KL s policypapir om ledelse. marts Den kompetente leder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KL s policypapir om ledelse. marts 2010. Den kompetente leder"

Transkript

1 KL s policypapir om ledelse marts 2010 Den kompetente leder

2 Visionen om den kompetente leder Kompetent lederskab er en vision, som kommunerne og KL stræber efter. Formålet er at rekruttere, kvalificere og udvikle professionelle kommunale ledere på alle niveauer. De kommende års væsentligste kommunale udfordringer, forandringernes hast og omfang, krav om bedre styring og effektivisering, stram samfundsøkonomi, kvalitetssikring, innovationsdagsordenen, en uharmonisk befolkningsudvikling, mangel på arbejdskraft og pres på velfærdsydelserne, gør kompetent lederskab til en kritisk faktor, og forandringsledelse til en nødvendighed. Kompetent lederskab er et håndværk sammensat af personlige egenskaber og ledelsesfaglige kompetencer, hvor af flere er nødvendige, andre ønskelige. Nogle er rationelle og kontante discipliner, andre mere værdiorienterede, menneskelige kompetencer. Mange af kompetencerne kan opnås gennem uddannelse, læring og erkendelser. Nogle er sikkert medfødte. Tilsammen gør de personlige egenskaber og kompetencerne lederen til et helt menneske og en kompetent leder, der udvikler organisationen gennem forandringsledelse. Kompetent lederskab handler ikke om anciennitet eller alder. Udvikling af kompetente ledere handler om vedvarende personlig og faglig udvikling, men også om at prioritere samspil og organisatorisk læring sammen med lederkolleger, hvor man supplerer hinandens kompetencer. I forhold til dette udviklings- og prioriteringsarbejde er de værdiorienterede egenskaber og kompetencer ikke til at komme udenom. Hver enkelt leder er unik, men stræber efter, i samspil og samarbejde, at være kompetent ved at: Lade de nødvendige personlige kompetencer folde sig ud i organisationen, herunder gennem værdier, selvindsigt og refleksion. Give mål og retning i et strategisk perspektiv, designe og håndtere processer, med vilje og evne til at kommunikere og sparre mening ind i processerne sikre at handling følger ord. Mestre personaleledelse, mangfoldighed, forskellighed, relationer og konflikthåndtering, fordi lederen kan rumme og motivere andre til at skabe resultater. Den kompetente leder tør intervenere kontant og konsekvent, når det er nødvendigt. Kunne styre, organisere, rekruttere, udvikle, orkestrere, prioritere, implementere, delegere og følge op, også på tværs af organisatoriske og faglige grænser gøre organisationen kompetent. Konsekvent forfølge og indhente resultater med udvikling af kvalitet og effektivisering, bl.a. gennem forøget fokus på dokumentation af og dialog om effekter. Dygtiggøre sig i ledelse som håndværk samt løbende udvikle sig personligt, hvor igennem både det personlige ledelsesrum og teamledelsens rum tydeliggøres. Kunne begå sig i professionsfaglige miljøer, fordi lederen optræder med interesse, indsigt, respekt og accept af fagligheden. 2

3 Hvorfor? Det er KL s opgave at varetage kommunernes interesser og være center for indsamling, udvikling og spredning af relevant viden. Her igennem ønsker KL at bidrage til, at kommunerne politisk og administrativt løser deres opgaver til fællesskabets og borgernes tilfredshed. Ledelse er de seneste år rykket op på listen over discipliner, som vi anerkender som de vigtigste, når det handler om at matche kommunernes udfordringer. Opgaven de kommende år er at fastholde og udvikle kommunal ledelse som centralt omdrejningspunkt for kommunernes udvikling. Der går en lige linje fra den kompetente leder til den kompetente organisation. Kommunal ledelse indgår derfor centralt i KL s interessevaretagelse de kommende år. Det skal ske i en retning væk fra mere spredte initiativer til kommunal ledelsesudvikling og hen mod udbredelsen af en mere systematisk, sammenhængende og dokumenteret kommunal ledelsespraksis. God ledelse udvikles ikke i skåltaler og i de rigtige meningers netværk. Som ledelse har vi et ansvar for at efterse, om det virker, og tage fat, hvis det ikke er tilfældet. Ambitionsniveauet skal være højt, ikke mindst for at sikre langtidsholdbarheden af indsatserne. Vi skal være mere skarpe både i vores forståelse af virkelighedens udfordringer og i de tilhørende strategiske organisationsanalyser. Vi skal stille skarpt på kompetencekrav og forventninger med afsæt i en fremadrettet forståelse af samfund og organisationsudvikling. Ledelse handler om personer, men også om organisationer, teknologi, samspil, relationer og implementering. Vi skal turde eksperimentere, være kritiske og nytænke om, hvem der er vores forbilleder. Hvem kan vi lære af? Hvem tager vi afstand fra? Hvilke sanktioner sætter vi ind med, hvis lederen kikser? Hvad er sammenhængen mellem organisation, teknologi og kompetencer? Kommunerne skal de kommende år både sikre drift, kvalitet, effektivitet, innovation og bedre sammenhænge på tværs samt fastholde, rekruttere og opkvalificere de ledere og medarbejdere, der bærer opgaveløsningen. Begge opgaver skal løses under skærpede økonomiske vilkår og i en tid, hvor befolkningsudviklingen betyder færre erhvervsaktive. Kommunerne og vores ledere vil ikke mindst blive bedømt på handling og implementering. Med visionen om kompetente lederskab og politikken i dette papir fastlægger KL s bestyrelse og direktion de væsentligste sigtelinjer for KL s prioriteringer og indsats på ledelsesområdet de kommende år. KL ser fire hovedopgaver på ledelsesområdet: 1) En massiv, vedvarende og konsekvent indsats for fortsat dygtiggørelse, opkvalificering og kompetenceudvikling af kommunernes ledere, nuværende som kommende. Det samlede resultat skal kunne aflæses gennem investeringer i og udbredelse af en mere systematisk, sammenhængende og dokumenteret handlingsorienteret ledelsespraksis i kommunerne. 2) En række målrettede initiativer i forhold til leder-talentspotting, leder-talentudvikling og lederrekruttering. 3 3) Gennemførsel af projekter, netværk, partnerskaber og samarbejder til støtte for tværgående organisationsudvikling, innovation, værktøjsudvikling, forsøg og forbedringstiltag. Det skal ske inden for områder, hvor ledelse er det afgørende omdrejningspunkt, fx. nye styringsformer,

4 4 teknologi, selvledelse, strategi, HR, trivsel, ledelsesevaluering og ledelse af forskellighed. Der sættes fokus på, hvilken effekt de forskellige tiltag har på ledelseskvaliteten i kommunerne. 4) En øget fokusering på vilkårene for ledelse, herunder på betingelser, der påvirker, at ledelsesrummet kan fyldes ud. Ledelsesvilkår, lederkompetencer og ledelsesmæssige konsekvenser af forskellige tiltag bør belyses i alle relevante sammenhænge. Målgruppen for papiret er KL s vigtigste samarbejdspartnere på ledelsesområdet: kommunernes borgmestre og direktioner, de kommunale chefforeninger, de faglige organisationer samt Staten og Danske Regioner. Det er bl.a. KL s ambition, at den enkelte kommune inddrager pointer fra dette politikpapir i det videre lokale arbejde med ledelsestrategi, organisationsudvikling og implementering. Det er samtidig KL s håb, at papiret vil være et indlæg i ledelsesdialogen og herved vil kunne tjene til både inspiration og debat i en bredere kontekst. Afsættet Kommunernes ledere forvalter flere hundrede milliarder kroner om året. Sammen med den politiske ledelse og medarbejderne er de kommunale ledere af stor betydning for den sammenhængskraft og det demokrati, samfundet bygger på. Læg hertil ledernes afgørende betydning for kvaliteten og effektiviteten af den kommunale service og opgaveløsning. Kort sagt: Som kommunal leder er man betroet både fællesskabets penge og samfundets grundværdier. Det forventes af den kommunale leder, at lederen udnytter både evner, indsigt og engagement til at stå i spidsen for nogle af samfundets mest ansvars- og meningsfulde opgaver. Kommunal ledelse er både unik og betydningsfuld. Tilfredsheden med den offentlige service er stor. Det skyldes bl.a., at de kommunale ledere gør det godt. Kommunerne har søsat initiativer, der kan videreudvikle kommunal ledelse, bl.a. fastlæggelse af ledelsesværdier, ledelseskodeks, lederuddannelse, lederevaulering og ledersamspil. De aktuelle kommunale udfordringer kan imidlertid kun mødes med ledelse som omdrejningspunkt. I forvejen er presset på de kommunale ledere mange steder voksende. Lederne skal derfor gøres mere kompetente, rustes og have bedre vilkår. Det vil også kunne geare lederne til vedholdende og mere målrettet at arbejde med udvikling, mere kvalitet for pengene, foreslå og gennemføre omprioriteringer, når det ønskes politisk, tænke nyt og skabe nye sammenhænge mellem organisering, teknologi og kompetencer. Der kan være forskelle på ledelsesindsatsen og prioriteringerne henholdsvis centralt, decentralt og på forskellige organisatoriske niveauer, også selvom udfordringer og kompetencer stort set er identiske. Kommunernes topledere, mellemledere, fagledere og institutionsledere har meget til fælles, men al god ledelse afspejler specifikke forhold og respekt for de konkrete omstændigheder. Det er ingen selvfølge, at det danske samfund råder over et tilstrækkeligt antal kompetente kommunale ledere. Den demografiske udvikling tilsiger, dels at hver anden leder går på pension i løbet af de næste ca. otte år, dels at det bliver stadigt sværere at rekruttere tilstrækkeligt med nye ledere fra en stadig mindre gruppe af erhvervsaktive. Fremover vil vi nok se færre ledere lede flere medarbejdere. Det går kun, hvis den enkelte leder bliver dygtigere. Hertil kommer, at den offentlige sektor fortsat, på trods af gode tilfredshedsmålinger, slås med omdømmet - især i medierne. Den aktuelle krise medfører en vækst i søgningen af job i den offentlige sektor. Men det ændrer ikke billedet på den lange bane. Læg hertil

5 behovet for opkvalificering af både eksisterende og nye ledere. Det øger behovet for, at vi taler de kommunale lederjob op med vægt og realiteter bag ordene! Kompetent lederskab I takt med gennemførslen af kommunalreformen fra 2006 og den efterfølgende kvalitetsreform er det blevet stadigt tydeligere, at ledelse er det væsentligste omdrejningspunkt for udviklingen af kommunerne. Offentlig ledelse fik allerede i 2005 en ny referenceramme i form af Kodeks for god offentlig Topledelse i Danmark. Mange taler om en ledelsesreform, hvor der opstår en ny mere sammenhængende forståelse af ledelse som et fag sammensat af forskellige discipliner: strategi, styring, personaleledelse, faglig ledelse og kulturledelse samt eksekvering (beslutningsdygtighed og omsættelse af idéer og ord i handling) inden for rammerne af en samarbejdende helhedsorganisation. Ledelsesreformen og Kodeks er fundamentet for visionen om den kompetente leder. Vi har fokus på lederen som individ. Men det sker med et fast blik på direktion, ledergrupper, organisation og de samspil, som lederne bestandigt indgår i, både vertikalt og horisontalt. Ledelse foregår ikke i enrum, men i loyale samarbejder. Gode ledere har afgørende betydning for medarbejdernes motivation, effektivitet og trivsel. Ledelse handler dybest set om at skabe resultater gennem andre, men evnen til at rekruttere og fastholde er også uløseligt forbundet med ledelse. Styring er et væsentligt element i det kompetente lederskab. Styring er nødvendig og skal være vedkommende, understøtte opgaveløsningen og skal kunne forklares. I en årrække har vi oplevet styringsdelen af ledelse som New Public Management, NPM. Vi fokuserede på systematik, kontrol, målinger og dokumentation, men nedprioriterede personaleledelse og betydningen af de menneskelige relationer. På nogle områder gik man for langt, fx med kontrol og indberetning. Og på andre er vi ikke kommet langt nok i udviklingen af kloge styringsmodeller. Fremtidens styring skal udvikles med omtanke og konsekvent ledsages af et større fokus på det personlige og relationelle lederskab. Hertil kommer vilje og evne til at arbejde strategisk, bl.a. ved at blive stadigt bedre til at forstå og påvirke betingelserne for ledelse. De kompetente ledere er, og spiller sammen, over alt i den kommunale organisation: på rådhusene, på de store velfærds- og serviceområder og på de decentrale institutioner: fra daginstitutioner over folkeskoler, specialinstitutioner, vej og park til ældrecentre. Den kompetente børnehaveleder har som skolelederen eller ældrechefen et sæt unikke kompetencer, der netop gør den pågældende leder kompetent til sit job. I alle lederjob skal der være en balance mellem ledelse og fag. Al ledelse er konkret, men inden for den kommunale organisation stræber alle ledere efter at bære den pågældende kommunes værdier, de fælles holdninger og kompetencer, som definerer det kompetente lederskab i den enkelte kommune og på enkelte fagområder. 5

6 KL s rolle i ledelsesarbejde pejlemærker og samarbejder Virkemidlerne i ledelsesarbejdet er mange. KL s mission og interessevaretagelse på ledelsesområdet vil generelt tage nøje pejling af kommunernes indsats og her fra sigte på både at understøtte og forlænge kommunernes egen indsats. I nogle sammenhænge vil KL gå foran for at angive retning og ambitionsniveau. I tråd hermed vil KL over en bred kam initiere, forfølge og afslutte aktiviteter og processer, der dels bidrager til at forbedre rammebetingelserne for kommunal ledelse, fx gennem overenskomstforhandlinger og aftaler med parterne, dels understøtter udviklingen af kompetent kommunalt lederskab med høje faglige ambitioner ikke mindst på velfærdsområderne og i institutionerne. KL vil tydeligere bidrage til at sætte ledelse på den nationale dagsorden. Gennem debat bliver vi klogere. KL vil sammen med de dygtigste ledere, de bedste kommuner, Staten, forskningsinstitutioner m.fl. have fingeren på pulsen og her igennem placere overliggeren højt. Al god ledelse udfolder sig konkret under bestemte faglige og sociale forhold. Godt lederskab er ikke en videnskabelig disciplin, hvor der er evidens for den bedste eller rigtige praksis. Vi ved også, at udøvelse af ledelse former og påvirker de kerneydelser, som i sidste ende er kommunernes eksistensberettigelse. Der er derfor brug for en række pejlemærker, der kan bidrage til at sikre retning og prioritering: 6 Ledelse er et håndværk, der skal læres. Den gode leder besidder både personlige og faglige kompetencer. KL s indsats for mere kompetent kommunal ledelse retter sig mod hele den professionelle ledelseskæde: kommunaldirektør, direktør, afdelingschef, teamchef, institutionsleder og souschef m.fl. Al ledelse er konkret og har konkrete forudsætninger og vilkår. Ledelsesudvikling skal være forankret i den enkelte kommune og på det enkelte fagområde/institution. KL vil i dialog med kommunerne tydeliggøre, at dårlig ledelse ikke er acceptabel. KL vil i tråd hermed styrke en tidlig indsatsen i rådgivnings- og vejledningsprocesser, der understøtter, at inkompetente ledere erstattes med kompetente ledere. Kompetent ledelse har forståelse for kultur, helheder og sammenhænge; ledelse skal derfor udvikles som en tværgående disciplin, der krydser sektorer, skel og barrierer, når det fx drejer sig om samarbejde, prioriteringer, økonomistyring, effektiviseringer, viden, dokumentation, faglighed og tværfaglighed, innovation og projekter. KL s virkefelt er den politisk ledede organisation. På en række felter har lederskab de samme karakteristika, hvad enten lederskabet folder sig ud som administrativ/professionel ledelse eller som politisk ledelse, fx hos en borgmester. Politisk lederskab indeholder imidlertid en række væsentlige supplerende elementer, som udspringer af det særlige ansvar som demokratibærere og folkets repræsentantskab, der følger med at være politisk leder. KL har en særlig opgave over for den politiske ledelse. Denne opgave løses bl.a. inden for KL s almindelige interessevaretagelse, demokratiprojektet, borgmesternetværket, konsulentydelser m.v. og er ikke behandlet nærmere i dette policypapir.

7 Med afsæt i disse pejlemærker vil KL de næste år gennemføre en række højtprioriterede samarbejdsprojekter og partnerskaber: Der etableres samarbejds- og udviklingsprojekter om ledelse med mindst 15 kommuner samt konsulentaftaler med mindst 25 kommuner, der dels bidrager til at realisere visionen om den kompetente leder, dels følger op på Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt. Der arbejdes på alle sektorområder med en række forskellige veje til ledelsesudvikling, fx ledelsesevaluering, ledertalentspotting og talent-udvikling, lederrekruttering, ledelse af forskellighed og kobling mellem kodeks, værdiledelse samt styringsmodeller. Det vil være en ledetråd for projekterne, at ledelsesog organisationsudvikling går hånd i hånd. Samarbejdet i koncernen mellem KL, COK og KOMBIT om ledelsesudvikling gives større vægt. Der fokuseres bl.a. på COK s aktiviteter på ledelsesområdet, der understøtter KL s strategier og indsats, og på det ledelsesudviklingsmæssige potentiale i et samarbejde med KOMBIT om konkrete systemer og processer, herunder fx hvordan implementering af arbejdsgangsbanken i kommunerne skal udnyttes. COK og KOMBIT skal spille en aktiv rolle i udbredelsen af kompetent kommunalt lederskab. Der etableres et Partnerskab for Ledelse med 3-5 kommuner, der gennem bl.a. arbejde i et Reflektorium har til formål at opdage og udvikle ledelsesfagligheder, som vi endnu ikke har erkendt. Kommunernes direktioner er målgruppen herfor, og succeskriteriet er, at nye ledelsesfagligheder kommer på dagsordenen. I dialog med bl.a. Staten, Væksthus for Ledelse og andre relevante parter støtter KL målrettet indsatser, der gennem forskning og udredning samt formidling kan bidrage til, at offentlig ledelse bliver mere videnbaseret. For at opsummere: KL er dér, hvor det kommunale lederskab næres, støttes, tales op, debatteres og udvikles, i tæt dialog og samarbejde med kommunerne. KL er dér, hvor der kæmpes for bedre rammebetingelser for offentlig ledelse, herunder gennem faktaformidling, aftaler og overenskomster. KL er dér, hvor ledelse bliver konkret på sektor- og velfærdsområderne, gennem videndeling og formidling, partnerskaber og forsøg, fra best til next practise. KL er dér, hvor kommunernes interesser på ledelsesområdet varetages over for stat, regioner, faglige organisationer samt uddannelses- og forskningsinstitutioner. KL er dér, hvor lederuddannelse og lederudvikling prioriteres højt og sættes i system i tæt samspil med organisationsudvikling, digitalisering og implementering. KL er dér, hvor kommunerne klædes på til at spotte og udvikle fremtidens ledere. KL er dér, hvor udvikling, udredning og forskning skaber ny viden og bedre ledelse. 7

8 KL s målsætninger og succeskriterier for ledelsesarbejdet I det foregående er der givet en række pointer om kompetent lederskab som fælles gods for kommunerne og KL de kommende år. I det følgende er listet de målsætninger, som KL selv, som organisation, ønsker at forfølge de kommende år: Rekruttering, fastholdelse, lederudvikling og opkvalificering af ledere KL målretter sin indsats for, at kommunerne kan rekruttere og fastholde ledere, også i forhold til at sikre mangfoldigheden i kommunernes ledelser. KL følger og dokumenterer udbredelsen af Den Offentlige Lederuddannelse, Diplom I Ledelse (DOL og DIL) samt andre relevante lederuddannelser tæt og arbejder målrettet for fortsat udbredelse af uddannelserne samt den nødvendige fortsatte justering af ordningerne, herunder med hensyn til lige konkurrencevilkår o.l. Målet er, at lederuddannelsesudbuddet matcher kommunernes efterspørgsel, også i forhold til før-ledere og nye ledere. OK2011 samt Trepartaftaler KL sikrer, at ledelse og forudsætningerne for ledelse indtager en fremtrædende plads i kravene til OK11 (og kommende overenskomstforhandlinger), bl.a. gennem forslag til forenkling samt ved i overenskomstforhandlingerne at prioritere forslag til udviklingsprojekter på ledelsesområdet. KL arbejder for, at der med afsæt i det personalepolitiske fællesskab med danske regioner og KTO sikres fortsatte midler til Væksthus for Ledelse, herunder til udbygning af samspillet med de kommunale chefforeninger og de faglige organisationer, ikke mindst med henblik på yderligere udvikling af de praksisnære, erfaringsbaserede ledelsesværktøjer. Samspil og offentlig debat KL vil i den kommende tid intensivere kommunikation om og samspillet med kommunerne om kompetent lederskab, herunder gennem Danske Kommuner, konferencer, workshops, konsulentydelse, kurser o.l. I takt hermed følges og dokumenteres udbredelsen af en mere systematisk og sammenhængende kommunal ledelsespraksis i organisatorisk kontekst. KL prioriterer samspillet om ledelse med Finansministeriet, og Danske Regioner, herunder i Forum for Offentlig Topledelse. Målet er dels fastholdelse af de personlige bånd og erfaringsudveksling m.v. mellem topledere på de tre niveauer, dels skabelsen af en fast koalition, der har et fælles sprog om og et fælles billede af udfordringerne også i relation til toplederens egen kompetenceudvikling. KL s holdninger til og synspunkter på ledelse gøres mere offensiv. Det skal kunne aflæses i den offentlige debat og i form af feedback fra interessenterne. KL skal af et flertal af kommunerne opleves som klart synlig i den offentlige debat om kommunal ledelse. 8

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

Ledelse med kodeks som vandmærke 9 perspektiver på ledelse

Ledelse med kodeks som vandmærke 9 perspektiver på ledelse Ledelse med kodeks som vandmærke 9 perspektiver på ledelse Kommunal ledelse med kodeks som vandmærke Den første januar 2007 var en af de vigtigste milepæle for de danske kommuner i nyere tid, men ikke

Læs mere

Ledelse i Egedal Kommune

Ledelse i Egedal Kommune Ledelse i 1 Indhold Ledelse i Indledning: Lederskab i... 3 Ledelsesorganer og ledelsesprofiler... 4 2 Ledelse i Indledning: Lederskab i s samlede ledelseskæde bestående af direktører, centerchefer, rammeansvarlige

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Formålet med Væksthus for Ledelse - at systematisere og målrette dialogen om ledelse i kommuner og regioner, herunder at udvikle og fokusere ledelse som disciplin,

Læs mere

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål med strategi for ledelsesudvikling... 3 2. Ledelsesudviklingsstrategiens

Læs mere

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Ramme for ledelsesudviklingen... 5 3. Opbygning... 7 4. Kompetencehjul

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Side 1 af 6. Fokus på social kapital, som en måde at fremme brugerdreven innovation - og til at udnytte og udvide ressourcer.

Side 1 af 6. Fokus på social kapital, som en måde at fremme brugerdreven innovation - og til at udnytte og udvide ressourcer. Side 1 af 6 IDEKATALOG 2008 www.lederweb.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf: 33 70 35 29 Mail: info@lederweb.dk Tilsendte ideer og ideer udviklet på V- dag 2008 1. Social Kapital (Ledelse af relationer)

Læs mere

Ledelse med ambitioner

Ledelse med ambitioner Ledelse med ambitioner Ledelse med ambitioner Den offentlige sektor står over for store udfordringer og muligheder. Der er brug for ledelse og initiativer med ambitioner, som kan skabe en velfungerende

Læs mere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere 84 III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere God eller dårlig ledelse er helt afgørende for, om en offentlig arbejdsplads fungerer og for, om borgerne får god service. De offentlige

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelses politik Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelsespolitik Vi agerer i en politisk ledet organisation, og formålet med Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens

Læs mere

Lederuddannelse på diplomniveau - Hvilken betydning har uddannelsen for ledelsespraksis?

Lederuddannelse på diplomniveau - Hvilken betydning har uddannelsen for ledelsespraksis? Lederuddannelse på diplomniveau - Hvilken betydning har uddannelsen for ledelsespraksis? Oplæg på VEU-konferencen 2011 i workshoppen Uddannelse af ledere 29. november 2011 Ved evalueringskonsulenterne

Læs mere

Lederudvikling. Randers Kommune

Lederudvikling. Randers Kommune Lederudvikling 2010 2011 2012 Randers Kommune Pjece om lederudvikling Pjece om lederudvikling Pjecen om lederudvikling i Randers Kommune er udarbejdet af Personale og HR, december 2009. Pjecen er udsendt

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen.

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen. Notat vedr. administrativ hovedstruktur i Silkeborg Kommune Indhold Den administrative hovedstruktur 1. Direktionen 2. Koncernledelsen 3. Direktører 4. Afdelings- / stabschefer Den administrative hovedstruktur

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

Strategisk ledelse i HTK

Strategisk ledelse i HTK Strategisk ledelse i HTK 10 1 Indledning I denne folder kan du læse, hvordan god ledelse understøttes i Høje-Taastrup Kommune, hvorfor god ledelse er vigtig og hvilke formelle fora, der understøtter en

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

DI's videregående lederuddannelse. Kontakt: DI Business Academy Helle V. Rebien Ledelsesudviklingskonsulent Tlf. 29 49 45 72 E-mail: hvr@di.

DI's videregående lederuddannelse. Kontakt: DI Business Academy Helle V. Rebien Ledelsesudviklingskonsulent Tlf. 29 49 45 72 E-mail: hvr@di. DI's videregående lederuddannelse 2008 Kontakt: DI Business Academy Helle V. Rebien Ledelsesudviklingskonsulent Tlf. 29 49 45 72 E-mail: hvr@di.dk Præsentation Med DI s videregående lederuddannelse får

Læs mere

Skatteministeriets ledelsespolitik

Skatteministeriets ledelsespolitik Skatteministeriets ledelsespolitik Ledelsespolitikken sætter rammerne for, hvad der kendetegner god ledelse i Skatteministeriet. Skatteministeriet betragter god ledelse som afgørende for at kunne sikre

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

Region Hovedstadens ledelsespolitik

Region Hovedstadens ledelsespolitik Region Hovedstadens ledelsespolitik Juni 2007 Region Hovedstaden Region Hovedstadens ledelsespolitik Region Hovedstaden Nigella Damascena Jomfru i det grønne 1. Udgangspunkt Region Hovedstaden er etableret

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

Modul 12. Gennemgående case. Arpil 2014 Lektor Grethe E. Nielsen. Ergoterapeutuddannelsen. University College Lillebælt 1

Modul 12. Gennemgående case. Arpil 2014 Lektor Grethe E. Nielsen. Ergoterapeutuddannelsen. University College Lillebælt 1 Modul 12 Ledelsesopgaven Ergoterapeutiske ydelser den samfundsmæssige ramme Placering og organisering af ergoterapeutiske ydelser og arbejdsopgaver Muliggørelse udviklingstankegang i CMCE (evt.) Gennemgående

Læs mere

Udvikling af ledelsessystemet i en organisation

Udvikling af ledelsessystemet i en organisation mindbiz Udvikling af ledelsessystemet i en organisation Poul Mouritsen Fra lederudvikling til ledelsesudvikling Tiderne ændrer sig og ledere bliver mere veluddannede inden for ledelsesfeltet. Den udvikling

Læs mere

Tønder Kommune har ca. 4.000 medarbejdere, heraf ca. 50 medarbejdere i Sekretariat, IT og HR.

Tønder Kommune har ca. 4.000 medarbejdere, heraf ca. 50 medarbejdere i Sekretariat, IT og HR. Job- og personprofil Fagchef Sekretariat, IT og HR Baggrund Tønder Kommune gennemfører i øjeblikket en organisationsændring i forbindelse med at fagchefen for IT går på pension. Ændringen betyder at Sekretariat,

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Sammenfatning af Forums tre e-surveys

Sammenfatning af Forums tre e-surveys Sammenfatning af Forums tre e-surveys Forum for Offentlig Topledelse har i perioden fra august 2003 til august 2004 gennemført tre elektroniske spørgeskemaundersøgelser (e-surveys). E-survey 1 og 2 er

Læs mere

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen GOD LEDELSE i Børne- og Ungdomsforvaltningen Forord Offentlig ledelse er på alles læber i disse år. På debatsiderne i enhver avis, på snart sagt alle konferencer om den offentlige sektor og sågar som et

Læs mere

Vejledning til Lederudviklingssamtalen (LUS)

Vejledning til Lederudviklingssamtalen (LUS) Vejledning til Lederudviklingssamtalen (LUS) I denne vejledning er proceduren for LUS i UCL beskrevet. Vejledningen suppleres af en brugervejledning til systemet Medarbejderplan 1, samt et afsnit i IT-politikken

Læs mere

Kvalitetsreformen & Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt

Kvalitetsreformen & Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Kvalitetsreformen & Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Oplæg den 19. marts 2009 Anders Brøndum, KL Dagsorden Regeringens kvalitetsreform Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Afbryd og stil spørgsmål!

Læs mere

People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler

People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler People Test 360 - PT360 Performance PT360 måler fokuspersonens performance på fem ledelsesmæssige ansvarsområder. Fokuspersonens

Læs mere

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune Job- og personprofil for teamledere Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune Ansættelsesområde er ansat i Aarhus Kommune og indtil videre med ansættelse i Sundhed og Omsorg. Reference

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Ledelsesroller i Byens TMF

Ledelsesroller i Byens TMF Ledelsesroller i Byens TMF Med Byens TMF sætter vi yderligere fokus på at imødekomme Byens Behov og fremtidssikre TMF. Vi gør det ud fra følgende fire pejlemærker: Byens behov, Tværgående samarbejde, Mere

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Hvem er jeg? En forandringsleder der igennem de seneste 18 år har arbejdet

Læs mere

Netværk for Ny Kommunal Ledelse

Netværk for Ny Kommunal Ledelse Netværk for Ny Kommunal Ledelse - et ganske særligt udviklingsforløb Et særligt udviklingsforløb for yngre ledere på vej mod kommunal topledelse. Deltagerne udpeges af nærmeste direktør gennemfører Lundgaard

Læs mere

Ledelsesgrundlaget er et retningsgivende værdipapir, besluttet af Den Udvidede Direktion januar 2009. Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland

Ledelsesgrundlaget er et retningsgivende værdipapir, besluttet af Den Udvidede Direktion januar 2009. Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland Ledelsesgrundlaget er et retningsgivende værdipapir, besluttet af Den Udvidede Direktion januar 2009 Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland Kære leder i Region

Læs mere

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring?

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Programoversigt 15:00 Velkomst Baggrund og ambitioner Fire markante ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer To kritiske stemmer på traditionel

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

FUNDAMENTET. CBF Ledelsesgrundlag

FUNDAMENTET. CBF Ledelsesgrundlag FUNDAMENTET CBF Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Center for Børn og Forebyggelse Herning Kommune Herning Kommune Juni 2014 Layout: Signatur Design Vignetter: Karen Leth Forord I 2012 blev Børne- og

Læs mere

På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer:

På baggrund af projektet  Fremtidens stabe har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: [Filtrering: Type=Fagsekretariat/Stab OG Aftaleholder=] Et stabsapparat På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: 1. Samspil med organisationen og fællesskabet

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening Lederarrangement november 2013

Dansk Socialrådgiverforening Lederarrangement november 2013 Dansk Socialrådgiverforening Lederarrangement november 2013 Det forvaltningspolitiske udspil Kurt Klaudi Klausen, professor i offentlig organisation og ledelse, Institut for Statskundskab, ved Syddansk

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15 Ledelsesgrundlag Svendborg Erhvervsskole Version 15 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund... 3 2. Skolens værdier... 3 3. Kodeks for strategisk dialogforums arbejde... 4 Ejerskab:... 4 Dialog:... 5

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser 14 Hvorfor et ledelsesgrundlag? Center for Akut- og Opsøgende Indsatser består af flere forskellige afdelinger, som opererer under forskellige paragraffer

Læs mere

Guide til arbejdet med strategier til ledelsesudvikling

Guide til arbejdet med strategier til ledelsesudvikling Guide til arbejdet med strategier til ledelsesudvikling Ledelsesudviklingsstrategier skal medvirke til at gøre kommunernes ledere endnu bedre. Ved at have en strategi for ledelsesudvikling sikres det,

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

Værdi af lederuddannelse

Værdi af lederuddannelse Værdi af lederuddannelse En undersøgelse af brugernes udbytte af Akademi- og Ledernes Hovedorganisation December 2004 Indledning Kompetenceudvikling af ledere er afgørende for at sikre virksomheders og

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Ton ef hemin. Egen ledelse på Ørebroskolen.

Ton ef hemin. Egen ledelse på Ørebroskolen. Ton ef hemin Egen ledelse på Ørebroskolen. Alt handler om god ledelse egen ledelse på stedet. Når vi har egen ledelse er der fokus på mål og relationer- mangel på ledelse giver diffuse resultater eller

Læs mere

VÆKSTHUS FOR LEDELSE - STATUS FEB.

VÆKSTHUS FOR LEDELSE - STATUS FEB. VÆKSTHUS FOR LEDELSE - STATUS FEB. 2006 201.13 Baggrund I 2004 besluttede KTO og KL at oprette Væksthus for Ledelse og i foråret 2005 gik Amtsrådsforeningen med i samarbejdet. Samarbejdet mellem parterne

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Oplæg til debat. Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv 03/09/13. 1. Den politiske udfordring

Oplæg til debat. Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv 03/09/13. 1. Den politiske udfordring Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv Oplæg til debat 1. Den politiske udfordring 2. Er bæredygtig pædagogik svaret? 3. Fokusering alles ansvar samlet strategi 4. Paradigmeskifte?

Læs mere

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse April 2013 1 Sammenhæng og enkelhed Denne pjece beskriver Fredensborg Kommunes styringsfilosofi. Styringsfilosofien bygger princippet

Læs mere

SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED

SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED INTRODUKTION TIL 4IMPROVE SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED VI HJÆLPER DIG MED AT SKABE FORANDRING Kunder, medarbejdere og netværkspartnere oplever en intensiv og stejl læringskurve

Læs mere

Den Offentlige Lederuddannelse. Sammenhængende og skræddersyet lederuddannelse på diplomniveau Kommunale beredskabschefer 10.4.

Den Offentlige Lederuddannelse. Sammenhængende og skræddersyet lederuddannelse på diplomniveau Kommunale beredskabschefer 10.4. Den Offentlige Lederuddannelse Sammenhængende og skræddersyet lederuddannelse på diplomniveau Kommunale beredskabschefer 10.4.2013 Baggrunden for DOL o En del af udmøntningen af regeringens Kvalitetsreform

Læs mere

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed Specialdesignet ledelsesbaseret coachuddannelse MacMann Berg, +45 86761344, www.macmannberg.dk Side 1 af 5 Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed MacMann Bergs ledelsesbaserede coachuddannelse

Læs mere

Den centrale stab organisering, indsatser og proces

Den centrale stab organisering, indsatser og proces 06-05-2015 Arne Kristensen Direkte: 7257 7008 Mail: akr@jammerbugt.dk Den centrale stab organisering, indsatser og proces Baggrund Direktionen har med Økonomiudvalgets godkendelse besluttet at ændre den

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Kvalitetskonferencen. Hovedkonklusioner fra de seks debatmøder

Kvalitetskonferencen. Hovedkonklusioner fra de seks debatmøder Kvalitetskonferencen Hovedkonklusioner fra de seks debatmøder Attraktive arbejdspladser Attraktive arbejdspladser Attraktive arbejdspladser Dødens gab i Århus Kommune i 2015: SOSU-hjælpere: 1093 Sygeplejersker:

Læs mere

Perspektiver på ledelse

Perspektiver på ledelse L Y N G B Y - TA A R B Æ K K O M M U N E Perspektiver på ledelse Ledelsesgrundlag for Lyngby-Taarbæk Kommune God ledelse gør forskellen Ledelse er et fag, og som alle andre fag skal ledelse, læres, udvikles

Læs mere

Indledning. Vi har i koncernens handlingsplan 2013-15 fokus på at styrke resultatorientering og ledelse.

Indledning. Vi har i koncernens handlingsplan 2013-15 fokus på at styrke resultatorientering og ledelse. spolitik Indledning Vi har i koncernens handlingsplan 2013-15 fokus på at styrke resultatorientering og ledelse. spolitikken skal bidrage til at udfordre og udvikle den daglige ledelse i retning af øget

Læs mere

Nyt fra Danmark. Nordiskt Kommunalt Arbejsmiljöforum 3. 5. september 2008. Preben Meier Pedersen, KL

Nyt fra Danmark. Nordiskt Kommunalt Arbejsmiljöforum 3. 5. september 2008. Preben Meier Pedersen, KL Nyt fra Danmark Nordiskt Kommunalt Arbejsmiljöforum 3. 5. september 2008 Preben Meier Pedersen, KL Aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne (1) Formål skabe grundlag for forbedring og udvikling

Læs mere

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

at medarbejdere og ledere yder Øgede forventninger hos kommunens borgere til bedre og

at medarbejdere og ledere yder Øgede forventninger hos kommunens borgere til bedre og Formålet med HR-strategien er at understøtte kommunens vision HR-VISION om Hvidovre Kommune som en attraktiv arbejdsplads, hvis gode Vi er kendt omdømme tiltrækker dygtige medarbejdere, der kan håndtere,

Læs mere

VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER. December 2013. Ledelsesgrundlag. - for ledere i Vallensbæk Kommune

VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER. December 2013. Ledelsesgrundlag. - for ledere i Vallensbæk Kommune VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER December 2013 Ledelsesgrundlag - for ledere i Vallensbæk Kommune 1 Indhold 2 Ledelsesgrundlag - værdier, kompetencer, roller og ansvar...3 Grundlæggende om ledelse i Vallensbæk

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø 1. Stillingen... 2 2. Dine opgaver på kort sigt... 2 3. Din Baggrund... 3 4. Ansættelsesvilkår... 3 5. Natur- og Miljøafdelingen... 4 6. Skive Kommune...

Læs mere

Indholdsfortegnelse 3

Indholdsfortegnelse 3 HR SURVEY 2015 udvikling, prioritering og udfordringer Executive Summary 2 De kommunale HR opgaver løses primært centralt og HR cheferne forventer i fremtiden, at HR området vil få flere opgaver. Opgaveområder

Læs mere

SFO pædagogik skal frem i lyset

SFO pædagogik skal frem i lyset SFO pædagogik skal frem i lyset Af Niels Brockenhuus, pædagogisk konsulent SFOerne har eksisteret i 25 år og næsten alle landets kommuner har indført SFOer. De er nævnt nærmest som et appendiks i folkeskoleloven

Læs mere

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Dagens menu 1. Dagens menu 2. Hvem er jeg og hvor kommer jeg fra? 3. EnergiMidt hvad er det? 4.

Læs mere

Bilag 4. Delrapport vedr. udviklingsperspektiver for ikke-akademiske område

Bilag 4. Delrapport vedr. udviklingsperspektiver for ikke-akademiske område Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006 Bilag 4 Delrapport vedr. udviklingsperspektiver for ikke-akademiske område Indholdsfortegnelse Indledning 2 Reformarbejdet

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker LEDELSESGRUNDLAG 6 pejlemærker Vi er én Helsingør Kommune Vi fremstår som en fælles enhed Vi har et fælles ansvar Vi tænker i helheder Vi har fokus på vores borgere, brugere og ansatte Vi repræsenterer

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland (05.02.13)

Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland (05.02.13) Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland (05.02.13) Ledelse i Psykiatri og Social bygger overordnet set på Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag med vægt på decentralisering,

Læs mere

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor For at styrke det politiske fokus på at skabe resultater for borgerne anbefaler

Læs mere

Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje

Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje Indhold 01 Strategisk indsatsområde: Effektivisering 02 Strategisk indsatsområde: Bedre borgerinddragelse 03 Strategisk indsatsområde: Tværgående samarbejde

Læs mere

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014 TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN Januar 2014 Oktober 2014 Et tværsektorielt udviklingsprogram målrettet topledere The Alchemist Experience er

Læs mere

New Public Management / BUM under pres? Birgitte Vølund

New Public Management / BUM under pres? Birgitte Vølund New Public Management / BUM under pres? Birgitte Vølund New Public Management Markedsbaseret Konkurrence Udbud Frit valg BUM Ledelsesformer fra den private sektor Styrket ledelse Lydhørhed overfor borgerne

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Veje og vildveje i Ledelsesevaluering. Annekirstine Farver d. 28. april 2010

Veje og vildveje i Ledelsesevaluering. Annekirstine Farver d. 28. april 2010 Veje og vildveje i Ledelsesevaluering Annekirstine Farver d. 8. april 1 NDHOLD Hvem er vi? Hvorfor ledelsesevaluering? Hvordan gør vi konkret? Hvad er erfaringerne indtil nu (Og hvad koster det) Spørgsmål..

Læs mere

Nye tider, nye skikke DEBATOPLÆG

Nye tider, nye skikke DEBATOPLÆG Nye tider, nye skikke DEBATOPLÆG Socialchefforeningens vej til fremtiden UDKAST140612 HB - Foreningen af Kommunale Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedschefer i Danmark Juni 2012 Hvorfor et debatoplæg?

Læs mere

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE LEDELSESGRUNDLAG DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG Vi vil være det bedste og mest ansvarlige sted at handle og arbejde. Denne ambitiøse vision skal Coopfamiliens cirka 3.800 ledere gøre til virkelighed

Læs mere

FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER

FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK FOLKESKOLEREFORMEN Med folkeskolereformen

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

Kompetencestrategi af Poul Mouritsen

Kompetencestrategi af Poul Mouritsen Kompetencestrategi af Poul Mouritsen Indledning Kompetencestrategi er en proces, der hjælper en organisation til at træffe gode langsigtede beslutninger omkring kompetenceudvikling. Umiddelbart er der

Læs mere

Brobyggerne. Erfaringer fra 10 projekter om ledelse af fremtidens velfærd. Maj 2014

Brobyggerne. Erfaringer fra 10 projekter om ledelse af fremtidens velfærd. Maj 2014 Brobyggerne Erfaringer fra 10 projekter om ledelse af fremtidens velfærd Maj 2014 De ti projekter 1. Ledelse i akutmodtagelser: Seks hospitaler i fire regioner 2. Klyngeledelse med øre til fremtiden: Dagtilbud

Læs mere

Leadership Pipeline. i Aalborg Kommune. HR-udviklingskonsulent Lone Thomsen Ørtoft, 11. juni 2013

Leadership Pipeline. i Aalborg Kommune. HR-udviklingskonsulent Lone Thomsen Ørtoft, 11. juni 2013 Leadership Pipeline i Aalborg Kommune HR-udviklingskonsulent Lone Thomsen Ørtoft, 11. juni 2013 Aalborg Kommune i hovedtræk Landets 3. største kommune 200.000 borgere Offentlige serviceydelser Delt administrativt

Læs mere

Hvordan skal skolerne arbejde videre med pædagogisk ledelse?

Hvordan skal skolerne arbejde videre med pædagogisk ledelse? Hvordan skal skolerne arbejde videre med pædagogisk ledelse? UddannelsesBenchmark ESB-Netværkett d. 28. august 2013 Side 1 Stikord: 1. Egne erfaringer med pædagogisk ledelse efter OK13 2. Pædagogisk ledelse

Læs mere

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 1 Digitaliseringsstrategien for Fredericia Kommunes skoler 2008-12 hvilede på en række visioner, hvoraf langt de fleste allerede er realiseret i skolehverdagen.

Læs mere

Hjernecenter Syd. Et attraktivt fællesskab. Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov

Hjernecenter Syd. Et attraktivt fællesskab. Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov Hjernecenter Syd Et attraktivt fællesskab Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov Hjernecenter Syd er en attraktiv arbejdsplads med høj trivsel og arbejdsglæde. Medarbejdere og ledelse

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere