STUDIEORDNING. for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi/psykologi. HA(psyk.) Handelshøjskolen i København

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STUDIEORDNING. for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi/psykologi. HA(psyk.) Handelshøjskolen i København"

Transkript

1 STUDIEORDNING for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi/psykologi HA(psyk.) Handelshøjskolen i København 2009 I henhold til 67, stk. 2 og 5, i bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen), 33, stk. 1-2, i bekendtgørelse nr. 867 af 19. august 2004 om eksamen ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) og 19 i bekendtgørelse nr. 250 af 15. marts 2007 (karakterbekendtgørelsen) har dekanen for Uddannelse efter forslag fra HA(psyk.)-studienævnet godkendt følgende studieordning for HA(psyk.)-uddannelsen: Kapitel 1. Uddannelsens formål og varighed Kapitel 2. Struktur og indhold Kapitel 3. Bedømmelse Kapitel 4. Generelle eksamensbestemmelser Kapitel 5. Almindelige bestemmelser Kapitel 6. Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser Kapitel 1. Uddannelsens formål og varighed Formål 1. Bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi/psykologi, HA(psyk.), er en integreret videregående uddannelse, der sigter mod at uddanne bachelorer som formår at tilføre et psykologisk perspektiv til virksomhedens forskelligartede erhvervsøkonomiske opgaver og problemstillinger. Stk. 2. Uddannelsen skal gøre det muligt for den studerende at udvikle kompetencer, der kan medvirke til at styrke kvaliteten i interpersonelle relationer og processer forbundet med virksomhedens almindelige opgavevaretagelse. Stk. 3. Studienævnet har udarbejdet en nærmere beskrivelse af uddannelsens kompetenceprofil, der kan findes på studiets hjemmeside. 2. Uddannelsen tilsigter at give dimittenderne umiddelbar erhvervskompetence. Den tilsigter endvidere at kvalificere de studerende til videregående studier på de erhvervsøkonomiske kandidatuddannelser.

2 Varighed 3. Bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi/psykologi er et fuldtidsstudium på 3 år. Stk. 2. Den anførte uddannelseslængde angiver det antal studenterårsværk, der er lagt til grund ved tilrettelæggelsen af uddannelsen. Et studenterårsværk er en fuldtidsstuderendes arbejde i ét år og svarer til en årlig arbejdsbelastning på 1800 arbejdstimer eller 60 ECTS-point (European Credit Transfer System). Arbejdsbelastningen omfatter skemalagt undervisning, hjemmeforberedelse, udarbejdelse af skriftlige arbejder, øvrige aktiviteter i forbindelse med undervisningen, selvstudium, eksamensforberedelse og -deltagelse. Stk. 3. Omfanget af de enkelte studieaktiviteter angives i ECTS. Titulatur 4. Den, der har bestået bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi/psykologi, har ret til at kalde sig bachelor i Erhvervsøkonomi/psykologi samt til at anvende bogstaverne HA(psyk.) som betegnelse for uddannelsen og/eller den engelske titel Bachelor of Science (BSc) in Business Administration and Psychology. Kapitel 2. Struktur og indhold 5. I bacheloruddannelsen inddrages såvel erhvervsøkonomiske som psykologiske perspektiver. Inddragelsen vil ske under hensyntagen til perspektivernes performative styrker i relation til de virksomhedspraksisser kurserne er orienteret imod. Stk. 2. Bacheloruddannelsen har til hensigt at sætte den studerende i stand til på baggrund af en kombination og integration af psykologisk og erhvervsøkonomisk teori at kunne analysere og intervenere i virksomhedens processer som disse præsenteres i studiets fire overordnede temaer, udviklingsprocesser, styringsprocesser, analyseprocesser og kommunikationsprocesser. Stk. 3. Bacheloruddannelsen tilsigter endvidere, at den studerende udvikler færdigheder indenfor en række relevante teoretisk funderede praksisformer, metoder af såvel kvalitativ som kvantitativ art samt analyse og ledelse af sociale og kommunikative processer. Endelig tilsigter uddannelsen at udvikle kompetence til kritisk og konstruktivt at kunne reflektere egen funktion og handlemuligheder i det sociale felt. 6. Uddannelsen omfatter de i stk. 2-9 nævnte kursusforløb og temablokke: 1. semester: Stk. 2. På semestret undervises i tre fag: 1) indledende erhvervsøkonomi 2) indledende psykologi og 3) økonomisk psykologi. Disse tre fag koordineres med udgangspunkt i 3 temablokke: 1) Fortællinger i og om organisationer/virksomhedens organisationsbiografi 2) Læring og samarbejde/virksomhedens grænser og 3) Virksomhedens strategi og identitetsdannelse. Indledende erhvervsøkonomi beskæftiger sig først med at forstå, hvorledes en virksomhed organiseres fra iværksætter-stadiet til den bliver en multidivisionaliseret og multinational

3 organisation. Herefter fokuseres på at afdække de økonomiske kræfter, der bestemmer en virksomheds horisontale og vertikale grænser. Og endelig afsluttes kurset med en diskussion af interne og eksterne strategi-analyser, ligesom virksomhedens identitets-dannelse diskuteres. Indledende psykologi beskæftiger sig først med at forstå grundlæggende psykologiske og sociale processer, hvor der blandt andet fokuseres på emotionelle og kognitive funktioner, fortællinger og udviklingsprojekter. Herefter fokuseres på individuelle og organisatoriske læreprocesser samt på samarbejdsformer og gruppedynamikker. Endelig afsluttes kurset med en diskussion af forskellige perspektiver på personlighed og identitetsdannelse. I faget økonomisk psykologi fokuseres på, hvorledes der træffes beslutninger såvel ud fra et økonomisk som et psykologisk perspektiv. Disse perspektiver søges så anvendt til at forstå, hvad der udmærker iværksætterens beslutninger overfor den professionelle managers beslutninger. Hvordan man træffer beslutninger om opkøb af virksomheder i andre brancher. Og endelig diskuteres, hvordan virksomhedens strategi-fastlæggelse kan forklares ud fra en pre-commitment model. 2. semester: Stk. 3. En gennemgang af virksomhedens udviklingsprocesser med fokus på organisationsudvikling og omverdensudvikling samt adfærdsbaseret mikroøkonomi. Kursusforløbene er placeret på studiets 2. semester og omfatter følgende: Organisationsudvikling: Faget omhandler organisationens udviklingsprocesser, herunder både emergerende og igangsatte processer. Faget introducerer organisationens udviklingsprocesser på både individ-, gruppe- og organisationsplan og fokuserer på handlingsmuligheder og -rum på både medarbejder- og ledelsesplan. Udviklingsprocesserne ses i en organisatorisk kontekst som både omfatter samarbejdsog konfliktsituationer. Faget giver indblik i kompleksiteten i organisationsudvikling ved at tage udgangspunkt i relevante udviklingsprocesser og inddrage teorier til analyse og fortolkning heraf samt konkrete eksempler på både succeser og fiaskoer. Omverdensudvikling: Fagets fokus er organisationens relationer til og interaktioner med dens omverden, samt hvordan organisationen kan udvikle strategier til håndtering af dens omverden. I faget introduceres; a) et sæt af teoretiske perspektiver på organisationens omverden, f.eks. interessent-perspektivet og det institutionelle perspektiv, og b) et sæt af problemstillinger vedrørende organisationens relationer til omverdenen, f.eks. virksomhedens sociale ansvar og virksomhedens omdømme. I løbet af undervisningen trænes analyse af organisationens omverden med henblik på udvikling af strategier for handling i relation til specifikke problemstillinger. Adfærdsbaseret Mikroøkonomi: Kurset tager udgangspunkt i teorier for det enkelte rationelt eller irrationelt agerende individ, husholdning og virksomheds adfærd under fuldkommen eller ufuldkommen information. Der

4 lægges vægt på analyse af, hvorledes det enkelte individ, husholdning og virksomhed tilpasser sig ændringer i dens omverdensbetingelser. Disse ændringer kan f.eks. være i udefra givne priser, i antallet af agenter på markedet, information eller i skattesatser. Følgende emner tages op: Den rationelle og irrationelle forbrugers valg. Er den rationelle model korrekt? Individets valg under usikkerhed og over tid. Præferencer over altruisme og fairness. Kognitive begrænsninger og heuristik. Forbrugernes og virksomhedernes interaktion på et marked i ligevægt. Strategisk adfærd på markeder med flere konkurrerende virksomheder. Offentlige goder, eksternaliteter og Sociale Præferencer. 3. semester: Stk. 4. En gennemgang af virksomhedens styringsprocesser med fokus på personalestyring og økonomi- og informationsstyring. Kursusforløbene er placeret på uddannelsens 3. semester, og omfatter følgende: Personalestyring: Faget fokuserer på virksomhedens forskelligartede opgaver, processer og aktiviteter indenfor Human Resource Management (HRM), (ressourceplanlægning, rekruttering, kompetenceudvikling og organisatorisk læring, leder- og ledelsesudvikling, belønnings- og præstationsledelse, afvikling/afskedigelse), herunder psykologiske og økonomiske konsekvenser af HRM-løsninger. Det inddrager modeller og teorier fra HRM, social-, kognitions-, og personligheds-psykologi, samt diverse optimerings- og styringsmodeller. Der vil i faget blive lagt vægt på at give den studerende kompetencen til at evaluere og redegøre for HRM-aktiviteterne ud fra en flerhed af perspektiver herunder redegøre for de økonomiske og psykologiske antagelser, der ligger til grund for de anvendte modeller/teorier. Økonomi-/Informationsstyring: Faget omfatter økonomistyring og informationsstyring som både selvstændige discipliner, og interdisciplinære perspektiver på informations- og økonomistyring. I den første halvdel af faget introduceres økonomistyring og informationsstyring i to parallelle forløb, mens der i anden halvdel fokuseres på integrationen imellem de to discipliner. Dette sker gennem et fælles case forløb, samt gennem behandling af fælles problemstillinger, for eksempel, motivationsmæssige aspekter ved økonomi- og informationsstyring, samt styringsproblematikker som samfundsmæssige praksiser, der bidrager til udviklingen af medarbejdernes identiteter. Informationsstyringsdelen omfatter grundlæggende teoretiske forståelser af informations- og kommunikationsbegreberne. Der gives indblik i områder, hvor styring af information eksplicit er i fokus, for eksempel, ledelseskommunikation og PR. Endelig behandles informations betydning i en række centrale procesforløb i og omkring organisationer, for eksempel, markedsføring, beslutningsprocesser og forandringsprocesser. Økonomistyringsdelen omfatter grundlæggende problemstillinger, begreber og modeller, samt ledelsesmæssige problemstillinger relateret til økonomistyring. Udgangspunktet ligger i grundlæggende regnskabsmæssige sondringer, omkostningsbegreber, optimeringssituationer,

5 budgetteringstankegange samt kendte styringsværktøjer som balanced scorecard og activity based costing, m.m. 2. og 3. semester: Stk. 5. En gennemgang af psykologiske test, med fokus på udvalgte typer af test der anvendes til rekruttering, organisering, konflikthåndtering og udvikling af medarbejderen i organisationen. Kursusforløbet er placeret over studiets andet og tredje semestre opdelt i tre fagelementer og omfatter psykologiske test, der inddrager læringsstile, teamroller og personlighedsdimensioner. 4. semester: Stk. 6. En gennemgang af virksomhedens analyseprocesser med fokus på udvalgte analysetyper, metodiske principper, samt virkelighedskonstruktion og meningsskabelse. Kursusforløbene er placeret på uddannelsens 4. semester, og omfatter følgende: Metodiske principper, der inddrager: Kvantitative analysemetoder: Kurset har til formål at klargøre baggrunden for den kvantitative tilgang. Undervisningen omfatter basale begreber og forudsætninger for en kvantitativ undersøgelse og ikke mindst, hvordan resultater kan fortolkes. Kurset behandler endvidere konkrete undersøgelsesmetodikker, såsom spørgeskemaet. Kvalitative analysemetoder: Kurset har til formål at klargøre baggrunden for den kvalitative tilgang. Undervisningen omfatter basale begreber og forudsætninger for en kvalitativ undersøgelse og ikke mindst, hvordan resultater kan fortolkes. Der gives endvidere eksempler på indholdet i og anvendelsen af konkrete undersøgelsesmetodikker, såsom interview og observation. Udvalgte analysetyper, der inddrager: Organisationsanalyse: Der fokuseres på de overordnede formål med organisationsanalyser og gives eksempler på konkrete typer af organisationsanalyser. Gennemgangen af de udvalgte eksempler omfatter formål, fokus, centrale begreber, analysemetode samt anvendelse af resultater. Økonomiske og finansielle analyser: Der fokuseres på de overordnede formål med økonomiske og finansielle analyser og gives eksempler på konkrete analysetyper. Gennemgangen af de udvalgte eksempler omfatter formål, fokus, centrale begreber, analysemetode samt anvendelse af resultater. Markedsanalyse: Der fokuseres på de overordnede formål med markedsanalyser og gives eksempler på konkrete typer af markedsanalyser. Gennemgangen af de udvalgte eksempler omfatter formål, fokus, centrale begreber, analysemetode samt anvendelse af resultater. Analyse som konstruktion, der inddrager: En gennemgående diskussion af analysen som konstrueret fænomen, hvor der fokuseres på analysers fabrikerede, målrettede, praktiske og politiske dimensioner.

6 5. semester: Stk. 7. Der fokuseres på virksomhedens kommunikationsprocesser med fokus på branding, marketing og imagepleje. Faget kommunikationsledelser introducerer en række teorier og ledelsesmæssige problemstillinger i forskellige optikker, f.eks. modtagernes kommunikation, afsendernes kommunikationsstrategier, indhold i kommunikationen og form/materialisering samt den kulturelle indlejrethed. Undervisninger forudsætter 3. semester undervisning i kommunikationsteori og bygger videre på denne. Ideer og budskaber kommer altid fra et sted og deres spredning påvirkes af forskellige mekanismer som er forudsætninger for kommunikationsledelse. Denne viden sættes i relation til virksomheders konkrete kommunikationsproblemstillinger hvor branding, corporate communication, reklamer og anden markedskommunikation påvirker de aktive og søgende brugers identitet og image. Faget sigter på at give både en teoretisk kompetence og en evne til at vurdere og vælge kritisk i værktøjskassen. Kursusforløbet omfatter 5 workshops. Arbejdet i workshops ne er intensivt og går hver over 3-4 dage på fuldtid. Der arbejdes med praktiske problemstillinger (eks. cases), hvor de studerende på baggrund af forberedt deltagelse veksler mellem at arbejde med forelæsninger, analyser, planlægning, fremlæggelser og diskussion. De fem workshops omfatter: Introducerende workshop, som introducerer til at tænke i praktisk kommunikation, hvor situationen er flertydig. Hvert år vælges en aktuel problemstilling hvor centrale aktører inviteres til at komme med indlæg samt kommentere på de studerendes arbejde.. Modtagerkommunikation og brug af medier: Denne workshop bygger på teorier om forbrugere, kommunikationsbrug i et psykologisk modtagerperspektiv. Emotionelle og kognitive aspekter indgår centralt. Afsenderkomunikation: planlægning og ledelse vedrører ledelses- og planlægningsmodeller i virksomhedskommunikation i forhold til NGO ere, reklamebureauer og offentlige kommunikatorer Indhold og medier: fokuserer på hvilket indhold, der kan kommunikeres med hvilke medier, og hvordan effektiviteten kan måles. Kulturel indlejrethed og andre metateoretiske overvejelser. Her bliver indholdet relativt sociologisk/antropologisk og kommunikationen ses i et helikopterperspektiv. Stk. 8. Foruden den obligatoriske del på uddannelsens 5. semester skal den studerende vælge valgfag på i alt 15 ECTS, enten af HA(psyk.) s egne eller fra CBS valgfagskatalog (undtagen fag på SN s negativliste) eller valgfag fra øvrige uddannelser godkendt af studienævnet. 6. semester: Stk. 9. På 6. semester afholdes et kursus i videnskabsteori som forberedelse på udarbejdelsen af det afsluttende bachelorprojekt. Faget videnskabsteori omhandler videnskabsteoretiske perspektiver i psykologiske og erhvervsøkonomiske tekster. Det fokuserer på videnskab som disciplin og diskuterer forskellige syn på ontologi og epistemologi. Herefter gennemgås udvalgte videnskabsteoretiske positioner med henblik på at belyse, hvilke implikationer de har for forståelsen af psykologiske og økonomiske begreber og tilgangsvinkler.

7 Fag- og timefordeling 7. I forbindelse med pensum og læseplaner for undervisningen redegøres for antallet af skematimer. Antallet af skematimer er vejledende. Bevillingsmæssige forhold, ændret anvendelse af holdfordeling og pædagogiske forhold kan medføre justeringer. Med hensyn til studenterarbejdsbelastningen fordelt på de enkelte studieaktiviteter og studieår henvises til følgende skema. 1. SEMESTER MODULER/FAG ECTS ÅBNINGSKONFERENCE 6 TEMA 1 INDIVIDETS OG ORGANISATIONENS FORTÆLLINGER OG BIOGRAFI TEMA 2 LÆRINGS- OG SAMARBEJDSEPROCESSER TEMA 3 STRATEGI OG IDENTITETSDANNELSE SEMESTER MODULER/FAG ECTS PSYKOLOGISKE TEST 1 2½ ORGANISATIONSUDVIKLING 10 OMVERDENSUDVIKLING 10 ADFÆRDSBASERET MIKROØKONOMI 3. SEMESTER MODULER/FAG ECTS 10 PSYKOLOGISKE TEST 2 5 Bachelorprojektet tager udgangspunkt i det samlede studieforløb og er et selvstændig eller gruppebaseret projektarbejde. Som indledning til projektforløbet afholdes en bachelorprojektworkshop. ØKONOMI- /INFORMATIONSSTYRING 15 PERSONALESTYRING 4. SEMESTER MODULER/FAG ECTS METODISKE PRINCIPPER 7½ 10

8 UDVALGTE ANALYSETYPER ANALYSE SOM KONSTRUKTION INTEGRERET GRUPPEPROJEKT 7½ 5 7½ 5. SEMESTER MODULER/FAG ECTS KOMMUNIKATIONSLEDELSE 15 VALGFAG 7½ VALGFAG 7½ 6. SEMESTER MODULER/FAG ECTS VIDENSKABSTEORI 10 BACHELORPROJEKT I undervisningen anvendes forelæsninger, dialogforelæsninger, øvelser, workshops, projektarbejde, og casebaseret undervisning. Stk. 2. Undervisningen tilrettelægges i et samarbejde mellem studielederen, de fagansvarlige og fagenes undervisere. Studienævnet godkender fagplaner og pensumlister. Stk. 3. De fagansvarlige drager ved planlægningen af undervisningen omsorg for, at fagets særlige metodespørgsmål bliver behandlet. 9. Den studerende vil i løbet af hele uddannelsen kunne blive præsenteret for tekster og oplæg på engelsk. Det er en forudsætning, at den studerende har et kendskab til engelsk, der gør det muligt at læse faglige tekster på engelsk. Kapitel 3. Bedømmelse Prøver 10. De kvalifikationer, der er erhvervet i uddannelsen, dokumenteres ved prøver, herunder bedømmelse af opgaver og projekter. Stk. 2. En oversigt over de prøver, der indgår i den samlede eksamen, samt med hvilken vægt de enkelte prøver indgår i det samlede eksamensresultat (karaktergennemsnittet), fremgår af 11.

9 11. Bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi/psykologi omfatter følgende prøver: FAG PRØVEFORM BEDØMMELSE CENSUR VÆGT ECTS 1. SEMESTER PSYKOLOGI 4 timers skriftlig stedprøve uden hjælpemidler 7-trinsskala Uden censur 1 10 SAMLET UDPRØVNING INTEGRERET PROJEKT 1. SEMESTER Individuel mundtlig eksamen på baggrund af skriftligt gruppeprojekt 7-trinsskala Uden censur SEMESTER PSYKOLOGISKE TEST 1 Individuel skriftlig opgave Bestået/ikkebestået Uden censur Uden vægt 7½ OMVERDENSUDVIKLING Individuel mundtlig eksamen på baggrund af synopsis 7-trinsskala Intern censur 1 7½ ORGANISATIONSUDVIKLING 24-timers caseeksamen 7-trinsskala Uden censur 1 7½ ADFÆRDSBASERET MIKROØKONOMI To delprøver: a. 2-timers multiple choice prøve (Midtvejsprøve) b. 4-timers skriftlig stedprøve uden hjælpemidler(afsluttende prøve) 7-trinsskala Uden censur 1 a. 30 pct. b. 70 pct. 7½ 3. SEMESTER PSYKOLOGISKE TEST 2 Individuel skriftlig opgave 7-trinsskala Uden censur 1 7½ PERSONALESTYRING 24-timers caseeksamen 7-trinsskala Ekstern censur 1 7½

10 ØKONOMI- /INFORMATIONSSTYRING Individuel mundtlig eksamen på baggrund af synopsis 7-Trinsskala Intern censur SEMESTER SAMLET UDPRØVNING METODISKE PRINCIPPER, UDVALGTE ANALYSETYPER Gruppebaseret skriftlig opgave Bestået/ikkebestået Uden censur Uden vægt 7½ INTEGRERET PROJEKT 4. SEMESTER Mundtlig eksamen på baggrund af skriftligt gruppeprojekt 7-trinsskala Ekstern censur 3 22½ 5. SEMESTER VALGFAG 1 Fremgår af valgfagsspecifikationer 1 7½ VALGFAG 2 Fremgår af valgfagsspecifikationer 1 7½ KOMMUNIKATIONSLEDELSE Individuel mundtlig eksamen på baggrund af miniprojekt 7-trinsskala Ekstern censur 1, SEMESTER VIDENSKABSTEORI 72 timers case 7-trinsskala Uden censur 1,0 (10) 10 BACHELORPROJEKT Skriftligt projekt m. mundtligt forsvar 7-trinsskala Ekstern censur 4 20 Førsteårsprøven 12. I henhold til i eksamensbekendtgørelsen gælder de i stk. 2-6 nævnte særlige bestemmelser for førsteårsprøven. Stk. 2. Inden udgangen af første studieår skal den studerende for at kunne fortsætte uddannelsen deltage i de i 11 nævnte prøver efter 1. studieår. Den studerende kan ikke framelde sig prøven, uden at det tæller som et eksamensforsøg, jf. 38. Resultatet af prøverne meddeles inden 1. august. Stk. 3. Såfremt prøverne ikke er bestået, kan den studerende senest i august indstille sig til nye prøver. Resultatet meddeles inden udgangen af september. Stk. 4. Studerende, der ikke ved det 2. forsøg har bestået prøverne, samt studerende, der ikke har ønsket at benytte adgangen til en ny prøve, jf. stk. 3, har adgang til at indstille sig til de ordinære prøver i det følgende studieår samt evt. til omprøverne, jf. herved 38. Har den studerende ikke bestået prøverne i overensstemmelse med stk. 5, bortfalder adgangen til yderligere eksamensforsøg.

11 Stk. 5. De i stk. 2 omhandlede prøver skal være bestået senest inden udgangen af andet studieår efter studiestart, for at den studerende kan fortsætte på uddannelsen. Kravene til at bestå prøverne fremgår af 37. Stk. 6. Studienævnet kan for den enkelte studerende dispensere fra de tidsfrister, der er fastsat i stk. 2-5, hvis der foreligger usædvanlige forhold. 13. Ud over de i 11 omhandlede prøver, der indgår i det samlede eksamensresultat, kan der i de enkelte fag eller undervisningsforløb stilles krav om, at der i forbindelse med undervisningen afleveres en eller flere opgavebesvarelser til bedømmelse (såkaldte obligatoriske hjemmeopgaver). Det er en forudsætning for, at den studerende kan deltage i den til faget eller undervisningsforløbet tilknyttede prøve, at det fastsatte antal hjemmeopgaver er afleveret og bedømt "Godkendt" inden påbegyndelsen af den tilknyttede prøve. De nærmere bestemmelser om opgavernes antal, form og øvrige vilkår fremgår af eksamensbestemmelserne for de enkelte prøver, jf Stk. 2. En studerende, der har fået en opgave bedømt "Ikke godkendt", har mulighed for inden en fastsat tidsfrist at omarbejde opgaven og indlevere den til fornyet bedømmelse. Der kan kun gives to forsøg til godkendelse af opgaven. Målbeskrivelser og eksamensbestemmelser 1. semester: Psykologi 14. For den individuelle skriftlige eksamen i psykologi gælder følgende målbeskrivelse: De studerende skal ved prøven kunne: Redegøre for og forklare grundlæggende psykologiske begreber inden for fagets temaområde. Anvende psykologiske teorier til at analysere individuelle og sociale fænomener. Kritisk diskutere styrker og svagheder i psykologiske teorier i relation til en konkret problemstilling Eksamensbestemmelser. Prøven er uden censur og har form af en skriftlig individuel 4-timers stedprøve uden hjælpemidler. Ved bedømmelsen medvirker fagets undervisere, jf. dog 38, stk. 3. Der gives karakter efter 7-trinsskala. Der afholdes ordinær eksamen i december/januar. Rettidig framelding til den ordinære eksamen er senest 3 uger før eksamen. Der er ikke automatisk tilmelding til syge-/omprøven som afholdes i februar/marts Syge-/omprøven afholdes efter de samme eksamensbestemmelser som den ordinære prøve, jf. dog 47, stk. 2. Integreret projekt: 15. For den individuelle mundtlige prøve på baggrund af det integrerede gruppeprojekt med udgangspunkt i 1. semesters tre temablokke gælder følgende målbeskrivelse: De studerende skal ved prøven kunne:

12 Foretage en analyse af en konkret virksomhed med udgangspunkt i erhvervsøkonomisk teori, der omfatter organisationsanalyse, økonomiske teori om virksomheden og interne og eksterne strategiske analyser. De valgte teorier fra disse områder skal kunne klassificeres, struktureres og begrundes. Kunne anvende økonomisk-psykologiske teorier til at analysere specifikke elementer i en virksomhedsanalyse. De valgte teorier fra disse områder skal kunne klassificeres, struktureres og begrundes. Kunne udvælge, kombinere og integrere relevante erhvervsøkonomiske og økonomiskpsykologiske teorier til at analysere de valgte forhold i casevirksomheden. Stk. 2. Eksamensbestemmelser: Prøven er uden censur og har form af en individuel mundtlig eksamen i hele pensum på baggrund af et skriftligt gruppeprojekt udarbejdet i grupper á max 5 studerende. Gruppeprojektet tager udgangspunkt i den ved semesterstart tildelte casevirksomhed. Grupperne kan indarbejde de to hjemmeopgaver i erhvervsøkonomi og økonomisk-psykologi i projektet. Projektet skal have et omfang af 10 normalsider plus 5 sider pr. studerende pr. studerende. Ved bedømmelsen medvirker fagets undervisere, jf. dog 38, stk. 3. Bedømmelsen er individuel. Den mundtlige eksamen varer i alt 20 min. I bedømmelsen indgår såvel det skriftlige projekt som den mundtlige præstation (helhedsbedømmelse). Der gives karakter efter 7-trinsskala. Den studerende er automatisk tilmeldt den ordinære eksamen som afholdes i december/januar. Rettidig framelding til den ordinære eksamen er senest 3 uger før eksamen. Der er ikke automatisk tilmelding til syge-/omprøven som afholdes i februar/marts. Syge-/omprøven er en individuel 20 min. mundtlig eksamen i pensum og bedømmes af fagets undervisere. Stk semesters tre temaforløb afsluttes hver med en frivillig opgave. Efter første temaforløb afleveres en individuel rapport af max 5 normalsiders længde. Efter andet temaforløb afleveres grupperapport i erhvervsøkonomi af max 10 normalsiders længde, med angivelse af den enkelte studerendes bidrag. Efter tredje forløb afleveres grupperapport i erhvervsøkonomi, økonomiskpsykologi og psykologi af max 5 normalsiders længde, med angivelse af den enkelte studerendes bidrag. Første rapport rettes alene af en underviser i psykologi, anden rapport af en underviser i økonomi og tredje rapport af både en underviser i psykologi og økonomi. 2. semester: Omverdensudvikling: 16. For den mundtlige prøve på baggrund af synopsis, med udgangspunkt i faget, Omverdensudvikling på uddannelsens 2. semester, gælder følgende målbeskrivelse: Den studerende skal demonstrere sikkerhed i: Anvendelse af fagets teorier og modeller til analyse af empiriske problemstillinger, der tager deres udgangspunkt i eksempler/cases. Forklaring og sammenligning af fagets forskellige teorier og modeller, samt diskussion af deres styrker og svagheder, og anvendelighed på udvalgte eksempler/cases.

13 Stk. 2. Eksamensbestemmelser. Prøven bedømmes med intern censur. Et skriftligt oplæg i form af synopsis med udgangspunkt i fagets faglige indhold, udarbejdes i grupper á max. 5 studerende. Det skriftlige oplæg må have et omfang af max. 5 normalsider pr. gruppe. Det skriftlige oplæg indgår ikke i bedømmelsen, men danner udgangspunkt for og er forudsætning for at man kan gå til eksamen. Eksamination varer 20 min. pr. studerende inkl. votering. Bedømmelsen foretages på grundlag af den mundtlige præstation. Bedømmelsen er individuel. Der gives karakter efter 7- trinsskala. Den studerende er automatisk tilmeldt den ordinære eksamen som afholdes i maj/juni. Rettidig framelding til den ordinære eksamen er senest 3 uger før eksamen. Der er ikke automatisk tilmelding til syge-/omprøven som afholdes i august. Syge-/omprøve er en 20 minutters individuel mundtlig eksamen på baggrund af pensum. Ved bedømmelsen medvirker en intern censor. Organisationsudvikling: 17. For den skriftlige 24-timers caseopgave i faget Organisationsudvikling på fagets 2. semester gælder følgende målbeskrivelse: Den studerende skal demonstrere sikkerhed i: Anvendelse af fagets teorier og modeller til analyse af organisationers nøgleprocesser og udviklingsmuligheder i et økonomisk såvel som et psykologisk perspektiv. Forklaring og sammenligning af fagets forskellige teorier og modeller, samt diskussion af deres styrker og svagheder, og anvendelighed på udvalgte eksempler/cases. Stk. 2. Eksamensbestemmelser. Prøven er uden censur. På baggrund af en af underviserne stillet caseopgave, får de studerende fra udlevering af case til senest aflevering af individuel opgavebesvarelse 24 timer. Den individuelle opgave må have et omfang af max. 5 normalsider. Der gives karakter efter 7-trinsskala. Den studerende er automatisk tilmeldt den ordinære eksamen som afholdes i maj/juni. Rettidig framelding til den ordinære eksamen er senest 3 uger før eksamen. Der er ikke automatisk tilmelding til syge-/omprøven som afholdes i august. Syge-/omprøve er en 20 minutters individuel mundtlig eksamen på baggrund af pensum. Ved bedømmelsen medvirker fagets undervisere jf. dog 38, stk. 3. Adfærdsbaseret mikroøkonomi: 18. For den 2-timers multiple choice prøve og den 4-timers skriftlige stedprøve i faget Adfærdsbaseret mikroøkonomi på studiets 2. semester gælder følgende målbeskrivelse: Den studerende skal kunne: Forklare indholdet i grundlæggende mikroøkonomiske begreber som fx alternativ omkostning, markedsligevægt, moral hazard, risiko aversion, diskontering og eksternaliteter. Beskrive og forklare de væsentligste forudsætninger for mikroøkonomiske modeller som rationalitet, heuristiks og præferencer. Forklare og grafisk illustrere indholdet i disse modeller samt udføre simple analyser. Algebraisk løse simple økonomiske problemstillinger som fx nytte- og profitmaksimering, udbud lig med efterspørgsel, samt algebraisk at bestemme

14 ligevægtsværdier af økonomiske variable som fx pris, mængde og profit. Dette både ud fra antagelser om rationel samt irrationel adfærd. Vurdere hvorvidt en angivet løsning til en økonomisk problemstilling er plausibel eller relevant. Numerisk anvende standard-mikroøkonomiske værktøjerj som fx priselasticitet og skalaafkast. Stk. 2. Eksamensbestemmelser. Den samlede prøve i adfærdsbaseret mikroøkonomi omfatter følgende delprøver med de angivne vægte: a) 2-timers multiple choice prøve. 30 %, b) 4-timers skriftlig eksamen. 70 % Ad a) 2-timers multiple choice prøve: (Midtvejsprøve) Prøven er en 2-timers individuel multiple choice prøve uden hjælpemidler, bortset fra lommeregnere uden kommunikationsmodul. Prøven bedømmes alene af eksaminator, jf. dog 38, stk. 3. Den studerende er automatisk tilmeldt den ordinære eksamen som afholdes i februar/marts. Rettidig framelding er senest 3 uger før eksamen. Der er ikke automatisk tilmelding til syge/omprøve som afholdes i august. Syge-/omprøven afholdes efter de samme eksamensbestemmelser som ved den ordinære prøve, jf. dog 47, stk. 2. Ad b) 4-timers skriftlig eksamen (Afsluttende prøve) Prøven er en 4-timers individuel, skriftlig prøve uden hjælpemidler. Prøven bedømmes alene af eksaminator, jf. dog 38, stk. 3. Den studerende er automatisk tilmeldt den ordinære eksamen som afholdes i april/maj. Rettidig framelding til den ordinære eksamen er senest 3 uger før eksamen. Der er ikke automatisk tilmelding til syge-/omprøven som afholdes i august. Syge/omprøve afholdes efter de samme eksamensbestemmelser som ved den ordinære prøve, jf. dog 47, stk. 2. Der gives karakter efter 7-trinsskala. Psykologiske test 1: 19. For den individuelle skriftlig opgave med udgangspunkt i faget Psykologiske test 1 på studiets 2. semester, fagelementet Teamroller, gælder følgende målbeskrivelse: Den studerende skal kunne: Forholde sig kritisk diskuterende og selvrefleksivt til testens kvalitet og anvendelsesperspektiv. Stk. 2. Eksamensbestemmelser: Prøven er uden censur og har form af en skriftlig individuel hjemmeopgave. Opgaven stilles ved sidste undervisningsgang og den studerende har 14 dage til at besvare opgaven. Opgaven må have en længde af max. 5 normalsider. Opgaven bedømmes Bestået/ikke-bestået. Den studerende er automatisk tilmeldt den ordinære eksamen som afholdes i maj/juni. Rettidig framelding til den ordinære eksamen er senest 3 uger før eksamen. Der er ikke automatisk tilmelding til syge-/omprøven som afholdes i august. Syge-/omprøven afholdes efter de samme eksamensbestemmelser som den ordinære prøve.

15 3. semester: Økonomi-/informationsstyring: 20. For den mundtlige prøve på baggrund af synopsis, med udgangspunkt i 3. semester faget Økonomi-/informationsstyring gælder følgende målbeskrivelse: Den studerende skal demonstrere sikkerhed i: Anvendelse af fagets teorier og modeller i analyser af økonomi- og informationsstyrings-problemstillinger i virksomheder og organisationer. Forklaring og sammenligning af fagets forskellige teorier og modeller, samt diskussion af deres styrker og svagheder, samt anvendelighed på udvalgte eksempler/cases. Identifikation og perspektivering af fagets elementer i praktiske problemstillinger inden for fagets domæne, samt nyttiggørelse af disse i handlingsanvisninger. Stk. 2. Eksamensbestemmelser. Prøven bedømmes med intern censur. Et skriftligt oplæg i form af synopsis med udgangspunkt i fagets faglige indhold udarbejdes i grupper á max. 5 studerende. Det skriftlige oplæg må have et omfang af max. 5 normalsider pr. gruppe. Dette oplæg danner udgangspunkt for mundtlig individuel eksamination. Det skriftlige oplæg indgår ikke i bedømmelsen, men er forudsætning for at man kan gå til eksamen. Eksamination varer 20 min. pr. studerende inkl. votering. Bedømmelsen foretages på grundlag af det mundtlige oplæg. Bedømmelsen er individuel. Der gives karakter efter 7-trinsskala. Den studerende er automatisk tilmeldt den ordinære eksamen som afholdes i december/januar. Rettidig framelding til den ordinære eksamen er senest 3 uger før eksamen. Der er ikke automatisk tilmelding til syge- /omprøven som afholdes i februar/marts. Syge-/omprøve er en 20 minutters individuel mundtlig eksamen på baggrund af pensum. Ved bedømmelsen medvirker en intern censor. Personalestyring: 21. For den skriftlige 24-timers caseopgave i faget Personalestyring på studiets 3. semester gælder følgende målbeskrivelse: Ved prøven skal den studerende demonstrere sikkerhed i: Anvendelse af fagets teorier og modeller, som anført i fagbeskrivelsen, til analyse af de psykologiske og økonomiske konsekvenser af en given HRM-løsning. I den forbindelse skal den studerende gøres i stand til at vurdere og fremkomme med alternative løsningsforslag ud fra et forretningsmæssigt / helhedsorienteret perspektiv. Forklaring og sammenligning af fagets forskellige teorier og modeller, samt diskussion af deres styrker og svagheder, og anvendelighed på udvalgte eksempler/cases. Selvstændigt at kunne skabe sig et overblik over aktiviteter indenfor Human Ressource Management, herunder være i stand til at finde modeller/teorier relateret til løsning af en given opgave eller problemstilling.

16 Stk. 2. Eksamensbestemmelser. Prøven bedømmes med ekstern censur. På baggrund af en af underviserne stillet caseopgave, får de studerende fra udlevering af case til senest aflevering af individuel opgavebesvarelse 24 timer. Den individuelle opgave må have et omfang af max. 5 normalsider. Der gives karakter efter 7-trinsskala. Den studerende er automatisk tilmeldt den ordinære eksamen som afholdes i december/januar. Rettidig framelding til den ordinære eksamen er senest 3 uger før eksamen. Der er ikke automatisk tilmelding til syge-/omprøven som afholdes i februar/marts. Syge-/omprøve er en 20 minutters individuel mundtlig eksamen på baggrund pensum. Psykologiske Test 2: 22. For den individuelle skriftlige opgave med udgangspunkt i faget Psykologiske Test 2 på studiets 3. semester, fagelementet Personlighedstest, gælder følgende målbeskrivelse: Ved prøven skal den studerende kunne: Identificere og beskrive psykologiske test mht. formål, opbygning, scoring og tolkning af resultater. Identificere relevante problemstillinger i forbindelse med analyse og vurdering af psykologiske tests med hensyn til validitet og reliabilitet, anvendelsesmuligheder og -begrænsninger samt relevans i forhold til formål. Kritisk forholde sig til væsentlige forholds betydning for anvendelse og fortolkning af psykologiske tests i erhvervslivet. Stk. 2. Eksamensbestemmelser. Prøven er uden censur og har form af en skriftlig individuel hjemmeopgave. Opgaven stilles ved sidste undervisningsgang og den studerende har en måned til at besvare opgaven. Opgaven må have en længde af max. 10 normalsider. Ved bedømmelsen medvirker fagets undervisere. Der gives karakter efter 7-trinsskala. Der afholdes ordinær eksamen i december/januar. Rettidig framelding til den ordinære eksamen er senest 3 uger før eksamen. Der er ikke automatisk tilmelding til syge-/omprøven som afholdes i februar/marts Syge-/omprøven afholdes efter de samme eksamensbestemmelser som den ordinære prøve. 4. semester: Samlet udprøvning: 23. For den gruppebaserede skriftlige opgave med udgangspunkt i 4. semesters fag Metodiske Principper og Analyseprocesser gælder følgende målbeskrivelser: Ved prøven skal den studerende kunne: Beskrive og operationalisere eksempler på udvalgte analysetyper inden for henholdsvis organisationsanalyse, økonomisk/finansiel analyse og markedsanalyse. Sammenligne analysetypernes formål og metodiske fremgangsmåde. Vurdere analysetypernes metodemæssige forudsætninger samt styrker og svagheder. Stk. 2. Eksamensbestemmelser. Prøven er uden censur og har form af en semesterrapport udarbejdet i grupper á max. 5 personer. Rapporten skal individualiseres således, at det fremgår klart hvor i

17 opgaven gruppemedlemmer specifikt har bidraget. Rapporten må have et omfang på max. 5 normalsider pr. person, dog min. 10 sider og max. 20 sider i alt. Bedømmelsen er individuel, jf. 35, stk. 3. Rapporten bedømmes som Bestået/Ikke bestået af underviser, jf. dog 38, stk. 3. Hvis prøven bedømmes ikke bestået, kan den studerende inden 14 dage fra underretning om karakteren indlevere opgaven i omarbejdet form til bedømmelse. Indlevering af en omarbejdet opgave tæller som fornyet deltagelse i den pågældende prøve, jf. 38, stk 1. Hvis den studerende er syg under hele opagaveforløbet, har vedkommende ret til at indlevere et projekt til bedømmelse til syge- /omprøven. til syge-/omprøven. Den studerende er automatisk tilmeldt den ordinære eksamen som afholdes i april/maj. Rettidig framelding til den ordinære eksamen er senest 3 uger før eksamen. Der er ikke automatisk tilmelding til syge-/omprøven.. Integreret gruppeprojekt: 24. For det integrerede gruppeprojekt på uddannelsens 4. semester med udgangspunkt i semesterets gennemgående tema om analyser, deres gennemførelse og effekter gælder følgende målbeskrivelse. Ved prøven skal den studerende kunne gennemføre en konkret analyse af en selvvalgt empirisk problemstilling. Analysen skal enten være en organisationsanalyse, en økonomisk/finansiel analyse eller en markedsanalyse. Her under skal den studerende kunne: Identificere og beskrive en virksomhedsmæssig problemstilling inden for analyseområdet. Begrunde valget af og operationalisere en specifik analysetype i relation til den empiriske problemstilling. Indsamle og analysere data. Diskutere og vurdere analysens resultat i relation til problemstillingen. Reflektere over den gennemførte analyses metodemæssige styrker og svagheder. Stk. 2. Eksamensbestemmelser. Prøven bedømmes med ekstern censur og har form af et projekt, der udarbejdes i grupper á max. 5 studerende i løbet af semesteret og skal have et omfang på 15 normalsider plus 5 normalsider pr. studerende dog max. 30 sider plus evt. bilag. Inden for rammerne af det udarbejdede projekt afholdes der individuel 20 minutters mundtlig eksamen, hvorefter hver studerende ud fra en helhedsbedømmelse af det skriftlige projekt og den individuelle mundtlige præstation bedømmes ud fra 7-trinsskala. Den studerende er automatisk tilmeldt den ordinære eksamen som afholdes juni. Rettidig framelding til den ordinære eksamen er senest 3 uger før eksamen. Der er ikke automatisk tilmelding til syge-/omprøven som afholdes i august. Syge- /omprøven afholdes som mundtlig eksamination på grundlag af et omarbejdet projekt (ved omprøve). Omarbejdelsen bør tage udgangspunkt i den kritik, projektet har været genstand for ved den ordinære eksamen. Hvis den studerende er syg under hele projektforløbet, har vedkommende ret til at indlevere et projekt til syge-/omprøven. Hvis den studerende er syg på dagen for den mundtlige eksamen,afholdes syge-/omprøven efter samme bestemmelser som den ordinære eksamen og i det oprindelige projekt.. Den ordinære prøve afholdes på vanlig vis for de øvrige studerende i gruppen. Stk. 3. Forudsætninger. Før projektarbejdets start skal de studerende skriftligt udarbejde og redegøre for en problemstilling og en problemformulering der primært udspringer af vigtige temaer inddraget i undervisningen på 4. semester, sekundært med mulighed for inddrage relevant teori fra tidligere

18 semestre. Denne redegørelse skal være godkendt af semesterets fagansvarlige, jf. dog 38, stk. 3, før de studerende kan udarbejde projektet. 5. semester Kommunikationsledelse: 25. For eksamen i miniprojektet under 5. semester faget kommunikationsledelse gælder følgende målbeskrivelse: Ved prøven skal den studerende: Identificere virksomhedens kommunikationsproblemstillinger og konflikter. Vælge, indsamle og analysere data for at identificere problemer, herunder problemer omkring branding, identitet, afsender- og modtageranalyse samt indhold og kulturel indlejring.. Redegøre for samt forholde sig kritisk til forskellige kommunikationsteorier, deres gyldighed og anvendelse. Diskutere og vurdere en strategi på basis af analysens resultat. Reflektere over den gennemførte strategis styrker og svagheder. Stk. 2. Eksamensbestemmelser. Prøven bedømmes med ekstern censur og bedømmes ud fra 7- trinsskala. Eksamen har form af individuelt 20 min. mundtligt forsvar på baggrund af et miniprojekt der kan besvares i grupper á max 5 studerende. Miniprojektet skal have et omfang på 5 normalsider plus 5 normalsider pr. studerende plus evt. bilag. Eksamen foregår på basis af hele det meddelte pensum og de studerende vælger selv frit det tema de vil skrive om. Den mundtlige eksamen kan omfatte teorier som er en del af pensum, men som den studerende har valgt ikke at behandle i sit miniprojekt. Den studerende er automatisk tilmeldt den ordinære eksamen som afholdes i december/januar. Rettidig framelding til den ordinære eksamen er senest 3 uger før eksamen. Der er ikke automatisk tilmelding til syge-/omprøven som afholdes i februar/marts. Syge-/omprøven afholdes som mundtlig eksamination på grundlag af et omarbejdet projekt (ved omprøve). Omarbejdelsen bør tage udgangspunkt i den kritik, projektet har været genstand for ved den ordinære eksamen. Hvis den studerende er syg under hele projektforløbet, har vedkommende ret til at indlevere et projekt til bedømmelse til syge-/omprøven. Hvis den studerende er syg på dagen for den mundtlige eksamen, afholdes syge-/omprøven efter samme bestemmelser som den ordinære eksamen og i det oprindelige projekt. Den ordinære prøve afholdes på vanlig vis for de øvrige studerende i gruppen 26. For valgfagene på femte semester gælder de bestemmelser vedrørende udprøvninger, der fremgår af de respektive valgfags fagplaner etc.

19 6. semester Videnskabsteori: 27. For den individuelle skriftlige udprøvning i faget Videnskabsteori på 6. semester gælder følgende målbeskrivelse: Ved prøven skal den studerende kunne: Identificere, analysere og argumentere for videnskabsteoretiske perspektiver i erhvervsøkonomiske og psykologiske tekster og teorier. Stk. 2. Eksamensbestemmelser. Prøven er uden censur. Prøven består af en individuel skriftlig hjemmeopgave med alle skriftlige og elektroniske hjælpemidler. Opgaven stilles af fagets undervisere og er berammet til 72 timer. Hjemmeopgaven må have et omfang af maksimalt 6 normalsider. Opgaven bedømmes af fagets undervisere, jf. dog 38, stk. 3. Opgaven bedømmes ud fra 7-trinsskala. Den studerende er automatisk tilmeldt den ordinære eksamen der afholdes i februar/marts. Rettidig framelding til den ordinære eksamen er senest 3 uger før eksamen. Der er ikke automatisk tilmelding til syge-/omprøven som afholdes i marts/april. Syge-/omprøven er en individuel skriftlig hjemmeopgave på max. 6 sider i pensum på baggrund af et stillet spørgsmål. Bachelorprojekt: 28. For uddannelsens afsluttende bachelorprojekt gælder følgende målbeskrivelse: Den studerende skal kunne: Identificere og afgrænse en problemstilling under HA-psyk s fagområde, der kan behandles inden for BA-projektets rammer Forklare undersøgelsesmetoden, herunder sammenhængen mellem problemformulering, metode, teori, data, analyse og konklusion Kritisk vurdere de valgte teorier og forklaringsmodeller, herunder deres videnskabsteoretiske baggrund og konsekvenser Gøre rede for analysens konklusion og dens grundlag i projektet samt dens relevans for det faglige område, projektet befinder sig i Reflektere over egen læring i forbindelse med formulering og besvarelse af projektets problemstilling. Strukturere fremstillingen og stoffet i en sprogligt og indholdsmæssigt klart formuleret og disponeret form Stk. 2. Eksamensbestemmelser. Prøven bedømmes med ekstern censur. Projektet kan udarbejdes individuelt eller i grupper á max. 5 personer. Projektrapporten må have et omfang af 40 normalsider plus 10 sider pr. studerende, dog i alt højst 80 sider plus bilag, dvs.: 5 studerende: max 80 sider 4 studerende: max 80 sider 3 studerende: max 70 sider 2 studerende: max 60 sider 1 studerende: max. 50 sider

20 Projektet skal indledningsvist indeholde et resume af projektet på et fremmedsprog. Der tildeles 3 vejledningstimer (arbejdstimer) pr. projekt plus 2 timer pr. studerende i forbindelse med projektudarbejdelsen. Afleveringsfristen oplyses i semesterplanen og på e-campus. Inden for rammerne af det udarbejdede projekt afholdes der individuelt mundtligt forsvar. Det mundtlige forsvar har i alt en længde på 30 min. inklusiv votering. Bedømmelsen er individuel og tager form af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt samt den mundtlige individuelle eksamination, jf. 35, stk. 4. Ved bedømmelsen indgår endvidere den studerendes stave- og formuleringsevne i bedømmelsesgrundlaget, jf. dog 30, stk. 2. Bedømmelsen er et udtryk for en helhedsvurdering af det faglige indhold samt stave- og formuleringsevne, dog vægter det faglige indhold tungest. Ved bedømmelsen medvirker en ekstern censor. Der gives karakter efter 7-trinsskala. Den mundtlige eksamination afholdes i maj/juni måned. Rettidig framelding til den ordinære eksamen er senest 3 uger før eksamen. Der er ikke automatisk tilmelding til syge-/omprøven som afholdes i august måned. Syge/omprøven afholdes efter samme regler som den ordinære prøve. Ved omprøve har den studerende ret til at indlevere en revideret rapport 3 uger inden den mundtlige eksamen. Kapitel 4. Generelle eksamensbestemmelser Eksamenstilmelding 29. Er den studerende tilmeldt et fagelement m.v hvortil der er knyttet en eller flere eksaminer, er den studerende automatisk tilmeldt den/disse eksaminer. Rettidig afmelding fremgår af eksamensbestemmelserne for den enkelte prøve, jf. dog 12, stk. 2. Stk. 2. Hvis rettidig afmelding ikke foreligger, betragtes eksamen som påbegyndt og tæller derfor som et eksamensforsøg. Dette gælder dog ikke hvis den studerende bliver forhindret pga sygdom, jf. 45. Stk. 3. Studienævnet kan dispensere for den i stk. 1. fastsatte frist, hvis der foreligger usædvanlige omstændigheder. Særlige prøvevilkår 30. Studienævnet kan fravige de fastsatte eksamensbestemmelser for de enkelte prøver med henblik på at tillade særlige prøvevilkår til studerende med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, til studerende med et andet modersmål end dansk og til studerende med tilsvarende vanskeligheder, når dette skønnes nødvendigt for at ligestille sådanne studerende med andre i prøvesituationen. Der er en forudsætning, at der med tilladelsen ikke sker en sænkning af prøvens niveau. Stk. 2. Hvor det af målbeskrivelsen for en prøve fremgår, at der ved bedømmelsen af prøven også lægges vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne, kan studienævnet dispensere herfra for studerende, der kan dokumentere en relevant specifik funktionsnedsættelse, medmindre stave- og formuleringsevnen er en væsentlig del af prøvens formål.

Studieordning for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi og psykologi, HA(psyk.)

Studieordning for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi og psykologi, HA(psyk.) Studieordning for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi og psykologi, HA(psyk.) I henhold til 24, stk. 1-2, 4-5 og 7, i bekendtgørelse nr. 814 af 29. juni 2010 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne

Læs mere

Kapitel 1 generelle uddannelsesbestemmelser

Kapitel 1 generelle uddannelsesbestemmelser STUDIEORDNING for den erhvervsøkonomiske/erhvervsjuridiske kandidatuddannelse Cand.merc.(jur.) Copenhagen Business School, Handelshøjskolen 2011 I henhold til 24, stk. 1, 3-5 og 7, i bekendtgørelse nr.

Læs mere

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse,

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, 2015-ordningen

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning. cand.merc.(dat.)-studiet. Copenhagen Business School

Studieordning. cand.merc.(dat.)-studiet. Copenhagen Business School Studieordning for den kandidatuddannelse cand.merc.(dat.)-studiet Copenhagen Business School 2004 / 05 I henhold til 7 og 18, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 626 af 28. august 1991 om den erhvervsøkonomiske

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Studieordning for kandidatuddannelsen i It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Syddansk Universitet i Odense Denne studieordning er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i It og sprog, 2013-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Studieordning. HD 1. del

Studieordning. HD 1. del Studieordning HD 1. del Denne studieordning for 1. del af HD-uddannelsen er fastsat af Studieledelsen for HDuddannelsen ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og godkendt af prodekan for uddannelse.

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister. 2010-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister. 2010-ordningen BbSkabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister 2010-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Innovation,

Læs mere

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Finansiel Rådgivning. Handelshøjskolen i København Aalborg Universitet 2005

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Finansiel Rådgivning. Handelshøjskolen i København Aalborg Universitet 2005 Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Finansiel Rådgivning Handelshøjskolen i København Aalborg Universitet 2005 I henhold til 13, stk. 1-3, i bekendtgørelse nr. 674 af 19. august

Læs mere

Vejledning og Vejleder

Vejledning og Vejleder Vejledning for modulet Vejledning og Vejleder Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet, bygger på

Læs mere

Dansekultur og procesledelse

Dansekultur og procesledelse D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Dansekultur og procesledelse 2014-ordningen Institut for Kunst- og

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Marketing, Branding og Kommunikation

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Marketing, Branding og Kommunikation Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Marketing, Branding og Kommunikation Odense 2009, 1 af 20 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings

Læs mere

Pædagogisk viden og forskning

Pædagogisk viden og forskning PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk viden og forskning Et obligatorisk modul i den Pædagogiske Diplomuddannelse (PD) Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for det obligatoriske

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Kapitel 1 Generelle uddannelsesbestemmelser

Kapitel 1 Generelle uddannelsesbestemmelser Studieordning for HD Regnskab og Økonomistyring I henhold til 11 stk. 2-4 og 17, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 1098 af 19. september 2007 om den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse og 4, stk. 1-3, i bekendtgørelse

Læs mere

1. Indledning. 2. Eksamensterminer. 3. Indstilling, genindstilling og framelding til prøver

1. Indledning. 2. Eksamensterminer. 3. Indstilling, genindstilling og framelding til prøver 18. Eksamensbestemmelser for læreruddannelsen ved UC Lillebælt - Læreruddannelsen i Jelling gældende for årgang 2006 og tidligere årgange (gammel læreruddannelse) 18. Eksamensbestemmelser for læreruddannelsen

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.)

Studieordning for bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.) SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.) Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

28. 28Skabelon for. Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Innovation and Entrepreneurship The 2009 Curriculum

28. 28Skabelon for. Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Innovation and Entrepreneurship The 2009 Curriculum 28. 28Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet BA-niveau i Innovation og Iværksættelse 2009-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities

Læs mere

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet Vejledning for modulet Afsluttende obligatorisk modul i Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik, bygger på følgende

Læs mere

FOR KANDIDATUDDANNELSEN,

FOR KANDIDATUDDANNELSEN, STUDIEORDNINGEN FOR KANDIDATUDDANNELSEN, CAND. SOC. I JURA Denne studieordning er fastsat med hjemmel i: 30 i bekendtgørelse nr. 1520 af 16. december 2013 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne

Læs mere

Studieordning for MBA Master of Business Administration

Studieordning for MBA Master of Business Administration Studieordning for MBA Master of Business Administration August 2011 Studieordning for MBA 2011 2 Indholdsfortegnelse STUDIEORDNING FOR MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA... 3 Generelt... 3 Uddannelsens

Læs mere

Vejledning og Individ

Vejledning og Individ Vejledning for modulet Vejledning og Individ Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Vejledning

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Kommunikation og formidling, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Kommunikation og formidling, 2008-ordningen kabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Kommunikation og formidling, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Communication The 2008 Curriculum Justeret 2010

Læs mere

Vejledning og Samfund

Vejledning og Samfund Vejledning for modulet Vejledning og Samfund Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet bygger på

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.1.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til Bekendtgørelse

Læs mere

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner Særfag 18. Agenter, handlinger og normer (Agents, actions and norms) a. Undervisningens omfang: 4 ugentlige timer i 2. semester. Efter gennemførelsen

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Faglig vejledning i skolen

Faglig vejledning i skolen PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Faglig vejledning i skolen Et modul fra PD-retningerne Danskvejleder, Engelskvejleder, Matematikvejleder og Naturfagsvejleder

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

Kapitel 1 Uddannelsens formål og varighed. Formål

Kapitel 1 Uddannelsens formål og varighed. Formål Studieordning for bacheloruddannelse (BSc) i erhvervsøkonomi-informationsteknologi, HA(it.) Copenhagen Business School, Handelshøjskolen i København 2009 I henhold til 67, stk. 2 og 5, i bekendtgørelse

Læs mere

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014.

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Indholdsfortegnelse 1. Rammer for tillægget til studieordningen... 3 1.1. Overgangsordninger... 3 2. Prøver og eksamen på

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science)

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Vedtaget af Datalogisk Studienævn 2004-09-21 De overordnede bestemmelser, der danner ramme for denne studieordning, er fastlagt

Læs mere

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet OKJ J.nr. Dok. Ore\kult\fleksmasterkult Den 27. februar 2006 2. udkast skal vi undlade at kalde det stud.ordning FLEKSIBEL MASTER FRA DET HUMANISTISKE

Læs mere

STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I AFSÆTNINGSØKONOMI

STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I AFSÆTNINGSØKONOMI 1 STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I AFSÆTNINGSØKONOMI 2000 2 1. GRUNDLAG HD uddannelsen i Afsætningsøkonomi er tilrettelagt i henhold til undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 674 af 19. august

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) UDKAST Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) I medfør af 8, stk. 1 og 2, 8 a, stk. 1, og 34, stk. 1, i lov nr. 403 af 28. maj 2003 om universiteter (universitetsloven),

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Modul 4: Ledelse og medarbejdere 2: Ledelse i lærings- og kompetencerelationer (5 ECTS point)

Modul 4: Ledelse og medarbejdere 2: Ledelse i lærings- og kompetencerelationer (5 ECTS point) Modul 4: Ledelse og medarbejdere 2: Ledelse i lærings- og kompetencerelationer (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2009 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om

Læs mere

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation Side 1 af 6 KVALIFIKATIONSPROFIL Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation med et fremmedsprog som hovedfag og international marketing som bifag Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

Grafisk design og kommunikation Vægt i uddannelsen 10 ECTS-point

Grafisk design og kommunikation Vægt i uddannelsen 10 ECTS-point Grafisk design og kommunikation Vægt i uddannelsen 10 ECTS-point Mål Med udgangspunkt i teori inden for grafisk design skal kurset kvalificere de studerende til at kunne analysere samspillet mellem form

Læs mere

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014 Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014 INDHOLD Indhold...1 Indledning...2 Generelle eksamensbestemmelser...2 Framelding til eksamen... 2 Sygeeksamen... 3 Overblik over

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi (HA) September 2013

Studieordning for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi (HA) September 2013 Studieordning for Bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi (HA), 2.del Aalborg Universitet I medfør af lovbekendtgørelse nr. 652 af 24. juni 2012 om universiteter (Universitetsloven) med senere ændringer

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Modul 6: Ledelse og Organisation 2: Organisation, styring og strategi (5 ECTS point)

Modul 6: Ledelse og Organisation 2: Organisation, styring og strategi (5 ECTS point) Modul 6: Ledelse og Organisation 2: Organisation, styring og strategi (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart forår 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse

Diplomuddannelsen i ledelse AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AARHUS UNIVERSITET Fagmodulets navn Økonomisk Ledelse Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

Kommunikation og it,

Kommunikation og it, Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Kommunikation og it, 2014-ordningen Justeret 2014 og 2015 Rettet 2015 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation og Ledelse 2010

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation og Ledelse 2010 Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation og Ledelse 2010 Slagelse, Odense, Kolding, Esbjerg, Sønderborg 2010 1 af 20 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Undervisningsministeriets

Læs mere

Studieordning for den teoretiske del af uddannelsen til Registreret Revisor

Studieordning for den teoretiske del af uddannelsen til Registreret Revisor Studieordning for den teoretiske del af uddannelsen til Registreret Revisor Fra feb. 1 af 17 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse

Læs mere

Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold

Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold Efterårssemestret 2014 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Vedligehold

Læs mere

2 Studienævn Se tillæg til Studieordning for Bacheloruddannelsen i Politik & Administration, gældende fra februar 2010.

2 Studienævn Se tillæg til Studieordning for Bacheloruddannelsen i Politik & Administration, gældende fra februar 2010. Studieordning for Bacheloruddannelse med Samfundsfag som centralt fag samt sidefag (Gymnasielæreruddannelse) ved Aalborg Universitet. Gældende fra september 2012 I medfør af lovbekendtgørelse nr. 695 af

Læs mere

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I MATEMATIK-ØKONOMI MATEMATIK-ØKONOMI I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i matematikøkonomi.

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning København, december 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Formål...

Læs mere

Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold

Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold Efterårssemestret 2015 Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse EKSAMENSVEJLEDNING... 1 TEKNOLOGISK DIPLOMUDDANNELSE I VEDLIGEHOLD... 1 Efterårssemestret

Læs mere

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Bilag 33 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt

Læs mere

Digital konceptudvikling PBA

Digital konceptudvikling PBA Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Digital konceptudvikling PBA August 2015 Indhold Studieordningensfællesdel...4 Uddannelsensnavnogdimittendernestitel...4 Adgangtiluddannelsen...4 Fagligekriterierforudvælgelseafansøgere...4

Læs mere

Film- og Medievidenskab,

Film- og Medievidenskab, Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Film- og Medievidenskab, 2013-ordningen Justeret 2014 Rettet 2015 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013 Lovtidende A 2013 Udgivet den 19. december 2013 16. december 2013. Nr. 1526. Bekendtgørelse om eksamen og censur ved de videregående kunstneriske uddannelser under Ministeriet for Forskning, Innovation

Læs mere

BACHELORUDDANNELSEN I ENGELSK OG ORGANISATIONSKOMMUNIKATION. Copenhagen Business School, Handelshøjskolen

BACHELORUDDANNELSEN I ENGELSK OG ORGANISATIONSKOMMUNIKATION. Copenhagen Business School, Handelshøjskolen STUDIEORDNING BACHELORUDDANNELSEN I ENGELSK OG ORGANISATIONSKOMMUNIKATION Copenhagen Business School, Handelshøjskolen I henhold til 67, stk. 2 og 5, i bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor-

Læs mere

Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation

Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation marts 2011 S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T INDLEDNING Professionsbacheloruddannelsen i Engelsk

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 7 Relationer og interaktioner Professionsbachelor i sygepleje sfortegnelse Introduktion til modul 7 beskrivelsen.3 Studieaktivitetsmodel for modul 7.5

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 171 af 02/03/2011 af lov

Læs mere

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Uddannelsesplan Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Undervisere: Jens Andersen, psykolog, Ledelses- og organisationskonsulent, act2learn, mail: jna@ucnact2learn.dk, mobil: 72690408 Ane Davidsen,

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i arkitektur ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Studieordning for kandidatuddannelsen i arkitektur ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Studieordning for kandidatuddannelsen i arkitektur ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Gældende fra 1. september 2014. Indhold Indledning Kapitel 1 Kapitel

Læs mere

Kapitel 1 Generelle uddannelsesbestemmelser

Kapitel 1 Generelle uddannelsesbestemmelser Studieordning for Master i Public Administration I henhold til 13 i bekendtgørelse nr. 1187 af 17. december 2009 om masteruddannelser ved universiteterne (masterbekendtgørelsen); 29, stk. 1-2, i bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni

Læs mere

Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer

Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer REVISORKOMMISSIONEN Maj 2014 Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer Generelt I henhold til 1 i Erhvervsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1408 af 11. december 2013 om revisoreksamen for

Læs mere

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse Graduate Diploma in Business Administration (organization and management)

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse Graduate Diploma in Business Administration (organization and management) Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse Graduate Diploma in Business Administration (organization and management) HD 2. del Organisation og ledelse - HD(O) ved Aalborg Universitet 5. semester

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014 Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014 VIA University College Videreuddannelse og Kompetenceudvikling www.via.dk/videreuddannelse Forord Denne Eksamensvejledning har til formål

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Se tillæg til Studieordning for Bacheloruddannelsen i Politik & Administration, gældende fra februar 2010.

Se tillæg til Studieordning for Bacheloruddannelsen i Politik & Administration, gældende fra februar 2010. Studieordning for Bacheloruddannelse med Samfundsfag som centralt fag samt tilvalgsfag (Gymnasielæreruddannelse) ved Aalborg Universitet. Gældende fra 1.9.2010 1 Indledning Efter bekendtgørelse nr. 814

Læs mere

Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Design og Business. Efterårssemester 2014

Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Design og Business. Efterårssemester 2014 Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Design og Business Efterårssemester 2014 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Design og

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK

STUDIEORDNING FOR TYSK Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK BA-centralfag 1 Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for Tysk BA-centralfag. Folderen er ikke en erstatning for den rigtige

Læs mere

RAMMESTUDIEORDNING for første studieår på de samfundsvidenskabelige bacheloruddannelser på Aalborg Universitet

RAMMESTUDIEORDNING for første studieår på de samfundsvidenskabelige bacheloruddannelser på Aalborg Universitet RAMMESTUDIEORDNING for første studieår på de samfundsvidenskabelige bacheloruddannelser på Aalborg Universitet Det Samfundsvidenskabelige Fællessemester og 2. semester af bacheloruddannelserne i Politik

Læs mere

Eksamensreglement 2010-11

Eksamensreglement 2010-11 Eksamensreglement 2010-11 Indholdsfortegnelse: 1. TILMELDING/AFMELDING... 2 SYGDOM... 2 IKKE BESTÅET... 2 2. GENERELT (SKRIFTLIG EKSAMEN):... 2 3. ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER... 3 4. SÆRLIGE VILKÅR... 3

Læs mere

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Efter- og Videreuddannelse 2012/2013 Lederens retorik troværdig og overbevisende kommunikation Mange mennesker opfatter kommunikation som en

Læs mere

Studieordning for Fleksibel Master i Offentlig Ledelse

Studieordning for Fleksibel Master i Offentlig Ledelse Studieordning for Fleksibel Master i Offentlig Ledelse Copenhagen Business School og Københavns universitet 1 2012 I henhold til 13 i bekendtgørelse nr. 1187 af 17. december 2009 om masteruddannelser ved

Læs mere

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse. August 2014 juni 2015

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse. August 2014 juni 2015 Eksamensvejledning Akademiuddannelsen i ledelse August 2014 juni 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Moduler... 5 Organisation og arbejdspsykologi

Læs mere

Master i. international virksomhedskommunikation

Master i. international virksomhedskommunikation Master i international virksomhedskommunikation 2 Fleksibel og målrettet uddannelse til dig, der vil videre i karrieren Har du brug for at forbedre dine kommunikative og ledelsesmæssige kompetencer enten

Læs mere

Studieordning for finansbachelor 2012-2016. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services

Studieordning for finansbachelor 2012-2016. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Studieordning for finansbachelor 2012-2016 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.1 Revideret 04. februar 2014 Studieordningen gælder for studerende

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i Samfundsvidenskab

Studieordning for bacheloruddannelsen i Samfundsvidenskab ILISIMATUSARFIK GRØNLANDS UNIVERSITET ILIMMARFIK-INSTITUTTET Studieordning for bacheloruddannelsen i Samfundsvidenskab 1. Varighed og titel 2. Adgangskrav 3. Formål 4. Struktur, uddannelsens fag og prøver

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse August 2012 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse Januar 2014 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Sidefagssupplering i medievidenskab

Sidefagssupplering i medievidenskab Sidefagssupplering i medievidenskab Center for Medievidenskab udbyder sidefagssupplering i medievidenskab fra efteråret 2003. Undervisningen består af to moduler: Første modul er i medieproduktion, der

Læs mere

Studieordning for finansbachelor INSTITUTIONSDEL UCN 2014-2018. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services

Studieordning for finansbachelor INSTITUTIONSDEL UCN 2014-2018. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Studieordning for finansbachelor INSTITUTIONSDEL UCN 2014-2018 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.0 01.09.2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015 STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens

Læs mere

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Gældende fra 1. Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning... 1 2. Formål... 1 3. Undervisningen...

Læs mere