Af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater, PsykCentrum i Hillerød,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater, PsykCentrum i Hillerød, www.psykcentrum.dk"

Transkript

1 Diagnose i kontekst Af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater, PsykCentrum i Hillerød, Problemadfærd hos børn og unge er både problematisk og en invitation til at bevare troen på, modet til og håbet om, at det kan blive muligt at skabe relevante kontekster til at introducere og give liv til ressource-fyldte historier I filmatiseringen af Jan Guillous bog Ondskaben bliver hovedpersonen Erik Ponti beskrevet således af rektor på hans gymnasium: Du er virkelig ondskaben! På en måde havde han ret: Erik repræsenterede ondskaben. Men samtidig havde det gjort en stor forskel, hvis han også havde interesseret sig for ondskabens kontekst, nemlig det at han var opvokset med vilkårlig, uforståelig og uhåndterlig vold fra stedfaderens side. Nu blev Erik tvunget til på egen hånd at finde en vej væk fra ondskaben, hvis han ville andet med sit liv. Der var ingen, der interesserede sig for konteksten. Overgangen i 1994 til diagnosesystemet ICD-10 markerede skiftet til en deskriptiv fænomenologisk baseret diagnostik, hvor individet skulle opfylde særlige kriterier for at kunne beskrives som tilhørende en særlig diagnosegruppe (WHO 1994). Diagnosesystemet indeholder klare fordele i relation til det tidligere årsagsbaserede system - fordele, som jeg kort vil redegøre for i det følgende: Barnets og den unges særlige problemer bliver tydeligt fremstillet og dermed bliver det tydeligt, hvilke specifikke behov barnet eller den unge har. Barnet eller den unge har kun diagnosen, så længe som vedkommende opfylder kriterierne for diagnosen. Selv diagnosen skizofreni kan man vokse sig fra. Målet for, om den planlagte indsats virker, bliver tydeligt, hvilket skaber langt bedre muligheder for kvalitetsmåling og -kontrol af rådgivning, behandling og andre former for foranstaltninger. En gang var miljøreaktion en meget anvendt diagnose blandt børne- og ungdomspsykiatere. En diagnose, som blev givet for ikke at stigmatisere barnet, men samtidig så upræcis, at den ikke angav et eksakt billede af, hvad det var for et barn, der var tale om, men udelukkende, at det var miljøet, der skulle gøres noget ved. Indirekte antydede denne diagnostik en årsags-virkningssammenhæng i form af miljøet, der påførte barnet problemer og dermed en kausalitetsforståelse, som i de konkrete tilfælde var alt for lineær og unuanceret. Ønsket med den nye diagnostik var således også at fjerne skyldsspørgsmålet (årsag/virkning) og erstatte det med mere eller mindre ren fænomenologi. Som det fremgår, indeholder ICD-10 tydelige fordele frem for det tidligere diagnosesystem. Personligt er jeg som børne- og ungdomspsykiater tilfreds med at være udstyret med et begrebsapparat, som betyder, at jeg kan genkende børn og unge med diagnoser som DAMP, Aspergers Syndrom, tilknytningsforstyrrelse, personlighedsforstyrrelse etc., når jeg ser dem og hører om dem i min praksis, i konsultative eller supervisionsmæssige sammenhænge. Jeg ved, hvad andre taler om, når de benævner børn og unge, der kan beskrives inden for disse kategorier. Formålet med selve diagnosesystemet er primært at optimere behandlingsindsatsen. Beskrivelsen, kernen i selve diagnosen, er i ICD-10 snævert knyttet til individet, hvilket får som konsekvens, at behandling knyttet til individuel diagnostik i mange sammenhænge reduceres til det individuelle fokus. Barnet eller den unge er den, der behandles. Min nysgerrighed tager sit udgangspunkt i at forsøge at udvide synsvinklen, at forstå sammenhængene, Side 1 af 5

2 som problemadfærden er en del af, og dermed bidrage til at skabe forandringer for den enkelte og for helheden. Den store udfordring Erik Ponti siger det så klart i Ondskaben : Du forstår slet ikke sammenhængene. Det er sammenhængene, konteksten, der sætter ondskaben i perspektiv. Konteksten, som på en måde gør den forståelig og som samtidig giver Erik Ponti retningen i hans liv. Erik beslutter sig til ikke at ville gentage volden, han vil tværtimod kæmpe imod voldens ødelæggende indflydelse på menneskers liv. Det er centralt at forstå problemer i den kontekst, hvor de naturligt hører hjemme. At forsøge at forstå de gode grunde til, at problemer har vokset sig så store, at folk må henvende sig for at få hjælp. Det er samtidig afgørende at etablere kontekster, som i sig selv skaber de bedste muligheder for at løse op på en fastlåst situation (Bateson 1972, Ølgaard 1991). Jeg arbejder i PsykCentrum i Hillerød, et klinikfællesskab af tre psykologer og en børne- og ungdomspsykiater, og her er det typiske mønster, at børn og unge kommer sammen med søskende, forældre, eventuelt bedsteforældre og ofte med pædagoger, lærere, støttepersoner og sagsbehandlere. Af og til kommer de alene eller deltager i en del af samtalen alene, fx i forbindelse med afdækkende opgaver. Ved at invitere andre til at deltage i og bidrage til processen får vi som fagfolk bedre muligheder for at forstå og dermed forholde os til de mange sammenhænge, som børnenes og de unges problemer kan ses i samt ikke mindst bedre muligheder for at få flere til at deltage i forandringsprocessen og dermed gøre andre betydningsfulde, i nogle tilfælde afgørende for processens udfald. Professor, cand.psych. K.V. Mortensen skrev tidligere i år i en artikel i Psykolog Nyt, at hvis man alene undersøger barnet, vil man stå tilbage med en meget lille del af de oplysninger, man har brug for at kende, hvis man skal forstå barnets vanskeligheder til bunds. Og senere i samme artikel, at det er overordentlig uhensigtsmæssigt at behandle et barn isoleret. (Mortensen 2004). Det at forstå og forholde sig til det individuelle i kontekst er fra mit perspektiv den store udfordring. Beskrivelser får som beskrevet deres værdi ud fra de muligheder, som beskrivelserne åbner for. Dette indebærer også at skulle forholde sig nysgerrigt til egne for-forståelser og dermed uærbødigt og udogmatisk at forholde sig til egne forestillinger om sammenhænge, som umiddelbart falder i øjnene (Hertz og Nielsen 1999, Hertz 2004). Dette illustreres i følgende eksempel. En dreng på 12 år Eksemplet drejer sig om en 12 år gammel dreng, opvokset i en familie belastet af voldsom skilsmisse og en far i fængsel, anbragt på behandlingsskole igennem tre år. Drengen reagerede voldsomt på skolen, man overvejede derfra børnepsykiatrisk indlæggelse, drengen selv ville i normalklasse og angav vrede over placeringen på behandlingsskole som årsag til problemadfærden. Forældrene bakkede drengen op, skolen var særdeles skeptisk, men ville ikke stille sig i vejen for eksperimentet. Drengen kom i en normalklasse på prøve og klarede det over forventning, men efter nogle uger gik det galt. Derfor indkaldte skolen til krisemøde for at beslutte, hvad der fortsat skulle ske. Skoleinspektøren lagde her ud med at udtrykke, at drengen ikke kunne være i normalsystemet, det ville være uforsvarligt. Fokus blev på, hvad der var sket. Forældrene, som i en periode havde været fælles om opbakningen til drengen, var igen langt fra hinanden. Var det forklaringen? Mor var som tidligere vred på skolesystemet og syntes, at drengen var blevet svigtet. Situationen så fastlåst ud. Side 2 af 5

3 En ny oplysning dukkede op: Drengen, som først havde været på prøve, havde, dagen før det gik galt, fået at vide, at han ikke længere var på prøve. Han havde indtil det tidspunkt gjort sig umage, havde følt sig chikaneret af en gruppe af drenge, som havde noget på ham og han følte sig fri til at reagere, da han ikke længere var på prøve. Denne oplysning, denne nye kontekst, som gjorde forløbet forståeligt, åbnede for en anderledes dialog blandt alle tilstedeværende om, hvordan lærdommen fra dette forløb kunne bruges til at tilrettelægge et endnu mere kvalificeret forsøg på en skoleplacering tæt på det normale system Jeg kunne være blevet optaget af drengens adfærdsforstyrrelse. Jeg kunne have valgt at fokusere på forældrene og deres indbyrdes forholds betydning for drengen. Jeg var på det omtalte møde optaget af disse temaer, men jeg var samtidig og mest ihærdigt optaget af at lede efter håbet, lede efter de sammenhænge, som kunne bringe os alle videre. Håbet blev figur, de andre temaer grund. Børne- og ungdomspsykiater Eia Asen, Marlborough Clinic, London formulerer det så enkelt: Håbet og modet er de to afgørende faktorer i behandlingsarbejde. (Asen 2001) Jeg indleder oftest møder om alvorlige problemstillinger med at benævne håbet, håbet om, at vi kan hjælpe hinanden med at finde en vej ud af en fastlåst situation. Virkeligheden skabes gennem de strukturer, som vi vælger at fokusere på. Individuel undersøgelse afdækker individuelle forhold og igennem årene er der udviklet meget velkvalificerede redskaber til at undersøge disse, men konteksten for forståelsen af problemet er afgrænset. Fokus er på barnet/den unge. Når andre deltagere bringes ind, sker der noget andet og når der fokuseres på håbet til forskel fra et umiddelbart fokus på problemernes omfang, så sker der noget andet. Virkeligheden skabes gennem sproget, i kraft af vore for-forståelser og ud fra de relationer, vi opfatter som de centrale (Lundby 1998, Gergen 1997, Cecchin, Lane og Ray 1992). Problemer som invitationer Jeg vælger at se børns problemadfærd også som invitationer. Når jeg møder et barn sammen med deres betydningsfulde andre, er jeg interesseret i at forsøge at forstå og at forholde mig til de gode grunde til, at problemet er opstået. Samtidig er jeg optaget af, hvad barnet forsøger at invitere til. Lang og McAdam refererer til Harré og dennes social construction of emotions (Harré 1992) og benytter udtrykket: Feelings have morality (Lang og McAdam 2002). Til belysning heraf har jeg valgt i det følgende meget kortfattet at fokusere på børn og unge med henholdsvis alvorlig tilknytningsforstyrrelse (det, der i gamle dage blev beskrevet som tidlig frustration) og med Aspergers Syndrom/Autisme Spektrum Forstyrrelse. Tilknytningsforstyrrelse Børn og unge med alvorlig tilknytningsforstyrrelse inviterer betydningsfulde voksne omkring dem til sammen med dem at lægge de tidligere så frustrerende oplevelser bag sig og dermed etablere en anderledes sikkerhed for, at det kan være muligt at få en OK fremtid. Deres meget udfordrende relation til andre kan forstås i dette lys, de udfordrer andre for at afklare, om de er i stand til at blive dér i processen sammen med dem (Der er ingen grund til at knytte sig, hvis relationen alligevel ikke holder, det kan lige så godt blive afklaret så hurtigt som muligt). Denne indfaldsvinkel ligger i forlængelse af Daniel Sterns udviklingspsykologi, der beskriver, hvordan børn er aktive deltagere i at konstruere deres verden i en konstant dialogisk og interaktiv proces med andre, en proces, der fortsætter hele livet (Stern 1991, Stern 1997). Stern beskriver, hvordan barnet får Side 3 af 5

4 særlige temaer med sig i kraft af sine erfaringer og samspil med betydningsfulde andre. Teorien bygger dermed på et optimistisk og konstruktionistisk menneskesyn med fokus på, at det aldrig er for sent. Aspergers Syndrom/Autisme Spektrum Forstyrrelse Børn og unge med Aspergers Syndrom/Autisme Spektrum Forstyrrelser kan ligeledes ses på som børn og unge, der inviterer betydningsfulde andre til sammen med dem at etablere en anderledes social interaktion og kommunikation, hvor usikkerhed og bekymring fra de nærmeste bliver erstattet af en dagligdag med fokus på rammer, forudsigelighed, tydelighed, forpligtigelse og klare forventninger. I kølvandet på ICD-10 har der på trods af selve diagnosesystemets deskriptive basis indsneget sig årsagsforklaringer, som for nogle diagnosers vedkommende baserer sig på rene (neuro-)biologiske forklaringsmodeller. Aspergers Syndrom og DAMP udgør eksempler på disse årsagsforklaringer, hvor den (neuro-)biologiske kontekst tilsyneladende majoriserer andre kontekster, som om hjernen påvirker psyken, men ikke omvendt. Hjernen er dermed deltager i den ovenfor beskrevne samskabende praksis gennem hele livet, i en fortsat interaktiv proces mellem psyke og soma ikke mindst igennem barndom og ungdom. Neurobiologiske forandringer kan på baggrund af denne teori også betragtes som konsekvens af ritualiserede gentagne handlemønstre igennem en årrække. Denne synsvinkel forpligter os som professionelle til at have et særligt fokus på, hvordan vi kan hjælpe børnene, de unge og deres nærmeste til anderledes social interaktion og på denne måde tage børnenes og de unges invitation alvorligt. Ideen om at se problemadfærd også som invitationer ligger ligeledes i forlængelse af resilienceforskningens fokus på, hvad der hjælper mennesker til at komme videre i livet. Begrebet Sense of Coherence Oplevelse af Sammenhæng fremtræder inden for resilienceforskningen som et nøglebegreb (Antonovsky 1999). Inden for denne forskningstradition betones, at resilience oplevelse af sammenhæng skabes i en fortsat interaktiv og dialogisk proces med betydningsfulde andre over tid, så barnet/den unge oplever at tilegne sig kompetence på følgende områder: Oplevelsen af at kunne forstå den situation, som man befinder sig i, i modsætning til oplevelsen af kaos. Oplevelsen af at kunne forstå meningen med det, der sker, det, der er sket, og det, der kommer til at ske. Oplevelsen af at kunne være subjekt og aktør i eget liv, i modsætning til at føle sig som offer. At se barnets problemadfærd som invitationer matcher resilienceforskningens fokus på det at være aktør i eget liv til forskel fra andre teorier, der især er optaget af at se barnet som offer for fx en fastlåst familiedynamik. Barnets positive hensigter får vægt sammen med selve de problematiske fremtrædelsesformer. Den etiske fordring Der er med Løgstrups udtryk tale om en etisk fordring, et fokus på den afgørende indflydelse, vi som fagfolk har, når vi gives andres liv i vores hænder (Løgstrup 1956). Beskrivelser er med til at forme dem, der beskrives, centralt står det at tage vare på, at børns og unges problemadfærd bliver forstået ind i kontekster, som kan være med til at skabe de bedste udgangspunkter for forandring (Nielsen 2004). Jeg vælger at se problemadfærd som invitationer, fordi det giver mig mulighed for i det konkrete Side 4 af 5

5 møde at bevare troen på, modet til og håbet om, at det kan blive muligt at skabe relevante kontekster til at introducere og give liv til ressourcefyldte og ikke problemmættede historier, der hen af vejen i det fælles rum kan vokse sig til at blive de dominerende (White 2002). Jeg vælger at betragte ICD-10-diagnosesystemet som et udgangspunkt for at bringe sig i et både-og. Både et fokus på problemet, som det umiddelbart fremtræder, og på problemet i kontekst. Et fokus både på det, som alt andet lige er målbart i relation til indsatsen, og på det, som kan vise sig at være vigtigt at inddrage for at nå målet. Både på den problematiske fremtrædelse og på den positive intention - det, jeg kalder invitationen. Erfaringen er, at dette både-og ligeledes er et godt udgangspunkt for økonomiske og ressourcemæssige støtteforanstaltninger, fordi barnets eller den unges særlige behov bliver beskrevet, samtidig med at en plan bliver beskrevet, som kan være med til at give indsatsen perspektiv og hvor invitationen, den gode intention, også bliver klart og tydeligt benævnt. Litteratur: Antonovsky (2000). Helbredets Mysterium. København, Hans Reitzels Forlag. Asen E. (2001) Oplæg på årsmøde i Dansk Forening for Systemisk Terapi og Konsultation. Personlige noter. Bateson G. (1972) Steps to an ecology of mind. New York, Ballantines Books. Cecchin G., Lane G., Ray W.A. (1992) Irreverence. A strategy for therapists survival. Karnac Books. Gergen K.J. (1997) Virkelighed og Relationer. København: Psykologisk Forlag. Harré R. (1992) Social construction of emotions. London: Sage. Hertz S., Nielsen J. (1999). Nye dialoger i arbejdet med truede børn og deres voksne et perspektiv om preferred meanings. Fokus på Familien 4: , Universitets-forlaget, Oslo. Hertz S. (2004) De unge og ungdomspsykiatrien. De mange konteksters møde. Fokus på Familien 1:25-42, Oslo, Universitetsforlaget. Lang P., McAdam E. (2002) Hearing marginalized voices in therapy. 3-dages workshop, Kensington Consultation Centre, London. Lundby G. (1998) Historier og terapi. Om narrativer, konstruksjonisme og nyskrivning af historier. Oslo, Tano Aschehoug. Løgstrup K.E. (1956) Den etiske fordring. Gyldendal, Kbh. Mortensen K.V. (2004) Diagnostisk system for småbørn. Psykolog Nyt 5; Nielsen J. (2004) Problemadfærd. Børns og unges udfordringer til fællesskabet. København, Hans Reitzels Forlag. Stern D. (1991) Barnets interpersonelle univers. København, Hans Reitzels Forlag. Stern D. (1997) Moderskabskonstellationen. København, Hans Reitzels Forlag. White M. (2002) Addressing personal failure. International Journal of Narrative Therapy and Community Work. 5:33-76, Dulwich Centre, Adelaide. WHO ICD-10 (1994). Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser klassifikation og diagnostiske kriterier. København, Munksgaard. Ølgaard B. (1991) Kommunikation og økomentale systemer ifølge Gregory Bateson. København, Akademisk Forlag. Side 5 af 5

På udkig efter de unges invitationer

På udkig efter de unges invitationer vol. fokus 34 25 41 Universitetsforlaget 2006 På udkig efter de unges invitationer Søren HERTZ Denne artikel skal ses i forlængelse af «At arbejde systemisk i et diagnostisk felt» og «De unge og ungdomspsykiatrien

Læs mere

Hvordan skaber vi i fællesskab den forskel, der gør en forskel?

Hvordan skaber vi i fællesskab den forskel, der gør en forskel? Hvordan skaber vi i fællesskab den forskel, der gør en forskel? Tema om forældreinddragelse i skolens virkefelt - ud fra et konkret projekt i samarbejde mellem Hillerød kommune og PsykCentrum Af Søren

Læs mere

Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber. Af Jørn Nielsen og Søren Hertz

Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber. Af Jørn Nielsen og Søren Hertz Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber Af Jørn Nielsen og Søren Hertz I dette kapitel ønsker vi at beskrive og konkretisere væsentlige dele af vores praksis. Artiklen kan læses som en forlængelse

Læs mere

Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol

Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol Voldssekretariatets konference: Hvad gør vi - hvad virker og hvad mangler? 4/ 5. maj 2000 af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater, medstifter

Læs mere

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre?

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater PsykCentrum i Hillerød (Slotsgade 65 A, 3400 Hillerød,

Læs mere

Inklusion forstået som udviklende fællesskaber

Inklusion forstået som udviklende fællesskaber (Nielsen, J. (2008). Inklusion forstået som udviklende fællesskaber. I: Alenkjær, R. (red)(2008): Den inkluderende skole i praksis., s. 243-270. Kbh.: Frydenlund). Inklusion forstået som udviklende fællesskaber

Læs mere

Nye dialoger i arbejdet med truede børn og deres voksne - et perspektiv om "preferred meanings"

Nye dialoger i arbejdet med truede børn og deres voksne - et perspektiv om preferred meanings Nye dialoger i arbejdet med truede børn og deres voksne - et perspektiv om "preferred meanings" Af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater og Jørn Nielsen, klinisk psykolog, ph.d. Abstract : Clinical work

Læs mere

Værktøjskasse til systemisk mødeledelse

Værktøjskasse til systemisk mødeledelse RCT Værktøjskasse til systemisk mødeledelse Fra rapporten Mod en fælles indsats Mette-Louise Johansen, Tina Mouritsen og Edith Montgomery Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre Rapporten

Læs mere

Børnesamtalen. Uden for nummer 6, 4. årgang 2003. Af Karen Asta Bo, socialrådgiver og lektor og Ingrid Gehl, cand.psych.aut.

Børnesamtalen. Uden for nummer 6, 4. årgang 2003. Af Karen Asta Bo, socialrådgiver og lektor og Ingrid Gehl, cand.psych.aut. Uden for nummer 6, 4. årgang 2003 Børnesamtalen Af Karen Asta Bo, socialrådgiver og lektor og Ingrid Gehl, cand.psych.aut. Karen-Asta Bo, socialrådgiver og lektor, Den sociale Højskole i København. Er

Læs mere

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2010 Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Hallur Gilstón

Læs mere

1. Indledning (Fælles)... 3. 1.1. Problemformulering (Fælles)... 4. 2. Metode (Fælles)... 4. 2.1. Videnskabelig tilgang (Fælles)...

1. Indledning (Fælles)... 3. 1.1. Problemformulering (Fælles)... 4. 2. Metode (Fælles)... 4. 2.1. Videnskabelig tilgang (Fælles)... Indholdsfortegnelse 1. Indledning (Fælles).... 3 1.1. Problemformulering (Fælles)... 4 2. Metode (Fælles)... 4 2.1. Videnskabelig tilgang (Fælles)... 4 2.2. Børneperspektivet (Maria J.)... 5 2.3. Empiri

Læs mere

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død?

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? 1 Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? Helle Nordestgaard Matthiesen Klinisk sygeplejespecialist, Master i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling

Læs mere

Få problemet ud af hovedet og tilbage i sammenhængen

Få problemet ud af hovedet og tilbage i sammenhængen Interview med Søren Hertz bragt i Indput 4/2012, De psykologistuderende på Københavns Universitets blad. Få problemet ud af hovedet og tilbage i sammenhængen Af Anne Rogne, stud.psych. (Igennem de mere

Læs mere

Weekend- Junkier. Bacheloropgave 7. Januar 2014 University College Nordjylland Professionsbachelor Pædagog.- Skolevangen, Hjørring

Weekend- Junkier. Bacheloropgave 7. Januar 2014 University College Nordjylland Professionsbachelor Pædagog.- Skolevangen, Hjørring Weekend- Junkier Bacheloropgave 7. Januar 2014 University College Nordjylland Professionsbachelor Pædagog.- Skolevangen, Hjørring VEJLEDER: HOLGER KJÆRSGAARD ANTAL ANSLAG: 83.982 Opgaven er udført uden

Læs mere

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Af Carsten Hornstrup og Jacob Storch Man kan betragte arbejdet med udviklingen af organisationer ud fra et tankerum eller et teoretisk rum og ud

Læs mere

Domænerne og den systemiske teori

Domænerne og den systemiske teori Domænerne og den systemiske teori Upubliceret artikel af Kit Sanne Nielsen og Sune Bjørn Larsen Juli 2005 I denne artikel vil vi gøre et forsøg på at gennemgå teorien om domænerne og den systemiske teoris

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

Arbejdshæfte. 2-dages efteruddannelseskursus for plejefamilier. Teenageproblematikker i plejefamilien

Arbejdshæfte. 2-dages efteruddannelseskursus for plejefamilier. Teenageproblematikker i plejefamilien Arbejdshæfte 2-dages efteruddannelseskursus for plejefamilier Teenageproblematikker i plejefamilien Forord Dette materiale er udarbejdet som en del af aftalen om Barnets Reform, der trådte i kraft den

Læs mere

Kvinders afhængighed ved overspisning set i et kybernetisk perspektiv

Kvinders afhængighed ved overspisning set i et kybernetisk perspektiv Kvinders afhængighed ved overspisning set i et kybernetisk perspektiv Speciale ved psykoterapeutisk uddannelse fra Vedfelt Instituttet (111101) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Resumé... 3 2. Indledning... 3 1.

Læs mere

Narrativ praksis i stoffri døgnbehandling

Narrativ praksis i stoffri døgnbehandling fortælling Narrativ praksis i stoffri døgnbehandling - beboeren på forfatterbænken At vælge behandling er et skridt i retning af at om-skrive sit liv. Bruger og behandler er begge deltagere i rejsen hen

Læs mere

Håbet om forandring. Indledning og problemformulering

Håbet om forandring. Indledning og problemformulering Håbet om forandring Indledning og problemformulering I Vesten lever vi i et individualiseret samfund, hvilket har betydning for vores forståelser for psykiske forstyrrelser. Traditionelt (psykoanalytisk

Læs mere

Øget elevmotivation gennem positive relationer

Øget elevmotivation gennem positive relationer Øget elevmotivation gennem positive relationer Om undervisning af elever i AKT-vanskeligheder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

På vej mod et inkluderende lærings- og udviklingsmiljø

På vej mod et inkluderende lærings- og udviklingsmiljø På vej mod et inkluderende lærings- og udviklingsmiljø - fra ideologisk projekt til meningsfuld pædagogisk praksis Indledning..... 2 Problemformulering 4 Metode:... 4 Teori.. 4 Definition af inklusion.

Læs mere

GUIDE TIL GRUNDLAGET FOR BEHANDLINGSARBEJDET

GUIDE TIL GRUNDLAGET FOR BEHANDLINGSARBEJDET GUIDE TIL GRUNDLAGET FOR BEHANDLINGSARBEJDET Indholdsfortegnelse Guide til guiden Behandlingsindsats indenfor det autistiske spektrum Udviklingspsykologi Anerkendende/værdsættende samtaler Mentalisering

Læs mere

Spørgsmålstyper genfortolket

Spørgsmålstyper genfortolket Spørgsmålstyper genfortolket Artiklen indeholder et bud på hvordan Karl Tomm's arbejde med at opdele og definere forskellige spørgsmålstyper, 1 kan anvendes i en organisatorisk kontekst. Forfatterne tilføjer

Læs mere

Børn med sociale indlæringsvanskeligheder.

Børn med sociale indlæringsvanskeligheder. Børn med sociale indlæringsvanskeligheder. 1 Der tales i disse år meget om børns sociale kompetence og om de børn, der mangler færdigheder på dette område. I skoler og institutioner er der meget opmærksomhed

Læs mere

PSYKOTERAPEUT METTE BANG. fra. til TRAUME RECOVERY FORLAGET BRINCH

PSYKOTERAPEUT METTE BANG. fra. til TRAUME RECOVERY FORLAGET BRINCH PSYKOTERAPEUT METTE BANG fra til TRAUME RECOVERY FORLAGET BRINCH Psykoterapeut Mette Bang fra til TRAUME RECOVERY FORLAGET BRINCH Fra traume til recovery Copyright FORLAGET BRINCH Alle rettigheder forbeholdes

Læs mere

Tydelig start og slut - positiv ledelse. Tykning af foretrukne fortællinger. Adskille følelse, tanke og handling. Sociale historier, Kat-kassen

Tydelig start og slut - positiv ledelse. Tykning af foretrukne fortællinger. Adskille følelse, tanke og handling. Sociale historier, Kat-kassen BEHANDLINGSTILGANG TANKER OM UDVIKLING PÆDAGOGISKE METODER Kerneopgaven: Læring Trivsel Udvikling LEVEDE VÆRDIER VÆRDIER Værdier: Individuelle hensyn Nærvær Tillid Ansvarlighed Anerkendelse HIMMELEV modellen

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Miljøterapeut på et behandlingshjem - en hverdag blandt børn

Miljøterapeut på et behandlingshjem - en hverdag blandt børn Artiklen er tidligere på Forlaget Perikon: Børn på behandlingshjem år 1999 En artikelsamling om miljøterapi, redigeret af Hans Kornerup. Bogen er udsolgt fra forlaget. Miljøterapeut på et behandlingshjem

Læs mere