Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers)"

Transkript

1 Cirkulære om Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers) 2006 Cirkulære af 28. september 2006 Perst. nr PKAT nr. J.nr

2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Regulativ 1. Område Løn Tillæg Regulering Pension Lønudbetaling Sygdom Barsel Andre bestemmelser Opsigelse

3 Cirkulære om regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s Twinning Program (Resident Twinning Advisers) Hermed fremsendes Finansministeriets regulativ af 28. september 2006 om lønog ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program. Regulativet har virkning fra den 1. oktober Generelle bemærkninger Lønnen er fastsat under hensyn til, at den antages at være skattefri i Danmark efter reglerne i Ligningslovens 33A. Det bemærkes, at der vil skulle betales arbejdsmarkedsbidrag af den i 2-4 anførte løn samt pensionsbidrag efter 5. Endvidere vil der skulle indbetales særlig pensionsopsparing. Hvorvidt der i det konkrete tilfælde kan opnås skattefrihed efter reglerne i Ligningslovens 33A, vil være et anliggende i forhold til ligningsmyndighederne. Såfremt det ved ansættelsen vurderes, at det ikke er relevant med skattefrihed efter Ligningslovens 33A, kan der rettes henvendelse om fastsættelse af løn- og ansættelsesvilkår til Personalestyrelsen. Til 2 Indplacering på intervalniveau sker på grundlag af den stilling, pågældende ansættes i som led i programmet. Indplaceringen inden for det enkelte interval sker ud fra bl.a. følgende faktorer: a) stillingens karakter og niveau b) den pågældendes kvalifikationer c) prisniveau i det pågældende land d) særlige afsavn i kraft af forholdene i det pågældende land. 3

4 Til 3 Fastsættelsen af tillægget sker på grundlag af a) prisniveauet i det pågældende land b) størrelsen af den medfølgende familie Medfølgende ægtefæller vil kun kunne indgå ved fastsættelsen af tillæggets størrelse, såfremt pågældende ikke har lønnet beskæftigelse eller modtager sociale ydelser fra den danske stat under udstationeringen. De i 2 og 3 anførte beløb er angivet i grundbeløb niveau 1. oktober Der ydes ikke særskilt honorering for eventuelt merarbejde. Til 5 Det i 5, stk. 3 anførte pensionsbidrag, herunder den ansattes pensionsbidrag, ydes ud over den i aftalens 2 anførte løn. Lønnen i 2 skal således ikke reduceres med eget pensionsbidrag. En ansat omfattet af 5, stk. 6, nr. 1, kan hos den myndighed, hvorfra den pågældende har tjenestefrihed, søge tjenestefrihedsperioden medregnet i pensionsalderen. For så vidt, det stilles som betingelse herfor, at der indbetales et pensionsdækningsbidrag efter den pågældende myndigheds regler om medregning af tjenestefrihedsperioder, finansieres dette af ansættelsesmyndigheden efter dette regulativ. Et sådant bidrag skal overføres direkte fra ansættelsesmyndigheden til den myndighed, der foretager medregningen. Til 9 Eventuelt overskud af udbetalte rejsegodtgørelser, der ikke er dokumenteret som afholdt i ansættelsesperioden, skal tilbagebetales til Kommissionen eller indbetales til den danske projektledelse. Fast samlivsforhold, forstået som et ægteskabslignende forhold, som har bestået i mindst de 12 forudgående måneder fra ansættelsen, kan sidestilles med ægteskab i relation til bestemmelsen i 3 og 9. 4

5 Det kan oplyses, at Finansministeriet henstiller, at der vises imødekommenhed over for ansøgninger om tjenestefrihed uden løn til medarbejdere i staten, hvis ægtefælle eller samlever ansættes efter dette cirkulære, jf. Personale Administrativ Vejledning, kapitel 28. Finansministeriet, Personalestyrelsen Den 28. september 2006 P.M.V. E.B. Carsten Holm 5

6 6

7 Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s Twinning Program (Resident Twinning Advisers) 1. Område Dette regulativ omfatter eksperter, der ansættes i den danske stat på EUkommissionens twinning program. 2. Løn Lønnen fastsættes inden for følgende intervaller: Under konsulent niveau: Konsulentniveau (lr. 35 og 36): Kontorchefniveau Derover kr kr kr kr. 3. Tillæg For ansatte, der har en medfølgende ægtefælle og/eller medfølgende børn, kan der ydes et tillæg på op til kr. 4. Regulering Den i 2 anførte løn og de i 3 anførte tillæg reguleres i overensstemmelse med de generelle reguleringsbestemmelser i lønjusteringsaftalen. 5. Pension Styrelsen indbetaler pensionsbidrag til en pensionsordning for den ansatte. Der indbetales dog ikke pensionsbidrag for ansatte omfattet af stk. 6. Stk. 2. For ansatte, der under en forudgående overenskomstansættelse i staten har været omfattet af en kollektiv pensionsordning, hvortil staten har indbetalt pensionsbidrag, kan pensionsbidragene indbetales til denne pensionsordning under ansættelsen som ekspert. 7

8 I andre tilfælde indbetales pensionsbidragene til en kollektiv pensionsordning, hvortil staten som arbejdsgiver indbetaler pensionsbidrag med hjemmel i en kollektiv overenskomst. Hvis den ansatte ikke kan blive omfattet af en sådan pensionsordning, oprettes en individuel pensionsordning, der skal opfylde betingelserne i Finansministeriets cirkulære af 30. april 2005 om aftale om generelle krav til indhold af bidragsdefinerede pensionsordninger i staten mv. (ydelsessammensætning, tilbagekøb og overflytning i forbindelse med jobskifte). Stk. 3. Pensionsbidraget udgør 17,1 pct. af lønnen efter 2 og 4, hvoraf 1/3 anses for den ansattes eget bidrag. For ansatte, der overgår direkte fra overenskomstansættelse i staten til ansættelse efter dette regulativ gælder, at hvis det beløb, der hidtil er blevet indbetalt til pensionsordningen, er højere end det således beregnede pensionsbidrag, kan styrelsen indbetale et ekstra pensionsbidrag, der dog højst må svare til forskellen mellem det beregnede og det hidtidige pensionsbidrag. Pensionsbidragene indbetales samlet af styrelsen til pensionsordningen. Stk. 4. Tilbagekøb uden forbindelse med pensionsbegivenhedens indtræden kan ikke finde sted. Stk. 5. Ud over de nævnte pensionsbidrag har den ansatte ikke nogen ret til pension eller understøttelse fra staten på grundlag af ansættelsen. Stk. 6. Bestemmelserne i stk. 1 4 omfatter ikke 1. tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte m.fl. med ret til tjenestemandspension, i a) staten, folkekirken og folkeskolen b) kommuner c) Grønlands Hjemmestyre og de grønlandske kommuner d) statsfinansierede virksomheder e) tilskudsområder f) koncessionerede virksomheder g) aktieselskaber 2. pensionerede tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte m.fl. fra de under nr. 1 nævnte områder 8

9 3. personer afskediget med ret til rådighedsløn eller ventepenge fra de under nr. 1 nævnte områder 4. andre pensionerede, der får understøttelse eller egenpension fra en pensionsordning, som det offentlige har ydet tilskud til 5. personer, der er fyldt 70 år. 6. Lønudbetaling Lønnen udbetales månedsvis bagud. For ansatte, der overgår direkte fra ansættelse i en forudlønnet stilling, kan lønnen dog udbetales månedsvis forud. 7. Sygdom De ansatte oppebærer fuld løn under sygdom. Stk. 2. De ansatte er omfattet af Funktionærlovens regler om afskedigelse med forkortet varsel i forbindelse med sygdom (120-dages reglen). 8. Barsel En kvindelig ansat har ret til barselsorlov med løn i forbindelse med graviditet og fødsel i op til 16 uger. Barselsorloven kan dog tidligst påbegyndes 4 uger før det forventede fødselstidspunkt. Stk. 2. En ansat med fast tjenestested i et EU-land har endvidere ret til forældreorlov i op til 13 uger. Stk. 3. Fravær som følge af uarbejdsdygtighed på grund af graviditet og fødsel uden for det tidsrum, hvor den ansatte har ret til fravær i henhold til stk. 1 betragtes som sygdomsfravær. Stk. 4. En kvindelig ansat skal give tjenestestedet meddelelse om graviditeten senest 3 måneder før den forventede fødsel. Samtidig skal hun oplyse, hvornår hun regner med at påbegynde sin barselsorlov samt periodens længde. Forældreorlov skal varsles senest 4 uger før orlovens start. 9

10 Stk. 5. Retten til løn er betinget af, at den ansatte ikke i dette tidsrum har anden lønnet beskæftigelse, som den pågældende ikke hidtil har haft. Såfremt den ansatte i orlovsperioden tager ophold uden for det land, hvor pågældende er tjenestegørende, bortfalder retten til ydelser efter 3 og 9, med mindre andet aftales mellem den ansatte og ansættelsesmyndigheden. 9. Andre bestemmelser De ansatte er omfattet af følgende bestemmelser i EU-kommissionens Reference Manual on Twinning Projekts (Common Twinning Manual) annex B 1-9, Resident Twinning Adviser Detailed Terms and Conditions: Annex B1 om generelle forhold. Annex B2 om aflønning bortset fra 2. sidste afsnit om additional subsistence allowance equal to 50 pct. of the per diem rate. Annex B3 om boligudgifter. Annex B4 om sygesikring. Annex B5 om skoleudgifter. Annex B6 om rejsegodtgørelse, idet der kun kan ydes godtgørelse for dokumenterede udgifter. Annex B7 om flytteudgifter. Annex B8 om ferie mv. Annex B9 om skattepligt og afgifter. 10. Opsigelse For ansatte efter dette regulativ gælder funktionærlovens regler om varsling af opsigelse. Finansministeriet, Personalestyrelsen Den 28. september 2006 P.M.V. E.B. Carsten Holm 10

Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre

Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre Cirkulære om overenskomst for Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre 2008 Cirkulære af den 19. november 2009 Perst. nr. 062-09 PKAT nr. 621 J.nr. 07-332/31-7 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for Cirkulære om overenskomst for Akademikere i staten 2008 Cirkulære af 1. oktober 2008 Perst. nr. 061-08 PKAT nr. 21, 22, 23, 28, 38, 39, 43, 44, 46, 49, 64, 69, 71, 84, 85, 86, 89, 106, 108, 509, 553, 564,

Læs mere

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 26. marts 2012. Modst.nr. 013-12

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 26. marts 2012. Modst.nr. 013-12 Cirkulære af 26. marts 2012 Modst.nr. 013-12 PKAT nr. 21, 22, 23, 28, 38, 39, 43, 46, 49, 64, 69, 84, 86, 89, 108, 286, 287, 553, 564, 580, 750 J.nr. 10-332/31/17 Cirkulære om overenskomst for Akademikere

Læs mere

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 1. juli 2013. Modst.nr. 020-13

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 1. juli 2013. Modst.nr. 020-13 Cirkulære om overenskomst for Akademikere i staten 2013 Cirkulære af 1. juli 2013 Modst.nr. 020-13 PKAT nr. 21, 22, 23, 28, 38, 39, 43, 46, 49, 64, 69, 84, 86, 89, 108, 286, 287, 540, 553, 564, 580, 750

Læs mere

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for Cirkulære om overenskomst for Akademikere i staten 2005 Cirkulære af 11. januar 2006 Perst. nr. 004-06 PKAT nr. 21, 22, 23, 25, 28, 38, 39, 43, 44, 46, 49, 64, 67, 69,71, 84, 85, 86, 88, 89, 105, 106,

Læs mere

Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv.

Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv. Cirkulære om overenskomst for Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv. 2013 Cirkulære af 28. juni 2013 Modst.nr. 018-13 PKAT nr. 0088, 0623 J.nr. 13-333/51-75 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

Juridiske kandidater og universitetsøkonomer mv. i statens tjeneste i Grønland

Juridiske kandidater og universitetsøkonomer mv. i statens tjeneste i Grønland Cirkulære om overenskomst for Juridiske kandidater og universitetsøkonomer mv. i statens tjeneste i Grønland 2014 Cirkulære af 21. maj 2014 Modst.nr. 030-14 J.nr. 2014-0513-009 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 Cirkulære om Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 (LC/CO10-fællesoverenskomsten) 2014 Cirkulære af 17. juni 2014 Modst. nr.

Læs mere

Cirkulære om aftale om. Flyttegodtgørelse. Cirkulære af 27. november 2006 Perst. nr. 058-06 PKAT nr. J.nr. 06-542-23

Cirkulære om aftale om. Flyttegodtgørelse. Cirkulære af 27. november 2006 Perst. nr. 058-06 PKAT nr. J.nr. 06-542-23 Cirkulære om aftale om Flyttegodtgørelse 2006 Cirkulære af 27. november 2006 Perst. nr. 058-06 PKAT nr. J.nr. 06-542-23 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Aftale Kapitel 1. Afgrænsninger,

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 Cirkulære af 25. oktober 2011 Perst.nr. 052-11 J.nr. 10-333/75-1 Cirkulære om Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 (LC/CO10-fællesoverenskomsten)

Læs mere

Ansættelsesvilkår OK 11-13

Ansættelsesvilkår OK 11-13 Ansættelsesvilkår OK 11-13 1 Ansættelsesvilkår OK 11-13 Frie Grundskoler 2 Ansættelsesvilkår OK 11-13 Ansættelsesvilkår Frie Grundskoler Overenskomst 2011-2013 Red. Simone Dalsgaard Tryk: Tarm Bogtryk

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten)

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) Indholdsfortegnelse Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) Cirkulære Generelle bemærkninger... 6 Ikrafttræden...

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område Cirkulære om Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) 2013 Cirkulære af 4. september 2013 Modst.nr. 042-13 J.nr.

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår Løn- og ansættelsesvilkår Den Offentlige Gruppe for skov- og naturteknikere m.fl. ansat i Naturstyrelsen 2011 Organisationsaftale For Skov- og Naturteknikere m.fl. ansat i Naturstyrelsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende. under Kriminalforsorgsforeningens område

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende. under Kriminalforsorgsforeningens område Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte i Kriminalforsorgen under Kriminalforsorgsforeningens område 2008 Cirkulære af 27. januar 2009 Perst. nr. 003-09 PKAT

Læs mere

Offentligt ansatte 2008-2011. Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde KIRKEMINISTERIET2. Den Offentlige Gruppe

Offentligt ansatte 2008-2011. Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde KIRKEMINISTERIET2. Den Offentlige Gruppe Offentligt ansatte 2008-2011 Overenskomst mellem Kirkeministeriet og Fagligt Fælles Forbund Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde 1. oktober 2008-31. marts 2011 Den Offentlige Gruppe KIRKEMINISTERIET2

Læs mere

Senior- og fratrædelsesordninger

Senior- og fratrædelsesordninger Cirkulære om aftale om Senior- og fratrædelsesordninger 2008 Cirkulære af 12. december 2008 Perst. nr. 075-08 PKAT nr. J.nr. 08-646-8 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 1. Ændringer

Læs mere

Forord. Friskolernes Kontor, marts 2009 Cecil Christensen og Ole Mikkelsen

Forord. Friskolernes Kontor, marts 2009 Cecil Christensen og Ole Mikkelsen Overenskomst for ledere, lærere og børnehaveklasseledere Forord Forord Dansk Friskoleforening udgiver hermed en kommenteret udgave af overenskomsten for ledere, lærere og børnehaveklasseledere i friskoler,

Læs mere

Senior- og fratrædelsesordninger

Senior- og fratrædelsesordninger Cirkulære af 29. august 2011 Perst.nr. 043-11 J.nr. 11-347-112 Cirkulære om aftale om Senior- og fratrædelsesordninger 2011 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 1. Ændringer i forhold

Læs mere

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen 2013-2015

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen 2013-2015 OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Tandlægeforeningen 2013-2015 INDHOLDSOVERSIGT 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE. 1 2 AFGRÆNSNING 1 3 MÅNEDSLØNNEDE 1 4 ANCIENNITET

Læs mere

Kap. 6. Lønudbetaling m.v. 10 Udbetaling af løn og tillæg... 11. Kap. 7. Pension. 11 Pensionsordning... 12

Kap. 6. Lønudbetaling m.v. 10 Udbetaling af løn og tillæg... 11. Kap. 7. Pension. 11 Pensionsordning... 12 Kap. 6. Lønudbetaling m.v. 10 Udbetaling af løn og tillæg... 11 Kap. 7. Pension. 11 Pensionsordning... 12 Kap. 8. Andre ansættelsesvilkår. 12 Ferie... 12 13 Sygdom... 13 14 Graviditet, fødsel og adoption...

Læs mere

Offentligt ansatte 2013-2015. Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde. Den Offentlige Gruppe

Offentligt ansatte 2013-2015. Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde. Den Offentlige Gruppe Offentligt ansatte 2013-2015 Den Offentlige Gruppe Overenskomst mellem Ministeriet for Ligestilling og Kirke og Fagligt Fælles Forbund Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde 1. april 2013-31. marts 2015

Læs mere

Virksomhedsoverenskomst. mellem. DSB Vedligehold A/S. Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område. 1. april 2013

Virksomhedsoverenskomst. mellem. DSB Vedligehold A/S. Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område. 1. april 2013 Virksomhedsoverenskomst mellem DSB Vedligehold A/S og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område 1. april 2013 I n dh oldsfortegn else: Vejledende bemærkninger til Virksomheds overenskomsten

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager. pr. 1. april 2008

Aftale om fravær af familiemæssige årsager. pr. 1. april 2008 KL henholdsvis RLTN (Danske Regioner) Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte Aftale om fravær af familiemæssige årsager pr. 1. april 2008 med KTO s kommentarer 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...

Læs mere

DSB og DSBFirst. Overenskomster. Gældende for perioden 1. april 2008 til 31. marts 2011

DSB og DSBFirst. Overenskomster. Gældende for perioden 1. april 2008 til 31. marts 2011 DSB og DSBFirst Overenskomster Gældende for perioden 1. april 2008 til 31. marts 2011 Teksterne i denne folder gælder for overenskomstansatte ved DSB og DSBFirst Forord Denne folder indeholder de overenskomsttekster,

Læs mere

Studenterundervisere ved universiteter mv.

Studenterundervisere ved universiteter mv. Cirkulære om overenskomst for Studenterundervisere ved universiteter mv. 2008 Cirkulære af 24. juni 2009 Perst. nr. 039-09 PKAT nr. 107 J.nr. 08-333/74-3 Dataark PKAT med specifikation PKAT nr. 107 - studenterundervisere

Læs mere

50.41 O.11 41 / 2011 Side 1. Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere

50.41 O.11 41 / 2011 Side 1. Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere Side 1 Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Undervisningsministeriet Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 50.41 Side 2 Kapitel 1.

Læs mere

5.60.01 O.13 31/2014 Side 1. Overenskomst for pædagoger ved kommunale daginstitutioner mv. i Københavns Kommune (almenområdet)

5.60.01 O.13 31/2014 Side 1. Overenskomst for pædagoger ved kommunale daginstitutioner mv. i Københavns Kommune (almenområdet) Side 1 Overenskomst for pædagoger ved kommunale daginstitutioner mv. i Københavns Kommune (almenområdet) KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 5.60.01 Side 2 Kapitel 1. Områdeafgrænsning...

Læs mere

December 2010 / Side 1. Pensionsreglement for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbanerne af december 2010.

December 2010 / Side 1. Pensionsreglement for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbanerne af december 2010. Side 1 Pensionsreglement for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbanerne af december 2010. Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Anvendelsesområde... 4 1. Reglementets anvendelsesområde... 4 Kapitel

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for

Cirkulære om organisationsaftale for Cirkulære om organisationsaftale for Fagligt uddannet køkkenpersonale (økonomaer, kliniske diætister, instruktionsøkonomaer, køkkenledere, ernæringsassistenter, ernæringsassistentelever, kokke, koge- og

Læs mere