Positiv akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi og projektledelse.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Positiv akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi og projektledelse."

Transkript

1 Copenhagen Business School Rektor Per Holten-Andersen Karin Tovborg Jensen Sendt pr. Positiv akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi og projektledelse. Akkrediteringsrådet har akkrediteret bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi og projektledelse positivt. Rådet har truffet afgørelsen på baggrund af den vedlagte akkrediteringsrapport, som ACE Denmark har udarbejdet. Det er rådets faglige helhedsvurdering, at kriterierne for uddannelsens relevans og kvalitet er opfyldt tilfredsstillende. Rådet har vurderet uddannelsen ud fra de kriterier for relevans og kvalitet, som fremgår af akkrediteringsbekendtgørelsen 1 og Vejledning til ansøgning om akkreditering og godkendelse af nye universitetsuddannelser, 3. udgave, 10. februar Opstartsdato: September 2013 Akkrediteringsperioden gælder til: 31. december 2018 Akkrediteringsrådet 4. december 2012 ACE Denmark Akkrediteringsinstitutionen Studiestræde København K Telefon Telefax E-post Netsted CVR-nr Dato for rådsmøde: 2. november 2012 Sprog: Uddannelsen udbydes på dansk Censorkorps: Uddannelsen tilknyttes det erhvervsøkonomiske censorkorps. Udbudssted: Frederiksberg. Uddannelsen udbydes ikke på andre universiteter. Sagsbehandler Malene Hyldekrog Telefon E-post Ref.-nr. 12/ Styrelsen for Universiteter og Internationalisering har 23. november 2012 truffet afgørelse (vedlagt) om uddannelsens titel, takstindplacering, normeret studietid og maksimumramme: Dansk titel: Bachelor (BSc) i erhvervsøkonomi og projektledelse, HA i projektledelse Normerede studietid: 180 ECTS Engelsk titel: Bachelor of Science (BSc) in Business Administration and Project Management Takst: Heltidstakst 1 Aktivitetsgruppekoden er Bekendtgørelse nr af 14. december 2009 om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser (akkrediteringsbekendtgørelsen). Side 1/2

2 Adgangskrav Uddannelsens hovedvægt ligger på det samfundsvidenskabelige hovedområde, og dermed vil uddannelsen blive kategoriseret som en samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse i bacheloradgangsbekendtgørelsens bilag 1 2. Områdespecifikke adgangskrav: Gymnasial uddannelse med fagene - Dansk A - Engelsk B - Historie B eller Idehistorie B eller International økonomi B eller Samfundsfag B eller Samtidshistorie B - Matematik på B-niveau Maksimumramme: Nej, der er hverken fastsat en maksimumramme af universitetet eller en ministeriel fastsat maksimumramme. Danmarks Statistik: UDD 5764 AUDD 5764 KOT ACE Denmark Akkrediteringsinstitutionen Andre oplysninger såsom uddannelsens formål, udvælgelseskriterier og tekst til uddannelsesguiden fremgår af akkrediteringsrapporten. Efter det oplyste forudsætter oprettelsen af uddannelsen et minimumsoptag på 40 studerende ved første udbud. Rådet har på baggrund af styrelsens afgørelse godkendt jeres uddannelse, jf. universitetslovens 3, stk I er velkomne til at kontakte direktør Anette Dørge Jessen på hvis I har spørgsmål eller behov for mere information. Med venlig hilsen Søren Barlebo Rasmussen Formand Akkrediteringsrådet Anette Dørge Jessen Direktør ACE Denmark Bilag: Kopi af styrelsens afgørelse Kopi af akkrediteringsrapport Dette brev er også sendt til: Børne- og Undervisningsministeriet Danmarks Statistik samt Styrelsen for Universiteter og Internationalisering 2 Bekendtgørelse nr. 212 af 21. februar 2012 om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (adgangsbekendtgørelsen). 3 Lovbekendtgørelse nr. 695 af 22. juni 2011 (universitetsloven). Side 2/2

3 ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Copenhagen Business School Revideret afgørelse vedrørende ny bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi og projektledelse Akkrediteringsrådet har på rådsmødet den 2. november 2012 behandlet Copenhagen Business Schools ansøgning om akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi og projektledelse. Akkrediteringsrådet har akkrediteret uddannelsen positivt. ACE Denmark Akkrediteringsinstitutionen sendte ved brev af 9. november 2012 Rådets indstillinger om uddannelsens tilskudsmæssige indplacering, titel, normeret studietid og eventuelle maksimumsrammer for tilgangen m.v. Styrelsen for Universiteter og Internationalisering har truffet følgende afgørelse i sagen: Bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi og projektledelsen skal godkendes efter reglerne i bekendtgørelse nr. 814 af 29. juni 2010 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen), som ændret ved bekendtgørelse nr. 429 af 10. maj 2012, herunder november 2012 Styrelsen for Universiteter og Internationalisering Bredgade København K Telefon Telefax E-post Netsted CVR-nr Sagsbehandler Tine Tolstrup Petersen Telefon E-post Ref.-nr. 12/ Ad titel: Efter reglerne i uddannelsesbekendtgørelsens 12, stk. 4 fastlægges uddannelsens titel til: Dansk: Engelsk: Bachelor (BSc) i erhvervsøkonomi og projektledelse, HA i projektledelse Bachelor of Science (BSc) in Business Administration and Project Management Ad normeret studietid: Efter reglerne i uddannelsesbekendtgørelsens 11, fastlægges uddannelsens normering til 180 ECTS-point. Ad specifikke adgangskrav Efter reglerne i bilag 1 til bekendtgørelse nr. 212 af 21. februar 2012 om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen) vil adgangskravene til uddannelsen blive fastsat til: - Dansk A - Engelsk B Side 1/2

4 - Historie B eller Idehistorie B eller International økonomi B eller Samfundsfag B eller Samtidshistorie B - Matematik B Ad tilskudsmæssig indplacering: Kandidatuddannelsen indplaceres til heltidstakst 1. Aktivitetsgruppekoden er 5700 Styrelsen kan endvidere oplyse, at der til brug for indberetning til Danmarks Statistik er fastsat følgende koder: Danmarks Statistik: UDD 5764 AUDD 5764 KOT: Ad eventuel maksimumramme for tilgang: Styrelsen ønsker ikke at fastsætte en maksimumramme for tilgangen til uddannelsen. Universitetet bestemmer derfor selv efter reglerne om frit optag, hvor mange studerende der optages på uddannelsen, jf. 8, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 213 af 21. februar 2012 om adgang m.v. ved kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen). Styrelsen for Universiteter og Internationalisering Styrelsen har noteret sig, at universitetet ikke har fastsat en maksimumramme for tilgangen til uddannelsen. Ad eventuel minimumsramme for tilgang: Styrelsen har noteret sig, at universitetet har fastsat et minimumsoptag på 40 studerende som betingelse for oprettelsen af uddannelsen. Herudover kan vi meddele følgende: Ad sprog: Vi har noteret os, at uddannelsen udbydes på dansk. Ad tilknytning til censorkorps: Vi har noteret os, at uddannelsen tilknyttes censorkorpset for erhvervsøkonomi. Med venlig hilsen Tine Tolstrup Petersen Fuldmægtig Side 2/2

5 Bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi og projektledelse, HA i projektledelse Copenhagen Business School Ny uddannelse, 2012

6 Ny uddannelse, 2012 Publikationen er udgivet elektronisk på 2

7 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling... 5 Indstilling... 7 Grundoplysninger... 8 Universitetets beskrivelse af uddannelsen... 9 Uddannelsens kompetenceprofil... 9 Uddannelsens struktur Kriterium 1: Behov for uddannelsen Kriterium 2: Uddannelsen er baseret på forskning og er knyttet til et aktivt forskningsmiljø af høj kvalitet. 16 Kriterium 3: Uddannelsens faglige profil og mål for læringsudbytte Kriterium 4: Uddannelsens struktur og tilrettelæggelse Kriterium 5: Løbende kvalitetssikring af uddannelsen Bilag 1: Institutionens system for kvalitetssikring Indstilling til Styrelsen for Universiteter og Internationalisering Særlige forhold

8 Indledning Akkrediteringsrapporten danner grundlag for Akkrediteringsrådets afgørelse om akkreditering og godkendelse af en uddannelse. Akkrediteringsrapporten er udarbejdet af ACE Denmark på baggrund af universitetets ansøgning. Den faglige vurdering, som fremgår af akkrediteringsrapporten, er foretaget af ACE Denmark med støtte fra et tværgående akkrediteringspanel. ACE Denmark har udarbejdet indstillingen til Akkrediteringsrådet på baggrund af den faglige vurdering. Akkrediteringsrapporten har været i høring på universitetet. Universitetets høringssvar er indarbejdet i akkrediteringsrapporten under de relevante kriterier. Den faglige vurdering af uddannelserne er foretaget i henhold til kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet som fastsat i bekendtgørelse nr af 14. december 2009 (akkrediteringsbekendtgørelsen) samt ACE Denmarks Vejledning om akkreditering og godkendelse af nye universitetsuddannelser. Akkrediteringsrapporten består af fire dele: - ACE Denmarks indstilling til Akkrediteringsrådet - Grundoplysninger om uddannelsen samt uddannelsens kompetenceprofil og struktur - Den akkrediteringsfaglige vurdering af uddannelsen - Indstilling til Styrelsen for Universiteter og Internationalisering Akkrediteringsrådet sikrer, at uddannelsen lever op til de gældende uddannelsesregler. På baggrund af Akkrediteringsrådets indstilling træffer Styrelsen for Universiteter og Internationalisering (UI) afgørelse om uddannelsens tilskudsmæssige indplacering, titel/betegnelse, adgangskrav for bacheloruddannelser, uddannelsens normerede studietid og eventuelt ministerielt fastsat adgangsbegrænsning (UI-forhold). 4

9 Sagsbehandling Akkrediteringspanelet Som en del af sagsbehandlingen er der nedsat et tværgående akkrediteringspanel, der er sammensat, så det har viden om arbejdsmarkedsforhold samt uddannelsesplanlægning, undervisning og forskning inden for uddannelsens faglige område. Akkrediteringspanelet for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi og projektledelse består af: Kernefaglig ekspert Professor Jonas Söderlund, Handelshøyskolen i Oslo. Jonas Söderlunds primære forskningsområder er strategisk ledelse og projektledelse især forholdet mellem strategisk ledelse, strategisk forandring og projektledelse. Han underviser bl.a. i projektledelse på Handelshøyskolen i Oslos Master of Management program. Samtidig koordinerer han Linköping Universitets Executive MBA (PMEX) og det tilpassede program i Advanced Project Management i samarbejde med førende internationale virksomheder inden for projektledelse. Aftagerrepræsentant Stig Berg Norsk, kontorchef i NordDanmarks EU-kontor. NordDanmarks EU-kontor er et servicecenter for offentlig og private virksomheder, der søger finansieringsmuligheder og kontakt- og vidensformidling inden for EU. Stig B Norsk varetager den daglige ledelse og koordination af kontorerne i både Aalborg og Bruxelles, og har desuden kontakten til kontorets koordinationsgruppe og politiske styregruppe. Har det overordnede ansvar for kontorets økonomi, og at målsætningerne i forretningsgrundlaget bliver ført ud i livet. Datoer i sagsbehandlingen Ansøgning modtaget 1. juni 2012 Eventuel indhentning af supplerende dokumentation 14. august 2012 modtaget supplerende dokumentation angående den ledelsesmæssige forankring af udviklingen af uddannelsen og uddannelsens kompetenceprofil. 22. august 2012 modtaget supplerende dokumentation angående inddragelse af projektledelse i de erhvervsøkonomiske fagelementer 29. august 2012 modtaget supplerende dokumentation angående universitetets bestyrelses rolle i udviklingen af uddannelsen 12. september 2012 modtaget supplerende dokumentation angående uddannelsens legalitetsforhold 11. oktober 2012 modtaget supplerende dokumentation angående uddannelsens legalitetsforhold Akkrediteringsrapport sendt i høring på universitetet 17. september 2012 Høringssvar modtaget 1. oktober 2012 Kriterium 1 Før høringen vurderede akkrediteringspanelet, at universitetet ikke i tilstrækkelig grad havde sandsynliggjort et samfundsmæssigt behov for uddannelsens kompetenceprofil, og at det ikke var lykkedes universitetet at tydeliggøre over for de involverede aftagere, hvordan uddannelsen adskilte sig fra efteruddannelse i projektledelse. Vurderingen er ændret, idet universitetet har påpeget, hvordan aftagerneundersøgelsen peger på behov et for dimittender, der både har en erhvervsøkonomisk grundfaglighed og en forskningsbaseret tilgang til projektledelse. 5

10 Kriterium 3 Før høringen vurderede akkrediteringspanelet, at uddannelsens kompetenceprofil ikke levede op til kvalifikationsrammen. Vurderingen er ændret, idet universitetet har fremsendt nye mål for viden- og forståelsesniveauet i kompetenceprofilen. ACE Denmark bemærker, at vurderingen af kriterium 3 på den baggrund er ændret fra delvist tilfredsstillende til tilfredsstillende. Kriterium 4 Før høringen vurderede akkrediteringspanelet, at der ikke var tilstrækkelig sammenhæng mellem fagelementernes læringsmål og kompetenceprofilens fokus på, at de studerende skulle lære om flere typer projekter. Vurderingen er ændret, idet universitetet har påpeget, at der indgår fire forskellige projekttyper i fagelementernes læringsmål og at der i dem fortsatte udvikling af fagelementernes læringsmål netop vil være fokus på dette forhold. ACE Denmark bemærker, at vurderingen af kriterium 4 på den baggrund er ændret fra delvist tilfredsstillende til tilfredsstillende. Indstilling På baggrund af de ændrede vurderinger af kriterium 3 og 4, er indstillingen ændret fra afslag på akkreditering til positiv akkreditering. Sagsbehandling afsluttet 18. oktober 2012 Dato for Akkrediteringsrådets møde 2. november

11 Indstilling Indstilling Kriterievurderinger Positiv akkreditering Tilfredsstillende Afslag på akkreditering Delvist tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende Begrundelse Bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi og projektledelse på Copenhagen Business School indstilles til positiv akkreditering. Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsen på tilfredsstillende vis opfylder kriterierne om - Forskningsbaseret uddannelse (kriterium 2) - Uddannelsens faglige profil og mål for læringsudbytte (kriterium 3) - Uddannelsens struktur og tilrettelæggelse (kriterium 4) - Løbende intern kvalitetssikring af uddannelsen (kriterium 5) Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsen på delvist tilfredsstillende vis opfylder kriterierne om - Behovet for uddannelsen (kriterium 1), idet betydningen af den erhvervsøkonomiske grundfaglighed ikke fremgik tilstrækkeligt tydeligt af grundlaget for aftagerinvolveringen og af uddannelsens erhvervssigte. Akkrediteringspanelet vurderer desuden, at universitetets refleksioner over aftagerne tilbagemeldinger ikke er tilstrækkeligt tydeligt dokumenteret i ansøgningen. Indstillingen sker på baggrund af en analyse af universitets udviklings- og kvalitetssikringsproces, sandsynliggørelsen af det samfundsmæssige behov samt uddannelsens forudsætninger, rammer og opbygning. De identificerede problemer er begrænsede og knytter sig primært til universitetets udviklings- og kvalitetssikringsproces. Selvom tilbagemeldingerne fra aftagerne har ført til en diskussion af, hvordan den ansøgte uddannelse adskiller sig fra efteruddannelse i projektledelse, så fremgår det ikke klart af ansøgningen, hvordan universitetet har arbejdet med at tydeliggøre denne forskel og betydningen af den erhvervsøkonomiske grundfaglighed for det samfundsmæssige behov for uddannelsen. Universitetets refleksioner over den løbende udvikling af kompetenceprofilen er desuden ikke tilstrækkeligt tydeligt dokumenteret i ansøgningen. Det er dog centralt for indstillingen, at universitetet har involveret relevante aftagere og interne interessenter herunder studielederne for de relevante kandidatuddannelser i udviklingen af uddannelsen, og at uddannelsens struktur og sammenhæng sandsynliggør, at de studerende kan nå uddannelsens mål for viden, færdigheder og kompetencer. Uddannelsen bygger desuden på et tilstrækkeligt forskningsmiljø inden for fagområdet, som imidlertid er under opbygning på CBS. 7

12 Grundoplysninger Udbudssted Frederiksberg Sprog Dansk Hovedområde Det samfundsvidenskabelige hovedområde Antal forventede studerende 60 Uddannelsen ønskes udbudt første gang 1. september 2013 Uddannelsen erstatter helt eller delvist en eksisterende uddannelse? Nej 8

13 Universitetets beskrivelse af uddannelsen "Formålet med uddannelsen er at uddanne bachelorer med viden og kompetencer inden for erhvervsøkonomi og projektledelse i bred forstand. Uddannelsen giver bacheloren et helhedssyn på de mange aspekter, der knytter sig til projekter og projektledelse i en kompleks kontekst, og kompetencer der gør bacheloren i stand til at arbejde på en højt kvalificeret måde med projekter og projektledelse i mange forskellige sammenhænge" (Samlet Ansøgning, s. 232). Uddannelsens kompetenceprofil Viden om: - Viden om og refleksion over grundlæggende erhvervsøkonomiske teorier og metoder - Forståelse af grundlæggende projektledelsesredskaber, herunder it-redskaber, og deres anvendelsesmuligheder i praksis - Teorier om og metoder til ledelse og organisering af projekter - Teorier om og metoder til styring af projekters økonomi i praksis - Teoretisk baseret forståelse af og refleksion over relationen mellem projekt og virksomhed - Teoretisk baseret forståelse af og refleksion over projekters virksomhedsmæssige, organisatoriske, samfundsmæssige, herunder internationale, kontekst - Viden om og teoretisk refleksion over netværksrelationer og social kapital i en projektsammenhæng Færdigheder der gør bacheloren i stand til at: - udvikle, styre og lede forskellige typer projekter, herunder komplekse projekter der går på tværs af organisatoriske, kulturelle og/eller nationale grænser - styre projekters økonomi - anvende grundlæggende erhvervsøkonomiske modeller og værktøjer - lede projektets processer og menneskelige ressourcer - kommunikere på et højt niveaus både skriftligt og mundtlig - anvende kvalitative og kvantitative metoder i relation til erhvervsøkonomiske og projektledelsesrelaterede problemstillinger - vurdere og vælge relevante analyse- og løsningsmodeller i relation til projektledelse Kompetencer der gør bacheloren i stand til at: - analysere projektets omverden - analysere projektets økonomiske, virksomhedsmæssige, organisatoriske og samfundsmæssige betingelser, herunder foretage risikoanalyser - gennemføre analyser ved hjælp af både kvalitative og kvantitative metoder - anvende, og reflektere over anvendelsen af konkrete projektledelsesværktøjer i komplekse organisatoriske sammenhænge - samarbejde i projekter, der går på tværs af fagdiscipliner - selvstændigt at identificere problemstillinger og udarbejde adækvate analyser (Samlet ansøgning, s. 43f og høringssvar, s. 4) 9

14 Uddannelsens struktur 1. semester ECTS Grundlæggende projektledelse 7,5 Ledelse af teams og processer 7,5 Mikroøkonomi 7,5 Statistik 7,5 2. semester Regnskab 7,5 Organisationsteori 7,5 Økonomistyring og projekter 7,5 Metode, it-værktøjer og tværfagligt 1. års projekt 7,5 3. semester Finansiering 7,5 Beslutning, risiko og usikkerhed 7,5 Projekt-porteføjlestyring 7,5 Globale projekter og interkulturelt samarbejde 7,5 4. semester Managing innovation projects 7,5 Afsætning 7,5 Netværk, tillid og social kapital 7,5 Entrepreneurship projekt - tværfagligt 2.årsprojekt 7,5 5. semester Valgfag 1/Internship 7,5 Valgfag 2 7,5 Valgfag 3 7,5 Valgfag 4 7,5 6. semester Videnskabsteori og metode 7,5 Projektsamfundet 7,5 BA-projekt 15 (Samlet ansøgning, s. 38) 10

15 Kriterium 1: Behov for uddannelsen Kriterium 1 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Begrundelse Karakteristik af processen CBS' ansøgning om en bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi og projektledelse skal ses i lyset af, at projektledelse internationalt set er et voksende forskningsområde, som beskæftiger et stigende antal af universitetets forskere. Denne udvikling afspejles bl.a. i universitetets planer om at etablere et Center for Projektledelse. CBS anfører ydermere, at der allerede er et omfattende marked for private uddannelser i projektledelse, men at der mangler en forskningsbaseret grunduddannelse, hvor de studerende lærer at analysere og reflektere over kompleksiteten ved de kontekster, som projektledelse indgår i. Det er CBS' bestyrelse, der på baggrund af en række kriterier har truffet beslutningen om, at universitetet skulle ansøge om akkreditering og godkendelse af denne uddannelse. Det fremgår af den supplerende dokumentation modtaget 29. august, at bestyrelsen drøftede uddannelsesforslaget på et møde den 12. april Uddannelsesdekanen har samtidig fremsendt uddannelsesforslaget til drøftelse i med henblik på at udarbejde en plan for finansiering og bemanding af uddannelsen. Uddannelsens kompetenceprofil har været diskuteret i uddannelsesdekanens advisory board på et møde den 11. april 2012, og universitetet har desuden gennemført en interviewundersøgelse af potentielle aftagere i marts og april Denne undersøgelse blev foretaget dels for at få tilbagemeldinger på virksomhedernes behov for uddannelsens kompetenceprofil i forhold til det eksisterende udbud af uddannelser, og dels for at få input til udviklingen af uddannelsen. Universitetet havde samtidig til hensigt at rekruttere de adspurgte aftagere til et kommende, uddannelsesspecifikt aftagerpanel. I tilrettelæggelsen af denne aftagerundersøgelsen afholdt uddannelsesdekanen et indledende møde med CBS Evalueringsenhed for at drøfte udvælgelseskriterier for aftagervirksomheder og udviklingen af de spørgeskemaer, der udgør fundamentet for aftagerundersøgelsen. Da der er tale om en bacheloruddannelse, hvor de studerende forventes at læse videre på en kandidatuddannelse på CBS, har universitetet den 27. marts 2012 samtidig holdt et møde med studielederne fra de mest relevante kandidatuddannelser på CBS (cand.merc. og cand.soc.) med henblik på at sikre bachelordimittendernes direkte adgang. Sammenhæng mellem kompetenceprofil og erhvervssigte Universitet understreger, at erhvervssigtet for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi og projektledelse i nogen grad afhænger af dimittendernes valg af kandidatuddannelse, og at uddannelsen giver adgang til universitetets cand.merc.- og cand.soc.-uddannelser. Dimittenderne har krav på optagelse på kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.). Universitetet har ikke redegjort yderligere for, hvordan valget af kandidatuddannelse påvirker erhvervssigtet og understreger, at det er vanskeligt at udpege en "naturlig" overbygning til den ansøgte uddannelse. Uanset om bachelordimittenderne finder beskæftigelse umiddelbart efter bacheloruddannelsen eller først læser videre på en kandidatuddannelse, er erhvervssigtet bredt rettet mod alle virksomheder og organisationer, der organiserer væsentlige dele af deres arbejdsopgaver som projekter. I denne kontekst vil dimittenderne skulle deltage i, designe, udvikle, lede og gennemføre forskellige typer af projekter og varetage en række forskellige funktioner i forbindelse med virksomheders arbejde med og i projekter. Dimittenderne vil kunne 11

16 analysere og reflektere over den komplekse virksomhedsmæssige, organisatoriske og samfundsmæssige kontekst for projekterne, vurdere potentielle projekters betingelser og træffe beslutninger på det grundlag. I forhold til dette erhvervssigte indeholder kompetenceprofilen f.eks. mål for, at dimittenderne opnår viden om ledelse og organisering af projekter samt færdigheder i at udvikle, styre og lede projekter, der går på tværs af organisatoriske, kulturelle og nationale grænser. Kompetenceprofilen indeholder desuden mål for de studerendes viden, færdigheder og kompetencer inden for det erhvervsøkonomiske område. Akkrediteringspanelet bemærker, at kompetenceprofilen lægger op til en mere administrativ og økonomistyrende rolle knyttet til støttefunktionerne omkring projektledelse og projektudvikling snarere end en egentlig projektledelse. Akkrediteringspanelet bemærker desuden, at både erhvervssigtet og kompetenceprofilen favner bredt, og at universitetet ikke har været tilstrækkeligt konkret i redegørelsen for, hvordan integrationen med det erhvervsøkonomiske fagområde kommer til udtryk i erhvervssigtet. Akkrediteringspanelet vurderer, at der i nogen grad er sammenhæng mellem uddannelsens kompetenceprofil og erhvervssigte. Beslægtede uddannelser og beskæftigelse CBS konstaterer, at der aktuelt ikke findes bacheloruddannelser, der udelukkende fokuserer på projektledelse, men at der er et stort efteruddannelsesmarked på området herunder diplom- og masteruddannelser. Universitetet redegør for, at den ansøgte uddannelse vil opfylde et behov på arbejdsmarkedet, som ikke allerede er dækket af det eksisterende efteruddannelsesudbud. Universitetet argumenterer med, at den ansøgte uddannelse er forskningsbaseret, og at kombinationen med den erhvervsøkonomisk kernefaglighed giver dimittenderne et analytisk fokus på den virksomhedsmæssige, organisatoriske og samfundsmæssige kontekst for projektledelse. Akkrediteringspanelet bemærker i den forbindelse, at uddannelsens dimittender i praksis vil skulle konkurrere med efteruddannede projektledere på arbejdsmarkedet herunder dimittender fra de eksisterende masteruddannelser, som også er forskningsbaserede. Universitetet pointerer, at de erhvervsøkonomiske bacheloruddannelser på såvel CBS som på AU, AAU og SDU i nogen grad kan ses som beslægtede, idet det er muligt at vælge valgfag med fokus på projektledelse. CBS fremhæver imidlertid, at den ansøgte bacheloruddannelse adskiller sig fra disse uddannelser ved omfanget af obligatoriske fagelementer med fokus på projektledelse og det årlige tværfaglige projektarbejde. Dertil kommer, at undervisningen i de erhvervsøkonomiske grundfag vil have en gennemgående tematisering af relationen mellem projekt og virksomhed, som ikke indgår i det almene HA-uddannelser. Disse forhold er samtidig medvirkende til, at universitetet har vurderet, at uddannelsens kompetenceprofil ikke kan opnås ved at tone den eksisterende HA uddannelse. Akkrediteringspanelet bemærker, at koblingen mellem fagelementerne inden for erhvervsøkonomi og projektledelses aktuelt ikke fremgår af alle de relevante fagelementers læringsmål. Det blev dog bekræftet i den supplerende dokumentation modtaget 22. august, at læringsmålene for disse fagelementer fortsat er under udvikling. For så vidt angår arbejdsmarkedssituationen for dimittender fra de beslægtede uddannelser, viser UI's opgørelse af ledighedsfrekvensen for HA-uddannelserne på CBS, AU, AAU og SDU, at der stort set ikke har været ledige nyuddannede dimittender i perioden CBS fremhæver, at de fleste dimittender fortsætter på en kandidatuddannelse, som oftest cand.merc., og at adgangen til universitetets cand.merc.- og cand.soc.-uddannelser er sikret gennem uddannelsens tilrettelæggelse. Ledigheden for nyuddannede cand.merc.'ere fremgår af følgende tabel: Cand.merc., gennemsnit SAMF, gennemsnit Cand.merc., gennemsnit SAMF, gennemsnit Cand.merc., gennemsnit SAMF, gennemsnit Beskæftigelse 77 % 81 % 76 % 81 % 79 % 77 % Ledighed 3 % 3 % 2 % 2 % 4 % 5 % (Udarbejdet af ACE Denmark på baggrund af UI's tal for nyuddannedes beskæftigelse) 12

17 Da Styrelsen for Universiteter og Internationalisering (UI) ikke har specifikke tal for cand.soc.- uddannelserne, har CBS anvendt tal fra den seneste dimittendundersøgelsen, som viser, at ledigheden i gennemsnit lå på 9 % i 2009 for dimittender fra CBS. På det samfundsvidenskabelige hovedområde generelt lå ledigheden samme år på 5 %. Akkrediteringspanelet bemærker, at den opgjorte ledighed i dimittendundersøgelsen er betydeligt højere end på hovedområdet i UI s statistikker. Panelet bemærker samtidigt, at undersøgelsen bygger på et andet datagrundlag end UI s statistikker, og derfor ikke uden videre kan sammenlignes med UI s landsgennemsnit på det samfundsvidenskabelige hovedområde. Universitetet har ikke forholdt sig nærmere til ledigheden for dimittender fra cand.soc.-uddannelserne. Akkrediteringspanelet vurderer på baggrund af ledighedstallene, at arbejdsmarkedssituationen for beslægtede uddannelser og relevante kandidatuddannelser i overvejende grad sandsynliggør et behov for dimittender fra cand.merc.- og cand.soc.-uddannelserne, som den ansøgte uddannelse giver adgang til. Akkrediteringspanelet bemærker dog, at universitetet på den baggrund kun indirekte har sandsynliggjort et behov for den ansøgte bacheloruddannelsens kompetenceprofil. Involvering af interessenter Universitetets bestyrelse har taget stilling til, om uddannelsesforslaget lever op til en række kriterier herunder bl.a. behovet på arbejdsmarkedet samt hvorvidt uddannelsen adskiller sig fra universitetets øvrige uddannelser. Universitetet har desuden fremlagt uddannelsesforslaget i uddannelsesdekanens advisory board, udarbejdet en bredere aftagerundersøgelse på baggrund af interviews samt diskuteret uddannelsen med studielederne fra de relevante kandidatuddannelser på CBS. Uddannelsesdekanens advisory board diskuterede uddannelsesforslaget på et møde den 11. april 2012 på baggrund af et udkast til kompetenceprofilen og et mundtligt oplæg på mødet. Diskussionen med advisory boardet resulterede dels i en justering af uddannelsens titel, som tidligere var "international" projektledelse, og dels et øget fokus på interkulturelle og internationale aspekter. Advisory boardet var af den opfattelse, at det internationale aspekt i udgangspunktet kendetegner alle uddannelser på CBS som en konsekvens af universitetet internationaliseringsstrategi, og at det derfor var overflødigt at inkludere i titlen. I ansøgningen pointeres det, at det internationale fokus til dels kommer til udtryk i temaer og cases i obligatoriske fagelementer som "Globale projekter og interkulturelt samarbejde" og dels ved, at de studerende opfordres til at tage et udlandsophold på uddannelsen 5. semester. Advisory boardet pegede desuden på, at uddannelsen ikke havde tilstrækkeligt fokus på sociale netværk, hvilket medførte tilføjelsen af fagelementet "Netværk, tillid og social kapital". Endelig blev det også diskuteret, hvordan uddannelsen adskiller sig fra det private marked for uddannelser og kurser i projektledelse, hvilket har gjort universitetet ekstra opmærksom på vigtigheden af at markedsføre uddannelsen som forskningsbaseret og "pre-career" over for såvel studerende som aftagere. Akkrediteringspanelet bemærker dog jf. ovenstående, at det ikke fremgår klart af kompetenceprofilen og erhvervssigtet, hvordan universitetet mere konkret har fulgt op på denne problemstilling. Ligeledes i april 2012 gennemførte universitetet en interviewundersøgelse med 13 respondenter ud af 29 adspurgte. Forud for interviewene havde respondenterne fået tilsendt en kort beskrivelse af uddannelsen og kompetenceprofilen samt en sammenligning med beslægtede eksisterende uddannelser. Akkrediteringspanelet bemærker i den forbindelse, at betydningen af den erhvervsøkonomiske grundfaglighed for erhvervssigtet ikke fremgik tilstrækkeligt tydeligt af denne beskrivelse af uddannelsen. Undersøgelsen havde dels til formål at undersøge virksomhedernes behov for uddannelsens kompetenceprofil i forhold til det eksisterende udbud af uddannelser, og dels at få input til udviklingen af uddannelsen. Universitetet havde samtidig til hensigt at rekruttere de adspurgte aftagere til et kommende, uddannelsesspecifikt aftagerpanel. Akkrediteringspanelet bemærker positivt, at universitetet forventer at oprette et uddannelsesspecifik aftagerpanel, der kan bidrage til den fortsatte udvikling og kvalitetssikring af uddannelsen, og hæfter sig ved, at flere af de adspurgte aftagere har udtrykt interesse for at deltage. 13

18 Respondenterne i aftagerundersøgelsen var udvalgt på tværs af brancher og virksomhedsstørrelse, så de repræsenterede et bredt udsnit af aftagere, der gør brug af projektledere. Akkrediteringspanelet konstaterer i den forbindelse, at universitetet primært har henvendt sig til HR-chefer, som kan forventes at have et overblik over de kompetencer, som virksomheden generelt efterspørger men som ikke nødvendigvis selv arbejder som projektledere. Det fremgår af universitetets referater, at respondenterne først og fremmest vurderede uddannelsen med det udgangspunkt, at dimittenderne skulle ansættes som projektledere, og at de overordnet set var positivt indstillede over for betydningen af projektledelseskompetencer i deres virksomhed. Akkrediteringspanelet bemærker i den forbindelse, at uddannelsens erhvervssigte jf. ovenstående er bredere end traditionel projektledelse, og at det blandt andet også er præget af dimittendernes erhvervsøkonomiske grundfaglighed. Flere aftagere fokuserer da også på, at der er behov for en mere analytisk og kritisk tilgang til projektledelse og planlægning, og at kompetencer inden for økonomistyring, forretningsforståelse og forandringsledelse er vigtige kernekompetencer. Flere aftagere pegede desuden på, at nyuddannede sjældent ansættes som projektledere, og at denne type stilling ofte varetages af en person med en anden faglighed f.eks. ingeniør eller it som efterfølgende har udviklet kompetencer inden for projektledelse. Aftagerne pointerede i den forbindelse vigtigheden af, at uddannelsen orienteres mod praksis. Universitetet anfører, at dette ønske er imødekommet i uddannelsens tværfaglige projektarbejde, der indgår på 2. og 4. semester, i anvendelsen af cases, problembaseret læring og gæsteforelæsere fra erhvervslivet i undervisningen samt ved, at de studerende på 5. semester har mulighed for at vælge et projektorienteret forløb. I forhold til beslægtede uddannelser, understøttede aftagerundersøgelsen bemærkningerne fra advisory boardet om, at det skal tydeliggøres, hvordan behovet for denne uddannelses dimittender adskiller sig fra behovet for efteruddannede projektledere. Universitetet har imidlertid jf. ovenstående ikke redegjort nærmere for arbejdet med at tydeliggøre denne forskel. Akkrediteringspanelet konstaterer i forlængelse af aftagerundersøgelsen, at det fremgår af side 114 i den samlede ansøgning, at den titel, som aftagerne blev præsenteret for, var "bachelor i projektudvikling og projektledelse". Akkrediteringspanelet bemærker i den forbindelse, at universitetet ikke har redegjort for, hvilken betydning "projektudvikling" har haft i forhold til uddannelsesforslaget samt hvilke overvejelser, der har ført til, at betegnelsen blev fjernet fra titlen. Akkrediteringspanelet kan samtidig konstatere, at den kompetenceprofil, som aftagerne blev præsenteret for (Samlet ansøgning, s. 115), adskiller sig fra den ansøgte uddannelses kompetenceprofil (Samlet ansøgning, s ), men at universitetet ikke har redegjort nærmere for årsagen til justeringerne og formålet med at gøre det. Akkrediteringspanelet konstaterer ydermere, at det fremgår af universitetets sammenfatning af aftagerundersøgelsen, at aftagerne identificerede en række ønsker til kompetenceprofilen herunder mere fokus og uddybning af økonomisk del og opstarten af projekter. Det fremgår imidlertid ikke af ansøgningen, hvordan universitetet har forholdt sig til disse kommentarer. Mødet mellem gruppen af tilrettelæggere og studielederne fra de relevante kandidatuddannelser på CBS, som blev gennemført den 27. marts 2012 havde først og fremmest til formål at sikre, at bachelordimittenderne har direkte adgang til disse uddannelser. På mødet blev det bekræftet, at adgangen er sikret ved, at bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi og projektledelse indeholder seks specifikke erhvervsøkonomiske fagelementer på hver 7,5 ECTS-point, og at de resterende fagelementer giver yderligere 45 ECTS-point inden for det erhvervsøkonomiske område og området "organisation og ledelse". Samtidig bidrager det problemorienterede projektarbejde og metodeundervisningen til, at kravene for optagelse på universitetets cand.soc.-uddannelser er sikret. Akkrediteringspanelet vurderer på baggrund af ovenstående, at relevante interessenter har været involveret i universitetets proces med henblik på at bidrage til udviklingen af uddannelsen. Akkrediteringspanelet vurderer, at denne involvering i nogen grad har bidraget til at sandsynliggøre, hvordan behovet for den ansøgte uddannelse adskiller sig fra behovet for det eksisterende efteruddannelsesudbud inden for projektledelse. 14

19 Akkrediteringspanelet vurderer desuden, at universitetets refleksioner over aftagerne tilbagemeldinger ikke er tilstrækkeligt tydeligt dokumenteret i ansøgningen. Universitetets udviklings- og kvalitetssikringsproces Universitetets samlede analyse antyder, at der på tværs af et bredt udsnit af brancher og sektorer er en stigende tendens til, at virksomheder organiserer deres arbejdsopgaver i projekter, og at projektledelse bevæger sig fra at være et redskabsfag til i højere grad at udgøre et selvstændigt fagområde. CBS har set denne udvikling som en anledning til at undersøge, om der skulle være et behov for at oprette en ny bacheloruddannelse på området. Universitetets udviklings- og kvalitetssikringsproces kan imidlertid kun i nogen grad siges at have været tilstrækkelig i forhold til at analysere det samfundsmæssige behov for uddannelsen. CBS har beskrevet en proces, der både har involveret uddannelsesdekanens advisory board, en aftagerundersøgelse og studieledere fra relevante kandidatuddannelser på universitetet samt bestyrelsen og direktionen. Aftagerundersøgelsen peger i nogen grad på, at der er et behov for bacheloruddannelsens kompetenceprofil, som ikke allerede er dækket af de eksisterende efteruddannelsestilbud i projektledelse, selvom betydningen af den erhvervsøkonomiske grundfaglighed ikke fremgik tilstrækkeligt tydeligt af grundlaget for aftagerinvolveringen. Forholdet til efteruddannelsesmarkedet i projektledelse er både afspejlet i diskussionen med uddannelsesdekanens aftagerpanel og i aftagerundersøgelsen, men udviklingsprocessen har kun i nogen grad ført til, at denne forskel og betydningen af den erhvervsøkonomiske grundfaglighed kommer klart til udtryk i universitetets sandsynliggørelse af det samfundsmæssige behov for uddannelsen. Universitetet har generelt forholdt sig konstruktivt til flere af tilbagemeldingerne fra aftagerne, men der tilbagestår stadig enkelte uklarheder i relation til udviklingen af uddannelsens titel og kompetenceprofil, hvor universitetet ikke har argumenteret tilstrækkeligt tydeligt for de ændringer, der er sket. Samlet vurdering af kriteriet Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 1 er delvist tilfredsstillende opfyldt. Akkrediteringspanelet vurderer, at betydningen af den erhvervsøkonomiske grundfaglighed ikke fremgik tilstrækkeligt tydeligt af grundlaget for aftagerinvolveringen og af uddannelsens erhvervssigte. Akkrediteringspanelet vurderer desuden, at universitetets refleksioner over aftagerne tilbagemeldinger ikke er tilstrækkeligt tydeligt dokumenteret i ansøgningen. Akkrediteringspanelet vurderer på baggrund af ledighedstallene, at arbejdsmarkedssituationen for beslægtede uddannelser og relevante kandidatuddannelser i overvejende grad sandsynliggør et behov for dimittender fra cand.merc.- og cand.soc.-uddannelser, som den ansøgte uddannelse giver adgang til. Akkrediteringspanelet bemærker dog, at universitetet på den baggrund kun indirekte har sandsynliggjort et behov for den ansøgte bacheloruddannelsens kompetenceprofil. Akkrediteringspanelet vurderer desuden, at der i nogen grad er sammenhæng mellem uddannelsens kompetenceprofil og erhvervssigte, og at universitetet har involveret relevante interne og eksterne interessenter i udviklingen af uddannelsen. Akkrediteringspanelet vurderer samlet set, at universitetet i nogen grad har sandsynliggjort et samfundsmæssigt behov for bacheloruddannelsens kompetenceprofil, som ikke allerede er dækket af efteruddannelse i projektledelse. Dokumentation Ansøgning, s. 1-9 Bilag 1a: HA Detaljer Styrelsen for Universiteter og Internationalisering Bilag 1b: Cand.merc. Detaljer Styrelsen for Universiteter og Internationalisering Bilag 1c: Advisory board dagsorden 11. april 2012 Bilag 1d: Advisory board referat 11. april 2012 Bilag 1e: _referat_studieledermøde.pdf Bilag 1f: Ledighedstal Cand.Soc 2011 Bilag 1g: Aftagerundersøgelse Supplerende dokumentation modtaget 14. august 2012 Supplerende dokumentation modtaget 22. august 2012 Høringssvar modtaget 1. oktober

20 Kriterium 2: Uddannelsen er baseret på forskning og er knyttet til et aktivt forskningsmiljø af høj kvalitet Kriterium 2 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Begrundelse Sammenhæng mellem forskningsområder og uddannelsens fagelementer Det fremgår af ansøgningen, at hvert fagelement er dækket af en fagansvarlig VIP, som forsker inden for området. Akkrediteringspanelet vurderer, at universitetet netop har valgt at fokusere undervisningen inden for de områder, som underviserne beskæftiger sig med, hvilket også til en hvis grad afspejles i uddannelsens samlede profil. De obligatoriske fagelementer inden for projektledelse er dækket af forskere fra Institut for Organisation og Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi. Begge institutter er samtidig ansvarlig for etableringen af Center for Projektledelse, som oprettes i løbet af De øvrige fagelementer, som også indgår i den almene HA, dækkes af forskere fra seks andre institutter. Akkrediteringspanelet vurderer på baggrund af, at der er sammenhæng mellem de forskningsområder, der vil blive knyttet til uddannelsen, og uddannelsens fagelementer. Forskningsområdets samvirke med praksis CBS anfører, at forskningsområderne bag uddannelsen er særligt praksisrettede, og at det især kommer til udtryk i en række forskningsprojekter, der involverer erhvervslivet herunder de 25 aktuelle samarbejdsprojekter, der er formaliseret under betegnelsen "corporate partners". CBS fremhæver desuden, at VIP'erne i det nyetablerede Center for Projektledelse deltager i praktikernetværk og formidler forskningsresultater til erhvervslivet. Akkrediteringspanelet vurderer, at forskningen samvirker med praksis, og bemærker positivt, at CBS planlægger, at dette samarbejde vil komme de studerende på den ansøgte uddannelse til gode i kraft af øgede muligheder for at gennemføre projektorienterede forløb og for at anvende forelæsere fra erhvervslivet i undervisningen. Uddannelsens tilrettelæggere CBS angiver, at følgende VIP'er udgør de primære tilrettelæggere af uddannelsen, og deres CV'er og publikationslister er vedlagt ansøgningen: - Lektor Lise Justesen, Institut for Organisation - Lektor Kjell Tryggestad, Institut for Organisation - Professor Kristian Kreiner, Institut for Organisation - Lektor Sof Thrane, Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi - Professor John Christiansen, Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi. Derudover er der jf. ovenstående udpeget en række VIP'er, som har ansvaret for de enkelte fagelementer. Universitetet har ikke oplyst, hvilket studienævn uddannelsen vil blive tilknyttet. 16

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten

Læs mere

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

Aarhus Universitet. Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk

Aarhus Universitet. Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk ACE Denmark Aarhus Universitet Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i teknologibaseret forretningsudvikling Kandidatuddannelsen

Læs mere

2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK

2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i idræt ACE Denmark -

ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i idræt ACE Denmark - ACE Denmark - Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i idræt Kandidatuddannelsen i idræt godkendes

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Ministeren for uddannelse og forskning har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af et

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering

Læs mere

Kandidatuddannelsen Hvis hovedvægten i det samlede 5-årige uddannelsesforløb ligger på det samfundsvidenskabelige hovedområde:

Kandidatuddannelsen Hvis hovedvægten i det samlede 5-årige uddannelsesforløb ligger på det samfundsvidenskabelige hovedområde: Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i globale studier ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse CBS cbs@cbs.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af CBS ansøgning om godkendelse af ny uddannelse, truffet følgende udkast

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt humanistisk-teknologisk basisstudium ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har godkendt humanistisk-teknologisk basisstudium ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har godkendt humanistisk-teknologisk basisstudium ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af kandidatuddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i it ved IT-Universitetet

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i it ved IT-Universitetet Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i it ved IT-Universitetet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens afgørelse

Læs mere

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i biologi ved Aalborg Univesitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Akkrediteringsrapport Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Uddannelsen omhandler it s betydning for læring. Den studerende vil opnå viden om didaktiske teorier og viden om, hvordan man opbygger

Læs mere

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, København.

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, København. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Afgørelse om foreløbig godkendelse

Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af kandidatuddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i arbejdslivsstudier ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i arbejdslivsstudier ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i arbejdslivsstudier ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrugsvidenskab ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrugsvidenskab ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrugsvidenskab ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i teologi.

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i teologi. Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i teologi. Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FINDES PÅ WWW.ACEDENMARK.DK

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen kandidatuddannelse i idrætsteknologi ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen kandidatuddannelse i idrætsteknologi ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen kandidatuddannelse i idrætsteknologi ved Aalborg Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt

Læs mere

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport.

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i katastrofehåndtering ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Copenhagen Business School Rektor Per Holten-Andersen Karin Tovborg Jensen. Afslag på akkreditering

Copenhagen Business School Rektor Per Holten-Andersen Karin Tovborg Jensen. Afslag på akkreditering Copenhagen Business School Rektor Per Holten-Andersen Karin Tovborg Jensen Sendt pr. e-mail: cbs@cbs.dk, rektor@cbs.dk, ktj.edu@cbs.dk Afslag på akkreditering Akkrediteringsrådet Akkrediteringsrådet har

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af bacheloruddannelsen i musik- og lyddesign ved Aalborg Universitet

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af bacheloruddannelsen i musik- og lyddesign ved Aalborg Universitet Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af bacheloruddannelsen i musik- og lyddesign ved Aalborg Universitet Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning,

Læs mere

Foreløbig godkendelse af Kandidatuddannelse i medicinsk bioinformatik

Foreløbig godkendelse af Kandidatuddannelse i medicinsk bioinformatik Syddansk Sdu@sdu.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse 10. december 2013 Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Syddansk s ansøgning

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter. Begrundelse for afslag Uddannelsens samfundsmæssige relevans Uddannelsen

Læs mere

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3 Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne J. Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i statskundskab. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har den 28. juni 2011 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold.

Akkrediteringsrådet har den 28. juni 2011 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold. Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne J. Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i matematik Bacheloruddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Roskilde Universitet Rektor Ib Poulsen Geeske de Witte Vestergaard Sendt pr. e-mail: ruc@ruc.dk rektor@ruc.dk geeske@ruc.dk Revideret Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i politik

Læs mere

Profilbeskrivelse for Business Controlling

Profilbeskrivelse for Business Controlling Profilbeskrivelse for Business Controlling Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen for

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2013 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA (dansk)

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA (dansk) Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA (dansk) Akkrediteringsrådet har akkrediteret

Læs mere

Akkrediteringsrådet traf på rådsmøde den 28. august 2009 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser:

Akkrediteringsrådet traf på rådsmøde den 28. august 2009 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser: Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i økonomi Akkrediteringsrådet har på rådsmødet den 15. juni 2012

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr.

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Bekendtgørelse om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser

Bekendtgørelse om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser BEK nr 1402 af 14/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 29. november 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Universitets-

Læs mere

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, Aalborg.

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, Aalborg. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA.

Læs mere

Dansk titel Master i afdelingsbaseret hospitalsmanagement. Engelsk titel Master of Hospital Ward Management

Dansk titel Master i afdelingsbaseret hospitalsmanagement. Engelsk titel Master of Hospital Ward Management Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i afdelingsbaseret hospitalsmanagement ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt

Læs mere

Copenhagen Business School Rektor Per Holten-Andersen Karin Tovborg Jensen. Afslag på akkreditering

Copenhagen Business School Rektor Per Holten-Andersen Karin Tovborg Jensen. Afslag på akkreditering Copenhagen Business School Rektor Per Holten-Andersen Karin Tovborg Jensen Sendt pr. e-mail: cbs@cbs.dk, rektor@cbs.dk, ktj.edu@cbs.dk Afslag på akkreditering Akkrediteringsrådet har 2. november 2012 truffet

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af masteruddannelsen i ledelse ved Aarhus Universitet

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af masteruddannelsen i ledelse ved Aarhus Universitet Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af masteruddannelsen i ledelse ved Aarhus Universitet Begrundelse for afslag Uddannelsens samfundsmæssige relevans Universitetet har ikke sandsynliggjort,

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr.

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Aarhus Universitet Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk auu@auu.dk

Aarhus Universitet Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk auu@auu.dk Aarhus Universitet Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk auu@auu.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i erhvervsøkonomi med tilvalg Kandidatuddannelsen

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i international virksomhedskommunikation

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i international virksomhedskommunikation Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk, niha@sdu.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i international virksomhedskommunikation

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i vindenergi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i vindenergi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i vindenergi ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning,

Læs mere

Vejledning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser

Vejledning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser Vejledning om akkreditering og godkendelse Forord... 3 Del 1... 8 Kriterium 1 Behov for uddannelsen... 8 Kriterium 2 Dimittendernes arbejdsmarkedssituation... 9 Kriterium 3 Uddannelsen er forskningsbaseret...10

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i revision

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i revision Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i revision Akkrediteringsrådet

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i sprog og internationale studier, engelsk

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i sprog og internationale studier, engelsk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, plj@adm.aau.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i Applied Cultural Analysis ved Københavns Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i Applied Cultural Analysis ved Københavns Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i Applied Cultural Analysis ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

bache- Oddershedee Nisrin Adel Rektor Jens Hamad Sendt pr. e-mail: februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: Slagelse School.

bache- Oddershedee Nisrin Adel Rektor Jens Hamad Sendt pr. e-mail: februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: Slagelse School. Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershedee Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk, niha@sdu.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bache- loruddannelse i erhvervsøkonomi, HA.

Læs mere

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund. Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund. Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk Akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i energiteknologi Bacheloruddannelsen

Læs mere

Copenhagen Business School Rektor Johan Roos. Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk

Copenhagen Business School Rektor Johan Roos. Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk Copenhagen Business School Rektor Johan Roos Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi og matematik. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Vedr. akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i Europas religiøse rødder (fællesuddannelse)

Vedr. akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i Europas religiøse rødder (fællesuddannelse) ACE Denmark Københavns Universitet Att. Rektor Ralf Hemmingsen Sendt pr. e-mail rektor@adm.ku.dk ku@ku.dk Vedr. akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i Europas religiøse rødder (fællesuddannelse)

Læs mere

Dansk titel Bachelor (BA) i oplevelsesteknologi. Engelsk titel Bachelor of Arts (BA) in Arts and Science. Adgangskrav

Dansk titel Bachelor (BA) i oplevelsesteknologi. Engelsk titel Bachelor of Arts (BA) in Arts and Science. Adgangskrav Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i Oplevelsesteknologi ved Aalborg Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- &

Læs mere

Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen. Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk

Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen. Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i biosystemteknologi ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i biosystemteknologi ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i biosystemteknologi ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- &

Læs mere

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi med

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i udsatte børn og unge

Akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i udsatte børn og unge Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i udsatte børn og unge Masteruddannelsen i udsatte børn og

Læs mere

Aarhus Universitet Marianne Kjær. Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk

Aarhus Universitet Marianne Kjær. Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i voksenuddannelse Masteruddannelsen i voksenuddannelse (herefter

Læs mere

Roskilde Universitetscenter Rektor. Sendt pr. e-mail: rektor@ruc.dk ruc@ruc.dk

Roskilde Universitetscenter Rektor. Sendt pr. e-mail: rektor@ruc.dk ruc@ruc.dk Roskilde Universitetscenter Rektor Sendt pr. e-mail: rektor@ruc.dk ruc@ruc.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende kombinationskandidatuddannelse i filosofi og videnskabsteori

Læs mere

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i optik og elektronik (cand.scient.techn.)

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i optik og elektronik (cand.scient.techn.) Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i optik og elektronik

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af bacheloruddannelse i Centralasien- og Afghanistanstudier ved Københavns Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af bacheloruddannelse i Centralasien- og Afghanistanstudier ved Københavns Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af bacheloruddannelse i Centralasien- og Afghanistanstudier ved Københavns Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Marianne Kjær. Sendt pr. e-mail: kendelse af nye. Opstartsdato: Dato for rådsmøde: 3. oktober 2013. Sprog: Dansk titel: Bachelor (BSc) nomi

Marianne Kjær. Sendt pr. e-mail: kendelse af nye. Opstartsdato: Dato for rådsmøde: 3. oktober 2013. Sprog: Dansk titel: Bachelor (BSc) nomi Aarhus Universitet Rektor Brian Bech Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@ @au.dk, mj@ @adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i offentlig politik og økonomi Akkrediteringsrådet

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk, rektor@adm.ku.dk, petb@adm.ku.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i antropologi

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i it-ledelse Kandidatuddannelsen i it-ledelse (herefter uddannelsen)

Læs mere

Regler om adgang til. kandidatuddannelsen i revision. cand.merc.aud.

Regler om adgang til. kandidatuddannelsen i revision. cand.merc.aud. Regler om adgang til kandidatuddannelsen i revision, cand.merc.aud. Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i revision 1. sep. 2018 1 af 10 Dette dokument er et bilag tilknyttet studieordningen

Læs mere

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk Akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i uddannelsesvidenskab. Bacheloruddannelsen i uddannelsesvidenskab

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i jordbrug, fødevarer og miljø ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i jordbrug, fødevarer og miljø ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i jordbrug, fødevarer og miljø ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.ku.dk ku@ku.dk

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.ku.dk ku@ku.dk Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Sendt pr. e-mail: rektor@adm.ku.dk ku@ku.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af ny samfundsvidenskabelig kandidatuddannelse i international

Læs mere

Ingeniørhøjskolen i København Att.: Per Jensen. Sendt pr. e-mail plj@ihk.dk

Ingeniørhøjskolen i København Att.: Per Jensen. Sendt pr. e-mail plj@ihk.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Ingeniørhøjskolen i København Att.: Per Jensen Sendt pr. e-mail plj@ihk.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør

Læs mere

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Roskilde Universitet Rektor Ib Poulsen Geeske de Witte Vestergaard Sendt pr. e-mail: ruc@ruc.dk rektor@ruc.dk geeske@ruc.dk Revideret Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i forvaltning

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, plj@adm.aau.

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, plj@adm.aau. Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, plj@adm.aau.dk Afslag på akkreditering Akkrediteringsrådet har 2. november 2012 truffet

Læs mere

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Roskilde Universitet Rektor Ib Poulsen Geeske de Witte Vestergaard Sendt pr. e-mail: ruc@ruc.dk rektor@ruc.dk geeske@ruc.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse

Læs mere

Bachelor- og kandidatuddannelse i matematik, Aarhus Universitet Kandidatuddannelse i statistik, Aarhus Universitet

Bachelor- og kandidatuddannelse i matematik, Aarhus Universitet Kandidatuddannelse i statistik, Aarhus Universitet Bachelor- og kandidatuddannelse i matematik, Aarhus Universitet Kandidatuddannelse i statistik, Aarhus Universitet Turnusakkreditering 2011-1 Turnusakkreditering, 2011-1 Publikationen er udgivet elektronisk

Læs mere

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Copenhagen Business School Rektor Johan Roos Karin Tovborg Jensen Sendt pr. e-mail: cbs@cbs.dk rektor@cbs.dk ktj.edu@cbs.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i skat Masteruddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet Revideret afgørelsesbrev Akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i bæredygtig bioteknologi ACE Denmark -

Akkrediteringsrådet Revideret afgørelsesbrev Akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i bæredygtig bioteknologi ACE Denmark - Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Heidi Linnemann Prehn Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk hlp@adm.aau.dk Revideret afgørelsesbrev Akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse

Læs mere

bache- Sendt pr. e-mail: relevans r februar 2011. 19. april 2013 Sprog: Udbudssted: Roskilde versiteter. Dansk titel: Engelsk titel: 31.

bache- Sendt pr. e-mail: relevans r februar 2011. 19. april 2013 Sprog: Udbudssted: Roskilde versiteter. Dansk titel: Engelsk titel: 31. Roskilde Universitet Rektor Ib Poulsen Geeske de Witte Vestergaard Sendt pr. e-mail: ruc@ruc.dk, rektor@ruc.dk, geeske@ @ruc.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bache- loruddannelse

Læs mere

Andre oplysninger såsom tekst til uddannelsesguiden fremgår af akkrediteringsrapporten.

Andre oplysninger såsom tekst til uddannelsesguiden fremgår af akkrediteringsrapporten. Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA (engelsk) Akkrediteringsrådet har

Læs mere

Dansk titel Cand.scient. i jordbrug, natur og miljø. Engelsk titel Master of Science in Agro-environmental Management

Dansk titel Cand.scient. i jordbrug, natur og miljø. Engelsk titel Master of Science in Agro-environmental Management Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrug, natur og miljø ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i medievidenskab

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i medievidenskab Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk, niha@sdu.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i medievidenskab Akkrediteringsrådet

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, plj@adm.aau.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i Mellemøstens sprog og samfund (hebraisk)

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i Mellemøstens sprog og samfund (hebraisk) Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk, rektor@adm.ku.dk, petb@adm.ku.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i Mellemøstens

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1)

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) UDKAST Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Forord: I medfør af lov 367 af 25. maj 2013 om universiteter (Universitetsloven) med

Læs mere

Akkrediteringsrådet traf på rådsmøde den 5. marts 2010 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser:

Akkrediteringsrådet traf på rådsmøde den 5. marts 2010 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser: Copenhagen Business School Rektor Per Holten-Andersen Karin Tovborg Jensen Sendt pr. e-mail: cbs@cbs.dk, rektor@cbs.dk, ktj.edu@cbs.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i antropologi - engelsk

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr.

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi-erhvervsret Bacheloruddannelsen

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i politik og administration.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i matematik-økonomi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2011 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse 1

Læs mere