Miljømærkning Danmark Dansk Standard Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljømærkning Danmark Dansk Standard Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund"

Transkript

1 Miljømærkning Danmark Dansk Standard Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Att.: Projektleder Karen Dahl Jensen Århus Svanemærkning af vinduer og yderdøre Høringsforslag af 10. marts 2008 Høringssvar fra VinduesIndustrien, Danmark VinduesIndustrien i Danmark vil på vegne af sine 65 medlemsvirksomheder, som tegner sig for ca. 95 % af produktionen af vinduer og yderdøre i Danmark og som inkluderer vinduesproducenter af materialer træ, plast, metal, kompositter og kombinationer heraf, bl.a. træ/alu, træ/plast/alu, plast/alu, træ/komposit, afgive følgende høringssvar/ spørgsmål som beskrevet på de følgende 8 sider. Som udgangspunkt skal det beklageligvis bemærkes, at VinduesIndustrien i Danmark ikke har været inviteret til konstruktiv dialog med miljømærkesekretariatet om udformningen af de fornyede kriterier, som kan fremme udviklingen af mere miljøvenlige vinduer og yderdøre i Danmark. De udsendte kriterier tager derfor ikke hensyn til de miljøforbedringer, som er sket i Danmark i de sidste 5-10 år, herunder skal nævnes udfasningen af brugen af de miljøskadelige (VOC) stoffer i produktionen af trævinduer (50 % af alle vinduer af træ i Danmark produceres nu helt uden brug af disse) samt at Danmark længe har haft en genbrugsordning for de udtjente plastvinduer og endvidere at der i Danmark er et forbud mod indhold af cadmium og bly i plastvinduer, som forbyder de genbrugskriterier, der er foreslået i høringsforslaget. I det nu foreliggende høringsforslag er det i første afsnit på side 2 angivet, at Svanemærket har meget højt kendskab og troværdighed i Norden. Som angivet i baggrundsmaterialet findes der i Norge, Sverige og Danmark tilsammen ca. 270 producenter af vinduer og yderdøre. - Hvorfor har der over en 10 års periode kun været 3 producenter, der har fået licens til svanemærkning? Det kan vel næppe siges at vidne om et højt kendskab og troværdighed til ordningen for vinduer. Det fremgår også af kriterierne, at den største negative miljøpåvirkning fra vinduer og yderdøre forekommer under anvendelsesfasen i form af energitab fra disse komponenter. Derfor stilles ganske strenge krav til vinduer og yderdøres U- og g-værdi, hvilket er forståeligt. Det skal hertil bemærkes, at disse værdier er nemme - både at dokumentere og kontrollere. Side 1

2 Omvendt forekommer der i kriterierne en række krav til materialer og delkomponenter, som kan være forbundet med et ganske stort arbejde (store omkostninger) i relation til dokumentation og kontrol. Umiddelbart skønnes en del af disse krav kun at være af marginal miljømæssig betydning! Ville det ikke være en miljømæssig gevinst at udelade de marginale krav og opnå en tilslutning til svanemærkning af vinduer og yderdøre på måske 10 % af producenterne i stedet for den nuværende 1-2 %? VinduesIndustrien i Danmark håber, at vi med dette høringssvar endnu engang at komme i en konstruktiv dialog med miljømærkesekretariatet - naturligvis med henblik på at de danske miljøtiltag, som er udført i branchen i de senere år, anerkendes i kriteriedokumentet. Med venlig hilsen Johny H. Jensen Direktør Side 2

3 (tekst fra høringsforslag er angivet med kursiv bemærkninger/ spørgsmål hertil er med alm. skrift) Generelt og energi Side 1: Vindues- eller yderdørsproducenten skal give 10 års garanti. Foreligger der garantibestemmelser for svanemærkede produkter, eller kan producenten selv formulere gældende garantibetingelser? Skal garantien være tilknyttet en garantisikring? Det skal hertil bemærkes, at der i vid udstrækning i Danmark er forbrugerkrav om, at den private forbruger er sikret udbedring/udskiftning, også i tilfælde af en virksomheds konkurs. For at kunne sikre kvaliteten af miljømærkede vinduer eller yderdøre, skal de opfylde relevante produktcertificeringskrav. Hvad er relevante produktcertificeringskrav? Side 2: Svanemærkningen omfatter ikke bare miljøkrav men også kvalitetskrav, eftersom miljø og kvalitet oftest går hånd i hånd. Dette er vist et postulat, som det er svært at dokumentere!? Det betyder, at en svanelicens også kan ses som et kvalitetsstempel Ja med hensyn til miljømæssige forhold, men med hensyn til kvaliteten af f.eks. funktion og levetid giver kriterierne for svanemærkning ingen særlig sikkerhed. Side 3: Kontrol på virksomheden I forbindelse med ansøgning/optagelse aflægges et besøg på virksomheden, hvor det kontrolleres, at krav for optagelse er opfyldt. Hvorledes sikres det, at kravene også fremover vil være opfyldt? Side 3

4 Side 5: For vinduer skal U-værdien beregnes for vinduesstørrelsen 1,2m x 1,2m. Det forekommer ikke hensigtsmæssigt at foreskrive denne vinduesstørrelse, når den europæiske standardstørrelse er 1,23m x 1,48m. Dette krav vil betyde ekstra og unødvendige omkostninger for alle danske vinduesproducenter, som skal (i modsætning til Sverige og Norge) benytte den harmoniserede europæiske vinduesstørrelse 1,23 x 1,48 m. Vinduers lufttæthed skal deklareres i henhold til den harmoniserede europæiske standard EN , hvor lufttætheden angives som et gennemsnit af en måling ved et overtryk/undertryk. Rudens solenergitransmittans (g-værdi) skal være 5 ± 2 % eller højere. Der må vist være en trykfejl i talangivelsen! VinduesIndustrien foreslår i stedet, at man anvender vinduets samlede energibalance eller Ueffektiv til at opstille krav til vinduers energieffektivitet. Side 11: Træ a) imprægneret så imprægneringen opfylder indtrængningsklasse P5 i henhold til EN og Anvendelse af vakuumimprægnering, der indebærer udslip af flygtige organiske opløsningsmidler (VOC), når der er alternativer, er i direkte konflikt med en miljømærkningsordning! b) påført træbeskyttelsesmiddel ved dypning eller flowcoat (f.eks. 2ØKO i Danmark) i kombination med anvendelse af kernetræ. Det danske behandlingssystem 2ØKO har vist sig meget tilfredsstillende. Ved brug af dette system anses det dog ikke for tilstrækkeligt alene at kræve anvendelse af kernetræ. Der må stilles krav om en høj kerneandel (90 %) for alle vejreksponerede områder. Side 4

5 Plast (K6-K10, K22) VinduesIndustrien hilser velkomment, at der i de nye forslag til kriterier for Svanemærkning af vinduer og yderdøre ikke længere indgår et egentligt forbud mod anvendelsen af plast (PVC), og at plast dermed nu langt om længe anerkendes som materiale på lige fod med træ, aluminium, stål eller kompositter. De nye kriterier er imidlertid udformet på en sådan måde, at det de facto fortsat ikke vil være muligt at Svanemærke vinduer af plast. Ifølge Materialekrav (K6) skal komponenter, der fremstilles af en ikke fornybar råvare, indeholde mindst 50 vægtprocent genbrugsmateriale. Det fremgår endvidere, at jernrammer, beslag, håndtag og glas ikke skal medregnes. Genvundet produktionsspild anses ikke som genbrugsmateriale, og (K8) genbrugsplast må ikke indeholde bly eller cadmium. I dag indsamles der overalt i Europa affald i form af hård PVC. Dette gælder også kasserede plastvinduer. I Norden er det alene i Danmark, hvor der p.t. foretages en systematisk indsamling af plastvinduer. Det sker gennem den såkaldte WUPPI-ordning (fra 1998), der er et initiativ, som branchen selv har taget, og som branchen også selv finansierer. Blandt ejerne er Primo Danmark A/S, der er Nordens eneste producent af vinduesprofiler. Alle danske producenter af plastvinduer - som er medlemmer af VinduesIndustrien - er tilsluttet ordningen og medfinansierer denne. Kasserede vinduer afleveres af private i særlige containere opstillet på kommunale genbrugspladser, mens entreprenører o.l. afleverer vinduerne direkte til WUPPI eller evt. får dem afhentet. Ifølge WUPPI er mængden af plastvinduer i den samlede strøm af affald i hård PVC endnu forsvindende lille. Der findes ikke nogen konkret statistik, men for 2008 kalkulerer WUPPI med, at maks. 5 % af den samlede mængde indsamlet affald i hård PVC vil stamme fra vinduer. En af årsagerne hertil er, at der kun er fremstillet plastvinduer i Danmark siden De ældste vinduer er således godt 30 år, og de er dermed fortsat fuldt funktionsdygtige. Når plastvinduer i dag kasseres, sker det alene af arkitektoniske årsager, eller fordi man ønsker teknisk bedre vinduer (isolering/energi). Selvom mængden af kasserede plastvinduer i de kommende år må forventes at tiltage, er det vurderingen, at den samlede mængde fortsat vil ligge på et meget lavt niveau. Af samme årsag er der i Danmark ikke basis for at etablere en egentlig genbrugsindustri baseret på plastvinduer. Alle indsamlede vinduer sendes derfor til Tyskland, hvor der findes virksomheder, som er specialiseret i genbrug af gamle plastvinduer. En anden årsag er, at de danske myndigheder opretholder et forbud mod cadmium og/eller bly i genbrugsprodukter af plast. Alle kasserede plastvinduer som i dag genbruges tilhører den generation af vinduer, hvor plastprofilerne blev stabiliseret med cadmium eller bly. Regeneratet herfra vil således ikke lovligt kunne anvendes i Danmark. Side 5

6 Som nævnt findes der i Danmark (og Norden) i dag kun én virksomhed, der fremstiller profiler til vinduer. Det er Primo Plast A/S, hvis profiler primært anvendes af en anden virksomhed i koncernen Primo Vinduer A/S. Primo Plast fremstiller i dag profiler, hvortil der anvendes genbrugsplast. Mængderne er små og stammer alene fra produktion og installation. Der foreligger ingen mulighed for blot tilnærmelsesvis at fremstille profiler med 50 vægtprocent regenerat. Dels stammer regeneratet som nævnt fra produktion og installation hvilket kriterierne ikke anerkender dels findes der ikke regenerat til rådighed fra kasserede vinduer uden cadmium eller bly. Der er i Danmark kun blevet produceret plastvinduer uden cadmium og bly efter den 1. december 2001 (blybekendtgørelsen med forbud mod at anvende bly som stabilisator). Disse vinduer indgår selvsagt endnu ikke i affaldsstrømmen. Alle øvrige danske producenter af plastvinduer baserer deres fremstilling på importerede plastprofiler. For medlemmerne af VinduesIndustrien drejer det sig alene om profiler fremstillet på fabrikker i Tyskland. Det er i dag muligt i Tyskland at købe enkelte profiler, som indeholder regenerat fra bl.a. gamle vinduer. Da de mængder af regenerat, der er til rådighed, er meget små, og det drejer sig især om mindre profiler eller profiler, hvor regeneratet indgår som en kerne eller som bagside. I de profiler, hvori der indgår mest regenerat, drejer det sig maksimalt om 30 %. Set i forhold til plastdelen i det samlede vindue, vil andelen af regenerat maksimalt kunne nå op på nogle få procent. Det skal understreges, at disse profiler med regenerat indeholder cadmium og bly i små mængder og således ikke kan anvendes lovligt i Danmark. Derimod kan de anvendes fuldt legalt i eksempelvis Tyskland. Alene af den grund vil det i dag teknisk set være umuligt at leve op til de nye kriteriers krav om 50 vægtprocent regenerat. Det andet forhold er, at der ikke i en overskuelig fremtid hverken i Danmark eller det nærmeste udland vil være genbrugsmateriale tilgængeligt i det nødvendige omfang. Det er således branchens opfattelse, at et krav om 50 vægtprocent genbrugsmateriale i plastvinduesprofiler - som forudsætning for at kunne opnå Svanemærkning forekommer helt urealistisk og uopnåeligt indenfor en definerbar tidshorisont. Hvis hertil lægges, at regeneratet skal være uden cadmium og/eller bly, forekommer kravet utopisk og helt løsrevet fra virkeligheden. Hvis de nye forslag til kriterier skal opfattes som et reelt ønske om, at også plastvinduer skal kunne Svanemærkes, må denne del genforhandles med branchen under skyldig hensyntagen til den tekniske og politiske virkelighed, vinduesfabrikanterne agerer i. Vi har endvidere mærket os, at kravet om anvendelse af genbrugsmateriale ikke gælder for dele, der udgør mindre end 3 vægtprocent af vinduets eller yderdørens totale vægt. Side 6

7 Denne bestemmelse blev i sin tid indført for at tilgodese svenske fabrikanters ønske om at anvende et PVC-profil i deres træ eller træ-alu-vinduer for at undgå kuldebroer. Der er tale om en direkte konkurrenceforvridende bestemmelse til ugunst for plastvinduer en bestemmelse hvis miljømæssige logik i forhold til de overordnede retningslinier også forekommer uforståelig. Det opstilles også som et krav til Svanemærkning af vinduer i plast, at virksomhederne skal være tilsluttet et genbrugssystem (K22). Som nævnt har et sådant system eksisteret i Danmark siden 1998, men findes fortsat ikke i de øvrige Nordiske lande. Det forekommer ganske urimeligt, hvis manglende initiativer på dette område i de øvrige nordiske lande skal kunne blokere for mærkning af danske plastvinduer. Overordnet forekommer det i øvrigt fortsat paradoksalt, at et sådant krav om en genbrugsordning alene gælder for vinduer i plast, men ikke for fabrikanter af vinduer i andre materialer. Slutteligt vil vi pege på, at det nye forslag til kriterier kun i meget ringe grad synes at tage hensyn til den teknologiske udvikling på vinduesområdet. Det gælder bl.a. fremkomsten af diverse kompositter som materialer i vinduer. Kompositter anvendes i dag ikke kun som delkomponenter, men også som hovedbestanddele i vinduer på det danske marked. Dette forhold synes der ikke at være taget højde for. Også brugen af nye kombinationer af materialer savner at blive belyst. Det er således i dag almindeligt med vinduer, der består af alu, plast og træ og alu og plast kombinationer som kriteriedokumentet ikke forholder sig til. Sammenfattende er det vores ønske, at kriteriedokumentets bestemmelser vedr. vinduer af plast gøres til genstand for en ny vurdering baseret på en opdateret, teknisk fagkundskab. Side 7

Bæredygtig erhvervsudvikling. - Et debatoplæg om grøn erhvervspolitik og virkemidler med baggrund i historien om PVC

Bæredygtig erhvervsudvikling. - Et debatoplæg om grøn erhvervspolitik og virkemidler med baggrund i historien om PVC Bæredygtig erhvervsudvikling - Et debatoplæg om grøn erhvervspolitik og virkemidler med baggrund i historien om PVC September 2003 Bæredygtig udvikling Et debatoplæg om grøn erhvervspolitik og virkemidler

Læs mere

Affaldsstrategi 2005-2008

Affaldsstrategi 2005-2008 Affaldsstrategi 2005-2008 Regeringen 2003 Affaldsstrategi 2005-2008 September 2003 SIDE 2 Indhold 5 Forord 7 Læsevejledning 9 1 Affaldsstrategi 2005-2008, fokusområder 1.1 Ressourcetab og miljøbelastning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. april 2015 Sag 267/2013 (1. afdeling) Papiruld Danmark A/S (advokat Jane Frederikke Land) mod Rockwool A/S (advokat Claus Barrett Christiansen) I tidligere instans

Læs mere

Samlenotat til Folketingets Europaudvalg Rådsmøde (miljø) den 14. marts - miljødelen

Samlenotat til Folketingets Europaudvalg Rådsmøde (miljø) den 14. marts - miljødelen Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3075 - miljø Bilag 1 Offentligt MILJØMINISTERIET 24. februar 2011 EU og Internationalt politisk sekretariat Sagsnr.: DEP-311-00001 Samlenotat til Folketingets Europaudvalg

Læs mere

Miljømærker på tekstiler

Miljømærker på tekstiler Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 12 2002 Miljømærker på tekstiler Anne Abildgaard og Anne Mette von Benzon COWI Rådgivende Ingeniører A/S Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter

Læs mere

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb 1 Indholdsfortegnelse Dette er grønne offentlige indkøb 4 Potentialet 4 Miljø, profit, personer 4 Miljø 4 Profit 5 Personer 6 Organisation og indkøbspolitik

Læs mere

SBi 2013:09. Kortlægning af bæredygtigt byggeri

SBi 2013:09. Kortlægning af bæredygtigt byggeri SBi 2013:09 Kortlægning af bæredygtigt byggeri Kortlægning af bæredygtigt byggeri Harpa Birgisdottir Lone H. Mortensen Klaus Hansen Søren Aggerholm SBi 2013:09 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg

Læs mere

grønne regnskaber og miljøledelse

grønne regnskaber og miljøledelse Beretning til statsrevisorerne om grønne regnskaber og miljøledelse April 2002 RB B201/02 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning, formål, metode og afgrænsning... 13 A. Indledning...

Læs mere

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv 27. februar 2014 RAPPORT Hidtil har indsatsen for at reducere klimapåvirkningen fra danske bygninger primært været koncentreret om at nedbringe energiforbruget

Læs mere

Forord. Kvalitet i affaldsbehandlingen

Forord. Kvalitet i affaldsbehandlingen Forord affaldsplan gladsaxe kommune Kvalitet i affaldsbehandlingen Affaldsområdet har i de seneste år været genstand for en voksende interesse såvel i Gladsaxe Kommune som på nationalt plan. Flere og flere

Læs mere

Det aktuelle byggemagasin for projekterende og udførende mestre 27. Årgang Nr. 12 10. December 2010. Byggeriets egen jobportal

Det aktuelle byggemagasin for projekterende og udførende mestre 27. Årgang Nr. 12 10. December 2010. Byggeriets egen jobportal Det aktuelle byggemagasin for projekterende og udførende mestre 27. Årgang Nr. 12 10. December 2010 ID: 42447 Producenter hægtes af uden miljøcertificering Skal man være med i konkurrencen på eksportmarkederne,

Læs mere

Farlige kemiske stoffer kan erstattes

Farlige kemiske stoffer kan erstattes Farlige kemiske stoffer kan erstattes Det Økologiske Råd Indhold Forord 1. Indledning 3 2. Hvorfor og hvad er substitution? 5 2.1 Substitution og livscyklusvurdering 8 3. Lovgivning i Danmark og EU 10

Læs mere

Europaudvalget 2008 2877 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 2877 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 2877 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt NOTAT DEPARTEMENTET Dato 21. maj 2008 Dok.id J. nr. 121-27 EU- og Luftfartskontoret Rasmus Winckelmann Ottesen Telefon 33 92 43 65

Læs mere

Europaudvalget 2008 2861 - Transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 2861 - Transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 2861 - Transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt NOTAT DEPARTEMENTET Dato 26. marts 2008 J. nr. 121-25 EU- og Luftfartskontoret Rasmus Winckelmann Ottesen Telefon 33 92 43 65 rwo@trm.dk

Læs mere

SÅDAN ARBEJDER VI MED GRØNNE INDKØB

SÅDAN ARBEJDER VI MED GRØNNE INDKØB SÅDAN ARBEJDER VI MED GRØNNE INDKØB page 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. DEFINITION PÅ GRØNNE INDKØB... 4 3. INDKØBSPOLITIK MED GRØNT FOKUS... 4 4. UNDERSTØTTELSE AF ØVRIGE GREEN CITIES MÅL...

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

AFGØRELSE i sag om genoptagelse af sag om tilslutning af spildevand fra A/S Dansk Shell, Hjortespringvej

AFGØRELSE i sag om genoptagelse af sag om tilslutning af spildevand fra A/S Dansk Shell, Hjortespringvej Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 14. oktober 2011 J.nr.: NMK-10-00393 Ref.: LJE AFGØRELSE i sag om genoptagelse af sag om tilslutning af spildevand fra A/S

Læs mere

Få svar på dine spørgsmål om sikkerhed på legepladser!

Få svar på dine spørgsmål om sikkerhed på legepladser! 1 Få svar på dine spørgsmål om sikkerhed på legepladser! Glade og muntre børn er det man oftest forbinder med en legeplads, og sådan er det heldigvis i langt de fleste tilfælde. Erfaringen viser dog, at

Læs mere

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014.

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014. NOTAT 28. januar 2015 Høringsnotat ad L 117 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love (Reduktion af administrative byrder, tilpasning til de internationale regnskabsstandarder,

Læs mere

Evaluering af mere frit skolevalg

Evaluering af mere frit skolevalg Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg Rapport April 2007 Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg April 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

Bilag 1 Uddybning af initiativer. Affaldsplan 2009-2012 Ishøj Kommune

Bilag 1 Uddybning af initiativer. Affaldsplan 2009-2012 Ishøj Kommune Bilag 1 Uddybning af initiativer Affaldsplan 2009-2012 Ishøj Kommune Indhold Uddybning af initiativer i Affaldsplan 2009-2012... 3 At forebygge dannelsen af affald... 4 1: Brugerdreven innovation... 4

Læs mere

Retshjælpsforsikringen

Retshjælpsforsikringen 1 af 11 21-06-2012 12:04 Retshjælpsforsikringen Journal nr. 2:8032-681/ld/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension, F&P, har anmeldt et sæt retshjælpsforsikringsbetingelser.

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 166 Offentligt. Rapport. Eksport af brugte el-produkter som affald eller som second-hand produkter

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 166 Offentligt. Rapport. Eksport af brugte el-produkter som affald eller som second-hand produkter Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 166 Offentligt Rapport Eksport af brugte el-produkter som affald eller som second-hand produkter Den 4. oktober 2006 2 Indhold SAMMENFATNING 5 1 INDLEDNING

Læs mere

Indholdsfortegnelse Dagsordenspunkt 1: Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om periodisk syn af køretøjer...

Indholdsfortegnelse Dagsordenspunkt 1: Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om periodisk syn af køretøjer... Europaudvalget 2012 3213 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt NOTAT Dato J. nr. 2012-3776 Samlenotat: Rådsmødet (Transport, Telekommunikation og Energi) den 20. december 2012 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Danskernes holdning til klimaforandringer og forsikring

Danskernes holdning til klimaforandringer og forsikring MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 28 SIDE 1 Danskernes holdning til klimaforandringer og Astrid K. Rasmussen Amaliegade 1 1256 København K Telefon 33 43 55 www. ogpension.dk

Læs mere

RAPPORT OM REVISIONSPLIGTEN FOR B-VIRKSOMHEDER (SMÅ SELSKABER)

RAPPORT OM REVISIONSPLIGTEN FOR B-VIRKSOMHEDER (SMÅ SELSKABER) RAPPORT OM REVISIONSPLIGTEN FOR B-VIRKSOMHEDER (SMÅ SELSKABER) Marts 2005 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Indledning... 4 Kapitel 2. Sammendrag... 6 Kapitel 3. Karakteristik af små erhvervsdrivende danske

Læs mere

Håndbog i miljøvurdering af produkter

Håndbog i miljøvurdering af produkter Miljønyt Nr. 58 2001 Håndbog i miljøvurdering af produkter - en enkel metode Kirsten Pommer og Pernille Bech Teknologisk Institut Henrik Wenzel, Nina Caspersen og Stig Irving Olsen Instituttet for Produktudvikling

Læs mere

Begrænsning af transportsektorens CO 2 -udslip. Regeringens handlingsplan

Begrænsning af transportsektorens CO 2 -udslip. Regeringens handlingsplan Begrænsning af transportsektorens CO 2 -udslip Regeringens handlingsplan 2 Indhold FORORD... 4 1. INDLEDNING... 5 1.1 Effektivisering af transportsektoren... 6 1.2 Indikatorer for udviklingen i effektivisering

Læs mere

Evaluering af Videncenter for energibesparelser i Bygninger. Ole Michael Jensen SBi/Ålborg Universitet

Evaluering af Videncenter for energibesparelser i Bygninger. Ole Michael Jensen SBi/Ålborg Universitet Evaluering af Videncenter for energibesparelser i Bygninger Ole Michael Jensen SBi/Ålborg Universitet November 2011 1 2 Forord Formålet med denne evaluering af Videncenter for energibesparelser i bygninger

Læs mere