Skatteministeriets ledelsespolitik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skatteministeriets ledelsespolitik"

Transkript

1 Skatteministeriets ledelsespolitik Ledelsespolitikken sætter rammerne for, hvad der kendetegner god ledelse i Skatteministeriet. Skatteministeriet betragter god ledelse som afgørende for at kunne sikre de nødvendige forandringer og resultater. God ledelse kræver, at man som chef gør sig umage og kontinuerligt arbejder med at udvikle sit lederskab. Udvikling af god ledelse kræver derfor også, at der er en åben dialog om udfordringer ved ledelsesopgaven. Kun ved løbende dialog og refleksion skabes der grundlag for at ændre ledelsesadfærd. Ledelsespolitikken sætter fokus på de forskellige ledelsesdiscipliner, og i forlængelse heraf beskrives, hvilke fokusområder cheferne på forskellige niveauer skal have. Endelig beskrives pejlemærker for arbejdet med ledelsesudvikling, som alle chefer løbende skal arbejde med.

2 Skatteministeriets ledelsespolitik 2 1. Ledelsesstruktur Ledelseshierarkiet har betydning for kravene til den enkelte chef, dennes ansvar og den deraf følgende nødvendige kompetenceudvikling. Lederprofilerne på de forskellige ledelsesniveauer fremgår nedenfor under afsnit 4. Den faste ledelsesstruktur er opbygget med én departementschef, tre afdelingschefer, tre chefrådgivere samt fjorten kontorchefer. Herudover indgår ad hoc sekretariatschefer til betjening af særlige udvalg mv. Departementschef Afdelingschefer Chefrådgivere, kontorchefer og sekretariatschefer 2. Ledelsesgrundlag God ledelse i Skatteministeriet forventes udøvet differentieret på de forskellige ledelsesniveauer inden for ledelsesdisciplinerne strategisk ledelse, faglig ledelse og medarbejderledelse. Herudover skal ledelsesadfærden afspejle Skatteministeriets værdier. Den konkrete ledelsesudøvelse er således summen af flere elementer, som figuren nedenfor illustrerer. Ledelse kræver ofte en balancering af forskellige og også modsatrettede hensyn. Ingen af de fire værdier eller de tre ledelsesdiscipliner kan derfor stå alene. Ledelsesdiscipliner: Strategisk ledelse Faglig ledelse Medarbejderledelse Værdier: Faglighed Ansvarlighed Samarbejde Udsyn Medarbejdere og opgaver Resultater Chefen

3 Skatteministeriets ledelsespolitik 3 Skatteministeriets fire værdier er fundamentet i alt arbejde i Skatteministeriet, således også for cheferne. De fire værdier er kort beskrevet nedenfor. Vi er faglige Faglighed er Skatteministeriet. Høje ambitioner og fælles mål om kvalitet, integritet og transparens er kernen i alt, hvad vi gør. Faglighed handler for os både om dyb viden og om forståelse for processer. Vores arbejde kræver, at vi kommer til bunds i stoffet, men også at vi forstår at drive en grundig og pragmatisk proces. Vi tager ansvar Ansvarlighed er forudsætningen for at have så stor indflydelse, som vi har. Vi tager ansvar for, at de løsninger, vi leverer, fungerer i dag og er forberedt til i morgen. Alt sammen for at sikre et stabilt og korrekt skattesystem til gavn for borgere, virksomheder og samfundet som hele. Vi arbejder sammen Samarbejde handler om, at vi kun kan levere den højeste kvalitet, når vi er i dialog med vores omverden. Vi samarbejder formelt og uformelt i hele koncernen om at løfte kvaliteten i alt, hvad vi gør. Dialog og sparring er en forudsætning for, at vi kan skabe robuste og gode løsninger. Vi har udsyn Udsyn er et krav, fordi vores arbejde har så store konsekvenser for det danske samfund. Vi må aldrig lukke os om os selv. Vores store berøringsflade kræver, at vi tænker bredt og langsigtet og orienterer os i forhold til, hvad der foregår omkring os. Udsyn en forudsætning for at leve op til det ansvar, vi har. 3. Ledelsesdiscipliner Det personlige lederskab er helt centralt for ledelsesudøvelsen inden for de tre ledelsesdiscipliner strategisk ledelse, faglig ledelse og medarbejderledelse. Det personlige lederskab dækker over de personlige kompetencer og det personlige erfaringsgrundlag, chefer bringer i spil i udfoldelsen af ledelsesrummet. Skatteministeriets chefer skal have lyst og evne til at udvikle og udfolde denne personlige dimension af lederskabet, som en del af det at gå forrest og inspirere. Strategisk ledelse At varetage strategisk ledelse i Skatteministeriet handler om at have overblik og se på de langsigtede udviklingsperspektiver og strategiske pejlemærker, have blik for tværgående processer, sætte mål og skabe retning for Skatteministeriets udvikling samt bruge sin viden og erfaringer til at fremme samspillet med omverdenen. Faglig ledelse Faglig ledelse i Skatteministeriet handler om at skabe de nødvendige resultater ved at levere en faglig høj kvalitet, herunder have forståelse for processer, tidsfrister, prioritering, kommunikation og ressourceanvendelse. Herudover er et vigtigt led i den faglige ledelse løbende at sikre kompetenceudvikling af medarbejderne blandt andet ved at give medarbejderen ansvar for opgaver og projekter, der udfordrer og udvikler den enkelte.

4 Skatteministeriets ledelsespolitik 4 Medarbejderledelse Medarbejderledelse handler om at sætte retning og rammer for arbejdet samt være tydelig i sine krav til resultater og efterspørge kompetencer og adfærd hos medarbejderne, der sikrer, at Skatteministeriet når i mål. Medarbejdernes potentiale og udvikling skal understøttes med fokus på feedback, coaching, motivation og læring. Derudover er åbenhed i dialogen, også den kritiske, et væsentligt element i disciplinen medarbejderledelse. 4. Lederprofiler Overordnet pejlemærker for kravene i lederprofilerne For at Skatteministeriet fortsat kan levere en høj faglig kvalitet, være en attraktiv arbejdsplads samt have en organisation og medarbejdere i udvikling - skal Skatteministeriets chefer opfylde de krav, der fremgår af lederprofilerne nedenfor. Departementschef Afklarer ledelsesrummet med den politiske leder Ansvar for at mål, politikker, retningslinjer samt fokus på resultater efterleves i hele organisationen Skaber en organisation, der er åben, kommunikerende og tilgængelig Skaber en organisation der handler som en del af en sammenhængende offentlig sektor Arbejder strategisk med udviklingen af organisationens opgaveløsning Bruger retten og pligten til at lede organisationen Udviser professionel og personlig integritet Værner om den offentlige sektors legitimitet og demokratiske værdier Garant for høj faglig kvalitet og god ministerbetjening Dagsordenssættende Personaleansvar for afdelingscheferne Medarbejdertrivsel og godt arbejdsmiljø Løbende fokus på kompetenceudvikling af afdelingschefer Giver konkret feedback Afdelingschefer Ansvar for at mål, politikker, retningslinjer samt fokus på resultater efterleves Skaber grundlag for sammenhæng og samarbejde mellem afdelingerne Skaber en organisation, der er åben, kommunikerende og tilgængelig Har overblik og arbejder strategisk med udviklingen af afdelingens opgaveløsning Garant for høj faglig kvalitet Sikrer innovation og nytænkning Skaber netværk med eksterne sparringspartnere Fremmer mobilitet både i relation til opgaver og stillingsskifte Dagsordenssættende Personaleansvar for kontorcheferne Giver konkret feedback Medarbejdertrivsel og godt arbejdsmiljø Løbende fokus på kompetenceudvikling af kontorcheferne

5 Skatteministeriets ledelsespolitik 5 Skaber eksterne relationer mhp. at fremme samspillet med omverdenen Kontorchefer Halvårlige aktivitetsplaner (prioritering af udviklingsopgaver) Strategiske mål i samarbejde med afdelingschefen herunder mål for hvordan kontoret kan bidrage til at nå de overordnede mål Rollemodel Garant for høj faglig kvalitet og god ministerbetjening Sætter retning og rammer for opgaven Dagsordenssættende indenfor dit fagområde Sikrer innovation og nytænkning Skaber netværk med eksterne samarbejdspartnere herunder underliggende styrelser Personaleansvar for kontorets medarbejdere Understøtter dine medarbejders kompetenceudvikling Sætter retning og rammer for arbejdet Formulerer krav og forventninger til den enkelte medarbejder Giver løbende feedback Bidrager til at løse konflikter Arbejder for god medarbejdertrivsel og et godt arbejdsmiljø Fremmer mobilitet både i relation til opgaver og stillingsskifte Chefrådgivere Strategiske mål i samarbejde med afdelingschefen Dagsordenssættende Ekspertviden Skaber netværk med eksterne sparringspartnere Faglig sparringspartner og mentor Sikrer tværgående sammenhæng Sparring 5. Lederudvikling Lederudvikling, herunder implementeringen af ledelsespolitikken, sker ad flere kanaler her i blandt LUS, mødefora, eksterne kompetenceudviklingsforløb samt ledermålinger. LUS Lederudviklingssamtaler afholdes én gang årligt forud for afholdelse af MUS. Således sikres forbindelse mellem de strategiske målsætninger, som departementschefen og afdelingscheferne udstikker, og de mål kontorcheferne sætter retning efter i forhold til deres medarbejdere. Herudover afholdes der mini-lus som en midtvejsopfølgning.

6 Skatteministeriets ledelsespolitik 6 LUS skal skabe klarhed om forventninger og give personlig og konkret feedback til den enkelte chef. LUS skal således skabe grundlag for, at chefen får en åben og ærlig dialog med sin chef om glæder og udfordringer i lederjobbet samt give anledning til refleksion over chefens ledelsesadfærd - med udgangspunkt i ledelsespolitikken og lederevalueringen, jf. nedenfor. LUS-skemaet er et støtteværktøj for at få skabt dialogen om resultater, ledelsesopgaven og kompetenceudvikling. LUS munder ud i en individuel udviklingsplan, som beskriver udviklingsaktiviteterne for det kommende år. Der er formuleret en spørgeramme, som anvendes til lederudviklingssamtalerne. Ud over LUS og mini-lus giver alle overordnede chefer løbende tilbagemeldinger og feedback til deres chefer vedrørende opgaveløsning og ledelsesadfærd. Endvidere opfordres cheferne til at efterspørge feedback hos deres chefkolleger. Mødestruktur Skatteministeriets mødefora er med til i det daglige at skabe dialog, erfarings- og videndeling og sætte retning på det daglige ledelsesarbejde. Ledelsesmøder afholdes en gang ugentligt med deltagelse af departementschefen og afdelingscheferne. Herudover deltager chefen for ledelsessekretariatet. På møderne drøftes bl.a. strategiske indsatsområder samt træffes beslutninger af overordnet karakter. Chefmøder afholdes en gang ugentligt med deltagelse af alle chefer, herunder departementschefen og afdelingscheferne. Her orienteres om aktuelle sager og vigtige indsatsområder. Herudover drøftes daglige ledelsesudfordringer både vedrørende faglig ledelse og ledelse af medarbejdere. Kontorcheferne mødes en gang månedligt, hvor de daglige ledelsesudfordringer og relevante temaer drøftes. På hvert møde drøftes et ledelsestema som kontorchefkredsen finder relevant. Chefseminar afholdes årligt med deltagelse af alle chefer. Her drøftes udvalgte temaer. Kompetenceudvikling I LUS lægges konkrete planer for den enkelte chef, og eventuelle eksterne kompetenceudviklingsaktiviteter aftales. Sådanne aktiviteter kan for eksempel være at indgå i eksterne ledernetværk, mentor-/sparringsforløb med andre chefer (eksterne), coaching- og/eller teamcoaching, lederuddannelse samt kurser i personlig og faglig udvikling. Der er dog visse faste tilbud til cheferne. Alle nye chefer tilbydes lederudviklingsprogrammet ny leder i staten. Alle chefer skal tilbydes coaching. Lederevalueringer Lederne evalueres årligt i forbindelse med medarbejdertilfredsundersøgelsen. Cheferne bedømmes på de krav, der er til de enkelte ledelseslag. Lederevalueringen gennemgås ved den efterfølgende LUS af den enkelte kontorchef og dennes afdelingschef. Derudover sker opfølgning i kontorerne på lederevalueringen, hvor kontorchefer drøfter evalueringen med medarbejderne. Ledelsen gennemgår samtlige lederevalueringer og drøfter eventuelle opmærksomhedspunkter i forhold til de enkelte chefer.

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Skatteministeriets kompetencestrategi

Skatteministeriets kompetencestrategi Skatteministeriets kompetencestrategi Kompetencestrategien beskriver, hvordan vi systematisk arbejder med løbende udvikling af medarbejdernes kompetencer, således at 1) Skatteministeriet altid er i besiddelse

Læs mere

VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER. December 2013. Ledelsesgrundlag. - for ledere i Vallensbæk Kommune

VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER. December 2013. Ledelsesgrundlag. - for ledere i Vallensbæk Kommune VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER December 2013 Ledelsesgrundlag - for ledere i Vallensbæk Kommune 1 Indhold 2 Ledelsesgrundlag - værdier, kompetencer, roller og ansvar...3 Grundlæggende om ledelse i Vallensbæk

Læs mere

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen 1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen "Det er spændende at være ansat i Beredskabsstyrelsen" Denne målsætning er udgangspunktet for personale-

Læs mere

Perspektiver på ledelse

Perspektiver på ledelse L Y N G B Y - TA A R B Æ K K O M M U N E Perspektiver på ledelse Ledelsesgrundlag for Lyngby-Taarbæk Kommune God ledelse gør forskellen Ledelse er et fag, og som alle andre fag skal ledelse, læres, udvikles

Læs mere

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg Kompetencestrategi November 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Om udvikling... 5 3.1 Kompetenceområder medarbejdere... 5 3.2 Kompetenceområder ledere... 7 4. Læringsmiljø og

Læs mere

INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative struktur i Roskilde Kommune august 2013

INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative struktur i Roskilde Kommune august 2013 Kommunaldirektøren Byrådssekretariatet Sagsnr. 244459 Brevid. 1736095 Ref. CJUS Dir. tlf. 46 31 80 28 christinajs@roskilde.dk 9. oktober 2013 INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

UCC's kompetencestrategi

UCC's kompetencestrategi UCC's kompetencestrategi HR 7. januar 2011 Ref loba/lh/glo Versionsnr. 7 Hvad er en kompetencestrategi? UCC's kompetencestrategi beskriver, hvordan vi systematisk arbejder med løbende udvikling af medarbejdernes

Læs mere

Indledning. Vi har i koncernens handlingsplan 2013-15 fokus på at styrke resultatorientering og ledelse.

Indledning. Vi har i koncernens handlingsplan 2013-15 fokus på at styrke resultatorientering og ledelse. spolitik Indledning Vi har i koncernens handlingsplan 2013-15 fokus på at styrke resultatorientering og ledelse. spolitikken skal bidrage til at udfordre og udvikle den daglige ledelse i retning af øget

Læs mere

Kompetencekoncept. Hospitalsenhed Midt

Kompetencekoncept. Hospitalsenhed Midt Kompetencekoncept Hospitalsenhed Midt - med hjerne, hjerte og vilje Hospitalsenhed Midt Administrationen HR INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...4 Del 1: Fælles ramme og fælles sprog for kompetenceudvikling.6

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI INTRO KOMPETENCEUDVIKLING TIL GAVN FOR BÅDE MEDARBEJDERE OG INSTITUT MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kompetenceudvikling skal målrettet understøtte

Læs mere

God ledelsesadfærd The Tradium Way. - pejlemærker

God ledelsesadfærd The Tradium Way. - pejlemærker God ledelsesadfærd The Tradium Way - pejlemærker God ledelsesadfærd The Tradium Way - pejlemærker Tradiums bestyrelse er skolens øverste ledelse. Bestyrelsens rolle og betydning som styrende organ er i

Læs mere

Virksomhedsstrategi 2008. Strategiske temaer og indsatsområder

Virksomhedsstrategi 2008. Strategiske temaer og indsatsområder Virksomhedsstrategi 2008 Strategiske temaer og indsatsområder 1 Skive Kommunes virksomhedsstrategi 2008 Strategiske temaer og indsatsområder Marts 2008 Direktionen Skive Kommune Oplag: 1.000 Layout: HR

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

HR-strategi 2011 2014

HR-strategi 2011 2014 HR-strategi 2011 2014 Forord...3 Indledning...3 Målgrupper...3 Hvordan arbejder Fødevarestyrelsen med HR...4 Værdiskabende HR...4 Innovativ HR...4 Effektiv HR...4 Indsats 2011-2014...6 Hvad skal Fødevarestyrelsen

Læs mere

KODEKS TIL EFTERTANKE...

KODEKS TIL EFTERTANKE... KODEKS TIL EFTERTANKE... 2 KODEKS FOR GOD SKOLELEDELSE god skoleledelse er... 1. at afklare sit ledelsesrum og påtage sig lederskabet 2. at påtage sig ansvar for, at skolen efterlever lokale, kommunale

Læs mere

Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering...

Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering... Forventningsgrundlag til Ny skoleleder på Fjerritslev Skole Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering...

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål med strategi for ledelsesudvikling... 3 2. Ledelsesudviklingsstrategiens

Læs mere

Ledelsesgrundlaget er et retningsgivende værdipapir, besluttet af Den Udvidede Direktion januar 2009. Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland

Ledelsesgrundlaget er et retningsgivende værdipapir, besluttet af Den Udvidede Direktion januar 2009. Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland Ledelsesgrundlaget er et retningsgivende værdipapir, besluttet af Den Udvidede Direktion januar 2009 Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland Kære leder i Region

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Ramme for ledelsesudviklingen... 5 3. Opbygning... 7 4. Kompetencehjul

Læs mere

Ledelse med kodeks som vandmærke 9 perspektiver på ledelse

Ledelse med kodeks som vandmærke 9 perspektiver på ledelse Ledelse med kodeks som vandmærke 9 perspektiver på ledelse Kommunal ledelse med kodeks som vandmærke Den første januar 2007 var en af de vigtigste milepæle for de danske kommuner i nyere tid, men ikke

Læs mere

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere

Skoleledelse. Danmarks Lærerforening 2000

Skoleledelse. Danmarks Lærerforening 2000 Skoleledelse Danmarks Lærerforening 2000 Indholdsfortegnelse: Forord s. 3 Indledning s. 4 Ledelse i fremtidens folkeskole s. 5 - Ledelsens tolkning af loven og udfordringerne s. 5 Ledelse og skolevæsen

Læs mere