket vil ske umiddelbart efter Finanstilsynets godkendelse af beslutningen om Fusion, vil Ernst & Young i henhold til 9 i Fusionsbekendtgørelsen afgive en skriftlig erklæring om ombytningsforholdet m.v. Erklæringen vil straks blive indsendt til Finanstilsynet med henblik på endelig godkendelse og registrering af Fusionen. Kopi af erklæringen udleveres efter anmodning til investorerne. Fusionsdatoen og beskatningsforhold Forslaget om Fusion vil, som nævnt ovenfor, blive forelagt for investorerne i Europa Aktier på Foreningens ordinære generalforsamling den 15. april Beslutningen om fusion er i henhold til 20, stk. 2, i Foreningens vedtægter kun gyldig, hvis den tiltrædes af mindst 2/3 af såvel de stemmer, som er afgivet, som af den stemmeberettigede del af Europa Aktiers formue, som er repræsenteret på generalforsamlingen. For Value Aktiers vedkommende har Foreningens bestyrelse som tidligere anført på et bestyrelsesmøde den 26. februar 2015 godkendt forslaget om Fusion med forbehold for, at Fusionen skal vedtages af investorerne i Europa Aktier på den ordinære generalforsamling. Fusionen gennemføres som en skattefri fusion med skattemæssig virkning pr. 1. januar 2015 fra hvilket tidspunkt rettigheder og forpligtelser i Europa Aktier skal anses for overgået til Value Aktier. Regnskabsmæssigt vil fusionen få virkning, når den gennemføres, altså pr. ombytningsdagen. Ombytningen vil finde sted snarest muligt efter vedtagelse på generalforsamlingen og godkendelse fra Finanstilsynet. En skattefri fusion er karakteriseret ved, at ombytningen af andele i den ophørende afdeling til andele i den fortsættende afdeling ikke udløser beskatning hos investorerne i den ophørende afdeling i dette tilfælde investorerne i Europa Aktier. En skattefri fusion er endvidere betinget af, at investorerne i den ophørende afdeling alene vederlægges med andele i den fortsættende afdeling og et eventuelt overskydende kontantbeløb, også kaldet en spids. Den eventuelle spids, som investorerne i den ophørende afdeling modtager i form af en kontant udbetaling i forbindelse med ombytningen, vil i henhold til reglerne i aktieavancebeskatningsloven blive beskattet som udbytte. Vedtægtsændringer Såfremt forslaget om Fusion vedtages, slettes alle referencer til den ophørende afdeling, Europa Aktier, i Foreningens vedtægter. Således udgår følgende ordlyd af vedtægternes 6, hvor den ophørende afdeling er beskrevet som følger: Europa Aktier Afdelingen investerer i en europæisk aktieportefølje og har som formål ved sammensætningen af porteføljen at følge udviklingen i et europæisk aktieindeks. Foreningens bestyrelse er bemyndiget til at vælge indekset og til at foretage senere udskiftninger af indekset. 4

5 Afdelingen kan for op til 20 pct. af sin formue foretage investering i pengemarkedsinstrumenter, i korte obligationer, i indskud i kreditinstitutter samt i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter, jf. 124 i lov om investeringsforeninger m.v., der udelukkende investerer i pengemarkedsinstrumenter, korte obligationer eller indskud i kreditinstitutter. Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter på dækket basis til risikoafdækning og porteføljepleje. Afdelingen er certifikatudstedende og opfylder de i aktieavancebeskatningslovens 21, stk. 2 3 angivne rammer for investering. Afdelingen er udloddende, jf. vedtægternes 29, stk. 1. Endvidere slettes referencen til Europa Aktier i Tillæg til vedtægterne. Afdelingsbeskrivelsen i vedtægternes 6 af den fortsættende afdeling, Value Aktier, ændres ikke som følge af fusionen, da der ikke sker ændringer i den fortsættende afdelings investeringspolitik. Udkast til nye vedtægter, hvor alle referencer til Europa Aktier er slettet, vedhæftes nærværende fusionsplan og fusionsredegørelse som Bilag 2. Fusionsredegørelse Bestyrelsen skal i henhold til bestemmelserne i Fusionsbekendtgørelsen som supplement til fusionsplanen afgive en redegørelse indeholdende oplysning om en række øvrige for fusionen relevante forhold, herunder om baggrunden for fusionen, forskelle i investeringspolitikken mellem den ophørende og den fortsættende afdeling, inkl. oplysning om, hvorvidt risikoen ved investering i den fortsættende afdeling er den samme som ved investering i den ophørende afdeling, forskelle i omkostningsniveauet mellem den ophørende og den fortsættende afdeling samt forhold omkring udbetaling og beskatning af eventuelle overskydende beløb, der opstår ved ombytning af andele i de fusionerende afdelinger. Baggrund for fusionen Europa Aktier blev lanceret i juni måned 2007 som en indeksbaseret, europæisk aktieafdeling, der har til formål at følge udviklingen i et af bestyrelsen udvalgt europæisk aktieindeks. Afdelingens målsætning er ved en omkostningseffektiv portefølje med et begrænset antal positioner at generere et afkast, der over en længere periode ligger tæt på afkastet for sammenligningsindekset fraregnet omkostninger samt at opretholde en tracking-error på under 2,0 pct. points. Afdelingens sammenligningsindeks er MSCI Europe inkl. nettoudbytter i danske kroner. Afdelingen har som følge af den koncentrerede portefølje udvist relativt store udsving i afkastet for de enkelte år i forhold til, hvad der typisk kendetegner en indeksafdeling. Afdelingen har set over hele perioden siden lanceringen 1 givet et afkast efter omkostninger, der er højere end sammenligningsindekset. Afdelingen, som er børsnoteret, blev oprindeligt stiftet på foranledning af en stor, institutionel investor, som indtil slutningen af 2014 tegnede sig for en meget stor andel af den samlede formue. Imidlertid valgte investoren at indløse sin beholdning i Europa Aktier ved udgangen af oktober 1 Opgjort ultimo januar

6 måned Indløsningen svarede på indløsningstidspunktet til 73% af afdelingens samlede formue, som efter indløsningen androg 131 mio. kr. fordelt på godt 800 investorer. Det er bestyrelsens vurdering, at afdelingen med det aktuelle formueniveau vil få for høje omkostningsprocenter i forhold til, hvad en passivt forvaltet afdeling kan berettige. Det er ligeledes bestyrelsens vurdering, at det ikke er muligt at finde nye investorer til afdelingen i et omfang, der afhjælper dette. Dertil kommer, at afdelingen fremover vil blive afkrævet øget betaling fra indeksudbyderen for brugen af referenceindeks, hvilket øger kravet til formueniveauet yderligere. Bestyrelsen vurderer på denne baggrund, at afdelingen vil få et uforholdsmæssigt højt omkostningsniveau for investorerne, hvilket er i modstrid med Foreningens formål. En fusion af afdelingen med en af Foreningens øvrige aktieafdelinger er ud fra en skattemæssig betragtning for det enkelte medlem at foretrække frem for en opløsning. Da Foreningen ikke har andre afdelinger med fokus på europæiske aktier, og da investorerne kan have købt beviser i Europa Aktier af en lang række forskellige årsager, er det bestyrelsens vurdering, at Fusionen bør ske med en afdeling, der investerer i globale aktier. Value Aktier er Foreningens mest populære afdeling inden for globale aktier og har gennem årene udmærket sig ved sine resultater. Målt på afkast siden afdelingens lancering ultimo 2005 er Value Aktier således nummer 8 blandt 744 udbudte investeringsforeninger og fonde i Europa i Morningstar-kategorien Globale Large-Cap Blend Aktier. Blandt afdelinger i samme kategori udbudt til private i Danmark er afdelingen nummer 1. 2 Forskelle i investeringspolitikken mellem den ophørende og den fortsættende afdeling, herunder forskelle i risikoprofilerne for hhv. den ophørende og den fortsættende afdeling Forskelle i investeringspolitik: Forskellen i investeringspolitikken mellem den ophørende og fortsættende afdeling er bl.a. det geografiske fokus. Den ophørende afdeling, Europa Aktier, investerer i aktier hjemmehørende i Europa, mens den fortsættende afdeling, Value Aktier, har et globalt fokus og dermed et større investeringsunivers. Derudover er der en væsentlig forskel i afdelingernes investeringsstrategi og - proces. Den ophørende afdeling er indeksbaseret - passivt forvaltet hvilket betyder, at sammensætningen af afdelingens portefølje følger afdelingens referenceindeks tæt. Den fortsættende afdeling er derimod aktivt forvaltet, og sammensætningen af porteføljen sker ud fra en værdibaseret tilgang, hvor bl.a. selskabernes markedsposition vurderes. Desuden kan den fortsættende afdeling investere i depotbeviser som f.eks. ADRs, GDRs og EDRs. De særlige risikoforhold for Value Aktier er beskrevet i afdelingens prospekt. Forskelle i risikoprofil: Europa-Kommissionen har i forordning nr. 583/2010 fastsat regler vedrørende en afdelings placering på en specifik risikoskala. Risikoskalaen er opdelt i syv risikokategorier, hvor kategori 1 er et udtryk for en meget lav risiko, og hvor kategori 7 omvendt er et udtryk for en meget høj risiko. På baggrund af afdelingens historiske standardafvigelser er Europa Aktier pt. placeret i risikokategori 6, mens den fortsættende afdeling, Value Aktier, er placeret i risikokategori 5. Fusionen medfører således, at investorerne i Europa Aktier, for så vidt angår placering på risikoskalaen, går en risikokategori ned. 2 Afkast efter omkostninger i perioden 1/ til 31/ Kun afdelinger med historik i hele perioden indgår. Kilde: Morningstar Direct. 6

7 En afdelings placering på risikoskalaen kan ændre sig over tid i både op- og nedadgående retning. Forskelle i omkostningsniveau mellem den ophørende og den fortsættende afdeling Europa Aktier er en passivt forvaltet afdeling og har haft tilsvarende lave omkostninger til porteføljerådgivning. Afdelingen er indgået i Foreningens gruppe af basisafdelinger, som er afdelinger, der sælges uden løbende formidlingsprovision til samarbejdsbankerne, og som generelt er kendetegnet ved meget lave omkostninger. Afdelingen realiserede i 2013 en administrationsomkostningsprocent på 0,32, der, jf. afsnittet Baggrund for fusionen, må forventes at stige kraftigt ved uændret drift. Value Aktier er en aktivt forvaltet afdeling, med højere omkostninger til porteføljerådgivning end Europa Aktier. Omkostningerne modsvarer kvaliteten af den aktive forvaltning, der til dato er afspejlet af et væsentligt merafkast i afdelingen i forhold til udviklingen i sammenligningsindekset for Value Aktier. Value Aktier indgår i Foreningens gruppe af specialafdelinger, der sælges med løbende formidlingsprovision til samarbejdsbankerne. Formidlingsprovisionen udgør årligt 0,75 procent og er bankernes betaling for at rådgive kunderne om risiko, skat og andre individuelle forhold i forbindelse med investering. Alle Foreningens afdelinger, herunder Value Aktier, har omkostninger, der er lavere end det typiske niveau i branchen generelt målt ved medianen for den tilsvarende kategori i Investeringsfondsbranchens statistikker. Foreningens afdelinger tilhører dermed den billigste halvdel af sammenlignelige investeringsforeningsafdelinger i Danmark. Afdelingen realiserede i 2013 en administrationsomkostningsprocent på 1,41, inkl. formidlingsprovision. Udbetaling og beskatning af eventuelle overskydende beløb, der opstår ved ombytning af andele i de fusionerende afdelinger Der henvises til afsnittene Vederlaget til investorerne og ombytning og Fusionsdatoen og beskatningsforhold ovenfor. På baggrund af ovennævnte fusionsplan og fusionsredegørelse foreslår bestyrelsen, at de to afdelinger fusioneres med virkning pr. 1. januar Det er bestyrelsens vurdering, at en fusion af Europa Aktier med Value Aktier som den fortsættende afdeling vil være i investorernes interesse. 7

8 Øvrige oplysninger Ingen af andelene i Europa Aktier eller Value Aktier oppebærer særlige rettigheder, og der er ikke tillagt noget vederlag eller andre fordele til bestyrelsesmedlemmer i Investeringsforeningen Maj Invest eller direktionen i Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S. Fusionen er betinget af at at forslaget om fusion af Europa Aktier med Value Aktier med sidstnævnte afdeling som den fortsættende afdeling vedtages af investorerne i Europa Aktier på Foreningens ordinære generalforsamling den 15. april 2015, samt Finanstilsynet meddeler tilladelse til Fusionen, jf. bestemmelserne i lov om investeringsforeninger m.v. og Fusionsbekendtgørelsen. Såfremt forslaget om Fusion vedtages af investorerne i Europa Aktier på Foreningens ordinære generalforsamling den 15. april 2015, vil Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S på vegne af Foreningens bestyrelse indsende ansøgning om godkendelse af Fusionen til Finanstilsynet. Bestyrelsen forbeholder sig ret til at foretage sådanne ændringer af denne fusionsplan og fusionsredegørelse, som måtte være nødvendige i henhold til lovgivningen for at opnå Finanstilsynets godkendelse. Endvidere vil bestyrelsen anmode om generalforsamlingens bemyndigelse til at foretage de ændringer i det vedtagne, som måtte være påkrævet for at opnå Finanstilsynets godkendelse samt for at få Fusionen registreret i Erhvervsstyrelsen. Dokumenter til fremlæggelse og offentliggørelse Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S vil på vegne af den ophørende afdeling, Europa Aktier, senest 4 uger før den ordinære generalforsamling den 15. april 2015 sørge for bekendtgørelse i Statstidende af fusionsplanen med oplysning om, hvorledes denne fælles fusionsplan og fusionsredegørelse med tilhørende bilag kan rekvireres vederlagsfrit. Fusionsplanen og fusionsredegørelsen med tilhørende bilag vil derudover senest 4 uger før den ordinære generalforsamling den 15. april 2015 være fremlagt til forevisning på den ophørende afdelings kontor og vil endvidere blive offentliggjort på Foreningens hjemmeside, De fremlagte/offentliggjorte fusionsdokumenter vil omfatte følgende: 1. Bestyrelsens sammenskrevne fusionsplan og fusionsredegørelse; 2. Erklæring fra Revisionsfirmaet Ernst & Young P/S om, at kreditorerne i såvel Europa Aktier som Value Aktier må antages at være tilstrækkeligt sikrede efter fusionen (Bilag 1); 3. Udkast til nye vedtægter for Foreningen, hvor alle referencer til Europa Aktier er slettet (Bilag 2); 4. Årsrapport for 2013 for Foreningen samt halvårsrapport for første halvår 2014 (Bilag 3 og Bilag 4) 3. 3 Foreningens årsrapport for 2014 vil blive behandlet af bestyrelsen på et bestyrelsesmøde den 18. marts 2015, hvorefter den vil blive offentliggjort i sin helhed på Foreningens hjemmeside, og via NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 8

9 Omkostninger i forbindelse med fusionen De med fusionen forbundne omkostninger fordeles mellem afdelingerne i forhold til disses aktiver på ombytningstidspunktet, men anslås at være af ubetydelig størrelse i forhold til de fusionerende afdelingers formue. Således vedtaget på Foreningens bestyrelsesmøde den 26. februar 2015 af: Bestyrelsen for Investeringsforeningen Maj Invest: Mads Krage Ole Risager Carsten Koch Mette Kynne Formand Næstformand Frandsen Bilag: Bilag 1: Erklæring fra Revisionsfirmaet Ernst & Young P/S om, at kreditorerne i såvel Europa Aktier som Value Aktier må antages at være tilstrækkeligt sikrede efter fusionen; Bilag 2: Udkast til nye vedtægter for Foreningen, hvor alle referencer til Europa Aktier er slettet; Bilag 3 og 4: Årsrapport for 2013 for Foreningen samt halvårsrapport for første halvår

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Value Japan

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Value Japan Bestyrelsens fusionsplan og -redegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST (CVR-nr.: 73158516) (FT-nr.: 11010) Afdelingen Value Aktier (SE-nr.: 11913962) (den fortsættende afdeling) c/o

Læs mere

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse. for fusion mellem

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse. for fusion mellem Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN SEBinvest (CVR-nr.: 21 00 49 79) (FT-nr.: 11.107) AFDELING Korte Danske Obligationer (den ophørende enhed) (SE-nr.:

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Klima og Miljø

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Klima og Miljø Bestyrelsens fusionsplan og -redegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST (CVR-nr.: 73158516) (FT-nr.: 11010) Afdelingen Momentum Aktier (SE-nr.: 32546323) (den fortsættende afdeling)

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Value Europa. Afdelingen Value Europa Small Cap

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Value Europa. Afdelingen Value Europa Small Cap Bestyrelsens fusionsplan og -redegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST (CVR-nr.: 73158516) (FT-nr.: 11010) Afdelingen Value Europa (SE-nr.: 32546285) (den fortsættende afdeling) c/o

Læs mere

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST (CVR-nr.: 73 41 00 10) (FT-nr.: 11024) Afdeling Lav Kuponrente (den ophørende afdeling) (SE-nr. 75

Læs mere

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem Investeringsforeningen Nykredit Invest (CVR-nr.: 25 26 62 18) (FT-nr.: 11.122) Afdeling Erhvervsobligationer (den ophørende afdeling) (SE-nr.

Læs mere

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST ENGROS (CVR-nr.: 13 76 00 98) (FT-nr.: 11054) Afdeling Globale aktier fokus (den ophørende afdeling)

Læs mere

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN FIONIA INVEST KORTE OBLIGATIONER (CVR-nr.: 29 93 21 66) (FT-nr.: 11162) c/o BI Management A/S Sundkrogsgade 7 Postboks

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr. 73 41 00 10, FT-nr. 11024 Fusion af afdeling Nordea Invest Europæiske aktier fokus, SE-nr. 33 47 13 94, FT-nr. 59, og afdeling

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr. 33 16 17 94, FT-nr. 11172 Fusion af afdelinger: Nordea Invest Portefølje Danmark, SE-nr. 32 54 16 82, FT-nr. 6,

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr. 73 41 00 10, FT-nr. 11024 Fusion af afdeling: Nordea Invest Verden, SE nr. 32 53 57 71, FT nr. 1 (den ophørende afdeling)

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Lange Obligationer KL. Afdelingen Indeksobligationer KL

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Lange Obligationer KL. Afdelingen Indeksobligationer KL Bestyrelsens fusionsplan og -redegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST (CVR-nr.: 73158516) (FT-nr.: 11010) Afdelingen Lange Obligationer KL (SE-nr.: 30111850) (den fortsættende afdeling)

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr. 73 41 00 10, FT-nr. 11024. Fusion af afdeling HealthCare, SE-nr. 11 86 12 53, FT-nr. 34 (den ophørende afdeling) og afdeling

Læs mere

FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE. INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST (CVR-nr.: ) (FT-nr.: 11024) Afdeling Korte obligationer Privat

FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE. INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST (CVR-nr.: ) (FT-nr.: 11024) Afdeling Korte obligationer Privat FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST (CVR-nr.: 73 41 00 10) (FT-nr.: 11024) Afdeling Korte obligationer Privat (den ophørende afdeling) (SE-nr. 30 05 41 64), (FT-nr. 21),

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse

Fusionsplan og fusionsredegørelse Fusionsplan og fusionsredegørelse for flytning af Afdeling Selection (stiftet 16.11.2000, Københavns Kommune, FT. nr. 11.127.01, SE-nr. 11 88 71 55) under Investeringsforeningen Gudme Raaschou (FT-nr.

Læs mere

Fusionsplan 27. marts 2014

Fusionsplan 27. marts 2014 Fusionsplan 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 5 og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 2 Bestyrelserne i Investeringsforeningen

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse

Fusionsplan og fusionsredegørelse Fusionsplan og fusionsredegørelse for flytning af Afdeling Danske Aktier (stiftet 19.10.2007, Københavns Kommune, FT-nr. 11.127.06, SE-nr. 30 11 04 71) under Investeringsforeningen Gudme Raaschou (FT-nr.

Læs mere

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest:

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest: BESTYRELSENS FUSIONSPLANER og -REDEGØRELSER for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest: 1. Ejendomme Europa Indeks (ophørende), Europa Bæredygtig

Læs mere

FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE. INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST (CVR-nr.: ) (FT-nr.: 11024) Afdeling Formueforvaltning obligationer

FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE. INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST (CVR-nr.: ) (FT-nr.: 11024) Afdeling Formueforvaltning obligationer FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST (CVR-nr.: 73 41 00 10) (FT-nr.: 11024) Afdeling Formueforvaltning obligationer (den ophørende afdeling) (SE-nr. 34 18 08 73), (FT-nr.

Læs mere

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest:

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest: BESTYRELSENS FUSIONSPLANER og -REDEGØRELSER for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest: 1. Sundhed Indeks (ophørende) og Bioteknologi 2. Danske

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Nye Obligationsmarkeder. Afdelingen Nye Obligationsmarkeder Lokalvaluta

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Nye Obligationsmarkeder. Afdelingen Nye Obligationsmarkeder Lokalvaluta Bestyrelsens fusionsplan og -redegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST (CVR-nr.: 73158516) (FT-nr.: 11010) Afdelingen Nye Obligationsmarkeder (SE-nr.: 31023688) (den fortsættende

Læs mere

Fusionsplan 27. marts 2014

Fusionsplan 27. marts 2014 Fusionsplan 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen CPH Capital, Afdeling Globale Aktier - KL og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling Global Minimum Variance Bestyrelserne i

Læs mere

Fusionsplan og redegørelse

Fusionsplan og redegørelse Fusionsplan og redegørelse for fusion af Invest Nordiske Aktier (ophørende afdeling) (SE-nr. 12258828) (FT-nr. 11044-11) og Invest Globale Ejendomsaktier (ophørende afdeling) (SE-nr. 29963983) (FT-nr.

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Bolig, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Bolig, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Bolig, CVR-nr. 21 63 49 05, FT-nr. 11.114 Fusion af afdeling Nordea Invest Bolig I, SE-nr. 32 53 53 48 (den ophørende afdeling) og

Læs mere

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse. for fusion mellem

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse. for fusion mellem Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN SEBinvest (CVR-nr.: 21 00 49 79) (FT-nr.: 11.107) AFDELING Korte Danske Obligationer (den ophørende enhed) (SE-nr.:

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen CPH Capital, Afdeling Globale Aktier - KL og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling Global Minimum Variance Bestyrelsen

Læs mere

FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE

FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE INVESTERINGSINSTITUTFORENINGEN NORDEA INVEST (CVR-nr.: 29 93 21 82) (FT-nr.: 16.071) Afdeling Aktiv Portefølje 2 (den ophørende afdeling) (SE-nr. 30 02 48 18), (FT-nr.

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 5 og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 2 Bestyrelsen i Investeringsforeningen

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 7 og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 4 Bestyrelsen i Investeringsforeningen

Læs mere

F U S I O N S P L A N

F U S I O N S P L A N F U S I O N S P L A N For Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling Sektorallokering Danmark (under navneændring til Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling Danske Aktier) CVR-nr. 18226243

Læs mere

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse. for fusion mellem

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse. for fusion mellem Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN SEBinvest (CVR-nr.: 21 00 49 79) (FT-nr.: 11.107) AFDELING Emerging Market Equities (Mondrian) (den ophørende enhed)

Læs mere

BESTYRELSENS FUSIONSPLAN -REDEGØRELSE. for fusionen (sammenlægningen) mellem afdelingerne: Korte Obligationer (ophørende) Mellemlange Obligationer,

BESTYRELSENS FUSIONSPLAN -REDEGØRELSE. for fusionen (sammenlægningen) mellem afdelingerne: Korte Obligationer (ophørende) Mellemlange Obligationer, BESTYRELSENS FUSIONSPLAN og -REDEGØRELSE for fusionen (sammenlægningen) mellem afdelingerne: Korte Obligationer (ophørende) og Mellemlange Obligationer, begge under Investeringsforeningen Danske Invest

Læs mere

Fusionsplan og redegørelse for fusion af afdelingerne

Fusionsplan og redegørelse for fusion af afdelingerne Fusionsplan og redegørelse for fusion af afdelingerne Jyske Invest Indeksobligationer (ophørende afdeling) (SE-nr. 31040418) (FT-nr. 11044-36) med Jyske Invest Lange Obligationer (fortsættende afdeling)

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling. Dagsorden

Ekstraordinær Generalforsamling. Dagsorden INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AMALIEGADE 3 1256 KØBENHAVN K Investeringsforeningen Alfred Berg Invest afholder Ekstraordinær Generalforsamling Torsdag den 30. juni 2011 kl. 9.00 på foreningens

Læs mere

FUSIONSPLAN. Aktieselskabet Lollands Bank. Vordingborg Bank A/S FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA

FUSIONSPLAN. Aktieselskabet Lollands Bank. Vordingborg Bank A/S FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 FUSIONSPLAN FOR Aktieselskabet Lollands Bank OG

Læs mere

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem afdelingerne:

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem afdelingerne: BESTYRELSENS FUSIONSPLANER og -REDEGØRELSER for fusionerne (sammenlægningerne) mellem afdelingerne: 1. Emerging Markets Debt (ophørende) og Nye Markeder Obligationer (Investeringsforeningen Danske Invest)

Læs mere

FUSIONSPLAN. Salling Bank A/S. A/S Vinderup Bank FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA

FUSIONSPLAN. Salling Bank A/S. A/S Vinderup Bank FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 FUSIONSPLAN FOR Salling Bank A/S OG A/S Vinderup

Læs mere

G ORRISSEN F EDERSPIEL K IERKEGAARD

G ORRISSEN F EDERSPIEL K IERKEGAARD Fusionsplan for fusion af Aktieselskabet Schouw & Co. (CVR-nr. 63 96 58 12) og BioMar Holding A/S (CVR-nr. 41 95 18 18) Denne fusionsplan er udarbejdet af bestyrelserne i Aktieselskabet Schouw & Co. og

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest ---------------------------------------------------------------------------------------------- Der afholdes ekstraordinær

Læs mere

Vurderingsmændenes udtalelse om ombytningsforhold afgivet af uafhængig

Vurderingsmændenes udtalelse om ombytningsforhold afgivet af uafhængig Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Vurderingsmændenes udtalelse

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II

V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II NAVN OG HJEMSTED 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen SEBinvest II. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2.

Læs mere

Generalforsamling. DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.

Generalforsamling. DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. Generalforsamling Investeringsforeningen Danske Invest og Investeringsforeningen Danske Invest Select afholder fælles ordinær generalforsamling mandag den 24. april 2017, kl. 16.00 i Øksnehallen, Halmtorvet

Læs mere

Generalforsamling 2017 i Investeringsforeningen Gudme Raaschou

Generalforsamling 2017 i Investeringsforeningen Gudme Raaschou Generalforsamling 2017 i Gudme Raaschou Bestyrelsens forslag til generalforsamlingen Vi vil gøre foreningerne enklere og bedre De tre foreninger Gudme Raaschou, Lån & Spar Invest og Lån & Spar MixInvest

Læs mere

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter Formuepleje Optimum A/S vedtægter FORMUE PLEJE Optimum FoRmuepleje Optimum A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Optimum

Læs mere

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening)

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Onsdag den 21. december 2016 kl. 10.30 11.00 i Nordeas lokaler Heerings Gaard Overgaden neden

Læs mere

Tegningsmateriale. Udvidelse af selskabskapitalen i Investeringsforvaltningsselskabet. Februar/marts 2014

Tegningsmateriale. Udvidelse af selskabskapitalen i Investeringsforvaltningsselskabet. Februar/marts 2014 Tegningsmateriale Udvidelse af selskabskapitalen i Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Februar/marts 2014 TEGNINGSLISTE om tegning af nye kapitalandele for maksimalt nominelt kr. 1.500.000.

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest, Afdeling 7, Korte Obligationer, Afdeling 14, Lange Obligationer, Afdeling 20, Danske Obligationer og Afdeling 24, OMX

Læs mere

Formuepleje LimiTTellus A/S. vedtægter

Formuepleje LimiTTellus A/S. vedtægter Formuepleje LimiTTellus A/S vedtægter FORMUE PLEJE LimiTTellus FoRmuepleje limittellus A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Stonehenge

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Stonehenge Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Stonehenge Investeringsforeningen Stonehenge indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling den 11. maj 2012, kl. 10.00 hos

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 23. december

Læs mere

Fredag den 5. april 2013 kl. 13.00. på selskabets adresse. Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C

Fredag den 5. april 2013 kl. 13.00. på selskabets adresse. Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aarhus, den 14. marts 2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Optimum A/S Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes

Læs mere

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter:

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter: Frederiksberg, den 26. marts 2012 Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens adresse Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg,

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter

Læs mere

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS m.v.1)

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS m.v.1) Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) I medfør af 83, stk. 5, 159, stk. 3, 171, stk. 4, og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om investeringsforeninger, som ændret ved

Læs mere

Formuepleje LimiTTellus A/S

Formuepleje LimiTTellus A/S Formuepleje LimiTTellus A/S VEDTÆGTER LIMITTELLUS FORMUEPLEJE LIMITTELLUS A/S VEDTÆGTER 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje LimiTTellus

Læs mere

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Fondsbørsmeddelelse nr. 21/2013 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Vordingborg Bank A/S afholder ekstraordinær generalforsamling mandag den 25. november 2013 kl. 18.00 på Vordingborg Uddannelsescenter på

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 26. juni 2014. Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) 17. juni 2014. Nr. 758.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 26. juni 2014. Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) 17. juni 2014. Nr. 758. Lovtidende A 2014 Udgivet den 26. juni 2014 17. juni 2014. Nr. 758. Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) I medfør af 102, stk. 5, og 190, stk. 3, i lov nr. 597 af 12. juni 2013

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

Plan. for FAIF i Jyske Invest om ændring af Hedgeforeningen Jyske Invest til kapitalforening

Plan. for FAIF i Jyske Invest om ændring af Hedgeforeningen Jyske Invest til kapitalforening Plan for FAIF i Jyske Invest om ændring af Hedgeforeningen Jyske Invest til kapitalforening Hedgeforeningen Jyske Invest (Etableret den 9. februar 2006 og registreret i Finanstilsynet 23. maj 2006) (CVR-nr.

Læs mere

Generalforsamling. Investeringsforeningen Sparinvest. 27. marts 2012, Randers

Generalforsamling. Investeringsforeningen Sparinvest. 27. marts 2012, Randers Generalforsamling Investeringsforeningen Sparinvest 27. marts 2012, Randers Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår 3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest. Fællesprospekt for 23 aktieafdelinger

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest. Fællesprospekt for 23 aktieafdelinger PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Fællesprospekt for 23 aktieafdelinger Bioteknologi Danmark Danmark Fokus Europa Europa Fokus Europa Højt Udbytte Europa Small Cap Fjernøsten Global Plus Global

Læs mere

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion af

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion af Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion af Afdeling 2 OMNI Renteafkast (herefter benævnt OMNI Renteafkast ) (SE-nr.: 31 03 18 85) og Afdeling 3 OMNI Aktieafkast (herefter benævnt OMNI

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Stonehenge

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Stonehenge Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Stonehenge Investeringsforeningen Stonehenge indkalder hermed til ordinær generalforsamling den 10. april 2012, kl. 17.00 hos Ringkjøbing

Læs mere

FUSIONSPLAN. Columbus A/S (det fortsættende selskab) Columbus Danmark A/S (det ophørende selskab) OPRETTET MELLEM 59.004/ABT 1

FUSIONSPLAN. Columbus A/S (det fortsættende selskab) Columbus Danmark A/S (det ophørende selskab) OPRETTET MELLEM 59.004/ABT 1 FUSIONSPLAN OPRETTET MELLEM Columbus A/S (det fortsættende selskab) OG Columbus Danmark A/S (det ophørende selskab) DATERET 30. JUNI 2014 1 FUSIONSPLAN Bestyrelserne i Columbus A/S Lautrupvang 6 2750 Ballerup

Læs mere

Investeringsforeningen Nielsen Global Value

Investeringsforeningen Nielsen Global Value Vedtægter for Investeringsforeningen Nielsen Global Value Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Nielsen Global Value Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R. KAPITALFORENINGEN SEB kontoførende

V E D T Æ G T E R F O R. KAPITALFORENINGEN SEB kontoførende V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN NAVN OG HJEMSTED 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2. Kapitalforeningens formål

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Der afholdes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest med tilhørende afdelinger. Enhver investor i foreningen

Læs mere

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og nøgletal 4 Resultatopgørelse og balance 5 Noter

Læs mere

Kapitalforeningen BLS Invest

Kapitalforeningen BLS Invest Kapitalforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2016 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...5 Halvårsregnskaber...7 Globale Aktier KL...7

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest VEDTÆGTER Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest 1 Navn og hjemsted 1. Investeringsforeningens navn er Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest (herefter foreningen ). Stk. 2. Foreningen

Læs mere

Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er mandag, den 19. marts 2012, kl. 16.00.

Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er mandag, den 19. marts 2012, kl. 16.00. Frederiksberg, den 7. marts 2012 Kære Investor Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes hos CorpNordic Denmark A/S, Harbour House, Sundkrogsgade

Læs mere

Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger

Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger Halvårsrapport 2017 Foreningsoplysninger Forening Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Badstuestræde 20 1209 København K Telefon: 38 14 66 00 Hjemmeside: www.lsmi.dk E-mail: lsmi@invest-administration.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) (Opløsningsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse for Grønland om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) (Opløsningsbekendtgørelsen) BEK nr 781 af 10/07/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2008-0016603

Læs mere

2. juli 2014 kl. 12.00

2. juli 2014 kl. 12.00 Til aktionærerne i Access Small Cap A/S København, 13. juni 2014 Bestyrelsen indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling i Access Small Cap A/S. Den ekstraordinære generalforsamling finder sted

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. Halvårsrapport 2016

Investeringsforeningen StockRate Invest. Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen StockRate Invest Halvårsrapport 2016 Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

Forenklet tegningsprospekt

Forenklet tegningsprospekt Forenklet tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i

Læs mere

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00 Finanstilsynets vejledning af 12. april 2008 om afvikling af investeringsforeninger, specialforeninger, hedgeforeninger, professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger og afdelinger heraf efter

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen SmallCap Danmark 17. marts 2015 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen SmallCap Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse.

8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse. Bekendtgørelse om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter 1) I medfør af 74, stk. 2, 113, 114 f, stk. 1 og 2, og 132, stk.

Læs mere

Halvårsrapport Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest

Halvårsrapport Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Halvårsrapport 20 Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

emission og indløsning, jf. 13.

emission og indløsning, jf. 13. VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN BIL NORDIC INVEST Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen BIL Nordic Invest. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns kommune. Formål 2. Foreningens

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) 1) Nr. 1386 11. december 2007 Bekendtgørelse for Færøerne om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) 1) Kapitel 1 Likvidation Kapitel 2 Konkurs Kapitel 3 Tvangsopløsning

Læs mere

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning Vedtægter for CVR-nr. 34 69 92 24 1. Navn 1.1 Selskabets navn er i likvidation. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune er Herning. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at besidde andele i afdeling I&T

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i SmallCap Danmark A/S (CVR

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX A/S cvr. nr

V E D T Æ G T E R. for. RTX A/S cvr. nr V E D T Æ G T E R for RTX A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX A/S), RTX Wireless Communication

Læs mere

Vedtægter for. Kapitalforeningen BI Private Equity

Vedtægter for. Kapitalforeningen BI Private Equity Vedtægter for Kapitalforeningen BI Private Equity Navn og hjemsted 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen BI Private Equity. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere

Vedtægter for Specialforeningen HP Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen HP Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Der afholdes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest med tilhørende afdelinger. Enhver investor i foreningen

Læs mere

Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011

Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011 Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Danske... Aktier 9 Globale... Aktier 11

Læs mere

Vedtægter for Kapitalforeningen BLS Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening).

Læs mere

Dagsorden. for den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje

Dagsorden. for den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje Dagsorden for den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje Onsdag den 13. april 2016 kl. 13.00 Heerings Gaard Overgaden neden Vandet 11 1414 København K 1. Bestyrelsens

Læs mere

Bekendtgørelse om depotselskaber 1

Bekendtgørelse om depotselskaber 1 Bekendtgørelse om depotselskaber 1 I medfør af 106, stk. 6, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012 og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om

Læs mere

Vedtægter. for. Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening).

Vedtægter. for. Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening). Vedtægter for Kapitalforeningen BLS Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening).

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II

V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II NAVN OG HJEMSTED 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen SEBinvest II. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2.

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter

Bekendtgørelse for Færøerne om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter Bekendtgørelse nr. 201 af 16. marts 2006 Bekendtgørelse for Færøerne om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter I medfør af

Læs mere

Vedtægter for. I&T Erhvervsobligationer I A/S CVR-nr I&T Erhvervsobligationer IA/S Dalgasgade 25, Herning

Vedtægter for. I&T Erhvervsobligationer I A/S CVR-nr I&T Erhvervsobligationer IA/S Dalgasgade 25, Herning Vedtægter for CVR-nr. 30 71 44 07 I&T Erhvervsobligationer IA/S 1. Navn 1.1 Selskabets navn er i likvidation. 1.2 Binavne 1.2.1 Selskabets binavn er Erhvervsopsparing A/S. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune

Læs mere