God ledelse på KU. Fælles ledelsesgrundlag for Københavns Universitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "God ledelse på KU. Fælles ledelsesgrundlag for Københavns Universitet"

Transkript

1 God ledelse på KU Fælles ledelsesgrundlag for Københavns Universitet

2 Indhold Medarbejder om leder: Hun lægger mærke til de mindste detaljer i min dialog med andre. En søndag havde jeg i en mail haft en kritisk dialog med en anden overordnet, og der tog hun straks fat i mig, gav sig tid til at støtte mig i min håndtering af sagen. 1. Et grundlag for god ledelse... 4 En fælles virkelighed... 5 Sådan er ledelsesgrundlaget blevet til Ledelsesopgaven på KU... 8 Generelle ledelsesopgaver... 8 Særlige vilkår for universitetsledelse Fremtidens udfordringer på KU Ledelseskompetencer på KU Målrettet handlen Organisatorisk fokus Engageret indlevelse Personlig integritet Rettidig problemhåndtering Involverende kommunikation Citaterne i ledelsesgrundlaget stammer fra en interviewrunde på KU, gennemført af HR & Organisation maj-juni Ledelsesudvikling på KU God ledelse på KU God ledelse på KU 3

3 fastholde og styrke det bedste i universitetets lange tradition for akademisk ledelse og grundig inddragelse af medarbejdere og studerende. en fælles virkelighed I dette hæfte præsenteres KU s første fælles ledelsesgrundlag. Det beskriver, hvad der kendetegner ledelsesopgaven på KU, og hvilke kompetencer det kræver at løse den. Et fælles ledelsesgrundlag fører ikke i sig selv til bedre ledelse. Men det udgør et godt fundament for: 1. Et grundlag for god ledelse Københavns Universitet har i mere end 500 år spillet en markant rolle i Danmark og i det internationale akademiske samfund. I dag er KU landets største vidensvirksomhed, hvor over engagerede medarbejdere dagligt er med til at løfte arven og hæve ambitionerne inden for universitetets tre kerneopgaver forskning, uddannelse og formidling. Kravene til universitetets virke har aldrig været højere end i dag. Det gælder ikke blot samfundets forventninger om mere forskning, flere kandidater, bedre formidling, stærkere internationalisering og et mere intensivt samspil med forskningens aftagere. KU har også selv sat sig det høje mål at blive et af de absolut førende universiteter i Europa. Disse forventninger og ambitioner er det kun realistisk at opfylde, hvis ledelse udøves med samme engagement og professionalisme som universitetets kerneopgaver. Dermed øges også forventningerne til KU s ledere. Formålet med et ledelsesgrundlag er at sikre et fælles afsæt for en løbende ledelsesudvikling, der modsvarer disse forventninger. Samtidig skal ledelsesgrundlaget at drøfte god ledelse på KU med fælles begreber at drøfte og afklare forventningerne til ledere på KU at evaluere på hvilke områder der er brug for at styrke ledelsesindsatsen at tilrettelægge ledelsesudvikling og andre aktiviteter, der kan bidrage til at udvikle bedre ledelse. Ledelsesgrundlaget henvender sig især til de mere end 600 ledere på KU, der har personaleansvar eller på anden vis udøver en særlig ledelsesrolle. Det gælder både på de otte fakulteter og i fællesadministrationen og såvel VIP- som TAP-ledere. Men også universitetets medarbejdere vil have interesse i ledelses grundlaget, fordi det kaster lys over det ledelsesarbejde, lederne udfører, og universitetets forventninger til det. Hverdagens opgaver ser umiddelbart meget forskellige ud for en institutleder, en prodekan, en forskningsgruppeleder, en it-chef og en sektionsleder i fællesadministrationen. For blot at nævne nogle af de mange ledelsesfunktioner, der findes på KU. Men hverdagens opgaver er også kendetegnet ved en række fælles ledelsesvilkår og -udfordringer, der gør det menings fuldt at formulere et fælles ledelsesgrundlag for hele universitetet. For det første er alle lederne fælles om det overordnede formål, de grundværdier, den rammestrategi og de tværgående politikker, der er 4 God ledelse på KU God ledelse på KU 5

4 formuleret for hele Københavns Universitet. For det andet er de ledere ved en institution, der adskiller sig fra næsten alle andre, både når det gælder kerneopgaver, organisationskultur og ledelsestradition. Ledelsesgrundlaget udgør det fælles fundament for god ledelse. På de enkelte fakulteter og institutter, afdelinger mv. kan der sagtens være særlige vilkår, ledelsesopgaver og kompetencer, som man lokalt ønsker at supplere det fælles grundlag med. sådan er ledelsesgrundlaget blevet til Ledelsesgrundlaget er resultatet af en proces, der har involveret et stort antal ledere og medarbejdere. Målet har været at identificere og kombinere det særlige ved ledelsesopgaven på KU, det bedste i den hidtidige ledelsestradition samt det nye, ledere skal kunne for at bidrage til at indfri fremtidens krav til universitetet. Leder: Det var nødvendigt at bryde med den servicekultur, der havde udviklet sig, hvor én gruppe havde vænnet sig til, at få andre til at lave alting for sig. Derfor var jeg nødt til at være barsk i den periode og er det stadigvæk ind i mellem. De vigtigste kilder i processen har været: Grundige interview med en række ledere samt deres overordnede chef og udvalgte medarbejdere om lederens praksis i alt 42 interview En serie workshops, hvor over 100 ledere og medarbejdere sammen har formuleret ønsker til fremtidens ledelse på KU En scanning af andre danske og udenlandske universiteters principper for ledelsesudvikling KU s strategier og principper, der er relevante for god ledelse især Destination 2012 og de personalepolitiske grundprincipper. Chef om leder: På mindre end et halvt år har hun formået at skabe et godt samarbejdsklima i et område, der tidligere var kendt for det modsatte. Hun viser selv vejen for den nye stil og tager personligt fat på dem, der ikke viser respekt for andre. Arbejdet med ledelsesgrundlaget er gennemført af HR & Organisation og har været ledet af en styregruppe med rektor som formand. God læse- og ledelyst. Ralf Hemmingsen & Niels Wendelboe, december God ledelse på KU God ledelse på KU 7

5 Faglig ledelse at sikre høj faglig kvalitet og kapacitet og stræbe efter fortsat faglig udvikling. Personaleledelse at fremme arbejdsglæde, samarbejde og kompetencer og stræbe efter at udvikle de menneskelige ressourcer. Administrativ ledelse at styre organisationens kompleksitet og stræbe efter stadigt mere effektiv drift. Strategisk ledelse at foregribe og forme fremtiden og stræbe efter organisationens langsigtede målsætninger. Hvor meget hver dimension fylder i lederjobbet, afhænger blandt andet af ledelsesfunktion og -niveau. Alle ledere må løbende prioritere deres tid og kræfter mellem de fire områder samt balancere mellem hensyn, der kan være modsatrettede. KU s ledere skal således have ledelsesmæssig spændvidde til samtidigt at lede et videnskabeligt miljø og en administrativ organisation. 2. Ledelsesopgaven på KU De ledelseskompetencer, der præsenteres i ledelsesgrundlaget, skal forstås i lyset af den ledelsesopgave, de skal bruges til at løse. Derfor indkredses ledelsesopgaven i dette afsnit ud fra tre forskellige vinkler: Generelle ledelsesopgaver Særlige vilkår for universitetsledelse Fremtidens udfordringer på KU generelle ledelsesopgaver Ledere på KU har typisk en vifte af opgaver, der spænder over alle fire gængse områder inden for ledelse: Heri ligger også, at vilkårene for at udøve god ledelse sjældent er optimale. Der vil næsten altid være forhold, der forhindrer den perfekte løsning. Lederens opgave er at kende sit ledelsesrum dvs. de givne rammer og vilkår for ledelse og anvende det bedst muligt. Også ledelse er det muliges kunst. Som leder har man desuden altid en vis mulighed for at fortolke og udfylde rammerne på sin måde. Man er med andre ord medskaber af vilkårene for sin egen indsats som leder og i høj grad også af rammerne for sine medarbejderes og lederkollegers virke. Derfor er det vigtigt, at alle ledere formår dels at tydeliggøre deres eget ansvarsområde dels at delegere opgaver og beslutningskompetence til rette niveau. 8 God ledelse på KU God ledelse på KU 9

6 særlige vilkår for universitetsledelse De generelle ledelsesopgaver skal løses under hensyntagen til universitetets tredelte formål forskning, uddannelse og formidling. Det er tre selvstændige og ligeværdige opgaver, der kalder på forskellig ledelsesmæssig opmærksomhed. En stor del af lederstillingerne på et universitet skal besættes med anerkendte forskere. Derfor vil der i mange tilfælde være særlige krav til lederens akademiske meritter. Desuden skal universitetsledelse udøves under følgende særlige vilkår: De mange interessenter: Universitetet er kendetegnet ved at have betydelige public service-forpligtelser og være underlagt en strammere politisk-administrativ styring end private virksomheder. Desuden nyder universitetet en stærk bevågenhed fra en bred kreds af eksterne interessenter: borgere, andre forsknings- og uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv, kulturliv, eksterne bevillingsgivere m.fl. Det betyder, at man som leder både skal kunne agere politisk udadtil og være nærværende som leder på de indre linjer for medarbejdere og studerende. universitet er opgaven at udnytte fordelene ved at have medarbejdere, der tænker selv og udfordrer løsninger, og samtidigt fastholde retten til at træffe beslutninger. Den akademiske ledelsestænkning: Universitetet har en tradition for, at forskere leder sig selv og hinanden. Ledelse er historisk set kun sjældent blevet betragtet som et fag på linje med andre fag. Der skal derfor skabes et nyt sprog og nye traditioner for professionel ledelse. Det skal medføre, at både medarbejdere og ledere har et klart billede af, hvilke forventninger de med rimelighed kan have til hinanden. Det gælder ikke blot medarbejdernes krav om god ledelse, men også hvilket ansvar medarbejderne selv har for at lade sig lede. Den demokratiske ledelsestradition: Medarbejdere og studerende har en naturlig forventning om at blive inddraget i og få indflydelse på vigtige ledelsesbeslutninger både i organisationens daglige liv og i de råd, udvalg og nævn, de er repræsenteret i. Det kræver, at lederen uden at indskrænke sit legitime ledelsesrum involverer disse grupper på en hensigtsmæssig måde i relevante spørgsmål. Selvstændighedskulturen: De videnskabelige medar bejdere brænder hver især stærkt for deres faglige felt og er vant til både at motivere og lede sig selv inden for relativt frie rammer. Selvstændighed og frihed er udtalt positive værdier i den akademiske kultur. Selv om selvstændighedskulturen ikke nødvendigvis er lige udtalt blandt alle medarbejdergrupper, præger den organisationen som helhed. Som leder på et universitet er det vigtigt, at være sig denne kultur bevidst, da den er en uundværlig drivkraft i universitetets kerneopgaver. Den kritiske ånd: Kernen i al videnskab og videnskabsbaseret uddannelse er kritisk og systematisk at efterprøve holdbarheden af andres vurderinger og udsagn. Denne kritiske ånd findes naturligt nok også i beslutningsprocesserne på universitetet. Som leder på et 10 God ledelse på KU God ledelse på KU 11

7 fremtidens udfordringer på ku Ledelsesopgaven rammes også ind af en række af de aktuelle krav og fremtidige udfordringer, KU står over for. Samlet set står KU midt i en forandringsproces uden sidestykke i universitetets lange historie. Det gælder ikke mindst på følgende seks punkter: At højne uddannelsernes kvalitet Stadigt flere ønsker og får en videregående uddannelse. Dette må ikke svække KU s position som en førende uddannelses institution eller kvaliteten i uddannelserne. De skal fortsat bygge på ny forskning og tidssvarende undervisningsmetoder. Det er forudsætningen for at kunne tiltrække dygtige studerende. I et miljø, hvor forskning betragtes som hovedaktiviteten, kræver det en betydelig ledelsesindsats at styrke prioriteringen af undervisningen og udviklingen af uddannelsernes kvalitet. At sætte grundforskningen i centrum Fri forskning af højeste kvalitet er rygraden i KU s virke. Men forskningen indgår i en stadigt bredere sammenhæng, der også omfatter kommercialisering, formidling samt efter- og videreuddannelse. Det skærper det ledelsesmæssige behov for både at tage hensyn til forskningens nye opgaver og sikre, at KU fortsat kan varetage fri grundforskning. At styrke samarbejdet og dialogen med omverdenen Det er en strategisk prioritet for KU at styrke samspillet med private såvel som offentlige virksomheder på områder, hvor en fælles indsats kan skabe ny viden. Parallelt med det strategiske samarbejde med andre vidensmiljøer, skal KU intensivere sin dialog med den brede offentlighed. Det indebærer klare ledelsesmæssige opgaver blandt andet at prioritere tid og ressourcer til det udadvendte arbejde, samt at spille en aktiv rolle i at etablere og vedligeholde gode relationer til omverdenen. At sikre en systematisk internationalisering KU kan kun levere fri forskning og uddannelser af højeste internationale kvalitet ved at lade internationaliseringen præge hele universitetets virke fra forskning og uddannelse til erhvervssamarbejde, formidling og personalepolitik. Det er således ikke blot et anliggende for den enkelte forsker, men kræver også, at ledelsen aktivt sikrer opbygningen af internationale kompetencer og relationer. At skabe et godt økonomisk grundlag for kerneopgaverne En voksende del af midlerne til forskning skal i dag søges eksternt og i konkurrence med andre forskningsmiljøer. Dygtigt håndteret kan markedsorienteringen give den enkelte enhed et stærkere økonomisk fundament. Samtidig er fagenes bevillinger i høj grad knyttet til deres produktion af studenterårsværk, og KU har sat fokus på at løse de administrative opgaver så effektivt som muligt. At tænke i finansiering og effektivitet er derfor blevet en vigtigere del af ledelsesopgaven, end dengang ressourcerne blev udløst mere automatisk. At udvikle en attraktiv arbejdsplads KU mærker allerede konsekvenserne af den generelt stigende efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft. Som enhver anden organisation må KU gøre en aktiv indsats for at skabe en bæredygtig arbejdsplads, der kan tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere. Al erfaring viser, at god ledelse er helt afgørende for at nå dette mål ikke mindst kompetent personaleledelse. Chef om leder: Selv om der var virkelig komplekse forhold på dagsordenen, gav lederen et samlet overblik og præsenterede mål og udfordringer for de enkelte områder klart. Det var tydeligt, at der lå en detaljeret forberedelse bag, som vi ikke er vant til. 12 God ledelse på KU God ledelse på KU 13

8 Chef om leder: Da en af forskerne havde afsluttet et vigtigt projekt, holdt lederen en meget personlig tale og havde selv købt en symbolsk gave. Mange vil gerne være en del af hans hold, selvom han stiller store krav til deres indsats og ansvar for helheden. Chef om leder: Det er tydeligt for alle, at han er leder, for han bevæger sig hele tiden rundt og snakker med folk i området. Jeg kan se, hvordan han hele tiden fanger problemerne, mens de er små, og lynhurtigt justerer noget, hvis det kræves. 14 God ledelse på KU God ledelse på KU 15

9 3. Ledelseskompetencer på KU Det kræver en bred vifte af kompetencer at løse den beskrevne ledelsesopgave. Lederne på KU skal have kompetencer til at beslutte og gennemføre indsatser på så forskellige områder som gode rammer for forskningen, kvalitetsudvikling af uddannelserne og implementering af administrative rutiner. På baggrund af interview og dialog med KU-ledere, -chefer og -medarbejdere kan der opstilles følgende seks kernekompetencer. Det vil sige kompetencer, som alle ledere på KU skal besidde, hvis de skal løse deres ledelsesopgave med succes. Hertil kommer ofte en række mere specifikke kompetencer, der knytter sig til særlige krav og opgaver i det enkelte lederjob. Kompetencerne skal ses som et ideal for måden at udøve ledelse på, som det er værd at stræbe efter. Afhængigt af ledelsesfunktionen vil nogle kompetencer være vigtigere end andre. Medarbejder om leder: Jeg havde skrevet en mail til hende og brokket mig over en bestemt sag. Fem minutter efter stod hun i døren til mit kontor og sagde, at hvis hun skulle have klø, så kunne det lige så godt være med det samme. De seks kernekompetencer er: Målrettet handlen: Lederen sikrer tydelige beslutninger, der skaber gode rammer og resultater. Organisatorisk fokus: Lederen forbedrer enhedens interne processer og styrker eksterne relationer. Engageret indlevelse: Lederen udviser interesse for medarbejdernes udvikling og trivsel. Personlig integritet: Lederen handler konsistent og demonstrerer indsigt i egne styrker, begrænsninger og værdier. Rettidig problemhåndtering: Lederen griber hurtigt og sikkert ind i problemer og konflikter. Involverende kommunikation: Lederen informerer og involverer relevante interessenter. De seks kernekompetencer defineres på de følgende sider ved hjælp af en række udsagn, der beskriver den kompetente leders praksis. Det er tydeligt, at der er mange og høje krav til, hvad en leder ideelt set skal kunne. Derfor er det vigtigt at se kompetencerne som et udgangspunkt for udvikling og som en personlig inspiration i udøvelsen af lederrollen. Samtidig er det en vigtig fælles opgave for universitetet at sikre, at lederne har de rammer, værktøjer og udviklingsmuligheder, der gør dem i stand til bedst muligt at leve op til forventningerne. 16 God ledelse på KU God ledelse på KU 17

10 Prioriterer og planlægger enhedens opgaver på kort og langt sigt Delegerer tydeligt opgaver og ansvar til andre Bidrager aktivt til at skabe sammenhæng og fælles identitet i eget område Arbejder på at styrke enhedens økonomiske fundament Sikrer sig, at relevante interessenters behov er afspejlet i opgaveløsningen Tager initiativ til og ansvar for tværorganisatoriske aktiviteter ud over egen enhed Sørger for, at der løbende er fokus på enhedens eksisterende og potentielle internationale aktiviteter og relationer. målrettet handlen Lederen sikrer tydelige beslutninger, der skaber gode rammer og resultater Skaber klarhed om de strategiske mål og rammer for enhedens udvikling Oversætter vision og strategi til konkrete målsætninger og succeskriterier Sikrer, at der træffes tydelige beslutninger Sikrer, at der bliver fulgt op på de beslutninger, der træffes Fastholder fokus på enhedens fremdrift Sikrer at enheden når sine mål Søger aktivt indflydelse på beslutninger, der påvirker enheden Integrerer hensigtsmæssigt ydre krav og trufne beslutninger Sætter til stadighed høje kvalitetsmål. organisatorisk fokus Lederen forbedrer enhedens interne processer og styrker eksterne relationer Handler ud fra et realistisk billede af enhedens styrker, svagheder og ressourcer Stræber efter at gøre enhedens interne processer og metoder mere effektive Arbejder på at sikre gode betingelser for at løse enhedens kerneopgaver engageret indlevelse Lederen udviser interesse for medarbejdernes udvikling og trivsel Anerkender løbende den enkeltes indsats og resultater Påskønner synligt enhedens indsats og resultater Giver konkret og konstruktiv feedback, når opgaver ikke er løst tilfredsstillende Håndterer fleksibelt medarbejdernes forskelligartede behov for ledelse Tager initiativer til at forbedre samarbejde, trivsel og arbejdsmiljø Viser tydeligt engagement i medarbejdernes kompetence- og karriereudvikling Skaber gode rammer om medarbejdernes engagement og selvstændighed Arbejder aktivt for at tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere. personlig integritet Lederen handler konsistent og demonstrerer indsigt i egne styrker, begrænsninger og værdier Opsøger løbende feedback på egen ledelse og egne ideer Søger sparring fra andre 18 God ledelse på KU God ledelse på KU 19

11 Værdsætter andres gode ideer og forslag Lytter til kritik og vurderer den sagligt Giver sparring og støtte til andre Er tro mod sine værdier og holdninger, også når de møder modstand Udviser et personligt ansvar for enheden og opgaverne Respekterer grænserne for egen arbejdskapacitet. rettidig problemhåndtering Lederen griber hurtigt og sikkert ind i problemer og konflikter Engagerer sig via dialog i at forebygge problemer og konflikter Går faktuelt og systematisk til værks i forbindelse med indgriben Bruger sin indlevelsesevne til at løse problemer smidigt Tager fat i problemer i tide og får dem løst Har en sikker sans for sammenhænge og proportioner i en sag. Leder: En række uklare snitflader gjorde det svært for alle at passe deres arbejde. Det var ret kaotisk, men jeg tog én kamp ad gangen, satte mig ind i sagerne og foreslog løsninger, som tog hensyn til alle de berørte områder og personer. involverende kommunikation Lederen informerer og involverer relevante interessenter Kommunikerer systematisk og rettidigt om væsentlige forhold Involverer relevante parter og fora, inden beslutninger træffes Gør det klart for de involverede parter i en sag, hvad de har indflydelse på Arbejder aktivt for at sikre bred tilslutning til væsentlige initiativer og beslutninger Opmuntrer med sin kommunikationsform til dialog og deltagelse Bidrager aktivt til netværk og videndeling. Medarbejder om leder: Jeg kunne se, at hun havde travlt. Men hun kunne alligevel se, at jeg havde akut brug for hendes opmærksomhed. Så da jeg stod i døren, afbrød hun sit arbejde, før jeg havde sagt noget, og spurgte, om jeg ikke ville komme ind. 20 God ledelse på KU God ledelse på KU 21

12 4. Ledelsesudvikling på KU Med afsæt i ledelsesopgaven og de beskrevne kompetencer arbejder KU systematisk med at udvikle ledelse. Hjørnestenene i dette arbejde er: Udarbejdelsen af fælles KU-principper for god ledelse og for KU som en attraktiv arbejdsplads. Et fælles og tværgående ledelsesudviklingsprogram for alle ledere på KU. Udviklingsprogrammet starter med en 360 graders feedback til lederen ud fra de beskrevne kernekompetencer. Etablering af tværgående netværk / læringsgrupper for ledere. Løbende udbud af kurser og seminarer til opfølgning og mulighed for supplerende kompetenceudvikling. Den lokale indsats for at realisere fælles tiltag i det daglige samarbejde mellem lederen og dennes chef, lederkolleger og medarbejdere. Jævnlige undersøgelser af trivsel og arbejdsmiljø for alle ansatte og studerende på KU (arbejdspladsvurdering og undervisningsmiljøvurdering). Medarbejderudviklingssamtaler for alle ansatte også for lederne. En række forskellige tilbud om dialogmøder, seminarer mv. for ledere. Læs mere om aktiviteterne inden for ledelsesudvikling på 22 God ledelse på KU God ledelse på KU 23

13 Leder: Beslutningerne på et fælles ledermøde gik isoleret set imod mit eget fakultet. I pausen spurgte flere, hvorfor jeg ikke kæmpede mere for egne interesser. Jeg svarede, at alle måtte give noget for at realisere den fælles strategi, vi var enige om. HR & Organisation 2008 Design: Kliborg Fotos: Jacob Helbig, Christoffer Regild og 24 Heine God Pedersen ledelse på KU

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune Ledelsesgrundlag Allerød Kommune Forvaltningen Byrådssekretariatet Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Baggrund Allerød Kommune gennemførte 1. januar 2011 en

Læs mere

Psykiatri GOD LEDELSE. i Region Hovedstadens Psykiatri

Psykiatri GOD LEDELSE. i Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatri GOD LEDELSE i Region Hovedstadens Psykiatri FORORD Region Hovedstadens Psykiatri er en stor virksomhed, hvor 5.100 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Ledelse i UCC tager udgangspunkt i UCC s kerneopgave Kerneopgave UCC samarbejder om at udvikle viden, uddannelse og kompetente til velfærdssamfundet. Med de studerende

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

Guide til god lederrekruttering på Københavns Universitet - anbefalinger til god rekruttering af ledere på Købehavns Universitet

Guide til god lederrekruttering på Københavns Universitet - anbefalinger til god rekruttering af ledere på Købehavns Universitet Guide til god lederrekruttering på Københavns Universitet - anbefalinger til god rekruttering af ledere på Købehavns Universitet FORORD Med KU s fælles ledelsesgrundlag God Ledelse på KU er kimen lagt

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør Forvaltningschef Leder af ledere - skoleleder, DT-leder, FU-leder Børn & Unges leadership pipeline Direktør Leder af ledere - områdechef, FU-chef Leder af medarbejder Medarbejder Niveau 1: Direktør Arbejde

Læs mere

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Niveau 1: Direktør - Det vi skal kunne Arbejde proaktivt og konstruktivt i et politisk system og samtidig være direktør for Børn og Unge, og sikre

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

Skatteministeriets ledelsespolitik

Skatteministeriets ledelsespolitik Skatteministeriets ledelsespolitik Ledelsespolitikken sætter rammerne for, hvad der kendetegner god ledelse i Skatteministeriet. Skatteministeriet betragter god ledelse som afgørende for at kunne sikre

Læs mere

Evalueringsprocessen i korte træk

Evalueringsprocessen i korte træk Vejledning ledelsesevaluering Medarbejdere og øvrige ledere HR-Centret 03-10-2016 Ledelsesevaluering 2016 - vejledning til medarbejdere Ledelsesevaluering er din leders redskab til at udvikle sin ledelse.

Læs mere

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at:

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: Personalepolitik 1. FORMÅL DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: - tiltrække og udvikle dygtige medarbejdere - sætte rammen for DTU som en

Læs mere

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse?

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse? Workshop Kodeks for god ledelse Landsforeningens årsmøde 2015 Program den 31. maj 2015 Formål med workshop Baggrund for kodeks for god ledelse Hvorfor kodeks for god ledelse? Gennemgang af kodekset Øvelser

Læs mere

N O TAT. KL s HR-strategi

N O TAT. KL s HR-strategi N O TAT August 2013 KL s HR-strategi KL er en moderne interesseorganisation. Vi sætter offensive dagsordner, vi gør det på en troværdig måde, og vi skaber resultater. En organisation med de mål sætter

Læs mere

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Forord De personalepolitiske værdier for Vordingborg Kommune er udarbejdet i en spændende dialogproces mellem medarbejdere og ledere. Processen tog

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Ledelse. i Odense Kommune

Ledelse. i Odense Kommune Ledelse i Odense Kommune 9 1 Ledelsesgrundlag i Odense Kommune I Odense Kommunes arbejde med at sikre gode serviceløsninger for borgere og virksomheder og skabe den nødvendige dynamik i udviklingen af

Læs mere

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser 14 Hvorfor et ledelsesgrundlag? Center for Akut- og Opsøgende Indsatser består af flere forskellige afdelinger, som opererer under forskellige paragraffer

Læs mere

Såvel centerledelse, som afdelingsledelse, AMR og TR har alle bidraget til processen, og i det følgende materiale kan resultatet læses.

Såvel centerledelse, som afdelingsledelse, AMR og TR har alle bidraget til processen, og i det følgende materiale kan resultatet læses. Forord Inden for det specialiserede socialområde stilles der løbende øgede og andre krav til opgaveløsningen, for såvel af medarbejderne, afdelingsledere og centerledelsen. Det har forårsaget et andet

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15 Ledelsesgrundlag Svendborg Erhvervsskole Version 15 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund... 3 2. Skolens værdier... 3 3. Kodeks for strategisk dialogforums arbejde... 4 Ejerskab:... 4 Dialog:... 5

Læs mere

Personalepolitik. Frederikssund kommune

Personalepolitik. Frederikssund kommune Personalepolitik Frederikssund kommune Vi har fokus på opgaven I Frederikssund Kommune er vi ca. 4.500 medarbejdere og ledere, der skal samarbejde om at løse opgaverne professionelt og samtidigt arbejde

Læs mere

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse SAMMENHÆNGSKRAFT FORORD Ledelse i den offentlige sektor er et utroligt spændende og krævende felt at være i. Borgerne har stadig større forventninger til den offentlige service. Samtidig møder vi løbende

Læs mere

Region Hovedstadens ledelsespolitik

Region Hovedstadens ledelsespolitik Region Hovedstadens ledelsespolitik Juni 2007 Region Hovedstaden Region Hovedstadens ledelsespolitik Region Hovedstaden Nigella Damascena Jomfru i det grønne 1. Udgangspunkt Region Hovedstaden er etableret

Læs mere

KURS KOORDINERING ENGAGEMENT

KURS KOORDINERING ENGAGEMENT Ledelsesgrundlag KURS KOORDINERING ENGAGEMENT Udgivet af: Faxe Kommune 2013 Redaktion: Center for Udvikling Layout: Rune Brandt Hermannsson Foto: Colourbox.com, Faxe Kommune Tryk: HellasGrafisk www.faxekommune.dk

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

Personalepolitikken for Kerteminde Kommune. Det fælles grundlag for Kerteminde Kommunes medarbejdere og ledere. (del 1)

Personalepolitikken for Kerteminde Kommune. Det fælles grundlag for Kerteminde Kommunes medarbejdere og ledere. (del 1) Personalepolitikken for Kerteminde Kommune Det fælles grundlag for Kerteminde Kommunes medarbejdere og ledere (del 1) Medarbejderne er Kerteminde Kommunes arbejdspladser arbejder aktivt med at sætte vigtigste

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Fødevareministeriets personalepolitiske paraply

Fødevareministeriets personalepolitiske paraply Fødevareministeriets personalepolitiske paraply Fælles rammer - Overordnede målsætninger Fødevareministeriets mission er at skabe rammer for bæredygtig og sikker fødevareproduktion og et udviklingsorienteret

Læs mere

BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE

BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK SKANDERBORG KOMMUNE MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE OKTOBER 2007 Indholdsfortegnelse 1. PROCESSEN... 3 2.

Læs mere

Strategiplan

Strategiplan Indledning Direktionens Strategiplan 2017-2020 sætter en tydelig retning for, hvordan vi i den kommende treårige periode ønsker at udvikle organisationen, så vi kan skabe endnu bedre løsninger for borgerne.

Læs mere

Kompetenceprofil for civil chefstilling på øverste ledelsesniveau HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER

Kompetenceprofil for civil chefstilling på øverste ledelsesniveau HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER Kompetenceprofil for civil chefstilling på øverste ledelsesniveau HOVEDFUNKTIONSDATA Funktionsbetegnelse Civil chefstilling på øverste 1 ledelsesniveau. Funktionsniveau C400 og C300. Eksempler på funktionsbetegnelser

Læs mere

Ledelsesgrundlag FOKUS

Ledelsesgrundlag FOKUS sgrundlag FOKUS udøves i relationer I Gladsaxe Kommune har vi høje ambitioner Borgere og virksomheder skal opleve mødet med os som top professionelt. De skal opleve, at vores indsats er båret af energi

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

Medarbejder i Glostrup Kommune

Medarbejder i Glostrup Kommune Medarbejder i Glostrup Kommune FORNØJELSE Engagement Trivsel FORNYELSE Udvikling Indflydelse FAGLIGHED Kvalitet Kompetence FÆLLESSKAB Samarbejde Sammenhold Fælles forventninger til et godt medarbejderskab

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

Samtaleskema (anklager)

Samtaleskema (anklager) Samtaleskema 1/4 Samtaleskema (anklager) Medarbejder: Leder: Dato for samtale: Samtalelederen skal som grundlag for samtalen overvære 1-2 retsmøder årligt inden for medarbejderens første fem ansættelsesår

Læs mere

Kodeks for god ledelse i folkekirken

Kodeks for god ledelse i folkekirken Kodeks for god ledelse i folkekirken Indledning Menighedsrådene består ud over præsterne af almindelig folkekirkemedlemmer. Som valgt til menighedsrådet er de valgt til at varetage et fælles ansvar for

Læs mere

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE 2017 2020 INDLEDNING Esbjerg Kommune vil være Danmarks nye vækstcenter i 2020 og er med sine ca. 10.000 ansatte den største og mest mangfoldige arbejdsplads i

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Karriere kvinder KU. Udviklingsforløb for kvindelige VIP ere på KU

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Karriere kvinder KU. Udviklingsforløb for kvindelige VIP ere på KU Karriere kvinder KU Udviklingsforløb for kvindelige VIP ere på KU Karriere kvinder KU - Vil du være med til at motivere og give brændstof til andre? - Vil du have indflydelse på KU s kommende retning og

Læs mere

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS AF FORUMS BESTYRELSE OKTOBER 2005 1 17. oktober 2005 Hvordan kan der arbejdes med Kodeks Formålet med at udvikle kodeks for god offentlig topledelse har

Læs mere

LEDERE DER LYKKES 2. Væksthus for Ledelse Udarbejdet i 2016

LEDERE DER LYKKES 2. Væksthus for Ledelse Udarbejdet i 2016 LEDERE DER LYKKES 2 Væksthus for Ledelse Udarbejdet i 2016 DAGENS MENU 1. Introduktion til Ledere der lykkes 2 2. De syv kompetencer på film 3. Drøftelse af udvalgte kompetencer ved bordene 4. Opsamling

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Ledelsesgrundlag

Ledelsesgrundlag. Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag I Halsnæs tør vi og vi tør sammen Halsnæs Kommune skal være attraktiv for borgere og erhvervsliv. Borgeren og erhvervslivet i Halsnæs Kommune skal opleve medarbejdere,

Læs mere

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen GOD LEDELSE i Børne- og Ungdomsforvaltningen Forord Offentlig ledelse er på alles læber i disse år. På debatsiderne i enhver avis, på snart sagt alle konferencer om den offentlige sektor og sågar som et

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Vejledning ledelsesevaluering Ledere, der refererer til direktør eller centerchef

Vejledning ledelsesevaluering Ledere, der refererer til direktør eller centerchef Vejledning ledelsesevaluering Ledere, der refererer til direktør eller centerchef HR-Centret 03-10-2016 Vejledning - ledere - ledelsesevaluering 2016 Ledelsesevaluering er dit redskab til at udvikle din

Læs mere

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE LEDELSESGRUNDLAG DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG Vi vil være det bedste og mest ansvarlige sted at handle og arbejde. Denne ambitiøse vision skal Coopfamiliens cirka 3.800 ledere gøre til virkelighed

Læs mere

Faxe Kommune - dit liv, din fremtid, dit job. Kurs Koordinering Engagement. Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse

Faxe Kommune - dit liv, din fremtid, dit job. Kurs Koordinering Engagement. Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse Faxe Kommune dit liv, din fremtid, dit job Kurs Koordinering Engagement Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse Faxe Kommunes Ledelsesgrundlag Faxe Kommunes ledelsesgrundlag er en fælles beskrivelse

Læs mere

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelses politik Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelsespolitik Vi agerer i en politisk ledet organisation, og formålet med Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune Ledelsesgrundlag Allerød Kommune Forvaltningen Byrådssekretariatet Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Baggrund Allerød Kommune gennemførte 1. januar 2011 en

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Vis udskrift: "360 graders ledervurdering_pilot"

Vis udskrift: 360 graders ledervurdering_pilot Vis udskrift: "360 ers ledervurdering_pilot" Side 1 af 6 0% 0% 100% Vejledning til ledervurdering Dette spørgeskema danner baggrund for Ikast-Brande Kommunes 360-ers ledervurdering. Besvarelsen skal bygge

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

DEN GODE ARBEJDSPLADS 1

DEN GODE ARBEJDSPLADS 1 DEN GODE ARBEJDSPLADS 1 Det Naturvidenskabelige Fakultet ønsker at være kendt for involverende ledelse og for at inddrage medarbejdere i vigtige beslutninger og prioriteringer vedrørende uddannelsesudvikling

Læs mere

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet HR & Organisationsudvikling 13. marts 2008 Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) i praksis Københavns Universitet er Danmarks største vidensvirksomhed.

Læs mere

Stillings- og personprofil. Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune

Stillings- og personprofil. Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune Stillings- og personprofil Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune Maj 2017 Opdragsgiver Haderslev Kommune Adresse Haderslev Kommune Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev 74 34 34

Læs mere

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel

Læs mere

Kompetencestrategi

Kompetencestrategi Kompetencestrategi 2017-2018 1 Indhold 1. Strategisk kompetenceudvikling i UCC 2. UCC s kerneopgave 3. Kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder 4. Prioriterede kompetenceudfordringer og indsatsområder,

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolens fælles ledelseskodeks

Hotel- og Restaurantskolens fælles ledelseskodeks Hotel- og Restaurantskolens fælles ledelseskodeks Idégrundlag vi er her for elevernes skyld Hotel- og Restaurantskolens idegrundlag er, at vi er her for elevernes skyld. Vi skal være en skole i vækst med

Læs mere

KONCERNLEDELSESPOLITIK God ledelse i Fødevareministeriet

KONCERNLEDELSESPOLITIK God ledelse i Fødevareministeriet KONCERNLEDELSESPOLITIK God ledelse i Fødevareministeriet Med den fælles ledelsespolitik sættes der ekstra fokus på ledelse i Fødevareministeriet for at sikre, at ledelsesopgaven overalt i koncernen varetages

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

gladsaxe.dk Ledelsesgrundlag for ledere i Gladsaxe Kommune

gladsaxe.dk Ledelsesgrundlag for ledere i Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk Ledelsesgrundlag for ledere i Gladsaxe Kommune En leder i Gladsaxe Kommune er en ansat, der har selvstændigt personaleansvar og/eller selvstændigt budgetansvar som væsentligste jobfunktion.

Læs mere

Kompetenceudvikling i Billund kommune.

Kompetenceudvikling i Billund kommune. Kompetenceudvikling i Billund kommune. Lederudvikling i Billund kommune Dato: 28. april 2008 Kompetenceudviklingen af ledere i Billund kommune tager udgangspunkt i det vedtagne ledelsesgrundlag, herunder

Læs mere

Ledelses- og værdigrundlag

Ledelses- og værdigrundlag Ledelses- og værdigrundlag Sundhed & Omsorg Esbjerg Kommune Forord I Sundhed & Omsorg arbejder vi bevidst med aktiv, værdibaseret ledelse for at skabe en effektiv organisation, som leverer serviceydelser

Læs mere

Lederskabmed mange rum

Lederskabmed mange rum Lederskabmed mange rum Forord Forandring er i dag et vilkår i Sundhedsvæsenet, og dets opgaver, teknologi og organisering udvikler sig konstant. Det er en stor udfordring for alle og ikke mindst for vores

Læs mere

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Ramme for ledelsesudviklingen... 5 3. Opbygning... 7 4. Kompetencehjul

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen LEDELSES- GRUNDLAG KÆRE LEDER I Frederiksberg Kommune har vi høje ambitioner. Borgerne skal have service af høj faglig kvalitet, og samtidig skal vi være i front med effektive og innovative løsninger.

Læs mere

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse Selvevaluering dine erfaringer med ledelse Velkommen Velkommen til din selvevaluering, som skal understøtte dine overvejelser omkring lederrollen. Selvevalueringen har to formål: Dels at give dig en introduktion

Læs mere

KODEKS TIL EFTERTANKE...

KODEKS TIL EFTERTANKE... KODEKS TIL EFTERTANKE... KODEKS FOR GOD SKOLELEDELSE god skoleledelse er... Kodeks til eftertanke Kodeks for god skoleledelse er et udviklingsarbejde, der sætter ramme om det samlede ledelsesmæssige ansvar

Læs mere

Indhold: Politisk Vision. Virksomhedens Mission. Virksomhedens Vision. Virksomhedens Værdier. Brand & Rednings Mission. Brand & Rednings Vision

Indhold: Politisk Vision. Virksomhedens Mission. Virksomhedens Vision. Virksomhedens Værdier. Brand & Rednings Mission. Brand & Rednings Vision MISSION VISION - VÆRDIER BRAND & REDNING Indhold: Politisk Vision Virksomhedens Mission Virksomhedens Vision Virksomhedens Værdier Brand & Rednings Mission Brand & Rednings Vision Brand & Rednings overordnede

Læs mere

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål med strategi for ledelsesudvikling... 3 2. Ledelsesudviklingsstrategiens

Læs mere

Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017

Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017 Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017 1. april 2017 31. december 2019 Indhold 1 Indledning 2 2 Kompetencestrategiens kontekst 3 2.1 Styrelsens aktuelle situation 3 2.2 Kompetencebehov

Læs mere

Medarbejder og leder i nærværs organisationen

Medarbejder og leder i nærværs organisationen Medarbejder og leder i nærværs organisationen 2017 FORORD Medarbejderog ledelsesgrundlag Du sidder med Vallensbæk Kommunes medarbejder- og ledelsesgrundlag i hånden og dermed en beskrivelse af forventningerne

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag

Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag Baggrund Institut for Matematiske Fag (MATH), et af Københavns Universitets

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

Aarhus Universitet. Personalepolitik for Aarhus Universitet. Høringsoplæg

Aarhus Universitet. Personalepolitik for Aarhus Universitet. Høringsoplæg Aarhus Universitet Personalepolitik for Aarhus Universitet Høringsoplæg 1 INDHOLDFORTEGNELSE FORORD... 3 BEHOV FOR EN FÆLLES PERSONALEPOLITIK PÅ AU... 3 AARHUS UNIVERSITET - EN MODERNE OG ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS...

Læs mere

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm NEGATIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.25 pt POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.12 pt PERSONALE- POLITIK Om denne pjece Denne pjece

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

norddjurs kommunes ledelsesgrundlag

norddjurs kommunes ledelsesgrundlag norddjurs kommunes ledelsesgrundlag Forord At være leder i Norddjurs er noget særligt! Når vi løfter os som ledere, løfter vi hele organisationen med os og skaber resultater. Derfor er ledelse et område

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere

Kompetenceprofil for civil chef- og lederstilling på mellemste ledelsesniveau HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER

Kompetenceprofil for civil chef- og lederstilling på mellemste ledelsesniveau HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER Kompetenceprofil for civil chef- og lederstilling på mellemste ledelsesniveau HOVEDFUNKTIONSDATA Funktionsbetegnelse Civil chef- og lederstilling på mellemste 1 ledelsesniveau. Funktionsniveau C400, C300

Læs mere

REGION SJÆLLANDS KVALITETSPOLITIK

REGION SJÆLLANDS KVALITETSPOLITIK REGION SJÆLLANDS REGION SJÆLLANDS 1 Introduktion til Region Sjællands Kvalitetspolitik I Region Sjælland arbejder vi struktureret og målrettet med kvalitet og sikrer, at vi leverer ydelser af høj kvalitet

Læs mere

Inspiration hentes fra udlandet

Inspiration hentes fra udlandet 2014 tidsskrift om personaleledelse I 6 udgivet af Dansk HR Inspiration hentes fra udlandet HR til gavn for hele universitetet Lisbeth Møller, Vicedirektør for HR & Organisation på Københavns Universitet

Læs mere

Kvalitetsreform i den offentlige sektor

Kvalitetsreform i den offentlige sektor Kvalitetsreform i den offentlige sektor - Set i et ledelsesperspektiv Ledernes Hovedorganisation Maj 2007 Indledning Den offentlige sektor står i dag overfor en række udfordringer, såsom højt sygefravær,

Læs mere

Politik for anvendelse af fremmedsprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af fremmedsprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af fremmedsprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel udenlandske som

Læs mere

Job- og personprofil. Afdelingschef Natur & Miljø i Holstebro Kommune

Job- og personprofil. Afdelingschef Natur & Miljø i Holstebro Kommune Job- og personprofil Afdelingschef Natur & Miljø i Holstebro Kommune 1 1. Indledning Vores nuværende afdelingschef i Natur og Miljø gennem de sidste godt otte år er blevet ansat som forvaltningsdirektør

Læs mere

Ledelse af dagtilbud Ledelsesmæssige udfordringer og kompetenceudvikling

Ledelse af dagtilbud Ledelsesmæssige udfordringer og kompetenceudvikling Ledelse af dagtilbud 2017 Ledelsesmæssige udfordringer og kompetenceudvikling Indhold Om undersøgelsen Side 3 Hovedkonklusioner Side 4 På tværs af de syv ledelsestemaer Side 5 Behov for kompetenceudvikling

Læs mere