Bilag 2. Lundgård-rapporten, Københavns kommune CASA-rapporten (BUF 2006), forelagt BUU-udvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 2. Lundgård-rapporten, Københavns kommune 1997. CASA-rapporten (BUF 2006), forelagt BUU-udvalget 24.1. 2007."

Transkript

1 Bilag 2 Overblik over ressourcesituationen på specialområdet. Herunder normeringen i støttefunktionerne psykologer, talehørepædagoger, fysioterapeuter og støttepædagoger. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) i 8 distrikter og Specialfunktionen 1 (herefter tilsammen benævnt PPR i København) har, i lighed med mange andre kommunale PPR, fået mange nye opgaver bl.a. på 0-6 års området og m.h.t inklusion af børn med særlige behov. Samtidig er der, også på landsplan, et stort behov for undersøgelse og rådgivning af børn med forskellige former for specifikke vanskeligheder idet antallet af disse børn, af flere grunde, er i stigning. Støttepædagoger er en vigtig støttefunktion rettet mod en tidlig inkluderende indsats. PPR-området og støttepædagogfunktionen i København er på forkant med udviklingen på børneområdet m.h.t. bestræbelser og programmer for forebyggelse, tidlig indsats, familieorienteret indsats, tværfagligt samarbejde og deltagelse i tværfaglige grupper med Socialforvaltningen. Der arbejdes fokuseret i forhold til særlige målgrupper, med inklusion og med at etablere gode overgange mellem daginstitution og skole for børn med særlige behov, med kvalitetssikring og udviklingsarbejde på specialinstitutioner m.m. Samtidig er der intentioner om og behov for kvalificeret undersøgelse, rådgivning og evt. visitation af et stigende antal individuelle sager, såvel i skoler, daginstitutioner, som på specialskoler og specialinstitutioner og bestræbelser på en hurtig indsats og på at minimere ventetider m.m. mest muligt. Ny lovgivning og nye retningslinier for PPR på småbørnsområdet stiller krav om en opprioritering af arbejdet på daginstitutionsområdet både mht. til undersøgelse, rådgivning og visitation og mht. til tidlig og konsultativ indsats. PPR og støttepædagogområdet er på landsplan udsat for en lang række udfordringer og området i København er på forkant i denne udvikling. Men hvordan er betingelser og resurser på området? Det sætter dette notat fokus på. Der startes med en gennemgang af rapporter og dokumenter, der i forskellige sammenhænge har været forelagt BUU- udvalget, hvor normeringen på området har været berørt. Lundgård-rapporten, Københavns kommune 1997 Lundgård-rapporten foretog en sammenligning m.h.t PPR-normering bl.a. med udgangspunkt i en sammenligning med Århus kommune. Den sammenfattende konklusion var: "Der er ikke megen tvivl om at Pædagogisk Psykologisk Rådgivning I Københavns Kommune ikke har mange resurser. Sammenligningen med andre kommuner tydeliggør dette og der er god overensstemmelse mellem såvel de interne som de eksterne udsagn om, hvorledes den resursemæssige situation opleves." CASA-rapporten (BUF 2006), forelagt BUU-udvalget Specialfunktionen er den funktion i Støtte, Rådgivning og Sundhed der betjener specialinstitutioner og dagbehandlingsområdet med faglige ydelser. PPR i de 8 distrikter og Specialfunktionen arbejder under sammen lovgivning og fungerer i mindre kommuner under samme organisatoriske hat: PPR 1

2 Vedr. PPR-indsats. CASA rapporten fremhæver at der såvel på småbørnsområdet som på skoleområdet savnes yderligere PPR-indsats. Efterlysningen gælder både en opkvalificerende indsats på de enkelte institutioner og skoler (supervision, klasseintervention) som støtte og rådgivningsindsats i enkeltsager. Det understreges at der ofte er urimelig lang ventetid og der efterspørges flere resurser fra PPR. CASA rapporten konkluderer at der både handler om at udvikle PPR s. strategi og prioriteringer (som der er arbejdet meget med efter rapporten, se f.eks. Retningslinjer for den pædagogiske psykologiske rådgivning. BUF 2007) og handler om at PPR er trængt resurse- og arbejdsmæssigt. På BUU-mødet vedr. CASA- indstillingen blev besluttet at en Budgetanalyse skulle lægge vægt på at vurdere personalenormeringen i PPR i København og en yderligere PPR-indsats ( punkt 8 i det til CASA rapporten fremlagte bilag vedr. strategi). Vedr. støttepædagogindsats Samme CASA-rapport fremhæver flere steder at der er behov for flere små grupper og støttepædagoger på småbørnsområdet. Forvaltningen fremhæver i Bilag 1 til CASA- rapporten (punkt 9) at der for at understøtte inklusionsindsatsen er brug for at øge støttepædagogresursen BUU s beslutning om fremtidig organisering af PPR på BUU- mødet Det blev her besluttet at forankre PPR decentralt i forvaltningens distrikter. I indstillingens afsnit vedr. økonomi fremhæves: For at sikre kvalitet i opgaveudførelsen, udviklingen af arbejdet, og nedbringelse af ventetiden på området for udsatte børn og unge anbefaler forvaltningen at der prioriteres resurser til en udvidelse af det pædagogiske og psykologiske personale i PPR, uanset hvordan PPR organiseres, jf. indstilling vedrørende opfølgning på CASA-rapporten om udsatte børn og unge. Budgetanalyse på området udsatte børn og unge (BUF 2007). I budgetanalysen nævnes at i Nøgletalsrapporten for de 6 største kommuner (2007) sammenlignes en række nettoudgifter til skoleområdet pr 6-16 årige (Budgetanalysen s. s.30, tabel 18). Her fremgår at København placerer sig som den kommune der har de næst mindste udgifter på kontoområdet specialpædagogisk bistand til børn og voksne (skolepsykolog, PPR m.m.). I samme budgetanalyse sammenlignes normeringen af psykologer pr indbyggere. Det omtales og anskueliggøres (tabel 19) at der går indbyggere pr. psykolog i København, men der kun går henholdsvis 2.700, hvor der kun går henholdsvis 2.200, 2875 og i Frederikssund, Hillerød og Rudersdal. Budgetanalysens sammenligning anvendes også i nedenstående analyse og sammenligning på området. Aktuel analyse af PPR s normering og normering på støttepædagogområdet Her skal nu opstilles nogle sammenligninger med nøgletal på området m.h.t. gennemsnit på 2

3 landsplan og i forhold til udvalgte kommuner. Her skal understreges, at det ikke er enkelt at sammenligne normeringstal og slet ikke København med andre kommuner. Behovene på børneog ungeområdet er komplekse, præget af forskellighed og mange behov er særegne for en storby i forhold til mindre kommuner. Det gør imidlertid ikke behovene for en tidssvarende, effektiv og fleksibel PPR i København mindre tværtimod. Det må også understreges, at sammenligninger kommuner imellem må tages med forbehold og som markeringer af resurseforskelle. Opgaver og organisatoriske rammer kan være forskellige. Der er dog ingen tvivl om tendensen i de foretagne sammenligninger. Der sammenlignes på 3 personaleområder på PPR-området: Psykolog, talepædagog og fysioergoterapeutområdet - vel vidende at der er flere andre resurseområder og personalekategorier der også er væsentlige at analysere: F.eks. specialundervisning og specialpædagogisk bistand 2, AKTvejledere, støttepædagoger m.m. PPR s psykolognormering: Der er psykologer ansat i de 8 PPR-enheder og i Specialfunktionen i Støtte, Rådgivning og Sundhed (SRS). Psykologer arbejder med et bredt felt af opgaver, såvel de mere specifikke rettet mod enkelte sagsforløb som konsultative og forebyggende opgaver. PPR s psykolognormering i København ligger en del under et landsgennemsnit og under andre store kommuners normering. Eksempelvis har Rudersdal kommune på indbyggere 20 psykologer, Ny Frederikssund kommune på indbyggere 20 psykologer og Hillerød kommune på psykologer. For Københavns vedkommende er tallene indbyggere og 81,23 psykologer på PPR-området. Det betyder at der på området går indbyggere pr. psykolog i København, hvor der kun går henholdsvis 2.200, 2875 og i Frederikssund, Hillerød og Rudersdal. ( Kilde: Budgetanalyse på området udsatte børn og unge, BUF 2007). 3 I en hel aktuel analyse af de Pædagogisk Psykologiske Rådgivninger 4 er den gennemsnitlige normering på landsplan mht. psykologer: 2,22 pr indbyggere. I København er normeringen på 1,61 pr indbyggere 5 Hvis København skulle op på et psykologniveau svarende til landsgennemsnittet skulle vi ligge på omkring 111 stillinger altså ca. 30 stillinger mere en den aktuelle normering. Hvis normeringen skulle svare til en større kommune med en sammensat befolkning, f.eks. Hillerød kommune (se ovenfor), ville tallet være 143 psykologstillinger. Københavns kommune er på skole, daginstitutions og PPR-området inddelt i 8 distrikter der er ret forskellige hvad angår befolkningsantal og sammensætning af familier og børn. Hvis vi tager et mellemstort distrikt på godt indbyggere ( Vesterbro/Kgs. Enghave) svarende til en stor omegnskommune er der 6,75 psykolog (inklusiv ledelse). Hvis normeringen her skulle svare til 2 Her kan henvises til Budgetanalysen s.30, tabel 18 for en sammenligning med andre kommuner. 3 Lægges der til Københavns normering stillingerne på Skole Psykiatrisk Center og Børneklinikken er psykolognormeringen 93,23 stilling, men Børneklinikken betjener udover Københavnske børn også den østlige del af landet, og SPC har opgaver som i andre kommuner løse af Børnepsykiatrien. 4 En analyse af de pædagogisk-psykologiske rådgivningsenheder ( PPR) pr på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse foretaget af Pædagogiske psykologers forening i samarbejde med landssamrådet af PPRchefer. 5 1,85 hvis stillingerne på SPC og Børneklinikken medregnes). 3

4 landsgennemsnittet vil tallet være 11.1 psykolog, altså godt 5 stillinger mere. Til sammenligning har Hillerød kommune 16 psykologer til indbyggere (se ovenfor). Forskellene kan illustreres på følgende måde: 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Gennemsnitlig psykolognormering (pr ) København Hillerød Tale-hørepædagogområdet: Der er ansat talehørepædagoger i de 8 PPR-distrikter og i Specialfunktionen i SRS. Talehørepædagoger rådgiver og underviser i forhold til børns sproglige udvikling såvel i skoler og daginstitutioner som i specialinstitutioner og -skoler. Vedr. talehørepædagognormeringen i København kan det nævnes, at i en KL-rapport (KL 2006) sammenlignes byerne Århus, Aalborg, Esbjerg, Randers, København, Gladsaxe, Frederiksberg og Fredericia med hensyn til antal talepædagoger i kommunalt regi (fuldtidsstillinger pr børn). Den gennemsnitlige koefficient på dette område er på landsplan 0,86 (0,86 talepædagog pr barn). Det tilsvarende tal for Københavns kommune (2007) er antallet af talepædagoger i distrikterne, modregnet den aktuelle besparelse på tale-området (5 mill. årligt i form af personalereduktion). Dette tal er 0,68 altså 20 % under landsgennemsnittet. Hvis København skulle på det gennemsnitlige niveau på landsbasis ville dette betyde en opnormering på 16 stillinger til alt 68 stillinger. Når handicapområdet (specialfunktionen, SRS) regnes med, vil det betyde en yderligere opnormering med 5 stillinger, altså i alt 73. Samme tendens ses ved en rundspørge til tale-hørekonsulenterne i den kommende Region Hovedstaden i nov. 06, hvor der er spurgt om, hvor mange børn fra 0-18 år, der blev betjent pr. hele tale-hørepædagogstilling (inklusiv talekonsulentstillinger) i den almindelige taleundervisning. I Glostrup gik der 800 børn pr. fulde stilling, i Ølstykke 1125, i Hillerød I København er det tilsvarende tal 1678 børn pr. fuldtidsansat tale-hørelærer. Hvis København skulle normeres som Hillerød kommune (der har 9991 børn 0-18 år, hvor København har børn) skulle vi have 72,0 stillinger hvor vi i dag har 51,5 stilling. Disse forskelle kan også illustreres i følgende tabel: 4

5 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 Gennemsnitlig talehørepædagognormering pr 1000 børn, landsplan: København Hillerød Fys-ergoterapeutområdet: Fys-ergoterapeuter arbejder på specialskoler og specialklasser i København med behandlingsopgaver i forhold handicappede børns motoriske og fysiske udvikling. Desuden er der ansat fys-ergo- terapeuter på Den ambulante Børnefysioterapi. I Københavns Kommune er normeringen i Fysio-ergoterapienheden i gennemsnit pr. uge 0,2 timers ergoterapi og 0,3 times fysioterapi pr. barn for alle specialskolerne og specialklasserækkerne. Til sammenligning er normeringen i det tidligere Københavns Amt således at børnene får 1 times ergoterapi og 1 times fysioterapi pr. uge. I Den Ambulante Børnefysioterapi i København er normeringen 64 timers fysioterapi, som skal dække det samlede behandlingsbehov for alle børn 0 18 år bosiddende i Københavns Kommune med et vurderet fysioterapeutisk behov. Den Ambulante Børnefysioterapi har en meget lang venteliste pt. 8 måneder. PPR vurderede i 2005 det faktiske behov, som stadig er gældende: Man anbefalede i 2005 på baggrund af undersøgelsen at øge mængden af fys-ergoterapeuttimer med 504,7 timer, således at man hævede niveauet fra de nuværende 447,25 timer (inkl. ledelse) til 951,7 timer = 25,7 stillinger i alt (vækst = 13,6 stilling ). Derudover blev det anbefalet at øge med 148 timer til arbejdet i PPR s sproggrupper og timer til folkeskoleområdet. Denne udvidelse ville dels tage højde for udviklingen i elevtallet i Københavns Kommune, dels de fremsatte forældreønsker. Niveauet ville dog fortsat ligge noget lavere end i de to tidligere amter. Støttepædagogforanstaltninger: Der er afsat budget til støtteforanstaltninger i de 8 distrikter. Støtten kan udmøntes på forskellige måder som f.eks. rådgivning og vejledning, støttetimer fra støttepædagogkorpset og observationsforløb. Formålet med støtten er at børn kan forblive i et ordinært tilbud og dermed bevare tilknytningen til almenområdet i det lokale distrikt. Støtteforanstaltninger i dette notat drejer sig ikke om basisgrupper og specialtilbud. Inden udgangen af 2008 skal mindst 45 % af støtteforanstaltningerne anvendes til støttekorps. I 2007 var budgettet til støtteforanstaltninger på kr med på handicapområdet, på det psykosociale område og på fritids- og klubområdet. I sammenligningen med de andre kommuner er tallet for indbyggere i København. 5

6 Sammenligning med Hillerød kommune. Hillerød har et budget på ca , der ikke gælder klubområdet. Der er som nævnt indbyggere. Det vil sige at støttefaktor pr. indbygger kan opgøres således: Hillerød: (Budget støttemidler) / (indbyggere) = 261 København: (Budget støttemidler) / (indbyggere) = 107 Konklusion: Som understreget i indledningen står PPR-området ( de 8 PPR-enheder og Specialfunktionen) og støttepædagogområdet i København over for mange udfordringer og bestræbelser på børneområdet. Notatet har sat fokus på væsentlige forudsætninger, muligheder og betingelser for at leve op til disse forventninger, for 4 faggruppers vedkommende. Konklusionen må her være, at der både i den kommende Reform af Specialområdet og generelt er mange grunde til en nærmere analyse af forholdet mellem PPR- områdets s og støttepædagogfunktionens mangeartede opgaver og PPR s normering og en evt inddragelse af dette område i budgetlægningen for Dette for at sikre at området kan levere det bedst mulige og mest fleksible og effektive bidrag på området børn og unge med særlige behov. Støtte-, Rådgivning og Sundhed,

Kvalitetsrapport 2011 Specialpædagogisk bistand

Kvalitetsrapport 2011 Specialpædagogisk bistand Kvalitetsrapport 2011 Specialpædagogisk bistand Pædagogisk Psykologisk Rådgivningscenter Ishøj Kommune og Vallensbæk Kommune Kapitel 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund og formål... 3 1.2 Rapportens opbygning...

Læs mere

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Råd til rummelighed Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Indhold FORORD...03 INDLEDNING...04 STYRINGSMODELLER...07 Institutionsmodellen...07 Distriktsmodellen...17 Pengene følger

Læs mere

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE Visioner og indsatser for specialundervisning og specialpædagogisk bistand i det almene undervisningsmiljø 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Driftsunderskud

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Økonomiske nøgletal 2009-2014. Juni 2014 cshan/komhr

Økonomiske nøgletal 2009-2014. Juni 2014 cshan/komhr Økonomiske nøgletal 2009-2014 Juni 2014 cshan/komhr Indhold Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Resultatet af det skattefinansierede område... 7 Overskud på driften... 7 Muligheder for at ændre driftsresultatet...

Læs mere

Rummelighed og anerkendelse i dagtilbud, fritidstilbud og skoler -på vej mod en inkluderende praksis

Rummelighed og anerkendelse i dagtilbud, fritidstilbud og skoler -på vej mod en inkluderende praksis Rummelighed og anerkendelse i dagtilbud, fritidstilbud og skoler -på vej mod en inkluderende praksis idtvejsevaluering II af udviklingsprogrammet Et godt børneliv - et fælles ansvar Ballerup Kommune aj

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Benchmarkinganalyse 2013

Benchmarkinganalyse 2013 Benchmarkinganalyse 2013 - på udvalgte serviceområder Benchmarkinganalyse august 2013 Side 1 af 52 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 2. KONKLUSION OG ANBEFALINGER... 4 3. AFGRÆNSNING, METODE OG FORBEHOLD...

Læs mere

Fredensborg Kommune. Validering af nøgletal. Juni 2011 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 WWW.BDO.DK

Fredensborg Kommune. Validering af nøgletal. Juni 2011 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 WWW.BDO.DK Fredensborg INDLEVELSE SKABER Kommune UDVIKLING Validering af nøgletal Fredensborg Kommune Validering af nøgletal Juni 2011 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Børne- og Familieudvalget Nr. Børne- og Familieudvalget (1.000 kr.) 2015 2016-> Politikområde 1: Dagtilbud 1.3 Ændre finansieringen af PAU eleverne 200 200 Fælles med pol.2 - N 1.4 Ændre normering fra

Læs mere

Analyse og udviklingsplan på specialundervisningsområdet.

Analyse og udviklingsplan på specialundervisningsområdet. Analyse og udviklingsplan på specialundervisningsområdet. Udarbejdet af Center for Dagtilbud og Skoler Center for Børn, Unge og Familier Juni 2011 Acadre 11/3239-1 - Indholdsfortegnelse STYREGRUPPENS ANBEFALINGER...

Læs mere

Stadig undervejs. Temaer fra det særlige sociale område

Stadig undervejs. Temaer fra det særlige sociale område Stadig undervejs Temaer fra det særlige sociale område En rapport fra NoKS - Netværk om konsekvenserne af Strukturreformen på social- og uddannelsesområdet Maj 2009 NoKS består af følgende organisationer

Læs mere

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014

Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014 Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014 KL juli 2013 Indhold 1. Reformens nye rammer og budget 2014... 2 2. Udgangspunkt for en ny skoledag... 8 3. Realiseringen af en

Læs mere

Inklusion2016. November 2013. Endelig version. Acadre 13/23744. Side 1

Inklusion2016. November 2013. Endelig version. Acadre 13/23744. Side 1 Inklusion2016 November 2013. Endelig version Acadre 13/23744 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Fælles værdier giver fælles retning, og styrer måden vi tænker og handler på 5 3. Fælles overordnede

Læs mere

Stofmisbrugsområdet i kommunerne - muligheder og barrierer efter kommunalreformen

Stofmisbrugsområdet i kommunerne - muligheder og barrierer efter kommunalreformen Stofmisbrugsområdet i kommunerne - muligheder og barrierer efter kommunalreformen Juni 2008 Flemming Jakobsen, Jonas Markus Lindstad Marianne Malmgren og Finn Kenneth Hansen CASA Stofmisbrugsområdet i

Læs mere

Analyse af forklaringer på etablering af fuldtidsstillinger versus deltidsstillinger

Analyse af forklaringer på etablering af fuldtidsstillinger versus deltidsstillinger 23. august 2012 Rapport Fuldtid eller deltid blandt pædagoger på dag- og døgnområdet Analyse af forklaringer på etablering af fuldtidsstillinger versus deltidsstillinger Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

BILAGSPAKKE TIL PUNKT 5 (Udviklingsstrategi 2014)

BILAGSPAKKE TIL PUNKT 5 (Udviklingsstrategi 2014) BILAGSPAKKE TIL PUNKT 5 (Udviklingsstrategi 2014) Til punkt 5 (godkendelse af udviklingsstrategi 2014) på møde den 18. marts i Den Administrative Styregruppe vedlægges følgende bilag: Udkast til udviklingsstrategi

Læs mere

En spørgeskemaundersøgelse blandt Ledersektionens medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010 Udarbejdet af Rådgivende Sociologer ApS for Dansk Psykolog

En spørgeskemaundersøgelse blandt Ledersektionens medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010 Udarbejdet af Rådgivende Sociologer ApS for Dansk Psykolog En spørgeskemaundersøgelse blandt Ledersektionens medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010 Udarbejdet af Rådgivende Sociologer ApS for Dansk Psykolog Forening 2010 2010 1 Del 1 Sammenfatning En spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Dagplejen på vej men hvorhen? Et notat om omorganisering, kvalitetsog effektiviseringsmuligheder i dagplejen

Dagplejen på vej men hvorhen? Et notat om omorganisering, kvalitetsog effektiviseringsmuligheder i dagplejen Dagplejen på vej men hvorhen? Et notat om omorganisering, kvalitetsog effektiviseringsmuligheder i dagplejen 1 Udgivet af Børne- og Kulturchefforeningen Ballerup Rådhus Hold-An Vej 7 2750 Ballerup Tlf.:

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland

Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland Rammeaftale 2013 Møde i KKR Sftelland dert Q0/3-201 2-- Dagsordenens punkt 2.1.a. Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland Indholdsfortegnelse

Læs mere

omstilling til øget inklusion pr. marts 2014 Dokumentationsprojektet: Siddhartha Baviskar Camilla Brørup Dyssegaard Mikkel Lynggaard

omstilling til øget inklusion pr. marts 2014 Dokumentationsprojektet: Siddhartha Baviskar Camilla Brørup Dyssegaard Mikkel Lynggaard Siddhartha Baviskar Camilla Brørup Dyssegaard Niels Egelund Mette Lausten Mikkel Lynggaard Dokumentationsprojektet: Kommunernes omstilling til øget inklusion pr. marts 2014 au AARHUS UNIVERSITET Selvfølgelige

Læs mere

Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede

Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn 2008 Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

Specialundervisning i folkeskolen veje til en bedre organisering og styring. Juni 2010

Specialundervisning i folkeskolen veje til en bedre organisering og styring. Juni 2010 Specialundervisning i folkeskolen veje til en bedre organisering og styring Juni 2010 Specialundervisning i folkeskolen veje til en bedre organisering og styring Juni 2010 Specialundervisning i folkeskolen

Læs mere

Udviklingsrådets redegørelse for 2009. Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet

Udviklingsrådets redegørelse for 2009. Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet Udviklingsrådets redegørelse for 2009 Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet Indhold Læsevejledning...5 Kapitel 1: Indledning... 6 1.1 De regionale udviklingsråd...6 1.2 Sammensætning

Læs mere

Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering

Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering i Norddjurs Kommune. Revideret 09.11.12 Udarbejdet af nedsat projektgruppe. Revideret af styregruppen for Mål og handleplan for sprogvurdering og

Læs mere

Ny indsigt - ny indsats

Ny indsigt - ny indsats Ny indsigt - ny indsats Udviklingsprojekt til intensivering af optræningsindsatsen for børn med medfødt hjerneskade 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse FORORD........................... 3 OPSUMMERING

Læs mere

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING Kortlægning af Nationalt netværk af skoletjenester Nationalt netværk af skoletjenester har i perioden maj til september 2014 undersøgt

Læs mere