Kompetencekataloget Leverance uge 16 PIO 9213 / Team 1 Erland Christensen Gaith Bahij Maria Smed Jessen Saeed Baghbanian Tina Kristensen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kompetencekataloget Leverance uge 16 PIO 9213 / Team 1 Erland Christensen Gaith Bahij Maria Smed Jessen Saeed Baghbanian Tina Kristensen"

Transkript

1 Kompetencekataloget Leverance uge 16 PIO 9213 / Team 1 Erland Christensen Gaith Bahij Maria Smed Jessen Saeed Baghbanian Tina Kristensen

2 1 KOMPETENCEKATALOG Udgangspunktet for vores målgruppe er et redskab til internt brug for medarbejdere i en given organisation. Undervejs i udviklingen af vores koncept og gennem dialog med forskellige faggrupper, er vi kommet til den overbevisning, at dette redskab kan bruges på tværs af fagligheder og i så vel private virksomheder som i kommunalt regi. Det er ganske enkelt et katalog over personalets kompetencer i en given virksomhed eller organisation. Et katalog som er tilgængeligt for alle medarbejdere i virksomheden, som således kan drage nytte af at kende kollegaers viden og bruge denne viden i det daglige arbejde. Grænserne for, hvad et kompetencekatalog skal/kan indeholde, er naturligvis variable. Det vigtigste er, at der sker en vidensdeling, og at viden ikke går tabt og står i en mappe på en hylde. Spørgeskemaet til indsamling af data er et redskab til Kompetencekataloget, dét som vores projekt er baseret på. Det er vigtigt at oplyse og dele sine kompetencer og være klar over at der findes forskellig viden og at alle kan få gavn af vidensdeling. Ifølge Professor Knud Illeris handler udvikling og synliggørelse af kompetencer ikke kun om økonomi og bæredygtighed, men i høj grad også om de mere bløde aspekter så som velfærd og demokrati. Selvom synliggørelse af medarbejdernes kompetencer kan føre til bedre håndtering af konkrete opgaver, så er det også med til at udvikle medarbejderens motivation, solidaritet, virksomhedskultur samt organisationsudvikling(illeris, 2012). Når to medarbejdere fra en institution sendes på kursus for at få ny viden, skal man ikke regne med, at det automatisk fører til kompetenceudvikling hos kollegaerne og til ændret praksis. 1 For at optimere muligheden for kompetenceudvikling kan et kompetencekatalog sikre optimal udnyttelse af personalets kompetencer samt skabe trivsel, livskvalitet og hermed nogle forudsætninger for tilfredse medarbejdere. Ved at arbejde bevidst med kompetencekataloget kan det fremme og danne grund for et godt arbejdsmiljø og man kan klare flere stressede hverdage og derved forebygge udvikling af stress. Et godt arbejdsmiljø i en given virksomhed betyder mindre nedslidning af medarbejderen, færre sygedage og dermed en bedre samfundsøkonomi(pedersen, 2005). Samtidig kan kataloget anvendes af både ledelse og personale til at fokusere på manglende kompetencer, både generelt og ved nyansættelser. På længere sigt vil den røde tråd via udbytte af vidensdeling sikres, fordi man bedre kan udnytte interne ressourcer fremfor de eksterne. Dette vil hurtigt synliggøre hvem der besidder hvilke kompetencer. Desuden skabes tættere relationer, hvor medarbejderne bedre motiveres til tilbud af flere aktiviteter via samarbejde, viden og engagement. Vidensdeling af kompetencer skaber bedre relationer indbyrdes blandt personalet, man kommer tættere på hinanden og samarbejder mere ved at dele viden. Man bliver bedre rustet til og kan tilbyde flere eller andre aktiviteter. Disse bliver introduceret af medarbejdere med mere engagement og mere 1 Jensen 2005, s. 1

3 2 viden. Man er bedre klædt på i form af nye kompetencer til at klare den enkelte aktivitet, situation, dilemma, konflikt eller hvad det nu kan være for en kompetence, man har fået. METODER Af metoder har vi brugt samtale/interview med skoleledere for at finde ud af om idéen er brugbar i praksis og om nogle kan se sin institution/virksomhed gøre brug af dette produkt. Interview med henholdsvis Brian Juul Jensen, institutionsleder i distrikt HCA og Allan Feldskou, skoleleder for Abildgårdskolen førte frem til følgende kommentarer: Der har været enighed fra begge ledere om, at projektet er meget imponerende, ambitiøst og brugbart. Både Allan F. og Brian J. viste interesse for at være med i brugergruppen. Derfor fik de hver et skriftligt eksemplar af spørgeskemaet for at præsentere det til deres afdelingsledere, hvorefter de vil give os en tilbagemelding samt feedback. De har dog spurgt om hvorvidt det er muligt at tilføje en søgefunktion med fritekst og kategoribaseret søgemulighed. De har også spurgt omkring adgangskoder til deling for medarbejderne for at sikre, at oplysningerne ikke falder i de forkerte hænder. Vores svar til dem begge var, at vores katalog er individuel, fleksibel og kan tilpasses enhver institution. Der tildeles en individuel adgangskode til hver organisation med mulighed for en ekstern administrator. Skolelederne mente, at projektet vil være mere værdifuldt hvis det bruges i større omfang som eksempelvis Distrikt Øst eller Odense Kommune, da det vil give mere udbytte og større besparelser. Det kan lige såvel udvides til at omfatte flere grupper som eksempelvis forældregruppen. Dette vil også være muligt, afhængig af de økonomiske muligheder. Derfor har vi søgt fondsmidler for at kunne sætte hjemmesiden i gang, da det vil kræve større kapacitet og større driftsomkostninger. Der er igennem projektet blevet brugt til at kontakte eksperter og fagpersoner. Det er vigtigt for os, at få noget feedback fra eksperter, både i forhold til vores feltarbejde og til selve konceptet. Vi har også brugt en nyoprettet hjemmeside som en metode til formidling, kommunikation og oplysning om vores projekt, fordi det favner bredt, i denne teknologisk og digitale verden. UDGANGSPUNKT FOR FELTARBEJDE Da vores samlede produkt Kompetencekataloget er baseret på en indsamling af data vedrørende en given personalegruppe, har vi udarbejdet et skema til dette formål. Skemaet er opdelt i; Stamdata informationer som navn, adresse, status osv. Kompetencer der beskrives med ord. Kompetencer hvor erfaring angives på en skala fra 1 til 5. En del af kompetencerne, der skal tages stilling til i skemaet, er udvalgt individuelt. Således har vores første test-virksomhed været med til at fastlægge en række aktiviteter, som personalet skal forholde sig til.

4 3 Skemaet er i første omgang udarbejdet på papir, men det er hensigten, at skemaet i den færdige udgave kan udfyldes elektronisk, således at det dels er nemmere at udfylde og dels er nemmere efterfølgende at bearbejde de indsamlede data. FELTARBEJDETS FORLØB Introduktion for test-virksomheden / ændring af skema I forbindelse med et personalemøde i test-virksomheden fik vi mulighed for at præsentere vores produkt. Vi fik 30 minutter til at sætte personalet ind i produktet, forklare sammenhæng og argumentere fordele og ulemper. Vores fremlæggelse gav anledning til få spørgsmål og personalets feedback medførte endvidere enkelte ændringer af det skema, der skal anvendes til dataindsamling. Uddeling af introduktionsbrev, skema og vejledning Efter ændring og dermed målretning af skemaet til den pågældende virksomhed blev dette uddelt sammen med introduktionsbrev med blåstempling af projektet af virksomhedens ledelse samt vejledning i form af et skema udfyldt af Team 1. Dataindsamling og vejledning De uddelte skemaer udfyldes nu af personalet, og teamet yder vejledning i det omfang, det er nødvendigt. De udfyldte skemaer indsamles og bearbejdes. Data for de enkelte medarbejdere registreres på den hjemmeside, der efter testens afslutning skal udgøre virksomhedens Kompetencekatalog ud fra den skabelon, der er udarbejdet som Team 1`s Kompetencekatalog. Præsentation af katalog Test-virksomhedens færdige Kompetencekatalog præsenteres for virksomhedens ledelse og efterfølgende personalet, som samtidig bedes teste kataloget og give feedback minimum i form af svar/kommentarer til følgende: Det vidste mine kollegaer ikke om mig Det vidste jeg ikke om Find tre oplysninger, som du ikke vidste om dine kollegaer Brugervenlighed og udbytte Parallel-test Samtidig med forløbet i test-virksomheden gennemføres et tilsvarende forløb med det formål at udarbejde et Kompetencekatalog for PIO 9213 til erfaringsudveksling for merit-holdet. Med dette redskab kan vi alle trække på vores vidt forskellige baggrunde og forudsætninger både nu, i forbindelse med praktik og i resten af vores uddannelse. Evaluering Efter test-forløb og bearbejdelse af feedback skal vi vurdere; Lever Kompetencekataloget op til vores forventninger? Er dataindsamlingen tilstrækkelig?

5 4 Er skemaet udformet optimalt? Er kataloget brugervenligt, eller skal der foretages ændringer? Er udbyttet af kataloget stort nok til at sikre en kontinuerlig brug af kataloget? Evt. KOMPETENCEKATALOGET SOM ET REDSKAB I DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE I det følgende vil det fremhæves, hvorfor kataloget er vigtigt i forbindelse med det pædagogiske arbejde i en institution. Påstanden bygger på Systemteoretiker Niklas Luhmanns teori om kommunikation. Luhmann mener, at dygtiggørelse i kommunikation handler om bl.a. bevidstgørelse omkring de signaler man udsender i kommunikation, hvordan signaler kan modtages, hvordan modtageren påvirkes af signalerne og hvordan signalerne modtages af og påvirker en selv (Mørch, ; s.83). Samarbejdet i enhver organisation bygger på en god dialog mellem samtlige samarbejdspartnere bl.a. personalet. Det vil sige, at udførelse af de forskellige opgaver kræver en hvis forståelse og viden omkring personalets kompetencer og kundskaber indenfor nogle bestemte arbejdsområder eller bestemte typer opgaver. Det er lige så vigtigt at man - på en god måde informere om sine kundskaber inden for et bestemt område - uden at nedværdige de andres behov for denne viden. Dette er signalet, som Luhmann taler om i sin teori omkring kommunikation. Ovennævnte kan bedre forstås ved hjælp af Edgar Scheins kulturmodel. Modellen er delt op i tre niveauer. Artefaktniveauet er det mest synlige niveau i organisationen man ser, når man træder ind som nye medarbejder 2 På dette niveau vil personalet i en organisation kunne benytte sig af kataloget for at indhente hjælp eller rådgivning omkring de materielle ting, indretning, vedligeholdelse, og fysiske aktiviteter m.m. hvis man mangler kendskab til at udføre opgaverne. Det mest fordelagtige for organisationen vil naturligvis være, at benytte sig af eget personale fremfor at tilkalde eksterne eksperter. Behovet for hjælp kunne være omkring andre fysiske omgivelser, sprog, stil eller ritualer, som enhver uvidende person kunne benytte sig af. De ovennævnte artefakter sender signaler til omverdenen om hvordan organisationens grundlæggende antagelser og værdier opfattes af personalet. Det næste er værdiniveauet: Værdier er elementer i kulturen, som er bevidste, som der er enighed om og som derfor kan stilles til skue for omverdenen 3 På dette niveau vil behovet for vejledning, kollegial supervision, sparring og evt. rådgivning, være en kæmpe fordel for alle dem der har brug for hjælp i kommunikation i enhver virksomhed. Eksempelvis kan forklaring på en bekendtgørelse eller anden lovbestemmelse for en gruppe forældre med anden etnisk baggrund, have brug for en tosproget ansat for at fortage denne opgave. På dette område sker der mange misforståelser pga. misfortolkning af lovstoffet. Derfor vil det være en god ide at finde en 2 Mørch, , s Mørch, , s.160

6 5 passende person til at afkode dilemmaerne mellem organisation og forældrene eller optimalt - blandt selve personalet i en organisation. Grundlæggende antagelsers niveau er den sidste del af Scheins model, der drejer sig om de ikke bevidste selvfølgeligheder i en organisation (Mørch, ). Disse antagelser er normalt uskrevne regler, der er en vis enighed omkring, men de vil normalt kræve, at man er med i en virksomhed eller en bestemt kontekst i en længere periode for at kunne forstå hvad der står mellem linjerne. Et eksempel herpå er omkring spædbørn, som bliver lagt til at sove udenfor i snevejret. Det er fuldstændig uforståeligt for forældre fra andre kulturer som f.eks. mellemøstlige eller afrikanske. Kommunikationssignaler fra ledelsen til personalet, børnene og forældre eller omvendt bør præges med en stor intersubjektiv transportabilitet 4. Dvs. de bør være klare, åbne og forståelige for både afsenderen og modtageren. Dette kan bedst nås hvis parterne har et godt kendskab til hinandens kompetencer, baggrund og tankegang. Det bør forgå under diskrete og trygge omgivelser, dog med stor åbenhed. Samtlige parter vil blive positivt påvirket af den konstruktive kommunikation, hvis gavn atter videreføres til både børn, forældre, personale og samfundet i den sidste ende. VIDENSDELING OG KOMPETENCEUDVEKSLING Samfundet og virksomhederne har øget fokus på vidensdeling, det er blevet et moderne begreb, og det forventes, at virksomheder og organisationer forholder sig til konceptet (Holdt Christensen 2000). I vores samfund er der hurtig adgang til viden, det er nemmere at distribuere og gemme viden, den enkelte medarbejder stiller høje krav og skifter ofte arbejdsplads. Derfor skal virksomhederne være bedre til at dele den viden, som medarbejderne besidder. Det vil øge virksomhedens muligheder for at holde fast på den gode medarbejder og det vil øge medarbejderens engagement og trivsel i virksomheden. Vidensdeling foregår konstant - bevidst eller ubevidst, men en given virksomhed vil drage fordel af at bevidstgøre vidensdeling og strukturere det. INDIVIDERNES STYRKE TIL FÆLLES FORDEL Det er efterhånden almen viden indenfor organisationsteori og ledelsesteori, at det stærkeste hold er det, der har lært at udnytte individernes styrker til fælles fordel og at ingen kæde er stærkere end det svageste led, og = 5 nok er det floskler, men nok er det sandt! Teamudvikling handler derfor om, at teamets individuelle medlemmer anerkender og accepterer hinanden og de kompetencer, de hver især bibringer teamet. For kun hvis de gør det, oplever vi den fælles synergieffekt. Det er her, at udvikling af et Kompetencekatalog bliver interessant som en kortlægning/analyse af organisationens ressourcer til brug for ansatte i organisationen og som ledelsesværktøj til brug for at udvikle en effektiv og levedygtig organisation. For nogle typer af virksomheder er menneskelige kompetencer eller ressourcer det vigtigste, man råder over eller har tilgang til, når det drejer sig om at nå visioner og mål. Vi taler om videnvirksomheder, men vi kunne lige så godt tale om menneske- 4 ktiv

7 6 virksomheder. Et plejehjem, en børnehave, en skole og et socialkontor er eksempler. Langt de fleste offentlige virksomheder er karakteriseret ved, at de producerer og leverer ydelser der i meget høj grad afhænger af og involverer mennesker, menneskelig tilstedeværelse og engagement og relationer mellem mennesker. Derved bliver mennesker og menneskelige kompetencer af afgørende betydning for den offentlige virksomhed og for alle andre virksomheder, der afhænger af menneskers udfoldelse. Og derfor gælder det om at skabe en organisationsform, hvor kompetencerne slippes fri. VÆRDIBASERET LEDELSE Professor Steen Hildebrandt, Institut for Organisation og Ledelse Handelshøjskolen Århus, mener blandt andet, at man skal udnytte de kompetencer, medarbejderne allerede har, frem for at udvikle nye. Og her, mener han, har værdibaseret ledelse har en stor betydning. Værdibaseret ledelse skaber nemlig en fælles forståelse af mål og værdier, som giver medarbejderne mulighed for at bidrage med deres talenter og idéer. KOMPETENCEMILJØ Steen Hildebrandt taler endvidere for, at udvikle et kompetencemiljø hvor følgende elementer spiller en rolle: Rummet -som udtryk for den konkrete eller virtuelle organisation der er tale om. Medarbejderne-herunder medarbejdernes motivation, engagement, balance, loyalitet, selvforståelse, evne til selvledelse, kropskompetence mm. Mange undersøgelser viser, at den enkelte medarbejde søger meningsfulde arbejdsopgaver, søger udvikling og udfordringer, lægger vægt på det sociale samvær og ønsker ledere, der har klare forventninger og krav og som ser medarbejderen i øjnene og giver klare meldinger. Ledelse -ledelsen i virksomheden, ledernes faglige og personlige kompetencer, åbenheden om, hvad god og dårlig ledelse er, hvilke krav og forventninger, man kan stille til ledelse i virksomheden. Værdibaseret ledelse stiller en række krav til ledernes kompetencer og ledelsesstil. Lederen skal f.eks. kunne skabe involverende processer, skal kunne håndtere konflikter og mangfoldighed, og netop i mangfoldigheden antages der at være en række kilder til øget udbytte af de eksisterende kompetencer. Redskaber-herunder hvilke værktøjer, f.eks. ledelses- og samarbejdsmæssige værktøjer råder man over? Hvilke former for måling kan man foretage? Partnere -hvem arbejder man sammen med, om hvad og på hvilke måder? Ingen virksomhed kan det hele selv. Skal man virkelig kunne præstere gode resultater forudsætter det ofte, at man udveksler med andre partnere, f.eks. andre virksomheder.

8 7 KOMPETENCEKATEGORIER Kompetencer kan defineres og kategoriseres på flere måder. En opdeling, der ofte ses, opregner følgende fire kompetencer og i et helt og fuldstændigt Kompetencekatalog bør alle 4 områder være kortlagt. Faglige Kompetencer Sociale Kompetencer Handlingskompetencer Forandringskompetencer I en effektiv og levedygtig organisation drejer det sig derfor om at kortlægge eksisterende ressourcer. Dette gøres f. eks igennem et kompetencekatalog, samt skabelsen et miljø hvori disse kompetencer kan udvikles og gro. Dette er særlig vigtigt i videnvirksomheder, hvor den menneskelige ressource er den primære. Inden for ledelsesteori peges der især på en værdibaseret ledelse som grobund for dette miljø. SAMMENFATNING Der er gennem de sidste årtier sket en markant ændring af hvorledes en medarbejder betragtes. Medarbejderen er ikke længere en simpel lønmodtager, men en kompetent, selvstændig og unik del af en given virksomhed. Medarbejderen anskues som værdifuld og bidragende (Brandt og Hildebrandt 2000). Derfor er det i særdeleshed vigtigt for en virksomhed at skaffe, bearbejde, nyttiggøre og videreudvikle information og viden fra medarbejderen. Samfundet er blevet et læringssamfund hvor udvikling, fastholdelse, udnyttelse og spredning af viden, erfaring og kompetence er centrale anliggender ikke kun for samfundet, men også for den enkelte virksomhed. Den enkelte medarbejder skal i stigende grad lære, lære fra sig og lære nyt. Hertil er konceptet vidensdeling i høj grad anvendelig, og en brugbar metode er Kompetencekataloget. Kompetencekataloget er med til at disciplinere og eksplicitere vidensdeling. Der er tale om en form for dokumentation, som definerer en medarbejders kompetencer, ambitioner og ønsker, og det kan udbygges til også at omfatte hvilken type viden virksomheden har brug for, hvornår den har brug for denne viden og hvem der besidder denne viden.

9 8 LITTERATURLISTE PRIMÆR LITTERATUR Brandt, Søren og Steen Hildebrandt (2000) Kompetenceguldet. Børsens Forlag A/S Christensen, Peter Holdt (2004) Vidensdeling. Handelshøjskolens Forlag Illeris, Knud (2012) Kompetence hvad, hvorfor, hvordan, 2. udgave. Forlaget Samfundslitteratur Mark, Kirsten (2012) Skriftlige opgaver i det pædagogiske arbejdsfelt, 2. udgave. Akademisk Forlag Mørch, Idun( ) Den pædagogiske Kultur, 4. oplag. Systime ACADEMIC Nordhaug, Odd, Henrik Holt Larsen og Bente Øhrstrøm (red.)(2004) Personaleledelse en målrettet strategiproces, 2. udgave. Frederiksberg Bogtrykkeri A/S SEKUNDÆR LITTERATUR Harild, Helene, Nils Bech og Morten Fangel (red.) (2006) Ledelse af projekter hele vejen rundt. Foreningen for dansk projektledelse Moltke-Leth, Edit og Anne Lundgren (2003) Teamudvikling vidensdeling, ledelse og samarbejde. Borgens Forlag ARTIKLER OG LINKS Grinderslev, Edvin (1996) Personalet i centrum en arbejdspsykologisk beretning om samarbejdsproblemer i daginstitutioner. Social Kritik nr. 47 Selskabet til fremme af Social Debat Jensen, Vibeke Bye (2005, s. 1) Implementering af viden; Kurser ændrer ikke praksis. Børn og Unge nr. 08 Hildebrandt, Steen (2000) Kompetenceudnyttelse og vidensbaseret Ledelse. Lederportalen https://subsite.kk.dk/sitecore/content/subsites/medarbejder/subsitefrontpage/maalingerrapportero gstatistik/artikler/~/media/9bdf5c2b3ab04d6f8d4a1d142add1863.ashx Kroman-Andersen, Ebbe og Irmelin Funch Jensen (2009) KIE-Modellen. Erhvervsskolernes Forlag Pedersen, Lis (2005) BUBL mener: Handling skaber forvandling. Børn og Unge nr. 05 Smidt, Søren (1996) Daginstitutionernes virksomhedsplan og pædagogisk faglighed. Social Kritik nr. 47 Selskabet til fremme af Social Debat

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç Du er i centrum Competenze Care tager altid udgangspunkt i dig og din virksomheds særlige behov og kultur. Vi hjælper dig som leder, dine medarbejdere og hele virksomheden til at yde optimalt både med

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Når afdelinger eller virksomheder skal sammenlægges MEDINDFLYDELSE og MEDBESTEMMELSE. KRAV til INFORMATIONER. med RESPEKT SE MULIGHED FREMFOR BEGRÆNSNINGER ÅBENHED OG

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Projekt Forældresamarbejde Børnehuset Nord. Udviklingsprojekt Oktober 2007 december 2009 Kommunikation - Formidling - Kulturforståelse

Projekt Forældresamarbejde Børnehuset Nord. Udviklingsprojekt Oktober 2007 december 2009 Kommunikation - Formidling - Kulturforståelse Projekt Forældresamarbejde Børnehuset Nord Udviklingsprojekt Oktober 2007 december 2009 Kommunikation - Formidling - Kulturforståelse Program: Organisering af projektet Projektets mål og formål Projektets

Læs mere

Gladsaxe Kommunes SATS-projekt. Rummelige og kompetente skolemiljøer. Projektbeskrivelse. Skole: Egegård

Gladsaxe Kommunes SATS-projekt. Rummelige og kompetente skolemiljøer. Projektbeskrivelse. Skole: Egegård Gladsaxe Kommunes SATS-projekt Rummelige og kompetente skolemiljøer Projektbeskrivelse Skole: Egegård Indsendes til forvaltningen senest 1. april 2009 1 1. Skolens overordnede programteori (mål og sammenhænge)

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Young Talented Lawyers

Young Talented Lawyers Young Talented Lawyers -et talentudviklingsprogram for advokatbranchen Detail program for Young Talented Lawyers Modul 1 Akkvisition, forretning & branding Velkomst og ramme for forløbet ved Rikke Stürup

Læs mere

Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø. Temadag om. Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress

Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø. Temadag om. Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø Temadag om Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress Mål: At sætte fokus på væsentlige problemstillinger i f.t. det psykiske arbejdsmiljø. At give inspiration

Læs mere

Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. - Viden skaber tilfredse medarbejdere

Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. - Viden skaber tilfredse medarbejdere Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. PERSONALEAFDELINGEN har undersøgt danske virksomheders viden om medarbejder tilfredshed 77% af de adspurgte, undersøger medarbejdernes tilfredshed

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup Notat fra dialogforum Fremtidens Medarbejder mellem Fremtidens Plejehjem og nordjyske uddannelsesinstitutioner samt private udbydere af kompetenceudvikling inden for ældreområdet, Byrådssalen, Gandrup,

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

11 PLS vejleder om: LÆRINGSMÅL

11 PLS vejleder om: LÆRINGSMÅL 11 PLS vejleder om: LÆRINGSMÅL PLS Pædagogstuderendes PLS Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade 25 X Bredgade 1260 København 25 X 1260 K København Tlf 3546 5880 K Tlf pls@pls.dk

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

Status den frivillige mentorindsats

Status den frivillige mentorindsats For unge der har et spinkelt voksent netværk, er ensomme eller er i en anden sårbar livssituation, vil det at have en frivillig mentor give den unge tryghed og styrke den unges selvværd og tillid til sig

Læs mere

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE August 2014 For at give inspiration og support til teamene på skolerne har Kreds 29 samlet en række oplysninger og gode ideer til det fortsatte teamsamarbejde.

Læs mere

Young Talented Lawyers

Young Talented Lawyers Young Talented Lawyers -et talentudviklingsprogram for advokatbranchen Detail program for Young Talented Lawyers Modul 1 - Maj (uge 21), fredag den 24 lørdag den 25. maj Akkvisition, forretning & branding

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Trivselsrådgiver uddannelsen

Trivselsrådgiver uddannelsen Trivselsrådgiver uddannelsen En trivselsrådgiver er en resurseperson i organisationen, som kan udspørge, opsamle og formidle viden om trivsel. Rådgiveren er ikke behandler, terapeut eller proceskonsulent.

Læs mere

Udviklingssamtaler på Social- og Sundhedsskolen. Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler. Få et godt udbytte!

Udviklingssamtaler på Social- og Sundhedsskolen. Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler. Få et godt udbytte! Udviklingssamtaler på Social- og Sundhedsskolen Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler Få et godt udbytte! Indholdsfortegnelse Retningslinier for medarbejderudviklingssamtaler på Socialog

Læs mere

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA Analyse handleplan formidling Kommunikation i praksis med PAS som redskab er en

Læs mere

Forskning i Social Kapital

Forskning i Social Kapital Forskning i Social Kapital Oplæg ved NFA s Gå-hjem-møde 21. oktober 2014 Vilhelm Borg Det nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) Oversigt Definition Hvorfor er det vigtigt for arbejdspladsen

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

GRUNDUDDANNELSE. AMUi LEDELSE

GRUNDUDDANNELSE. AMUi LEDELSE GRUNDUDDANNELSE AMUi LEDELSE KursusCentrets Grunduddannelse I Ledelse er et kompetencegivende uddannelsesforløb på 16 dage fordelt over et halvt år og baseret på AMU. Vi bestræber os på løbende at matche

Læs mere

Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING

Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING 2 Teamsamarbejde og Teamudvikling Veje til Trivsel fra måling til handling SORAS 2012 & Jakob Freil 2012 Teksten i hæftet kan frit

Læs mere

SELVEVALUERING R E INDHOLDSFORTEGNELSE

SELVEVALUERING R E INDHOLDSFORTEGNELSE SELVEVALUERING R E INDHOLDSFORTEGNELSE Selvevaluering på Sofie Rifbjerg Efterskole 2014...2 Baggrund - og forslag til proces for selvevaluering...2 Formål...2 Vision...2 Værdier...2 Evaluering og selvevaluering...3

Læs mere

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER Pædagogik SOSU Sjælland har en pædagogik der udfordrer, udvikler og uddanner Faglighed SOSU Sjælland har høj faglighed i undervisningen Undervisningsmiljø SOSU

Læs mere

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Holder I mange møder? Handler de om andet, end daglig drift og administration? Kunne møderne også bruges til at skabe udvikling og læring? Organisatorisk

Læs mere

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Dagens menu 1. Dagens menu 2. Hvem er jeg og hvor kommer jeg fra? 3. EnergiMidt hvad er det? 4.

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse med netværk

Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Handlingsbaseret ledelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer This player requires a modern web browser

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Politik for kompetenceudvikling

Politik for kompetenceudvikling Politik for kompetenceudvikling Silkeborg Kommunes politik for kompetenceudvikling indgår som en delpolitik under den overordnede personalepolitik. Vi definerer kompetencer som anvendelse af kvalifikationer

Læs mere

Håndbog for Skolesports tovholdere. Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport

Håndbog for Skolesports tovholdere. Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport Håndbog for Skolesports tovholdere Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport Håndbog for Skolesports tovholdere Denne håndbog er udarbejdet af Skolesports projektledere: Rikke Lindskov

Læs mere

EN VÆRDIBASERET SKOLE

EN VÆRDIBASERET SKOLE Lyst og evne til at bidrage til fællesskab Glæde og ansvarlighed Nye tanker ført ud i livet Høj faglighed der kan anvendes Evne til at udtrykke sig At forstå sig selv og andre EN VÆRDIBASERET SKOLE Det

Læs mere

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Det tværfaglige kursus Den motiverende samtale blev en øjenåbner for 20 medarbejdere i Sundhedsafdelingen i

Læs mere

Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan.

Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan. Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan. Varde Kommune har på overordnet kommunalt niveau besluttet, at styringen af de enkelte institutioner primært skal baseres på et værdigrundlag

Læs mere

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse Selvevaluering dine erfaringer med ledelse Velkommen Velkommen til din selvevaluering, som skal understøtte dine overvejelser omkring lederrollen. Selvevalueringen har to formål: Dels at give dig en introduktion

Læs mere

Faglærerkonference 29. og 30. april 2013

Faglærerkonference 29. og 30. april 2013 Faglærerkonference 29. og 30. april 2013 Munkebjerg Hotel Munkebjergvej 125 7100 Vejle Mandag den 29. april 2013 28 faglærer havde taget imod tilbuddet om en introduktion og et lille kursus i anvendelse

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt

DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt Sådan du med leder arbe spredt o jdere geografi ver eller tid Skab resultater trods distancen lær teknikker til målstyring, uddelegering

Læs mere

TEMA Psykisk arbejdsmiljø. Anerkendende APV. Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress!

TEMA Psykisk arbejdsmiljø. Anerkendende APV. Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! TEMA Psykisk arbejdsmiljø Anerkendende APV Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! Anerkendende APV er det tredje værktøj i serien Vi finder

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Center for Børn og Undervisning 2015 Indhold Indledning... 2 1. Mødeaktiviteter for ledere, pædagoger, børnehaveklasseledere

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG. til arbejdet med børn med en udadreagerende adfærd

INSPIRATIONSKATALOG. til arbejdet med børn med en udadreagerende adfærd INSPIRATIONSKATALOG til arbejdet med børn med en udadreagerende adfærd Introduktion Dette materiale er inspiration til tiltag i arbejdet med børn med en udadreagerende adfærd i Fredericia Kommunes tilbud

Læs mere

Evalueringer af pædagogisk praksis til gavn for hvem?

Evalueringer af pædagogisk praksis til gavn for hvem? Christina Laugesen, Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Cand.scient.soc. og evalueringskonsulent ved Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) og tidligere konsulent ved SIPsekretariatet, Center for Kvalitetsudvikling

Læs mere

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager?

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager? Teamledelse Teamledelse Skab optimale rammer for dit team, og opnå bedre resultater Giv dit team god grund til at følge dig Fysiske teams, teams på distancen, nationale og globale teams skal ikke bare

Læs mere

Brugervenlighed på internettet

Brugervenlighed på internettet Brugervenlighed på internettet TIMME BISGAARD MUNK og KRISTIAN MØRK Brugervenlighed på internettet - en introduktion Samfundslitteratur Timme Bisgaard Munk og Kristian Mørk Brugervenlighed på internettet

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold.

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold. Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen Indhold. 1. Indledning v. Hanne Nørskov 2. Målinger opsummeret 3.

Læs mere

Kernehuset 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13. Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1

Kernehuset 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13. Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1 Kernehuset 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø...

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Notat Til Styregruppen bag projekt Lige muligheder for alle Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Baggrunden for notatet Dette notat er en

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Lederens værktøjskasse - MBK A/S

Lederens værktøjskasse - MBK A/S Vil du have praktiske ledelsesværktøjer til den daglige kommunikation? Vil du have redskaber til at takle de udfordringer, du møder som leder? Vil du have mere styr på din egen ledelse og få mere gennemslagskraft?

Læs mere

Det gode personalemøde og arbejdspladskulturen

Det gode personalemøde og arbejdspladskulturen TEMA Psykisk arbejdsmiljø Det gode personalemøde og arbejdspladskulturen Værktøj nr. 6 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 5 i serien Vi finder os ikke i stress! Det gode personalemøde og

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune 1. Hvad var problemstillingen/udfordringen som I gerne ville gøre noget ved? (brændende platform) Begrundet i gode erfaringer fra tidligere

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Guide til succes med målinger i kommuner

Guide til succes med målinger i kommuner Guide til succes med målinger i kommuner Af Kresten Bjerg, kommunikationsrådgiver, Bjerg K Kommunikation måles af forskellige grunde. Derfor skal kommunikation også måles på forskellige måder. Dit første

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

En leders ambition. En stor forskel. At møde en leder, der har en ambition og allerede har skabt flotte resultater. Det er ugens bedste oplevelse!

En leders ambition. En stor forskel. At møde en leder, der har en ambition og allerede har skabt flotte resultater. Det er ugens bedste oplevelse! En leders ambition En stor forskel At møde en leder, der har en ambition og allerede har skabt flotte resultater. Det er ugens bedste oplevelse! At ville noget, at have et mål, en drøm, en vision og nogle

Læs mere

DIF LEDERAKADEMI En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15

DIF LEDERAKADEMI En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15 En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15 FOR ADMINISTRATIVE, SPORTSLIGE OG POLITISKE LEDERE I DIF S SPECIALFORBUND BLIV EN ENDNU BEDRE LEDER Strategisk

Læs mere

Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune

Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune Dato 07.02.2011 Dok.nr. 764907 Sagsnr. 752309 Ref. edni Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune Baggrund Med baggrund i Varde Kommunes overordnede Børn

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning.

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning. Tak fordi du vil deltage. Instruktioner: Du bedes besvare skemaet ud fra dine egne erfaringer fra arbejdet med sygedagpengesager. Du bedes så vidt muligt tage udgangspunk i den nuværende situation i dit

Læs mere

Ledelse hos De grønne pigespejdere

Ledelse hos De grønne pigespejdere Ledelse hos De grønne pigespejdere De grønne pigespejderes nye ledelseskoncept baserer sig på relevante dokumenter fra organisationen, på workshopforløb samt på erfaringer fra andre lignende organisationer.

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Trivsel på arbejdspladsen er en måling, der skal bidrage til en god og konstruktiv opfølgende dialog om jeres trivsel, samarbejde og fællesskab. Det er

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

Selvledelse. - personlig motivation og handlekraft. Underviser: Klaus N. Jakobsen, direktør og erhvervspsykolog Improvement Aps

Selvledelse. - personlig motivation og handlekraft. Underviser: Klaus N. Jakobsen, direktør og erhvervspsykolog Improvement Aps Begrænset deltagerantal Selvledelse - personlig motivation og handlekraft Lær at sætte mål - og nå dem! Oplev personlig vækst Skab større handlefrihed for dig selv Styrk din kommunikation og blev bedre

Læs mere

Strategi for udvikling og innovation

Strategi for udvikling og innovation Strategi for udvikling og innovation Endvidere har Horsens Kommune udarbejdet en Innovations- og udviklingsstrategi, som skal: Sikre en mere innovativ organisationskultur, hvor ledere og medarbejdere opmuntres

Læs mere

Gør tanke til handling VIA University College. Kompetenceprojekt Klædt på til en ny virkelighed

Gør tanke til handling VIA University College. Kompetenceprojekt Klædt på til en ny virkelighed Gør tanke til handling VIA University College Kompetenceprojekt Klædt på til en ny virkelighed Præsentation Danmarks største professionshøjskole (Danmarks tredje største uddannelsesinstitution) VIA uddanner

Læs mere

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent!

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Hjernecenter Syd En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Vi sagde farvel til det private, den dag vi valgte at gå på arbejde Hjernecenter Syd

Læs mere

People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler

People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler People Test 360 - PT360 Performance PT360 måler fokuspersonens performance på fem ledelsesmæssige ansvarsområder. Fokuspersonens

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Medarbejder udvikling og øget effektivitet i. Borgerservice centret

Medarbejder udvikling og øget effektivitet i. Borgerservice centret Medarbejder udvikling og øget effektivitet i Borgerservice centret God borgerservice er god forretning! Undersøgelse viser en direkte sammenhæng mellem oplevelsen af jeres Borgerservice, og borgernes vilje

Læs mere

Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune

Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune Møder til glæde og gavn? Møder, møder, møder Du kan sikkert nikke genkendende til, at en betragtelig del af din arbejdstid bruges på forskellige møder.

Læs mere

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1 Lederudvikling Træn dine ledermuskler Nanoq Akademi, side 1 Er du ny leder? Eller vil du genopfriske dine lederevner? - Træn derfor dine Ledermuskler Et skræddersyet lederudviklingsforløb i Grønland på

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Forventninger til et godt praktikforløb - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Indledning Denne pjece har til formål at bidrage til at skabe optimale

Læs mere

TRIVSELSFREMME DER VIRKER. Gode råd og evaluering af projekt Trivsel som forebyggende indsats

TRIVSELSFREMME DER VIRKER. Gode råd og evaluering af projekt Trivsel som forebyggende indsats TRIVSELSFREMME DER VIRKER Gode råd og evaluering af projekt Trivsel som forebyggende indsats TRIVSELSREMME OG FOKUS PÅ NEDSÆTTELSE AF SYGEFRAVÆR Projektet Trivsel som forebyggende indsats er forløbet over

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

Fakta om motivationsundersøgelse 1 April 2007

Fakta om motivationsundersøgelse 1 April 2007 KVALITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 92 00 - Fax 11 1 Fakta om motivationsundersøgelse 1 April 2007 Et stort flertal af de

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

Digitalisering & E-handel 14. juni 2004

Digitalisering & E-handel 14. juni 2004 SIDE 1/8 Digitalisering & E-handel 14. juni 2004 Formålet med ovennævnte seminar var at sikre de nordjyske SMVers bevågenhed i forhold til udviklingen af digitalisering og e-handel indenfor markederne

Læs mere