Sikkert Patientflow. Projektbeskrivelse. 13. december 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sikkert Patientflow. Projektbeskrivelse. 13. december 2013"

Transkript

1 Sikkert Patientflow Projektbeskrivelse 13. december 2013

2 Indhold Resume... 3 Indledning... 3 Metoder... 3 Forbedringsmodellen... 4 Real Time Demand Capacity Management... 5 Waste Identification Tool... 5 I patientens fodspor... 6 Målinger, målestrategi og Statistisk Proceskontrol (SPC)... 6 Baseline... 6 Organisation... 6 Styregruppe... 6 Projektledelse... 7 International konsulentbistand... 7 Fakultet... 7 Deltagende sygehuse... 7 Regionsrepræsentanter... 8 Kommunikation... 8 Projektfaser... 8 Forberedelsesfase (Plan)... 8 Implementering (Do)... 8 Afrapporteringsfase (Study)... 9 Tilpasnings- og spredningsfase (Act)... 9 Tidslinje... 9 Risikovurdering Forskellige behov på forskellige sygehuse Manglende udbredelse af resultater Leverancer Sygdom i projektgruppen Økonomi Litteratur Side 2 af 12

3 Resume Dansk Selskab for Patientsikkerhed (DSFP) har i samarbejde med regionerne, Danske Regioner og med økonomisk støtte fra TrygFonden formuleret et ambitiøst projekt under navnet Sikkert Patientflow, der skal skabe mere sammenhængende forløb for patienterne på akutsygehusene. En ikke ubetydelig andel af patienterne, der er indlagt på akutsygehusene oplever i dag unødig ventetid i forbindelse med indlæggelse, overflytning, diagnostik, behandling og udskrivelse. Ved at forbedre arbejdsgange omkring patientflow er det projektets mål at sikre, at den rigtige patient er i den rigtige seng på det rigtige tidspunkt, og at patienterne ikke oplever unødig ventetid. Et væsentlig element i at sikre den rettidige diagnostik, pleje og behandling er at kunne forudse antallet af patienter på forskellige tidspunkter af døgnet, ugen, måneden mv. og at anvende denne viden til at planlægge indlæggelser, overflytninger og udskrivelser. Real Time Demand Capacity management (RTDC) er en metode til at optimere patientflow udviklet af Institute for Healthcare Improvement (IHI) i samarbejde med en række amerikanske sygehuse. Det centrale i metoden er, at man forudsiger behov og kapacitet, lægger en helt konkret plan og evaluerer om planen holdt for dermed at lære af egne erfaringer. RTDC er samtidig et robust værktøj til at identificere de vigtige flaskehalse i flowet og give hospitalet mulighed for at reagere på dem. Således kan RTDC understøtte en mere stabil drift på sygehusene, styrke patientsikkerheden, arbejdsmiljøet og forbedre patientoplevelsen. Udover RTDC er projektet baseret på metoderne forbedringsmetoden og statistisk proceskontrol (SPC), som DSFP har anvendt i Patientsikkert Sygehus. Sikkert Patientflow har dermed en ambition om at medvirke til varige forbedringer og udvikling af et fundament for det videre arbejde med kvalitetsforbedringer og patientsikkerhed på sygehusene. Ti akutsygehuse deltager i Sikkert Patientflow. Alle regioner har minimum et sygehus repræsenteret i projektet. Projektet løber fra Projektet udføres med ekspertbistand fra bl.a. Institute for Healthcare Improvement (IHI), der er internationalt anerkendt for sin ekspertise til at skabe hurtige og varige forbedringer i kvalitet og patientsikkerhed. Detaljerne om projektet kan ses i projektplanen. Indledning En ikke ubetydelig andel af patienterne på hospitalerne oplever i dag unødig ventetid på modtagelse, overflytning, diagnostik, behandling og udskrivelse. Projektet er aktuelt, fordi der i øjeblikket opbygges akutsygehuse med akutmodtagelser i alle regioner. I den forbindelse etableres en lang række nye arbejdsgange på sygehusene. Akutsygehusene etableres med det formål at sikre, at akut syge patienter mødes med de nødvendige sundhedsfaglige kompetencer og specialiserede udstyr 1, 2. Imidlertid er der risiko for unødig ventetid for patienterne, hvis de ikke kan tilses, undersøges, behandles, overflyttes eller udskrives rettidigt. Implementeringen af projektet har til formål at bidrage til: bedre intern kommunikation og mere effektivt teamsamarbejde. sikrere arbejdsgange gennem handling før der opstår flowforstyrrelser. ændring af fokus så der styres på timer i stedet for på dage i forbindelse med udskrivelser. identifikation af flaskehalse mhp. implementering af nye arbejdsgange. Ved at styrke sammenhængen på sygehusene er det projektets mål at sikre, at den rigtige patient er i den rigtige seng på det rigtige tidspunkt. I et patientperspektiv er det målet at sikre, at den enkelte patient oplever et sikkert og sammenhængende indlæggelsesforløb af høj kvalitet. Sikkert Patientflow er et samarbejde mellem regionerne, Danske Regioner, TrygFonden og Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Metoder Organisationsudvikling Sikkert Patientflow handler om at give sundhedspersonalet i forreste linje indblik i og mulighed for at arbejde struktureret med forløb omkring indlæggelser, udskrivelser og overflytninger. For at nå målene er det nødvendigt, at der er ledelsesmæssigt engagement i og opbakning til forbedringsarbejdet. Derfor stiller Sikkert Patientflow ikke kun krav til de sundhedspersonalet men også til sygehus- og afdelingsledelser. Side 3 af 12

4 Det konkrete faglige indhold i projektet afklares endeligt i projektets udviklings- og forberedelsesfase. Sikkert Patientflow består for nuværende af følgende dele (der alle beskrives mere indgående nedenfor): Anvendelse af tavlemøder (Huddle) på alle afdelinger på sygehuset med fokus på patienter, der afventer udskrivelser og konkrete aftaler om, hvem der har ansvar for at fjerne barrierer for rettidig udskrivelse. Indførelse af en daglig fælles kapacitetskonference på sygehusniveau med deltagelse af en repræsentant fra alle involverede afdelinger (Bedmeeting) med fokus på forudsigelser af behov hos patienter, der afventer udskrivelse samt gensidig orientering. Heri indgår en systematisk læring af fra tidligere forudsigelser. Anvendelse af historiske data til forudsigelse af mønstre i indlæggelser. Afklaring af omfanget af spildt indlæggelsestid vha. Waste Identification Tool. Afdækning af patientperspektivet vha. I Patientens Fodspor. Desuden overvejes: Baseret på erfaringerne fra Cincinatti Childrens Hospital kan der indgå et element af Safety Huddle, hvor sygehusets aktuelle sikkerhedsproblemer kan afklares. Angivelse af udskrivningskriterier for 5-6 af de enkelte afdelingers største diagnosegrupper. Sammenkædning af bemandings- og aktivitetsoversigter. TOKS/EWS/BOS i forbindelse med vurdering af patienternes tilstand 3. Sepsispakken, så patienter med sepsis identificeres hurtigst muligt, og forringelse i tilstanden undgås 4. I forberedelsesfasen vil der ske en afklaring af snitflader til DDKM. Forbedringsmodellen I Sikkert Patientflow anvendes Forbedringsmetoden 5, 6 ved implementeringen af tiltagene. Metoden giver personalet med direkte patientkontakt et redskab til at arbejde med forbedringsprocesser i et højt tempo. Forbedringsmetoden er velafprøvet. Dansk Selskab for Patientsikkerhed (DSFP) har gode erfaringer med at anvende metoden fx i forbindelse med Patientsikkert Sygehus og Sikre Fødsler, som har opnået markante resultater. Projektet kan derfor også ses som en fortsættelse af Patientsikkert Sygehus i bestræbelserne på at øge antallet af sundhedspersoner med erfaring med metoden. Forbedringsmodellen er et enkelt værktøj til at accelerere og fokusere forbedringsarbejdet. Indledningsvist besvares følgende tre spørgsmål: 1. Hvad ønsker vi at opnå? (Mål og delmål) 2. Hvordan ved vi, at en forandring er en forbedring? (Målinger og indikatorer) 3. Hvilke forandringer skal iværksættes for at skabe den ønskede forbedring? (Forbedringsteori) Side 4 af 12

5 Spørgsmålene hjælper til at fokusere arbejdet på konkrete mål og identificere de processer, der skal ændres for at nå målene. Det er ikke meningen, at besvarelsen af spørgsmålene skal være en langstrakt skrivebordsøvelse men derimod en kontinuerlig proces, hvor forbedringen afprøves i lille skala (fx på blot én patient af blot én sundhedsfaglig person). Redskabet hertil er PDSA-afprøvningen (Plan Do Study Act), hvor erfaringerne fra hver afprøvning danner grundlag for mindre justeringer, der igen afprøves. Dette gentages med daglige eller som minimum ugentlige justeringer, indtil man har fundet en proces, der fungerer i daglig praksis. Først på det tidspunkt implementeres prototypen i andre enheder, afdelinger og virksomheder. Implementeringen understøttes af: Forberedelsesseminar (en dag). Læringsseminarer (fire seminarer á to dage). Undervisning på læringsseminarer af internationale eksperter. Coaching af team v. DSFP s forbedringsteam. Besøg på sygehusene v. DSFP s forbedringsteam. Telefonmøder v. DSFP s forbedringsteam. Månedlig feedback på data og forbedringer. For hver indsats udarbejdes et driverdiagram, der er en grafisk fremstilling af en forbedringsteori med opstilling af mål, primære drivere (faktorer, som skal påvirkes for at kunne opnå det overordnede mål), og sekundære drivere (konkrete handlinger og aktiviteter). Driverdiagrammerne udarbejdes i forberedelsesfasen. Real Time Demand Capacity Management (RTDC) Et væsentlig element i at sikre rettidige tilsyn, undersøgelse, behandling, overflytning og udskrivelse er at kunne forudse antallet af patienter på forskellige tidspunkter af døgnet, ugen, måneden og året. RTDC 7,8 er en amerikansk metode til at styrke flow på akutsygehuse, der bygger på bl.a. køteori, resilienceteori og teorier om den lærende organisation. Gennem en systematisk tilgang til logistik og infrastruktur identificerer RTDC barrierer for flow ved at integrere den viden, der er på de enkelte afdelinger om udskrivninger og indlæggelser til en pulje af viden, som gør den samlede drift af sygehuset mere forudsigelig og dermed mere patientsikkert. Et element i RTDC er, at flytte fokus fra styring på dage til styring på timer. Hvis det er planlagt, at en patient skal udskrives i morgen, så spørger man med RTDC: Hvornår i morgen? eller Hvad forhindrer, at patienten kommer hjem i dag?. Metoden er med stor succes implementeret på en række hospitaler i USA fx Cincinnati Childrens Hospital, UPMC Mercy og Shadyside, Colorado University Hospital m.fl., hvor systematiske forudsigelser om fx behov for forskellige prøver eller undersøgelser er fuldt integreret i hospitalets drift. Dette har betydet en mere sikker afvikling af hospitalets opgaver med det resultat at antallet af skader og fejl er faldet markant (Cincinatti), indlæggelsestiden afkortet, overflytningstiden reduceret og forsinkelser i overflytning elimineret (Shadyside) samt reduceret tid fra opvågning til sengeafdeling og udskrivelsestid (Colorado). RTDC medvirker til, at sundhedspersonalet systematisk danner sig overblik over indlæggelser, udskrivelser og overflytninger for derved at sikre, at den rigtige patient er i den rigtige seng på det rigtige tidspunkt. Helt konkret indeholder RTDC fysiske møder ( huddles og bedmeetings ) på afdelings- og hospitalsniveau, hvor afdelingen lægger en systematisk plan for dagens udskrivelser og indlæggelser, og en repræsentant fra hver afdeling (typisk en sygeplejerske) afklarer og aftaler processer (vedr. fx tilsyn fra andre specialer eller diagnostiske undersøgelser) for at sikre, at patienten kan udskrives. På disse møder synliggøres flaskehalse (der derefter kan indgå i selvstændige forbedringsprojekter), og man evaluerer, i hvor høj grad gårsdagens forudsigelse holdt stik. Waste identification tool I forberedelsesfasen af indførelse af RTDC har man på de amerikanske hospitaler anvendt metoden Waste identification tool til at synliggøre ventetid ( spild ) (fx unødig indlæggelsestid, hospitalserhvervede infektioner, ventetid på prøvesvar etc.). Denne metode er oversat til dansk, afprøvet på en række danske sygehuse og tilgængelig på patientsikkerhed.dk 9. Side 5 af 12

6 I Patientens Fodspor I Patientens Fodspor er et redskab til ledelserne på sygehusene, der gør det nemmere at se deres sygehus fra patientens perspektiv. En leder følger en patient på vedkommendes eget sygehus med fokus på, hvordan personalet møder patienten og udnytter patientens ressourcer. Materialet til metoden er udviklet og tilgængeligt på patientsikkerhed.dk 10. Målinger Projektet bygger på målinger af både proces- og resultatindikatorer over tid bl.a. indlæggelsestid, antal overflytninger under indlæggelse, ventetid (fx på behandlingsplan, ventetid på overflytning) mv. Disse vil i forberedelsesfasen blive konkretiseret, ligesom et system for dataindsamling og overblik over løbende målopnåelse vil blive udviklet. Det er hensigten at fastsætte ambitiøse overordnede mål efter samme model, som er anvendt i Patientsikkert Sygehus, dvs. mål, der ikke kan nås ved at arbejde hårdere men er et resultatet af forbedrede arbejdsgange. Kun derved sikres, at de opnåede resultater kan fastholdes efter projektperioden. Målestrategien består af følgende trin: 1. Udvælgelse af proces- og resultatindikatorer og mål for opnåelse (disse kan være lokale). 2. Udarbejdelse af præcis, operationel definition for hver indikator. 3. Beskrivelse af plan for dataindsamling. 4. Statistisk analyse af hver indikator for at afgøre, om der sker ændringer. Baseline For resultatindikatorer gælder, at der ideelt set bør foreligge data fra mindst 12 og helst baselinemålinger forud for påbegyndelse af forbedringsarbejde. På denne måde har man et tydeligt billede af, hvordan indikatormålingerne varierer over tid, og om der findes ikke-tilfældig variation. I mange tilfælde er det imidlertid ikke muligt at skaffe historiske data for indikatorerne, fordi de ikke tidligere er blevet målt. I disse tilfælde påbegyndes målingerne samtidig med forbedringsarbejdet, og baseline må fastlægges efter bedste skøn ud fra de første målinger. Resultatindikatorerne vil typisk først rykke sig, når processerne er markant forbedret, hvilket ofte tager tre til seks måneder, hvilket giver mulighed for at opnå en troværdig baselinemåling. Der indgår et samarbejde med datakyndig person i Danske Regioner om centralt udtræk af data til baseline i det omfang, de findes. Organisation Styregruppe Projektet ledes af en styregruppe: Peter Larsen, regionssundhedsdirektør, Region Nordjylland (formand) Mette Meldgaard, områdechef for sundhed, TrygFonden Lone Christiansen, sundheds- og socialpolitisk direktør, Danske Regioner Martin Grønberg Johansen, seniorkonsulent, Danske Regioner (sekr.) Beth Lilja, direktør, Dansk Selskab for Patientsikkerhed Louise Rabøl, projektleder, Dansk Selskab for Patientsikkerhed (ref.) Styregruppen har til opgave at sikre, at der er fremdrift i projektet, og at produkter og leverancer i projektet bliver leveret til tiden og inden for den fastlagte økonomiske ramme. Styregruppen har også til opgave aktivt at støtte og bakke op om projektet for eksempel gennem deltagelse i projektets aktiviteter så som undervisning og læringsseminarer. Formanden er ansvarlig for at sikre orientering af regionssundhedsdirektørkredsen. Side 6 af 12

7 Projektledelse DSFP varetager den overordnede projektledelse og projektkoordination samt etablerer et projektsekretariat. DSFP varetager den overordnede projektledelse og tilbyder støtte til den lokale sygehusprojektleder til implementering, kommunikation, dokumentation og datahåndtering i forhold til anvendelse af forbedringsmodellen (Model for Improvement). DSFP medvirker til, at der opstilles konkrete mål, hvorefter ideer til forbedringer afprøves i meget lille skala men til gengæld i et hurtigt tempo (Plan-Do-Study-Act). DSFP tilbyder vejledning om baseline-målinger og giver månedlig feedback på data og forbedringer. DSFP etablerer en database til datahåndtering. DSFP arrangerer et forberedelsesseminar (en dag afviklet i november 2013) og fire læringsseminarer à to dage (i alt ni uddannelsesdage). Undervisere vil være danske og internationale eksperter inden for flow og forbedringsmetoder samt ledere med erfaring i at lede gennemgribende forbedringsprocesser. DSFP tilbyder konsulentbistand i form af månedlige telefonkonferencer mellem DSFP-projektleder og projektlederne på sygehusene, hvor udfordringer, mål og resultater kan drøftes. Desuden tilbydes ca. et besøg af DSFP-projektlederen mellem hvert læringsseminar, hvor sygehus-teamet kan få feedback på konkrete resultater og udfordringer. DSFP tilbyder assistance til formidling af resultater og pressehåndtering. Der etableres en hjemmeside til projektet med relevant materiale, hvor metoder og resultater formidles. International konsulentbistand Selskabet har en mangeårig erfaring med indhentelse af international konsulentbistand fra Institute for Healthcare Improvement (IHI), som er en amerikansk NGO med stor erfaring i forbedringsmetoden og rådgivning af sundhedsvæsnet i hele verden. Selskabet har p.t. kontraktforhandlinger med IHI om rådgivning på flere forbedringsprojekter herunder forhandlinger om anvendelse af flowekspert med erfaring i forbedringsmetoden, der kan undervise på læringsseminarer og rådgive sekretariatet på telefonmøder. Fakultet Udover IHI-konsulenten nedsættes i forberedelsesfasen et fakultet bestående af (inter)nationale eksperter i ledelse, akutsygehuse eller forbedringsprojekter. Fakultetet inddrages i varierende omfang i udformning af det faglige indhold samt i undervisning på læringsseminarer. Deltagende sygehuse Der er udvalgt 10 akutsygehuse til projektet: Region Hovedstaden: Hvidovre Hospital Region Sjælland: Køge, Slagelse og Holbæk Sygehuse Region Syddanmark: Kolding Sygehus Region Midtjylland: Hospitalsenhed Horsens, Hospitalsenhed Randers, Hospitalsenhed Vest (Herning) og Hospitalsenhed Midt (Viborg) Region Nordjylland: Sygehus Vendsyssel I udvælgelsen af sygehusene er der lagt vægt på sygehusledelsens engagement og eget ønske om deltagelse. Der er desuden tilstræbt variation i størrelse i de deltagende sygehuse for at lette spredning til øvrige sygehuse efter overdragelse af projektet til sygehusene selv i Fra hvert sygehus forventes deltagelse i aktiviteterne fra hele teamet bestående af: Direktionen Ledelsen og 3-4 medarbejdere i akutmodtagelsen Ledelserne og 3-4 medarbejdere fra den sengeafdeling på sygehuset som modtager flest patienter fra akutmodtagelsen En lokal projektleder på hvert sygehus Side 7 af 12

8 Direktionens og afdelingsledelsens opbakning er afgørende for implementering af Sikkert Patientflow. Ledelserne skal sætte flow på dagsordenen, medvirke til at fjerne strukturelle barrierer for flow, sikre fremdrift og har ansvaret for, at forbedringerne fastholdes og spredes. Regionsrepræsentanter For at sikre sammenhæng mellem Sikkert Patientflow og de øvrige regionale initiativer på akutsygehusene samt for at sikre spredning af initiativerne, når resultaterne foreligger, er der udpeget en regional kontaktperson i hver region samt en kontaktperson i Danske Regioner. De regionale repræsentanter tilbydes deltagelse på forberedelses- og læringsseminarer (mod egenbetaling som sygehusene). Kommunikation I projektet anvendes en række kommunikations- og kampagneværktøjer, som i andre forbedringsprojekter har medvirket til at sikre et stadigt engagementet i implementeringsperioden og den efterfølgende spredning. Der udarbejdes en kommunikationsstrategi og plan, der: Ved at fremme den offentlige omtale af projektets succes skaber faglig motivation og politisk vilje samt et folkeligt krav om spredning. Har til formål at sikre, at de deltagende afdelinger har let adgang til den nødvendige viden og støtte. Har til formål at fremme videndeling og erfaringsudveksling på tværs af afdelinger, der deltager i projektet. Har til formål at give afdelingerne anerkendelse for deres indsats (fx via positiv medieomtale) og dermed at fastholde personalets og ledelsens engagement. Projektet får egen visuelle identitet, hjemmeside, ligesom der udvikles forskelligt kampagnemateriale. På hjemmesiden stiller projektsekretariatet materiale til rådighed for de deltagende sygehuse, og bliver præsenteret informationer og resultater fra de deltagende sygehuse mhp. erfaringsudveksling og gensidig inspiration. Projektfaser Forberedelsesfase Der er i forberedelsesfasen udvalgt deltagende sygehuse, nedsat en styregruppe og afholdt forberedelsesseminar med repræsentanter fra de deltagende sygehuse. De deltagende sygehuse har indsamlet og præsenteret baseline-data for de deltagende sygehuse. Projektlederen har haft kontakt til datakyndig i Danske Regioner om evt. databidrag fra LPR. I forberedelsesfasen skal følgende desuden: Afklares snitflader til DDKM. Udvikles endeligt koncept med fastlæggelse af fagligt indhold. Fastsættes konkrete mål for hver indsats. Udarbejdes driverdiagrammer. Beskrives arbejdsgange og udarbejdes undervisningsmateriale. Fastlægges indhold for første læringsseminar. Fastlægges visuel identitet samt navn og slogan for projektet. Etableres hjemmeside. Implementering I denne fase implementeres tiltagene på de udvalgte sygehuse. Her indgår læringsseminarer, besøg (af DSFP-projektleder) på sygehusene og site-visits (besøg af sygehusene hos hinanden), telefonmøder med projektledere, deltagelse i relevante nationale og internationale fora, formidling af resultater på hjemmesiden samt undervisning af relevant personale. Side 8 af 12

9 Afrapporteringsfase I denne fase, der følger efter initial implementering, forbedres tiltagene løbende på sygehusene med efterfølgende månedlig afrapportering på fastlagte målepunkter. Tilpasnings- og spredningsfase I denne fase sker en stadig udbredelse af Sikkert Patientflow på sygehusene vha. forbedringsmetoden. Sikkert Patientflow justeres yderligere på baggrund af data vha. små løbende justeringer, indtil forandringer er stabile og de ønskede resultater opnået. På baggrund af kvantitativ og kvalitativ tilbagemelding fra deltagende sygehuse udarbejdes afslutningsrapport og spredningsinitiativer. I denne fase tager de enkelte regioner stilling til yderligere spredning til de resterende akutsygehuse. Tidslinje Den ovenstående figur illustrerer projektets vekselvirkning mellem nationale læringsseminarer og lokale arbejdsperioder. På læringsseminarerne mødes sygehusenes teams med forbedringsteamet fra DSFP og internationale floweksperter, og de uddannes i at anvende forbedringsmodellen og SPC samt drøfter de opnåede resultater og barrierer. Der arbejdes konsekvent med udgangspunkt i forbedringsmodellen, og teamene kan lære af hinandens erfaringer. Samtidig coaches ledelsesniveauet, projektlederne og de regionale repræsentanter i at understøtte forbedringsarbejdet. I arbejdsperioderne mellem læringsseminarerne arbejdes i lokale team med forbedringsmodellen for at implementere forbedringstiltagene. Der rapporteres hver måned til DSFP. Teamene understøttes og coaches i denne periode af den lokale projektleder samt med besøg af projektsekretariatet. På site visit kan sygehusene indbyrdes besøge hinanden. Telefonmøder afholdes efter behov. Side 9 af 12

10 Risikovurdering I det følgende gennemgås identificerede risikoelementer, en vurdering af deres sandsynlighed, en vurdering af konsekvensen og en beskrivelse af håndtering eller foranstaltninger. Risiko for patienter og personale ved selve intervention Der skønnes, at der er minimal risiko for patienter og personale ved selve interventionen, som i sig selv mest handler om at danne sig overblik over patienternes forløb, fysiske møder mellem sundhedspersonale samt dataindsamling og opfølgning. Forskellige behov på forskellige sygehuse De deltagende sygehuse er relativt forskellige og har derfor brug for forskellige indsatser for, at interventionen skal lykkes. Nogle kender forbedringsmodellen indgående fra Patientsikkert Sygehus (Kolding og Horsens), men andre har ikke tidligere arbejdet med den. Nogle sygehuse er relativt store, og andre er relativt små. Desuden er sygehusene organiseret forskelligt, hvad angår overflytningskriterier, kaldekriterier af læger til akutmodtagelserne m.m. Det betyder, at det kan være vanskeligt at fastlægge fælles indikatorer og mål for sygehusene I forberedelsesfasen skal det afklares, hvilke behov de enkelte sygehuse har brug for, og hvor der er fællesnævnere. Alle sygehuse forventes at bruge RTDC-metoden, men DSFP kan supplere med kliniske pakker inden for andre områder, der viser sig relevante fx Early Warning Score eller sepsispakken. Datamæssigt behøver man ikke fastlægge de samme mål for alle sygehuse. I stedet kan man fastholde de lokale mål for derefter at tale om opfyldelsesgrad af disse som succeskriterium. Manglende udbredelse af resultater Efter projektafslutning er det planlagt, at metoden- hvis de deltagende sygehuse oplever værdi af metoderne- skal udbredes til de øvrige sygehuse i regionerne. I den forbindelse skal metodernes generaliserbarhed medtænkes. Elektronisk (web) kan udbredelse understøttes. De regionale kontaktpersoner spiller også en stor rolle for udbredelse. Endelig har DSFP og kommunikationsstrategien en vigtig rolle i at udbrede resultaterne. Bl.a. påtænkes et lave et heldagsarrangement om Sikkert Patientflow i forbindelse med Patientsikkerhedskonferencen Leverancer Manglende fokus på projektet lokalt, regionalt eller på nationalt niveau kan medføre manglende implementering og eller udbredelse. Det anbefales de deltagende sygehuse, at de udpeger en projektleder, der kan medvirke til at holde fokus. Erfaringen fra amerikanske hospitaler, der har implementeret RTDC er, at en medarbejder skal afsætte 50 pct. af sin tid i 6 mdr. i forbindelse med opstart af projektet. De lokale projektledere tilbydes plads på den nordiske forbedringsagentuddannelse (mod egenbetaling) og støttes gennem projektet af DSFP i at gennemføre projektets interventioner med udgangspunkt i forbedringsmetoden. Der er udpeget regionale kontaktpersoner, der skal stå for regional opfølgning og udbredelse. Der er nedsat en styregruppe med repræsentanter fra regionssundhedsdirektørkredsen, Danske Regioner og TrygFonden, som tilsammen kan sikre fastholdelse af fokus på overordnet niveau. Sygdom i projektgruppen En projektleder (central eller lokal) kan blive syg. Konsekvenserne heraf vil typisk være en forsinkelse af projektet (central projektleder), data eller tiltag (decentral projektleder). Konsekvenserne heraf søges imødegået vha. systematisk videndeling og opbevaring. Side 10 af 12

11 Økonomi Budgettet er baseret på en forudsætning om at regionerne finansierer deltagernes omkostninger i forbindelse med de planlagte læringsseminarer, herunder mødepakke, indkvartering og transport. Bidragsyder Bevilling Ekstra sygehuse Samlet bevilling TrygFonden Region Hovedstaden Region Sjælland Region Nord Region Midt Region Syd Deltagerbetaling på seminarer *) Projektmidler i alt *) Dækker de faktiske omkostninger ved afholdelsen af seminarerne I alt Lønninger og honorarer Medarbejdere Eksterne eksperter Ledelse og administrationsbidrag I alt Rejser og ophold Fly, tog mv Hotel, forplejning mv I alt Afholdelse af seminarer Direkte deltageromkostninger (Lønninger og honorarer er medtaget under denne post ovenfor) I alt Øvrige omkostninger Materialer, hjemmeside mv Konferencer og kursusdeltagelse Diverse omkostninger I alt Samlede omkostninger Side 11 af 12

12 Litteratur 1 Brøcker A, Christensen IE, Bro LL et al. Kvalitet og mål i akutmodtagelser. Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, København Sundhedsstyrelsen. Styrket akutberedskab planlægningsgrundlag for det regionale sundhedsvæsen. Sundhedsstyrelsen, København, Patientsikkert Sygehus. Mobilt akutteam. 4 Patientsikkert Sygehus. Sepsispakken. 5. Langley GJ, Moen RD, Nolan KM, Nolan TW, Norman CL, Provost LP. The improvement guide. A practical approach to enhancing organizational performance, 2 nd ed. Jossey-Bass, The Breakthrough Series: IHI s Collaborative Model for Achieving Breakthrough Improvement. IHI Innovation Series white paper. Boston: Institute for Healthcare Improvement; Resar R, Nolan KM, Kaczynski D et al. Using Real-Time Demand Capacity Management to Improve Hospitalwide Patient Flow, Timeliness and Efficiency. Joint Comm J Qual Pat Safety Eitel DR, Rudkin SE, Malvehy A, Killeen JP et al. Administration of Emergency Medicine. Improving service quality by understanding emergency department flow: A whitepaper and position statement prepared for the American academy of emergency medicine Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Waste Identification Tool. 10 Dansk Selskab for Patientsikkerhed. I Patientens Fodspor. Side 12 af 12

Sikkert Patientflow. Indhold. Projektbeskrivelse 21. november 2014

Sikkert Patientflow. Indhold. Projektbeskrivelse 21. november 2014 Sikkert Patientflow Projektbeskrivelse 21. november 2014 Indhold Resume... 2 Indledning... 2 Metoder... 3 Flowpakken... 3 Patient- og pårørendeinvolvering... 3 Ledelsessporet... 3 Andre spor, der p.t.

Læs mere

Sikkert. Patientflow. Erfaringer fra 12 danske akutsygehuse. Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Sikkert. Patientflow. Erfaringer fra 12 danske akutsygehuse. Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder Dansk Selskab for Patientsikkerhed flow Erfaringer fra 12 danske akutsygehuse Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder Dansk Selskab for sikkerhed Udførelse Mål for Sikket flow Den rigtige patient er i den rigtige seng på det rigtige

Læs mere

Sikkert Patientflow. Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder for Sikkert Patientflow

Sikkert Patientflow. Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder for Sikkert Patientflow flow Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder for flow Regionerne, Danske Regioner, TrygFonden, Dansk Selskab for sikkerhed Velkommen! Stine Rasmussen, projektleder for flow, Regionshospitalet i Randers

Læs mere

Mål og målinger til Sikkert Patientflow 22. april 2014

Mål og målinger til Sikkert Patientflow 22. april 2014 Mål og målinger til Sikkert Patientflow 22. april 2014 Indhold Projektets overordnede mål... 2 Flowpakkens mål... 2 Målinger... 2 Målinger vedr. nedbringelse af unødig ventetid for patienter på diagnostik

Læs mere

Begrebsliste, Sikkert Patientflow vs. marts 2014

Begrebsliste, Sikkert Patientflow vs. marts 2014 Begrebsliste, Sikkert Patientflow vs. marts 2014 Begreb Afdeling Afdelingskapacitet Afgivende afdeling Afprøvning (eller: prøvehandling) Afsnit Akutsygehus Døgn-flow Eskalering Flow Flow-feedback Flowkoordinator

Læs mere

Sikkert Patientflow. Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder for Sikkert Patientflow

Sikkert Patientflow. Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder for Sikkert Patientflow flow Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder for flow Regionerne, Danske Regioner, TrygFonden, Dansk Selskab for sikkerhed De 12! Thy-Mors Vendsyssel Midt Randers HE Vest HE Horsens SGL Kolding Holbæk

Læs mere

Tirsdag den 24. marts 2015

Tirsdag den 24. marts 2015 Program for læringsseminar 3 4. marts 2015 (Justeringer kan forekomme) Dato: Tirsdag og onsdag den 24. og 25. marts 2015 Sted: Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding, tlf. +45 76 34 11 00 Tirsdag

Læs mere

Vi stræber efter at forbedre patientsikkerheden og skabe et sundhedsvæsen, hvor patienterne i højere grad ser og mærker, at det er til for dem.

Vi stræber efter at forbedre patientsikkerheden og skabe et sundhedsvæsen, hvor patienterne i højere grad ser og mærker, at det er til for dem. Vi stræber efter at forbedre patientsikkerheden og skabe et sundhedsvæsen, hvor patienterne i højere grad ser og mærker, at det er til for dem. Velkommen Louise Rabøl Læge, ph.d., projektleder, Dansk

Læs mere

Metoder til hurtige og holdbare forbedringer i sundhedsvæsenet

Metoder til hurtige og holdbare forbedringer i sundhedsvæsenet Metoder til hurtige og holdbare forbedringer i sundhedsvæsenet Version 1, oktober 2013 Metoder til hurtige og holdbare forbedringer i sundhedsvæsenet Version 1. oktober 2013 Udgivet af DANSK SELSKAB FOR

Læs mere

Erfaringer og forbedringsforslag efter 15 år som pårørende v. Jens Jørgen Madsen, pårørende og tidl. koncernchef for Grundfos (Teatersalen)

Erfaringer og forbedringsforslag efter 15 år som pårørende v. Jens Jørgen Madsen, pårørende og tidl. koncernchef for Grundfos (Teatersalen) 31. august 2015 Program for læringsseminar 4 NB! Justeringer i programmet kan stadig forekomme! Dato: Onsdag d. 9. og torsdag d. 10. september 2015 Sted: Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding, tlf.

Læs mere

Projektets konkrete mål er at nedbringe antallet af børn med iltmangel i forbindelse med fødslen med 50 procent.

Projektets konkrete mål er at nedbringe antallet af børn med iltmangel i forbindelse med fødslen med 50 procent. Sikre fødsler D. 30. august 2012 Om Sikre fødsler Sikre fødsler har som formål at opnå konsistent høj patientsikkerhed på alle landets fødeafdelinger, sådan at alle fødsler forløber sikkert. Projektets

Læs mere

Målinger til Sikkert Patientflow. September 2014

Målinger til Sikkert Patientflow. September 2014 Målinger til Sikkert Patientflow September 2014 1 Indhold Indledning... 3 Forbedringsmodellen og fastlæggelse af lokale mål... 4 Generelt om forbedringsdata... 4 Overblik over målinger... 5 Procesindikatorer...

Læs mere

Datadrevet forbedringsarbejde. Rie L R Johansen Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Datadrevet forbedringsarbejde. Rie L R Johansen Dansk Selskab for Patientsikkerhed Datadrevet forbedringsarbejde Rie L R Johansen Dansk Selskab for Patientsikkerhed Formål med sessionen Genopfriske teori om seriediagrammer Træne tolkning af seriediagrammer Er der nogle særlige spørgsmål,

Læs mere

Forbedringsledelse nye dimensioner i lederskabet

Forbedringsledelse nye dimensioner i lederskabet Forbedringsledelse nye dimensioner i lederskabet Direkte kontakt mellem hospitalsledelse og ansatte omkring kvalitet og patientsikkerhed skaber energi og entusiasme hos begge parter Af Beth Lilja»Vores

Læs mere

Metoder til hurtige og holdbare forbedringer i sundhedsvæsenet. Version 1, oktober 2013

Metoder til hurtige og holdbare forbedringer i sundhedsvæsenet. Version 1, oktober 2013 Metoder til hurtige og holdbare forbedringer i sundhedsvæsenet Version 1, oktober 2013 Metoder til hurtige og holdbare forbedringer i sundhedsvæsenet Version 1, oktober 2013 Udgivet af DANSK SELSKAB FOR

Læs mere

Data driver arbejdet. Rie L R Johansen Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Data driver arbejdet. Rie L R Johansen Dansk Selskab for Patientsikkerhed Data driver arbejdet Rie L R Johansen Dansk Selskab for Patientsikkerhed Hvad kan data bruges til i jeres forbedringsarbejde? Forbedringsmodellen Hvad ønsker vi at opnå? Hvornår ved vi, at en forandring

Læs mere

Patientsikkert Sygehus. Model for improvement, data facillitering og patientinddragelse. - udvikler klinisk praksis og faglig stolthed

Patientsikkert Sygehus. Model for improvement, data facillitering og patientinddragelse. - udvikler klinisk praksis og faglig stolthed Patientsikkert Sygehus Model for improvement, data facillitering og patientinddragelse - udvikler klinisk praksis og faglig stolthed 2 Jørgen 57 år Amalie 77 år Thomas 31 år Karen 73 år 16% færre dør -

Læs mere

Datadrevet forbedringsarbejde. Rie L R Johansen Brian Bjørn Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Datadrevet forbedringsarbejde. Rie L R Johansen Brian Bjørn Dansk Selskab for Patientsikkerhed Datadrevet forbedringsarbejde Rie L R Johansen Brian Bjørn Dansk Selskab for Patientsikkerhed Hvorfor måler vi? Kan vi forkaste nulhypotesen? Set over tid, er der så tegn til, at kvaliteten bliver bedre?

Læs mere

Det store HVORFOR? Sikkert Patientflow som en del af PSS og kvalitetsdagsordenen

Det store HVORFOR? Sikkert Patientflow som en del af PSS og kvalitetsdagsordenen Det store HVORFOR? Akuthospitalsdagsorden ny organisering, øget patientindtag af akutte, flere multisyge, pressede økonomier, øget patient og pårørende involvering. Behov for nye kompetencer og ny organisering

Læs mere

IDEKATALOG TIL LEDELSE AF FORBEDRINGSPROJEKTER

IDEKATALOG TIL LEDELSE AF FORBEDRINGSPROJEKTER IDEKATALOG TIL LEDELSE AF FORBEDRINGSPROJEKTER Idekatalog til ledelse af forbedringsprojekter Version 3, 1. juli 2014 Udgivet af DANSK SELSKAB FOR PATIENTSIKKERHED Juli 2014 Hvidovre Hospital Afsnit P610

Læs mere

Tidsskrift for. Dansk Sundhedsvæsen. 90. årgang Nr. 7 November 2014. TEMA: Ledelse i FAM

Tidsskrift for. Dansk Sundhedsvæsen. 90. årgang Nr. 7 November 2014. TEMA: Ledelse i FAM Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen 90. årgang Nr. 7 November 2014 TEMA: Ledelse i FAM Den rigtige patient i den rigtige seng på det rigtige tidspunkt er målet for de 12 akutsygehuse, der deltager i projekt

Læs mere

Sikkert Patientflow. Erfaringer fra et forbedringsprojekt

Sikkert Patientflow. Erfaringer fra et forbedringsprojekt Sikkert Patientflow Erfaringer fra et forbedringsprojekt Den rigtige patient i den rigtige seng på det rigtige tidspunkt. Sikre og sammenhængende indlæggelses forløb uden unødig ventetid. Side 1 Udgivet

Læs mere

Patientsikkert sygehus

Patientsikkert sygehus Center for Sundhed Enhed for Kvalitet og Patientsikkerhed Vi arbejder med kvalitet og patientsikkerhed inden for regionens strategi, drift og udvikling Patientsikkert sygehus Sundhedsudvalg 24 juni 2014

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Hospitalsenhed Midt. Storyboard LS3 24. 25. marts 2015. Patient Flow. Sikkert

Hospitalsenhed Midt. Storyboard LS3 24. 25. marts 2015. Patient Flow. Sikkert Hospitalsenhed Midt Storyboard LS3 24. 25. marts 2015 Teamet fra Hospitalsenhed Midt 2 Hvem er vi? Tove Kristensen, sygeplejerfaglig direktør Heidi Sabro, afdelingssygeplejerske Lotte Mønster Jensen, klinisk

Læs mere

IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE

IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE Idekatalog til patient- og pårørendesamarbejde Version 1, 3. juli 2014 Udgivet af DANSK SELSKAB FOR PATIENTSIKKERHED Juli 2014 Hvidovre Hospital Afsnit P610

Læs mere

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596265 Kapitel til sundhedsplan kvalitet Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links til andre hjemmesider

Læs mere

Stine Rasmussen Projektleder Sikkert Patientflow, Regionshospitalet Randers. Har forbedringsmodellen forbedret noget? Kl. 15.30 16.00.

Stine Rasmussen Projektleder Sikkert Patientflow, Regionshospitalet Randers. Har forbedringsmodellen forbedret noget? Kl. 15.30 16.00. Stine Rasmussen Projektleder Sikkert Patientflow, Regionshospitalet Randers Har forbedringsmodellen forbedret noget? Kl. 15.30 16.00 Vilje Sikkert Patientflow Projektleder Stine Rasmussen Sikkert Patientflow

Læs mere

I sikre hænder. Et samarbejde mellem SUM, KL og Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Beth Lilja, direktør

I sikre hænder. Et samarbejde mellem SUM, KL og Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Beth Lilja, direktør I sikre hænder Et samarbejde mellem SUM, KL og Dansk Selskab for Patientsikkerhed Beth Lilja, direktør Thisted Kommune Frederiksberg Kommune Viborg Kommune Sønderborg Kommune Lolland Kommune Forberedelse

Læs mere

Kolding Sygehus. Sikkert Patientflow Storyboard LS3 24. 25. marts 2015. Patient Flow. Sikkert

Kolding Sygehus. Sikkert Patientflow Storyboard LS3 24. 25. marts 2015. Patient Flow. Sikkert Kolding Sygehus flow Storyboard LS3 24. 25. marts 2015 Teamet Lynge Kirkegaard, Led. Overlæge Akutafd. og Anæstesiologisk Afdeling Helle Vibeke Andersen, Oversygeplejerske Akutafd. og Anæstesiologisk Afd.

Læs mere

System of Profound Knowledge Hvad kan vi lære om hvordan vi skaber endnu mere fremdrift i forbedringsarbejdet gennem denne linse?

System of Profound Knowledge Hvad kan vi lære om hvordan vi skaber endnu mere fremdrift i forbedringsarbejdet gennem denne linse? System of Profound Knowledge Hvad kan vi lære om hvordan vi skaber endnu mere fremdrift i forbedringsarbejdet gennem denne linse? Læringsmål Efter sessionen har du fået indsigt i: Næste relevante skridt

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Sikkertflow gruppen Køge Sygehus Brainstorm v. Marts 2014, Sikkert Patientflow: Læringsseminar 1 - Den 12. -13. marts, 2014

Sikkertflow gruppen Køge Sygehus Brainstorm v. Marts 2014, Sikkert Patientflow: Læringsseminar 1 - Den 12. -13. marts, 2014 Sikkertflow gruppen Køge Sygehus Brainstorm v. Marts 2014, Sikkert Patientflow: Læringsseminar 1 - Den 12. -13. marts, 2014 Flow Sikkert Forberedelse teamet - Køge Sygehus styregruppen: projektgruppen:

Læs mere

Forbedringsmodellen - Kom godt i gang med afprøvninger

Forbedringsmodellen - Kom godt i gang med afprøvninger Forbedringsmodellen - Kom godt i gang med afprøvninger Josefine Krøyer Projektleder i Sikker Psykiatri, Region Sjælland Rikke vb Hollesen, Improvement Advisor, Dansk Selskab for Patientsikkerhed Læringsmål

Læs mere

2. Læringsseminar - 22. og 23. september 2014 Køge Sygehus, Region Sjælland. ikkert atientflo

2. Læringsseminar - 22. og 23. september 2014 Køge Sygehus, Region Sjælland. ikkert atientflo 2. Læringsseminar - 22. og 23. september 2014 Køge Sygehus, Region Sjælland ikkert atientflo Styregruppe : Maj-Britt Skovdal & Jane Lerke Susanne L Friis Jens Tingleff Poul Mossin Søren M Madsen Jesper

Læs mere

Sikkert Patientflow. Hospitalsenhed Midt

Sikkert Patientflow. Hospitalsenhed Midt med hjerne, hjerte og vilje Sikkert Patientflow Sygeplejefaglig direktør Tove Kristensen Viborg, Silkeborg, Hammel, Skive Sikkert Patientflow HE Midt Specialer på Regionshospitalet Viborg, hvis patienter

Læs mere

Implementering. Center for Kvalitetsudvikling

Implementering. Center for Kvalitetsudvikling Implementering Britta Ravn, kontorchef Lea Nørgaard Bek, projektleder Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland www.cfk.rm.dk Center for Kvalitetsudvikling Etableret i januar 2007 Et videns- og

Læs mere

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning Til: Centerledelseskredsen Direktionen Afsnit 5222 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Telefon 35 45 55 66 Fax 35 45 65 28 Mail torben.stentoft@rh.regionh.dk Ref.: TS Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets

Læs mere

Sikkert Patientflow. Leading improvement.

Sikkert Patientflow. Leading improvement. Sikkert Patientflow Leading improvement www.hospitalsenheden-horsens.dk Der er brug for et forpligtende lederskab på tværs af afdelinger Hospitalsafdelinger kan være prægede af: 1. Komplekse samarbejdsrelationer

Læs mere

Hospitalsenhed Vest. Sikkert Patientflow Storyboard LS marts 2015

Hospitalsenhed Vest. Sikkert Patientflow Storyboard LS marts 2015 Hospitalsenhed Vest Sikkert Patientflow Storyboard LS3 24. 25. marts 2015 Hvem er vi? Hospitalsledelse Ida Götke, sygeplejefaglig direktør Jens Friis Bak, lægefaglig direktør Akutafdelingen Mette Norup

Læs mere

Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Årsmøde, 13. januar 2012. Program for Workshop nr. 10:

Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Årsmøde, 13. januar 2012. Program for Workshop nr. 10: Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Årsmøde, 13. januar 2012 Program for Workshop nr. 10: I. 9.30-10.45 : Fra Handling til viden Kvalitetsudviklingsprojekter og forskning 9.30-9.50 Introduktion.

Læs mere

Program: Dag 1 Læringsseminar 6

Program: Dag 1 Læringsseminar 6 Program: Dag 1 Læringsseminar 6 Mandag d. 28. september 2015 Sted: Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia Introduktionsdag for nye teammedlemmer/teams Formålet med dag 1 er at give nye teams/teammedlemmer

Læs mere

Køge Sygehus. Sikkert Patientflow Storyboard LS3 24. 25. marts 2015. Patient Flow. Sikkert

Køge Sygehus. Sikkert Patientflow Storyboard LS3 24. 25. marts 2015. Patient Flow. Sikkert Køge Sygehus flow Storyboard LS3 24. 25. marts 2015 Hvem er vi fra Køge, der deltager på Læringsseminar 3 Jane Lerke, Projektleder, Kvalitetsenheden jasl@regionsjaelland.dk - tlf. 47321095 Susanne Lønborg

Læs mere

Sikkert Patient Flow på Hospitalsenheden Horsens er et nyt tiltag som skal understøtte hospitalets overordnede Strategi 2013-2016

Sikkert Patient Flow på Hospitalsenheden Horsens er et nyt tiltag som skal understøtte hospitalets overordnede Strategi 2013-2016 Sikkert Patient Flow på Hospitalsenheden Horsens er et nyt tiltag som skal understøtte hospitalets overordnede Strategi 2013-2016 PROGRAM: - HVEM ER JEG - BAGGRUND FOR INDSATSEN - FORMÅLET MED INDSATSEN

Læs mere

Sikkert Patientflow en national patientsikkerhedsstrategi!

Sikkert Patientflow en national patientsikkerhedsstrategi! flow en national patientsikkerhedsstrategi! Læringsseminar 4 9. og 10. september 2015 Fortsættelse af projekt flow er kommet for at blive! Er en kvalitet og patientsikkerheds-dagsorden! understøtter, og

Læs mere

Et forbedringsprojekt

Et forbedringsprojekt Et forbedringsprojekt Foto: Bo Nymann Resultater fra projekt Sikkert Patientflow på Slagelse akutsygehus Projekt Sikkert Patientflow er et samarbejde mellem TrygFonden, Danske Regioner og Dansk Selskab

Læs mere

13. januar 2012, LUP workshop, DSKS. Hvordan arbejder vi med LUP på Sygehus Lillebælt? - på sygehusniveau

13. januar 2012, LUP workshop, DSKS. Hvordan arbejder vi med LUP på Sygehus Lillebælt? - på sygehusniveau 13. januar 2012, LUP workshop, DSKS Hvordan arbejder vi med LUP på Sygehus Lillebælt? - på sygehusniveau Sygehus Lillebælt Kolding Sygehus akutsygehus + traumer, mor-barn center Vejle Sygehus akutsygehus,

Læs mere

der ikke er en tilfredsstillende kvalitet på området, og/eller der er en uhensigtsmæssig variation i behandlingskvaliteten eller forløbet

der ikke er en tilfredsstillende kvalitet på området, og/eller der er en uhensigtsmæssig variation i behandlingskvaliteten eller forløbet Invitation til at indstille emner til nye lærings- og kvalitetsteams Styregruppen for lærings- og kvalitetsteams inviterer alle interesserede parter til at indstille emner til kommende lærings- og kvalitetsteams.

Læs mere

Klinisk logistik på Hospitalsenheden Horsens Implementering og understøttelse af Sikket Patientflow (Real Time Demand Capacity)

Klinisk logistik på Hospitalsenheden Horsens Implementering og understøttelse af Sikket Patientflow (Real Time Demand Capacity) Klinisk logistik på Hospitalsenheden Horsens Implementering og understøttelse af Sikket Patientflow (Real Time Demand Capacity) Christina Antonsen, projektleder Sikkert Patientflow Anette Mundbjerg, projektleder

Læs mere

Idekatalog: forbedringsledelse. Oplægsholder: Beth Lilja

Idekatalog: forbedringsledelse. Oplægsholder: Beth Lilja Idekatalog: forbedringsledelse Oplægsholder: Beth Lilja Elementer i forbedringsledelse Sæt patientsikkerhed øverst på dagsordenen Lyt til og involver patienter og pårørende Træf beslutninger på grundlag

Læs mere

Målet med tryksårspakken er at eliminere trykskader i kommunerne

Målet med tryksårspakken er at eliminere trykskader i kommunerne Målet med tryksårspakken er at eliminere trykskader i kommunerne Tryksårspakken Introduktion, indhold og målinger Version 2, udgivet august 2015 www.isikrehænder.dk Tryksårspakken Udgivet af Dansk Selskab

Læs mere

Kom godt i gang med pakken Skab vilje, ideer og handling

Kom godt i gang med pakken Skab vilje, ideer og handling Kom godt i gang med pakken Skab vilje, ideer og handling Læringsmål Efter sessionen har du fået inspiration til: Hvor du tager de første skridt i forbedringsarbejdet. Hvordan du kan bruge de forskellige

Læs mere

Patientsikkert AUH. Forbedringsmodellen som redskab til at implementere tryksårs-, kirurgi- og sepsispakken. Jesper Buchholdt Gjørup

Patientsikkert AUH. Forbedringsmodellen som redskab til at implementere tryksårs-, kirurgi- og sepsispakken. Jesper Buchholdt Gjørup Patientsikkert AUH Forbedringsmodellen som redskab til at implementere tryksårs-, kirurgi- og sepsispakken Jesper Buchholdt Gjørup CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema Skema 2: Projektbeskrivelsesskema 1. Projektets titel: Sikker Sammenhæng (SiSam) 2. Baggrund og formål med projektet: 3. Projektets overordnede mål: Delmål: Borgere i tværsektorielle patientforløb oplever

Læs mere

FORMÅL OG KRAV AFKLAR: PRIORITER FORMÅLENE MED DIN EVALUERING

FORMÅL OG KRAV AFKLAR: PRIORITER FORMÅLENE MED DIN EVALUERING AFKLAR: FORMÅL OG KRAV PRIORITER FORMÅLENE MED DIN EVALUERING Forventningsafstem med samarbejdspartnere og ledelse om, hvad der er formålet med din evaluering. Skriv 1 ved det primære formål, 2 ved det

Læs mere

Forbedringsmodellen test og implementering af forbedringer

Forbedringsmodellen test og implementering af forbedringer Forbedringsmodellen test og implementering af forbedringer Oplægsholder: Tina Lynge og Vibeke Rischel!"##$%& P(&"$)& *+,- Hvorfor sker der ingen forandring? Every system is perfectly designed to achieve

Læs mere

MEDICINGENNEMGANG OG HØJRISIKOMEDICIN

MEDICINGENNEMGANG OG HØJRISIKOMEDICIN MEDICINGENNEMGANG OG HØJRISIKOMEDICIN Medicingennemgang og højrisikomedicin Indledning Projektet Sikker Psykiatri er et samarbejde mellem Danske Regioner, TrygFonden, Det Obel-ske Familiefond og Dansk

Læs mere

Fredag den 9. januar, 2009. DSKS årsmøde, Nyborg Strand. Global Trigger Tool Marie Lund tidl. Specialkonsulent ved Center for Kvalitet i Region Syddanmark. Hvordan opnås viden om patientsikkerhed? Via

Læs mere

Forbedringsmodellen test og implementering af forbedringer. Ved Tina Lynge

Forbedringsmodellen test og implementering af forbedringer. Ved Tina Lynge Forbedringsmodellen test og implementering af forbedringer Ved Tina Lynge En lille øvelse. Hvor gode er sundhedsvæsenet til at indføre nye tiltag (implementere) 17 år Det tager i gennemsnit 17 år fra

Læs mere

Sjov med tal. Introduktion til statistisk kvalitetsudvikling. Jacob Anhøj. Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Sjov med tal. Introduktion til statistisk kvalitetsudvikling. Jacob Anhøj. Dansk Selskab for Patientsikkerhed Sjov med tal Introduktion til statistisk kvalitetsudvikling Jacob Anhøj Dansk Selskab for Patientsikkerhed 2013 Dilbert om tal Jacob Anhøj (DSFP) Sjov med tal 2013 2 / 28 Tre spørgsmål og en cykel??? o^ô

Læs mere

Pædiatri - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau

Pædiatri - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau LUP 2013 - Indlagte Pædiatri - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp at læse tabellerne i læsevejledningen på:

Læs mere

Kvalitetsniveauet i SUF er beskrevet i politikker, kvalitetsstandarder og retningsgivende dokumenter:

Kvalitetsniveauet i SUF er beskrevet i politikker, kvalitetsstandarder og retningsgivende dokumenter: KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng Bilag 1 Til Sundheds- og Omsorgsudvalget Kvalitetsstrategi for plejecentre Sundheds- og Omsorgsforvaltningens (SUF)

Læs mere

Sygehus Vendsyssel. Sikkert Patientflow Storyboard LS4 9. 10. september 2015

Sygehus Vendsyssel. Sikkert Patientflow Storyboard LS4 9. 10. september 2015 Sygehus Vendsyssel Sikkert Patientflow Storyboard LS4 9. 10. september 2015 Hvem er vi? Mange, mange flere end der kan stå på denne A4 Men har du brug for at kontakte os, kan du skrive til: Sygeplejefaglig

Læs mere

Forberedelse Forberedelsespakken Version 1, udgivet oktober 2013

Forberedelse Forberedelsespakken Version 1, udgivet oktober 2013 Forberedelsespakken Version 1, udgivet oktober 2013 www.isikrehænder.dk Forberedelsespakken Udgivet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed Layout: Herrmann & Fischer Forberedelsespakken vil løbende blive

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Erfaringerne fra Enghaven og hjemmeplejen, Ringkøbing Skjern. Oplæg til FagMed d. 25.03.2014

Erfaringerne fra Enghaven og hjemmeplejen, Ringkøbing Skjern. Oplæg til FagMed d. 25.03.2014 Erfaringerne fra Enghaven og hjemmeplejen, Ringkøbing Skjern Oplæg til FagMed d. 25.03.2014 Dagens program Erfaringerne Samarbejde, trivsel og arbejdet med udfordrende borgere (30 min.) Resultater og positive

Læs mere

SIKKER PSYKIATRI. Resultater med medicinpakken. Vordingborg. v. Psykiatridirektør Michael Werchmeister

SIKKER PSYKIATRI. Resultater med medicinpakken. Vordingborg. v. Psykiatridirektør Michael Werchmeister SIKKER PSYKIATRI Resultater med medicinpakken Vordingborg v. Psykiatridirektør Michael Werchmeister Medicinpakken - Organisering Projekt Sikker Psykiatri i Region Sjælland, er forankret på et voksenpsykiatrisk

Læs mere

Mål med mening. Introduktion til statistisk kvalitetsstyring. Overlæge Jacob Anhøj Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Mål med mening. Introduktion til statistisk kvalitetsstyring. Overlæge Jacob Anhøj Dansk Selskab for Patientsikkerhed Mål med mening Introduktion til statistisk kvalitetsstyring Overlæge Jacob Anhøj Dansk Selskab for Patientsikkerhed Virkelighedsfjerne kvalitetskrav Hvis I virkelig ønsker store besparelser og høj kvalitet

Læs mere

Organisering af patientsikkerhedsarbejdet på Aarhus Universitetshospital 2011-2012

Organisering af patientsikkerhedsarbejdet på Aarhus Universitetshospital 2011-2012 Organisering af patientsikkerhedsarbejdet på Aarhus Universitetshospital 2011-2012 Version 1, August 2011 Aarhus Universitetshospital Organisation af patientsikkerhedsarbejdet Patientsikkerhedsarbejdet

Læs mere

Nordsjællands Hospital. Sikkert Patientflow Storyboard LS3 24. 25. marts 2015

Nordsjællands Hospital. Sikkert Patientflow Storyboard LS3 24. 25. marts 2015 Nordsjællands Hospital Sikkert Patientflow Storyboard LS3 24. 25. marts 2015 Hvem er vi? Ina Dyrdal Afd. Sygepl. Bjarne Myrup Overlæge Inger Briand Led. oversygepl. Kasper Larsen Afd. radiograf Camilla

Læs mere

Forbedringsmodellen. En introduktion til et forbedringsværktøj og anvendelse af småskala-afprøvning

Forbedringsmodellen. En introduktion til et forbedringsværktøj og anvendelse af småskala-afprøvning Forbedringsmodellen En introduktion til et forbedringsværktøj og anvendelse af småskala-afprøvning Maria Staun, kvalitetskonsulent, Improvement Advisor, Sygehus Lillebælt Timeplan Inden kl. 1500 Inden

Læs mere

IDEKATALOG: FORBEDRINGSLEDELSE

IDEKATALOG: FORBEDRINGSLEDELSE IDEKATALOG: FORBEDRINGSLEDELSE Idekatalog til ledelse af forbedringsprojekter Version 3, 15. september 2014 Udgivet af DANSK SELSKAB FOR PATIENTSIKKERHED September 2014 info@patientsikkerhed.dk www.patientsikkerhed.dk

Læs mere

Rikke Laulund Schultz. Vibeke Rischel. Præsentation af pakke Plenum kl. 10.45 11.30. Vilje Udførelse Ideer

Rikke Laulund Schultz. Vibeke Rischel. Præsentation af pakke Plenum kl. 10.45 11.30. Vilje Udførelse Ideer Rikke Laulund Schultz Medlem af faglig følgegruppe Dansk Psykiatrisk Selskab Vibeke Rischel Sundhedsfaglig chef Dansk Selskab for Patientsikkerhed Præsentation af pakke Plenum kl. 10.45 11.30 Vilje Udførelse

Læs mere

Diskutér to og to. 1. Hvorfor bruger vi data i forbedringsarbejdet? 2. Hvornår bruger vi data i forbedringsarbejdet?

Diskutér to og to. 1. Hvorfor bruger vi data i forbedringsarbejdet? 2. Hvornår bruger vi data i forbedringsarbejdet? Data vi lærer af Diskutér to og to 1. Hvorfor bruger vi data i forbedringsarbejdet? 2. Hvornår bruger vi data i forbedringsarbejdet? Hvorfor har vi så stor fokus på data? Fordi data brugt rigtigt kan understøtte

Læs mere

WASTE IDENTIFICATION TOOL. Værktøj til identifikation af spild

WASTE IDENTIFICATION TOOL. Værktøj til identifikation af spild Værktøj til identifikation af spild Waste Identification Tool Værktøj til identifikation af spild ISBN nr. 978-87-989872-6-0 Udgivet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed c/o Hvidovre Hospital, Afsnit

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Sikkert patientflow. v/ Kvalitet og Arbejdsmiljøchef Jørgen Ejler Pedersen. og Riskmanager Lonnie Sander Terkildsen

Sikkert patientflow. v/ Kvalitet og Arbejdsmiljøchef Jørgen Ejler Pedersen. og Riskmanager Lonnie Sander Terkildsen Sikkert patientflow v/ Kvalitet og Arbejdsmiljøchef Jørgen Ejler Pedersen og Riskmanager Lonnie Sander Terkildsen 1 21-11-2014 Predicting chaos is hard controlling chaos is easy. Citat: Donald J. Wheeler

Læs mere

Sikkert Patientflow. Storyboard fra Sygehus Thy-Mors marts 2015

Sikkert Patientflow. Storyboard fra Sygehus Thy-Mors marts 2015 Sikkert Patientflow Storyboard fra Sygehus Thy-Mors 24. 25. marts 215 Sygehus Thy-Mors Sikkert patientflow kvalitet og patientsikkerhed er ingen tilfældighed Klinik Akut Klinik Medicin Klinik Kirurgi Klinik

Læs mere

Udvikling af det gode måltid i praksis via medarbejderdreven innovation Underviserkonference Nyborg Strand 17.8.2011

Udvikling af det gode måltid i praksis via medarbejderdreven innovation Underviserkonference Nyborg Strand 17.8.2011 Udvikling af det gode måltid i praksis via medarbejderdreven innovation Underviserkonference Nyborg Strand 17.8.2011 Birgitte Højlund ergoterapeut master i Adult Education og HR development b.hoejlund@live.dk

Læs mere

Overblik over regionernes arbejde med fælles akutmodtagelser

Overblik over regionernes arbejde med fælles akutmodtagelser N O T A T 14-05-2012 Overblik over regionernes arbejde med fælles akutmodtagelser 1. Indledning Regionerne indfører, på baggrund af Sundhedsstyrelsens anbefalinger til et styrket akutberedskab fra 2007,

Læs mere

Et spadestik dybere. Maria Staun, IA Vibeke Rischel, sundhedsfaglig chef Læringsseminar 6, I sikre hænder 10. november 2015

Et spadestik dybere. Maria Staun, IA Vibeke Rischel, sundhedsfaglig chef Læringsseminar 6, I sikre hænder 10. november 2015 Et spadestik dybere Maria Staun, IA Vibeke Rischel, sundhedsfaglig chef Læringsseminar 6, I sikre hænder 10. november 2015 1) Sætte fælles mål med affinity diagram 2) Proceskort og forbedringsmodel 3)

Læs mere

Tavlemøde og kapacitetskonference i Horsens sådan kom vi igang

Tavlemøde og kapacitetskonference i Horsens sådan kom vi igang Tavlemøde og kapacitetskonference i Horsens sådan kom vi igang Læringsseminar den 13.marts 2014 www.hospitalsenheden-horsens.dk Baggrund for indsatsen I efteråret 2012 vinteren 2013 oplevede Hospitalsenheden

Læs mere

Fra fokus til fastholdelse

Fra fokus til fastholdelse Fra fokus til fastholdelse De5 Patientsikre Sygehuse Læringsseminar 8 18. november 2014 Marianne Frandsen Programleder Patientsikkert Sygehus RN, MEd, IA Kvalitetsenheden, Næstved, Slagelse, Ringsted Sygehus

Læs mere

forbedringerne Februar 2016

forbedringerne Februar 2016 Kommunikation fremmer forbedringerne Fejringer og medieomtale virker som drivkraft for forbedringer i det kommunale sundhedsvæsen. Resultater af spørgeskemaundersøgelse om effekten af kommunikation i projektet

Læs mere

LEDERRUNDER. Hvordan man kan lede og udvikle ud fra patientens perspektiv

LEDERRUNDER. Hvordan man kan lede og udvikle ud fra patientens perspektiv LEDERRUNDER Hvordan man kan lede og udvikle ud fra patientens perspektiv Baggrund Patientoplevet kvalitet et specifikt indsatsområde på Amager og Hvidovre Hospital siden 2012. Slide 2, 23-04-2015 Baggrund

Læs mere

Det er med stor glæde, at vi kan meddele, at jeres kommune er udvalgt til at være del af I sikre hænder.

Det er med stor glæde, at vi kan meddele, at jeres kommune er udvalgt til at være del af I sikre hænder. From: Lene Vestersager Sent: 8 Jun 2016 16:03:05 +0200 To: Ingelise Juhl;Grethe Vestergaard Nielsen;Hanne Lykke Kaagaard;Birgitte Dam Anthonsen;Karen Margrethe Holdsbjerg-Larsen;Julie Maria Duval Pedersen

Læs mere

Kvalitetsmåling. som led i opbygningen af kliniske funktioner. Ole Mølgaard Ledende overlæge Fælles AKUT Afdeling

Kvalitetsmåling. som led i opbygningen af kliniske funktioner. Ole Mølgaard Ledende overlæge Fælles AKUT Afdeling Kvalitetsmåling som led i opbygningen af kliniske funktioner Ole Mølgaard Ledende overlæge Fælles AKUT Afdeling Akutcenteret Fælles AKUT Afdeling Styrket akutberedskab, Sundhedsstyrelsen 2007 Planlægningsgrundlag

Læs mere

Patienternes sundhedsvæsen indflydelse, overblik, sammenhæng og hurtighed! Patienternes sundhedsvæsen fra søjler til sammen- hængende patientforløb

Patienternes sundhedsvæsen indflydelse, overblik, sammenhæng og hurtighed! Patienternes sundhedsvæsen fra søjler til sammen- hængende patientforløb Patienternes sundhedsvæsen indflydelse, overblik, sammenhæng og hurtighed! Patienternes sundhedsvæsen fra søjler til sammen- hængende patientforløb med fokus pa kvalitet Jens Winther Jensen Koncerndirektør

Læs mere

Det store overblik. Hundrede år med kvalitetsudvikling. Jacob Anhøj, overlæge, DIT. Diagnostisk Center, Rigshospitalet

Det store overblik. Hundrede år med kvalitetsudvikling. Jacob Anhøj, overlæge, DIT. Diagnostisk Center, Rigshospitalet Det store overblik Hundrede år med kvalitetsudvikling Jacob Anhøj, overlæge, DIT Diagnostisk Center, Rigshospitalet 2014 Noget om resultatstyring Eliminate management by numbers and goals. Instead, substitute

Læs mere

Endnu mere patientsikkert

Endnu mere patientsikkert Nr. 29 8. september 2014 INDHOLD: Fremgang for patientsikkerheden Få indblik i Brugerproces 2014 Nordsjællands Hospital med i landsdækkende tv-projekt Simulationstræning på barselsgangen får støtte fra

Læs mere

Mål og indikatorer Version 5, marts 2016

Mål og indikatorer Version 5, marts 2016 Mål og indikatorer Version 5, marts 2016 1 Indledning I sikre hænder er et projekt, som har til formål at vise, at det er muligt med en målrettet indsats at reducere unødige skader på borgere i primærsektoren.

Læs mere

Profil til stillingen som. sundhedsfaglig kvalitetsmedarbejder. Mariagerfjord Kommune

Profil til stillingen som. sundhedsfaglig kvalitetsmedarbejder. Mariagerfjord Kommune Profil til stillingen som sundhedsfaglig kvalitetsmedarbejder Mariagerfjord Kommune Denne profil beskriver de overordnede rammer for jobbets indhold samt forventninger til kandidaterne. Organisation. Sundhed-

Læs mere

International Forum on Quality and Safety in Healthcare Abstract Proposal for Poster Display

International Forum on Quality and Safety in Healthcare Abstract Proposal for Poster Display 1. oktober 2015 International Forum on Quality and Safety in Healthcare Abstract Proposal for Poster Display Abstracts skal indsendes på engelsk Abstracts må ikke overstige 700 ord (ikke inklusive skabelon

Læs mere

Sygehus Thy-Mors. Sikkert Patientflow Storyboard LS4 9. 10. september 2015. Patient Flow. Sikkert

Sygehus Thy-Mors. Sikkert Patientflow Storyboard LS4 9. 10. september 2015. Patient Flow. Sikkert Sygehus Thy-Mors flow Storyboard LS4 9. 10. september 2015 Sygehus Thy-Mors patientflow kvalitet og patientsikkerhed er ingen tilfældighed Klinik Akut Klinik Medicin Klinik Kirurgi Klinik Diagnostik samlede

Læs mere

I sikre hænder Ledersession Læringsseminar 2 KOLDING 6-7. maj 2014 Lægelig direktør Dorthe Crüger Sygehus Lillebælt

I sikre hænder Ledersession Læringsseminar 2 KOLDING 6-7. maj 2014 Lægelig direktør Dorthe Crüger Sygehus Lillebælt I sikre hænder Ledersession Læringsseminar 2 KOLDING 6-7. maj 2014 Lægelig direktør Dorthe Crüger Sygehus Lillebælt Kære ledelseskolleger Må jeg spørge jer om noget? Hvor mange tryksår havde I i jeres

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013.

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013. Vi knækker kurven! projekt om fravær i Borger & Arbejdsmarked 2013 Indledning Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen

Læs mere

Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden

Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden J.nr. /4-1613-20/1 P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden Projektejer Søren Brostrøm Projektleder Bjørn Ursin Knudsen Startdato Januar 2012 Slutdato

Læs mere

Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed. Torben Sejr, kvalitetchef, MPA Glostrup hospital

Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed. Torben Sejr, kvalitetchef, MPA Glostrup hospital Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed Torben Sejr, kvalitetchef, MPA Glostrup hospital PARADIGMESKIFT Fra kontrol til forbedring Kvalitetsafdelingens Rolle Perspektiver

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Pilottest af Sikker Kirurgi Tjekliste

Pilottest af Sikker Kirurgi Tjekliste Pilottest af Sikker Kirurgi Tjekliste Tak for jeres deltagelse i pilottest af Sikker Kirurgi Tjeklisten, som er et projekt regionerne i fællesskab går ind i. Regionerne har udvalgt og understøtter afdelinger

Læs mere