KL s policypapir om ledelse. marts Den kompetente leder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KL s policypapir om ledelse. marts 2010. Den kompetente leder"

Transkript

1 KL s policypapir om ledelse marts 2010 Den kompetente leder

2 Visionen om den kompetente leder Kompetent lederskab er en vision, som kommunerne og KL stræber efter. Formålet er at rekruttere, kvalificere og udvikle professionelle kommunale ledere på alle niveauer. De kommende års væsentligste kommunale udfordringer, forandringernes hast og omfang, krav om bedre styring og effektivisering, stram samfundsøkonomi, kvalitetssikring, innovationsdagsordenen, en uharmonisk befolkningsudvikling, mangel på arbejdskraft og pres på velfærdsydelserne, gør kompetent lederskab til en kritisk faktor, og forandringsledelse til en nødvendighed. Kompetent lederskab er et håndværk sammensat af personlige egenskaber og ledelsesfaglige kompetencer, hvor af flere er nødvendige, andre ønskelige. Nogle er rationelle og kontante discipliner, andre mere værdiorienterede, menneskelige kompetencer. Mange af kompetencerne kan opnås gennem uddannelse, læring og erkendelser. Nogle er sikkert medfødte. Tilsammen gør de personlige egenskaber og kompetencerne lederen til et helt menneske og en kompetent leder, der udvikler organisationen gennem forandringsledelse. Kompetent lederskab handler ikke om anciennitet eller alder. Udvikling af kompetente ledere handler om vedvarende personlig og faglig udvikling, men også om at prioritere samspil og organisatorisk læring sammen med lederkolleger, hvor man supplerer hinandens kompetencer. I forhold til dette udviklings- og prioriteringsarbejde er de værdiorienterede egenskaber og kompetencer ikke til at komme udenom. Hver enkelt leder er unik, men stræber efter, i samspil og samarbejde, at være kompetent ved at: Lade de nødvendige personlige kompetencer folde sig ud i organisationen, herunder gennem værdier, selvindsigt og refleksion. Give mål og retning i et strategisk perspektiv, designe og håndtere processer, med vilje og evne til at kommunikere og sparre mening ind i processerne sikre at handling følger ord. Mestre personaleledelse, mangfoldighed, forskellighed, relationer og konflikthåndtering, fordi lederen kan rumme og motivere andre til at skabe resultater. Den kompetente leder tør intervenere kontant og konsekvent, når det er nødvendigt. Kunne styre, organisere, rekruttere, udvikle, orkestrere, prioritere, implementere, delegere og følge op, også på tværs af organisatoriske og faglige grænser gøre organisationen kompetent. Konsekvent forfølge og indhente resultater med udvikling af kvalitet og effektivisering, bl.a. gennem forøget fokus på dokumentation af og dialog om effekter. Dygtiggøre sig i ledelse som håndværk samt løbende udvikle sig personligt, hvor igennem både det personlige ledelsesrum og teamledelsens rum tydeliggøres. Kunne begå sig i professionsfaglige miljøer, fordi lederen optræder med interesse, indsigt, respekt og accept af fagligheden. 2

3 Hvorfor? Det er KL s opgave at varetage kommunernes interesser og være center for indsamling, udvikling og spredning af relevant viden. Her igennem ønsker KL at bidrage til, at kommunerne politisk og administrativt løser deres opgaver til fællesskabets og borgernes tilfredshed. Ledelse er de seneste år rykket op på listen over discipliner, som vi anerkender som de vigtigste, når det handler om at matche kommunernes udfordringer. Opgaven de kommende år er at fastholde og udvikle kommunal ledelse som centralt omdrejningspunkt for kommunernes udvikling. Der går en lige linje fra den kompetente leder til den kompetente organisation. Kommunal ledelse indgår derfor centralt i KL s interessevaretagelse de kommende år. Det skal ske i en retning væk fra mere spredte initiativer til kommunal ledelsesudvikling og hen mod udbredelsen af en mere systematisk, sammenhængende og dokumenteret kommunal ledelsespraksis. God ledelse udvikles ikke i skåltaler og i de rigtige meningers netværk. Som ledelse har vi et ansvar for at efterse, om det virker, og tage fat, hvis det ikke er tilfældet. Ambitionsniveauet skal være højt, ikke mindst for at sikre langtidsholdbarheden af indsatserne. Vi skal være mere skarpe både i vores forståelse af virkelighedens udfordringer og i de tilhørende strategiske organisationsanalyser. Vi skal stille skarpt på kompetencekrav og forventninger med afsæt i en fremadrettet forståelse af samfund og organisationsudvikling. Ledelse handler om personer, men også om organisationer, teknologi, samspil, relationer og implementering. Vi skal turde eksperimentere, være kritiske og nytænke om, hvem der er vores forbilleder. Hvem kan vi lære af? Hvem tager vi afstand fra? Hvilke sanktioner sætter vi ind med, hvis lederen kikser? Hvad er sammenhængen mellem organisation, teknologi og kompetencer? Kommunerne skal de kommende år både sikre drift, kvalitet, effektivitet, innovation og bedre sammenhænge på tværs samt fastholde, rekruttere og opkvalificere de ledere og medarbejdere, der bærer opgaveløsningen. Begge opgaver skal løses under skærpede økonomiske vilkår og i en tid, hvor befolkningsudviklingen betyder færre erhvervsaktive. Kommunerne og vores ledere vil ikke mindst blive bedømt på handling og implementering. Med visionen om kompetente lederskab og politikken i dette papir fastlægger KL s bestyrelse og direktion de væsentligste sigtelinjer for KL s prioriteringer og indsats på ledelsesområdet de kommende år. KL ser fire hovedopgaver på ledelsesområdet: 1) En massiv, vedvarende og konsekvent indsats for fortsat dygtiggørelse, opkvalificering og kompetenceudvikling af kommunernes ledere, nuværende som kommende. Det samlede resultat skal kunne aflæses gennem investeringer i og udbredelse af en mere systematisk, sammenhængende og dokumenteret handlingsorienteret ledelsespraksis i kommunerne. 2) En række målrettede initiativer i forhold til leder-talentspotting, leder-talentudvikling og lederrekruttering. 3 3) Gennemførsel af projekter, netværk, partnerskaber og samarbejder til støtte for tværgående organisationsudvikling, innovation, værktøjsudvikling, forsøg og forbedringstiltag. Det skal ske inden for områder, hvor ledelse er det afgørende omdrejningspunkt, fx. nye styringsformer,

4 4 teknologi, selvledelse, strategi, HR, trivsel, ledelsesevaluering og ledelse af forskellighed. Der sættes fokus på, hvilken effekt de forskellige tiltag har på ledelseskvaliteten i kommunerne. 4) En øget fokusering på vilkårene for ledelse, herunder på betingelser, der påvirker, at ledelsesrummet kan fyldes ud. Ledelsesvilkår, lederkompetencer og ledelsesmæssige konsekvenser af forskellige tiltag bør belyses i alle relevante sammenhænge. Målgruppen for papiret er KL s vigtigste samarbejdspartnere på ledelsesområdet: kommunernes borgmestre og direktioner, de kommunale chefforeninger, de faglige organisationer samt Staten og Danske Regioner. Det er bl.a. KL s ambition, at den enkelte kommune inddrager pointer fra dette politikpapir i det videre lokale arbejde med ledelsestrategi, organisationsudvikling og implementering. Det er samtidig KL s håb, at papiret vil være et indlæg i ledelsesdialogen og herved vil kunne tjene til både inspiration og debat i en bredere kontekst. Afsættet Kommunernes ledere forvalter flere hundrede milliarder kroner om året. Sammen med den politiske ledelse og medarbejderne er de kommunale ledere af stor betydning for den sammenhængskraft og det demokrati, samfundet bygger på. Læg hertil ledernes afgørende betydning for kvaliteten og effektiviteten af den kommunale service og opgaveløsning. Kort sagt: Som kommunal leder er man betroet både fællesskabets penge og samfundets grundværdier. Det forventes af den kommunale leder, at lederen udnytter både evner, indsigt og engagement til at stå i spidsen for nogle af samfundets mest ansvars- og meningsfulde opgaver. Kommunal ledelse er både unik og betydningsfuld. Tilfredsheden med den offentlige service er stor. Det skyldes bl.a., at de kommunale ledere gør det godt. Kommunerne har søsat initiativer, der kan videreudvikle kommunal ledelse, bl.a. fastlæggelse af ledelsesværdier, ledelseskodeks, lederuddannelse, lederevaulering og ledersamspil. De aktuelle kommunale udfordringer kan imidlertid kun mødes med ledelse som omdrejningspunkt. I forvejen er presset på de kommunale ledere mange steder voksende. Lederne skal derfor gøres mere kompetente, rustes og have bedre vilkår. Det vil også kunne geare lederne til vedholdende og mere målrettet at arbejde med udvikling, mere kvalitet for pengene, foreslå og gennemføre omprioriteringer, når det ønskes politisk, tænke nyt og skabe nye sammenhænge mellem organisering, teknologi og kompetencer. Der kan være forskelle på ledelsesindsatsen og prioriteringerne henholdsvis centralt, decentralt og på forskellige organisatoriske niveauer, også selvom udfordringer og kompetencer stort set er identiske. Kommunernes topledere, mellemledere, fagledere og institutionsledere har meget til fælles, men al god ledelse afspejler specifikke forhold og respekt for de konkrete omstændigheder. Det er ingen selvfølge, at det danske samfund råder over et tilstrækkeligt antal kompetente kommunale ledere. Den demografiske udvikling tilsiger, dels at hver anden leder går på pension i løbet af de næste ca. otte år, dels at det bliver stadigt sværere at rekruttere tilstrækkeligt med nye ledere fra en stadig mindre gruppe af erhvervsaktive. Fremover vil vi nok se færre ledere lede flere medarbejdere. Det går kun, hvis den enkelte leder bliver dygtigere. Hertil kommer, at den offentlige sektor fortsat, på trods af gode tilfredshedsmålinger, slås med omdømmet - især i medierne. Den aktuelle krise medfører en vækst i søgningen af job i den offentlige sektor. Men det ændrer ikke billedet på den lange bane. Læg hertil

5 behovet for opkvalificering af både eksisterende og nye ledere. Det øger behovet for, at vi taler de kommunale lederjob op med vægt og realiteter bag ordene! Kompetent lederskab I takt med gennemførslen af kommunalreformen fra 2006 og den efterfølgende kvalitetsreform er det blevet stadigt tydeligere, at ledelse er det væsentligste omdrejningspunkt for udviklingen af kommunerne. Offentlig ledelse fik allerede i 2005 en ny referenceramme i form af Kodeks for god offentlig Topledelse i Danmark. Mange taler om en ledelsesreform, hvor der opstår en ny mere sammenhængende forståelse af ledelse som et fag sammensat af forskellige discipliner: strategi, styring, personaleledelse, faglig ledelse og kulturledelse samt eksekvering (beslutningsdygtighed og omsættelse af idéer og ord i handling) inden for rammerne af en samarbejdende helhedsorganisation. Ledelsesreformen og Kodeks er fundamentet for visionen om den kompetente leder. Vi har fokus på lederen som individ. Men det sker med et fast blik på direktion, ledergrupper, organisation og de samspil, som lederne bestandigt indgår i, både vertikalt og horisontalt. Ledelse foregår ikke i enrum, men i loyale samarbejder. Gode ledere har afgørende betydning for medarbejdernes motivation, effektivitet og trivsel. Ledelse handler dybest set om at skabe resultater gennem andre, men evnen til at rekruttere og fastholde er også uløseligt forbundet med ledelse. Styring er et væsentligt element i det kompetente lederskab. Styring er nødvendig og skal være vedkommende, understøtte opgaveløsningen og skal kunne forklares. I en årrække har vi oplevet styringsdelen af ledelse som New Public Management, NPM. Vi fokuserede på systematik, kontrol, målinger og dokumentation, men nedprioriterede personaleledelse og betydningen af de menneskelige relationer. På nogle områder gik man for langt, fx med kontrol og indberetning. Og på andre er vi ikke kommet langt nok i udviklingen af kloge styringsmodeller. Fremtidens styring skal udvikles med omtanke og konsekvent ledsages af et større fokus på det personlige og relationelle lederskab. Hertil kommer vilje og evne til at arbejde strategisk, bl.a. ved at blive stadigt bedre til at forstå og påvirke betingelserne for ledelse. De kompetente ledere er, og spiller sammen, over alt i den kommunale organisation: på rådhusene, på de store velfærds- og serviceområder og på de decentrale institutioner: fra daginstitutioner over folkeskoler, specialinstitutioner, vej og park til ældrecentre. Den kompetente børnehaveleder har som skolelederen eller ældrechefen et sæt unikke kompetencer, der netop gør den pågældende leder kompetent til sit job. I alle lederjob skal der være en balance mellem ledelse og fag. Al ledelse er konkret, men inden for den kommunale organisation stræber alle ledere efter at bære den pågældende kommunes værdier, de fælles holdninger og kompetencer, som definerer det kompetente lederskab i den enkelte kommune og på enkelte fagområder. 5

6 KL s rolle i ledelsesarbejde pejlemærker og samarbejder Virkemidlerne i ledelsesarbejdet er mange. KL s mission og interessevaretagelse på ledelsesområdet vil generelt tage nøje pejling af kommunernes indsats og her fra sigte på både at understøtte og forlænge kommunernes egen indsats. I nogle sammenhænge vil KL gå foran for at angive retning og ambitionsniveau. I tråd hermed vil KL over en bred kam initiere, forfølge og afslutte aktiviteter og processer, der dels bidrager til at forbedre rammebetingelserne for kommunal ledelse, fx gennem overenskomstforhandlinger og aftaler med parterne, dels understøtter udviklingen af kompetent kommunalt lederskab med høje faglige ambitioner ikke mindst på velfærdsområderne og i institutionerne. KL vil tydeligere bidrage til at sætte ledelse på den nationale dagsorden. Gennem debat bliver vi klogere. KL vil sammen med de dygtigste ledere, de bedste kommuner, Staten, forskningsinstitutioner m.fl. have fingeren på pulsen og her igennem placere overliggeren højt. Al god ledelse udfolder sig konkret under bestemte faglige og sociale forhold. Godt lederskab er ikke en videnskabelig disciplin, hvor der er evidens for den bedste eller rigtige praksis. Vi ved også, at udøvelse af ledelse former og påvirker de kerneydelser, som i sidste ende er kommunernes eksistensberettigelse. Der er derfor brug for en række pejlemærker, der kan bidrage til at sikre retning og prioritering: 6 Ledelse er et håndværk, der skal læres. Den gode leder besidder både personlige og faglige kompetencer. KL s indsats for mere kompetent kommunal ledelse retter sig mod hele den professionelle ledelseskæde: kommunaldirektør, direktør, afdelingschef, teamchef, institutionsleder og souschef m.fl. Al ledelse er konkret og har konkrete forudsætninger og vilkår. Ledelsesudvikling skal være forankret i den enkelte kommune og på det enkelte fagområde/institution. KL vil i dialog med kommunerne tydeliggøre, at dårlig ledelse ikke er acceptabel. KL vil i tråd hermed styrke en tidlig indsatsen i rådgivnings- og vejledningsprocesser, der understøtter, at inkompetente ledere erstattes med kompetente ledere. Kompetent ledelse har forståelse for kultur, helheder og sammenhænge; ledelse skal derfor udvikles som en tværgående disciplin, der krydser sektorer, skel og barrierer, når det fx drejer sig om samarbejde, prioriteringer, økonomistyring, effektiviseringer, viden, dokumentation, faglighed og tværfaglighed, innovation og projekter. KL s virkefelt er den politisk ledede organisation. På en række felter har lederskab de samme karakteristika, hvad enten lederskabet folder sig ud som administrativ/professionel ledelse eller som politisk ledelse, fx hos en borgmester. Politisk lederskab indeholder imidlertid en række væsentlige supplerende elementer, som udspringer af det særlige ansvar som demokratibærere og folkets repræsentantskab, der følger med at være politisk leder. KL har en særlig opgave over for den politiske ledelse. Denne opgave løses bl.a. inden for KL s almindelige interessevaretagelse, demokratiprojektet, borgmesternetværket, konsulentydelser m.v. og er ikke behandlet nærmere i dette policypapir.

7 Med afsæt i disse pejlemærker vil KL de næste år gennemføre en række højtprioriterede samarbejdsprojekter og partnerskaber: Der etableres samarbejds- og udviklingsprojekter om ledelse med mindst 15 kommuner samt konsulentaftaler med mindst 25 kommuner, der dels bidrager til at realisere visionen om den kompetente leder, dels følger op på Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt. Der arbejdes på alle sektorområder med en række forskellige veje til ledelsesudvikling, fx ledelsesevaluering, ledertalentspotting og talent-udvikling, lederrekruttering, ledelse af forskellighed og kobling mellem kodeks, værdiledelse samt styringsmodeller. Det vil være en ledetråd for projekterne, at ledelsesog organisationsudvikling går hånd i hånd. Samarbejdet i koncernen mellem KL, COK og KOMBIT om ledelsesudvikling gives større vægt. Der fokuseres bl.a. på COK s aktiviteter på ledelsesområdet, der understøtter KL s strategier og indsats, og på det ledelsesudviklingsmæssige potentiale i et samarbejde med KOMBIT om konkrete systemer og processer, herunder fx hvordan implementering af arbejdsgangsbanken i kommunerne skal udnyttes. COK og KOMBIT skal spille en aktiv rolle i udbredelsen af kompetent kommunalt lederskab. Der etableres et Partnerskab for Ledelse med 3-5 kommuner, der gennem bl.a. arbejde i et Reflektorium har til formål at opdage og udvikle ledelsesfagligheder, som vi endnu ikke har erkendt. Kommunernes direktioner er målgruppen herfor, og succeskriteriet er, at nye ledelsesfagligheder kommer på dagsordenen. I dialog med bl.a. Staten, Væksthus for Ledelse og andre relevante parter støtter KL målrettet indsatser, der gennem forskning og udredning samt formidling kan bidrage til, at offentlig ledelse bliver mere videnbaseret. For at opsummere: KL er dér, hvor det kommunale lederskab næres, støttes, tales op, debatteres og udvikles, i tæt dialog og samarbejde med kommunerne. KL er dér, hvor der kæmpes for bedre rammebetingelser for offentlig ledelse, herunder gennem faktaformidling, aftaler og overenskomster. KL er dér, hvor ledelse bliver konkret på sektor- og velfærdsområderne, gennem videndeling og formidling, partnerskaber og forsøg, fra best til next practise. KL er dér, hvor kommunernes interesser på ledelsesområdet varetages over for stat, regioner, faglige organisationer samt uddannelses- og forskningsinstitutioner. KL er dér, hvor lederuddannelse og lederudvikling prioriteres højt og sættes i system i tæt samspil med organisationsudvikling, digitalisering og implementering. KL er dér, hvor kommunerne klædes på til at spotte og udvikle fremtidens ledere. KL er dér, hvor udvikling, udredning og forskning skaber ny viden og bedre ledelse. 7

8 KL s målsætninger og succeskriterier for ledelsesarbejdet I det foregående er der givet en række pointer om kompetent lederskab som fælles gods for kommunerne og KL de kommende år. I det følgende er listet de målsætninger, som KL selv, som organisation, ønsker at forfølge de kommende år: Rekruttering, fastholdelse, lederudvikling og opkvalificering af ledere KL målretter sin indsats for, at kommunerne kan rekruttere og fastholde ledere, også i forhold til at sikre mangfoldigheden i kommunernes ledelser. KL følger og dokumenterer udbredelsen af Den Offentlige Lederuddannelse, Diplom I Ledelse (DOL og DIL) samt andre relevante lederuddannelser tæt og arbejder målrettet for fortsat udbredelse af uddannelserne samt den nødvendige fortsatte justering af ordningerne, herunder med hensyn til lige konkurrencevilkår o.l. Målet er, at lederuddannelsesudbuddet matcher kommunernes efterspørgsel, også i forhold til før-ledere og nye ledere. OK2011 samt Trepartaftaler KL sikrer, at ledelse og forudsætningerne for ledelse indtager en fremtrædende plads i kravene til OK11 (og kommende overenskomstforhandlinger), bl.a. gennem forslag til forenkling samt ved i overenskomstforhandlingerne at prioritere forslag til udviklingsprojekter på ledelsesområdet. KL arbejder for, at der med afsæt i det personalepolitiske fællesskab med danske regioner og KTO sikres fortsatte midler til Væksthus for Ledelse, herunder til udbygning af samspillet med de kommunale chefforeninger og de faglige organisationer, ikke mindst med henblik på yderligere udvikling af de praksisnære, erfaringsbaserede ledelsesværktøjer. Samspil og offentlig debat KL vil i den kommende tid intensivere kommunikation om og samspillet med kommunerne om kompetent lederskab, herunder gennem Danske Kommuner, konferencer, workshops, konsulentydelse, kurser o.l. I takt hermed følges og dokumenteres udbredelsen af en mere systematisk og sammenhængende kommunal ledelsespraksis i organisatorisk kontekst. KL prioriterer samspillet om ledelse med Finansministeriet, og Danske Regioner, herunder i Forum for Offentlig Topledelse. Målet er dels fastholdelse af de personlige bånd og erfaringsudveksling m.v. mellem topledere på de tre niveauer, dels skabelsen af en fast koalition, der har et fælles sprog om og et fælles billede af udfordringerne også i relation til toplederens egen kompetenceudvikling. KL s holdninger til og synspunkter på ledelse gøres mere offensiv. Det skal kunne aflæses i den offentlige debat og i form af feedback fra interessenterne. KL skal af et flertal af kommunerne opleves som klart synlig i den offentlige debat om kommunal ledelse. 8

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

Aalborg Kommunes HR-strategi

Aalborg Kommunes HR-strategi Aalborg Kommunes HR-strategi HR-strategien er en strategi, der fortæller, hvordan vi i Aalborg Kommune har fokus på udvikling og innovation gennem medarbejderudvikling, lederudvikling og udvikling af kommunens

Læs mere

Offentlig ledelse i fællesskab. Principper for LO-forbundenes fælles arbejde for god offentlig ledelse

Offentlig ledelse i fællesskab. Principper for LO-forbundenes fælles arbejde for god offentlig ledelse Offentlig ledelse i fællesskab Principper for LO-forbundenes fælles arbejde for god offentlig ledelse Indhold En verden til forskel........................... 3 God ledelse gavner alle.........................

Læs mere

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen 1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen "Det er spændende at være ansat i Beredskabsstyrelsen" Denne målsætning er udgangspunktet for personale-

Læs mere

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

KODEKS TIL EFTERTANKE...

KODEKS TIL EFTERTANKE... KODEKS TIL EFTERTANKE... 2 KODEKS FOR GOD SKOLELEDELSE god skoleledelse er... 1. at afklare sit ledelsesrum og påtage sig lederskabet 2. at påtage sig ansvar for, at skolen efterlever lokale, kommunale

Læs mere

DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016

DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016 DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016 Sagsnummer: 480-2014-38339 Dokumentnummer: 480-2014-90281 Afdeling: Direktionen Indhold 1. Forord... 3 2. Direktionen og koncerntænkningen... 4 2.1. Nordfyns

Læs mere

Ledere sammen og hver for sig

Ledere sammen og hver for sig Ledere sammen og hver for sig Få mere ud af områdeledelse lederweb.dk 2 Kolofon Ledere sammen og hver for sig Væksthus for Ledelse 2015 Projektledelse Sanne Brønserud Larsen, KL Susanne Hyldborg Jensen,

Læs mere

Perspektiver på ledelse

Perspektiver på ledelse L Y N G B Y - TA A R B Æ K K O M M U N E Perspektiver på ledelse Ledelsesgrundlag for Lyngby-Taarbæk Kommune God ledelse gør forskellen Ledelse er et fag, og som alle andre fag skal ledelse, læres, udvikles

Læs mere

Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune. Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi

Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune. Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune Fremme en innovativ kultur Sikre økonomisk robusthed og effektiv drift Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi

Læs mere

Skoleledelse. Danmarks Lærerforening 2000

Skoleledelse. Danmarks Lærerforening 2000 Skoleledelse Danmarks Lærerforening 2000 Indholdsfortegnelse: Forord s. 3 Indledning s. 4 Ledelse i fremtidens folkeskole s. 5 - Ledelsens tolkning af loven og udfordringerne s. 5 Ledelse og skolevæsen

Læs mere

LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET

LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED

Læs mere

De næste ledere En guide til at udvikle ledertalenter i kommuner og regioner

De næste ledere En guide til at udvikle ledertalenter i kommuner og regioner De næste ledere En guide til at udvikle ledertalenter i kommuner og regioner Indhold På sporet af de næste ledere... 3 1. Hvad søger vi efter? Om at definere behovet for talent... 4 2. Hvad vil vi opnå?

Læs mere

HR-strategi 2011 2014

HR-strategi 2011 2014 HR-strategi 2011 2014 Forord...3 Indledning...3 Målgrupper...3 Hvordan arbejder Fødevarestyrelsen med HR...4 Værdiskabende HR...4 Innovativ HR...4 Effektiv HR...4 Indsats 2011-2014...6 Hvad skal Fødevarestyrelsen

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

KL Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 33 70 33 70 kl@kl.dk www.kl.dk Produktionsnr. 816740 ISBN 978-87-92460-57-8 Vilje til Velfærd

KL Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 33 70 33 70 kl@kl.dk www.kl.dk Produktionsnr. 816740 ISBN 978-87-92460-57-8 Vilje til Velfærd Vilje til Velfærd Vilje til Velfærd Kommuneforlaget A/S 2010 KL 1. udgave, 1. oplag 2010 Pjecen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen Design: Kontrapunkt Foto: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative struktur i Roskilde Kommune august 2013

INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative struktur i Roskilde Kommune august 2013 Kommunaldirektøren Byrådssekretariatet Sagsnr. 244459 Brevid. 1736095 Ref. CJUS Dir. tlf. 46 31 80 28 christinajs@roskilde.dk 9. oktober 2013 INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative

Læs mere

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag KL, april 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Design: Kontrapunkt

Læs mere

Executive Summary af forvaltningspolitisk debatoplæg: En innovativ offentlig sektor, der skaber kvalitet og fælles ansvar

Executive Summary af forvaltningspolitisk debatoplæg: En innovativ offentlig sektor, der skaber kvalitet og fælles ansvar Executive Summary af forvaltningspolitisk debatoplæg: En innovativ offentlig sektor, der skaber kvalitet og fælles ansvar En bred kreds af forvaltningsforskere har udviklet et bud på en ny dansk forvaltningspolitik,

Læs mere

LEDERNETVÆRK DER VIRKER GODE RÅD TIL TOPLEDERE OG KONSULENTER

LEDERNETVÆRK DER VIRKER GODE RÅD TIL TOPLEDERE OG KONSULENTER LEDERNETVÆRK DER VIRKER GODE RÅD TIL TOPLEDERE OG KONSULENTER PROJEKTLEDERE: Flemming Blønd, KL Jørn Kjølseth Møller, BUPL REDAKTION: Ola Jørgensen, Klartekst Jeanne Wolf, Væksthus for Ledelse PRODUKTION:

Læs mere

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer At lykkes som leder for fagprofessionelle Når man selv er djøfer Indhold 5 Dit ledelsesrum i et fagprofessionelt miljø Introduktion til pjecens fokus, målgruppen, og hvordan begreberne fagprofessionel

Læs mere

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

April 2007. Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation

April 2007. Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation April 2007 Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation Regeringens debatoplæg til møde om kvalitetsreformen 19. april 2007 1 Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation Høj kvalitet i den offentlige

Læs mere

Agenda En sammenhængende organisation

Agenda En sammenhængende organisation F O A F A G O G A R B E J D E Agenda En sammenhængende organisation FOAs målprogram kongressen 7.-9. oktober 2008 Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen og Mona Striib Redaktion: Tom Bjerregaard, Maria

Læs mere

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE kodeks for god mellemledelse 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Kodeksets brug... 4 2. Anbefalinger... 6 3. Mellemlederens udfordringer...12 4. at lede mennekser... 2 1 3

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere

Leder udviklings program

Leder udviklings program Galileo Galilei kompas Region Midtjylland Leder udviklings program 2014 Region Midtjylland Koncern HR Organisation, Ledelse og Procesoptimering Forord Region Midtjylland er en attraktiv arbejdsplads at

Læs mere