Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed"

Transkript

1 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed Plejecenter Hundested Uanmeldt tilsyn april

2 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger. Herefter følger en række faktuelle oplysninger om tilsynsbesøget (herunder deltagere og tidspunkt) samt om det konkrete tilbud. Sidste del af rapporten indeholder de data, som tilsynet har indsamlet ved hhv. interviews og observationer og ved gennemgang af dokumentation. For hvert tema foretager de tilsynsførende en vurdering ud fra den indsamlede data og øvrige indtryk. Disse vurderinger ligger til grund for den samlede vurdering, der som nævnt optræder indledningsvist i rapporten. Bagest i rapporten findes en kort beskrivelse af formål og metode samt kontaktoplysninger til BDO. Tilsynet er altid udtryk for et øjebliksbillede og skal derfor vurderes ud fra dette. 2

3 Indholdsfortegnelse 1 Formalia Samlet tilsynsresultat Begrundelse for tilsynsresultatet Tilsynets overordnede bemærkninger og anbefalinger Datagrundlag Observationer på fællesarealer Tilsynets formål Indhold og metode Vurderingsskala Kontaktoplysninger

4 1 Formalia Plejecentrets navn og adresse Hundested Plejecenter, Søndergade 81, 3390 Hundested Leder Heidi Buch Hansen Antal boliger 52 almene plejeboliger Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg 8. april 2013 kl til Datagrundlag Ved tilsynet er der indsamlet data ved 5 beboere. Beboerne er tilfældig udvalgt, og modtager forskellig pakketildeling. Dataindsamlingen er foretaget ved gennemgang af beboernes pleje- og omsorgsjournal (faglig dokumentation), observationer af beboerne og deres bolig samt interview med henholdsvis beboere og medarbejdere. Alle beboere har givet tilsagn om at deltage i tilsynet. Tilsynet har gennemført interview med 5 medarbejdere, heraf 1 social- og sundhedshjælper, 3 social- og sundhedsassistenter og 1 sygeplejerske. Tilsynet har foretaget observationer på fællesarealer Tilsynsførende Gitte Ammundsen, Chefkonsulent og sygeplejerske Karin Kappel, Chefkonsulent og sygeplejerske 4

5 2 Samlet tilsynsresultat BDO KR har på vegne af Halsnæs Kommune gennemført et uanmeldt tilsyn på Hundested plejecenter. På baggrund af det indsamlede datamateriale og den efterfølgende analyse heraf, vurderer BDO KR, at Hundested plejecenter er godkendt med mangler ved det uanmeldte tilsyn. Samlet vurdering Godkendt Dette betyder, at den leverede hjælp og det skriftlige arbejdsgrundlag er vurderet til at leve op til såvel lovgivningens krav, kommunens kvalitetsstandarder, øvrige interne beslutninger og værdier samt almene omsorgs- og sundhedsfaglige standarder. Forholdene i hjemmeplejeenheden vurderes samlet set at være gode og tilfredsstillende. x Godkendt med mangler Dette betyder, at dele af den leverede ydelse og/eller det skriftlige arbejdsgrundlag har mangler eller er utilfredsstillende, vurderet ud fra lovgivningens krav, kommunens kvalitetsstandarder, øvrige interne beslutninger og værdier samt almene omsorgs- og sundhedsfaglige standarder. Alvorlige fejl og mangler Dette betyder, at den leverede hjælp og/eller det skriftlige arbejdsgrundlag har alvorlige fejl og/eller mangler, vurderet ud fra lovgivningens krav, kommunens kvalitetsstandarder, øvrige interne beslutninger og værdier samt almene omsorgs- og sundhedsfaglige standarder. Manglerne er af et sådan omfang, at der er tale om kritisable forhold for en eller flere beboere og fordrer hurtig/øjeblikkelig handling. 5

6 2.1 Begrundelse for tilsynsresultatet Tilsynsresultatet præsenteres dels ud fra en samlet vurdering dels ud fra en beskrivelse af, hvilke mål og indikatorer manglerne forekommer Styrker På baggrund af tilsynet vurderes det, at plejecentret er karakteriseret ved følgende styrker: Der er sammenhæng mellem den hjælp beboerne modtager og beboernes tilstand. Den tildelte hjælp svarer til beboernes behov og forventninger. Kvaliteten af den personlige pleje og praktiske hjælp er tilfredsstilende. Beboerne oplever, at hjælpen tilrettelægges efter vaner og ønsker. Beboerne oplever, at deres egne ressourcer inddrages i de daglige opgaver. Beboerne trives og har en god hverdag. Medarbejderne fremstår kompetente og har godt kendskab til den enkelte beboers behov for pleje og omsorg. Medarbejderne kan redegøre for, hvorledes pleje og omsorgen for beboerne skal udføres samt hvorledes beboernes ressourcer inddrages og anvendes. Plejecentret arbejder målrettet i forhold til fokus på kost og ernæring samt fokuseringen på tankegangen Aktiv i eget liv. Rengøringsstandarden på fællesarealer er tilfredsstillende. Der er tilbud om fælles aktiviteter på plejecentrene. Kommunikationen med beboerne er respektfuld. Mangler På baggrund af tilsynet vurderes det, at plejecentret har følgende mangler: Mål 2 dokumentation Der er mangler vedrørende beskrivelse af den daglige tilrettelæggelse og udførelse af plejeopgaverne. Mål 4 dokumentation Der er mangler i forhold til beskrivelsen af beboernes ressourcer. Mål 5 dokumentation Der er mangler i forhold til beskrivelsen af den psykiske pleje og omsorg for beboerne. Mål 6 dokumentation Der er mangler i forhold til beskrivelsen af beboernes behov for hjælp til øvrige praktiske opgaver. Mål 9 beboer Der er manglende tilfredshed med rammerne i forhold til indtagelsen af maden. Observationer i forhold til fællesarealer: Der er mangler i forhold til at sikre optimal trivsel omkring måltidet. Alvorlige fejl og mangler Der er ikke fundet alvorlige fejl og mangler i forhold til tilsynskonceptet på tilsynstidspunktet. 6

7 2.2 Tilsynets overordnede bemærkninger og anbefalinger Tilsynet giver anledning til følgende bemærkninger og anbefalinger i forhold til plejecenter Hundesteds fremadrettede udvikling: Bemærkninger Tilsynet bemærker, at Der er arbejdet målrettet med anbefalingerne fra tilsynet i 2012, men at der stadig er udfordringer i forhold til dokumentationen i handleplaner for hverdagsliv. Handleplaner for hverdagsliv mangler handlevejledende og individuelle beskrivelser af den daglige tilrettelæggelse og udførelse af plejeopgaverne. Handleplaner for hverdagsliv delvist mangler beskrivelser af inddragelsen af beboernes fysiske ressourcer. Handleplaner for hverdagsliv mangler generelt beskrivelse af den psykiske pleje og omsorg for beboerne. Handleplaner for hverdagsliv mangler beskrivelser af beboernes behov for hjælp til øvrige praktiske opgaver. Beboerne oplever utilfredshed med rammerne for indtagelse af måltidet. Beboerne får et måltid serveret direkte af emballagen og spiser direkte af denne. Indsatser målrettet tankegangen Aktiv i eget liv er sparsomt beskrevet i handleplaner for hverdagsliv og projektet er endnu på et tidligt stadie. Plejecentrene er bevidste om tankegangen. Anbefalinger 1. Tilsynet anbefaler, at Plejecentret underviser, oplærer og vejleder medarbejderne i udarbejdelse af handleplaner for hverdagsliv, således at disse fremstår handlevejledende og individuelt beskrevet i forhold til tilrettelæggelsen af pleje og omsorgen for beboerne gennem hele døgnet. Plejecentret underviser, oplærer og vejleder medarbejderne i udarbejdelse af handleplaner for hverdagsliv, således at disse indeholder beskrivelser af beboernes ressourcer. Plejecentret underviser, oplærer og vejleder medarbejderne i udarbejdelse af handleplaner for hverdagsliv, således at disse indeholder handlevejledende og individuelle beskrivelser af den psykiske pleje og omsorg for beboerne. Plejecentret underviser, oplærer og vejleder medarbejderne i udarbejdelse af handleplaner for hverdagsliv, således at disse indeholder handlevejledende beskrivelser af beboernes behov for hjælp til øvrige praktiske opgaver. Plejecentret igangsætter en proces med fokusering på, hvorledes der kan skabes størst mulig trivsel omkring måltidet. Herunder anbefales en dialog med medarbejderne om værdier og normer i forhold til beboernes trivsel omkring måltidet. Plejecentret fortsætter implementeringen af tankegangen bag aktiv i eget liv og gør medarbejderne i stand til at handle i overensstemmelse med de centrale værdier og elementer i hverdagsrehabilitering. I arbejdet med at øge borgernes aktive inddragelse i hverdagen og gøre beboerne til eksperterne i eget liv opfordres 7

8 plejecentret til, at lade de allerede udarbejdede livshistorier danne udgangspunkt for den enkelte beboers rehabiliteringsproces. 8

9 3 Datagrundlag På de følgende sider præsenteres resultaterne af dataindsamlingen i relation til hvert målepunkt samt generelle bemærkninger til hvert mål. I henhold til vejledning nr. 2 til serviceloven og kommunens kvalitetsstandarder Mål 1. Der foreligger en skriftlig afgørelse med den bevilgede hjælp Ja Delvis Nej Bemærkninger Dokumentation x Halsnæs Kommune arbejder efter BUM-model. Det er tilsynets vurdering, at samarbejdet mellem visitationen og plejecentret ikke er tilstrækkelig synligt i den sundhedsfaglige dokumentation. Visitationsafgørelsen er ikke tilgængelig for tilsynet. Det er derfor ikke muligt at vurdere, hvorvidt der er sammenhæng mellem visitationsafgørelsen og beboernes behov for pleje og omsorg. Tilsynet får oplyst, at alle beboere pr. automatik bliver visiteret til en pakke 3 af visitationen. Plejecentret skal selv rette henvendelse til visitationen ved behov for ændringer i forhold til denne pakketildeling. Visitationen foretager ikke yderligere vurdering af beboerne. Observation x Der er sammenhæng mellem den beskrevne hjælp og beboernes tilstand. Beboer x Beboerne har generelt kendskab til den tilbudte hjælps omfang. Medarbejder x Medarbejderne har ikke kendskab til den enkelte beboers individuelle visitation. Medarbejderne har viden om den enkelte beboeres behov for pleje og omsorg. Personlig pleje - Sammenhæng mellem visitation og leveret pleje og omsorg i henhold til servicelovens 83 samt kommunens kvalitetsstandarder Mål 2. Der foreligger en samlet plan for pleje- og omsorgsindsatsen Ja Delvis Nej Bemærkninger Dokumentation x 2 ud af 5 handleplaner for hverdagsliv er kortfattet beskrevet og mangler handlevejledende og individuel beskrivelse af hjælpen til den personlige pleje og omsorg. Eksempelvis er det kun angivet, at en beboer får hjælp til bad om torsdagen. Omfanget af hjælpen er ikke nærmere beskrevet. 3 ud af 5 handleplaner for hverdagsliv er ikke handlevejledende og individuelt beskrevet for nat. Eksempelvis er det kun angivet, at beboeren skal tilses 9

10 x 2 om natten. Det fremgår ikke, hvad tilsynet skal indeholde. Observation x Der observeres generelt sammenhæng mellem de beskrevne opgaver og beboernes tilstand. Beboer x Beboerne giver udtryk for, at de modtager den hjælp, de har behov for. Medarbejder x Medarbejderne kan redegøre for den faglige indsats. Flere medarbejdere redegør for vigtige detaljer i forhold til den personlige pleje af beboerne. Eksempelvis oplyser en medarbejder, hvorledes det er vigtigt, at det ugentlige bad ikke tager for lang tid, at badeværelset opvarmes inden og hårvasken tages til sidst. Beboeren kommer ellers let til at fryse og føle ubehag ved badet. Medarbejderens handlinger fremgår ikke af handleplan for hverdagsliv. Sundhedsfremme og forebyggelse Mål 3. Der er redegjort for sundhedsfremme og forebyggende indsats Ja Delvis Nej Bemærkninger Dokumentation x Den sundhedsfremmende og forebyggende indsats er beskrevet i handleplaner for hverdagsliv. Eksempelvis ses beskrivelser i forhold til væskeindtagelse, ernæring og mobilisering. Tilsynet bemærker dog, at detaljeringsgraden i beskrivelserne varierer noget i de forskellige handleplaner. Observation x I 4 ud af 5 handleplaner fremgår alle risici af journalen. I 1 handleplan for hverdagsliv mangler beskrivelse af beboerens udfordringer i forhold til vægten. Beboeren indtager ikke tilstrækkelig næring formentlig af psykiske årsager. Eneste handling der er beskrevet i handleplan for hverdagsliv er, at beboeren skal tilbydes proteindrik. Der henvises ikke til den udarbejdede handleplan på området. Tilsynet bemærker, at handleplan for ernæring med fordel kan beskrives mere detaljeret og handlevejledende. Beboer X Der er overensstemmelse mellem de identificerede risici i journalerne og beboernes egne bekymringer for komplikationer. Beboerne giver udtryk for, at de ikke har bekymringer, der ikke er taget hånd om. En beboer fortæller, at vedkommende har været psykisk dårlig i en periode. Her oplever beboeren, at medarbejderne kommer og snakker, hvilket 10

11 værdsættes. Medarbejder x Medarbejderne kan fortælle om særlig indsats vedr. relevante risici i forhold til beboernes situation. Medarbejderne redegør for sundhedsfremmende og forebyggende indsatser i forhold til alkohol, smerter, mobilisering og vægt. En medarbejder fortæller, at det desværre ikke er muligt at bestille ernæringstæt kost hos leverandøren af mad til en småtspisende beboer. Medarbejderen ser frem til, at en ny ernæringsassistent starter på plejecentret. Aktivitet og træning i henhold til servicelovens 86 samt kommunens kvalitetsstandarder Mål 4. Der foreligger en samlet plan for pleje og omsorg og udnyttelse af beboerens ressourcer. (Fra passiv til aktiv) Ja Delvis Nej Bemærkninger Dokumentation x 3 ud af 5 handleplaner for hverdagsliv er handlevejledende og individuelt beskrevet. 2 ud af 5 handleplaner for hverdagsliv er meget sparsomt og overordnet beskrevet i forhold til beboernes fysiske ressourcer. Eksempelvis er det i forhold til en beboer beskrevet, at vedkommende selv klarer personlig hygiejne og går med rollator. Beboeren får hjælp til ugentlig bad og hjælp til at komme i seng om aftenen. Hjælpens omfang er ikke nærmere defineret. Observation x Tilsynet observerer delvis sammenhæng mellem de beskrevne opgaver og beboernes tilstand. Beboer (1) x Beboerne oplever, at deres egne ressourcer inddrages og anvendes i det omfang, det er muligt. En beboer fortæller, hvorledes han selv reder seng hver dag, lufter ud og laver morgengymnastik med egne redskaber. Beboer (2) x Beboerne oplever, at de får den nødvendige støtte og motivation fra medarbejderne. Medarbejder x Medarbejderne kan redegøre for den faglige indsats i forhold til inddragelse af beboernes ressourcer. Eksempelvis oplyser en medarbejder, hvordan guidning og spejling anvendes som redskaber i forhold hertil. En anden medarbejder fortæller om, hvordan en anerkendende tilgang anvendes i forhold til beboeren. 11

12 Psykisk pleje og omsorg i henhold til servicelovens 83 og 86 samt kommunens kvalitetsstandarder Mål 5. Der foreligger en samlet plan for psykisk pleje og omsorg Ja Delvis Nej Bemærkninger Dokumentation x 1 handleplan for hverdagsliv indeholder beskrivelse af den psykiske pleje og omsorg. Der fremgår handlevejledende beskrivelser af indsatser i forhold til beboerens blufærdighed og demens sygdom. I forhold til 1 beboer er der ingen beskrivelse af den psykiske pleje og omsorg, idet beboeren er psykisk meget stabil. I forhold til 3 ud af 5 handleplaner mangler beskrivelse af den psykiske pleje og omsorg. Eksempelvis mangler handlevejledende beskrivelse i forhold til en beboer med depression og svær demens. Beboeren har problemer i forhold til ernæring, der vurderes til, at relatere sig til beboerens psykiske tilstand. Eneste handlevejledende indsats der indgår i dokumentationen er, at beboeren skal mindes om diverse gøremål. I forhold til en anden beboer, beskrives denne som psykisk velbefindende. Det er tilsynets vurdering, at der i samspillet mellem beboeren og dennes ægtefælle er store udfordringer, der giver anledning til frustration og bekymring hos beboeren. Medarbejderen bekræfter dette og oplyser, at der arbejdes med en plan om adskillelse af ægteparret. Der fremgår ingen handlevejledende indsatser i handleplan for hverdagsliv vedr. dette. I forhold til en tredje beboer, der kan være depressiv og manisk mangler handlevejledende og individuelle beskrivelser af indsatser i forhold hertil. Det fremgår kun, at beboeren skal meget hjælp, når vedkommende har det psykisk dårligt. Observation x Tilsynet observerer delvis sammenhæng mellem de beskrevne opgaver og beboernes tilstand. Jævnfør bemærkningerne ovenfor. Beboer x Beboerne giver generelt udtryk for at de føler sig sikre og trygge i hverdagen. Medarbejder x Medarbejderne kan redegøre for den faglige indsats i forhold til den psykiske pleje og omsorg for beboerne. Medarbejderne kan redegøre for vigtige detaljer, der med fordel kan ajourføres i forhold til handleplaner for hverdagsliv. 12

13 Praktisk hjælp i henhold til servicelovens 83 samt kommunens kvalitetsstandarder Mål 6. Beboeren sikres hygiejnemæssig forsvarlig renholdelse af boligen og rekvisitter Ja Delvis Nej Bemærkninger Dokumentation x Der foreligger ingen rengøringsplaner i journalerne. Tilsynet får oplyst, at rengøringen varetages af et kommunalt firma, som selv administrerer og ajourfører rengøringsplaner. Ingen handleplaner for hverdagsliv indeholder beskrivelse af beboerens behov for hjælp til øvrige praktiske opgaver. Eksempelvis hvorledes en beboer har brug for hjælp til oprydning, skift af sengetøj, pasning af blomster og tømning af skraldespand osv. Observation x Den hygiejniske tilstand i boligerne og omkring hjælpemidler er i overensstemmelse med kommunens kvalitetsstandard. Boligerne er generelt pæne og ryddelige. Beboer x Beboerne er generelt tilfredse med hjemmets renholdelse. En beboer fortæller, hvorledes vedkommende selv klarer en del af de øvrige praktiske opgaver. Medarbejder x Medarbejderne kan fortælle om særlig indsats vedr. hygiejniske risikofaktorer hos beboerne. Eksempelvis redegør medarbejderne for indsatser i forhold til ekstra rengøring hos en beboer, som har en fugl, hos en beboer som ryger samt hos en beboer som gemmer brugte servietter i boligen. Hverdag på plejecenteret Mål 7. Beboeren har en god og tilfredsstillende hverdag Ja Delvis Nej Bemærkninger Dokumentation x Alle journaler indeholder beboerens livshistorie. Vaner og ønsker er generelt beskrevet i handleplan for hverdagsliv. Beboer x Beboerne giver udtryk for at føle sig godt tilpas på plejecentret. En beboer fortæller, at hun glæder sig til at den nye bus tages i brug, så de kan komme lidt mere ud i naturen. Medarbejder x Medarbejderne kan fortælle om handlinger der sikrer beboerne en god hverdag. Eksempelvis fortæller medarbejderne om, hvordan der fremadrettet skal fokuseres mere på at aktivere 13

14 beboerne, da dette giver beboerne en bedre hverdag. En anden medarbejder fortæller, hvordan godt humør og nærvær kan være medvirkende til at sikre beboerne en god hverdag. Mål 8. Beboeren oplever respekt Ja Delvis Nej Bemærkninger Dokumentation x Beboernes journal er beskrevet objektiv og i et anerkendende sprog. Observation x Der observeres respektfuld kommunikation og adfærd mellem beboere og medarbejdere. Beboer x Beboerne oplever respektfuld kommunikation og accept af levevis. Flere beboere giver direkte udtryk for, at medarbejderne altid er venlige og imødekommende. En beboer oplever dog, at der kommer for mange forskellige medarbejdere. Beboeren har en oplevelse af, at der er mange afløsere på plejecentret. Medarbejder x Medarbejderne kan fortælle om handlinger til at sikre respekt for beboerne. Eksempelvis fortæller medarbejderne om ligeværdighed og respekt for beboernes vaner og ønsker. Måltidet som en sundhedsfremmende og forebyggende faktor i dagligdagen Mål 9 Kosten er ernæringsmæssig korrekt, målrettet den enkelte beboer og fremmer oplevelsen af velvære Ja Delvis Nej Bemærkninger Dokumentation (1) x Beboernes vægt og BMI er beregnet og kontrolleret i alle journaler. 2 ud af 5 beboere har en BMI der ligger inden for normalområdet defineret af kommunen værende mellem ( ) 3 ud af 5 beboere har en BMI der ligger over normalområdet. ( ) Dokumentation (2) x Der er udarbejdet handleplan for ernæring på alle 5 beboere. Tilsynet oplyser om, at det i forhold til beboere med BMI inden for normalområdet ikke er nødvendigt med udarbejdelse af handleplan for ernæring. Tilsynet bemærker, at handleplan for ernæring i forhold til de 3 beboere med BMI over normalområdet, 14

15 bør være mere handlevejledende og individuelt beskrevet. Eksempelvis indeholder en handleplan for ernæring beskrivelse af beboerens ressourcer i forhold til spisesituationen, men er ikke handlevejledende i forhold til hvordan beboeren skal støttes og guides. Samme beboer har en handleplan for ernæring i forhold til diabetes. Handleplanen indeholder udelukkende beskrivelse af sygeplejeopgaver som bestilling af fingerprikker og medicindosering. Observation x Der observeres generelt sammenhæng mellem det dokumenterede og beboernes ernæringstilstand. I forhold til 1 beboer mangler handlevejledende beskrivelse af indsatsen i forhold til, at det er beskrevet i handleplanen, at beboeren har en psykisk barriere for optagelse og næring. Beboer x Beboerne oplever tilfredshed med maden og fordelingen af måltiderne. 3 ud af 5 beboere oplever utilfredshed med rammerne i forhold til indtagelsen af maden. En beboer fortæller, hvordan fjernsynet er tændt under middagen. Beboerne oplever dette som unødvendig støj. Beboeren oplever, at der ikke er dialog ved måltiderne. En anden beboer giver udtryk for, at vedkommende oplever spisesituationen som meget trist og kedelig. En tredje beboer er utilfreds med, at man ikke selv får lov til at smøre morgenmaden. Beboeren har efterspurgt dette, men får oplyst af medarbejder, at det er der ikke tid til. To beboere giver udtryk for, at der ofte ikke er medarbejdere tilstede ved måltidet. Medarbejder (1) x Medarbejderne kan redegøre for beboernes særlige behov for ernæring og hjælp til spisesituationen. Flere medarbejdere bekræfter, at der ikke altid er medarbejdere tilstede ved måltidet. Medarbejder (2) Der er på nuværende tidspunkt ingen ernæringsassistent ansat på plejecentret. Indikatoren vedr. samarbejde mellem ernæringsassistent og medarbejdere er derfor ikke relevant. 15

16 Vedligeholdelse af beboernes færdigheder Aktiv i eget liv. Mål 10. Medarbejderne arbejder hen mod en rehabiliterende tilgang. Ja Delvis Nej Bemærkninger Dokumentation x Indsatser målrettet tankegangen Aktiv i eget liv er sparsomt beskrevet i handleplaner for hverdagsliv. Tilsynet bemærker, at medarbejderne er bevidste om tankegangen Aktiv i eget liv, men at projektet endnu er på så tidligt et stadie, at tankegangen endnu ikke er implementeret fuldt ud. Medarbejderne har generelt endnu ikke deltaget på de planlagte undervisningstimer i forhold til formål og idéerne bag tankegangen. Det er tilsynets vurdering, at plejecentret arbejder målrettet med opgaven i forhold hertil. 2 ud af 5 handleplaner for hverdagsliv indeholder delvis beskrivelse af indsatsen i forhold til at gøre beboeren aktiv i eget liv. Beskrivelser vedrører typisk, hvordan beboerne selv kan hente maden, feje gulv, gå ud med affald og hjælpe til med afrydning af bordet efter et måltid. Observation x Tilsynet observerer ikke situationer, hvor beboeren varetager dagligdags opgaver. Beboer x Beboerne oplever at være en central og aktiv deltager, der træffer de endelige beslutninger styret af egne behov og ønsker. Medarbejder (1) x Medarbejderne kan overordnet redegøre for dialogen med beboerne, der handler om at være aktiv i eget liv i forhold til beboernes hverdag. Et par medarbejdere har forslag til, hvordan beboere i højere grad kan inddrages i dagligdags opgaver. Det er tilsynets vurdering, at projektet ikke er implementeret på plejecentret endnu og at man afventer undervisning af medarbejderne. Medarbejder (2) x Medarbejderne kan delvist redegøre for samarbejde med øvrige faggrupper i forhold til at gøre beboerne mere aktiv i eget liv. En medarbejder nævner samarbejde med sygeplejerske og social- og sundhedsassistent. 16

17 3.1 Observationer på fællesarealer Der er udarbejdet fem målepunkter for rundgang på plejecentret. Observationer på fællesarealerne Ja Nej Bemærkninger Er der et aktivt miljø på fællesarealerne? x Tilsynet får oplyst, at der foregår forskellige fælles aktiviteter på plejecentret. Herunder aftale med en børnehave og frivillige hjælpere. Tilsynet observerer ingen aktiviteter på fællesarealer på tilsynstidspunktet. Der er meget stille på fællesarealerne. Tilsynet observerer en beboer siddende alene ved et bord med en kop kaffe. Tilsynet får oplyst, at aktiviteter fremadrettet skal være en integreret del af dagligdagen på samme niveau som hjælpen til den personlige pleje. En medarbejder vil hver dag få ansvaret for at arrangere aktiviteter. Tilsynet får oplyst, at ordningen er igangsat i forhold til en afdeling. Er rengøringsstandarden tilfredsstillende? x Rengøringsstandarden er tilfredsstillende. Er der fællesskab og trivsel omkring måltidet? x Tilsynet observerer en meget stille stemning omkring måltidet især om morgenen. Der observeres næsten ingen dialog. Tilsynet observerer, at der på nogle afdelinger ikke er medarbejdere omkring beboerne ved morgenmåltidet. Ved middagsmåltidet er medarbejderne omkring beboerne. Ved middagsmåltidet observeres en medarbejder i gang med at hjælpe en beboer med indtagelse af måltidet. Kommunikationen med beboeren er støttende og vejledende. Tilsynet observerer på to afdelinger, at flere beboere får desserten serveret direkte fra plastik emballagen og spiser direkte af denne. Tilsynet påpeger det uhensigtsmæssige i dette. Er kommunikationen respektfuld? Bliver beboerne behandlet værdigt? x x Kommunikationen mellem beboere og medarbejdere opleves respektfuld. Det er tilsynets vurdering, at beboerne behandles værdigt. Tilsynet gør dog opmærksom på den manglende værdighed i forhold til ovenstående problematik vedr. beboere, der spiser direkte af emballagen. 17

18 4 Tilsynets formål Formålet med uanmeldte tilsyn på plejecentre i Halsnæs Kommune er at afdække, hvorvidt der er sammenhæng mellem den bevilligede hjælp og den hjælp borgeren modtager. Formålet er ydermere at have fokus på sammenhængen mellem de beskrevne og vedtagne rammer, og den praksis der udføres på stedet, samt at bidrage til den løbende udvikling og kvalitetsforbedring af tilbuddets rammer og indhold. BDO KR s tilsynskoncepter for uanmeldte tilsyn har til formål at: Kontrollere og belyse, om der er sammenhæng mellem den individuelle og konkrete afgørelse, og de indsatser, der leveres til den enkelte beboer. Kontrollere, om arbejdet på det enkelte plejecenter udføres fagligt forsvarligt i forhold til beboere, og at gældende lovregler, kvalitetsstandarder, serviceniveau og administrative retningslinjer efterleves. Understøtte kvalitetsudvikling i de indsatser, der leveres til beboerne gennem en anerkendende og konstruktiv tilgang til medarbejdere og ledelse. Skabe grundlag for refleksion over egen praksis hos medarbejdere og ledelse. Afdække styrker og forbedringsmuligheder i plejecentrenes måde at håndtere opgaverne på, og identificere potentielle udviklingsmuligheder. Her tænkes fx på samarbejde med pårørende, almen praksis og andre aktører. 4.1 Indhold og metode Til brug for det uanmeldte tilsyn på plejecentre i Halsnæs Kommune har BDO KR udviklet målepunkter og indikatorer på otte forskellige områder: 1) Dokumentation, 2) personlig pleje, 3) sundhedsfremme og forebyggelse, 4) aktivitet og træning, 5) Psykisk pleje og omsorg, 6) praktisk hjælp, 7) hverdag på plejecentret, 8) observationer på fællesarealer. Datagrundlaget dækker altså det minimumskrav, der stilles til udmøntning af personlig pleje og praktisk bistand jævnfør Servicelovens 83. Datagrundlaget har særlig fokus på dokumentationspraksis i forhold til den konkrete og individuelle tildeling af ydelser samt opgavernes tilrettelæggelse og udførsel. Halsnæs Kommune har derudover valgt at udpege 3 Fokusområder for tilsynene I alt indeholder tilsynskonceptet 48 indikatorer inkl. observationer på fællesarealer. Der indsamles data ud fra fire forskellige datakilder, hhv. faglig dokumentation, observation, interview med beboeren og interview med en relevant medarbejder. Samlet set giver den metodiske tilgang en dybdegående viden om og dermed belæg for at vurdere kvaliteten af de ydelser, som beboerne modtager på plejecenteret. Nedenfor ses en oversigt over målepunkter i konceptet: Omsorgs- og plejemæssig praksis Det skriftlige grundlag for ydelsen Personlig pleje herunder sundhedsfremme og forebyggelse 18

19 Psykisk pleje og omsorg Aktivitet og træning Hverdag på plejecentret herunder Praktisk hjælp Observationer på fællesarealerne 4.2 Vurderingsskala Tilsynet giver anledning til følgende bemærkninger og anbefalinger i forhold til plejecentrets fremadrettede udvikling: Vurderingen Godkendt er kendetegnet ved gode og tilfredsstillende forhold, som kan give anledning til at påpege udviklingspunkter i form af bemærkninger eller anbefalinger, som angiver hvordan stedet kan arbejde med yderligere kvalitetsforbedring. Vurderingen Godkendt med mangler på enkelte områder giver anledning til anbefalinger om hvilke områder, der skal arbejdes med for at rette op på de pågældende forhold. Vurderingen Alvorlige fejl og mangler giver anledning til, at tilsynet giver anbefaling om, at kommunen giver besked om en strakshandling, samt foretager et efterfølgende op følgende tilsyn efter en nærmere aftalt periode. 19

20 5 Kontaktoplysninger Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til: Margit Kure Ulriksen Manager, MHM Mobil nr BDO Rådgivning Havneholmen København V 5.1 Underskrifter 18. april 2013 Gitte Ammundsen Sygeplejerske, chefkonsulent 20

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps Uanmeldt tilsyn oktober 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn Juli 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn Juli 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand Uanmeldt tilsyn Juli 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg 5 Stjernet Rengøring Aps Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og

Læs mere

Hjemmepleje - Privat leverandør

Hjemmepleje - Privat leverandør INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Brøndby Kommune Ældre og pension Hjemmepleje - Privat leverandør Elite miljø Anmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK Anmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Privat leverandør

Læs mere

Odense Kommune. Sankt Hans Parkens Plejecenter

Odense Kommune. Sankt Hans Parkens Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Maglehøj Distrikt

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Maglehøj Distrikt INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Uanmeldt tilsyn oktober 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således,

Læs mere

Odense Kommune. Kragsbjergløkke Plejecenter

Odense Kommune. Kragsbjergløkke Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen

Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Brøndby Kommune Ældre og pension Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen Anmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK Anmeldt tilsyn, Hjemmeplejen - Privat leverandør

Læs mere

Odense Kommune. Ærtebjerghaven Plejecenter

Odense Kommune. Ærtebjerghaven Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Lille Glasvej Plejecenter.

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Lille Glasvej Plejecenter. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Lille Glasvej Plejecenter. Uanmeldt tilsyn december 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed Plejecenter Mimosen Uanmeldt tilsyn Juli 2012 WWW.BDO.DK Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Mimosen Juli 2012 Forord Rapporten er opbygget

Læs mere

Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar

Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar Uanmeldt tilsyn Oktober2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således,

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Villestofte Plejecenter.

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Villestofte Plejecenter. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Villestofte Plejecenter. Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed. Hundested Plejecenter

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed. Hundested Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed Hundested Plejecenter Uanmeldt tilsyn Oktober 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen kommunal leverandør

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen kommunal leverandør INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Uanmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Kommunal

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Plejecenteret Rytterkasernen

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Plejecenteret Rytterkasernen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Plejecenteret Rytterkasernen Uanmeldt tilsyn November2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Pleje- og Aktivitetscenter Lystholm

Pleje- og Aktivitetscenter Lystholm INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Ældre og handicap Pleje- og Aktivitetscenter Lystholm Uanmeldt tilsyn Marts 2013 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed Plejecenter Engholm Uanmeldt tilsyn februar2013 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Løgumkloster

Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Løgumkloster INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Løgumkloster Uanmeldt tilsyn Oktober2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed Plejecenter Engholm Uanmeldt tilsyn Juli 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

Dragør Kommune. Tilsynsrapport. Sundhed og Omsorg. Privat leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Omsorgsplejen ApS

Dragør Kommune. Tilsynsrapport. Sundhed og Omsorg. Privat leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Omsorgsplejen ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Dragør Kommune Sundhed og Omsorg Privat leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Omsorgsplejen ApS Uanmeldt tilsyn December 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Privat leverandør Cura Pleje

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Privat leverandør Cura Pleje INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed Privat leverandør Cura Pleje Uanmeldt tilsyn marts 2014 WWW.BDO.DK Marts 2014 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund. Uanmeldt tilsyn Juli 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund. Uanmeldt tilsyn Juli 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund Uanmeldt tilsyn Juli 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed Plejecenter Lyngehus Uanmeldt tilsyn februar 2013 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. Havebæk 1 Plejecenter

Ældre -og Handicapforvaltningen. Havebæk 1 Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecentret Halsnæs Søndergade 81 3390 Hundested WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Metode...

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed. Plejecenter Lyngehus

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed. Plejecenter Lyngehus INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed Plejecenter Lyngehus Uanmeldt tilsyn marts 2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. Korsløkkehaven Plejecenter

Ældre -og Handicapforvaltningen. Korsløkkehaven Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecentret Løvdalen Karlsgavevej 1, 3300 Frederiksværk WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Området for Forebyggelse og Sundhed

Området for Forebyggelse og Sundhed INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed Plejecenter Humlehaven WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Odense Kommune. Handicapforvaltningen. Bagest i rapporten findes en kort beskrivelse af formål og metode samt kontaktoplysninger til BDO.

Odense Kommune. Handicapforvaltningen. Bagest i rapporten findes en kort beskrivelse af formål og metode samt kontaktoplysninger til BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Uanmeldte tilsyn Plejecentre 2014

Uanmeldte tilsyn Plejecentre 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Uanmeldte tilsyn på plejecentre

Uanmeldte tilsyn på plejecentre INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecentret Humlehaven Bavnager 1 A, 3310 Ølsted WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Metode...

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed Frederiksværk Plejecenter: Arresøparken WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for en række faktuelle oplysninger om tilsynsbesøget (herunder deltagere og tidspunkt)

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecentret Bomi-Parken. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecentret Bomi-Parken. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder Plejecentret Bomi-Parken Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn juni 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed Hundested Plejecenter Uanmeldt tilsyn maj 2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på

Læs mere

Uanmeldte tilsyn Hjemmeplejen Kommunale og private leverandører

Uanmeldte tilsyn Hjemmeplejen Kommunale og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Privat leverandør. Cura Pleje

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Privat leverandør. Cura Pleje INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed Privat leverandør Cura Pleje Uanmeldt tilsyn maj 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Skærbæk

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Skærbæk INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Skærbæk Uanmeldt tilsyn Oktober2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for en række faktuelle oplysninger om tilsynsbesøget (herunder deltagere og tidspunkt)

Læs mere

Områdecenter Bredebo. Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Områdecenter Bredebo. Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Lyngby-Taarbæk Kommune - Tilsynsrapport Maj 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice Områdecenter Bredebo Uanmeldt tilsyn Maj 2012 Side 1 1. Indholdsfortegnelse 1 TILSYNETS FORMÅL...

Læs mere

Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen

Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen Lokalcenter Rosengård Uanmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 1 Oplysninger Plejecentrets navn og adresse Lokalcenter

Læs mere

Den Kommunale Hjemmepleje, Hjemmeplejedistrikt Tønder Vest

Den Kommunale Hjemmepleje, Hjemmeplejedistrikt Tønder Vest INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Den Kommunale Hjemmepleje, Hjemmeplejedistrikt Tønder Vest Uanmeldt tilsyn Juli 2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport Billund Kommune. Ældreområdet Privat leverandør af praktisk bistand Vikanservice

Tilsynsrapport Billund Kommune. Ældreområdet Privat leverandør af praktisk bistand Vikanservice Tilsynsrapport Billund Kommune Ældreområdet Privat leverandør af praktisk bistand Vikanservice Uanmeldt tilsyn Juni 2016 INDHOLD 1.0 Formalia 3 2.0 Samlet Tilsynsresultat 4 2.1 Tilsynets anbefalinger 5

Læs mere

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Kristinehøj

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Kristinehøj INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre Plejehjemmet Kristinehøj Uanmeldt tilsyn August 2013 Uanmeldt tilsyn Måned 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. OK-Huset Gurli-Vibeke

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. OK-Huset Gurli-Vibeke INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen OK-Huset Gurli-Vibeke Uanmeldt tilsyn september 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget

Læs mere

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejecentret Birkebo

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejecentret Birkebo INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre Plejecentret Birkebo Uanmeldt tilsyn August 2013 Uanmeldt tilsyn Måned 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget

Læs mere

Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Rosenvænget Tøndervej Skærbæk

Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Rosenvænget Tøndervej Skærbæk INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Rosenvænget Tøndervej 47 6780 Skærbæk Januar 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Formål... 2 2

Læs mere

Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Lindevang Lindevang Alle 4, 6270 Tønder

Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Lindevang Lindevang Alle 4, 6270 Tønder INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Lindevang Lindevang Alle 4, 6270 Tønder November 2011 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Formål...

Læs mere

Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Møllevangen Møllevang 12 6534 Agerskov

Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Møllevangen Møllevang 12 6534 Agerskov INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Møllevangen Møllevang 12 6534 Agerskov December 2011 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Formål... 2

Læs mere

Tilsynsrapport Dragør Kommune. Sundhed og Omsorg Privat leverandør Dragør Pleje Omsorg

Tilsynsrapport Dragør Kommune. Sundhed og Omsorg Privat leverandør Dragør Pleje Omsorg Tilsynsrapport Dragør Kommune Sundhed og Omsorg Privat leverandør Dragør Pleje Omsorg Uanmeldt tilsyn November 2016 INDHOLD 1.0 Formalia 3 2.0 Samlet Tilsynsresultat 4 2.1 Tilsynets anbefalinger 5 3.0

Læs mere

Tilsynsrapport Brøndby Kommune Social og Sundhedsforvaltningen, Ældre og Omsorg. Æblehaven

Tilsynsrapport Brøndby Kommune Social og Sundhedsforvaltningen, Ældre og Omsorg. Æblehaven INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Brøndby Kommune Social og Sundhedsforvaltningen, Ældre og Omsorg Æblehaven Uanmeldt tilsyn oktober 2013 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Egedal Kommune Center for Sundhed og Omsorg

Tilsynsrapport Egedal Kommune Center for Sundhed og Omsorg INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Egedal Kommune Center for Sundhed og Omsorg Plejeboligenheden Solkrogen og Plejeboligenheden Engbo Uanmeldt tilsyn november 2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecenter Langgadehus Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecenter Langgadehus Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder Plejecenter Langgadehus Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn maj 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp Hjemmeservice Syd

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp Hjemmeservice Syd Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp Hjemmeservice Syd Uanmeldt tilsyn September 2017 INDHOLD 1.0 Vurdering 2 1.1 Tilsynets samlede vurdering 2 1.2 Tilsynets

Læs mere

Uanmeldte tilsyn på plejecentre

Uanmeldte tilsyn på plejecentre INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 1 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for en række faktuelle oplysninger om tilsynsbesøget (herunder deltagere og tidspunkt)

Læs mere

Årsrapport 2015 Plejecentre Ringsted Kommune Social og sundhed. Uanmeldte helhedstilsyn

Årsrapport 2015 Plejecentre Ringsted Kommune Social og sundhed. Uanmeldte helhedstilsyn Årsrapport 2015 Plejecentre Ringsted Kommune Social og sundhed Uanmeldte helhedstilsyn Januar 2016 INDHOLD 1.0 Indledning 2 2.0 Tilsynsresultat 3 3.0 Samlet vurdering 4 4.0 Konklusion og udviklingspunkter

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Pleje- og Aktivitetscentret Bonderupgård Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Pleje- og Aktivitetscentret Bonderupgård Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Pleje- og Aktivitetscentret Bonderupgård Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn februar 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Tønder Øst. Uanmeldt tilsyn Juli 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Tønder Øst. Uanmeldt tilsyn Juli 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Tønder Øst Uanmeldt tilsyn Juli 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Hjemmeplejen Leverandør af personlig pleje og praktisk bistand Privat Leverandør DK Pleje og omsorgsplejen

Hjemmeplejen Leverandør af personlig pleje og praktisk bistand Privat Leverandør DK Pleje og omsorgsplejen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Social- og Sundhedsforvaltningen, Ældre og Omsorg Hjemmeplejen Leverandør af personlig pleje og praktisk bistand Privat Leverandør DK Pleje og omsorgsplejen Anmeldt

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. Lokalcenter Rosengård

Ældre -og Handicapforvaltningen. Lokalcenter Rosengård INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Demenscenter Mimosen Ellevej 38-49, 3450 Allerød

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Demenscenter Mimosen Ellevej 38-49, 3450 Allerød Allerød Kommune Ældre og Sundhed Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Demenscenter Mimosen Ellevej 38-49, 3450 Allerød Tilsynet er udført den 15. juni 2011, kl. 13.30-16.15 af sygeplejerske, chefkonsulent Lisbeth

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for en række faktuelle oplysninger om tilsynsbesøget (herunder deltagere og tidspunkt)

Læs mere

Årsrapport 2015 Brøndby Kommune. Social- og Sundhedsforvaltningen, Ældre og Omsorg Uanmeldte tilsyn på Ældrecentre

Årsrapport 2015 Brøndby Kommune. Social- og Sundhedsforvaltningen, Ældre og Omsorg Uanmeldte tilsyn på Ældrecentre Årsrapport 2015 Brøndby Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen, Ældre og Omsorg Uanmeldte tilsyn på Ældrecentre Januar 2016 INDHOLD 1.0 Indledning 2 2.0 Tilsynsresultat 3 3.0 Samlet vurdering 4 4.0 Konklusion

Læs mere

Lokalcenter Lykkens Gave

Lokalcenter Lykkens Gave Lyngby-Taarbæk Kommune - Tilsynsrapport Maj 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice Lokalcenter Lykkens Gave Uanmeldt tilsyn Maj 2012 Side 1 1. Indholdsfortegnelse 1 TILSYNETS FORMÅL...

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Cura Pleje. Uanmeldt tilsyn marts 2013

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Cura Pleje. Uanmeldt tilsyn marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed Cura Pleje Uanmeldt tilsyn marts 2013 WWW.BDO.DK Uanmeldt tilsyn, Hjemmeplejen privat leverandør Cura Pleje Marts 2013 Forord

Læs mere

Områdecenter Baunehøj

Områdecenter Baunehøj Lyngby-Taarbæk Kommune - Tilsynsrapport Maj 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice Områdecenter Baunehøj Uanmeldt tilsyn Maj 2012 Side 1 1. Indholdsfortegnelse 1 TILSYNETS FORMÅL...

Læs mere

Hjemmeplejen Leverandør af personlig pleje og praktisk bistand Hjemmeplejen Stranden

Hjemmeplejen Leverandør af personlig pleje og praktisk bistand Hjemmeplejen Stranden INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Social- og Sundhedsforvaltningen, Ældre og Omsorg Hjemmeplejen Leverandør af personlig pleje og praktisk bistand Hjemmeplejen Stranden Anmeldt tilsyn november

Læs mere

Området for Forebyggelse og Sundhed Plejecenter Løvdalen

Området for Forebyggelse og Sundhed Plejecenter Løvdalen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed Plejecenter Løvdalen Uanmeldt tilsyn Oktober 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn marts 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3

Læs mere

Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Ældre og handicap Else Mariehjemmet

Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Ældre og handicap Else Mariehjemmet INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Ældre og handicap Else Mariehjemmet Uanmeldt tilsyn April 2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Kommunal leverandør Hjemmepleje/sygepleje

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Kommunal leverandør Hjemmepleje/sygepleje INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed Kommunal leverandør Hjemmepleje/sygepleje WWW.BDO.DK Uanmeldt tilsyn, Kommunal leverandør hjemmepleje/sygepleje April 2013 Forord

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed. Plejecenter Skovvang

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed. Plejecenter Skovvang INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed Plejecenter Skovvang Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Grønnehaven

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Grønnehaven INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre Plejehjemmet Grønnehaven Uanmeldt tilsyn August 2013 Uanmeldt tilsyn Måned 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport. Egedal Kommune. Center for Sundhed og Omsorg. Plejecenter Porsebakken WWW.BDO.DK

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport. Egedal Kommune. Center for Sundhed og Omsorg. Plejecenter Porsebakken WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Egedal Kommune Center for Sundhed og Omsorg Plejecenter Porsebakken Uanmeldt tilsyn September2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for en række faktuelle oplysninger om tilsynsbesøget (herunder deltagere og tidspunkt)

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Clara Service Gruppen ApS

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Clara Service Gruppen ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Clara Service Gruppen ApS Uanmeldt tilsyn august 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport Egedal Kommune Center for Sundhed og Omsorg

Tilsynsrapport Egedal Kommune Center for Sundhed og Omsorg INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Egedal Kommune Center for Sundhed og Omsorg Plejeboligenheden Solkrogen og Plejeboligenheden Engbo Uanmeldt tilsyn december 2013 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Sanitern Rengøring ApS

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Sanitern Rengøring ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør af praktisk hjælp Sanitern Rengøring ApS Uanmeldt tilsyn december 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Egedal Kommune Center for Sundhed og Omsorg Plejecenter Damgårdsparken

Tilsynsrapport Egedal Kommune Center for Sundhed og Omsorg Plejecenter Damgårdsparken INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Egedal Kommune Center for Sundhed og Omsorg Plejecenter Damgårdsparken Uanmeldt tilsyn november 2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør. Normas Hjemmeservice Allégade 15 K 4500 Nykøbing S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør. Normas Hjemmeservice Allégade 15 K 4500 Nykøbing S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør Normas Hjemmeservice Allégade 15 K 4500 Nykøbing S Uanmeldt tilsyn december 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Egedal Kommune Center for Sundhed og Omsorg Plejecenter Damgårdsparken

Tilsynsrapport Egedal Kommune Center for Sundhed og Omsorg Plejecenter Damgårdsparken INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Egedal Kommune Center for Sundhed og Omsorg Plejecenter Damgårdsparken Uanmeldt tilsyn december 2013 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør Elite Miljø A/S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør Elite Miljø A/S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør Elite Miljø A/S Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for en række faktuelle oplysninger om tilsynsbesøget (herunder deltagere og tidspunkt)

Læs mere

Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Ældre og handicap Pleje- og aktivitetscenter Benediktehjemmet

Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Ældre og handicap Pleje- og aktivitetscenter Benediktehjemmet INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Ældre og handicap Pleje- og aktivitetscenter Benediktehjemmet Uanmeldt tilsyn juni 2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Hørgården Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Hørgården Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Plejecentret Hørgården Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn august 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Bøgely Februar 2012. Tilsynsrapport. Rapporten redigeret Maj 2012

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Bøgely Februar 2012. Tilsynsrapport. Rapporten redigeret Maj 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Bøgely Uanmeldt tilsyn November 2011 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... 4 3 Anbefalinger... Fejl!

Læs mere

Demenscenter Borrebakken

Demenscenter Borrebakken Lyngby-Taarbæk Kommune - Tilsynsrapport April 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice Demenscenter Borrebakken Uanmeldt tilsyn April 2012 Side 1 1. Indholdsfortegnelse 1 TILSYNETS

Læs mere

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Montebello

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Montebello INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre Plejehjemmet Montebello Uanmeldt tilsyn August 2013 Uanmeldt tilsyn Måned 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget

Læs mere