IDA og innovationsstrategien

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IDA og innovationsstrategien"

Transkript

1 Notat 19. september 2012 IDA og innovationsstrategien Generelle betragtninger En samlet innovationsstrategi er en nødvendighed for vækst og beskæftigelse i Danmark. I dag er der generelt mange velfungerende innovationsordninger, der tilgodeser en række af de danske virksomheder og iværksættere. Det nuværende innovationssystem har dog den udfordring, at tilbuddene ikke når ud til bredden af de danske virksomheder og arbejdspladser rundt om i landet. Der er én central faktor, der er helt afgørende, hvis vi skal lykkes med at hele Danmark skal være et innovativt samfund. Vi skal have et system, der understøtter de kompetencer, man har brug for i et innovativt samfund. Vi skal have en anden tænkning masseret ind i vores virksomheder og i vores innovationssystem. Det sker via vores uddannelser. Derfor mener IDA, at det er helt centralt at innovationsstrategien også ser på uddannelse og kompetencer, og tænker disse med ind, hvor det giver mening og skaber merværdi. Partnerskaber og klynger IDA bakker op om formeringen af stærke innovationspartnerskaber, som kan danne rammer for målrettede 360 -satsninger. Det er vigtigt at partnerskaberne samler de bedste videninstitutioner, forskere, virksomheder, offentlige og private fonde, offentlige myndigheder og udenlandske partnere om en konkret udfordring/innovationsindsats, og det er vigtigt at partnerskabet får en levetid på mindst 4 5 år. Partnerskaberne skal bruges strategisk til at identificere potentialer og udarbejde handlingsplaner for, hvordan vi gennem en fokuseret og fælles indsats hurtigere og mere effektivt kan omsætte viden til handling og konkrete løsninger gennem 360 -satsninger. Relevante ministerier, regionale parter mv. inddrages i processen for at sikre, at en eventuel offentlig indsats understøtter eksisterende potentialer. Det kan for eksempel være ved at målrette uddannelse, strategisk forskning, innovationsordninger, strategiske offentlige indkøb, regulering og rammevilkår. Udgangspunktet for en eventuel offentlig indsats er udarbejdelsen af en positiv business case. Partnerskaberne skal sikre, at de danske investeringer i forskning, innovation og uddannelse i højere grad omsættes til vækst og beskæftigelse samtidig med, at samspillet mellem offentlige og private midler øges. Ligeledes skal partnerskaberne bidrage til en stærk dansk profil på udvalgte områder og understøtte et bedre dansk hjemtag af europæiske forsknings- og innovationsmidler og øge sandsynligheden for dansk deltagelse i europæiske partnerskaber om innovation og forskning. Udpegning og etablering af innovationspartnerskaber forankres som udgangspunkt inden for det eksisterende forsknings- og innovationssystem. Det skal sikres, at private strategiske aktører som fonde mv. samt internationale ressourcer som udenlandske videninstitutioner, virksomheder og relevante EUprogrammer mv. inddrages. Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge DK-1780 København V ida.dk

2 2 Anbefaling nr. 1: Byg på de gode erfaringer med andre partnerskabsordninger, fx EUPD IDA anbefaler, at der tages afsæt i de gode erfaringer vi allerede har med de såkaldte EUPD-satsninger på energiområdet, og så spreder dem ud på andre teknologiområder. EUDP støtter udvikling og demonstration af nye innovative energiteknologier. Formålet er, at fremme en effektiv anvendelse af energi og bidrage til at gøre Danmark uafhængig af fossil energi i Samtidig skal projekterne udvikle danske erhvervspotentialer til gavn for vækst og beskæftigelse. EUDP fremmer desuden internationalt samarbejde om ny energiteknologi. EUDP har i årets første ansøgningsrunde besluttet at støtte 21 energiteknologiske projekter og 8 internationale samarbejdsprojekter med tilsammen 150 mio. kr. Evalueringen af EUPD og andre partnerskabslignende ordninger viser at følgende principper er centrale for etableringen af vellykkede innovationspartnerskaber: Fokuser på en samfundsudfordring, hvor Danmark i forvejen har nogle styrker såvel forskningsmæssigt som erhvervsmæssigt. Fokus skal være tværfagligt. Tag udgangspunkt i FORSK 2020 kataloget mht. valg af fokusområder i innovationspartnerskaberne. Kataloget er Uddannelsesministeriet bud på hvilke udfordringer den offentlige strategiske forskning skal fokusere på op til Igangsæt konkrete projekter i regi af partnerskabet ambitionen skal ikke være, at alle typer af aktører skal deltage (fx både virksomheder, universiteter, GTS er, offentlig sektor m.m.) det må afhænge af projektets formål og fokus. Sørg for at satsningen har tilpas med penge, og at tidshorisonten er længere end de traditionelle 3 år. Anbefaling nr. 2: Tænk uddannelsesinstitutioner på alle niveauer med ind i innovationspartnerskaberne IDA understøtter innovation og entreprenørskab i uddannelserne som en del af den almene dannelse og som afsæt for, at vi kan blive en entreprenant jobskabernation, hvor de studerende på alle niveauer tilegner sig kompetencer, der giver dem mulighed for at bevæge sig fra idé til konkrete planer og eksekvering. Derfor er det også vigtigt at tænke uddannelsesinstitutionerne med ind i innovationspartnerskaberne. Når der i innovationspartnerskaberne fokuseres på en samfundsudfordring, hvor Danmark i forvejen har forskningsmæssige og erhvervsmæssige styrker (som fremført i anbefaling 1), kan uddannelsesinstitutionerne tænkes med ind som beskrevet i nedenstående. Universiteterne: Nye tal fra Damvad DTU s værdiskabelse for samfundet samarbejde, vækst og produktivitet, Damvad, maj 2012 viser at de virksomheder, der samarbejder med DTU har højere produktivitet, højere FoUintensitet og flere videnmedarbejdere end andre virksomheder. Samarbejdet skaber en positiv produkti-

3 3 vitetsstigning for virksomheden på 10 % om året over en 6-årig periode. Samarbejder med KU har næsten samme effekt 1. Bredes dette ud er der en stor samfundsmæssig gevinst. Forskeruddannelserne: Det er vigtigt, at der knyttes unge forskere på innovationspartnerskaberne. De unge forskere, der tilknyttes bør være en blanding af almindelige ph.d.-er og erhvevsph.d.er. Særligt erhvevsph.d.-er er vigtige i denne sammenhæng, da de udgør et særligt brohoved ud i virksomhederne, hvor de udover at skabe ny viden og øget produktivitet også medvirker til den helt nødvendige videndeling mellem forskning og erhvervsliv. Kandidatuddannelserne: Universiteter, der har særlige styrker inden for de udvalgte samfundsudfordringer bør sikre deres kandidatstuderende mulighed for at indgå i praktik i de konkrete forløb, der sættes i gang, samt at relevante uddannelser (evt. pilotforløb) knyttes op på innovationspartnerskaberne. Forskning i innovation: Konkrete forskningsprojekter kan knyttes op på partnerskaberne, så der skabes ny viden om, hvad der skaber innovation. Forskningsprojekter kunne have afsæt i både et forretningsmæssigt perspektiv på hvad der driver innovation og et pædagogisk perspektiv, der stiller skarpt på uddannelsessystemets understøttelse af innovative kompetencer. Forskningsprojekter knyttet til partnerskaberne vil samtidig understøtte satsningerne i FORSK 2020 og regeringens kommende talentstrategi. Øvrige uddannelser: Ved at tænke alle dele af uddannelsessystemet ind som mulige partnere til innovationspartnerskaberne sikrer vi, at der bliver mulighed for deltagelse fra både videnintensive højteknologiske virksomheder og mindre produktionsvirksomheder. Samtidig får vi tydeliggjort hele den uddannelsesmæssige værdikæde og det samarbejde mellem niveauer og fagligheder, der skal til for at lykkes. Helt konkret kunne man lade erhvervsskoler, erhvervsakademier og professionshøjskoler indgå i partnerskaberne og koble praktikken, som er et obligatorisk element på alle erhvervsuddannelser, erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, op på nogle af de konkrete projekter, der udspringer af partnerskaber. Anbefaling nr. 3: Skab vækstkompetencer ved at oprette videreuddannelsesstipendier til håndværkere Vi har brug for teknologiske videnarbejdere for at kunne fastholde højproduktive videnarbejdspladser i DK. Vi ved, at højtuddannede bidrager til øget vækst og innovation. Regeringen har en målsætning om, at 60 % af en ungdomsårgang skal have en videregående uddannelse 25 % skal have en lang videregående uddannelse. En analyse fra DEA (offentliggjort 12. april 2012) viser at det betyder ca flere højtuddannede om året i perioden , der skal skabes jobs til på det private arbejdsmarked. Det er derfor en udfordring, at mange små og mellemstore virksomheder ikke har tradition for at ansætte højtuddannet arbejdskraft og på den måde bidrager til øget vækst. 1 Damvad juli 2012, Measuring the Economic Effects of Companies Collaborating with the University of Copenhagen

4 4 Det er også en udfordring, at der ikke i højere grad er tradition for at dygtige faglærte videreuddanner sig ind i ingeniørfaget. Der mangler højtuddannet arbejdskraft - særligt mangler der arbejdskraft med ingeniørfaglige og naturvidenskabelige kompetencer. IDAs fremskrivning af udbud og efterspørgsel på ingeniører og scient er peger på, at der i år 2020 vil være en udtalt mangel på teknologiske videnarbejdere. Der vil mangle ingeniører og cand.scient.er. Ansættelse af medarbejdere med de rette kompetencer er afgørende. En netop offentliggjort IDA-analyse viser følgende: at virksomheder (smv er) som ansætter deres første højtuddannede har en vækst på 7,9 medarbejder i perioden Virksomheder der ikke ansætter en højtuddannet vokser kun med 1,7 medarbejder. I særligt grad oplever virksomheder, som ansætter den første højtuddannede en relativ stor fremgang i beskæftigelse. Der blev i perioden ansat højtuddannede i virksomheder, som ikke havde højtuddannede ansat i Det er i dag kun 17 pct. af de private virksomheder, som har en eller flere højtuddannede. Blandt de små virksomheder med under 10 ansatte er det kun 10 pct., der har højtuddannet arbejdskraft. Det samlede beskæftigelsesmæssige potentiale er derfor stort, hvis det kan lykkes for flere virksomheder, at ansætte højtuddannet arbejdskraft. Tabel 1: Udvikling i antal virksomheder og ansatte Ansatte Virksomhedstype Antal virksomheder Ansatte i alt Heraf Heraf øvrige Ingeniører højtuddannede Virksomheder der har højtuddannedei hele perioden Virksomheder der ansætter deres første højtuddannede i perioden Virksomheder uden højtuddannede i hele perioden I alt Anm.: Antal er i Kun virksomheder som eksisterer i både 2001 og 2008 indgår. 42 % af IDAs ejerledere vurderer, at det har hæmmet virksomhedens vækst i høj eller nogen grad, at der ikke har været udbudt relevant efteruddannelse af medarbejderne. 46 % har manglet muligheder for at rekruttere danske videnarbejdere. 26 % har i høj eller nogen grad haft problemer med at rekruttere udenlandske videnarbejdere IDA foreslår, at arbejdskraftudbuddet af teknologiske videnarbejdere øges ved at styrke mulighederne for efteruddannelse af håndværkere ved at se på overgange fra erhvervsuddannelserne og ind i de videregående uddannelser som en del af arbejdet med Større sammenhæng i det videregående uddannelsessystem og flere igennem uddannelserne. IDA foreslår konkret, at der oprettes et antal stipendier til håndværkere, der ønsker at videreuddanne sig til ingeniører. Ordningen skal fungere på samme måde som erhvervs-ph.d. ordningen, og der skal afsæt-

5 5 tes midler til ca. 100 personer årligt kan få stipendiet. At ordningen bliver efter erhvervs-ph.d. ordningens forbillede betyder, at personerne skal være i sideløbende beskæftigelse i en virksomhed. Yderligere kan personer på ordningen ikke belaste SU-systemet. Anbefaling nr. 4: Brug den nye læreruddannelse som murbrækker for innovative samarbejder mellem uddannelsesinstitutioner Den nye læreruddannelse rummer med sit fokus på forbedret samarbejde på tværs af uddannelsesinstitutioner og muligheden for særlige profilforløb på professionshøjskolerne for et radikalt nybrud, der hvis det udnyttes, kan hæve kvaliteten af læreruddannelsen og samtidig vise vejen for nye innovative og frugtbare samarbejder mellem uddannelsesinstitutioner på forskellige niveauer. Så langt som vi kan se ind i fremtiden, vil der være stor efterspørgsel efter ingeniører og naturvidenskabelige kandidater. Ingeniørforeningens skøn er, at der mangler op mod ingeniører og scient er i Derfor er IDA optaget af at øge interessen for natur og teknik i folkeskolen og ungdomsuddannelserne, så vi sikrer tilgangen til de længerevarende uddannelser på de tekniske- og naturfaglige områder, som er de områder, der skal levere fremtidens innovatører og iværksættere. I 2010 var det kun 7 % af de lærerstuderende, der valgte et naturvidenskabeligt linjefag. Og hvis vi skal nå målet om, at undervisningen skal dækkes af personer med faglig kompetence/linjefag, kræver det to ting: At nye lærere rekrutteres ind i fagene, samt at der er tilstrækkelig underviserkapacitet på højt kvalificeret niveau på professionshøjskolerne. Dette kan for nuværende kun løses gennem et samarbejde med universiteterne og gerne ingeniøruddannelsesinstitutionerne. Innovative og frugtbare samarbejder mellem læreruddannelsen, de naturvidenskabelige fakulteter på universiteterne og ingeniøruddannelserne, samt forbedret merit mellem de to uddannelsestyper vil løfte uddannelsen til lærer, skabe nytænkning og potentielt ny forskning og praksisviden på området. Anbefaling nr. 5 Kortlæg flaksehalse i uddannelsessystemet inden for de samfundsudfordringer, som regeringen har udpeget som danske styrkepositioner uden de rette kompetencer får vi ingen ny innovation, vækst og beskæftigelse Mangfoldighed i virksomhedernes medarbejdere skaber innovation og i sidste ende vækst og øget beskæftigelse. Det er derfor vigtigt, at virksomhederne har de medarbejderprofiler til rådighed, som de efterspørger og har behov for. Alternativt bliver innovationsprocessen bremset eller værst af alt slet ikke kommer i gang. En omfattende rapport fra Styrelsen for Forskning og Innovation 2) taler sit klare sprog: Virksomheder, der har en mangfoldig medarbejdersammensætning, er cirka dobbelt så innovative som andre virksomheder. Styrelsens konklusion er i overensstemmelse med den eksisterende forskning om effekten af mangfoldighed. I rapporten nævnes specielt mangfoldighed på køn, etnicitet (sprog og kultur) og uddannelse som parametre, hvor virksomheder, der ikke er så mangfoldige på disse, ved en forøgelse heraf kan forbedre deres innovationskraft og dermed muligheden for at præstere i fremtiden. 2 Medarbejderdreven innovation og mangfoldighed - Ny viden og anbefalinger, Styrelsen for Forskning og Innovation, 6.- december2007.

6 6 På nuværende tidspunkt er der en række flaskehalse på det danske arbejdsmarked, som bremser mangfoldigheden og dermed innovationen i særligt de mindre virksomheder. Det gælder medarbejdere og kompetencer på flere faglige niveauer herunder faglærte og højtuddannede. Inden for flere af de områder hvor regeringen har udpeget, at vi skal løse de store globale udfordringer ved at komme med nye innovative løsninger - og i sidste ende danske arbejdspladser og vækst - er hæmmet af manglen på kompetent arbejdskraft. Det gælder fx grøn offshore inden for Det Blå Danmark. Det tyder ikke på at udfordringen bliver mindre fremadrettet en undersøgelse blandt ingeniørstuderende viser, at de i fremtiden langt fra alle drømmer om et job inden for de danske styrkepositioner, som regeringen har fokus på skal komme med innovative løsninger på samfundets helt store udfordringer: Tabel 2: Inden for hvilket arbejdsområde ser du dig selv, når du har afsluttet din uddannelse? Civilingeniør Diplomingeniør Scient. mv. Alle Anden end de nævnte 19 % 14 % 18 % 17 % Forskning på universiteter eller andre offentlige forskningsmiljøer 9 % 1 % 21 % 12 % IT, software, programmering, m.m. 11 % 8 % 11 % 11 % Pharmaci, medicin, lægevidenskab 8 % 3 % 16 % 10 % Byggeri, anlæg og entreprenørvirksomhed 13 % 23 % 1 % 10 % Industriproduktion - herunder maskinteknologi, automation og logistik 10 % 17 % 1 % 7 % Energiproduktion (vind, sol og biomasse) 8 % 8 % 3 % 6 % Levnedsmiddel, fødevarer, humanernæring, jordbrug, m.m. 3 % 3 % 10 % 6 % Undervisning på uddannelsesinstitutioner 0 % 0 % 9 % 4 % Sundhedsteknologi 3 % 3 % 3 % 3 % Transport (biler, tog, fly, o.lign.) 4 % 5 % 0 % 3 % Forsyningsvirksomhed og distribution af energi, varme, m.m. 2 % 7 % 1 % 3 % Energiproduktion(olie og gas) 2 % 1 % 2 % 2 % Infrastruktur (planlægning af veje, skinner, kloak, o.lign.) 2 % 3 % 1 % 1 % Telekommunikation og anden kommunikationsteknologi 2 % 2 % 1 % 1 % Spildevand 2 % 1 % 1 % 1 % Håndtering af luft- og jordforurening 2 % 0 % 1 % 1 % Drikkevand 0 % 0 % 1 % 1 % Affald 0 % 1 % 0 % 0 % I alt 100 % 100 % 100 % 100 % Kilde: Survey blandt IDAs studiemedlemmer Ingeniørforeningen anbefaler derfor en kortlægning af flaskehalse i uddannelsessystemet med henblik på at sikre, at vi fremadrettet skaber mangfoldighed og innovation på de danske arbejdspladser. En mulighed er at uddanne flere, hvor der er tydelig mangel på den arbejdskraft som erhvervslivet efterspørger. En anden mulighed er at blive bedre til at tiltrække og fastholde udenlandske studerende og videnmedarbejdere.

7 7 En ny undersøgelse fra Ingeniørforeningen dokumenter, at flere udlændinge vælger at læse til civilingeniør i Danmark, men at de fleste rejser herfra igen, når studiet er gennemført i stedet for at bruge deres uddannelse her i landet. Gennem de seneste seks år har omkring hver fjerde færdiguddannede civilingeniør været et ungt menneske, der har taget turen til Danmark alene for at studere. Desværre er det danske samfund ikke gearet til at fastholde de færdiguddannede udlændinge, for 70 pct. af dem pakker kufferten og forlader landet, når studiet er slut på trods af at de udtrykker ønske om at bo og arbejde i Danmark. Ingeniørforeningen anbefaler, at der udarbejdes en national strategi, hvor der kommer fokus på aktiviteter som kan fastholde de udenlandske studerende til deres første job i Danmark. Det handler fx om bedre studievejledning, sikre kontakt med en dansk virksomhed allerede fra starten af deres studieforløb m.m.

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Af Chefanalytiker Klaus Jørgensen og cheføkonom Martin Kyed Analyse 7. juni 2015 Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Der ligger en udfordring i at tackle

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi. En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst

Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi. En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst April 2012 2 Højtuddannedes værdi Resume De fleste privatansatte i Danmark arbejder

Læs mere

Prognose for mangel på ingeniører og scient.er. Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient.

Prognose for mangel på ingeniører og scient.er. Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient. Prognose for mangel på ingeniører og scient.er Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient.er frem mod 2020 August 2011 2 Prognose for mangel på ingeniører og scient.er Resume Ingeniørforeningen

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Investeringer for fremtiden. innovationsfonden.dk

Investeringer for fremtiden. innovationsfonden.dk Vær nysgerrig 1 Investeringer for fremtiden innovationsfonden.dk 2 3 Investeringer for fremtiden Innovationsfonden investerer i det, som driver Danmark fremad. I det, som endnu ikke er skabt. I nye og

Læs mere

LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22

LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22 Juni 2015 LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22 En revidering af Danske Professionshøjskolers ph.d. strategi 2012-22. Relevant og opdateret viden er en forudsætning for, at professioner

Læs mere

Sammenfatning. Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området

Sammenfatning. Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området Sammenfatning Vitus Bering Innovation Park Chr. M. Østergaards Vej 4 DK-8700 Horsens Tlf. +45 70 26 37 48 www.energihorsens.dk

Læs mere

DET INNOVATIVE DANMARK. IT-Branchens indspil til Danmarks innovationsstrategi

DET INNOVATIVE DANMARK. IT-Branchens indspil til Danmarks innovationsstrategi DET INNOVATIVE DANMARK IT-Branchens indspil til Danmarks innovationsstrategi IT-Branchens indspil til Danmarks innovationsstrategi Innovation er i stigende grad en central drivkraft for vækst, beskæftigelse

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Indhold Indledning... 2 Uddannelse som vækstmotor... 6

Indhold Indledning... 2 Uddannelse som vækstmotor... 6 Indhold Indledning... 2 Overordnede anbefalinger for vækst og jobskabelse... 3 Uddannelse som vækstmotor... 6 LO s anbefalinger på uddannelsesområdet... 7 Sammenhæng mellem uddannelsesindsats, styrkepositioner

Læs mere

Hanne Vibeke Sørensen Specialkonsulent i VIA UC Cand.scient soc. & socialrådgiver

Hanne Vibeke Sørensen Specialkonsulent i VIA UC Cand.scient soc. & socialrådgiver Hanne Vibeke Sørensen Specialkonsulent i VIA UC Cand.scient soc. & socialrådgiver Formand for kontaktudvalget for diplomuddannelser Formand for fællesudvalget for de pædagogiske diplomuddannelser Akkrediteringsansøgninger,

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

MSK Strategi

MSK Strategi Indhold Mission... 2 Vision... 2 Styrkepositioner... 3 Indsatsområder i strategien... 4 Vision for uddannelse... 5 Vision for forskning og udvikling... 6 Vision for relations- og videnssamarbejde... 7

Læs mere

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark?

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? v/ Stina Vrang Elias, Adm direktør i Tænketanken DEA 18.09.2013 Tænketanken DEA

Læs mere

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for

Læs mere

FOR FÅ VÆLGER UDDANNELSER DER GIVER VÆKST

FOR FÅ VÆLGER UDDANNELSER DER GIVER VÆKST Organisation for erhvervslivet Juni 2010 FOR FÅ VÆLGER UDDANNELSER DER GIVER VÆKST AF KONSULENT SARAH GADE HANSEN, DI, SGA@DI.DK Flere unge med en videregående uddannelse vil bidrage til at øge produktiviteten

Læs mere

REGERINGENS INNOVATIONSSTRATEGI OG VÆKSTTEAMS - NYE MULIGHEDER FOR SUNDHEDS- OG VELFÆRDSINNOVATION

REGERINGENS INNOVATIONSSTRATEGI OG VÆKSTTEAMS - NYE MULIGHEDER FOR SUNDHEDS- OG VELFÆRDSINNOVATION REGERINGENS INNOVATIONSSTRATEGI OG VÆKSTTEAMS - NYE MULIGHEDER FOR SUNDHEDS- OG VELFÆRDSINNOVATION DORTHE KUSK AFDELINGSCHEF, VÆKSTFORUM OG ERHVERVSUDVIKLING 1 SYDDANSK VÆKSTFORUM Sundheds- og velfærdsløsninger

Læs mere

Turisterhvervet har relativt flere ufaglærte

Turisterhvervet har relativt flere ufaglærte Turisterhvervet har relativt flere ufaglærte Pct. 60 50 40 30 20 Turisterhvervet Samlet beskæftigelse Note: Beskæftigelsen i turismen fordelt på discokoder og uddannelse 10 0 Ufaglært Faglært Korte videregående

Læs mere

Redegørelse om større sammenhæng i det videregående uddannelsessystem

Redegørelse om større sammenhæng i det videregående uddannelsessystem Redegørelse om større sammenhæng i det videregående Oplæg ved Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte Større sammenhæng i det videregående Regeringen fremlagde i april 2012 en redegørelse

Læs mere

Notat om etablering af Læringscenter Holbæk som en del af Uddannelses- og Læringscenter Nordvestsjælland

Notat om etablering af Læringscenter Holbæk som en del af Uddannelses- og Læringscenter Nordvestsjælland Notat om etablering af Læringscenter Holbæk som en del af Uddannelses- og Læringscenter Nordvestsjælland Den store vision Udflytningen af statslige arbejdspladser til Holbæk Kommune har skabt et åbent

Læs mere

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN RESUMÉ DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 2009 REGERINGEN Resumé af Danmark styrket ud af krisen Danmark og resten af verden er blevet ramt af den kraftigste og mest synkrone lavkonjunktur i mange

Læs mere

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder.

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder. UDKAST Handlingsplan 2012-2013 - Videregående uddannelser Indledning Kompetenceparat 2020 er en langsigtet satsning med det formål at hæve kompetenceniveauet markant i regionen frem mod 2020, gennem en

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

Nye erhvervspolitiske satsninger i Region Syddanmark

Nye erhvervspolitiske satsninger i Region Syddanmark Nye erhvervspolitiske satsninger i Syddanmark Udviklingsdirektør Mikkel Hemmingsen Syddanmark Odense, den 22. september 2008 Den regionalpolitiske vækstredegørelse Vækstredegørelsen sætter udfordringen

Læs mere

Uddannelse er vejen til vækst

Uddannelse er vejen til vækst Uddannelsespolitisk oplæg fra Dansk Metal - juni 2010 Uddannelse er vejen til vækst Industrien er en afgørende forudsætning for vækst i Danmark. Forestillingen om, at dansk produktionsindustri er døende

Læs mere

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik 2013-2018 Ballerup Kommune Indhold Forord 3 Ballerup Kommunes erhvervspolitiske vision 4 Fra vision til handling 5 Fokusområde 1 Viden og innovation

Læs mere

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet En samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer IT Branchen, Prosa og IDA anbefaler, at der etableres en samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer og nedsættes et Nationalt IT Kompetence Board,

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats 2018 LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Arbejdsmarkedet i Danmark har i en årrække været i fremgang. Fra efteråret 2013 er beskæftigelsen steget med ca.

Læs mere

Udnyt Erhvervsakademiernes potentiale i udviklingen af de teknisk-merkantile videregående uddannelser

Udnyt Erhvervsakademiernes potentiale i udviklingen af de teknisk-merkantile videregående uddannelser Uddannelsesudvalget, Uddannelsesudvalget (2. samling) L 25 - Bilag 6,L 47 - Bilag 4 Offentligt Udnyt Erhvervsakademiernes potentiale i udviklingen af de teknisk-merkantile videregående uddannelser Et oplæg

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

FTF-LO udspil om kvalitet, relevans og sammenhæng i de videregående uddannelser

FTF-LO udspil om kvalitet, relevans og sammenhæng i de videregående uddannelser Februar 2014 FTF-LO udspil om kvalitet, relevans og sammenhæng i de videregående uddannelser Indledning. Regeringen nedsatte i oktober 2013 Udvalget for kvalitet og relevans i de videregående uddannelser.

Læs mere

Danmarks Vækstråds Rapport om kvalificeret arbejdskraft

Danmarks Vækstråds Rapport om kvalificeret arbejdskraft Danmarks Vækstråds Rapport om kvalificeret arbejdskraft Oplæg på Kompetencerådets møde den 25.1.2017 v./ Merete Giehm-Reese, Regional Udvikling, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Hovedpointer

Læs mere

Projektoversigt over uddannelse og kompetenceprojekter igangsat

Projektoversigt over uddannelse og kompetenceprojekter igangsat Projektoversigt over uddannelse og kompetenceprojekter igangsat 2013-2018 Kompetenceparat 2020 Projektnavn periode Leadpartner Kort formål Kort projektbeskrivelse Målgruppe Link til beslutning Innovation

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet,

Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om: Fordeling af

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan 2015-2016 Frederikshavn Kommune Grenen 2 Udarbejdet maj 2015. Business Region North Denmark Introduktion...4 Erhvervsudvikling og jobskabelse.6 Turisme 8 Kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

Strategiske muligheder og anbefalinger

Strategiske muligheder og anbefalinger Strategiske muligheder og anbefalinger Bilag 3, til Region Nordjyllands Regionale Vækst og Udviklingsstrategi (REVUS) - 2015 til 2018. Indledning I dette bilag gives anvisninger til erhvervspolitiske handlinger

Læs mere

KVALITET OG RELEVANS I PROFESSIONSBACHELOR- UDDANNELSERNE

KVALITET OG RELEVANS I PROFESSIONSBACHELOR- UDDANNELSERNE KVALITET OG RELEVANS I PROFESSIONSBACHELOR- UDDANNELSERNE Indspil til Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser fra Danske Professionshøjskoler, KL, Danske Regioner, FTF og LO September

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser Udfordring Den regionale vækst og udviklingsstrategi adresserer

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Den 25. juni 2014 Sag.nr. Dok.nr. ks/ka De statslige bevillinger Den samlede bevilling på finansloven for 2014 til

Læs mere

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Jobs og vækst i DK? IKT og digitalisering - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Regeringens IKT vækstteam - hvad var opgaven og blev målsætningen? To hovedspor i opgaven på at skabe jobs og vækst ved:

Læs mere

Debatoplæg fra uddannelsesminister Morten Østergaard: Plads til talenterne

Debatoplæg fra uddannelsesminister Morten Østergaard: Plads til talenterne Debatoplæg fra uddannelsesminister Morten Østergaard: Plads til talenterne De videregående uddannelsesinstitutioner skal have strategisk fokus på at udvikle talenter på alle niveauer og i en langt bredere

Læs mere

Uddannelsespolitik for Ingeniørforeningen, IDA

Uddannelsespolitik for Ingeniørforeningen, IDA Uddannelsespolitik for Ingeniørforeningen, IDA INDLEDNING Danske virksomheders evne til at skabe vækst er blandt andet forbundet med virksomhedernes evne til at skabe og producere innovative løsninger

Læs mere

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Netværk som løftestang til erhvervsudvikling MEA d. 23. maj 2013 Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Vækstudfordringer for Danmark - Demografisk pres Arbejdsstyrken reduceres de kommende

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Dansk innovationspolitik - Nye og eksisterende innovationstiltag

Dansk innovationspolitik - Nye og eksisterende innovationstiltag Dansk innovationspolitik - Nye og eksisterende innovationstiltag Søren Jensen Innovationspolitisk kontor E-mail:sje@fi.dk Disposition Hvordan går det med innovationen i Danmark? Hvordan ser den danske

Læs mere

Innovation i Danmark. - Udfordringer, muligheder og indsats. Hans Müller Pedersen Vicedirektør, Forsknings- og Innovationsstyrelsen

Innovation i Danmark. - Udfordringer, muligheder og indsats. Hans Müller Pedersen Vicedirektør, Forsknings- og Innovationsstyrelsen Innovation i Danmark - Udfordringer, muligheder og indsats Hans Müller Pedersen Vicedirektør, Forsknings- og Innovationsstyrelsen Danmarks udfordringer Lav produktivitetsudvikling: Årlig produktivitetsvækst

Læs mere

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen D Indsigt Nummer 2 26. januar 2005 Virksomhederne ser positivt på globaliseringen A F K O N S U L E N T S U N E K. J E N S E N, s k j @ d i. d k 4 7 11 Høje forventninger til den politiske vilje I en DI-rundspørge

Læs mere

Flere medarbejdere til et Danmark i vækst

Flere medarbejdere til et Danmark i vækst Flere medarbejdere til et Danmark i vækst - En andengenerationsreform der skal adressere flaskehalsudfordringer på det danske arbejdsmarked Dansk økonomi er sund, og vi er endelig ude af den største økonomiske

Læs mere

Hvordan understøtter vi bedst erhvervsuddannelserne på Campus Frederikssund

Hvordan understøtter vi bedst erhvervsuddannelserne på Campus Frederikssund Hvordan understøtter vi bedst erhvervsuddannelserne på Campus Frederikssund 2 af sporene fra konference om kvalificeret arbejdskraft Claus Steen Madsen, direktør teknik, miljø og erhverv Fra konferencen

Læs mere

Sekretariatet. Fælles ph.d.-kampagne: Flere unge forskere til virksomhederne

Sekretariatet. Fælles ph.d.-kampagne: Flere unge forskere til virksomhederne Sekretariatet Fælles ph.d.-kampagne: Flere unge forskere til virksomhederne Den 17. november 2011 Dok.nr. ks/ka Kampagnen i hovedtræk AC foreslår, at der gennemføres en ph.d.-kampagne for at få flere virksomheder

Læs mere

FREMTIDENS MARITIME INGENIØRUDDANNELSE

FREMTIDENS MARITIME INGENIØRUDDANNELSE FREMTIDENS MARITIME INGENIØRUDDANNELSE Onsdag den 23. november kl. 12:30 til 16:00 Ny VÆKST V i Det Blå Danmark, Christiansborg Udredningsopgave for Den Danske Maritime Fond Ledet af ATV Akademimedlem

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet Danmarks Tekniske Universitet Danmark som test- og demonstrationsland Den 11. marts 2016 Koncerndirektør Niels Axel Nielsen, DTU 1 11. Marts 2016 Mission DTU skal udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og

Læs mere

Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1. Baggrund om uddannelsessystemet

Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1. Baggrund om uddannelsessystemet Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1 Baggrund om uddannelsessystemet Forskning viser, at en bedre uddannet arbejdsstyrke har højere produktivitet, er mere innovativ og er

Læs mere

FORSLAG TIL OPKVALIFICERINGSREFORM FLERE FAGLÆRTE NYE ARBEJDS- PLADSER

FORSLAG TIL OPKVALIFICERINGSREFORM FLERE FAGLÆRTE NYE ARBEJDS- PLADSER FORSLAG TIL OPKVALIFICERINGSREFORM FLERE FAGLÆRTE NYE ARBEJDS- PLADSER Det er Socialdemokratiets vision, at alle skal kunne klare sig selv og være en del af fællesskabet på arbejdsmarkedet. Den globaliserede

Læs mere

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Erhvervsudviklingschef, Jette Rau www.ballerup.dk 3 nye fyrtårne 1. Klyngesamarbejde 2. Investeringsstrategi 3. Vækstiværksættere Målgruppen er i

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012. Optag på uddannelserne 2007-2012

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012. Optag på uddannelserne 2007-2012 Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012 Optag på uddannelserne 2007-2012 September 2012 Fakta om ingeniør- og cand.scient.- uddannelserne Denne analyse dokumenterer de faktuelle forhold

Læs mere

Resultater av DAMVADs analys av samband i Innovationssystemet

Resultater av DAMVADs analys av samband i Innovationssystemet Resultater av DAMVADs analys av samband i Innovationssystemet 22.05.2014 DAMVAD: Grundlagt i 2007, 3 x Gazelle København, Oslo, Tromsø, Stockholm Nordeuropæisk marked Akademiske partnere 50 medarbejdere

Læs mere

Uddannelses- strategi

Uddannelses- strategi Uddannelsesstrategi 2 I hænderne holder du et vigtigt redskab til at bygge Næstveds fremtid Fremtiden skal bygges med teknologi, med værktøj, med fingerfærdighed og med kloge hoveder. Fremtiden skal bygges

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

BAGGRUNDSNOTAT PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater

BAGGRUNDSNOTAT PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater BAGGRUNDSNOTAT PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder

Læs mere

Konsekvenser af besparelser på professionshøjskolernes uddannelser. Pop-up uddannelser muligheder og barrierer

Konsekvenser af besparelser på professionshøjskolernes uddannelser. Pop-up uddannelser muligheder og barrierer Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 (Omtryk - 09-11-2015 - Uddybende oversigt fra EVA) ULØ Alm.del Bilag 27 Offentligt Konsekvenser af besparelser på professionshøjskolernes uddannelser Pop-up uddannelser

Læs mere

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2011. Optag på uddannelserne 2007-2011

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2011. Optag på uddannelserne 2007-2011 Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2011 Optag på uddannelserne 2007-2011 September 2011 Fakta om ingeniør- og cand.scient.- uddannelserne Denne analyse dokumenterer de faktuelle forhold

Læs mere

Vækstaftaler

Vækstaftaler Vækstaftaler 2017-2019 Som et led i udmøntningen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) ønsker Vækstforum at indgå tre vækstaftaler, som skal være med til at løse komplekse vækstudfordringer

Læs mere

Fra arbejdsstyrke til innovationsstyrke - erhvervsakademiernes bidrag til Danmarks innovationsstrategi

Fra arbejdsstyrke til innovationsstyrke - erhvervsakademiernes bidrag til Danmarks innovationsstrategi Fra arbejdsstyrke til innovationsstyrke - erhvervsakademiernes bidrag til Danmarks innovationsstrategi Kernen i Danmarks innovative DNA er, at alle kan bidrage til innovation hele arbejdsstyrken er derfor

Læs mere

ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI

ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI UD KA ST ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI MANGFOLDIGHED BRINGER VÆKST TIL ODENSE Mangfoldighed handler om forskellighed. Mangfoldighed kan bidrage til virksomheder og organisationers udvikling, succes

Læs mere

Syddanmark som Science Region

Syddanmark som Science Region Syddanmark som Science Region Hvorfor og hvordan arbejder en Science Region? Eksempler på samarbejde mellem vækst og uddannelse 1 v/ Afdelingschef Thomas Dyhr Vestergaard Nationalt koordinatormøde den

Læs mere

ERHVERVS POLITIK 2015-2017

ERHVERVS POLITIK 2015-2017 ERHVERVS POLITIK 2015-2017 Høringsudkast Vores udgangspunkt Vores udgangspunkt for vækst er godt. Vi har i dag ca. 40.000 arbejdspladser, og vores indbyggerantal vokser årligt med 400-500 personer. Vores

Læs mere

STRATEGIPLAN

STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2014 2018 DI ITEKs strategiplan 2014 2018 3 Ny retning for DI ITEK Vision og mission DI ITEK er et branchefællesskab, der repræsenterer virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation.

Læs mere

Virksomhedernes veje til vækst status, forventninger og muligheder

Virksomhedernes veje til vækst status, forventninger og muligheder januar 2012 Virksomhedernes veje til vækst status, forventninger og muligheder Resume Hvis man skal danne sig et overblik over, hvilke vækstudfordringer de danske virksomheder står overfor, og hvilke konkrete

Læs mere

http://fi.dk/innovation/innovationdanmark http://fi.dk/publikationer/2008/innovationdanmark-2008-handlingsplan fra-raadet-for-teknologi-og-innovation/ RTI s innovationsindsats Innovationsprojekter Store

Læs mere

Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008

Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008 Akademikernes Centralorganisation Sekretariatet Den 11. maj 2006 Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008 Regeringens globaliseringsstrategi rummer en række nye initiativer på forskningsområdet

Læs mere

Notat til Region Sjælland vedr. initiativer i Nordvestsjælland

Notat til Region Sjælland vedr. initiativer i Nordvestsjælland Tirsdag d. 14. januar 2014 Notat til Region Sjælland vedr. initiativer i Nordvestsjælland I følgende notat præsenterer University College Sjælland (UCSJ) en række initiativer, der alle positivt vil bidrage

Læs mere

Akademikernes indspil og anbefalinger vedr. offentligt-privat

Akademikernes indspil og anbefalinger vedr. offentligt-privat Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Att.: Sekretariatschef Niels C. Beier Sendt pr. e-mail til ncb@produktivitetskommissionen.dk Akademikernes indspil og anbefalinger vedr. offentligt-privat

Læs mere

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks Den 19. juni 2013 HJN Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks 1. Vi uddanner for lidt og forkert Vi har et vedvarende paradoks på IKT-arbejdsmarkedet. Der har aldrig været flere IKT-uddannede,

Læs mere

Strategi og handlingsplan 2015-2016

Strategi og handlingsplan 2015-2016 Strategi og handlingsplan 2015-2016 Frederikshavn Kommune Grenen 2 Udarbejdet maj 2015. Business Region North Denmark Introduktion...4 Erhvervsudvikling og jobskabelse.6 Turisme 8 Kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes erfaringer med internationalisering - i forhold til uddannelsesområdet og virksomhederne i kommunen

Ikast-Brande Kommunes erfaringer med internationalisering - i forhold til uddannelsesområdet og virksomhederne i kommunen Ikast-Brande Kommunes erfaringer med internationalisering - i forhold til uddannelsesområdet og virksomhederne i kommunen v. borgmester Carsten Kissmeyer, Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommunes erhvervspolitik

Læs mere

[TITLE WITH CAPITAL LETTERS] AARHUS UNIVERSITET

[TITLE WITH CAPITAL LETTERS] AARHUS UNIVERSITET [TITLE WITH CAPITAL LETTERS] UDDANNELSE -VEJEN TIL VÆKST Uddannelser og vækst Dagens tema: Hvordan kan uddannelser bidrage til øget vækst? Regeringens svar: Hurtigere og højere Udgangspunktet: Uddannelsesniveau,

Læs mere

Højproduktive virksomheder. sådan skabes væksten

Højproduktive virksomheder. sådan skabes væksten Højproduktive virksomheder sådan skabes væksten Januar 2012 Indhold 1. VEJEN TIL HØJPRODUKTIVE VIRKSOMHEDER KRÆVER PRIORITERING.... 5 1.1. Menneskelige ressourcer....6 1.2. Forskning og innovation...6

Læs mere

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Resultater, konklusioner og perspektiver

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Resultater, konklusioner og perspektiver Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013 Resultater, konklusioner og perspektiver Håndværksrådet har i 2013 fået svar fra mere end 3.000 små og mellemstore virksomheder på spørgsmål om

Læs mere

Til Økonomiudvalget. Sagsnr Notat vedr. indkomne høringssvar på Erhvervs og vækstpolitikken. Dokumentnr.

Til Økonomiudvalget. Sagsnr Notat vedr. indkomne høringssvar på Erhvervs og vækstpolitikken. Dokumentnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Til Økonomiudvalget Notat vedr. indkomne høringssvar på Erhvervs og vækstpolitikken Om høringen Udkastet til Københavns Kommunes erhvervs-

Læs mere

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Projekt Danmarks Maritime Klynge og Transportens Innovationsnetværk inviterede den 25. september 2013

Læs mere

FLERE MEDARBEJDERE TIL ET DANMARK I VÆKST EN 2. GENERATIONSREFORM DER SKAL ADRESSERE FLASKEHALSUDFORDRINGER PÅ DET DANSKE ARBEJDSMARKED

FLERE MEDARBEJDERE TIL ET DANMARK I VÆKST EN 2. GENERATIONSREFORM DER SKAL ADRESSERE FLASKEHALSUDFORDRINGER PÅ DET DANSKE ARBEJDSMARKED FLERE MEDARBEJDERE TIL ET DANMARK I VÆKST EN 2. GENERATIONSREFORM DER SKAL ADRESSERE FLASKEHALSUDFORDRINGER PÅ DET DANSKE ARBEJDSMARKED 1 7 TILTAG DER SKAL ADRESSERE FLASKEHALSUDFORDRINGER PÅ DET DANSKE

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Odense Kommune, Syddansk Universitet, University College Lillebælt og Erhvervsakademiet Lillebælt

Partnerskabsaftale mellem Odense Kommune, Syddansk Universitet, University College Lillebælt og Erhvervsakademiet Lillebælt Partnerskabsaftale mellem Odense Kommune, Syddansk Universitet, University College Lillebælt og Erhvervsakademiet Lillebælt 1. Aftalens parter Denne aftale er den første af sin art i Odense. Aftalens parter

Læs mere

Netværksdag for automationsuddannelser Kl. 09:30 15:00 DTU Ballerup Bliv bedre til at rekruttere nyuddannede medarbejdere

Netværksdag for automationsuddannelser Kl. 09:30 15:00 DTU Ballerup Bliv bedre til at rekruttere nyuddannede medarbejdere Netværksdag for automationsuddannelser 27-10-2016 Kl. 09:30 15:00 DTU Ballerup Bliv bedre til at rekruttere nyuddannede medarbejdere 1 Velkomst: Mangel på teknisk arbejdskraft er en udfordring Ved Global

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

Erhvervsakademi MidtVest eamv@eamv.dk. Udkast til afslag på godkendelse

Erhvervsakademi MidtVest eamv@eamv.dk. Udkast til afslag på godkendelse Erhvervsakademi MidtVest eamv@eamv.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Erhvervsakademi MidtVests ansøgning om godkendelse

Læs mere

Forskning. For innovation og iværksætteri

Forskning. For innovation og iværksætteri Forskning For innovation og iværksætteri Viden er det fremmeste grundlag for civilisation, kultur, samfund og erhvervsliv. Grundlæggende, langsigtede vidensopbygning kræver en fri, uafhængig og kritisk

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Statsrevisorernes beretning nr. 11/2012 om tilskud til forskning, udvikling og demonstration på energiområdet

Statsrevisorernes beretning nr. 11/2012 om tilskud til forskning, udvikling og demonstration på energiområdet Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København Statsrevisorernes beretning nr. 11/2012 om tilskud til forskning, udvikling og demonstration på energiområdet Ministeren 27-09-2013 Statsrevisorerne

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere