Friheden opleves i fællesskabet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Friheden opleves i fællesskabet"

Transkript

1 Friheden opleves i fællesskabet Af Kresten Kay, Bjørn Ribers og Kåre Wenzel En ny undersøgelse af mænds refleksioner over deres parforhold peger på, at mange mænd oplever frihed ikke i modsætning til, men på basis af den tryghed, som fællesskabet i det posttraditionelle parforhold tilbyder dem. Fællesskab behøver således ikke at stå i modsætning til den enkeltes frihed og muligheder i livet. Et stærkt fællesskab i parforholdet kan være en stabil base, hvorfra de to partnere kan udfolde deres individuelle livsbaner. Parforhold i en refleksiv modernitet Tidligere var samlivet i høj grad baseret på et materielt fornuftsfællesskab, defineret af traditionen og ofte dikteret af familiens patriarkalske overhoved. Ægteskabet var en grundsten i hverdagens praktiske organisering. Som følge af den særlige udformning, der kendetegner den danske velfærdsstat, kan man idag leve alene eller skifte partner, uden at det har større økonomiske eller sociale konsekvenser. I det postmoderne samfund etableres parrelationen derfor i langt højere grad ud fra følelsesmæssig gensidighed og forelskelse med udgangspunkt i individets refleksioner og frie handlemuligheder. Processen betegnes af den engelske sociolog Anthony Giddens som detraditionalisering. Parforholdet bliver dermed et valg blandt andre valg, der træffes ud fra en refleksiv orientering i forhold til omverden. Familielivets nye betingelser rejser spørgsmålet om hvordan og hvorfor vi indgår i parforhold? Et relativt konventionelt familiemønster Ifølge et igangværende forskningsprojektet ved Center for Barndoms- og Familieforskning på RUC, lever en stor andel af danske mænd og kvinder midt i trediverne i faste parforhold. Overordnet viser undersøgelsen, betegnet IFUSOFF, at 82,1 % af 35-årige danskere lever i fast parforhold, mens kun 17,9 % er enlige. Samtidig viser undersøgelsen, at 71,78 % af 35-årige danskere lever i fast parforhold med børn. Næsten seks ud af 10 lever i reelle kernefamilier, og kun godt 21 % lever i et forhold uden børn. Familieforskerne Lasse Dencik og Allan Westerlings undersøgelse tegner hermed et billede af et relativt konventionelt familiemønster, hvilket antyder, 1

2 at parforholdet ikke har mistet den betydning, som det igennem de seneste årtier har været fremført inden for familieforskningen. Samtidig understreges det, at det mindst udforskede område inden for familieforskningen er selve parrelationen. Disse iagttagelser ansporede til en kvalitativ undersøgelse med fokus på mænds refleksioner over parforholdets betydning og status i deres liv. I et speciale fra Roskilde Universitetscenter har forfatterne til denne artikel undersøgt hvordan 9 urbant boende mænd midt i 30 erne, der lever i et heteroseksuelt parforhold, oplever parforholdet og de samfundsmæssige betingelser, som parforholdet er underlagt i dagens Danmark. Undersøgelsen er baseret på henholdsvis individuelle kvalitative interview med de 9 informanter og et fokusgruppeinterview, hvor de i fællesskab debatterede deres parforhold. Familieliv og identitet Et centralt fokus for undersøgelsen har været at belyse forholdet mellem mænd som individer og parforholdet som fællesskab, og se på hvilken betydning dette fællesskab har for mænds selvoplevelse og dannelse af identitet. Undersøgelsen blev foretaget med udgangspunkt i to vigtige præmisser for den socialpsykologiske forståelse af begrebet identitet: 1) at et individs identitet er funderet i og skabt gennem hans eller hendes sociale interaktioner, og 2) at der er mange forskellige potentielle identiteter, den enkelte kan veksle imellem. I denne forbindelse har det været relevant at se på de hverdagsmæssige interaktioner og interpersonelle samspilsmønstre, som mænd indgår i. Undersøgelsen viser at organiseringen af forholdet i høj grad bygger på dialog og refleksion. Mediebilledet, samtaler med venner, familie og partneren er betydningsfulde elementer i hvordan den enkelte definerer sin rolle i parforholdet. Enten-Eller, Både-Og Undersøgelsen viser desuden, at der er en høj grad af ansvarsfølelse og prioritering af det fælles familieprojekt hos mændene og en støtte til partnerens muligheder for at opnå hendes personlige mål. Samtidig oplever mændene også, at deres partner udviser en tilsvarende imødekommenhed. På denne måde danner det posttraditionelle parforhold baggrund for to individers fælles vej igennem livet og viser, hvordan mændene netop igennem det familiære fællesskab finder stabilitet og styrke til at kunne håndtere andre af livets udfordringer og derved udfolde sig individuelt. Refleksionen hos den enkelte mand handler ikke i så høj grad om et enten-eller valg om hvorvidt han vil blive i forholdet, men er i højere grad rettet mod at finde en balance mellem personlige mål og det familiemæssige fællesskab. 2

3 Selve oplevelsen af samhørighed imellem mand og kvinde konstitueres af en række hverdagsmæssige tilknytningshandlinger; en række fælles gøremål, der bekræfter parternes samhørighed og det fælles engagement i forholdet. Parforholdet er garant for kontinuitet, hvor partneren udgør et livsvidne til hverdagen. Således er forholdet og familielivet et værn mod ensomhed og oplevelsen af fragmentering, der fremstår som en sideeffekt ved det postmoderne livs mange udfoldelsesmuligheder. Frihed fra og frihed til Begrebet frihed får en særlig rolle i forbindelse med parforholdet i et detraditionaliseringsperspektiv, da relationen er baseret på individets refleksioner og frie handlemuligheder. Sociologen Zygmunt Bauman beskriver friheden udfra det forhold, at man alene kan opleve sig selv som fri eller ufri i forhold til andre. Frihed skal i denne definition forstås som et socialt skabt fænomen og ikke som et iboende almenmenneskeligt anliggende. Den tyske psykolog og samfundskritiker, Erich Fromm, definerede friheden både negativt som friheden fra og positivt som friheden til. Begge definitioner ses i udsagn hos vores informanter, idet de både taler om friheden til at vælge familien og ønsket om engang imellem at have frihed fra familien til egne individuelle gøremål. David fortæller hvordan han oplever at: Der er to slags frihed. Den ene er sådan set bare friheden til, at gøre lige nøjagtig hvad jeg vil. Den anden frihed, det er en generel, mere bred frihed, der handler om, at jeg føler mig fri i det, jeg gør. Jeg føler mig ikke låst i mit liv. Jeg føler ikke, at båndene snærer. Konkret eller oplevet frihed Ud fra Davids tanker kan frihed defineres på to måder. Deskriptivt kan frihed defineres ud fra om man indgår i konkrete bindende sammenhænge og forpligtelser. Dette betegner vi som den konkrete frihed, der relaterer til konkrete opgaver og pligter i eksempelvis et parforhold. Fx har det her betydning om informanterne lever sammen med nogen, har stiftet familie og dermed er bundet af dagliglivets pligter, herunder arbejde og børnepasning, men også om de er bundet af en forventning eller aftale om monogami. Evaluativt kan frihed dog også forstås som den oplevede frihed, der relaterer til informantens egen følelsesmæssige oplevelse af frihed det er det, som David beskriver, når han taler om, at han: 3

4 stadig har mulighed for, at vælge og jeg føler mig fri i det, jeg gør eller at: jeg holder af at være bundet i mit forhold.. Den oplevede frihed er dermed ikke nødvendigvis konkret funderet i et liv uden forpligtende relationer. Denne skelnen er central, da vi kan se, at det er muligt at opleve frihed, selvom man rent praktisk er forpligtet i et parforhold, som i Ivans tilfælde, og at man omvendt kan føle sig ufri, selvom man reelt er fritstillet og alene. At være rodløs er ikke ensbetydende med at være fri. Friheden opleves i fællesskabet På en række områder fremgår det, at i og med at informanternes forhold er koordineret på en måde, hvor det tager udgangspunkt i begge individers behov, så opstår der et livsrum, hvor friheden kan opleves i fællesskabet. Denne familiære struktur, der af Dencik er blevet betegnet som team-familien, indebærer et unikt samspil mellem individ og fællesskab. Det giver individet mulighed for at opleve sig selv som et trygt og værdsat individ, forankret i en social identitet, samtidig med at det føler sig som herre over sin egen situation, fordi det har valgmuligheder inden for fællesskabets rammer. Denne konstellation giver ifølge Ivan en oplevelse af frihed: Jeg tror, jeg har to slags frihed. Jeg har en helt, helt klar frihed, som hedder min skrivefrihed. Altså frihed til at arbejde som forfatter. Så har jeg en anden frihed, som er friheden til, at jeg føler, jeg er herre over situationen. Altså, jeg har valgt at være i en familie, jeg har valgt at indgå i den relation. At vælge sig ud af kompleksiteten David og Ivans refleksioner over frihed eksemplificerer en større del af informanternes tanker, nemlig at de egentlig oplever en frihed i parforholdet, fordi de har valgt det, og dermed føler sig frie i det. Den bundethed, som Ivan omtaler, føles ikke snærende for ham, fordi den er skabt gennem et frit valg. Over for dette står muligheden for et liv, hvor man har fravalgt parforholdet for udelukkende at opnå den konkrete frihed. Denne mulighed indgår i mændenes dagdrømme, men bliver ikke ført ud i livet, da refleksionen indebærer et næste trin, hvor der sker en afvejning af frihedsdrømmen i forhold til parforholdets og familiens betydelige status i deres liv. Det kan fremstå som et paradoks, at mændene oplever en frihed i at være forpligtiget i et forhold. Men det skal ses i lyset af den stabilitet som forholdet giver dem i en tid, hvor omskiftelighed på en lang række af livets felter er normen i højere grad end undtagelsen. At vælge sig ind i forholdet, er en måde at vælge sig ud af den kompleksitet der kendetegner postmoderniseringen. 4

5 Forholdet som forankringszone En fast forankring i et forhold giver ifølge familieforskerne Dencik og Westerling stabilitet i et hverdagsliv, der i den postmoderne æra er underlagt konstante forandringer. Der er krav om fleksibilitet og forandringsvillighed på stort set alle livets arenaer. Til denne foranderlighed hører krav om omstillingsparathed. Det medfører en øget kompleksitet, som udfordrer det enkelte individ. I denne æra af omskiftlighed tilbyder parforholdet en tryg base, hvorfra verden kan tackles, og dette kan opleves som befriende. Parforholdet tilbyder på denne måde en relation man ikke i samme grad kan finde andre steder, og bliver med Denciks betegnelse en psykosocial stabilitetszone for individet. Familielivet kan være det felt, hvor den enkelte kan tanke tilknytning og finde tilhør i et liv der ellers er præget af krav om tilpasningsdygtighed. Undersøgelsen peger på, at parforholdet og livet i familien forankrer mændene i et unikt fælles livsrum med deres partner. I familien har mændene mulighed for at opleve samarbejde og nærhed på en måde, det ikke i samme grad er muligt at etablere på arbejdspladsen eller andre steder i livet. Transformationen fra forelskelse til moden kærlighed Men hvad konstituerer det posttraditionelle parforhold? Gennem informanternes livsfortællinger fremgår det, at forholdet etableres ud fra en spontan forelskelse, men mændene oplever, at den initiale tiltrækning afløses af hverdagsmæssige konflikter, modsatrettede individuelle behov og perioder med følelsesmæssig adskilthed. Fra det punkt er det væsentligt, om parterne er i stand til at udvikle forholdet fra forelskelsesfasen mod det, som Erich Fromm betegner moden kærlighed, der i højere grad er baseret på en viljesmæssig intention. Fælles for mændenes beskrivelse af parforholdet er, at gensidig accept af mand og kvinde som selvstændige individer er et afgørende punkt i arbejdet med at udvikle forholdet mod en højere grad af kærlighedsmæssig modenhed, hvor to autonome individer udgør en fælles og gensidigt berigende helhed. Dialogisk samarbejde Men hvordan etableres denne balance mellem fællesskab og individuel udfoldelse? Mændene fortæller, at de med deres samlever forhandler om at give hinanden plads. Ligestilling fremstår som en indiskutabel selvfølge, og parrene imellem er der en fælles beslutning om, at mænd og 5

6 kvinder skal have lige udfoldelsesmuligheder karrieremæssigt, samtidig med at de vil have børn. I flere tilfælde nedtoner mændene deres individuelle livsplaner og karrieremål for at tilgodese familiens eller deres partners behov. Flere fortæller, at kvinden først fik lov til at gå efter sin ønskestilling på jobbet, for at han så senere kunne gå efter sin. Eller omvendt. Dette fremgår ikke kun af mændenes italesættelse af deres parforhold, men også når vi helt konkret sammenligner de ni informanter og deres partneres uddannelsesniveau, karriereforløb og nuværende stilling. Undersøgelsen viser, at rammerne for forholdet og måden det struktureres på, foregår gennem et dialogisk samarbejde, hvor dagligdagens pligter, karrieren, familieplanlægningen og kærlighedslivet bliver refleksivt organiseret gennem samtale. Der forhandles om tider, pligter og tid til kærlighed, ud fra et ønske om at tilgodese begge parters behov. Familiens fællesskab kan dermed blive en platform, som man kan udleve sine individuelle veje fra, og man gør det i samarbejde. Vi ser altså her et eksempel på, hvordan de traditionelle patriarkalske familieformer er i opløsning, men også hvordan samlivsformen erstattes med andre grundlæggende forståelser. De rammer, som er opløst, er blevet erstattet af nye. Refleksionen har erstattet traditionen Undersøgelsen tegner overordnet et billede af, hvordan parforholdet i en moderne verden i høj funderes i individets refleksive valg og beslutninger. På en række centrale områder viser mændene, hvordan refleksionen i dag har erstattet traditionen. Mændene foretrækker en kvinde, der kan fungere som jævnbyrdig sparringspartner på en lang række af livets områder; både i det hverdagsmæssige arbejde såvel som i følelseslivet, kulturelt og erhvervsmæssigt. På flere områder prioriteres og skabes en høj grad af ligeværdigt fællesskab, både materielt, kulturelt og socialt, på både konkret og oplevelsesmæssigt niveau. Undersøgelsen tegner også et billede af opbrud i de traditionelt opdelte kønsroller med en mandlig forsørger og en kvindelig omsorgsgiver. For eksempel har Birger fravalgt en erhvervskarriere for en uddannelse som folkeskolelærer, hvilket giver ham mulighed for at tilbringe mere tid med sin søn. Hans kone arbejder som jurist og står dels for den primære del af indkomsten, dels har hun de lange arbejdsdage og tider. Et sådant valg tages dog ikke uden en hvis form for overvejelse fra begge parters side, og med en bevidsthed om deres brud med det traditionelle kønsrollemønster: Da hun læste, da var det mig der arbejdede. Men Birgitte spurgte om jeg kunne bære den der 6

7 rolle, med at tjene mindre og være den der henter vores søn og tager mig af husholdningen herhjemme om dagen. Posttraditionelle parforhold Meget tyder på, at mændene er opsatte på at etablere et stabilt og varigt fællesskab i en postmoderne tid, hvor foranderlighed og omskiftelighed kendetegner mange af de øvrige områder af deres liv. Det understøttes af Dencik og Westerlings undersøgelse, som viser, at otte ud af ti danskere midt i trediverne lever i fast parforhold. Vi kan desuden se, at mændene har en høj grad af fællesskab med deres partner på mange områder i livet: materielt, socialt, kulturelt og oplevelsesmæssigt, og vi kan se, hvordan dette fællesskab har en vægtig betydning for mændenes oplevelse af sig selv og for deres identitetsdannelse. Vores undersøgelse viser på flere måder en mand, hvis identitet er sammensat af rollen som både partner, delforsørger, karrieremand og fader. Den samlede identitet som mand udgøres altså af en kombination af forskellige felter, i en refleksiv parforholdsstruktur, der bryder med den kønnede asymmetri, som kendetegnede den traditionelle patriarkalske familieform. Undersøgelsen tegner et billede af mænd, der er trådt ind i et posttraditionelt parforhold, hvor hverdagslivet og beslutningsprocesser er baseret på intentioner om jævnbyrdighed mellem mand og kvinde, som står i kontrast til den traditionelle patriarkalske organisering af familielivet. Familiens funktion som et team indebærer, at de centrale områder i forholdet er struktureret omkring en refleksiv forhandlingsproces, hvor begge parters ønsker om karriere og individuelle mål søges imødekommet. Samtidig er der er et markant fokus på at tilgodese familiefællesskabet. Et afgørende punkt ved parforholdets betydning synes altså at findes i de muligheder, som netop dette fællesskab tilbyder. Nemlig at det på en gang giver plads til individuel udfoldelse og tilbyder individet et unikt rum for bekræftelse, identitetsudvikling, forankring og stabilitet. Kort sagt: Den individuelle frihed synes at trives godt i og ikke nødvendigvis imod fællesskabet. Kilde Kay, K., Ribers, B., Wenzel, K Parforhold og medier i en refleksiv modernitet en undersøgelse af mænds refleksioner over samliv og medier. Speciale ved Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning & Institut for Kommunikation: Roskilde Universitetscenter. 7

8 Biografi Kresten Kay, Bjørn Ribers og Kåre Wenzel er alle cand.mag. i psykologi og kommunikation. Forfatterne kan kontaktes på Hvis du vil læse mere Bauman, Zygmunt Freedom. University of Minnesota Press. Dencik, Lars og Jørgensen, Per Schultz (red.) Børn og familie i det postmoderne samfund. København: Hans Reitzel. Dencik, Lasse & Westerling, Allan Familier i forandring. Humaniora, 17. Nr. 2, pp: 3-7. Dencik, Lars & Westerling, Allan IFUSOFF et Instrument For Undersøgelse af Socialt Fællesskab Og Familieliv. Center for Barndoms- & Familieforskning. Roskilde Universitetscenter. Dencik, Lasse Mennesket i postmoderniseringen om barndom, familie og identiteter i opbrud. Værløse: Billesø & Baltzer. Fromm, Erich (1941). Flugten fra friheden. Hans Reitzel: København. Fromm, Erich (1956). Kunsten at Elske. Hans Reitzel: København. Giddens, Anthony Intimitetens forandring. København: Hans Reitzel. Giddens, Anthony Modernitet og selvidentitet. København: Hans Reitzel. Kay, K., Ribers, B., Wenzel, K Parforhold og medier i en refleksiv modernitet en undersøgelse af mænds refleksioner over samliv og medier. Speciale ved Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning & Institut for Kommunikation: Roskilde Universitetscenter. Kay, K., Ribers, B., Wenzel, K Posttraditionelle parforhold. Psykologiinformation 35. Årgang nr. 1/

9 Kvist, Dorte og Stender, Bjarke De nye frie fædre. Eksistens DR P1. 4. juni 2007 (Radioprogram). Westerling, Allan Det moderne familieliv. Psykologisk Set, 21. årgang, nr. 55, november 2004 (pp: 3-8). 9

PARFORHOLD OG MEDIER

PARFORHOLD OG MEDIER PARFORHOLD OG MEDIER I EN REFLEKSIV MODERNITET EN UNDERSØGELSE AF MÆNDS REFLEKSIONER OVER SAMLIV OG MEDIER AF KRESTEN KAY, BJØRN RIBERS OG KÅRE WENZEL SPECIALE VED ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER FEBRUAR 2007

Læs mere

Indhold Indledning... 2 Lever familien i dagens senmoderne samfund?... 3 Samspillet mellem udviklingen i samfundet og familien...

Indhold Indledning... 2 Lever familien i dagens senmoderne samfund?... 3 Samspillet mellem udviklingen i samfundet og familien... Indhold Indledning... 2 Lever familien i dagens senmoderne samfund?... 3 Samspillet mellem udviklingen i samfundet og familien... 7 Problematikker for den senmoderne familie... 9 Biblioteket og den senmoderne

Læs mere

Unges socialisering i det senmoderne samfund

Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorgruppe: PS08FBACH-06 Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorrapport d. 8. juni 2012 Emne: Unges socialisering i det senmoderne samfund Forfattere: Mie Grøn Borup 116108, Gry Sand

Læs mere

Børn og familier. Resultater og perspektiver fra Socialforskningsinstituttets forskning om børn og familie. Else Christensen Mai Heide Ottosen 02:8

Børn og familier. Resultater og perspektiver fra Socialforskningsinstituttets forskning om børn og familie. Else Christensen Mai Heide Ottosen 02:8 02:8 Børn og familier Børn og familier Resultater og perspektiver fra Socialforskningsinstituttets forskning om børn og familie Else Christensen Mai Heide Ottosen 02:8 Socialforskningsinstituttet 02:8

Læs mere

Hvorfor er det så svært? - Unges valg af videregående uddannelse

Hvorfor er det så svært? - Unges valg af videregående uddannelse Hvorfor er det så svært? - Unges valg af videregående uddannelse Sociologisk speciale, 10. semester Aalborg Universitet August 2012 Forfatter: Johanne Ravnås Lang-Stobbe Vejleder: Inger Glavind Bo Forside:

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tema om handleplaner TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG. uden for [nummer]

Tema om handleplaner TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG. uden for [nummer] 21 Tema om handleplaner D A N S K S O C I A L R Å D G I V E R F O R E N I N G TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG NR. 21. 2010 uden for [nummer] uden for nummer, nr. 21, 11.

Læs mere

Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale Kompetenceregnskab

Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale Kompetenceregnskab Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale Kompetenceregnskab Dokumentationsrapport fra Det Nationale Kompetenceregnskab Undervisningsministeriet 2002 Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale

Læs mere

Robust Arkitektur. - arkitekturen som en aktiv del af organisationers identitetsskabelsesproces. Ulrik Stylsvig Madsen

Robust Arkitektur. - arkitekturen som en aktiv del af organisationers identitetsskabelsesproces. Ulrik Stylsvig Madsen Robust Arkitektur - arkitekturen som en aktiv del af organisationers identitetsskabelsesproces Ulrik Stylsvig Madsen Robust Arkitektur - arkitekturen som en aktiv del af organisationers identitetsskabelsesproces

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt

Læs mere

Hvad kan Fortælling? Louis Jensens Hundrede historier

Hvad kan Fortælling? Louis Jensens Hundrede historier Hvad kan Fortælling? En sjette gang var der et træ og en lille fugl. De var gode venner og talte tit sammen. Den lille fugl fløj op fra træets top, så sig omkring og fløj så ned igen og satte sig hos træet

Læs mere

- en pædagogisk-antropologisk undersøgelse af forskellige rationaler i den kommunale frivillighed

- en pædagogisk-antropologisk undersøgelse af forskellige rationaler i den kommunale frivillighed - en pædagogisk-antropologisk undersøgelse af forskellige rationaler i den kommunale frivillighed Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Antropologi Aarhus Universitet September 2013 Skriftligt speciale udarbejdet

Læs mere

PARDANNELSE BLANDT ETNISKE MINORITETER I DANMARK

PARDANNELSE BLANDT ETNISKE MINORITETER I DANMARK PARDANNELSE BLANDT ETNISKE MINORITETER I DANMARK G A R BI SCHMIDT / V IBEK E JA KOBSEN K Ø B E N H AV N 2 0 0 4 S O C I A L F O R S K N I N G S I N S T I T U T T E T 0 4 : 0 9 F O RO R D Der findes familier

Læs mere

COPENHAGEN INSTITUTE F O R FUTURES STUDIES. samarbejde med en række visionære virksomheder og organisationer, der havde et ønske om at kvalificere

COPENHAGEN INSTITUTE F O R FUTURES STUDIES. samarbejde med en række visionære virksomheder og organisationer, der havde et ønske om at kvalificere Instituttet for Fremtidsforskning blev startet i samarbejde med en række visionære virksomheder og organisationer, der havde et ønske om at kvalificere deres beslutningsgrundlag gennem grundige fremtidsstudier.

Læs mere

21 NÅR ÉN IGEN BLIVER TIL TO

21 NÅR ÉN IGEN BLIVER TIL TO 135 21 NÅR ÉN IGEN BLIVER TIL TO I dag lever vi længere, og mister vi vores ægtefælle som 60-70 årig, kan vi sagtens forvente at have mange år tilbage. Derfor er forestillingen om at møde en ny kæreste

Læs mere

Inden for de sidste ca. ti år er begrebet

Inden for de sidste ca. ti år er begrebet Men det er da noget kvinder gør relationer mellem arbejdsliv, familieliv og køn Sidsel Lond Grosen og Karen Il Wol Knudsen På det danske arbejdsmarked er en familievenlig personalepolitik blevet en måde

Læs mere

Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006. Bilag 6. Delrapport vedr. Forsvaret ungdom og uddannelse

Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006. Bilag 6. Delrapport vedr. Forsvaret ungdom og uddannelse Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006 Bilag 6 Delrapport vedr. Forsvaret ungdom og uddannelse Indholdsfortegnelse Resume 2 10 opsummerende konklusioner

Læs mere

Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose

Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose En inspirationsguide til forbedring af samarbejdet baseret på erfaringerne fra Kultursporet i Projekt Integreret Indsats Katrine Schepelern

Læs mere

Selv-identitetsdannelse og selvvurderet kropsbillede - En udfordring for sen-modernitetens unge. 1. Indledning 3. 1.1 Problemformulering 4

Selv-identitetsdannelse og selvvurderet kropsbillede - En udfordring for sen-modernitetens unge. 1. Indledning 3. 1.1 Problemformulering 4 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 1.1 Problemformulering 4 1.2 Opgavens struktur og afgræsning 4 1.3 Inklusion/eksklusion 5 1.4 Arbejdsmetode 5 1.5 Centrale begreber 5 1.5.1 Ungdommen/de unge: 6 1.5.2

Læs mere

3. METODE 7 4. EMPIRI 10

3. METODE 7 4. EMPIRI 10 1. INDLEDNING 1 2. PROBLEMFORMULERING, EMNEAFGRÆNSNING OG FORMÅL 5 2.1 Opbygning 6 3. METODE 7 3.1 Det kvalitative enkeltinterview 8 4. EMPIRI 10 4.1 Udvælgelseskriterier 11 4.2 Præsentation af informanterne

Læs mere

Kvindelighed. Seksualitet fra første færd

Kvindelighed. Seksualitet fra første færd Kvindelighed Seksualitet fra første færd En pige fødes sexet! Det er måske ikke det første, vi tænker på, når vi betragter en rødmosset nyfødt. Men erkendelsen af, at seksualiteten er til stede fra første

Læs mere

FÆDRE, SØNNER, ÆGTEMÆND

FÆDRE, SØNNER, ÆGTEMÆND SFI DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD 07:28 Tina Gudrun Jensen Anika Liversage FÆDRE, SØNNER, ÆGTEMÆND OM MASKULINITET OG MANDEROLLER BLANDT ETNISKE MINORITETSMÆND 07:28 FÆDRE, SØNNER, ÆGTEMÆND

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Afgrænsning... 4 3. Opgavens opbygning... 6 4. Teoretiske og metodiske overvejelser... 7

Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Afgrænsning... 4 3. Opgavens opbygning... 6 4. Teoretiske og metodiske overvejelser... 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Problemformulering... 4 2. Afgrænsning... 4 2.1. Målgruppe de unge... 4 2.2. Klubtilbuddet... 5 2.3 Sociale medier Facebook & Paradise Hotel... 5 3. Opgavens

Læs mere

Pædagogens professionsidentitet i folkeskolen

Pædagogens professionsidentitet i folkeskolen Pædagogens professionsidentitet i folkeskolen Navn på opgavens forfatter Tue Sibbesen Kongsvold Studienummer 22112101 Vejleders og censors navne Charlotte Jørgensen og Johny Lauritsen Bachelorperiode og

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke?

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 5 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? Rapporten er udarbejdet af: Katja Krabbe, cand.scient.soc Louise Dam, stud.comm Nikolaj Stagis, mdd, stud.md AnneMarie Herold

Læs mere

Unge der går til yderligheder

Unge der går til yderligheder Den Sociale Højskole, Århus. Hold 001. Projektrapport 2. semester, januar 2001. Emnegruppe 3, gruppe 5. Unge der går til yderligheder om det autonome miljø på Nørrebro Projektgruppens medlemmer: Birgitte

Læs mere

Små skridt store forandringer. - En undersøgelse af hjemløshed i gruppen af grønlændere i København

Små skridt store forandringer. - En undersøgelse af hjemløshed i gruppen af grønlændere i København Små skridt store forandringer - En undersøgelse af hjemløshed i gruppen af grønlændere i København Center for Kulturanalyse Januar 2006 Små skridt store forandringer En undersøgelse af hjemløshed i gruppen

Læs mere