Handlingsplan for rottebekæmpelsen. Gladsaxe kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handlingsplan for rottebekæmpelsen. Gladsaxe kommune"

Transkript

1 Handlingsplan for rottebekæmpelsen i Gladsaxe kommune

2 Indholdsfortegnelse Indledning og baggrund... 3 Overordnede mål for rottebekæmpelsen... 4 Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen... 5 Målelige succeskriterier for rottebekæmpelsen... 6 Beskrivelse af tiltag til opnåelse af beskrevne mål... 7 Særlige indsatsområder vedrørende forebyggelse og bekæmpelse af rotter... 8 Økonomiske konsekvenser ved implementering af handlingsplanen Bilag. FAQ i forbindelse med rottebekæmpelse

3 Indledning og baggrund I henhold til Naturstyrelsens bekendtgørelse nr. 696 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter af 26. juni 2012, bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter nr 689 af 12. juni 2013, skal kommunalbestyrelsen udarbejde en handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i kommunen. Handlingsplanen skal offentliggøres på kommunens hjemmeside og kommunalbestyrelsen skal revidere handlingsplanen minimum hvert 3. år. Handlingsplanen skal, jf. 6, indeholde følgende minimumskrav: Overordnede mål for rottebekæmpelsen i kommunen. Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen. Målelige succeskriterier for rottebekæmpelsen. Konkret beskrivelse af tiltag til opnåelse af beskrevne mål. Handlingsplanen vil, hvor det er relevant, beskrive særlige indsatsområder vedrørende forebyggelse og bekæmpelse af rotter på følgende steder: Ejendomme i landzone. Ejendomme i byzone, sommerhusområder og kolonihaveområder. Fødevarevirksomheder, Kloakker og stikledninger (herunder anvendelsen af kloakblokke og rottespærrer), Havnearealer, Kommunale genbrugsstationer, lossepladser og deponier, samt Vildtfodringspladser. 3

4 Overordnede mål for rottebekæmpelsen Gladsaxe kommunes mål for rottebekæmpelsen er at: Yde en hurtig indsats i forbindelse med rottebekæmpelsen. Bekæmpe rotterne effektivt, således at der ikke sker gentagne henvendelser fra samme grundejere/lejere. Ved anmeldelse af udendørs rotter til Gladsaxe kommune vil grundejer eller fødevarevirksomhed få tilsynsbesøg af rottefirma inden for maksimalt 8 hverdage - oftest tidligere. I tilfælde af rotter Indendørs hos grundejer eller i fødevarevirksomheder anmeldt i kommunens åbningstid foretages tilsynsbesøg af rottefirma så hurtigt som muligt, oftest samme dag, eller senest næste hverdag. Ved anmeldelser af rotter uden for normal tlf. tid og i Weekend og Helligdage, kan borgerne og fødevarevirksomheder kontakte vores vagttelefonnummer, tider og telefonnumre kan ses på vores hjemmeside. Det er ifølge rottebekendtgørelsen, muligt for en borger eller fødevarevirksomhed uden for kommunens åbningstid, hvor kommunal rottebekæmpelse ikke kan tilkaldes, at indgå en aftale med autoriseret person om bekæmpelse. Aftaleskema skal altid efterfølgende indsendes til kommunen. De udgifter, der er forbundet med bekæmpelsen, afholdes af grundejer eller lejer, viderebehandling kan grundejer eller lejer efterfølgende anmode kommunen om at foretage. 4

5 Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen Gladsaxe kommune har 1 administrative medarbejder tilknyttet rottebekæmpelsen. Til varetagelse af denne opgave blev der i år 2011 brugt ca.14 timer pr. uge. Derudover er der en miljømedarbejder tilknyttet opgaven ca. 4 timer årligt. Den administrative indsats svarer således til ca. 730 timer eller 0,38 mandeår. Den administrative medarbejder varetager flg. Opgaver: Telefoniske rotteanmeldelser/rådgivning. Kontaktperson på igangværende sager. Sagsbehandling af kloakbrudssager. Journalisering m.v. af sikringsaftaler. Rådgivning i særlige rottesager. Miljøarbejderen bistår den administrative medarbejder med: Indberetning til Miljøministeriet. Årlig annoncering af rottekampagne. Det praktiske bekæmpelsesarbejde udføres på kontrakt af et skadedyrsbekæmpelsesfirma. Der forventes ingen ændring af de mandskabsmæssige ressourcer til rottebekæmpelsen for årene i forhold til år Gladsaxe kommunes indsats mod rotter er effektiv samtidig med at udgiften pr. Indbygger er lav. Nedenfor i Tabel 1, er angivet de seneste 5 års udgifter til den kommunale rottebekæmpelse, udtrykt som kr. pr. indbygger i kommunen. Tallene er hentet fra Naturstyrelsens offentliggjorte statistikker over rottebekæmpelsen. Man kan se at udgiften til rottebekæmpelse pr. indbygger i Gladsaxe kommune ligger et stykke under gennemsnitsudgiften for 57 kommuner beliggende på Sjælland. Samtidig med, at det lave prisniveau (og giftniveau) fastholdes, er antallet af rotteanmeldelser stigende i perioden. I dag registreres alle rotteanmeldelser digitalt det gjorde de ikke tidligere. Dette kan vurderes som resultatet af god kontrol med rottebekæmpelsen fra kommunens side, samt ikke mindst et godt og effektivt samarbejde med bekæmpelsesfirmaet. Se Tabel 2. År Udgift kr. pr indbygger 8,77 5,34 5,30 4,33 4,53 Gladsaxe Kommune Folketal i Gladsaxe Kommune I alt gennemsnit 57 kommuner, kr. 17,19 16,70 18,46 17,83 18,27 Tabel 1, Oversigt over pris pr. indbygger for rottebekæmpelse, i perioden Kilde: Naturstyrelsens statistik over udgifter til rottebekæmpelse. 5

6 Målelige succeskriterier for rottebekæmpelsen Det er Gladsaxe kommunes målsætning, at antallet af rotteanmeldelser i kommunen holdes på så lavt niveau som muligt. I nedenstående skema ses antallet af rotteanmeldelser i kommunen i perioden År Antal anmeldelser om rotter pr. år Tabel 2, oversigt over antal rotteanmeldelser i perioden Kilde: Naturstyrelsens statistik over antallet af anmeldelser om rotter. Endvidere er det Gladsaxe kommunes målsætning, at borgerne får et første og indledende bekæmpelsesbesøg inden for 8 hverdage fra anmeldelsestidspunktet, hvor en effektiv bekæmpelse indledes. I år 2011 blev bekæmpelse af alle rotteanmeldelser iværksat inden for 8 hverdage fra anmeldelsestidspunktet, og ofte før, hvilket således lever fuldt op til Gladsaxe kommunes målsætning. 6

7 Beskrivelse af tiltag til opnåelse af beskrevne mål Gladsaxe kommunes tiltag til opnåelse af ovenfor beskrevne mål til forebyggelse og bekæmpelse af rotter er: 1. Hurtig indsats til borgerne efter anmeldelse 2. Effektiv rotte bekæmpelse 3. Information til grundejere omkring forebyggelse og bekæmpelse af rotter 4. Renovering af offentlige - og private kloakker (i forbindelse med konstaterede kloakdefekter) Hurtig indsats til borgerne efter anmeldelse. Som tidligere beskrevet går der maksimalt 8 dage arbejdsdage fra kommunen modtager anmeldelse om rotter til bekæmpelse indledes. Effektiv rottebekæmpelse. Gladsaxe kommune registrerer og videregiver alle anmeldelser om rotter pr. til bekæmpelsesfirmaet, som herefter kontakter borgeren og aftaler tid for første besøg. Borgeren kan på alle tider af døgnet, anmelde rotter på Gladsaxe kommunes hjemmeside, ved anmeldelse på hjemmesiden, kontakter rottefirmaet borgeren og aftaler tid for første besøg. Bekæmpelsesfirmaet vurderer på baggrund af henvendelsen og besøget, hvilken indsats der er påkrævet og iværksætter denne, hvilket kan være røgprøve og opstilling af smækfælder ved rotter inden døre og mistanke om kloakdefekt, eller ved udendørs rotter ved et parcelhus. Hvis rottebekæmperen har mistanke om mulige kloakbrud på privat ejendom, sender Gladsaxe kommune et brev til den pågældende grundejer med anmodning til denne om at få undersøgt kloakken nærmere samt udbedre eventuelle kloakbrud. Information om mulige kloakbrud på det offentlige spildevandsnet sendes til Nordvand A/S til videre behandling Information til grundejere omkring forebyggelse og bekæmpelse af rotter. 1. gang årligt, forår, indrykkes annonce i lokalavisen med information om at rottebekæmpelse. Gladsaxe kommunes rottebekæmpelsesfirma har udarbejdet et sæt spørgsmål/svar (FAQ) vedrørende Rottebekæmpelse. FAQ dokumentet er vedlagt handlingsplanen som bilag. Herudover er der information på kommunens hjemmeside på siden: "Skadedyr", Rotter og Katte, Rotter", går ind på anmelde rotter. Yderligere informationer kan fås på Naturstyrelsens hjemmeside, Renovering af offentlige - og private kloakker (i forbindelse med konstaterede kloakdefekter). Gladsaxe kommunes spildevandsplan omtaler allerede igangsatte -og fremtidige fokusområder for renovering af det offentlige kloaksystem i kommunen. Diverse planer kan ses på Gladsaxe planportal for By- og Miljøområdet. 7

8 Særlige indsatsområder vedrørende forebyggelse og bekæmpelse af rotter Ejendomme i landzone. Gladsaxe kommune har ikke ejendomme i landzone eller landbrugsejendomme i byzone. Der er ganske få institutioner med dyrehold, disse institutioner er Gladsaxe kommune ekstra opmærksomme på. Ejendomme i byzone, sommerhusområder og kolonihaveområder. I byzone, sommerhusområder og kolonihaveområder foretager Gladsaxe kommune kun rottebekæmpelse efter anmeldelse, medmindre særlige forhold nødvendiggør et regelmæssigt tilsyn. Ejer, lejer eller dennes repræsentant informeres om eventuel rottegiftudlægning. Gladsaxe kommune har særlig fokus på rottesager, hvori der indgår konstaterede defekter på afløbssystemer, hvor der nøje følges op på, om grundejer udfører den pålagte undersøgelse og reparation. Fødevarevirksomheder. I fødevarevirksomheder kan eftersyn for rotter ske samtidig med Fødevareregionens kontrol. I tilfælde af rotteforekomst eller begrundet mistanke om samme, kontakter rottebekæmperen straks Gladsaxe kommune, som herefter straks vil underrette Fødevareregionen og bl.a. give dem rottebekæmperens kontaktoplysninger. Fødevareregionen vil herefter kontakte rottebekæmperen, og efter nærmere instruks fra Fødevareregionen aftales i mange tilfælde et fælles besøg, hvor både rottebekæmperen og repræsentanten fra Fødevareregionen er til stede. Ifølge lovgivningen overgår det Juridiske ansvar for bekæmpelsen af rotter på fødevarevirksomheder formelt til Fødevareregionen, når der er konstateret forekomst af rotter. I praksis sker det i et tæt samarbejde mellem Fødevareregionen, rottebekæmperen og kommunen. Såfremt der er behov for udstedelse af påbudsbreve, f.eks. i tilfælde af kloakdefekter på fødevarevirksomheden, er det kommunens opgave. Gladsaxe kommune og Fødevareregionen underretter gensidigt hinanden om henholdsvis iværksat bekæmpelse af rotter og forekomst af rotter. Naturstyrelsen har ikke foretaget væsentlige ændringer til Bekendtgørelse m forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Derfor indeholder Gladsaxe kommunes nye Handlingsplan for rottebekæmpelse i Gladsaxe kommune heller ikke væsentlige nye tiltage i forhold den nuværende. I perioden skal kommunens rottebekæmpelse udbydes. Derfor vil Gladsaxe kommune undersøge mulighederne for at indgå samarbejde med 1 eller flere nabokommuner om fremtidig rottebekæmpelse med henblik på stordrift. 8

9 Kloakker og stikledninger/kommunale ejendomme. I bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter står anført, at kommunen i alle kommunalt ejede ejendomme, f.eks. institutioner, offentlige ejendomme etc. skal forsyne disse med rottespærrer, såfremt det (ifølge bekendtgørelsens ordlyd) er hensigtsmæssigt og teknisk muligt. Gladsaxe Kommune vil i forbindelse med den løbende vedligeholdelse af kommunens ejendomme, samt ved ny- og ombygninger undersøge muligheden for/installere rottespærrer. Gladsaxe kommune har besluttet at definere begrebet "rottespærre", som en mekanisk enhed med et system af klapper, som holder rotter tilbage fra at trænge ind i den pågældende ejendom. Denne type rottespærrer vil blive foretrukket til anvendelse, hvor det er muligt. Havnearealer. Gladsaxe kommune har ingen havnearealer, hvorfor dette punkt ikke behandles. Kommunale genbrugsstationer. Gladsaxe kommunes genbrugsplads er beliggende: Turbinevej Herlev Genbrugspladser/deponi er sårbare områder for rotteinvasion, og der er derfor skærpet opsyn for rotter i disse områder. Lossepladser og deponier. Gladsaxe kommune har ingen åbne lossepladser eller deponier, hvorfor dette punkt ikke behandles. Vildtfodringspladser. I Gladsaxe kommune er der ikke offentlige vildtfodringspladser, og rottebekæmpelsesfirmaet har ikke meldt om problemer med rotter på private vildtfodringspladser. Problemet med gnavere på vildtfordringspladser er velkendte og kommunen har derfor fokus problemet. Problemstillingen er ikke løst kun ved udlægning af gift. Man bør i stedet i kommunikationen med involverede personer udstikke rammer for fodringen, f.eks.: At kun (høns/kyllinger) foderautomater må anvendes, samt At foderpladser skal hæves fra jorden og være forsynet med foder spiidbakke med kant, så foderet ikke drysser ned på jorden hvor gnaverne æder det. Problemet med giftudlægning på vildtfordringspladser ligger i Miljøstyrelsens godkendelse af bekæmpelsesmidlerne som i godkendelsen siger at: midlet må kun bruges i og omkring bygningen. Denne begrænsning i anvendelsen fjerner muligheden for udlægning af gift på vildtfodringspladser, da disse oftest er beliggende i en skov eller langt fra beboelse (bygninger). 9

10 Økonomiske konsekvenser ved implementering af handlingsplanen. Gladsaxe kommunes handlingsplan har fokus på de mest sårbare områder i relation til bekæmpelse af rotter, men følger afstukne rammer i bekendtgørelsen om bekæmpelse og forebyggelse af rotter. 10

11 Bilag. FAQ i forbindelse med rottebekæmpelse ROTTER INDENDØRS (I BYOMRÅDER) - I beboelsen, kælder, skunk, loft. Af Teknisk Chef Keld Petersen, Kiltin A/S OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL: Jeg har anmeldt rotter indendørs, hvad sker der nu? Når man anmelder rotter indendørs vil man blive kontaktet af en skadedyrsbekæmper første hverdag efter anmeldelsen, og bekæmpelse og undersøgelse af årsagen til rottetilholdet vil blive påbegyndt eller aftalt. Jeg har konstateret rotter i weekenden, hvad gør jeg? Ved anmeldelser af rotter uden for normal tlf. tid og i Weekend og Helligdage, kan borgerne og fødevarevirksomheder kontakte vores vagttelefonnummer, tider og telefonnumre kan ses på vores hjemmeside. Hvad gør rottebekæmperen for at skaffe mig af med rotterne? Rottebekæmperen forsøger først og fremmest at finde årsagen til at der er kommet rotter. Det kan foregå ved undersøgelse af adgangsveje til bygningen, evt. undersøgelse af kloaksystemet. Hertil benyttes røgprøve eller prøve med farvet vand, hvorimod evt. TV inspektion af kloaksystemet skal udføres af en kloakmester. Når årsagen til rottetilholdet er fundet og udbedret, skal tilbageblevne rotter fanges i fælder. Fældefangst er næsten altid en langsommelig proces, da rotterne er ekstremt mistænksomme, og der går nogen tid inden de går i fælderne. Rottebekæmperens undersøgelse viser mistanke om fejl på kloakken, hvad skal der nu ske? Rottebekæmperen vil skrive en rapport om det faktuelle problem på ejendommen, denne rapport endes til Gladsaxe kommune, som skriver en anmodning til ejer af ejendommen, i anmodningen bliver ejer bedt om at reparere det der måtte være problemet af en autoriseret kloakmester. Udgifter til kloakmesteren afholdes af grundejeren eller hans forsikring. Hvad er en røgprøve? En røgprøve er en metode til at påvise utætheder I et kloaksystem både indendørs og udendørs. Røgen pumpes med en blæser, fx fra en samlebrønd, ind i bygningens kloaksystem. Hvis røgen kan ses eller lugtes Inde I bygningen, indikerer det at der er en defekt på systemet. Udendørs kan det typisk være et hul i jorden, hvorfra der pumpes røg. Viser røgen sig i brøndsystemet, da er der indikation for fejl. Er røgen som bruges til røgprøver giftig? Nej røgen er ikke klassificeret som giftig, men da al røg kan være generende for luftvejene, bør der luftes grundigt ud efter røgprøven. Hvad er en vandprøve? En vandprøve har samme funktion som en røgprøve, og anvendes udendørs i nogle tilfælde på tilsvarende vis som røgprøven. Hvorfor bruger rottebekæmperen ikke TV inspektion for at findekloakfejl? Rottebekæmperen skal ifølge rottebekendtgørelsen benytte røg eller vandprøver (hvilket er gratis for borgeren), hvorimod mere avancerede metoder som TV inspektion eller lignende skal foretages af en kloakmester, og betales af grundejeren. 11

12 Hvem skal betale kloakmesteren for undersøgelse og reparation? Udgifterne til Kloakmesteren påhviler grundejeren eller hans forsikringsselskab. Der kan være situationer hvor rottebekæmperen ikke kan konstatere kloakfejl men har så stærk mistanke at han anbefaler at kloakken undersøges nærmere af en autoriseret kloakmester. Rottebekæmperen eller kommunen kan ikke drages til ansvar for udgiften til kloakmesteren, selvom denne ikke finder fejl på kloaksystemet. Dækker min forsikring rotteskader? Hvis man har en udvidet rørskadeforsikring, dækker den som regel også rotteskader, der kan være forskellige regler fra selskab til selskab. Det tilrådes at man kontakter sit forsikringsselskab før man ringer efter kloakmesteren, da nogle forsikringsselskaber ønsker at benytte bestemte kloakmestre. Hvorfor bliver der ikke gasset eller lagt gift indendørs? Hvis man bruger gift til rottebekæmpelse indendørs, vil der med stor sikkerhed ligge døde rotter på steder hvor man ikke kan fjerne dem. Dette medfører voldsomme lugtgener som kan vare i månedsvis, samt som regel også invasion af spyfluer. Derfor vil man i næsten alle tilfælde først prøve at fange rotterne i fælder. Jeg har bestilt kloakmester til reparation af kloakfejlene, hvad med rotterne indtil kloakken er udbedret? I perioden indtil kloakken er udbedret, kan der, hvis rotterne er meget generende, opstilles fælder, men det bedste resultat opnås ved at vente med fældefangsten indtil adgangsvejene for rotterne er lukket, da mange af rotterne da er ude i kloaksystemet, og de resterende så er mere villige til at gå i fælderne. Hvorfor bliver der ikke stillet fælder op straks når der er konstateret kloakbrud? I perioden indtil kloakken er udbedret, kan der, hvis rotterne er meget generende opstilles fælder, men mange af rotterne da er ude i kloaksystemet og de resterende så er mere villige til at gå i fælderne. Hvor rotterne? Man kan være heldig at de resterende rotter fanges på få dage, men det mest almindelige er desværre at der går betydelig længere tid. Op til måned er ikke usædvanligt, og sommetider længere tid. Det er vigtigt at man, medens fældefangsten står på, sørger for at der ikke er noget spiseligt for rotterne, ud over lokkemaden i fælderne. Man bør derfor fjerne hunde og kattemad, samt sørge for ikke at efterlade fødevarer på bordet. Frugt og nødder er også føde for rotterne, og bør derfor opbevares i skabe hvor rotterne ikke kan få adgang. Hvis rotterne færdes i skabet med skraldeposen, bør denne også fjernes. Må jeg flytte fælderne? Nej, så vidt muligt skal fælderne blive stående hvor de er opsat. Rotter er ekstremt mistænksomme og skal vænne sig til alt nyt. Derfor risikerer man bare at forsinke fangsten ved at flytte rundt på fælderne. Hvilke hygiejniske forholdsregler skal jeg tage medens jeg har rotter? Da man i sagens natur kan blive nødt til at leve sammen med rotterne i en periode, indtil alle rotter er fanget, er der nogle forholdsregler man bør iagttage: Man bør altid benytte handsker hvis man rører ved døde rotter eller ved steder hvor rotterne har været. Alle borde og overflader som kommer i kontakt med madvarer bør vaskes af med Klorin eller lignende inden madlavning. Fødevarer som har været i kontakt med rotter bør kasseres. Dog kan dåser, glas, flasker og forsvarligt indpakkede fødevarer sagtens benyttes hvis det bliver vasket af udenpå inden åbning. 12

13 Kan rotterne angribe mennesker? Man skal generelt ikke være bange for at blive angrebet af en rotte, da den hellere vil flygte end angribe. Alle dyr forsvarer sig imidlertid hvis de bliver trængt op i en krog, så derfor er det bedre at lade rotten løbe, frem for at risikere at blive bidt i selvforsvar. Alle rotterne er fanget, hvordan skal jeg gøre rent? Det kan anbefales at foretage en grundig rengøring med Klorin eller lignende alle steder hvor rotterne har færdedes. Hvis rotterne har været på loftet eller i krybekælderen, (hvor man normalt ikke færdes), er rengøring som oftest ikke nødvendig. Dog kan det anbefales at bære støvmaske hvis man skal arbejde på stedet, da støvet fra rotternes efterladenskaber kan være sundhedsskadeligt ved indånding. Hvor meget plads skal en rotte have for at kommer ind? En rotte kan klemme sig igennem et hul på 2,5 cm. i diameter og en rotteunge behøver ikke mere end 1,5 cm for at komme ind. En mus behøver kun et hul på 8 mm for at kunne klemme sig igennem. Kan kloakrotter komme op på etagerne i en etagebygning? Ja, rotter kan, uden besvær kravle op inde i kloakrørene så langt op det skal være, derfor oplever man også ofte at rotterne invaderer loftet gennem kloakudluftningen, hvis denne står åben på taget eller loftet. Hvad lever rotterne beboelsen? Rotter kan æde stort set alt, men ofte henter de mad fra hunde eller katte skålen om natten, og derfor kan der også ved fældefangst gå temmelig lang tid før rotterne går i fælderne, da de ofte har samlet et betydeligt lager af hunde eller kattemad under gulvet eller i væggene. Hvor kommer rotterne fra? Rotter indendørs i byområder kommer oftest fra en defekt kloakinstallation, enten under huset eller en åbentstående kloakudluftning på loftet eller i skunkrummet. Rotter kan også invadere boligen gennem sokkeludluftninger som mangler rist eller andre huller i soklen. Rotter kan klatre op ad bevoksning som når op i taghøjde, og på denne måde skaffe sig adgang til loftet. Også nedløbsrør som udmunder over jordoverfladen, eller hvor regnvandsbrønden er defekt, kan virke som elevator for rotterne når de vil ind på loftet. I sjældnere tilfælde kan rotter også løbe ind ad åbne terrassedøre eller vinduer hvor bevoksningen når helt op til vindueskarmen. Det forekommer også i sjældne tilfælde at rotterne svømmer igennem vandlåsen på toilettet eller kommer op gennem gulvafløbet hvis risten mangler eller ligger løst. Jeg har små børn, kan jeg blive boende medens rotterne bliver bekæmpet? Ja, man kan sagtens blive boende, men man bør sørge for at børnene ikke har adgang til de steder hvor rotterne har været før der er blevet gjort grundigt rent. Når spædbørn sover bør det foregå i lokaler hvor rotterne ikke kan komme ind, alternativt med et myggenet eller lignende over vuggen/sengen. Ligeledes bør man altid benytte handsker hvis man rører ved døde rotter eller ved steder hvor rotterne har været. Alle borde og overflader som kommer i kontakt med madvarer bør vaskes af med Klorin eller lignende inden madlavning. Fødevarer som har været i kontakt med rotter bør kasseres. Dog kan dåser, glas, flasker og forsvarligt indpakkede fødevarer sagtens benyttes hvis det bliver vasket af udenpå inden åbning. 13

14 Kan jeg få økonomisk hjælp til genhusning hvis jeg Ikke ønsker at blive boende medens rotterne bekæmpes? Nej, desværre er det generelt for egen regning hvis man ønsker genhusning. Der kan dog være meget sjældne undtagelser hvor forsikringsselskabet eller boligselskaber sørger for genhusning. Hvor længe skal rottefælderne blive stående? Normalt regner man med at fælderne skal blive stående i 3 uger efter at den sidste rotte er gået i fælden, for at sikre at det virkelig var den sidste rotte man fangede. Man kan også drysse mel strategiske steder for på denne måde at kunne se om rotterne færdes i melet. Hvordan kan jeg sikre mig at jeg ikke får rotter igen? Man kan aldrig være helt sikker, men ved at sørge for at kloaksystemet er i god stand og ejendommen er "rottesikker", samt ved at sørge for at der ikke er noget på grunden som tiltrækker rotter (hønse og kaninhold fuglefodring, åbne kompostbeholdere og rod og skrammel), kan man nedsætte risikoen for rotteinvasion ganske betydeligt. Rottebekæmperen har påvist utætheder i soklen på mit hus, hvordan lukker jeg dem? En god måde at lukke rotterne ude på er at benytte sammenkrøllet kyllingenet, som simpelthen stoppes Ind i hullerne og fastgøres med en klat silikone el. lignende. Rotter kan gnave sig igennem alt materiale som er blødere end jern, så hvis man lukker med cement eller mørtel, er det en god ide at man samtidig bruger kyllingenet i cementen. Rotterne kommer ind i huset via min kloakudluftning, hvordan lukker jeg den? I mange tilfælde er det nok at rulle en "pølse" af kyllingenet og stoppe den ned i kloakudluftningen. (Sørg for at den ikke kan falde ned i røret og lave forstoppelse). Man kan også få en VVS mand til at montere en såkaldt vakuumventil på udluftningen, så skal man bare sørge for at der spærres med kyllingenet eller en stål rist under vakuumventilen, da rotterne ellers vil kunne gnave ventilen i stykker. ROTTER UDENDØRS (I BYOMRÅDER) I haven, skure, hønsehuse, kompostbunker, fuglefodringssteder, m.v. OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL: Jeg har anmeldt rotter udendørs, hvad sker der nu? Når man anmelder rotter udendørs, vil man blive kontaktet af en skadedyrsbekæmper senest 8 hverdage efter anmeldelsen, og bekæmpelse og undersøgelse af årsagen til rottetilholdet vil blive påbegyndt eller aftalt. Hvad gør rottebekæmperen for at skaffe mig af med rotterne? Rottebekæmperen forsøger først og fremmest at finde årsagen til at der er kommet rotter. Ofte er fuglefodring eller hønse/kaninhold årsag til at der er kommet rotter. Åbne kompostbeholdere eller nedfaldsfrugt og nødder kan også tiltrække rotter. Opstabling af effekter samt brændestakke kan tjene som skjulesteder for rotter. Er der brud på kloakledningen eller gennemløbsbrønden, graver rotterne sig op gennem jorden og færdes i området. Når årsagen til rottetilholdet er fundet og udbedret, bliver der udlagt gift. I mange tilfælde, som rottebekendtgørelsen også foreskriver, bliver giften udlagt i foderkasser for at forhindre børn og dyr uden for målgruppen i at komme til giften. I andre tilfælde kan giften udlægges direkte i rotternes huller eller andre steder hvor de færdes, under hensyntagen til at andre end rotterne ikke kan komme til giften. Når rotterne er begyndt at æde af giften, oftest inden for nogle dage, (afhængigt af om andre fødekilder er fjernet), vil de typisk begynde at dø inden for en uges tid. Der kan dog gå længere tid inden alle rotterne er væk, idet det ikke er sikkert at alle æder af giften samtidig. Man plejer som en tommelfingerregel at sige at hvis der stadig er rotter tilstede en måned efter oprydning og giftudlægning, er det tid til at revurdere situationen. Der gøres opmærksom på at når giften er udlagt i foderkasser, kan man forvente betydelig længere periode før rotterne, som er meget mistroiske, tør gå i foderkasserne og æde af giften. 14

15 Rottebekæmperens undersøgelse viser mistanke om fejl på kloakken, hvad skal der nu ske? Rottebekæmperen vil udstede en anbefaling om at få undersøgt kloaksystemet af en autoriseret kloakmester, samt en henstilling om at kloakken bliver repareret, ligeledes af en autoriseret kloakmester. Udgifter til kloakmesteren afholdes af grundejeren eller hans forsikring. Dækker min forsikring kloakskader? Hvis man har en udvidet rørskadeforsikring, dækker den som regel også rotteskader, det kan være forskellige regler fra selskab til selskab. Det tilrådes at man kontakter sit forsikringsselskab før man ringer efter kloakmesteren, da nogle forsikringsselskaber ønsker at benytte bestemte kloakmestre. Hvorfor bruger rottebekæmperen ikke TV inspektion for at finde kloakfejl? Rottebekæmperen skal ifølge rottebekendtgørelsen benytte røg eller vandprøver, (hvilket er gratis for borgeren), hvorimod mere avancerede metoder som TV inspektion eller lignende skal foretages af en kloakmester, og betales af grundejeren. Hvad er røgprøve? En røgprøve er en metode til at påvise utætheder i et kloaksystem både indendørs og udendørs. Røgen pumpes med en blæser, fx fra en samlebrønd, ind i bygningens kloaksystem. Hvis røgen kan ses eller lugtes inde i bygningen, indikerer det at der er en defekt på systemet. Udendørs kan det typisk være et hul i jorden, hvorfra der pumpes røg. Viser røgen sig i brøndsystemet, da er der indikation for fejl. Er røgen som bruges til røgprøver giftig? Nej røgen er ikke klassificeret som giftig, men da al røg kan være generende for luftvejene, bør der luftes grundigt ud efter røgprøven. Hvad er en vandprøve? En vandprøve har samme funktion som en røgprøve, og anvendes udendørs i nogle tilfælde på tilsvarende vis som røgprøven. Hvem skal betale kloakmesteren for undersøgelse og reparation? Udgifterne til Kloakmesteren påhviler grundejeren eller hans forsikringsselskab. Der kan være situationer hvor rottebekæmperen ikke kan konstatere kloakfejl, men har så stærk mistanke at han anbefaler at kloakken undersøges nærmere af en autoriseret kloakmester. Rottebekæmperen eller kommunen kan ikke drages til ansvar for udgiften til kloakmesteren, selvom denne ikke finder fejl på kloaksystemet. Jeg har bestilt kloakmester til reparation af kloakfejlene, hvad med rotterne indtil kloakken er udbedret? Visse tilfælde kan der udlægges rottegift i rottehullerne eller i foderkasser, men ofte venter man til kloakfejlene er udbedret, da man ellers risikerer at forgiftede rotter finder ind i huset via endnu ikke opdagede brud under huset. Hvor lang tid går der før alle rotterne er væk? Når rotterne er begyndt at æde af giften, oftest inden for nogle dage, (afhængigt af om andre fødekilder er fjernet), vil de typisk begynde at dø inden for en uges tid. Der kan dog gå længere tid inden alle rotterne er væk, idet det ikke er sikkert at alle æder af giften samtidig. Man plejer som en tommelfingerregel at sige at hvis der stadig er rotter tilstede en måned efter oprydning og giftudlægning, er det tid til at revurdere situationen. Der gøres opmærksom på at når giften er udlagt i foderkasser, kan man forvente betydelig længere periode før rotterne, som er meget mistroiske, tør gå i foderkasserne og æde af giften. 15

16 Hvorfor bliver der ikke udlagt gift med det samme når der er konstateret kloakbrud? I visse tilfælde kan der udlægges rottegift i rottehullerne eller i foderkasser, men ofte venter man til kloakfejlene er udbedret, da man ellers risikerer at forgiftede rotter finder ind i huset via endnu ikke opdagede brud under huset, I tilfælde af rotter udendørs, hvor der ikke er kloakbrud, udlægges der som regel gift med det samme. Må jeg flytte giften og foderkasserne? Nej, rottegift må kun håndteres af autoriseret mandskab, alle rottebekæmpere skal være autoriserede, eller efter nærmere regler tilmeldt et autorisationskursus i rottebekæmpelse. Rotter er ekstremt mistænksomme og skal vænne sig til alt nyt. Derfor risikerer man bare at forsinke processen ved at flytte rundt på foderkasserne, dog kan rottebekæmperen vurdere at foderkasserne skal flyttes eller suppleres. Kan rotterne angribe mennesker? Man skal generelt ikke være bange for at blive angrebet af en rotte, da den hellere vil flygte end angribe. Alle dyr forsvarer sig imidlertid hvis de bliver trængt op i en krog, så derfor er det bedre at lade rotten løbe, frem for at risikere at blive bidt i selvforsvar. Hvorfor fanger man ikke rotter i fælder udendørs? Det er meget vanskeligt, for ikke at sige umuligt at komme en udendørs rottebestand til livs med fælder. I visse tilfælde, hvor rotterne færdes ind under beboelseshuset, kan man dog forsøge at opstille smækfælder ved indgangshullet, godt afskærmet for fugle og andre dyr med en frugtkasse eller lignende. Hvor meget plads skal en rotte have for at komme ind? En rotte kan klemme sig igennem et hul på 2,5 cm. i diameter og en rotteunge behøver ikke mere end 1,5 cm for at komme ind. En mus behøver kun et hul på 8 mm for at kunne klemme sig igennem. Hvad lever rotterne af udendørs? Rotter kan æde stort set alt, men fuglefodring og foder ved dyrehold er meget yndede fødekilder for rotter, men rotterne kan også leve af nedfaldsfrugt og nødder samt køkkenaffald i kompostbunken. I strenge vintermåneder æder de sågar hundeekskrementer. Kan jeg lade min baby sove i barnevognen når der er rotter; haven? Ja, det anbefales dog at sætte et myggenet eller lignende over barnevognen, så man er sikker på, at en rotte ikke forvilder sig op i vognen. Kan jeg få økonomisk hjælp til genhusning hvis jeg ønsker at blive boende medens rotterne bekæmpes? Nej, desværre er det generelt for egen regning hvis man ønsker genhusning. Der kan dog være meget sjældne undtagelser hvor forsikringsselskabet eller boligselskabet sørger for genhusning. Hvor længe skal rottegiften være udlagt? Når rotterne er begyndt at æde af giften, oftest inden for nogle dage, (afhængigt af om andre fødekilder er fjernet), vil de typisk begynde at dø inden for en uges tid. Der kan dog gå længere tid inden alle rotterne er væk, idet det ikke er sikkert at alle æder af giften samtidig. Man plejer som en tommelfingerregel at sige at hvis der stadig er rotter tilstede en måned efter oprydning og giftudlægning, er det tid til at revurdere situationen. Der gøres opmærksom på at når giften er udlagt i foderkasser, kan man forvente betydelig længere periode før rotterne, som er meget mistroiske, tør gå i foderkasserne og æde af giften. 16

17 Hvordan kan jeg sikre mig at jeg ikke får rotter igen? Man kan aldrig være helt sikker, men ved at sørge for at kloaksystemet er i god stand og ejendommen er "rottetæt", samt ved at sørge for at der ikke er noget på grunden som tiltrækker rotter (hønse og kaninhold, fuglefodring, åbne kompostbeholdere og rod og skrammel), kan man nedsætte risikoen for rotteinvasion ganske betydeligt. Rottebekæmperen har påvist utætheder i soklen på mit hus; hvordan lukker jeg dem? En god måde at lukke rotterne ude på er at benytte sammenkrøllet kyllingenet, som simpelthen stoppes ind i hullerne og fastgøres med en klat silikone el. lignende. Rotter kan gnave sig igennem alt materiale som er blødere end jern, så hvis man lukker med cement eller mørtel, er det en god ide at man samtidig bruger kyllingenet i cementen. 17

Notat. ROTTER INDENDØRS (i byområder) i beboelsen, kælder, skunk, loft m.m. FAQ i forbindelse med rottebekæmpelse OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL:

Notat. ROTTER INDENDØRS (i byområder) i beboelsen, kælder, skunk, loft m.m. FAQ i forbindelse med rottebekæmpelse OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL: Notat FAQ i forbindelse med rottebekæmpelse ROTTER INDENDØRS (i byområder) i beboelsen, kælder, skunk, loft m.m. OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL: Jeg har anmeldt rotter indendørs, hvad sker der nu? Når du anmelder

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Rudersdal Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Rudersdal Kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Rudersdal Kommune 2013-2015 Indholdsfortegnelse Indledning og baggrund...3 Overordnede mål for rottebekæmpelsen...4 Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen...5 Målelige

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i. Favrskov Kommune 2013-2015

Handlingsplan for rottebekæmpelse i. Favrskov Kommune 2013-2015 Handlingsplan for rottebekæmpelse i Favrskov Kommune 2013-2015 Marts 2013 Favrskov Kommune Borgerservice Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Sagsnr. 710-2012-158501

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune 2013-2015 Indledning og baggrund Kommunalbestyrelsen skal som noget nyt udarbejde en handlingsplan for at forebygge og bekæmpe rotter i kommunen i henhold

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse

Handlingsplan for rottebekæmpelse Handlingsplan for rottebekæmpelse 2013-2015 Indhold 1. Indledning lovgivning... 2 2. Overordnede mål for rottebekæmpelsen... 3 3. Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen... 4 4. Målelige succeskriterier

Læs mere

ROTTER INDENDØRS (I BYOMRÅDER)

ROTTER INDENDØRS (I BYOMRÅDER) ROTTER INDENDØRS (I BYOMRÅDER) - I beboelsen, kælder, skunk, loft. af Tekn. Chef Keld Petersen OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL: Jeg har anmeldt rotter indendørs, hvad sker der nu? Når man anmelder rotter indendørs

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Aalborg Kommune 2013 2015

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Aalborg Kommune 2013 2015 Handlingsplan for rottebekæmpelse i Aalborg Kommune 2013 2015 Lovgrundlag I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 696 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter af 29. juni 2012 er Aalborg Kommune

Læs mere

Rattus norvegicus (brun rotte) Udarbejdet marts /9

Rattus norvegicus (brun rotte) Udarbejdet marts /9 Rattus norvegicus (brun rotte) Udarbejdet marts 2013 1/9 Indholdsfortegnelse Indledning og baggrund... 3 Vision og mål... 4 Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen... 5 Målelige succeskriterier for rottebekæmpelse...

Læs mere

2013-2015. Handlingsplan for rottebekæmpelsen i Hillerød Kommune

2013-2015. Handlingsplan for rottebekæmpelsen i Hillerød Kommune 2013-2015 Handlingsplan for rottebekæmpelsen i Hillerød Kommune By og Miljø Hillerød Kommune 2013-2015 Indledning og baggrund Hillerød Kommune skal udarbejde en handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse. Lolland Kommune Teknik- og Miljømyndighed Jernbanegade Maribo. Udarbejdet august 2016

Handlingsplan for rottebekæmpelse. Lolland Kommune Teknik- og Miljømyndighed Jernbanegade Maribo. Udarbejdet august 2016 ad Handlingsplan for rottebekæmpelse 2016-2018 Teknik- og Miljømyndighed Jernbanegade 7 4930 Maribo Udarbejdet august 2016 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 3 2. Vision... 4 3. Mål...

Læs mere

Handleplan for rottebekæmpelse i Faxe Kommune

Handleplan for rottebekæmpelse i Faxe Kommune Handleplan for rottebekæmpelse i Faxe Kommune 2013-2016 Side 1 Indledning og baggrund Rotter er skadedyr, der kan forvolde skader på kloakker og ejendomme, når de søger efter mad og levesteder. Det største

Læs mere

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter i Nordfyns Kommune i perioden

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter i Nordfyns Kommune i perioden Handlingsplan for bekæmpelse af rotter i Nordfyns Kommune i perioden 2016-2018 Formål og lovgrundlag Nordfyns Kommune har udarbejdet denne handlingsplan for rottebekæmpelse for perioden 2016-2018. Handlingsplanen

Læs mere

Tårnby & Dragør Kommuner. Rottehandlingsplan

Tårnby & Dragør Kommuner. Rottehandlingsplan Tårnby & Dragør Kommuner Rottehandlingsplan 2013-2015 Teknisk Forvaltning Tårnby Kommune 22-11-2013 14. marts 2014 Mh Indholdsfortegnelse Forord og baggrund:... 2 Overordnede mål for rottebekæmpelse:...

Læs mere

Rottehandlingsplan Høje-Taastrup Kommune 2013

Rottehandlingsplan Høje-Taastrup Kommune 2013 Rottehandlingsplan Høje-Taastrup Kommune 2013 Vedtaget af Byrådet den 17. december 2013 1 Indhold Indledning og baggrund... 3 Overordnede mål for rottebekæmpelsen... 4 Tildelte ressourcer til rottebekæmpelse...

Læs mere

Indhold Indledning... 2

Indhold Indledning... 2 Indhold Indledning... 2 Handlingsplan 2013-2015... 2 Effektiv kommunal rottebekæmpelse, der lever op til gældende lovkrav... 2 Kemiske bekæmpelsesmidler... 3 Forebyggelse af rotteproblemer... 4 Indsats

Læs mere

Rottehandlingsplan for Varde Kommune 2013-2016

Rottehandlingsplan for Varde Kommune 2013-2016 Rottehandlingsplan for Varde Kommune 2013-2016 Baggrund Handlingsplanen er udarbejdet efter bekendtgørelse nr. 696 af 26/06/2012 6 og bilag 1, om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Handlingsplanen skal

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune 2016-18 Vedtaget af Plan-, miljø - og klimaudvalget den 7. februar 2017 1 Indledning, formål og Lovgrundlag Fredensborg kommune har ansvaret for

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Favrskov Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Favrskov Kommune Favrskov Kommune Borgerservice Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Sagsnr. 710 2012 158501 Dokument nr. 710 2015 310317 Handlingsplan for rottebekæmpelse i Favrskov

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune 2013-15

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune 2013-15 Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune 2013-15 Vedtaget af byrådet den 2. april 2013 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 FORMÅL OG LOVGRUNDLAG 3 2 OVERORDNEDE MÅL 3 3 SUCCESKRITERIER 3 4 STATUS

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2016

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2016 Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2016 Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2016 Vision Ingen rotter i gadebilledet Lovgrundlag I henhold til Miljøministeriets

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER 2016-2018 Ballerup Kommune Vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget den 1. december 2015 Indholdsfortegnelse Lovgivning. 3 Ressourcer 4 Overordnede mål

Læs mere

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter. Helsingør Kommune Center for Teknik, Miljø og Klima

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter. Helsingør Kommune Center for Teknik, Miljø og Klima 2016-2018 Handlingsplan for bekæmpelse af rotter Helsingør Kommune Center for Teknik, Miljø og Klima Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning. 2 Lovgrundlag. 2 Status 3 Formål med handlingsplan..

Læs mere

Notat. Indhold, målsætninger etc. for rottebekæmpelse. Handlingsplan for rottebekæmpelse

Notat. Indhold, målsætninger etc. for rottebekæmpelse. Handlingsplan for rottebekæmpelse Notat Vedrørende: Handlingsplan for rottebekæmpelse Indhold, målsætninger etc. for rottebekæmpelse Handlingsplan for rottebekæmpelse skal ifølge bekendtgørelsen som minimum indeholde: overordnede mål for

Læs mere

Rotteplan

Rotteplan Rotteplan 2016-2018 www.skive.dk 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 2 FORMÅL... 2 3 KOMMUNEN... 2 4 BORGERNE... 2 5 LOVGRUNDLAG... 3 6 OVERORDNEDE MÅL FOR ROTTEBEKÆMPELSE FOR 2013-2015...

Læs mere

Handleplan for rottebekæmpelse i Vordingborg Kommune

Handleplan for rottebekæmpelse i Vordingborg Kommune i Vordingborg Kommune 2014-2016 September 2013 1. Indledning Rotter er uønskede dyr i Danmark, fordi de kan forårsage massive bygningsskader og sprede forskellige sygdomme, herunder flere alvorlige sygdomme,

Læs mere

Rotteplan 2013-2015. www.skive.dk

Rotteplan 2013-2015. www.skive.dk Rotteplan 2013-2015 www.skive.dk 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 2 FORMÅL... 2 3 OVERORDNEDE MÅL FOR ROTTEBEKÆMPELSE... 3 4 SKIVE KOMMUNE... 4 5 TILDELTE RESSOURCER... 5 6 SKIVE KOMMUNES

Læs mere

FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER

FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I REBILD KOMMUNE 3. januar 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse: Emne Side Indholdsfortegnelse 02 Lovgrundlag 03 Overordnede mål for rottebekæmpelse og

Læs mere

R A P P O R T. Rottehandlingsplan

R A P P O R T. Rottehandlingsplan R A P P O R T Rottehandlingsplan 2016-2019 // 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 3. Overordnede mål for rottebekæmpelsen i Ringkøbing-Skjern Kommune... 4 4. Status... 4 5.

Læs mere

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter Handlingsplan for bekæmpelse af rotter 2016-2018. 1 Indledning Handlingsplanen er en videreførsel af handlingsplan 2013-2015, hvor det overordnede mål er at nedbringe antallet af rotter gennem en effektiv

Læs mere

Rottehandlingsplan 2013-2016

Rottehandlingsplan 2013-2016 Rottehandlingsplan 2013-2016 Rottehandlingsplan Status i Ikast-Brande Kommune På nuværende tidspunkt har Ikast-Brande Kommune indgået en aftale med ISS, der foretager de lovbestemte forårs- og efterårskampagner

Læs mere

ROTTEHANDLINGSPLAN 2013-2015

ROTTEHANDLINGSPLAN 2013-2015 ROTTEHANDLINGSPLAN 2013-2015 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR LOVGRUNDLAG 3 FORMÅL 3 MÅLSÆTNING 3 INDSATSOMRÅDER 4 BESKRIVELSE AF TILTAG TIL OPNÅELSE AF BESKREVNE INDSATSOMRÅDER 4 1. INFORMATION OM

Læs mere

Rottehandlingsplan Køge Kommune. Side 1. Rottehandlingsplan. Køge Kommune

Rottehandlingsplan Køge Kommune. Side 1. Rottehandlingsplan. Køge Kommune Side 1 Rottehandlingsplan Køge Kommune April 2013 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 FORMÅL OG LOVGRUNDLAG 3 2 OVERORDNEDE MÅL 3 3 SUCCESKRITERIER 3 4 STATUS OG ORGANISERING 4 4.1 Wise Trap - pilotprojekt

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse Gribskov Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse Gribskov Kommune Gribskov Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Rottebekæmpelse i Gribskov Kommune...4 3. Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen...4 4. Evaluering af handlingsplan 2013-15...5 4.1 Brug af gift...5

Læs mere

Norddjurs Kommunes. Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i 2013-2015

Norddjurs Kommunes. Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i 2013-2015 Afdeling: Teknik og Miljø Dato: Februar 2013 TEKNIK OG MILJØ Norddjurs Kommunes Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i 2013-2015 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10

Læs mere

Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Rottehandlingsplan 2013-2015

Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Rottehandlingsplan 2013-2015 Miljø- og Teknikforvaltningen Rottehandlingsplan 2013-2015 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk mtf@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 SIDE 2 Indhold Indledning...

Læs mere

ROTTEHANDLINGSPLAN

ROTTEHANDLINGSPLAN ROTTEHANDLINGSPLAN 2016-2018 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR 1 INDLEDNING... 3 2 STATUS PÅ ROTTEOMRÅDET... 3 2.1 TILDELTE RESSOURCER PÅ ROTTEOMRÅDET... 3 3 MÅLSÆTNING... 4 4 INDSATSOMRÅDER... 4 5 TILTAG

Læs mere

Rottehandlingsplan

Rottehandlingsplan Rottehandlingsplan 2016-2019 Rottehandlingsplan Status i Ikast-Brande Kommune På nuværende tidspunkt foretager Ikast-Brande Kommune selv rottebekæmpelsen i Ikast-Brande Kommune. Rottebekæmpelsen har været

Læs mere

Rottehandlingsplan. for Bornholm

Rottehandlingsplan. for Bornholm Rottehandlingsplan 2016-2018 for Bornholm Teknik & Miljø - Marst 2017 Indholdsfortegnelse Plan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Bornholms Regionskommune... 3 Rottehandlingsplan 2016-2018... 3

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse

Handlingsplan for rottebekæmpelse Vej & Park Sagsbehandler: Sanne Kolding Johansen Handlingsplan for rottebekæmpelse Den 1. juli 2012 trådte en ny Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter i kraft. I henhold til denne nye

Læs mere

Handlingsplan for bekæmpelse af Rotter i Aabenraa Kommune

Handlingsplan for bekæmpelse af Rotter i Aabenraa Kommune Handlingsplan for bekæmpelse af Rotter i Aabenraa Kommune Maj 2013 Indledning... 3 Formål med handlingsplanen... 4 Overordnede mål for rottebekæmpelsen i Aabenraa kommune... 4 Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen...

Læs mere

Plan for forebyggelse og bekæmpelse

Plan for forebyggelse og bekæmpelse Plan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2014-2016 Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag... 3 2. Status... 3 3. Mål... 6 4. Handleplan... 6 4.1. Udbedring af defekte kloakker og afløbsinstallationer...

Læs mere

Furesø kommune Teknisk Forvaltning, august 2006

Furesø kommune Teknisk Forvaltning, august 2006 Furesø kommune Teknisk Forvaltning, august 2006 Rottebekæmpelse i Furesø Kommune serviceydelser og strategi Nærværende dokument beskriver de overordnede principper for rottebekæmpelse i Furesø Kommune.

Læs mere

Rottehandlingsplan. - Forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2015

Rottehandlingsplan. - Forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2015 Rottehandlingsplan - Forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2015 X Lovgrundlag I henhold til bekendtgørelse nr. 696 af 26. juni 2012 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter (Rottebekendtgørelsen), har

Læs mere

ROTTEHANDLINGSPLAN

ROTTEHANDLINGSPLAN ROTTEHANDLINGSPLAN 2016-2018 Indhold Baggrund 3 Status 4 Opfølgning på Handlingsplan 2013-2015 6 Målsætning for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 8 Indsatsområder: w 1 Målrettet kloakrottebekæmpelse

Læs mere

Rottehandleplan Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.xxxx

Rottehandleplan Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.xxxx Rottehandleplan 2016-2018 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.xxxx 2 Rottehandleplan 2016-2018 Indhold 1. Indledning... 4 2. Overordnede mål for rottebekæmpelsen i Glostrup... 4 3. Tildelte ressourcer...

Læs mere

Handlingsplan rottebekæmpelse i Kolding Kommune

Handlingsplan rottebekæmpelse i Kolding Kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Kolding Kommune 2013-2016 Indhold Vision...3 Overordnede mål...3 Indsatsområder...3 1. Kommunal rottebekæmpelse...5 2. Information til borgere og virksomheder...6 3.

Læs mere

Plan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Aarhus Kommune Rottehandlingsplan

Plan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Aarhus Kommune Rottehandlingsplan Plan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Aarhus Kommune Rottehandlingsplan 2016-2018 Handlingsplanen er udtryk for Aarhus Kommunes overordnede fokusområder og mål i forhold til den lovpligtige bekæmpelse

Læs mere

Giftfri bekæmpelse af rotter i Kolding Kommune. Overordnede mål. Ingen rotter i gadebilledet.

Giftfri bekæmpelse af rotter i Kolding Kommune. Overordnede mål. Ingen rotter i gadebilledet. Vision Giftfri bekæmpelse af rotter i Kolding Kommune Overordnede mål Ingen rotter i gadebilledet. Det er strategiens målsætning: At forebygge frem for at bekæmpe, At rotterne bliver i kloakken, At der

Læs mere

Sådan bekæmper du rotter og mus uden gift

Sådan bekæmper du rotter og mus uden gift Sådan bekæmper du rotter og mus uden gift Sådan bekæmper du rotter og mus uden gift 275.000 kg så meget gift lægges der hvert år ud for at bekæmpe rotter og mus. Giften holder skadedyrene nede, men har

Læs mere

Strategi for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Rottehandlingsplan

Strategi for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Rottehandlingsplan Strategi for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Rottehandlingsplan 2013-2015 Lene Skovmose Herning Kommune 2 Indhold Lovgrundlag 3 Status...3 Organisering af rottebekæmpelsen..4 Budget for årene 2013

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lejre Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lejre Kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lejre Kommune 2016 2018 Det har siden 1. januar 2013 været et krav, at alle kommuner skal have en handlingsplan for den kommunale rottebekæmpelse og at handlingsplanen

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2017-2018 KULTUR, MILJØ OG VÆKST VEJ- OG PARKAFDELINGEN NOVEMBER 2016 Indholdsfortegnelse Resumé... 2 1. Baggrund... 3 2. Handlingsplanens indhold...

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I HOLBÆK KOMMUNE

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I HOLBÆK KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I HOLBÆK KOMMUNE 2013-2015 1 FORORD Den fremtidige rottebekæmpelse skal jf. Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter (lov nr. 696 af

Læs mere

Erfaringer med rottespærrer. Henning Lübcke. Formand for Danske kloakmestre

Erfaringer med rottespærrer. Henning Lübcke. Formand for Danske kloakmestre Erfaringer med rottespærrer. Henning Lübcke Formand for Danske kloakmestre I menneskets fodspor, med store epidemier til følge. Alt hvad man tror man ved er forkert Hvorfor sætte en rotteforsinker?. De

Læs mere

Miljø og Teknik. 17. november P Jakob Aarup. Vedtaget på byrådets møde den 17. november 2014

Miljø og Teknik. 17. november P Jakob Aarup. Vedtaget på byrådets møde den 17. november 2014 Forvaltning: Miljø og Teknik Dato: 17. november 2014 Sagsnr.: 09.13.01-P15-1-12 Sagsbehandler: Jakob Aarup Vedrørende: - Notat sendes/sendt til: Vedtaget på byrådets møde den 17. november 2014 Baggrund

Læs mere

Rottebekæmpelse. i Middelfart Kommune

Rottebekæmpelse. i Middelfart Kommune Rottebekæmpelse i Middelfart Kommune Denne folder er til dig, der gerne vil vide lidt mere om, hvordan den kommunale rottebekæmpelse foregår, og hvilke regler der er på området samt hvilke forpligtelser

Læs mere

Rotte- handlingsplan SKANDERBORG KOMMUNE

Rotte- handlingsplan SKANDERBORG KOMMUNE Rottehandlingsplan SKANDERBORG KOMMUNE 2016-2018 Rottehandlingsplan 2016 // Skanderborg Kommune Side 3 Indhold Indledning - rotter og handlingsplan... 5 Organisering og økonomi... 6 Servicemål for den

Læs mere

Rottehandlingsplan Vejen Kommune

Rottehandlingsplan Vejen Kommune Rottehandlingsplan 2016-2018 Vejen Kommune Indhold; Rotter og handlingsplan... 3 Servicemål for den kommunale rottebekæmpelse i Vejen Kommune... 3 Fokusområder i handlingsplan 2016-2018... 3 Fokusområde

Læs mere

Rottehandlingsplan. Køge Kommune

Rottehandlingsplan. Køge Kommune Rottehandlingsplan Køge Kommune 2016 til 2018 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 FORMÅL OG LOVGRUNDLAG 3 2 OVERORDNEDE MÅL FOR 2016-2018 3 3 TILDELTE RESSOURCER TIL ROTTEBEKÆMPELSEN 4 4 SUCCESKRITERIER 4 5 SÆRLIGE

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Indledning Rotter er skadegørere, der kan påføre det danske samfund store økonomiske tab, hvis de ikke effektivt holdes nede. Samtidig kan rotter

Læs mere

Rottehandlingsplan

Rottehandlingsplan 2016-2018 Rottehandlingsplan Egedal Kommune 2016-2018 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Formål... 2 2. Bekæmpelse i Egedal Kommune... 3 2.1 Myndighedsopgaver... 3 2.2 Forebyggelse og bekæmpelse i

Læs mere

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1)

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1) Page 1 of 8 BEK nr 696 af 26/06/2012 Gældende Offentliggørelsesdato: 29-06-2012 Miljøministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Bilag

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Slagelse Kommune

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Slagelse Kommune Teknik og Miljø 2015 Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Slagelse Kommune 2016-2018 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Vision... 4 Status... 5 Budget... 6 Kommunens målsætning for forebyggelse

Læs mere

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1)

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1) BEK nr 696 af 26/06/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 18. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-4400-00004 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2016-2018 Godkendt i Klima- og Miljøudvalget den 17. marts 2016 Fakta Hvorfor skal vi have en handlingsplan? Rotter kan komme igennem åbninger og

Læs mere

by i 2015 Københavns Rottestrategi

by i 2015 Københavns Rottestrategi En rotteproblemfri by i 2015 Københavns Rottestrategi Københavns Rottestrategi En rotteproblemfri by i 2015 Tryk FORMULA Grafik og layout tmf design Foto Ursula Bach øvrige billeder Københavns Kommune

Læs mere

ROTTER PÅ DIN EjENDOm

ROTTER PÅ DIN EjENDOm ROTTER PÅ DIN ejendom UNDGÅ ROTTER I HAVEN Den daglige rottebekæmpelse i København varetages af kommunens eget autoriserede personale i skadedyrsenheden. Det er en fælles opgave at forebygge og anmelde

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune 2016-2018 Indholdsfortegnelse Formål og lovgrundlag... 3 Opfølgning på handlingsplan 2013-2015... 4 Status på rottebekæmpelse i Lemvig Kommune... 5 Antal

Læs mere

Bekæmpelse af Rotter - hvad gør jeg? Teknik & Miljø

Bekæmpelse af Rotter - hvad gør jeg? Teknik & Miljø Bekæmpelse af Rotter - hvad gør jeg? Teknik & Miljø Hvad kan jeg forlange af kommunens rottebekæmper, når jeg har anmeldt rotter? Hvis du anmelder rotter til din kommunes Teknik & Miljø, bør det altid

Læs mere

Rotteforekomst: Er tegn fra rotter, som kan være ekskrementer, løbespor og veksler, gnavespor, huller, lugt og støj m.m.

Rotteforekomst: Er tegn fra rotter, som kan være ekskrementer, løbespor og veksler, gnavespor, huller, lugt og støj m.m. Kravspecifikation 1. Lovgrundlag Rottebekæmpelse i Kalundborg Kommune skal foretages i overensstemmelse med reglerne i: Bekendtgørelsen af lov om miljøbeskyttelse nr. 879 af 26. juni 2010, Bekendtgørelsen

Læs mere

gladsaxe.dk Undgå rotter sådan gør du

gladsaxe.dk Undgå rotter sådan gør du gladsaxe.dk Undgå rotter sådan gør du 2017 Vi hjælper dig Gladsaxe Kommune står klar til at hjælpe dig, hvis du har problemer med rotter i dit hus, din lejlighed eller på din ejendom. Kommunens rottefænger

Læs mere

Bekæmpelse af Rotter - hvad gør jeg?

Bekæmpelse af Rotter - hvad gør jeg? Bekæmpelse af Rotter - hvad gør jeg? Teknik & Miljø Hvad kan jeg forlange af kommunens rottebekæmper, når jeg har anmeldt rotter? Hvis du anmelder rotter til din kommunes Teknik & Miljø, bør det altid

Læs mere

EN ROTTE- PROBLEMFRI BY I 2015 KØBENHAVNS ROTTESTRATEGI

EN ROTTE- PROBLEMFRI BY I 2015 KØBENHAVNS ROTTESTRATEGI EN ROTTE- PROBLEMFRI BY I 2015 KØBENHAVNS ROTTESTRATEGI KØBENHAVNS ROTTESTRATEGI EN ROTTEPROBLEMFRI BY I 2015 2 3 Verdens miljømetropol I 2015 vil Københavns Kommune være kendt som verdens miljømetropol.

Læs mere

Rotterapport. Forundersøgelse. Journalnr.: ROK1-13-0315-1-2500 Adresse: slettet. Opstart dato: 15. marts 2013 Kunde: slettet

Rotterapport. Forundersøgelse. Journalnr.: ROK1-13-0315-1-2500 Adresse: slettet. Opstart dato: 15. marts 2013 Kunde: slettet Rotterapport Opstart dato: 15. marts 2013 Kunde: slettet Kontaktperson: slettet Første anmeldelses dato: 25. januar 2013 Kommune: København Navn: A/B slettet Tlf./mail: slettet Adresse: slettet, 2500 Valby

Læs mere

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1)

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1) BEK nr 1904 af 29/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-4600-00086 Senere ændringer

Læs mere

Om skadedyr i fødevarevirksomheder

Om skadedyr i fødevarevirksomheder Om skadedyr i fødevarevirksomheder Skadedyrssikring Fødevarevirksomheder skal forhindre skadedyr i at komme ind i virksomheden. Skadedyr kan nedbryde eller forringe fødevarer, de kan sprede smitte og udløse

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Odsherred Kommune

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Odsherred Kommune Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Odsherred Kommune Weile-Skadedyrsrådgivning November 2014 1 Indholdsfortegnelse Side Indledning 4 Status på rotteområdet 4 Målsætning 5 Overordnede

Læs mere

Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter Planperiode: 2016-2018 Indhold Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Status... 3 Årsag til rottetilhold... 4 Forbrug af rottegifte i perioden... 5 Status på

Læs mere

Rottehandlingsplan

Rottehandlingsplan Rottehandlingsplan 2016-2019 1 Udarbejdet af konsulent Ann-Charlotte Heiberg i samarbejde med Center for Anlæg og Ejendomme Juni 2016 Kontaktperson: Hanne Hansen, Center for Anlæg og Ejendomme, Tlf. 7994

Læs mere

Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Syddjurs Kommune

Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Syddjurs Kommune Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Syddjurs Kommune 2013-2015 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter... 4 3. Status... 4 4.

Læs mere

Meddelelse fra Naturstyrelsens konsulenter i rottebekæmpelse

Meddelelse fra Naturstyrelsens konsulenter i rottebekæmpelse Meddelelse fra Naturstyrelsens konsulenter i rottebekæmpelse Nr.33 - marts 212 Statistik om rottebekæmpelsen (Kildemateriale: De kommunale indberetninger om rottebekæmpelse) De danske kommuner har siden

Læs mere

Handlingsplan for Rottebekæmpelse i Bornholms Regionskommune

Handlingsplan for Rottebekæmpelse i Bornholms Regionskommune Handlingsplan for Rottebekæmpelse i Bornholms Regionskommune - miljøgodkendelse Teknik & Miljø - Marts 2013 Udgiver: Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Udgivelsesår:

Læs mere

Strategiplan for den kommunale rottebekæmpelse i Aalborg Kommune

Strategiplan for den kommunale rottebekæmpelse i Aalborg Kommune Strategiplan for den kommunale rottebekæmpelse i Aalborg Kommune Indledning... 2 Temaer for strategiplanen... 2 Tema A Effektiv rottebekæmpelse... 3 Indsatsområde Kvalitet... 3 Indsatsområde Miljøbevidsthed...

Læs mere

Rottehandlingsplan Varde Kommune

Rottehandlingsplan Varde Kommune Rottehandlingsplan 2016-2018 Varde Kommune Siden 1. januar 2013 har alle kommuner skulle have en handlingsplan for den kommunale rottebekæmpelse med krav om fornyelse minimum hvert tredje år. Rottehandlingsplanen

Læs mere

Handlingsplan FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER

Handlingsplan FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER Handlingsplan FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER 2016-2018 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Vision... 4 Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter... 4 Status... 5 Budget... 8 Kommunens

Læs mere

Status rotter, oktober 2014 manglende ressourcer

Status rotter, oktober 2014 manglende ressourcer 2014 Status rotter, oktober 2014 manglende ressourcer Rottehul på en vej, hvor rotterne er kommet op til overfladen via defekt kloak Connie Nielsen Hvidovre Kommune 15-10-2014 Indhold Resume... 2 1.0 Antal

Læs mere

Status for rottebekæmpelsen

Status for rottebekæmpelsen Status for rottebekæmpelsen På udvalgsmødet den 6. marts 2017 blev der anmodet om en nærmere redegørelse for rottebekæmpelsen i Aarhus Kommune. Baggrunden herfor var indslaget i DR s Kontant den 2. marts

Læs mere

Virker kloakken ikke?

Virker kloakken ikke? Virker kloakken ikke? Lejre Forsyning Reparation Rensning Ringe til hvem? Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet

Læs mere

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning Indhold Boligen... 2 Afløb/toilet:... 2 Akutte skader:... 2 Antenne:... 2 Hvidevarer:... 2 Nøgler og låse:... 2 Skure:... 2 Særlige aftaler:... 3 Udluftning:... 3 Vandlåse:... 3 Vedligeholdelse af have:...

Læs mere

KL høringssvar til udkast til handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter

KL høringssvar til udkast til handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter KL høringssvar til udkast til handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter KL takker for modtagelse af udkast til handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter. KL støtter op om behovet

Læs mere

Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Planperiode: dec. 2012 dec. 2015. Side 1 af 11

Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Planperiode: dec. 2012 dec. 2015. Side 1 af 11 Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter Planperiode: dec. 2012 dec. 2015 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Status... 4 Overordnede målsætninger

Læs mere

Vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

Vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Hotel Blicher, Ry - 14. april 2015 Velkommen til informationsmøde om Vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Kirsten Søndergaard og Niels Hesthaven Sørensen Flere rotter Udfordringer Flere

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Holbæk Kommune

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Holbæk Kommune Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Holbæk Kommune 2016-2018 1 Indhold Målet for den kommunale rottebekæmpelse i Holbæk Kommune... 3 Servicemål for den praktiske del af den kommunale

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende udbuddet af rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune.

Spørgsmål og svar vedrørende udbuddet af rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune. Spørgsmål og svar vedrørende udbuddet af rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune. Opdateret 13.oktober 2014. Tilbudsgiver skal være opmærksom på at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det øvrige

Læs mere

Virker kloakken ikke?

Virker kloakken ikke? Virker kloakken ikke? 2/3 Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet er en helt naturlig del af huset ligesom

Læs mere

VIRKER KLOAKKEN IKKE?

VIRKER KLOAKKEN IKKE? VIRKER KLOAKKEN IKKE? b Reparation b Rensning b Ringe til hvem? Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer en ejendom. Vi har erfaret, at kun de færreste er bevidste om, at kloaksystemet er en helt

Læs mere

virker kloakken ikke?

virker kloakken ikke? virker kloakken ikke? KLOAKFORSYNINGEN Reparation Rensning Ringe til hvem? Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet

Læs mere

Virker kloakken ikke?

Virker kloakken ikke? Virker kloakken ikke? 2/3 Å r h u s V a n d V i r k e r k l o a k k e n i k k e? 2 0 1 0 Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste

Læs mere

AC Heiberg Rådgivning 3. udkast HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I SILKEBORG KOMMUNE

AC Heiberg Rådgivning 3. udkast HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I SILKEBORG KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I SILKEBORG KOMMUNE 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Vision... 4 Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter... 4 Status...

Læs mere

Teknik og Miljø Status på bekæmpelse af rotter i Slagelse Kommune

Teknik og Miljø Status på bekæmpelse af rotter i Slagelse Kommune Teknik og Miljø 2017 Status på bekæmpelse af rotter i Slagelse Kommune Indhold Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Rotteanmeldelser i Slagelse Kommune... 4 Anmeldelser på landsplan... 7 Årsager til stigninger

Læs mere